Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
Κεφ Ι: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Κεφ ΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κεφ ΙΙΙ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Κεφ IV: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Κεφ V: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ............................................................................................ 71
2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ .................................................................................................. 71
2.1 ΤΟΜΕΙΣ ................................................................................................................................. 72
2.1.1 Τοµέας Φυσικής Ωκεανογραφίας .................................................................................... 72
2.1.2 Τοµέας Χηµικής Ωκεανογραφίας .................................................................................... 72
2.1.3 Τοµέας Βιολογικής Ωκεανογραφίας ............................................................................... 73
2.1.4 Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωφυσικής ............................................................... 73
2.2 ∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ .............................................................................................. 73
2.2.1 ∆Ε I.: Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου ............................................................................... 73
2.2.1.1 Εργαστηριακή Μονάδα Θρεπτικών .......................................................................... 74
2.2.1.2 Εργαστηριακή Μονάδα Οργανικής Χηµείας............................................................ 74
2.2.1.3 Εργαστηριακή Μονάδα Πλαγκτού ........................................................................... 74
2.2.1.4 Εργαστηριακή Μονάδα Ιζηµατολογίας - Γεωχηµείας .............................................. 75
2.2.1.5 Εργαστηριακή Μονάδα Οικοτοξικολογίας............................................................... 75
2.2.1.6 Εργαστηριακή Μονάδα Βαρέων Μετάλλων και ∆ιαλυµένου Οργανικού Άνθρακα75
2.2.1.7 Εργαστηριακή Μονάδα Βένθους .............................................................................. 75
2.2.1.8 Εργαστηριακή Μονάδα Στοιχειακού Αναλυτή και ΣCO2 ....................................... 75
2.2.1.9 Εργαστηριακή Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας ........................................................... 76
2.2.1.10 Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου.......................................... 76
2.2.2 ∆Ε ΙΙ.: Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας................................... 76
2.2.2.1 Τµήµα Τεχνολογικής Υποστήριξης .......................................................................... 76
2.2.2.2 Τµήµα Τεχνολογικής Ανάπτυξης ............................................................................. 76
2.2.3 ∆Ε ΙΙΙ.: Παράκτιας Περιβαλλοντικής Έρευνας ............................................................... 77
2.2.4 ∆Ε IV.: Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας ........................................................................ 77
2.2.5 ∆Ε V.: Έρευνας Ανοικτών Θαλασσών ........................................................................... 77
2.2.6 ∆Ε VI.: Τράπεζας ∆εδοµένων Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας .......................................... 77
3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ....................................... 78
4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ .......................................................... 78
5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ..................................................................................................... 79
6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ............................................................................................................ 81
6.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (60) ................................................................................ 81
6.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (21) ............................................................................... 81
6.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (39)................................................................ 87
6.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (11) ...................................................................................................................... 98
6.2.1 Νέες Μελέτες (6) ............................................................................................................. 98
6.2.2 Συνεχιζόµενες Μελέτες (5) ............................................................................................. 99
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
6.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (10) ............................................................ 101
6.3.1 Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (3) ................................................................ 101
6.3.2 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (7)................................................. 102
6.4 ∆ΙΚΤΥΑ – ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (8) .............................................................................. 103
6.4.1 Νέα ∆ίκτυα - Βάσεις ∆εδοµένων (2)............................................................................. 103
6.4.2 Συνεχιζόµενα ∆ίκτυα – Βάσεις ∆εδοµένων (6) ............................................................ 104
6.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1) ........................................................................................ 106
6.5.1 Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα (1)..................................................................... 106
6.6 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (113) .............................................................................. 107
7 ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ............................................................................... 121
7.1 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ .............. 121
7.2 ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ................................................................................................................. 126
7.3 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ - ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ........................................ 127
7.4 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ................................................... 127
7.5 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ .............................................................................................. 128
7.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ............................................... 128
7.7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ ........................................ 134
7.8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ/ WORKSHOPS ................................. 134
7.9 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ....................................................................................... 137
7.10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ .................................................................................................... 138
7.10.1 Ερευνητικά Προγράµµατα & Μελέτες........................................................................ 138
8 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ......................................................... 143
9 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ ... 147
9.1 ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ....................................................................................... 147
9.2 ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΕΣ ............................................................................................ 147
10 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ .......................................................................... 147
10.1 ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ........................................................................................ 147
10.1.1 Μεταπτυχιακά Τµήµατα .............................................................................................. 147
10.1.2 Προπτυχιακά Τµήµατα ................................................................................................ 148
10.1.3 Σεµινάρια σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα .................................................................... 149
10.1.4 ∆ιαλέξεις ..................................................................................................................... 149
10.1.4.1 ∆ιαλέξεις σε Πανεπιστήµια ...................................................................................... 149
10.1.4.2 Άλλες ∆ιαλέξεις ....................................................................................................... 149
10.1.5 ΜΟΝΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ....................................................................................... 150
10.1.6 “PAIDEIA – STUDY ABROAD PROGRAMS” ........................................................ 150
10.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ/
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSC, ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ........................................................................................................ 151
10.2.1 Μεταδιδακτορικών ∆ιατριβών .................................................................................... 151
10.2.2 ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών ............................................................................................ 151
10.2.3 ∆ιπλωµατικών Εργασιών - MSc ................................................................................. 154
10.2.4 Πτυχιακών Εργασιών .................................................................................................. 155
10.2.5 Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ................................................................................... 156
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
11 ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ .............................................................................. 158
12 ∆ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ...................................................................................... 158
13 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ - WORKSHOPS – ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ........................................... 159
13.1 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ - WORKSHOPS ................................................................ 159
13.2 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ IOC ............................................................................. 159
13.3 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ............................................................................................. 159
13.4 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ WORKSHOPS - MEETINGS .................................................................. 160
14 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ................................................................. 160
15 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ........................................................................................................................... 160
16 ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ .............................................................................................. 161
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
71
1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το ερευνητικό αντικείµενο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας εστιάζεται «στη καταγραφή, τη µελέτη
και την έρευνα των φυσικών, χηµικών, βιολογικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στο
θαλάσσιο οικοσύστηµα και στα φυσικά του όρια µε την ατµόσφαιρα, το βυθό και την ακτή».
Επίσης, το ΙΩ διεξάγει έρευνα και προσφέρει υπηρεσίες µεταξύ άλλων: στους τοµείς
βιογεωχηµείας, γεωλογίας, παράκτιου περιβάλλοντος, επιχειρησιακής ωκεανογραφίας,
ωκεανογραφίας ανοικτών θαλασσών, θαλάσσιας τεχνολογίας και θαλάσσιας µετεωρολογίας,
µέτρησης και πρόγνωσης της κατάστασης των θαλασσών, καθώς και στον τοµέα της θαλάσσιας
τεχνολογίας.
2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
Η διάρθρωση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας περιλαµβάνει την λειτουργία τεσσάρων
επιστηµονικών τοµέων και έξι διατοµεακών ενοτήτων µε συµπληρωµατικούς ρόλους.
Αποστολή και ρόλος των τεσσάρων τοµέων είναι η ανάπτυξη της έρευνας και η παραγωγή νέας
γνώσης και µεθοδολογιών στα επιµέρους επιστηµονικά πεδία:
Φυσικής Ωκεανογραφίας
Χηµικής Ωκεανογραφίας
Βιολογικής Ωκεανογραφίας
Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωφυσικής
Οι διατοµεακές ενότητες του Ινστιτούτου που αναπτύχθηκαν από το 1994, έχουν σαν στόχο τον
καλλίτερο συντονισµό των δραστηριοτήτων των τοµέων, σε ερευνητικά προγράµµατα και
δραστηριότητες που απαιτούν διεπιστηµονική προσέγγιση.
Ανοικτές Θάλασσες
Παράκτια Ζώνη
Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία
Βιογεωχηµικό Εργαστήριο
Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής (Βάση ∆εδοµένων και GIS)
Εργαστήριο Τεχνικής Υποστήριξης
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
72
ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
∆ρ Ευάγγελος Παπαθανασίου
Τοµέας Φυσικής Ωκ/φίας
Υπεύθυνος ∆ρ Κ. Νίττης
Τοµέας Χηµικής Ωκ/φίας
Υπεύθυνος ∆ρ Ι. Χατζηανέστης
Τοµέας Βιολογικής Ωκ/φίας
Υπεύθυνη ∆ρ Κ. Πάγκου
Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Υπεύθυνος ∆ρ Β. Καψιµάλης
∆Ε I: Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου
Υπεύθυνη ∆ρ A. Παυλίδου
∆Ε ΙI: Τεχνολογικής Υποστήριξης &
Ανάπτυξης Τεχνολογίας
∆Ε III: Παράκτιας Περιβαλ/κής Έρευνας
Υπεύθυνος ∆ρ Χ. Αναγνώστου
∆Ε IV: Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνος ∆ρ ∆. Γεωργόπουλος
∆Ε V: Έρευνας Ανοικτών Θαλασσών
Υπεύθυνος ∆ρ Β. Λυκούσης
Τράπεζα ∆εδοµένων ΕΛΚΕΘΕ/NODC
Υπεύθυνη Α. Ιωνά
∆Ε VI: Τράπεζας ∆εδοµένων
Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνος ∆ρ Α. Καραγεώργης
2.1 ΤΟΜΕΙΣ
2.1.1 Τοµέας Φυσικής Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Νίττης (Ερευνητής Α΄)
Οι ερευνητικές δραστηριότητες και οι αναπτυξιακοί στόχοι του Τοµέα Φυσικής Ωκεανογραφίας, µε
γνώµονα τις εθνικές ανάγκες αλλά και τις διεθνείς τάσεις έχουν ως ακολούθως:
Θαλάσσιες Μάζες και Κυκλοφορία.
Κλιµατικές αλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αλληλεπίδραση ατµόσφαιρας – θάλασσας.
Μέθοδοι εκτίµησης οριζόντιας και κατακόρυφης ανάµειξης.
Εσωτερικά κύµατα.
Αριθµητική προσοµοίωση.
2.1.2 Τοµέας Χηµικής Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Χατζηανέστης (Ερευνητής Β΄)
Οι δραστηριότητες του Τοµέα Χηµικής Ωκεανογραφίας εστιάζονται στα ακόλουθα θέµατα:
Θρεπτικά συστατικά.
Οργανικοί και ανόργανοι ρύποι.
Βιοτοξίνες.
∆ιαλυτή οργανική ύλη.
Φυσικά και ραδιενεργά ραδιοϊσότοπα.
Οργανική βιογεωχηµία – οργανικοί βιοδείκτες.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
73
2.1.3 Τοµέας Βιολογικής Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνη: ∆ρ Κ. Πάγκου (έως 10/12/2011)
Τα γενικότερα επιστηµονικά αντικείµενα στα οποία επικεντρώνεται η δραστηριότητα του Τοµέα
Βιολογικής Ωκεανογραφίας είναι τα ακόλουθα:
Βιολογική συνιστώσα της δοµής και λειτουργίας των οικοσυστηµάτων.
Μελέτη της οικολογίας και φυσιολογίας επιλεγµένων ειδών.
2.1.4 Τοµέας Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωφυσικής
Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Καψιµάλης (Ερευνητής Γ΄)
Τα αντικείµενα Βασικής και Εφαρµοσµένης Έρευνας του Τοµέα, εντάσσονται στις ακόλουθες
ενότητες:
Γεωδυναµική εξέλιξη και συνοδά γεωτεκτονικά φαινόµενα.
Ιζηµατογενή περιβάλλοντα και διεργασίες απόθεσης/ διάβρωσης.
Γεωλογικοί κίνδυνοι – Παρακολούθηση γεωδιαδικασιών.
Ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
2.2 ∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Οι ∆ιατοµεακές Ενότητες του Ινστιτούτου.
2.2.1 ∆Ε I.: Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου
Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Παυλίδου (Ερευνήτρια Γ΄).
Πρόκειται για αυτοδιαχειριζόµενη ολοκληρωµένη µονάδα αναλύσεων µε ιδίους πόρους. Το ΒΓΧ
εργαστήριο λειτουργεί από το 1999 και απαρτίζεται από Ερευνητές, Τεχνικούς Επιστήµονες και
Τεχνικούς.
Η ∆ιατοµεακή Ενότητα του Βιογεωχηµικού Εργαστηρίου, δοµείται στην τρέχουσα φάση σε δέκα
Εργαστηριακές Μονάδες Αναλύσεων (ΕΜΑ) µε τους αντίστοιχους υπεύθυνους:
Εργαστηριακή Μονάδα Θρεπτικών: Υπεύθυνη ∆ρ Α. Παυλίδου
Εργαστηριακή Μονάδα Οργανικής Χηµείας: Υπεύθυνος ∆ρ Ι. Χατζηανέστης
Εργαστηριακή Μονάδα Πλαγκτού: Υπεύθυνη ∆ρ Α. Γιαννακούρου
Εργαστηριακή Μονάδα Ιζηµατολογίας - Γεωχηµείας: Υπεύθυνος ∆ρ Γ. Ρουσάκης
Εργαστηριακή Μονάδα Οικοτοξικολογίας: Υπεύθυνη ∆ρ Β.Α. Κατσίκη
Εργαστηριακή Μονάδα Βαρέων Μετάλλων και ∆ιαλυµένου Οργανικού Άνθρακα: Υπεύθυνη ∆ρ
Χ. Ζέρη
Εργαστηριακή Μονάδα Βένθους: Υπεύθυνη ∆ρ Ν. Σύµπουρα
Εργαστηριακή Μονάδα Στοιχειακού Αναλυτή και ΣCO2: Υπεύθυνη ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου
Εργαστηριακή Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας: Υπεύθυνος κ. Π. Γεωργίου
Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου: Υπεύθυνος ∆ρ Β. Καψιµάλης.
74
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
2.2.1.1 Εργαστηριακή Μονάδα Θρεπτικών
Υπεύθυνη: ∆ρ Α. Παυλίδου (Ερευνήτρια Γ΄).
Αντικείµενο της µονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
θρεπτικών αλάτων (νιτρικά νιτρώδη, πυριτικά, φωσφορικά, αµµωνία). Πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας ISO 17025 (ΕΣΥ∆, Πιστοπ. 366).
διαλυµένου O2.
2.2.1.2 Εργαστηριακή Μονάδα Οργανικής Χηµείας
Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Χατζηανέστης (Ερευνητής Β΄).
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
οργανοχλωριωµένων ενώσεων σε οργανισµούς, νερό και ίζηµα (µε αεριο - χρωµατογραφία),
πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων σε οργανισµούς και ίζηµα (µε αεριο-χρωµατογραφία –
φασµατοσκοπία µάζας),
υδρογονανθράκων πετρελαίου σε νερό και ίζηµα (µε αεριο-χρωµατογραφία),
φυτοφαρµάκων, οργανοφωσφορικών ενώσεων, τριαζινών κ.λπ. (µε αεριο-χρωµατογραφία),
φυτοπλαγκτονικών χρωστικών σε νερό και ίζηµα (µε υγρή χρωµατογραφία),
βιοτοξινών σε θαλάσσιους οργανισµούς µε υγρή χρωµατογραφία.
2.2.1.3 Εργαστηριακή Μονάδα Πλαγκτού
Υπεύθυνη: ∆ρ Α. Γιαννακούρου (Ερευνήτρια Γ΄)
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
χλωροφυλλών και φαιοχρωστικών (µε φασµατοφωτόµετρο και φθορισίµετρο),
πρωτογενούς παραγωγής (µε scintillation counter),
βακτηριακής παραγωγής (µε scintillation counter),
µικροβιολογίας (µε καλλιέργειες και επιφθορισµό),
βιοκοινωνιών φυτοπλαγκτού,
βιοκοινωνιών µικροζωοπλαγκτού,
βιοκοινωνιών µεσοζωοπλαγκτού.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
75
2.2.1.4 Εργαστηριακή Μονάδα Ιζηµατολογίας - Γεωχηµείας
Υπεύθυνος: κ. Γ. Ρουσάκης (Ερευνητής Γ΄).
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
ορυκτολογικών αναλύσεων µε περιθλασίµετρο ακτίνων – Χ,
210
µετρήσεων ισοτόπων µολύβδου ( Pb) στο θαλάσσιο περιβάλλον,
γεωχηµικών αναλύσεων µε όργανο φθορισµού ακτίνων Χ,
µετρήσεων οργανικού άνθρακα και ανθρακικών,
κοκκοµετρικών αναλύσεων,
αναλύσεων υλικού ιζηµατοπαγίδων.
2.2.1.5 Εργαστηριακή Μονάδα Οικοτοξικολογίας
Υπεύθυνη: ∆ρ Β.Α. Κατσίκη (Ερευνήτρια Α΄)
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
µετρήσεων βιοσυσσώρευσης βαρέων µετάλλων (µε ατοµική απορρόφηση),
2.2.1.6 Εργαστηριακή Μονάδα Βαρέων Μετάλλων και ∆ιαλυµένου Οργανικού Άνθρακα
Υπεύθυνη: ∆ρ Χ. Ζέρη (Ερευνήτρια Γ΄).
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
διαλυµένος οργανικός άνθρακας (TOC),
ιχνών µετάλλων στο θαλασσινό νερό,
µέταλλα σε ιζήµατα και σε βιολογικούς ιστούς
2.2.1.7 Εργαστηριακή Μονάδα Βένθους
Υπεύθυνη: ∆ρ Ν. Σύµπουρα (Ερευνήτρια Γ΄)
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
βιοµάζας ζωοβένθους,
βιοκοινωνιών φυτοβένθους,
βιοκοινωνιών ζωοβένθους,
µη καταστροφική ανάλυση βιοκοινωνιών φυτοβένθους (οπτική απεικόνιση µε υποβρύχια
φωτογράφηση).
2.2.1.8 Εργαστηριακή Μονάδα Στοιχειακού Αναλυτή και ΣCO2
Υπεύθυνη: ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου (Ερευνήτρια Γ΄).
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
Άνθρακα (ολικού και οργανικού), αζώτου, υδρογόνου και θείου σε δείγµατα αιωρούµενης ύλης
από την στήλη του νερού και από ιζηµατοπαγίδες καθώς και σε ιζήµατα, (µε CHN analyser)
Ολικής αλκαλικότητας (ΑΤ) και ολικού διαλυµένου ανόργανου άνθρακα (ΣCO2) σε δείγµατα
θαλασσινού νερού
76
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
2.2.1.9 Εργαστηριακή Μονάδα Τεχνικής Γεωλογίας
Υπεύθυνος: κ. Π. Γεωργίου (Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων).
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
τοµογραφία πυρήνων (µε Multi longer),
ακτινογραφία πυρήνων (µε Faxitrom),
µετρήσεις γεωτεχνικών ιδιοτήτων ιζηµάτων (προσδιορισµού φυσικών ιδιοτήτων, consolidation,
τριαξονική δοκιµή).
2.2.1.10 Εργαστηριακή Μονάδα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου
Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Καψιµάλης (Ερευνητής Γ΄).
Αντικείµενο της Μονάδας
Εκτέλεση αναλύσεων:
παρατήρηση και φωτογράφηση σε Scanning Electron Microscope και ταυτόχρονη εκτέλεση
χηµικής ανάλυσης µε ηλεκτρονικό µικροαναλυτή.
2.2.2 ∆Ε ΙΙ.: Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας
Η ∆ιατοµεακή Ενότητα Τεχνολογικής Υποστήριξης και Ανάπτυξης Τεχνολογίας, αν και
θεσµοθετήθηκε ταυτόχρονα µε τις άλλες διατοµεακές δράσεις το 1999, δεν έχει ουσιαστικά
λειτουργήσει µέχρι σήµερα.
Τα Τµήµατα της ενότητας και οι στόχοι τους όπως θεσµοθετήθηκαν, είναι:
2.2.2.1 Τµήµα Τεχνολογικής Υποστήριξης
υποστήριξη των ερευνών στο πεδίο, (Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, Μετρητικοί Σταθµοί),
συντήρηση και χειρισµός όλων των οργάνων που χρησιµοποιούνται σε αποστολές,
απογραφή και διαχείριση του υλικού πεδίου και εργαστηρίων,
σχεδιασµός της υποστήριξης των εργασιών του πεδίου,
εισήγηση για ανανέωση του εξοπλισµού,
κοστολόγηση εργασιών πεδίου,
βαθµονόµηση των οργάνων (calibration) για τη σωστή λειτουργία τους.
2.2.2.2 Τµήµα Τεχνολογικής Ανάπτυξης
παρακολούθηση των ∆ιεθνών τάσεων σε θέµατα θαλάσσιας τεχνολογίας,
ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
συµµετοχή σε προγράµµατα µε τους ερευνητές του Ινστιτούτου σε θέµατα που αφορούν
θαλάσσια τεχνολογία,
προτάσεις για βελτίωση- αναβάθµιση της υφιστάµενης θαλάσσιας τεχνολογίας του Ινστιτούτου,
προτάσεις προγραµµάτων για Large Scale Facilities Programs και συνεργασία µε τα άλλα
Ινστιτούτα του ΕΛΚΕΘΕ.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
77
2.2.3 ∆Ε ΙΙΙ.: Παράκτιας Περιβαλλοντικής Έρευνας
Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Αναγνώστου (Ερευνητής Α΄).
Στόχοι της ∆ιατοµεακής Ενότητας είναι:
προσδιορισµός του ρόλου των παράκτιων ζωνών,
αλληλεπίδραση µεταξύ χέρσου, θάλασσας και ατµόσφαιρας και την έρευνα στις επί µέρους
διεπιφάνειες (τροφοδοσία µε φερτές ύλες, παράκτια γεωλογία και γεωµορφολογία,
γεωδυναµική, διασπορά φερτών υλών κ.α.),
καθορισµός τοπικών και συνολικών επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας, µέσω της
ρύπανσης, του ευτροφισµού καθώς και των φυσικών διαταραχών στην αλληλεπίδραση χέρσουθάλασσας- ατµόσφαιρας στην παράκτια ζώνη,
διαµόρφωση στρατηγικής για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών,
δηµιουργία επιστηµονικής υποδοµής που θα αφορά την έρευνα και τη διαχείριση δεδοµένων
στην παράκτια ζώνη.
2.2.4 ∆Ε IV.: Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Γεωργόπουλος (Ερευνητής Α΄).
Στόχοι της ∆ιατοµεακής Ενότητας είναι:
παροχή τακτικών προγνώσεων κατάστασης θάλασσας,
ακριβέστερη δυνατή περιγραφή της κατάστασης της θάλασσας,
συγκέντρωση και ανάλυση ωκεανογραφικών δεδοµένων,
διάχυση πληροφορίας, σε πραγµατικό χρόνο, σε χρήστες,
ωκεάνια τηλεπισκόπιση.
2.2.5 ∆Ε V.: Έρευνας Ανοικτών Θαλασσών
Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Λυκούσης (Ερευνητής Α΄).
Στόχοι της ∆ιατοµεακής Ενότητας είναι:
έρευνα των ανοιχτών θαλασσών, του Αιγαίου, Ιονίου, της (Ανατολικής) Μεσογείου και της
Μαύρης Θάλασσας,
µελέτη διεργασιών διαφόρων φαινοµένων του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
δοµή και διεργασίες των θαλάσσιων µαζών,
συµπεριφορά και κύκλος διαλυτών και µη στοιχείων, βιοτικών και αβιοτικών της στήλης νερού,
ποιότητα θαλάσσιου υποστρώµατος. ∆ιεργασίες ιζηµάτων,
γεωλογική-τεκτονική δοµή και διεργασίες του θαλάσσιου υποστρώµατος.
2.2.6 ∆Ε VI.: Τράπεζας ∆εδοµένων Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας
Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Καραγεώργης (Ερευνητής Β΄).
Σκοπός της ανάπτυξης της Τράπεζας ∆εδοµένων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας που είναι
τράπεζα- δορυφόρος εκείνης του ΕΛΚΕΘΕ, είναι η αξιοποίηση του πλούτου των φυσικών,
χηµικών, βιολογικών και γεωλογικών δεδοµένων του ΙΩ προκειµένου να είναι χρήσιµα στους
επιστήµονες του και στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, αλλά συγχρόνως να αποτελέσουν
εκµεταλλεύσιµο περιουσιακό στοιχείο του Ινστιτούτου
Αντικείµενα της Τράπεζας ∆εδοµένων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας είναι:
συλλογή όλων των στοιχείων- δεδοµένων που συλλέγονται από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας,
επεξεργασία των στοιχείων/ δεδοµένων αυτών,
δηµιουργία βάσης δεδοµένων για metadata,
διαµόρφωση ενιαίας µορφής στην αποθήκευση των δεδοµένων,
ποιοτικός έλεγχος των στοιχείων,
αξιολόγηση και χαρακτηρισµός των στοιχείων/ δεδοµένων.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
78
3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και το Επιχειρησιακό Κέντρο του προγράµµατος «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»,
στεγάζονται στο συγκρότηµα «ΤΡΙΤΩΝ» στην Ανάβυσσο.
4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Το προσωπικό του Ινστιτούτου φαίνεται αναλυτικά στην Ενότητα Α-7.1.1.
Συνολικά στο Ινστιτούτο εργάζονται 146 άτοµα. Από αυτά:
Μόνιµο προσωπικό
Ερευνητές
Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες
Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες (2 κάτοχοι PhD)
Επιστήµονες Αορίστου Χρόνου (6 κάτοχοι PhD)
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς
(µόνιµοι & αορίστου χρόνου) (3 MSc)
92
44
5
4
21
18
45
38
7
9
6
3
Συµβασιούχοι (εργασίας – έργου)
Επιστήµονες (5 κάτοχοι PhD)
Τεχνολόγοι- Τεχνικοί- Γραµµατείς
Υπότροφοι
Υπότροφοι ∆ιδακτορικοί
Υπότροφοι Μεταπτυχιακοί
Στο Σχήµα Β-Ι-1 φαίνεται η διάρθρωση του προσωπικού του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας για το
2011.
Σχήµα B-I-1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 2011
50
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΡΓΟΥ (45)
40
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (92)
ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (9)
30
20
10
0
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Ε.Λ.Ε
Ε.Τ.Ε
EΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΑΟΡ.ΧΡΟΝΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΙΚΟΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙΤΕΧΝΙΚΟΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
YΠΟΤΡΟΦΟΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
79
5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, για ερευνητικά προγ/τα, µελέτες, εκπαιδευτικά
προγράµµατα αλλά και για παροχή υπηρεσιών για το 2011 ήταν 3.690.354,47 € και αναλύεται ως
εξής ανά φορέα χρηµατοδότησης:
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Υπουργεία, ∆ήµοι, άλλοι ∆ηµόσιοι Φορείς
Φορείς Εξωτερικού
Ιδιωτικοί Φορείς - Ιδιώτες
ΠΟΣΟΝ (€)
990.173,02
443.664,92
270.965,14
1.390.490,33
595.061,06
ΣΥΝΟΛΟ
3.690.354,47
Στο Σχήµα Β-Ι-2 φαίνεται η χρηµατοδότηση του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ανά πρόγραµµα.
Στο Σχήµα Β-Ι-3, η χρηµατοδότηση ανά κατηγορία φορέα για το 2011 ενώ στο Σχήµα Β-Ι-4, η
χρηµατοδότηση ανά κατηγορία φορέα τα έτη 2005-2011.
Σχήµα Β-Ι-2: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 2011 (σε χιλ. €)*
300
985.47
250
200
150
100
50
0
*Προγράµµατα µε έσοδα ~50.000€ και άνω
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
80
Σχήµα Β-Ι-3: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΙΝΣΤΙΤ. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 2011 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ (σε χιλ. €)
990.17
27%
1390.49
38%
595.06
16%
ΕΕ
ΓΓΕΤ
∆HMOΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
270.96
7%
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
443.66
12%
ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σχήµα Β-Ι-4: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΙΝΣΤ. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑ 2005-2011 (σε χιλ. €)
4.000
ΕΕ
ΓΓΕΤ
3.500
∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
3.000
ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
81
6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
– ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το 2011 εγκρίθηκαν εικοσιένα (21) νέα ερευνητικά προγράµµατα, έξι (6) µελέτες, τρία (3)
προγράµµατα παροχής υπηρεσιών, δύο (2) δίκτυα- βάσεις δεδοµένων, ενώ συνεχίστηκε η
υλοποίηση πενηνταοκτώ (58) προγραµµάτων (39 ερευνητικά, 5 µελέτες, 7 προγράµµατα παροχής
υπηρεσιών, 6 δίκτυα-βάσεις δεδοµένων και 1 εσωτερικό πρόγραµµα), τα οποία είχαν εγκριθεί τα
προηγούµενα έτη.
Τα 90 αυτά προγράµµατα και µελέτες, χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ, τη ΓΓΕΤ, από άλλους
∆ηµόσιους, Ιδιωτικούς και ∆ιεθνείς φορείς, ενώ υλοποιείται και ένα πρόγραµµα µε αυτοχρηµατοδότηση.
Το 2011 οι ερευνητές του Ινστιτούτου υπέβαλαν (ή συµµετείχαν στην υποβολή σε συνεργασία µε
ερευνητές άλλων Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστηµίων και Φορέων τόσο της Ελλάδας όσο και
του εξωτερικού) 113 προτάσεις προγραµµάτων και µελετών από τις οποίες 38 εγκρίθηκαν εντός του
2011.
Τα υλοποιούµενα προγράµµατα νέα και συνεχιζόµενα, καταγράφονται αναλυτικά στα Κεφ Ι-6.1 έως
και Ι-6.7. της Ενότητας Β, ενώ οι υποβληθείσες προτάσεις στο Κεφ. Ι-6.8.
6.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (60)
6.1.1 Νέα Ερευνητικά Προγράµµατα (21)
Mediterranean Sea Acidification under changing climate (MedSeA/ 854)
Αριθµός Συµβολαίου:
Grant agreement 265103
Αριθµός Συνεδρίας:
143/16.2.11/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
EE & ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/02/11-31/01/014)
Ολικός Προϋπολογισµός:
381.204 €
Περιοχή Έρευνας:
Αιγαίο Πέλαγος.
Complex Research of Earthquake’s Forecasting Possibilities, Seismicity and Climate Change
Correlations (BlackSEaHazNet/ 856)
Αριθµός Συµβολαίου:
246874
Αριθµός Συνεδρίας:
144/30.03.11/γ14
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Τσαµπάρης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ & ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
24 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
57960 €
Περιοχή Έρευνας:
Φυσικές Καταστροφές
82
ETC- ICM 2011/ 859
Αριθµός Συµβολαίου:
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Κύριος Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Περιοχή Έρευνας:
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Specific Agreement 3332/B2011/EEA54394 for 2011 subvention
under Framework Partnership Agreement (FPA) EEA/NSV/10/002
ETC-ICM
144/30.3.11/γ11 148/25.07.11/γ4
Ν. Στρεφτάρης (έως 25/07/11), ∆ρ Κ. Πάγκου (από 25/07/11)
CENIA (cοordinator), για το ΕΛΚΕΘΕ: Νίκος Στρεφτάρης
100% από Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) µέσω
CENIA ως υπευθύνου του Ευρωπαϊκού Θεµατικού Κέντρου για τα
Εσωτερικά, Παράκτια και Θαλάσσια Υδατα 2011-13
2011
3 χρονια
25.200 € από EOΠ (+ 2.800 € συνχρηµατοδότηση ΕΛΚΕΘΕ) για το
2011
Ευρωπαϊκά Υδατα (εσωτερικά, παράκτια και θαλάσσια)
Rapid Response Support Server (RARE / 860)
Αριθµός Συµβολαίου:
RARE_BV_2010-07-29_PO1 (purchase order)
Αριθµός Συνεδρίας:
146/27.5.11/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ.Νίττης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ESA (µέσω Space Applications)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
24 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
8.750 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρωπαϊκές θάλασσες
Towards a joint european research infrastructure network for coastal observatories
(JERICO/ 864)
Αριθµός Συµβολαίου:
262584
Αριθµός Συνεδρίας:
144/30.3.11/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ.Νίττης (για Αθήνα), ∆ρ Γ. Πετυχάκης (για Κρήτη)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
EC-DG Research (75%), ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/05/11-30/04/15)
Ολικός Προϋπολογισµός:
338.846,62 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρωπαϊκές περιφερειακές θάλασσες
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
83
Γεωλογική-γεωµορφολογική µελέτη πελάγιων και παράκτιων περιοχών των νήσων ΝισύρουΤήλου-Σύµης και Λήµνου - Σαµοθράκης για την πόντιση υποβρύχιου καλωδίου οπτικών ινών
του ΟΤΕ ΑΕ, 2011 (ΜΕΛΕΤΗ ΝΙΣΥΡΟΣ-ΤΗΛΟΣ-ΣΥΜΗ/ 865)
Αριθµός Συνεδρίας:
144/30.03.11/γ9
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Ρουσάκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Εταιρεία ‘‘Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ – Β. ΜΠΑΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ’’
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
14 µήνες
Ολικός Προυπολογισµός:
221.400 €
Περιοχές Έρευνας:
ΝΑ Αιγαίο, Νίσυρος-Τήλος-Σύµη, ΒΑ Αιγαίο, Λήµνος-Σαµοθράκη
Συστηµατική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις δύο σκάλες
φόρτωσης περλίτη - Κάναβα και Αµπουρδεκτάκι - στον κόλπο Αδάµαντα της Νήσου Μήλου
για τα έτη 2011-2014 (Α∆ΑΜΑΝΤΑΣ MONITORING/ 868)
Αριθµός Συνεδρίας:
146/27.05.11/γ11
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Ζέρη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
4 έτη (01/06/11-31/05/15)
Προϋπολογισµός:
49.200 €
Περιοχή Έρευνας:
Kόλπος Αδάµαντα, N. Μήλου
Συµµετοχή του ΕΛΚΕΘΕ στην ερευνητική αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα το 2011
(CAUST/ 872)
Αριθµός Συνεδρίας:
147/23.06.2011/γ8
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Παπαθανασίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Εταιρεία SETE
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
111 ηµέρες
Ολικός Προϋπολογισµός:
949.900 €
Περιοχή Έρευνας:
Ερυθρά Θάλασσα.
