1595 Γαβαλάς Αντώνιος - Έγγραφο (σ. 1) Βιογραφικά στοιχεία

ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1595
Γαβαλάς Αντώνιος
Γαβριήλ βλ.
Καλοκαιρινός Γαβριήλ
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έµπορος
1137
Μητροπολίτης Θήρας
225
Γαβριήλ Ιωάννης Γ.,
Γαβριήλ Μιχαήλ Ι.,
Γαβριήλ Αλέκος Ι.
1944, 1946,
1957-8, 1960
Φυλλάδια,
αποκόµµατα
(σ. 91)
192
Γαβριηλίδης Βλάσιος Γ.
-
Έγγραφα,
σηµειώµατα (σ. 19)
55
Γαζής Αλέξανδρος Γ.1
1957
Έγγραφα (σ. 12)
220
Γαζής Ανδρέας
-
1832
Γαζής Νικόλαος Ζ.
1963
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο, έντυπο
(σ. 27)
207
Γαζόπουλος Ιωάννης
-
1594
Γαϊτανάκης ΧατζηΣτεφανής
1980
Ευρωπαϊκή κλωστοϋφαντουργία,
ντάπιγκ, κλωστοϋφαντουργικές πρώτες
ύλες, βιοµήχανοι & προσωπικό, Σ.Ε.Β. Λαϊκές Επιτροπές,
νεκρολογία Ι. Γαβριήλ
Βιογραφικά στοιχεία, αρθρογραφία,
βιβλιογραφικές παραποµπές
Αυτοβιογραφικά στοιχεία και επιστολή
προς τον Κ. Βοβολίνη
Βιβλιογραφική παραποµπή
α. Βιοµήχανος
β.-γ. Βιοµήχανοι, εφοπλιστές
∆ηµοσιογράφος, εκδότης
Επιχειρηµατίας
Βιοµήχανος
Σύνδεση Ελλάδας - Ε.Ο.Κ.
∆ικηγόρος, οικονοµολόγος
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Καθηγητής Οργανικής Χηµείας
Ε.Μ.Π.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Αρχιτέκτονας
Γαλαζίδης Μενέλαος
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
200
Γαλάνης ∆ηµήτριος
1959-60
Αποκόµµατα,
έγγραφο (σ. 5)
1981
Γαλάνης ∆ηµήτριος
1966
199
Γαλανόπουλος Άγγελος
1960
52
Γαλανόπουλος ∆ηµήτριος
-
222
Γαλανός Αντώνιος
-
1
Απόκοµµα (σ. 2)
Απόκοµµα,
έγγραφο (σ. 3)
Έγγραφο,
σηµείωµα (σ. 16)
Έγγραφο (σ. 1)
Για τη βιογραφία του Α. Γαζή, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 84-85.
Επιχειρήσεις Υπερποντίου Αλιείας
Ζέφυρος Α.Ε.
Βιογραφικά στοιχεία, σύσκεψη Σ.Ε.Β.
για γερµανικές πιστώσεις, οµολογιακό
δάνειο οικονοµικής ανάπτυξης
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, προσδιορισµός
θέσης Ατλαντίδος
Βιογραφικά στοιχεία, Προνοµιούχος
Εταιρεία & σταφιδικό ζήτηµα
Βιογραφικά στοιχεία
Επιχειρηµατίας
Πολιτικός, τραπεζίτης
Ζωγράφος, ακαδηµαϊκός
Καθηγητής Σεισµολογίας
Πανεπιστηµίου Αθηνών
∆ικηγόρος, γεν. διευθυντής
Προνοµιούχου Εταιρείας
Χρηµατιστής
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
1162,
1439
Γαλανός ∆ηµήτριος Π.
(ο Αθηναίος)
1865, 1958-9,
1963
Έγγραφα,
περιοδικό,
απόκοµµα
(σ. 108)
205
Γαλανός Σπυρίδων ∆.
1938, 1961
Έγγραφα,
φυλλάδιο,
απόκοµµα (σ. 22)
1593
Γαλάτης Στέφανος,
Γαλάτης Στέφανος Κ.
