ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο φύλλο εργασίας

ΕΠΑΛ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΦΥΛΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ :
Α’ ΕΠΑΛ
Ορισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :
Αριθμητική Πρόοδος
Μια ακολουθία λέγεται αριθμητική πρόοδος αν κάθε όρος
της προκύπτει από τον προηγούμενο του με πρόσθεση πάντα
του ίδιου αριθμού .
Δηλ. Μια ακολουθία (αν) είναι αριθμητική πρόοδος με
διαφορά ω αν και μόνο αν : αν+1 = αν + ω, ν  N *
ή αν+1 - αν = ω, ν  N *
ν-ιοστός
όρος
Ο νος όρος μίας αριθμητικής προόδου (αν) με πρώτο όρο α1
και διαφορά ω είναι :
αν = α1 + (ν-1)ω, για κάθε ν  N *
Αριθμητική
Πρόοδος
Αριθμητικός
μέσος
Τρεις αριθμοί α, β, γ είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής
προόδου, αν και μόνο αν ισχύει η σχέση :
α+γ
ή
β=
2β = α + γ
2
Ο αριθμός β λέγεται αριθμητικός μέσος των α και γ.
Άθροισμα ν πρώτων
όρων αριθμητικής
προόδου
Το άθροισμα των ν πρώτων όρων μίας αριθμητικής
προόδου (αν) με πρώτο όρο α1 και διαφορά ω είναι
:

S  1   
2
ή

S   21    1  
2
Γραμματικόπουλος Χρήστος
-
Παπαδόπουλος Γιώργος
ΕΠΑΛ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Παράδειγμα 1ο

Δίνεται η αριθμητική πρόοδος (αν) : 5, 8, 11, ……
Να βρεθούν :
i) Ο πρώτος όρος και η διαφορά δηλ. α1, ω
ii) Ο νος όρος της αριθμητικής προόδου
iii) Ο 20ος όρος δηλ. α20
iv) Το άθροισμα των 20 πρώτων όρων δηλ. S20
Απάντηση :
i)
Πρώτος όρος : α1 = 5, διαφορά : ω = 3 ( 8 - 5 = 3 )
ii)
νος όρος :
αν = α1 + ( ν – 1)ω = 5 + ( ν – 1)3 = 5+3ν –3 = 3ν+2 ν  N *
iii)
20ος όρος :
α20 = α1 + ( 20 – 1)ω = 5 + ( 19 – 1)3 = 5+57 = 62
iv)
S20 = 20  21   20  1    10   2  5  19  3  10  10  57   10  67  670
2
Άσκηση 1η

Δίνεται η αριθμητική πρόοδος (αν) : -3, 2, 7, ……
Να βρεθούν :
i) Ο πρώτος όρος και η διαφορά δηλ. α1, ω
ii) Ο νος όρος της αριθμητικής προόδου
iii) Ο 30ος όρος δηλ. α30
iv) Το άθροισμα των 100 πρώτων όρων δηλ. S100
Απάντηση :
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
Γραμματικόπουλος Χρήστος
-
Παπαδόπουλος Γιώργος
ΕΠΑΛ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Παράδειγμα 2ο

Οι αριθμοί 3x-2, x+1, 2x-5 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου (αν)
i) Να βρεθεί ο πραγματικός αριθμός x
ii) Να βρείτε τους αριθμούς αυτούς και την διαφορά ω
iii) Αν ο αριθμός 3x-2 είναι ο 5ος όρος της προόδου να βρείτε :
α) τον πρώτο όρο α1
β) το άθροισμα των 50 πρώτων όρων S50
Απάντηση :
i)
Επειδή 3x-2, x+1, 2x-5 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου ισχύει :
2   x  1   3 x  2    2 x  5   2 x  2  3 x  2  2 x  5  2 x  3 x  2 x  2  5  2 
3 x 9

 x3
3
3
Οι αριθμοί είναι : για x =3  3  3  2  7,
 3 x   9 
ii)
3  1  4,
23 5  1
Δηλ. 7, 4, 1 άρα η διαφορά ω = 4-7 = -3
iii) α) α5 = 3x-2 = 7 άρα 1  4  7  1  4   3  7  1  12  7  1  12  7  1  19
β) S50 = 50  2   50  1    25   2 19  49   3   25   38  147   25   109   2725
1

2 
Άσκηση 2η

Οι αριθμοί 2x-1, 3x-1, 3x+4 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου (αν)
i) Να βρεθεί ο πραγματικός αριθμός x
ii) Να βρείτε τους αριθμούς αυτούς και την διαφορά ω
iii) Αν ο αριθμός 2x-1 είναι ο 4ος όρος της προόδου να βρείτε :
α) τον πρώτο όρο α1
β) το άθροισμα των 20 πρώτων όρων S20
Απάντηση :
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
Γραμματικόπουλος Χρήστος
-
Παπαδόπουλος Γιώργος
ΕΠΑΛ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Παράδειγμα 3ο

Αν ο 5ος όρος μίας αριθμητικής πρόοδος είναι 14 και ο 12ος όρος είναι 42
Να βρεθούν :
i) Ο πρώτος όρος και η διαφορά δηλ. α1, ω
ii) Το άθροισμα των 30 πρώτων όρων δηλ. S30
Απάντηση :
i)

 1  4  14   1
  5  14
   4  14

 1

1  11  42 1
1  11  42
12  42




7  28   
28
 4
7
και από την 1η εξίσωση : 1  4  4  14  1  16  14  1  14  16  1  2
ii)
S30 =
30
 21   30  1    15   2   2   29  4   15   4  116   15 112  1680
2 
Άσκηση 3η

Αν ο 6ος όρος μίας αριθμητικής πρόοδος είναι 12 και ο 10ος όρος είναι 16
Να βρεθούν :
i) Ο πρώτος όρος και η διαφορά δηλ. α1, ω
ii) Το άθροισμα των 20 πρώτων όρων δηλ. S20
Απάντηση :
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
Γραμματικόπουλος Χρήστος
-
Παπαδόπουλος Γιώργος