SARonikos dumpinG sitE (SARGE-B΄/ 873)
Αριθµός Συνεδρίας:
147/23.6.11/γ5, 153/10.11.11/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Καψιµάλης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
18 µήνες (1/6/11-30/11/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
116.604 €
Περιοχή Έρευνας:
Σαρωνικός Κόλπος
84
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Ακτές Χίου (ΑΚΤΕΣ ΧΙΟΥ/ 874)
Αριθµός Συνεδρίας:
147/23.06.11/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Καψιµάλης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
11 µήνες (01/07/11 – 31/05/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
30.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Παραλίες της Αγίας Φωτεινής και Κώµης της νήσου Χίου
Θαλάσσια γεωαρχαιολογική
(ΚΝΩΣΣΟΣ 2011/ 878)
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Περιοχή Έρευνας:
έρευνα της περιοχής Ηρακλείου – Ντίας, Βόρεια Κρήτη
150/19.09.11/γ2, 153/10.11.11/γ9
∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Woods Hole Oceanographic Institution
2011
12 µήνες (01/09/11-31/08/12)
67.000 €
Περιοχή Κόλπου Ηρακλείου - Ντίας, Βόρεια Κρήτη
Gliders for Research, Ocean Observation and Management (GROOM/ 882)
Αριθµός Συνεδρίας:
147/23.06.11/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ.Νίττης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
EU/FP7 & ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
36 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
84.309 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρωπαϊκές Θάλασσες
Hazard, seismogenic dynamics, and seismic/aseismic coupling of an active fault system in the
western Rift of Corinth, Greece (SISCOR/ 884)
Αριθµός Συνεδρίας:
152/17.10.11/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
IPGP / Universite de Chambery France
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
12 µήνες (01/10/11-30/09/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
32.000 €
Περιοχή Έρευνας:
∆υτικός Κορινθιακός Κόλπος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
85
Παρακολούθηση Οικοσυστήµατος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την Επίδραση του
Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.), (Ε΄ Περίοδος) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ – ΚΕΛΨ - Ε’ Περίοδος/ 885)
Αριθµός Συνεδρίας:
152/17.10.11/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου, ∆ρ Σ. Ζερβουδάκη, (αναπληρώτρια)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
18 µήνες (01/11/2011-30/04/2013)
Ολικός Προϋπολογισµός:
123.136,53
Περιοχή Έρευνας:
Εσωτερικός Σαρωνικός Κόλπος
Strengthening International Dimension of Euro-Argo Research Infrastructure (SIDERI/ 887)
Αριθµός Συνεδρίας:
152/17.10.11/γ10
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Κορρές
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ε.Ε.
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
24 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
80.505,00 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος – Ευρωπαϊκές Θάλασσες – Παγκόσµιος Ωκεανός
Investigation of Submarine Groundwater Discharge (SGD) for preventing pollution and
eutrophication of the coastal sea (SGD BLACK SEA/ 893)
Αριθµός Συνεδρίας:
152/17.10.11/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Τσαµπάρης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (FP7) µέσω ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
18 µήνες (01/11/11-31/05/13)
Ολικός Προϋπολογισµός:
36.160 €
Περιοχή Έρευνας:
Κλίµα και Περιβάλλον (Μέθοδοι Αποφυγής Μόλυνσης Νερού στην
παράκτια ζώνη και σε περιοχές Τουρισµού της Μαύρης Θάλασσας)
Μελέτη των κύστεων φυτοπλαγκτού στο ίζηµα και ο ρόλος τους στην εµφάνιση εξάρσεων του
φυτοπλαγκτού (HABs) σε τρεις εύτροφους κόλπους στην Ελλάδα και την Τουρκία (ΕΛΛΑ∆ΑΤΟΥΡΚΙΑ PHYTO/ 890)
Αριθµός Συµβολαίου:
10 TUR/1-30-2/ ΕΥ∆Ε-ΕΤΑΚ 1438
Αριθµός Συνεδρίας:
153/10.11.11/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Γιαννακούρου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
24 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
15.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Σαρωνικός Κόλπος και Μαλιακός Κόλπος
86
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Επίδραση της οξίνισης των ωκεανών στο πελαγικό τροφικό πλέγµα σε µία παράκτια περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου (ΕΛΛΑ∆Α-ΤΟΥΡΚΙΑ ACIDIFICATION/ 891)
Αριθµός Συµβολαίου:
ΓΓΕΤ
10
ΤUR/1-24-2
(ΚΟΙΝΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 2010 – 2011, EΛΛΑ∆Α ΤΟΥΡΚΙΑ).
Αριθµός Συνεδρίας:
153/10.11.11/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Σ. Ζερβουδάκη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Υπ. Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Θρ/των (ΕΥ∆Ε-ΕΤΑΚ).
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
24 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
15.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Αττική, Σαρωνικός κόλπος
υπΕρΥπολογιστής µε Αναδιατασσόµενη λογική για βιολοΓικα Οικολογικα και ιατΡικα
δεδοµένΑ και αλγορίθµουΣ (ΕΥΑΓΟΡΑΣ)
Συνεργασία µε το ΙΘΑΒΙΚ
Αριθµός Συνεδρίας:
147/23.6.11/γ6 148/25.7.11/γ11
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ.Πετυχάκης (ΙΩ), ∆ρ Γ. Κωτούλας (ΙΘΑΒΙΓ)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 20072013 (INTERREG)/ ΕΤΠΑ (Ευρωπ. Ταµ. Περιφ. Ανάπτ.)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
24 µήνες (01/07/11-30/06/13)
Ολικός Προϋπολογισµός :
102.500 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρήτη - Κύπρος
Towards a joint european research infrastructure network for coastal observatories (JERICO
Κρήτης)
Αριθµός Συµβολαίου:
262584
Αριθµός Συνεδρίας:
144/30.3.11/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Πετυχάκης (για Κρήτη) &∆ρ Κ.Νίττης (για Αθήνα) &
Φορέας Χρηµατοδότησης:
EC-DG Research (75%), ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/05/11-30/04/15)
Ολικός Προϋπολογισµός:
373.181,64 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρωπαϊκές περιφερειακές θάλασσες
Παρακολούθηση του θαλασσίου Περιβάλλοντος στη νήσο Νάξο, σε σχέση µε την διάθεση
επεξεργασµένων λυµάτων του Βιολογικού Καθαρισµού της ∆ηµοτικής Ενότητας Νάξου
(ΝΑΞΟΣ)
Αριθµός Συνεδρίας:
153/10.11.11/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Παυλίδου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ήµος Νάξου
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
12 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός
19.680 €
Περιοχή Έρευνας:
Θαλάσσια περιοχή ακρωτηρίου Μουγκρί, ν. Νάξος.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
87
6.1.2 Συνεχιζόµενα Ερευνητικά Προγράµµατα (39)
Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της απόρριψης της σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό
(ΛΑΡΚΟ/ 126)
Αριθµός Συνεδρίας:
18/11.3.04,
39/13.4.05,
73/16.3.07/γ4,
94/20.3.08/γ4,
113/13.4.09/γ9 146/27.5.11/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ν. Σύµπουρα
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2004
∆ιάρκεια:
8,5 χρόνια (102 µήνες)
12 µήνες (30/01/04-31/12/04) – 24 µήνες (01/01/05-31/12/06) - 12
µήνες (01/01/07-31/12/07), 12 µήνες (01/01/08-31/12/08) – 24
µήνες (01/01/09-31/12/10) – 18 µήνες (01/01/11-30/06/12)
Προϋπολογισµός (2010-12): 39.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Β. Ευβοϊκός κόλπος.
Επιχειρησιακή λειτουργία, συντήρηση και συνεκµετάλευση του Συστήµατος «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ»
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ/ 419)
Αριθµός Συµβολαίου:
ΣΑΜ 013 από Π∆Ε 2- 2 ΣΜ 0130 0000
Αριθµός Συνεδρίας:
121/07.06.02
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Λ. Περιβολιώτης (από 26/7/11) ∆ρ ∆. Γεωργόπουλος (13/04/0925/7/11) & Καθηγ. Γ.Θ. Χρόνης (έως 13/04/09).
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2002
∆ιάρκεια:
Συνεχιζόµενο (01/01/02-01/01/12)
Περιοχή Έρευνας:
Αιγαίο Πέλαγος.
Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού Κόλπου και
των ∆υτικών Ακτών του Ν. Μεσσηνίας για την περίοδο 2006-2010 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ/ 596)
Αριθµός Συνεδρίας:
56/08.03.06/γ13, 57/29.03.06/γ2, 66/09.10.06/γ10
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Παυλίδου
∆ρ Ι. Χατζηανέστης (από 18/09/06 έως 13/10/08)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Νοµ/κή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας (37,5%), Τοπική Ένωση ∆ήµων
και Κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας (37,5%) & ∆ήµος Καλαµάτας
(25%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
60 µήνες (02/03/06-01/03/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
200.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσσηνιακός Κόλπος.
88
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Southern European Seas: Assessing and Modeling Environmental Changes (SESAME/ 639)
Αριθµός Συνεδρίας:
67/06.11.06/γ1, 71/24.01.07/γ5, 133/21.07.10/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Παπαθανασίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (66,21%) & ΓΓΕΤ (33,79%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
54 µήνες (01/11/06-30/04/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
2.789.271 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα.
Development of a Framework for Data Harmonisation and Service Integration
(HUMBOLDT/ 652)
Αριθµός Συµβολαίου:
030962
Αριθµός Συνεδρίας:
66/09.10.06/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Μπαλόπουλος (έως 16/09/2009) & Α. Λυκιαρδόπουλος
Επιστηµονικός Συντονιστής: Daniel Holweg (Framehofer Institute for Computer graphics)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (46,11%) & ΓΓΕΤ (53,89%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
54 µήνες (01/10/06-31/03/11)
Ολικός Προυπολογισµός:
194.500 €
Περιοχή Έρευνας:
Ευρωπαϊκή Ηπειρος και Θάλασσες που περιβρέχουν τις
Ευρωπαϊκές Χώρες.
Ολοκλήρωση των δεδοµένων της επιστήµης και της πολιτικής στην ανάλυση παράκτιων
συστηµάτων (SPICOSA/ 665)
Αριθµός Συµβολαίου:
036992
Αριθµός Συνεδρίας:
72/27.02.07/γ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Αναγνώστου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/02/07-31/01/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
181.500 €
Περιοχή Έρευνας:
Β∆ Αιγαίο Πέλαγος- Θερµαϊκός κόλπος.
Climate Change and Impact Research: The Mediterranean Environment- CIRCE (CIRCE/
676)
Αριθµός Συµβολαίου:
036961
Αριθµός Συνεδρίας:
75/19.04.07/γ5, 97/28.05.08/δ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Α. Θεοχάρης (έως 16/9/08), Α. Ιωνά (από 17/9/08)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
51 µήνες (01/04/07-30/06/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
68.100 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος Θάλασσα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
89
Εκτίµηση των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων επιπτώσεων της ρύπανσης του
προκλήθηκε από το ατύχηµα του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND (SEA DIAMOND
ΡΥΠΑΝΣΗ/ 678)
Αριθµός Συνεδρίας:
77/31.05.07/γ1,
93/21.02.08/γ10,
98/25.06.08/γ1,
119/10.09.09/δ4, 138/24.11.10/γ2 154/16.12.11/γ12
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Χατζηανέστης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
65 µήνες (01/05/07-30/09/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
470.000 € (40.000+110.000+110.000+70.000+70.000)
Περιοχή Έρευνας:
Περιοχή Καλντέρας Σαντορίνης.
European Seas Observatory Network (ESONET-NoE/ 691)
Αριθµός Συµβολαίου:
GOCE-036851
Αριθµός Συνεδρίας:
81/20.07.07/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Λυκούσης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (50%) & ΓΓΕΤ (50%)
Έτος Έναρξης:
2007
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/03/07-28/02/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
200.000 € (από τα οποία τα 30.000 € στο Παν. Πειραιά)
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια θάλασσα,
Νορβηγική θάλασσα. Περιοχή Ελληνικού ενδιαφέροντος ΝΑ Ιόνιο
(Ν∆ Πελοποννήσου- Πύλου).
Πολυπαραµετρικά παρατηρητήρια βυθού (Ερευνητική Υποδοµή-ΕΥ)(EMSO European
Multidisciplinary Seafloor Observation) (EMSO/ 751)
Αριθµός Συνεδρίας:
116/01.06.09/ε4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Λυκούσης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (69%)&ΓΓΕΤ (31%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/04/08-31/03/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
431.710 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος θάλασσα, Μαύρη θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια
θάλασσα, Νορβηγική θάλασσα.
Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment (MEECE/ 756)
Αριθµός Συνεδρίας:
93/21.02.08/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Τριανταφύλλου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75&) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/09/08-31/08/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
183.854 €
Περιοχή Έρευνας:
∆ιάφορες ευρωπαϊκές περιοχές συν περιοχή Benguela & ΕΛΚΕΘΕ:
Αιγαίο Πέλαγος
90
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact On European Seas (HERMIONE-IO
ATHENS/ 765)
Αριθµός Συµβολαίου:
226354 (FP7)
Αριθµός Συνεδρίας:
122/18.11.09/γ2
Κύριος Επ/κός Υπεύθυνος:
Prof. P. Weaver (SOCS)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Λυκούσης (Συνεργασία µε το ΙΩ Κρήτης & ΙΘΑΒΙΓ)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/04/09-31/03/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
210.759,5 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος θάλασσα, Μαύρη θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βόρεια
θάλασσα, Νορβηγική θάλασσα, Αρκτική.
Development and pre-operational validation of upgraded GMES Marine Core Services and
capabilities (MyOcean/ 766)
Αριθµός Συνεδρίας:
111/05.03.09/γ6
Αριθµός Συµβολαίου:
FP7-SPA.2007.1.1.01
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Κορρές
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ε.Ε.
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
39 µήνες (01/01/09-31/03/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
708.067 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος – Ευρωπαϊκές Θάλασσες – Παγκόσµιος Ωκεανός
Assessment of the interactions between corals, fish and fisheries, in order to develop
monitoring and predictive modelling tools for ecosystem based management in the deep
waters of Europe and beyond (CoralFISH/ 769)
Αριθµός Συνεδρίας:
93/21.02.08/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Ρουσάκης & Dr C.J.Smith (ΙΘΑΒΙΠ)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/06/08-31/05/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
30.200 €
Περιοχή Έρευνας:
Ιόνιο Πέλαγος, Κεφαλονιά – Ζάκυνθος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
91
Τεχνητός Ύφαλος Μονεµβασιάς. Οριστική µελέτη σχεδίου υλοποίησης Τεχνητών Υφάλων στο
Ν. Λακωνίας (Τεχνητός Ύφαλος - περιοχής Μονεµβασιάς) (ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΥΦΑΛΟΣ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ/ 771)
Αριθµός Συνεδρίας:
111/05.03.09/γ9, 123/18.12.09/δ2, 140/22.12.10/10
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ A. Καραγεώργης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ν.Α. Λακωνίας
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
31 µήνες (01/03/09-26/11/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
166.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Μονεµβασιά νοµού Λακωνίας.
Μία πολυσκοπική παλαιωκεανογραφική – ιζηµατολογική µελέτη του Κρητικού Πελάγους,
Νότιο Αιγαίο Πέλαγος (Paleo Cretan Basin/ 775)
Αριθµός Συµβολαίου:
FP7-PEOPLE-IRG-2008, Proposal N° 239261
Αριθµός Συνεδρίας:
116/01.06.09/ε5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Καραγεώργης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
EΕ/FP7 & ΓΓΕΤ (προβλέπεται ότι η ΓΓΕΤ θα καταβάλλει επιπλέον
χρηµατοδότηση 40% επί του ποσού που θα καταβληθεί από την
EΕ)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (25/05/09-24/05/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
74.800 €
Περιοχή Έρευνας:
Κρητικό Πέλαγος, Ελλάδα
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ-ΙΙΙ: Σύστηµα Παρατήρησης και Πρόγνωσης για την Ανατολική Μεσόγειο µε
Έµφαση στις Κλιµατικές Αλλαγές και στην Προστασία του Θαλάσσιου Οικοσυστήµατος
(ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ III/ 776)
Αριθµός Συνεδρίας:
116/01.06.09/ε3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ.Νίττης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕΑ/EFTA (50%) ΥΠΕΘΟ (50%)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
30 µήνες (17/04/09-16/10/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
1.059.600 €
Περιοχή Έρευνας:
ΝΑ Ιόνιο
Μεταβλητότητα του οικοσυστήµατος της Μεσογείου σε χρονική κλίµακα δεκαετιών
(MedEcos/ 779)
Αριθµός Συνεδρίας:
117/25.06.09/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Γώγου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/05/09-30/04/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
148.050 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος θάλασσα.
92
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Ωκεανογραφική Μελέτη της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος πλησίον του ΑΗΣ
Λαυρίου σε σχέση µε φαινόµενα αφρισµού. (ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ/ 784)
Αριθµός Συνεδρίας:
118/23.07.09/γ4, 130/08.05.10/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Α. Παυλίδου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ΕΗ /ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
18 µήνες (23/05/10-22/09/10 & 23/09/10-22/11/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
74.742,67 € (52.974 €+ 21.768,67€)
Περιοχή Έρευνας:
Θαλάσσια περιοχή ΑΗΣ Λαυρίου
Προς µία συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Στόλου (EUROFLEETS/ 793)
Αριθµός Συµβολαίου:
228344/ FP7
Αριθµός Συνεδρίας:
102/29.07.08/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Γεωργόπουλος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/09/09-31/08/13)
Ολικός Προϋπολογισµός:
~ 175.000 €
Περιοχή Έρευνας:
WP9: Πλοία που δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές
Θάλασσες.
Inter-basin exchange in the changing Mediterranean sea: impact on the ecosystem in the
vicinity of the straits connecting the Mediterranean sea with the adjacent basins (MEDEX/
796)
Αριθµός Συνεδρίας:
122/18.11.09/γ9, 152/17.10.11/δ10
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Σιώκου (έως 17/10/11), ∆ρ Σ. Ζερβουδάκη (από 18/10/11)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
24 µήνες (2009-2011)
Ολικός Προϋπολογισµός:
219.360 €
Περιοχή Έρευνας:
Βορειοανατολικό Αιγαίο.
Παρακολούθηση Οικοσυστήµατος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την Επίδραση του
Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (Κ.Ε.Λ.Ψ.), (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ∆΄
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ/ 802)
Αριθµός Συνεδρίας:
122/18.11.09/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου, ∆ρ Σ. Ζερβουδάκη, (αναπληρώτρια)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ
και
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥ∆ΑΠ) Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
18 µήνες (01/11/09-30/04/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
429.685 €
Περιοχή Έρευνας:
Εσωτερικός Σαρωνικός Κόλπος.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
93
Towards an Integrated Marine and Maritime Science Community (MARCOM/ 807)
Αριθµός Συµβολαίου:
244060
Αριθµός Συνεδρίας:
122/18.11.09/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Νίττης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
24 µήνες (01/01/10-31/12/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
28.890 €
Αντικείµενο Έρευνας:
Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Ερευνητική Πολιτική.
Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ∆ρ Κ. Νίττης, ∆. Κάσσης, Α. ∆ιαπούλη
SARonikos dumpinG sitE (SARGE/ 817)
Αριθµός Συνεδρίας:
130/08.05.10/γ14
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Καψιµάλης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΥ∆Ε / ΑΕΛΜΠ
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
12 µήνες (03/05/10-02/05/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
120.491,8
Περιοχή Έρευνας:
Σαρωνικός Κόλπος.
Quaternary tsunami events in the eastern Ionian Sea- reconstructing and modelling extreme
events based on interdisciplinary geo-scientific investigations (EAST IONIAN SEA
TSUNAMIS/ 819)
Αριθµός Συνεδρίας:
113/13.04.09/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Deutsche ForschungsGesellschaft (DFG) Germany
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/01/09-31/12/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
26.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Ακτές ∆υτικής Ελλάδας - Ιονίου.
94
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Υποθαλάσσια αρχαιολογική και ωκεανογραφική έρευνα στο Παυλοπέτρι Λακωνίας
(ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙ/ 820)
Αριθµός Συνεδρίας:
130/08.05.10/γ3, 139/13.12.10/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
University of Nottingham, UK
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
36 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
10.975 €
Περιοχή Έρευνας:
Κόλπος Βοιών (Νεάπολης) Λακωνίας, Στενό Ελαφονήσου
Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ∆ρ ∆. Σακελλαρίου, ∆ρ Γ. Ρουσάκης, ∆ρ Β. Λυκούσης, Σ.
Μαρουλάκης, Π. Γεωργίου, Ι. Παµπίδης, Π. Μαντόπουλος, Γ. Χατήρης
Άλλοι Συµµετέχοντες:
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, Πανεπιστήµιο του
Nottingham, Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, Dr. Nic Flemming (NOC Southampton)
Σύντοµη Περιγραφή Προγράµµατος: Το συγκεκριµένο πρόγραµµα στοχεύει να παρουσιάσει την
ιστορία και εξέλιξη της βυθισµένης πόλης στο Παυλοπέτρι, δηλαδή πότε και για ποιό λόγο
κατοικήθηκε, πώς ήταν η µορφολογία της περιοχής και η στάθµη της θάλασσας και πότε
καταβυθίστηκε.
Βιοποικιλότητα και οικολογία των Φαιοφυκών στην Ανατολική Μεσόγειο (TOTAL/ 825)
Αριθµός Συνεδρίας:
130/08.05.10/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Π. Παναγιωτίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
TOTAL Foundation
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
4 χρόνια (01/06/10-31/05/14)
Ολικός Προϋπολογισµός:
100.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Ανατολική Μεσόγειος
Climate Change Impacts on the Marine Environment: Research Results And Public
Perception (CLAMER/ 826)
Αριθµός Συνεδρίας:
131/05.07.10/γ1
Αριθµός Συµβολαίου:
FP7-ENV-2009-1-244132-CLAMER
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Παπαθανασίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
18 µήνες (01/04/10-30/09/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
2.889 €
Περιοχή Έρευνας:
ΕΕ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
95
Καταγραφή ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος στην περιοχή διαχυτήρων του αγωγού
εκβολής του Κ.Ε.Λ. Θριασίου Πεδίου στον Kόλπο Ελευσίνας (ΚΕΛ Θριασίου/ 828)
Αριθµός Συνεδρίας:
131/05.07.10/γ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου, ∆ρ Σ. Ζερβουδάκη (αναπληρώτρια)
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Κοινοπραξία ΕΡΓΟΤΕΜ-ΚΑΣΤΩΡ-ΕΤΕΘ
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
10 µήνες (01/06/10-31/03/11)
Ολικός Προϋπολογισµός
21.060 €
Περιοχή Έρευνας:
Κόλπος Ελευσίνας
Παρακολούθηση
βενθικών βιοκοινωνιών
του Όρµου Αντίκυρας, µε έµφαση στην
εγκατάσταση θερµόφιλων ειδών (ΒΕΝΘΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ/ 830)
Αριθµός Συνεδρίας:
133/21.07.10/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
12 µήνες (30/06/10-31/05/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
80.262,42 €
Περιοχή Έρευνας:
Όρµος Αντίκυρας
Εκτίµηση ποιότητας θαλασσινού νερού στο Μυλάκι Αλιβερίου (ΜΥΛΑΚΙ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ/ 836)
Αριθµός Συµβολαίου:
CMS7950, SAP 4600003922
Αριθµός Συνεδρίας:
131/05.07.10/γ5
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Παυλίδου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
24 µήνες (01/06/10-31/05/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
16.748,21 €
Περιοχή Έρευνας:
Θαλάσσια περιοχή όρµου Αλιβερίου
Συστηµατική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις θέσεις
Τσιγκράδο και Βούδια της Νήσου Μήλου για τα έτη 2010-2014 (ΜΗΛΟΣ MONITORING/
845)
Αριθµός Συνεδρίας:
137/01.11.10/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Ζέρη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
4 έτη (01/11/10-31/10/14)
Προϋπολογισµός:
62.730 €
Περιοχή Έρευνας:
Όρµος Βούδια και Τσιγκράδο, ν. Μήλου
96
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Γεωλογική – γεωµορφολογική µελέτη πελάγιων και παράκτιων περιοχών των νήσων ΡόδουΣύµης για την πόντιση υποβρύχιου καλωδίου οπτικών ινών του ΟΤΕ ΑΕ. (ΚΑΛΩ∆ΙΟ
ΡΟ∆ΟΣ- ΣΥΜΗ/ 846)
Αριθµός Συνεδρίας:
138/24.11.10/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Γ. Ρουσάκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Χ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ - Β. ΜΠΑΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΟΕ
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
8 µήνες (01/12/10-31/07/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
88.535 €
Περιοχή Έρευνας:
ΝΑ Αιγαίο, Ρόδος – Σύµη.
Μελέτη της ποιότητας του θαλασσινού νερού στην παράκτια ζώνη της Βιοµηχανίας Interchem
Αριθµός Συνεδρίας:
136/20.10.10/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Χατζηανέστης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Βιοµηχανία Interchem
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
3 έτη (01/10/10-30/09/13)
Ολικός Προϋπολογισµός:
29.520 €
Περιοχή Έρευνας: Παράκτια ζώνη της Βιοµηχανίας Interchem στην περιοχή της Αυλίδας
Hotspot Ecosystem Research
3020903)
Αριθµός Συµβολαίου:
Αριθµός Συνεδρίας:
Κύριος Επ/κός Υπεύθυνος:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Περιοχή Έρευνας:
and Man’s Impact On European Seas (HERMIONE-IO Crete/
226354 (FP7)
122/18.11.09/γ2
Prof. P. Weaver (SOCS)
∆ρ Ν. Λαµπαδαρίου (Συνεργασία µε το ΙΩ Αθήνας/Πρ.765 &
ΙΘΑΒΙΓ)
ΕΕ (75%) & ΓΓΕΤ (25%)
2009
36 µήνες (01/04/09-31/03/12)
168,607.6 €
Μεσόγειος θάλασσα, Μαύρη θάλασσα, ΒΑ Ατλαντικός, Βορεια
θάλασσα, Νορβηγική θάλασσα, Αρκτική.
Regional Drivers of Ecosystem Change and its Influence on Deep-Sea Populations in the
Mediterranean (ReDEco/ 3021001)
Αριθµός Συνεδρίας:
118/23.07.09/γ3, 136/20.10.10/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ N. Λαµπαδαρίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΓΕΤ (ERANET “MARINERA”, ΕΣΠΑ)
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/05/09-30/04/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
378.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Ανατολική Μεσόγειος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
97
Network of leading MESOcosm facilities to advance the studies of future AQUAtic ecosystems
from the Arctic to the Mediterranean (MESOAQUA/ 3020902)
Αριθµός Συµβολαίου:
228224
Αριθµός Συνεδρίας:
111/05.03.09/γ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Π. Πήττα
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ & ΓΓΕΤ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/01/09-31/12/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
621.619 €
Περιοχή Έρευνας:
Αιγαίο Πέλαγος, Κρήτη
Μελέτη των ετήσιων και βιολογικών κύκλων του πλαγκτού σε παράκτια περιοχή
(PLANKTON IN COASTAL AREA)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Ε. Χρήστου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
UNEP
Έτος Έναρξης:
1989
∆ιάρκεια:
συνεχιζόµενο
Περιοχή Έρευνας:
Άγιος Κοσµάς.
“Nutrient tunnelling” and other alternative pathways for mineral nutrients through the
microbial food web to copepods (NUTRITUNNEL/ 30.20901)
Αριθµός Συνεδρίας:
110/12.02.09/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Π. Πήττα
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Νορβηγικό Συµβούλιο Έρευνας
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/03/08-28/02/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
52.850 €
Περιοχή Έρευνας:
Αιγαίο Πέλαγος, Κρήτη.
98
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
6.2 ΜΕΛΕΤΕΣ (11)
6.2.1 Νέες Μελέτες (6)
Το παράκτιο ρεύµα της Εύβοιας στην περιοχή της Κύµης: Η υδροδυναµική δοµή του και η
σηµασία του ως θέση αφθονίας ιχθυοπλαγκτού και πηγή αλιευτικών πόρων (ΠΑΡΑΚΤΙΟ
ΡΕΥΜΑ ΚΥΜΗΣ/ 851)
Αριθµός Συνεδρίας:
141/17.1.11/γ8
Επιστηµονικός Υπεύθυνος : ∆ρ Χ. Κοντογιάννης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Κοινωφελές Ίδρυµα ‘John Latsis’
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
12 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
11.700 €
Περιοχή Έρευνας:
Παράκτια περιοχή από 2-3 µίλια Βόρεια της Κύµης έως ~15 µίλαι
νότια της Κύµης.
