εδώ

ΑΔΑ: ΒΛΓ66-ΡΩΥ
ΑΔΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣ: ΣΑΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β2
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τηλ. 2106574186
Φ.390/224/259005
Σ. 4400
Αθήνα, 9 Δεκ 13
ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ/Β2
ΘΕΜΑ: Διορισμός Στρατιωτικών Εκπαιδευτών (ΣΕ) στη ΣΑΝ
ΣΧΕΤ:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.
ι.
ια.
ΠΔ 270/1998 ΦΕΚ Α΄ 197 (Οργανισμός ΣΑΝ)
Ν. 3187/2003 ΦΕΚ Α'233 (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
ΥΑ 2/42740/0022/28 Αυγ 2008 ΦΕΚ Β'1732
ΠαΔ 3-16/2009/ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ
Φ.300/38/18687/Σ.507/6 Ιουν 13/ΣΑΝ/ΔΣΠ
Απόφαση με αριθμό 251642/4 Ιουλ 13 ΦΕΚ Β΄ 1653
Φ.300/123/254783/Σ.2902/13 Αυγ 13/ΓΕΕΘΑ/Β2
Φ.392/3/20495/Σ.941/25 Σεπ 13/ΣΑΝ/ΔΣΠ
Φ.300/153/256598/Σ.3435/1 Οκτ 13/ΓΕΕΘΑ/Β2
Φ.392/5/21225/Σ.1120/6 Νοε 13/ΣΑΝΔΣΠ
Φ.392/4/21226/Σ.1121/6 Νοε 13/ΣΑΝ/ΔΣΠ
1. Σε συνέχεια σχετικών
Διορίζονται
ως Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές στη ΣΑΝ για την περίοδο από 1 Ιαν έως 31 Ιουλ
2014, οι παρακάτω εε Αξκοι:
Α/Α
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΕΣ
α
β
γ
ε
1
Πχος (ΥΙ)
ΑριστείδηςΔιαμαντής
δ
Ιστορία
Στρατιωτικής
Ιατρικής και
Νοσηλευτικής
ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
στ
12
ΝΝΑ
Τακτικός
Λγος
Ανδρέας Ρουκάς
ΓΕΕΘΑ/ΓΝΣ
Τακτικός
ΓΕΣ/ΔΥΓ/3ο
Τακτικός
2
3
(ΣΣΝΣ)
Τχης (ΥΙ)
Δημήτριος Ρουκάς
Δημόσιο
Διεθνές Δίκαιο
Στρατιωτικό
Ποινικό Δίκαιο
Ψυχολογία
Στρατιώτη
15
ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
ζ
15
12
2.
Η αποζημίωσή του παραπάνω προσωπικού, θα καταβληθεί από
πιστώσεις ΓΕΕΘΑ και ανέρχεται δε για το έτος 2014 στο ποσό 1.600 ευρώ. Η
ανάληψη υποχρέωσης, δέσμευση και έκδοση διαταγής της παραπάνω
ΑΔΑ: ΒΛΓ66-ΡΩΥ
-2απαιτουμένης πίστωσης, θα υλοποιηθεί μετά την ψήφιση του Π/Υ 2014, κατόπιν
αιτήματος της Σχολής.
3.
Το σχέδιο της παρούσης μονογραφήθηκε από το
ΓΕΕΘΑ/Γ3(ΔΟΙ) για τη δέσμευση του ποσού της πίστωσης, που διατίθεται και τη
μη υπέρβασή του.
4.
Με μέριμνα της ΣΑΝ να λάβουν γνώση του διορισμού τους οι
ανωτέρω Αξιωματικοί της παραγράφου 1 του παρόντος.
5.
Λοιπά όπως τα σχετικά.
Ακριβές Αντίγραφο
Ανχης (ΠΒ) Μιχαήλ Κουκάς
Επιτελής Β2
S:\ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ\ΚΟΥΚΑΣ\ΘΕΜΑΤΑ ΣΣΑΣ-ΣΑΝ\ΣΑΝ\ΔΒ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ.odt
Aθανάσιος Π. Δαβάκης
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας