Δικαιολογητικά Έκδοσης Νέου Σήματος για Τουριστικές

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΡΟΔΟΣ
Ταχ. Δ/νση Γωνία Μακαρίου & Παπάγου, 851 00 Ρόδος – Τηλ. κέντρο 22410- 44330 - Fax 22410-26955
(Πληροφορίες : Μ. Χατζηβασιλείου (22410-44342) Ν. Πέππας (22410-44340)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 7 TEK
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΤΕΚ)
Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που χορηγείται στα καταλύματα τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, είναι αορίστου ισχύος μέχρι την έκδοση απόφασης ανάκλησης αυτού. Τα δικαιολογητικά που έχουν ορισμένη χρονική ισχύ (πιστοποιητικό πυρασφάλειας, βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού), ανανεώνονται στη λήξη τους με ευθύνη
των εκμεταλλευομένων τις επιχειρήσεις αυτές.
Α΄ Φάση
Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων από την Υπηρεσία μας σύμφωνα με το ΦΕΚ 557/Β/23-10-1987
Β΄Φάση
1. Αίτηση του επιχειρηματία για την χορήγηση του Ειδικού Σήματος λειτουργίας. (συνημμένο έντυπο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ).
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
3. Δύο (2) φωτογραφίες του κτιρίου ή των κτιρίων των κατοικιών (μία εσωτερική και μία εξωτερική)
επικυρωμένες και σφραγισμένες από μηχανικό.
4. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας που να καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης.
5. Βεβαίωση του Τμήματος Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδ/σου για την καλή λειτουργία
του αποχετευτικού συστήματος της μονάδας ή βεβαίωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του
Δήμου από τον οικείο Ο.Τ.Α..
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου τύπου
«Β».
7. Απόδειξη είσπραξης παραβόλου υπέρ Δημοσίου € 5,87 ευρω ανά δωμάτιο κατατεθειμένο στον
Αρ. Λογ. KAE 3741 στην Δ.Ο.Υ.
8. Απόδειξη είσπραξης παραβόλου υπέρ Ε.Ο.Τ. € 5,87 ευρω ανά δωμάτιο κατατεθειμένο στον Αρ.
Λογ. 261800 στην Τράπεζα Ελλάδος και e-banking: GR 1401000240000000000261800.
9. Απόδειξη είσπραξης παραβόλου υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ € 11,74 ευρώ ανά σήμα κατατεθειμένο στον
Αρ. Λογ. 040/546025/54 στην Εθνική Τράπεζα.
10. Βεβαίωση έναρξης εργασιών της επιχείρησης από την οικεία Δ.Ο.Υ..
11. Καταστατικό και πρακτικό Δ.Σ. εφόσον πρόκειται για Α.Ε. που ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής.
12. Συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ., εφόσον πρόκειται για μισθωμένη μονάδα.
13. Θεωρημένο Αντίγραφο Δήλωσης Τιμών.
(Για Δήλωση τιμών και θεώρηση των τιμοκαταλόγων να απευθύνεστε στην Ομοσπονδία ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων –διαμερισμάτων Ν.Δωδεκανήσου ή στα τοπικά Σωματεία Ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμερισμάτων).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα.
Στην περίπτωση μεταβολής στοιχείων του Ειδικού Σήματος λειτουργίας (π.χ. τροποποίηση της επωνυμίας της
εταιρείας, αλλαγή εκπροσώπου, αλλαγή δυναμικότητας) υποβάλλονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που αφορούν τη νέα επιχείρηση και τα προβλεπόμενα παράβολα.
Ενημέρωση 24-1-2011