ΑΗΣ Αλιβερίου/ 871
Αριθµός Συνεδρίας:
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Έτος Έναρξης:
∆ιάρκεια:
Ολικός Προϋπολογισµός:
Περιοχή Έρευνας:
148/25.07.11/γ2
∆ρ Θ. Κανελλόπουλος
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
2011
4 µήνες
10.086 €
Όρµος Αλιβερίου (Ν. Ευβοϊκός Κόλπος)
Kalamas Prodelta (KAPRO/ 875)
Αριθµός Συνεδρίας:
147/23.6.11/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Καψιµάλης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
LGP UMR 8591 του Université Paris 1 (1.000€) & Geode-UMR
5602 CNRS-UT2 (9.000€)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
3 µήνες (01/07/11-31/09/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
10.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Στενά Κερκύρας
Πρόγραµµα µετρήσεων του θαλασσινού νερού και του πυθµένα στην παράκτια περιοχή του
εργοστασίου της Χαλυβουργικής ΑΕ. (HALMETAL /876)
Αριθµός Συνεδρίας:
147/23.06.11/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ A.B. Κατσίκη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Χαλυβουργική ΑΕ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
12 µήνες (01/06/11-31/05/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
10.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Β∆ ακτές κόλπου Ελευσίνας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
99
Sediment quality of the Aliveri Bay (Ποιότητα ιζηµάτων του Όρµου Αλιβερίου) (SALARY/
888)
Αριθµός Συνεδρίας:
153/10.11.11/γ4
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Β. Καψιµάλης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
11 µήνες(01/11/11-30/09/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
25.645,50 €
Περιοχή Έρευνας:
Όρµος Αλιβερίου (Ν. Ευβοϊκός Κόλπος)
∆ιερεύνηση της ποιότητας θαλασσίου ύδατος για την κατασκευή κέντρου θαλασσοθεραπείας
στη νήσο Κέα
Αριθµός Συνεδρίας:
153/10.11.11/γ7
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ι. Χατζηανέστης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Εταιρεία ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
1 µήνας
Ολικός Προϋπολογισµός:
3.567 €
Περιοχή Έρευνας:
Θέση Βρόσκοπος νήσου Κέας
6.2.2 Συνεχιζόµενες Μελέτες (5)
Λιµένας Ουρανούπολης (ΛΙΜΕΝΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ/ 827)
Αριθµός Συνεδρίας:
131/05.07.10/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Θ.∆. Κανελλόπουλος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Τεχνική Εταιρεία «ΑΝΑΥΡΟΣ ΑΤΒΕΕ»
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
6 µήνες (22/06/10-21/01/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
12.100 €
Περιοχή Έρευνας:
Σιγγιτικός Κόλπος
100
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Μελέτη διάβρωσης και σταθεροποίησης της ακτογραµµής εκατέρωθεν των εκβολών του
ποταµού Πείρου (∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΕΙΡΟΥ/ 829)
Αριθµός Συνεδρίας:
127/29.3.10/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Β. Παπαδόπουλος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ν.Α. Αχαΐας
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
9 µήνες (15/04/10-15/01/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
25.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Εκβολές Πείρου, Πατραϊκός Κόλπος
Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και εποχική
παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας στην παράκτια περιοχή του εργοστασίου της
Χαλυβουργικής (ΒΑ ακτές κόλπου Ελευσίνας) (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ/ 831)
Αριθµός Συνεδρίας :
130/08.05.10/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Π. Παναγιωτίδης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Χαλυβουργική
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
12 µήνες (01/08/10-31/07/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
24.200 €
Περιοχή Έρευνας:
Β∆ ακτές κόλπου Ελευσίνας
Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών στον όρµο Αλιβερίου σε σχέση µε τη λειτουργία
µονάδας αφαλάτωσης στη τσιµεντοβιοµηχανία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΛΙΒΕΡΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ/
840)
Αριθµός Συµβολαίου:
CMS 7950, SAP 4600003922
Αριθµός Συνεδρίας:
136/20.10.10/γ8, 152/17.10.11/γ16
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Παυλίδου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
27 µήνες
α) 3 µήνες (25/10/10-24/01/11)
β) 24 µήνες (26/10/11-30/09/13)
Ολικός Προϋπολογισµός:
83.534,22 €
α) 31.875 €
β) 25.830€/έτος *2 έτη =51.660 €
Περιοχή Έρευνας:
Κόλπος Αλιβερίου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
101
Περιβαλλοντική µελέτη βάσης στη σκάλα φόρτωσης στην Ιτέα Φωκίδας (ΙΤΕΑ- ΣΚΑΛΑ/ 844)
Αριθµός Συνεδρίας:
137/01.11.10/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Χ. Ζέρη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
6 µήνες (01/11/10-30/04/11)
Προϋπολογισµός:
12.300 €
Περιοχή Έρευνας:
Όρµος Ιτέας- Φωκίδα
6.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (10)
6.3.1 Νέα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (3)
Εντοπισµός και ανέλκυση εξαρτήµατος ΓΕΝ (ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ/ 855)
Αριθµός Συνεδρίας:
144/30.03.2011/γ10
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Π. Γεωργίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
3 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
108.238,77 €
Περιοχή Έρευνας:
Νότιος Ευβοϊκός
ΚΑΙ
ΑΝΕΛΚΥΣΗ
Εντοπισµός δύτη στην Καλδέρα της Σαντορίνης (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ∆ΥΤΗΣ/ 867)
Αριθµός Συνεδρίας:
147/23.06.11/γ9 148/25.07.11/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Στεφανίδης Παύλος, Καταδυτικό Κέντρο Σαντορίνης
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
1 µήνας (13-18/06/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
31.980 €
Περιοχή Έρευνας:
Νότιο τµήµα Καλδέρας Σαντορίνης
Χηµική ανάλυση βωξιτών µε τη µέθοδο X-Ray Fluorescence (SGS GREECE/ 883)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Α. Παπαγεωργίου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
SGS Greece S.A.
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
12 µήνες (10-2011/09-2012)
Ολικός Προϋπολογισµός:
2.460 €
102
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
6.3.2 Συνεχιζόµενα Προγράµµατα Παροχής Υπηρεσιών (7)
ΕΣΟ∆Α ΒΓΧ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ 355
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Α. Παυλίδου
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ινστιτούτα ΕΛΚΕΘΕ (κυρίως Ωκεανογραφίας)
Έτος Έναρξης:
2004 (29/11/04)
∆ιάρκεια:
Συνεχιζόµενο
ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ/ 391
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ ∆. Γεωργόπουλος
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ιάφοροι Φορείς
Έτος Έναρξης:
2001
∆ιάρκεια:
Συνεχιζόµενο
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΑ
ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ/ 705
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Τ. Σουκισιάν
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
Συνεχιζόµενο
Εκπαίδευση σε µεθόδους χηµικής ανάλυσης βωξιτών µε X-Ray Fluorescence (ΕΛΜΙΝ
2008/723)
Αριθµός Συνεδρίας:
α) 96/13.05.08/γ6 108/15.12.08/γ11
β) 116/01.06.09/ε10 119/10.09.09/δ5
γ) 133/21.07.10/γ3
δ) 148/25.07.11/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ A. Καραγεώργης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΛΜΙΝ Α.Ε.
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
48 µήνες
α) 12 µήνες (01/05/08-30/04/09)
β) 12 µήνες (01/05/09-30/04/10)
γ) 12 µήνες (01/05/10-30/04/11)
δ) 12 µήνες (01/07/11-30/06/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
78.091 €
α) 29.430 €
β) 24.395 €
γ) 12.580 €
δ) 11.685 €
Περιοχή Έρευνας:
Αγία Μαρίνα Φθιώτιδος.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
103
Προγνωστικά Προϊόντα Ελληνικών Θαλασσών (ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ/ 752)
Αριθµός Συνεδρίας:
126/05.03.10/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Νίττης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
∆ΕΣΜΗΕ/ Facets (100%)
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/01/10-31/12/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
18.000 €
Περιοχή Έρευνας: Ελληνικές θάλασσες.
∆απάνες Εντοπισµού και Ανέλκυσης F-16 από την θαλάσσια περιοχή Ν. Κρήτης
(ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗ F16/ 834)
Αριθµός Συνεδρίας:
134/03.09.10/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Γ. Ρουσάκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
4 µήνες (01/11/10-28/02/11)
Ολικός Προυπολογισµός:
167.747,4 €.
Περιοχή Έρευνας:
Υποθαλάσσια περιοχή ανατολικά της Nήσου Χρυσής, νότια της
Ιεράπετρας Κρήτης.
Χηµικές Αναλύσεις σε ∆είγµατα Θαλασσινού νερού (HELCYP/ 70.70301)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Ε. Τσαπάκης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ιδιώτες
Έτος Έναρξης:
2003 (15/07/03)
∆ιάρκεια:
Συνεχιζόµενο
6.4 ∆ΙΚΤΥΑ – ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (8)
6.4.1 Νέα ∆ίκτυα - Βάσεις ∆εδοµένων (2)
European Gliding Observatories Network (EGO)
Αριθµός Συµβολαίου:
ES0904
Αριθµός Συνεδρίας:
146/27.5.11/γ1
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Κ. Νίττης
Φορέας Χρηµατοδότησης:
COST
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
36 µήνες
Ολικός Προϋπολογισµός:
Χρηµατοδοτεί συναντήσεις
Περιοχή Έρευνας:
Ευρωπαϊκές Θάλασσες
Συµµετέχοντες (ΕΛΚΕΘΕ): ∆ρ Κ. Νίττης, Θ. Χονδρονάσιος
104
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Pan-European infrastructure for ocean and marine data management (SeaDataNet II/ 881)
Αριθµός Συµβολαίου:
283607 (FP7-INFRASTRUCTURES-2011-1)
Αριθµός Συνεδρίας:
150/19.9.11/γ3
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Α. Ιωνά
Κύριος Υπεύθυνος:
Dr Michele Fichaut, IFREMER, FRANCE
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ, Ελληνική Κυβέρνηση
Έτος Έναρξης:
2011
∆ιάρκεια:
48 µήνες (01/10/11-30/09/15)
Ολικός Προϋπολογισµός:
197.694,10 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Βαλτική, Αρκτική και
Βόρειος Θάλασσα, Ατλαντικός και Παγκόσµιος Ωκεανός
6.4.2 Συνεχιζόµενα ∆ίκτυα – Βάσεις ∆εδοµένων (6)
A Pan-European infrastructure for Ocean and Marine Data Management (SEADATANET/
610)
Αριθµός Συµβολαίου:
026212
Αριθµός Συνεδρίας:
60/24.05.06/δ6
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ Ε. Μπαλόπουλος (έως 16/09/2009) & Α. Ιωνά
Συντονιστής: Dr Catherine Mallard, IFREMER, France.
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ (87,7%) & ΓΓΕΤ (12,3%)
Έτος Έναρξης:
2006
∆ιάρκεια:
60 µήνες (01/04/06-31/03/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
331.768 €
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Βαλτική, Αρκτική και
Βόρειος Θάλασσα, Ατλαντικός και Παγκόσµιος Ωκεανός.
Caspian Sea environmental and industrial data & information service (CASPINFO/ 760)
Αριθµός Συµβολαίου:
211288 (SP1-Cooperation, ENV.2007.2.2.1.8., CSA-SA) (FP7)
Αριθµός Συνεδρίας:
108/15.12.08/γ9
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Α. Ιωνά
Επιστηµονικός Συντονιστής: Peter Davis, Marine Information Service –MARIS BV, Ολλανδία
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2008
∆ιάρκεια:
30 µήνες (01/09/08-28/02/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
75.724,29 €
Περιοχή Έρευνας:
Κασπία Θάλασσα
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
105
UP-GRADE BLACK SEA SCIENTIFIC NETWORK (UP-GRADE BSS/ 791)
Αριθµός Συµβολαίου:
226592 (FP7)
Αριθµός Συνεδρίας:
113/13.04.09/γ1
Κύριος Επ/κός Υπεύθυνος: Peter Davis, Marine Information Service –MARIS BV, Ολλανδία
Επιστ. Υπεύθ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.: Α. Ιωνά
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (01/01/09-31/12/11)
Ολικός Προϋπολογισµός:
86.480 €
Περιοχή Έρευνας:
Μαύρη Θάλασσα
Προπαρασκευαστικές ενέργειες για Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και
∆εδοµένων/ Τµήµα NO: 3-Χηµικά Στοιχεία (EMODNET/ 792)
Αριθµός Συνεδρίας:
117/25.06.09/γ4
Αριθµός Συµβολαίου:
MARE/2008/03 - Lot 3 (SI2.531432)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Α. Ιωνά
Κύριος Επ/κός Υπεύθυνος:
Alessandra Giorgetti, Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale (OGS), Ιταλία
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2009
∆ιάρκεια:
36 µήνες (05/05/09-04/05/12)
Ολικός Προϋπολογισµός:
47.000 € (EE χρηµατοδότηση)
Περιοχή Έρευνας:
Βόρεια Θάλασσα, Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος Θάλασσα
Προπαρασκευαστικές ενέργειες για Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και
∆εδοµένων – Χαρτογράφηση Βυθού (EMODNET- SEA BED MAPPING/ 833)
Αριθµός Συµβολαίου:
MARE/2009/07 – SI2.563144
Αριθµός Συνεδρίας:
131/05.07.10/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Α. Ιωνά
Κύριος Υπεύθυνος:
Dick Schaap, Mariene Informatie Service ‘MARIS’ BV, The
Netherlands
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
36 µήνες (08/06/10-07/06/13)
Ολικός Προϋπολογισµός:
120.000 €
Περιοχή Έρευνας:
Ιβηρική Χερσόνησος και Βισκαϊκός Κόλπος, Αδριατική Θάλασσα,
Αιγαίο Πέλαγος, -Λεβαντίνη
106
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Seagrass Productivity: from genes to ecosystem management
Αριθµός Συµβολαίου:
ES0906
Αριθµός Συνεδρίας:
125/08.02.10/γ2
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ Ε. Αποστολάκη
Φορέας Χρηµατοδότησης:
ΕΕ, COST Committee of Senior Officials (CSO)
Έτος Έναρξης:
2010
∆ιάρκεια:
4 έτη
Ολικός Προϋπολογισµός:
∆εν έχει καθοριστεί
6.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1)
6.5.1 Συνεχιζόµενο Εσωτερικό Πρόγραµµα (1)
Permanent Station for Satellite Altimetry Calibration and Sea Level Monitoring
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
∆ρ A.C. Banks
Φορέας Χρηµατοδότησης:
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας
Έτος Έναρξης:
2005
∆ιάρκεια:
Συνεχιζόµενο
Ολικός Προϋπολογισµός:
15.000 €/ έτος
Περιοχή Έρευνας:
Μεσόγειος/ Remote Sensing.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
107
6.6 ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (113)
Policy-oriented marine Environmental Research in the Southern EUropean Seas
Acronym: PERSEUS
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP 7, OCEAN.2011-3 Assessing and predicting the combined
effects of natural and human-made pressures in the Mediterranean and the Black Sea in view of their
better governance (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Παπαθανασίου
Towards Coast to Coast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high and
deep sea), coupled with sea-based wind energy potential
Αcronym: COCONET
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP 7, Large scale integrating project OCEAN.2011-4
Knowledge-base and tools for regional networks of MPAs, integrated management of activities
together with assessment of wind energy potential in the Mediterranean and the Black Sea
(εγκρίθηκε).
Collaborative Project Coordinator: Prof. F. Boero (Italy).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου
Technological and oceanographic cooperation Network for the Study of mechanisms
fertilizing the North-East Aegean Sea
Acronym: AegeanMarTech
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του
προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας, µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, µέσω της
διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Yπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Σ. Ψαρρά
Παλαιογεωγραφική εξέλιξη των Στενών Κερκύρας από την Κατώτερη Παλαιολιθική Εποχή
Acronym: KAPRO
Υπεβλήθη στο πρόγραµµα ARCHEO-MED (∆ράση: PaleoMEX, Μέτρο: MISTRALS) (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β. Καψιµάλης
Sediment quality of the Aliveri Bay
Acronym: SALARY
Υπεβλήθη στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Προγράµµατος: ∆ρ Β. Καψιµάλης
Μελέτη αντιµετώπισης διάβρωσης στις παραλίες Κώµης και Αγ. Φωτεινής Νοµού Χίου
Acronym: Ακτές Χίου
Υπεβλήθη στη Περιφερειακή Ενότητα Χίου (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β. Καψιµάλης
Υποθαλάσσια Κοιτάσµατα Αδρανών Υλικών: Μέθοδοι εντοπισµού και εξόρυξης,
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και δυνατότητες εκµετάλλευσης τους
Acronym: MARE
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του
προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας, µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, µέσω της
διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγ. Μ Σταµατάκης
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β. Καψιµάλης
108
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Περιβαλλοντική παρακολούθηση του θαλάσσιου χώρου απόρριψης (Σαρωνικός Κόλπος) των
βυθοκορηµάτων της τελικής κοίτης του Κηφισού Ποταµού (Β Φάση)
Acronym: SARGE-Β΄
Υπεβλήθη στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Προγράµµατος: ∆ρ Β. Καψιµάλης
Υποθαλάσσιες γεωλογικές και κοιτασµατολογικές έρευνες στην υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου
Πελάγους
Υπεβλήθη σε συνεργασία µε το ΙΓΜΕ, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2006-2013 (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α.Π. Καραγεώργης
ΠΡΟΤΑΣΗ ‘ΕΛΜΙΝ’
Συνέχεια συνεργασίας µε την εταιρεία ΕΛΜΙΝ Α.Ε. µε σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού της
σε µεθόδους χηµικής ανάλυσης βωξιτών µε τη µέθοδο φθορισµού ακτίνων-Χ και συνεχή
διεργαστηριακή άσκηση (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α.Π. Καραγεώργης.
Prototype Operational Continuity for the GMES Ocean Monitoring and Forecasting Service
Acronym: MyOcean2
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια της προκήρυξης FP7-SPACE-2011-1, SPA.2011.1.5-01
(εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Κορρές
MyWave: A pan-European concerted and integrated approach to operational wave modelling
and forecasting – a complement to GMES MyOcean services
Acronym: MyWave
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια της προκήρυξης FP7-SPACE-2011-1/CP-FP, SPA.2011.1.5-03
(εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Κορρές
Strengthening International Dimension of Euro-Argo Research Infrastructure
Acronym: SIDERI
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια της προκήρυξης Capacities, Research Infrastructures INFRA-20113.2 (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Κορρές
Training Network for Monitoring Mediterranean Marine Protected Areas (MMMPA)
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7-PEOPLE-2011-ITN call for proposals (εγκρίθηκε).
Συντονιστής προγράµµατος Dr Carlo Cerrano (DIPTERIS University of Genova)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Ρεϊζοπούλου
Παρακολούθηση οικοσυστήµατος Eσωτερικού Σαρωνικού κόλπου υπό την επίδραση του
Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) Ε’ Περίοδος (2011-2013)
Υπεβλήθη γιά χρηµατοδότηση στην ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Ε. Κρασακοπούλου
Sea for Society
Acronym: SFS
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7, Science- In- Society- 2011- 1 (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Νίττης
Πρόγραµµα ελέγχου και παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της πόλης και
ιδιαίτερα του φαινόµενου του ευτροφισµού στον όρµο της Θεσσαλονίκης
Ακρωνύµιο: Θεσσαλονίκη 2012
Υπεβλήθη στο ∆ήµο Θεσ/νίκης (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Πάγκου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
109
Παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε περιοχές µε
υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Acronym: Στερεά Ελλάδα 2012
Υπεβλήθη στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Πάγκου
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σε περιοχές έρευνας &
εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο πέλαγος:
Α. Θαλάσσια περιοχή του ∆υτικού Πατραϊκού κόλπου
Β. Θαλάσσια περιοχή του ∆υτικού Κατακόλου
Acronym: ΣΜΠΕ Ιονίου
Yπεβλήθη στο ΥΠΕΚΑ, στη Γενική Γραµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής – ∆ιεύθυνση
Πετρελαϊκής Πολιτικής (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Πάγκου, ∆ρ Ε. Παπαθανασίου
Investigation of Submarine Groundwater Discharge (SGD) for preventing pollution and
eutrophication of the coastal Black Sea
Acronym: SGD Black
Υπεβλήθη στην ΕΕ, FP7 µέσω ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράµµατος BLACK SEA ERA.NET
(εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Χ. Τσαµπάρης
Εθνικό πρόγραµµα παρακολούθησης των υδάτων σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων της
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ)
Εγκρίθηκαν 7 Τεχνικά ∆ελτία για χρηµατοδότηση από το ΕΠΕΡΑΑ ΕΣΠΑ (εγκρίθηκαν).
Νότιο Αιγαίο: 495.387,34 €
Αττική: 643.934,97 €
Στερεά Ελλάδα: 1.243.278,82 €
Κεντρική Μακεδονία: 1.462.523,59 €
∆υτική Μακεδονία: 301.242,62 €
Λοιπές Περιφέρειες (Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής
Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης): 8.001.781,22 €
Εξοπλισµός (οριζόντια δράση): 877.709,63
Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Παναγιωτίδης (ΙΩ), ∆ρ Ν. Σκουλικίδης (ΙΕΥ)
Παρακολούθηση βενθικών βιοκοινωνιών του Όρµου Αντίκυρας, µε έµφαση στην εγκατάσταση
θερµόφιλων ειδών» (2ο έτος)
Υπεβλήθη στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΒΕΑΕ (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου
Παρακολούθηση του θαλασσίου Περιβάλλοντος στη νήσο Νάξο, σε σχέση µε την διάθεση
επεξεργασµένων λυµάτων του Βιολογικού Καθαρισµού της ∆ηµοτικής Ενότητας Νάξου
(Νάξος)
Υπεβλήθη στο ∆ήµο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Α. Παυλίδου
Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών στον όρµο Αλιβερίου σε σχέση µε τη λειτουργία
µονάδας αφαλάτωσης στη τσιµεντοβιοµηχανία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
Acronym: ΑΛΙΒΕΡΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
Υπεβλήθη στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Α. Παυλίδου
110
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Towards A Joint European Research Infrastructure Network For Coastal Observatories
Acronym: JERICO
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7, THEME, INFRA-2010-1.1.20, Research Infrastructures
for Coastal Research, including, for Integrated Coastal Zone Management and Planning (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Πετυχάκης
Supercomputer with grid logic for ecological, biological and medical data and algorithms
Acronym: EVAGORAS
Cross-Border Cooperation Programme Greece - Cyprus 2011-2013 (INTERREG) (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Πετυχάκης
Investigation of hypoxia and acidification effects on marine ecosystems by means of benthic
mesocosm experiments
Acronym: HAME
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, στα πλαίσια του προγράµµατος post doc (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Πήττα
Atmospheric deposition and mediterannean sea water productivity
Acronym: ADAMANT
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του
προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας, µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, µέσω της
διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Πετυχάκης
Technological and oceanographic cooperation network for the study of mechanisms fertilizing
the north-east Aegean Sea
Acronym: AegeanMarTech
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του
προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας, µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, µέσω της
διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Ψαρρά
Γεωλογική-γεωµορφολογική µελέτη πελάγιων και παράκτιων περιοχών των νήσων NισύρουΤήλου- Σύµης και πελάγιας περιοχής Λήµνου-Σαµοθράκης για την τηλεφωνική διασύνδεση µε
καλώδια οπτικών ινών του ΟΤΕ ΑΕ
Υπεβλήθη στην GEOTECH UGP (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Ρουσάκης
∆ιερεύνηση αρχαιολογικών στόχων κατά µήκος της όδευσης του υποθαλάσσιου αγωγού
φυσικού αερίου «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» µεταξύ Ελλάδας – Ιταλίας
Acronym: IGI POSEIDON
Υπεβλήθη στη ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ (∆ΕΠΑ ΑΕ) (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Integrating Geophysical Data for Syn-rift Stratigraphy, Fault and Basin Evolution and
Advancing IODP Proposed Drilling
Acronym: Corinth Virtual Site Survey
Υπεβλήθη στα πλαίσια του UK IODP Site Survey Investigations (SSIs) (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πρότασης: Prof. P. Bernard, IPGP
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Caldera 2012: Using AUV for science
Acronym: Caldera 2012
Υπεβλήθη στα πλαίσια του EUROFLEETS (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πρότασης: P. Ridao (Univ. Girona), J. Escartin (IPGP)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
111
Θαλάσσια γεωαρχαιολογική έρευνα της περιοχής Ηρακλείου – Ντίας, Βόρεια Κρήτη
Acronym: KNOSSOS 2011
Υπεβλήθη σε private funding institutions, USA (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πρότασης: B. Foley (WHOI)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Εντοπισµός δύτη στην Καλδέρα της Σαντορίνης
Υπεβλήθη σε ιδιωτικό φορέα (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
OPerational ECology: Ecosystem forecast products to enhance marine GMES applications
Acronym: OPEC
Υπεβλήθη στο SPA.2011.1.5-03 R&D to enhance future GMES applications in the Marine and
Atmosphere areas (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Τριανταφύλλου
CROA-Copepod Response to Ocean Acidification
Acronym: CROA
Υπεβλήθη στη ΓΓΕΤ, Αυτοτελές τµήµα διαχείρισης διαρθρωτικών προγραµµάτων, ΕΣΠΑ 20072013. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
(εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Ζερβουδάκη
Ελληνικά Πολυπαραµετρικά Μετρητικά Συστήµατα βυθού ΕΜΣΟ-Ελληνική θέση
Acronym: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΣΟ
Υπεβλήθη στην ΓΓΕΤ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Συγχρηµατοδότηση απο το Ευρωπαικό ταµείο
περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
στο πλαίσιο της πράξης «CESDA-EMSO-ARGOINFRAFRONTIER-PRACE-Υποστήρηξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συµµετοχή στις
Κοινοπραξίες των Ευρωπαικών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια του esfri-2006) (εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β.Λυκούσης
Developing Innovative Tools for understanding and assessing Good Environmental Status of
biodiversity in marine waters in European regional seas
Acronym: INTOGES
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του ENV.2012.6.2-3 Innovative tools for understanding and
integrated assessment of Good Environmental Status (GES) of marine waters ('The Ocean for
Tomorrow') (Πέρασε την Α’ Φάση).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Τριανταφύλλου
Design, manufacturing and testing of deep sea pressure housings made of composite materials
Acronym: Deep-Co-Hous
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων - Γενική Γραµµατεία
Έρευνας & Τεχνολογίας, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ - ∆ράση «Συνεργασία 2011» Παραγωγικών και
Ερευνητικών Φορέων (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Νίττης
New operational steps towards an alliance of European research fleets
Acronym: EUROFLEETS2
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του INFRA-2012-1.1.12. Research Vessels. (εν αναµονή έγκρισης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α.Π. Καραγεώργης
112
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
MARES PhD project 2011.
This project will partly be supported by the French FUI program OPTIMA-PAC, which aims to
evaluate the impact of waste heat due to seawater heat pumps on marine populations and to find
dedicated bioindicators for coastal survey. The home institution is the “Université Pierre et Marie
Curie” (Paris, France) and the host institution the Hellenic Center for Marine Research (HMCR,
Greece). Work in France will focus on planktonic stages at “Laboratoire d’Océanograpphique de
Villefranche” (LOV) and work in HCMR will focus on benthic cysts and resting eggs.
Promotor 1: Rodolphe Lemée (LOV, CNRS and UPMC, France)
Promotor 2: Magda Vincx (Ghent University, Belgium)
(To πρόγραµµα έχει περάσει από την πρώτη φάση αξιολόγησης και έχει εγκριθεί. Αναµένονται τα
τελικά αποτελέσµατα).
Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι: S. Gasparini, R. Lemée and L. Mousseau (France)
Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Γιαννακούρου, ∆ρ Σ. Ζερβουδάκη
The TRans-frontier south Adriatic Marine peace Park - a multilevel model to regulate access
and sustainable use of ‘emerging’ marine biological resources (including MGRs)
Acronym: TRAMP
Υπεβλήθη στην προκήρυξη The South East Europe Transnational Cooperation Programme,
European Territorial Co-operation 2007 – 2013. Lead Partner National Research Council Institute
for Coastal Marine Environment, Italy, ERDF Project Partner, HCMR, Greece. (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ν. Σύµπουρα
Coastal ecosystems under the influence of multiple stressors: cumulative effects on marine
biota
Acronym ECOMUST
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7, ERA.Net RUS (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α Τσαγκάρη
DEEP Water Autonomous RaDioactivity Spectrometer
Acronym: DEEP-WARDS
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Χ. Τσαµπάρης
Observations of Benthic Organisms’ physiological condition, chEmical composition and
biochemical adaptations in a RED Sea cold seep system
Acronym: OBOE RED
Joint research programme with KAUST University. Εσωτερικό Πρόγραµµα Ινστιτούτου
Ωκεανογραφίας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Στρογγυλούδη
Biological effects of microplastics as carriers of toxic chemicals to marine benthic ecosystems
Acronym: PLASTOXECO
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Αικ. Τσαγκάρη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
113
Marine ecosystems under the influence of multiple stressors: cumulative impacts on marine
biota
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του 7th Research Framework Programme, ERA.Net RUS (εν
αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Αικ. Τσαγκάρη
Quantifying and reducing uncertainty in estimating extreme hydraulic and hydrological
events
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Συντονιστής: Παν/µιο Θεσ/ νίκης
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Τ. Σουκισιάν
Carbon sequestration in seagrass ecosystems along the Saudi Red Sea
Υπεβλήθη στο KAUST University (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Αποστολάκη
Θαλάσσια Γεωλογική & Περιβαλλοντική Έρευνα στο ∆ήµο Μεγανησίου
Υπεβλήθη στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡ/ΜΑ «∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων
Νήσων 2007-2013» (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
The coralligène marine habitat of the eastern Mediterranean in the context of the ecosystem
approach to fisheries management (COHABIT)
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Eπιστηµονικός Yπεύθυνος Ε. Τζανάτος (Πανεπιστήµιο Πάτρας)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Μ. Σαλωµίδη
Επικινδυνότητα υποθαλάσσιων κατολισθήσεων και εκδήλωσης τοπικής κλίµακας tsunami
στην Kαλδέρα της Σαντορίνης
Υπεβλήθη στον ∆ήµο Θήρας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Αντιµετώπιση παράκτιας διάβρωσης στις ανατολικές ακτές του ∆ήµου Θήρας (Περίσσα,
Καράβολας)
Υπεβλήθη στον ∆ήµο Θήρας (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
2011 Mediterranean Survey: Shipwrecks from the Age of Heroes
Υπεβλήθη σε private funding institutions, USA (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πρότασης: B. Foley (WHOI)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Γεωµορφολογική-γεωφυσική διερεύνηση πελάγιων και παράκτιων περιοχών µεταξύ των
Κυκλάδων νήσων Πάρος-Νάξος-Σύρος-Τήνος-Άνδρος και Άνδρος-Ραφήνα για την διασύνδεση
τους µε ενεργειακά καλώδια της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ
ΑΕ.
Υπεβλήθη στην GEOTECH UGP (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Ρουσάκης
114
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Marine Geo-Archaeology: integrating marine geoscientific expertise, methodologies and
innovative techniques in underwater archaeological research
Acronym: MARGEOARCH
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Hydrothermal systems as tools for natural hazards and resource assessment in active shallow
submarine-arc volcanoes, Santorini volcanic field
Acronym: HYVOLARC
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πρότασης: Καθ. ∆. Παπανικολάου, Τµ. Γεωλογίας ΕΚΠΑ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Integrated methodology for studying the seismic potential of blind (buried) faults
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πρότασης: Αν. Καθ. Ι. Φουντούλης, Τµ. Γεωλογίας ΕΚΠΑ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
The application of online games and electronic interactions as effective strategies for teaching
marine sciences
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων - Γενική Γραµµατεία
Έρευνας & Τεχνολογίας, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ - ∆ράση «Συνεργασία 2011» Παραγωγικών και
Ερευνητικών Φορέων (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Θ. Χρόνης
Scenarios & drivers for sustainable growth from the oceans, seas and coasts
Συµµετοχή σε πρόταση εταιρίας συµβούλων (MRAG και ECORYS) στην πρόσκληση της DG Mare
(2010/01) (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Πετυχάκης
Response of the PELagic ecosystem to human pressures and climatic variability: Acoustic
technologies and end-to-end modeling for an ecosystem approach to FISHeries management
Acronym: PELFISH
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Σωµαράκης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
115
DEEP Water Autonomous RaDioactivity Spectrometer
Acronym: DEEP-WARDS
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Χ. Τσαµπάρης
Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού κόλπου και
των δυτικών ακτών του Ν. Μεσσηνίας για την περίοδο 2011-2016. (Μεσσηνιακός II)
Υπεβλήθη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Α. Παυλίδου
Environmental conditions in Red Sea Coral reefs (Saudi-Arabia) in relation to environmental
changes, ocean acidification and eutrophication
Υπεβλήθη στο KAUST UNIVERSITY (εν αναµονή αξιολόγης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Α. Παυλίδου
Marine Protists assessing health status in Coastal Environments: the Aegean Sea case study
(ProtiCOAST)
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Κύριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Τριανταφύλλου (Παν/µιο Αθηνών).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Παυλίδου
Platform of Sea Environment Integrated Data Observation
Acronym: POSEIDON, Reference Number: FP7-308737
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7 – ENV – 2012 – OS (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Παυλάκης
Enhancement of the safety regime of Arctic shipping
Acronym: POLARCNET, Reference Number: FP7-314014
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7-SST-2012-RTD-1 (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Παυλάκης
Border Geomatics Utilities for Area Reconnaissance & Decision Support
Acronym: Border-GUARDS
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων - Γενική Γραµµατεία
Έρευνας & Τεχνολογίας, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ - ∆ράση «Συνεργασία 2011» Παραγωγικών και
Ερευνητικών Φορέων (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Παυλάκης
Dinoflagellate cysts in marine sediments as a new indicator to assess the ecological quality of
surface water bodies in the frame of the Marine Strategy Framework Directive
Υπεβλήθη στο Κοινωφελές Ίδρυµα Ι.Σ. ΛΑΤΣΗΣ: Πρόγραµµα χρηµατοδότησης επιστηµονικών
µελετών ετήσιας διάρκειας - 2012 (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Α. Γιαννακούρου
116
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Ballast Waters Network
Acronym: BARSNET
Yπεβλήθη στα πλαίσια του South East Europe (SEE) Transnational Cooperation Programme 2007 –
2013. Lead Partner: Regional Health Authority of Marche Region, Ancona, Italy, Dr P. Ciccarelli
(εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Κ. Πάγκου
Detecting the effects of Biodiversity Loss on benthic Ecosystem FunctionINg
Acronym: BLuEFIN
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας., µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ν. Λαµπαδαρίου
Biodiversity and ecosystem functioning in seagrass meadows along the Saudi Red Sea coast
Acronym: SAUDI BIOECOFUN
Υπεβλήθη στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας στα πλαίσια της συνεργασίας του ΕΛΚΕΘΕ µε το
KAUST University (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Αποστολάκη
Synergistic Monitoring of Marine Storms
Υπεβλήθη στο Κοινωφελές Ίδρυµα Ι.Σ. ΛΑΤΣΗΣ: Πρόγραµµα χρηµατοδότησης επιστηµονικών
µελετών ετήσιας διάρκειας - 2012 (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Θ. Χρόνης
Self-Teaching Tool As A “One-Stop” Educational Entertainment For The Marine Sciences
Acronym: ShellFish
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στα πλαίσια
προκήρυξης του EΣΠΑ- ∆ράση «Συνεργασία 2011» Πραγωγικών & Ερευνητικών Φορέων (εν
αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Θ. Χρόνης
Physical and Biological control on Carbon export in Rhodes Gyre
Acronym: PhyBiCaR
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. E. Κρασακοπούλου
The East Mediterannean flow field in the wider area south of the Cretan Arc and the
associated ichthyoplankton and mesopelagic fish communities
Acronym: EMFIMF
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (εν αναµονή
αξιολόγησης).
Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Χ. Κοντογιάννης, ∆ρ Κ. Φραγκούλης, ∆ρ Α. Σιαπάτης
(ΙΘΑΒΙΠ)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
117
Establishing and operating an Ocean Data Interoperability Platform
Acronym: ODIP
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7-INFRA-2012-3.2., Type of funding scheme: CSA-CA. (εν
αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Helen Glaves, NERC, UK
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Α. Ιωνά
Ελληνική υποδοµή αυτόνοµων παρασυρόµενων πλωτήρων ARGO για την παρατήρηση των
ωκεανών
Acronym: ΑΡΓΩ
Υπεβλήθη στην ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ (ΕΥ∆ ΕΠΑΕ) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 'Ενίσχυση της
Ανταγωνιστικότητας της Καινοτοµίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης', του Ε.Π. 'Αττική' και της
πράξης «CESSDA-EMSO-ARGO-INFRAFRONTIER - PRACE- Υποστήριξη και ανάπτυξη
ελληνικών εταίρων για συµµετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών
στα πλαίσια του ESFRI/2006». (εν αναµονή αξιολόγησης).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Κορρές
Evaluation of seagrass (Posidonia oceanica) indicators to assess ecological quality of Greek
coastal waters
Acronym: INDICATOR
Υπεβλήθη στο Κοινωφελές Ίδρυµα Ι.Σ. ΛΑΤΣΗΣ: Πρόγραµµα χρηµατοδότησης επιστηµονικών
µελετών ετήσιας διάρκειας - 2012 (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Αποστολάκη
∆ιασύνδεση πελαγικού και βενθικού οικοσυστήµατος: Αλλαγή καθεστώτος και υποξία
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του
προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας, µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, µέσω της
διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Πήττα
Cooperative European Network for Jellyfish Risk Assessment and Responsive Implementation
Plans
Acronym: JELLYRISK
Υποβλήθηκε στα πλαίσια του INTERREG IVC (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Χρήστου, ∆ρ Σ. Ζερβουδάκη
Pollutants detection in the Aegean Sea
Υπεβλήθη στα πλαίσια του MARIE CURIE, Intra-European Fellowship.
Κύριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος - Επιβλέπων της Dr. Elena Arabini (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Θ. Χρόνης
Synergistic severe Marine weAther monitoRing and nowcasTing
Acronym: SMART
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας»
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Θ. Χρόνης
Ενσωµάτωση της Επικινδυνότητας από Πιθανή Εκδήλωση Τσουνάµι στον Σχεδιασµό
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης του Κυπαρισσιακού κόλπου
Υπεβλήθη στο Κοινωφελές Ίδρυµα Ι.Σ. ΛΑΤΣΗΣ: Πρόγραµµα χρηµατοδότησης επιστηµονικών
µελετών ετήσιας διάρκειας - 2012 (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ι. Παπούλια
118
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Modeling the Mediterranean Sea interannual variability during 1961–2000: Focus on the Eastern
Mediterranean Transient (Από τον Κοντογιάννη)
Anthropogenic carbon dioxide and its effect on acidification levels of the Eastern
Mediterranean Sea
Υπεβλήθη στο Κοινωφελές Ίδρυµα Ι.Σ. ΛΑΤΣΗΣ: Πρόγραµµα χρηµατοδότησης επιστηµονικών
µελετών ετήσιας διάρκειας – 2012, στε πεδίο Life Sciences (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Α. Σουβερµέζογλου
Eutrophication, acidification and climate change as triggering factors for Harmful Algal
Blooms development and food web disruption in marine Greek waters
Acronym: HABWEB-GR
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας» (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Κ. Πάγκου
CLImate variability effects on Mediterranean Ecosystems of Extreme Depths
Acronym: CliMED
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια της ∆ράσης «EUROFLEETS: Towards an alliance of European
research fleets» (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ν. Λαµπαδαρίου
Climate and anthropogenic effects on the deep-sea ecosystem functioning of the
Mediterranean Sea
Acronym: CEFMED
Υπεβλήθη στην ΕΕ, στα πλαίσια της προκήρυξης: FP7-PEOPLE-2011-IEF (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ν. Λαµπαδαρίου
Benthic pelagic coupling: hypoxia and regime shifts
Acronym: HYPOXIA
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του
προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας, µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, µέσω της
διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Πήττα
Βιώσιµη Ανάπτυξη-Εξέλιξη Ανθρωπογενών Συστηµάτων σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων
της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ)
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του
προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας, µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, µέσω της
διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (δεν εγκρίθηκε).
Συντονιστής: Πάντειο Πανεπιστήµιο
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Παναγιωτίδης
Strengthening and building capacities in the European-Ukrainian Research Cooperation in
the environmental, coastal and biological fields (CRIMERA)
Support Action (SA) FP7-INCO-2011-6. Coordinator Prof. Tokarev Yuriy Nikolaevich (IBSS) (δεν
εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
119
Impact of desalination on the marine environment in the Mediterranean (IDME)
Υπεβλήθη στα πλαίσια του European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI), Priority
1—Topic 3 – Integrated Coastal Management Συντονιστής: Robin Twite, Israel Palestine Centre for
Research and Information (IPCRI) (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου
Μελέτη διάβρωσης της αµµολωρίδας της λιµνοθάλασσας Κοτυχίου Ηλείας
Υπεβλήθη στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας για 2η φορά και εκκρεµεί η απόφαση για την ανάθεσή
της από το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Ελλάδας.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Β. Παπαδόπουλος
Natural degassing from land and seafloor and assessment of natural risks
Acronym: NADIR
Υπεβλήθη στα πλαίσια του Προγράµµατος INTERREG IVC (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Χ. Τσαµπάρης
Pollutants Detection in the Aegean Sea
Acronym: PoDAS, Reference Number : FP7-302696
Υπεβλήθη σην ΕΕ, στα πλαίσια του FP7- PEOPLE – 2011 - IEF (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Παυλάκης
Επίδραση της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης στη θαλάσσια παραγωγικότητα της Μεσογείου
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του
προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας, µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, µέσω της
διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας»
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Γ. Πετυχάκης
Understanding the role of physico – chemical and bio- optical properties in regulating the
productivity and species composition of phytoplankton in the eastern mediterranean
Acronym: PHYCOMED
Υπεβλήθη στην ΕΕ (9/2011) στο πλαίσιο του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου (FP7-PEOPLE-2011CIG), και των υποτροφιών Marie-Curie (MC- CIG Career Integration Grants) από τον υποψήφιο
Post Doc, Dr. Avik Kumar Choudhury (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Ψαρρά
Managing Lagoons under changing conditions: knowledge-based Evaluations, Strategies,
Tools and solutions
Acronym: LagoonEST
Υπεβλήθη στο FP7-ENV. 2011.2.1.1-1 Lagoons in the context of climate change. Sub-Activity 6.2.1
Sustainable management of resources (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Ρεϊζοπούλου
Βιοποικιλότητα και Οικοσυστηµικές Λειτουργίες: Αλληλεπιδράσεις σε µειωµένης
ποικιλότητας λιµνοθαλάσσια περιβάλλοντα
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του
προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας, µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, µέσω της
διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Ρεϊζοπούλου
120
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Joint Integrated Management of Coastal Lagoons in The Mediterranean Basin in a context of
Global Climate Change
Acronym: JIMLAG
Υπεβλήθη στα πλαίσια του Cross-Border Cooperation within the European Neighbourhood and
Partnership Instrument (ENPI) Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme (δεν
εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Σ. Ρεϊζοπούλου
Hazard, seismogenic dynamics, and seismic/aseismic coupling of an active fault system in the
western Rift of Corinth, Greece
Acronym: SISCOR
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Πρότασης: Prof. P. Bernard, IPGP
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ ∆. Σακελλαρίου
Εντοπισµός και µελέτη κοραλλιογενών σχηµατισµών στον Κορινθιακό κόλπο
Υπεβλήθη στο Κοινωφελές Ίδρυµα Ι.Σ. ΛΑΤΣΗΣ: Πρόγραµµα χρηµατοδότησης επιστηµονικών
µελετών ετήσιας διάρκειας - 2012 (δεν εγκρίθηκε)
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: Μ. Σαλωµίδη
Floating Flexible Environmental platform for Energy, Water and Open Sea Aquaculture
production
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7-OCEAN-2011 (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Τ. Σουκισιάν
Μελέτη και εκµετάλλευση του δυναµικού των ρευµάτων στον Πορθµό του Ευρίπου
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια της προκήρυξης: “Η Ελλάδα Καινοτοµεί - ∆ιαγωνισµός
εφαρµοσµένης έρευνας και καινοτοµίας” (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Τ. Σουκισιάν
MIXING
Υπεβλήθη στην ΕΕ στα πλαίσια του FP7-Marie Curie Initial Training Networks (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Τ. Σουκισιάν
Development of know-how for ocean energy utilization systems
Υπεβλήθη στα πλαίσια της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων / Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, µε τίτλο «Ενίσχυση
του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας».
Συντονιστής: ΕΜΠ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Τ. Σουκισιάν
Γιγαντιαίοι κυµατισµοί στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο
Υπεβλήθη στο Κοινωφελές Ίδρυµα Ι.Σ. ΛΑΤΣΗΣ: Πρόγραµµα χρηµατοδότησης επιστηµονικών
µελετών ετήσιας διάρκειας - 2012 (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Τ. Σουκισιάν
Natural degassing from land and seafloor and assessment of natural risks
Acronym: NADIR
Υπεβλήθη στα πλαίσια του Προγράµµατος INTERREG IVC (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Χ. Τσαµπάρης
Safe shipping (SAS): From Marine Data to Risk Assessment and Emergency Preparedness
Infrastructure
Υπεβλήθη στο NSF, CDI-Type II: Collaborative (δεν εγκρίθηκε).
Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Λ. Περιβολιώτης
Πρόγραµµα µέτρησης θαλασσίων ρευµάτων σε µονάδες υδατοκαλλιεργειών
Υπεβλήθη σε Μονάδες Υδατοκαλλιεργειών.
Επιστηµονικός υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Εµ. Τσαπάκης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
121
Εκτίµηση ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος σε µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών στη νήσο Πόρος
Υπεβλήθη στην εταιρεία ∆ΙΑΣ ΑΒΕΕ.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Μ. Τσαπάκης
Βιώσιµη Ανάπτυξη-Εξέλιξη Ανθρωπογενών Συστηµάτων σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων
της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ)
Υπεβλήθη στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια του
προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας, µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, µέσω της
διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» (δεν εγκρίθηκε).
Κύριος Συντονιστής: Πάντειο Πανεπιστήµιο
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Π. Παναγιωτίδης
7 ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
7.1 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ – ΒΙΒΛΙΑ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
ANAGNOSTOU C., ANTONIOU P.F. & HATIRIS G.A., 2011. Erosion of a depositional coast in
NE Rhodos island (SE Greece) and assessment of the best available measures for coast
protection. Journal of Coastal Research, SI 64, 1316-1319, ISSN 0749-0208.
ANAGNOSTOU M., NYSTUEN J., ANAGNOSTOU E., PAPADOPOULOS A. & LYKOUSIS V.,
2011. Passive Aquatic Listener (PAL): An adoptive underwater acoustic recording system for the
Marine Environment. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 626-627, S94–
S98
ANASSONTZIS E.G., BALL A.B., BELIAS A., FOTIOU A., GRAMMATIKAKIS G.,
KONTOGIANNIS H., KOSKE P., KOUTSOUKOS S., LYKOUSSIS V., MARKOPOULOS E.,
PSALLIDAS A., RESVANIS L.K., SIOTIS I., STAVRAKAKIS S., STAVROPOULOS G. &
ZHUKOV V.A., 2011. Water transparency measurements in the deep Ionian Sea. Astroparticle
Physics 34 (4), pp. 187-197.
ANASSONTZIS E.G., BALL A.B., BELIAS A., FOTIOU A., GRAMMATIKAKIS G.,
KONTOGIANNIS H., KOSKE P., KOUTSOUKOS S., LYKOUSSIS V., MARKOPOULOS E.,
PSALLIDAS A., RESVANIS L.K., SIOTIS I., STAVRAKAKIS S., STAVROPOULOS G. &
ZHUKOV V.A., 2011. Light transmission measurements with LAMS in the Mediterranean Sea.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers,
Detectors and Associated Equipment, 626-627 (SUPPL.), pp. S120-S123
APOSTOLAKI E.T., HOLMER M., MARBA N., KARAKASSIS I., 2011. Epiphyte dynamics and
carbon metabolism in a nutrient enriched mediterranean seagrass (posidonia oceanica) meadow.
Journal of sea research, 66: 135-142.
APOSTOLAKI E.T., HOLMER M., MARBA N., KARAKASSIS I., 2011. Reduced carbon
sequestration in a mediterranean seagrass (posidonia oceanica) ecosystem impacted by fish
farming. Aquaculture environment interactions, 2: 49-59.
ASLAN-CIHANGIR H. & PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., 2011. Aspects of decapod
crustacean assemblages from soft bottoms submitted to strong hydrodynamic conditions: an
example from Canakkale Strait (Turkish Strait System). Fresenius Environmental Bulletin
20(9a): 2400-2411
ASLAN-CIHANGIR H. & PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., 2011. Spatial and temporal
variation of soft-bottom peracarid (Crustacea: Peracarida) infauna in the Canakkale Strait
(Turkey) Mediterranean Marine Science, 12 (1): 153-182.
122
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ASLAN-CIHANGIR H. & PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., 2011. Spatial and temporal
variation of echinoderm assemblages from soft bottoms of Canakkale Strait (Turkish Strait
System) with a taxonomic key of the genus Amphiura (Ophiuroidea) Turkish Journal of Zoology
36(1): xx.xx doi:10.3906/zoo-1008-20 Impact Factor: 0.647
ASLAN-CIHANGIR H., IZQUIERDO-MUÑOZ A., PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A.,
RAMOS-ESPLÁ A. A. & CAN-YILMAZ E., 2011. Microcosmus polymorphus Heller, 1877
(Ascidiacea: Stolidobranchia: Pyuridae) - A new addition to the fauna of the Turkish coasts.
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 11: 163-165 doi: 10.4194/trjfas.2011.0121
ASLAN-CIHANGIR H., PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A. & CAN-YILMAZ E. 2011. First
Record of Aiptasia mutabilis (Cnidaria: Anthozoa) from Turkish Sea. Turkish Journal of
Zoology; 35(3):xx-xx doi:10.3906/zoo-0909-29
BOTSOU F., KARAGEORGIS A.P., DASSENAKIS E. & SCOULLOS M., 2011. Assessment of
heavy metal contamination and mineral magnetic characterization of the Asopos River sediments
(Central Greece). Marine Pollution Bulletin, 62, 547–563. doi:10.1016/j.marpolbul.2010.11.029.
CHATZIGEORGIOU G., REIZOPOULOU S., MAIDANOU M., NALETAKI M., ORNERAKI E.,
APOSTOLAKI E.T., ARVANITIDIS C., 2011. Macrobenthic community changes due to
dystrophic events and freshwater inflow: Changes in space and time in a Mediterranean lagoon
(Gialova lagoon, SW Greece). Estuarine, coastal and shelf science, 94: 111-121.
CHRISTAKI U., VAN WAMBEKE F., LEFEVRE D., LAGARIA A., PRIEUR L., PUJO-PAY M.,
GRATTEPANCHE J.-D., COLOMBET J., PSARRA S., DOLAN J. R., SIME-NGANDO T.,
CONAN P., WEINBAUER M.G. & MOUTIN T., 2011. The impact of anticyclonic mesoscale
structures on microbial food webs in the Mediterranean Sea. Biogeosciences, 8 (7), 1839-1852.
CHRONIS T., RAITSOS D & KASSIS D., 2011. The summer North Atlantic Oscillation effect on
eastern Mediterranean, Journal of Climate doi: 10.1175/2011JCLI3839.1 (online early release)
DEGU M., HOSSAIN F., NIYOGI D., PIELKE R., SHEPHERD J., VOISIN M. N. & CHRONIS T.,
2011. The influence of large dams on surrounding climate and precipitation patterns.
Geophysical Research Letters, Vol. 38, L04405, 7 PP., 2011doi:10.1029/2010GL046482
DIMIZA M.D., TRIANTAPHYLLOU M.V. & KRASAKOPOULOU E., 2011. Coccolithophores
(calcareous nannoplankton) distribution in the surface waters of the western Cretan Straits (South
Aegean Sea): productivity and relation with the circulation pattern. Hellenic Journal of
Geosciences 45, 55-64.
FRANGOULIS C., SKLIRIS N., LEPOINT G., ELKALAY K., GOFFART A., PINNEGAR J. K. &
HECQ J.H., 2011. Importance of copepod carcasses versus faecal pellets in the upper water
column of an oligotrophic area. Estuarine Coastal and Shelf Science, 92, 456-463.
GREGG M. M., ALFORD M., KONTOYIANNIS H., ZERVAKIS V., WINKEL D, 2011. Mixing
over the steep side of the Cycladic Plateau in the Aegean Sea. Journal of Marine Systems,
Available on line. 89 (2012) 30-47.
IONA A., THEODOROU A. & BALOPOULOS E., 2011. Managing oceanographic data collated
from on-line Information Systems. Medit. Mar. Sci. Special Issue 2011: 20-26.
ISARI S., SOMARAKIS S., CHRISTOU E.D., FRAGOPOULU N. 2011. Summer mesozooplankton
assemblages in the north-eastern Aegean Sea: the influence of Black Sea water and an associated
anticyclonic eddy. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 91(1).
51–63.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
123
KALOGIANNI E., ALEXIS M., TSANGARIS C., ABRAHAM M., WENDELAAR BONGA S.E.,
IGER Y., VAN HAM E.H. & STOUMBOUDI M.TH. 2011. Cellular responses in the skin of the
gilthead sea bream Sparus aurata L. and the sea bass Dicentrarchus labrax (L.) exposed to high
ammonia. Journal of Fish Biology 78: 1152–1169, doi:10.1111/j.1095-8649.2011.02922.x.(IF
1.33).
KARAGEORGIS A.P., PAPADOPOULOS V., ROUSAKIS G., KANELLOPOULOS T.D. &
GEORGOPOULOS D., 2011. Submarine groundwater discharges in Kalogria Bay, MessiniaGreece: geophysical investigation and one-year high resolution monitoring of hydrological
parameters. In: Environmental Earth Sciences, Lambrakis, N., Stournaras, G., Katsanou, K.
(Eds.), Advances in the research of aquatic environment, Springer, Vol. 1, 469-476.
KARAGEORGIS A.P., SIOULAS A., KRASAKOPOULOU E., ANAGNOSTOU C.L., HATIRIS
G.A., KYRIAKIDOU H. & VASILOPOULOS K., 2011. Geochemistry of surface sediments and
heavy metal contamination assessment: Messolonghi lagoon complex, Greece. Environmental
Earth Science. doi: 10.1007/s12665-011-1136-3.
KATSANEVAKIS S., STELZENMÜLLER V., SOUTH A., SORENSEN T.K., JONES P.J.S.,
KERR S., BADALAMENTI F., ANAGNOSTOU C., BREEN P., CHUST G., D'ANNA G.,
DUIJN M., FILATOVA T., FIORENTINO F., HULSMAN H., JOHNSON K., KARAGEORGIS
A.P., KROENCKE I., MIRTO S., PIPITONE C., PORTELLI S., QIU W., REISS H.,
SAKELLARIOU D., SALOMIDI M., VAN HOOF L., VASSILOPOULOU V., FERNANDEZ
T.V., VOGE S., WEBER A., ZENETOS A. & TER HOFSTEDE R., 2011. Ecosystem-based
marine spatial management: review of concepts, policies, tools, and critical issues. Ocean &
Coastal Management, 54, 807-820. doi:10.1016/j.ocecoaman.2011.09.002.
KOLOKOUSSIS P., KARATHANASSI V., ROKOS D., ARGIALAS D., KARAGEORGIS A.P. &
GEORGOPOULOS D., 2011. Integrating thermal and hyperspectral remote sensing for the
detection of coastal springs and submarine groundwater discharges. International Journal of
Remote Sensing, 32-23, 8231-8251. doi:10.1080/01431161.2010.533209.
KONTOYIANNIS H.N & LYKOYSIS V,. 2011.Was the East Mediterranean deepthermohaline cell
weakening during 2006–2009? Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 626627, S91–S93.
KORRES G., PAPADOPOULOS A., KATSAFADOS P., BALLAS D., PERIVOLIOTIS L. &
NITTIS K., 2011. A 2-year intercomparison of the WAM-Cycle4 and the WAVEWATCH-III
wave models implemented within the Mediterranean Sea. Mediterranean Marine Science, 12(1),
129-152.
KOULI K., GOGOU A., BOULOUBASSI I., TRIANTAPHYLLOU M.V., IOAKIM CH.,
KATSOURAS G., ROUSAKIS G. & LYKOUSIS V. 2011. Palaeo-environmental changes in the
northeastern Mediterranean during Late Glacial-Holocene: organic geochemical and
palynological evidence, Quaternary International, DOI: 10.1016/j.quaint.2011.10.036
KRASAKOPOULOU E & PAGOU K., 2011. Seasonal steady-state budgets of nutrients and
stoichiometric calculations in an Eastern Mediterranean lagoon (Papas Lagoon-Greece).
Mediterranean Marine Science, 12(1): 21-41
KRASAKOPOULOU E. & VARKITZI I. (2011) TRANSALATION IN GREEK OF THE
DOCUMENT “OCEAN ACIDIFICATION REFERENCE USER GROUP (2010). Ocean
Acidification: Questions Answered”. Laffoley, D. d’A., and Baxter, J.M. (eds). European Project
on Ocean Acidification (EPOCA). 24 pp.
KRASAKOPOULOU E., SOUVERMEZOGLOU E. & GOYET C., 2011. Anthropogenic CO2
fluxes in the Otranto Strait (E. Mediterranean) in February 1995. Deep Sea Research I 58, 1103–
1114.
124
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
LAGARIA A., PSARRA S., LEFÈVRE D., VAN WAMBEKE F., COURTIES C., PUJO-PAY M.,
ORIOL L., TANAKA T. & CHRISTAKI U., 2011. The effects of nutrient additions on
particulate and dissolved primary production in surface waters of three Mediterranean eddies.
Biogeosciences 8 (9), 2595-2607
PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., RAITSOS D.E. & CORSINI-FOKA M., 2011. Biological
invasions and climatic warming: implications for south-eastern Aegean ecosystem functioning.
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, Available on CJO 2011
doi:10.1017/S0025315411000981
PAPADOPOULOS A., KORRES G., KATSAFADOS P., BALLAS D., PERIVOLIOTIS L. &
NITTIS K., 2011. Dynamic downscaling of the ERA-40 data using a mesoscale meteorological
model. Mediterranean Marine Science, 12(1), 183-198.
PAPADOPOULOS V. P., BARTZOKAS A., CHRONIS T., RUIZ S., ZAROKANELLOS N. &
FERENTINOS G., 2011: Correlation between air-sea heat fluxes over the Aegean Sea and the
total precipitable water over Europe and North Africa. Adv. Sci. Res., 6, 63–67.
doi: 10.1175/2011JCLI4197.1 (on line release, Journal of Climate).
PAPADOPOULOS V., BARTZOKAS A., CHRONIS T. & FERENTINOS G., 2011. Factors
regulating the air-sea heat fluxes regime over the Aegean Sea, (Adv. Sci. Res., 6, 63-67, 2011
www.adv-sci-res.net/6/63/2011/, doi:10.5194/asr-6-63-2011)
PAPADOPOULOS V.P., KONTOYIANNIS H., RUIZ, S. & ZAROKANELLOS N., 2011.
Influence of atmospheric circulation on turbulent air-sea heat fluxes over the Mediterranean Sea
during winter: An overview. Journal of Geophysical Research,
PAVLIDOU A., HATZIANESTIS I., ZERI CH. & ROUSELAKI E., 2011. Chemistry of Submarine
Groundwater discharge in Kalogria Bay, Messinia-Greece. In Environmental Earth Sciences
Book Series: «Advances in the Research of Aquatic Environment». Lambrakis, N., Stournaras,
G., Katsanou, K. (Eds), Volume II, pp.229-237, Springer-Verlag Berlin Heidelberg DOI:
10.1007/978-3-642-24076-8_27
PAVLIDOU A., KONTOYIANNIS Η., ANAGNOSTOU CH., SIOKOU–FRANGOU Ι., PAGOU
Κ., KRASAKOPOULOU Ε., ASSIMAKOPOULOU G., ZERVOUDAKI S., ZERI CH.,
CHATZIANESTIS J. & PSYLLIDOU-GIOURANOVITS R., 2011. Biogeochemical
Characteristics in the Elefsis Bay (Aegean Sea, Eastern Mediterranean) in Relation to Anoxia
and Climate Changes. In: E.V. Yakushev (ed.), Chemical Structure of Pelagic Redox Interfaces:
Observation and Modeling, The Handbook of Environmental Chemistry, Springer Verlag Berlin
Heidelberg 2010. p. 1-41, DOI 10.1007/698_2010_55
PAVLOPOULOS K., KAPSIMALIS V., THEODORAKOPOULOU K. & PANAGIOTOPOULOS
I.P., 2011. Vertical displacement trends in the Aegean coastal zone (NE Mediterranean) during
the
Holocene
assessed
by
geo-archaeological
data.
The
Holocene
(DOI:
10.1177/0959683611423683).
PERISSORATIS C., IOAKIM CHR., ALEXANDRI S., WOODSIDE J., NOMIKOU P.,
DÄHLMANN A., CASAS D., HEESCHEN K., AMMAN H., ROUSAKIS G. & LYKOUSIS V.,
2011. Thessaloniki Mud Volcano, the shallowest Gas Hydrate-Bearing Mud Volcano in the
Anaximander Mountains, Eastern Mediterranean. Journal of Geological Research, Gas Hydrate
on Continental Margins special issue, DOI: 10.1155/2011/247983.
PERIVOLIOTIS L., KROKOS G., NITTIS K. & KORRES G., 2011. The Aegean Sea marine
security decision support system, Ocean Sci., 671-683
POLITIKOS D.V, TRIANTAFYLLOU G., PETIHAKIS G., TSIARAS K., SOMARAKIS S., ITO
S-I. & MEGREY BA., 2011. Application of a bioenergetics growth model for European anchovy
(Engraulis encrasicolus) linked with a lower trophic level ecosystem model. Hydrobiologia, 670,
141-163.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
125
RAITSOS D.E., HOTEIT I., PRIHARTATO P.K., CHRONIS T., TRIANTAFYLLOU G & Y.
ABUALNAJA, 2011. Abrupt warming of the Red Sea, Geophysical Research Letters, 38,
L14601, doi:10.1029/2011GL047984.
RAITSOS D.E., HOTEIT I., PRIHARTATO P.K., CHRONIS T.,, TRIANTAFYLLOU G. &
ABUALNAJA Y., 2011., Red Sea warming; a climate driven abrupt change, Geophysical
Research Letters, Vol. 38, L14601, 5 PP., 2011, doi:10.1029/2011GL047984
RUHL Η, M.ANDRE, L.BERANZOLI, N. CAG˘ATAY, A.COLACO, M.CANNAT ,
J.DANOBEITIA, P.FAVALI , L.GELI , M. GILLOOLY, J.GREINERT, P.HALL, R.HUBER ,
J.KARSTENSENM, R.LAMPITT, K LARKIN, V.LYKOUSIS, J. MIENERT, M.MIRANDA,
R.PERSON, I.PRIEDE, I.PUILLAT, L.THOMSEN, C WALDMANN, 2011. Societal need for
improved understanding of climate change, anthropogenic impacts, and geo-hazard warning drive
development of ocean observatories in European Seas. Progress in Oceanography 91, 1–33.
SAKELLARIOU D., 2011. Marine geohazards associated with active geological processes along the
Hellenic arc and back-arc region. CIESM Workshop Monograph, 42, 37-34
SEVASTOU K., CORGOSINHO PHC., MARTÍNEZ-ARBIZU P., 2011. A new species of
Dahmsopottekina (Copepoda: Harpacticoida: Huntemanniidae) from the western Mediterranean
deep sea. Journal of the Marine Biological Association of the UK, available online December
2011, 1-13.
SEVASTOU K., LAMPADARIOU N.& ELEFTHERIOU A., 2011. Meiobenthic diversity in space
and time: The case of harpacticoid copepods in two Mediterranean microtidal sandy beaches.
Journal of Sea Research, 66: 205-214.
SIMBOURA N., 2011. An overlooked alien species present on the coasts of Greece (eastern
Mediterranean): the polychaete Polycirrus twisti Potts (Polychaeta: Terebellidae), Mediterranean
Marine Science, 12/1, 239-246.
SOUKISSIAN T.H., GIZARI, N. & CHATZINAKI, M., 2011, Wave potential of the Greek seas.
WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 143, pp. 203-213, WIT Press.
SOUKISSIAN T.Η. & ARAPI P., 2011. The effect of declustering in the r-largest maxima model for
the estimation of H S -design values. The Open Ocean Engineering Journal, Vol. 4, pp. 34-43.
SOUKISSIAN T.Η., 2011. Analysis of Extreme Waves. Editorial, The Open Ocean Engineering
Journal, Vol. 4, pp. 1-2.
STAVRAKAKIS S. & LYKOUSIS V., 2011. Interannual mass flux variations of settling particles in
the NESTOR basins, SE. Ionian Sea (E. Mediterranean), Greece. Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated
Equipment 626-627 (SUPPL.), pp. S99-S101.
STROGYLOUDI E., ANGELIDIS M.O., CHRISTIDES A. & PAPATHANASSIOU E., 2011. Metal
concentrations and metallothionein levels in Mytilus galloprovincialis from Elefsis bay
(Saronikos gulf, Greece) (accepted in Environmental Monitoring and Assessment) DOI:
10.1007/s10661-011-2490-z
TANAKA T., THINGSTAD T. F., CHRISTAKI U., COLOMBET J., CORNET-BARTHAUX V.,
COURTIES C., GRATTEPANCHE J.D., LAGARIA A., NEDOMA J., ORIOL L., PSARRA S.,
PUJO-PAY M. & F. VAN WAMBEKE, 2011. Lack of P-limitation of phytoplankton and
heterotrophic prokaryotes in surface waters of three anticyclonic eddies in the stratified
Mediterranean Sea, Biogeosciences, 8 (2), 525-538
TSABARIS C. & PROSPATHOPOULOS A., 2011. Automated quantitative analysis of in-situ NaI
measured spectra in the marine environment using a wavelet-based smoothing technique. Applied
Radiation and Isotopes, 69 (10), 1546-1553.
126
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
TSABARIS C., ANAGNOSTOU M.N., PATIRIS D.L., NYSTUEN J.A., ELEFTHERIOU, G.,
DAKLADAS TH., PAPADOPOULOS V., PROSPATHOPOULOS A., PAPADOPOULOS A. &
ANAGNOSTOU E.N., 2011. A marine groundwater spring in Stoupa, Greece: Shallow water
instrumentation comparing radon and ambient sound with discharge rate. Procedia Earth and
Planetary Science, 4, 3-9.
TSABARIS C., EVANGELIOU N., FILLIS E., SOTIROPOULOU M., PATIRIS D.L. & FLOROU
H., 2011. Distribution of natural radioactivity in sediment cores from Amvrakikos gulf (Western
Greece) as a part of IAEA’s campaign in Adriatic and Ionian Sea. Radiation Protection
Dosimetry, doi:10.1093/rpd/ncr436
TSABARIS C., PATIRIS D.L. & LYKOUSIS V., 2011. KATERINA: An in situ spectrometer for
continuous monitoring of radon daughters in aquatic environment. Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research A, 626-627, S142-S144.
TSABARIS C., PATIRIS D.L., KARAGEORGIS A., ELEFTHERIOU G., GEORGOPOULOS D.,
PAPADOPOULOS V., PROSPATHOPOULOS A. & PAPATHANASIOU E., 2011. Application
of an in-situ system for continuous monitoring of radionuclides in submarine groundwater
sources. In: Advances in the Research of Aquatic Environment (N. Lambrakis, Stournaras, G.
and Katsanou, K., eds.), Vol. 2, pp. 249-256, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
TSABARIS C., PATIRIS D.L., KARAGEORGIS A.P., ELEFTHERIOU G., PAPADOPOULOS
V.P., GEORGOPOULOS D., PAPATHANASSIOU E. & POVINEC P.P., 2011. In-situ
radionuclide characterization of a submarine groundwater discharge site at Kalogria Bay, Stoupa.
