Δρ Νικόλαος Σκλάβος Δρ. Νικόλαος Σκλάβος, Διδάσκων Π.Δ. 407/80

Δρ. Νικόλαος Σκλάβος, Δρ Νικόλαος Σκλάβος Διδάσκων Π.Δ. 407/80
e‐mail : [email protected]
il kl
@ id
t
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1
Κ
Κατηγορίες Παραδειγμάτων
ί Π δ
ά
1. Δεδομένα – Λειτουργίες
2. Μνήμη
3. Πράξεις
4. Ολίσθηση
Ολί θ
5. Άλλα Θέματα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2
Εό
Ενότητα Α: Δεδομένα ‐Λειτουργίες
Α Δ δ έ Λ
ί
 Λειτουργίες Καταχωρητών
 Μεταφορά Δεδομένων από/προς τους φ ρ
μ
/ ρ ς
ς
Καταχωρητές
 Μεταφορά Block Καταχωρητών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
3
Εό
Ενότητα Β: Μνήμη
Β Μ ή
 Προσπέλαση Διαδοχικών Θέσεων Μνήμης
 Η Έννοια του Σωρού
ρ
 Λειτουργίες Σωρού
ί
ύ
 Πράξεις Σωρού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
4
Εό
Ενότητα Γ: Πράξεις
Γ Π άξ
 Λογικές Πράξεις
 Αριθμητικές Πράξεις
ρ μη
ς ρ ξ ς
 Πράξεις με Διαφορετικές Τιμές Εύρους Δεδομένων
άξ
φ
έ
έ ύ
δ έ
 Σύγκριση Αριθμών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
5
Εό
Ενότητα Δ: Ολίσθηση
Δ Ολί θ
 Λειτουργία Ολίσθησης
 Λογική Ολίσθηση
γ ή
η η
 Κυκλική Ολίσθηση λ ή Ολί θ
 Αριθμητική Ολίσθηση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
6
Εό
Ενότητα E: Άλλα Θέματα
E Άλλ Θέ
 Υπολογισμός Μαθηματικών Τύπων
 Πράξεις με Πίνακες
ρ ξ ςμ
ς
 Υπολογισμοί Πολυωνύμων
λ
ί λ
ύ
 Εκτέλεση Αλγορίθμων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
7