close

Enter

Log in using OpenID

2013

embedDownload
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1979
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΑΘΗΝΑΙ
Tο Ίδρυμα Iωάννου Φ. Kωστοπούλου ευχαριστεί θερμά την εταιρία DDB για τον σχεδιασμό
του Aπολογισμού Xρήσεως 2013.
2
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΧΡHΣΕΩΣ
2013
Προσωπογραφία του Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
(Λιθογραφία του Α. Τάσσου)
Το Ίδρυμα φέρει το όνομα του Ιδρυτού της Τραπέζης, που σήμερα ονομάζεται Alpha Bank.
Σύντομο Ιστορικό
Το κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
ιδρύθηκε το 1979, με την ευκαιρία του εορτασμού
των εκατό χρόνων της Τραπέζης Πίστεως, νυν
Alpha Bank, εις μνήμην του Ιδρυτού της Ιωάννου
Φ. Κωστοπούλου, από τον τότε Πρόεδρό της
Σπύρο Ι. Κωστόπουλο και τη σύζυγό του Ευρυδίκη.
Σύμφωνα με το σκοπό του, όπως αυτός ορίζεται
στο καταστατικό συστάσεως και λειτουργίας του,
το Ίδρυμα επιδιώκει την ενδυνάμωση και προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού, των γραμμάτων
και των τεχνών εντός και εκτός της ελληνικής
επικράτειας.
4
Tο Διοικητικό Συμβούλιο
Γιάννης Σ. Κωστόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.
Αναστασία Σ. Κωστοπούλου
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Δημήτριος Π. Μαντζούνης
Ταμίας
Θάνος Μ. Βερέμης
Σύμβουλος
Θεόδωρος Ν. Φιλάρετος
Σύμβουλος
Έκτωρ Π. Βερύκιος
Διευθυντής
Κατερίνα Χ. Κοσκινά
Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Οικονομικές Υπηρεσίες
Αθανάσιος Γ. Ευθυμιόπουλος
Γραμματεία
Ασημίνα Ε. Στρογγύλη
Μάγδα Ν. Τζεπκινλή
Xρηματοοικονομικός Σύμβουλος
Alpha Private Banking
5
Έκθεση επί του Απολογισμού της Χρήσεως 2013
Tο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, παρά
ημερίδα, καθώς και η συμμετοχή του
την περαιτέρω σημαντική περιστολή των
Ιδρύματος στη διοργάνωση του
λειτουργικών δαπανών του που εφαρμόζεται
Προγράμματος Προβολών Art Projections στη
ήδη από το 2012, αύξησε, πιστό στον
Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Κρατικό
καταστατικό του σκοπό, κατά το 2013 οριακά
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Φεστιβάλ
τον αριθμό και το ύψος των δωρεών του,
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αποτελούν
καίτοι η κρίση συνεχίζει να συμπιέζει αισθητά
χαρακτηριστικά δείγματα πρωτοβουλιών για
τα έσοδά του.
την πραγματοποίηση αξιόλογων δράσεων,
Κατά τα τελευταία έτη το Ίδρυμα έχει εντείνει
την υποστήριξη στον τομέα της κοινωνικής
δίχως υψηλό ή και με μηδενικό κόστος και
με άρτιο αποτέλεσμα.
προσφοράς, συνεχίζει όμως να συνεισφέρει
Εν συνεχεία, παρουσιάζονται επιγραμματικά
σταθερά και στην υλοποίηση εγχειρημάτων
οι δράσεις και τα προγράμματα που
στο χώρο των τεχνών και των ανθρωπιστικών
ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και
επιστημών που προβάλλουν και προάγουν τον
στελεχώνουν τις πέντε βασικές θεματικές
ελληνικό πολιτισμό εντός και εκτός των
κατηγορίες των δωρεών, μέσω των οποίων
συνόρων της χώρας.
και σε συνδυασμό με τις εικαστικές
Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος
Εικαστικών Παραγωγών που εγκαινιάστηκε το
συμπαραγωγές του, το Ίδρυμα υλοποίησε
κατά το 2013 το σκοπό του.
1994, εξακολουθεί να δραστηριοποιείται,
δίνοντας την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να
γνωρίσει έλληνες καλλιτέχνες της Διασποράς
και το έργο τους. Το 2013 παρουσίασε την
έκθεση «Thomas Chimes. Εν λευκώ / Into the
White», σε συνεργασία με το Μουσείο
Μπενάκη και ιδρύματα και οργανισμούς του
εξωτερικού στο κτήριο της οδού Πειραιώς.
Εκπαίδευση-Σπουδές
Το 2007 συνεστήθη, με την υποστήριξη του
Ιδρύματος, στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής
και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
η ερευνητική έδρα «Σταύρος Κωστόπουλος»,
η οποία δίδει τη δυνατότητα σε διακεκριμένους
επιστήμονες να υλοποιήσουν έρευνα στον τομέα
Μία αξιόλογη σύμπραξη πραγματοποιήθηκε,
επίσης, κατά το 2013, μεταξύ του Ιδρύματός
μας και της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών
Σπουδών στην Αθήνα για την επιστημονική
ημερίδα προς τιμήν του Αμερικανού
προϊστορικού αρχαιολόγου Carl Blegen και
της συζύγου του Elizabeth, επίσης
αρχαιολόγου, στην οικία των οποίων σήμερα
στεγαζόμαστε.
των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 την έδρα κατείχε
ο Δρ. Ιωάννης Αρμακόλας, Επίκουρος
Καθηγητής (υπό διορισμό) Συγκριτικής
Πολιτικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ως κάτοχος της έδρας «Σταύρος
Κωστόπουλος», έχει ιδρύσει στο ΕΛΙΑΜΕΠ το
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τόσο η έκθεση του
Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΠΝΑΕ)
Thomas Chimes όσο και η επιστημονική
που σκοπό έχει τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου
6
έρευνας σχετικά με ζωτικά ζητήματα της
να διαμορφώνονται οι μελλοντικοί πολίτες,
περιοχής, την υποβοήθηση της ελληνικής
ενίσχυσε κατά το 2013 το Κέντρο Ελληνικής
διπλωματίας μέσω της δημοσιεύσεως
Μουσικής Κληρονομιάς «Λύραυλος» για την
επιστημονικών πορισμάτων, την ενημέρωση της
πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού
ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης, την
προγράμματος «Με όχημα τη μουσική
ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με ιδρύματα και
ταξιδεύουμε στην αρχαία και νεότερη
οργανισμούς των βαλκανικών χωρών, καθώς και
Ελλάδα» σε σχολεία απομακρυσμένων
την ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας του
περιοχών της Πελοποννήσου.
ΕΛΙΑΜΕΠ με τις σχετικές υπηρεσίες της
Αξιόλογο ήταν επίσης και το εγχείρημα του
Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Μουσικού Σχολείου Πτολεμαϊδας που με τη
Επιπλέον, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου
στήριξη του Ιδρύματος αξιοποίησε το υλικό
στηρίζει αδιάλειπτα από το 1987 το πρόγραμμα
της έρευνας των μαθητών για την ιστορία του
υποτροφιών του Ιδρύματος Fulbright για
τόπου τους. Με βάση αυτό, κατασκευάστηκαν
Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές, καλλιτέχνες
δύο εκπαιδευτικά παιχνίδια σχετικά με την
και ερευνητές, αποτελώντας έναν από τους
ιστορική πορεία της πόλεως, αλλά και της
σημαντικότερους συμπαραστάτες του. Οι
υποτροφίες Fulbright έχουν την μορφή μηνιαίων
χρηματικών επιδοτήσεων που επιτρέπουν στους
υποτρόφους τη διεξαγωγή σπουδών, διαλέξεων
ή έρευνας στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής. Η επιλογή των υποτρόφων Fulbright
γίνεται με βάση τις ακαδημαϊκές και
επαγγελματικές τους επιδόσεις, την κοινωνική
ευρύτερης περιοχής, από τους αρχαίους
χρόνους μέχρι σήμερα. Τόσο τα παιχνίδια
όσο και το συνοδευτικό dvd - ντοκιμαντέρ
έτυχαν ιδιαίτερης προβολής στον τοπικό τύπο
και αναπαρήχθησαν σε πολλά αντίτυπα που
διενεμήθησαν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ευρύτερης
περιοχής, με όλα τα συνεπαγόμενα οφέλη.
