ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000
-10100
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έλλειψη δραστηριότητας
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73
18863
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 1
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00010000
46346
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω µη δραστηριοποίησης µέχρι σήµερα
E.D.I.T. (Ε.ΝΤ.Ι.Τ.) ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΟΥ∆ ΤΖΩΡΤΖ 3
18534 6936803267
22/10/2008
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισµού µετρήσεων, ελέγχου και πλοήγησης
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
45581
ΑΡΤΙΣΤΙ ΝΤΙ ΚΑΖΑ - Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΕΣΤΩΡΟΣ 1 & ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥ
18533 2104224480
2104111221
18/04/2008
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
Υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 2
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 01192000
43345
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Καλλιέργεια ανθέων και µπουµπουκιών ανθέων· σπόρων ανθέων
∆ΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΦΕΣΟΥ ΚΑΙ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 4Α
18450 2104901954
27/07/2006
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήµες
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 3
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 14121200
40515
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή ανδρικών παντελονιών, φορµών µε µπούστο και µε τιράντε
Ι.ΚΡΕΣΤΑΣ - ∆.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Κ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 10 & ∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ
18545 2104122020
08/04/2004 [email protected]
2104222945
Κατασκευή ανδρικών παντελονιών, φορµών µε µπούστο και µε τιράντες, παντελονιών ως το γόνατο (βερµούδων) και σορτς, για
επαγγελµατική και βιοµηχανική χρήση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 4
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 17239900
23615
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών χ
ANSON ΑΝΤΩΝΙΑ∆Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΧΟΝ∆ΡΕ
ΦΙΛΩΝΟΣ 24-26
18531 2104115216-7
2104123193
07/04/1992 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 5
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 23991201
13765
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή θερµοµονωτικών υλικών από άσφαλτο για επικάλυψη κτιρίω
ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙ∆Η ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΘ 139 - ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ
19300 2105589400 -2105589537 2105597859
13/02/1971 [email protected]
Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων, µελανιών τυπογραφίας και µαστιχών
Παραγωγή χρωµάτων και βερνικιών µε βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυµερή ή πολυµερή του βινύλιου, σε µη υδατώδες µέσο·
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 6
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 25121001
25654
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατω
ΚΑΤΙΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΛΕΩΦ.ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ-ΣΑΡΩΝΙ∆ΟΣ 116
19013 2291039207
10/03/1993
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουµίνιο
Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 7
FAX
KINHTO
1
2291039207
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33111301
33585
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού λεβήτων σε διάφορα
ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΛΕΥΚΟΥ 2Α
18540 2104136616
24/06/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 8
FAX
KINHTO
1
2104136240
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33122900
42570
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσ
ΛΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ O.E.
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 7 & ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ
19300 2105576600
2105576600
10/10/2005 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας και µερών τους
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 9
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33131100
17206
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών µετρήσεω
ΠΑΝΕΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11
18535 2104172616
24/09/1979
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών µετρήσεων, δοκιµών και πλοήγησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 10
FAX
KINHTO
1
2104115412
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33151000
10841
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Β. ΚΑΡΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 541Α
18757 2104004401
01/01/1956 [email protected]
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 11
FAX
KINHTO
1
2104007511
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33200000
38100
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εγκατάσταση βιοµηχανικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.
Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
19300 2105575088
31/05/2002
Υπηρεσίες µηχανικών
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 12
FAX
KINHTO
1
2105578061
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111003
44231
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή αιολικής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ PV1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 122
18122 2104944000(ΛΟΓ.)
