Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων
.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ..........................................................................................165
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ..................................................................................................................165
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ...........................................................................................................................165
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ...................................................................................................166
5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ........................................................................................168
5.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.....................................................................................168
5.1.1. Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (12).............................................................................168
5.1.2. Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (17) .............................................................171
5.2. ΜΕΛΕΤΕΣ ...........................................................................................................................176
5.2.1. Νέες Μελέτες (3) ..........................................................................................................176
5.2.2. Συνεχιζόµενη Μελέτη (1) .............................................................................................176
5.3. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ.................................................................................................177
5.3.1. Νέα Εµπειρογνωµοσύνη (1) .........................................................................................177
5.5. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ........................................................................................177
5.5.1. Ερευνητικά Προγράµµατα ............................................................................................177
5.5.2. Μελέτες .........................................................................................................................181
5.5.3. Εµπειρογνωµοσύνη .......................................................................................................182
5.5.4. Εκπαιδευτικά .................................................................................................................182
5.5.5. Συµµετοχή σε προτάσεις άλλων Ινστιτούτων ...............................................................182
6. ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ...............................................................................183
6.1. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΑ- ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ................183
6.2. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ- ΒΙΒΛΙΑ...............................................186
6.3. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ.......................................................186
6.4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ .............................................186
6.5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ .......................................189
6.6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS) ..............................192
6.7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ...............................194
6.8. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ- ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ........195
6.9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ......................................................................................................195
6.9.1. Ερευνητικά Προγράµµατα ............................................................................................195
6.9.2. Μελέτες .........................................................................................................................196
6.9.3. Πρόγραµµα Υποτροφιών...............................................................................................197
6.9.4. Εµπειρογνωµοσύνες ......................................................................................................198
6.9.5. Συµµετοχή σε Έκθεση άλλου Ινστιτούτου....................................................................198
6.9.6. Εκθέσεις διεθνών συναντήσεων και επιτροπών............................................................198
6.9.7. Μελέτες σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς ...............................................................................198
7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.........................................................199
8. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ ....................................................................201
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
9. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ............................................................................202
9.1. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ .........................................................................................202
9.1.1. Μεταπτυχιακών .............................................................................................................202
9.1.2. Προπτυχιακών ...............................................................................................................202
9.1.3. Εργαστηριακών Ασκήσεων...........................................................................................202
9.1.4. Εκπαιδευτική συνεισφορά στο Michigan State University “Study Abroad Program
2010”. ......................................................................................................................................203
9.1.5. Εκπαιδευτική συνεισφορά στο... ..................................................................................203
9.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSc,
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ...................204
9.2.1. ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών ..............................................................................................204
9.2.2. ∆ιπλωµατικών Εργασιών – MSc...................................................................................204
9.2.3. Πτυχιακών Εργασιών ....................................................................................................205
9.2.4. Πρακτικής Άσκησης......................................................................................................205
9.3. ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ................................................................................................206
10. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ...................................................................................................206
11. ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ .............................................................................207
12. ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ..............................................................................................207
.
.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
165
1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων έχει ως αντικείµενο την εκτίµηση των
υδροβιολογικών πόρων, την εκπόνηση διαχειριστικών υποδειγµάτων για τα αλιευτικά αποθέµατα,
την τεχνολογική ανάπτυξη των αλιευτικών εργαλείων και την βελτίωση της ποιότητας και της
επεξεργασίας των αλιευµάτων.
Ειδικότερα, σκοπός του Ινστιτούτου είναι να συµβάλει, µε έρευνα, µεταφορά τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας και επιµόρφωση καθώς και µε την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών, στην
αειφόρο διαχείριση του αλιευτικού πλούτου, στην ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων εµπλουτισµού
και προστασίας των ιχθυοπληθυσµών, στην οργάνωση και υλοποίηση συστηµάτων ολιστικής
διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και της ανθρωπογενούς δράσης κυρίως στην παράκτια ζώνη
και τέλος στη βελτίωση της ποιότητας του αλιεύµατος και των προϊόντων µεταποίησής του.
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσµά
και στο Πάρκο «ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» στις Γούρνες Ηρακλείου.
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων φαίνεται αναλυτικά στην Ενότητα
Α-7.1.2.
Συνολικά στο Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων, εργάζονται 60 άτοµα:
Μόνιµο προσωπικό
Ερευνητές
Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες
Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες
Επιστήµονες αορίστου χρόνου (1 κάτοχος PhD)
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς
(µόνιµοι & αορίστου χρόνου)
Συµβασιούχοι (εργασίας – έργου)
Επιστήµονες
Τεχνολόγοι – Τεχνικοί - Γραµµατείς
Υπότροφοι
37
16
4
1
8
8
19
12
7
4
Στο Σχήµα Β-ΙΙ-1 φαίνεται το προσωπικό του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων για το
2009.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
166
Σχήµα B-II-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2009
20
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (37)
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(19)
15
10
5
0
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Ε.Λ.Ε
Ε.Τ.Ε
EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΙΚΟΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΙΚΟΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΟI
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στα πλαίσια των Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων,
η χρηµατοδότηση για το 2009 ήταν 1.768.829,56 € και αναλύεται ως εξής ανά φορέα
χρηµατοδότησης:
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
∆ηµόσιοι Φορείς
Ιδιωτικοί Φορείς
Φορείς Εξωτερικού
ΠΟΣΟΝ (€)
489.189,89
225.466,44
904.815,98
64.500,00
84.857,25
ΣΥΝΟΛΟ
1.768.829,56
Στο Σχήµα Β-ΙΙ-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων ανά
πρόγραµµα για το 2009, ενώ στο Σχήµα Β-ΙΙ-3 η χρηµατοδότηση ανά κατηγορία φορέα για το 2009.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
167
Σχήµα Β-ΙΙ-2: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑ.ΒΙ.Π. 2009 (σε χιλ. €)*
180,00
724.06
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
)
re
-C
Ι
Σ
Σ
E
R
M
PE
ER
N
G
ΖΑ
O
A
M
RU
CA
M
IB
ΒΕ
ST
RD
ES
U
M
O
A
S
ΡΕ
d
T
S
N
u
O
Λ
Ν
.Π
Υ
A
Α
SH
EN
RE
ΚΙ
Λ
EC
Φ
ag
FI
A
Κ
D
Α
EV
.Υ
SSh
Ο
Φ
M
Ν
A
PR
Κ
@
nn
Χ
.Υ
o
U
IM
Ε
Ν
C
Τ
Χ
*Προγράµµατα και µελέτες µε έσοδα άνω των 20.000€
ΤΕ
Α
Σ
ΡΙ
ΙΑ
ΤΕ
ΠΟ
∆Ο
Μ
ΕΣ
I
PF
EE
SH
M
N
A
th
((A
A
M
F
RI
H
IS
Η
ΓΑ
ΡΙ
∆Α
ΕΠ
Α
Λ
.Π
Ρ
ΙΕ
ΙΑ
ΕΠ
ΣΑ
∆
M
D
A
E
H
ΡΑ
ΡΑ
IS
Ω
ΣΑ
lF
Χ
ra
ΕΣ
ΙΟ
Α
Co
Μ
Λ
Α
Π
Σχήµα Β-ΙΙ-3: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2009
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑ.ΒΙ.Π. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. €)
84.86
5%
64.50
4%
489.19
28%
904.82
50%
ΕΕ
ΓΓΕΤ
∆HMOΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
225.47
13%
ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
168
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το 2009 ξεκίνησαν δώδεκα (12) νέα ερευνητικά προγράµµατα και τρεις (3) µελέτες, ενώ
εκπονήθηκε και µία (1) εµπειρογνωµοσύνη. Συνεχίστηκε η υλοποίηση δεκαεπτά (17) ερευνητικών
προγραµµάτων και µίας (1) µελέτης.
Τα υλοποιούµενα προγράµµατα του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων, καταγράφονται
αναλυτικά στα Κεφ ΙΙ-5.1.-ΙΙ.5.6. της παρούσας ενότητας.
Επίσης κατά το 2009 οι ερευνητές του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων, υπέβαλαν ή
συµµετείχαν στην υποβολή σαρανταπέντε (45) προτάσεων νέων προγραµµάτων και µελετών, από
τα οποία δεκαεπτά (17) εγκρίθηκαν εντός του 2009 (Κεφ ΙΙ-5.7.).
5.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
5.1.1. Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (12)
Τεχνικές ενασχόλησης στην παράκτια αλιεία (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ/ 759).
Αριθµός Συµβολαίου:
Service Contract no 254114
Αριθµός Συνεδρίας:
108/15.12.08/γ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Γ. Πετράκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
European Commission, Joint Research Centre, Ispra, Italy
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
18 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
110.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Λέσβος, Λήµνος
ΣΕ
Evaluation of the state of benthic communities subjected to impact of trawling and marine
debris as a tool for the ecosystem management (COMSOM/ 768).
Αριθµός Συµβολαίου:
CTM2008-0461/MAR
Αριθµός Συνεδρίας:
111/05.03.09/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Χ. Μυτιληναίου
Κύριος Υπεύθυνος:
Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), Dr. M. Demestre
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ministerio de Ciencia e Innovación (España)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
3.750 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος: Ισπανία (Καταλωνία & Μούρθια), Ιταλία (Τυρρηνική
Θάλασσα), Ελλάδα (Iόνιο Πέλαγος, Πατραϊκός κόλπος).
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
169
Management and Monitoring of Deep-sea Fisheries and Stocks (DEEPFISHMAN/ 780).
Αριθµός Συνεδρίας:
113/14.04.09/γ10
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ.-Γ. Πολίτου
Κύριος Επ/κός Υπεύθυνος: Dr Pascal Lorence, IFREMER, France
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
114.560 €
Περιοχή Έρευνας:
Ιόνιο Πέλαγος.
Παρακολούθηση κι αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας διαχείρισης σε χωροθετηµένες
περιοχές (MESMA/ 785).
Αριθµός Συµβολαίου:
ENV-2008-2-2-1-1
Αριθµός Συνεδρίας:
113/13.04.09/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Βασιλοπούλου
Κύριος Υπεύθυνος:
Wageningen IMARES (Oλλανδία)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ & ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/11/09-30/10/13)
Ολικός Προϋπολογισµός:
727.880 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
The 20th Century evolution of Mediterranean exploited demersal resources under increasing
fishing disturbance and environmental change" n° MARE/2008/11 (Call for Tenders)
(EVOMED/ 790).
Αριθµός Συµβολαίου:
n° MARE/2008/11
Αριθµός Συνεδρίας:
119/10.09.09/δ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Μαραβέλιας
Κύριος Επ/κός Υπεύθυνος:
CIBM
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
12 µήνες (01/09/09-31/08/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
50 000 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος Θάλασσα
Συνοδά είδη και απορριπτόµενα αλιεύµατα: ∆ιαχειριστικοί δείκτες, τάσεις και περιοχές
(BADMINTON/ 797).
Αριθµός Συνεδρίας:
122/18.11.09/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Βασιλοπούλου
Επιστηµονικός Συντονιστής: IFREMER
Φορέας Χρηµατοδότησης:
MariFish Common Pot (ΓΓΕΤ)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
35 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
362.233,9 € (MariFish CP: 245.000€; Αυτοχρ/ση: 117.233,9 €)
Περιοχή Έρευνας:
MariFish Joint Call
170
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Developing fisheries management indicators and targets (DEFINEIT MARIFISH – Αθήνα/811).
Αριθµός Συνεδρίας:
123/18.12.09/ε4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Μαραβέλιας (Συνεργασία µε ΙΘΑΒΙΠ Κρήτης και ΙΘΑΒΙΓ)
Επιστηµονικός Συντονιστής: Technical Univ. of Denmark, National Inst. of Aquatic Resources
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/09/09-31/08/2012)
Ολικός Προϋπολογισµός:
106.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος Θάλασσα.
Developing fisheries management indicators and targets (DEFINEIT MARIFISH – ΙΘΑΒΙΠ
Κρήτη).
Αριθµός Συνεδρίας:
123/18.12.09/ε4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Τσερπές (Συνεργασία µε ΙΘΑΒΙΠ Αθήνας και ΙΘΑΒΙΓ)
Επιστηµονικός Συντονιστής: Technical University of Denmark, National Institute of Aquatic
Resources
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/09/09-31/08/2012)
Ολικός Προϋπολογισµός:
87.500 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος Θάλασσα.
Assessing the causes and developing measures to prevent the escape of fish from sea-cage
aquaculture (PREVENT ESCAPE).
Αριθµός Συµβολαίου:
KBBE-2B-226885
Αριθµός Συνεδρίας:
113/13.04.09/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Στ. Σωµαράκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/04/09-31/03/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
274.751 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρώπη
∆ράσεις για τη διατήρηση του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου στην Ελλάδα,
συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού των σχετικών Σηµαντικών Περιοχών για τα
Πουλιά στο Θαλάσσιο Περιβάλλον (ConShagAudMIBAGR).
Αριθµός Συµβολαίου:
EP-08-01-005
Αριθµός Συνεδρίας:
108/15.12.08/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Π. Περιστεράκη (Συνεργασία µε το ΙΘΑΒΙΓ)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/01/09-31/12/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
124.417 €
Περιοχή Έρευνας:
Αιγαίο, Ιόνιο.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
171
Ενίσχυση της Συµµετοχής του Κοινού στη Προστασία και ∆ιαχείριση των Πηγών Νερού
([email protected]).
Αριθµός Συµβολαίου:
EP-08-01-005
Αριθµός Συνεδρίας:
108/15.12.08/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Β. Βαλαβάνης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (Γενική ∆/νση Κοινωνίας της Πληροφορίας)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
24 µήνες (01/01/09-31/12/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
96.300 € (από τα οποία Ευρωπαϊκή Συµµετοχή: 72.225 €)
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος Θάλασσα
Κατανόηση των διαδικασιών στρατολόγησης µε χρήση συνδεδεµένων βιοφυσικών µοντέλων
του πελαγικού οικοσυστήµατος (REPROdUCE).
Αριθµός Συνεδρίας:
122/18.11.09/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Σ. Σωµαράκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ: 290.000 € (92%) – ΕΛΚΕΘΕ (Αυτοχρ/ση): 24.986 € (8%)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες ( 01/09/09-31/08/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
314.986 €
Περιοχή έρευνας:
Β. Αιγαίο, Βισκαϊκός κόλπος.
5.1.2. Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (17)
PRONE: Risk in Fisheries (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ/ 595).
Αριθµός Συνεδρίας:
49/27.09.05/γ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Κονίδης
Κύριος Επιστ. Υπεύθυνος:
Prof. Sakke Kuikka (Παν/µιο Helsinki, Φινλανδία)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (52,7%) & ΓΓΕΤ (47,3%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
38 µήνες (01/01/06-28/02/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
78.200 €
Περιοχή έρευνας:
Θερµαϊκός και Αµβρακικός Κόλπος.
CApacity, F and Effort (CAFΕ/ 618).
Αριθµός Συµβολαίου:
22644
Αριθµός Συνεδρίας:
63/26.07.06/γ5, 108/15.12.08/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Μαραβέλιας (έως 20/02/08), ∆ρ Κ. Παπακωνσταντίνου
(από 21/02/08), ∆ρ Χ. Μαραβέλιας (από 01/02/09)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/02/06-31/01/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
188.700 €
Περιοχή Έρευνας:
Αιγαίο Πέλαγος
172
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Χρησιµοποίηση του κέφαλου ως δείκτη παρακολούθησης παράκτιων περιβαλλοντικών
αλλαγών (MUGIL/ 644).
Αριθµός Συµβολαίου:
EU/ Research DG/06/026180/06
Αριθµός Συνεδρίας:
66/09.10.06/γ8
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Βασιλοπούλου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
30 µήνες (01/11/06-01/05/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
14.460 €
Περιοχή Έρευνας:
Παράκτια οικοσυστήµατα σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αµερική.
A framework for fleet and area based fisheries management (AFRAME/ 669).
