σ. 46

ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Αρθρογραφία/µελέτες για τα καρδιακά
νοσήµατα και το Ι.Κ.Α., προβολή
Έγγραφο, έντυπα,
εγχείρησης σε τηλεόραση στο
αποκόµµατα (σ. 46) Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, επιστολή
του Ν. Καβαζαράκη προς
τον Κ. Βοβολίνη
Καθηγητής Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, χειρουργός,
πρόεδρος Ι.Κ.Α.
1563
Καβαζαράκης Νικόλαος
1958-9,
1962-3
1477
Καβαλλιεράτος - Άννινος
Μιλτιάδης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
∆ηµοσιογράφος, πολιτικός
1822
Καβάφης Κωνσταντίνος Π.
1930, 1963
Αποκόµµατα
(σ. 22)
Αφιέρωµα στον Κ. Καβάφη για 30
χρόνια από το θάνατό του, άρθρο
του Κ. Θ. ∆ηµαρά για τον Κ. Καβάφη
Ποιητής
370
Καββάδας ∆ηµήτριος Σ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
476
Καββαδίας Γεώργιος
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
440
Καββασιάδης Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1856
Καβουνίδης Γεώργιος Σ.
1951
Έγγραφα (σ. 30)
371
Καζανόβας Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
1857
Καζούλης Ιωάννης Ν.
1945
Έγγραφο (σ. 5)
1565
Καθάρειος Αλέξανδρος ∆.
1948, 1959
Έγγραφο, βιβλίο
(σ. 419)
2306
Καΐρη Πηνελόπη
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Κυπριακό ζήτηµα, αναδιοργάνωση
υπηρεσιών τύπου, δράση ξένων
δηµοσιογράφων (G. Baldacci,
P. Moneli, K. Murdoch κ.ά.), πολιτικοί
κρατούµενοι, εκλογικό σύστηµα
Βιογραφικά στοιχεία
Επιστολή της Ένωσης Ροδίων προς
τον Π. Βούλγαρη για τα προβλήµατα
∆ωδεκανήσου
Επιστολή του Κ. Βοβολίνη προς τον Α.
Καθάρειο, µελέτη για την ελληνική
λογοτεχνία, καλλιτεχνία & επιστήµη
Νεκρολογία
Καθηγητής Φυτοπαθολογίας
και Βοτανικής Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
Βιοµήχανος
Καθηγητής Ανόργανης
Χηµείας Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
Γενικός διευθυντής
υπουργείου Τύπου
Επιχειρηµατίας, πολιτικός
Πρόεδρος Ένωσης Ροδίων
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Ευεργέτης, ιδρυτής της
Ιµατιοθήκης του Παιδιού,
Φιλόξενης Στέγης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
1751
Καιροφύλας Κωνσταντίνος
1959
Αποκόµµατα (σ. 6)
1858
Κακλαµάνος ∆ηµήτριος
1925
Έγγραφα (σ. 2)
1262
Κακλαµάνος Παναγιώτης,
Κακλαµάνος Όθων
1887
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
372
Κακριδής Γεώργιος Θ.
1959
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία
453
Καλαµάκης ∆ηµήτριος,
Καλαµάκης Γεώργιος ∆.,
Καλαµάκης ∆ηµήτριος Γ.
1959-61
Απόκοµµα,
περιοδικές
εκδόσεις, έγγραφα
(σ. 26)
1473
473
Καλαµάρης Ιωάννης Ν.
Καλαµάρος Ισίδωρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Σηµείωµα (σ. 1)
521
Καλαµίτσης Νικόλαος
1954,
1958-2
Αποκόµµατα
(σ. 58)
1808
Καλαφάτης
βλ. Χρυσόστοµος
Καλβοκορέσης Γεώργιος Μ.
1963
Απόκοµµα (σ. 2)
Κάλβος Ανδρέας Ι.
1885
Έγγραφο (σ. 4)
1818
Β
1449
ΘΕΜΑΤΑ
Μελέτη για το ελληνικό εµπόριο
το 18ου αιώνα
Έξωση Πατριάρχη, ελληνο-τουρκικές
σχέσεις
Ανώνυµος Εταιρεία Κυλινδρόµυλοι
∆. Καλαµάκη,
χρηµατικό βραβείο σε απόφοιτους
της Ανώτατης Βιοµηχανικής
Σχολής Πειραιά,
το «marketing» ως επιστήµη
και θεσµός
Βιογραφικά στοιχεία
Βιβλιογραφική παραποµπή
Μελέτη για την πειραϊκή βιοµηχανία,
απόψεις του Εµπορικού Συλλόγου
Πειραιώς για τα ασφαλιστικά ταµεία
και για τη σύνδεση Ελλάδας - Ε.Ο.Κ.,
αρθρογραφία/οµιλίες
για οικονοµική πολιτική, ναυτιλία,
εκπαιδευτικό ζήτηµα, διοικήσεις
Ε.Β.Ε.Π., αξιοποίηση Ράλλειων
Σχολών, φορολογία,
προβλήτα Φαληρικού ∆έλτα,
αρχαιότητες Πειραιά κ.ά.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
∆ηµοσιογράφος, συγγραφέας
∆ηµοσιογράφος, διπλωµάτης
α. Έµπορος
β. Αγωνιστής
Μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος,
καθηγητής Ε.Μ.Π.
Αλευροβιοµήχανοι,
επιχειρηµατίες
Επιχειρηµατίας, πολιτικός
Βιοµήχανος
Πρόεδρος του Εµπορικού
Συλλόγου Πειραιώς
Επίσκεψη αµερικανικού πολεµικού στη
Πλοίαρχος Π.Ν. Η.Π.Α.
Χίο
Άρθρο του Σ. ∆εβιάζη για τον Α. Κάλβο Ποιητής
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, εκπαιδευτικά
ζητήµατα Τσαµουριάς (µουσουλµανική
Έγγραφα, βιβλία
µειονότητα), πρόσωπα εποχής,
(σ. 125)
αλληλογραφία του Κ. Βοβολίνη µε τον
Α. Καλεύρα.
Βιογραφικά στοιχεία, αλληλογραφία
του Ι. Καλιτσουνάκη µε τους
Κ. Καραθεοδωρή &
Ν. Κριτικό και του Κ. Καραθεοδωρή µε
την Ελένη Καλιτσουνάκη &
τον ∆. Καλιτσουνάκη, οργάνωση
Πανεπιστηµίου Σµύρνης (βιβλιοθήκη,
επιστηµονικό προσωπικό, παραγγελίες
Έγγραφα, έντυπα,
βιβλίων, καταστάσεις εγχειριδίων αποκόµµατα,
κόστους, χρηµατικές αποζηµιώσεις
περιοδικές εκδόσεις
κ.ά.), η εξέλιξη των κλασικών σπουδών,
(σ. 526)
πρόληψη ατυχηµάτων στη βιοµηχανία,
σύνδεση Ελλάδας - Ε.Ο.Κ., γεωργικό
καθεστώς της Συνθήκης της Ρώµης,
οικονοµικά προβλήµατα Κρήτης,
τιµητική εκδήλωση της Ελληνικής
Εταιρείας Οικονοµικών Επιστηµών για
τον ∆. Καλιτσουνάκη, νεκρολογία
Werner Jaeger κ.ά.
Έκθεση Ελλανοδικών για την πολιτική
Έγγραφο (σ. 4)
αρχιτεκτονική στα Ολύµπια
Καλεύρας Αχιλλέας
1930, 1955,
1960
374
Καλιτσουνάκης ∆ηµήτριος
Ε.,
Καλιτσουνάκης Ιωάννης Ε.
1919,
1921-22,
1958,
1961-3
1468
Κάλκος Παναγιώτης
-
-489
Καλλέργης Αντώνιος1
-
-
-
472
Καλλέργης Ισίδωρος Α.
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
375
Καλλιαβάς Αριστοµένης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
373
1
Για τη βιογραφία του τραπεζίτη Α. Καλλέργη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 201-204.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Ανώτερος διοικητικός
υπάλληλος, γενικός διευθυντής
∆.Ε.Θ.
α. Οικονοµολόγος, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
β. Καθηγητής Αρχαίας
Ελληνικής Φιλολογίας
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αρχιτέκτονας
Έµπορος, οικονοµολόγος,
τραπεζίτης
Βιοµήχανος
Οικονοµολόγος, καθηγητής
Ανωτάτης Σχολής
Βιοµηχανικών Σπουδών
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1703
Καλλίας ∆ηµήτριος,
Καλλίας Κωνσταντίνος Μ.
1959
Έντυπα (σ. 37)
48ο Συνέδριο ∆ιεθνούς Φιλολογικής &
Καλλιτεχνικής Ενώσεως
1760
Καλλιβωκάς Αντώνιος ∆.
1894
Έγγραφο (σ. 7)
Μελέτη για τα είδη γέλιου
12
Καλλιγάς Πέτρος Π.,
Καλλιγάς Γερµανός
1886, 1890,
1964
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 8)
Βιογραφικά στοιχεία, ατµοµηχανές,
Πεδίο του Άρεως
α. Πολιτικός µηχανικός
β. Πολιτικός
Καθηγητής Ανατοµίας
Πανεπιστηµίου Αθηνών
α. Μηχανικός, πολεοδόµος,
αρχιτέκτονας, πολιτικός
β. Μητροπολίτης Αθηνών
1434
Καλλιµανόπουλος Περικλής
Γ.
1959-60
Αποκόµµατα (σ. 4)
376
Καλλιµασιώτης ∆ηµήτριος
Ι.2
1908, 1912-3,
1917, 1922-3,
1928
Βιβλίο, φυλλάδια,
σχεδιαγράµµατα,
σκίτσα (σ. 172)
1239
Καλλισπέρης Νικόλαος,
Καλλισπέρη Σεβαστή Ν.
2150
Κάλλιστος Μουσικίδης
1263 Καλλιφρονά (οικογένεια)3
2
Ελληνική Α.Ε., αναγόρευση
Π. Καλλιµανόπουλου ως επίτιµου
δηµότη Νέας Ορλεάνης
Επιστολή του Νεωρίου και των
Μηχανουργείων Σύρου, Επιτροπεία
Λιµένος Πειραιώς, λιµενικά έργα και
κανονισµός µονίµων δεξαµενών στον
Πειραιά, µελέτη για τα µεγάλα λιµάνια
της Μεσογείου
1892
Έγγραφα (σ. 8)
Βιογραφικά στοιχεία
1960
1738, 1758,
1772,
1781-2,
1786-1800,
1805,
1820-21,
1824-1915,
1919-22,
1927,
1931-8,
Απόκοµµα (σ. 4)
Επίσκεψη στην Εξαρχία της Οδησσού
Βιογραφικά στοιχεία, ∆ηµήτριος Ν.
Καλλιφρονάς: βουλευτικές και
δηµοτικές εκλογικές αναµετρήσεις,
ζητήµατα ∆ήµου Αθηναίων (αστυνοµία,
θέατρο, εκδηλώσεις, αποχετευτικό
δίκτυο, δηµοτικοί φόροι κ.ά.),
Μητρόπολη Αθηνών, πολιτικά και
εκπαιδευτικά ζητήµατα, εγκαίνια
Χρηµατιστηρίου Αθηνών κ.ά, δικαστική
διαµάχη ∆ηµητρίου Ν. Καλλιφρονά µε
Λυτά και
σταχωµένα
έγγραφα,
αποκόµµατα,
διπλώµατα,
τοπογραφικά
σχέδια, φυλλάδια
κ.ά.
(σ. 5.420)
Εφοπλιστής
Εφοπλιστής, πρόεδρος της
Επιτροπείας Λιµένος
Πειραιώς, πολιτικός
α. Κρατικός λειτουργός
β. Φιλόλογος, πρώτη Ελληνίδα
διδάκτωρ
Αρχιµανδρίτης
Για τη βιογραφία του επιχειρηµατία και πολιτικού ∆. Καλλιµασιώτη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Ε΄, σσ. 266-400.
