star επενδυτικη ανωνυμη εταιρεια συμμετοχων

STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 61933/01ΑΤ/Β/06/168 (08)- Αρ.ΓΕΜΗ: 007239601000 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Ποσά κλειομένης χρήσης 2013
Αξία κτήσεως
210.854,70
Αποσβέσεις
37.434,38
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγουμένης χρήσης 2012
Αναποσβ.αξία
173.420,32
Αξία κτήσεως
58.850,00
Αποσβέσεις
26.482,50
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙΙ)
48.470.782,07
24.367.500,00
48.409.323,37
24.103.282,07
24.103.282,07
Ποσά
προηγουμένης
χρήσης 2012
Αναποσβ.αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
32.367,50 Ι. Κεφάλαιο μετοχικό
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες χρημ/κές απαιτήσεις
1.Συμμετοχές σε συνδ/νες επιχ/σεις
Ποσά
κλειομένης
χρήσης 2013
0,00
(30.202.217 μετοχές των 0,50 € εκάστη)
1. Καταβλημένο
15.101.108,50
25.650.000,00
ΙΙ.Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
26.166.634,45
2.675.000,00
6.356,63
121,21
6.477,84
6.356,63
121,21
6.477,84
-727.305,04
-167.407,45
15.390.001,05
37.310.244,00
55.936.916,80
65.474.314,39
91.343,18
55.562,64
29.183,46
0,00
55.830,97
0,00
15.680,48
7.166,35
1.000,00
25.771,63
54.997,79
7.166,35
0,00
64.013,94
170.145,10
237.571,69
170.145,10
237.571,69
56.107.061,90
65.711.886,08
417.000,00
537.336,72
954.336,72
417.000,00
3.062,48
420.062,48
48.409.323,37
48.409.323,37 IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές Εισπρακτέες
127.096,50
0,00
6. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συδεδεμένων επιχ/σεων
11. Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/διαχ. προκ/λών & πιστώσεων
1.695,00 V. Αποτελέσματα εις νέο
0,00 1.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
31.640.181,27
7.782,21
1.762,56
17.162.681,27
0,00 VI.Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Κεφαλαίου
0,00 1. Καταθέσεις Μετόχων
31.776.822,54
17.164.376,27
IV. Διαθέσιμα
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIΙ+AIV+ΑV+AVI)
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
2.546,87
45.570,10
48.116,97
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)
2.458,85 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
102.940,09 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
105.398,94 1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
17.269.775,21 4. Προκαταβολές πελατών
31.824.939,51
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
9. Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ/σεις
420,00 11. Πιστωτές διάφοροι
5.420,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
56.107.061,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝEΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β +Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων
3. Ειδικές περιπτώσεις φορολογικής αναμόρφωσης
65.711.886,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
417.000,00 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων
3.062,48 3. Ειδικές περιπτώσεις φορολογικής αναμόρφωσης
420.062,48
417.000,00
537.336,72
954.336,72
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 2. Με την από 23/07/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό € 24.367.500,00 δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 10,00 σε € 0,50 προς το σκοπό
συμψηφισμό ζημιών. Επιπλέον αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών € 13.818.608,50 με έκδοση 27.637.217 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,50 με τιμή διάθεσης € 1,35 ανά μετοχή. Με τη διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας
και τιμής διάθεσης σχηματίστηκε αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο € 23.491.634,45.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013)
Ποσά κλειομένης χρήσης 2013
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
Κύκλος εργασιών
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγουμένης χρήσης 2012
630.000,00
309.884,85
320.115,15
1.315,92
321.431,07
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
0,00
536.836,72
532,19
Μείον: 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτουργικό κόστος
179,35
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ
1,05
0,00
10.951,88
10.951,88
0,00
448.951,60
-81.309,65 Λειτουργικές Δραστηριότητες
Aποτελέσματα Χρήσεως προ φόρων