Αριθµός Συµβολαίου:
044168
Αριθµός Συνεδρίας:
72/27.02.07/γ1, 108/15.12.08/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Μαραβέλιας (έως 20/02/08), ∆ρ Β. Βασιλοπούλου (από
21/02/08), ∆ρ Χ. Μαραβέλιας (από 01/02/09)
Κύριος Συντονιστής:
Fundacion AZTI, Spain
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
24 µήνες (01/04/07-31/03/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
312.300 €
Περιοχή Έρευνας:
Αιγαίο Πέλαγος.
Framework contract for the promotion on the dissemination of Scientific information
(FISH/2006/16) (FISH-DIS/ 706).
Αριθµός Συµβολαίου:
n° FISH/2006/16
Αριθµός Συνεδρίας:
92/15.01.08/γ2, 93/21.02.08/γ13
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Μαραβέλιας (έως 20.02.08), ∆ρ Α. Κονίδης (Επ.Υπ.) & ∆ρ
Σ. Κατσανεβάκης (Τεχν.Υπ.) (από 21.02.08)
Συντονιστής:
ΙΜARES Wageningen, Institute for Marine Resources and
Ecosystem Studies
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50&) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
12 µήνες (01/01/08-31/12/08)?
Ολικός Προϋπολογισµός:
55.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Αιγαίο Πέλαγος.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Web services for support of growth and reproduction studies (WebGR/ 749).
Αριθµός Συµβολαίου:
SI2.507686
Αριθµός Συνεδρίας:
107/19.11.08/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Αικ. Αναστασοπούλου
Κύριος Συντονιστής:
Laboratorio Nacional de Recursos Biologicos
Portugal.
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
12 µήνες (22/09/08-21/09/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
8.545 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρωπαϊκές Θάλασσες.
173
(IPIMAR),
Μελέτη κατασκευής τεχνητού υφάλου στην περιοχή Λιτοχώρου Πιερίας (ΤΥ ΠΙΕΡΙΑΣ/ 755).
Αριθµός Συµβολαίου:
Συµβόλαιο µε ΝΙΚ. ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟ από 15-12-2008
Αριθµός Συνεδρίας:
110/12.02.09/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Κλαουδάτος
Συντονιστής του έργου:
∆ρ Α. Κονίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Νικ. Αναγνόπουλος
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
8 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός
52.500 €
Εκτίµηση των επιπτώσεων
SEINE/ 762).
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Περιοχή Έρευνας:
της αλιείας µε βιντζότρατα στα αλιευτικά αποθέµατα (BOAT
105/10.10.08/γ1, 111/05.03.09/γ4
Γ. Πετράκης
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2008
10 µήνες
81.000 €
Ιόνιο, Αιγαίο Πέλαγος
Αειφόρος διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των πόρων του µε βάση το
οικοσύστηµα (ECOSUMMER/ 20.20601).
Αριθµός Συµβολαίου:
MEST-CT-2005-020501 (Marie Curie)
Αριθµός Συνεδρίας:
52/08.12.05/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Β. Βαλαβάνης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/01/06-31/12/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
285.197,17 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρωπαϊκές Θάλασσες
174
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Προαγωγή της εκτίµησης και της διαχείρισης των µικρών πελαγικών ειδών στην Μεσόγειο
Θάλασσα (SARDONE/ 20.20701).
Αριθµός Συµβολαίου:
SSP8 No 44294
Αριθµός Συνεδρίας:
71/24.01.07/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Μαχιάς
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/03/07-28/02/10)
Ολικός Προϋπολογισµός:
478.200 €
Περιοχή Έρευνας:
Θρακικό Πέλαγος.
Definition of data collection needs for aquaculture (AQUA DATA/ 20.20703).
Αριθµός Συµβολαίου:
DG FISH/2006/15Lot6
Αριθµός Συνεδρίας:
81/20.07.07/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Α. Καπανταγάκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
21 µήνες (01/07/07-31/03/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
30.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Ελλάδα.
Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών δεδοµένων περιόδου 2008 (ΕΠΣΑ∆ / 20.70802).
Αριθµός Συνεδρίας:
105/10.10.08/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Παπακωνσταντίνου, ∆ρ Γ. Τσερπές
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
12 µήνες (01/01/08-31/12/08)
Ολικός Προϋπολογισµός:
1.448.119 €
Περιοχή Έρευνας:
Αν. Μεσόγειος.
Άµβλυνση των οικολογικών επιπτώσεων της αλιείας ανοικτής θάλασσας (MADE/ 20.20801).
Αριθµός Συνεδρίας:
93/21.02.08/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Τσερπές
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/05/08-30/04/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
242.610 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος, Ατλαντικός.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
175
Γνώµη και γνώση στην αλιεία µε την συµµετοχή των εµπλεκόµενων εταίρων (JAKFISH/
20.20802).
Αριθµός Συνεδρίας:
93/21.02.08/γ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Τσερπές
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
43 µήνες (01/05/08-30/11/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
97.750 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος, Ατλαντικός
Assessment of the interactions between corals, fish and fisheries, in order to develop
monitoring and predictive modelling tools for ecosystem based management in the deep
waters of Europe and beyond (CoralFISH/ 20.20804).
Αριθµός Συνεδρίας:
93/21.02.08/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Dr C.J. Smith (Συνεργασία µε ΙΩ/ Πρ. 769)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/06/08-31/05/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
354.200 €
Περιοχή Έρευνας:
Ιόνιο Πέλαγος, Κεφαλονιά – Ζάκυνθος
Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment (MEECE/ 20.20803).
Αριθµός Συνεδρίας:
93/21.02.08/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Dr C.J. Smith
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/04/08-31/03/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
64.710 €
Περιοχή Έρευνας:
∆ιάφορες ευρωπαϊκές περιοχές συν περιοχή Benguela &
ΕΛΚΕΘΕ: Αιγαίο Πέλαγος
SuSy: Surfacing System for Ship Recovery.
Αριθµός Συνεδρίας:
121/19.10.09/γ2
Αριθµός Συµβολαίου:
234151 proposal number (FP7)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ∆ρ Ch.J. Smith
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/09/08-31/08/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
207.172 €
Περιοχή Έρευνας:
Κεντρικό/Νότιο Αιγαιο
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
176
5.2. ΜΕΛΕΤΕΣ
5.2.1. Νέες Μελέτες (3)
Υποστηρικτική µελέτη και
σύνταξη Ειδικού Πλαισίου
υδατοκαλλιέργειες.
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Περιοχή Έρευνας:
Ψαροκάϊκα στις φλόγες.
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Περιοχή Έρευνας:
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
115/05.05.09/δ5
∆ρ Κ. Παπακωνσταντίνου
APC SA
2009
3 µήνες
20.230 €
Ακτές Ελλάδας
113/13.04.09/γ3
Α. Καπανταγάκης
Κοινωφελές Ίδρυµα Ι. Λάτση
2009
13 µήνες (01/05/09-31/05/10)
12.000 €
Ελλάδα
Ωκεανογραφικά και Αλιευτικά ∆εδοµένα στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
Αριθµός Συνεδρίας:
113/13.04.09/γ15
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Μαχιάς (Συνεργασία µε το ΙΘΑΒΙΠ Αθήνας/Πρ.770)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ILF Consulting Engineers
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
(24/04/09-20/05/09) 1 µήνα
Ολικός Προϋπολογισµός:
30.000 € (ΙΘΑΒΙΠ Αθήνας & ΙΘΑΒΙΠ Κρήτης)
Περιοχή Έρευνας:
Αλεξανδρούπολη
5.2.2. Συνεχιζόµενη Μελέτη (1)
Status of ray population in the Mediterranean Sea. (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ
ΣΑΛΑΧΙΟΥ/ 703).
Αριθµός Συµβολαίου:
FISH72004703-41
Αριθµός Συνεδρίας:
92/15.01.08/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Παπακωνσταντίνου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
6 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
2.500 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
177
5.3. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
5.3.1. Νέα Εµπειρογνωµοσύνη (1)
Εµπειρογνωµοσύνη για την περιγραφή της παρούσας κατάστασης του Τεχνητού Υφάλου
Πρέβεζας (Τ.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ 794).
Αριθµός Συµβολαίου:
FISH72004703-41
Αριθµός Συνεδρίας:
92/15.01.08/γ3
Επιστηµονικός Συντονιστής: ∆ρ Α. Κονίδης
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Κλαουδάτος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ιαχειριστική Αρχή ΕΠΑΛ Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
1 µήνα (09/11-09/12/09)
Ολικός Προϋπολογισµός:
23.800 €
Περιοχή έρευνας:
Ιόνιο Πέλαγος
5.5. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
5.5.1. Ερευνητικά Προγράµµατα
Harmonization of the acoustic data for the Mediterranean 2002-2006.
Acronym: AcousMed.
Υπεβλήθη στη DG MARE σε συνεργασία µε το IEO (Ισπανία), το IFREMER (Γαλλία), CNRAncona (Ιταλία) και το CNR-Sicily (Ιταλία) στα πλαίσια Πρόσκλησης για Negotiated Procedure
MARE/2009/09 (εγκρίθηκε )
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Μ. Γιαννουλάκη.
Lot 4: Understanding size developments of exploited stocks and ecosystems in the
Mediterranean by using private fishermen's "tally-books" and historical information.
Υπεβλήθη στην ΕΕ, DG MARE/2008/11 Call for tenders. Studies and pilot projects for carrying
out the Common fisheries Policy (εγκρίθηκε).
Coordinator: CIBM (Italy).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Χ. Μαραβέλιας.
Developing fisheries management indicators and targets.
Acronym: DEFINEIT.
Υπεβλήθη στην, ΓΓΕΤ, στα πλαίσια της προκήρυξης υποβολής προτάσεων από το δίκτυο
MARIFISH-ERANET µε τίτλο «Fisheries Management indicators» (εγκρίθηκε).
Coordinator: DTU-Aqua (Denmark).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Χ. Μαραβέλιας.
Forage Fish Interactions.
Acronym: FACTS
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7, Call Project Proposal, Grant agreement no.: 244966,
(εγκρίθηκε).
Coordinator DTU-AQUA (Denmark)
HCMR is an Associate Partner (AP)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Χ. Μαραβέλιας
178
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Options for Delivering Ecosystem-Based Marine Management
Acronym: ODEMM
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7 (Call: FP7-ENV-2009.2.2.1.1., ecosystem approach),
(εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: K. Παπαδοπούλου.
Understanding recruitment processes using coupled biophysical models of the pelagic
ecosystem.
Acronym: REPROdUCE
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια της προκήρυξης υποβολής προτάσεων από το Ευρωπαϊκό
δίκτυο Μarifish-ERANET µε τίτλο: Fisheries management indicators (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Σωµαράκης.
Assessment of S. Aegean Fisheries: Structure, Trends, Management and Ecosystem
Integration.
Acronym: ASAF.
Υπεβλήθη στα πλαίσια του Marie Curie European Reintegration Grants (ERG), Call: FP7PEOPLE-RG-2009 (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Τσερπές.
Bycatch And Discards: Management INdicators, Trends and locatiON
Acronym: BADMINTON
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια της προκήρυξης υποβολής προτάσεων από το Ευρωπαϊκό
δίκτυο MARIFISH-ERANET, µε τίτλο «Fisheries Management indicators» (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β. Βασιλοπούλου.
Marine Invasive Alien Species work for the EEA’s marine biodiversity component of the
SEBI2010 Report and the ‘Marine system’ assessment in Part B of the SoER2010
Acronym: MIAS
Υπεβλήθη στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ A. Ζενέτου.
People for Ecosystem Based Governance in Assessing Sustainable Development of Ocean and
Coast Acronym
Acronym: PEGASO
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7, Energy Environment and Sustainable Development
(εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Universitat Autònoma de Barcelona, UAB
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Α. Κονίδης.
Μελέτη της επίδρασης διαφορετικού µεγέθους ζωοπλανκτού στη δυναµική των πληθυσµών
του γαύρου (Engraulis encrasicolus) σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σε Συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο Κρήτης στα πλαίσια της Πρόσκλησης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΜΕΣΩ
ΤΗΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» (εν αναµονή αξιολόγησης)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Μ. Γιαννουλάκη.
Εφαρµογή Επιχειρησιακών Εργαλείων Πρόληψης και Ελέγχου στα Πλαίσια ∆ιαχείρισης
Επεισοδίων Ρύπανσης Παράκτιων Περιοχών.
Acronym: ΠΛΕΥΣΗ
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του ∆ιµερούς Ε&Τ Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Β. Βαλαβάνης.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
179
Συγκριτική µελέτη της παράκτιας διαχείρισης, µε έµφαση στην αλιεία, σε δύο γειτονικές
περιοχές Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος.
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-II), Πράξη «∆ιµερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας 20102011» (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Καπίρης.
Πρότυπα κατανοµής ξενικών θαλάσσιων ειδών στο Αιγαίο Πέλαγος
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ-II), Πράξη «∆ιµερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας 20102011» (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Κατσανεβάκης.
Γενετική ταυτοποίηση (DNA BARCODING) των ψαριών της Ελλάδας.
Υπεβλήθη στα πλαίσια του Προγράµµατος “ΘΑΛΗΣ” (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Τσερπές
Fishing Sustainably under Maximum Allowable Negative Impacts (FISUMANI).
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7 (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Τσερπές.
Mediterranean Network of sustainable small-scale fishing communities.
Acronym: FISHINMED
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του ENPI-Mediterranean Basin Programme. (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Τζανάτος.
Συλλογή αλιευτικών ∆εδοµένων- (Βιολογική ∆ειγµατοληψία): Εθνικό Κύπρου.
Υπεβλήθη στο Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου /Αρ. Προσφοράς 41/2008 σε συνεργασία µε την Κυπριακή
Ιδιωτική Εταιρεία Marine and Environmental Research Lab Limited (MER) και του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. (Ο διαγωνισµός ακυρώθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ: ∆ρ. Α. Αναστασοπούλου.
Transferring new sources of biological and ecological knowledge into Integrated fisheries
assessment methods.
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7, Framework 2009 (δεν εγκρίθηκε).
Κύριος Υπεύθυνος Dr J. Moranta (IEO).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Μ. Γιαννουλάκη.
Policy instruments and market incentives to reconciliation of consumer markets and the
societal objective of sustainable development: a case study on fishery product eco-labelling
and certification.
Acronym: FISHLABEL
Υπεβλήθη από κοινού µε 14 οργανισµούς από 10 Ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια της προκήρυξης
FP7 Cooperation-Collaborative projects (SSH-2009-3.2.1) (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Α. Καπανταγάκης.
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products.
Acronym: MARE/2009/06
Υπεβλήθη από κοινού µε 20 οργανισµούς από 15 Ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια της προκήρυξης
του έργου της δηµιουργίας παρατηρητηρίου των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών της
∆ιεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας της ΕΕ. (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Α. Καπανταγάκης.
180
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
New Ecosystem Management Options.
Αcronym: NEMO
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7, ENV 2009- 6.2.2.1. (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Χ. Μαραβέλιας.
Ανάπτυξη µη καταστρεπτικής µεθοδολογίας για την εκτίµηση της αφθονίας του
απειλούµενου είδους Epinephelus marginatus (ροφός) – Εφαρµογή εντός και εκτός
Θαλάσσιων Προστατευόµενων Περιοχών
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια κοινών ερευνητικών έργων Ελλάδας-Γαλλίας (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Κατσανεβάκης.
∆ιερεύνηση των διακυµάνσεων στα χαρακτηριστικά αύξησης των ειδών Loligo vulgaris και
Illex coindetii (Κεφαλόποδα: Τευθοειδή), στο ανατολικό και δυτικό Αιγαίο πέλαγος, µε βάση
τη µικροδοµή των στατολίθων και την ανάπτυξη των γονάδων.
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του ΕΠΑΝ ΙΙ, Πράξη «∆ιµερής Ε&Τ Συνεργασία ΕλλάδαςΤουρκίας 2010-2011»
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Ε. Λευκαδίτου.
Improving fisheries assessment methods.
Acronym: IFAME
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7, Coordinator IMR Bergen (Norway) (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Χ. Μαραβέλιας.
