ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496

ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.11.10 15:20:06
EET
Reason:
Location: Athens
<<ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ>>
Αθήνα, 10/11/2014
Α. Π. : 23167
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Πέτρος Πενταγιώτης
Τηλ.: 210-3736154
Fax.: 210-3736038
email: [email protected]
ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Επικύρωση των πρακτικών και πινάκων υποψηφίων επιστημονικών συνεργατών,
εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) Ρόδου και Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού,
εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Άρθρου 13 ν.3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/10-02-2003) «Τουριστική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του αρ. 2 του ν.3270/2004 (ΦΕΚ.187/Α΄/2004) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού».
3. Το Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ 98/Α/2005 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α’/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ.
98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄) και 131/2012 (ΦΕΚ 239/Α΄) και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμών Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α’/21-6-2012).
6. Το Π.Δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 179/Τ.Α΄/29-8-2014).
7. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010).
8. Τη με αριθμ. 6484/29-5-2007 (ΦΕΚ 943/Τ.Β΄/13-6-2007) Απόφαση Υπουργού Τουριστικής
Ανάπτυξης που αφορά τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με ωριαία
αντιμισθία για κάλυψη εκτάκτων αναγκών των ΑΣΤΕ όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ
12/4-1-10 απόφαση της Υφυπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 25/Β/2010)
9. Την υπ’αριθμ. 10694/2012 Κ.Υ.Α. του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού»(ΦΕΚ 353/ΥΟΔΔ/26-7-2012).
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
10. Την με αριθμ. πρωτ. 20556/1-10-2014 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Πρόσληψη
επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων
γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των
Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε), του Υπουργείου Τουρισμού,
εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015».
11. Την με αριθμ. πρωτ. 21795/21-10-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Τουρισμού «Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών επιλογής για την πρόσληψη επιστημονικών
συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία
αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε), του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου
2014-2015».
13. Το από 31/10/2014 Πρακτικό της Επιτροπής ΑΣΤΕ Ρόδου που εστάλη με το με αρ. πρωτ.
1557/4-11-2014 διαβιβαστικό της ΑΣΤΕΡ(αριθμ. πρωτ. ΥΠΟΤ: 23063/10-11-2014).
14. Το από 3/11/2014 Πρακτικό της Επιτροπής ΑΣΤΕΚ που εστάλη με το με αρ. πρωτ. 1028/3-112014 διαβιβαστικό της ΑΣΤΕΚ (αριθμ. πρωτ. ΥΠΟΤ: 22731/4-11-2014).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την επικύρωση των Πρακτικών και των Πινάκων των υποψηφίων για πρόσληψη επιστημονικών
συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, των Ανώτερων
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε) Ρόδου και Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού,
εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015, που συντάχθηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές.
2. Οι ως άνω Πίνακες αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων των ΑΣΤΕ Ρόδου και Κρήτης, με
ευθύνη των αρμόδιων Επιτροπών, συντάσσοντας πρακτικό ανάρτησης και θέτοντας δεκαήμερη
προθεσμία για υποβολή τυχόν ενστάσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Πρακτικά και Πίνακες υποψηφίων
(σύνολο σελ. 21)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες για ενέργεια
1. ΑΣΤΕ Ρόδου
2. ΑΣΤΕ Κρήτης
3. Επιτροπή ΑΣΤΕ Ρόδου
4. Επιτροπή ΑΣΤΕ Κρήτης
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1.Γρ. Γεν. Γραμματέα
2.Γρ. Γεν. Δ/νσης Οικονομικών-Διοικητικών
Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αποδέκτες προς εσωτερική διανομή
Δ/νση Διοικητικού – Τμ. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Λατούς 25, Άγιος Νικόλαος, 72100,
E-mail: [email protected]
URL: www.otek.edu.gr/ www.astean.edu.gr
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίασης της Επιτροπής, αριθμού σχετικού πρωτοκόλλου 1026/03-11-2014, για
την επιλογή Επιστημονικών συνεργατών & Εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών
της Α.Σ.Τ.Ε.. Κρήτης, Εκπαιδευτικής Περιόδου 2014 - 2015.
Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα 03/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 και πιο
συγκεκριμένα στο γραφείο συνεδριάσεων της Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης , Λατούς 25 ,
συνήλθε η επιτροπή επιλογής των Επιστημονικών συνεργατών & Εκπαιδευτικών
ξένων γλωσσών της Α.Σ.Τ.Ε. Κρήτης, Εκπαιδευτικής Περιόδου 2014 - 2015, που
συγκροτήθηκε με την αρίθμ. πρωτ. 21795/21-10-2014, (ΑΔΑ:
ΩΖΕΠΟΟ-8Α7) Απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να προβεί στην
επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές
ανάγκες της Α.Σ.Τ.Ε.Κ. , για το εκπαιδευτικό έτος 2014 - 2015.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν τα μέλη της Επιτροπής :
1.
Σημαντηράκη Ευαγγελία, Διευθύντρια Α.Σ.Τ.Ε.Κ. , ως Πρόεδρος,
2.
Κλεισαρχάκης Γεώργιος, Καθηγητής Α.Σ.Τ.Ε.Κ., ως Μέλος & Αναπλ.
Προέδρου,
3.
Σαραντοπούλου Ιωάννα, Καθηγήτρια Α.Σ.Τ.Ε.Κ., ως Αναπληρ. Μέλος.
Ο Γραμματέας,
4.
Αβραμάκης
Γραμματέας,
Γεώργιος,
Διοικητικός
Υπάλληλος
Α.Σ.Τ.Ε.Κ.,
ως
ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΘΕΜΑ : 1ο
Σύνταξη πινάκων μοριοδότησης , κατάταξης και επιλογής υποψηφίων .
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :
-Τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά κάθε ενός ξεχωριστά υποψηφίου,
-Τα τυπικά του προσόντα.
Συνέταξε τους συνημμένους πίνακες, αφού προέβη στην αξιολόγηση και μοριοδότηση
των υποψηφίων κατατάσσοντάς τους με φθίνουσα σειρά μορίων, βάση το καθ’
υπόδειξη σύστημα μοριοδότησης , του Υπουργείου Τουρισμού .
Μετά από αυτό, αποστέλλονται οι συνημμένοι
επικύρωση .
πίνακες στο Υπουργείο προς
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α.Σ.Τ.Ε.Κ.:
1. Σημαντηράκη Ευαγγελία,
5. Κλεισαρχάκης Γεώργιος,
6. Σαραντοπούλου Ιωάννα,
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ :
7. Αβραμάκης Γεώργιος.
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
1
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΣΚΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
2002
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔ
ΩΝ
(1)
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
(2)
ΕΡΕΥΝΗΤ
ΙΚΗ
ΘΕΣΗ : ΜΙΑ ( 1 )
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡΑ ΞΕΝΕΣ
ΕΠΑΓΓΕ ΦΙΚΟ
ΓΛΩΣΣ
ΛΜΑΤΙ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΚΗ
(3)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
17
40
(4)
ΣΥΝΟΛ
Ο
ΜΟΡΙΩ
Ν
(5)
(6)
[1+2+3
+4+5+6
]
35
5
97
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΣ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ MARKETING
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
2001
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔ
ΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
ΕΡΕΥΝΗΤ
ΙΚΗ
(1)
(2)
(3)
ΘΕΣΗ : ΜΙΑ ( 1 )
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡΑ ΞΕΝΕΣ
ΕΠΑΓΓΕ ΦΙΚΟ
ΓΛΩΣΣ
ΛΜΑΤΙ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΚΗ
(4)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
21
40
1
ΣΜΠΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛ
ΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
3
ΚΑΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13
8
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2008
3
4
ΓΑΛΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2004
2003
0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΥΝΟΛ
Ο
ΜΟΡΙΩ
Ν
(5)
(6)
[1+2+3
+4+5+6
]
50
5
76
5
26
5
8
3
3
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Α/Α
1
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1998
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔ
ΩΝ
(1)
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
(2)
ΕΡΕΥΝΗΤ
ΙΚΗ
ΘΕΣΗ : ΜΙΑ ( 1 )
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡΑ ΞΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛ
ΕΠΑΓΓΕ ΦΙΚΟ
ΓΛΩΣΣ
Ο
ΛΜΑΤΙ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΜΟΡΙΩ
ΚΗ
Ν
(3)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
24
40
(4)
(5)
(6)
50
[1+2+3
+4+5+6
]
114
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1
2
3
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
1981
2002
2004
4
ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2005
0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔ
ΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
ΕΡΕΥΝΗΤ
ΙΚΗ
(1)
(2)
(3)
ΘΕΣΗ : ΜΙΑ ( 1 )
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡΑ ΞΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛ
ΕΠΑΓΓΕ ΦΙΚΟ
ΓΛΩΣΣ
Ο