δράση και τη σταδιοδρομία τους από
ανεξάρτητη επιτροπή, οριζόμενη από το Ίδρυμα
Fulbright. Η δωρεά του Ιδρύματός μας για το
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 χρησιμοποιήθηκε
για τη μερική στήριξη συνολικά δύο (2)
υποτροφιών σε Έλληνες καλλιτέχνες. Οι
Έρευνα-Επιστήμες
και Πολιτιστική ΚληρονομιάΠαράδοση
υποτροφίες ήταν εξάμηνης διάρκειας και
Το Ίδρυμα εξακολουθεί να συνδράμει τη
αφορούσαν τους κ.κ. Aντώνη Θεοδωρίδη και
διεξαγωγή ανασκαφικών εργασιών σε συγκεκρι-
Hλία Καφούρο για τους τομείς Καλών Τεχνών
μένες αρχαιολογικές θέσεις, καθώς αναγνωρίζει
και Ψηφιακών Τεχνών/ Φωτογραφίας αντίστοιχα.
μεγάλα οφέλη αφενός στην επιστημονική
Το Ίδρυμα, αναγνωρίζοντας και την
προσπάθεια που καταβάλλεται στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
κοινότητα και τον διεπιστημονικό διάλογο και
αφετέρου στη διάσωση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και συλλογικής μνήμης.
ώστε με τη βοήθεια πρωτότυπων γνωστικών
Κατά το 2013 σημειώνουμε συνοπτικά
εργαλείων να ανακαλύπτονται δεξιότητες και
την έρευνα που διεξάγει η αρχαιολόγος
7
κα Καλλιόπη Πρέκα - Αλεξανδρή στην
Νοτίου Ελλάδος (ΕΠΣΝΕ), καθώς και ερευνητών
αρχαιολογική θέση των Γιτάνων Θεσπρωτίας και
από Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και της Ευρώπης.
τις σημαντικές εργασίες που υλοποιήθηκαν με
την αρωγή του Ιδρύματος όπως ο σχεδιασμός
και η δημιουργία εκτύπων επιγραφών
χαραγμένων στα εδώλια του θεάτρου.
Με την αρωγή, άλλωστε, του Ιδρύματος
εκπονείται έρευνα των Γενικών Αρχείων του
Κράτους με θέμα «Τεκμηρίωση, μελέτη της
κατάστασης διατήρησης και συντήρηση
Επίσης το ερευνητικό έργο «Σύνταγμα των
περγαμηνών Πατριαρχικών σιγιλλίων των
παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της
Συλλογών των ΓΑΚ». Συνεισφέρουμε κατ’
Ελλάδος, τόμος ΙΙΙ.2: Μακεδονία - Θράκη», το
αυτόν τον τρόπο στην αναβάθμιση των
οποίο βρίσκεται στη φάση της ολοκληρώσεώς
υπηρεσιών του Τμήματος Συντήρησης
του υπό την Ομότιμη Καθηγήτρια της
και Αναπαραγωγής, στην ενίσχυση της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
ερευνητικής δραστηριότητας σχετικά με τη
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κα Παναγιώτα
διατήρηση των περγαμηνών μεταβυζαντινών
Ασημακοπούλου - Ατζακά, καθώς και την
πατριαρχικών σιγιλλίων, σημαντικών
επέκταση της συστηματικής αρχαιολογικής
τεκμηρίων της εθνικής και πολιτιστικής μας
έρευνας επιφανείας στη Σικυώνα σε πενταετές
κληρονομιάς, καθώς και στην εξέλιξη των
ανασκαφικό πρόγραμμα υπό τον Δρ. Γιάννη
εργασιών συντήρησης και των πρότυπων
Λώλο, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου
κατασκευών φύλαξης που σχεδιάζονται για
Θεσσαλίας, που φέρνει στο φως άγνωστες
τη διατήρησή τους. Η διάχυση των
πτυχές της πόλεως και του πολιτισμού της και
αποτελεσμάτων μελέτης και εργασιών θα
θα επιτρέψει μελλοντικά την ένταξη της
πραγματοποιηθεί μέσω παρουσιάσεων και
περιοχής στον υφιστάμενο, επισκέψιμο χώρο και
εκθέσεων του υλικού, καθώς και μέσω της
τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου.
ιστοσελίδας των ΓΑΚ που θα απευθύνεται
Το Ίδρυμα συνέβαλε ακόμη στην εκπόνηση
μελέτης και δημοσιεύσεως της κεραμικής της
Νεότερης και Τελικής Νεολιθικής εποχής του
σπηλαίου Αλεπότρυπα Διρού που
ανασκάπτεται συστηματικά από τη δεκαετία
του 1970. Την ως άνω μελέτη και δημοσίευση
ανέλαβε η αρχαιολόγος κα Αικατερίνη
στην επιστημονική και εκπαιδευτική
κοινότητα, αλλά και στο ευρύ κοινό. Τα
αποτελέσματα δε των εργασιών θα
παρουσιαστούν στη συνάντηση των
επικεφαλής των Τμημάτων Συντήρησης των
Ευρωπαϊκών Εθνικών Αρχείων που θα
πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2014.
Ψιμόγιαννου στο πλαίσιο του νέου
Αξίζει να σημειωθεί ότι για μία ακόμη χρονιά
διεπιστημονικού ερευνητικού προγράμματος
το Ίδρυμα στήριξε το Ελληνικό Ινστιτούτο
που διενεργείται από το 2010 στο σπήλαιο
Μελετών Αρχαίας και Μεσαιωνικής
υπό τη διεύθυνση του Επίτιμου Εφόρου
Αλεξανδρείας για τη διενέργεια της 25ης
Αρχαιοτήτων και ανασκαφέα του σπηλαίου
ενάλιας αρχαιολογικής αποστολής στην
κ. Γεωργίου Παπαθανασόπουλου και με τη
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου (Απρίλιος - Μάιος
συμμετοχή επιστημόνων από την Εφορεία
2013), καθώς είναι σημαντικό να
Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας
διασφαλίζεται η εκεί ελληνική παρουσία από
8
επιστημονικής και εθνικής απόψεως, πολλώ
τριβεία, η κατασκευή πήλινων αγγείων και
μάλλον που τα ευρήματα είναι πολλά και
θερμικών κατασκευών κατά τα νεολιθικά
σημαντικά.
πρότυπα και η χρήση τους για μαγείρεμα.
Με την αρωγή μας συνεχίστηκε και η ανασκαφή
των σπηλαίων Μελιτζιά και Κολομίνιτσα υπό τον
αρχαιολόγο κ. Ανδρέα Ντάρλα, Προϊστάμενο
της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, που
αποσκοπεί στη διερεύνηση της Ανώτερης
Τέλος, βασικό στοιχείο του προγράμματος είναι
η ενσωμάτωση των αρχαιολογικών
πληροφοριών σε βιωματικές εκπαιδευτικές
δράσεις, σχετικές με το μαγείρεμα στη
Νεολιθική Εποχή, που απευθύνονται σε
μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και ενήλικες.
Παλαιολιθικής Εποχής (38.000 - 10.000 π.Χ.)