Lot 1: Fishing capacity and fishing effort indicators and their relation with effective fishing
effort and fishing mortality.
Υπεβλήθη στην ΕΕ, DG MARE/2008/11. Call for tenders. Studies and pilot projects for carrying
out the Common fisheries Policy (δεν εγκρίθηκε).
Coordinator IMARES (Netherlands).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Χ. Μαραβέλιας.
Sustainable Management of Ecosystems’ Diversity Impacted by Urbanisation
and multiple drivers of change in the Mediterranean and Black Sea Basins
Acronym: MEDIUM
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7 Call: ENV.2009.2.2.1.4 Integrated Coastal Zone
Management (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ C. Smith.
Geological and ecosystem study of offshore storage of CO2.
Acronym: GEOSCONDE.
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7, OCEAN 2010-3.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ C. Smith.
Βιολογικοί πόροι του Νοτίου Αιγαίου: διευρεύνηση µε έµφαση στα αποθέµατα των
δεκαπόδων και εναλλακτικούς τρόπους αλιείας µε τεχνικές παράκτιας αλιείας.
Acronym: KOKKΙΝΕΣ.
Υπεβλήθη στα πλαίσια του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: K. Παπαδοπούλου.
MEDAS
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7 (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: B. Βαλαβάνης
Réseau d’observation des Espèces Envahissantes et écosystèmes marins en Méditerranée.
Acronym: REMEDE: REMede, 2G-MED09-359
Υπεβλήθη στα πλαίσια του MED (Europe in the Mediterranean)
Κύριος Υπεύθυνος Provincia di Crotone – AMP Capo Rizzuto
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ A. Ζενέτου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
181
Technical Assistance for Introduction of Stock Assessment to the Fisheries Management
System of Turkey - Location – Turkey. EuropeAid/127296/D/SER/TR.
Χρηµατοδοτείται από το EUROPAID
Επιστηµονικός Υπεύθυνος : VAKAKIS INTERNATIONAL SA
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Κονίδης.
5.5.2. Μελέτες
Επαγγελµατικό περίγραµµα του «ΑΛΙΕΑ»
Χρηµατοδοτείται από το ΕΚΕΠΙΣ (εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΕΚ-ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΓΣΕΕ,
ΣΕΒ, ΙΟΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ/ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Α. Κονίδης.
Μελέτη κατασκευής Τ.Υ. στην Πιερία
Υπεβλήθη για χρηµατοδοτηση στην Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας- Ν.Α. Πιερίας (εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Α. Κονίδης
Στρατηγική µελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης των Υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα
Χρηµατοδοτείται από τον Σύνδεσµο Θαλασσοκαλλιεργητών Ελλάδος (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος : Εταιρεία APC AE .
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Παναγιωτίδης, ∆ρ. Α. Κονίδης
Σχέδιο προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας µέσω εθνικού συστήµατος παροπλισµού
για σκάφη που ασκούν την αλιευτική δραστηριότητα τους σε κλειστού κόλπους και
ευαίσθητα οικοσυστήµατα της χώρας: Α) ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ/ ΣΤΕΝΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΟΡΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ Β)
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ,
ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Χρηµατοδοτείται από την Αρχή ∆ιαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
(εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Κονίδης.
Σχέδιο προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας µέσω εθνικού συστήµατος παροπλισµού
για σκάφη που ασκούν την αλιευτική δραστηριότητα τους σε κλειστού κόλπους και
ευαίσθητα οικοσυστήµατα της χώρας: Α) ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΜΑΛΙΑΚΟΣ
ΚΟΛΠΟΣ, ∆ΙΑΥΛΟΣ ΩΡΕΩΝ, ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ,
ΚΟΛΠΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΛΠΟΣ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Χρηµατοδοτείται από την Αρχή ∆ιαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
(εγκρίθηκε)
Κύριος Υπεύθυνος : ΙΝ.ΑΛ.Ε./ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Α. Κονίδης
Μελέτη των επιπτώσεων της λειτουργίας των ιχθυκαλλιεργητικών µονάδων στο φυσικό
περιβάλλον στην περιοχή του Όρµου Βουρλιά, νήσου Πλατειάς, Αργολικού κόλπου.
Υπεβλήθη προς χρηµατοδότηση στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Καπίρης.
Eκτίµηση των επιπτώσεων στη βενθική βιοποικιλότητα από την επέκταση του ξενικού
επιθετικού φύκους Caulerpa racemosa
Υπεβλήθη στο Ίδρυµα Λάτση στα πλαίσια ανοιχτής πρόσκλησης εκπόνησης µελετών (δεν
εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Κατσανεβάκης.
182
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Χαρτογράφηση υποθαλάσσιων πεδίων Γοργονιών στο νότιο Κορινθιακό.
Υπεβλήθη στο Ίδρυµα Λάτση στα πλαίσια ανοιχτής πρόσκλησης εκπόνησης µελετών (δεν
εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Κατσανεβάκης.
Εισβολείς στο Αιγαίο.
Υπεβλήθη στο Ίδρυµα Λάτση στα πλαίσια ανοιχτής πρόσκλησης εκπόνησης µελετών (δεν
εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Κατσανεβάκης.
5.5.3. Εµπειρογνωµοσύνη
Εµπειρογνωµοσύνη για την κατάσταση εποίκησης του Τ.Υ. παράκτιας ζώνης Ιονίου
Πελάγους Νοµού Πρεβέζης
Χρηµατοδοτείται από την Αρχή ∆ιαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
(εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Κονίδης.
5.5.4. Εκπαιδευτικά
Reproductive ecology of Mullus barbatus in E. Mediterranean Sea.
Πρόγραµµα υποτροφίας (Short Term Scientific Mission) στα πλαίσια του δικτύου COST
(εγκρίθηκε).
Reference code: COST-STSM-FA0601-04941.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου: ∆ρ. Α. Αναστασοπούλου
Integrating Social, Economic and Ecological Dimensions of Marine Resource Management.
Acronym: SEEMAR
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7, PEOPLE-MARIE CURIE ACTIONS-Initial Training
Networks (ITN). (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Β. Βαλαβάνης
5.5.5. Συµµετοχή σε προτάσεις άλλων Ινστιτούτων
Τουριστική Ανάπτυξη Υποθαλάσσιων Περιοχών Ιδιαίτερης Περιβαλλοντικής Σηµασίας.
Acronym: ΑΡΠΕΣ
Υπεβλήθη στα πλαίσια του Προγράµµατος ΘΑΛΗΣ (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Χρ. Αρβανιτίδης. (Συµ/χή ΙΘΑΒΙΠ: Χρ. Γκάνη).
Θαλάσσια Βιοποικιλότητα Παράκτιας Ζώνης Νησιώτικων Περιοχών του Αιγαίου ως Άξονας
Ανάπτυξης ∆ικτυού Θαλασσίων Προστατευόµενων Περιοχών.
Acronym: ΝΗΠΑ∆Ι
Υπεβλήθη στα πλαίσια του προγράµµατος ΘΑΛΗΣ. (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Χρ. Αρβανιτίδης. (Συµ/χή ΙΘΑΒΙΠ: Β. Βαλαβάνης).
Ευτροφισµός και Υποξία στα Παράκτια Θαλάσσια Οικοσυστήµατα.
Acronym: ΕΥΠΑΘΟ
Υπεβλήθη στα πλαίσια του προγράµµατος ΘΑΛΗΣ. (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ν. Λαµπαδαρίου. (Συµ/χή ΙΘΑΒΙΠ: Β. Βαλαβάνης).
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
183
Πρόταση ολοκληρωµένης µελέτης για την κατασκευή τεχνητού ύφαλου στην περιοχή
Μονεµβασιάς του νοµού Λακωνίας
Acronnym: ΤΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Χρηµατοδοτείται από την Νοµαρχία Λακωνίας (εν αναµονή αξιολόγησης)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Καραγεώργης (Ι.Ω.).
Κύριος εταίρος: ∆ρ. Α. Κονίδης
6. ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
6.1. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ-ΒΙΒΛΙΑ- ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ARVANITIDIS C., SOMERFIELD P, RUMOHR H, FAULWETTER S, VALAVANIS VD,
VASILEIADOU K, CHATZIGEORGIOU G, VANDEN BERGHE E, VANAVERBEKE J,
LABRUNE C, GRΙMARE A, ZETTLER M, KEDRA M, WLODARSKA-KOWALCZUK M,
ALEFFI F, AMOUROUX J, ANISIMOVA N, BACHELET G, BΟNTZOW M, COCHRANE
S, COSTELLO M, CRAEYMEERSCH J, DAHLE S, DEGRAER S, DENISENKO S,
DOUNAS C, DUINEVELD G, EMBLOW C, ESCAVARAGE V, FABRI MC, FLEISCHER
D, GRAY J, HEIP C, HERMANN M, HUMMEL H, JANAS U, KARAKASSIS I, KENDALL
M, KINGSTON P, KOTWICKI L, LAUDIEN J, MACKIE A, NEVROVA E, OCCHIPINTIAMBROGI A, OLIVER G, OLSGARD F, PALERUD R, PETROV A, RACHOR E,
REVKOV N, ROSE A, SARDA R, SISTERMANS W, SPEYBROECK J, VAN HOEY G,
VINCX M, WHOMERSLEY P, WILLEMS W & ZENETOS A, 2009. The Biological
Geography of the European Seas: results from the macrofaunal inventory of the soft-substrate
communities. Marine Ecology Progress Series 382, 265-278.
ARVANITIDIS C., SOMERFIELD P.J., RUMOHR H., FAULWETTER S., VALAVANIS V.,
VASILEIADOU A., CHATZIGEORGIOU G., VANDEN BERGHE E. & OTHERS., 2009.
Biological geography of the European seas: results from the MacroBen database. Marine
Ecology Progress Series, 382:265–278
BARANGE M., BERNAL M., CERGOLE M.C., CUBILLOS L.A., DASKALOV G.M., DE
MOOR C.L., DE OLIVEIRA J.A.A., DICKEY-COLLAS M., GAUGHAN D.J., HILL K.,
JACOBSON L.D., KÖSTER F.W., MASSE J., ÑIQUEN M., NISHIDA H., OOZEKI Y.,
PALOMERA I., SACCARDO S.A., SANTOJANNI A., SERRA R., SOMARAKIS S.,
STRATOUDAKIS Y., URIARTE A., VAN DER LINGEN C.D. & YATSU A., 2009. Current
trends in the Assessment and Management of Stocks. Chapter 10 In: D. Checkley, J. Alheit,
D.M. Jr, Y. Oozeki and C. Roy (Eds.) Climate Change and Small Pelagic Fish. pp. 191-255.
Cambridge University Press.
BARTULOVIC V., MATIC-SKOKO S., LUCIC D., CONIDES A., JASPRICA N., JOKSIMOVIC
A., DULCIC J., & GLAMUZINA B., 2009. Recrutiment and feeding of juvenile leaping
mullaet, Lisa saliens, (Risso 1810) in the Neretva river estuary (south0eastern Adriatic,
Croatia). Acta adriatica, 50(1), 122-145
GEORGIADIS M., PAPATHEODOROU G., TZANATOS E., GERAGA M., RAMFOS A.,
KOUTSIKOPOULOS C., FERENTINOS G., 2009. Coralligène formations in the eastern
Mediterranean Sea: Morphology, distribution, mapping and relation to fisheries in the
southern Aegean Sea (Greece) based on high-resolution acoustics, Journal of Experimental
Marine Biology and Ecology, 369: 44-58.
184
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
GRÉMARE A., LABRUNE C., VANDEN BERGHE E., AMOUROUX J.M., BACHELET G.,
ZETTLER M.L., VANAVERBEKE J., FLEISCHER D., BIGOT L., MAIRE O.,
DEFLANDRE B. & OTHERS 2009. Comparison of the performances of two biotic indices
based on the MacroBen database. Marine Ecology Progress Series 382: 297–311
KAPIRIS K. & CONIDES A., 2009. Studies on the allometric growth of the caramote prawn
Melicertus kerathurus (Decapoda, Penaeidae) in the Western Greece (E. Mediterranean).
Mediterranean Marine Science 10(1): 25-34.
KAPIRIS K. & KAVVADAS S., 2009. Morphometric structure and allometry profiles of the red
shrimp Aristeus antennatus (Risso, 1816) in the Eastern Mediterranean. Aquatic Ecology 43, 4:
1061-1071
KAPIRIS K. & THESSALOU-LEGAKI M., 2009. Comparative Reproduction Aspects of the
Deep-water Shrimps Aristaeomorpha foliacea and Aristeus antennatus (Decapoda, Aristeidae)
in the Greek Ionian Sea (Eastern Mediterranean) International Journal of Zoology, vol. 2009,
Article ID 979512, 9 pages, doi:10.1155/2009/979512
KARAGEORGIS A.P., KATSANEVAKIS S. & KABERI H., 2009. Use of enrichment factors for
the assessment of heavy metal contamination in the sediments of Koumoundourou Lake,
Greece. Water, Air and Soil Pollution, 204, 243–258.
KATSANEVAKIS S, & TSIAMIS K., 2009. Records of alien marine species in the shallow
coastal waters of Chios Island (2009). Mediterranean Marine Science, 10(2), 99–107.
KATSANEVAKIS S. & MARAVELIAS C.D., 2009. Bathymetric distribution of sixteen demersal
fish in the Aegean and Ionian Seas, based on generalized additive modelling. Fisheries
Science, 75(1), 13–23.
KATSANEVAKIS S., 2009. Estimating abundance of endangered marine benthic species using
Distance Sampling through SCUBA diving: the Pinna nobilis (Mollusca: Bivalvia) example.
In: COLUMBUS AM, KUZNETSOV L (eds) Endangered Species: New Research. Nova
Science Publishers, New York. pp. 81–115.
KATSANEVAKIS S., 2009. Population dynamics of the endangered fan mussel Pinna nobilis in a
marine lake: a metapopulation matrix modelling approach. Marine Biology, 156, 1715–1732.
KATSANEVAKIS S., MARAVELIAS C.D., DAMALAS D., KARAGEORGIS A., TSITSIKA
E.V., ANAGNOSTOU, C. & PAPACONSTANTINOU C., 2009. Spatiotemporal distribution
and habitat use of commercial demersal species in the eastern Mediterranean Sea. Fisheries
Oceanography, 18(6). 439–457.
KATSANEVAKIS S., MARAVELIAS C.D., VASSILOPOULOU V. & HARALABOUS J., 2009.
Boat seines in Greece: Landings profiles and identification of potential métiers. Scientia
Marina, 74(1): 65-76.
KATSANEVAKIS S., TSIAMIS K., IOANNOU G., MICHAILIDIS N. & ZENETOS A, 2009.
Inventory of alien marine species of Cyprus (2009). Mediterranean Marine Science, 10(2),
109–133.
LEFKADITOU E., CORSINI-FOKA M. & G. KONDYLATOS, 2009. Description of the first
Lessepsian squid migrant, Sepioteuthis lessoniana (CEPHALOPODA: Loliginidae), from the
Aegean Sea (Eastern Mediterranean). Mediterranean Marine Science, 10 (2): 87-97.
MEGALOFONOU P., DAMALAS D. & DE METRIO, G., 2009. Biological characteristics of blue
shark, Prionace glauca, in the Mediterranean Sea. Journal Of The Marine Biological
Association Of The United Kingdom , 89(6): 1233-1242.
MEGALOFONOU P., DAMALAS D., DEFLORIO M. & DE METRIO G., 2009. Modeling
environmental, spatial, temporal, and operational effects on blue shark by-catches in the
Mediterranean long-line fishery. Journal of Applied Ichthyology 25(1): 47-55.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
185
NIKOLIOUDAKIS N., KOUMOUNDOUROS G., KIPARISSIS S. & SOMARAKIS S., 2009.
