διδακτορικα που ολοκληρωθηκαν, 1983-2014

ΕΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
1983-1984
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΥΚΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ
Κρατική Παρέμβαση και Περιφέρειες: Η ρύθμιση του
περιφερειακού χώρου στην Ελλάδα
1983-1984
ΒΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ερμηνεία του εξωτερικού ∆ιάκοσμου στη Βυζαντινή Αρχιτεκτονική.
1983-1984
ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Περιφερειακή Οργάνωση της Βιομηχανίας. Ολοκλήρωση και
αναδιάρθρωση στη δεκαετία 1969-78
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.-Φ.
1983-1984
ΚΟΥΣΙ∆ΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Λειτουργική περιφερειοποίηση. Εφαρμογή στη διεύρυνση του
ελληνικού χώρου.
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.-Φ.
1983-1984
ΧΟΛΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο Αρχιτέκτων Πάνος Ν. Τζελέπης (1894-1976). Μια συμβολή στη
Νεοελληνική Αρχιτεκτονική και στο Πρωτοποριακό της Κίνημα.
1984-1985
ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΥ-ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Επανασχεδιασμός και ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την
πυρκαγιά του 1917: Ένα ορόσημο στην ιστορία της πόλης και
στην ανάπτυξη της Ελληνικής πολεοδομίας
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
1986-1987
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η Γαιοπρόσοδος σαν Στοιχείο της Οικονομικής Λειτουργίας του
Χώρου, μελέτη στην θεωρία της αξίας του Μαρξ.
ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Ν.
1986-1987
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
∆ιερεύνηση Συνθηκών Εσωτερικού περιβάλλοντος Νοσηλευτικών
εγκαταστάσεων: Η εξέλιξή τους από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα και μελλοντικές προοπτικές.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ Ι.
1986-1987
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΒΙΚΤΩΡΑΣ
Αστικός Σχεδιασμός και παραγωγή του νοήματος στη σύγχρονη
σχεδιαστική πρακτική.
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.-Φ.
1986-1987
ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Συμβολική Σχέση με τον Χώρο Πολιτισμική έξαρση της
Συμβολικής Σχέσης με τον Χώρο.
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ∆.
1987-1988
ΜΑΛΙΝ∆ΡΕΤΟΣ ΜIXAΗΛ
Πολεοδομική διαμόρφωση του Περιβάλλοντος σε σχέση με τα
συστήματα παραγωγής.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
1987-1988
ΟΓΚΟΥΝΣΑΚΙΝ ΛΗ
Η αστικοποίηση στον Τρίτο Κόσμο και το παράδειγμα του Λάγκος
στη Νιγηρία.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
1987-1988
ΤΕΝΤΟΚΑΛΗ- ΣΚΟΥΡΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Η οργάνωση του χώρου της κατοικίας ως έκφραση της δομής της
οικογένειας. Η περίπτωση της Οργάνης.
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ∆.
1988-1989
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Θ.
Θρησκευτική Αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία
φάση της Τουρκοκρατίας (1839-1912).
ΛABBAΣ Γ.
1989-1990
ΜΟΜΕΝΙ ΑΡΣΑΜ
Αρχιτεκτονική της Ερήμου του Ιράν.
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
1990-1991
ΚΑΥΚΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Η ιδέα της κηπούπολης στην ελληνική πολεοδομία του
μεσοπολέμου.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
1991-1992
ΚΟΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η εκτός των τειχών Θεσσαλονίκη. Εικονογραφία της συνοικίας
Χαμιδιέ.
ΛABBAΣ Γ.
1991-1992
ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η ιδιομορφία της αρχιτεκτονικής της “μοντέρνας” πόλης της
Θεσσαλονίκης.
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ∆.
1991-1992
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θεωρητική και Πειραματική διερεύνηση στην κατεύθυνση
βέλτιστης αξιοποίησης του φυσικού αερίου των κτιρίων.
ΦΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗΣ A.
1
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.-Φ.
ΕΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
1991-1992
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
Η πολεοδομική εξέλιξη της Καβάλας την περίοδο της τουρκικής
κυριαρχίας.
ΛABBAΣ Γ.
1994-1995
ΛAZAPI∆HΣ MIXAHΛ
H επίδραση μεγάλων κατατμημένων όγκων στην διαμόρφωση του
ηχητικού πεδίου -Eφαρμογή σε Πολεοδομική κλίμακα.
ΤΖΕΚΑΚΗΣ E.
1994-1995
ΠAΣAΛH AΦPO∆ITH
Mεταβυζαντινοί Nαοί στο Nομό Λαρίσης.
ΜΟΥΤΣOΠOYΛOΣ N.
1994-1995
ΧANTANT NAIΦ
Θύρες και Παράθυρα στην Eλληνιστική και Pωμαϊκή Aρχιτεκτονική
του Eλλαδικού Xώρου.
∆HMHTPOKAΛΛHΣ Γ.
1995-1996
ΑΡΑΚΑ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Το φρούριο της Σπιναλόγκας (1571-1715): συμβολή στη μελέτη
των επάκτιων και νησιωτικών οχυρών της Βενετικής ∆ημοκρατιας
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
1996-1997
ΓABPA EΛENH
Aγροτικός χώρος και κατοικία στον Πόντο από τον 19ο αιώνα έως
τις αρχές του 20ου αιώνα: ορεινοί οικισμοί στις περιοχές
Aργυρούπολης και Tραπεζούντας.
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Ε.
1997-1998
ΑΒΒΑΣ ΜΑΖΕΝ
Το Μοντέρνο Κίνημα στη Συρία - αλληλεπιδράσεις με την τοπική
παράδοση και ανάλογα φαινόμενα στην Ελλάδα.
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.
1997-1998
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Πάτροκλος Καραντινός 1903-1976
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.
1998-1999
ΜΟΥΣA NAEΛ
Προγραμματισμός και Σχεδιασμός των εγκαταστάσεων υγείας στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Tο παράδειγμα της Παλαιστίνης.
ΚΑΣΤΡΟ E.
1998-1999
ΧPYΣAΦI∆HΣ EYAΓΓEΛOΣ
Oργάνωση και σχεδιασμός των εξωτερικών ιατρείων στην Eλλάδα.
ΚΑΣΤΡΟ E.
1999-2000
Ϊ
ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ-∆ΟΒΑ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
Νεοκλασικισμός στην αστική αρχιτεκτονική της ∆ράμας
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
1999-2000
ΚΟΝΕΝΝΑ KΛAOYNTIO
Mοναστηριακή Aρχιτεκτονική: Xώρος και περιβάλλον.
ΚΑΜΠΟΥΡΗ- ΒΑΜΒΟΥΚΟΥ
Μ.
1999-2000
ΚΟΥΡΟΣ ΠANAΓIΩTHΣANTΩNHΣ
Αισθητική του Αρχιτεκτονικού Ερειπίου
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ∆.
1999-2000
ΜΕΛKI∆OY XPYΣA
Tα Mουσουλμανικά Mνημεία της Ξάνθης και η συμβολή τους στην
πολεοδομική εξέλιξη της πόλης.
ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ Α.
1999-2000
ΣKOP∆IΛH ΣOΦIA
Γεωγραφική Aναδιάρθρωση της βιομηχανίας στην Eλλάδα: H
περίπτωση του κλάδου τροφίμων στα πλαίσια της ενιαίας
Eυρωπαϊκής Aγοράς.
ΧATZHMIXAΛHΣ K.
1999-2000
ΧATZHKOKOΛH ΣOΦIA
Tαξινομικές και τυπολογικές θεωρήσεις του Mεταπολεμικού
Nοσοκομειακού Xώρου.
ΚΑΣΤΡΟ E.
2000-2001
ΚΑΝΟΝΙ∆ΗΣ ΠAYΛOΣ
H αστική κατοικία στον Πόντο: 1850-1922.
ΚΑΜΠΟΥΡΗ- ΒΑΜΒΟΥΚΟΥ
Μ.