1938, 1964
Έγγραφα, βιβλίο
(σ. 147)
237
Γαλενιανός Μύρων
1954
Αποκόµµατα (σ. 8)
1982
Γαληγάλης Αλέξανδρος
1887
1587
Γαλόπουλος Ευστράτιος
1931
Έγγραφο (σ. 1)
Έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 273)
1983
Γαµβέττας Λέων
(Gambetta)
1958
1984
Γανιάρης Ανδρέας
198
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, επιστολή
της Μαριάννας Γεωργαντή για
τον ∆. Γαλανό, διάλεξη του
Κ. Μελισσαρόπουλου για τον ∆.
Γαλανό και το µεταφραστικό του έργο
Βιογραφικά στοιχεία, τροφολογία,
εξαγωγές ελληνικών οίνων
στη Γερµανία
Βιογραφικά στοιχεία, ιππογνωσία,
επιστολή Σ. Κ. Γαλάτη προς Κ.
Βοβολίνη
Ένωση Ε.Β.Ε., εµπορική κίνηση
λιµένος Ηρακλείου, Ταµείο Ασφάλισης
Εµπόρων
Βιογραφικά στοιχεία
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Φιλόσοφος, ινδολόγος,
ευεργέτης
Καθηγητής Χηµείας Τροφίµων
Πανεπιστηµίου Αθηνών
α. Καθηγητής Εµπορικού
∆ικαίου Πανεπιστηµίου Αθηνών
β. Συνταγµατάρχης
Πυροβολικού
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Ηρακλείου
Αγωνιστής
Υπόθεση υπεξαίρεσης κρατικής κινίνης
Χηµικός
Απόκοµµα (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία από Γ. ∆ιορίδη
Πολιτικός
1960
Περιοδικό (σ. 66)
Ιστορία της βιβλιοδεσίας, βιβλιοδετείο
«Βιβλιοφιλική Γωνιά»
Βιβλιοδέτης
Γανωσής Βασίλειος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
231
Γαργαλίδης Νικόλαος
1959
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 5)
Σχολή Τουριστικών Επαγγελµάτων,
βιβλιογραφική παραποµπή
1136
Γαρουφαλιάς Πέτρος Ε.,
Γαρουφαλιάς Ευάγγελος
Π., Γαρουφαλιάς Πέτρος
Ε.
1957, 1964
Βιογραφικά στοιχεία, συζητήσεις
Έγγραφα,
Βουλής για Φιξ, δήλωση περιουσιακών
αποκόµµατα (σ. 10)
στοιχείων Π. Γαρουφαλιά
Καθηγητής Γεωπονικής Σχολής
Αθηνών
Κυβερνητικός επίτροπος Τ.Ε.,
διευθυντής Σχολής Τουριστικών
Επαγγελµάτων
Πολιτικοί
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1592
Γάτσος Γεώργιος,
Γάτσος Νικόλαος
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
α. Έµπορος, φιλικός
β. ∆ικηγόρος, πολιτικός
Ύδρευση Αθηνών - υδραυλικά έργα
Μαραθώνα (πορίσµατα, σχέδια,
µελέτες, συµβάσεις), οδοποιία ΑθηνώνΠειραιώς, υδραυλικά έργα πεδιάδων
Θεσσαλονίκης, Σερρών, ∆ράµας,
Ηπείρου και Θεσσαλίας, διώρυγα
Κορίνθου, αρδευτικά έργα Κορίνθου,
Αχαΐας και Μεσσηνίας, αποξήρανση
λίµνης Ξυνιάδος, αξιοποίηση έλους
Λεσίνι, αποκατάσταση προσφύγων,
συγγραφικό έργο Θ. Γενίδουνια κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία, Έλληνες &
Γαριβάλδι
1582
Γενίδουνιας Θεολόγος ∆.
Έγγραφα,
τοπογραφικά
1891-2, 1898,
διαγράµµατα,
1901-4, 1909,
αποκόµµατα,
1912, 1918,
φυλλάδια,
1920-38, 1963
περιοδικά, βιβλία
(σ. 6.960)
206
Γεννάδιος Παναγιώτης
1885, 1891,
1958
Έγγραφα (σ. 31)
193
Γεννηµατάς Νικόλαος Π.,
Γεννηµατάς Νικόλαος Β.
1937, 1963
Έγγραφα, βιβλίο,
αποκόµµατα
(σ. 140)
Βιογραφικά στοιχεία, λιµάνι του
Πειραιά, σιδηροδροµικός σταθµός
Πειραιά
α. ∆ικηγόρος, πολιτικός,
πρόεδρος Ο.Λ.Π.
β. ∆ασολόγος, καθηγητής
Ε.Μ.Π.
