2596 Χαβίνης Θεόδωρος - Έγγραφο (σ. 1) Βιογραφικά στοιχεία

ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2596
Χαβίνης Θεόδωρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Στρατιωτικός, πολιτικός
1548
1746
Χάγερ Φ.
Χαϊκάλης Νικόλαος
1894
Έγγραφο (σ. 4)
Έγγραφο (σ. 3)
Μεταλλουργία - Ολύµπια
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, µελέτη
του Κώστα Ν. Τριανταφύλλου για
τη βυζαντινή οικογένεια Χαιρέτη και
το αρχείο της στην Πάτρα
Γεωργικά προβλήµατα
Πελοποννήσου
Βιογραφικά στοιχεία
Σκιαγραφία
Κληροδότηµα για τη σύσταση του
∆ηµοτικού Γηροκοµείου Λαρίσης
Χαράκτης
∆ικηγόρος
Γραµµατέας Ε.Τ.Ε.,
διευθυντής
υποκαταστήµατος Ε.Τ.Ε.
37
Χαιρέτης Θεόφραστος Κ.
1957-9, 1962
Έγγραφα, βιβλίο
(σ. 128)
2234
Χαιρέτης Σ.
1931
Απόκοµµα (σ. 2)
1170
2235
Χαιρόπουλος Κωστής Χ.
Χαλεπάς Γιαννούλης
1934
Έγγραφο (σ. 6)
Απόκοµµα (σ. 2)
2236
Χαλκιόπουλος Αθανάσιος ∆.
1962
Απόκοµµα (σ. 2)
2598
Χαλκιόπουλος Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2597
Χαλκιόπουλος Παναγιώτης
-
Έγγραφο (σ. 1)
1923
Χαλκοκονδύλης Ιωάννης Λ.
1819
Έγγραφα (σ. 2)
2599
Χαµουδόπουλος Αντώνιος Χ.
1958
Απόκοµµα (σ. 1)
1419
Χανδρής (οικογένεια)
1958-60,
1962, 1965
Έντυπο,
αποκόµµατα
(σ. 39)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία,
απόδειξη είσπραξης
Παναγή Χαλκοκονδύλη
Νεκρολογία
Γραµµή Ευρώπης - Αυστραλίας Α.Ε.,
υπερωκεάνια «Βρετάννη» και
«Βασ. Φρειδερίκη», αγορά θαλαµηγού
«Μανσούρ», δωρεά στη Φιλοδασική
Ένωση Χίου, νεκρολογίες
Α. ∆. Χανδρή και Ι. ∆. Χανδρή κ.ά.
2237
Χαντζάρας Νίκος
1961
Αποκόµµατα
(σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία
Ποιητής
1891
Έγγραφο (σ. 10)
Βιογραφικά στοιχεία
Ιατρός, εκδότης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
1248
2600
Χάου Σαµουήλ Γ.
(Howe Samuel G.)
Χαραλάµπης ∆ηµήτριος
Πρόεδρος Γεωργικού
Επιµελητηρίου Πατρών
∆ηµοσιογράφος
Γλύπτης
Ευεργέτης
Οικονοµολόγος, µέλος
Α.Ο.Σ.
Πολιτικός, δηµοσιογράφος
Κοινωνιολόγος,
δηµοσιογράφος
∆ηµοσιογράφος, εκδότης
Εφοπλιστές
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
2601
Χαραλαµπίδης Θρασύβουλος
-
Έγγραφο (σ. 1)
2602
Χαρβούρης Μαρίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
2629
Χαρδαβέλλας ∆εδούσης
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
-14
Χαρίλαος Επαµεινώνδας Π.1
-
-
2603
Χαρίλαος Λύσανδρος
1958
Έγγραφο (σ. 1)
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία
Νοµοµαθής, καθηγητής
Εµπορικού και Ναυτικού
∆ικαίου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
Βιογραφικά στοιχεία Μαρίνου και
Μάρκου Χαρβούρη
Επιστολή για τη ναυτική ιστορία
Γαλαξιδίου
Βιβλιογραφικές παραποµπές,
επαφές Κ. Βοβολίνη για
συλλογή στοιχείων
Βιογραφικά στοιχεία, αναλογική
εκλογή, εκδοτικές τράπεζες &
χρηµαταγορά, νεκρολογία
Θ. Χαριτάκη, Ε.Π.Ο.Ρ.
