ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΤΕΞ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΕ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
..η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.45788/92/Β/00/09 ΑΡ.ΓΕΜΗ 124537933000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγ/μενης
Ποσά κλειομένης
Χρήσεως 2013
Αξία
Κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
Αξία
Χρήσεως 2012
Αξία
Κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
5.640,26
5.640,26
1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
5.640,25
5.640,25
0,01
0,01
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
5.640,26
5.640,26
5.640,25
5.640,25
0,01
0,01
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
0,00
411.016,68
2.617,92
86.634,75
500.269,35
162.029,23
168.434,84
590,74
5.407,36
336.462,17
162.029,23
577.684,48
3.208,66
87.711,81
830.634,18
0,00
387.879,91
2.480,94
85.739,61
476.100,46
162.029,23
189.804,57
727,72
1.972,20
354.533,72
836.731,52
500.269,35
336.462,17
336.462,17
830.634,18
476.100,46
354.533,72
354.533,72
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ)
Χρήσεως 2013
Χρήσεως 2012
539.254,78
539.254,78
539.254,78
539.254,78
11.408,22
11.408,22
11.408,22
11.408,22
752,46
752,46
752,46
752,46
-73.721,10
-73.721,10
-75.803,58
-75.803,58
477.694,36
475.611,88
5. Υποχρεώσεις από φορους - τέλη
2.005,86
2.005,86
33,00
33,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
2.005,86
33,00
479.700,22
475.644,88
486,10
486,10
1. Καταβεβλημένο
Διαφορές ΑναπροσαρμογήςΙΙΙ. Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Διαφορές Αναπροσαρμογής λοιπών Περουσ.
2. Στοιχείων
162.029,23
579.451,52
3.208,66
92.042,11
836.731,52
Ποσά
προηγούμενης
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο (........ Μετοχές των
Ι. .........Ευρώ.)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
Ποσά κλειομένης
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
224,32
224,32
340,20
340,20
0,00
5.500,00
3.793,75
3.793,75
3.844,56
9.344,56
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
134.825,80
4.394,17
139.219,97
143.238,04
110.892,83
533,56
111.426,39
121.111,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
479.700,22
475.644,88
4. Πρώτες & Βοηθητ. Υλες- Αναλώσιμα Υλικά
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
11. Χρεώστες Διάφοροι
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις Οψεως
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογ/μοι τάξεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
1,00
486,10
Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2013
486,10
Ποσά
προηγ/νης
χρήσεως 2012
1,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1,00
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα
Μείον
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
Ποσά προηγ/νης
χρήσεως 2012
1,00
60.034,03
54.387,37
5.646,66
5.646,66
5.646,66
5.646,66
40.151,00
60.839,17
-20.688,17
-20.688,17
-20.688,17
-20.688,17
1,00
Καθαρά αποτελ/τα (κέρδη ή ζημίες ) χρήσεως
1,75
392,00
-21.081,92
24.168,89
24.169,89
5.403,20
37.053,19
37.053,19
-21.081,92
-21.081,92
προηγουμένων χρήσεων
-70.380,70
-49.010,06
-5.422,88
-70.400,38
3.320,72
-73.721,10
-73.721,10
-73.721,10
-5.422,88
-75.514,86
288,72
-75.803,58
-75.803,58
-75.803,58
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο
2. Λοιποί μή ενσωμ/νοι στό λειτ/ργικό κόστος φόροι
30,96
212,50
5.403,20
5.403,20
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)
Μείον
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογ/μοι τάξεως
Ζημίες εις νέον
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:
Ζημίες εις νέον
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Ν. ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ:Ν 227665
Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΔΤ:ΑΖ755833, ΤΑΞΗ Α' 24241
Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Δ.ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ:Ζ556130