πανελλαδικος αλληλασφαλιστικος συνεταιρισμος

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.5. του Π.Δ. 1123/1980, του κεφαλαίου 4.8 τις Π.Δ. 148/84 και τις
διατάξεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν με τα Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και 64/1999 και
ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε τις ακόλουθες
πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2013.
Παράγρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων:
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.
α)‘Άρθρο 42α παραγ.3 και παραγρ.4.801 περιπτ.33, ΠΔ 148/84:
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε
απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί ή διάταξη της παραγρ.2
του άρθρου αυτού.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγινε.
β)‘Άρθρο 42β παραγρ.1 και παραγρ.4.801. περιπτ.27, ΠΔ 148/84:
Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του
λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγινε.
γ)‘Άρθρο 42β παραγρ.2 :
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζομένου με περισσότερους υποχρεωτικούς
λογαριασμούς.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
δ)‘Άρθρο 42β παραγρ.3 :
Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν ή ειδική φύση της
επιχειρήσεως το απαιτεί.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
ε)‘Άρθρο 42β παραγρ.4 και παραγρ.4.801 περιπτ.28, ΠΔ 148/84 :
Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς για τις οποίες (συμπτύξεις)
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγιναν.
στ)‘Άρθρο 42β παραγρ.5 και παραγρ.4.801 περιπτ.29, ΠΔ 148/84 :
Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα
κονδύλια χρήσεως.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγιναν.
Παράγρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων
α)‘Άρθρο 43α παραγρ.1α :
Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των
προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή
της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των
προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
1
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
2) Οι μετοχές για επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, καθώς και τα μερίδια Αμοιβαίων κεφαλαίων,
αποτιμήθηκαν στην κατ΄είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της τρέχουσας τιμής τους.
Ως τρέχουσα τιμή λήφθηκε για τους εισηγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής
τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης. Ειδικά, για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, ως τρέχουσα τιμή θεωρείται ο
μέσος όρος της καθαρής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης.
3) Κατά την αποτίμηση των χρεογράφων 31/12/2013 σχηματίσθηκε πρόβλεψη υποτιμήσεως εξ ευρώ 173.600,63
4) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου και οι άυλοι τίτλοι αποτιμήθηκαν όπως οι προθεσμιακές καταθέσεις
και επομένως οι μέχρι της ημερομηνίας του ισολογισμού δεδουλευμένοι τόκοι λογίζονται στα έσοδα της κλειόμενης
χρήσης.
5) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και υα Ομόλογα Τραπεζών αποτιμήθηκαν με τον μέσο όρο της καθαρής τιμής
τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσης.
β)‘Άρθρο 43α παραγρ.1α:
Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός
χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
γ) ‘Άρθρο 43 παραγρ.2 και παραγρ.4.801 περιπτ.3,4, ΠΔ 148/84:
Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγινε.
δ)‘Άρθρο 43 παραγρ.9:
Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των
παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
Παραγρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.
Άρθρο 42α παραγρ.8 και παραγρ.4.801 περιπτ.23 ΠΔ 148/84:
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκατ/σεως (πολυετούς αποσβέσεως).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ακολουθεί ο πίνακας παγίων περιουσιακών στοιχείων και εξόδων
εγκαταστάσεως.
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2012
Αγορές χρήσεως 2013
Πωλήσεις-Καταστροφές χρήσεως 2013
116.661,60
22.952,09
-30.583,42
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 31.12.2012
-7.631,33
109.030,27
56.584,27
Αποσβέσεις χρήσεως 2013
8.959,12
Μείον : Στροφές αποσβέσεων
-30.277,20
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2013
35.266,19
73.764,08
2
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
Τα Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως αναλύονται ως εξής:
Αξία
Κτήσεως
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αποσβέσεις
Χρήσεως
119.632,26
Συνολικές
αποσβέσεις
12.315,49
Αναπόσβεστη
αξία
87.723,61
31.908,65
β)‘Άρθρο 42ε παραγρ.28 και παραγρ.4.801 περιπτ.25 ΠΔ 148/84:
Έξοδα ιδρύσεως και Πρώτης εγκαταστάσεως.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν.