Το σπάνιο αρχειακό υλικό καλύπτει κατά κύριο λόγο δύο αιώνες, 18ο-19ο. Μεγάλο µέρος του υλικού αποτελείται από νοµικά έγγραφα, τα οποία αφορούν σε εξαιρετικά
χρόνιες δικαστικές υποθέσεις, παρέχοντας πολύτιµες πληροφορίες για την οικονοµική και κοινωνική ιστορία του νοµού, κυρίως, της Αττικής.
3
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
τον ∆ήµο Αθηναίων και τον ∆ήµο
Πειραιώς, στοιχεία και τίτλοι διαφόρων
ιδιοκτησιών της οικογένειας, δικαστικές
υποθέσεις: βασιλικοί στάβλοι,
µεταλλεία, υδρόµυλος,
∆ηµήτριος Ν. Καλλιφρονάς ως
κηδεµόνας των ανήλικων τέκνων του
Παπασταµάτη, διαµάχες µε τον ∆ρόσο
Ν. ∆ρόσο, µε τον Ανδρέα Λουριώτη, µε
τον Πέτρο Ηπίτη κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία, σεµινάρια του
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.
1942-3, 1950,
1952, 1955,
1957, 1965
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
377
Καλογεράς Άγγελος
1960
Έγγραφο,
αποκόµµατα (σ. 7)
1369
Καλογερόπουλος ∆ιονύσιος
Π.
-
Σηµείωµα (σ. 1)
1461
Καλογερόπουλος Ιωάννης ∆.
1859, 1900
Έγγραφα (σ. 5)
Νεκρολογίες
1909
Έγγραφα (σ. 7)
Βιογραφικά στοιχεία, φορολογία
θηραϊκής γης
Πολιτικός
1866, 1944
Έγγραφα, βιβλίο
(σ. 58)
Βιογραφικά στοιχεία, εθνικά ζητήµατα
Καθηγητής ∆ιεθνούς ∆ικαίου
Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
378
379
Καλογερόπουλος Νικόλαος
Π.
Καλογερόπουλος ΣτρατήςΣπυρίδων
2102
Καλογιάννης Κ.
1960
Αποκόµµατα,
περιοδικό (σ. 78)
1137
Καλοκαιρινός Γαβριήλ
1957
Αποκόµµατα (σ. 4)
2103
Καλοµοίρης Μανώλης
1962
Απόκοµµα (σ. 2)
1795
Καλοστύπης ∆ηµοσθένης Ν.
1907
Απόκοµµα (σ. 4)
1286
Καλφόπουλος Λέανδρος Α.
1958
443
Καµάρας Μ. Π.
1904, 1926,
1938
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 111)
Αλιευτικό «Ευρυδίκη ΙΙ»
της Ανώνυµης Εταιρείας Μεγάλης
Αλιείας Ατλαντίς
Εκλογή & χειροτονία Μητροπολίτη
Θήρας Γ. Καλοκαιρινού
Νεκρολογία
Σύσταση Πανελληνίου Ναυτικού
Συνδέσµου
Νοµισµατική πολιτική
Βιογραφικά στοιχεία, Τράπεζα της
Ανατολής, επετειακή έκδοση Τ.Ε.
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Βιβλιοθηκάριος Βιβλιοθήκης
της Βουλής
Αντιεισαγγελέας Αρείου
Πάγου
Εφοπλιστής, πρόεδρος της
Ατλαντίς Α.Ε.
Μητροπολίτης Θήρας
Μουσουργός, ακαδηµαϊκός
∆ηµοσιογράφος
Χηµικός, µηχανικός
Γενικός διευθυντής Τράπεζας
της Ανατολής
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
494
Κάµηλος Ν. Γ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
451
Καµπανάκης Μιχαήλ
1939
380
Καµπανάκης Πάτροκλος
-
Σηµειώµατα,
αποκόµµατα (σ. 8)
Έγγραφο (σ. 1)
381
Καµπάς Ανδρέας Π.
1907, 1938
Έγγραφα (σ. 11)
1574
Καµπούρογλους Γρηγόριος
∆.,
Καµπούρογλους ∆ηµήτριος
Γ.
1885, 1920,
1962
Έγγραφα, βιβλία,
απόκοµµα (σ. 158)
479
Καναγκίνης Πέτρος
-
Σηµείωµα (σ. 1)
1784
Κανάρης Κωνσταντίνος
-
532
Κανάς Γεώργιος ∆.
1945, 1948-9,
1958-9
1124
Κανδήλης Ιωάννης ∆.
1958
383
Κανδηλώρος Τάκης
1900
382
Κανδρής Ευθύµιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
1942-4, 1954
Βιογραφικά στοιχεία, Ανώνυµος
Βιοµηχανική Εταιρεία Βέρµιον,
Έγγραφα, έντυπο,
πεπραγµένα Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ., Σ.Ε.Β.,
αποκόµµατα (σ. 33)
επιστολή του Λ. Κανελλόπουλου προς
τον Σ.Ε.Β
386
Κανελλόπουλος Άγγελος Κ.
ΘΕΜΑΤΑ
Τεχνική Εταιρεία Ν. Γ. Κάµηλος &
Σ. ∆. Βάκας
Βιβλιογραφικές παραποµπές, άρθρα γι
τη βαφική
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, Εταιρεία Α. Π.
Καµπάς, επιστολή του Α. Κ. ∆αµβέργη
προς τον Α. Καµπά
Αρθρογραφία για το τηλέφωνο και το
σιδηρόδροµο Αττικής, τελετή της
Οµοσπονδίας Εκδροµικών Σωµατείων
Ελλάδος για τους πρωτοπόρους του
τουρισµού
Βιβλιογραφική παραποµπή
Άρθρο του Θ. Βλαχοδηµήτρη για
τον Κ. Κανάρη
Βιογραφικά στοιχεία, διεθνές
Έγγραφα,
νοµισµατικό ζήτηµα, χρηµατιστήρια,
αποκόµµατα (σ. 16) οργάνωση - έλεγχος τραπεζών,
οικονοµική ανάπτυξη
Αποκόµµατα (σ.
Επεξεργασία σίτου, ανεµοκίνητη
12)
βιοµηχανία Μυκόνου
Έγγραφο,
Βιογραφικά στοιχεία, άρθρο για την
αποκόµµατα (σ. 5) οινοποίηση
Απόκοµµα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Μηχανικός
Χηµικός
Αρχιτέκτονας
Επιχειρηµατίας ποτοποιός
α. Εκδότης
β. Λογοτέχνης, ιστοριοδίφης,
ακαδηµαϊκός
Γενικός διευθυντής
υπουργείου Γεωργίας
Αγωνιστής, πολιτικός
Πρόεδρος Συνδέσµου
∆ιπλωµατούχων Α.Σ.Ο.Ε.Ε.,
τµηµατάρχης Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους
Χηµικός
Κρατικός λειτουργός,
ιστοριοδίφης
Πάρεδρος Ελεγκτικού
Συνεδρίου
Βιοµήχανος, επιχειρηµατίας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
384
Κανελλόπουλος Ευθύµιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
-1566
Κανελλόπουλος Ηλίας Φ.,
Κανελλόπουλος Μιλτιάδης
Φ.,
Κανελλόπουλος Αλέξιος Φ.4
-
-
-
387
Κανελλόπουλος Κανέλλος
(Νέλλος) Α.
1955-7
∆ιπλωµάτης, πολιτικός
α. Αντιπλοίαρχος Π.Ν.,
πολιτικός
β. Γεωπόνος, δηµοσιογράφος,
εκδότης
γ. Ανώτατος οικονοµικός
κρατικός υπάλληλος,
σύµβουλος Ελεγκτικού
Συνεδρίου
Χηµικός, πολιτικός,
επιχειρηµατίας
452
Κανελλόπουλος Λεωνίδας
Α.
1956, 1960-2
385
Κανελλόπουλος Νικόλαος
Κ.,
Κανελλόπουλος Αλέξανδρος
Ν.
1909, 1912,
1917, 1922,
1932-41,
1951, 1959,
1961-4
388
Κανελλόπουλος Παναγιώτης
Κ.
1945, 1948,
1962-4, 1967
464
Κανελλόπουλος Χρήστος Ι.
-
4
Έγγραφα,
αποκόµµατα (σ. 24)
Βιβλίο, περιοδικό,
αποκόµµατα
(σ. 156)
Βιογραφικά στοιχεία, πεπραγµένα της
Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν
Πεπραγµένα του Σ.Ε.Β., Α.Ε.
Τσιµέντων Τιτάν: εγκαίνια κλίβανου,
πεπραγµένα, κοινωνικό έργο
Βιογραφικά στοιχεία, Κεραµεικός Α.Ε.,
Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ., Βιοµηχανική Εταιρεία
Χατζηκυριάκος, Ζαχαρίου & Σία, Α.Ε.
Έγγραφα, έντυπα,
Τσιµέντων Τιτάν, Τ.Β., επιστολή της
βιβλίο, αποκόµµατα
Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν προς
(σ. 701)
τον Κ. Καραθεοδωρή, σκιαγραφία και
νεκρολογία από τους Γ. Στρατηγάκη και
Α. Χατζηκυριάκο (αντίστοιχα) κ.ά.
Βιογραφικά και αυτοβιογραφικά
στοιχεία, φορολογική δήλωση Π.
Κανελλόπουλου, επίσκεψη στις Η.Π.Α.,
Έγγραφα, έντυπα,
ελληνική οικονοµία, προσαρµογή
αποκόµµατα,
ελληνικού εµπορίου στο πλαίσιο της
εφηµερίδες (σ. 104)
Ε.Ο.Κ., µήνυση κατά της εφ. Ελεύθερος
(διευθυντής: ∆. Πουρνάρας), πολιτικά
γεγονότα κ.ά.
Σηµειώµατα (σ. 2)
Για τη βιογραφία της οικογένειας Κανελλόπουλου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Γ΄, σσ. 186-225.
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Βιοµήχανος, πρόεδρος Σ.Ε.Β.
Βιοµήχανοι
Πολιτικός, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ακαδηµαϊκός
Υφηγητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε.,
αρχιµηχανικός Σ.Ε.Κ.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
465
Κανέλλος Σταµάτιος
-
Σηµειώµατα (σ. 2)
Βιοµήχανος
1725
Κανέλος Στέφανος
1854
Έγγραφο (σ. 9)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Παρουσίαση βιβλίου
µεταφρασµένου από τον Σ. Κανέλο,
βιογραφικά στοιχεία
471
Κανονίδης Σταύρος Ν.
-
Σηµείωµα (σ. 1)
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Καπνοβιοµήχανοι
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Γυθείου
Μεγαλέµπορος, ευεργέτης
Κανταρτζής Ιωάννης
1954
389
Κάντζιας Παναγιώτης
1936, 1938,
1954
448
Καπάζογλου Αλέξανδρος
Καπερνάρος Σταύρος,
Καπερνάρος Βασίλειος Σ.
523
Καπετανάκης Θ.
1954
Αποκόµµατα (σ. 4)
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
οµιλία για τα οικονοµικά ζητήµατα του
Γυθείου
-391
Καπλάνης Ζώης
(Πικροζώης) Κ.5
-
-
-
1237
Καπνιστός Εµµανουήλ
-
Έγγραφο (σ. 4)
1819
Καποδίστριας Ιωάννης
-
-1
Καποδίστριας Ιωάννης Α.6
Καπουρνιώτης
Κωνσταντίνος,
Σκαρίµπας Γεώργιος Ι.
-
1728
5
6
∆ηµοσιογράφος,
οικονοµολόγος, συγγραφέας
Πρόεδρος Συνδέσµου
Εµπορικών Αντιπροσώπων
Πειραιώς
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
Απόκοµµα (σ. 2)
οµιλία για το ρόλος του εµπορικού
αντιπροσώπου
Βιογραφικά στοιχεία,
Έγγραφα,
νεκρολογία, βιοµηχανική ανάπτυξη
αποκόµµατα (σ. 13) Πειραιά, συνελεύσεις Ε.Β.Ε.,
το ζήτηµα της ανεργίας στην Ελλάδα
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
522
390
Βιβλιογραφική παραποµπή
Λόγιος
1960
Αποκόµµατα
(σ. 10)
Αποκόµµατα,
έγγραφο (σ. 13)
Για τη βιογραφία του Ζ. Καπλάνη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 228-233.
