Έγγραφο

ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
563
Φαίαξ βλ.
Λυκούδης Εµµανουήλ Σ.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
2577
Φαλτάιτς Αλέξανδρος ∆.
-
1054
Φαµηλιάρης Παντελής
-
1055
Φαραζουλής Αλέξανδρος
-
2230
Φαραντάτος Ιωάννης ∆.
1931
1056
Φαράτζη Μωρίς
-
1421
Φαρδούλης Ανάργυρος
-
1692
Φαρµάκης Νικόλαος Ε.
1960
1057
Φαρµακίδης Ευάγγελος
-
1500
Φαρµακόπουλος Θεόδωρος Κ.
-
2587
Φαφουτάκης Γεώργιος
1960
1058
Φέξης Γεώργιος
1911
1059
Φεράλδης Φραγκίσκος
1962
2578
1545
Φερεντίνος Γεώργιος
Φικιώρης ∆ηµήτριος
1883
ΕΙ∆ΟΣ
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 1)
Απόκοµµα
(σ. 2)
Σηµείωµα
(σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 12)
Απόκοµµα
(σ. 2)
Έγγραφα
(σ. 2)
Έγγραφο
(σ. 1)
Απόκοµµα
(σ. 2)
Έγγραφο,
απόκοµµα
(σ. 3)
Έγγραφο,
απόκοµµα
(σ. 3)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Καθηγητής τεχνικών
µαθηµάτων
Παιδαγωγικής
Ακαδηµίας Αθηνών
Επιχειρηµατίας,
ευεργέτης
Βιογραφικά στοιχεία
Χρηµατιστής
Νεκρολογία
Καθηγητής, νοµικός
Βιβλιογραφική παραποµπή
Έµπορος, βιοµήχανος
Νεκρολογία του Α. Φαρδούλη
από τον Ι. Α. Μελετόπουλο
Συνδικαλιστής
Εταιρεία Πιρέλλι
Βιοµήχανος
Βιβλιογραφικές παραποµπές,
αρθρογραφία Ε. Φαρµακίδη
Τραπεζικός
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
Σκιαγραφία
Θυρωρός
Βιογραφικά στοιχεία, διαφήµιση
Βιβλιοθήκης Φέξη
Εκδότης
Φωτισµός Αθήνας - αεριόφως,
ψήφισµα για το θάνατο Φ. Φεράλδη
Επιχειρηµατίας
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
Αγωνιστής
ΦΑΚ.
1060
2231
ΟΝΟΜΑ
Φιλαδελφεύς - Νικολαΐδης
Χρήστος
Φιλάρετος (Ιωαννίδης ή
Παπαχριστοδούλου
Χριστόδουλος)
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Εκδότης
1961
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
Μητροπολίτης Σύρου
Έγγραφα, βιβλία,
αποκόµµατα,
εφηµερίδα
(σ. 211)
Βιογραφικά στοιχεία, οικονοµία,
επανορθώσεις, Συντακτική
Εθνοσυνέλευση, αµερικανική
βοήθεια, ∆ιχασµός, νεκρολογίες Γ.
και Κ. Φιλάρετου, αλληλογραφία
µε Κ. Τσαλδάρη,
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών ∆αµασκηνό
κ.ά.
α. Πολιτικός,
δηµοσιογράφος
β. Υποδιοικητής Ε.Τ.Ε.
γ. Χηµικός, µηχανικός,
εκδότης
Βιογραφικά στοιχεία, εφ. Αιών
Εκδότες
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Τραπεζικός, ασφαλιστής
Πολιτικός
Πολιτικός
Καθηγητής Ιστορίας
Θρησκειών
Πανεπιστηµίου Αθηνών
25
Φιλάρετος Γεώργιος Ν.,
Φιλάρετος Νικόλαος ∆.,
Φιλάρετος Κλεισθένης Γ.
1916-20, 1929,
1945-6, 1957,
1959, 1964
1061
Φιλήµων Ιωάννης,
Φιλήµων Τιµολέων Ι.
1865, 1886
1062
2579
2580
Φιλίνης Ιωάννης Α.
Φίλιος Ιωάννης Β.
Φίλιππας Πέτρος Π.
-
1833
Φιλιππίδης Λεωνίδας Ι.
1963
∆ελτίο, βιβλίο
(σ. 101)
Αυτοβιογραφικά στοιχεία
2246
Φιλιππίδης Χαρίλαος βλ.