Defining length-at-metamorphosis in fishes: a multi-character approach. Marine Biology. DOI
10.1007/S00227-009-1379-7
SOMARAKIS S. & NIKOLIOUDAKIS N., 2009. What makes a late anchovy larva? The
development of the caudal fin seen as a milestone in fish ontogeny. Journal of Plankton
Research. DOI:10.1093/plankt/fbp132
TSAPARIS D., KATSANEVAKIS S., NTOLKA E. & LEGAKIS A., 2009. Estimating dung decay
rates of roe deer (Capreolus capreolus) in different habitat types of a Mediterranean
ecosystem: an information theory approach. European Journal of Wildlife Research, 55, 167–
172.
TSERPES G., TZANATOS E., PERISTERAKI P., PLACENTI V. & KELL L., 2009. Evaluating
different management scenarios for the Mediterranean swordfish fishery: a bioeconomic
approach. COL. VOL. SCI. PAP. ICCAT, 64(6): 2079-2092 (2009)
TSERPES G., TZANATOS E., PERISTERAKI P., PLACENTI V. & KELL L., 2009. A bioeconomic evaluation of different management measures for the Mediterranean swordfish.
Fisheries Research 96 (2-3) p.160–166.
VALAVANIS V..D, KATARA I. & PALIALEXIS A., 2009. Reply to comment on Marine GIS:
Identification of mesoscale oceanic thermal fronts. International Journal of Geographical
Information Science 23(3), 375-378.
VANDEN BERGHE E., CLAUS S., APPELTANS W., FAULWETTER S., ARVANITIDIS C.,
SOMERFIELD P.J. & OTHERS 2009. MacroBen integrated database on benthic invertebrates
of European continental shelves: a tool for large-scale analysis across Europe. Marine Ecology
Progress Series 382:225–238
VENOU Β., ALEXIS M.N., FOUNTOULAKI E. & HARALABOUS J., 2009. Performance
factors, body composition and digestion characteristics of gilthead sea bream (Sparus aurata)
fed pelleted or extruded diets. Aquaculture Nutrition. 15: 390-401
ZENETOS A., 2009. Marine biological invasions. N° 20/2009/RAC/SPA: 12 pages
ZENETOS A., 2009. Trend in Aliens species in the Mediterranean. An answer to Galil, 2009
«Taking stock: inventory of alien species in the Mediterranean Sea» DOI 10.1007/s10530-0099679 on line
ZENETOS A., KONSTANTINOU F. & KONSTANTINOU G., 2009. Towards homogenization of
the Levantine alien biota: Additions to the alien molluscan fauna along the Cypriot coast.
Marine Biodiversity Records, page 1 of 7. # Marine Biological Association of the United
Kingdom, 2009 doi:10.1017/S1755267209990832; Vol. 2; e156; 2009 Published online
ZENETOS A., OVALIS P. & KALOGIROU S., 2009. Closing the gap: Cerithium scabridum
Philippi, 1848 found in the South Aegean (Greece, Mediterranean Sea). Journal of Biological
Research-Thessaloniki, 11: 107 – 110
ZENETOS A., OVALIS P. & VARDALA-THEODOROU E., 2009a. The American piddock
Petricola pholadiformis Lamarck, 1818 spreading in the Mediterranean Sea. Aquatic
Invasions, 4,2: 385-387
ZENETOS A., PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., ZOGARIS S., PAPASTERGIADOU E.A,
VARDAKAS L., ALIGIZAKI K. & ECONOMOU A.N., 2009. Aquatic alien species in
Greece: tracking sources, patterns and effects on the ecosystem. Journal of Biological
Research-Thessaloniki 12: 135-172.
186
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
6.2. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ- ΒΙΒΛΙΑ
ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ Σ. & ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ ∆., 2009. Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, Τόµος 1 Κατασκευές
Υδατοκαλλιεργητικών Συστηµάτων. Εκδόσεις Προποµπός.
6.3. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ Π., 2009. Εκλαϊκευµένο ενηµερωτικό φυλλάδιο για τα Λεσσεψιανά είδη ψαριών
στις Ελληνικές θάλασσες. (ΓΕΩΤΕΕ Α. Κρήτης, 2009).
6.4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ANASTASOPOULOU A., 2009. Consortium member of WebGR project. 2009. Web Services for
Support of Growth and Reproduction Studies (WebGr presentation). Fourth International
Symposium on Fish Otolith Research and Application, Monterey, Callifornia, USA, 23-28
August 2009.
ANON (Consortium member of WebGR project), 2009. Web Services for Support of Growth and
Reproduction Studies (WebGr presentation). Fourth International Symposium on Fish Otolith
Research and Application, Monterey, Callifornia, USA, 23-28 August 2009.
DAMALAS D., KATSANEVAKIS S., MARAVELIAS C.D. & KARAGEORGIS A.P., 2009.
Habitat preferences of non targeted demersal fish in the Aegean Sea as inferred from
experimental bottom trawl surveys. 11th International Congress on the Zoogeography and
Ecology of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR). Heraklion (Crete), Greece. 21-25
September. Abstracts, p. 104.
DAMALAS D. & MEGALOFONOU P., 2009. Effectiveness of a minimum landing size on
swordfish and possible alternatives with implications on the population and the fishery in the
Mediterranean. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and
Adjacent Regions (ICZEGAR). Heraklion (Crete), Greece. 21-25 September.
GAVRILOVIC Α., JUG-DUJAKOVIC J., CONIDES A., & LJUBICIC, A., 2009. Broodstock
conditioning and induced spawning of the warty venus, Venus verucossa under four different
feeding regimes. AQUACULTURE 2010, March 1-5 2010, San Diego, California.
GIANNOULAKI M., TUGORES P, SCHISMENOU E, IGLESIAS M, MIQUEL J, DIAZ N,
ONATE D, BONANNO A, BASILONE G, PATTI B, VALAVANIS V, SOMARAKIS S,
MACHIAS A & PAPACONSTANTINOU C, 2009. MARIFISH WP7: Regional Scale StudyThe Mediterranean. Modelling the Spawning Habitat of Small Pelagic Fish in the
Mediterranean Sea. ICES Annual Science Conference 2009, 21-25 September 2009, Berlin,
Germany.
ISSARIS Y., KATSANEVAKIS S. & PANOU A., 2009. Estimating population density and
abundance of the protected seahorse species Hippocampus hippocampus and H. guttulatus in
northeastern Korinthiakos Gulf. 11th International Congress on the Zoogeography and
Ecology of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR). Heraklion (Crete), Greece. 21-25
September. Abstracts, p. 39.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
187
ISSARIS Y., SALOMIDI M., KATSANEVAKIS S., SAMARA E., MANTZAVRAKOS E.,
DIMITROPOULOU D., EFTHIMIOU C., KANELLAKIS G., KONTARATOS N.,
KOUNDOURIS V., KYPRAIOS G., MAKROPOULOU Z., MILONAKIS K., MPAZIOTI E.,
PAPADOGIANNAKIS M., ROUSOUNELOS Y., THRASYVOULIDES A. & VILANAKIS
F, 2009. Protected species and habitat types of the sublittoral zone of Gyaros island, Aegean
Sea. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent
Regions (ICZEGAR). Heraklion (Crete), Greece. 21-25 September. Abstracts, p. 125.
JARDIM E., MCCURDY W.J., ANASTASOPOULOU A., BERTH U., I.J. DE BOOIS, BOLLE
L.J., CARDADOR F., MAHE K., MODIN J., MOKSNESS E., MURENU M., MYTILINEOU
C., PFORR I., PIÑEIRO C.G., QUINCOCES I., RAUTHE N., RÜßMANN H.-W., SJÖBERG
R., STEPPUTTIS D., STRANSKY C., C.J.G VAN DAMME, VASSILOPOULOU V. &
WORSØE CLAUSEN L., 2009. WebGR – storing images of biological material and creating a
framework to promote the implementation of sound statistical analysis in age calibration. ICES
Annual Science Conference. Berlin, Germany, 21-25 September. Book of Abstracts, Theme
Session N, pp. 4-5.
JUG-DUJAKOVIC J., GAVRILOVIC A., LJUBICIC A., & CONIDES A., 2009. The use of the
diatom Cylindrotheca closterium in the feeding of Ostrea edulis larvae. AQUACULTURE
2010, March 1-5 2010, San Diego, California
JUG-DUJAKOVIC J., GLAMUZINA B., SAFNER R., GAVRILOVIC A., & CONIDES A., 2009.
The effects of different temperatures on growth and survival of yellowperch larvae, perca
flavescens (Michill 1814). X Ceska Ichthyologicka Konference, Prague 26-27.06.2007
KAPIRIS K., DOGRAMMATZI A., CHRISTIDES G., KALLIAS H. & KAVADAS S., 2009.
Length-weight relationships of five fishes caught by different gears in the Argolikos Gulf (C.
Aegean). International Congress on the Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern
Mediterranean. Abstracts: 132
KATSANEVAKIS S., TSIAMIS K., IOANNOU G., MICHAILIDIS N. & ZENETOS A., 2009.
Marine alien species of Cyprus. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology
of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR). Heraklion (Crete), Greece. 21-25 September.
LEFKADITOU E., PERISTERAKI P. & CHARTOSIA N. 2009. Ommastrephes Bartrami (Lesueur,
1821): New findings in the Hellenic waters and review of the species records in the
Mediterranean Sea. Cephalopod International Advisory Council, CIAC Symposium September
3rd-11th 2009 / Vigo, Spain, Book of abstracts, p.76.
LEFKADITOU E., TSERPES G., VIDORIS P., PERISTERAKI P., POLITOU C.Y., FRANTZIS A.
& KALLIANIOTIS A. 2009. Distribution of some uncommon cephalopod species on the
Hellenic continental slope (Eastern Mediterranean). 11th International Congress on the
Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR). Heraklion (Crete),
Greece. 21-25 September. Abstracts, p. 56.
LEFKADITOU E., TSIGENOPOULOS C.S., ALIDROMITI C. & HARALABOUS J., 2009. On
the occurrence of Alloteuthis subulata in the Eastern Ionian Sea and its distinction from the
sympatric Alloteuthis media. 11th International Congress on the Zoogeography and Ecology of
Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR). Heraklion (Crete), Greece. 21-25 September.
Abstracts, p. 150.
LEONORI I., DE FELICE A., GRAMOLINI R., CAMPANELLA F., GIANNOULAKI M.,
MACHIAS A. & VALAVANIS V., 2009. Use of GAMs analysis for the identification of
anchovy juvenile habitat in the Adriatic Sea. XIX Congresso Nazionale AIOL, Venezia, 22 - 25
September 2009.
188
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
PALIALEXIS A., GEORGAKARAKOS S., LIKA K. & VALAVANIS V.D., 2009. Comparing
novel approaches used for prediction of species distribution from presence/absence acoustic
data. Proceedings of the Second International Conference on Environmental Management,
Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09). June 21-26, 2009, Mykonos, Greece.
PALIALEXIS A., GEORGAKARAKOS S., LIKA K. & VALAVANIS V.D., 2009. Use of GIS,
remote sensing and regression models for the identification and forecast of small pelagic fish
distribution. Proceedings of the Second International Conference on Environmental
Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09). June 21-26, 2009,
Mykonos, Greece.
SALOMIDI M., SMITH C., KATSANEVAKIS S., PANAYOTIDIS P. & PAPATHANASSIOU
V., 2009. Some observations on the structure and distribution of Gorgonian assemblages in the
E. Mediterranean Sea. 1st Mediterranean Symposium on the coralligenous and other
calcareous bio-concretions, Tabarka (Tunisia), 15-16 January 2009, p. 242–245.
SALOMIDI M., TSIAMIS K., KATSANEVAKIS S., ISSARIS Y., PANOU A. & ZENETOS A.,
2009. Invasion of the green alga Caulerpa racemosa in the Hellenic coasts. BIOLIEF, World
Conference on Biological Invasions and Ecosystem Functioning, Porto, Portugal, 27-30
October 2009, p. 53.
SMITH C.J., 2009, “15 years of underwater vehicle activities at HCMR”. International Symposium
on Underwater Vehicles Technology”, March 2009, Athens.
SMITH C.J., 2009, “Modelling higher trophic groups: problems and priorities from an application
point of view” (ενότητα "Approaches to the modeling of higher trophic levels”) AMEMR
(Advances in Marine Ecosystem Modelling Research) /MEECE Symposium "coupling models
of different trophic levels”, February 2009 Plymouth UK.
SOMARAKIS S. & NIKOLIOUDAKIS N., 2009. What makes a late anchovy larva?. 11th
International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions
(ICZEGAR). Heraklion (Crete), Greece. 21-25 September. Abstracts, p. 78.
TSAGARAKIS K., COLL Μ., GIANNOULAKI M., KALLIANIOTIS A., PAPACONSTANTINOU
C., & MACHIAS A., 2009. Ecosystem structure and functional traits of the N. Aegean Sea (E.
Mediterranean, Greece), In: PALOMARES M.L.D., MORISSETTE L., CISNEROSMONTEMAYOR A., VARKEY D., COLL M. & PIRODDI C. (EDS.), Ecopath 25 Years
Conference. Extended Abstracts, pp. 84-85.Fisheries Centre Research Reports 17(3). Fisheries
Centre, University of British Columbia [ISSN 1198-6727]. 165 p.
TSERPES, G. & P. PERISTERAKI. Differences in the selection pattern of drifting longlines used
in the Greek Swordfish Fishery. ICCAT/SCRS/2009/144
TZANATOS E., PERISTERAKI P. & TSERPES G. 2009. Depth distribution and abundance
variations of 11 demersal species in the southern Aegean Sea. 11th International Congress on the
Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions (ICZEGAR). Heraklion (Crete),
Greece. 21-25 September. Abstracts, p. 85.
ULRICH C., ANDERSEN B.S., BASTARDIE F., CASTRO J., DALSKOV J., JACOBSEN R.B.,
MAHEVAS, S., MARAVELIAS C., NIELSEN J.R., REEVES S., SARTURTUN M., TIDD A.
& WILSON D., 2009. Potentials and challenges in fleet- and métier-based approaches for
fishery management in the CFP. CM 2009/R:06, ICES Annual Science Conference, Berlin,
Germany, 21-25 September.
ULRICH C., GARCIA D., ANDERSEN B.S., CASTRO J., DAMALAS D., FROST H., GOTI L.,
HAMON K., HILLERISLAMBERS R., HOFF A., HUSE I., KYAMME C., MAHEVAS S.,
MARAVELIAS C., REEVES S. & SANTURTUN M. 2009. Reconciling single-species
management objectives in an integrating framework for avoiding overquota catches: main
outcomes of the AFRAME project. CM 2009/M:08, ICES Annual Science Conference, Berlin,
Germany, 21-25 September.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
189
ULRICH C., GARCIA D., DAMALAS D., FROST H., HOFF A., HILLERISLAMBERS R.,
MARAVELIAS C., REEVES S. & SANTURTUN M., 2009. Reconciling single-species
management objectives in an integrated mixed-fisheries framework for avoiding overquota
catches. Main outcomes of the FP6 AFRAME project. ICES Annual Science Conference 2009
- Berlin, Germany. 21-25 September, ICES CM 2009/M:09.
VASSILOPOULOU V. & ANASTASOPOULOU A., 2009. Two case studies on marine fish
assemblages associated with fish aggregating devices (FADs) in Greek waters. 11th
International Congress on Zoogeography, Ecology and Evolution of Eastern Mediterranean.
21-25 September 2009, Heraklion, Crete, Greece. Book of abstracts, p. 201.
VASSILOPOULOU V., HARALABOUS J. & GEORGAKOPOULOS-GREGORIADES E., 2009.
Effect of biological traits on organochlorine concentrations in the muscle of an edible flatfish
from northwest Aegean Sea. 2nd International Conference on Environmental Management,
Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, Mykonos,
June 2009.
ZENETOS A., STREFTARIS N., MICU D., TODOROVA V., JOSEFFSON M., GOLLASCH S.,
ZAIKO A. & OLENIN S., 2009 Harmonisation of European alien species databases: A 2009
update of marine alien species towards the forthcoming SEBI2010 report. BIOLIEF, World
Conference on Biological Invasions and Ecosystem Functioning, Porto, Portugal, 27-30
October 2009
6.5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
DAMALAS D. & VASSILOPOULOU V., 2009. Chondrichthyan by-catches and discards in the
bottom trawl fishery of the central Aegean Sea (Eastern Mediterranean). 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 935-940.