Για τη βιογραφία του Ι. Καποδίστρια, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 15-35.
Κρητική Ελαιουργία Ο Μίνως Ε.
Καπνιστού & Σία
Άρθρο για την Ε.Ο.Κ. & το εργατικό
δίκαιο
Βιοµηχανία Ζυµαρικών Γ. Ι. Σκαρίµπα,
σηµείωµα του Κ. Βοβολίνη για τις
οικογένειες Καπουρνιώτη και Σκαρίµπα
Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π., πολιτικός
∆ιευθυντής Τ.Β.
Ελαιουργός
∆ικηγόρος, συγγραφέας,
διοικητής Ι.Κ.Α.
∆ιπλωµάτης, πολιτικός
Βιοµήχανοι
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
392
Καραβάς Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Καθηγητής Εµπορικού
∆ικαίου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, πρύτανης
393
Καραβασίλης Βασίλειος
-
Έγγραφα (σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία,
καπνοβιοµηχανία Κ. Καραβασίλη
Καπνοβιοµήχανος, τραπεζίτης
2267
Καραβία - Φλωρά Θάλεια
1962
Περιοδική έκδοση
(σ. 32)
Βιογραφικά στοιχεία
Ζωγράφος
1238
Καραβίας Ιπποκράτης Σ.
1934
Έγγραφο (σ. 3)
Α' Ανθοκοµική Έκθεση
Πρόεδρος Φιλολογικού
Συλλόγου Παρνασσός
469,
868
Καραγάτσης Μ.
(Ροδόπουλος ∆ηµήτριος) βλ.
και Ροδόπουλος Γεώργιος Α.
1952-3
Απόκοµµα (σ. 4)
Άρθρο για την ελληνική βιοµηχανία
Λογοτέχνης
Βιογραφικά στοιχεία,
άρθρα των
Π. Πόντιου και Κ. Λεβαντινού για
Χ. Κάραγιαν,
η αυστριακή κοινή γνώµη
για τον Χ. Κάραγιαν
Εµπορική Οργάνωση Ράδιο Καραγιάννη,
Σπίτι του ∆ίσκου,
Α' Πανελλήνια Έκθεση Ραδιοφωνίας &
Τηλεόρασης
1382
Κάραγιαν Χέρµπερτ
(Karajan Herbert von)
1958, 1960,
1962
Σηµείωµα,
αποκόµµατα
(σ. 17)
528
Καραγιάννης Κωνσταντίνος
-
Αποκόµµατα (σ. 8)
394
Καραγκούνης Γεώργιος Α.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Χηµικός, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Περιοδικό (σ. 66)
Παρουσίαση του ξενοδοχείου
Βασιλέων Μέλαθρον
(Kings’ Palace Hotel)
της Ανωνύµου Εταιρείας Τουριστικών
Ξενοδοχείων
Επιχειρηµατίας
2263
Καραδόντης Τάκης Π.
1960
Μαέστρος
Έµπορος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
395
Καραθεοδωρή (οικογένεια)7
1860, 1868,
1874, 1884,
1887, 1890,
1893-98,
1901, 1904,
1906-7,
1909-10,
1912,
1919-24,
1924, 1926,
1930,
1934-5, 1950,
1955, 1963
2104
Καραθεοδωρής Χ.
1961
1496
Καραϊσκάκης Γεώργιος Σ.
1962-3
1317
Καράκαλος Ευθύµιος Π.8
1934, 1958
7
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογίες
Λουκίας Σ. Καραθεοδωρή και
Αλεξάνδρου Πασά Καραθεοδωρή,
κατάλογος Βιβλιοθήκης του
Αλεξάνδρου Σ. Καραθεοδωρή,
Κ. Καραθεοδωρή - Πανεπιστήµιο
Σµύρνης (αλληλογραφία µε
Α. Στεργιάδη, Ι. Καλιτσουνάκη,
Έγγραφα,
∆. Χόνδρο, ∆. Αιγινήτη, µητροπολίτη
φυλλάδια, βιβλίο,
Σµύρνης Χρυσόστοµο κ.ά., αποφάσεις
τετράδιο
και εγκρίσεις κονδυλίων, συµβάσεις,
(σ. 1.174)
εκµισθώσεις γραφείων,
οργάνωση Πανεπιστηµιακής
Βιβλιοθήκης Σµύρνης κ.ά.),
Πανεπιστήµιο Αθηνών, στοιχεία για:
τον Αλέξανδρο Σ. Καραθεοδωρή,
τον Στέφανο Α. Καραθεοδωρή, τον
µαθηµατικό Κωνσταντίνο Σ.
Καραθεοδωρή τον πολιτικό µηχανικό
Κωνσταντίνο Σ. Καραθεοδωρή κ.ά.
Εργοστάσιο φωτιστικών Αστήρ των
Εφηµερίδα (σ. 4)
αδελφών Καραθεοδωρή
Βιογραφικά στοιχεία, ηρώο Νέου
Φαλήρου, ανέγερση ανδριάντα
Έγγραφα, έντυπο,
Γ. Καραϊσκάκη, σκιαγραφία από
αποκόµµατα (σ. 38) τον Ι. Μητρόπουλο, επιστολή του
σωµατείου Γεώργιος Καραϊσκάκης
προς τον Κ. Βοβολίνη
Αποκόµµατα,
Εµπορία σταφίδας, νεκρολογίες
σκίτσο (σ. 16)
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιοµήχανος
Αγωνιστής, στρατηγός,
Νοµικός, εφέτης, συγγραφέας
Για τη βιογραφία ενός κλάδου της οικογένειας, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Ε΄, σελ. 400-552. Η συνέχεια της βιογραφίας του άλλου κλάδου κυκλοφόρησε µόνο σε τευχίδια (ως
ένθετα του περ. Βιοµηχανική Επιθεώρησις) και ουδέποτε συγκροτήθηκαν σε τόµο. Ο 6ος τόµος του Μ.Ε.Β.Λ. παρέµεινε ηµιτελής.
8
Για τη βιογραφία του νοµικού Ε. Καράκαλου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 490-501.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
493
477
Καρακίζης Νικόλαος
Καρακώστας Κ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Σηµείωµα (σ. 1)
Εκδότης
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Εύβοιας
497
Καρακώστας Κυριάκος
1957
Απόκοµµα (σ. 2)
450
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γ.
1948, 1955,
1959, 1960-4
Έγγραφο,
αποκόµµατα,
φυλλάδια (σ. 179)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιβλιογραφική παραποµπή
Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Εµπορικών
Αντιπροσώπων
Βιογραφικά στοιχεία,
παραίτηση Κ. Καραµανλή
από την πολιτική σκηνή,
περιουσιακά στοιχεία,
µήνυση για βραχώδη οικόπεδα, έργα
όρµου Κερατσινίου,
εργοστάσιο Βρέµης,
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων,
έργα στον Πειραιά,
οικονοµική πολιτική κ.ά.
1940
Καραµάνος βλ.
Προκόπιος
461
Καραµάνος Γεώργιος ∆.
1949
484
Καραµάνος Ιωάννης Σ.
1957
505
Καραµάνος Μ.
467
2105
1264
Απόκοµµα (σ. 2)
Παρουσίαση βιβλίου του Γ. Καραµάνου
-
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 4)
Σηµείωµα (σ. 1)
Καραντάνης
1954
Απόκοµµα (σ. 4)
Καραπαναγιώτης Βύρων
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Καραπάνος Κωνσταντίνος,
Καραπάνος Ζήσης
1883, 1891,
1901, 1922,
1929
Βιογραφικά στοιχεία, προβλήµατα
υπαίθρου
Βιβλιογραφική παραποµπή
Εγκαταστάσεις εµφιαλώσεως
Εταιρείας Καραντάνη
Βιογραφικά στοιχεία από τον
Γ. Γρηγοριάδη
Βιογραφικά στοιχεία
οικογένειας Καραπάνου,
νεκρολογία Μαρίας Κ. Καραπάνου,
έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών
για την προστασία των µειονοτήτων κ.ά.
Έγγραφα
(σ. 30)
Εµπορικός αντιπρόσωπος
Πολιτικός
Μηχανολόγος, τεχνικός
διευθυντής Σιβιτανίδειου
Σχολής
Πολιτικός, γεωπόνος
Στέλεχος Πειραϊκής Τράπεζας
Βιοµήχανος
Πολιτικός
α. Επιχειρηµατίας,
οικονοµολόγος, αρχαιολόγος,
πολιτικός
β. Ευεργέτης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
1569 Καράς Ιωάννης ∆.9
1856, 1891,
1908, 1928,
1940, 1947
Αποκόµµατα,
έγγραφα (σ. 20)
485
Καρασταµάτη Σπάρτη
1899-1901
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 9)
1541
Καρατζάς Γεώργιος Ι.
1883
Έγγραφο (σ. 6)
1524
396
1886
-
Έγγραφο (σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
-
Έγγραφο (σ. 1)
1437
Καρατζάς Μάρκος Γ.
Καρδαράς Αθανάσιος
Καρδιασµένος Νικόλαος Γ.,
Καρδιασµένος
Κωνσταντίνος Γ.,
Καρδιασµένος Αχιλλεύς Γ.
Καρέλιας Ευστάθιος
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
1379
Καρέλλας ∆ηµήτριος Ν.
1958, 1965
Έγγραφο,
αποκόµµατα (σ. 5)
1788
Καρκαβίτσας Ανδρέας
1916
1361
Καρολίδης Παύλος
-
1506
Καρπετόπουλος Γεώργιος
-
1526
Καρπούνης Ιωάννης
1886
397
Καρράς ∆ηµήτριος
-
1741
Καρράς Κωνσταντίνος,
Καρράς Ιωάννης
1960
488
9
Απόκοµµα
(σ. 2)
Έγγραφο
(σ. 9)
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 3)
Για τη βιογραφία του χηµικού Ι. Καρά, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Γ΄, σσ. 247-278.
ΘΕΜΑΤΑ
Νεκρολογία, βιογραφικά στοιχεία,
νοµισµατικό ζήτηµα,
οινοπνευµατοποιείο
του ∆ηµητρίου Ι. Καρά
Έκθεση Υφαντικής στο Αγρίνιο,
εργοστάσιο Σ. Καρασταµάτη
Νεκρολογία
από τον Ι. Τυπάλδο
Νεκρολογία
Βιογραφικά στοιχεία
Οµόρρυθµος Εµπορική & Βιοµηχανική
Εταιρεία Καρδιασµένοι - Ευσταθίου
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Φυσικοµαθηµατικός, χηµικός,
διευθυντής εργαστηρίων του
Γενικού Χηµείου του Κράτους
Βιοµήχανος
Αγωνιστής
Αγωνιστής
Α' έλληνας ταχυδρόµος
Βιοµήχανοι
Καπνοβιοµηχανία Καρέλια
Βιογραφικά στοιχεία,
γάµος πρίγκιπα Μιχαήλ & Μαρίνας
Καρέλλα
Βιοµήχανος
Σκιαγραφία
Πεζογράφος
Βιογραφικά στοιχεία
Ιστορικός, πολιτικός
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
Νεκρολογία
Αγωνιστής
Βιογραφικά στοιχεία
Άρθρο του Ι. Καρρά για τον ελληνικό
εφοπλισµό, επιστολή του Φ. Κατσίπη
στον Κ. Βοβολίνη.
∆ασολόγος
Βιοµήχανος
Εφοπλιστές
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
Βιβλία, φυλλάδια,
αποκόµµατα,
έγγραφα (σ. 954)
398
Καρτάλης Γεώργιος Α.
1881, 1885,
1933-6, 19502, 1957-9
1415
Καρύδης Χρύσανθος
1959
Απόκοµµα (σ. 4)
501
Καρύδης Βίκτωρ
-
Έγγραφο (σ. 3)
445
Καρυστινάκης Γεώργιος Α.