1591
Γεραγάς Ηλίας, Γεραγάς
Κωνσταντίνος
1958
Αποκόµµατα (σ. 4)
Νεκρολογίες
Ανώτατοι δηµόσιοι υπάλληλοι
1590
Γεράκης Κώστας
1928, 1936
Έγγραφα,
Βιογραφικά στοιχεία από τον
αποκόµµατα (σ. 10) Φ. Γιοφύλλη, άρθρο του Μ. Άννινου
Έµπορος, πολιτικός (στο Σιάµ)
-
Σηµειώµατα (σ. 2)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Σταφιδολόγος
-
-
-
1374
1905
12
227
Γερήνιος
(Αναγνωστόπουλος Γ.)
Γερµανία
Γερµανός βλ.
Καλλιγάς Γερµανός
Γερµανός Νικόλαος Γ.
Εργολάβος-µηχανικός
Γεωπόνος, συγγραφέας
Μητροπολίτης Αθηνών
1900, 1905,
1958, 1960-1
Έγγραφα,
φυλλάδιο, βιβλίο,
αποκόµµατα
(σ. 183)
Βιογραφικά στοιχεία, σπογγαλιεία,
∆.Ε.Θ., ∆ηµήτρια, σκιαγραφία
Θεοδώρου Π. ∆εληγιάννη,
αλληλογραφία Κ. Βοβολίνη
µε Ν. Κοντοµήτρο
Γενικός διευθυντής ∆.Ε.Θ.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
-
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
1959
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
1985
1986
Γεροκωστόπουλος
Κωνσταντίνος
Γερολυµάτος Ιωάννης Π.
Γεροστάθης Κωνσταντίνος
1987
Γερουλάνος Μαρίνος Ι.
1960
Αποκόµµατα (σ. 6)
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογίες,
ψυχοσωµατική ιατρική
1988
233
Γερουλάνος Νικόλαος
Γεωργάκας Κωνσταντίνος
Γεωργακόπουλος βλ.
∆αµασκηνός
1941
Έγγραφο (σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Νεκρολογία
1484
1850
Βιογραφικά στοιχεία
1255
Γεωργακόπουλος
Κωνσταντίνος
1938, 1951,
1958, 1960,
1963
197
Γεωργακόπουλος Φρίξος
1948-9
Έγγραφο,
αποκόµµατα (σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία, Α' Πανελλήνια
Έκθεση Καλών Τεχνών στο Ζάππειο,
«επαναπατρισµός απαχθέντων
Ελληνοπαίδων», 100ετηρίδα Ερυθρού
Σταυρού, σύνθεση κυβέρνησης υπό τον
Κ. Γεωργακόπουλο ίδρυση της
ανωνύµου εταιρείας Πιρέλλι - Ελλάς
Βιογραφικά στοιχεία, βιοµηχανία,
εθνικό βιοµηχανικό εισόδηµα
240
Γεωργαλάκης Μιχαήλ
1956
Απόκοµµα (σ. 2)
Προβλήµατα χηµικών βιοµηχανίας
Έγγραφα,
περιοδικό,
αποκόµµατα
(σ. 116)
211
Γεωργαλάς Γεώργιος Κ.
1921, 1926,
1930-2, 1938
Έγγραφα, έντυπα
(σ. 85)
232
Γεωργαλάς Τάσος ∆.
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία, µελέτη για
µεταλλεύµατα & ορυκτά, δηµοσιεύσεις
σε συνεργασία µε τον Ν. Β. Λιάτσικα
για τις εκρήξεις του ηφαιστείου
Σαντορίνης, Ελληνική Εταιρεία
Φυσικών Επιστηµών
Νεκρολογία
1229
Γεωργαντάς Αχιλλέας
1888
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έµπορος, φιλικός
Αγωνιστής
Καθηγητής Χειρουργικής
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ακαδηµαϊκός
Πολιτικός
Υπάλληλος Σ.Ε.Β.
Πολιτικός, επιχειρηµατίας,
πρόεδρος του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού
Οικονοµολόγος, τµηµατάρχης
Α.Ο.Σ.
Πρόεδρος Συλλόγου Χηµικών
Βιοµηχανίας
Γεωλόγος, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ακαδηµαϊκός
Βιοµήχανος
Ιατρός, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ιδρυτής
Τοξικολογικού Φροντιστηρίου
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1589
Γεωργαντάς Βασίλειος ∆.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Γενικός διευθυντής υπουργείου
Επισιτισµού
1310
Γεωργαντάς Γ.Α.