Αναμορφ. για ποσά που δεν έχουν ταμιακή επίπτωση:
Αποσβέσεις
-598,32 Ζημίες από πώληση συμμετοχών
-81.907,97 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης πριν από τις μεταβολές
του Κεφαλαίου Κίνησης
Μείωση/(Αύξηση)απαιτήσεων από πελάτες & λοιπούς λογ/μούς
Αύξηση/Μείωση τρεχουσών υποχρεώσεων
Πληρωμή χρεωστικών τόκων
266,24 Πληρωμές Φόρων
-81.641,73 Σύνολο Εκροών Λειτουργικών Δραστηριοτήτων (α)
Καθαρές Ταμιακές Ροές από λειτουργ.δραστηριόητες
Επενδυτικές Δραστηριότητες
0,00 Απόκτηση συμμετοχών
-81.641,73 Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων
0,00
0,00
598,32
-537.361,39
-559.719,29
1,05
-179,35
-559.897,59
352,32
0,00
352,32
36,02
50,06
86,08
11.770,00
11.770,00
0,00
-559.897,59
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
Μείωση Μετοχικού κεφαλαίου
Αυξήσεις/Μειώσεις Μετοχ.Κεφαλαίου
Καταθέσεις Μετόχων
Αποτελέσματα Χρήσεως
Απευθείας μεταβολή στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013
25.650.000,00
-24.367.500,00
13.818.608,50
15.101.108,50
Διαφορές
υπέρ το
άρτιο
2.675.000,00
Τακτικό
Αποθεματικό
6.356,63
-81.641,73
-85.765,72
-167.407,45
Ποσά κλειομ.
χρήσης 2012
-559.897,59
Ποσά προηγ.
χρήσης 2011
-81.641,73
10.951,88
536.836,72
532,19
11.770,00
0,00
598,32
-11.576,80
-37.446,27
-67.426,59
-532,19
0,00
-105.405,05
-116.981,85
-69.273,41
-627.086,86
-180.418,80
-598,32
0,00
-808.103,98
-877.377,39
-634.889,63
-152.004,70
-20.253.788,16
0,00
Λοιπά
Αποθ.
Προκαταβολές για απόκτηση συμμετοχών
Αποτέλεσμα
εις Νέον
121,21
-167.407,45
24.367.500,00
23.491.634,45
26.166.634,45
Ποσά
προορ.για
αύξ.Μ.Κ.
37.310.244,00
-37.310.242,95
15.390.000,00
6.356,63
χρήσης 2012
-559.897,59
-167.407,45
-727.305,04
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό
Κεφάλαιο
χρήσης 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
448.951,60
343.788,97
-22.357,90
7,52
Μείον: 2.Έξοδα & ζημίες συμμετοχών&χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Ποσά
προηγουμένης
700.000,00
332.886,05 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης
367.113,95 (+) Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων
528,00 Υπόλοιπο ζημιών εις νέον
367.641,95
343.788,97
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Ποσά
κλειομένης
121,21
-559.897,59
-24.367.500,00
-727.305,04
15.390.001,05
Σύνολο Εκροών σε Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
65.474.314,39 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
0,00 Σύνολο Εκροών σε Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)
0,00
15.390.000,00 (Μείωση) ταμειακών διαθεσίμων χρήσης
-559.897,59 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
-24.367.500,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης
55.936.916,80
36.594,21
60.000,00
-14.580.000,00
4.070.615,24
-15.330.300,12
-16.123.172,92
15.390.000,00
15.390.000,00
16.760.244,00
0,00
16.760.244,00
-57.281,97
105.398,94
48.116,97
-240.306,31
345.705,25
105.398,94
Σύνολο
Κηφισιά, 5 Ιουνίου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 121232
ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΛΚΑΛΑΪ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 105485
Ο Οικονομικός Διευθυντής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 539463
Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
Α.Δ.Τ. Τ 027928 / ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α'ΤΑΞΗΣ:0002851/99
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ».
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε
τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών
και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. H εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτα φορολογικά χρήσεις 2010 και εντεύθεν το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατόν να
προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου μας. 2. Εντός της χρήσεως η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη απομείωσης κόστους συμμετοχής θυγατρικής της εταιρείας € 24.4 εκ. Ευρώ επιβαρύνοντας απευθείας την καθαρή θέση. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των
θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη
συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17531
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΑΕ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 119