DAMALAS D., KATSANEVAKIS S., MARAVELIAS C.D. & KARAGEORGIS A.P., 2009.
Habitat selection of flatfish in relation to spatial, temporal and environmental parameters in the
Aegean Sea. 9th Panhellenic Symposium of Oceanography and Fisheries, Patra, 13-16 May
2009, 777–782.
DAMALAS D., KATSANEVAKIS S., MARAVELIAS C.D., KARAGEORGIS A.P.,
ANAGNOSTOU C., TSITSIKA E. & PAPACONSTANTINOU C., 2009. Habitat preferences
and spatiotemporal distribution of four benthic skates in the eastern Mediterranean Sea. 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ.,
771–776.
GKOUVOUSI A. & ZENETOS A.2009. Alien species: new trends of scientific journals for the
record of a global phenomenon 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 1316 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 681-686.
HARALABOUS J., TSITSIKA E. & MARAVELIAS C.D., 2009. A Random Utility Model of
fishing area choice in Greek purse seine fishery. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας &
Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 923-928.
KATSANEVAKIS S., 2009. Monitoring of the endangered bivalve Pinna nobilis in Lake
Vouliagmeni (Korinthiakos Gulf, Greece) from 2004 to 2007. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 727–732.
KLAOUDATOS D.S., CONIDES A.I., KLAOUDATOS S.D. & PAPAKOSTANTINOU C.,
2009. Indications for reproductive isolation of the Swansea shore crab (Carcinus maenas)
populations using cloning analysis of the 16s ribosomal RNA. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 1193-1197.
190
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
MARAVELIAS C.D. & HARALABOUS J., 2009. Catch-capacity analysis using Bayesian
Probabilistic Neural Networks. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 1316 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 912-916.
MARAVELIAS C.D. & TSITSIKA E.V., 2009. Analysis of fishing power of purse seiners in the
Aegean Sea. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου,
Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 890-894.
MYTILINEOU CH., SMITH C.J., POLITOU C.-Y., KALLERGIS M., MANOUSAKIS L. &
PAPATHANASSIOU E., 2009. Demersal deep-water species observations during remote
operated vehicle surveys. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16
Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 733-738.
POLITOU C.-Y., MYTILINEOU CH., KAPIRIS K. & DOKOS J., 2009. Status of the blue red
shrimp Aristeus antenatus (Riso,1816) in the E. Ionian Sea. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 795-799.
STREFTARIS N. & ZENETOS A., 2009. Evidence of climate change on greek marine and
coastal biodiversity. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου,
Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 675-680.
TSITSIKA E.V. & MARAVELIAS C.D., 2009. Economic and fleet capacity analysis estimation
in a multi-species fishery. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16
Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 941-945.
TSITSIKA E.V., MARAVELIAS C.D. & HARALABOUS J., 2009. Analysis of the links between
Capacity, Effort and Mortality. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 1316 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 952-956.
ZENETOS A., POURSANIDIS D., PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., CORSINI-FOKA M.,
FRAGOS G. & TRACHALAKIS P., 2009. ELNAIS: Hellenic Network for Aquatic Alien
Species - A tool for scientists (database) and policy makers. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 687-691.
ΑΛΙ∆ΡΟΜΙΤΗ Κ., ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΟΥ Ε., ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Σ. & ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., 2009.
Ηλικία και αύξηση του Alloteuthis media (Cephalopoda: Loliginidae) στο Θερµαϊκό Κόλπο. 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ.,
844–849.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α. & ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β., 2009. Στοιχεία βιολογίας και οικολογίας
δύο βαθύβιων ψαριών του Ν.Α Ιονίου. 9ο Πανελλήνιο Συµπλισιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας,
Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 822-827.
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Κ., ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ., ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Β., ΜΑΧΙΑΣ Α. & ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ
Α., 2009. Μοντελοποίηση της κατανοµής στο χώρο της ευρωπαϊκής σαρδέλας (Sardina
pilchardus Walbaum, 1792) στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου µε τη χρήση ενός µοντέλου
µέγιστης εντροπίας. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου,
Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 906-911.
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΖΑΝΑΤΟΣ Ε. & ΤΣΕΡΠΕΣ Γ., 2009. Κατανοµή του Ruvettus
pretiosus (Cocco 1829) στην ανατολική Μεσόγειο, 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας &
Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 789-794.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β., ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Χ.∆., ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ι., ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Σ. &
∆ΑΜΑΛΑΣ ∆., 2009. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά στη χρήση δεικτών ως
συµβουλευτικών εργαλείων στην αλιευτική διαχείριση της Μεσογείου. 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 946-951.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
191
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.Α. & ΚΑΠΙΡΗΣ Κ., 2009. Προκαταρκτικά αποτελέσµατα της ηλικίας και της
ανάπτυξης του πληθυσµού του µπακαλιάρου (Merlucius merlucius) στον Παγασητικό κόλπο.
9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ.,
856-861.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ., ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Β., ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ Α., ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ., ΜΑΧΙΑΣ Α.
& ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Σ., 2009. Μεταβολή του πιθανού ενδιαιτήµατος του γαυρου (Engraulis
encrasocolus) στο Βόρειο Αιγαίο στις αρχές καλοκαιριού σε σχέση µε δορυφορικά
περιβαλλοντικά δεδοµένα. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16
Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 835-839.
ΚΑΠΙΡΗΣ K., ΚΑΛΛΙΑΣ, H. & ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ, H., 2009. Στοιχεία βιολογίας του
Pomadasys incisus (Osteichthyes: Haemulidae) στον Αργολικό κόλπο (Κ. Αιγαίο). 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ.,
850-855.
ΚΑΠΙΡΗΣ Κ., 2009. Τα ιχθυοαποθέµατα του Αιγαίου. Πανελλήνιο Συνέδριο που οργάνωσε η
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης µε τίτλο:« Η Φυσική Κληρονοµιά µας. ΑξίαΠροστασία» στις 6-8 Φεβρουαρίου 2009, Αθήνα
ΚΑΠΙΡΗΣ Κ., ΚΟΝΙ∆ΗΣ Α., ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ Σ., ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ Γ., ΝΤΟΓΡΑΜΜΑΤΖΗ Κ.,
ΚΑΛΛΙΑΣ Η., & ΤΣΙΤΣΙΚΑ Ε., 2009. Αλιευτική κατάσταση των ιχθυοαποθεµάτων του
Αργολικού κόλπου (Κ. ΑΙΓΑΙΟ). 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα,
13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ, 879-884.
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Σ, ΘΕΣΣΑΛΟΥ-ΛΕΓΑΚΗ Μ, 2009. Καταγραφή προστατευόµενων ειδών
στον κόλπο της Σούδας. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16
Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 745–750.
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Σ., ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Χ.∆. & ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β., 2009. Ανάλυση
εκφορτώσεων βιτζότρατας στις ελληνικές θάλασσες. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας
& Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 977–982.
ΚΛΑΟΥ∆ΑΤΟΣ ∆., ΚΟΝΙ∆ΗΣ Α., ΓΛΥΚΟΚΟΚΚΑΛΟΣ Σ. & ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ.,
2009. Εποχιακή και περιβαλλοντική µελέτη της ποιότητας του νερού του συµπλέγµατος της
λίµνης Βιστωνίδας και λιµνοθάλασσας του Πόρτο Λάγους (βόρεια Ελλάδα). 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 1218-1222.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Σ., ΤΣΕΡΠΕΣ Γ. & ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., 2009. Η σηµασία των ρηχών
περιοχών της παράκτιας ζώνης για τα νεαρά άτοµα ιχθύων εµπορικής σηµασίας και τους
ιχθυοπληθυσµούς. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου,
Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 989-994.
ΜΑΣΟΥΡΑ ∆., ΚΑΠΙΡΗΣ Κ. & ∆ΕΤΣΗΣ Β., 2009. Μορφοµετρικές παρατηρήσεις στον
πληθυσµό της γάµπαρης Melicertus kerathurus στον Αµβρακικό κόλπο. 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 862-867.
ΝΙΚΟΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ Ν., ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ., ΜΑΧΙΑΣ Α. & ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Σ., 2009.
Ηµερήσιο πρότυπο διατροφής του Ευρωπαϊκού γαύρου (Engraulis encrasicolus) τον Ιούλιο
του 2007. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά,
Τόµος ΙΙ., 810-815.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Κ.-Ν., ΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ Λ., LAURIJSEN J., SMITH C.J. &
ΚΑΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ Α, 2009. Στοιχεία ποικιλότητας και κατά µήκος συνθέσεις 4 ειδών
ψαριών ανά αλιευτικό εργαλείο στον Κερκυραϊκό κόλπο. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 917-922.
ΠΕΤΖΑ ∆., ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Σ. & ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., 2009. Αύξηση και εκµετάλλευση
τροφής στο κοινό χταπόδι Octopus vulgaris. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας &
Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 716–721.
192
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ Μ.Μ., ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ., ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ. & ΜΑΧΙΑΣ Α., 2009.
Χωρικά µοντέλα της παρουσίας σχολείων νεαρών ατόµων της σαρδέλας (Sardina pilchardus
W.) σε σχέση µε δορυφορικά περιβαλλοντικά δεδοµένα στη περιοχή του Β. Αιγαίου. 9ο
Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ.,
901-905.
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Σ., ΜΠΕΛΛΟΥ Ν., SMITH C.,
ΦΡΑΝΤΖΗΣ Α. & ΠΛΑΪΤΗ W., 2009. Γοργονίες (Anthozoa: Gorgonacea) του Αιγαίου
Πελάγους: Σύνθεση, κατανοµή και τρέχουσα οικολογική κατάσταση. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο
Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 624–629.
ΣΙΑΠΑΤΗΣ Α., ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ., ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Β., ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Σ. & ΜΑΧΙΑΣ Α.,
2009. Έλεγχος της αξιοπιστίας χωρικού µοντέλου της παρουσίας του Mnemiopsis leidyi σε
σχέση µε δορυφορικά περιβαλλοντικά δεδοµένα στην περιοχή του Β. Αιγαίου. 9ο Πανελλήνιο
Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 929-934.
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ Κ., ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Γ., ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ Π. & ΤΣΕΡΠΕΣ Γ. 2009. Σενάρια
Ιδιαιτερότητες της αλιείας µε µηχανότρατα στο Ν. Αιγαίο και εκτίµηση των επιπτώσεων
εφαρµογής της Κοινοτικής οδηγίας 1967/2006. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας &
Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ, σ. 959-964.
ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ Ε., ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΟΥ, Ε., ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ., ΜΑΧΙΑΣ Α. & ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Σ.,
2009. Μικροδοµή των ωτολίθων και αύξηση των ιχθυδίων του γαύρου (Engraulis
encrasicolus) στο Βόρειο Αιγαίο. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα,
13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 868-871.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Σ., ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ Ε. & ΜΑΧΙΑΣ Α., 2009. Ιστολογική ανάλυση ωοθηκών
γαύρου από το Σαρωνικό κόλπο. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα,
13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 806-809.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ., ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ., ΠΥΡΟΥΝΑΚΗ Μ.Μ., ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Σ.&
ΜΑΧΙΑΣ A., 2009. Ηµερησία κάθετη µετανάστευση του γαύρου (Engraulis encrasicolus) στο
Αιγαίο πέλαγος. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου,
Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 783-788.
ΤΣΕΡΠΕΣ Γ., ΤΖΑΝΑΤΟΣ Ε., ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ Π., PLACENTI V. & KELL L., 2009. Σενάρια
διαχείρισης του µεσογειακού αποθέµατος ξιφία. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας &
Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 885-889.
ΤΣΙΤΣΙΚΑ Ε.B., ΚΑΠΙΡΗΣ Κ. & ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Χ.∆., 2009. Μελέτη της αλιευτικής παραγωγής
των παράκτιων σκαφών στον Αργολικό κόλπο. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας &
Αλιείας, Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 1007-1010.
ΤΣΙΤΣΙΚΑ Ε.B., ΚΑΠΙΡΗΣ Κ. & ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Χ.∆., 2009. Μελέτη της αλιευτικής παραγωγής
της µηχανότρατας στον Αργολικό κόλπο. 9ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας,
Πάτρα, 13-16 Μαίου, Πρακτικά, Τόµος ΙΙ., 1011-1015.
6.6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (WORKSHOPS)
ANASTASOPOULOU A. & HARALABOUS J., 2009. Reproductive strategy of the mesopelagic,
synchronous hermaphroditic species Chlorophthalmus agassizii (Bonaparte, 1840) in the
Greek Ionian Sea. 4th Workshop on Gonadal Histology of Fishes organised by FRESH COST
ACTION FA0601 and the American Fishery Society. Book of Abstracts, page: 43. 16-19/06/09
Puerto de Santa Maria, Cadiz, Spain.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
193
ANASTASOPOULOU A., 2009. Age determination of Mullus barbatus and Mullus surmuletus”
στο Workshop “Age Reading of Red mullet Mullus barbatus and Stripped mullet, Mullus
surmuletus” που διοργανώθηκε από το ICES/ PGCCDBS. 30 March – 3 April.
DAMALAS D. & MARAVELIAS C., 2009. Mediterranean Case Study. A framework for fleet and
area based fisheries management – AFRAME, EU–Sixth Framework Programme, Case Studies
Workshop, Bilbao, Spain, 2-4 Feb.
FERNANDES R. & VALAVANIS V.D., 2009. A Geographical Information System for 4D
Marine Datasets. Marine EcoSystems and Sustainability Conference, December 9-11, 2009,
University of Aberdeen, Scotland, U.K.
GIANNOULAKI M., 2009. Short term and Medium term predictions of stock parameters and
catches of the sardine Sardina pilchardus stock in GSA 22. COMMISSION STAFF WORKING
DOCUMENT, THE SCENTIFIC, TECHNICAL AND ECONOMIC COMMITTEE FOR
FISHERIES, Report of the SGMED-09-03: Mediterranean IV - 14-18 DECEMBER 2009,
Barza d’Ispra (VA), ITALY
GIANNOULAKI M., 2009. Short term and Medium term predictions of stock parameters and
catches of the anchovy Engraulis encrasicolus stock in GSA 22. COMMISSION STAFF
WORKING DOCUMENT, THE SCENTIFIC, TECHNICAL AND ECONOMIC COMMITTEE
FOR FISHERIES, Report of the SGMED-09-03: Mediterranean IV - Assessments of demersal
and small pelagic stocks, 14-18 DECEMBER 2009, Barza d’Ispra (VA), ITALY
GIANNOULAKI M., 2009. Stock assessment of anchovy Engraulis encrasicolus in GSA 22.
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, THE SCENTIFIC, TECHNICAL AND
ECONOMIC COMMITTEE FOR FISHERIES, Report of the SGMED-09-02: Mediterranean
IV - Assessments of demersal and small pelagic stocks, Sardinia (Italy), 8-12 June.
GIANNOULAKI M., 2009. Stock assessment of sardine Sardina pilchardus in GSA 22.
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, THE SCENTIFIC, TECHNICAL AND
ECONOMIC COMMITTEE FOR FISHERIES, Report of the SGMED-09-02: Mediterranean
IV - Assessments of demersal and small pelagic stocks, Sardinia (Italy), 8-12 June.
GIANNOULAKI M., LIORZOU B., DE FELICE A., LEONORI I., VALAVANIS V., MACHIAS
A., PYROUNAKI M. M., TSAGARAKIS K., ROOS D., GRAMOLINI R. & ARNERI E.
2009. The use of acoustics in identifying small pelagics' juvenile habitat in the Mediterranean.
ICES Working Group on Fisheries Science and Technology Annual Meeting, Ancona 18-22
May.
GIANNOULAKI M., SOMARAKIS S., MACHIAS A., KALIANIOTIS A. &
PAPACONSTANTINOU C. 2009. Stock assessment of anchovy and sardine in GSA 22
(2000-2006) with Integrated Catch at Age analysis. GENERAL FISHERIES COMMISSION
FOR THE MEDITERRANEAN SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE, Sub-Committee for
Stock Assessment, Working Group on Small Pelagic Species, Ancona, 25-30 October 2009.