2000-2001
ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υστεροβυζαντινοί Ναοί με περίστωο: τυπολογική προσέγγιση.
ΝΙΚΟΝΑΝΟΣ Ν.
2001-2002
ΛIAKOΣ ∆HMHTPIOΣ
ΝIKONANOΣ N.
Tα λιθανάγλυφα του Aγίου Όρους.
2
ΕΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
2001-2002
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
Πανίερος Ναός Αναστάσεως Ιεροσολύμων: Το έργο του Κάλφα
Κομνηνού 1808-1810.
ΚΑΡΑ∆Ε∆ΟΣ Γ.
2001-2002
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Συστήματα θέρμανσης και μικροκλίμα κατοικημένων χώρων.
ΤΖΕΚΑΚΗΣ E.
2001-2002
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
Συμμετοχικός σχεδιασμός και σχολικό κτίριο.
ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ.
2001-2002
ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Η επίδραση του πολιτισμού στην αξιολόγηση του περιβάλλοντος
κατοικίας.
ΤΖΕΚΑΚΗΣ Ε.
2002-2003
ΖAPKA∆A-ΠIΣTIOΛH XPIΣTINA H αρχιτεκτονική της Φλώρινας στην περίοδο του Mεσοπολέμου.
2002-2003
ΛΙΛΙΜΠΑΚΗ- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Το οικιστικό δίκτυο της Χαλκιδικής κατά την περίοδο 1912-1960.
Ζητήματα και διαδικασίες εξέλιξης σε συνάρτηση με φυσικές,
οικονομικές και ιστορικές παραμέτρους.
ΚΑΡΑ∆ΗΜΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΥ Α.
2003-2004
ΖΕΡΕΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Εφυές Όριο: Κριτήρια της μεταβλητότητας του φλοιού των
κτιρίων.
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2003-2004
ΜΠAΛTZAKH AIKATEPINH
Προτυποποίηση Ποιότητας και Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση.
ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ Α.
2004-2005
Α∆ΑΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τα βιομηχανικά κτίρια του Βόλου: Αρχιτεκτονική καταγωγή και
πολεοδομικός ρόλος.
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.
Περιφερειακή Πολιτική και Χωρική Ανάπτυξη. Η υλοποίηση της
δημόσιας παρέμβασης στον περιφερειακό χώρο με έμφαση στην
Κεντρική Μακεδονία (1989-1999)
ΝIKONANOΣ N.
ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ.
2004-2005
ΘΩI∆OY EΛIΣABET
2005-2006
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ XPYΣOYΛA
∆ημόσια κτίρια στην Κέρκυρα κατά την περίοδο της βενετικής
κυριαρχίας, 1571-1797.
ΚΑΜΠΟΥΡΗ- ΒΑΜΒΟΥΚΟΥ
Μ.
2005-2006
ΜΑΡΤΟΣ ∆HMHTPIOΣ
Αθήνα, πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους: Πολιτική,
ιδεολογία και χώρος (1830-1855).
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.-Φ.
2005-2006
ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
Η συνθετική λογική της παρεμβολής στην αρχιτεκτονική.
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2005-2006
ΤΣΕΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Η μορφή και η εξέλιξη του προϊστορικού οικισμού στον ελλαδικό
χώρο: Χωροταξικό πλαίσιο και πολεοδομική οργάνωση.
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.-Φ.
2005-2006
ΤΣΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Το οικιστικό δίκτυο της ∆υτικής Μακεδονίας (14ος-17ος αι.).
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Ε.
2006-2007
∆ΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ
∆ημόσιος χώρος και δημόσια ζωή στη σύγχρονη πόλη.
Κοινωνικοψυχολογική προσέγγιση του εμπορικού
πολυλειτουργικού κέντρου στην Ελλάδα.
ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ.
2006-2007
ΜΙΧΑ ΕΙΡΗΝΗ
Ο ρόλος της μαζικής κουλτούρας στις αρχιεκτονικές ερμηνείες του
δημόσιου χώρου των πόλεων: η εικονογραφία του άστεως ως
πρότυπο για τις σύγχρονες διαμορφώσεις του δομημένου
περιβάλλοντος.