05/04/2007
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή αιολικής ενέργειας
Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 13
FAX
KINHTO
1
2104959970
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111004
47946
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή ηλιακής ενέργειας
Σ. & Π. ∆ΟΥΚΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 31
19600 2105562280-2102712536
10/08/2010
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µετατροπή ηλιακής ενέργειας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 14
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111008
44830
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθµούς
ΚΥΜΑΤΟΣΩΜΑ -ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣ
ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
19300 6936842882
20/06/2007
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 15
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35111009
48525
Ε. ΣΜΥΡΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
56ο ΧΙΛ ΠΕΟΑΚ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
19100 2296064847
13/01/2011
6945415580
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
38788
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΣΗ ΤΖΙΤΖΙΛΙ ΑΡ.0
19300 2105560801
05/11/1985 [email protected]
2105572890
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 16
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 35141000
20490
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εµπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύµατος
ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ 100
19300 2105509000
14/02/1976 [email protected]
2105570083
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αµοιβής ή σύµβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 17
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38311202
35315
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
∆ιάλυση (κανιβαλισµός) µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέ
ΚΑΜΠΕΡ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΣΗ ΦΟΥΣΑ
19300 2105595738
2105570374
16/02/2000 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
∆ιάλυση (κανιβαλισµός) µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων µεταλλικών απορριµµάτων, για την αποµάκρυνση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 18
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41200000
43625
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Ι. ΜΙΓ∆ΙΣΙΑΝ - Χ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ο.Ε.
ΨΑΡΩΝ 145 & ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΡΜΑ
18546 2109579054
02/01/2006
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 19
FAX
KINHTO
1
2109536832
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41201000
30817
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 57
18756 2104326166
2104326166
06/06/1996
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 20
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41203000
45388
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκ
EURODRILL ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΤΡΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
34ο χλµ. ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΘΕΣΗ ΒΛΥΧΑ∆Α
19100 2103802784 - 2109650031
24/12/2007
Χονδρικό εµπόριο µερών µηχανηµάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής, µερών γερανών
Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 21
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42222300
47805
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια
Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ - Γ. ΜΟΝΑΧΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38
19200 2121006416
24/06/2010 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
Λιανικό εµπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 22
FAX
KINHTO
1
6932464227
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42900000
30038
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 7
18648
25/10/1995
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 23
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42990000
33306
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΑΡΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΞΥ∆ΟΥΣ Ο.Ε.
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 68
18120 2104179954
18/09/1998
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 24
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43211000
46516
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΡΑΒΙΑΣ 32
18545 2109572002
19/12/2008
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών και προγραµµάτων χωρικής ανάπτυξης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 25
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43221205
47976
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερµοσίφωνων, κλιµατιστικών κλπ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ Γ. - ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Β. Ο.Ε.
ΜΑΧΗΤΩΝ 1Α
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
18541 2104637039
01/10/2010
Λιανικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 26
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43291100
46600
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες µόνωσης
ΕΜΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΦΑΝΑΡΑΚΙΟΥ 106
18863 2104010840
26/01/2009 [email protected]
Εργασίες µόνωσης
Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 27
FAX
KINHTO
1
2104010841
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43320000
40733
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ξυλουργικές εργασίες
ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-104
18535 2104223591
11/06/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σε ανυψωτικά µηχανήµατα προϊόντων (βαρούλκα, πολύσπαστα, γρύλοι κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 28
FAX
KINHTO
1
2104223368
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43342000
45063
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υαλοτεχνικές εργασίες
ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΗ
ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ 80
18233 2104257251
06/11/2007
Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
Λιανικό εµπόριο επίπεδων τζαµιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 29
FAX
KINHTO
1
2104916327
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112201
22831
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
ΑΦΟΙ ΑΓΓ. ∆ΗΜΟΓΛΗ Ο.Ε.