-
Έγγραφο, δελτίο
(σ. 2)
499
Κασδόνης Βασίλειος
-
Έγγραφα (σ. 4)
487
Κασδώνης Γεώργιος
-
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 3)
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Σκιαγραφία του Γ. Καρτάλη από την
οικογένειά του και τον Γ. ∆αφνή,
µελέτη του Κ. ∆εσποτόπουλου,
γενεαλογικό δένδρο της οικογένειας και
βιογραφικά στοιχεία για τους Γεώργιο,
Ιωάννη και Αντώνιο Καρτάλη,
ψηφοδέλτια,
αλληλογραφία
του Κ. Βοβολίνη µε την οικογένεια,
αυτοβιογραφικά του Γ. Καρτάλη,
Πολιτικός
νεκρολογίες,
εκλογές του 1935 και
δηλώσεις του Γ. Καρτάλη,
εισηγητικές εκθέσεις επί των
προϋπολογισµών,
µελέτες των ∆. Σ. Ξενάκη για τις
εξέχουσες φυσιογνωµίες του Πηλίου και
του Βόλου και
Α. Γ. Κωνσταντινίδη για τους
Πηλιορείτες της Αιγύπτου κ.ά.
Υπόµνηµα του Ε.Β.Ε. Ηρακλείου προς
∆ιευθυντής Ε.Β.Ε. Ηρακλείου
τον διοικητή Ι.Κ.Α.
Βιογραφικά στοιχεία, στοιχειοχυτήρια
Αυγής Αθηνών των Β. Καρύδη &
Βιοµήχανος
Α. Καρότση
∆ιευθυντής Κεντρικής
Βιογραφικά στοιχεία
Τράπεζας της Ελλάδος
Βιογραφικά στοιχεία,
Έµπορος, πιλοποιός,
εργοστάσιο χειροκτίων - πιλοποιείο
χειροκτιοποιός
Β. Κασδόνη
Εκδοτικός Οίκος Ι. Κολλάρου,
αναγγελία θανάτου
Εκδότης
Φωτεινής Ι. Κασδόνη
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1436
Κασιµάτης Γρηγόριος Π.
1850, 1948,
1959,
1960-2,
1964-65
518
Κασκούτας Χρήστος
1954
2106
Κασοµούλης Νικόλαος Κ.
1961
1481
Κασσαβέτης Αλέξανδρος
1953
481
Καστελλάκης Ανδρέας
1957
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Σκιαγραφία, Ε.Ο.Κ., Ν.Α.Τ.Ο.,
εκπαιδευτικά ζητήµατα, Ευρωπαϊκός
Έγγραφα, έντυπα,
Σύνδεσµος, ανέγερση µνηµείου του ΄21,
αποκόµµατα,
κοινωνική πολιτική, σχόλια για την
φυλλάδιο,
εκλογή του Κέννεντυ, ελληνική
περιοδικές εκδόσεις
οικονοµία, πολιτικά γεγονότα, άρθρο
(σ. 206)
του Γ. Π. Ευθυµίου για το έργο
του Γ. Κασιµάτη κ.ά.
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, οµιλίες
Αποκόµµατα (σ. 4) για την Ένωση Συνεταιρισµών και την
Α.Τ.Ε.
Μελέτη για τη διαθήκη του από
Φυλλάδια (σ. 62)
τον Ν. ∆ελιάλη
Βιογραφικά στοιχεία, µελέτη
Έγγραφο, έντυπο
του Κ. Ν. Λιβανού για τα λαογραφικά
(σ. 37)
Θεσσαλίας
Σηµείωµα,
Β' Συνέδριο Ε.Β.Ε. στο Ηράκλειο
αποκόµµατα (σ. 7) Κρήτης
Βιογραφικά στοιχεία, οικονοµικά των
Ελλήνων
1197
Καστόρχης Ευθύµιος
1872, 1890
Έγγραφα (σ. 28)
486
2107
1488
Καστρινάκης Αντώνιος Α.
Καστρινάκης Νικόλαος
Καστριώτης Χρήστος
1960
-
Έγγραφο (σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
454
Κατακουζηνός ∆ηµήτριος Σ.
1859, 1885,
1947, 1950
2108
Κατάνος Ιωάννης Ν.
1960
Βιογραφικά στοιχεία
Νεκρολογία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία του ποιητήµουσικού Αλέξανδρου Κατακουζηνού,
Έγγραφα,
άρθρο του Χ. Φίλητα για την ονοµασία
αποκόµµατα (σ. 17)
των Κατακουζηνών, αρθρογραφία του
∆. Κατακουζηνού για τα λιπάσµατα
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
2109
Καταπόδης Γεώργιος Ν.
1960
Αποκόµµατα (σ. 8)
Νεκρολογίες
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Πολιτικός, καθηγητής
Εργατικού ∆ικαίου
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Κορίνθου
Αγωνιστής
Πολιτικός
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Ηρακλείου
Καθηγητής Λατινικής
Φιλολογίας και Ελληνικών
Αρχαιοτήτων Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Χρηµατιστής
Ιχθυοπαραγωγός
Πολιτικός, εφοπλιστής
∆ιευθυντής Εδαφολογικού
Εργαστηρίου υπουργείου
Γεωργίας
Βιοµήχανος
Φαρµακέµπορος, δηµοτικός
σύµβουλος Πειραιά
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
399
Κατράκης Σταύρος ∆.
-
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία,
µελέτη για τον ελληνικό µαγνησίτη
Πορεία της Πειραϊκής - Πατραϊκής
Α.Ε., το κλωστοϋφαντουργικό
εργοστάσιο της S.A.T.I.
στο Σουδάν,
δωρεές,
βιοµηχανικές πιστώσεις Τ.Ε.,
πεπραγµένα Σ.Ε.Β., επιστολές
του Χ. Κατσάµπα προς
τους Θ. Σοφούλη & Κ. Τσαλδάρη κ.ά.
Ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για
την Κέρκυρα
482
Κατσάµπας Χριστόφορος Α.
1945-51,
1954-9,
1961-6
Έγγραφα,
περιοδικά,
φυλλάδια,
αποκόµµατα (σ.
657)
2266
Κατσαρός Σπυρίδων
1962
Εφηµερίδες (σ. 24)
1825
Κατσαφάδος Γεώργιος ∆.
1962-3
Έντυπα, βιβλίο (σ.
165)
1446
Κατσελίδης Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
-530
2110
1501
2111
Κατσίγερας Βασίλειος Λ.10
Κατσιµήτρος Χαράλαµπος
Κατσίνας ∆ηµήτριος Λ.
Κατσούλος Κώστας ∆.
1962
1963
Εφηµερίδα (σ. 4)
Έγγραφο (σ. 2)
Απόκοµµα (σ. 2)
1859
Κατσώτας Παυσανίας
1950, 1954
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 17)
∆ράση Ε.Α.Ε.
Αθηναϊκή Σχολή Εµπορική &
Βιοµηχανική
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Εφ. Τα Νέα της Ελλάδος
Προβλήµατα Ελεύθερης Ζώνης
Θεσσαλονίκης,
άρθρο του Ι. Πολίτη για την
υποψηφιότητα του Π. Κατσώτα
στις εκλογές κ.ά.
2645
Κατωπόδης Γεώργιος
1957
Αποκόµµατα (σ. 2)
Νεκρολογίες
400
Καυταντζόγλου Λύσανδρος,
Καυταντζόγλου Ιωάννης Λ.
1858, 1886
Έγγραφα (σ. 26)
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία
Λ. Καυταντζόγλου, Οφθαλµιατρείο
10
Για τη βιογραφία του Β. Κατσίγερα, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σ. 72.
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Βιοµήχανος, επιχειρηµατίας,
πρόεδρος Σ.Ε.Β.
Εκδότης
Χειρουργός, πρόεδρος Ε.Α.Ε.
Τραπεζίτης, οικονοµολόγος
Πολιτικός µηχανικός
Στρατηγός
Πολιτικός
Εκδότης
Στρατιωτικός, πολιτικός
∆ιευθυντής Ποινικής
∆ικαιοσύνης υπουργείου
∆ικαιοσύνης
α. Αρχιτέκτονας
β. Πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, Προοδευτικό
Κόµµα, δανειοδότηση Ελλάδας - όροι κρίσεις, Νοµοθετικά ∆ιατάγµατα για:
έγκριση δανείου, παραίτηση Ε.Τ.Ε. από Οικονοµολόγος, πολιτικός
έκδοση τραπεζικών γραµµατίων,
περιεκτικότητα δραχµής σε καθαρό
χρυσό κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία, πολιτικές οµιλίες,
Ρωσία, χρηµατοδότηση της Ελλάδας
από τη ∆ιεθνή Τράπεζα
Οικονοµολόγος, πολιτικός
Ανασυγκρότησης, Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην
Πάτρα, οµιλία για το ρόλο των τάξεων
στην οικονοµική πολιτική κ.ά.
401
Καφαντάρης Γεώργιος
1927-8
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 155)
402
Καψάλης Αθανάσιος
1947, 1954,
1959
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 47)
483
Καψιώτης Ραφαήλ
(ή Ντιάµπ)
-
Σηµείωµα (σ. 1)
441
Καψοκέφαλος (;)
1940
Απόκοµµα (σ. 2)
2112
Κελαϊδής Εµµανουήλ
1960-2
Αποκόµµατα,
εφηµερίδες (σ. 21)
Έκθεση του Καψοκέφαλου στον
υπουργό Γεωργίας για την
ορυζοκαλλιέργεια
Πορεία του Ο.Λ.Π., ανασυγκρότηση
λιµένος Πειραιώς
466
Κελαϊδίτης Γ. Κ.
1952
Απόκοµµα (σ. 4)
Άρθρο για τη βιοµηχανική πολιτική
-
Απόκοµµα (σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία, Ross Persian Sea
Food Corporation
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Ανοικτή επιστολή για την
πολιτικοοικονοµική κατάσταση,
βιοµηχανία, Α' Πανελλήνια Έκθεση
δειγµάτων, στατιστικών & εικόνων
της ελληνικής οικονοµίας
Ειρηνοδικείο Πειραιά
459
Κελετσέκης Κωνσταντίνος
∆.
Κεραµιδάς Τριαντάφυλλος
Γ.
Κεράνης Γεώργιος
468
Κερασσώτης Πάνος Γ.
1950, 1955,
1962
Έγγραφο, έντυπα,
απόκοµµα (σ. 178)
2114
Κεφαλάς Αργύριος
-
Απόκοµµα (σ. 2)
2113
403
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιβλιογραφική παραποµπή
Βιοµήχανος
Γενικός επιθεωρητής
γεωργίας
Αντιπτέραρχος, πολιτικός,
γενικός διευθυντής Ο.Λ.Π.
Τεχνολογικός σύµβουλος
βιοµηχανιών
Επιχειρηµατίας
Καθηγητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε.,
διοικητής Ι.Κ.Α.
Βιοµήχανος
Πολιτικός, βιοµήχανος,
συγγραφέας
Ειρηνοδίκης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1467
Κεφαλάς Νικόλαος
1818
Έγγραφο (σ. 4)
1463
Κεχαγιά Καλλιόπη Α.
1899-1901
Έγγραφα (σ. 19)
Έκδοση χάρτη Μεσογείου & Αιγαίου
Εργάνη Αθηνά, Α' Πανελλήνια Έκθεση
Γυναικείων Έργων, προσφώνηση
Ελληνίδων από βασίλισσα Όλγα κ.ά.
-13
Κεχαγιάς Ευθύµιος Ι.11
-
-
-
-16
Κεχαγιάς Ηλίας Ε.12
-
-
-
Χαρτογράφος
Παιδαγωγός, διευθύντρια
Αρσακείου Αθηνών,
συγγραφέας
Τραπεζίτης, πολιτικός,
οικονοµολόγος
∆ιευθυντής Ελληνικής
Ατµοπλοϊκής Εταιρείας
1287
Κιάντος Θεµιστοκλής
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Μακεδονική Κονσερβοποιία Νέστου Θ.
Κιάντος & Σία
Βιοµήχανος
404
Κιζάνης Θεόδωρος Σ.