HERMOSILLA C., VALAVANIS V.D., ROCHA F. & QUESADA H., 2009. Assessing Octopus
vulgaris distribution using Maximum Entropy model. Marine EcoSystems and Sustainability
Conference, December 9-11, 2009, University of Aberdeen, Scotland, U.K.
KAPIRIS K., 2009. Reproductive patterns of Aristaeomorpha foliacea and Aristeus antennatus in
the Greek waters. ICES WKMSC: EU DCR/ICES Workshop on crustaceans (Aristeus
antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris, Nephrops norvegicus)
maturity stages, IAMC-CNR, Messina, Italy. Working group for Data Collection Regulation in
the Mediterranean Sea. Organising committee: IAMC-CNR Messina & University of Messina
KOUTSOUBAS, D., ZERVAKIS, V., TRAGOU, E., POURSANIDIS, D., & ZENETOS, A.2009.
Assessment of a possible relation between the variability of environmental parameters and the
dispersion of invasive molluscs in the Hellenic seas. ASLO Aquatic Science Meeting, 25-30
January, Nice.
194
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
LEFKADITOU E. & KATSANEVAKIS S., 2009. Ageing and Growth Methodologies for
Cephalopods: Advances and Remaining Questions? . CIAC ’09 Workshop on “Recent advances
in age, growth and production estimation in cephalopods”, 3-4 September, Vigo, Spain.
MARTIN P. & VALAVANIS V.D., 2009. EnviEFH: Environmental Approach to Essential Fish
Habitat Designation. Oceans of Tomorrow: the 'Tara Oceans' Expedition and Star Projects in
EU Marine Research, 1-3 October, Barcelona, Spain.
PERISTERAKI P., 2009. Παρουσίαση των σχετικών δράσεων στο Ν. Αιγαίο στα πλαίσια της ετήσιας
συνάντησης της συντονιστικής οµάδας του Mediterranean International Trawl Survey – MEDITS
PERISTERAKI M., 2009. WP8 joint call update: The BADMINTON project. Παρουσίαση στα
πλαίσια του MariFish Work Package 7 Thematic programme Workshop on Discards reduction,
Madrid, Spain, 5-6 October.
RAITSOS D. E., BEAUGRAND G., GEORGOPOULOS D., ZENETOS A., PANCUCCIPAPADOPOULOU M. A., THEOCHARIS A., PAPATHANASSIOU E. , 2009. Global
climate change amplifies the entry of tropical species into the Mediterranean Sea. SESAME's
2nd Scientific Workshop, Villefranche, France, 11-12/2009
ROUSSAKIS G., SAKELLARIOU D., BALLAS D., MAROULAKIS S., GEORGIOU P.,
ALEXANDRI S. & SMITH, C., 2009. Acoustic Seabed Surveys in the Eastern Ionian.
CORALFISH 1st Science meeting. Heraklion October.
SMITH C.J. & PAPADOPOULOU K.-N., 2009. Nephrops UWTV studies in Greece. WKNEPH,
Aberdeen, February.
SMITH C.J. 2009. HCMR role in the SuSy project. SuSY kick-off meeting. Bremen September.
SMITH C.J., PANCUCCI A., SALOMIDI M. & MYTILINEOU C., 2009. Preliminary
observations on the fish and megafauna in deep coral areas of the Eastern Ionian. CORALFISH
1st Science meeting. Heraklion October.
TSAGARAKIS K., GIANNOULAKI M., PAPACONSTANTINOU C. & MACHIAS A., 2009.
Mass-balance modeling for the Ecosystem of N. Aegean Sea (Greece). MariFish
Mediterranean regional collaborative programme. 2nd Management and Scientific meeting,
Calvi, Corsica, 30-31 March.
TSAGARAKIS K., MACHIAS A., GIANNOULAKI M., PYROUNAKI M.-M., SOMARAKIS S.
& PAPACONSTANTINOU C., 2009. Diurnal vertical migration of European anchovy in the
Aegean Sea (Greece). 139th Meeting of the American Fisheries Society, Nashville, September
2009, Book of abstracts no 0048
VASSILOPOULOU V. & ANASTASOPOULOU A., 2009. Summary of outcomes of the grey
mullet as indicator of littoral environmental changes in east Mediterranean waters.
Παρουσίαση στα πλαίσια του MUGIL Seminar 2 που έλαβε χώρα στο Institute of Fisheries
Science, National Taiwan University, Taipei (Taiwan, ROC), από 11-13 Μαρτίου.
VASSILOPOULOU V., 2009. The use of Indicators to support an Ecosystem Approach to
Fisheries Management: A brief overview of work conducted in Greece and some thoughts for
future collaborative work. Παρουσίαση στα πλαίσια του MariFish Work Package 7 Thematic
programme Workshop on Fishery indicators, Dublin, Ireland, 6-7 April
6.7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
ΖΕΝΕΤΟΥ Α., 2009. Τα ξενικά (εξωτικά) είδη στην Ελλάδα: Εξέλιξη και στρατηγικές. SESAME
Stakeholders Forum meeting, Αθήνα, 21 Oct.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γ., 2009. Εκτίµηση των επιπτώσεων της αλιείας µε βιντζότρατα στα αλιευτικά
αποθέµατα. Ηµερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Ένωση Πλοιοκτητών – Επαγγελµατιών αλιέων
Η Μεσόγειος (ΕΕΠΕΑΜ)», Ιούνιος.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
6.8. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
ΟΜΙΛΙΕΣ
ΣΕ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-
195
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-
∆ΑΜΑΛΑΣ, ∆., 2009. Καρχαρίες: Μύθοι και Πραγµατικότητες. Σ.Ε.Α. "Τηθύς" - Shark Alliance:
Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα για τους Καρχαρίες. Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Αλίµου. 6 Νοε 2009.
ΖΕΝΕΤΟΥ Α., 2009. Βιολογικοί εισβολείς: Ένα παγκόσµιο φαινόµενο σε έξαρση –
Παραδείγµατα και Επιπτώσεις στο Αιγαίο. 1ο Συνέδριο «Κλιµατικές Αλλαγές και
Οικοσυστήµατα. Αστικό Περιβάλλον-Βιολογική Γεωργία- ∆ιατροφή – Υγεία.» ∆ήµος Ηρακλείου,
Ηράκλειο Κρήτης, 27/11/09.
6.9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
6.9.1. Ερευνητικά Προγράµµατα
Web services for support of growth and reproduction studies (WebGR/ 749).
1st Interim Report, 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ).: ∆ρ Α. Αναστασοπούλου.
Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων (National Fishery Data Collection Program)
(ΕΠΣΑ∆/ 20.70802).
Ετήσια Έκθεση, Μάιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ).: ∆ρ Κ. Παπακωνσταντίνου, ∆ρ Γ. Τσερπές.
Εκτίµηση των επιπτώσεων της αλιείας µε βιντζότρατα στα αλιευτικά αποθέµατα (BOAT SEINE/
762).
ΕΠΑΛ 2000-2006 ∆ράση 4.4, (Κωδικός Υποέργου 128432/1).
Τελική Τεχνική Έκθεση, Ιούνιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): Γ. Πετράκης.
Improving assessment and management of small pelagic species in the Mediterranean
(SARDONE/ 20.20701).
(STREP project; SSP8; Contract No 044294)
Second Inter Report, October 2009
Scientific Coordinator (ed.): Dr A. Machias
Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Αλιευτικού Εργαλείου Γρι-γρι στην Ελλάδα σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) 1967/2006. ((ΓΡΙ-ΓΡΙ/ 708).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α. Κονίδης.
A framework for fleet and area based fisheries management (AFRAME/ 669).
6th Framework Programme Contract no: 044168
HCMR, Final Technical Report, April 2009.
Scientific Coordinator HCMR: Dr C.D. Maravelias.
Capacity, F and Effort (CAFE/ 618).
6th Framework Programme Contract no: 022644
HCMR, Final Technical Report, July 2009.
Scientific Coordinator HCMR: Dr C.D. Maravelias.
196
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
Concrete Conservation Actions for the Mediterranean Shag and Audouin’s Gull in Greece,
including the Inventory of Relevant Marine IBAs (ConShagAudMIBAGR)
LIFE + Nature and Biodiversity
1η Ενδιάµεση Τεχνική Έκθεση, 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Π. Κασαπίδης (ΙΘΑΒΙΓ) & Π. Περιστεράκη
(ΙΘΑΒΙΠ).
The Future of European Fisheries and Aquaculture Research (JAKFISH/ 20.20802).
Πρώτη Ενδιάµεση Τεχνική Έκθεση.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ. Γ. Τσερπές.
Judgement and Knowledge in Fisheries Involving Stakeholders (JAKFISH/ 2020802).
Πρώτη Ενδιάµεση Τεχνική Έκθεση, Νοέµβριος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ. Γ. Τσερπές.
ECOsystem approach to Sustainable Management of the Marine Environment and its living
Resources (ECOSUMMER/ 20.20601).
Third Year Report, February 2009.
Scientific Coordinator HCMR (ed.): V.D. Valavanis.
Main Uses of the Grey Mullet as Indicator of Littoral environmental changes (MUGIL/ 644).
(INCO-CT-2006-026180).
Final Technical Report, June 2009.
Scientific Responsible HCMR (ed.): Dr V. Vassilopoulou.
Mitigating adverse ecological impacts of open ocean fisheries (MADE/20.20801).
Πρώτη Ενδιάµεση Τεχνική Έκθεση, 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Γ. Τσερπές.
6.9.2. Μελέτες
Σχέδιο προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας µέσω εθνικού συστήµατος παροπλισµού για
σκάφη που ασκούν την αλιευτική δραστηριότητα τους σε κλειστού κόλπους και ευαίσθητα
οικοσυστήµατα της χώρας: Α) ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ,
∆ΙΑΥΛΟΣ ΩΡΕΩΝ, ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΚΟΛΠΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ,
ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΕΠΑΛ Ι./ 735).
Τελική Έκθεση, ΕΘΙΑΓΕ/ ΕΛΚΕΘΕ.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ).: ∆ρ Α. Καλλιανιώτης & ∆ρ Α. Κονίδης.
Σχέδιο προσαρµογής της αλιευτικής προσπάθειας µέσω εθνικού συστήµατος παροπλισµού για
σκάφη που ασκούν την αλιευτική δραστηριότητα τους σε κλειστού κόλπους και ευαίσθητα
οικοσυστήµατα της χώρας: Α) ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ/ ΣΤΕΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / ΟΡΜΟΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ
Β) ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ,
ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ
ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. (ΕΠΑΛ ΙΙ./ 805).
Τελική Έκθεση, 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ).: ∆ρ Α. Κονίδης.
Ψαροκάικα στις φλόγες.
Μελέτη των διαλύσεων σκαφών του αλιευτικού στόλου µε επιδοτούµενα προγράµµατα
χρηµατοδότησης από την ΕΕ.
Τελική Έκθεση, ∆εκέµβριος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): Α. Καπανταγάκης
Study of the retirement of fishing boats with financial support of the European Union.
Final report, December 2009.
Scientific Coordinator (ed.): A. Kapantagakis.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
197
Στρατηγική µελέτη Περιβαλλοντικής Εκτίµησης των Υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα.
Τελική Έκθεση.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ).: ∆ρ Α. Κονίδης.
Μελέτη κατασκευής τεχνητού υφάλου στην περιοχή Λιτοχώρου Πιερίας (ΤΥ ΠΙΕΡΙΑΣ/ 755).
Ενδιάµεση Τεχνική Έκθεση, Μάρτιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ :∆ρ ∆. Κλαουδάτος
Μελέτη κατασκευής τεχνητού υφάλου στην περιοχή Λιτοχώρου Πιερίας (ΤΥ ΠΙΕΡΙΑΣ/ 755).
Τελική Τεχνική Έκθεση, Ιούλιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ ∆. Κλαουδάτος
Επαγγελµατικό περίγραµµα του «ΑΛΙΕΑ».
Τελική Έκθεση, ΕΛΚΕΘΕ.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ).: ∆ρ Α. Κονίδης & ∆ρ Κ. Παπακωνσταντίνου
Καταγραφή ανθρωπογενών και κλιµατικών αλλαγών και της επίδρασής τους στο Εθνικό Πάρκο
Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου.
1η Ενδιάµεση Έκθεση Σεπτέµβριος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Κ. Καπίρης.
Καταγραφή ανθρωπογενών και κλιµατικών αλλαγών και της επίδρασής τους στο Εθνικό Πάρκο
Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου.
2η Ενδιάµεση Έκθεση Νοέµβριος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Κ. Καπίρης.
Καταγραφή ανθρωπογενών και κλιµατικών αλλαγών και της επίδρασής τους στο Εθνικό Πάρκο
Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου.
Τελική Έκθεση ∆εκέµβριος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Κ. Καπίρης.
Kαταγραφή & αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στις οποίες οφείλεται η πρόκληση
µαζικών θανάτων ψαριών σε αύλακες που καταλήγουν στη Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου.
1η Ενδιάµεση Έκθεση Σεπτέµβριος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Κ. Καπίρης.
Kαταγραφή & αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στις οποίες οφείλεται η πρόκληση
µαζικών θανάτων ψαριών σε αύλακες που καταλήγουν στη Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου.
2η Ενδιάµεση Έκθεση Νοέµβριος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ. Καπίρης Κ.
Kαταγραφή & αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών στις οποίες οφείλεται η πρόκληση
µαζικών θανάτων ψαριών σε αύλακες που καταλήγουν στη Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου.
Τελική Έκθεση ∆εκέµβριος 2009
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ. Καπίρης Κ.
6.9.3. Πρόγραµµα Υποτροφιών
Report of the Reproductive ecology of Mullus barbatus in E. Mediterranean Sea.
FRESH- STSM –Final Scientific Report (STSM Reference code: COST-STSM-FA060104941).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ).: Α. Αναστασοπούλου.
198
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
6.9.4. Εµπειρογνωµοσύνες
Εµπειρογνωµοσύνη για την περιγραφή της παρούσας κατάστασης του Τεχνητού Υφάλου
Πρέβεζας (ΤΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ 794).
Τελική Έκθεση, ΕΛΚΕΘΕ. ∆εκέµβριος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ).: ∆ρ Α. Κονίδης & ∆ρ ∆. Κλαουδάτος
6.9.5. Συµµετοχή σε Έκθεση άλλου Ινστιτούτου.
Αλιευτική προµελέτη για το σχεδιασµό της εγκατάστασης τεχνητού υφάλου στην περιοχή ΞιφιάΜονεµβασιάς, Νοµού Λακωνίας.
Στο: Οριστική µελέτη σχεδίου υλοποίησης τεχνητών υφάλων στο Ν. Λακωνίας.
Τεχνική Έκθεση, Απρίλιος 2009.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α. Καραγεώργης (Ι.Ω.)
(Συµ/χή ΙΘΑΒΙΠ: ∆ρ Α. Κονίδης, ∆ρ ∆. Κλαουδάτος).
6.9.6. Εκθέσεις διεθνών συναντήσεων και επιτροπών.
Report of the Workshop on Age Reading of Red mullet Mullus barbatus and Stripped mullet,
Mullus surmuletus” (WKACM).
ICES WKACM REPORT 2009/ ACOM:44, Ref. PGCCDBS.
Final report of the WKACM Workshop, 30/03-03 April, Boulogne sur Mer, France.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ).: Χ. Μυτιληναίου, Κ. Mahe.
CASEY J, DI NATALE A,VANHEE W, FABI G, KEATINGE M, GIL DE SOLA L, JOHNSTON
G, KATSANEVAKIS S, KUPSCHUS S, MAHE J-C, MAIN C, PETRAKIS G, PORTELLA J,
DRUON J-N, SANTAMARIA M-T, GARCIA-ISARCH E, FERNANDEZ L, ARKHIPKIN A,
LOPEZ-ABELLAN L, 2009. Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries. Review
of scientific advice for 2010 - part 2. Advice on Stocks of Interest to the European Community in
areas under the jurisdiction of CCAMLR, CECAF, WECAF, ICCAT, IOTC, IAATC, GFCM,
NAFO, and stocks in the North East Atlantic assessed by ICES. Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, EUR – Scientific and Technical Research series –
ISSN 1018-5593, 209 p.