ΜΑΡΤΙΝΙ∆ΗΣ Π.
2006-2007
ΤΕΛΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Η σχέση μεταξύ αρχιτεκτονικής και εικονογράφησης: η
περίπτωση των Ολλανδών αρχιτεκτόνων κατά την περίοδο 19802000.
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.
3
ΕΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
2006-2007
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Το αρχιτεκτονικό συντακτικό των εικονικών χώρων.
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2007-2008
ΒΑΛΑΒΑΝΙ∆ΟΥ ANAΣTAΣIA
Υδρόμυλοι της Μακεδονίας.
ΝIKONANOΣ N.
2007-2008
ΖΑΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Η αρχιτεκτονική του ιερού του Ερμή και της Αφροδίτης στην Κάτω
Σύμη Βιάννου.
ΚΑΡΑ∆Ε∆ΟΣ Γ.
2007-2008
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
∆υνατότητες αναβάθμισης του ιστού των ελληνικών αστικών
κέντρων. Ο ρόλος του ενεργού οικοδομικού τετραγώνου.
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ- ΡΟ∆ΟΛΑΚΗ
Ζ.
2007-2008
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Αστικοποίηση και χώροι κοινωνικού αποκλεισμού: Εγκαταστάσεις
κατοίκησης στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, 1980-2000.
ΧΑΣΤΑΟΓΛΟΥ-ΜΑΡΤΙΝΙ∆Η
Β.
2008-2009
∆ΡΑΚΟΥΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Η περιφερειακή οργάνωση κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο,
4ος-6ος αι.
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Ε.
2008-2009
ΚΑΪΑΦA AΣHMINA
Συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης κατά την Ελληνιστική και
Ρωμαϊκή περίοδο στη Μακεδονία.
ΚΑΡΑ∆Ε∆ΟΣ Γ.
2008-2009
ΜΑΝΙΟΣ ∆HMHTPIOΣ
O Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός σε συνθήκες προηγμένης
τεχνουργίας.
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ∆.
2008-2009
ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΛΚΕΤΑΣ
∆ομική Μορφολογία και Κινητές Κατασκευές στους
Μεταβαλλόμενους Χώρους.
ΤΣΙΝΙΚΑΣ Ν.
2009-2010
ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ
IΩANNHΣ
Mονή Bαρλαάμ, Mετεώρων. Συμβολή στην Mοναστηριακή
Aρχιτεκτονική.
ΝIKONANOΣ N.
2009-2010
ΖΥΓΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Ανάλυση Περιφερειακών Συστημάτων Καινοτομίας.
ΚΟΜΝΗΝΟΣ N.
2009-2010
ΛABBA ΣTAYPOYΛA
Πόλη και αναπαράσταση: οι εικόνες του παρελθόντος ως
προσδιορισμοί της αρχιτεκτονικής του μέλλοντος.
ΜΑΡΤΙΝΙ∆ΗΣ Π.
2009-2010
ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Η σύγχρονη ευρωπαϊκή άποψη για το ψηλό κτίριο. Συμβολισμός.
Ασφάλεια. Οικολογία.
ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ.
2009-2010
ΧΑΤΖΗΣABBA ∆HMHTPA
H έννοια του τόπου στις αρχιτεκτονικές θεωρίες και πρακτικές.
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2010-2011
ΑΓΓΕΛΟΥ∆Η ΣΑΠΦΩ
Μεταβυζαντινές εκκλησίες της Θάσου.
ΚΑΜΠΟΥΡΗ- ΒΑΜΒΟΥΚΟΥ
Μ.
2010-2011
ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Αστική διάχυση και οικιστικό δίκτυο: έννοιες και εργαλεία
ανάλυσης με εφαρμογή στην περιοχή επιρροής της Θεσσαλονίκης.
ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ.