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ & ΖΩΩ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
18900 2104657914 - 2104652910 2104652910
- 2104653800
20/04/1988
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
24048
ΡΟ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΡΟ∆Η ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 49
19300 2105571181
22/10/1990
Άλλο λιανικό εµπόριο άλλων αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 30
2
2105571181
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45114905
43202
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µεταχειρισµένω
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΓΕΡΟΝΤΑ 1
18757 2104610922(ΛΟΓ)
29/06/2006
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 31
FAX
KINHTO
1
2104005910
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201101
45809
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκι
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 130
12351 2105914003
05/06/2008
Υπηρεσίες πλυσίµατος, γυαλίσµατος οχηµάτων και παρόµοιες υπηρεσίες
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 32
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201108
25644
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτ
ΑΜΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 1
18454 2104955593
06/12/1991
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων, µε υλικά και ανταλλακτικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 33
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201400
44142
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες επισκευής του αµαξώµατος αυτοκινήτων και ελαφρών µηχαν
MERTRUX ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ
19300 2105595559
2105595556
21/03/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο φορτηγών, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων και λεωφορείων
Υπηρεσίες επισκευής των ελαστικών, συµπεριλαµβανοµένης της ρύθµισης του ανοίγµατος των τροχών και της ζυγοστάθµισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 34
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45202100
33972
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων µηχανοκίνητων ο
ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ Α . - ΧΑΝΤΖΕΡΗΣ Ι. Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 174
18756 2104003270
02/03/1999
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων, µε υλικά και ανταλλακτικά
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 35
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311000
43273
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε
393ο ΟΙΚ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
19300 2105140950
19/07/2006
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
47663
ΟΡΦΑΝΟΣ - ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΠΑΡΤΗΣ 106 (ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ)
18546 2104613122
04/12/2009
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
Χονδρικό εµπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 36
2
6944348615
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311100
35312
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και εσωτερικών α
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 69
19300 2105578881
2105582605
24/01/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και εσωτερικών αεροθαλάµων επισώτρων
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
48646
ΕΥ∆ΟΞΙΑ ΜΑΛΛΟΦΤΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥ∆ΟΥΝΗ Ο.Ε.
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ ΘΕΣΗ ΠΑΠΠΑ ΒΙΠΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
19100 2296082935
19/10/2009
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και εσωτερικών αεροθαλάµων επισώτρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 37
2
2296082936
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311200
46057
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητ
SΜART TRADE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
KENENTY 8
18233 2104812312
18/07/2008
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Λιανικό εµπόριο µερών και εξαρτηµάτων µοτοσικλετών και καλαθιών µοτοσικλετών
30910
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΜΙΑΟΥΛΗ 49
19200 2105151090
03/04/1995
2105145239
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύµατος, κρουαζιέρων και οργανωµένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
Χονδρικό εµπόριο φορτηγών, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων και λεωφορείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 38
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45312000
18722
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µερών και εξαρ
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 26
18541 2104819280
2104822278
30/12/1982 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 39
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45321229
26010
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο συσσωρευτών µολύβδου-οξέος για εµβολοφόρους κιν
ΙΩΑΝ. ΚΑΙ ΧΑΡΑΛ. ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ Ο.Ε.
ΘΗΒΩΝ 41
18543 2104203153
04/02/1992 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών συσσωρευτών
Λιανικό εµπόριο συσσωρευτών µολύβδου-οξέος για εµβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης, για αυτοκίνητα οχήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 40
FAX
KINHTO
1
2104203570
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45402018
28847
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο προϊόντων ασφάλειας αναβατών µοτοσικλετών
ΚΕΙΣΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΡΕΤΣΙΝΑ 52
18540 2104125956
27/10/1994
2104125956
Χονδρικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων
Άλλο λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων, εκτός καταστηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 41
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46111927
43641
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λ
ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ 56 Κ.Λ.Α.
18202 2104812227(ΛΟΓ.)