1958
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογίες
Πλοίαρχος, πολιτικός
491
-
Βιογραφικά στοιχεία
Χρηµατιστής
1868
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Πλοίαρχοι, αγωνιστές
1860
Κιννάτος Ιωάννης Λ.
Κιοσές Ανδρέας, Κιοσές
Θεόδωρος
Κιτριλάκης Στυλιανός
Έγγραφο,
αποκόµµατα (σ. 9)
Έγγραφο, δελτίο
1946
Κιτσίκης Αντώνης
1961
1933
Κιτσίκης Κωνσταντίνος
1955, 1967
Έγγραφα, έντυπο
(σ. 35)
Αφοπλισµός ∆ωδεκανήσου
∆ιαρκής Έκθεση Υλικών ∆οµήσεως και
∆ιακοσµήσεως
Βιογραφικά στοιχεία, αλληλογραφία
του καθηγητή Ε.Μ.Π. - πολιτικού
Νικόλαου Κιτσίκη µε τον Κ. Βοβολίνη
Αντιστράτηγος
2115
Έγγραφα (σ. 8)
Περιοδικά,
φυλλάδια (σ. 148)
-45
Κλάους Γουστάβος
(Clauss Gustav)13
-
-
-
Βιοµήχανος
1316
405
Κλεάνθης Σταµάτιος
1854, 1856-7,
1861
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 37)
1557
Κλεόβουλος Γεώργιος
1959
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 3)
11
Για τη βιογραφία του Ε. Κεχαγιά, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 111-121.
Για τη βιογραφία του Η. Κεχαγιά, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 185-187.
13
Για τη βιογραφία του Γ. Κλάους, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 176-179.
12
Βιογραφικά στοιχεία, σχέδια
ανοικοδόµησης Αθήνας, διευθετήσεις
ακινήτων, άρθρο του Π. Κατηφόρη για
τον Σ. Κλεάνθη
Βιογραφικά στοιχεία, α'
αλληλοδιδακτικό σχολείο
Τεχνικός διευθυντής
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Αρχιτέκτονας
Λόγιος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, οµιλία για
τις χρηµατοδοτήσεις του εµπορίου από
τις τράπεζες
Γενικός γραµµατέας Ε.Β.Ε.
Αλεξανδρούπολης
513
Κλης Γ.
1954
Απόκοµµα (σ. 2)
1366
Κλωναρίδης Μ. Ε.
Κογεβίνας Λίνος,
Κογεβίνας Νικόλαος
-
Σηµείωµα (σ. 1)
1916
Αποκόµµατα (σ. 6)
1789
Άρθρα για τον Ν. Κογεβίνα
Ζυθοποιός
α. Πολιτικός, µηχανικός
β. Λόγιος, µεταφραστής
Καθηγητής Πολιτικής
Οικονοµίας Πανεπιστηµίου
Αθηνών
∆ασολόγος, πολιτικός
µηχανικός
1121
Κόκκαλης Αλέξανδρος Β.
1946
406
Κοκκίνης Ιωάννης Κ.
1938, 1960
449
Κοκκώνης Ηλίας Κ.
-
1265
Κοκκώνης Ιωάννης Κ.
1859, 1938,
1964
478
Κοκόλης Γεώργιος Σ.
-
1742
Κόλιας Βασίλειος
1959
498
506
1935
1370
Κολλάρος Ιωάννης ∆.
Κόλλιας Ιωάννης
Κολοκοτρώνης Αντώνιος
Κολοκοτρώνης Βασίλειος Κ.
Κολοκοτρώνης
Κωνσταντίνος Β.
Κολοκοτρώνης Ορέστης,
Κολοκοτρώνης Όµηρος
1965
-
Βιογραφικά στοιχεία, ανοικτή επιστολή
Έγγραφο, βιβλίο (σ.
Α. Κόκκαλη προς τον Ξενοφώντα
65)
Ζολώτα
Έγγραφα,
Βιογραφικά στοιχεία, αναγγελία
αποκόµµατα (σ. 10) θανάτου - ψηφίσµατα, ελληνικά δάση
Βιογραφικά στοιχεία, εργοστάσιο
Έγγραφο (σ. 1)
οµβρελλών Η. Κοκκώνη
Βιογραφικά στοιχεία,
Αρσάκειο Παρθεναγωγείο,
ελληνική σηροτροφία, ευχαριστήριο
Έγγραφα,
µήνυµα οικογένειας Κοκκώνη
απόκοµµα (σ. 15)
για τη συµµετοχή στην 100ετηρίδα
από το θάνατο
του Ι. Π. Κοκκώνη
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Εισήγηση προς την Επιτροπή
Φυλλάδιο (σ. 24)
Αναθεωρήσεως της
περί Ανωνύµων Εταιρειών Νοµοθεσίας
Έγγραφο (σ. 3)
Εκδοτικός Οίκος Ι. Κολλάρου
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Απόκοµµα (σ. 2)
Σκιαγραφία
Σηµείωµα (σ. 1)
Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Οικονοµολόγος, εφοπλιστής
-
Αποκόµµατα (σ. 6)
Βιοµηχανία & ρόλος βιοµηχάνου
Βιοµήχανοι
474
524
Βιοµήχανος
Καθηγητής Ανωτάτης
Γεωπονικής Σχολής
Μηχανικός
Πρόεδρος Χρηµατιστηρίου
Αθηνών
Εκδότης
Χρηµατιστής
Αγωνιστής
∆ιπλωµάτης, συγγραφέας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία
Άρθρο για τον ∆. Κοµηνό και την
εφεύρεση Dexion
Νοµισµατικό πρόβληµα, ελληνικές
οικονοµικές δραστηριότητες στο
εξωτερικό
Βιογραφικά στοιχεία
Παρουσίαση εγχειριδίου οργανικής
χηµείας του Τ. Κοµνηνού
Νεκρολογίες
Πολιτικός
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Οικονοµολόγος
1195
Κολοσούκα αδελφοί βλ.
Κοτσώνης Νικόλαος
Κολτσόφ - Μασσάλσκη
Ελένη βλ. ∆' 'Ιστρια ∆όρα
407
Κολυβάς Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 1)
1414
Κοµηνός ∆ηµήτριος
1958
Απόκοµµα (σ. 8)
442
Κοµινός Αχιλλέας Ζ.
1945
Αποκόµµατα
(σ. 10)
503
Κοµνηνός Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 1)
1213
Κοµνηνός Τηλέµαχος
1904
Έγγραφο (σ. 2)
1946
Κονδύλης Γεώργιος
1936
463
Κονταξής Αναστάσιος
-
Έγγραφο (σ. 15)
Σηµειώµατα
(σ. 5)
2116
Κόντερης Θεόδωρος
1962
Απόκοµµα (σ. 1)
1330
Κοντογιαννάκης Ιωάννης Γ.
1871, 1961
Έγγραφα (σ. 4)
1936
Κόντογλου Φώτης
1960, 1965
Αποκόµµατα (σ. 4)
508
475
Κοντοµίχαλος Γεράσιµος Α.
1936, 1958-9
408
Κοντός Πέτρος Θ.
-
Σηµείωµα,
φυλλάδιο,
εφηµερίδα,
απόκοµµα (σ. 25)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιοµήχανος
Οικονοµολόγος
Χρηµατιστής
Χηµικός, καθηγητής Ε.Μ.Π.
Στρατιωτικός, πολιτικός
Τελετή της Οµοσπονδίας Εκδροµικών
Σωµατείων Ελλάδος για τους
πρωτοπόρους του τουρισµού
Βιογραφικά στοιχεία, αγώνες Κρητών
εκτός Κρήτης, δωρεά στο Βρεφοκοµείο
Αθηνών, επιστολή του Φ. Σ. ∆ραγούµη
προς τον Ι. Αναγνωστάκη
Άρθρο για τα ελληνικά τυπογραφεία,
άρθρο του Ε. Ρούνη για τον
Φ. Κόντογλου
Έµπορος
Βιογραφικά στοιχεία, Επτανησιακή
µουσική και ευεργέτες Κεφαλληνίας
Επιχειρηµατίας, ευεργέτης
Βιογραφικά στοιχεία
∆ασολόγος, ακαδηµαϊκός
Παιδαγωγός
Αγιογράφος, λογοτέχνης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
507
Κοντός Σωκράτης
-
Έγγραφο (σ. 1)
409
Κοντόσταυλος Αλέξανδρος
1856-7, 1959
410
Κοντουµάς Ιωάννης,
Κοντουµάς ∆ηµήτριος
1950-1
1691
Κοραής Αδαµάντιος
1949
1509
Κοραής Στυλιανός
1959-60,
1962, 1964
1540
Κόρακας Μιχαήλ
1885
411
Κοργιαλένιος Μαρίνος Σ.
1911, 1960-4
1785
Α
Κορδάτος Ιωάννης
-
Κορδέλλας Ανδρέας Ι.14
-412
14
-
ΘΕΜΑΤΑ
Ασφαλιστική Εταιρεία Πυρός Ένωσις
των Παρισίων
Έγγραφα,
Βιογραφικά στοιχεία, το πρώτο
απόκοµµα (σ. 28)
νοµισµατοκοπείο
Βιογραφικά στοιχεία, αναφορές του
πρεσβευτή Αλέξανδρου Κοντουµά προς
το υπουργείο Εξωτερικών,
Έγγραφα,
ελληνοτουρκικές σχέσεις, Οικουµενικό
απόκοµµα (σ. 66)
Πατριαρχείο & µειονοτικά ζητήµατα,
εκλογές Εφορειών Ιδρυµάτων
Κωνσταντινούπολης, τουρκικές θέσεις
για τα νησιά του Αιγαίου & την Κύπρο
Σκιαγραφία από
Έντυπο (σ. 18)
τον Γ. Κ. Γουναρόπουλο
Ανώνυµος Εταιρεία Χαλυβδοφύλλων,
Έγγραφα, έντυπα,
Σ.Β.Π., βιοµηχανίες ζυµαρικών,
αποκόµµατα (σ. 56) Προνοµιούχος Ανώνυµος Εταιρεία
Γενικών Αποθηκών Ελλάδος
Έγγραφο (σ. 4)
Νεκρολογία από τον Ι. Α. Αρσένη
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία,
διαθήκη, κληροδοτήµατα, Αναργύρειος
Έγγραφα, έντυπο,
& Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών,
αποκόµµατα
Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη,
(σ. 138)
κεφαλληνιακές αποικίες, Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός
Απόκοµµα (σ. 2)
-
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Ασφαλιστής
Έµπορος, πολιτικός
α. Φιλικός, πολιτικός
β. ∆ιπλωµάτης, διευθυντής
Εµπορικής Τράπεζας Ελλάδος
Ιατρός, φιλόλογος
Βιοµήχανος
Αγωνιστής
Έµπορος, ευεργέτης
Άρθρο του ∆. Μέξη για τον Ι. Κορδάτο
Συγγραφέας
-
Μηχανικός-µεταλλειολόγος,
συγγραφέας, γενικός
διευθυντής Μεταλλείων
Λαυρίου
Για τη βιογραφία του Α. Κορδέλλα, αλλά και του στρατηγού Νικόλαου Ι. Κορδέλλα, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Β΄, σσ. 44-67.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1517
Κορέσσιος Νικόλαος Θ.
1886
Έγγραφο (σ. 2)
∆ηµοσιογράφος
43
Κοριζής Αλέξανδρος Γ.
1928-41,
1957-66
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 446)
500
Κορνάρος Γεώργιος Χ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
1697
Κορνιαχτός Κωνσταντίνος
Κορόζος Γεώργιος Κ.,
Κορόζος Κωνσταντίνος Ε.
Κορολόγος Ιωάννης ∆.
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Νεκρολογίες, πολιτικά γεγονότα,
βιογραφικά στοιχεία, Ε.Τ.Ε.,
προσφυγικό ζήτηµα, Α.Τ.Ε.,
νοµισµατική πολιτική,
συνεταιρισµοί, Α.Σ.Ο.