Με θέμα την εξέλιξη της υφαντικής τέχνης από
στη Μάνη και συμπληρώνει την προηγούμενη
την αρχαιότητα έως σήμερα και με τη στήριξή
ανασκαφή του σπηλαίου Καλαμάκια, που έδωσε
μας προετοιμάζεται ακόμη εκπαιδευτικό
στοιχεία για τη Μέση Παλαιολιθική. Με τις
πρόγραμμα από το Λαογραφικό Μουσείο
ανασκαφές αυτές επιχειρείται η συνολική μελέτη
Αράχωβας. Η εκπόνησή του θα στηρίζεται σε
της Μέσης και της Ανώτερης Παλαιολιθικής,
μύθους και λαϊκές παραδόσεις και έχει
μιας περιόδου σχεδόν 100.000 ετών, κατά τη
ανατεθεί στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής
διάρκεια της οποίας έγινε η μετάβαση από τον
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Άνθρωπο του Νεάντερταλ στον Σύγχρονο
Άνθρωπο (Homo Sapiens).
Μία ιδιαίτερη περίπτωση ενισχύσεως αποτελεί
επίσης η έκθεση «Τα νησιά των ανέμων. Ο
Υπό το ίδιο σκεπτικό, έτυχε στηρίξεως και το
θαλάσσιος Πολιτισμός του Προϊστορικού
ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Αιγαίου» που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο
«Νεολιθικός Οικισμός Αυγής: Μαθαίνοντας για
Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
την παρασκευή της τροφής» που έχει ήδη
Χαϊδελβέργης υπό τον κ. Διαμαντή
εισέλθει στη δεύτερη φάση του. Κεντρικό
Παναγιωτόπουλο, Καθηγητή Αρχαιολογίας του
ερευνητικό ζητούμενο του προγράμματος είναι
Πανεπιστημίου, και περιοδεύει σε διάφορες
η μελέτη των πρακτικών προετοιμασίας της
πόλεις της Γερμανίας. Ο συνοδευτικός
τροφής στη νεολιθική κοινότητα της Αυγής.
κατάλογος στα γερμανικά εξαντλήθηκε και το
Στόχος είναι η παραγωγή αρχαιολογικής
Ίδρυμα συνέδραμε στη μετάφραση και έκδοσή
γνώσεως μέσα από τη μελέτη του τεχνικού
του στα ελληνικά και αγγλικά. Οι νέοι κατάλογοι
εξοπλισμού που χρησιμοποιούνταν σε
θα κυκλοφορήσουν το 2014 και 2015
καθημερινό επίπεδο στη Νεολιθική Αυγή στο β΄
αντίστοιχα. Στόχος της εκθέσεως είναι να
μισό της 6
ης
η
χιλιετίας και την 5 χιλιετία για την
υπερβεί το στενό πλαίσιο μιας καθαρά
προετοιμασία της τροφής και για το μαγείρεμα.
αρχαιολογικής παρουσίασης του υλικού,
Βασική επιδίωξη του προγράμματος εκτός της
επιδιώκοντας μία συνολική ανασύνθεση της
αρχαιολογικής προσεγγίσεως είναι και η
πρώιμης ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο και δίνοντας
κατανόηση της λειτουργίας του τεχνικού αυτού
ιδιαίτερο βάρος στη διαχρονική σημασία του
εξοπλισμού μέσω πειραμάτων, όπως το
ιστορικού αυτού φαινομένου, ερευνώντας το
άλεσμα και το κοπάνισμα του καρπού σε λίθινα
γεωγραφικό υπόβαθρο, τις κοινωνικές και
9
οικονομικές προϋποθέσεις, τη λογιστική
Καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού
οργάνωση και κυρίως την τεχνολογική εξέλιξη.
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γρηγορίου Θ.
Η έκθεση που απευθύνεται στο ευρύ κοινό και
Στάθη, σε μετάφραση του π. Κωνσταντίνου
ιδιαίτερα σε μαθητές, προσβλέπει στην
Τερζόπουλου, Διδάκτορος της Βυζαντινής
παρουσίαση με πρωτότυπο και εύληπτο τρόπο
Μουσικολογίας. Χαιρετίσθηκε ως άριστη
της σχέσης των πολιτισμών του Αιγαίου με τη
συστηματική θεώρηση του αυτόνομου
θάλασσα. Για να επιτευχθεί ο διεπιστημονικός
ελληνικού μουσικού πολιτισμού - με δικό του
αυτός στόχος, κατασκευάσθηκαν μοντέλα
σύστημα σημειογραφίας - της Βυζαντινής
αιγαιακών πλοίων και λιμανιών.
αυτοκρατορίας, δηλαδή της Bυζαντινής
Το Ίδρυμα αξιολογώντας τη σπουδαιότητα
ψαλτικής τέχνης κατά την εποχή της
αναδείξεως του βυζαντινού πολιτισμού
κορύφωσης της έκφρασής της, τον 14ο και
συνέδραμε στην έκδοση του Τόμου προς τιμήν
15ο αιώνα κυρίως, αλλά και κατά τη
του Ομότιμου Καθηγητή και Ακαδημαϊκού
Mεταβυζαντινή και Νεότερη Ελληνική Εποχή.
κ. Παναγιώτη Λ. Βοκοτοπούλου που
Η διεξοδική αυτή έρευνα που φανέρωσε για
βρίσκεται στο στάδιο ολοκληρώσεώς του.
πρώτη φορά όλο το μεγέθος της Βυζαντινής
Ο κ. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, μία από τις
Καλοφωνίας με τα επί μέρους είδη
κορυφαίες προσωπικότητες επιστημόνων στην
μελοποίησης αποτέλεσε ουσιαστικά την
Ελλάδα και στο εξωτερικό, αφιέρωσε τη ζωή
απαρχή της ανάπτυξης της μουσικολογικής
του στη μελέτη και ανάδειξη του βυζαντινού
έρευνας στην Ελλάδα για τη Βυζαντινή
πολιτισμού. Ο «Τόμος προς τιμήν του
Μουσική. Το βιβλίο ως ελληνικό
Ακαδημαϊκού Π.Λ. Βοκοτοπούλου» αποτελεί μια
πανεπιστημιακό σύγγραμμα αριθμεί επτά
σπουδαία συμβολή στη βυζαντινή και
επανεκδόσεις και θεωρείται βασικό εγχειρίδιο
μεταβυζαντινή κληρονομιά του τόπου μας. Η
εισαγωγής στη βυζαντινή «Μουσικολογία».
έκδοση συγκεντρώνει 66 πρωτότυπες μελέτες
Το Ίδρυμα στήριξε επίσης τη Βρετανική
διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και
Σχολή Αθηνών για τη διεξαγωγή διεθνούς
το εξωτερικό. Οι μελέτες αυτές για την
συνεδρίου στο Λονδίνο υπό τον τίτλο
αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική και γενικότερα την
“Byzantium and British Heritage”. Στόχος
τέχνη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής
του ήταν η έναρξη διαλόγου ανάμεσα στους
εποχής, δείγματα υψηλού επιπέδου κατάρτισης
μελετητές του βυζαντινού κόσμου και του
και ερευνητικού μόχθου των συνεργατών,
κινήματος “Arts and Crafts”, ώστε να
αποτελούν ένα σύνθετο έργο επιστημονικού
λόγου και εικόνων, που προβάλλει ευρύτερα
μελετηθεί ένα σημαντικό, αν και μικρής
διάρκειας, «επεισόδιο» των αγγλο-ελληνικών
τον ελληνικό πολιτισμό.
σχέσεων στις αρχές του 20ού αιώνα.