20/10/2006
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 42
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46121100
47624
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρώ
TMOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΕΜΕΡΤΖΗ 1
18757 2109590880(ΛΟΓ.), 6977976384
10/03/2010
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο πετρελαίου θέρµανσης, µε διανοµή κατ' οίκον
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 43
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46121106
42842
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσόξυλων
Υ∆ΡΟΧΟΟΣ ΦΟΥΚΟΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΣΟΥ 99
18233 2104131103
24/03/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο νταµιτζάνων, µπουκαλιών, φιαλών, και παρόµοιων ειδών από πλαστικές ύλες
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καυσόξυλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 44
FAX
KINHTO
1
2104125575
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46121313
48239
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση οργανικών βασ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ - ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΝΤΕΣΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ & ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΥ
19200 2105562280
17/12/2010
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 45
FAX
KINHTO
1
6947619961
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141100
40295
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 69Β
18121 2105696197
16/03/2004 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους
Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισµικού ή επεκτάσεων
44923
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 24
18531 2104224890
29/10/2007
Λιανικό εµπόριο συσσωρευτών νικέλιου-κάδµιου και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών συσσωρευτών
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 46
FAX
KINHTO
2
2105696198
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141300
41199
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανη
SIGNAAL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑ∆Ι
19600 2105516900
2105516943
18/03/1999
Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισµικού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 47
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141301
29523
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρικ
ΙΝΤΕΡΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΙΠΕ∆ΟΥ 6
18531 2104126997
11/05/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων αντλιών και συµπιεστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 48
FAX
KINHTO
1
2104127566
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141321
26906
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδώ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΟΜΗΡΙ∆ΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 66 Β
18533 2104832160
29/10/1993
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδών υγιεινής
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση κεραµικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 49
FAX
KINHTO
1
2104832161
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46171200
44926
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποτών
ΣΥΡΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 132
18345 6955064212
29/10/2007
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση τροφίµων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 50
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46211900
36159
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.δ.κ
ΣΑΒΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 23
18535 2104221310
28/06/1980
2104221318
Χονδρικό εµπόριο αγροτικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων, εξοπλισµού και προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένων των
ελκυστήρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 51
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46231002
47676
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων ζώντων ζώων
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ
Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 81
18900 2104654084
21/04/2010
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
Λιανικό εµπόριο ξυλάνθρακα, καύσιµου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 52
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311111
48386
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΚΑΑ Υ-1,2,3,4,5
18233 2104815994
28/03/2011
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 53
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46321102
40731
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 145
18536 2108214678(∆ΙΚ.)
28/06/2004
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγµένων
Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 54
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341100
37751
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 85
18755 2104326032
2104007360
04/02/2002
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 55
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341206
36183
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ποτών
∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΑΓΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 22
18540 2104226452
13/10/2000
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εµπορευµάτων
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 56
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46350000
46358
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΦΩΝ ΜΟΥΡΙΚΗ 55
19200 2105548070
15/10/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων καπνού
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 57
FAX
KINHTO
1
2105548943
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46361100
43869
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95
18535 2104137904
16/01/2007
Χονδρικό εµπόριο βρώσιµων ελαίων και λιπών
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 58
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46371002
43029
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αφεψηµάτων βοτάνων
ΜΑΝΙΑ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1
12462 6944529200
15/05/2006
Χονδρικό εµπόριο αναψυκτικών και εµφιαλωµένων νερών
Λιανικό εµπόριο καρυκευµάτων - µπαχαρικών και λοιπών παρόµοιων ειδών, αλεσµένων και συσκευασµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 59
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46382900
43811
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΚΑΘΗΚΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΘΗΡΑΣ 51 & Π. ΟΡΙΓΩΝΗ
18541 2104812763
15/12/2006
Λιανικό εµπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
Λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 60
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46391100
43070
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο κατεψυγµένων τροφίµων
ARTI -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΟΝ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11
19006 2296035016
15/05/2002
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 61
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421105
22626
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβηση
ΖΩΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 57
18344 2109409828
27/04/1990 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο εξωλέµβιων κινητήρων για προώθηση