1877, 1937
Έγγραφο,
περιοδικό (σ. 92)
1989
Γεωργαντάς Κ.
1960
Απόκοµµα (σ. 1)
1990
Γεωργαντόπουλος
Ελευθέριος Α.
1961
Απόκοµµα, βιβλίο
(σ. 32)
Ελληνική εµπορική ναυτιλία
1231
1588
Γεωργαντόπουλος Ιωάννης
Γεωργάς Γεώργιος Ε.
1891
-
Έγγραφο (σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
1991
Γεωργάτος Άγγελος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
229
Γεωργιάδης Αλέξανδρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
228
Γεωργιάδης Αναστάσιος
Ν.
1949
Απόκοµµα (σ. 2)
Στεγανότητα Πτώου (Βοιωτίας)
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Φιλόσοφος
1955
Σηµειώµατα,
απόκοµµα (σ. 5)
Νεκρολογία Σ. Γεωργιάδη,
βιβλιογραφικές παραποµπές
Βιοµήχανοι
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
1951-2
Αποκόµµατα (σ. 4)
Αρθρογραφία για τη φορολογία και για
το επίπεδο διατροφής
Έγγραφα (σ. 7)
Βιογραφικά στοιχεία, επιστολή Π.
Τσαλδάρη, απόψεις Κ. Καραθεοδωρή
για την οργάνωση του Ε.Μ.Π.
217
Γεωργιάδης Γεώργιος
(Γκουρτζιέφ)
Γεωργιάδης Γεώργιος Χ.,
Γεωργιάδης Σπύρος Γ.,
Γεωργιάδης ∆ηµήτριος Γ.
Γεωργιάδης Λεωνίδας
239
Γεωργιάδης Μάριος
212
Γεωργικόπουλος
Κωνσταντίνος Χ.
1992
226
1935
Ελληνική οινοποιία, σκιαγραφία της
προέδρου του Εθνικού Συµβουλίου
Ελληνίδων Ραλλούς Σ. Γεωργαντά
Επιχειρήσεις Υπερποντίου Αλιείας
Ζέφυρος Α.Ε.
Οινοποιός
Επιχειρηµατίας
Αντιπλοίαρχος, διευθυντής
σπουδών στο Κέντρο
Ναυτιλιακών Σπουδών
Νοµικός, δηµοσιογράφος
Έµπορος, πολιτικός, συγγραφέας
Βιοτέχνης, πρώτος πρόεδρος του
Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου
Αθηνών, δήµαρχος Αθηναίων
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Κρήτης
Καθηγητής ΟρυκτολογίαςΠετρολογίας Πανεπιστηµίου
Αθηνών
∆ιευθυντής Ε.Τ.Ε.
∆ιευθυντής υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας, καθηγητής
Ανωτάτης Σχολής Βιοµηχανικών
Σπουδών
Καθηγητής, πρύτανης του
Ε.Μ.Π.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
75ετία ελληνικής ∆υναστείας,
25ετηρίδα Γεωργίου Α΄, πρακτικά
συνάντησης του Γεωργίου Α΄ µε τον
∆. ∆ιαµαντίδη, µελέτη του Γ. Ρούσσου
για τον Ε. Βενιζέλο,
πολιτικές δηλώσεις Γεωργίου Β΄
Νεκρολογίες
Βιογραφικά στοιχεία
Κληροδότηµα στην Τεγέα
Εκτέλεση των Φ. Γιαγκούλα,
Π. Μπαµπάνη και Κ. Τσαµίτα
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1776
Γεώργιος Α',
Γεώργιος Β΄
1888, 1913,
1928, 1961
Βιβλίο, εφηµερίδες,
αποκόµµατα,
έγγραφα
(σ. 152)
1993
1474
1994
Γεωργίου Αναστάσιος Κ.
Γεωργόπουλος Σπυρίδων
Γεωργούλης Ιωάννης
1957
1960
Αποκόµµατα (σ. 6)
Έγγραφο (σ. 1)
Εφηµερίδα (σ. 4)
1995
Γιαγκούλας Φώτιος
1925
Εφηµερίδα (σ. 6)
1996
Γιαλούρης Ευάγγελος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
213
Γιαλούσης Σοφοκλής
-
Έγγραφο (σ. 1)
224
Γιαννακάκης Αντώνιος Γ.