Σημαντική θέση στη διεθνή βιβλιογραφία
Ο διάλογος αυτός οργανώθηκε γύρω από το
φιλοδοξεί να καταλάβει η αγγλική έκδοση
έργο των αρχιτεκτόνων που δημιούργησαν
του βιβλίου με πρωτότυπο τίτλο «Οι
το Byzantine Research Fund Archive, μία
αναγραμματισμοί και τα μαθήματα της
μοναδική συλλογή αρχιτεκτονικών σχεδίων
βυζαντινής μελοποιίας» του Ομότιμου
και φωτογραφιών ενός σημαντικού αριθμού
10
μνημείων σε όλη την έκταση του βυζαντινού
στην καταλογογράφηση και προβολή της
κόσμου, που φυλάσσεται στο αρχείο της
προσωπικής βιβλιοθήκης πνευματικών
Βρετανικής Σχολής Αθηνών. Οι αρχιτέκτονες
ανθρώπων του τόπου μας. Κατά το 2013
αυτοί, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στην
ενισχύσαμε το έργο διάσωσης της
παράδοση του κινήματος “Arts and Crafts”
βιβλιοθήκης του Άγγελου Ελεφάντη που
(1880-1930), διαμόρφωσαν ιδιαίτερα
περιλαμβάνει περίπου 4.500 τίτλους βιβλίων,
επιτυχείς πρακτικές και ανέλαβαν σημαντικές
στην ελληνική και γαλλική, κυρίως, γλώσσα.
αναθέσεις για την κατασκευή κτηρίων,
Πρόκειται για προσωπική βιβλιοθήκη που
επίπλων και μικροαντικειμένων σε όλη την
αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα και τα
έκταση της Βρετανίας και της Βρετανικής
ενδιαφέροντα του ιδιοκτήτη της, ενός
Αυτοκρατορίας, συνδυάζοντας τη μοναδική
διανοουμένου που σφράγισε με το έργο του
βρετανική σχεδιαστική παράδοση με τις
την μεταπολιτευτική Ελλάδα και που
βυζαντινές τέχνες και τα χειροτεχνήματα. Το
ταυτόχρονα άφησε πλήθος σημειώσεων και
συνέδριο διεξήχθη με επιτυχία, και πάνω από
σχολίων του. Βιβλιοθήκη πολυθεματική και
100 συμμετέχοντες αντιπροσώπευαν ένα
πλούσια, περιλαμβάνει θέματα που
εύρος επιστημονικών θεμάτων και ιδρυμάτων.
απασχόλησαν τον ιδιοκτήτη της και
Το Ίδρυμα έδωσε τη δυνατότητα να
αναδεικνύει βασικές κατηγορίες όπως η
παραγραφούν τα τέλη εγγραφής, ενώ
παγκόσμια και η ελληνική ιστορία του 20ού
αναμένεται και η δημοσίευση των
αιώνα. Περιλαμβάνει ακόμα βιβλία για την
πεπραγμένων του συνεδρίου.
αρχαία ελληνική γραμματεία, θεολογία,
Με αρωγή του Ιδρύματος εξάλλου βρίσκονται
φιλοσοφία, αρχιτεκτονική, παγκόσμια και
υπό έκδοση τα Πρακτικά του Διεθνούς
ελληνική κλασική λογοτεχνία, θεωρία της
Συνεδρίου Ιστορίας με θέμα: «Ήπειρος:
λογοτεχνίας, κλασική και σύγχρονη ποίηση,
κοινωνία - οικονομία - λογιοσύνη (1430-1913)
θέατρο και τη θεωρία του, ζωγραφική και
που διοργάνωσε τo Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με
κείμενα για τις τέχνες γενικότερα, στοιχεία
επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή
ιδιαίτερα σημαντικά για την ανασύνθεση της
κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου σε συνεργασία
πνευματικής βιογραφίας του Άγγελου
με άλλους τοπικούς φορείς και κοινωφελή
Ελεφάντη. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την
ιδρύματα και υπό την αιγίδα του Προέδρου της
ανάρτηση στον κόμβο των ΑΣΚΙ του
Ελληνικής Δημοκρατίας. Το εν λόγω συνέδριο
καταλόγου της βιβλιοθήκης και τη
υλοποιήθηκε στα Ιωάννινα από 28.2.2013 έως
συγκρότηση αυτοτελούς έντυπου καταλόγου.
3.3.2013 στο πλαίσιο του εορτασμού μίας
συμβατικής ιστορικής τομής για την πόλη, στην
επέτειο των 100 ετών από την απελευθέρωσή
της από την οθωμανική κυριαρχία και την
ένταξή της στο Νεοελληνικό Κράτος.
Κοινωνική Προσφορά
Συμμεριζόμενοι τα προβλήματα που η
οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει στην
Άξιο επαίνων είναι και το έργο των Αρχείων
ελληνική οικογένεια, ιδίως δε σε αυτούς που
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας που αφορά
αντιμετωπίζουν την ανεργία ή θέματα υγείας
11
ή που ζουν σε παραμελημένες ή δύσκολα
βοήθεια εξειδικευμένων συνεργατών και
προσβάσιμες περιοχές, επιλέξαμε να
εκπαιδευτικές εκδρομές.
υποστηρίξουμε για ακόμη μία χρονιά ιδρύματα
και σωματεία που φροντίζουν την ευπαθέστερη
όλων κοινωνική ομάδα, τα παιδιά.
Με δωρεά του Ιδρύματός μας καλύφθηκαν
επίσης ανάγκες της ημερήσιας εκπαιδεύσεως
και του Οικοτροφείου που διατηρεί ο
Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς
Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των
προσέγγισης και διαπαιδαγώγησης των
Αυτιστικών παιδιών “SOS” και ειδικότερα
παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με
δαπάνες διατροφής, φαρμακευτικής
πολύ χαμηλά εισοδήματα, που αντιμετωπίζουν
περίθαλψης και ιματισμού των ορφανών και
ενίοτε ψυχοκοινωνικά προβλήματα είναι το
των μελών που ανήκουν σε οικογένειες
«Περιβόλι της Γιαγιάς», ο Βρεφονηπιακός
χαμηλού εισοδήματος.
Σταθμός του Ιδρύματος Ευσταθίας Ι.
Κωστοπούλου στην Καλαμάτα. Εκτός από τις
ευφάνταστες βιωματικές δράσεις
εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα για
τις οποίες έχει κάθε λόγο να είναι υπερήφανο
το ειδικευμένο προσωπικό του Σταθμού και τις
μόνιμες συνεργασίες με άλλα ιδρύματα σε
επίπεδο κοινωνικών υπηρεσιών, το «Περιβόλι
της Γιαγιάς» ξεκίνησε συνεργασία με το
Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών για ενδοοικογενειακή βία του Δήμου Καλαμάτας
και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Αξιόλογη δράση έχει αναλάβει και το
Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων «Άγιος
Παντελεήμων» στην Κάλυμνο που λειτουργεί
από το 2000 Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ). Διαθέτει εργαστήρια υφαντικής,
αγγειοπλαστικής, κηροπλαστικής,
διακοσμητικής, μουσικής, προγράμματα
ψυχαγωγίας, εξοπλισμένες αίθουσες για την
εκπαίδευση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με
όργανα γυμναστικής για την εκγύμναση των
«ΔΙΟΝ - ΕΠΕΚΑ» για την επιδοτούμενη
εκπαιδευόμενων του Κέντρου και ιατρείο.
επιμόρφωση των άνεργων γονιών.
Φοιτούν 25 παιδιά διαφόρων ηλικιών και
αναπηριών τα οποία με την παρακολούθηση-
Κοινωνική ευαισθησία προς τις εργαζόμενες
μητέρες και τις οικογένειες εκείνες που
φροντίδα και την καθοδήγηση του
επιστημονικού και εκπαιδευτικού προσωπικού
αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές
απασχολούνται δημιουργικά και
δυσκολίες επιδεικνύει και το Μπενάκειο
Παιδικό Ίδρυμα Κηφισιάς. Ο Βρεφονηπιακός
κοινωνικοποιούνται.
Σταθμός του παρέχει υψηλότατου επιπέδου
Τέλος, στηρίζουμε την «Αλληλεγγύη», ένα
εκπαίδευση και στήριξη των παιδιών με τις
πρόγραμμα κοινωνικής δράσης που
πλέον σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους,
οργανώνει η Eταιρεία Πολιτισμού Σύνθεση και
καθώς και εξαιρετικής ποιότητας διατροφή.
απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες που δεν
Οργανώνει γιορτές, εκδηλώσεις, διαλέξεις,
έχουν άμεση πρόσβαση στην εκπαίδευση.
επιμορφωτικά σεμινάρια για γονείς και
Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι
εκπαιδευτικούς, αθλοπαιδιές, απογευματινές
η πραγματοποίηση τμημάτων εθελοντικής
δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά με τη
διδασκαλίας σε εβδομαδιαία βάση. Τα
12
μαθήματα αφορούν σε πολλές θεματικές
Ίδρυμα. Το αφιέρωμα αποτέλεσε μια ευκαιρία
ενότητες και αποσκοπούν στη δωρεάν
να προβληθεί μαζί με τις ταινίες και το έργο
επαγγελματική κατάρτιση των
του Ιδρύματος στον τομέα του ντοκιμαντέρ σε
συμμετεχόντων, στην απόκτηση δεξιοτήτων,
ένα ενημερωμένο κοινό, όπως αυτό του
αλλά και στη σύσφιξη των σχέσεων της
CineDoc, και μάλιστα σε μια περίοδο που
κοινότητας μέσα από την αλληλοπροσφορά.
υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εποικοδομητικές
Επίσης, με τη σύμπραξη των συμμετεχόντων
και γόνιμες πρωτοβουλίες.
στη δράση, υλοποιούνται συνέργειες όπου οι
συμμετέχοντες στα μαθήματα έχουν τη
δυνατότητα να συνεισφέρουν και να
ανταποδώσουν στην ευρύτερη κοινότητα και
την πόλη. Το δωρεάν αλληλοδιδακτικό
πρόγραμμα προσφέρει σε όλους τους
συμμετέχοντες επαγγελματική κατάρτιση.
Ένα άλλο εγχείρημα του ιδίου χώρου που
αντιμετωπίσαμε θετικά είναι η παραγωγή
ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή και το έργο του
σπουδαίου Έλληνα αρχαιολόγου, στοχαστή
και δασκάλου Γιάννη Σακελλαράκη. Δεν είναι
τόσο μια βιογραφική προσέγγιση όσο ένα
ταξίδι μύησης στην απολύτως προσωπική,
μοναδική θεώρηση που είχε της
Τέχνες
αρχαιολογικής πρακτικής, αλλά και της ίδιας
της ζωής. Είναι μια διερεύνηση του ποιητικού
Στον τομέα των Τεχνών το Ίδρυμα ενίσχυσε
το πρόγραμμα προβολών με τίτλο “CineDoc”
που ίδρυσαν το 2009 οι κυρίες Ρέα
Αποστολίδη, Αύρα Γεωργίου και Δήμητρα
Κουζή και διοργανώνει η Anemon Productions
σε συνεργασία με άλλους φορείς με στόχο
του στοχασμού, της εμμονής του στην
αναζήτηση του ανθρώπινου ίχνους μέσα από
την αρχαία σκόνη, της ουμανιστικής του
σκέψης, της πίστης του σε μια αρχαιολογία
χωρίς σύνορα και με κοινωνικό
προσανατολισμό.
την προβολή ντοκιμαντέρ και την παράλληλη
διοργάνωση επιμορφωτικών βραδιών. Η
διοργάνωση φιλοξενείται από το Γαλλικό
Ινστιτούτο και υποστηρίζεται και από το
Ινστιτούτο Goethe, το Βρετανικό Συμβούλιο,
το Ινστιτούτο Θερβάντες και πρεσβείες. Σε
συνεργασία με το Ίδρυμα, διοργανώθηκε στις
18 Δεκεμβρίου 2013 ειδική βραδιά με θέμα
«Έλληνες καλλιτέχνες που μας εμπνέουν»,
όπου προβλήθηκαν τα ντοκιμαντέρ “I spend
time with making: Lucas Samaras” των
Στο στάδιο παραγωγής βρίσκεται επίσης το
αγγλόφωνο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ
CRETA DIVINA, του σεναριογράφουσκηνοθέτη Φώτη Κωνσταντινίδη που στοχεύει
στη διεθνή προβολή της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Κρήτης. Η μυθολογία, η
ιστορία, η αρχαιολογία, η παράδοση, η
χλωρίδα, ο φυσικός πλούτος και το φυσικό
κάλλος του νησιού παρουσιάζονται μ' έναν
έντεχνο οπτικοακουστικό τρόπο.
Τάσου Ρηγόπουλου και Joanna Yuen και
Παράλληλα, η Highway Productions
«Συναντήσεις με την Κική Δημουλά» σε
προετοιμάζει το ιστορικό δημιουργικό
σκηνοθεσία της Κατερίνας Πατρώνη την
ντοκιμαντέρ «Επίτιμος Πολίτης» αναφορικά με
παραγωγή των οποίων έχει υποστηρίξει το
τη δράση του Ιωάννου Καποδίστρια στην
13
Ελβετία. Το μεγαλύτερο μέρος των
Παραγωγές
γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί εντός του
Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τους
2014, ώστε η ταινία να παραδοθεί το 2015.
περιορισμούς, το Ίδρυμα Ιωάννου
Ολοκληρώνεται ακόμη από τις Εκδόσεις
Φ. Κωστοπούλου έδωσε το «παρών» και στο
Άγρα και με τη συμβολή του Ιδρύματος ο
χώρο των εικαστικών τεχνών παρουσιάζοντας
τόμος «Ηρακλής Παπαϊωάννου - Η
σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και τη
φωτογραφία του ελληνικού τοπίου: Μεταξύ
Δημοτική Πινακοθήκη του Tutlingen την
μύθου και ιδεολογίας». Πρόκειται για εκτενή
έκθεση «Thomas Chimes. Εν λευκώ / Into the
μελέτη του ιστορικού φωτογραφίας,
White» στο κτήριο του Μουσείου της οδού
συγγραφέα, επιμελητή εκθέσεων και
Πειραιώς, από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις
επιμελητή του Μουσείου Φωτογραφίας
17 Νοεμβρίου 2013. Ο Thomas Chimes (1921-
Θεσσαλονίκης κ. Ηρακλή Παπαϊωάννου για
2009), ελληνοαμερικανός ζωγράφος
την ιδεολογική προσέγγιση και ερμηνεία της
δεύτερης γενιάς, με ιδιαίτερη εικαστική
φωτογραφικής απεικόνισης του ελληνικού
γραφή, θεωρείται από τους σημαντικότερους
τοπίου από τα μέσα του 19
ου
ως την αυγή του
21 ου αιώνα.
Στο χώρο της ορχηστικής τέχνης,
υποστηρίχθηκε εξάλλου το Πρόγραμμα
«Ανοιχτό Στούντιο» που η Κρατική Σχολή
Ορχηστικής Τέχνης υλοποιεί κάθε χρόνο
από το 2005, δίνοντας την ευκαιρία στους
σπουδαστές της να παρουσιάσουν
πρωτότυπες χορογραφίες τους στο κοινό
και να λειτουργήσουν υπό αληθινές σκηνικές
συνθήκες.