Χονδρικό εµπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και µαγιό κολύµβησης, και άλλων παρόµοιων ενδυµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 62
FAX
KINHTO
1
2109409112
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421133
46167
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων ασφάλειας εργαζοµένων
ΚΟΙΛΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ-ΕΙ∆ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΕΙ∆ΩΝ ΚΗΠΟΥ
ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ-ΣΤΑΘΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ
19200 2105542314
2105542315
19/08/2008
Χονδρικό εµπόριο εργαλείων χειρός
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων ασφάλειας εργαζοµένων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 63
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46421200
48082
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
FIVE OAKS ENTERPRISES LIMITED
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 12
16674 2105810746
22/10/2010
2105822271
18454 2104968770
16/10/1991
2104968790
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
Λιανικό εµπόριο παιδικών καροτσιών και µερών τους
26131
ΡΟ∆ΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΙΜΩΝΟΣ 21
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 64
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431000
34120
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4
18346 2104805300
2104831562
22/03/1999
Λιανικό εµπόριο αθλητικών ειδών γενικά
Λιανικό εµπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 65
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431108
43388
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών συναγερµών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουσ
ΜΠΕΛΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΝΟΤΑΡΑ 53 ΓΡΑΦΕΙΟ Α6
18531 2104222321
07/09/2006
Υπηρεσίες φύλαξης
Υπηρεσίες συστηµάτων προστασίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 66
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431200
44624
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισµού, καθώς κ
MULTIRAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6
18531 2104175688, 2108181888, 2104171662
2108181180
09/05/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων υπολογιστών και λογισµικού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 67
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46440000
45407
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισµ
Μ. ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 2 (Α' ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.13-14) & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18535 2104124700
19/02/2008
Χονδρικό εµπόριο ειδών δώρων
Λιανικό εµπόριο άλλων µη εδώδιµων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 68
FAX
KINHTO
1
2104124700
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441104
36934
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή µαγειρικών, καλλωπ
ZAROS-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΕ
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 12
18233 2104903993
2104903960
23/05/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χριστουγεννιάτικων ειδών γενικά
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- επίπλων και µικροεπίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 69
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451007
38635
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο παρασκευασµάτων για την υγιεινή του στόµατος ή τω
WHOLE PLUS Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 110
18543 2104927150
2104927170
28/11/2002
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρµακευτικών ειδών υγιεινής ή
φαρµακευτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 70
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451011
45391
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊό
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΟΦΙΑ &ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΜΗΝΗΣ 9
18539 2104280500
15/02/2008
Χονδρικό εµπόριο φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης
Χονδρικό εµπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 71
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461207
43649
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής ή φαρµακευτικών ειδών (συµπεριλαµ
ΚΟΝΤΟΠΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 45
18454 2104253309
03/10/2006
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 72
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471100
35808
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
ΕΛ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΤΑΥΡΑΚΗ 6
18233 2109821180
10/07/2000
Χονδρικό εµπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 73
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471203
38483
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών λαµπτήρων τραπεζιού, γραφείου, κοµοδ
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΜΥΡΝΗΣ 31
18756 2104632444
07/10/2002
2104632444
Λιανικό εµπόριο βυσµάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωµάτων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 74
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491201
40632
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων ξύλινων κιβωτίων και µερών τους
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ∆ΡΙΤΣΑ
19100 2296032119
18/05/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων ξύλινων κιβωτίων και µερών τους
Χονδρικό εµπόριο άλλων αντικολλητών, επενδυµένων ξυλόφυλλων (καπλαµάδων) και παρόµοιας επικολλητής ξυλείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 75
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491907
24923
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο διάφορων πλαστικών ειδών νοικοκυριού
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 21
18755 2104620841
08/01/1992
2104637798
Χονδρικό εµπόριο διάφορων πλαστικών ειδών νοικοκυριού
Χονδρικό εµπόριο άλλων χαλιών και άλλων υφαντικών καλυµµάτων δαπέδων [συµπεριλαµβάνονται και τα καλύµµατα από πίληµα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 76
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493907
47117
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο διακοσµητικών κεριών
ΤΡΑΦΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΙΚΩΝΟΣ 35 & ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΊΟΥ
18540 2104177667
29/07/2009
Λιανικό εµπόριο ειδών δώρων γενικά
Κατασκευή κεριών, κηρωµένων φιτιλιών φωτισµού και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 77
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493926
33393
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σφραγίδων από καουτσούκ
ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1
18536 2104525629
16/12/1997
Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων
Υπηρεσίες γρήγορης εµφάνισης φιλµ και εκτύπωσης φωτογραφιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 78
FAX
KINHTO
1
2104525629
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511000
44689
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΩΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΣΜΥΡΝΗΣ 7
18454 2104928179
11/09/2007 [email protected]
2106832276
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισµού
46297
∆ΑΜΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 22 ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
14565 2104171464(ΛΟΓ.)