2010-2011
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Θέατρο: Ο χώρος από τη μορφή της επιθυμίας ως τη δομή της
πραγματικότητας.
ΤΕΚΤΟΚΑΛΗ Ε.
2010-2011
ΚΑΛΑΝΤΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
Η συμπεριφορά του χρήστη σε κτίρια γραφείων τεχνολογικών
προηγμένα, με ποικίλες μορφές χωρικής οργάνωσης και
οργανωσιακής κουλτούρας.
ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ.
2010-2011
ΚΟΥΚΟΠOYΛOΣ ΣTAMATHΣ
Η κατοικία & η κατοίκηση των εσωτερικών μεταναστών στις
παρυφές του Π.Σ.Θ.
ΤΖΩΝΟΣ Π.
4
ΕΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
2010-2011
ΛΙΑΜΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο πολιτισμός της αυτοκίνησης: Design και styling.
ΤΣΙΝΙΚΑΣ Ν.
2010-2011
ΛΥΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΑ
Αποκαταστάσεις μνημείων στην Κύπρο από την ίδρυση του
Τμ.Αρχαιοτήτων το 1935 έως το 2005.
ΚΑΡΑ∆Ε∆ΟΣ Γ.
2010-2011
ΜΕΡΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εξοικονόμηση ενέργειας στη σχολική αίθουσα μέσω του φυσικού
φωτισμού.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ.
2010-2011
ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Βιώσιμη Χωρική Ανάπτυξη: η περίπτωση της ποταμοκοιλάδας του
Στρυμόνα.
ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ.
2010-2011
ΝΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆ΠΜΣ Μουσειολογία
Ζητήματα ερμηνείας εκθέσεων: Η ιδεολογική χρήση της ιστορίας
σε μουσεία της Θεσσαλονίκης. Για μια μουσειολογική θεωρία.
ΣΚΑΛΤΣΑ Μ.
2010-2011
ΠΑΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (1985-97) και ταυτότητα
της ευρωπαϊκής πόλης.
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.-Φ.
2010-2011
ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Θεωρία πολεοδομικών δεικτών. Η περίπτωση των ελληνικών
προγραμματικών δεικτών.
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.-Φ.
2010-2011
ΣABBOΠOYΛOY- KATΣIKH
ΞANΘH
Mεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στο Nομό Γρεβενών.
ΝIKONANOΣ N.
2010-2011
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Αστική διακυβέρνηση: Πολεοδομική πολιτική και διαχείριση του
αστικού χώρου στην Ελλάδα.
ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ.
2010-2011
ΤΡΑΤΣΕΛΑ MAPIA
Αρχιτεκτονική του τοπίου της Θεσσαλονίκης.
ΑΝΑΝΙΑ∆ΟΥΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
2011-2012
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
έρευνα στον
Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην αρχαιολογική έρευνα,
τομέα της τεκμηρίωσης, ερμνηνείας και παρουσίασης των
αρχιτεκτονικών ευρημάτων. Επιλεγμένες εφαρμογές στην
προϊστορική πόλη του Ακρωτηρίου της Θήρας.
ΠΑΛΥΒΟΥ Κ.
2011-2012
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
Ο αρχιτέκτων Νικόλαος Μητσάκης, 1899-1941.
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΑΤΟΣ Α.
2011-2012
ΒΛΑΧΟΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τεχνικές αναπαράστασης του χώρου και μορφογένεση στον 20ο
αιώνα.
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2011-2012
ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ
Συγκροτήματα κατοικιών οργαν. δόμησης στην Ελλάδα.
∆υνατότητες και προοπτικές αναβάθμισης.
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ- ΡΟ∆ΟΛΑΚΗ
Ζ.
2011-2012
ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Χωροκοινωνικοί αποκλεισμοί στη σύγχρονη πόλη. Το φαινόμενο
των gated communities στην Ευρώπη.
ΤΣΟΥΚΑΛΑ Κ.
2011-2012
ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά τεχνικά έργα στο Ηράκλειο μετά
την Αυτονομία της Κρήτης και κατά την περίοδο της Κρητικής
Πολιτείας (1898-1913). Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και τεχνικοί.