1959
Αποκόµµατα (σ. 6)
1460
1997
Γιαννάκης Κ.
Γιαννακίτσας Ιωάννης ∆.
1900
Έγγραφα (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
1586
Γιανναρόπουλος
Κωνσταντίνος
1930, 1935
Έντυπα (σ. 46)
1886
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Εργοστάσιο κατασκευής σπίρτων,
Σχέδιο Οικονοµικής Ανάπτυξης
Βασιλικό Ζαχαροπλαστείο Κ. Γιαννάκη
Βιογραφικά στοιχεία
Οινοπνευµατοποιία, ν. 3416,
κανονισµός υπηρεσίας
Στεµφυλοπνεύµατος
Νεκρολογία
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Αγωνιστής
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Μαθηµατικός, φιλόσοφος
1958
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Επιχειρηµατίας, ασφαλιστής
Χαρτοπαίκτης
∆ηµοσιογράφος
1523
1998
1999
-1398
2000
2001
2
Γιάνναρος Ιωάννης
Γιαννετάκης Παναγιώτης
(ή Γιαννέτας Μιστριώτης)
Γιαννίδης Ελισαίος
(Σταµατιάδης Σ.)
Γιαννικέσης Άγγελος2
Γιαννιός Νικόλαος
Γιαννόπουλος Αγησίλαος
Βασιλείς
∆ιευθυντής Αστυνοµίας
Πολιτικός
Ευεργέτης
Ληστής
Σύµβουλος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
Ναυπηγός, µηχανικός
Μέλος της ∆.Ο.Ε.
Ζαχαροπλάστης
Πολιτικός
∆ιευθυντής υπηρεσίας
Στεµφυλοπνεύµατος
Αγωνιστής
Για τη βιογραφία του Ά. Γιαννικέση, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Β΄, σσ. 440-463. Επίσης, για πληροφορίες σχετικά µε τους Αναστάσιο, ∆ιονύσιο και Γεράσιµο Γιαννικέση, βλ. στο
ίδιο, σ. 463.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
Αποκόµµατα
(σ. 4)
ΘΕΜΑΤΑ
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, οµιλία
για το ρόλο των Ε.Β.Ε. και
την ελεύθερη οικονοµία
Βιογραφικά στοιχεία, άρθρο για τη
βιοµηχανική πολιτική
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, Ελληνική
Εταιρεία Βιοµηχανίας Καπνού
Θαλάσσια σύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας,
Ανώνυµος Εταιρεία Ελληνικαί
Μεσογειακαί Γραµµαί (ΕΛ.ΜΕΣ),
νεκρολογίες
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
238
Γιαννόπουλος Β.
1954
234
Γιαννόπουλος Ιωάννης Μ.
1940
214
2002
Γιαννόπουλος Παναγιώτης
Γιαννόπουλος Περικλής
1961
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 3)
Έγγραφο (σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 2)
208
Γιαννουκάκης Μιχαήλ ∆.
1922
Έγγραφα (σ. 12)
1754
Γιαννουλάτος Παναγής Α.
1960-1
Αποκόµµατα,
εφηµερίδα,
περιοδικό (σ. 90)
-
Σηµείωµα (σ. 2)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Έµπορος
1887
Έγγραφο (σ. 1)
Αγωνιστής
2003
Γιαννουλόπουλος
∆ιονύσιος
Γιαταγάνας Ηρακλής
1154
Γιδάς Επαµεινώνδας
1957
Απόκοµµα (σ. 2)
2004
Γιοκαρίνης Ν.
1938
Έγγραφα (σ. 3)
1906
Γιουγκοσλαβία (Σερβία)
1951
Έγγραφα (σ. 7)
235
Γιουρουκέλης Γεώργιος
1945
Απόκοµµα (σ. 2)
2005
2006
1916
2007
2008
Γιώρτζος Ηλίας
Γιωτόπουλος Γεώργιος
Γιωτόπουλος ∆ηµήτριος
Γιωτόπουλος Χαράλαµπος
Γκαβέρας Επαµεινώνδας
1965
1960
1887
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 2)
Εφηµερίδα (σ. 8)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Εισήγηση στο Β' Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην
Κρήτη για τα προβλήµατα µεταφορών
Ελληνική υαλουργία
Σηµειώµατα του Κ. Βοβολίνη,
επαναλειτουργία Ελεύθερης Σερβικής
Ζώνης Θεσσαλονίκης, ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα
Άρθρο για συνεργασία εργοδότη &
εργάτη
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Νεκρολογία
∆ωρεές
Βιογραφικά στοιχεία
196
Γκανιάτσας Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
218
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Πύργου
Πολιτικός, συγγραφέας
Πολιτικός
∆ηµοσιογράφος, λόγιος
Βιοµήχανος
Εφοπλιστής
Γενικός διευθυντής Ε.Β.Ε.Π.