1085
Χαριτάκης Θεµιστοκλής Π.,
Χαριτάκης Γεώργιος
1925, 1935,
1942
Έγγραφα, βιβλία,
αποκόµµατα
(σ. 236)
2604
Χαρµπούρης Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1086
Χαροκόπος Γεώργιος
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
1087
Χαροκόπος Παναγής
-
Έγγραφα (σ. 3)
2605
Χασάπης Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
1088
Χασιώτης Σπυρίδων
1920, 1923,
1963
Έγγραφα, έντυπα,
περιοδική έκδοση
(σ. 119)
1089
Χατζάρας Α.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία, Χαροκόπειος
Σχολή
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία,
οργάνωση της ελληνικής γεωργικής
εκπαιδεύσεως,
γεωπόνοι & γεωργική πρόοδος
Λουτρά Κύθνου
2606
Χατζηαργύρης Αλφρέδος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1
Για τη βιογραφία του Ε. Χαρίλαου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 163-175.
Μηχανικός, στρατιωτικός
Βιοµήχανος, επιχειρηµατίας
Βιοµήχανος
α. Μεταλλειολόγος
β. Οικονοµολόγος,
καθηγητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε.,
πολιτικός
Σύµβουλος Επικρατείας,
πολιτικός
Πρόεδρος Εµπορικού
Συλλόγου Πατρών
Επιχειρηµατίας, πολιτικός,
ευεργέτης
Αστρονόµος
Γεωπόνος, πολιτικός
Ιατρός
Βιοχηµικός, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, επιστολές
του Γ. Χατζηβασιλείου προς
τον Κ. Καραθεοδωρή, πιστοποιητικά
του Γ. Χατζηβασιλείου,
Πανεπιστήµιο Σµύρνης (στελέχωση
Υγιεινολογικού Ινστιτούτου)
Αναφορές του Ν. Χατζηβασιλείου
προς το υπουργείο Εξωτερικών,
συνέπειες δολοφονίας του βασιλιά
της Ιορδανίας, γαλλική πολιτική
στη Μ. Ανατολή
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Πεπραγµένα Συνδέσµου Βιοµηχάνων
Μακεδονίας - Θράκης,
οικονοµικά προβλήµατα
βόρειας Ελλάδας
Κληροδότηµα για τη σύσταση του
∆ηµοτικού Γηροκοµείου Λαρίσης
Βιογραφικά στοιχεία
1798
Χατζηβασιλείου Γρηγόριος Π.
1920
Έγγραφα (σ. 21)
1890
Χατζηβασιλείου Νικόλαος
1951
Έγγραφα (σ. 23)
2238
2607
Χατζηγεωργίου Αντώνιος
Χατζηγιάννης ∆ηµήτριος
-
Επιστολή (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
1410
Χατζηδηµούλας Κωνσταντίνος
Η.
1959
Αποκόµµατα
(σ. 16)
2239
Χατζηζωγίδης ∆ηµήτριος
1962
Απόκοµµα (σ. 2)
1090
Χατζηιωάννου Ιωάννης
-
1091
Χατζηκυριάκος Ιωάννης Χ.
1958, 1965
1158
Χατζηκυριάκος Αλέξανδρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 5)
Σηµειώµατα
(σ. 3)
-2
Χατζηκυριάκος Ανδρέας Ν.2
-
-
-
1871, 1957
Έγγραφα (σ. 20)
Βιογραφικά στοιχεία, Ορφανοτροφείο
Χατζηκώνστα
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
1092
2608
2
Χατζηκώνστας Γεώργιος Κ.,
Χατζηκώνστας Αναστάσιος Κ.,
Χατζηκώνστας Λύσσανδρος
Χατζηµανωλάκης Εµµανουήλ Ι.
