Ισολογισμός 2012

Σημειώσεις: 1) Το μεγαλύτερο μέρος του υπολοίπου του λογαριασμού του
ΕνεργητικούΕ.Π.Ε.
Δ-ΙΙ-1"Πελάτες" αφορά συγγενή εταιρία. 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων
SAFEMED
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Β.- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως
1,168.99
4. Λοιπά έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 212,322.00
213,490.99
Γ. - ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - οικόπεδα
2. Κτίρια & τεχν. Έργα
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
719,000.00
318,998.24
9,603.37
21,610.94
1,069,212.55
Αποσβέσεις
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβ. Αξία
Α. - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0.00 Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο
0.00
0.00
1. Καταβλημένο(7600 ε.μ.*30)
1,168.99
212,322.00
213,490.99
0.00
76,090.74
3,131.28
21,610.91
100,832.93
719,000.00
242,907.50
6,472.09
0.03
968,379.62
0.00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
IIΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών είς νέο
5,378.00
973,757.62
Γ. - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
93,589.00 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3,799.02
2. Δάνεια τραπεζών
8,643.98
0.00 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
106,032.00
1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες λογ/μος βραχ/μων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
1,494.04
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
9,346.75
11. Πιστωτές διάφοροι
10,840.79
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
2. Καταθέσεις όψεως
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙV)
116,872.79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)
1,090,630.41
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
13,235.36
13,235.36
-26,133.50
-26,133.50
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)
Δ.- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Επιταγές εισπρακτέες
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Προκ/λες προμηθευτων
228,000.00
228,000.00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)
215,101.86
417,446.93
29,162.84
6,508.24
82,576.17
5,151.60
334,682.77
458,081.62
875,528.55
1,090,630.41
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη)εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
409,627.18
410,293.52
(666.34)
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως
0.00
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
-666.34
προηγούμενων χρόνων
-
Σύνολο
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος
Ζημιές προς διάθεση
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Εκτακτα αποτελέσματα
πλέον :
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
μείον :
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ
14,429.43
-15,095.77
16,434.11
-15,095.77
0.00
-15,095.77
1,521.38
-16,617.15
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Tακτικό αποθεματικό
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
16,434.11
-15,095.77
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
O ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΔΤ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ022251
0.00
16,617.15
16,617.15