2013

ΠΕΒΕΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΤΟΣ 25ο ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18133/03/Β/88/077
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-οικόπεδα
3.Κτίρια & τεχνικά έργα
4.Μηχ.τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχ.εξοπλ.
5.Μεταφορικά μέσα
6.'Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
Αξ.κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπ.αξία
233.251,20
0,00
958.213,98
875.752,94
1.608.283,23 ##########
142.339,13
126.278,78
73.711,67
66.634,09
3.015.799,21 ##########
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ.χρημ.απαιτ.
7.Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες-αναλώσιμα-είδη συσκευασίας
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
3α.Επιταγές εισπρακτέες
10.Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες & χρεώστες
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Αξ.κτήσεως Αποσβέσεις
Αναπ.αξία
233.251,20
233.251,20
82.461,04
958.213,98
173.109,09 1.608.283,23
16.060,35
142.339,13
7.077,58
73.711,67
511.959,26 3.015.799,21
0,00
864.732,95
##########
123.290,78
66.634,09
##########
233.251,20
93.481,03
180.147,00
19.048,35
7.077,58
533.005,16
10.348,91
10.348,91
522.308,17
10.348,91
10.348,91
543.354,07
167175,88
151905,17
218918,17
537.999,22
170.651,52
260.856,43
289.409,73
720.917,68
239766,25
43000,00
381600,52
586891,42
110813,85
202,53
1.362.274,57
333.559,43
52.000,00
512.475,01
520.857,04
112.817,67
0,00
1.531.709,15
49.304,07
8.669,35
57.973,42
1.958.247,21
49.454,69
2.713,10
52.167,79
2.304.794,62
2.480.555,38
2.848.148,69
296,72
338.171,91
338.468,63
296,72
338.171,91
338.468,63
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Χρήση 2013
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο (μετοχές 737.000)
1.Καταβλημένο
1.260.270,00
ΙΙΙ.Διαφορές αναπρ/γής-επιχ/σεις επενδ/σεων
3.Επιχορ.επενδ.παγίου ενεργητικού
78.373,27
IV.Αποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
43.228,65
2.'Εκτακτο αποθεματικό
648,62
5.Αφορολ.αποθεμ.ειδικ.διατάξεων & νόμων
28.983,95
72.861,22
V.Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2.Γραμμάτια πληρωτέα
3.Τράπ.λογ.βραχυπρ.υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων ΓΙΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+E)
Λ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Δικαιούχοι αλλότρ.περιουσιακών στοιχείων
2.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως
Χρήση 2012
1.260.270,00
78.373,27
43.228,65
648,62
28.983,95
72.861,22
-1.011.714,93
399.789,56
-691.734,48
719.770,01
189.027,37
18.800,00
1.638.638,06
7.629,43
99.956,25
23.900,24
102.814,47
2.080.765,82
154.020,01
61.324,88
1.713.367,94
13.178,16
44.484,05
16.576,74
125.426,90
2.128.378,68
2.480.555,38
2.848.148,69
296,72
338.171,91
338.468,63
296,72
338.171,91
338.468,63
Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή επί των γηπέδων και κτιρίων έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 στη χρήση 2008
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01/01/2013-31/12/2013)
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1.'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
204.748,88
2.'Εξοδα λειτουργίας ερευνών
23.146,48
3.'Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
42.385,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
0,00
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
145.256,26
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
1.111,49
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.368,63
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
21.045,90
Μείον οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος
21.045,90
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΕΣ) προ φόρων
Χρήση 2013
1.272.469,11
1.175.655,15
96.813,96
0,00
96.813,96
270.281,01
-173.467,05
-145.256,26
-318.723,31
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Χρήση 2012
2.013.247,29
1.903.521,30
109.725,99
0,00
109.725,99
340.735,21
28.530,92
52.297,59
9.887,16
162.883,65
421.563,72
-311.837,73
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
Πλέον:Υπόλοιπο αποτ/των προηγ.χρήσεων
Σύνολο
Η διάθεση γίνεται ως εξής:
Ζημίες χρήσεως εις νέο
Χρήση 2013
-319.980,45
-691.734,48
-1.011.714,93
Χρήση 2012
-460.409,85
-231.324,63
-691.734,48
-1.011.714,93
-691.734,48
-1.011.714,93
-691.734,48
Μάνδρα 31/03/2014
-152.996,49
-464.834,22
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
-1.257,14
-319.980,45
0,00
-319.980,45
4.567,49
143,12
40.631,50
40.631,50
4.424,37
-460.409,85
0,00
-460.409,85
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝ.ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ 095408
ΑΔΤ Σ 249905
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΤΖΑΝΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Χ 033571
Α.Μ. ΟΕΕ 27455