ζωγράφους της γενιάς του στη Philadelphia
των ΗΠΑ. Άλλωστε, το 2007 το Philadelphia
Museum of Art τον τίμησε με μεγάλη
αναδρομική έκθεση, στην υλοποίηση της
οποίας είχε συμβάλει και το Ίδρυμα. Αν και
ξεκίνησε ως συνεχιστής της γνωστής σχολής
«παραστατικών ζωγράφων της πόλης», η
φήμη και η αναγνώρισή του οφείλεται κυρίως
στην αναφορά του στη διανόηση και τα
κινήματα του τέλους του 19ου και των αρχών
του 20ού αιώνα, όπως ο συμβολισμός και ο
σουρρεαλισμός. Ειδικότερα η φιγούρα του
Τέλος, το Ίδρυμα υποστήριξε για μία ακόμη
Alfred Jarry, που ενσάρκωνε το μύθο του
χρονιά αξιόλογα μουσικά εγχειρήματα ειδικού
«καταραμένου» και σημάδεψε την αλλαγή του
ενδιαφέροντος όπως την έκδοση σε ψηφιακό
20ού αιώνα, έγινε κατά μια έννοια η δεύτερη
δίσκο των Greghescas από την Εταιρεία
φύση του καλλιτέχνη. Από το 1980 ξεκίνησε
Συναυλιών Φορμιγξ. Πρόκειται για μία
τη σπουδαιότερη, για τους περισσότερους
ξεχωριστή προσπάθεια γνωριμίας του κοινού
μελετητές, σειρά έργων του, αυτή των
με το μη-θρησκευτικό πολυφωνικό τραγούδι
«λευκών έργων». Αυτή η ενότητα βασίζεται
της περιόδου της Αναγέννησης με στίχους
στη χρήση του λευκού και του μαύρου
γραμμένους στην ελληνο-βενετική διάλεκτο
χρώματος, σπανίως αναμεμειγμένων με άλλα,
που αποτελεί κατ’ επέκταση φόρο τιμής
ο συνδυασμός των οποίων καταλήγει σε έργα
στην εξαιρετικά σημαντική ελληνική λόγια
σχεδόν μονοχρωματικά. Μικρότερα έργα της
κοινότητα της Βενετίας.
ίδιας σειράς πραγματεύονται οντολογικά
14
προβλήματα, άλλοτε με τη χρήση
Κωνσταντίνο Κουρουνιώτη το Ανάκτορο του
αποσπασμάτων από τους προσωκρατικούς
Νέστορος στην Πύλο. Τη θέση αυτή ανέσκαψε
φιλοσόφους και άλλοτε ερμητικά μέσα από
από το 1952 έως το 1969, αποκαλύπτοντας
ελλειπτικά γεωμετρικά σχήματα. Η ατομική
όχι μόνο το καλύτερα διατηρημένο Μυκηναϊκό
αυτή έκθεση συνέστησε στο ελληνικό κοινό
ανάκτορο στην Ελλάδα αλλά και εκατοντάδες
έναν μεγάλο ζωγράφο, υλοποιώντας κατ’
πινακίδες Γραμμικής Β και μοναδικές
αυτόν τον τρόπο την επιθυμία του να εκθέσει
τοιχογραφίες. O Blegen, ενώ ήρθε στην
στη χώρα καταγωγής του.
Ελλάδα το 1910 για να συνεχίσει τις σπουδές
Το Ίδρυμά μας συνδιοργάνωσε με την
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών
ημερίδα υπό τον τίτλο «Φόρος τιμής στον Carl
και την Elizabeth Blegen. Μνήμη της οδού
Πλουτάρχου 9». Στόχος της ημερίδας που
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2013 ήταν να
παρουσιάσει λιγότερο γνωστές πτυχές της
ζωής και των επιστημονικών ενδιαφερόντων
του ζεύγους Blegen στην Ελλάδα και να
αναδείξει το μέγεθος της συμβολής του Carl
Blegen στην προϊστορική αρχαιολογία, από
τις πρώτες ανασκαφές του στην Κορινθία και
την επανέναρξη των ανασκαφών του
Schliemann στην Τροία μέχρι την ανακάλυψη
του ανακτόρου του Νέστορος στην Πύλο στις
δεκαετίες του 1950 και 1960. Το Ίδρυμα είχε
ένα πρόσθετο ενδιαφέρον για την ημερίδα
αυτή λόγω του ότι η οικία Blegen στην οδό
Πλουτάρχου 9 αποτελεί σήμερα την έδρα
μας. Ο Carl W. Blegen (1887-1971),
αρχαιολόγος και καθηγητής κλασικών
σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Cincinnati,
είναι γνωστός κυρίως από τις ανασκαφές του
στην Τροία και στην Πύλο. Από το 1932 έως
το 1938, συνέχισε τις ανασκαφές των
Schliemann και Dörpfeld στην Τροία,
επανορίζοντας τη χρονολόγηση της
προϊστορικής πόλης μέσω της συστηματικής
του στην κλασική φιλολογία, έμεινε τελικά για
60 χρόνια. Το 1918-1919 υπηρετώντας στον
Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό εργάσθηκε στην
Ανατολική Μακεδονία για τον επαναπατρισμό
των Ελλήνων προσφύγων από τη Βουλγαρία.
Το 1924, παντρεύτηκε την Elizabeth D. Pierce
που επίσης είχε σπουδάσει κλασικές σπουδές
στο Vassar College. Tο σπίτι τους στην οδό
Πλουτάρχου 9 αποτέλεσε «σύμβολο για
γενιές» Αμερικανών που έρχονταν στην
Ελλάδα για να μελετήσουν τον αρχαίο και
νεώτερο ελληνικό πολιτισμό. Η δε οικία
Blegen που αρχικά κληροδοτήθηκε στην
Αμερικανική Σχολή, αγοράστηκε εν τέλει από
το Ίδρυμά μας και αποτελεί από το 2008 την
έδρα μας. Στην ημερίδα προς τιμήν των Carl
και Elizabeth Blegen συμμετείχαν ομιλητές
από την Ευρώπη και την Αμερική, μεταξύ των
οποίων και άνθρωποι που γνώρισαν τους
Blegen. Η ημερίδα συνοδευόταν από μικρή
έκθεση τεκμηρίων από το προσωπικό αρχείο
του Carl Blegen που φυλάσσεται στην
Αμερικανική Σχολή. Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ.
Κωστοπούλου υποδέχθηκε όσους
παρακολούθησαν την ημερίδα, ανοίγοντας
ξανά την φιλόξενη οικία Blegen, που επί
δεκαετίες υποδεχόταν ξένους και Έλληνες
αρχαιολόγους και διανοούμενους.
μελέτης της κεραμικής της. Ένα χρόνο μετά
Τέλος, το Ίδρυμα συνδιοργάνωσε με το Κρατικό
το 1939, ανακάλυψε μαζί με τον αρχαιολόγο
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο πλαίσιο του
15
παράλληλου προγράμματος της 4ης Μπιενάλε
- Η αρπαγή των Σαβίνων γυναικών των Eve
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και του 54ου
Sussman & The Rufus Corporation
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το
πρόγραμμα προβολών Art Projections από τις
- Παύλος. Ο ζωγράφος της Διασποράς του
Γιώργου Δάμπαση
4 ως τις 9 Νοεμβρίου 2013, στην Ταινιοθήκη της
Θεσσαλονίκης / Μουσείο Κινηματογράφου.
Η πρώτη αυτή πιλοτική συνεργασία στόχευε
στην ανάδειξη της σχέσης της σύγχρονης
η
εικαστικής τέχνης με την 7 τέχνη, αλλά και
στη διεύρυνση του κοινού της Μπιενάλε
Θεσσαλονίκης με το δοκιμασμένο και σταθερό
- I Spend Time With Making: Lucas Samaras
των Τάσου Ρηγόπουλου και Joanna Yuen
- Stephen Antonakos. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ του
Κώστα Μαζάνη
- Γιάννης Κουνέλλης. Αποσπάσματα από ένα
ημερολόγιο του Heinz-Peter Schwerfel
κοινό του Φεστιβάλ. Ο εικαστικός χώρος, ήδη
από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα,
χρησιμοποίησε τη γλώσσα και τις δομές του
κινηματογράφου, συνδιαλεγόμενος μαζί του,
- Ελένη Μπούκουρη Αλταμούρα - Η πρώτη
Ελληνίδα ζωγράφος της Κλεώνης Φλέσσα
- Ι. Μόραλης του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου
ακολουθώντας τον ή και αποδομώντας τον.