Βιογραφικά στοιχεία,
Εκδοτικός Οίκος Γ. Κορνάρου
Σκιαγραφία
Έµπορος
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
∆ικηγόροι, πολιτικοί
-
Έγγραφο (σ. 1)
Χρηµατιστής
1839-40,
1842, 1852,
1862-1874,
1878-82,
1887, 1890,
1912, 1938,
1964
Λυτά και
σταχωµένα
έγγραφα, έντυπο,
απόκοµµα
(σ. 617)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, ελληνική γεωργία
- κτηνοτροφία - αλιεία, πλαστική
εφαρµοσµένη στη βιοµηχανία,
προγραµµατικές δηλώσεις Λάµπρου Γ.
Κοροµηλά, λιθογραφία, δηµοπρασία για
προµήθεια πετάλων νικελίου,
επιτροπεία των παιδιών του εκδότη
Ανδρέα Λ. Κοροµηλά και διαχείριση
της περιουσίας του15 κ.ά.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Οπτικός
1959
Έγγραφα, βιβλία,
απόκοµµα (σ. 207)
Βιογραφικά στοιχεία, Κορώνη,
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις Ε.Μ.Π.
α. Συγγραφέας
β.-γ. Καθηγητές Ε.Μ.Π.
1933
Έγγραφο, φυλλάδιο
(σ. 45)
Βιογραφικά στοιχεία, µελέτη Α.Ο.Σ για
την παραγωγή λιγνίτη
Καθηγητής Ε.Μ.Π., γενικός
διευθυντής Σ.Ε.Κ.
413
516
Κοροµηλά (οικογένεια)
414
Κορτέσης Νικόλαος Φραγκούλης
Κορωναίος Νικόλαος,
Κορωναίος Γεώργιος Ν.,
Κορωναίος ∆ηµήτριος Ν.
415
416
Κορώνης Σπυρίδων
417
15
Οικονοµολόγος, διοικητής
Ε.Τ.Ε., πολιτικός
Εκδότης
Τον κύριο όγκο του φακέλου αποτελούν νοµικά, κυρίως, τεκµήρια, τα οποία σκιαγραφούν και αποκαλύπτουν στοιχεία τόσο για τις διαδικασίες ανάθεσης, επιτροπείας και
διαχείρισης ορφανικής περιουσίας όσο και για την οικονοµική ζωή στην Αθήνα του 19ου αιώνα: λειτουργία επιχείρησης, δανειοδοτήσεις και χορηγήσεις συναλλάγµατος
(υπό την Ε.Τ.Ε.), εκδοτική δραστηριότητα (αγορά και διακίνηση βιβλίων, συµφωνίες µε το δηµόσιο για εκπαιδευτικά εγχειρίδια, κατοχύρωση πνευµατικών δικαιωµάτων
κ.ά.). Επίσης, αντλούνται πληροφορίες για τη λειτουργία των δικαστηρίων και για τους δικηγόρους της εποχής.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
447
Κοσµαδόπουλος ∆ηµήτριος
-
Έγγραφα (σ. 7)
Τράπεζα ∆. Κοσµαδόπουλου,
βιβλιογραφικές παραποµπές
Τραπεζίτης
418
Κοσµετάτος - Φωκάς
Σπυρίδων Π., Κοσµετάτος Φωκάς Κοσµάς Π.
1946
Έγγραφα, βιβλίο
(σ. 50)
Βιογραφικά στοιχεία, εισαγωγή ιταλικής α. Οικονοµολόγος
ιονικής δραχµής στα Επτάνησα
β. Μηχανικός, αγρονόµος
520
Κοσµίδης Κλέων
1954
Αποκόµµατα (σ. 4)
496
1331
Κοσµόπουλος Αλέξανδρος
Κοτζιάς Ανδρέας
1953
1868
Απόκοµµα (σ. 4)
Έγγραφο (σ. 2)
419
Κοτζιάς Γεώργιος Ι.,
Κοτζιάς Κωνσταντίνος Γ.
1935, 1940-1,
1949, 1952
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 259)
421
Κοτρόζος Αγαµέµνων
-
Έγγραφο (σ. 1)
511
Κοτρωνόπουλος Τάκης
1954
Απόκοµµα (σ. 2)
1965
Έγγραφο,
αποκόµµατα (σ. 5)
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, οµιλία για
το συναγωνισµό τραπεζών - εµπόρων
Ξενοδοχείο Αθήναιον Μέλαθρον
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, άλσος Λεωφόρου
Αλεξάνδρας - Βασ. Σοφίας, ∆ήµος
Αθηναίων, αποχετευτικό πρόβληµα
Αθήνας, ύδρευση Αθήνας, αντιπροεδρία
Κ. Κοτζιά16
Βιογραφικά στοιχεία
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, οµιλία για
την επαρχιακή βιοµηχανία
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία
Θεόδωρου Κότσικα
-
Έγγραφα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
Αρχιµανδρίτης, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Βιοµήχανοι
420
1696
Κότσικας Θεοχάρης,
Κότσικας Πολυχρόνης
Κοτσοβίλης Γεώργιος,
Κοτσοβίλης Νικόλαος Γ.
1827
Κοτσώνης Ιερώνυµος
1951, 1963
∆ραστηριότητα στις Η.Π.Α.,
αναφορές του Α. Πολίτη προς
Έγγραφα,
το υπουργείο Εξωτερικών,
αποκόµµατα (σ. 69)
χρηµατοδοτήσεις σε ναούς, ο ρόλος
του Χριστιανισµού
508
Κοτσώνης Νικόλαος,
Κολοσούκα αδελφοί
-
∆ελτία (σ. 2)
458
Κουβέλης Πέτρος Τ.
1946-7
Έγγραφο,
Αρθρογραφία για εκβιοµηχάνιση,
αποκόµµατα (σ. 17) ανασυγκρότηση, εθνικές διεκδικήσεις
16
Βλ. φάκελο 43 (Κοριζής Α.).
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Πρόεδρος Εµπορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Επιχειρηµατίας
Ναυτικός
α. Έµπορος, βιοµήχανος
β. Πολιτικός, δήµαρχος
Αθηναίων
Ανώτατος κρατικός λειτουργός
∆ικηγόρος, δήµαρχος
Βιοµήχανοι, ευεργέτες
α. Ναυπηγός
β. Ναυτικός
Γενικός διευθυντής Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
529
Κουβερτάρης Σπύρος
1950
Αποκόµµατα (σ. 8)
Βιοµηχανία Αµύλου & Αµυλοσακχάρου
ΒΙΑΜΥΛ Α.Ε.
Βιοµήχανος
446
Κουγιούλης Ιωάννης
1957
Σηµείωµα,
απόκοµµα (σ. 3)
Νεκρολογία
Βιοµήχανος
422
Κουγιουµτζέλης Θεόδωρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1816
2639
1962
1957
Έντυπο (σ. 66)
Απόκοµµα (σ. 2)
527
Κούζης Αριστοτέλης Π.
Κουκορίκος Κωνσταντίνος
Κουκουλοµµάτης
Κωνσταντίνος Σ.
Κουκουµπάνης ∆ηµήτριος Γ.
517
Κούλης Σ.
1954
492
Κουλουκουντής Ηλίας Μ.
1919, 1958
533
Κουλουµπάρδος ∆.
-
1191
Κουλούρας Γκίκας Ν.17
1926, 1948,
1951, 1958
2118
Κουµανταρέας Αθανάσιος
1960
526
Κουµάνταρος Θεόδωρος,
Κουµάνταρος Πάνος Σ.
1889, 1932,
1959
509
17
1956
Πεπραγµένα Ε.Α.Ι.
Νεκρολογία
Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία
Έγγραφο (σ. 5)
Ζακχαροπήκτων Ήλιος
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, οµιλίες
Αποκόµµατα (σ. 4) για πιστοδοτικό ζήτηµα, εξαγωγικό
εµπόριο
Βιογραφικά στοιχεία, Ελληνική
Τράπεζα Εµπορίας, Βιοµηχανίας &
Έγγραφα, έντυπα,
Ναυτιλίας, δηλώσεις Μ. Κουλουκουντή
αποκόµµατα (σ. 64) για την κρίση της ναυλαγοράς, άρθρα
των εφοπλιστών Μ. & Ι. Κουλουκουντή
για την ελληνική ναυτιλία
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Ιστορικό της Ενώσεως Ελλήνων
Φυλλάδια,
Εφοπλιστών, ιστιοφόρος εµπορική
απόκοµµα (σ. 46)
ναυτιλία, ανακοινώσεις στην Κ.Τ.Ε.,
νεκρολογία
Απόκοµµα (σ. 2)
∆ωρεά στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά
Προεκλογική δράση του Θ.
Έγγραφα,
Καµάνταρου, Βιοµηχανική Εταιρεία
αποκόµµατα,
Π. Κουµαντάρου, δωρεά στην Εκκλησία
εφηµερίδα (σ. 14)
Βουτιάνων (Σπάρτης)
Για τη βιογραφία του εφοπλιστή και πολιτικού Γ. Κουλούρα, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 294-306.
Καθηγητής Φυσικής Ε.Μ.Π.
και Σχολής ∆οκίµων
Πρόεδρος Ε.Α.Ι., ακαδηµαϊκός
Πολιτικός
Βιοµήχανος
Βιοµήχανος
Πρόεδρος Εισαγωγικού
Συλλόγου Πατρών
Τραπεζίτης
Καπνέµπορος
Εφοπλιστής, πολιτικός
Πλοίαρχος
α. Πολιτικός,
αλευροβιοµήχανος,
εφοπλιστής
β. Εφοπλιστής
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία
Ανώτερος υπάλληλος Ε.Τ.Ε.
502
Κούµαρης Αριστείδης
-
Έγγραφο,
απόκοµµα
(σ. 3)
1939
Κούµας Κωνσταντίνος
1966
Απόκοµµα (σ. 2)
424
Κουµουνδούρος Αλέξανδρος
1865-6, 1873,
1879, 1885,
1966
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 39)
460
Κουµούσης Αργύριος
1949
Απόκοµµα (σ. 8)
Ύδρευση - άρδευση από την Υλίκη
Γενικός επιθεωρητής
∆ηµοσίων Έργων
425
Κουµπάρης Κυριάκος
1957
Έγγραφα
(σ. 13)
Βιογραφικά στοιχεία
Φιλικός, έµπορος
512
426
Κουµς ∆ηµήτριος
Εφηµερίδες,
1954, 1958-62 αποκόµµατα
(σ. 22)
Κουντουριώτης Λάζαρος,
Κουντουριώτης Παύλος
1854, 1869,
1916, 1929,
1934, 1950,
1957, 1960,
1962-6
Έγγραφα,
αποκόµµατα,
εφηµερίδες (σ. 86)
Άρθρο του ∆. Χατζηγιάννη
για τον Κ. Κούµα
Βιογραφικά στοιχεία οικογένειας
Κουµουνδούρου,
νοµισµατικό σύστηµα, κανονισµός
Χρηµατιστηρίου Αθηνών,
γεωργική πολιτική κ.ά.
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα,
θεσµός των µικτών επιµελητηρίων,
εµπορική κίνηση Πειραιά,
απόψεις του Εµπορικού Συλλόγου
Πειραιώς για την οικονοµική πολιτική,
πειραϊκή βιοµηχανία,
τιµές βιοµηχανικών προϊόντων
Βιογραφικά στοιχεία οικογένειας
Κουντουριώτη,
πολιτικά και πολεµικά γεγονότα,
οργάνωση Ναυτικής Έκθεσης
στον Πειραιά,
νεκρολογία Ελένης Π. Κουντουριώτη,
Υδραϊκός Ναυτικός Όµιλος,
τουρισµός Ύδρας, δεσµοί Ύδρας Κύπρου,
συνέντευξη του Π. Κουντουριώτη για
το Εθνικό Κίνηµα, Π. Κουντουριώτης γεγονότα Ρούπελ κ.ά.
Λόγιος
Πολιτικός
Πρόεδρος Εµπορικού
Συλλόγου Πειραιώς
α. Έµπορος, εφοπλιστής
β. Ναύαρχος, πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
531
Κούππας Αχιλλέας Σ.,
Κούππας Στυλιανός Γ.
1860, 1864,
1916, 1927,
1957-8, 1960,
1964
427
1332
Κουρεµένος Βασίλειος
Κουρεντής Αναστάσιος
1868
2119
Κουρέτας ∆ηµήτριος
1960
1329
1217
Κουρκουτάκης Ι.
Κουρτζής Νέλλος
1877
1958
1450
Κούρτιος (Curtius) Γεώργιος
1885
428
Κουσίδης Αρίστιππος Φ.
-
1861
Κούστας Γεώργιος
1945, 1950
2257
Κουταρέλης ∆.
1936
1790
Κούτση αδελφοί
1915
1266
536
Κούτσικος Γεώργιος Α.
Κουτσοβίλης Νικόλαος
1938
-
429
Κουτσογιάννης Ιωάννης Α.
1960
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, διευθετήσεις
ακινήτων και περιουσίας
Αιµιλίας Γ. Κούππα, συµβόλαια
Έγγραφα,
Γεράσιµου Κούππα - Ν. Κουτσογιάννη, Μηχανικοί, βιοµήχανοι
αποκόµµατα (σ. 24)
δωρεές, αλληλογραφία Σ. Κούππα,
Ε. Αναργύρου και Κ. Βοβολίνη, ∆ιεθνής
Έκθεση Αγίου Φραγκίσκου κ.ά.
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Αρχιτέκτονας, ακαδηµαϊκός
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Εµποροπλοίαρχος
Καθηγητής Ψυχιατρικής και
Φυλλάδιο (σ. 22)
Θέµατα ψυχικής υγιεινής
Νευρολογίας Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
Έγγραφο (σ. 1)
Βυρσοδεψείο Ι. Κουρκουτάκη
Βυρσοδέψης
Απόκοµµα (σ. 4)
Επινόηση Ν. Κουρτζή για το ελαιόλαδο Χηµικός, βιοµήχανος
Φιλόλογος, γλωσσολόγος,
Έγγραφο (σ. 2)
Νεκρολογία
καθηγητής Πανεπιστηµίου
Λειψίας
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Μηχανικός, διευθυντής Τ.Τ.Τ.
Υποµνήµατα-αναφορές Γ. Κούστα προς
τους Ι. Πολίτη και Ι. Σοφιανόπουλο,
Έγγραφα (σ. 81)
διεθνής θέση Ελλάδας, Σοβιετική
∆ιπλωµάτης
διακοίνωση προς την Περσική
Κυβέρνηση
∆ωρεά αεροπλάνων στο ελληνικό
Απόκοµµα (σ. 2)
Επιχειρηµατίας
κράτος
Επιστολή αδελφών Κούτση προς τον ∆.
Έγγραφο (σ. 1)
Εφοπλιστές
Ι. Καλλιµασιώτη
Έγγραφο (σ. 2)
Ποτοποιία Γ. Κούτσικου
Ποτοποιός
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Αρθρογράφος
Καθηγητής Ανώτερης Σχολής
Έγγραφο,
Βιογραφικά στοιχεία, τουριστική
Βιοµηχανικών Σπουδών,
αποκόµµατα (σ. 5) ανάπτυξη
αντιπρόεδρος Ε.Ο.Τ.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
430
Κουτσοκώστας Απόστολος
1946, 1952
Έγγραφο,
αποκόµµατα (σ. 9)
Βιογραφικά στοιχεία, αµερικανικές
υποτροφίες, βιοµηχανική πολιτική
431
Κουτσοµητόπουλος
Παναγιώτης
1938
Έγγραφα (σ. 7)
Βιογραφικά στοιχεία, κορινθιακή
σταφίδα, Α.Σ.Ο.
2650
Κουτσοπέταλος Λουκάς
1957
Απόκοµµα (σ. 2)
Καθηγητής Ειδικής
Μηχανολογίας Ε.Μ.Π.
Καθηγητής Γεωπονικής
Σχολής Αθηνών, διευθύνων
σύµβουλος Α.Σ.Ο.
∆ικηγόρος, πολιτικός
2120
Κουτσούµπας ∆.
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
515
Κουφόπουλος Ν.
1954
Απόκοµµα (σ. 6)
Κοφινάς Γεώργιος Ν.
1923, 1925,
1927, 1932,
1934, 1936,
1940, 1949
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 138)
519
Κράλλης Αλέξανδρος
1938, 1954
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 3)
1383
Κρανιωτάκης Νικόλαος Χ.
1926, 1958
Αποκόµµατα
(σ. 14)
Νεκρολογία
Εκδήλωση της Ιατρικής Εταιρείας
Πειραιώς
Συνέδριο Ε.Β.Ε στην Πάτρα, εισήγηση
για τη φορολογία
Βιογραφικά στοιχεία, Ελεγκτικό
Συνέδριο, νοµισµατικό πρόβληµα,
βιοµηχανία, υποµνήµατα Ε. Χαρίλαου,
εξυγίανση ελωδών εκτάσεων,
φορολογικά θέµατα, τιµολόγιο χηµικών
αναλύσεων, έργο Γ. Κοφινά στον
Ροταριανό Όµιλο κ.ά.
Βιοµηχανία Μακεδονίας, Συνέδριο
Ε.Β.Ε. στην Πάτρα, οµιλία για τις
ασφαλιστικές εργασίες των τραπεζών
Σκιαγραφία, αναγγελία θανάτου νεκρολογίες
1767
Κρασσάς Αλκιβιάδης Χ.
1867
Απόκοµµα (σ. 4)
Άρθρο για το Κληρονοµικό ∆ίκαιο
1189
Κρεββατάς Παναγιώτης ∆.
-
Έγγραφο (σ. 9)
514
Κρεµεζής Ελευθέριος
1957
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 5)
1435
Κρέµος Γεώργιος Τ.
1959
Αποκόµµατα (σ. 8)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία του πολιτικού
∆ηµητρίου Κρεµεζή, παραγωγικές
τάξεις
Σκιαγραφία, απονοµή µεταλλίου από
τον Πειραϊκό Σύνδεσµο, αναγγελία
θανάτου - νεκρολογία
432
Γιατρός
Σύµβουλος Ε.Β.Ε.Θ.
Πολιτικός
Πρόεδρος Συνδέσµου
Ελλήνων Εκπροσώπων
Ασφαλιστικών Εταιρειών
∆ηµοσιογράφος, πρόεδρος
Ε.Σ.Η.Ε.Α., πολιτικός
Νοµοµαθής, καθηγητής
Ρωµαϊκού ∆ικαίου
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αγωνιστής, φιλικός
Έµπορος
Επιχειρηµατίας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1479
Κρεστενίτης Ιωάννης
1868
434
Κρητικός Παναγιώτης Γ.
1958
Έγγραφα (σ. 4)
Έγγραφο, έντυπα
(σ. 33)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, ελληνικά
φαρµακευτικά φυτά & εθνική οικονοµία
1564
Κρήτσκης Νικόλαος,
Κρήτσκης Μωυσής
1871, 1900,
1961
Έγγραφα,
Βιογραφικά στοιχεία, κληροδοτήµατα αποκόµµατα (σ. 30) υποτροφίες Ν. Κρήτσκη
1528
Κριάρης Κωνσταντίνος
1885
Έγγραφο (σ. 7)
Πολιτικός
Καθηγητής Φαρµακογνωσίας
Πανεπιστηµίου Αθηνών
α. Ναύαρχος, κτηµατίας,
ευεργέτης
β. Έµπορος, ευεργέτης
Αγωνιστής, συγγραφέας
47,
435,
436
Κριεζή (οικογένεια)18
1836, 1843,
Αποκόµµατα,
1858, 1894,
έγγραφα, φυλλάδια
1937, 1965-66 (σ. 134)
1492
2121
Κριεζώτης Σπυρίδων
Κριθαράς Κωνσταντίνος
1962
Έγγραφο (σ. 1)
Αποκόµµατα (σ. 7)
Βιογραφικά στοιχεία
Συνταγµατικό αίτηµα του 1843,
φορολογικά ζητήµατα Εµµανουήλ
Κριεζή, µελέτες του Θεόδωρου Α.
Κριεζή για τη σπογγαλιεία,
για κοινωνιολογικά ζητήµατα,
διήγηµα του Β. Χανιώτη για
τον Αντώνιο Γ. Κριεζή,
επιστολή Κ. Βοβολίνη προς
τον Αλέξανδρο ∆. ∆άσιο κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία
Αγροτική οικονοµία στις Η.Π.Α.
537
Κριµπάς Ηλίας ∆., Κριµπάς
Βάσος, Κριµπάς Αθανάσιος
1950, 1955,
1957,
1961-2, 1966
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 117)
Βιογραφικά στοιχεία, ο τεχνικός:
η µόρφωσή του & η άνοδος της
οικονοµίας, ∆ιεθνές Συνέδριο Αµπέλου
& Οίνου στην Αθήνα, οικονοµική
συνεργασία Ελλάδας - Αιθιοπίας,
εγκαίνια ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., τραπεζικά
ζητήµατα κ.ά.
1549
Κρίνος Σταµάτιος
-
462
Κρίσπης Κωνσταντίνος Φ.
1944
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 6)
Κεραµικές τέχνες - Ολύµπια
Βιογραφικά στοιχεία Ν. Κρίσπη,
ενεργειακή οικονοµία
18
Πολιτικός
Τµηµατάρχης Α.Τ.Ε.
α. Μηχανικός, πολιτικός,
υποδιοικητής Ε.Κ.Τ.Ε.
β. Μηχανικός γεωπόνος,
καθηγητής Ανωτάτης
Γεωπονικής Σχολής Αθηνών,
ακαδηµαϊκός
γ. Νοµικός, δηµοσιολόγος,
πολιτικός
Χηµικός
Μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος
Ο Κ. Βοβολίνης είχε συγκροτήσει τη βιογραφία της οικογένειας Κριεζή, η οποία αναπτύσσεται σε πλέον των 1660 δακτυλογραφηµένων σελίδων, και θα τη
συµπεριελάµβανε στον 7ο τόµο. Είχε επίσης αποτυπώσει το δένδρο της οικογένειας Κριεζή, που περιλαµβάνει 250 άτοµα (χωρίς να συνυπολογιστούν οι αναφορές σε
συζύγους και άλλους απογόνους). Ας σηµειωθεί ότι στον πρώτο τόµο του Αρχείου, επειδή δεν υπήρχε ανάλογη ένδειξη, αποδόθηκε στην οικογένεια Κριεζή ο φάκελος υπ΄
αριθµόν 1885, που διορθώθηκε, ύστερα από τον εντοπισµό του νέου υλικού.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
2122
Κρίστοφερ Τζωρτζ
(Χριστοφίλης Γεώργιος)
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1960-1
Εφηµερίδα,
απόκοµµα
(σ. 6)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός, δήµαρχος
Αγ. Φραγκίσκου
Έγγραφα,
απόκοµµα,
περιοδικά, βιβλίο
(σ. 634)
433
Κριτικός Νικόλαος
1921-2, 1924,
1935, 1939,
1950, 1965
1363
Κροκιδάς Σωτήριος Γ.
-
Έγγραφα (σ. 2)
1772
Κτενάς Κωνσταντίνος Α.
1930, 1933,
1935
Έντυπα, απόκοµµα
(σ. 87)
437
Κυπριάδης Μίνως (ή Μηνάς)
Θ., Κυπριάδης
1929, 1931,
Επαµεινώνδας Μ.,
1957-8
19
Κυπριάδης Μίνως Ε.
1909
Κύπρος
19
1912-47,
1951, 1960
Το µαθηµατικό έργο
του Κ. Καραθεοδωρή,
Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία,
πρακτικά του ∆ιαβαλκανικού
Μαθηµατικού Συνεδρίου,
άρθρο για ηφαίστεια, βιογραφικά
στοιχεία, οργάνωση Πανεπιστηµίου
Σµύρνης (επίπλωση, βιβλία, υλικά,
πιστώσεις κ.ά.),
αλληλογραφία του Ν. Κριτικού
µε τους Β. Μυστακίδη,
Κ. Καραθεοδωρή,
Π. Γιαννηλία κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία
Ηφαίστειο Θήρας
Μελέτες του Ε. Κυπριάδη για την
Α.Τ.Ε., την οργάνωση της ελληνικής
Έγγραφα,
σιτοπαραγωγής και για τον αναδασµό,
φυλλάδια, βιβλίο,
βιογραφικά στοιχεία,
αποκόµµατα (σ.