Greece, Journal of Environmental Radioactivity. doi:10.1016/j.jenvrad.2011.08.005.
TSAGARAKI T.M., PETIHAKIS G., TSIARAS K., TRIANTAFYLLOU G., TSAPAKIS M.,
KORRES G., KAKAGIANNIS G., FRANGOULIS C. & KARAKASSIS I., 2011. Beyond the
cage: Ecosystem modeling for impact evaluation in aquaculture. Ecological Modeling, 222,
2512-2523.
TSANGARIS C., HATZIANESTIS I., CATSIKI V.A., KORMAS K., STROGYLOUDI E.,
NEOFITOU C., ANDRAL B. & GALGANI F., 2011. Active biomonitoring in Greek coastal
waters: Application of the integrated biomarker response index in relation to contaminant levels
in caged mussels. The Science of the Total Environmen, 412-413, pp 359-365.
doi:10.1016/j.scitotenv.2011.10.028
TSANGARIS C., VERGOLYAS M., FOUNTOULAKI E., GONCHARUK V.V., 2011.Genotoxicity
and oxidative stress biomarkers in Carassius gibelio as endpoints for toxicity testing of
Ukrainian polluted river waters. Ecotoxicology and Environmental Safety 74: 2240-2244,
doi:10.1016/j.ecoenv.2011.08.010
TSIAMIS K., MONTESANTO B., PANAYOTIDIS P. & KATSAROS C., 2011. Notes on new
records of Ceramiales red algae from the Aegean Sea (Greece, Eastern Mediterranean). Plant
biosystems 145(4): 873-884.
ZERVOUDAKI S., CHRISTOU E.D., ASSIMAKOPOULOU G., ÖREK H., GUCU A.C.,
GIANNAKOUROU A., PITTA P., TERBIYIK T., YΫCEL N., MOUTSOPOULOS T., PAGOU
K, PSARRA S., ÖZSOY E., PAPATHANASSIOU E. 2011. Copepod communities, production
and grazing in the Turkish Straits System and the adjacent northern Aegean Sea during spring.
Journal of Marine Systems 86. 45–56.
7.2 ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
CHRONIS
T.,
2011.
Preliminary
(doi:10.1029/2011JD017063,JGRAtm).
lightning
observations
over
Greece
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
127
7.3 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ - ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ∆., 2011. Με πλοηγό την ιστορία. Αρθρο στο περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ, 15 ∆εκ. 2011
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ∆., 2011. Τα µυστικά των ρίχτερ. Εφηµερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, 11 Απριλίου 2011.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ∆., 2011. Τα ρήγµατα της Κρήτης. Συνέντευξη στο τηλεπτικό σταθµό ΚΡΗΤΗ TV,
11 Απριλίου 2011.
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ., 2011. Βαθύ-Κόκκινο Φυλαχτό. Άρθρο για το Μεσογειακό Κόκκινο Κοράλλι
Corallium rubrum στο Περιοδικό Μεσόγειος SOS, Τεύχος 71 (διαθέσιµο στο
http://www.scribd.com/fullscreen/64928138?access_key=key-if13t4mr34gkgjx0zbz)
ΣΙΟΥΛΑΣ Α., ΧΑΤΗΡΗΣ Γ.Α. & ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Χ., 2011. Φαινόµενα διάβρωσης στις
προσχωσιγενείς ακτές της βορειοδυτικής Ρόδου-Πώς να αντιµετωπιστούν. Εφηµερίδα Ροδιακή,
31 Μαρτίου 2011.
ΧΡΟΝΗΣ Θ., 2011. Η κεραυνική δραστηριότητα πάνω από την Ελλάδα. Κόσµος του Επενδυτή.
ΧΡΟΝΗΣ Θ., 2011. Ο Αίολος σε απεργιακή κινητοποίηση. Economist.
ΧΡΟΝΗΣ
Θ.,
2011.
Πού
εξαφανίστηκαν
(http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=244094)
τα
Μελτέµια?
Ελευθεροτυπία
7.4 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
PAVLIDOU A., 2011. Nutrients in transitional, coastal (and marine) waters. In: National Centre for
Environment
and
Sustainable
Development,
European
Environmental
Agency.
http://www.eea.europa.eu/soer/countries/gr/soertopic_view?topic=biodiversity
ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΜΠΟΥΡΟΣ Κ., ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΡΟΥΣΣΗ Α., ΨΑΡΑΚΗΣ Ι., ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε., ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ι.,
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ Φ., ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ (2011).
Σύµπλεγµα Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού Α) Έργα – Μελέτες – ∆ράσεις περιόδου
1981 – 2010 Β) Αξιολόγηση Γ) Προτεινόµενες παρεµβάσεις. https://docs.google.com/viewer?a=
v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4ClgbnCai2SMGNjYmFjMDItMDJlYi00OGMzLTgw
ZDctYTdkZDVhZGExM2Vm&hl=el
ΧΡΟΝΗΣ Θ., 2011. Dear Liars and Statisticians: the case of the North Atlantic Oscillation
(http://www.enn.com/climate/article/42083)
ΧΡΟΝΗΣ Θ., 2011. Solar-Terrestrial atmospheric
(http://www.enn.com/pollution/article/41005)
Interactions:
a
fresh
sparky
look
ΧΡΟΝΗΣ Θ., 2011. Από το ΕΛΚΕΘΕ στη ΝΑΣΑ (http://www.neatv.gr/index.php?option=
com_content&view=article&id=26420:2011-05-09-10-35-42&catid=85:2010-05-01-15-4504&Itemid=244)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
128
7.5 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΛΥΚΟΥΣΗΣ Β. & ΡΟΥΣΑΚΗΣ Γ., 2011. Σηµειώσεις Υποθαλάσσιας
Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωτεχνικής, Έκδοση ΕΛΚΕΘΕ/Ινστ.
Ωκεανογραφίας & Μεταπτυχιακό τµήµα Ναυπηγών Μηχανικών ΕΜΠ.
σελ. 63
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π., 2010. Σηµειώσεις του µαθήµατος «∆ιαχείριση
Υδατικών
Οικοσυστηµάτων»
Α’
Εξάµηνο
∆ιατµηµατικού
Μεταπτυχιακού «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» ΕΜΠ.
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ Ν., 2010. Εκπόνηση Εγχειριδίου Εργαστηριακών
Ασκήσεων µαθήµατος «Τεχνολογίας Μετρήσεων», Τµήµατος
Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου.
7.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
ANAGNOSTOU CH., KABERI H., KARAGEORGISA.P., KAFOUSIA N. & GAROUFALIA CH.,
2011. Geochemistry and anthropogenic signals in sediments influenced by the Danube River,
NW Black Sea. 3rd International Symposium on the Geology of the Black Sea Region,
Bucharest, Romania, 1-10 October, Abstracts, Supplement to Geo-Eco-Marina 17, 13-16.
ANAGNOSTOU CH., SIOULAS A., HATIRIS G., KARAGEORGIS A. & CHRONIS G., 2011.
Erosion: A human induced threat for the depositional coasts of Rhodos Island (SE Greece). 10th
MEDCOAST International Conference, Rhodes, Greece, 25-29 October, Vol. 2, 781-786.
ANASTASOPOULOU E., PAVLIDOU A., HATZIANESTIS I., DASSENAKIS E., ROUSSELAKI
E., PARASKEUOPOULOU V. & KARAVOLTSOS S., 2011. Preliminary study on the effects of
olive oil wastes on ecosystems of Messinia, Greece. 16th International Symposium on
Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP).
Ioannina, 24-27 September.
ARGYRAKI A., GODELITSAS A., PETRAKAKI N., ASTILLEROS J.M. & KARAGEORGIS A.,
2011. Mobilization of Pb from weathered shots at a firing range in Athens, Greece. Goldschmidt
Conference, Prague, 14-19 August, Czech Republic, p. 54
CHRONIS T. and co-authors, 2011. Synergistic observations for marine storm nowcasting, EMS,
2011 Vienna, Austria.
CHRONIS T., POTHRIADIS G., ARMENIS G., FIAMEGOS A., NASTOS P., MATSAGOURAS
G. & VELEΑ L., 2011. First observations from the HNMS-PLS lightning detection network,
EMS, 2011 Vienna, Austria.
DRAKOPOULOS P., NITTIS K., PETIHAKIS G., KASSIS D., PAGONIS P., BALLAS D. &
NTOUMAS M., 2011: Monitoring chlorophyll concentrations with the POSEIDON system’s
optical instruments, 6th EuroGOOS Conference, Sopot, Poland, 4-6 October, Book of Abstracts
pp. 103
DRAKOPOULOS P., PETIHAKIS G. & NITTIS K., 2011. Environmental monitoring with the
POSEIDON system’s optical instruments: Chlorophyll retrieval from ocean colour. Third
International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics
(CEMEPE 2011) & SECOTOX Conference, Skiathos, Greece, 19 – 24 June, ISBN 978-9606865-43-5.
FYTTIS G., REIZOPOULOU S. 7 PAPASTERGIADOU E., 2001. Analysis of Macrophytes and
macroinvertebrates communities in two lagoons of W. Greece. Implementation of the Water
Framework Directive (2000/60). 5th EUROLAG European Coastal Lagoons Symposium 2011,
University of Aveiro, Portugal, 25-30 July.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
129
GIANI M., ARASHKEVICH E., BERTO D., CERRATI G., DELFANTI R., KARAGEORGIS A.,
KOVACEVIC V., KRASAKOPOULOU E., LIPIZER M., PAGOU K., RAMPAZZO F.,
MOSHAROV S., SALVI S. & TUGRUL S., 2011. Particulate organic matter distribution in
different areas of the Mediterranean and Black Seas. SESAME Final Scientific Conference,
Athens, 4-8 April.
GOGOU A., BOULOUBASSI I., KATSOURAS G., EMEIS K.-C., TRIANTAPHYLLOU M.,
ROUSSAKIS G., SAMPATAKAKI A., ZERVAKIS V. & LYKOUSIS V., 2011. Proxyreconstructions of climate variability and environmental/ biogeochemical changes in the NE
Mediterranean Sea during the Holocene. MedCLIVAR Final Conference: Mediterranean
Climate: From Past to Future, Lecce, Italy, June.
GOGOU A., KRASAKOPOULOU TUGRUL E., YUCEL N., PAVLIDOU A., SERT F.M. &
PAPATHANASSIOU E., 2011. Dissolved and particulate C, N and P in the SW Black Sea,
Marmara Sea and the NE Aegean Sea: production and cycling. SESAME Final Scientific
Conference, Athens, 4-8 April.
GOGOU A., MARA P., STAVRAKAKIS S., KRASSAKOPOULOU E. & LYKOUSSIS V., 2011.
Seasonal and depth-related variations of δ13Corg and δ15N in settling particles from the open
Eastern Mediterranean Sea (NESTOR site). GEOTRACERS, 43rd International Liege
Colloquium on Ocean Dynamics, GEOTRACES/ IMBER/ SOLAS, Liege, Belgium.
HATZIANESTIS Ι., 2011. Marine organic geochemistry of the Eastern Mediterranean: Polycyclic
aromatic hydrocarbons in Aegean and Ionian Sea surface sediments. Geophysical Research
Abstracts, Vol. 13, EGU General Assemply 2011, Vienna, 3-8 April.
IONA S., LAKES V. & LYKIARDOPOULOS A., 2011. The HNODC Data and Information
Management System. IODE 50th Anniversary International Conference, Liège, Belgium, 21-22
March, pp. 49 (http://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewDocumentRecord
&docID=6786)
IONA S., ZAROKANELOS N. & KARAGEVREKIS P., 2011. Marine Data Management in the
Mediterranean Sea within EMODNET Chemistry Project. Black sea Outlook Conference,
Odessa, Ukraine, 2-4 November, pp. 89 (http://81.8.63.74/Downloads/3BSCConf/3BSC_
Conference_Book_of_Abstracts.pdf)
KALOGEROPOULOU V., BILLET D.S.M., GOODAY A.J., LAMPADARIOU N., MARTINEZ
P.A., TSELEPIDES A., VANREUSEL A., 2011. Temporal changes during a 15-year period
(1989-2004) in the deep sea metazoan meiofaunal nematode and copepod assemblages st the
PAP, NE Atlantic. World Conference on Marine Biodiversity, Aberdeen, Scotland, U.K., 26-30
September.
KARAGEORGIS A.P., 2011. X-ray applications in marine sedimentology. 20th Conference of the
Hellenic Nuclear Physics Society, Athens, Greece, 27–28 May, p. 42.
KARAGEORGIS A.P., OGSTON A.S., MIKKELSEN O.A., GEORGOPOULOS D., OAIE G.,
KRASAKOPOULOU E., ASIMAKOPOULOU G., KANELLOPOULOS TH. &
ANAGNOSTOU, CH., 2011. Transmissometry and LISST measurements vs. Bottle particulate
matter data in high density gradients: the Danube delta, Black Sea. SESAME Final Scientific
Conference, Athens, 4-8 April.
KASSIS D., NITTIS K., & PERIVOLIOTIS L., 2011: Hydrodynamic properties of the south Ionian
Sea based on the POSEIDON Pylos observatory, 6th EuroGOOS Conference, Sopot, Poland, 4-6
October, Book of Abstracts pp. 27
KASSIS D., NITTIS K., PERIVOLIOTIS L., CHONDRONASSIOS T., PETIHAKIS G. &
PAGONIS P., 2011: Hydrodynamic properties of the south Ionian Sea based on the POSEIDON
Pylos observatory. Sustainable Operational Oceanography, Sixth EuroGOOS Conference, Sopot,
Poland, 4 – 6 October, ISBN.
130
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
KONTOYIANNIS H., PAPADOPOULOS V., KAZMIN A., ZATSEPIN A. & GEORGOPOULOS
D., 2011. Climatic variability of the near-surface sea temperatures in the Aegean-Black Sea
system and relation to meteorologic forcing. MED-CLIVAR Conference, Lecce, Italy, June.
LAGARIA A., PSARRA S., GOGOU A., KRASAKOPOULOU E., PAVLIDOU E., TUGRUL S.,
YUCEL N. & CHRISTAKI U., 2011. Particulate and dissolved primary production along a
gradient of hydrographic and trophic regimes. SESAME Final Scientific Conference, Athens, 4-8
April.
LAMPITT R., LARKIN K., HARTMAN S., GKRITZALIS A., PAGNANI M., PEBODY M.,
RUHL H., BILLETT D., HÜHNERBACH V., MASSON D., ØSTERHUS S., NITTIS K.,
LYKOUSIS V., PETIHAKIS G., CARDIN V., BENSI M., BRUNETTI F., BOZZANO R.,
PENSIERI S., WALLACE D., KARSTENSEN J., BERNDT C., PRIEDE I., HOLFORD A.,
NIEDZIELSKI T., HASTIE L., JAMIESON A., COPPOLA L., TAMBURINI C., LEFÈVRE D.,
ROBERT A., POULIQUEN S., CARVAL T., GHIRON S., LLINÁS-GONZÁLEZ O., CIANCA
A., MELICIO O., SANTOS C., MEDINA A., SILVA P., MONTEIRO I., GONZÁLEZ-DÁVILA
M. & SANTANA-CASIANO M., 2011. The EuroSITES open ocean observatory network:
Results and future vision. Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-3687-1, 2011
EGU General Assembly 2011.
LYKIARDOPOULOS A., IONA S. & LAKES V., 2011. Oil spill event tracking based on diverse
datasets using harmonization tools: an example of the Aegean Sea. Black sea Outlook
Conference, Odessa, Ukraine, 2-4 November, pp. 96 (http://81.8.63.74/Downloads/3BSCConf/
3BSC_Conference_Book_of_Abstracts.pdf)
MAGIOPOULOS I., PAPATHANASSIOU E. & PITTA P., 2011. Viruses in a deep oligotrophic
sea: Seasonal distribution of marine viruses in the epi- meso- and bathypelagic waters of the
Eastern Mediterranean Sea. SESAME Final Scientific Conference, Athens, 4-8 April.
MALLIOS A., RIDAO P., CARRERAS M. & HERNANDEZ E., 2011. Navigating and Mapping
with the Sparus AUV in a Natural and Unstructured Underwater Environment. Oceans 2011
IEEE, Kona, USA, September 19-22
MOLINERO J-C., HIDALGO M., COLL M., BATISTIC M., BONNET D., CASINI M., ONS
DALY YAHIA, MARÍA LUZ FERNÁNDEZ DE PUELLES, KAMBURSKA L., LEBRATO M.,
LICANDRO P., LUCÍA LÓPEZ-LÓPEZ, LUCIC D., MALEJ A., MÉLIN F., PRIETO L.,
SIOKOU-FRANGOU I., ZERVOUDAKI S. & NEJIB DALY YAHIA. Jellyfish outbreaks in the
Mediterranean Sea unveil synergies of climate and fisheries. 5th International Zooplankton
Production Symposium, Chile, 14- 18 March
MOUTSOPOULOS Α, CHRISTOU E.D., ZERVOUDAKI S., FRANGOULIS C. & SIOKOUFRANGOU I., 2011. Production and feeding of key copepods in the Eastern Mediterranean Sea.
SESAME Final Scientific Conference, Athens, 4-8 April.
MOUTSOPOULOS Α, CHRISTOU E.D., ZERVOUDAKI S., FRANGOULIS C. & SIOKOUFRANGOU I., 2011. Copepod rates in the North Eastern Aegean Sea using a lagrangian
approach. SESAME Final Scientific Conference, Athens, 4-8 April.
MOUTSOPOULOS Α, CHRISTOU E.D., ZERVOUDAKI S., FRANGOULIS C., PAVLIDOU A. &
SIOKOU-FRANGOU I., 2011. Vital rates of Clausocalanus furcatus in a coastal area (Saronikos
Gulf, Aegean Sea, Greece). SESAME Final Scientific Conference, Athens, 4-8 April.
NOMIKOU P., CAREY S., PAPANIKOLAOU D., CROFF BELL K., SAKELLARIOU D. &
BEJELOU K., 2011. Volcanic Hazard in the Kolumbo Submarine Volcanic Zone NE of
Santorini Island. Understanding Extreme Geohazards: The Science of the Disaster Risk
Management Cycle. European Science Foundation Conference November 28 to December 1,
2011, Sant Feliu de Guixols, Spain
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
131
NTOUMAS M., KASSIS D., POTIRIS M., BALLAS D., CHONDRONASSIOS T., PAGONIS P.,
TSAGARAKI T., PODARAS D., MANOUSAKIS L., ZERVAKIS V., DRAKOPOULOS P.,
PETIHAKIS G. & NITTIS K., 2011. Activities of the calibration laboratory at HCMR – Crete.
Progress and challenges. 6th Eurogoos Conference Sopot, Poland, 4-6 October.
PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., CORSINI-FOKA M. AND RAITSOS D.E., 2011. Alien
invasions and climatic changes: the southeastern Aegean experience. 12th International
Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), Rhodes, Greece, 8-10
September: A1376-A1383.
PAPADOPOULOS A., KORRES G. & KATSAFADOS P., 2011. Towards a dynamic coupling
between the atmospheric and the ocean wave forecasting models of the POSEIDON system. The
6th EuroGOOS Conference on Sustainable Operational Oceanography, Sopot, Poland, 4-6
October, Book of abstracts, 102.
PAPADOPOULOS V.P., KONTOYIANNIS H., RUIZ S. & ZAROKANELLOS N., 2011. Influence
of atmospheric circulation on turbulent air-sea heat fluxes over the Mediterranean Sea during
winter: An overview. MedCLIVAR Final Conference, Lecce, Italy, 6-9 June.
PAPAGEORGIOU N., SEVASTOU K. & KARAKASSIS I., 2011. The elaboration of a new Greek
regulatory scheme for the adaptation of fish farming production to the environmental
characteristics of the receiving marine ecosystems. EAS 2011, Rhodes, Greece, 18-21 October.
PARINOS C., GOGOU A., BOULOUBASSI I., STAVRAKAKIS S., PLAKIDI E. &
HATZIANESTIS I., 2011. Occurrence and Fluxes of PAHs in the Open SW Black Sea. 3rd Biannual Black Sea Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE, Project Joint Conference
Odessa, Ukraine, 1 - 4 November, p. 62
PAVLIDOU A. & KONTOYIANNIS H., 2011. Dissolved oxygen and nutrient dynamics in East
Mediterranean Sea (Aegean, Ionian and Levantine Seas). Geophysical Research abstracts Vol.
13, EGU2011-9115, 2011EGU General Assembly 2011.
PAVLIDOU A., ANAGNOSTOU CH., KONTOYIANNIS H. & PSYLLIDOU-GIOURANOVITS
R., 2011. Oxygen depletion in a semi-enclosed area of Aegean Sea (East Mediterranean).
Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-6521, 2011 EGU General Assembly 2011,
Vienne, 3-8 April.
PAVLIDOU A., HATZIANESTIS I., ZERI CH. & ROUSSELAKI E., 2011. Chemistry of submarine
groundwater discharge in kalogria bay, Messinia- Greece. 9th International Hydrogeological
Congress, Kalavrita, Greece, October.
PITTA P., TSAGARAKI T.M. & JACOBSEN A., 2011. The mesocosm facilities of HCMR- Crete
in the eastern Mediterranean. The Future of the 21st Century Ocean Marine Sciences and
European Research Infrastructures Marine ESFRI symposium, Brest- France, 28th June - 1st
July.
POLITIKOS D., TRIANTAFYLLOU G., TSIARAS K., GIANNOULAKI M., MACHIAS A.,
SOMARAKIS S., 2011. The application of a biophysical model to the North Aegean anchovy
fishery: its implication for spatial management, ICES annual Conference, Gdansk, 20-24
September.
PUDDU A., PSARRA S., AMALFITANO S., ASSIMAKOPOULOU G., CHRISTAKI U.,
GIANNAKOUROU A., LAGARIA A., MAGIOPOULOS I., MARA P., PAGOU K, PITTA P.,
VARKITZI I., YUCEL N. & ZOPPINI A., 2011. Spatial and seasonal variability of primary
production, bacterial production, community respiration and community trophic level in the
Eastern Mediterranean. SESAME Final Scientific Conference, Athens, 4-8 April.
132
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
RAITSOS D., BEAUGRAND G., GEORGOPOULOS D., ZENETOS A., PANCUCCIPAPADOPOULOU A.M., THEOCHARIS A. & PAPATHANASSIOU E., 2011. Global climate
change amplifies the entry of tropical species into the Eastern Mediterranean Sea. SESAME
Final Scientific Conference Electra Palace Hotel, Athens, Greece. 4-8 April.
REIZOPOULOU S., NICOLAIDOU A. & CHRONIS T., 2011. Human impacts on biodiversity in
Amvrakikos Gulf, 2011. 5th EUROLAG European Coastal Lagoons Symposium 2011, University
of Aveiro, Portugal, 25-30 July.
SAKELLARIOU D., ROUSAKIS G., MAROULAKIS S., GEORGIOU P. HENDERSON J.,
GALLOU C., SPONDYLIS I., PIZARRO O., MALLIOS A., HOGARTH P. & FLEMMING N.,
2011. The Late Neolithic – Early Helladic Pavlopetri submerged city: innovative mapping
techniques and reconstruction of the prehistoric landscape. DEGUWA Abstracts: In Poseidons
Realm XVI: “Early Seafaring of the Mediterranean Sea - From the Beginning until the late
Bronze Age 800 BC”, Heidelberg, Germany, 18-20 February.
SAKELLARIOU D., ROUSAKIS G., MAROULAKIS S., GEORGIOU P., KALOGIROU S.,
HENDERSON J., GALLOU CH., SPONDYLIS I., PIZZARO O., HOGARTH P. & FLEMMING
N., 2011. The submerged city of Pavlopetri. In Poseidons Reich XVI, (DEGUWA 2011),
Heidelberg, 18-20 February.
SEVASTOU K., LAMPADARIOU N. ELEFTHERIOU A., 2011. Meiobenthic diversity from
tropical and temperate sandy beaches. World Conference on Marine Biodiversity, Aberdeen,
Scotland, U.K., 26-30 September.
SEVASTOU K., LAMPADARIOU N., KALOGEROPOULOU V., POLYMENAKOU P. &
TSELEPIDES A., 2011. Meiobenthic communities at Eratosthenes Seamount: preliminary
results. 2nd Annual Meeting of HERMIONE project, Malaga, Spain, 11-16 April.
SHTEREVA G., KRASAKOPOULOU E., HRISTOVA O. & DZHUROVA B., 2011. Particulate
organic matter distribution in Western Black Sea. SESAME Final Scientific Conference, Athens,
4-8 April.
SIGALA K., REIZOPOULOU S., BASSET A. & NICOLAIDOU A. 2011. Functional diversity in
three Mediterranean transitional ecosystems. 5th EUROLAG European Coastal Lagoons
Symposium 2011, University of Aveiro, Portugal, 25-30 July.
SIOKOU-FRANGOU I., MAZZOCCHI M.-G., CHRISTOU E. D. & ZERVOUDAKI S., 2011
Effects of hydrology and circulation on mesozooplankton in the eastern Mediterranean Sea.
Workshop “Variability of the Eastern and Western Mediterranean circulation and thermohaline
properties; similarities and differences” Rome, 7-9 November.
SIOKOU-FRANGOU I., PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A., PROTOPAPA M., RAITSOS D.,
THEOCHARIS A., ZERVAKIS V. & ZERVOUDAKI S., 2011. Mesozooplankton in the Aegean
Sea (E.Mediterranean Sea): Differences among decades. 5th International Zooplankton
Production Symposium: Population Connections, Community Dynamics, and Climate
Variability. Pucon, Chile, 14-18 March.
SOUVERMEZOGLOU E., KRASAKOPOULOU E. & GOYET C. 2011. Total inorganic carbon
and total alkalinity distribution in the Eastern Mediterranean. SESAME Final Scientific
Conference, Athens, 4-8 April.
STAVRAKAKIS S., GOGOU A., SANCHEZ-VIDAL A., STAVRAKAKI I., KONTOYANNIS H.
& PAPATHANASSIOU V., 2011. Temporal Variability and Composition of Particle Fluxes in
the SW Black Sea. 3rd Bi-annual Black Sea Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE,
Project Joint Conference Odessa, Ukraine, 1 - 4 November, p. 70
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
133
SYNOLAKIS C., NITTIS K., PERIVOLIOTIS L., BALLAS D., KASSIS D., PETIHAKIS G.,
LYKOUSIS V., CHRONIS G., PAPATHANASSIOU V., GEORGOPOULOS D. & PAGONIS
P., 2011. The POSEIDON multi-platform observatory of the Eastern Mediterranean: from
regional to global long-term sustained ocean observations, AGU Fall meeting 2011, S.Francisco,
USA, 5-9 December.
THEODOSI C., GOGOU A., KOKOTOS A., STAVRAKAKIS S., LYKOUSIS V., PARINOS G.,
HATZIANESTIS J. & MIHALOPOULOS N., 2011. Seasonal and depth-related variations of
trace metals, organic, elemental carbon and molecular tracers in settling particles from the open
Eastern Mediterranean Sea (NESTOR site)’. 43th International Liège Colloquium on Ocean
Dynamics – GEOTRACES/ IMBER/ SOLAS, Liège, Belgium.
TRIANTAFYLLOU G., HOTEIT I., POLITIKOS D., TSIARAS K. & PETIHAKIS G., 2011.
Simultaneous assimilation of fish and biochemical data into an E2E marine ecosystem model.
AMEMR III “The Next Generation” Plymouth 27-30 June.
TRIANTAFYLLOU G., LUO X., PETIHAKIS G. & HOTEIT I., 2011. An ensemble
implementation of the H∞ filter with application to a coupled marine ecosystem model. AMEMR
III “The Next Generation” Plymouth 27-30 June.
TRIANTAFYLLOU G., TSIARAS K., & I. HOTEIT, 2011. Ecological Modeling of the Red Sea.
Red Sea Science Symposium, KAUST University, Thuwal, Saudi Arabia, 6-18 April.
TRIPSANAS E.K., KARAGEORGIS A.P., ANAGNOSTOU C., LYKOUSIS V. &
SAKELLARIOU D., 2011. Quaternary volcanic eruptions of the Santorini Island and associated
gravity flow deposits in the Cretan Basin, South Aegean Sea. European Science Foundation
Conference, Sant Feliu de Guixols, Spain, 28 November – 1 December, p. 23.
TSABARIS C., PATIRIS D.L., KARAGEORGIS A., ELEFTHERIOU G., GEORGOPOULOS D.,
PAPADOPOULOS V,. PROSPATHOPOULOS A. & PAPATHANASIOU, E., 2011.
Application of an in-situ system for continuous monitoring of radionuclides in submarine
groundwater sources. 9th International Hydrogeological Congress of Greece, Kalavrita, Greece,
5-8 October.
TSIAMIS K & PANAYOTIDIS P. 2011 Long-term changes of marine macroalgae in a
Mediterranean embayment: Saronikos Gulf (Greece). 5th European Phycological Congress
Rhodes, September.
TSIARAS K., PETIHAKIS G., KOURAFALOU V., KRASAKOPOULOU E. &
TRIANTAFYLLOU G., 2011. Changes in the N. Aegean ecosystem functioning over the last
decades: Impact of river nutrient load variability on nutrient conditions, productivity and food
web dynamics. SESAME Final Scientific Conference, Athens, 4-8 April.
TSIARAS K., TRIANTAFYLLOU G., POLITIKOS D., SOMARAKIS S., PETIHAKIS G. &
POLLANI A., 2011. Development of a 3D-IBM for the European anchovy (Engraulis
encrasicolus) in the Mediterranean Sea. AMEMR III “The Next Generation” Plymouth 27-30
June.
VARKITZI I., K. PAGOU, M. PANTAZI & PAPATHANASSIOU E., 2011. Crrent state of
phytoplankton populations in Aegean, Ionian and Libyan seas (Eastern Mediterranean):
Composition and distribution. SESAME Final Scientific Conference, Athens, 4-8 April.
ZANDARA S., RIDAO P., RIBAS D., CAMPOS R. & MALLIOS A., 2011. Kornati Bathymetry
Survey Data-Set for Navigation and Mapping. The 19th Mediterranean Conference on Control
and Automation, Corfu, Greece, 20-23 June.
ZOULIAS TH., KAPIRIS K. & REIZOPOULOU S., 2011. Study of the ecological structure of three
lagoons of Amvrakikos Gulf (W. Greece) based on fishery and ecological indicators. 5th
EUROLAG European Coastal Lagoons Symposium 2011, University of Aveiro, Portugal, 25-30
July.
134
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
7.7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
KABERI H., TSABARIS C. & ILIAKIS S., 2011, The use of natural and anthropogenic
radionuclides in calculating the recent sedimentation rates in the marine environment. 20th
Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society, National Technical University of Athens,
Athens, 27-28 May.
PAPAGEORGIOU D., ELEFTHERIOU G., PATIRIS D.L., TSABARIS C., KOKKORIS M. &
VLASTOU R., 2011. Radioactivity measurements in core sediments from gulf of Corinth,
Litochoro coast and Black Sea. 20th Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society,
National Technical University of Athens, Athens, 27-28 May.
PAPPA F., TSABARIS C., PATIRIS D.L., ELEFTHERIOU G., KOKKORIS M., VLASTOU R. &
KABERI H., 2011. Diffusion and transfer of 137Cs in deep basins of the Aegean Sea. 20th
Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society, National Technical University of Athens,
Athens, 27-28 May.
TSABARIS C., ELEFTHERIOU G., PROSPATHOPOULOS A., DAKLADAS TH., PATIRIS D.L.,
KOKKORIS M. & VLASTOU R., 2011. In-situ and automated radionuclide quantitative
characterization in aquatic ecosystems. 20th Symposium of the Hellenic Nuclear Physics Society,
ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος, Αθήνα, 27-28 Μαΐου.
ΚΟΝΙ∆Α Κ. & ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π., 2011. Η θαλάσσια βλάστηση των µεγάλων Φαιοφυκών στις
ελληνικές ακτές: η καταληκτική κοινωνία και τα στάδια υποβάθµισής. Πανελλήνιο Συνέδριο
Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυµνο
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΑΙΚ. & ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π., 2011. Η µείωση της φυτοκάλυψης των Νιτρόφιλων
Χλωροφυκών στο Σαρωνικό Κόλπο: δεδοµένα της δεκαετίας 1999-2009. Πανελλήνιο Συνέδριο
Βοτανικής Εταιρείας, Ρέθυµνο.