γ)‘Άρθρο 43 παραγρ.5-δ:
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγιναν.
δ)‘Αρθρο 43 παραγρ.3-γ:
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την
πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
ε)‘Αρθρο 43 παραγρ.3-ε:
Ανάλυση & επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την
χρήση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προσθήκες ύψους 26.691,00 ευρώ αφορούν κυρίως σε έξοδα αναδιοργάνωσης
Παραγρ. 4. Σ υ μ μ ε τ ο χ έ ς
α)‘Άρθρο 43α παρ.1-β:
Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν.
β)‘Άρθρο 43α παραγρ.1-ιε:
Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις του
Συνεταιρισμού.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν συντρέχει η περίπτωση.
Παραγρ.5. Α π ο θ έ μ α τ α
α)‘Άρθρο 43α παραγρ.1-ια και παραγρ.4.801 περιπτ.18 ΠΔ 148/84:
Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους
φορολογικών ελαφρύνσεων.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν έγινε παρέκκλιση.
β)‘Άρθρο 43α παραγρ.1-ι και παραγρ.4.801 περιπτ.7 ΠΔ 148/84:
Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν.
3
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
Παραγρ.6. Συνεταιριστικό κεφάλαιο
α) ‘Άρθρο 43α παραγρ.1-γ και παραγρ.4.801 περιπτ.12/13 ΠΔ 148/84:
Κατηγορίες μεριδίων, στις οποίες διαιρείται το συνεταιριστικό κεφάλαιο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η δύναμη του συνεταιρισμού στις 31/12/2013 ήταν 2.737 αυτοκίνητα.
Οι Συνεταιριστικές μερίδες αναλύονται ως εξής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2.737 Συν/κες μερίδες χ 2.100,00
Α) Καταβλημένο
Β) Οφειλόμενο
ΣΥΝΟΛΟ
Ευρώ =
5.747.700,00
Ευρώ =
Ευρώ =
5.499.722,62
247.977,38
5.747.700,00
Επίσης ο λογαριασμός «Διαφορά από έκδοση συν/κων μερίδων υπέρ το άρτιο », παρουσιάζει υπόλοιπο ευρώ
407.160,68 το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς.
Παραγρ.7. Ασφαλιστικές προβλέψεις-Παραγωγή Κλάδων
Ασφαλιστική Τοποθέτηση
1. Παράγραφος 4.801 περίπτωση 9, Π.Δ 148/84 :
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών προβλέψεων της χρήσεως που έληξε, έγινε από τον Αναλογιστή Βασίλειο
Μαργιό-Ξαφέλη Αρ. Αδείας Υ.Α. 89567, σύμφωνα με την απόφαση 3/133/2008 (Φ.Ε.Κ. Β 2577/19-12-2008 που
καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των Αποτελεσμάτων (Α.Ν.Ε.Τ.Α.), ως η κατωτέρω « Δήλωση Υπευθύνου
Αναλογιστή» και «Συνοπτικά Αποτελέσματα».
4
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
5
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
6
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
7
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
8
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
9
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
10
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
11
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
12
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
13
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
14
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
15
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
16
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
17
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
18
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
19
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
20
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
21
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
22
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
23
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
24
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
25
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
26
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
27
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
Ειδικός όρος
Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής αποζημιώσεως από Α’ βάθμιο Συν/σμο (μέλος μας) η ευθύνη μας είναι από
μηδενική βάση.
Αριθμός Αυτ/των 31/12/2013
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΗΒΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ (ΑΣΤΙΚΑ-ΦΙΛΟΠ)
ΠΟΥΛΜΑΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΠΥΡΓΟΥ-ΗΛΕΙΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΤΑΞΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΑΞΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
Γενικό άθροισμα
Σύνολο
45
87
103
83
141
134
43
129
30
126
52
155
104
58
137
98
43
82
132
98
50
551
100
47
109
2.737
2. Παράγραφος 4.801 περίπτωση 10.
