Διαφάνεια 1 - e

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ
ΜΑΓΜΑ
ΛΑΒΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΠΛΟΥΤΩΝΙΑ
ΣΑΛΙΚΑ ‐ ΦΕΜΙΚΑ
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΑ
ΚΙΣΣΗΡΕΙΣ
ΑΦΡΩΔΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΑΤΑΚΕΡ/ΣΜΟΣ‐
ΦΡΑΓΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΝΕΡΟ + ΑΝΕΜΟΣ
ΟΨΙΔΙΑΝΟΙ
ΥΑΛΩΔΗ
ΑΡΓΙΛΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ
ΑΠΟΘΕΣΗ
ΒΑΣΑΛΤΕΣ
ΑΜΟΡΦΗ
ΜΑΖΑ
ΣΤΑΧΤΕΣ
ΠΕΡΛΙΤΕΣ
ΘΗΡΑΪΚΗ ΓΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ
ΚΡΟΚΑΛΕΣ ‐ ΚΡΟΚΑΛΟΠΑΓΗ
ΛΑΤΥΠΕΣ ‐ ΛΑΤΥΠΟΠΑΓΗ
ΑΜΜΟΣ ‐ ΨΑΜΜΙΤΗΣ
ΙΛΥΣ ‐ ΙΛΥΟΛΥΘΟΣ
ΑΡΓΙΛΟΣ
ΙΛΥΣ+ΑΡΓΙΛΟΣ=
ΠΑΙΠΑΛΗ < 5%
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΠΙΕΣΗ + ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΧΙΣΤΟΤΗΤΑ
// ΟΡΥΚΤΑ
ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΓΝΕΥΣΙΟΙ ΨΑΜΜΙΤΕΣ ΧΑΛΑΖΙΤΕΣ
ΔΙΑΓΕΝΕΣΗ
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
ΟΛΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΧΗΜΙΚΗ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ
ΧΗΜΙΚΑ
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ ΜΑΡΜΑΡΑ
ΟΛΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ
ΈΝΑ ΟΡΥΚΤΟ
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ
ΚΑΡΣΤ
ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ
ΔΙΟΓΚΩΣΗ
ΓΥΨΟΣ
ΔΟΛΟΜΙΤΗΣ
ΜΙΓΜΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
ΜΑΡΓΑ
ΜΙΓΜΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
ΑΡΓΙΛΟΥ
Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΕΤΡΩΜΑ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ.