«προσκληση μετοχων της ανωνυμου εταιρειας «li-la

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«LI-LA-LO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47603/01/Β/00/702)
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μετά την από 30 Απριλίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της
Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 30η Ιουνίου
2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός
Καραγεώργη Σερβίας, αριθμός 2, 8ος όροφος, προκειμένου να συζητήσουν και να
λάβουν απόφαση επί των ακολούθως αναφερομένων θεμάτων της Ημερησίας
Διατάξεως:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός,
Αποτελέσματα Χρήσεως, Διάθεση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) της εταιρικής
χρήσης 2013 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
3.
Έγκριση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της χρήσης 2013.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2014.
5.
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
6.
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση του
λογ/σμού του παθητικού VI. «Ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου»
και συναφώς τροποποίηση του
άρθρου
πέντε (5)
και κωδικοποίηση
του
καταστατικού της εταιρείας.
7.
Προτάσεις και Ανακοινώσεις.
Μέτοχοι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω αναφερομένη Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της
Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική
Εταιρεία, η οποία εδρεύει και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, εντός προθεσμίας πέντε
(5) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών πριν την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.
Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της
Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα
πληρεξουσιότητας.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»