Ανάλυση παραγωγής κατά κλάδο. Τα πραγματοποιηθέντα ασφάλιστρα κατά την παρούσα χρήση αναλύονται ως
εξής:
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Τα πραγματοποιηθέντα καθαρά ασφάλιστρα κατά την παρούσα χρήση αναλύονται ως εξής :
Ασφάλιστρα από Πρωτασφαλίσεις
Ασφάλιστρα από Αντασφαλίσεις
Ευρώ
Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ
28
0,00
2.077.617,27
2.077.617,27
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
3. Παράγραφος 4.801 περίπτωση 32, ΠΔ 148/84
Περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί για την σύσταση της ασφαλιστικής τοποθετήσεως.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί για την ασφαλιστική τοποθέτηση είναι τα εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ή REPOS):
Θεματοφύλακας
Ημερ/νία
Έναρξης
Αρχικό Ποσό
Επιτόκ
ιο
(%)
Ημερ/νία
Λήξης
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜ
ΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2.700.000,00
30/9/2013
31/3/2014
3,00%
20.416,44
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1.500.000,00
30/9/2013
31/3/2014
3,00%
11.342,47
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
520.000,00
7/10/2013
14/4/2014
2,80%
3.390,68
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ALPHA BANK
1.946.000,00
2/10/2013
2/4/2014
3,05%
14.635,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Τ ΒΑΝΚ-ΤΑΧ/ΚΟ ΤΑΜ/ΡΙΟ
300.000,00
19/12/2013
20/1/2014
2,80%
276,16
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Τ ΒΑΝΚ-ΤΑΧ/ΚΟ ΤΑΜ/ΡΙΟ
350.000,00
29/11/2013
29/1/2014
3,20%
981,92
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
539.050,74
17/10/2013
29/1/2014
3,00%
3.322,92
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΠΕΙΡΑIΩΣ
550.000,00
9/10/2013
9/1/2014
3,00%
3.752,05
(Σύνολο I):
8.405.050,74
ΟΜΟΛΟΓΑ / ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΗΜΕΡ/NΙΑ
ΑΓΟΡΑΣ
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
43.482,64
24/02/12
ΗΜΕΡ/ΝIA
ΕΚΔΟΣΗΣ
(dd/mm/yy)
24/02/12
ΗΜΕΡ/NΙΑ
ΛΗΞΗΣ
(dd/mm/yy)
24/02/23
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΑΞΙΑ
(σε Euro)
3.690,00
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/24
3.690,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/25
3.690,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/26
3.690,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/27
3.690,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/28
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/29
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/30
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/31
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/32
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/33
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/34
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/35
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/36
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/37
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/38
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/39
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/40
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/41
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (PSI)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/42
3.936,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/23
11.250,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/24
11.250,00
29
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/25
11.250,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/26
11.250,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/27
11.250,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/28
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/29
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/30
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/31
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/32
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/33
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/34
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/35
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/36
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/37
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/38
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/39
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/40
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/41
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/42
12.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/23
3.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/24
3.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/25
3.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/26
3.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/27
3.000,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/28
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/29
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/30
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/31
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/32
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/33
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/34
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/35
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/36
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/37
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/38
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/39
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/40
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/41
3.200,00
ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
24/02/12
24/02/12
24/02/42
3.200,00
ΣΥΝΟΛΟ:
376.740,00
ΣΥΝΟΛΟ περιουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί για την ασφαλιστική τοποθέτηση :
30
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
8.405.050,74(προθ/κες καταθέσεις) + 43.482,64(τόκοι) + 376.740,00(Ο.Ε.Δ) = 8.825.273,38
Μέση Τιμή =203139,37=8.651.672,75
Παραγρ.8. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
α)‘Άρθρο 42ε παραγρ. 14 εδάφ.:
Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχουν σχηματιστεί προβλέψεις συνολικού ποσού ευρώ 92.000,00 από προηγούμενη χρήση για αποζημίωση
προσωπικού-τρίτων και φορολογικών διαφορών ανέλεγκτων χρήσεων.
‘Άρθρο 43α παραγρ.1-ζ:
Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις
καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν
γ)Άρθρο 43α παραγρ.1-ιβ και παραγρ.4.801 περιπτ.19, ΠΔ 148/84:
Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσό φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της
κλειόμενης και των προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Συνεταιρισμός έχει τακτοποιηθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009.