Για τη βιογραφία του Α. Χατζηκυριάκου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 46-57.
Χατζηκυριάκειο Ορφανοτροφείο
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Καθηγητής Υγιεινής και
Μικροβιολογίας Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
∆ιπλωµάτης
Αγωνιστής
∆ικηγόρος, πολιτικός
Πρόεδρος Συνδέσµου
Βιοµηχάνων Μακεδονίας Θράκης
Ευεργέτης
∆ηµοσιογράφος, εκδότης
Έµπορος, ευεργέτης
Ναύαρχος, βιοµήχανος,
πολιτικός
Χηµικός - µηχανικός,
βιοµήχανος, πολιτικός
α.-β. Έµποροι, ευεργέτες
γ. Λόγιος, εκ των ιδρυτών
της Βιβλιοθήκης Μαρασλή
Έµπορος
ΦΑΚ.
1212
ΟΝΟΜΑ
Χατζηµιχάλης Γιάνναρης,
Χατζηµιχάλης Μιχαήλ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1892, 1908
Έγγραφα (σ. 11)
Σηµείωµα,
φυλλάδια, βιβλίο,
αποκόµµατα
(σ. 254)
Έγγραφα (σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία
1968
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
1094
2609
Χατζηνικολάκης Μενέλαος Ν.
Χατζηπάνος Πάνος
-
1247
Χατζηπατέρας Κωνσταντίνος
1965
2250
2612
Χατζιδάκις Ιωάννης
-
Έγγραφα (σ. 2)
1491
Χατζίσκος (οικογένεια)
Χατζόπουλος ∆ηµήτρης
(Μποέµ)
-
Έγγραφα (σ. 4)
1962
Απόκοµµα (σ. 1)
1936-7, 1940,
1950-6, 1964
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 98)
2240
1095
Χατζόπουλος ∆ηµήτριος Β.
Βιογραφικά στοιχεία, επικήδειος
λόγος του Α. Κ. ∆αµβέργη για
τον Μ. Χατζηµιχάλη
α. Έµπορος, αγωνιστής,
φιλικός
β. Καθηγητής Παθολογικής
Ανατοµικής Πανεπιστηµίου
Αθηνών
1891
Χατζηµιχάλης Πλάτων Θ.,
Χατζηµιχάλη Αγγελική
2268
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Απόκοµµα (σ. 4)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 4)
1093
Χατζηπέτρος Χριστόδουλος,
Χατζηπέτρος Ευθύµιος
Χατζηπροδρόµου Ευµορφία
Χατζησταύρου βλ.
Χρυσόστοµος Β΄
ΘΕΜΑΤΑ
Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη, οικονοµία,
εµπορική αντιπροσώπευση, ζήτηµα
των κλήρινγκ, ∆ιεθνής Σύνδεσµος
Γυναικών, κτήριο υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας, νεκρολογίες
Αγγελικής Χατζηµιχάλη κ.ά.
Βιοµηχανία Μακεδονίας
Βιογραφικά στοιχεία
Εφοπλιστικός Οίκος Κ. Χατζηπατέρα,
νεκρολογία Πίτσας Ν. Χατζηπατέρα
1930, 1934,
1936, 1941,
1961
1285
ΕΙ∆ΟΣ
Βιογραφικά στοιχεία
Ι. και Ν. Χατζιδάκι
Βιογραφικά στοιχεία
Οµοσπονδία Εκδροµικών Σωµατείων
Ελλάδος - πρωτοπόροι του τουρισµού
Βιογραφικά στοιχεία, βιοµηχανία
Μακεδονίας, εκβιοµηχάνιση Ελλάδας,
πεπραγµένα Συνδέσµου Βιοµηχάνων
Μακεδονίας - Θράκης, αιτήµατα
Επιτροπής Επαρχιακών Βιοµηχανιών,
ελληνική βαµβακοπαραγωγή,
αξιοποίηση ελληνικών
µεταλλευµάτων κ.ά.