Συγγραφέας
Έµπορος, αγωνιστής
Αγωνιστής, έµπορος
Χηµικός, πολιτικός
Ευεργέτης
Αγωνιστής
Βοτανολόγος, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2009
1960
Απόκοµµα (σ. 4)
Τράπεζα Κύπρου Α.Ε.
Τραπεζίτης
-
Αποκόµµατα (σ.
16)
Βιοµηχανία Χρωµάτων Ανιλίνης
Βιοχρώµ Α.Ε.
Βιοµήχανοι
1323
Γκαράνης Γεώργιος
Γκέρτσος ∆ηµήτριος,
Γκέρτσος Θεόδωρος,
Γκέρτσος Κωνσταντίνος
Γκίκας Γρηγόριος
1867
Έγγραφο (σ. 5)
Ηγεµόνας Βλαχίας
2010
Γκίκας Σόλων
1962
Απόκοµµα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Έργα στο λιµάνι Αγίου Γεωργίου στο
Κερατσίνι
215
Γκίνης Άγγελος Σ.
1907-8
Έγγραφο,
φυλλάδιο,
απόκοµµα (σ. 33)
Βιογραφικά στοιχεία, λιµάνι του
Πειραιά, έκθεση για θηραϊκή γη
Πολιτικός µηχανικός, καθηγητής
Ε.Μ.Π., ακαδηµαϊκός
204
Γκλαβάνης Κωνσταντίνος
Α., Γκλαβάνης Ευάγγελος
Κ., Γκλαβάνης Ιωάννης Κ.
241
Γκλίνος Γεώργιος
Γκοβόστης Κώστας
Γκόλφης Ρήγας
(∆ηµητριάδης ∆.)
1961
1958
Βιογραφικά στοιχεία, γεωργική
Έγγραφα,
βιοµηχανία, καπνικό ζήτηµα, 16η
φυλλάδιο,
∆.Ε.Θ., δραστηριότητα Ιστορικής και
αποκόµµατα (σ. 36)
Λαογραφικής Εταιρείας των Θεσσαλών
Εφηµερίδα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Απόκοµµα (σ. 1)
Νεκρολογία
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
1768
Γκολφινόπουλος Σωτήριος
Α.
1829, 1953,
1959-60
216
Γκοτζαµάνης Σωτήριος
1483
Γκότσης Κωνσταντίνος
2014
Γκούµας Ευτύχιος
2253
Γκούµας Ηλίας
2011
2012
2013
1938, 1942,
1945
Έγγραφα,
φυλλάδιο,
απόκοµµα (σ. 36)
Νεκρολογία
Αλληλογραφία Σ. Γκολφινόπουλου µε
Κ. Βοβολίνη, Εταιρεία Γραµµάτων
Πάτρας, βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, κείµενα του Σ.
Γκοτζαµάνη για τις αποστολές του σε
Έγγραφο, φυλλάδια
1937-40, 1942
Βερολίνο-Ρώµη και υποµνήµατα
(σ. 152)
σχετικά µε την εξωτερική και
εσωτερική πολιτική για τις µειονότητες
Έγγραφα,
1958
Βιογραφικά στοιχεία
απόκοµµα (σ. 4)
Αγορά ιπτάµενων σκαφών από την
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
εταιρεία του Ε. Γκούµα
Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισµός
1960
Αποκόµµατα (σ. 4)
Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων
Πολιτικός
α. Βιοµήχανος, πολιτικός
β. Μηχανολόγος, πολιτικός
γ. Βιοµήχανος, πολιτικός
Επιχειρηµατίας, ευεργέτης
Εκδότης
Λογοτέχνης
∆ικηγόρος, πρόεδρος
∆ικηγορικού Συλλόγου Πατρών
Πολιτικός, γιατρός
Πολιτικός
Εφοπλιστής
Εφοπλιστής
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
2015
Γκόφας Θ.