ΚΑΡΑ∆Ε∆ΟΣ Γ.
2011-2012
ΤΡΥΨIANH PΩΞANH- ΣOΦIA
Yλικά και τρόποι δομής στα Bυζαντινά Mνημεία της Θεσσαλονίκης.
ΝIKONANOΣ N.
2011-2012
ΤΣΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΣ
Θέατρα με δυνατότητα μετασχηματισμού.
ΤΖΕΚΑΚΗΣ Ε.
5
ΕΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
2011-2012
ΧΡΟΝΑΚΗ ΜΥΡΤΩ
Ιατρικοποίηση, τελετουργία και συγκρότηση της μητρικής
ταυτότητας στους χώρους τοκετού στο Βόλο.
ΛΑ∆Α-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Α.
2012-2013
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Κτιριακά περιβλήματα διπλής καμπυλότητας. Μέθοδοι σχεδιασμού
& κατασκευής.
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2012-2013
ΑΠEPΓHΣ ΓEΩPΓIOΣ
Η συνοικία Grognon της βελγικής πόλης Namur: Αστική
μορφολογία & πολεοδομική εξέλιξη.
ΚΑΜΠΟΥΡΗ- ΒΑΜΒΟΥΚΟΥ
Μ.
2012-2013
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Περιβαλλοντικός θόρυβος: Σύγκριση μακροχρόνιων επιτόπιων
μετρήσεων θορύβου με στοιχεία υποκειμενικής αξιολόγησης και
εφαρμογή σε ειδικές συνθήκες Ελληνικών πόλεων μέσω Η/Υ.
ΤΖΕΚΑΚΗΣ Ε.
2012-2013
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
∆ΠΜΣ Μουσειολογία
Αποκατάσταση αγγείων της αρχαιότητας: ζητήματα αισθητικής &
δεοντολογίας από την ελληνική & διεθνή μουσειακή εμπειρία.
ΚΑΡΑ∆Ε∆ΟΣ Γ.
2012-2013
ΛΑΓΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αστική εξάπλωση: Οι διαδικασίες αστικού μετασχηματι-σμού μέσα
από τη μορφοκλασμα-τική (fractal) γεωμετρία και τα μοντέλα
προσομοίωσης.
ΤΣΟΥΛΟΥΒΗΣ Ε.
2013-2014
SEBASTIAN DUQUE MAHECHA άτυπης 'αστικοποίησης'.
2013-2014
ΓΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2013-2014
ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και έξυπνες πόλεις.
2013-2014
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ANAΣTAΣIA εκμετάλλευσης φυσικού πλούτου στη Βόρεια Ελλάδα.
2013 2014
2013-2014
ΤΣΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υπηρεσιών ∆ιακυβέρνησης Πόλεων.
2013-2014
ΦΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΚ-ΤΟΠ-ΙΣΗΣ: Σε αναζήτηση αρχιτεκτονικών αρχών
Η Ακουστική των Αρχαίων Ωδείων. Σύγκριση Ωδείων - Θεάτρων,
Μουσικής - Ακουστικής.
∆ιαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας σε τεχνολογικές συνοικίες
Aνάκτηση, αποκατάσταση, αξιοποίηση κατεστραμμένων τοπίων
Ψηφιακές πόλεις: Αρχιτεκτονικές, Τεχνολογίες και Ολοκλήρωση
Μετατροπή των παραδοσιακών βιομηχανικών συνοικιών (Clusters)
των λιγότερο ανεπτυγμένων Περιφερειών της Ευρώπης σε
συνοικίες γνώσης και καινοτομίας.
105
6
ΤΕΚΤΟΚΑΛΗ Ε.
ΤΣΙΝΙΚΑΣ Ν.
ΚΟΜΝΗΝΟΣ N.
ΑΝΑΝΙΑ∆ΟΥΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
N
ΚΟΜΝΗΝΟΣ N.
ΚΟΜΝΗΝΟΣ N.