νεκρολογία Ε. Κυπριάδη,
189)
Κάρυστος - γεωργοοικονοµική
αναγνώριση κ.ά.
Αγγλική πολιτική στην Κύπρο,
πολιτικοί χειρισµοί ελληνικών
Έγγραφα,
κυβερνήσεων για Κύπρο, κυπριακό
αποκόµµατα (σ. 15)
ζήτηµα, κατάλογος Κύπριων
αγωνιστών
Για τη βιογραφία του Μ. Θ. Κυπριάδη και του Ε. Μ. Κυπριάδη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 129-143.
Μαθηµατικός, καθηγητής
Ε.Μ.Π.
Νοµοµαθής, πολιτικός
Καθηγητής Ορυκτολογίας και
Πετρολογίας Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ακαδηµαϊκός
α. Επιχειρηµατίας
β. Γεωπόνος-µηχανικός,
καθηγητής της Ανωτάτης
Γεωπονικής Σχολής, ανώτατος
κρατικός λειτουργός, πολιτικός
γ. Γεωπόνος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
535
Κυριαζής ∆αµιανός
1959
1447
Κυριαζής Παύλος
1961
470
Κυριαζίδης Ιωάννης Ν.
-
Βιογραφικά στοιχεία, άρθρο
του Χ. Αγγελοµάτη για τις οικονοµικές
Έγγραφα,
δραστηριότητες των Ελλήνων στην
αποκόµµατα (σ. 15) Αίγυπτο, συλλογή του ∆. Κυριαζή,
επιστολή του Κ. Βοβολίνη προς τη
Μαρία Σπέντζα
Αποκόµµατα
Ελληνικό δηµογραφικό πρόβληµα
(σ. 32)
Σηµειώµατα (σ. 2)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
438
Κυριαζόπουλος Βασίλειος
-
Έγγραφο (σ. 1)
2123
Κυριακίδης Ν. Γ.
1917
Απόκοµµα (σ. 2)
2124
Κυριακίδης Στέλιος
1934
Εφηµερίδα (σ. 4)
Ναυτασφαλιστική Εταιρεία
των Ν. Κυριακίδη και
αδελφών Παντελή
Αυτοβιογραφικά στοιχεία
1862
Κυριακόπουλος Βασίλειος
1945
Έγγραφο (σ. 13)
∆ράση Ε.Α.Μ.
1955-8
∆ελτία,
αποκόµµατα
(σ. 44)
Παραίτηση Β. Κυριακόπουλου από
Ε.Τ.Ε., διαφωνία Τ.Ε.-Ε.Τ.Ε.,
εκδόσεις Ε.Τ.Ε. για βιοµηχανία &
εξαγωγικό εµπόριο,
Οργανισµός ∆ιάθεσης Νωπών
Προϊόντων
∆ιοικητής Ε.Τ.Ε.
Νεκρολογίες
Γενικός διευθυντής της
Εµπορικής Τράπεζας της
Ελλάδος
Κυριακόπουλος Βασίλειος Ι.
444
Βιογραφικά στοιχεία
Βιοµήχανος, πολιτικός
∆ηµοσιογράφος, λογοτέχνης
Βιοµήχανος
Καθηγητής Μετεωρολογίας
και Κλιµατολογίας
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Ασφαλιστής
Αθλητής, µαραθωνοδρόµος
Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου,
πολιτικός
2125
Κυριακόπουλος Ευθύµιος Π.
1960
Αποκόµµατα,
εφηµερίδες (σ. 11)
455
Κυριακόπουλος Οδυσσέας
1945
Απόκοµµα (σ. 4)
Άρθρο του Ο. Κυριακόπουλου
για τα προβλήµατα καπνεµπορίου
∆ιευθυντής Τ.Ε., βιοµήχανος
-5
Κυριακός Γεώργιος ∆.20
-
-
-
Χηµικός, γεωπόνος,
ακαδηµαϊκός, πολιτικός
20
Για τη βιογραφία του Γ. Κυριακού, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 212-218.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Έγγραφο, έντυπο
(σ. 76)
Επιτροπή Ολυµπίων &
Κληροδοτηµάτων, Ρωµαϊκό ∆ίκαιο σε
µετάφραση Ι. Θ. Κυριακού
Πρόεδρος Επιτροπής
Ολυµπίων & Κληροδοτηµάτων
Βιβλιογραφική παραποµπή
Υποστράτηγος, πολιτικός
Σκιαγραφία από το Χ. Μαυρικίδη
Γιατρός
1267
Κυριακός Κωνσταντίνος Θ.
1889, 1938
480
Κυρίµης Γεώργιος
-
2126
Κυρίτσης Φώτης Π.
1960
Κυρκίνης Νικόλαος
504
1957
1294
Κύρου Άδωνις Κ.,
Κύρου Αχιλλεύς,
Κύρου Αλέξης
1928, 1945,
1951
525
Κύρτσης Κύρος
-
1186
Κωλέττης Ιωάννης Ν.
1868, 1958
456
Κωνσταντίνης Αβραάµ Α.,
Κωνσταντίνης Μίνως Σ.21
1884-7,
1889,
1917,
21
Σηµείωµα
(σ. 1)
Απόκοµµα
(σ. 4)
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 22)
Έγγραφα (σ. 101)
Σηµειώµατα
(σ. 2)
Έγγραφα
(σ. 36)
Έγγραφα,
φυλλάδιο,
αποκόµµατα
Ελληνική Εριουργία Α.Ε., Ελληνική
Ταπητουργία Α.Ε., Ελληνική
Μεταξουργία Α.Ε., νεκρολογία Π.
Κυρκίνη
Βιογραφικά στοιχεία,
αναφορές
του Αλ. Κύρου προς το υπουργείο
Εξωτερικών,
κατάργηση της εν Ελλάδι ∆.Ο.Ε.,
ελληνικές & τουρκικές απαιτήσεις
στα ζητήµατα ανταλλαγών,
βουλγαρική προπαγάνδα,
ελληνική υποψηφιότητα
στο Συµβούλιο Ασφαλείας κ.ά.
Γενικός διευθυντής Ελληνικής
Εριουργίας Α.Ε.
α. ∆ηµοσιογράφος, διευθυντής
εφ. Εστία
β. ∆ηµοσιογράφος,
συγγραφέας, συνδιευθυντής
εφ. Εστία
γ. ∆ιπλωµάτης
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Βιοµήχανος
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
Βιογραφικά στοιχεία,
ίδρυση της Α.Ε. Εµπορίου και
Βιοµηχανίας Μίνως Σ. Κωνσταντίνης
Επιχειρηµατίες, βιοµήχανοι
Για τη βιογραφία των Α. και Μ. Κωνσταντίνη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Γ΄, σσ. 362-79.
Ο νοµοµαθής και πολιτικός Νικόλαος Π. ∆ηµητρακόπουλος (1864-1921) διετέλεσε υπουργός ∆ικαιοσύνης (1910) και ίδρυσε το Προοδευτικόν Κόµµα (1912). Συνέγραψε
πολλές µελέτες και άρθρα. Βλ. Α.Β., φάκ. 1701 (Ν. ∆ηµητρακόπουλος), Λεξικόν Ηλίου, τόµ. Ε΄, σσ. 923-5 (βιογραφικά στοιχεία από τον Ι. Πολυκράτη) κ.ά.
23
Πρόεδρος της κατοχικής κυβέρνησης (1943).
22
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1923-4,
1940-6,
1948-52,
1954-6
(σ. 238)
-
Έγγραφο (σ. 1)
και της βιοµηχανίας ζυµαρικών Μίσκο,
κείµενα οµιλιών του Μ. Κωνσταντίνη
σχετικά µε την ελληνική βιοµηχανία,
την κατοχική Ελλάδα, τον
συνταγµατάρχη Μ. Φριζή, την
αναδιοργάνωση του Ισραηλιτικού
Σχολείου κ.ά., Ελληνοπαλαιστινιακή
Ένωση, Έλληνες στο Περού,
αθλοθέτηση βραβείου
από τον Μ. Κωνσταντίνη για το έργο
του Ν. ∆ηµητρακόπουλου22, υπόµνηµα
ελληνικών οργανώσεων προς
τον Κ. Λογοθετόπουλο23 για την
προστασία των ισραηλιτών της
Ελλάδας, έγγραφο του Ε.Σ.Α.,
επιστολές του H. Lehman24 και
της Joseph Welt25 κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία
Εκδότης
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Καπνέµπορος
490
Κωνσταντινίδης Γεώργιος Α. -
Έγγραφα (σ. 11)
Βιογραφικά στοιχεία, Ασφαλιστική
Εταιρεία Η Ανατολή
Ασφαλιστής
1932
Κωνσταντινίδης Θουκυδίδης
βλ. Μιχαήλ
1937
Κωνσταντίνος
1965
Κωνσταντίνου Ντίνος
1954
Βιογραφικά στοιχεία
Ε.Β.Ε.Α., ιστορική αναδροµή
συνεδρίων Ε.Β.Ε., Συνέδριο Ε.Β.Ε.
στην Πάτρα
Νεοµάρτυρας
510
Απόκοµµα (σ. 8)
Έντυπο,
αποκόµµατα (σ.
116)
1268
Κωνσταντόπουλος
Κωνσταντίνος
1891
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Εφέτης, πολιτικός
Κωνσταντινίδης Ανέστης
Κωνσταντινίδης Αριστείδης
Λ.
439
534
24
25
Γενικός διευθυντής της U.N.R.R.A. (1945).
Πρόεδρος του National Council of Jewish Women Inc. (1949).
Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Α.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
495
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
Α.
-
Έγγραφα (σ. 3)
1863
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος
Κ.
1945
457
Κώνστας Αναστάσιος
1937, 1945,
1948, 1959
1773
Κωστάκης Κωνσταντίνος,
Κωστάκης Παναγιώτης Α.
1961, 1964
1518
Κωστής Νικόλαος
1886
59
Κωστόπουλος Ιωάννης Φ.,
Κωστόπουλος Σταύρος Ι.,
Κωστόπουλος Σπύρος Ι.
1930,
1944-5,
1951-3,
1957-64
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, κατάστηµα
γραφοµηχανών Ν. Κωνσταντόπουλου
Εταιρεία Θρακικών Μελετών, θρακικό
Έγγραφα (σ. 20)
ζήτηµα, ελληνικές διεκδικήσεις στην
Ανατολική Θράκη
Ελαιουργική βιοµηχανία, οργάνωση
Έγγραφα,
βιοµηχανίας, εγκαταστάσεις Ελβύν
αποκόµµατα (σ. 31)
Α.Ε., παραγωγή πυρηνέλαιου, Ε.Ε.Χ.
Σηµειώµατα,
Ε.Τ.Ε. & οικονοµικές εξελίξεις,
φυλλάδιο,
αναγγελία θανάτου Π. Κωστάκη αποκόµµατα
ψηφίσµατα
(σ. 8)
Έγγραφο
Νεκρολογία Σουλτανίνας Ν. Κωστή
(σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία οικογένειας
Κωστόπουλου, συγχώνευση Ε.Τ.Ε. Έγγραφα, έντυπα,
Τ.Α., κρατικός προϋπολογισµός,
δηµοσιονοµική πολιτική, πολιτική,
αποκόµµατα
οικονοµία, Τ.Ε.Π., Τράπεζα Καλαµών,
(σ. 548)
οµιλίες Σταύρου Κωστόπουλου,
Ανώτατη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Έµπορος
Πολιτικός
Χηµικός, τεχνικός σύµβουλος
επιχειρήσεων
Ασφαλιστές
Ιατρός
α. Έµπορος, τραπεζίτης
β. Οικονοµολόγος, τραπεζίτης,
πολιτικός
γ. Τραπεζίτης