Χρύσανθος
-
-
-
-
Παραγωγή βρωσίµων ελαιών
Γεωπόνος, τµηµατάρχης
∆ενδροκοµίας &
Αµπελουργίας
υπουργείου Γεωργίας
Έγγραφα,
απόκοµµα
(σ. 7)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
1284
Φιλιππόπουλος Γεώργιος Κ.
1938
Έγγραφο (σ. 3)
1063
Φιλίππου Ιωάννης Μ.
-
Απόκοµµα (σ. 4)
1064
Φίλων Αθανάσιος Η.
1947, 1950
Έγγραφο, έντυπο
(σ. 52)
Ελληνική Βιοµηχανία Ξύλου
Ι. Μ. Φιλίππου Α.Ε.
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, θέσεις
της ∆ιεθνούς Επιτροπής Ερυθρού
Σταυρού κατά των ατοµικών όπλων
Βιοµήχανος
Πρόεδρος Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1694
Φινίνης Ιωάννης ∆.
Φινόπουλος
(αδελφοί)
Φιντικλής Θεόκλητος
1960
Απόκοµµα (σ. 4)
Εξηλεκτρισµός Ελλάδας
-
∆ελτία (σ. 2)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
-
Έγγραφο (σ. 2)
1066
Φιξ Κάρολος Ι.,
Φιξ Ιωάννης Γ.,
Φιξ Αντώνιος Κ.
1852, 1929,
1938, 1943,
1955, 1962
Έγγραφα, έντυπο,
περιοδικό,
εφηµερίδα,
απόκοµµα
(σ. 114)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία,
Ανώνυµος Εταιρεία Ζυθοποιίας &
Παγοποιίας Κ. Ι. Φιξ, νεκρολογίες
Α. και Ι. Φιξ, δυστύχηµα σε κτήριο
του Φιξ,
υπόµνηµα του αντιπροέδρου
Ε.Β.Ε.Α., Α. Φιξ,
προς τον πρόεδρο Ε.Β.Ε.Α κ.ά.
Μηχανικός
Βιοµήχανοι,
οινοπνευµατοποιοί
Μετεωρολόγος
1067
Φλαµπουριάρης Αναστάσιος,
Φλαµπουριάρης ∆ιονύσιος,
Φλαµπουριάρης Ιωάννης ∆.
-
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
2582
1360
Φλέσας Κωνσταντίνος
Φλογαΐτης (οικογένεια)
1866, 1887
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφα (σ. 7)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
1065
2581
1068
Φλωράς Χρήστος Λ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1069
Φορτούνας Αλέξανδρος
-
Έγγραφο (σ. 5)
Καπνοβιοµηχανική Εταιρεία Αθηνών
Ρεκόρ
Βιογραφικά στοιχεία, οικονοµική
ανάπτυξη Κρήτης, Α' ∆ιεθνής Έκθεση
Προϊόντων στα Χανιά
Βιογραφικά στοιχεία
1070
Φούµης Κωνσταντίνος Μ.
1900, 1938
Έγγραφα,
απόκοµµα
(σ. 13)
1071
Φούντης Σταύρος Κ.
-
Έγγραφο (σ. 2)
1940-1, 1944
Επάρκεια άρτου, κατασκευή
Έγγραφα,
γαλακτοκοµικών προϊόντων από
αποκόµµατα (σ. 46) σόγια, θρεπτική αξία αµυλούχων
τροφών, βιβλιογραφικές παραποµπές
1072
Φουντούλης ∆ηµήτριος Ν.
Βιοµήχανοι
α. Αγωνιστής, πολιτικός
β. Πολιτικός, πρόεδρος
Ιονίου Βουλής
γ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Πολιτικός
Πολιτικός µηχανικός,
καθηγητής Υγειονοµικής
Σχολής Αθηνών
Καπνοβιοµήχανος
Πολιτικός, αγωνιστής
Πρόεδρος
Χρηµατιστηρίου Αθηνών
Πολιτικός µηχανικός,
καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
2583
Φουρκιώτης Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2584
Φουσιάνης Χρήστος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1073
2585
1074
1075
Φουστάνος Ηλίας Α.
Φούφας Γρηγόριος Α.