Γκρεγκουάρ Ρότζερ
(Gregoire Roger)
Γκρίτζαλης ∆ηµήτριος
-
2016
2017
236
1547
203
2018
194
2019
1133
1230
223
ΕΙ∆ΟΣ
Έγγραφο (σ. 1)
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, οικονοµικά
1955
Έγγραφα (σ. 2)
προβλήµατα Ευρώπης
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Εισηγήσεις του Κ. Γκωλέτση στο
Αποκόµµατα
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα για το
Γκωλέτσης Κωνσταντίνος 1954
(σ. 18)
Ταµείο Ασφάλισης Εµπόρων και το
πιστοδοτικό ζήτηµα
Απονοµή βραβείων στα Ολύµπια για
Γλύνης Νικόλαος
Έγγραφο (σ. 2)
επιπλοποιία
Βιογραφικά στοιχεία, σκιαγραφία από
Έγγραφα,
Γονατάς Στυλιανός
1958
τον Κ. Κουκκίδη, αµερικανική
απόκοµµα (σ. 9)
οικονοµική βοήθεια
Γονής Ελευθέριος
1957
Απόκοµµα (σ. 4)
Εργατικά ζητήµατα
Βιογραφικά στοιχεία, Α.Τ.Ε., εκδήλωση
Γόντικας Κωνσταντίνος Β.,
Έγγραφα, φυλλάδιο
1930-3
µνήµης Κ. Γόντικα από τον Σύλλογο
Γόντικας ∆ηµήτριος Β.
(σ. 49)
Υπαλλήλων Α.Τ.Ε.
Γοργορίνης Σπύρος
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, ελληνικό εµπόριο,
εµπορικό ναυτικό, απόψεις
του Ν. Κοτζιά για την Ελληνική Ιστορία
1853, 1870,
του Κ. Παπαρρηγόπουλου,
Έγγραφα, βιβλίο,
Γούδας Αναστάσιος Ν.
1875, 1883,
αρθρογραφία του ναυάρχου-πολιτικού
αποκόµµατα (σ. 68)
1916, 1922
Μιχαήλ Α. Γούδα σχετικά µε τη
διενέργεια εράνου για τον Πανάγιο
Τάφο και µε την αδελφοκτονία
Αικατερίνης
Βιογραφικά στοιχεία, ατµοπλοΐα
Γουδής ∆ηµήτριος Π.
1887, 1892
Έγγραφα (σ. 4)
∆. Γουδή
Ελληνικό εµπορικό ναυτικό, Ελληνική
Έγγραφα,
1853-7, 1865,
Ατµοπλοΐα, υπερωκεάνια «Αρκαδία»
Γουλανδρή (οικογένεια)
αποκόµµατα
1957-60, 1965
και «Ολυµπία» της Greek Line,
(σ. 75)
θαλαµηγός «Τρίαινα»,
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
∆ικηγόρος, πολιτικός
Πολιτικός, καθηγητής
Έµπορος
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Ιωαννίνων
Επιπλοποιός
Στρατιωτικός, πολιτικός
Πολιτικός, πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε.
α. ∆ιοικητής Α.Τ.Ε.
β. Νοµικός, πολιτικός
Στρατιωτικός
Ιατρός, συγγραφέας, εκδότης
Εφοπλιστής
Εφοπλιστές
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
2020
Γουλόπουλος Χρίστος
209
Γουναράκης Νικόλαος Π.,
Γουναράκης Πέτρος Ν.,
1921-2,
Γουναράκης Κωνσταντίνος 1941-64
Ν.
210
Γούναρης ∆ηµήτριος
1903, 1922,
1927, 1933
202
Γούναρης Ηλίας Π.
1946-7
195
Γούναρης Χρίστος
Γούντλεϋ Γεώργιος,
Γούντλεϋ Νικόλαος Γ.