DI NATALE A, ABELLA A, ACCADIA P, BELLIDO JM, COLLOCA F, FIORENTINO F,
GARCIA-RODRIGUEZ M, GISLASON H, KATSANEVAKIS S, KNITTWEIS L, LLORET J,
MARTIN P, MURENU M, PETRAKIS G, PILLING G, QUINTANILLA LF, SPEDICATO MT,
TICINA V, RÄTZ H-J, CHEILARI A, 2009. Scientific, Technical and Economic Committee for
Fisheries: Report of the Workshop on Mediterranean Stock Assessment Standardization SG-MED
workshop 09-01. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities,
EUR – Scientific and Technical Research series – ISSN 1018-5593, 58 p.
6.9.7. Μελέτες σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς
Marine Alien Species.
Interim Report to EEA: November 2009.
Scientific Responsible HCMR (ed.): ZENETOS A. & STREFTARIS Ν., 2009.
Στο σχήµα B-II-4 φαίνεται το Επιστηµονικό έργο του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών
Πόρων κατά το 2009.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
199
Σχήµα B-II-4: ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2009
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
∆ηµοσιεύσεις σε ∆ηµοσιεύσεις σε
∆ιεθνή ΠεριοδικάΕλληνικά
Βιβλία
Περιοδικά
Ενηµερωτικά
Φυλλάδια
7.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Ανακοινώσεις σε
∆ιεθνή Συνέδρια
Ανακοινώσεις σε
Ελληνικά
Συνέδρια
Ανακοινώσεις σε
∆ιεθείς
Συναντήσεις
Ανακοινώσεις σε
Ελληνικές
ΣυναντήσειςΗµερίδες
Προσκεκληµένες Τεχνικές Εκθέσεις
Οµιλίες
ΣΕ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΑΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.:
Συµµετοχή ως editorial member στο “The Open Fish Science Journal”.
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Β.:
Εθνικός Εκπρόσωπος του EC Initiative “Development of Criteria and Methodological
Standards for Good Environmental Status of the Marine Environment in Europe (Task Group
01-Biodiversity)”.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ B.:
Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής SEAMBOR (Science dimensions of Ecosystem
Approach to Management of Biotic Ocean Resources) που έχει συσταθεί από το Marine
Board – European Science Foundation (MB-ESF), το International Council for the
Exploration of the Sea (ICES), και το European Fisheries and Aquaculture Research
Organisations (EFARO) ως Συµβουλευτικό Όργανο.
Μέλος της Επιστηµονικής οµάδας Planning Group on Commercial Catch, Discards and
Biological Sampling (PGCCDBS) του ICES
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ.:
η
Συµµετοχή στην 11 Sub-Committee on Stock Assessment (Ancona 25-30 October 2009) of
the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
Συµµετοχή στην SGMED-09-02: Mediterranean IV - Assessments of demersal and small
pelagic stocks, Sardinia (Italy), 8-12 June 2009.
Συµµετοχή στην SGMED-09-03: Mediterranean IV - Assessments of demersal and small
pelagic stocks, , Barza d’Ispra (VA) (Italy),14-18 December 2009.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
200
ΖΕΝΕΤΟΥ Α.:
Οργάνωση και γενικός συντονισµός του δικτύου ELNAIS:
Ellenic Network on Aquatic
Invasive Species Στο website του ΕΛΚΕΘΕ από τον Ιούλιο 2007. Συνεχής επικαιροποίηση
https://services.ath.hcmr.gr/
Mέλος του SEBI2010: Streamlining Environmental Biodiversity Indicators, WG 5: Numbers
and costs of Alien species (under EEA). Responsible for all marine aliens. http://biodiversitychm.eea.eu.int/information/indicator/F1090245995
Εκτελεστικός εκδότης στο περιοδικό Mediterranean Marine Science: http://www.medit-marsc.net/
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Σ.:
Συµµετοχή στην οµάδα εργασίας του Scientific, Technical and Economic Committee for
Fisheries (STECF), - Sub-Group on Mediterranean Fisheries.
Συµµετοχή στην οµάδα εργασίας του Scientific, Technical and Economic Committee for
Fisheries (STECF), - Advice on Stocks of Interest to the European Community in areas under
the jurisdiction of CCAMLR, CECAF, WECAF, ICCAT, IOTC, IAATC, GFCM, NAFO, and
stocks in the North East Atlantic assessed by ICES.
Συµµετοχή στην οµάδα εργασίας: MSFD-GES-Task Group 10: Marine Strategy Framework
Directive – Descriptor 10 Task Group “Properties and quantities of marine litter do not cause
harm to the coastal and marine environment”.
ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΟΥ Ε.:
Μέλος της ∆ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής για τα Κεφαλόποδα (Cephalopod
International Advisory Council) για το χρονικό διάστηµα Φεβ. 2003- Σεπτ. 2009.
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Χ.:
Εκπρόσωπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ISG BONUS169 Joint Baltic Sea Research Programme.
Εκπρόσωπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ISG EC Plan
of Action for the Conservation & Management of Sharks.
Εκπρόσωπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιτροπή για τη
χάραξη της Στρατηγικής Θαλάσσιας Έρευνας (Maritime Research Strategy) της Ευρωπαικής
Επιτροπής της Ευρωπαικής Ενωσης, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
Εκπρόσωπος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιτροπή για τη
χάραξη Στρατηγικού Σχεδίου για την Αλιεία (Strategic Plan for Fisheries) της Ευρωπαικής
Επιτροπής της Ευρωπαικής Ενωσης, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
ΜΑΧΙΑΣ Α.
Συντονιστής της ∆ράσης MEDIAS (Παν-Μεσογειακή Ακουστική Έρευνα) στα πλαίσια του
Data Collection Framework (DCF) της Ε.Ε.
Μέλος της Επιτροπής Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας
η
Συµµετοχή στην 11 Sub-Committee on Stock Assessment (Ancona 25-30 October 2009) of
the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Κ.Ν.:
Μέλος της Οµάδας Εργασίας ICES SGNEPS Study Group on Nephrops Surveys (28/1-2/2/09,
Chair E. Bell UK).
Μέλος της Οµάδας Εργασίας ICES WKNEPH A Benchmark Workshop on Nephrops with
UWTV Surveys (2/2/-6/2/09, Chair K. Stokesbury USA
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ Π.:
Συµµετοχή στις συναντήσεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού για την ∆ιατήρηση των Τοννοειδών
(ICCAT) ως µέλος της επιτροπής µελέτης του Μεσογειακού αποθέµατος ξιφία.
Συµµετοχή στην ετήσια συνάντηση της οµάδας του Mediterranean International Trawl Survey
- MEDITS (µέλος της Steering committee)
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
201
ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γ.:
Συµµετοχή στην επιτροπή STECF- SG-ECA/RST/MED-09-01 SUBGROUP REPORT Lo
Pagan, Murcia, 2-7 March
Συµµετοχή στην επιτροπή MSDF-TG3, Barcelona, 13-15 October.
Συµµετοχή στην επιτροπή STECF SGECA RST 09 03, Vigo, 19-23 October.
SMITH C.J.:
Μέλος της Οµάδας Εργασίας ICES SGNEPS Study Group on Nephrops Surveys (28/1-2/2/09,
Chair E. Bell UK).
Μέλος της Οµάδας Εργασίας ICES WKNEPH A Benchmark Workshop on Nephrops with
UWTV Surveys (2/2/-6/2/09, Chair K. Stokesbury USA).
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Σ.:
Contributing Editor στο περιοδικό Marine Ecology Progress Series
Μέλος του Editorial Board του περιοδικού Scientia Marina
Τακτικό µέλος της Επιστηµονικής, Τεχνικής και Οικονοµικής Επιτροπής για την Αλιεία
(Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries) EC - DG FISH
Co-leader της Οµάδας Εργασίας 1 (WG1: Identifying the causes and consequences of
variation in stock reproductive potential) της πανευρωπαϊκής ∆ράσης COST: Fish
Reproduction and Fisheries (FRESH).
Co-leader σε Οµάδας Εργασίας του NAFO (North Atlantic Fisheries Organization) για το
αναπαραγωγικό δυναµικό των ψαριών (Working Group on Reproductive Potential, ToR2:
Explore and investigate the potential effects of changes in water temperature and food supply
on reproductive success in selected marine species and stocks).
ΤΣΕΡΠΕΣ Γ.
Συµµετοχή στις συναντήσεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού για την ∆ιατήρηση των Τοννοειδών
(ICCAT) ως συντονιστής της οµάδας µελέτης του Μεσογειακού αποθέµατος ξιφία.
Συµµετοχή στην ετήσια συνάντηση της οµάδας του Mediterranean International Trawl Survey
- MEDITS (µέλος της Steering committee).
8. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ
∆ΑΜΑΛΑΣ ∆.:.
Συγκριτική µελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στην κατανοµή των ιχθύων
Prionace glauca (γλαυκός καρχαρίας) και Xiphias gladius (Ξιφίας), του πελαγικού
οικοσυστήµατος της Ανατολικής Μεσογείου. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Μεταπτυχιακό
Ωκεανογραφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. (ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ)
ΝΙΚΟΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ Ν.:
Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε θέµα: «Οικολογία της διατροφής µικρών πελαγικών
ψαριών». Πανεπιστήµιο Κρήτης. Τµήµα Βιολογίας, Επιβλέπων Ερευνητής: Σ. Σωµαράκης.
ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ Ε.:
Γ’ έτος εκπόνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε τίτλο «Χαρακτηρισµός αναπαραγωγικού
ενδιαιτήµατος και αύξηση του γαύρου (Engraulis encrasicolus) στο Β. Αιγαίο». Πανεπιστήµιο
Κρήτης. Τµήµα Βιολογίας. Τριµελής συµβουλευτική επιτροπή: Σ. Σωµαράκης (επιβλέπων), Ι.
Καρακάσης, Μ. Παυλίδης.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Κ.:
Εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε τίτλο «Μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών
παραµέτρων στη δια- και ενδο- ειδική µορφολογία και διακριτικότητα των κοπαδιών των
µικρών πελαγικών ψαριών». Πανεπιστήµιο Κρήτης. Επιβλέπων Ερευνητής: Α. Μαχιάς
202
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
9. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
9.1. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
9.1.1. Μεταπτυχιακών
ΚΑΠΙΡΗΣ Κ.:
∆ιδασκαλία «∆ιαχείριση Θαλάσσιων Οικοσυστηµάτων» στα πλαίσια του µαθήµατος
”Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Οικοσυστηµάτων” (Β’ Εξάµηνο) στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο,
Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Μεταπτυχιακό ”Βιώσιµη Ανάπτυξη”.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Σ.:
Συντονισµός και συµµετοχή στη διδασκαλία του µεταπτυχιακού µαθήµατος “∆υναµική και
∆ιαχείριση Ιχθυοπληθυσµών”, του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών: “Περιβαλλοντική
Βιολογία - ∆ιαχείριση Xερσαίων και Θαλάσσιων Bιολογικών πόρων” του Τµήµατος Βιολογίας
του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Χειµερινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2009-2010.
ΤΣΕΡΠΕΣ Γ.
Συµµετοχή στη διδασκαλία του µεταπτυχιακού µαθήµατος «∆ιαχείριση Ιχθυοπληθυσµών» στα
πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, «∆ιαχείριση Θαλάσσιων και Χερσαίων Οικοσυστηµάτων», του
Παν/µιου Κρήτης.
ΤΖΑΝΑΤΟΣ Ε.:
Συµµετοχή ως µεταδιδακτορικός συνεργάτης του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
στη διδασκαλία του µαθήµατος ∆υναµική και ∆ιαχείριση Ιχθυοπληθυσµών του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης.
9.1.2. Προπτυχιακών
ΚΟΝΙ∆ΗΣ Α.:
Trends in Aquaculture. Πανεπιστήµιο Dubrovnik, Κροατία/Τµήµα Υδατοκαλλιεργειών
Basic Statistics. Πανεπιστήµιο Dubrovnik, Κροατία/ Τµήµα Υδατοκαλλιεργειών
∆ΑΜΑΛΑΣ ∆.:
∆ιδασκαλία στο µάθηµα: «Ιχθυολογία» του προπτυχιακού τµήµατος Βιολογίας του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε αντικείµενο «∆ηµογραφικά-πληθυσµιακά
χαρακτηριστικά ιχθύων».
∆ιδασκαλία στο µάθηµα: «Ιχθυολογία» του προπτυχιακού τµήµατος Βιολογίας του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε αντικείµενο «Εκτίµηση µεγέθους επίτευξης
γεννητικής ωριµότητας ιχθύων. Εκτίµηση παραµέτρων αύξησης ιχθύων»
9.1.3. Εργαστηριακών Ασκήσεων
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Σ.:
∆ιδασκαλία της Εργαστηριακής Άσκησης µε θέµα: ‘Ιχθυοπλαγκτό’ στο πλαίσιο του
Μαθήµατος «Θαλάσσια Βιολογία» του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης,
Μάιος 2009.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ.:
Συµµετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση των προπτυχιακών βιολόγων στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης στα πλαίσια του µαθήµατος «Θαλάσσια Βιολογία», µε τρίωρη εργαστηριακή άσκηση
«Νηκτόν: Μορφολογικές προσαρµογές των ψαριών στο περιβάλλον». Εαρινό εξάµηνο
ακαδηµαϊκού έτους 2008-2009.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
203
9.1.4. Εκπαιδευτική συνεισφορά στο Michigan State University “Study Abroad Program
2010”.
Τελικό Πρόγραµµα
Ηµέρα 1: AQUATIC ENVIRONMENT & FISHERIES
Παρασκευή 21 Μαΐου 2010.
ΕΛΚΕΘΕ, 46,7ο χλµ. Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, 19013, Ανάβυσσος, Αττική.
9.30-10.15: “Aegean Sea - Eastern Mediterranean: A laboratory for active geological processes - A
world site for submerged cultural remains” ∆ρ Α. Καραγεώργης.
10.30-11.15: “Human impacts on marine environment: pollution in Hellenic coastal ecosystems”
∆ρ Α. Παυλίδου.
11.30-12.15: “Protection of the Biodiversity of the Hellenic Seas: The EU NATURA-2000
network as management tool” ∆ρ Π. Παναγιωτίδης.
14.00-14.45: “Models developed to enhance decision making in fish population management: An
Individual Based Model (IBM) for the North Aegean Anchovy” ∆ρ Γ.
Τριανταφύλλου.
15.00-15.45: “Alien species in the Mediterranean: trends and impacts” Ν. Στρεφτάρης.
16.00-16.45: “The state of the fishery resources in the Greek Seas” ∆ρ Β. Βασιλοπούλου.
Ηµέρα 2: FISHERIES & AQUACULTURE
∆ευτέρα 31 Μαίου 2010
ΕΛΚΕΘΕ, Γούρνες Πεδιάδος, 71003, Ηράκλειο, Κρήτη
9.30-10.15: “Greek Fisheries: Fishing gears, species, and socio-economics”, Π. Περιστεράκη.
10.30-11.15: “Aquaculture in Hellenic waters” ∆ρ Ν. Παπαδρουλάκης
11.30-12.15: “Fisheries, aquaculture and ecosystem interactions” Κ. Παπαδοπούλου
14.00-14.45: “Large pelagic fisheries in the Mediterranean” ∆ρ Γ. Τσερπές
15.00-15.45: “Man and the sea in Minoan times” Καθ. Α. Ελευθερίου
16.00-16.45: “Small pelagic fish and fisheries in Greece” ∆ρ Μ. Γιαννουλάκη
17.00Επίσκεψη στο Cretaquarium
Ηµέρα 3: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΑΣ ΜΕ ΤΟ Ε/Α «ΦΙΛΙΑ»
Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010
Αναχώρηση από Λιµάνι Ηρακλείου
10.00-16.00 Εκπαιδευτικός πλόας
9.1.5. Εκπαιδευτική συνεισφορά στο. “PAIDEIA – STUDY ABROAD PROGRAMS”.