δ)Άρθρο 43α παραγρ.1-στ και παραγρ. 4.801. περιπτ. 15,ΠΔ 148/84:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν.
Παραγρ.9. Μεταβατικοί λογαριασμοί
α) Άρθρο 42ε παραγρ.12 και παραγρ. 4.801 περιπτ.24, ΠΔ 148/84:
Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως
δουλευμένα».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα υπάρχει ποσό ευρώ 58.219,08 που αφορά τόκους ομολόγωνπροθεσμιακών καταθέσεων που θα εισπραχθούν στην επόμενη χρήση .
Παραγρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
α)‘Άρθρο 42ε παραγρ.9:
Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την Εταιρεία.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν.
Παραγρ.11. Αμοιβές Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
α)‘Άρθρο 43α παραγρ.1-ιγ:
Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως του Συνεταιρισμού.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν.
β)‘Άρθρο 43α παραγρ.1-ιγ:
31
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν
γ)‘Άρθρο 43α παραγρ.1-ιδ:
Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν
Παραγρ.12. Αποτελέσματα χρήσεως
α)‘Άρθρο 43α παραγρ.1-η:
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο κύκλος εργασιών από την αντασφάλιση της αστικής ευθύνης ανήλθε στο ποσό των ευρώ 2.077.617,27
β)‘Αρθρο 43α παραγρ.1-θ:
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το
συνολικό κόστος τους.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Κατά την κλειόμενη χρήση απασχολήθηκαν 2 άτομα για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού των οποίων το κόστος
ανήρθε στο ποσό των ευρώ 50.364,07 και του λογιστικού γραφείου με απασχολούμενα 7 άτομα και ετήσια αμοιβή
ποσού ευρώ 240.000,00.
γ)‘Αρθρο 42ε παραγρ.15-β και παραγρ.4.801 περιπτ.24, ΠΔ 148/84:
Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα κέρδη» και
«έκτακτα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημιές» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά,
κατ’εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παραγρ.1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους
λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ.Σχεδίου).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 5.019,36 και έκτακτα κέρδη ποσού 67,48 μείον έκτακτα και
ανόργανα έξοδα ποσού 3.747,63.
δ)‘Αρθρο 42ε παραγρ.15-β και παραγρ.4.801 περιπτ.24,ΠΔ 148/84:
Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγουμένων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων
χρήσεων», <Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις>και «Έξοδα προηγουμένων χρήσεων».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν αχρησιμοποίητες προβλέψεις ποσού ευρώ 73.720,39 και έξοδα προηγουμένων χρήσεων
ποσού ευρώ 1.075,83
ε) Παράγραφος 4.801 περιπτ.5,ΠΔ 148/84: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο
λογ/σμό αποτελεσμάτων Χρήσεως.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων Χρήσεως 2013.
1) Επίπλων & λοιπού εξοπλισμού
2) Αποσβέσεις λοιπών εξόδων εγκατάστασης
ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ :
32
8.959,12
12.343,76
21.302,88
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Γραφεία : Αθήνα, Σωκράτους 59 , Τ.Κ 104 31 Α.Φ.Μ 096119577 Αρ.ΓΕΜΗ1168401000
Tηλ : 210-5231451-452-453 fax 210-5232463 email: [email protected]
στ) Άρθρο 43α § 1-κ *:
«Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το
ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, των συνολικών αμοιβών
που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για υπηρεσίες
φορολογικών συμβουλών, των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αμοιβή ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012 ευρώ 8.000,00 .
ζ) Αρθρο 43α παρ.1-ιζ Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται
αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής
εικόνας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχουν
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΡΑΠΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 214700 Α.Δ.Τ. Χ 097970
Ο ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΙΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ
ΞΑΦΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 559697
Α.Δ.Τ. ΑΖ 085203
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΥΑ 89567 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α’ 1034
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 705180
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Γ’
28768
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από τριάντα τρείς (33) σελίδες είναι αυτό που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 30 / 04 / 2014
Αθήνα 30 Απριλίου 2014
Η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής
ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΦΛΩΡΟΥ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15061
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
33