α. Επιχειρηµατίας, πρόεδρος
Εµπορικών Αντιπροσώπων
Αθηνών, πολιτικός
β. Λαογράφος, ζωγράφος
Βιοµήχανος
∆ικηγόρος, πολιτικός
Εφοπλιστής
α. Αγωνιστής, στρατηγός
β. Ταγµατάρχης
Μαθηµατικός
Πολιτικοί
∆ηµοσιογράφος, λογοτέχνης
Βιοµήχανος, πρόεδρος
Συνδέσµου Βιοµηχάνων
Μακεδονίας - Θράκης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1096
Χατζόπουλος Ιωάννης ∆.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
-1097
Χελδράιχ Θεόδωρος3
-
-
-
2613
Χέλης Βασίλειος
-
Έγγραφο (σ. 1)
1098
Χέλιος Γεώργιος
1954
Απόκοµµα (σ. 6)
2614
Χέλµης Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Χέλµης ∆ηµήτριος Ε.
1947-8,
1958-64
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα,
περιοδικό
(σ. 273)
Βιογραφικά στοιχεία
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
φορολογικό ζήτηµα, χρηµατοδοτήσεις
εµπορίου & βιοµηχανίας
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, διµερείς
συµφωνίες για εµπόριο & βιοµηχανία
στο Παρίσι, Ανώτατο Συµβούλιο
∆ηµοσίων Υπηρεσιών,
ναυτιλία, εκβιοµηχάνιση Ελλάδας,
συµφωνία Deutsche Bank - Ε.Τ.Ε.,
ναυτιλιακό υποκατάστηµα της Ε.Τ.Ε.
στον Πειραιά, δηλώσεις για τη
ρύθµιση του προπολεµικού δηµόσιου
χρέους της Ελλάδας, πεπραγµένα
Ε.Τ.Ε. κ.ά.
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Βοτανολόγος, εντοµολόγος,
διευθυντής Βοτανικού
Κήπου Αθηνών
Επιχειρηµατίας
1099
Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε. Χίου
Θεατρικός επιχειρηµατίας
Πολιτικός, οικονοµολόγος,
διοικητής Ε.Τ.Ε.
Γενικός γραµµατέας
Ελληνικής Επιτροπής
∆ιεθνούς Εµπορικού
Επιµελητηρίου
Μεγαλοκτηµατίας στην
Κένυα
1100
Χέλµης Ιωάννης
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
2637
Χέλµης Μιλτιάδης
1957
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
1960
Έντυπο (σ. 2)
Σκιαγραφία
Πολιτικός
1856
Έγγραφο (σ. 1)
Ιδρύτρια εκπαιδευτηρίου
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
Παρθεναγωγείο Χιλ
Ιστορική αναδροµή για τα µέτρα
βάρους
1720
Χέρτερ Χριστιανός
(Herter Christian)
Χιλ Φανή-Φραγκίσκη
2611
Χιλιόγραµµο
2610
3
Για τη βιογραφία του Θ. Χελδράιχ, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 225-228.
-
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
Χιωτέλης Αθανάσιος
1891
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
-
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Έγγραφα (σ. 11)
Υπόµνηµα του Α. Χιωτέλη προς
το υπουργείο Εξωτερικών,
εκπαίδευση Ελλήνων Ρουµανίας,
µεταπολεµικά προβλήµατα
Ελληνικής Κοινότητας Ρουµανίας
Εκπαιδευτικός
(στη Ρουµανία)
-1101
Χοϊδάς Θεόδωρος Σ.4
-
-
-
2241
Χονδρόπουλος Κίµων
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
1102
Χόνδρος ∆ηµήτριος Κ.
1920-2, 1956,
1962
Έγγραφα,
περιοδικές
εκδόσεις,
αποκόµµατα (σ.
68)
2615
Χοντσόπουλος Παναγιώτης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία ψηφίσµατα,
υποµνήµατα/εκδόσεις
της εν Ελλάδι Εταιρείας Φυσικών
Επιστηµών,
θέση χηµικών στη βιοµηχανία,
επιστήµη φυσικής
Βιογραφικά στοιχεία
2616
Χορν Λάζαρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1103
Χορς Μιχαήλ,
Χορς Γεώργιος,
Χορς Σταύρος Μ.