24/09/2008
2104294079
Λιανικό εµπόριο µελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων µελανιών
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
44254
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΛΑΘΡΑΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΚΑΝΑΡΗ 1
18537 2104524119
16/03/2007
Υπηρεσίες σχεδιασµού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήµατος λογισµικού
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 79
3
2104524121
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511009
37863
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΚΑΡΠΟ∆ΙΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ 208
18546 2104611037
19/03/2002
Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισµικού εφαρµογών τηλεµατικής
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 80
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46660000
40267
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου
ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΥΤΑΙΝΗΣ 5
18120 2104319583
03/03/2004
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων και λογισµικού
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
48226
ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΟΛΥ∆ΕΥΚΟΥΣ 39
18545 2104124982
17/01/2011
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 81
2
2104124982
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691303
26698
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ανελκυστήρων, καδοφόρων βαρούλκων, κυλιόµενων
ΣΟΥΚΑΡΑΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ,ΕΜΠΟΡΙΑ,ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ Κ
ΙΩΝΙΑΣ 136
18450 2104918162
13/04/1993
Χονδρικό εµπόριο ανελκυστήρων, καδοφόρων βαρούλκων, κυλιόµενων σκαλών και κυλιόµενων διαδρόµων
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόµενων κλιµάκων και κυλιόµενων πεζοδροµίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 82
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691534
47229
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και µικρ
ΧΑΤΖΗΙΓΝΑΤΙΑ∆ΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ 36
18755 2104251230
16/09/2009
Χονδρικό εµπόριο άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων
Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 83
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691998
29725
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο φίλτρων καθαρισµού νερού και αέρα
ΚΡΙΤΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η
ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ 20
19200 2105449455
04/07/1994
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων επίχρισης και βερνικιών µε βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυµερή του βινύλιου, σε µη υδατώδες
διάλυµα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 84
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711102
47705
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαιανθράκων
Π. - Ε. ΣΑΡΡΗ - Ε. ΚΟΛΟΖΟΥ Ο.Ε.
ΚΗΦΙΣΟΥ 51
18233 2104944607
11/05/2010
Χονδρικό εµπόριο καυσόξυλων
Λιανικό εµπόριο ξυλάνθρακα, καύσιµου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 85
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46720000
30720
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 50
19018 2105555402
23/07/1991 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 86
FAX
KINHTO
1
2105556540
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721201
41758
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων και συµπυκνω
Greensteel Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Ανακύκλωσης και Εµπορίας Μετάλλων
ΟΘΩΝΟΣ 86Α & ΚΟΚΚΟΤΑ 11
14561 2106283400
21/04/2005
Κατεργασία µεταλλικών απορριµµάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να µετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες
Χονδρικό εµπόριο άλλων µη σιδηρούχων µεταλλευµάτων και συµπυκνωµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 87
FAX
KINHTO
1
2108015614
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731600
48488
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
ΡΑΒ∆ΟΣ ΒΕΝΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 2
19200 2105545188
24/05/2011
Χονδρικό εµπόριο µεταλλικών υφασµάτων, σιτών, πλεγµάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης από σύρµα σιδήρου, χάλυβα ή
χαλκού, τεταµένων φύλλων µετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 88
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731625
42296
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο κονιαµάτων
Ν.ΚΑΙ Κ. ΤΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ 9
18010 2297022472
21/10/2005
Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης· κροκάλων, αµµοχάλικου
Χονδρικό εµπόριο κυβόλιθων, τούβλων, πλακακιών και άλλων ειδών από πρεσαριστό ή χυτό γυαλί, µικρών υαλοπινάκων που
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 89
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731703
47980
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού ταπετσαρίας και παρόµοιων επενδύσεων τοί
ΜΠΟΓΙΑΚΗΣ Ι. ΜΑΚΡΟΖΩΝΑΡΗ Α. Ο.Ε.