ΛΜΑΤΙ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΜΟΡΙΩ
ΚΗ
Ν
(4)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
14
40
8
14
8
17
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
3
8
(5)
[1+2+3
+4+5+6
]
(6)
50
5
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
5
5
112
32
22
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
11
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
1
2
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4
ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔ
ΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
ΕΡΕΥΝΗΤ
ΙΚΗ
(1)
(2)
(3)
ΘΕΣΗ : ΜΙΑ ( 1 )
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡΑ ΞΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛ
ΕΠΑΓΓΕ ΦΙΚΟ
ΓΛΩΣΣ
Ο
ΛΜΑΤΙ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΜΟΡΙΩ
ΚΗ
Ν
(4)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
17
22
4
17
4
(5)
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1994
17
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ 2006
ΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ, κ.α.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
1997
24
40
20
50
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
ΙΩΑΝΝΗΣ`
1995
0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(6)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
[1+2+3
+4+5+6
]
5
58
26
5
139
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΣΙΚΟ
ΠΤΥΧΙΟ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Α/Α
1
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΛΗΜΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔ
ΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
ΕΡΕΥΝΗΤ
ΙΚΗ
(1)
(2)
(3)
ΘΕΣΗ : ΜΙΑ ( 1 )
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡΑ ΞΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛ
ΕΠΑΓΓΕ ΦΙΚΟ
ΓΛΩΣΣ
Ο
ΛΜΑΤΙ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΜΟΡΙΩ
ΚΗ
Ν
(4)
(5)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2001
17
12
0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(6)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
[1+2+3
+4+5+6
]
29
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Α/Α
1
2
3
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1995
2003
2010
0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔ
ΩΝ
(1)
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
(2)
ΕΡΕΥΝΗΤ
ΙΚΗ
ΘΕΣΗ : ΜΙΑ ( 1 )
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡΑ ΞΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛ
ΕΠΑΓΓΕ ΦΙΚΟ
ΓΛΩΣΣ
Ο
ΛΜΑΤΙ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΜΟΡΙΩ
ΚΗ
Ν
(3)
(4)
(5)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
23
12
4
17
10
14
2
(6)
5
5
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
[1+2+3
+4+5+6
]
44
27
21
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
Α/Α
1
2
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΛΕΛΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΙΤΛΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙ
ΣΠΟΥΔ ΚΗ
ΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
(1)
(2)
ΕΡΕΥΝΗΤ
ΙΚΗ
ΘΕΣΗ : ΜΙΑ ( 1 )
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡΑ ΞΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛ
ΕΠΑΓΓΕ ΦΙΚΟ
ΓΛΩΣΣ
Ο
ΛΜΑΤΙ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΜΟΡΙΩ
ΚΗ
Ν
(3)
(4)
(5)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2004
17
24
2003
17
0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(6)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
[1+2+3
+4+5+6
]
41
17
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Επιτροπής για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού
του Εκπαιδευτηρίου Ανώτερης Εκπαίδευσης
της ΣΤΕ Ρόδου
Ρόδος, σήμερα 31 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, συνεδρίασε η
Επιτροπή για την επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού στα γραφεία της Σχολής,
σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 21795/21-10-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Τουρισμού
Στην επιτροπή παρεβρέθηκαν τα μέλη
1. Πετάκος Κυριάκος, Διευθυντής Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. , ως Πρόεδρος
2. Πέρος Σταμάτιος-Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. ως Μέλος
3. Κασέρης Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικιός Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. , ως μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ως Γραμματέας η κα. Ξεπαπαδάκη
Στέλλα.