Φραγκιαδάκης Γεώργιος
Φραγκιάδης Ευστράτιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
2232
Φραγκίστας Γεώργιος
1962
Εφηµερίδα (σ. 6)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Εργοστάσιο της Ανωνύµου Εταιρείας
Γ. Φραγκίστας
1076
Φραγκίστας Χαράλαµπος Ν.
-
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Καθηγητής Αστικού
∆ικαίου Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Καθηγητής
Μαθηµατικών
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
πολιτικός
Εφοπλιστής, βιοµήχανος
Πολιτικός
Χρηµατιστής
Χρηµατιστής
Βιοµήχανος
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Καθηγητής Πολιτικής
∆ικονοµίας
Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
∆ιευθυντής Τελωνείων
υπουργείου
Οικονοµικών, καθηγητής
Ανωτάτης Σχολής
Βιοµηχανικών Σπουδών
1077,
1889
Φράγκος Ιωάννης Λ.
1929, 1936,
1951
Έγγραφα, έντυπα
(σ. 84)
Προβλήµατα Ελευθέρας Ζώνης
Θεσσαλονίκης, ελληνοσερβικές
διαπραγµατεύσεις, συµφωνίες &
πρωτόκολλα, επιστολή του ∆. Ηλιάδη
προς το υπουργείο Οικονοµικών,
βιογραφικά στοιχεία, σχέσεις Ελλάδας
- Ε.Ο.Κ. κ.ά.
1078
Φραγκούλης Βασίλειος Ε.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2586
2588
Φραντζής Μιχαήλ
Φραντζισκάκης Ερρίκος
1958
Έγγραφο (σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 1)
1894
Φρειδερίκη
1962
Απόκοµµα (σ. 10)
Βιογραφικά στοιχεία
Νεκρολογία
Άρθρο του Η. Μπρεδήµα για τη
µητέρα της Φρειδερίκης, ΒικτώριαΛουίζα
2589
Φρέρης Βελισσάριος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Ναυπηγός, καθηγητής
Ε.Μ.Π.
Ιατρός
Ζωγράφος
Βασίλισσα
Λογοτέχνης, υπάλληλος
Η.Ε.Α.Π.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2233
1079
Φριζής Μαρδοχαίος
Φρόνιµος Μανούσος
Φτέρης Γεώργιος (Τσιµπιδάρος
Γεώργιος)
1941
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφο (σ. 2)
Συνταγµατάρχης
Έµπορος
1938
Έγγραφο (σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Περιγραφή της αίθουσας των οίνων
στη ∆.Ε.Ε.Π.
1739
Φωκάς Γεώργιος Κ.
1958
Έντυπα (σ. 28)
Μπελλαντόνα, γεντιανή
2591
Φωκάς Ευγένιος
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία Ε. και Ν. Φωκά
2592
2593
Φωκάς Ιωάννης
Φωκάς Τζανέτος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
1947
Φωστηρίδης Αντώνιος
1944
Έγγραφα (σ. 9)
Πολεµική & πολιτική κατάσταση,
Ε.Α.Μ., βουλγαρική στάση
1156
Φωστηρόπουλος Μιχαήλ
1962
Αποκόµµατα (σ. 4)
Βιαµάξ Α.Ε.
2594
Φωτεινός Γεώργιος Θ.
1958
Απόκοµµα (σ. 1)
Νεκρολογία
1929
Φωτεινός Π.
-
Απόκοµµα (σ. 2)
2595
1080
Φωτήλας Αλέξανδρος
Φωτιάδης Αλέξανδρος
1854
1081
Φωτιάδης Αντώνιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφα (σ. 2)
Έγγραφο,
σηµείωµα (σ. 2)
Άρθρο του Σ. Αργυρού για το πρώτο
ελληνικό βαµβακουργείο
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, βιβλιογραφική
παραποµπή
Φωτιάδης Ξενοφών βλ.
Μηναΐδης Μηνάς
Φωτιάς Νικόλαος
Φωτίου Ιωάννης
Φωτόπουλος Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 2)
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
2590
1730
1082
1083
1084
∆ηµοσιογράφος
Επιµελητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Ιατρός, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αστρονόµος
Πολιτικός
Γενικός αρχηγός
Εθνικών Οµάδων
Ελλήνων Ανταρτών
Επιχειρηµατίας
Ακαδηµαϊκός, καθηγητής
Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Βαµβακουργός
Πολιτικός
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Πολιτικός
Καθηγητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Χρηµατιστής
Χρηµατιστής