1957
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία
Σ. Χορς
2617
Χούδαλης Ιωάννης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1743
Χούπης Κωνσταντίνος
1960
Απόκοµµα (σ. 6)
Συστήµατα ελέγχου
2618
Χούτας Στυλιανός
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
4
Για τη βιογραφία του Θ. Χοϊδά, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Β΄, σσ. 67-72.
∆ικηγόρος, κρατικός
λειτουργός, γενικός
γραµµατέας υπουργείου
Εθνικής Οικονοµίας
Καπνέµπορος,
επιχειρηµατίας
Φυσικός, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Πολιτικός
Λογοτέχνης,
µεγαλοκτηµατίας
Τανγκανίκας
α. Αξιωµατικός,
αρχιτέκτονας
β. Αξιωµατικός Π.Ν.
γ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Αγωνιστής
Καθηγητής Ινστιτούτου
Τεχνολογίας της
Αµερικανικής Αεροπορίας
Ιατρός, πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
1104
Χρηστίδης Γεώργιος
1954, 1957
Αποκόµµατα
(σ. 4)
1105
Χρηστίδης ∆ηµήτριος
1870
Έγγραφα (σ. 17)
2242
Χρηστίδης Μελέτιος βλ.
Μελέτιος Χρηστίδης
1135
Χρηστοβασίλης Χρήστος
1957
Απόκοµµα (σ. 4)
ΘΕΜΑΤΑ
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
ελληνική σιτοπαραγωγή, έκθεση του
Γ. Χρυσοβέργη για τα πεπραγµένα
Ε.Β.Ε. Αλεξάνδρειας
Βιογραφικά στοιχεία, β' περίοδος
Ολυµπίων
Άρθρο του Τ. Βιδούρη για
τον Χ. Χρηστοβασίλη
Βιογραφικά στοιχεία,
επικήδειος λόγος του Α. ∆αµβέργη
για τον Α. Κ. Χρηστοµάνο,
ίδρυση της «Νέας Σκηνής»,
ίδρυση - πορεία Συνεταιρισµού
Ιατρικού & Φαρµακευτικού Σώµατος
Ελλάδος Spes,
ανασυγκρότηση βιοµηχανίας,
υπόθεση Λαυρίου κ.ά.
Νοµοσχέδιο περί µεταναστεύσεων,
γραµµή Πειραιάς-Νέα Υόρκη
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Σερρών
Αγωνιστής, πολιτικός
∆ηµοσιογράφος, συγγραφέας
α. Καθηγητής Χηµείας
Πανεπιστηµίου Αθηνών
β. Καθηγητής Βιολογικής
Χηµείας Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
γ. Λόγιος, ποιητής,
σκηνοθέτης
1106
Χρηστοµάνος Αναστάσιος Κ.,
Χρηστοµάνος Αναστάσιος Α.,
Χρηστοµάνος Κωνσταντίνος Α.
1872, 1887,
1899-1901,
1906, 1916,
1923, 1938,
1949, 1961
Έγγραφα, βιβλίο,
αποκόµµατα,
περιοδικές
εκδόσεις
(σ. 124)
1702
Χρηστοφής Χρήστος
1905
Έντυπο (σ. 32)
1107
Χριστίδης Βασίλειος
1966
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 11)
Σκιαγραφία, ανάπτυξη ελληνικής
γεωργίας
Καθηγητής Γεωργίας
Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
1108
Χριστοδουλόπουλος Αντώνιος
Π.
1945, 1952,
1958
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 81)
Βιογραφικά στοιχεία, έκθεση
διεύθυνσης ∆ασών υπουργείου
Γεωργίας, κρατική εκµετάλλευση
δασών, δασική παραγωγή
∆ασολόγος, γενικός
διευθυντής υπουργείου
Γεωργίας
2619
Χριστοδουλόπουλος
Παρασκευάς
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2620
Χριστοδουλόπουλος Πίνδαρος
Χ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Ναυτιλιακός πράκτορας
Συνδιευθυντής Πρακτορείου
Εφηµερίδων Αθηναϊκού
Τύπου
Καθηγητής Πολιτικής
Οικονοµίας Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
2621
Χριστοδούλου Γεώργιος
1958
1109
Χριστοδούλου Γεώργιος Κ.
