Πειραματική Ψυχολογία I (Ψ-101), Χειμερινό εξάμηνο 2014-15

Πειραματική Ψυχολογία I (Ψ-101), Χειμερινό εξάμηνο 2014-15
Διαλέξεις: Tρίτη 10.00 π.μ.-12.00 π.μ., Κεντρικό Αμφιθέατρο (ΚΑ): ν.κ. ΦΛΣ
Εργαστήρια: Τρίτη 12.00 π.μ.-18.00 (1 ώρα κάθε ομάδα με βάση το αρχικό του επιθέτου)
Διδάσκουσες
Παναγιώτα Μεταλλίδου και Δέσποινα Τατά
Παναγιώτα Μεταλλίδου Γρ. 421 α, νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, e-mail:[email protected]
Ώρες συνεργασίας: Tρίτη 13.00 π.μ.-15.00
Δέσποινα Τατά Γρ. 421 γ, νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, e-mail: [email protected]
Ώρες συνεργασίας: Παρασκευή 9.00-10.00 π.μ και 1.00-2.00 μ.μ.
Περιγραφή Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην Πειραματική Ψυχολογία. Οι επιμέρους θεματικές ενότητες
περιλαμβάνουν τα εξής: Αισθητήρια συστήματα (όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αισθήσεις του δέρματος).
Σύντομη ιστορική εξέλιξη της έρευνας της Αντίληψης. Ψυχοφυσική. Θεωρητικές ερμηνείες της Αντίληψης.
Σύντομη ιστορική εξέλιξη της έρευνας της Προσοχής. Θεωρητικές ερμηνείες της Προσοχής. Επίσης, το
μάθημα περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογών. Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται σε έξι μικρά ακροατήρια
φοιτητών/τριών μία ώρα εβδομαδιαίως και περιλαμβάνουν εφαρμογές βασικών πειραμάτων Αντίληψης
και Προσοχής κατά τη διάρκεια του μαθήματος καθώς και ανάθεση εργασιών σε μικρές ομάδες με θέμα
το σχολιασμό των αποτελεσμάτων των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
30/9
ΘΕΜΑ
--Εισαγωγή στην επιστήμη της Ψυχολογίας. Περιοχές και κλάδοι της
Ψυχολογίας. Η Πειραματική Ψυχολογία
7/10
14/10
21/10
28/10
-- Βιολογικές βάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς
--Αισθήσεις, χαρακτηριστικά των αισθήσεων, μέθοδοι Ψυχοφυσικής
--Η αίσθηση της όρασης
Αργία 28ης Οκτωβρίου
4/11
--Οι αισθήσεις της ακοής, της όσφρησης, και της γεύσης. Οι αισθήσεις
του δέρματος
--Η λειτουργία της αντίληψης. Διαφορά αίσθησης-αντίληψης. Στόχοι του
αντιληπτικού συστήματος. Παραδοσιακές θεωρητικές προσεγγίσεις.
--Αντίληψη της απόστασης και της κίνησης. Αντιληπτική σταθερότητα.
Αντιληπτικές πλάνες.
--Η αντίληψη ως αναγνώριση. Αναγνώριση αντικειμένων, αναγνώριση
προσώπων
Θεωρίες αναγνώρισης.
--Η αντίληψη ως ενεργητική, κατασκευαστική λειτουργία: Αμφίσημες
μορφές-Αντιληπτική προσδιοριστική τάση
--Θεωρίες της αντίληψης
--Η λειτουργία της προσοχής. Στόχοι του συστήματος της προσοχής. Τρόποι
διερεύνησης της προσοχής. Βασικές λειτουργίες της προσοχής.
11/11
18/11
25/11
2/12
9/12
16/12
23/12
30/12
--Η προσοχή ως ανίχνευση/αναγνώριση περιβαλλοντικών σημάτων
(Παράγοντες που επηρεάζουν την προσοχή). Η προσοχή ως επιλογή και
ως κατανομή
Αργία Χριστουγέννων
6/1
Αργία Χριστουγέννων
13/1
--Θεωρητικά μοντέλα ερμηνείας των λειτουργιών της προσοχής:
Μοντέλα επιλεκτικής και κατανεμημένης προσοχής
Βαθμολογία: Βασίζεται στην επίδοση των φοιτητών/-τριών στη γραπτή εξέταση. Παράλληλα,
δίνεται επιπλέον βαθμολογία στους φοιτητές/-τριες που παρακολουθούν τις ασκήσεις.
Προτεινόμενα Συγγράμματα
1. Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., & Nolen-Hoeksema, S. (2003,
μεταφρ.). Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard, Τόμος Α΄ (13η έκδ.) (Επιμ. Γ. Βορριά, Μπ.
Ντάβου, & Ζ. Παπαληγούρα). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
2. Eysenck, M. W. (2010, μετάφρ.). Βασικές αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας (Επιμ. Ε.
Βασιλάκη). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg (Δαρδανός).
3. Πόθος, Ε., & Οικονόμου, Η. (2010). Θέματα Γνωσιακής Ψυχολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις
Gutenberg (Δαρδανός).