ΡΟΥΣΑΚΗΣ Γ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α. Π., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Χ. & ΚΑΜΠΕΡΗ Ε.,
2011. Υποθαλάσσιες γεωλογικές και γεωτεχνικές µελέτες για την κατασκευή τεχνητών υφάλων
στο θαλάσσιο πυθµένα παράκτιων περιοχών. 5ο Πανελλήνιο συνέδριο ‘‘∆ιαχείρισης και
βελτίωσης παράκτιων ζωνών’’, Εργαστήριο Λιµενικών Έργων, Ε.Μ.Π., Αθήνα , 21-24
Νοεµβρίου, σελ 351-360
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π., ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β., ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π., ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ Χ.,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡ., 2011, Συµβολή στη διαδικασία καθορισµού
του αιγιαλού: Μια επιστηµονική προσέγγιση στον υπολογισµό των «µεγίστων και συνήθων
αναβάσεων» των κυµατισµών στην ακτή. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου “∆ιαχείριση και
Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών”, Εργαστήριο Λιµενικών Έργων, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
ΕΜΠ, Ιδρυµα Ευγενίδου, 21-24 Νοεµβρίου.
7.8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ/ WORKSHOPS
ANAGNOSTOU CH., KARAGEORGIS, A., PAGOU, K., 2011. Suspended particulate matter in a
semi-enclosed marine area receiving significant riverine freshwater inputs - Nothern Thermaikos
Gulf, NW Aegean Sea. 3rd Geotraces Data-Model Synergy Workshop, Universitat Autonoma de
Barcelona, Spain, 14-17 November, p. 6.
APOSTOLAKI E.T., KARAKASSIS I. & KRASAKOPOULOU E., 2011. Carbon metabolism in
Greek seagrass ecosystems: recent results and future plans. COST Workshop ‘Linking
Ecophysiology and Ecogenomics in Seagrass Systems’, Napoli, Italy, 1-2 March.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
135
GOGOU A., BOULOUBASSI I., KATSOURAS G., ROUSSAKIS G. & LYKOUSIS V., 2011.
Biomarker proxy-reconstructions of climatic and productivity patterns in the NE Mediterranean
Sea during the Holocene. 25th International Meeting on Organic Geochemistry (IMOG),
Interlaken, Switzerland.
IONA S., 2011. Cross-Network integration issues from DMPA. Fourth Session of the JCOMM
Observations
Coordination
Group
(OCG),
Hobart,
Australia,
18-20
April,
(http://www.jcomm.info/index.php?option=com_oe&task=viewEventDocs&eventID=756).
IONA S., 2011. JCOMM/DMPA Coordinator, IODE Co-Chair “IOC/IODE perspectives on long
term ocean climatic data sets”, Third International Workshop on Advances in the Use of
Historical Marine Climate Data (MARCDAT-III), ESA-ESRIN, Frascati, Rome, Italy 2-6 May
(http://icoads.noaa.gov/marcdat3/marcdat3_abstract_book_v6.pdf).
IONA S., AXAOPOULOS P., SOFIANOS S., ZAROKANELOS N. & THEODOROU A., 2011.
Long Term Variability of the Mediterranean Sea Surface Temperature using International
Databases including the ICOADS. Third International Workshop on Advances in the Use of
Historical Marine Climate Data (MARCDAT-III), ESA-ESRIN, Frascati (Rome), Italy, 2-6 May,
pp. 27, (http://icoads.noaa.gov/marcdat3/marcdat3_abstract_book_v6.pdf).
KARAGEORGIS A.P. & PAPATHANASSIOU E., 2011. Multi-parameter monitoring of a
freshwater submarine groundwater discharge in SW Greece. AGU, Fall Meeting, San Francisco,
California, USA, 5-9 December, H31G-1260.
KARAGEORGIS A.P., KANELLOPOULOS T.D., GEORGOPOULOS D. & ANAGNOSTOU C.,
2011. Use of laser diffraction methods to obtain in-situ particle size distribution. Examples from
the Mediterranean Sea and the Black Sea. 3rd Geotraces Data-Model Synergy Workshop,
Universitat Autonoma de Barcelona, Spain, 14-17 November, p. 28.
LYKOUSIS V., SMITH C., SALOMIDI M., STAVRAKAKIS, S., KONTOGIANNIS, H. 2011.
Hydro-sedimentary processes, deep corals and anthropogenic impacts in the canyons of the W.
Cretan straits: new findings from HERMIONE ROV dives and fixed moorings. HERMIONE
Annual Meeting 2011, Malaga, 11–15 April.
MICHALOPOULOS M., ALLISON M. & PARINOS K., 2011. Reactive silica and organic matter
associations in Mississippi delta sediments: Implications for O.M. burial and preservation. IBiS
2011 Int. Meeting, Antwerp., Belgium, p.30
NOMIKOU P., ALEXANDRI M., LYKOUSIS V., SAKELLARIOU D. & BALLAS D., 2011.
Swath bathymetry and morphological slope analysis of the Corinth Gulf. Editors: C. Grützner, T.
Fernández Steeger, I. Papanikolaou, K. Reicherter, P.G. Silva, R. Pérez-López,and A. Vött,
PROCEEDINGS 2nd INQUA-IGCP 567 International Workshop on Active Tectonics,
Earthquake Geology, Archaeology and Engineering, Corinth, Greece, 19-24 September, p. 155158
NOMIKOU P., CAREY S., PAPANIKOLAOU D., CROFF CROFF BELL K., SAKELLARIOU D.
& BEJELOU K., 2011. Volcanic Hazard in the Kolumbo Submarine Volcanic Zone NE of
Santorini Island. William Smith Meeting: Remote Sensing of volcanoes & Volcanic processes:
integrating observation & modeling, London, 4-5 October, p.34
NOMIKOU P., CAREY S., PAPANIKOLAOU D., CROFF CROFF BELL K., SAKELLARIOU D.,
ALEXANDRI M. & BEJELOU K., 2011. Morphological Slope Analysis in the Kolumbo
Submarine Volcanic Zone NE of Santorini Island. 15th Joint Geomorphological Meeting, Athens,
June, p. 88-91
PAPATHANASSIOU E., REIZOPOULOU S., KRASAKOPOULOU E. & SALOMIDI M., 2010.
Networking Coastal and Marine Protected Areas: The Hellenic Status. 3rd International
Workshop Towards a Representative Network of MPAS in the Adriatic, Piran, 28-29 October.
136
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
PATIRIS D.L., TSABARIS C. & ELEFTHERIOU G., 2011. Radon measurements in the aquifer of
Grand Sasso, L’ Aquila, Italy. 2nd Methodological - Coordination Workshop of BlackSeaHazNet
project, Tbilisi, Georgia, 13-16 September.
PATIRIS D.L., TSABARIS C., IOANNIDES K.G., STAMOULIS K. & BLEKAS K., 2011. Track
image analysis code TRIACII: A tool for fast and reliable counting of tracks recorded by
SSNTD, application for spatial extensive radon surveys. 1st Methodological - Coordination
Workshop of BlackSeaHazNet project, Ohrid, FYROM, 2-5 May.
REIZOPOULOU S., 2011. Biodiversity changes in the lagoons of Amvrakikos Gulf. UNESCO
International Workshop “The Ecological Implications of Climate Change on the LoVe”, Venice,
Italy, 26-27 May.REIZOPOULOU S., 2011. Country Report: Lagoons in Greece, 2001.
International Workshop FAO - GFCM General Fisheries Commission for the Mediterranean,
Interactions Between Aquaculture And Capture Fisheries In Mediterranean Coastal Lagoons,
Toward A Sustainable Management (LaMed), Cagliari, Italy, 26-28 June.
SAKELLARIOU D., LYKOUSIS V., ROUSAKIS G., 2011. Holocene seaf loor faulting in the Gulf
of Corinth: the potential for underwater paleoseismology. Editors: C. Grützner, T. Fernández
Steeger, I. Papanikolaou, K. Reicherter, P.G. Silva, R. Pérez-López,and A. Vött, 2nd INQUAIGCP 567 International Workshop on Active Tectonics, Earthquake Geology, Archaeology and
Engineering, Corinth, Greece, 19-24 September, p. 218-221
SALOMIDI M., 2011. Brown algal biodiversity and ecology in eastern Mediterranean sea, TOTAL
FOUNDATION. Mid-project Workshop, Rhodes, Greece, 10-11 September.
SALOMIDI M., 2011. Overview of the available information for the spatial distribution of
coralligenous and maerl beds in Greek waters and the Eastern Mediterranean basin, the
associated information. MEDISEH Kickoff Meeting, Iraklion, 11-13 October.
SEVASTOU K, LAMPADARIOU N, KALOGEROPOULOU V, POLYMENAKOU P &
TSELEPIDES A., 2011. Meiobenthic communities at Eratosthenes Seamount: preliminary
results. 2nd Annual Meeting of HERMIONE project, Malaga, Spain, 11-16 April.
SMITH C.J., MYTILINEOU CH., PAPADOPOULOU K-N., SALOMIDI M., LYKOUSIS V.,
PAPATHANASSIOU V. & SAKELLARIOU D., 2011. The Hellenic Arc: ROV observations of
slope habitats and biodiversity. HERMIONE Annual Meeting 2011, Malaga, 11–15 April.
THEOCHARIS A., KORRES G., GEORGOPOULOS D. & KROKOS G., 2011. Variability of the
thermohaline circulation in the Mediterranean. Variability of the Eastern and Western
Mediterranean Circulation and Thermohaline Properties: Similarities and Differences (on the
occasion of 25 years of the project Physical Oceanography of the Eastern Mediterranean –
POEM).MEDCLIVAR Workshop, Rome, Italy, 7-11 November.
TRIANTAFYLLOU G., TSIARAS K., SMITH C., PAPADOPOULOU K. & PETIHAKIS G., 2011.
N. Aegean model: Progress in the implementation of OSMOSE and carbonate system modules,
MEECE 2nd Science Meeting, San Sebastian, June.
TSABARIS C. & PROSPATHOPOULOS A., 2011. Automated Quantitative Analysis of In-Situ NaI
Measured Spectra in the Marine Environment. 1st Methodological - Coordination Workshop of
BlackSeaHazNet project, Ohrid, FYROM, 2-5 May.
TSABARIS C., PATIRIS D., ELEFTHERIOU G. & PROSPATHOPOULOS A., 2011. Radioactivity
Measurements in the Marine Environment using HCMR Installations. 1st Methodological Coordination Workshop of BlackSeaHazNet project, Ohrid, FYROM, 2-5 May.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
137
7.9 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
CHRONIS T., 2011. The El Nino copycat: the eastern Mediterranean case. Massachusetts Institute
of Technology, January.
CHRONIS T., 2011. The El Nino copycat: the eastern Mediterranean case. National Oceanic and
Atmospheric Administration/Climate Prediction Center (NOAA/CPC), January.
CHRONIS T., 2011. The El Nino copycat: the eastern Mediterranean case. Harvard University,
January.
CHRONIS T., 2011. The El Nino copycat: the eastern Mediterranean case. NASA/MFSC, January.
NITTIS K., 2011. Key challenges for marine science and operational oceanography; Marine Board
perspective, Opening Session of 6th EuroGOOS Conference, Sopot, Poland, 4-6 October.
NITTIS K., 2011. Navigating the Future: linking research challenges and infrastructure needs,
International symposium: The future of the 21st century ocean - Marine Sciences and European
Research Infrastructures, Brest-France, 28 June-1 July.
NITTIS K., 2011. Towards a European Ocean Observing System, Public Hearing at the European
Parliament on Marine and Maritime Research Infrastructures organized by the EP Seas and
Coastal Affairs Intergroup. 4th March.
PAGOU K., GIANNAKOUROU A., ZERVOUDAKI S. & VARKITZI I., 2011. Overview on
culturing of planktonic organisms and key measurements. Workshop on Mediterranean
acidification perturbation experiments on planktonic organisms, organized by HCMR in
Anavyssos, 21-23 September.
SAKELLARIOU D., BAILEY G. & FLEMMING N., 2011. Project Deukalion. Discovering
Europe’s Submerged Prehistoric Landscapes on the Seabed. DG MARE, Lunchtime Conference submerged prehistoric landscapes, Brussels, 28 June 2010.
TRIANTAFYLLOU G., 2011. The Poseidon System – an Ocean Observing System in the Eastern
Mediterranean. Building Capacity for the Red Sea Toward a Management Tool. KAUST
University, Thuwal, Saudi Arabia, 13-20 April.
TSABARIS CH., 2011. Radionuclide quantitative characterisation in aquatic ecosystems at the
Hellenic Centre for Marine Research. In the frame work of International Atomic Energy Agency
Technical Meeting on Sharing Experience, Current Status and Guidelines for Effective
Utilization of Nuclear Instrumentation for Environmental Applications in Developing Member
States, Vienna, Austria, 7-15 July, 17-21 October.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆., & ΚΑΤΣΑΡΟΣ Κ., 2011. Η έρευνα των ελληνικών βυθών µε τα υποβρύχια
οχήµατα του ΕΛΚΕΘΕ: Υποθαλάσσια ηφαίστεια, Κοραλλιογενείς κήποι, Παρατηρητήρια βυθού,
ατυχήµατα, ιστορικά ναυάγια. Ένωση Αυτοδυτών Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης,
Μέγαρο Μπίλλη Πλατεέα Ιπποδροµίου, Τετάρτη 18 Μαϊου 2011.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆., 2011. Η έρευνα του βυθού της θάλασσας γύρω από τον Καβοµαλιά:
βυθισµένες πολιτείες, απολιθωµένες γεωµορφές, κήποι κοραλλιών, αρχαία ναυάγια,
υποθαλάσσια ρήγµατα, ανθρωπογενείς παρεµβάσεις. ∆ιεθνές Συµπόσιο Πολιτιστικής και
Περιβαλλοντικής Κληρονοµιάς και Τοπίου «Καβοµαλιάς: Από το Οµηρικό στο Σύγχρονο Τοπίο»,
Μονεµβασιά, 30 Απριλίου.
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ., 2011. Θαλάσσιος Τουρισµός και Βιοποικιλότητα: Φίλοι ή Εχθροί; Ηµερίδα
Βιώσιµη ∆ιαχείριση Τουριστικών Προορισµών, Βιοποικιλότητα & Τοπικές Κοινωνίες,
MEDASSET, Αθήνα, 9 Σεπτέµβρη.
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ., 2011. Οι καρχαρίες στην ελληνική πραγµατικότητα. «Human Jaws, η µάστιγα των
ωκεανών», Σύλλογος Ερασιτεχνών Αυτοδυτών Τηθύς, Άλιµος, 13 Νοέµβρη.
138
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ., 2011. Coastal vulnerability of Saronikos Gulf to intense natural events. Its
interplay with the Greek law for the delimitation of the seashore. Workshop που διοργανώθηκε
από τον IOC στο Παρίσι, στα πλαίσια του προγράµµατος NEAMTIC/ICAM µε τίτλο “Workshop on
coastal management approaches for sea-level related hazards. 5-7 ∆εκεµβρίου.
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ., 2011. Ανεµογεννήτριες και θαλάσσια αιολικά πάρκα. “Εκπαιδευτική Ηµερίδα του
ΚΠΕ Λαυρίου µε θέµα “Ενέργεια: ένα πρόβληµα ή µια ευκαιρία. 26 Φεβρουαρίου.
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ., 2011. Το ερευνητικό πρόγραµµα ΕΣΠΕΝ: Μια συνεισφορά προς την αναθεώρηση
του ΕΑΝ 9. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Κλάδος Ελέγχου
Εµπορικών Πλοίων – Τµήµα Ναυπηγικών Επιθεωρήσεων, Πειραιάς. 20 Σεπτεµβρίου.
ΤΣΑΠΑΚΗΣ Μ., 2011. Οργανικοί ρυπαντές στο θαλάσσιο περιβάλλον: Σηµερινή κατάσταση και
µελλοντικές επιστηµονικές προκλήσεις. Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Χηµείας, Ηράκλειο.
ΨΑΡΡΑ Σ., 2011. Ο κόσµος του πλαγκτού-τροφικά πλέγµατα Μεσογείου και Κρητικού πελάγους.
Προσκεκληµένη οµιλία στο ∆ιήµερο Σεµινάριο ∆ια Βίου Μάθησης Ενηλίκων µε θέµα "Ακτές και
Θάλασσα στην Κρήτη: Προς µια βιώσιµη διαχείριση", διοργάνωση ΚΠΕ Γουβών (υπεύθυνη ∆ρ.
Αικ. Σιακαβάρα), 4 και 5 Ιουνίου.
7.10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
7.10.1 Ερευνητικά Προγράµµατα & Μελέτες
Ποιότητα των βυθοκορηµάτων του θαλάσσιου χώρου έµπροσθεν του λιµένος της εταιρείας
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
Τελική Τεχνική Έκθεση, Ιανουάριος 2011.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Θ.∆. Κανελλόπουλος
Περιβαλλοντική παρακολούθηση του θαλάσσιου χώρου απόρριψης (Σαρωνικός Κόλπος) των
βυθοκορηµάτων της τελικής κοίτης του Κηφισού Ποταµού. Περίοδος µελέτης: Νοέµβριος 2010 Ιανουάριος 2011 (SARGE/ 817)
Γ΄ Τριµηνιαία Τεχνική Έκθεση, Ιανουάριος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Β. Καψιµάλης.
Ωκεανογραφική Μελέτη της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος πλησίον του ΑΗΣ Κερατέας
Λαυρίου σε σχέση µε φαινόµενα αφρισµού. (ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ/ 784)
Προκαταρτική Τεχνική Εκθεση, Φεβρουάριος 2011
Επιστηµονικός υπεύθυνος – Εκδότης: ∆ρ Α. Παυλίδου
Offshore and nearshore geological-geomorphological study of the submarine F/O telecom link at
Rodos-Simi
Final Study, March 2011.
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr G. Rousakis
Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact on European Seas (HERMIONE -Crete/ 3020903)
Interim Report, March 2011.
Project coordinator: Prof. P.P.E. Weaver.
Scientific Coordinator HCMR: Dr N. Lampadariou
Περιβαλλοντική παρακολούθηση του θαλάσσιου χώρου απόρριψης (Σαρωνικός Κόλπος) των
βυθοκορηµάτων της τελικής κοίτης του Κηφισού Ποταµού. Περίοδος µελέτης: Φεβρουάριος 2011 –
Απρίλιος 2011 (SARGE/ 817)
∆΄ Τριµηνιαία Τεχνική Έκθεση, Απρίλιος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Β. Καψιµάλης.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
139
Καταγραφή ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος στην περιοχή διαχυτήρων του αγωγού εκβολής
του Κ.Ε.Λ. Θριασίου Πεδίου στον Κόλπο της Ελευσίνας
Τελική Τεχνική Έκθεση, Απρίλιος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ∆ρ. Ε. Κρασακοπούλου
Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού κόλπου και των
δυτικών ακτών του Ν. Μεσσηνίας για την περίοδο 2006-2011»
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ/ 596)
Έκθεση 5ου Έτους και ανασκόπηση 2006-2011, Μάιος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α. Παυλίδου
Εκτίµηση των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων επιπτώσεων της ρύπανσης που προκλήθηκε
από το ατύχηµα του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» (SEA DIAMOND ΡΥΠΑΝΣΗ/ 678)
Ενδιάµεση έκθεση 4ου έτους, Μάιος 2011.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Ι. Χατζηανέστης.
Παρακολούθηση του οικοσυστήµατος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου υπό την επίδραση του
κέντρου επεξεργασίας λυµάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) (∆' Περίοδος) (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
∆' ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ/ 802)
Τελική Τεχνική Έκθεση (2009-2010).
Έκθεση δεδοµένων, Μάιος 2011
Επιστηµονική Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου
Southern European Seas: Assessing and Modeling Ecosystem changes (SESAME/ 639)
SESAME Final report, May 2011.
Scientific Coordinator Dr. V. Papathanassiou.
Περιβαλλοντική παρακολούθηση του θαλάσσιου χώρου απόρριψης (Σαρωνικός Κόλπος) των
βυθοκορηµάτων της τελικής κοίτης του Κηφισού Ποταµού (SARGE/ 817)
Ετήσια Τελική Έκθεση, Ιούνιος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Β. Καψιµάλης.
Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού κόλπου και των
δυτικών ακτών του νοµού Μεσσηνίας. 2004-2011.
Tελική Τεχνική Εκθεση, Ιούλιος 2011.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ∆ρ. Α. Παυλίδου
Εκτίµηση των βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων επιπτώσεων της ρύπανσης που προκλήθηκε
από το ατύχηµα του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» (SEA DIAMOND ΡΥΠΑΝΣΗ/ 678)
Τελική έκθεση 4ου έτους, Ιούλιος 2011.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Ι. Χατζηανέστης
Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδου µέτρησης ισοτόπων του ραδίου σε υπόγεια νερά χρησιµοποιώντας
πυρηνικές µεθόδους α- και γ- φασµατοσκοπίας
Έκθεση προόδου στο Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Μεταδιδακτορική έρευνα στην
Ελλάδα, τοµέας Γεωγραφία – Γεωλογία - Ωκεανογραφία, υποτοµέας Επιστήµες εδάφους και
υδατικών πόρων, Ιούλιος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Χ. Τσαµπάρης
Περιβαλλοντική παρακολούθηση του θαλάσσιου χώρου απόρριψης (Σαρωνικός Κόλπος) των
βυθοκορηµάτων της τελικής κοίτης του Κηφισού Ποταµού. Περίοδος µελέτης: Ιούνιος 2011
(SARGE-B/ 873)
Α΄ Τριµηνιαία Τεχνική Έκθεση, Αύγουστος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Β. Καψιµάλης.
140
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Ποιότητα των βυθοκορηµάτων που θα προκύψουν από το Έργο: ΑΗΣ Αλιβερίου - Μελέτη,
προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, και θέση σε λειτουργία µονάδας Νο 5, συνδυασµένου κύκλου
καθαρής ισχύος 416.95 MW, µε καύσιµο φυσικό αέριο (ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ/ 871)
Τελική Τεχνική Έκθεση, Αύγουστος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Θ. Κανελλόπουλος
Ωκεανογραφική Μελέτη της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος πλησίον του ΑΗΣ Κερατέας
Λαυρίου σε σχέση µε φαινόµενα αφρισµού. (ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ/ 784)
Ενδιάµεση Τεχνική Έκθεση, Σεπτέµβριος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ∆ρ. Α. Παυλίδου
Συστηµατική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις θέσεις Τσιγκράδο
και Βούδια της ΝήσουΜήλου για τα έτη 2010-2014 (ΜΗΛΟΣ MONITORING/ 845)
1η Τεχνική Έκθεση αποτελεσµάτων, Σεπτέµβριος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Χ. Ζέρη
Συστηµατική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη σκάλα φορτώσεων/
εκφορτώσεων, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014
1η έκθεση αποτελεσµάτων, Σεπτέµβριος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Χ. Ζέρη
Περιβαλλοντική µελέτη βάσης στη σκάλα φόρτωσης βωξίτη στην Ιτέα Φωκίδας (ΙΤΕΑ ΣΚΑΛΑ/
844)
Τελική Τεχνική Εκθεση αποτελεσµάτων, Σεπτέµβριος 2011.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Χ. Ζέρη
Περιβαλλοντική παρακολούθηση του θαλάσσιου χώρου απόρριψης (Σαρωνικός Κόλπος) των
βυθοκορηµάτων της τελικής κοίτης του Κηφισού Ποταµού. Περίοδος µελέτης: Ιούλιος-Αύγουστος
2011 (SARGE-B/ 873)
Β΄ Τριµηνιαία Τεχνική Έκθεση, Οκτώβριος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Β. Καψιµάλης.
Marine Ecosystem Evolution in a Changing Environment (MEECE/ 756)
Second Periodic Report, October 2011.
Scientific Coordinator HCMR Dr. G. Triantafyllou
Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact on European Seas (HERMIONE -Crete/ 3020903)
Interim Report, October 2011.
Project coordinator: Prof. P.P.E. Weaver.
Scientific Coordinator HCMR: Dr N. Lampadariou
Offshore and nearshore geological-geomorphological study of the submarine F/O telecom link at
Simi - Τilos -Nisiros and Limnos - Samothraki Isl.
Final Study, November 2011.
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr G. Rousakis
Ωκεανογραφική Μελέτη της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος πλησίον του ΑΗΣ Κερατέας
Λαυρίου σε σχέση µε φαινόµενα αφρισµού (ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ/ 784)
2η έκθεση αποτελεσµάτων, Νοέµβριος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α. Παυλίδου
Παρακολούθηση βενθικών βιοκοινωνιών του Όρµου Αντίκυρας, µε έµφαση στην εγκατάσταση
θερµόφιλων ειδών (ΒΕΝΘΟΣ ΑΝΙΚΥΡΑΣ/ 830)
Τελική Έκθεση 1ου έτους, Νοέµβ. 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
141
Καταγραφή περιβαλλοντικών συνθηκών στον όρµο Αλιβερίου σε σχέση µε τη λειτουργία µονάδας
αφαλάτωσης νερού στην τσιµεντοβιοµηχανία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΛΙΒΕΡΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ/ 840)
2η τεχνική έκθεση, ∆εκέµβριος 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α. Παυλίδου
Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού κόλπου και των
δυτικών ακτών του Ν. Μεσσηνίας για την περίοδο 2006-2011»
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ/ 596)
2η Ετήσια Τεχνική Έκθεση.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Α. Παυλίδου.
Interbasin exchange in the changing Mediterranean sea: impact on the ecosystem in the vicinity of
the straits connecting the Mediterranean sea with the adjacent basins (MEDEX/ 796)
Έκθεση
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Ι. Σιώκου (έως 17/10/11), ∆ρ Σ. Ζερβουδάκη
Εκτίµηση της ποιότητας των προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν από το έργο «ΑΗΣ Αλιβερίου
– Μελέτη, προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία µονάδας Νο 5,
συνδυασµένου κύκλου καθαρής ισχύος 416,95 MW, µε καύσιµο φυσικό αέριο
Ειδική Μελέτη, 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Θ. Κανελλόπουλος
Το παράκτιο ρεύµα της Εύβοιας στην περιοχή της Κύµης: Η υδροδυναµική δοµή του και η σηµασία
του ως θέση αφθονίας ιχθυοπλαγκτού και πηγή αλιευτικών πόρων (ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΜΗΣ/
851)
Τεχνική έκθεση από το ΕΚΛΕΘΕ προς το Κοινωφελές Ίδρυµα, John. S. Latsis.
∆εκέµβριος 2011.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Χ. Κοντογιάννης
Hotspot Ecosystem Research and Man’s Impact on European Seas (HERMIONE -Crete/ 3020903)
Deliverable 1.5 (Description of meiobenthic communities from selected slope and deep-sea
slopes and basins on European margins), December 2011.
Project coordinator: Prof. P.P.E. Weaver.
Scientific Coordinator HCMR: Dr N. Lampadariou
Regional Drivers of Ecosystem Change and its Influence on Deep-Sea Populations in the
Mediterranean (REDECO/ 3021001)
Third Year Report December 2011.
Scientific Coordinator HCMR (ed.): Dr N. Lampadariou
Regional Drivers of Ecosystem Change and its Influence on Deep-Sea Populations in the
Mediterranean (REDECO/ 3021001)
Deliverable 1 (Field reports on cruises and mooring operations), December 2011.
Project coordinator: Dr. N. Lampadariou
Regional Drivers of Ecosystem Change and its Influence on Deep-Sea Populations in the
Mediterranean (REDECO/ 3021001)
Deliverable 3 (Field reports on supplementary cruises), December 2011.
Project coordinator: Dr. N. Lampadariou
Regional Drivers of Ecosystem Change and its Influence on Deep-Sea Populations in the
Mediterranean (REDECO/ 3021001)
Deliverable 13 (Book of protocols), December 2011.
Project coordinator: Dr. N. Lampadariou
Regional Drivers of Ecosystem Change and its Influence on Deep-Sea Populations in the
Mediterranean (REDECO/ 3021001)
Deliverable 14 (Field reports on supplementary cruises), December 2011.
Project coordinator: Dr. N. Lampadariou
142
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
Έρευνα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την απόρριψη της σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό κόλπο
(1996-2012) (ΛΑΡΚΟ/ 126).
Τεχνική Εκθεση 2011
Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εκδ.): ∆ρ Ν. Σύµπουρα
Complex Research of Earthquake's Forecasting Possiblilities, Seismicity and Climate Change
Correlations (BlackSEaHazNet/ 856)
BlackSeaHazNet Exchange Staff Visit Reporting
Έκθεση δραστηριοτήτων της εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Ερεβάν, Αρµενία, ∆εκέµβριος 2011.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Χ. Τσαµπάρης
Time series of Eastern Mediterranean deep water physical properties and bottom fluxes in the
NESTOR basin (HERMIONE/ 765)
HERMIONE project. Deliverable D1.7.
Scientific Coordinator HCMR: Dr V. Lykousis
The Western Cretan Strait, E. Mediterranean, in Deliverable 2.6 (D2.6) Assessment of long-term
variability of hydrology, currents (including flushing events), and particle fluxes in European
canyons and open slopes (HERMIONE/ 765)
Scientific Coordinator HCMR: Dr V. Lykousis
Μελέτη της ποιότητας του περιβάλλοντος του όρµου Σκορπονερίου
Τελική Έκθεση2011.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Μ. Τσαπάκης
Εκτίµηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος σε µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών στη νήσο
Πόρος.
Πρώτη Έκθεση
Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΕΛΚΕΘΕ (εκδ.): ∆ρ Μ. Τσαπάκης
65 years together.
Final Technical Report January 2011.
Scientific coordinator: Dr. M.A. Pancucci-Papadopoulou
ZANDARA, S., RIDAO, P. & MALLIOS, A., 2011. Scan Matching 2D applied to robot
localization: An extensive comparison of the state of the art. Universitat de Girona, Spain.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
143
Στο Σχήµα Β-Ι-5 φαίνεται το παραχθέν επιστηµονικό έργο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας για το
2011.
Σχήµα B-I-5: ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 2011
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
∆ηµοσιεύσεις σε
∆ιεθνή
Περιοδικά-Βιβλία
∆ηµοσιεύσεις σε
Ελλην.
ΠεριοδικάΒιβλία
Μονογραφίες
8
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
∆ιδακτικές
Σηµειώσεις
Ανακοινώσεις σε
∆ιεθνή Συνέδρια
Ανακοινώσεις σε
Ελλην. Συνέδρια
Ανακοινώσεις σε
∆ιεθνή
Woskshops
Προσκεκληµένες
Οµιλίες
Τεχνικές Εκθέσεις
ΣΕ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΑΙ
ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι.:
Member of the International Society for the Study of Harmful Algae (ISSHA).
Member of the Federation of European Phycological Societies (FEPS).
Μέλος της Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρίας (ΕΛΦΕ).
Κριτής εργασιών στο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό Harmful Algae.
ΙΩΝΑ Α.
Co-Chair στη ∆ιεθνή Επιτροπή του IOC για την Ανταλλαγή Ωκεανογραφικών ∆εδοµένων και
Πληροφοριών (IOC/IODE).
Συντονίστρια του Προγράµµατος ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων της WMO-IOC Τεχνικής Επιτροπής
Ωκεανογραφίας και Μετεωρολογίας (Joint Commission for Oceanography and Marine
Meteorology/Data Management Programme Area-JCOMM/DMPA).
Εθνική Συντονίστρια για τη διαχείριση Ωκεανογραφικών ∆εδοµένων και Πληροφοριών στη
∆ιεθνή Επιτροπή του IOC για την Ανταλλαγή Ωκεανογραφικών ∆εδοµένων και Πληροφοριών
(IOC/IODE).
Co-convener, Earth & Space Science Informatics, European Geophysical Union (EGU).
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β.:
Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στην Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Έρευνας Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ)
του Υπουργείου Εξωτερικών.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(ΙΓΜΕ).
Εθνικός Συντονιστής στο διεθνή οργανισµό Intergovernmental Oceanographic Commission
(IOC).
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
144
Μέλος του Editorial Board του περιοδικού Geo-Marine Letters (Springer).
Μέλος του Editorial Board του περιοδικού Mediterranean Marine Science.
Μέλος της Επιτροπής Γεωµορφολογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας
Member of the American Geophysical Union.
ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.:
Μέλος του ∆.Σ. του "ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ" που
προέκυψε από την υπ’ αρ. 30553/21.12.2009 απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α και δηµοσιεύθηκε στο
Φ.Ε.Κ. µε αρ. 538 της 29/12/2009 (τεύχος Υ.Ε.Θ.Ο.∆.Φ.∆.Ε.∆.Τ.).
ΚΟΡΡΕΣ Γ.:
Εθνικό σηµείο επαφής της Ευρωπαϊκής Υποδοµής EUROARGO.
