Ισολογισμός 2012

ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ Ν.ΑΧΑΙΑΣ (ΣΥΝ.ΠΕ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012
26η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Αξία κτήσεως
B.
Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Αναποσβ.αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναποσβ.αξία
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
2.
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
1.
2.
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ακίνητα
Γήπεδα - Οικόπεδα
Κτίρια
98.486,20
98.486,20
0,00
98.486,20
98.486,20
Α.
Ι.
0,00
Ποσά κλειόμεν.
(144 συν/κές μερίδες των 11.301,70 ευρώ)
Γ.
I.
ΙΙΙ.
1.
2.
368.018,16
1.593.029,34
1.961.047,50
0,00
956.918,79
956.918,79
Λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις
Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής
απόδοσης και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
Ομολογίες & λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΙIΙ.
Λοιπές απαιτήσεις
1.
Χρεώστες διάφοροι
7.β Επιταγές σε καθυστέρηση
Σύνολο Απαιτήσεων (ΕΙIΙ)
ΣΤ
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡ/ΤΙΚΟΥ
Εξοπλισμός
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
1.
3.
Χρηματικά Διαθέσιμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
ΙΙ.
7.671,58
7.671,45
0,13
4.
313.607,88
715.590,21
1.029.198,09
3.662,56
1.440.782,02
1.444.444,58
2.473.642,67
86.383,08
15.000,00
101.383,08
7.671,58
7.671,45
0,13
IΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό Αποθεματικό
μειον:Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση
μετοχών προς συμψηφισμό
5. Αφορ.Αποθ.ειδικών διατάξεων νόμων
V.
-
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
300,00
62.976,79
63.276,79
285,75
25.350,99
25.636,74
63.276,92
25.636,87
29,46
0,00
2.650.613,02
2.600.662,62
2.934,65
Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κέρδη και ζημιών Χρήσεως εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV+AVΙ )
Γ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΙΙ. Προβλέψεις Ασφαλίσεων ζημιών
3. Προβλεψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
3. Λοιπές προβλέψεις
Ζ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IV. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα
3. Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα
V.
Λοιπές Υποχρεώσεις
1. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
4. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΖIV+V)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
( Β + Γ + Ε + ΣΤ + Ζ)
1.627.444,11
1.627.444,11
54.410,28
0,00
72.059,98
VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων
Ε.
Σύνολο Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού (ΣΤΙ+ΣΤΙΙ)
Ζ
0,00
877.439,13
877.439,13
118.045,34
15.000,00
133.045,34
1.
I.
313.607,88
1.593.029,34
1.906.637,22
3.662,56
1.446.470,03
1.450.132,59
2.454.261,30
Σύνολο Επενδύσεων (ΓΙ+ΓΙΙΙ)
Ε.
368.018,16
636.110,55
1.004.128,71
Ποσά προηγούμ.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο
1. Καταβλημένο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(A+Γ+Ζ)
72.059,98
69.125,33
77.335,44
146.460,77
2.934,65
-226.615,43
69.125,33
77.335,44
146.460,77
-247.586,12
651.298,68
651.298,68
2.252.998,41
2.177.617,44
121.507,02
151.491,46
15.000,00
15.000,00
157.830,78
170.603,27
11.851,68
91.425,13
103.276,81
8.555,48
77.394,97
85.950,45
261.107,59
256.553,72
2.650.613,02
2.600.662,62
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1). Η τελευταία αναπροσαρμογή των Πάγιων περιουσιακών στοιχείων έγινε με βάση το Ν. 2065/92 στις 31/12/2008.
2). Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές (τακτικός φορολογικός έλεγχος) έως τη χρήση 2009.
'Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν Ζ Η Μ Ι Ω Ν'
Της '31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
Α. ΕΣΟΔΑ
Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα
α) Συνολικά (μικτά) δεδουλευμένα ασφάλιστρα
2.
Εσοδα επενδύσεων
αα) Έσοδα από ακίνητα
ββ) Εσοδα από λοιπές επενδύσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
Β. ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ
4.
Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
α). Πληρωθείσες αποζημιώσεις
β)
Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημιές
κλειόμενης χρήσεως
121.507,02
ΜΕΙΟΝ
γ)
Προβλέψεις για εκκρεμείς ζημιές
προηγούμενης χρήσεως
151.491,46
7.
Λειτουργικά έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
β+γ) Έμμεσα έξοδα ασφαλιστικών εργασιών
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές αμοιβές παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
1.
103.079,31
16.200,00
61.559,83
77.729,83
180.809,14
21.659,82
64.981,43
169.377,43
13.703,81
151.491,46
-29.984,44
3.885,91
4.032,63
203,00
839,28
79.479,66
Αποτελέσματα (κέρδη και ζημιές)
εκμεταλλεύσεως ασφαλίσεων
ζημιών
'Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η
104.396,00
19.500,00
45.481,43
-8.324,62
71.448,81
80.042,65
3.975,47
4.298,20
195,00
803,66
79.479,66
88.440,48
80.115,86
100.693,28
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
93.746,46
88.751,99
182.498,45
-13.121,02
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ
Της '31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη και ζημιές ) ασφαλίσεων ζημιών
ΠΛΕΟΝ:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
1.Έσοδα παρεπομένων ασχολιών
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
65.276,40
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
2.365,64
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη και ζημιές) Εκμετάλευσης
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
0,00
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
0,00
0,00
ΜΕΙΟΝ:
1. Έκτακτες ζημιές
0,00
2. Έκτατα & ανόργανα έξοδα
8,55
8,55
Οργανικά και Εκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη και ζημιές)
ΙΙΙ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
79.479,66
Μείον : Οι από αυτές ενσ. στο λειτ. Κόστος
79.479,66
Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Ι.
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ.( ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
O
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μανωλόπουλος Ηλ. Ανδρέας
Α.Δ.Τ. ΑΙ-214700
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
100.693,28
-13.121,02
0,00
100.693,28
0,00
-13.121,02
90.047,33
800,58
67.642,04
33.051,24
-8,55
33.042,69
0,00
33.042,69
35,99
1.626,06
1.662,05
2.070,00
0,00
2.070,00
90.847,91
-103.968,93
Καθαρά Αποτ/ματα (κέρδη και ζημιές ) Χρήσεως
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κέρδη και ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο
Μείον: Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ.κοστος φόροι
12.072,00
Ζημιές εις νέο
Ποσά κλειόμεν.
Ποσά προηγούμ.
χρήσεως
χρήσεως
33.042,69
-104.376,88
-247.586,12
-131.137,12
0,00
-214.543,43
12.072,00
-226.615,43
12.072,00
0,00
-235.514,00
12.072,12
-247.586,12
-407,95
-104.376,88
79.479,66
79.479,66
0,00
-104.376,88
Πάτρα 21 Μαρτίου 2012
Ο
Ταμίας
Τσιντώνης Χρ. Κων/νος
Α.Δ.Τ. Π-451907
Ο
Λογιστής
Σπυρίδων Γ. Σπηλιωτόπουλος
Α.Δ.Τ. AA-323627 Κατ. Αδ. Α' Αρ.5149