ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΘΟΝΗΣ Α.Ε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΟΘΟΝΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)ΑΡ.Μ.Α.Ε.62806/66/Β/17/0008
Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. ¨Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
2.912,21
2.912,21
Αποσβέσεις
Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011
Αναπόσβ.αξία
2.912,21
2.912,21
Αξία κτήσεως
2.912,21
2.912,21
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
2.912,21
2.912,21
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6.
Ποσά
κλεισμένης
χρήσεως 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
60.000,00
60.000,00
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
60.000,00
60.000,00
IV. Αποτελέσματα εις νέο
Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
230,00
229,98
0,02
230,00
229,98
0,02
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως σε νέο
230,00
229,98
0,02
230,00
229,98
0,02
Υπόλοιπο ζημιών προηγ/νων χρήσεων σε νέο
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)
0,02
0,02
Σύνολο ιδίων κεφαλαιων (ΑΙ+ΑΙV)
-4.939,84
-4.785,09
-21.881,65
-17.096,56
-26.821,49
-21.881,65
33.178,51
38.118,35
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
11. Χρεώστες διάφοροι
1.284,41
949,36
1.284,41
949,36
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
27.248,58
32.268,97
5.000,00
5.000,00
32.248,58
37.268,97
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)
33.532,99
38.218,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
33.533,01
38.218,35
3. Καταθέσεις όψεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012
184,50
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
11.Πιστωτές διάφοροι
140,00
30,00
354,50
100,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
354,50
100,00
33.533,01
38.218,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2011
Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
4939,84
4.939,84
4785,09
-4.939,84
-4.785,09
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
-4.939,84
-4.785,09
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
-4.939,84
-4.785,09
-4.939,84
-4.785,09
-4.785,09
Υπόλοιπο αποτελ/των(ζημιών)προηγ/νων χρήσεων
-21.881,65
-17.096,56
Ζημίες σε νέο
-26.821,49
-21.881,65
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουρ. κόστος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ Π.430236
Ο ΑΝΤΙΠΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Π.896750
Ποσά προηγ.
Χρησης 2011
-4.939,84
4.785,09
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ
100,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ
0016525
Α' ΤΑΞΗΣ 0016525