Εθνικό σηµείο επαφής του προγράµµατος ARGO στα πλαίσια της παγκόσµιας επιτροπής IOCUNESCO.
Υπεύθυνος εθνικού ερευνητικού δικτύου ΑΡΓΩ.
Εκπρόσωπος ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε στο συµβούλιο ανταλλαγής ωκεανογραφικών δεδοµένων στα πλαίσια
του Μεσογειακού ∆ικτύου MOON.
Εκπρόσωπος ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε στο επιστηµονικό συµβούλιο του Μεσογειακού ∆ικτύου MOON.
Εθνικός εκπρόσωπος στη δράση COST “ES1001 SMOS Mission Oceanographic Data
Exploitation”.
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ Ν.:
Πρόεδρος της ∆ιεθνούς
Meiobenthologists).
Ένωσης
Μειοβενθολόγων
(International
Association
of
ΛΥΚΟΥΣΗΣ Β.:
Εθνικός εκπρόσωπος στίς Μεγάλες Ευρωπαικές Ερωπαικές Υποδοµές/ Περιβάλλον (ESFRIEnvironment)
Μέλος Επιτροπής για την διαµόρφωση τελικού κειµένου σχεδίου νόµου «Σύσταση φορέα
Υδρογονανθράκων», για τον εκσυγχρονισµό της υφιστάµενης νοµοθεσίας για την αναζήτηση,
έρευνα και εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΚΑ (ΑΠ ∆1/Γ/1817/28.01.2011).
Μέλος Επιτροπής για την υποστήριξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών αναζήτησης
υδρογονανθράκων µε γεωφυσικές και γεωλογικές έρευνες µη αποκλειστικής χρήσης του ΥΠΕΚΑ
(ΑΠ ∆1/Γ/4495/24.02.2012).
Κριτής στα ∆ιεθνή Περιοδικά:
-Editorial Board in Advances in Oceanography and Limnology
-Marine Geology
-Continental Self Research
-Geotechnical and Geological Engineering
-Marine and Petroleum Geology
-Bulletin Geological Society of Greece
ΝΙΤΤΗΣ Κ.:
Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στο MedGOOS. Πρόεδρος από τον Ιανουάριο 2007.
Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στο Marine Board του European Science Foundation. Εκλογή στη
θέση του Προέδρου τον Μάιο του 2011.
Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στο EuroGOOS.
Πρόεδρος (Chairman) του Operational Advisory Group του MOON (Mediterranean Operational
Oceanography Network).
Μέλος της επιτροπής εµπειρογνωµόνων της ΕΕ για Marine Research Infrastructure.
Συντονιστής της επιτροπής “Interdisciplinary Dialogue Across Science – IDDIAS” του δικτύου
MARCOM. Οργάνωση.
Συν-συντονιστής της επιτροπής “Research Infrastructure Development –RID” του δικτύου
MARCOM.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
145
ΠΑΓΚΟΥ Κ.:
Μέλος του IOC Intergovernmental Panel on Harmful Algal Blooms (IPHAB-X) UNESCO.
Συµµετοχή στη συνάντηση «Tenth Session of the IOC Intergovernmental Panel on Harmful
Algal Blooms (IPHAB-X)», 12-14 April 2011, UNESCO Headquaters Paris.
Μέλος της International Society for the Study of Harmful Algae (ISSHA).
Μέλος Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας (ΕΛΦΕ).
Κριτής εργασιών στα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά
-Mediterranean Marine Science
-Ecological Indicators
-Aquaculture Research
Αξιολογητής αιτήσεων υποψηφίων για µεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου γιά το Ι.Κ.Υ.
PANCUCCI-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Α.:
Member of the Network MeDir (Mediterranean Directory of Marine Scientists and
Professionals).
Member of the network ELNET (Hellenic Lagoons Network).
Member of the Hellenic network on aquatic invasive species (ELNAIS). Στο website του
ΕΛΚΕΘΕ απο τον Ιούλιο 2007.
Mέλος του european expert group on aquatic invasive species (SEBI 2010): Streamlining
Environmental Biodiversity Indicators, WG 5: Numbers and costs of Alien species (under EEA).
Μέλος Οµάδας εργασίας για την ένταξη των ξενικών ειδών στην Οδηγία για τα Νερά (JRC
Working group).
Μέλος του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Ι.Ω.
Κριτής εργασιών στα περιοδικά:
- Mediterranean Marine Science,
- Journal of Marine Biology Association UK,
- Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,
- Central European Journal of Biology.
ΠΑΤΗΡΗΣ ∆.:
Τακτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρίας Πυρηνικής Φυσικής.
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π.:
Κρίση εργασιών που υποβλήθηκαν προς δηµοσίευση στο επιστηµονικό περιοδικό International
Journal of Remote Sensing
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ Α.:
Μέλος του European Geosciences Union [EGU].
Μέλος του Coastal Education & Research Foundation [CERF].
ΠΗΤΤΑ Π.:
Συµµετοχή στο Marine Board Working Group του European Science Foundation, µε σκοπό την
συγγραφή του Position Paper µε θέµα: Marine microbial diversity and its role in ecosystem
functioning and environmental change.
ΠΡΟΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.:
Κριτής στο διεθνές συνέδριο της ISOPE “21th International Offshore (Ocean) and Polar
Engineering Conference (OMAE-2011)”, Maui, USA, 19-24 June 2011.
Κριτής εργασιών στο περιοδικό:
- The Open Ocean Engineering Journal
ΡΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ:
Member of the Scientific Committee for 5th EUROLAG European Coastal Lagoons Symposium,
University of Aveiro, Portugal, 25-30 July.
Intercalibration expert network-WFD-MED-GIG. TW expert working group. Eθνικός
εκπρόσωπος (contact person) γιά την άσκηση ∆ιαβαθµονόµισης για τα Μεταβατικά Νερά
Intercalibration process-WFD-MED GIG.
146
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
UNESCO, Venice (Italy). Εµπειρογνώµων για τις επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών σε
παράκτιες λιµνοθάλασσες.
FAO - GFCM General Fisheries Commission for the Mediterranean. Εθνικός εµπειρογνώµων για
παράκτιες λιµνοθάλασσες.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆.:
Κριτής Εργασιών στο διεθνές περιοδικό Geological Society Volume Entitlet “Continental
Shelves During Last Glaciolustatic Cycle”: Shelves of the World.
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ.:
Προσκεκληµένο Μέλος της Επιτροπής FAO/Secretariat RAC/SPA, στο Expert Meeting to
propose Standard Methodologies for the Inventory and Monitoring of Coralligenous/Maêrl
Communities and their main species.
Προσκεκληµένο Μέλος της Επιτροπής IUCN RAC/SPA, στο Experts Workshop on Climate
Change Impacts on Marine Biodiversity in the Mediterranean.
ΣΕΒΑΣΤΟΥ Κ.:
Μέλος της ∆ιεθνούς Ένωσης Μειοβενθολόγων (IAM)
Μέλος της συντακτικής οµάδας του ∆ιεθνούς Newsletter “Psammonalia” της ∆ιεθνούς Ένωσης
Μειοβενθολόγων (ΙΑΜ).
ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν.
Ειδικός εµπειρογνώµων σε θέµατα διαβαθµονόµησης δεικτών µακροασπονδύλων στα παράκτια.
Συµµετοχή στο Μεσογειακό ∆ίκτυο ∆ιαβαθµονόµησης. Β. Φάση. WFD CIS MED-GIG Phase II,
II meeting, 21-22 Febr. 2011, Rome, ISPRA.
Κριτής Εργασιών στα περιοδικά:
-Mediterranean Marine Science
-Marine Polluction Bulletin
-Ecological Indicators
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.:
Τεχνικός Σύµβουλος – εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στην επιτροπή του (τέως) Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας σχετικά µε την αναµόρφωση του υπάρχοντος Εγχειριδίου Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας.
Guest editor του special issue του περιοδικού “The Open Ocean Engineering Journal” µε
αντικείµενο “Analysis of extremes waves”.
Μέλος της International Scientific Committee του 7th International Workshop on Ship
Hydrodynamics (IWSH’2011).
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
Κριτής εργασιών στο περιοδικό Applied Radiation and Isotopes (4 εργασίες), Environmental
Monitoring and Assessment.
Κριτής διεθνών ερευνητικών προγραµµάτων.
Κριτής εργασιών διεθνών συνεδρίων.
Μέλος του ΝILNET group (Nuclear Instrumentation Laboratory NETwork) που οργανώθηκε από
το ∆ιεθνή Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας.
ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.:
Εκπρόσωπος του ΕΛΚΕΘΕ στο «EUR-OCEANS Consortium» που έχει στόχο την ανάληψη
κοινών επιτηµονικών πρωτοβουλιών για την προαγωγή της θαλάσσιας έρευνας σε σχέση µε την
αλλαγή του κλίµατος/παγκόσµια αλλαγή.
ΨΑΡΡΑ Σ.:
Μέλος του ASLO (American Society of Limnology and Oceanography)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
9
ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ
147
ΕΡΕΥΝΑΣ-
9.1 ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΠΑΡΙΝΟΣ Κ.:
Εκπόνηση µεταδιδακτορικής έρευνας στα πλαίσια του προγράµµατος “Decadal scale variability
of the Mediterranean ecosystem (MedEcos)”, MarinERA pilot call for international research
projects on “Regional drivers of ecosystem change: Description, modelling and prediction”,
EU/FP6.
Υπεύθυνη ερευνήτρια: ∆ρ Αλεξάνδρα Γώγου, Ερευνήτρια Β’, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας.
09/2010 έως και σήµερα:
9.2 ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ.:
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε θέµα «Plankton Dynamics and Distribution in the Eastern
Mediterranean Sea”. Υπεύθυνος Καθηγητής Prof. Dr.Franciscus Colijn, Kiel University στο
Πανεπιστήµιο του Κιέλου, Γερµανία (Christian Albrecht’s University Kiel/IFM-GEOMAR)
(παρουσιάστηκε).
ΙΩΝΑ Α.:
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε τίτλο: “Μελέτη της µακράς περιόδου µεταβλητότητας των
υδρολογικών χαρακτηριστικών της Μεσογείου Θάλασσας και των λεκανών της”. Επιβλέπων:
Καθ. Α. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
ΜΑΛΛΙΟΣ Α.:
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε θέµα: Sonar-based Simultaneous Localization and
Mapping for Autonomous Underwater Vehicles, Universitat de Girona, Spain.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Β.Α.:
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε τίτλο: «Ροή θερµότητας στη διεπιφάνεια αέρα-θάλασσας
στο Αιγαίο Πέλαγος». Εργαστήριο θαλάσσιας γεωλογίας και φυσικής ωκεανογραφίας, Τµήµα
Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Πάτρας. Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Φερεντίνος (παρουσιάστηκε).
10 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
10.1 ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
10.1.1 Μεταπτυχιακά Τµήµατα
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β.:
Παραδόσεις στο Μάθηµα «Φυσικές διεργασίες, κίνδυνοι & καταστροφές» του Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Εφαρµοσµένη Γεωγραφία και ∆ιαχείριση του Χώρου»,
Κατεύθυνση Α: «∆ιαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών». Τµήµα Γεωγραφίας
του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Παραδόσεις στο Μάθηµα «Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική» του Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη». Σχολή
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ Ν.:
Συµµετοχή στη διδασκαλία του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Θαλάσσια Οικολογία» στα πλαίσια
του ΕΠΕΑΕΚ, «∆ιαχείριση Θαλάσσιων και Χερσαίων Οικοσυστηµάτων», του Παν/µιου
Κρήτης.
148
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ΛΥΚΟΥΣΗΣ Β.:
∆ιδασκαλία του µαθήµατος «Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσική» στο διατµηµατικό
µεταπτυχιακό τµήµα του ΕΜΠ “Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη”
∆ιδασκαλία του µαθήµατος «Υποθαλάσσια Γεωτεχνική-Αστάθεια µαζών» στο διατµηµατικό
µεταπτυχιακό τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών “Ωκεανογραφία και διαχείρηση θαλάσσιου
περιβάλλοντος’.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π.:
Συνδιδασκαλία του µαθήµατος «∆ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων» Α’ Εξάµηνο
∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» ΕΜΠ
(Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κ. Χατζηµπίρος, Αναπληρωτής Καθηγητής)
Συνδιδασκαλία του µαθήµατος «Βιολογικοί δείκτες » Β’ Εξάµηνο ∆ιατµηµατικού
Μεταπτυχιακού «Ωκεανογραφίας» ΕΚΠΑ (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β. Μοντεσάντου,
Επίκουρη Καθηγήτρια)
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Β.:
∆ιδασκαλία του µαθήµατος Επιχειρησιακή Ωκανογραφία (6ο εξάµηνο, τµήµα Γεωλογίας και 2ο
εξάµηνο µεταπτυχιακού προγράµµατος Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας,
Πανεπιστήµιο
Πάτρας).
ΠΑΤΗΡΗΣ ∆ .:
∆ιδασκαλία του µαθήµατος «Γενική Φυσική ΙI» στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος
σπουδών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Ιανουάριος 2011 – Μάιος 2011).
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.:
Συµµετοχή στη διδασκαλία του µεταπτυχιακού µαθήµατος του 2ου εξαµήνου «Σεµινάρια σε
Προβλήµατα Θαλάσσιας και Υποθαλάσσιας Τεχνολογίας» στο ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα Σπουδών στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη που οργανώνεται
από το Τµήµα Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών του ΕΜΠ.
ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.:
Συµµετοχή στη διδασκαλία του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Οικοφυσιολογία θαλάσσιων
οργανισµών» στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας, του Παν/µιου Αθήνας.
10.1.2 Προπτυχιακά Τµήµατα
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε.:
∆ιδασκαλία εργαστηριακής άσκησης ‘Οικοσυστήµατα των θαλάσσιων φανερόγαµων’ στα
πλαίσια του µαθήµατος “Θαλάσσια Βιολογία”, στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης. Εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011. Υπεύθυνος Καθηγητής: Μ. Παυλίδης.
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β.:
∆ιδασκαλία του µαθήµατος και εργαστηρίου «Ωκεανογραφία», του Ε΄ & Γ΄ εξαµήνου στο Τµήµα
Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-2011.
ΠΗΤΤΑ Π.:
∆ιδασκαλία της Εργαστηριακής Άσκησης µε θέµα: ‘Μέθοδοι ανάλυσης µικροβιακών
πλαγκτονικών οργανισµών’ στο πλαίσιο του Μαθήµατος «Θαλάσσια Βιολογία» του Τµήµατος
Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Νοέµβριος 2011.
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ Ν.:
∆ιδασκαλία του εργαστηριακού µαθήµατος «Τεχνολογία Μετρήσεων», µάθηµα έβδοµου
εξαµήνου του Τµήµατος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
∆ιδασκαλία του µαθήµατος «Εργαστήρια Φυσικής» στα πλαίσια του προπτυχιακού
προγράµµατος σπουδών Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
149
10.1.3 Σεµινάρια σε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα
ΡΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ.:
Σεµινάρια Βενθικής Οικολογίας σε µεταδιδακτορικούς φοιτητές στο Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας
Οικολογίας, University of Salento, Italy. Reizopoulou S. “New tools for implementing WFD
monitoring programmes in Mediterranean lagoons”.Σεµινάρια στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού
τµήµατος της Ωκεανογραφίας, Παν/µιο Αθηνών. «Οικολογική ποιότητα και εφαρµογή βιοτικών
δεικτών στα Μεταβατικά Ύδατα»
ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν.:
Σεµινάριο στο Μεταπτυχιακό τµήµα Ωκεανογραφίας του Παν/µιου Αθηνών µε θέµα: Ο βιοτικός
δείκτης µακροασπονδύλων ΒΕΝΤΙΧ ως εργαλείο για την εφαρµογή της ΟΠΥ, 2000/60 στην
Ελλάδα και Κύπρο.. Mάιος 2011. Υπ. Καθηγ. Α. Νικολαϊδου.
10.1.4 ∆ιαλέξεις
10.1.4.1 ∆ιαλέξεις σε Πανεπιστήµια
ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗ Σ.:
∆ιάλεξη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού τµήµατος της Ωκεανογραφίας του Παν/µιου Αθηνών
µε θέµα: «∆ιατροφή και Παραγωγή των Κωπηπόδων». Υπεύθυνος Καθηγητής: Μ. ΘεσσαλούΛεγάκη.
ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.:
∆ιάλεξη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Ενδεικτικού Ωκεανογραφίας του Παν/µίου Αθηνών µε
θέµα: «Ανταλλαγές CO2 στην διεπιφάνεια ατµόσφαιρας/θάλασσας». Υπεύθυνος Καθηγητής: Μ.
∆ασενάκης.
ΠHTTA Π.:
∆ιαλέξεις µε θέµα «Το πελαγικό σύστηµα: πλαγκτόν» στα πλαίσια του µαθήµατος “Θαλάσσια
Oικοσυστήµατα” στους µεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ “Περιβαλλοντική Βιολογία:
∆ιαχείριση Θαλασσίων και Xερσαίων Bιολογικών Πόρων” του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Νοέµβριος 2011.
PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A.:
∆ιάλεξη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού τµήµατος της Ωκεανογραφίας του Παν/µιου Αθηνών
µε θέµα «ΕΛΚΕΘΕ και Θαλάσσια έρευνα». Υπεύθυνος Καθηγητής: Μ. ∆ασενάκης 25
Ιανουαρίου.
10.1.4.2 Άλλες ∆ιαλέξεις
ΠΑΤΗΡΗΣ ∆.:
∆ιάλεξη κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού στην Ερεβάν, Αρµενία στα πλαίσια του
προγράµµατος Complex Research of Earthquake’s Prediction Possibilities, Seismicity and
Climate Change Correlations BlackSeaHazNet µε τίτλο: «Underwater spectrometer for in-situ
monitoring of radon emanation», ∆εκέµβριος 2011.
∆ιάλεξη κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού στην Ερεβάν, Αρµενία στα πλαίσια του
προγράµµατος Complex Research of Earthquake’s Prediction Possibilities, Seismicity and
Climate Change Correlations BlackSeaHazNet µε τίτλο: «Application of KATERINA detector in
groundwater aquifer in Gran Sasso mountain near the city of L’ Aquila, Italy prior the
devastating earthquake of 2009», ∆εκέµβριος 2011.
150
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
IONA S.:
“Hellenic National Oceanographic Data Centre, Hellenic Centre for Marine Research (HNODC,
HCMR)”, visiting scientist at NOAA, National Oceanographic Data Centre, Ocean Climate
Laboratory,
June-July
2011,
(http://www.nodc.noaa.gov/seminars/2011/07jul.html#jul072011_Iona).
“ODV formatting for physical and chemical oceanographic data”, Training Workshop for the
Upgrade Black Sea SCENE Project, 1-4 March, 2011, Oostende, Belgium,
(http://www.iode.org/index.php?option=com_oe&task=viewEventParticipants&eventID=809)
PANCUCCI-PAPADOPOULOU M.A.:
Ξενικά είδη και κλιµατική αλλαγή. ∆ιάλεξη στο πλαίσιο σεµιναρίου που διοργανώθηκε από το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου. 5 Φεβρουαρίου.
∆οµή και λειτουργία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος: µια εκπαιδευτική προσέγγιση. ∆ιάλεξη
στο πλαίσιο σεµιναρίου που διοργανώθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Αργυρούπολης, 16 Ιουνίου.
Το θαλάσσιο περιβάλλον της Λαυρεωτικής. ∆ιάλεξη για το ευρύ κοινό στα πλαίσια των
εκδηλώσεων «Ανθισµένες λαυρεωτικές κενταύριες» για την Ηµέρα Περιβάλλοντος. 5 Ιουνίου.
10.1.5 ΜΟΝΑ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνη: ∆ρ Μ.Α. Pancucci-Παπαδοπούλου
Οι δραστηριότητες της Μονάδας Εκπαίδευσης φαίνονται στην Ενότητα Α Κεφ 12.1
10.1.6 “PAIDEIA – STUDY ABROAD PROGRAMS”
Το πλήρες πρόγραµµα των µαθηµάτων/
διαλέξεων προς τους φοιτητές του
Πανεπιστηµίου του Rhode Island, µε τη
συµµετοχή ερευνητών του Ινστιτούτου
Ωκεανογραφίας, (∆ρ Χ. Αναγνώστου & ∆ρ
Β.
Καψιµάλη)
στα
πλαίσια
του
Εκπαιδευτικού Προγράµµατος «PAIDEIAStudy abroad programs” που γίνονται στις
εγκαταστάσεις του Υ.Σ. Ρόδου, σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Rhode
Island,
στην
Ενότητα
∆-10.1.
(Υ∆ΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΡΟ∆ΟΥ).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
151
10.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ/
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ, MSC, ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
10.2.1 Μεταδιδακτορικών ∆ιατριβών
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.:
Επιβλέπων του µεταδιδακτορικού ερευνητή ∆ρ. Ευθύµιου Τριψάνα (Ph.D., Texas A&M
University, USA) στα πλαίσια του προγράµµατος: ‘Paleo-Cretan Basin’, Marie Curie
Reintegration Grants (IRG) της Ε.Ε.
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
Επιβλέπων του µεταδιδακτορικού Ερευνητή ∆ρ ∆. Πατήρη στην έρευνα µε τίτλο “Ανάπτυξη και
εφαρµογή µεθόδου µέτρησης ισοτόπων του ραδίου σε υπόγεια νερά χρησιµοποιώντας πυρηνικές
µεθόδους α- και γ- φασµατοσκοπίας”, χρηµατοδοτούµενη από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών
(ΙΚΥ), στα πλαίσια του προγράµµατος Μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα, τοµέας
Γεωγραφία – Γεωλογία - Ωκεανογραφία, υποτοµέας Επιστήµες εδάφους και υδατικών πόρων.
10.2.2 ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών
ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι.:
Επιστηµονική συνεισφορά και εργαστηριακή βοήθεια προς την υποψήφια διδάκτορα κα Έλλη
Πίτα, µε θέµα διδακτορικής διατριβής Μελέτη της επίδρασης της φύσης της διαλυµένης
οργανικής ύλης στη σύµπλεξη βαρέων µετάλλων σε υδάτινα οικοσυστήµατα, η οποία εκπονείται
στο Τµήµα Χηµείας του Παν/µιου Αθηνών µε επιβλέποντα τον Καθ. Μ. ∆ασενάκη. Επιστ.
Υπευθ. ΕΛΚΕΘΕ ∆ρ Χ. Ζέρη
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β.:
Επίβλεψη (µέλος της Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής) διδακτορικής διατριβής του Γεώργιου
Αλεξανδράκη µε θέµα: «Υπολογισµός του δείκτη τρωτότητας των παραλιακών ζωνών της
Ελλάδας µε βάση ωκεανογραφικά και γεωλογικά στοιχεία». Τµήµα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας.
Επίβλεψη (µέλος της Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής) ∆ιδακτορικύης ∆ιατριβής του
Μιχαήλ Ξανθάκη µε θέµα: «Η µελέτη της εδαφικής διάβρωσης σε ορεινές λεκάνες απορροής µε
σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία». Τµήµα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.:
Επίβλεψη (µέλος της επιτροπής) διδακτορικής διατριβής του Μάρκου ∆ασκαλάκη µε θέµα
«Ανάπτυξη ήπιας βιοτεχνολογικής µεθόδου αποκατάστασης διαβρωµένων λίθινων µνηµείων».
ΕΜΠ- Πρόγραµµα: Πυθαγόρας IΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα Πανεπιστήµια.
ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.:
Επίβλεψη (µέλος 3-µελούς συµβουλευτικής επιτροπής) διδακτορικής διατριβής της Cecilia
Baggini µε θέµα: «Assessing the effects of long-term ocean acidification at CO2 vents off
Methana, Greece» (2011-2014) στα πλαίσια του προγράµµατος: MARES Doctoral Programme
on Marine Ecosystem Health and Conservation. Επιβλέπων καθηγητής της διδακτορικής
διατριβής: Dr Jason Hall-Spencer - University of Plymouth.
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ Ν.:
Επίβλεψη (Υπεύθυνος) διδακτορικής διατριβής της Β. Καλογεροπούλου µε θέµα: «Μελέτη
χρονοσειρών στην Αβυσσική Πεδιάδα Porcupine του Βορείου Ατλαντικού πριν και µετά το
φαινόµενο της πληθυσµιακής έκρηξης του Amperima. Σύγκριση του φαινοµένου µε τη
Ανατολική Μεσόγειο». Παν/µιο του Oldenburg, Γερµανία.
152
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ΠΑΓΚΟΥ Κ.:
Επίβλεψη (µέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής) διδακτορικής διατριβής της Ζ.
Κωνσταντίνου µε θέµα: «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης µε τη χρήση
εννοιολογικών και υπολογιστικών οµοιωµάτων», Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ (αρ.
Απόφασης 4/29.01.2008).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π.:
Επίβλεψη (µέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής) διδακτορικής διατριβής του
Κωσταντίνου Τσιάµη µε θέµα «Αλλόχθονα (alien) µακροφύκη στην υποπαράλια ζώνη των
ελληνικών ακτών», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Επίβλεψη (µέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής) διδακτορικής διατριβής του Γιώργου
Μπαρδαµάσκου µε θέµα «Βιολογικά χαρακτηριστικά και Οικολογικές παράµετροι που
επηρεάζουν τη χωρική κατανοµή του Λεσσεψιανού Μετανάστη Siganus luridus (Rüppel 1828)
σε παράκτια ενδιαιτήµατα του Μεσσηνιακού κόλπου». Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών.
Επίβλεψη (µέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής) διδακτορικής διατριβής του Βασίλη
Γερακάρη µε θέµα «Η χρήση του θαλάσσιου αγγειόσπερµου Posidonia oceanica (L.) Delile ως
βιολογικό ποιοτικό στοιχείο (bqe) για την εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (WFD,
2000/60/E.Κ.) στα παράκτια ύδατα της Ελλάδας». Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών.
PANCUCCI-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Α.:
Στο πλαίσιο της συνεργασίας µε το Institut Ciències del Mar (ICM-CSIC) της Βαρκελώνης (Dr.
JB Company) το Μάιο 2011 φιλοξενήθηκε στην Ανάβυσσο η διδακτορική φοιτήτρια Ariadna
Mechó, µε στόχο την εκπαίδευσή της στην ταξονοµική Σιπουνκουλοειδών. Ως αποτέλεσµα της
συνεργασίας ετοιµάζεται εργασία για την αναφορά ενός είδους στη ∆υτική Μεσόγειο.
Εξωτερική κρίση (External Assessment) της ∆ιδακτορικής διατριβής του φοιτητή Jose Antonio
de la Ossa Carretero, Dpto. de Ciencias del Mar y Biologia Aplicada
Universidad de Alicante, µε θέµα “Assessing sewage disposals in soft bottoms”
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π.:
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής του κ. Francesco Orsenigo µε θέµα: “∆ιερεύνηση και
ανάπτυξη µεθόδων αναγνώρισης προτύπων πυθµένα σε εικόνες Video”. ΕΜΠ - Σχολή
Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών.
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ Α.:
Επίβλεψη (µέλος της τριµελούς επιτροπής: ∆ασενάκης, Βαλαβανίδης, Παυλίδου) της
διδακτορικής διατριβής της Αναστασίας Αναστασοπούλου µε θέµα: “Επιπτώσεις στα παράκτια
θαλάσσια οικοσυστήµατα από τη διάθεση σε αυτά αποβλήτων ελαιουργείων” Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ Γ.:
Επίβλεψη (Υπεύθυνος) διδακτορικής διατριβής της Σύλβιας Χριστοδουλάκη µε θέµα:
«Αριθµητικές Προσοµοιώσεις της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης αζώτου και φωσφόρου στο
θαλάσσιο οικοσύστηµα της Ανατολικής Μεσογείου» Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χηµικών
∆ιεργασιών – Τµήµα Χηµείας Πανεπιστήµιο Κρήτης.
ΠΗΤΤΑ Π.:
Επίβλεψη (Μέλος 3µελούς και 7µελούς επιτροπής) διδακτορικής διατριβής του Ν. Νικολιουδάκη
µε θέµα: «Τροφική Οικολογία µικρών πελαγικών ψαριών». Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα
Βιολογίας.
ΡΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ.:
Επίβλεψη (Υπεύθυνος) διδακτορικής διατριβής της Καλλιόπης Σιγάλα µε θέµα: «Εφαρµογή
Βιοτικών ∆εικτών σε Μεταβατικά Παράκτια Οικοσυστήµατα». Τοµέας Ζωολογίας Θαλάσσιας
Βιολογίας, Βιολογικό, Παν/µιο Αθηνών.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
153
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆.:
Επίβλεψη (µέλος της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής) της διδακτορικής διατριβής του Η.
Φακίρη, Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσ. Ωκ/φίας, Τµήµα Γεωλογίας Πανεπιστηµίου
Πατρών
ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν.:
Επίβλεψη (µέλος Εξωτερικής επιτροπής Ερευνητών) της διδακτορικής διατριβή του Jose
Antonio de la Ossa Carretero, 2011. Assessing sewage disposals in soft bottoms. PhD. Thesis,
University of Alicante.
Επίβλεψη (µέλος τριµελούς επιτροπής) της διδακτορικής διατριβής του Ν. Κατσιάρα. 20082011. "Μελέτη της βενθικής πανίδας λειµώνων φανερόγαµων”. Παν/µιο Αιγαίου.
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.:
Επίβλεψη (µέλος τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής) της διδακτορικής διατριβής της
φοιτήτριας ∆άφνης Σιφνιώτη του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του
Πανεπιστηµίου Αθηνών µε τίτλο “Μελέτη των κυµατικών χαρακτηριστικών των Ελληνικών
Θαλασσών σε σχέση µε τις παρούσες και µελλοντικές ατµοσφαιρικές συνθήκες και οι
επιπτώσεις τους στην παράκτια ζώνη”.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Γ.:
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής της Σύλβιας Χριστοδουλάκη µε θέµα: «Αριθµητικές
Προσοµοιώσεις της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης αζώτου και φωσφόρου στο θαλάσσιο
οικοσύστηµα της Ανατολικής Μεσογείου» [Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χηµικών ∆ιεργασιών
– Τµήµα Χηµείας Πανεπιστήµιο Κρήτης]
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής του Ελευθερίου Γεώργιου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής Maurice Miller, University of West Indies, Jamaica
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Κ.:
Συµµετοχή στην εξεταστική επιτροπή της διδακτορικής διατριβής του Α. Nowaczyk µε θέµα
“Communautés métazooplanctoniques de la zone épipélagique de deux environnements
contrastes, le plateau des Kerguelen et la mer Méditerranée: caractérisation, distribution spatiale
et rôle dans l’écosystème”. 19/12/2011. Πανεπιστήµιο Μασσαλίας, Μασσαλία, Γαλλία.
ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.:
Επίβλεψη (Υπεύθυνος) διδακτορικής διατριβής του Αθ. Μουτσόπουλου µε θέµα: «Εκτίµηση
βιολογικών ρυθµών κύριων ζωοπλαγκτονικών οργανισµών της Ανατολικής Μεσογείου»
Βιολογικό τµήµα, Πανεπιστήµιο Αθήνας.
ΧΡΟΝΗΣ Θ.:
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής του Β. Παπαδόπουλου µε θέµα «Ροή θερµότητας στην
διεπιφάνεια αέρα-θάλασσας στο Αιγαίο Πέλαγος». Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Γεωλογίας,
Επιβλέπων Καθηγ. Γ. Φερεντίνος (παρουσιάστηκε).
ΨΑΡΡΑ Σ.:
Κύρια επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής της φοιτήτριας Αννας Λαγαρία µε θέµα
«∆ιακυµάνσεις σωµατιδιακής και διαλυτής πρωτογενούς παραγωγής στη Μεσόγειο:
περιβαλλοντικές προεκτάσεις και αλληλεπιδράσεις ωσµώτροφων οργανισµών» («Particulate and
dissolved primary production variability in the Mediterranean: environmental implications and
osmotroph interactions») που εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος
SESAME (10/07-7/11). Πανεπιστήµιο: Université du Littoral Côte d’Opale- ULCO, Laboratoire
d’Océanologie et de Géosciences (LOG), επιβλέπουσα Καθηγ. Ουρανία Χρηστάκη.
154
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
10.2.3 ∆ιπλωµατικών Εργασιών - MSc
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ Ν.:
Επίβλεψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης της Ευδοκίας Συρανίδου, µεταπτυχιακής
φοιτήτριας του Βιολογικού Τµήµατος του Παν/µίου Κρήτης µε θέµα: «Σχέσεις µειοπανίδας και
διαφόρων βιογενών δοµών σε βαθιά ιζήµατα του Βόρειου Ειρηνικού».
Επίβλεψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης της ∆ήµητρας Μουρίκη, µεταπτυχιακής
φοιτήτριας του Βιολογικού Τµήµατος του Παν/µίου Κρήτης µε θέµα: «Χρονικές µεταβολές των
µειοβενθικών κοινοτήτων κατά την τριετία 2006-2009 στη βαθιά λεκάνη της Ιεράπετρας
(Ανατολική Μεσόγειος)».
Επίβλεψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης της Νίκης Παξιµαδά, µεταπτυχιακής
φοιτήτριας του Βιολογικού Τµήµατος του Παν/µίου Κρήτης µε θέµα: «Κατανοµή
µακροβενθικών βιοκοινοτήτων κατά µήκος περιβαλλοντικών διαβαθµίσεων στη βαθιά
Ανατολική Μεσόγειο».
Επίβλεψη του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης της Μαργαρίτας Καγιόργη, µεταπτυχιακής
φοιτήτριας του Βιολογικού Τµήµατος του Παν/µίου Κρήτης µε θέµα: «Επιπτώσεις των
υδατοκαλλιεργειών στις βιοικοινωνίες των νηµατωδών στην ανατολική Μεσόγειο».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π.:
Επίβλεψη του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Τίτλου Ωκεανογραφίας της Κασσιανής Κονίδα
µεταπτυχιακής φοιτήτριας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα:
«Η βλάστηση των µεγάλων Φαιοφυκών στις ελληνικές θάλασσες». Προτεινόµενη τριµελής
επιτροπή: Α. Νικολαϊδου, καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Χ. Κατσαρός, καθηγητής ΕΚΠΑ, Π.
Παναγιωτίδης, ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ).
Επίβλεψη του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Τίτλου Ωκεανογραφίας της Κατερίνας
Μπαλανίκα µεταπτυχιακής φοιτήτριας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
µε θέµα «Τα µακροφύκη ως δείκτες της οικολογικής ποιότητας του Σαρωνικού Κόλπου.
Σηµερινή κατάσταση – Σύγκριση µε τα δεδοµένα της δεκαετίας 1999-2009». Προτεινόµενη
τριµελής επιτροπή: Α. Νικολαϊδου, καθηγήτρια ΕΚΠΑ, ∆. ∆ανιηλίδης, επίκουρος καθηγητής
ΕΚΠΑ, Π. Παναγιωτίδης, ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Β.:
Επίβλεψη διπλωµατικής εργασίας µε τίτλο: "Κλιµατολογία του ισοζύγιου θερµότητας στο
Κρητικό και στο Νότιο Ιόνιο Πέλαγος", της µεταπτυχιακής φοιτήτριας Καλλιόπης Βλάχου, του
µεταπτυχιακού προγράµµατος Περιβαλλοντικής Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήµιο Πάτρας).
ΡΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ.:
Επίβλεψη της µεταπτυχιακής εργασίας της Μ. Τσόµπανου, µεταπτυχιακής φοιτήτριας του
Βιολογικού Τµήµατος του Παν/µίου Αθηνών µε θέµα: “Βενθική βιοποικιλότητα στις
Λιµνοθάλασσες Αµβρακικού”.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆.:
Επίβλεψη της µεταπτυχιακής εργασίας της Κ. Μπεζέλου, Μεταπτυχιακό Φυσικών
Καταστροφών, ΕΚΠΑ, µε θέµα "Tectonic Analysis of the Volcanic Field around Kolumbo
Volcano" Μεταπτυχιακό ∆υναµικής, Τεκτονικής και Εφαρµοσµένης Γεωλογίας, Τµήµα
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Παν/µίου Αθηνών
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.:
Επίβλεψη της µεταπτυχιακής εργασίας του µεταπτυχιακού φοιτητή της Σχολής Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ ∆.. Φυτίλη, µε τίτλο “Αιολικό δυναµικό των ελληνικών
θαλασσών”.
Επίβλεψη της µεταπτυχιακής εργασίας της µεταπτυχιακής φοιτήτριας της Σχολής Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ Ν. Γκίζαρη, µε τίτλο “Κυµατικό δυναµικό των ελληνικών
θαλασσών”.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
155
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
Επίβλεψη της µεταπτυχιακής εργασίας της Ευφροσύνης Ανδρουλακάκη, Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο.
Επίβλεψη της µεταπτυχιακής εργασίας της Φιλοθέης Παππά, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ Ι.:
Επίβλεψη της διπλωµατικής εργασίας για Msc της Μαρίας Πανουτσοπούλου µεταπτυχιακής
φοιτήτριας Ωκεανογραφίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα «Μελέτη της ρύπανσης από
οργανικούς ρύπους στο θαλάσσιο χώρο της Καλντέρας στη Σαντορίνη»
10.2.4 Πτυχιακών Εργασιών
ΖΕΡΒΟΥ∆ΑΚΗ Σ.:
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Μ. Κουτσοδήµου (Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα
Βιολογίας) µε θέµα «Χρονική και εποχική κατανοµή του µεσοζωοπλαγκτού στον κόλπο της
Ελευσίνας για την περίοδο 2000-2004».
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας της φοιτήτριας Μαρίας Γρηγοράτου µε θέµα «
∆ιατροφή και Παραγωγή των Κωπηπόδων σε παράκτια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου»
(Παν/µιο Αιγαίου, Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας) (oλοκληρώθηκε µε επιτυχία το 2011).
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β.:
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας (Μέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής) της Πηνελόπης
Ταλαγάνη µε θέµα: «Περιβαλλοντική κατάσταση των επιφανειακών ιζηµάτων του πυθµένα του
παραλιακού µετώπου ∆ραπετσώνας-Κερατσινίου (Σαρωνικός Κόλπος)». Τµήµα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
PANCUCCI-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Μ.Α.:
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Γ. Ταρίφα µε θέµα «Κρυσταλλική και γεωχηµική
διαφοροποίηση των σκελετικών στοιχείων αχινών του είδους Paracentrotus lividus» Τµήµα
Επιστήµες της θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
ΠΑΤΗΡΗΣ ∆.:
Παρακολούθηση της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Φ. Παππά µε θέµα «Μελέτη
ραδιενεργού διασποράς του 137Cs σε βαθιές λεκάνες του Αιγαίου Πελάγους». Σχολή
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επιστ. υπεύθυνος
ΕΛΚΕΘΕ: ∆ρ. Τσαµπάρης Χ.
ΠΗΤΤΑ Π.:
Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Μ. Κανελλοπούλου µε θέµα «Μελέτη της
επίδρασης των νερών της Μαύρης Θάλασσας στο πλαγκτονικό µικροβιακό πλέγµα µε έµφαση
στην εποχιακή διακύµανση». Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Βιολογίας.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆.:
Επίβλεψη της πτυχιακής εργασίας του Η. Κατσένη "Γεωλογική δοµή και σεισµική
στρωµατογραφία της Καλδέρας τηε Σαντορίνης", Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσ.
Ωκ/φίας, Τµήµα Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Πατρών
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.:
Επίβλεψη της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας του τµήµατος Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών ∆ανάης Καστρίτη µε θέµα “Εµφάνιση
γιγαντιαίων κυµατισµών στις ελληνικές θάλασσες”.
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ Ν.:
Παρακολούθηση και επίβλεψη δύο (2) πτυχιακών εργασιών φοιτητών του Τµήµατος
Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
156
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
Παρακολούθηση της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Φ. Παππά µε θέµα «Μελέτη
ραδιενεργού διασποράς του 137Cs σε βαθιές λεκάνες του Αιγαίου Πελάγους». Σχολή
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συµµετοχή στην
παρακολούθηση της πτυχιακής εργασίας ∆. Πατήρης.
10.2.5 Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
ΑΝ∆ΡΟΝΗ Α.:
Εκπαίδευση του Μεταπτυχιακού Υπότροφου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κατσιάρα Νικόλαου στη µέθοδο
προσδιορισµού οργανικού και ολικού άνθρακα και αζώτου σε βιολογικούς ιστούς µε στοιχειακό
αναλυτή για τις ανάγκες της διδακτορικής του διατριβής.
Εκπαίδευση της Κουτσοπούλου Ελένης (Παν/µιο Πατρών) στη µέθοδο προσδιορισµού
οργανικού, ολικού άνθρακα και ολικού αζώτου σε ίζηµα µε στοιχειακό αναλυτή για τις ανάγκες
της διδακτορικής της διατριβής.
Εκπαίδευση του Μεταπτυχιακού φοιτητή Αναγνώστου Βασίλη στη διαδικασία διήθησης νερού
για τη συλλογή αιωρούµενων υλικών και στη µέθοδο προσδιορισµού σωµατιδιακού οργανικού
και ολικού άνθρακα και σωµατιδιακού ολικού αζώτου µε στοιχειακό αναλυτή για τις ανάγκες της
διπλωµατικής του εργασίας.
ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι.
Επιστηµονική συνεισφορά και εργαστηριακή βοήθεια προς την κα Λυδία Τσουρέα για την
εκπόνηση της πρακτικής άσκησης στο ΙΩ του ΕΛΚΕΘΕ Αναβύσσου, στα πλαίσια των
προπτυχιακών σπουδών της στο Τµήµα Θαλασσίων Επιστηµών του Παν/µιου Αιγαίου µε
επιβλέποντα τον Καθ. Γ. Καρύδη. Επιστ. Υπευθ. ΕΛΚΕΘΕ ∆ρ Κ. Πάγκου
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της φοιτήτριας του Τµήµατος Γεωλογίας Ε.Κ.Π., ∆ήµητρας
∆ράκου, στο εργαστήριο Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών του Ινστιτούτου
Ωκεανογραφίας.
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του φοιτητή του Τµήµατος Βιολογίας Ε.Κ.Π., Νίκου Προβιδάκη,
στο εργαστήριο Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας.
ΖΟΥΛΙΑΣ Θ.:
Εκπαίδευση σε εργαστηριακές µεθόδους του Μεταπτυχιακού φοιτητή Αναγνώστου Βασίλη στη
διαδικασία διήθησης νερού για την ανάλυση χρωστικών φυτοπλαγκτού (chl-a και φαιοφυτίνες).
ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Β.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του φοιτητή Νικολάου Μαϊτού µε θέµα: «Η συµβολή της
τεχνολογίας στη παρατήρηση του θαλάσσιου βυθού». Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ Ν.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της φοιτήτριας Αντωνίας Θεοδωρίδη του Τµήµατος Βιολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.
ΝΤΟΥΜΑΣ ΕΜ.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Μάριου Αντωνακάκη φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρονικών
Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
ΠΑΓΚΟΥ Κ.:
Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (εργαστηριακή µονάδα φυτοπλαγκτού)
της κ. Λυδίας-Αλκηστις Παπανικολοπούλου, φοιτήτριας του τµήµατος Επιστηµών της
Θαλασσας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε θέµα: Καλλιέργεια του δινοµαστιγωτού Alexandrium
minutum και παρατήρηση δειγµάτων φυτοπλαγκτού.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
157
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π.:
Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης της Λάµπου Αναστασίας, φοιτήτριας του ∆ιατµηµατικού
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ µε τίτλο «Οικολογική Ποιότητα και
∆ιαχείριση Υδάτων σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής».
Επίβλεψη θερινής πρακτικής άσκησης της Γιακουµπίνι Άντιας, φοιτήτριας του Τµήµατος
Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε θέµα: Συσχέτιση των συγκεντρώσεων λιπιδίων του
Φαιοφύκους Cystoseira compressa µε την διαβάθµιση της οικολογικής ποιότητας στον άξονα
Πειραική-Σούνιο
ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ Γ.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του φοιτητή Αντωνακάκη Μάριου του Τµήµατος Ηλεκτρονικών
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της φοιτήτριας Μερταράκης Ιωάννας του Τµήµατος Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της φοιτήτριας Τσιγάρου Ασηµίνας του Τµήµατος Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης
ΠΗΤΤΑ Π.:
Επίβλεψη rotation της µεταπτυχιακής φοιτήτριας Γαβριέλας Παπαστεφάνου µε θέµα «Χρήση
σύγχρονων τεχνικών (ανάλυση εικόνας) για ανάλυση πλαγκτονικών δειγµάτων σε δύο περιοχές
σε περιβάλλον ιχθυοκαλλιεργειών». ΠΜΣ “Περιβαλλοντική Βιολογία: ∆ιαχείριση Θαλασσίων
και Xερσαίων Bιολογικών Πόρων” του Πανεπιστηµίου Κρήτης Τµήµα Βιολογίας. Οκτώβριος
2011.
ΡΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του φοιτητή Νικόλαου Προβιδάκη. Εργαστήριο Βενθικής
Οικολογίας. Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών.
ΣΥΜΠΟΥΡΑ Ν.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του Νάζρα Σ., 2011. Βιοποικιλότητα βιοκοινωνιών λειµώνων
θαλασσίων αγγειοσπέρµων της νήσου Λέσβου. Παν/µιο Αιγαίου, Τµήµα Επιστήµης της
Θάλασσας Πρόγραµµα ΕΣΠΑ. 2011.
Επίβλεψη τρίµηνης παραµονής/εξάσκησης στο ΕΛΚΕΘΕ µε υποτροφία Παν/µιου Alicante,
Spain του υποψήφιου διδάκτορα Jose Antonio de la Ossa Carretero. Mάιος-Σεπτέµβριος 2011.
ΣΟΥΚΙΣΙΑΝ Τ.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της φοιτήτριας του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
του Πανεπιστηµίου Αθηνών ∆ανάης Καστρίτη µε θέµα “Το λογισµικό WAFO για την ανάλυση
κυµατικών µετρήσεων”
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Τ.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης της φοιτήτριας Γαβριέλλας Παπαστεφάνου – Τµήµα Βιολογίας
Πανεπιστήµιο Κρήτης µε τίτλο: Χρήση σύγχρονων τεχνικών (ανάλυσης εικόνας) για την
ανάλυση πλαγκτονικών δειγµάτων σε δυο περιοχές σε περιβάλλον Ιχθυοκαλλιεργειών.
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ Ι.:
Επίβλεψη πρακτικής άσκησης του φοιτητή Κωνσταντίνου Τσόκολαρ. Σχολή Χηµικών
µηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
ΨΑΡΡΑ Σ.:
Υπεύθυνη θερινής πρακτικής άσκησης (9/2011) του προπτυχιακού φοιτητή Ιωάννη Τσακαλάκη,
µε θέµα: «Μελέτη της υπόθεσης περιορισµού της Πρωτογενούς παραγωγής από το φωσφόρο,
στο θαλάσσιο ολιγοτροφικό οικοσύστηµα του Κρητικού Πελάγους».
158
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
11 ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι.
Επιµόρφωση σε θέµατα θαλάσσιας βιογεωχηµείας του άνθρακα από την Prof. C. Goyet και τους
συνεργάτες της στο Institut de Modélisation et d'Analyse en Géo-Environnement et Santé
(IMAGES) του Université Perpignan Via Domitia (UPVD) της Γαλλίας, στα πλαίσια του
προγράµµατος MedSeA από 15 ως 17.06.2011.
∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π.:
Συµµετοχή στη δεύτερη Εκπαιδευτική Συνάντηση Εργασίας του λογισµικού Caraibes για την
επεξεργασία βαθυµετρικών δεδοµένων από διάφορους τύπους πολυδεσµικών βαθύµετρων
(various Multi Beam Echo Sounder swath data) και τη δηµιουργία /παρουσίαση βαθυµετρικών
ψηφιακών µοντέλων (DTM/DQM - NetCDF format) στα πλαίσια του προγράµµατος
EMODNET-SeaBedMapping στη Βρέστη (Γαλλία) 6-10 ∆εκεµβρίου 2011.
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ.:
Συµµετοχή στο “MedSeA training activity focused on the use of CO2 vents for ocean
acidification studies», Vulcano Island, Sicily, Italy, 25-27 May 2011
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Τ.:
Συµµετοχή στο Training Workshop του προγράµµατος MEDSEA µε τίτλο: “Acidification
perturbation experiments training” που πραγµατοποιήθηκε στο ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος- 2123/09/2011.
ΤΣΑΜΠΑΡΗΣ Χ.:
Συµµετοχή στο πρόγραµµα “∆ιερεύνηση
της ποιότητας θαλασσίου ύδατος για την
κατασκευή κέντρου θαλασσοθεραπίας στη Νήσο Κέα”, ∆ραστηριότητα: Μετρήσεις
ραδιενέργειας σε δείγµατα θαλασσινού νερού της προς µελέτη περιοχής, Επιστηµονικός
Υπεύθυνος: ∆ρ. Ι. Χατζηανέστης.
Συµµετοχή σε µελέτη ποιότητας άµµου για χρήση υλικού σε κατασκευαστικά υλικά.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆ρ. Ι. Χατζηανέστης.
Εκπαίδευση σε θέµατα µέτρησης ραδιενέργειας στο University of West Indies, Kingston,
Jamaica, IAEA project IAEA/JAM/0/004 02 01,
Μάιος 2011.
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Κ.:
Συµµετοχή στο training workshop του προγράµµατος MEDSEA µε τίτλο: “Mediterranean
acidification perturbation experiments on planktonic organisms” που πραγµατοποιήθηκε στο
ΕΛΚΕΘΕ, στην Ανάβυσσο Αττικής το διάστηµα: 21/09/2011 - 23/09/2011.
ΨΑΡΡΑ Σ.:
Συµµετοχή στο Τraining Workshop του προγράµµατος MedSea, µε θέµα: «MedSeA Training
Activity on Mediterranean acidification perturbation experiments on planktonic organisms
(WP3)», που διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο, 21-23/9/11.
Υπεύθυνη διοργάνωσης ∆ρ Ε. Κρασακοπούλου.
12 ∆ΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΚΟΥ Κ.:
Συµµετοχή στην άσκηση ∆ιαβαθµονόµισης γιά τα Παράκτια και Μεταβατικά Υδατα και το
στοιχείο φυτοπλαγκτό (ΙΙ φάση) CIS Working Group 2.5. Intercalibration MED-GIG. 2009-2011.
(Κοινοτική Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά: WFD 2000/60/EE).
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ Α. & ΡΟΥΣΕΛΑΚΗ Ε.:
Συµµετοχή της µονάδας θρεπτικών αλλάτων στη διεργαστηριακή άσκηση QUASIMEME
Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας Εργαστηρίου θρεπτικών αλάτων ISO 17025 (ΕΣΥ∆,
Πιστοποιητικού 366).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
159
13 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ - WORKSHOPS – ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ
13.1 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ - WORKSHOPS
Οργανωτική Επιτροπή 10ου Πανελλήνιου Συµποσίου Ωκεανογραφίας και
Μαΐου 2012, Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα
Πρόεδρος: Αναγνώστου Χρήστος, Γενικός Γραµµατέας: Σουκισιάν
Υποθέσεων: Κρασακοπούλου Εύα
Οµάδα
Φυσικής Οµάδα
Χηµικής Οµάδα
Βιολογικής
Ωκεανογραφίας
Ωκεανογραφίας
Ωκεανογραφίας
Γεωργόπουλος,
Γιαννούδη, Λουίζα
Αποστολάκη, Ευγενία
∆ηµήτρης
Παυλίδου, Αλέκα
Γιαννακούρου, Αντωνία
Ζαροκανέλλος,
Κρασακοπούλου,
Μπέλλου, Νικολέτα
Νίκος
Ευα
Ναλετάκη, Μαρία
Παπαδόπουλος,
Ρουσελάκη, Ελένη
Παπαδοπούλου, Νάντια
Βασίλειος
Σουβερµέζογλου,
Παπαθανασίου, Ευάγγελος
Σουκισιάν, Τακβόρ
Κατερίνα
Ρεϊζοπούλου, Σοφία
Τσαµπάρης,
Ψυλλίδου, Ρόζα
Στρογγυλούδη, Ευαγγελία
Χρήστος
Χρόνης,
Θεµιστοκλής
Αλιείας. 07 Μαΐου - 11
Τακβόρ, Οικονοµικών
Οµάδα Γεωλογικής
Ωκεανογραφίας
Αναγνώστου, Χρήστος
Παπούλια, Ιωάννα
Σταυρακάκης,
Σπυρίδων
ΠΗΤΤΑ Π.:
Συντονισµός και προετοιµασία τελικού Συµποσίου προγράµµατος MESOAQUA που θα γίνει
στην Κρήτη τον Οκτώβριο 2012 µε θέµα την έρευνα σε µεσοκόσµους.
13.2 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ IOC
BELGIUM (SERGE SCORY), CANADA (ROBERT KEELEY), FRANCE (LOIC PETIT DE LA
VILLEON), GERMANY (FRIEDRICH NAST), GREECE (IONA Α.), SENEGAL (ARAME G.
NDIAYE KEITA), TURKEY (MURAT ELGE), IODE Co-Chairs (MALIKA BEL HASSEN-ABID,
GREG REED), GE-MIM Chair (LINDA PIKULA), IODE/ODINAFRICA Coordinator (MIKA
ODIDO)
Συντονιστής της Οργανωτικής Επιτροπής για τον εορτασµό των 50 χρόνων του IOC/IODE, 2122 Μαρτίου, Λιέγη, Βέλγιο, 2011 (http://www.iode2011.be/Organising_Committees.php)
13.3 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε., ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Π., ΠΑΓΚΟΥ Κ., PANCUCCI-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Α.,
ΚΑΤΣΙΚΗ Α., ΡΕΊΖΟΠΟΥΛΟΥ Σ., ΓΩΓΟΥ Α., ΣΟΥΒΕΡΜΕΖΟΓΛΟΥ Α., ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ
Α., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΣΥΜΠΟΥΡΑ Μ., ΤΣΑΓΚΑΡΗ Κ., ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Π., ΧΡΟΝΗΣ
Θ., ΜΠΕΛΛΟΥ Ν., ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΟΥ Π., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π.:
Οργανωτική Επιτροπή ∆ιηµερίδας Ι.Ω. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. µε τίτλο: «Το µέλλον της θαλάσσιας
έρευνας στην Ελλάδα τα επόµενα 20 χρόνια», Ίδρυµα Ευγενίδου, Αθήνα, 14-15 Νοεµβρίου.
160
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
13.4 ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ WORKSHOPS - MEETINGS
ETIENNE CHARPENTIER-WMO/JCOMM (EX OFFICIO), CRAIG DONLON-EUROPEAN
SPACE AGENCY, ELIZABETH KENT-UK NATIONAL OCEANOGRAPHY CENTRE, SISSY
IONA- HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH (HCMR), ALBERT KLEIN TANKROYAL NETHERLANDS METROLOGICAL INSTITUTE (KNMI), NICK RAYNER-UK MET
OFFICE, SHAWN SMITH-FLORIDA STATE UNIVERSITY, VAL SWAIL-ENVIRONMENT
CANADA, SCOTT WOODRUFF-NOAA EARTH SYSTEM RESEARCH LABORATORY:
Οργανωτική Επιτροπή του “Third International Workshop on Advances in the Use of Historical
Marine
Climate
Data
(MARCDAT-III)”,
2-6
May
2011,
Frascati,
Italy
(http://icoads.noaa.gov/marcdat3/marcdat3_orga.html).
ΙΩΝΑ Α.:
∆ιοργάνωση Εναρκτήριας Συνάντησης του Προγράµµατος SeaDataNet-II, Γλυφάδα, 19-21
Οκτωβρίου, 2011 (http://www.seadatanet.org/Events/Plenary-meetings/Kick-off-meeting).
ΚΡΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ Κ., ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι.:
MedSeA Training Workshop on perturbation experiments for planktonic organisms, 21-23
Σεπτεµβρίου 2011, ΕΛΚΕΘΕ, Ανάβυσσος. Κύριος στόχος αυτής της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας του προγ/τος MedSeA ήταν η τυποποίηση του σχεδιασµού των πειραµάτων σε
συνθήκες όχλησης µε πλαγκτικούς οργανισµούς. Αυτό το 3ήµερο workshop παρείχε στους
περίπου 25 εκπαιδευόµενους επιστήµονες θεωρητικές διαλέξεις και πειραµατικές εκπαιδευτικές
δραστηριότητες στους τοµείς των χηµικών και βιολογικών τεχνικών και πρωτοκόλλων που
σχετίζονται µε τους χειρισµούς της χηµείας του CO2 για τον σωστό σχεδιασµό και εκτέλεση
πειραµάτων σε συνθήκες ‘οξίνισης’ µε επιλεγµένους πλαγκτονικούς οργανισµούς της
Μεσογείου. Οι θεωρητικές διαλέξεις και οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε την
ενεργό συµµετοχή διακεκριµένων Ευρωπαίων ερευνητών στα θέµατα της χηµείας του CO2, της
οξίνισης των ωκεανών, της πρωτογενούς παραγωγικότητας, της ενασβέστωσης και της
παραγωγής βιογενούς CaCO3 [Kai Schulz (IFM-GEOMAR - Leibniz Institute of Marine
Sciences), Alex Poulton (National Oceanography Centre Southampton), Frederic Gazeau (UPMC
- Laboratoire d’Oceanographie de Villefranche), Patrizia Ziveri (UAB-ICTA), Marcello Vichi
(CMCC), Popi Pagou (HCMR)] και τη συµβολή του ειδικευµένου τεχνικού προσωπικού του
Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε.:
Μέλος οργανωτικής επιτροπής του Mediterranean Seagrass Workshop 2012 της Mediterranean
Seagrass Association, Μαρόκο, 28-31.05.2012
14 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ Λ.:
Συνέχεια της συνεργασίας µε την Forthnet Hellas για την παροχή στους συνδροµητές κινητής
τηλεφωνίας Wind της υπηρεσίας πρόγνωσης του καιρού µέσω µηνυµάτων SMS και
εικονοµηνυµάτων MMS.
15 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΜΑΛΛΙΟΣ Α.:
Βραβεία: First Place Award for the Student Poster Program at OCEANS 2011 MTS/IEEE
KONA for the poster: Navigating and Mapping with the Sparus AUV in a Natural and
Unstructured Underwater Environment.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β’: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
161
16 ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΒΑΡΚΙΤΖΗ Ι.:
∆ιερεύνηση και γνωµοδότηση περί έκτακτων περιστατικών εξάρσεων επιβλαβών µικροφυκών
(Harmful Algal Blooms, HABs) σε διάφορες παράκτιες περιοχές της Ελλάδας, µετά από σχετικά
αιτήµατα Λιµεναρχείων, οστρακοκαλλιεργητών και λοιπών αρµόδιων φορέων, π.χ. Σαλαµίνα,
Larco, Ιχθυοκαλλιέργειες ∆ΙΑΣ, Περιοχή λιµανάκια Βουλιαγµένης κ.ά.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Α.:
Συνεργασία µε τη σχολή Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήµιο Washington USA, σε θέµατα δυναµικής
σωµατιδίων στο δέλτα του ∆ούναβη (Ιούλιος-Αύγουστος 2010)
Συνεργασία µε την εταιρεία Sequoia Scientific, Seattle, USA για την επισκευή και αναβάθµιση
του οργάνου µέτρησης µεγέθους κόκκων αιωρούµενων σωµατιδίων LISST-Deep (ΙούλιοςΑύγουστος 2010)
Συµµετοχή σε ερευνητικό πλόα µετά από σχετική πρόσκληση του επιστηµονικού υπεύθυνου Dr.
X. Durrieu de Madron στον κόλπο του Λέοντα µε το Γαλλικό ερευνητικό σκάφος L’Atalante.
Αντικείµενο των εργασιών ήταν η χρήση του αναλυτή µεγέθους κόκκων αιωρούµενων
σωµατιδίων LISST-Deep και η συµµετοχή σε ιζηµατολογικές αναλύσεις γεωχηµείας.
Προσκεκληµένος κριτής του Institute of Oceanography and Fisheries, Split, Croatia και της
Croatian Geological Survey, Zagreb, Croatia, από την Agency for Science and Higher Education
of Croatia.
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΥ Ν.:
Συντάκτης του ∆ιεθνούς Newsletter “Psammonalia” της ∆ιεθνούς Ένωσης Μειοβενθολόγων
(ΙΑΜ). Κατά τη διάρκεια του 2011 εκδόθηκαν δύο τεύχη (155-156).
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Β.:
14 Φεβρουαρίου 2011: Ραδιοφωνική συνέντευξη στην ΕΡΑ Πάτρας µε θέµα την πιθανή
κατασκευή ενυδρείου στην Πάτρα και τη διάβρωση των ακτών.
26 Ιουλίου 2011: Ραδιοφωνική συνέντευξη στο ΙΟΝΙΟΝ FM µε αντικείµενο την εκτεταµένη
διάβρωση της αµµολωρίδας στη λιµνοθάλασσα Κοτυχίου Ηλείας και τους πιθανούς τρόπους
αντιµετώπισης του φαινοµένου.
01 Νοεµβρίου 2011: Οµιλία στον τοµέα Φυσικής Ωκεανογραφίας του Red Sea Research Center
του Πανεπιστηµίου KAUST της Σαουδικής Αραβίας µε θέµα: "Air-sea heat fluxes in the
Northern Red Sea".
ΠΑΤΗΡΗΣ ∆.:
Συνεργασία µε επιστηµονικούς φορείς οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση και
εκµάθηση του προγράµµατος TRIACII (Patiris et al, Computer Physics Communications, 2007 vol.
177
p.
329-338):
- Technical University of Crete, Dept. of Mineral Resources Engineering
(http://www.mred.tuc.gr/index_UK.htm)
Indonesia National Nuclear Energy Agency BATAN/ (http://www.batan.go.id)
- Ilia State University of Georgia, Institute of Earth Sciences / (http://www.iliauni.edu.ge).
Εκπαίδευση
σε θέµατα µέτρησης ραδιενέργειας χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της
φασµατοσκοπίας ακτίνων γάµµα (Επίσκεψη του υποψήφιου διδάκτορα Maurice Miller από το
πανεπιστήµιο της Τζαµάικα (University of West Indies).
Συνεργασία σε θέµατα συσχέτισης εκποµπής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και
ραδιενέργειας (επίσκεψη για ένα µήνα τριών συνεργατών, V. Pavlovytch, S. Shpyrko, Y.
Bogdanov από το ΙΝR της Ουκρανίας).
ΣΑΛΩΜΙ∆Η Μ.:
Συµµετοχή στις δραστηριότητες και το συντονισµό της Οµάδας Επιστηµονικής Κατάδυσης
ΕΛΚΕΘΕ
Συµµετοχή σε τηλεοπτικό ντοκιµαντέρ «Μορφές Ζωής, Μορφές Πνοής» ( Ε. Ευθυµίου,
παραγωγή ΕΡΤ, http://4doc-ert.blogspot.com/) µε θέµα την ελληνική βιοποικιλότητα.
162
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2011
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗΣ Ν.:
Βαθµονόµηση Οπτικού Αισθητήρα Ενεργού Φωτοσυνθετικής Ακτινοβολίας (P.A.R.).
Βαθµονόµηση Αισθητήρα Σχετικής Υγρασίας - Θερµοκρασίας µε κάλυψη των εξόδων µε ίδια
χρηµατοδότηση.
Ανάπτυξη εξειδικευµένου λογισµικού βαθµονόµησης οπτικών αισθητηρίων.
Ανάπτυξη
εξειδικευµένου λογισµικού βαθµονόµησης εργαστηριακών αισθητηρίων
(θερµοκρασίας, pH κλπ).
Ανάπτυξη συσκευής προσδιοριµού του ποσοστού νεφοκάλυψης του ουράνιου θόλου, µε οπτικά
µέσα. Η συσκευή περιλαµβάνει και ανάπτυξη εξειδικευµένου λογισµικού.
Προσδιορισµός διαπερατότητας σκιάστρων κάλυψης δεξαµενών δοκιµών µεσοκόσµου, µε
µέτρηση της Ηλιακής ακτινοβολίας.
Έρευνα για την αντικατάσταση των αυτοκινήτων και του φουσκωτού σκάφους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Κρήτης, από τα αποθέµατα του Ο.∆.∆.Υ..
Σχεδιαµός εξειδικευµένου βαρούλκου για χρήση του Υπερφασµατοφωτοµέτρου σε µετρήσεις
περατότητας του Ηλιακού φωτός στην υδάτινη στήλη, χωρίς διακοπή στη λειτουργία του
οργάνου.
Συντήρηση και επισκευή του σταθµού µετρήσεων αερολιµάτων της NASA, που φιλοξενείται
στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης.
ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.:
Κριτής στο πρόγραµµα υποτροφιών µεταπτυχιακών σπουδών του ακαδ. έτους 2011-12 του Ι.Κ.Υ.
ΧΡΟΝΗΣ Θ.:
Οργάνωση διήµερου σεµιναρίου στο ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης µε
Προγραµµατισµό µε έµφαση στις Επιστήµες της Γης”.
θέµα “Εισαγωγή στον