Κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά λιπάσµατα µε 3% Ascophyllum

Κρυσταλλικά υδατοδιαλυτά λιπάσµατα µε 3% Ascophyllum Nodosum
για υδρολίπανση και διαφυλλική εφαρµογή.
Προέρχονται από την ανάµιξη εξαιρετικής ποιότητας πρώτων υλών
όπως: φωσφορικό µονοαµµώνιο (ΜΑΡ), φωσφορικό κάλι, Νιτρικό κάλι,
ουρία, µίγµα ιχνοστοιχείων και φύκι.
Όλοι οι τύποι λιπασµάτων περιέχουν :
0,1% Fe EDTA, 0,04% Zn EDTA, Mn 0,04% EDTA, Cu 0,04% EDTA,
B 0,02%.
Οι τύποι που διατίθενται είναι:
20-20-20
15-30-15
30-10-10
10-5-30+2 ΜgO
15-5-30+3 MgO
40-4-4
20-10-20
12-48-8
Κατόπιν συµφωνίας µπορούν να παρασκευαστούν και άλλοι τύποι
λιπάσµατος. Ελάχιστη ποσότητα 500 κιλά.
∆ΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆ιαφυλλικά : 2 kg/1000 lt νερό
Ριζοπότισµα : 3-5 kg/στρέµµα
ΒΙΟΕΡΓΕΞ ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.