Το πλήρες πρόγραµµα των µαθηµάτων προς τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου του Rhode Island,
µε τη συµµετοχή και ερευνητών του ΙΘΑΒΙΠ, στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος
«PAIDEIA- Study abroad programs” που γίνονται στις εγκαταστάσεις του Υ.Σ. Ρόδου, σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Rhode Island, παρουσιάζεται στην Ενότητα ∆-10.1.
(Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ).
204
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
9.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSc,
∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
9.2.1. ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών
ZENETOY A.
Επίβλεψη (µέλος συµβουλευτικής επιτροπής) ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Βενετίας
Καµπούρογλου µε θέµα “ Παρείσδυση αλλόχθονων ειδών σε λιµάνια µέσω της ναυτιλίας και
επιπτώσεις στα τοπικά οικοσυστήµατα» ”. Πανεπιστήµιο Αθηνών (Νικολαϊδου Α., ΘεσσαλούΛεγάκη Μ. & Ζενέτου Α.). Ολοκλήρωση ∆ιδακτορικού 20/9/09
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Σ.:
Συµµετοχή στην επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής του κ. Κώστα Κυπριώτη µε θέµα
«Πληθυσµιακή δυναµική του δίθυρου µαλακίου Pinna nobilis». Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.
Συµµετοχή στην επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής του κ. Ιωάννη Ίσσαρη µε θέµα
«Ανάπτυξη µεθόδων εκτίµησης αφθονίας θαλάσσιων οργανισµών». Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.
(υπότροφος ερευνητικού προγράµµατος MESMA).
Συµµετοχή στην επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής του κ. Lotfi Rabaoui µε θέµα
«Biometric, ecological and genetic characterization of Pinna nobilis Linnaeus, 1758
populations along the Tunisian coastline». Department of Biology - Faculty of Sciences of
Tunis, University of El Manar II.
ΜΑΧΙΑΣ Α.:
Επίβλεψη ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε θέµα «Μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών
παραµέτρων στη δια- και ενδο- ειδική µορφολογία και διακριτικότητα των κοπαδιών των
µικρών πελαγικών ψαριών». Πανεπιστήµιο Κρήτης. Επιβλέπων: Α. Μαχιάς.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Σ.:
Επίβλεψη (Υπεύθυνος) ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του Ν. Νικολιουδάκη µε θέµα: “Οικολογία
διατροφής µικρών πελαγικών ψαριών”. Πανεπιστήµιο Κρήτης (Σωµαράκης Σ., Καρακάσης Ι.,
Πήττα Π.)
Επίβλεψη (Υπεύθυνος) ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής της Ε. Σχισµένου µε θέµα: “ Αναπαραγωγικό
ενδιαίτηµα και αύξηση του γαύρου στο Β. Αιγαίο”. Πανεπιστήµιο Κρήτης (Σωµαράκης Σ.,
Καρακάσης Ι., Παυλίδης Μ.)
ΤΣΕΡΠΕΣ Γ.
Επίβλεψη (µέλος της συµβουλευτικής επιτροπής) της διδακτορικής διατριβής της Katie Longo
(University of Aberdeen) µε θέµα: «Predator-prey interactions and indicators of the impact of
fisheries on fish species diversity».
Επίβλεψη (µέλος της συµβουλευτικής επιτροπής) της διδακτορικής διατριβής του
µεταπτυχιακού φοιτητή του Τµήµατος Βιολογίας του Παν/µιου της Πάτρας, Σ. Κυπαρίση µε
θέµα: «∆υναµική και κατανοµή των νεαρών σταδίων ψαριών στην παράκτια ζώνη».
9.2.2. ∆ιπλωµατικών Εργασιών – MSc
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ.:
Επίβλεψη Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής του φοιτητή Κ. Αντωνακάκη µε θέµα “Βελτίωση της
εκτίµησης του αποθέµατος της σαρδέλας στις Ελληνικές Θάλασσες µε την µέθοδο της
Integrated Catch at Age analysis”. Πανεπ. Κρήτης, Τµήµα Βιολογίας.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Σ.:
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για MSc της Χριστίνας Σαάπογλου, µεταπτυχιακής
φοιτήτριας του Βιολογικού Τµήµατος του Παν/µίου Κρήτης µε θέµα: “Μελέτη της
αναπαραγωγικής ωρίµανσης της τσιπούρας σε κλωβούς µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας”
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για MSc της Μαρίας Κουρεπίνη, µεταπτυχιακής
φοιτήτριας του Βιολογικού Τµήµατος του Παν/µίου Κρήτης µε θέµα: “Μελέτη της
µικροδοµής των ωτολίθων και αύξηση των ιχθυδίων του γαύρου στο Β. Αιγαίο ”
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
205
ΤΣΕΡΠΕΣ Γ.
Επίβλεψη (µέλος της συµβουλευτικής επιτροπής) της µεταπτυχιακής διατριβής του
µεταπτυχιακού φοιτητή του Τµήµατος Βιολογίας του Παν/µιου της Κρήτης, Π. Γεωργακόπουλου
µε θέµα: «Στοιχεία βιολογίας και κατανοµή του είδους Ruvettus pretiosus στην Α. Μεσόγειο».
9.2.3. Πτυχιακών Εργασιών
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Β.
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Αικατερίνη Γιαµαλάκη µε θέµα:
‘Χαρτογράφηση κυκλωνικών κινήσεων µε χρήση δορυφορικών δεδοµένων και η επίδρασή
τους στην παραγωγικότητα του Βορείου Αιγαίου’. Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Σ.:
Συµµετοχή στην επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας της φοιτήτριας Ε. Κυτίνου µε θέµα
«Καταγραφή βενθικής πανίδας σκληρού υποστρώµατος στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο
Ζακύνθου». Τοµέας Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. (σε
εξέλιξη)
Συµµετοχή στην επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας του φοιτητή Μ. Μαρουλάκη µε θέµα
«Καταγραφή βενθικής πανίδας σκληρού υποστρώµατος στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο
Ζακύνθου µε έµφαση στα µετακινούµενα είδη». Τοµέας Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας,
Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ. (σε εξέλιξη)
Συµµετοχή στην επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας του φοιτητή Σ. Τσικαλάκη µε θέµα
«Συγκριτική αξιολόγηση µοντέλων αύξησης σε υδρόβιους οργανισµούς». Τοµέας Ζωολογίας
– Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.
Συµµετοχή στην επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας της φοιτήτριας Α. Εξάρχου µε θέµα
«∆ιερεύνηση της αλλοµετρικής σχέσης κλίµακας του ρυθµού κατανάλωσης οξυγόνου σε
σχέση µε τη σωµατική µάζα στο ηµιχερσαίο καβούρι Pachygrapsus marmoratus». Τοµέας
Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ (παρουσιάστηκε το 2009).
9.2.4. Πρακτικής Άσκησης
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Σ.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του υποψήφιου διδάκτορα κ. Alan Baudron. School of
Biological Sciences, University of Aberdeen, Scotland, U.K.
ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΟΥ Ε. :
Συµµετοχή στην εκπαίδευση του Ιταλού Βιολόγου Roberto De Giovannini (Ιόυλιος 2009), στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος υποτροφιών “LEONADRO DA VINCI”. Αντικείµενο
εκπαίδευσης: Επεξεργασία ωτολίθων του µπακαλιάρου Merluccius merluccius, και χρήση
του προγράµµατος ανάλυσης Ψηφιακής Εικόνας IMAGE-PRO Plus για την ανάγνωση
ηµερησίων αυξητικών δακτυλίων. (Επιβλέπων ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ: Γ. Πετράκης).
ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γ.
Εκπαίδευση της φοιτήτριας Sandra Moscuera Montes, από το University Autónoma de
Madrid, Spain, στο Πλαίσιο του LEONARDO DA VINCI programme, από 8/6/2009 έως
8/12/200.
Εκπαίδευση του φοιτητή Roberto De Giovannini από το Università Ca’ Foscari Venezia στο
Πλαίσιο του LEONARDO DA VINCI programme, από 2/5/2009 έως 2/8/2009.
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ Σ.:
Επίβλεψη της Εργαστηριακής Άσκησης (rotation) της φοιτήτριας ∆. Μουρίκη µε τίτλο:
‘Ηµερήσιο πρότυπο διατροφής της ενήλικης σαρδέλας στο Β. Αιγαίο’ Mεταπτυχιακό πρόγραµµα
σπουδών: “Περιβαλλοντική Βιολογία - ∆ιαχείριση Xερσαίων και Θαλάσσιων Bιολογικών
πόρων” του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009
206
Επίβλεψη της Εργαστηριακής Άσκησης (rotation) της φοιτήτριας Μ. Κουρεπίνη µε τίτλο:
‘Αύξηση ιχθυδίων γαύρου στο Β. Αιγαίο’ Mεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών: “Περιβαλλοντική
Βιολογία - ∆ιαχείριση Xερσαίων και Θαλάσσιων Bιολογικών πόρων” του Τµήµατος Βιολογίας
του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009.
ΤΣΕΡΠΕΣ Γ.
Επίβλεψη της πρακτικής άσκησης τριών µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος Βιολογίας του
Παν/µιου Κρήτης.
9.3. ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ.:
∆ιάλεξη και εργαστηριακή άσκηση στα πλαίσια του µαθήµατος «Αλιεία και Θαλάσσια
αποθέµατα» στο ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μάθηµα Β΄ εξαµήνου.
BΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β.:
Σεµινάριο µε θέµα «Ο ρόλος των δεικτών στα πλαίσια οικοσυστηµικής προσέγγισης στην
αλιευτική διαχείριση» σε µεταπτυχιακούς φοιτητές του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ωκεανογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθήνας, Απρίλιος 2009
ZENETOY A.:
∆ιάλεξη στα πλαίσια του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας, Σχολή Θετικών
Επιστηµών, του Παν/µιου Αθηνών. Ανάθεση 10% στη διδασκαλία του µαθήµατος «Στοιχεία
Βιολογικής Ωκεανογραφιας» Υπεύθυνος Καθηγητής: Μ. Θεσσαλού-Λεγάκη.
ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΟΥ Ε. :
∆ιάλεξη και εργαστηριακή άσκηση µε θέµα « Κεφαλόποδα: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλιεία
και έρευνα» στα πλαίσια του µαθήµατος «Αλιεία και Θαλάσσια Αποθέµατα» στο
∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας, της Σχολής Θετικών Επιστηµών του
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Β΄ εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2008-2009.
ΝΙΚΟΛΙΟΥ∆ΑΚΗΣ Ν.:
∆ιάλεξη στα πλαίσια του εργαστηρίου του Προπτυχιακού µαθήµατος «Θαλάσσια Βιολογία»
του Τµήµατος Βιολογίας του Παν/µιου Κρήτης µε θέµα: «Πλαγκτόν». Υπεύθυνοι µαθήµατος
Καθ. κα Μ. Κεντούρη, Επ. Καθ. Μ. Παυλίδης.
SMITH C.J.:
Trawling impacts on benthic habitats. University of Crete, December 2009
10. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆.., ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Γ., PANCUCCI-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Α.,
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β., ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗ Τ., ΚΑΠΙΡΗΣ Κ., ΚΩΤΟΥ Ε., ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ Α.,
ΣΤΟΥΜΠΟΥ∆Η Μ., ΣΥΜΠΟΥΡΑ Μ., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π., ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ Α., ΜΑΥΡΙΚΗ Α.,
DORIER F., ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ Γ., ΤΡΑΧΑΛΑΚΗΣ Τ., ΤΖΟΒΑΡΑ Ε.,
ΖΑΜΠΕΛΗΣ Α., ΚΑΖΕΠΗΣ ∆., ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Μ., ΤΣΑΓΚΑΡΗ Κ. ΛΕΙΒΑ∆ΑΡΑ Μ.,
ΚΟΡΣΙΝΙ-ΦΩΚΑ Μ., ΠΛΑΪΤΗ Β., ΖΑΧΙΩΤΗ Γ., ΓΙΑΝΝΟΥ∆Η Λ. & ΓΕΡΑΓΑ Μ.:
ου
Οργανωτική Επιτροπή 9 Πανελλήνιου Συµποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Συνεδριακό
και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Πατρών, Πανεπιστηµιούπολη Ρίου, Πάτρα, 13-16
Μαίου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
207
PIERCE G.J., VALAVANIS V.D., SANTOS B.M. & PORTELA J.:
Organizing Committee of the Marine EcoSystems and Sustainability Conference, December 911, 2009, University of Aberdeen, Scotland, U.K.
11. ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ.:
24/08-04/09/08. Εκπαίδεύση στο Institute of Marine Research, στο Vigo της Ισπανίας, σε νέες
µεθόδους εκτίµησης της γονιµότητας των ψαριών που βασίζονται στη ακριβή µέθοδο της
στερεολογίας. Στα πλαίσια του προγράµµατος «Reproductive ecology of Mullus barbatus in E.
Mediterranean Sea».
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Μ.
Παρακολούθηση κύκλου σεµιναρίων µε θέµα « Course on stock assessment using FLR» που
έλαβε χώρα στην Ancona της Ιταλίας 14-18 Σεπτεµβρίου 2009 και περιλάµβανε 35 ώρες
διαλέξεων και πρακτικών εφαρµογών σε υπολογιστή.
ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΟΥ Ε.:
Παρακολούθηση του Workshop on Age estimation of European hake (WKAEH ), November
9-13 Vigo, Spain
ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ Ε.
Mallorca, Ισπανία (25-29 Μαΐου). Συµµετοχή σε workshop στα πλαίσια του ερευνητικού
προγράµµατος SARDONE: Improving assessment and management of small pelagic species in
the Mediterranean για οµογενοποίηση τεχνικών επεξεργασίας και ανάγνωσης ωτολίθων
ιχθυονυµφών και ιχθυδίων γαύρου και σαρδέλας.
Bergen, Νορβηγία (5 Οκτωβρίου - 11 ∆εκεµβρίου 2009). ∆ιεξαγωγή Επιστηµονικής
Αποστολής Μικρής ∆ιάρκειας (Short Term Scientific Mission, STSM) στα πλαίσια της
δράσης «Fish Reproduction and Fisheries, FRESH- FA0601» του COST (European
COoperation in the field of Scientific and Technical Research), µε θέµα: Studying oocyte
recruitment in an indeterminate spawner: the case of European Anchovy. Επιβλέποντες: Olav
S. Kjesbu, (Institute of Marine Research, Bergen, Norway), Σ. Σωµαράκης.
12. ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.:
Οργάνωση διεθνούς WORKSHOP/ Training στα πλαίσια του προγράµµατος WebGR στις
εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. στην Ανάβυσσο 20-20 Οκτωβρίου 2009. Συµµετείχαν
κορυφαίοι επιστήµονες από 10 Ευρωπαϊκές χώρες που µετέχουν στην οµάδα του WebGR,
καθώς και επιστήµονες που εξέφρασαν επιθυµία συµµετοχής.
ΜΑΧΙΑΣ Α.:
Εκπόνηση του «Σχέδιο ∆ιαχείρισης του Αλιευτικού Εργαλείου Γρι-γρι στην Ελλάδα σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1967/2006.»
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ Π.:
Επιστηµονική υπεύθυνη εκλαϊκευµένης έκδοσης οδηγού µε θέµα «Τα ψάρια της Ανατολικής
Μεσογείου».
Υπεύθυνη της ελληνικής καµπάνιας µαρκαρίσµατος µεγάλων πελαγικών ψαριών µε
ηλεκτρονικές δορυφορικές µάρκες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος «MADE».
Υπεύθυνη πειραµατικής παρακολούθησης του προτύπου αλιείας µεγάλων πελαγικών ψαριών
µε ηλεκτρονικά µέσα, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος «MADE».
208
.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009