-
1110
Χριστοδούλου Νικόλαος Ε.,
Χριστοδούλου Θεοφάνης
-1296
2243
ΕΙ∆ΟΣ
Αποκόµµατα
(σ. 4)
Σηµειώµατα
(σ. 2)
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Σκιαγραφία από τον ∆. Κουλεντιανό
Εφευρέτης
1957, 1962
Έγγραφο, έντυπα,
περιοδικό,
αποκόµµατα
(σ. 68)
Βιογραφικά στοιχεία, αναδιοργάνωση
υπηρεσιών Α.Τ.Ε., χρηµατοδότηση
της Α.Τ.Ε., ανάπτυξη ελληνικής
γεωργίας
Χριστόπουλος Χαράλαµπος Χ.5
-
-
-
Χριστόπουλος Αθανάσιος
Χριστόπουλος Αθανάσιος,
Χριστόπουλος Κωνσταντίνος Α.
1936
Απόκοµµα (σ. 4)
Σκιαγραφία από τον Η. Βουτιερίδη
Μέλος Συνδέσµου
Βιοµηχάνων Μακεδονίας
α. Γεωπόνος, καθηγητής
Ανωτάτης Γεωπονικής
Σχολής, διοικητής Α.Τ.Ε.
β. Καθηγητής
Μικροβιολογίας
Κτηνιατρικής Σχολής
Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
Κρατικός λειτουργός,
συγγραφέας, πολιτικός
Λογοτέχνης
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
∆ικηγόροι, πολιτικοί
2244
Χριστόπουλος Παναγιώτης Ν.
1960
Απόκοµµα (σ. 6)
Άρθρο σχετικά µε τη δακοκτονία στη
Ζάκυνθο
Ανώτατος δηµόσιος
υπάλληλος
1111
Χριστόπουλος Παναγιώτης Χ.
1957
Βιογραφικά στοιχεία. εκµετάλλευση
λιµνών Πρέσπας
Καθηγητής Βρωµατοχηµείας
Ε.Μ.Π.
2245
Χριστοφίδης Ηλίας
-
1112
Χριστοφίδης Κωνσταντίνος
1954
Απόκοµµα (σ. 8)
2623
Χριστοφίδης Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
2122
Χριστοφίλης Γεώργιος βλ.
Κρίστοφερ Τζωρτζ
2622
5
Έγγραφο,
απόκοµµα
(σ. 3)
Αποκόµµατα
(σ. 4)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Βιογραφικά στοιχεία, τυπογραφείο Η.
Χριστοφίδη στον Πειραιά
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
παραγωγή σουλτανίνας, ελληνικές
εξαγωγές
Βιογραφικά στοιχεία
Για τη βιογραφία του Χ. Χριστόπουλου, αλλά και εν γένει της οικογένειας Χριστοπούλου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Β΄, σσ. 228-253.
Τυπογράφος
Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.
Ηρακλείου
Εκπαιδευτικός,
δηµοσιογράφος, συγγραφέας
ΦΑΚ.
1442
ΟΝΟΜΑ
Χριστόφιλος Νικόλαος
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1958-9
Αποκόµµατα
(σ. 14)
Πυρηνικά πειράµατα µε σχέδια
του Ν. Χριστοφίλου
Ατοµικός επιστήµονας,
εφευρέτης κατασκευής
ατοµικών αντιδραστήρων
Έγγραφα,
εφηµερίδα,
αποκόµµατα
(σ. 409)
Αναφορές των
Κ. Π. Παναγιωτόπουλου, Γ.
