ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020 - 1η Εθνική Συνάντηση Εργασίας, Βασικών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020 - 1η Εθνική Συνάντηση
Εργασίας, Βασικών Συντελεστών για τις
Ασφαλείς Κοινωνίες
ΣΜΧΟΣ(Ι) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΚΕΜΕΤ)
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ






ΣΚΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΤ- ΠΥΛΩΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Η2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΚΕΜΕΤ)
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ






ΣΚΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΤ- ΠΥΛΩΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Η2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΚΕΜΕΤ)
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ






ΣΚΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΤ- ΠΥΛΩΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Η2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΜΕΤ
Η συνεχής προαγωγή της
επιχειρησιακής ικανότητας των ΕΔ, με
έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω
της αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών σε
στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο,
της ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων,
δογμάτων και της υιοθέτησης νέων
τεχνολογιών
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΜΕΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
SACT NLR
ΔΝΣΗ
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ
ΔΟΓΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ
ΔΟΓΜΑΤΩΝ
ΔΝΣΗ
ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ της
ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΚΕΠΕΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΙΔΑΓΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΠΤ. ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ &
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΚΕΜΕΤ)
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ






ΣΚΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΤ- ΠΥΛΩΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Η2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΥΛΩΝΕΣ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΚΕΜΕΤ)
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ






ΣΚΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΤ- ΠΥΛΩΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Η2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1ΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ
Διαχείριση-Αξιοποίηση (Βελτιστοποίηση) Πόρων
Τομείς Εστίασης
α. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Ηθικό,
Εκπαίδευση, Αξιοποίηση Στρατιωτικού & Πολιτικού
Προσωπικού, Αξιοποίηση Εφεδρείας)
β. Αξιοποίηση οικονομικών πόρων
γ. Οργανωτικές Δομές (Πληροφοριακή Υποστήριξη, Δομή
Διοικήσεως, Δομή Δυνάμεων, Εκσυγχρονισμός)
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
2ΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ
Αποτελεσματική Εμπλοκή των Δυνάμεων
Τομείς Εστίασης
α. Διακλαδικός Ελιγμός
β. Υπεροχή Λήψεως Αποφάσεως
γ. Υποστήριξη Επιχειρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
3ΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ
Ανάπτυξη Νέων Αντιλήψεων - Δυνατοτήτων
Τομείς Εστίασης
α. Ανάπτυξη Νέων Αντιλήψεων και Πειραματισμός
[Concept Development & Experimentation (CD&E)]
β. Πλαίσιο Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δυνατοτήτων
γ. Δόγματα – Διδάγματα
δ.
Έρευνα – Εκμετάλλευση Τεχνολογίας
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΚΕΜΕΤ)
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ






ΣΚΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΤ- ΠΥΛΩΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Η2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
DRS-21-2014: Ethical/ Societal
Dimension topic 2 Better understanding
the Links between culture,risk
perception and disaster management
ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ MNE - 6
Έναρξη σχεδίασης ΜΝΕ6 Ιούνιος 2008
Ολοκλήρωση σχεδίασης Μάρτιος 2009
Εκτέλεση πειραματικών δραστηριοτήτων Απρίλιος 2009
– Νοέμβριος 2010
ΘΕΜΑ :( Cross Cultural Awareness) «Ανάπτυξη από τις
Συμμαχικές δυνάμεις και τους εταίρους τους, της ικανότητας
γνώσης του διαπολιτισμικού περιβάλλοντος στην περιοχή των
επιχειρήσεων, με σκοπό τη συμβολή στην κοινή κατανόηση/
γνώση της κατάστασης (situational understanding)».
FCT-2-2015: Forensic Topic 2: Advanced
easy to use in - situ forensic tools at the
scene of crime
FCT-7-2015: Law enforcement
capabilities topic 3: Pan European
platform for serious gaming and training
FCT-13-2014: Ethical/ Societal
Dimension topic 1 : Factors affecting (in) Security
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ (ΚΕΜΕΤ)
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ






ΣΚΟΠΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΜΕΤ- ΠΥΛΩΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Η2020
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
Κέντρο Μετεξέλιξης
Διεύθυνση Μετεξέλιξης
Μεσογείων 227-231 Χολαργός
15451 - Αθήνα
[email protected]
d.pa[email protected]
[email protected]
τηλ 210 657 5260