Το πρόγραμμα προβολών «Art Projections»
ανέδειξε αυτή τη σχέση, προτείνοντας μία
επιλογή από πειραματικές ταινίες και video από
το τέλος της δεκαετίας του ’60 μέχρι σήμερα,
συναφείς με το γενικό θέμα της Μπιενάλε,
τη Μεσόγειο. Παρουσιάστηκαν επιπλέον
ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή και το έργο
εικαστικών καλλιτεχνών, πεδίο έμπρακτου
ενδιαφέροντος του Ιδρύματός μας, στο οποίο
επί σειρά ετών έχει συμβάλει με την παραγωγή,
ολοκλήρωση, συντήρηση και ψηφιοποίηση
ταινιών πειραματικού κινηματογράφου και τη
δημιουργία ταινιών τεκμηρίωσης. Προβλήθηκαν
μεταξύ άλλων οι ταινίες που είχαν τύχει της
υποστηρίξεως του Ιδρύματος:
- Οι ώρες - Μια τετράγωνη ταινία και Κλέφτης
ή η πραγματικότητα της Αντουανέττας
Αγγελίδη
- Unheimlich I: Dialogue secret των Κατερίνας
Θωμαδάκη και Μαρίας Κλωνάρη
- Star Tricks του Δημήτρη Κόζαρη
16
Ενισχύσεις 2013
Κατά το 2013 το Ίδρυμα διέθεσε το 45% των εσό-
 ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ για τη
δων του για την εκτέλεση των σκοπών του και το
διεξαγωγή διεθνούς συνεδρίου υπό τον
55% για τις επενδύσεις διαθεσίμων και παγίων με
τίτλο “Byzantium and British Heritage:
σκοπό την ενίσχυση της περιουσίας του.
Byzantine influences on the Arts & Crafts
Το 2013 ενισχύθηκαν:
Movement” (Το Βυζάντιο και η Βρετανική
Εκπαίδευση-Σπουδές
 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Πολιτιστική Κληρονομιά: Η επίδραση της
βυζαντινής τέχνης στο κίνημα “Arts &
Crafts”, 4-6.9.2013, Κέντρο Ελληνικών
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT) για την
Σπουδών του Κολλεγίου King’s του
χορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες πολίτες
Λονδίνου)
για σπουδές ή διεξαγωγή έρευνας στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΙΟΥΛΙΑΣ &
 ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΑΚ) για την
εκπόνηση ερεύνης με θέμα «Τεκμηρίωση,
μελέτη της κατάστασης διατήρησης και
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ για την
συντήρηση περγαμηνών Πατριαρχικών
επισκευή του πυροσβεστικού οχήματος του
σιγιλλίων των Συλλογών των ΓΑΚ»
Βοτανικού Κήπου
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΙ
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ για τη
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) για τη
διενέργεια της 25ης ενάλιας αρχαιολογικής
συνέχιση στηρίξεως της ερευνητικής έδρας
αποστολής στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου
«Σταύρος Κωστόπουλος»
(Απρίλιος - Μάιος 2013)
 ΛΥΡΑΥΛΟΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ για την
πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος «Με όχημα τη μουσική
ταξιδεύουμε στην αρχαία και νεότερη
 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ για
την πραγματοποίηση του 38ου Πανελληνίου
Συνεδρίου της Ενώσεως με θέμα «Οικονομικά
Ζητήματα του Δικαίου Προστασίας του
Καταναλωτή» (Σέρρες, 5-8.9.2013)
Ελλάδα» σε σχολεία απομακρυσμένων και
δύσβατων περιοχών της Πελοποννήσου
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
για την έκδοση του τόμου 33 του περιοδικού
«Μνήμων»
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ για
το σχεδιασμό και την κατασκευή δύο
ιστορικών - εκπαιδευτικών παιχνιδιών
 ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ/
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ για τη
Έρευνα-Επιστήμες
 ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
συνδιοργάνωση επιστημονικής ημερίδος
με τίτλο «Φόρος τιμής στον Carl και την
Elizabeth Blegen. Μνήμη της οδού
για την καταλογογράφηση και προβολή της
Πλουτάρχου 9» (Αθήνα, Αμερικανική Σχολή
Βιβλιοθήκης του Άγγελου Ελεφάντη
Κλασικών Σπουδών, Cotsen Hall, 31.5.2013)
17
 ΚΘ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
 ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΝΙΦΤΑΝΙΔΟΥ για την
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (Επιστημονικός
ολοκλήρωση ερευνητικής εργασίας με θέμα
Υπεύθυνος Δρ Γεωργία Στρατούλη) για την
«Ο Ιωάννης Συκουτρής ως θεωρητικός της
εκπόνηση του ερευνητικού και
λογοτεχνίας»
εκπαιδευτικού προγράμματος «Nεολιθικός
Oικισμός Αυγής Καστοριάς: Μαθαίνοντας
για την παρασκευή της τροφής»
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (Επιστημονικός
Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Γιάννης Λώλος)
για τη διενέργεια ανασκαφικού
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΡΛΑΣ για τη συνέχιση των
ανασκαφικών εργασιών στα παλαιολιθικά
σπήλαια Μελιτζιά και Κολομίνιτσα Μάνης
 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΙΜΟΓΙΑΝΝΟΥ για την
εκπόνηση μελέτης και δημοσίευσης της
κεραμικής της Νεότερης και Τελικής
Νεολιθικής Εποχής από το σπήλαιο
Αλεπότρυπα Διρού
προγράμματος στη Σικυώνα, υπό την αιγίδα
της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ
Κοινωνική Προσφορά
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
ΖΩΩΝ για τις ανάγκες δημιουργίας και
(Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής
συντηρήσεως κλουβιών, καθώς και για την
κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου) για την επιμέλεια
κάλυψη εξόδων απελευθερώσεως των
και έκδοση των Πρακτικών του Διεθνούς
αγρίων ζώων
Συνεδρίου Ιστορίας με θέμα: «Ήπειρος:
κοινωνία-οικονομία-λογιοσύνη (1430-1913)»
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΤΖΑΚΑ
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ για την
υλοποίηση της κοινωνικής δράσεως
«Αλληλεγγύη»
για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου
«Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών
ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος, τόμος
ΙΙΙ.2: Μακεδονία - Θράκη»
 ΤΙΤΟΣ ΓΙΟΧΑΛΑΣ για την έκδοση βιβλίου και
δίσκου ακτίνας σχετικά με τον αλβανόφωνο,
προερχόμενο από την Ανατολική Θράκη,
πληθυσμό χωριών της Δυτικής Θράκης
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ για την έκδοση
Τόμου προς τιμήν του Ακαδημαϊκού
Παναγιώτη Λ. Βοκοτόπουλου
 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΡΕΚΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ για τη
 ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ Ι. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ για
τη λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού
«Το Περιβόλι της Γιαγιάς»
 ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
για την ενίσχυση της δράσεώς του
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ &
ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ SOS για
τις ανάγκες της ημερήσιας εκπαιδεύσεως
και του Οικοτροφείου
 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ &
ΦΙΛΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» για τις
συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών στον
ανάγκες του Κέντρου Δημιουργικής
αρχαιολογικό χώρο των Γιτάνων Θεσπρωτίας
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες
18
 WWF ΕΛΛΑΣ για την ανάπτυξη διαδραστικών
 ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ
παιχνιδιών της εκπαιδευτικής εφαρμογής
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
«Οικοσκόπιο»
ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΑΧΩΒΑΣ «ΤΟ ΔΙΑΣΙΔΙ» για την
εκτύπωση εκπαιδευτικών εντύπων του
Πολιτιστική Κληρονομιά Παράδοση
 ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ για την
Μουσείου με θέμα την υφαντική
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ για την
έκδοση στην αγγλική γλώσσα του βιβλίου με
έκδοση του 24ου τεύχους του ετήσιου
πρωτότυπο τίτλο «Οι αναγραμματισμοί και
Περιοδικού με τίτλο «Ανθέμιον»,
τα μαθήματα της βυζαντινής μελοποιίας»
αφιερωμένου στα 25 χρόνια της Ένωσης
του Καθ. Γρηγόριου Στάθη
(1989-2014)
 ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ για την ενίσχυση της δράσεώς
του
 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ για
την αγορά και τοποθέτηση συστημάτων
ασφαλείας στους Ναούς και τα Ελληνικά
Τέχνες
 ANEMON PRODUCTIONS για την ενίσχυση
του δικτύου διανομής και φεστιβάλ
ντοκιμαντέρ CINEDOC
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ για την παραγωγή του
Κοινοτικά Ιδρύματα Πριγκηποννήσων για τη
τόμου «Ηρακλής Παπαϊωάννου -
διαφύλαξη των αρχαίων ιερών εικόνων και
Η φωτογραφία του ελληνικού τοπίου:
ιστορικών κειμηλίων
Μεταξύ μύθου και ιδεολογίας»
 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ για την
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ για την ενίσχυση της
πραγματοποίηση του φεστιβάλ σύγχρονου
δράσεώς του
χορού «Ένα Μικρό Βήμα» σε πόλεις της
 RUPRECHT - KARLS - UNIVERSITÄT
HEIDELBERG, ZENTRUM FÜR
ALTERTUMSWISSENSCHAFTEN, INSTITUT
FÜR KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE για την
έκδοση στα ελληνικά και τα αγγλικά του
συνοδευτικού καταλόγου με τίτλο «Τα νησιά
των ανέμων. Ο θαλάσσιος Πολιτισμός του
Ελλάδος (Ηράκλειο Κρήτης, Κέρκυρα,
15-27.7.2013)
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΦΟΡΜΙΓΞ για την
έκδοση ψηφιακού δίσκου ακτίνας με
Greghescas - κοσμικά αναγεννησιακά
μαδριγάλια με στίχους στην ελληνο-βενετική
διάλεκτο
προϊστορικού Αιγαίου» της εκθέσεως με
θέμα τους θαλάσσιους πολιτισμούς του
Προϊστορικού Αιγαίου
 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ για
την πραγματοποίηση έρευνας και
 HIGHWAY PRODUCTIONS για την
παραγωγή του ιστορικού δημιουργικού
ντοκιμαντέρ με τίτλο «Επίτιμος Πολίτης»
 ΘΙΑΣΟΣ «ΩΚΥΠΟΥΣ» για την παρουσίαση
συστηματικής οργανώσεως του Αρχείου
του έργου «Ταξίδια του νερού (πέντε μύθοι
από ιδρύσεως του Συλλόγου (1872)
από την Αρχαία Αργολίδα)» σε
19
αρχαιολογικούς χώρους του Νομού
τίτλο «Γιάννης Σακελλαράκης - Το ίχνος του
Αργολίδος (Αρχαία Τίρυνς, Αρχαίες
χρόνου»
Μυκήνες, Ιερό Ασκληπιού-Επίδαυρος) και
στον εξωτερικό χώρο της Εθνικής
Πινακοθήκης - Παράρτημα Ναυπλίου
 ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ/
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ για την παρουσίαση
στην Ελλάδα εκθέσεως του ελληνικής
καταγωγής καλλιτέχνη Thomas Chimes με
 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ για την ηχογράφηση
έργων τεσσάρων σύγχρονων Ελλήνων
συνθετών για όμποε και ορχήστρα και τη
δισκογραφική τους έκδοση
 ΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ για την
παραγωγή αγγλόφωνου δραματοποιημένου
ντοκιμαντέρ με τίτλο “CRETA DIVINA”
τίτλο «Thomas Chimes. Εν λευκώ / Into the
White» (Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού
Πειραιώς, 30.9-17.11.2013)
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΛΗΟΣ για την παραγωγή
και έκδοση ψηφιακού δίσκου ακτίνας με
έργα των συνθετών F. Chopin και
 ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ για
R. Schumann
την υλοποίηση παραστάσεων στο πλαίσιο
της ετήσιας εκδήλωσης «Ανοιχτό Στούντιο»
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για την
παραγωγή ντοκιμαντέρ με θέμα τις
 PAXOS FESTIVAL TRUST για την
Κινηματογραφικές Αίθουσες της Αθήνας
πραγματοποίηση του 3ου Παιδικού
Εργαστηρίου Μουσικοθεατρικής Πράξης και
Παιδικής Χορωδίας στο πλαίσιο του 27ου
Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΑΖΗΣ για την έκδοση έξι
μουσικών έργων για το θέατρο σε κασετίνα
ψηφιακού δίσκου ακτίνας και βιβλίου
Παξών (Παξοί, Σεπτέμβριος 2013)
 ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
για τη λειτουργία της Ορχήστρας
 ΜΠΕΑΤΑ ΙΒΟΝΑ ΓΚΛΙΝΚΑ για την
παραγωγή διπλού ψηφιακού δίσκου ακτίνας
με άπαντα τα έργα για φλάουτο του
Θεόδωρου Αντωνίου
 ΙΟΝΙΑΝ - ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΤΕΣΑ για την απόκτηση
μουσικού οργάνου
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΚΗΣ για residency και
παρουσίαση του έργου “Brunswick Centre
1970s” στην Αθήνα (Θέατρο Rabbithole
Space, Μεταξουργείο, 6-13.5.2014)
 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΠΑΝΑ για την παραγωγή
ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή και το έργο του
Γιάννη Σακελλαράκη, με τον προσωρινό
20
Ισολογισμός της 31.12.2013
(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)
Ενεργητικό
Αξία Κτήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3. Κτήρια και τεχνικά έργα
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία
49.180
42.662
6.518
2.560.000
533.401
0
218.242
2.560.000
315.159
3.093.401
218.242
2.875.159
1.500
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ & ΓΙΙΙ)
2.876.659
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
16.708
14.053
30.761
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές
2. Ομολογίες
3. Λοιπά Χρεόγραφα
71.232.691
12.788.067
2.927.925
86.948.683
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
2. Καταθέσεις όψεως
3. Καταθέσεις προθεσμίας
575
108.314
767.000
875.889
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
87.855.333
90.738.510
Παθητικό
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
90.731.179
482
3.611
3.238
7.331
90.738.510
21
Aπολογισμός Οικονομικού έτους 2013
(Ποσά σε Ευρώ χωρίς δεκαδικά ψηφία)
ΕΙΣΠΡAΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ)
A. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Πρόσοδοι από μερίσματα μετοχών
Τοκομερίδια ομολόγων
Υπεραξία χρεογράφων (discount)
Τόκοι καταθέσεων
49.643
754.884
99.735
45.930
950.191
Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
Έσοδα από δωρεές
Από πωλήσεις Βιβλίων
Λοιπά έσοδα
8.011
507
397
8.916
178.402
3.585.698
4.723.207
Γ. Υπόλοιπο προηγούμενης διαχειρίσεως
Δ. Ρευστοποιήσεις επενδύσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΕΞΟΔΑ)
A. ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΥ
Δαπάνες εκτελέσεως σκοπού
369.570
B. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Χρεογράφων - Βάσει προϋπολογισμού
450.000
Γ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γενικά έξοδα
121.935
75.266
197.201
Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ
Ζημίες από πώληση χρεογράφων
ΣΤ. Υπόλοιπο παρούσης διαχειρίσεως
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
11.440
3.586.107
108.889
4.723.207
22
IΔPYMA IΩANNOY Φ. KΩΣTOΠOYΛOY
Πλουτάρχου 9, Aθήναι 106 75, Tηλ.: +30 210 729 3503, Fax: +30 210 729 3508
e-mail: [email protected], http://www.costopoulosfoundation.org
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content