Αφού ελέχθησαν οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα δικαιολογητικά τους,
σύμφωνα με την προκήρυξη με αριθμό 20556/1/10/2014, συντάχθηκαν Πίνακες
μοριοδότησης και Κατάταξης Επιστημονικών, Εργαστηριακών Καθηγητών και
Καθηγητών Ξένων Γλωσσών, καθώς και Πίνακας αποκλεισθέντων, οι οποίοι
επισυνάπτονται και αποστέλλονται στο Υπουργείο Τουρισμού για επικύρωση.
Μετά τα ανωτέρω έληξε η συνεδρίαση.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Πετάκος Κυριάκος
Πετάκος Κυριάκος
Ξεπαπαδάκη Στέλλα
2. Πέρος Σταμ-Νικόλαος
3. Κασέρης Εμμανουήλ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥΔ
ΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚ
Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΡΕΥΝΗΤ
ΙΚΗ
(1)
(2)
(3)
ΕΠΑΓΓ
ΕΛΜΑΤΙ
ΚΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡΑ
ΞΕΝΕΣ
ΦΙΚΟ
ΓΛΩΣΣ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
(4)
(5)
1
2
3
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ
2005
18
4
1
2
ΜΠΕΖΕΡΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2006
3
ΣΥΝΟΛ
Ο
ΜΟΡΙΩ
Ν
(6)
[1+2+3+
4+5+6]
5
27
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ)
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
3
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
1
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΡΟΣ ΣΤΑΜ.-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΑΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
1
2
ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ
1
2
3
4
ΚΑΡΒΕΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΙΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥ
ΔΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
ΕΡΕΥΝΗ
ΤΙΚΗ
(1)
(2)
(3)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡ ΞΕΝΕΣ
ΕΠΑΓΓ ΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΕΛΜΑΤ
ΙΚΗ
(4)
(5)
(6)
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2000
10
4
ΣΥΝΟΛ
Ο
ΜΟΡΙΩ
Ν
[1+2+3
+4+5+6
]
14
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
2006
20
ΧΡΗΣΤΟΣ
2001
13
ΛΑΖΑΡΟΣ
2001
17
5
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α/
Α
ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ)
ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
20
18
17
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
1
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΡΟΣ ΣΤΑΜ.-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΑΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥ
ΔΩΝ
ΔΙΔΑΚ
ΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙ
ΡΙΑ
ΕΡΕΥΝΗ
ΤΙΚΗ
(1)
(2)
(3)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡ ΞΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛ
Ο
ΕΠΑΓΓ ΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΜΟΡΙΩ
ΕΛΜΑΤ
Ν
ΙΚΗ
(4)
1
2
3
ΒΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜ
ΚΟΥΤΡΑ ΑΡΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓ
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2007
14
16
2005
18
6
2009
14
12
1
2
ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1999
17
(5)
(6)
[1+2+3
+4+5+6
]
5
30
29
26
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α/
Α
ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΕ)
ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
17
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
1
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΡΟΣ ΣΤΑΜ.-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΑΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ
1
2
1
2
3
1
2
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥ
ΔΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
ΕΡΕΥΝΗ
ΤΙΚΗ
(1)
(2)
(3)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡ ΞΕΝΕΣ
ΕΠΑΓΓ ΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΕΛΜΑΤ
ΙΚΗ
(4)
(5)
(6)
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
2006
3
8
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2009
7
ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1994
4
ΠΟΥΡΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993
10
ΣΥΝΟΛ
Ο
ΜΟΡΙΩ
Ν
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α/
Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΕ)
[1+2+3
+4+5+6
]
11
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
12
9
0
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
5
5
15
5
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
1
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΡΟΣ ΣΤΑΜ.-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΑΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥ
ΔΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
ΕΡΕΥΝΗ
ΤΙΚΗ
(1)
(2)
(3)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡ ΞΕΝΕΣ
ΑΦΙΚΟ
ΓΛΩΣΣ
ΕΠΑΓΓ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΕΛΜΑΤ
ΙΚΗ
(4)
(5)
(6)
ΣΥΝΟΛ
Ο
ΜΟΡΙΩ
Ν
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α/
Α
ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΕ)
[1+2+3
+4+5+6
]
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
1
2
3
ΓΟΥΡΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007
21
8
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008
3
8
5
5
34
16
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2006
21
4
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
25
1