Τριανταφυλλίδη, Λ. Μελά,
Α. Μηλιαρέση, Ν. Χατζηβασιλείου,
Ι. Σπυρόπουλου κ.ά. προς το
υπουργείο Εξωτερικών, διεθνής θέση
Οικουµενικού Πατριαρχείου, διένεξη
του Χριστοφόρου µε την Ελληνική
Κοινότητα Αλεξάνδρειας, οικονοµικά
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Ισραήλ
& Ορθόδοξη Εκκλησία, Πατριαρχείο
Αντιοχείας & Ιεροσολύµων,
Παλαιοηµερολογίτες, Εκκλησία
Αιθιοπίας, θεµελίωση του
Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας,
προβλήµατα Αιγυπτιωτών Ελλήνων,
εορτασµός χρυσού ιωβηλαίου της
Αρχιεροσύνης του Πατριάρχη κ.ά.
Πατριάρχης Αλεξανδρείας
1892
Χριστοφόρος Β΄
(∆ανιηλίδης Χριστοφόρος)
1945,
1950-1,
1962, 1964
2624
Χρόνης Ιωάννης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1958
Αποκόµµατα,
έντυπο (σ. 7)
Σκιαγραφία, συνέντευξη για τη
∆.Ε.Θ., προεκλογική εκστρατεία
Πολιτικός
-
Απόκοµµα (σ. 4)
∆ιαθήκη
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
1960
Έγγραφο (σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 2)
Απόκοµµα,
περιοδικό (σ.17)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Έµπορος, φιλικός, αγωνιστής
Επιχειρηµατίας
∆ιαθήκη, νεκρολογία
Μητροπολίτης Μεσσηνίας
1113
2625
2246
2626
2247
2248
Χρυσανθακόπουλος
Κωνσταντίνος Α.
Χρυσανθόπουλος Κωνσταντίνος
Μ.
Χρύσανθος
(Φιλιππίδης Χαρίλαος)
Χρυσαφόπουλος ∆ηµήτριος
Χρυσοβέργης Γεώργιος
Χρυσόστοµος
(∆ασκαλάκης Ιωάννης)
1961
Αρχιτέκτονας, καθηγητής
Ιονίου Ακαδηµίας
Νοµικός, πρωτεργάτης
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1808
Χρυσόστοµος
(Καλαφάτης)
1929, 1962
Αποκόµµατα,
φυλλάδιο (σ. 22)
Βιογραφικά στοιχεία,
σκιαγραφία του Χρυσοστόµου από
τον Λ. Ι. Φιλιππίδη
Μητροπολίτης Σµύρνης
2250
Χρυσόστοµος Β΄
(Χατζησταύρου)
1962
Απόκοµµα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
2249
Χρυσόστοµος Ιωάννης
1962
Εφηµερίδα (σ. 2)
Έρευνα για τον τόπο ενταφιασµού του
από τον αρχιµανδρίτη Ν. Βαφειάδη
Πατέρας της Εκκλησίας
1114
Χρυσοχοΐδης Αλέξανδρος Θ.
1960
Έγγραφο,
απόκοµµα
(σ. 4)
Τράπεζα Θεσσαλίας, εργοστάσιο
τσιµέντων Βόλου Όλυµπος
Γενικός διευθυντής
Τράπεζας Θεσσαλίας
1726
Χωνιάτης βλ.
Ακοµινάτος Μιχαήλ
1157
Χωραφάς ∆ηµήτριος Ν.
Έγγραφο,
1957, 1959-60 αποκόµµατα
(σ. 19)
1115
Χωραφάς Σόλων
-
Έγγραφο (σ. 1)
2627
Χωριατέλλης Νικόλαος
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία, υπολογισµός
εθνικού εισοδήµατος, ηλεκτρονικές
µηχανές στις επιχειρήσεις,
εργαλειοµηχανές κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία
Άρθρο για τις αλιευτικές επιχειρήσεις
του στο Βελγικό Κονγκό
Καθηγητής Ανωτάτης
Σχολής Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Catholic
University of America,
τεχνικός σύµβουλος IBM
World Trade Corp.
Επιχειρηµατίας
Επιχειρηµατίας