(Woodley)
-
δωρεά στο Κέντρο Ναυτιλιακών
Σπουδών, νεκρολογίες Νικολάου και
Χρυσής Γουλανδρή
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, Σχέδιο
Ευρωπαϊκής Ανόρθωσης, προβλήµατα
ηλεκτρισµού, απολογισµοί Έγγραφα,
πεπραγµένα ∆.Ε.Η., Ε.Τ.Ε., εθνική
φυλλάδια,
ανασυγκρότηση, ανταλλαγή ηλεκτρικής
περιοδικά,
ενέργειας µε Γιουγκοσλαβία,
αποκόµµατα
εργοστάσιο Πτολεµαΐδας,
(σ. 520)
υδροηλεκτρικό έργο Ταυρωπού,
αλληλογραφία του Κ. Βοβολίνη µε
τον Π. Γουναράκη, Ύπατη Αρµοστεία
Σµύρνης
Βιογραφικά στοιχεία, διατάξεις
Έγγραφα,
πολιτικής δικονοµίας, εκδηλώσεις
αποκόµµατα (σ. 59)
µνήµης
Έγγραφα,
Βιογραφικά στοιχεία, ελληνικά
αποκόµµατα (σ. 23) µεταλλεία, 30ή Συνδιάσκεψη Εργασίας
Έγγραφα (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
-
Σηµείωµα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία, οίκος Woodley
1256
Γούσιος Γεώργιος
1892
Έγγραφα (σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία
2021
Γρανίτσας Νικόλαος
Γράτσος Κωνσταντίνος,
Γράτσος Άλκιµος
Γρηγοράκης Θεόδωρος Γ.
Γρηγοράκης Ιωάννης
1957
Απόκοµµα (σ. 1)
1959
Αποκόµµατα (σ. 4)
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Νεκρολογία
Αλιευτικά εργοστάσια εταιρειών Φιλλέτ
και Ατλαντίς, ατλαντική αλιεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
219
1438
2022
2023
-
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Πολιτικός
α. Καθηγητής Πανεπιστηµίου
Αθηνών, πολιτικός
β. Υποδιοικητής Ε.Τ.Ε.,
πρόεδρος δ.σ. της ∆.Ε.Η.
γ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Νοµικός, πολιτικός
Καθηγητής Ε.Μ.Π., µέλος δ.σ.
του Σ.Ε.Β.
Πολιτικός µηχανικός
Έµποροι
Επιχειρηµατίας, διευθυντής
Αγγλο-αιγυπτιακής Τράπεζας,
αγωνιστής
Νοµικός
Εφοπλιστές
∆ιευθυντής Ο.Λ.Π.
Αντιστράτηγος, πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1544
1543
Γρηγοριάδης Γεώργιος
Γρηγοριάδης Αθανάσιος
1883
1883
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
2024
Γρηγοριάδης ∆ηµήτριος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2025
Γρηγοριάδης Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
230
Γρηγοριάδης Σταύρος
1938
Έγγραφα (σ. 5)
Ανάπτυξη Θεσσαλονίκης
2026
Γρηγορίου Γεώργιος Θ.
-
Βιογραφικά στοιχεία
2027
Γρίβας Γεώργιος
1959, 1966
Κυπριακό ζήτηµα
Πολιτικός
1194
Γρίβας ∆ηµήτριος Θ.
1890
Έγγραφο (σ. 1)
Αποκόµµατα,
έντυπο (σ. 26)
Έγγραφο (σ. 3)
Αγωνιστής
Αγωνιστής
Γεωπόνος, ιδρυτής του πρώτου
γεωργικού συνεταιρισµού
Έµπορος
Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης
Πολιτικός
221
Γρυπονησιώτης Ι.
-
201
Γυαλίστρας Σέργιος Α.
1957-8, 1964
1459
Γύζης Νικόλαος
2028
Γυφτόπουλος Παναγιώτης
∆.
Στρατηγός, πολιτικός
1888, 1900,
1925
Βιογραφικά στοιχεία
Εµποροβιοµηχανική Επιχείρηση
Σηµείωµα (σ. 1)
Χάρτου Ι. Γρυπονησιώτη & Θ. Κοτζιά
Βιογραφικά στοιχεία, δίκτυο Σ.Ε.Κ.,
Έγγραφα,
αεροδρόµιο Ελληνικού, νεκρολογία,
αποκόµµατα (σ. 23) επιστολή του Σ. Γυαλίστρα
προς τον Κ. Βοβολίνη
Έγγραφα,
Βιογραφικά στοιχεία
απόκοµµα (σ. 7)
1960
Απόκοµµα (σ. 1)
Βιοµήχανος
Νεκρολογία
Βιοµήχανος, έµπορος
Στρατηγός, γενικός διευθυντής
Σ.Ε.Κ., πολιτικός
Ζωγράφος