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΡΟΣ ΣΤΑΜ.-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΑΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
1
2
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1
2
3
4
ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
ΚΥΡΙΚΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΑΡΑΛΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
1
ΚΑΡΑΪΣΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ : 2
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥ
ΔΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
ΕΡΕΥΝΗ
ΤΙΚΗ
(1)
(2)
(3)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡ ΞΕΝΕΣ
ΕΠΑΓΓ ΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΕΛΜΑΤ
ΙΚΗ
(4)
(5)
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1984
17
40
ΣΥΝΟΛ
Ο
ΜΟΡΙΩ
Ν
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α/
Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΠΕ)
(6)
[1+2+3
+4+5+6
]
5
62
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
50
35
26
19
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
2003
10
30
10
ΚΩΝ/ΝΟΣ
2006
9
16
10
ΣΤΑΥΡΟΣ
2002
21
5
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2010
14
5
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 1993
20
22
Σ
42
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
1
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΡΟΣ ΣΤΑΜ.-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΑΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
1
2
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1
2
3
4
ΜΠΕΝΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΛΙΑΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ : 3
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥ
ΔΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
ΕΡΕΥΝΗ
ΤΙΚΗ
(1)
(2)
(3)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡ ΞΕΝΕΣ
ΕΠΑΓΓ ΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΕΛΜΑΤ
ΙΚΗ
(4)
(5)
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2009
18
8
ΙΔΙΩΤΕΣ
2010
1999
2007
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
21
8
14
8
7
10
ΣΥΝΟΛ
Ο
ΜΟΡΙΩ
Ν
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α/
Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ)
(6)
[1+2+3
+4+5+6
]
5
31
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
5
44
22
7
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
1
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΡΟΣ ΣΤΑΜ.-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΑΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ
1
2
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΤΖΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΤΛΟΙ
ΣΠΟΥ
ΔΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
ΕΡΕΥΝΗ
ΤΙΚΗ
(1)
(2)
(3)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡ ΞΕΝΕΣ
ΕΠΑΓΓ ΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΕΛΜΑΤ
ΙΚΗ
(4)
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1998
14
24
ΣΥΝΟΛ
Ο
ΜΟΡΙΩ
Ν
(5)
(6)
[1+2+3
+4+5+6
]
10
5
53
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α/
Α
ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΠΕ)
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
1
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΡΟΣ ΣΤΑΜ.-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΑΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΣEIΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΤΙΤΛ
ΟΙ
ΣΠΟ
ΥΔΩ
Ν
ΔΙΔΑΚΤΙ
ΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙ
Α
ΕΡΕΥΝΗ
ΤΙΚΗ
(1)
(2)
(3)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΜΟΡΙΑ)
ΣΥΓΓΡ ΞΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛ
Ο
ΕΠΑΓΓ ΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣ
ΕΡΓΟ
ΕΣ
ΜΟΡΙΩ
ΕΛΜΑΤ
Ν
ΙΚΗ
(4)
1
2
3
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜ-ΜΑΡ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ-ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2006
17
2009
17
1
2
3
ΒΟΥΤΣΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΛΩΝΑΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2005
7
1996
(5)
(6)
10
10
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α/
Α
ΘΕΣΕΙΣ : 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΕ)
[1+2+3
+4+5+6
]
27
17
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
17
0
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
1
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΠΕΡΟΣ ΣΤΑΜ.-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΚΑΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΑ: 79ΒΗΟΟ-496
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΡΟΔΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 20556/01/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Α/Α
1
2
3
4
5
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕΡΙΔΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΙΓΛΗ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΦΛΩΡΑ
ΠΙΖΗΜΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Έντυπο αίτησης των ΕΠΑΣ/ΙΕΚ
Δεν αναγράφεται η ειδικότητα για πρόσληψη
Η Ειδικότητα δεν είναι στις προκηρυσσόμενες
Δεν αναγράφεται η ειδικότητα για πρόσληψη
Η Ειδικότητα δεν είναι στις προκηρυσσόμενες
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πετάκος Κυριάκος
Ξεπαπαδάκη Στέλλα
Πέρος Σταμάτιος Νικόλαος
Κασέρης Εμμανουήλ: