ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2013 2012 ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Ε.Π.Ε.
(δ.τ. COLORPRINT)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 9η ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
2013
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΚΤΗΣΗΣ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
2012
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
2013
2012
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(600 Εταιρικά Μερίδια των 30,00 € έκαστο)
4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης
6.140,09
6.140,05
0,04
6.140,09
5.452,56
687,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
6.140,09
6.140,05
0,04
6.140,09
5.452,56
687,53 1. Καταβεβληµένο
18.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
18.000,00
18.000,00
18.000,00
ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
3. Κτίρια
58.060,21
31.670,99
26.389,22
58.060,21
29.679,44
28.380,77 1. Τακτικό Αποθεµατικό
12.106,63
12.106,63
4. Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός εξοπλισµός
51.157,56
24.370,10
26.787,46
51.158,43
19.715,90
31.442,53
12.106,63
12.106,63
0,00
42,72
5. Μεταφορικά Μέσα
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός
5.969,74
3.251,73
2.718,01
7.482,74
4.639,93
36.743,94
33.615,52
3.128,42
36.418,74
30.970,51
2.842,81 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ
5.448,23 1. Υπόλοιπο κερδών σε νέο
7. Ακινητοποιησεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
1. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσης σε νέο
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
151.931,45
92.908,34
59.023,11
153.120,12
85.005,78
68.114,34
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (I+IV+VI)
ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες
-1.380,32
0,00
-1.380,32
42,72
28.726,31
30.149,35
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
17.340,12
17.340,12 ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
17.340,12
17.340,12 1. Προµηθευτές
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
76.363,23
85.454,46 2. Γραµµάτια Πληρωτέα
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
38.191,94
2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογηµένες)
3. Τράπεζες Λογ/µοί Βραχ/µων Χρηµατοδοτήσεων
Ι. Αποθέµατα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά
12.154,93
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
38.268,83 4. Προκαταβολές Πελατών
7.386,30
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
5.378,65 5. Υποχρεώσεις Από Φόρους - Τέλη
19.541,23
43.647,48 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
0,00
58.350,01
144.365,85
164.741,22
21.280,69
57.061,58
120.365,95
83.588,48
40.139,95
7. Μακροπρ.Υποχρ.πληρωτέες σε επόµενη χρήση
1. Πελάτες
246.256,48
279.820,46 11. Πιστωτές ∆ιάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)
2. Γραµµάτια Εισπρακτέα
410,00
- Χαρτοφυλακίου
410,00
1. Έσοδα Εποµένων Χρήσεων
- Χαρτοφυλακίου
7.252,59
104.785,85
25.109,15
112.038,44
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
112.038,44
134.146,02
66.071,19
0,00
0,00
89.349,59
144.210,60
520.643,98
622.322,26
1.010,00 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.010,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
- Στίς Τράπεζες για εγγύηση
48.299,18
0,00
66.950,01
2. Έξοδα Χρήσεως ∆ουλευµένα
159.255,17
10.824,50
159.255,17
-874,35
-1.082,84
4.328,18
18.980,29
3.453,83
17.897,45
552.824,12
670.369,06
10.054,50
10. Επισφαλείς- Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες
0,00
11.Χρεώστες ∆ιάφοροι
12. Λογαριασµοί ∆ιαχείρησης Προκαταβολών & Πιστώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
5.758,75
61.678,91
78.810,16
13.537,33
454.098,33
525.356,37
IV. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
467,36
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
6.827,99
2.353,93
8.395,23
2.821,29
15.223,22
476.460,85
584.227,07
(∆Ι+∆ΙΙ + ∆IV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα Εποµένων Χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆)
0,00
0,00
0,00
0,00
670.369,06 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + ∆)
552.824,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
206.309,28
206.309,28 1. ∆ικαιούχοι Αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
206.309,28
206.309,28
2. Χρεωστικοί λογ/µοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών
2. Πιστωτικοί λογ/µοί εγγυήσεων & εµπράγµατων ασφαλειών
2013
2012
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
624.320,72
736.554,62 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης (κέρδη η ζηµίες)
Μείον κόστος πωλήσεων
496.491,31
595.437,95 Πλέον : υπόλοιπο αποτελεσµάτων
Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
127.829,41
141.116,67
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
0,00
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
25.729,36
52.727,04
76.243,33
25.092,52
51.586,08
Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Πλέον: 4. Τόκοι πιστωτικοί & συναφή έσοδα
16,48
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
24.483,30
Χρήσεων (Περαίωση έως χρήση 2009)
Σύνολο
77.819,56 Μείον : 1. Φόρος εισοδήµατος
63.297,11 ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΝΈΟ
24.466,82
31.499,43
42,72
-7.346,34
0,00
-9.086,74
8.207,78
6.250,14
8.691,48
6.207,42
-483,70
42,72
31.114,42
Η ∆ιάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής :
Τακτικό Αποθεµατικό
2.997,60
2. Εκτακτα κέρδη
471,88
Πρώτο Μέρισµα
41,40
3.469,48
349,99
Υπόλοιπο Κερδών σε Νέο
391,39
42,72
Μείον :
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
22.683,22
32.182,69
ΙΙ. Πλέον έκτακτα αποτελέσµατα
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
2012
8.165,06
385,01
27.119,26
Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
2013
προηγουµένων χρήσεων
141.116,67
50.513,97
2. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης
206.309,28
0,00 Μείον : ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγουµένων
127.829,41
Σύνολο
206.309,28
-
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
206.309,28
206.309,28
22.423,68
2. Εκτακτες ζηµίες
0,00
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
0,00
8.353,86
Αθήνα 10/2/2014
1.537,00
22.423,68
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα
18.954,20
0,00
9.890,86
8.165,06
9.499,47
22.683,22
Μείον :
10.575,80
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
18.409,32
Μείον : οι απο αυτές ενσωµατωµένες στο
10.575,80
λειτουργικό κόστος
0,00
8.165,06
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης πρό φόρων
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Α.Φ.Μ. : 075 715 939
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
18.409,32
0,00
22.683,22
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 25735
ΛΟΓΙΣΤΗΣ