ΛΑΟ∆ΙΚΕΙΑΣ 142
18451 2104921300
09/07/2010
2104921301
Λιανικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή κρεβατιών
Χονδρικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 90
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741100
22153
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ 120
19300 2105596720
2105596728
11/07/1985 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο σιδήρου µπετόν
Χονδρικό εµπόριο φορτωτήρων, γερανών, κινητών ανυψωτικών πλαισίων, γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 91
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741311
29437
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οργάνων µέτρησης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 32
18233 2104820054
07/03/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο οργάνων µέτρησης
Χονδρικό εµπόριο φίλτρων και συστηµάτων ελέγχου καυσαερίων, για αυτοκίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 92
FAX
KINHTO
1
2104820054
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46750000
33585
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
ΜΑΙΧΟΣΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΑΛΕΥΚΟΥ 2Α
18540 2104136616
24/06/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 93
FAX
KINHTO
1
2104136240
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771012
44026
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
INTERNATIONAL FERRO METALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9
19100 2741083741
26/02/2007
6944538802(ΛΟΓ)
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µεταλλευµάτων και µετάλλων σε πρωτογενείς µορφές
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 94
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901009
37376
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Μ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ-Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 359
18863 2104410461
14/03/2001 [email protected]
2104410425
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Υπηρεσίες µετατροπής, ανακατασκευής και εξοπλισµού πλοίων, πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 95
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47111003
41573
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
ΣΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 45
12351 2105450363
25/10/1989
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 96
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47221300
38373
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κρέατος
VIKO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΘΕΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19300 2105582516
05/09/2002 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων, µε φορτηγό αυτοκίνητο διεθνών µεταφορών και µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 97
FAX
KINHTO
1
2105582517
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47231500
44622
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 96 Τ.Θ 6546
19300 2104815994(ΛΟΓ)-2105575621
2105575621
03/08/2007
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, µαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 98
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252500
35845
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
OLYMPIC MARINE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ
19500 2292063700
2292022569
17/07/2000 [email protected]
Άλλες επαγγελµατικές, τεχνικές και επιχειρηµατικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο πούρων, πούρων µε κοµµένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 99
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47262704
48968
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 126
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ειδών καπνιστού
18121 2105739690
11/09/2007
Λιανικό εµπόριο ειδών καπνιστού
Λιανικό εµπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συµπεριλαµβανοµένων των χρονόµετρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 100
FAX
KINHTO
1
2105786445
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47291802
22074
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων γενικά
ΑΦΟΙ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ Ο.Ε.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ 19
18756 2104637206
20/03/1989
Χονδρικό εµπόριο ποτών
Χονδρικό εµπόριο χυµών, µεταλλικών νερών, αναψυκτικών και άλλων µη αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 101
FAX
KINHTO
1
2104621430
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292000
45647
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων προϊόντων τροφίµων, ποτών και καπνού
REHMAN ATTIQ TOY DIN
ΟΜ.ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19 & ΑΛΙΠΕ∆ΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 6975701906
04/12/2002
Λιανικό εµπόριο ειδών ιµατισµού
Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου φρούτων και λαχανικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 102
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47423200
44245
Κ.ΣΚΛΗΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΟΥ 2-4
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
18648 2104611208
17/04/2007
Λιανικό εµπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Χονδρικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 103
FAX
KINHTO
1
2104617863
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515201
47145
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ 109
18453 2104959775
03/07/1995
2104959775
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών οικοδοµών και εργαλείων τεχνικών
Λιανικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή κρεβατιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 104
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47520000
42757
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα κα
∆ΗΜΑΚΑΡΕΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
56ο ΧΛΜ ΠΕΟΑΚ ΚΙΝΕΤΑ
19100 6979205879
22/02/2006
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο καυσόξυλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 105
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524100
40885
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
ΒΕΝΙΕΡΗΣ DESIGNS - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 6
19300 2105578700
04/08/2004
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 106
FAX
KINHTO
1
2105578700
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524702
46856
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων εργαλείων χειρός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ Ο.Ε.
Τ.Θ. 2217 56,5 ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Κ
19100 2296063960
04/10/2007
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 107
FAX
KINHTO
1
2296024350
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524900
30907
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Π. ΡΑΛΛΗ 513
18450 2104904414
14/02/1995
2104911167
Χονδρικό εµπόριο κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Λιανικό εµπόριο σωµάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρµανση, που δεν θερµαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 108
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524949
46749
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ξυλείας, συνεχώς διαµορφωµένης κατά µήκος οποιασδ
ΞΥΛΟΓΝΩΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 10
17778 2109406885 - 21049067452104906747
16/03/2009
Χονδρικό εµπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου
Λιανικό εµπόριο άλλων αντικολλητών, επενδυµένων ξυλοφύλλων (καπλαµάδων) και παρόµοιας επικολλητής ξυλείας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 109
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545400
42751
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
ΛΑΟ∆ΙΚΕΙΑΣ 18 & ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ
18453 2104962345
27/02/2006
Λιανικό εµπόριο φωτιστικών ειδών
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 110
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545415
45048
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών συναγερµών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστι
ΝΤΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΨΗΛΟΓΙΩΡΓΗ & ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΑΛΗΝΗ ΚΙΝΕΤΑ
19100 2104253993
10/07/2007
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 111
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595500
40158
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο επίπλων
ΒΙΟΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 107
18755 2104005597
12/02/2004
Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου
Λιανικό εµπόριο επίπλων
24440
ΣΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
∆.ΓΟΥΝΑΡΗ 51
18531 2104179149
01/07/1985
Χονδρικό εµπόριο οικιακών επίπλων
Λιανικό εµπόριο επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 112
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595502
39256
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο γυάλινων καθρεπτών
ΒΟΥΣΚΟΥ∆ΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 43
18120 2104978461
27/05/2003
Χονδρικό εµπόριο θωρακισµένων ή ενισχυµένων θησαυροφυλάκιων, χρηµατοκιβώτιων και πορτών από βασικά µέταλλα
Χονδρικό εµπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουµίνιο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 113
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595508
35507
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καθισµάτων, κυρίως µε ξύλινο σκελετό
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 81
18757
04/10/1999
Λιανικό εµπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
Λιανικό εµπόριο καθισµάτων, κυρίως µε ξύλινο σκελετό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 114
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595513
37579
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο µεταλλικών επίπλων γενικά
ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 79
18346 2104832191
19/12/2001
Κατασκευή ξύλινων επίπλων καταστηµάτων, από µονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
Αποθήκευση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 115
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595612
19936
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
ΣΤΟΥΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 133-135
18758 2104329702
01/02/1979
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο ειδών διακόσµησης εσωτερικών χώρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 116
FAX
KINHTO
1
2104311181
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595804
44968
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 54-56
18120 2104965465
25/10/2007
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης
Λιανικό εµπόριο ελαστικοποιηµένων υφασµάτων, εκτός από πλέγµατα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 117
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595808
39876
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή µαγειρικών, καλλωπισ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 18
18540 2105450814
05/11/2003 [email protected]
2105450810
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών λαµπτήρων τραπεζιού, γραφείου, κοµοδίνου ή λυχνοστατών
Χονδρικό εµπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή µαγειρικών, καλλωπισµού, γραφείου, εσωτερικής διακόσµησης και παρόµοιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 118
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595815
38074
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
ΛΙΤΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΡΟ∆ΟΠΟΛΕΩΣ 20
18451 2104256908
27/05/2002
Εργασίες εγκαταστάσεων θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
Λιανικό εµπόριο ηλιακών θερµοσίφωνων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 119
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595819
22199
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο κουταλιών, πιρουνιών, κουταλών, τρυπητών κουταλών
ΣΤΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 30
18536 2104520580
12/07/1988
2104311181
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο επιτραπέζιων, µαγειρικών ή οικιακών σκευών από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουµίνιο και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 120
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595825
44031
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 107
12351 2104977981
28/02/2007
Λιανικό εµπόριο σκευών από άργυρο
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 121
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47656700
41525
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΣΗ ΠΡΑΡΙ ΜΟΥΣΤΑΚΙ
19300 2106212275
23/02/2005
Υπηρεσίες πίστας "καρτ"
Λιανικό εµπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 122
FAX
KINHTO
1
6947043103
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717000
46634
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
RIDENCO COMMERCIAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ-ΥΠΟ∆ΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76
18547 2108771700
2106890181
09/06/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
Υπηρεσίες αποθήκευσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 123
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717116
39736
ΑΦΟΙ ∆ΑΝΗΛΑΤΟΙ Ο.Ε.
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ 137
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
18535 2104129351
29/09/2003
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- υφασµάτων πολυτελείας, για γυναικεία ρούχα
Λιανικό εµπόριο γυναικείων έτοιµων ενδυµάτων και φορεµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 124
FAX
KINHTO
1
2104177946
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757600
35392
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 107
18755 2104005902
28/04/1999
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 125
FAX
KINHTO
1
2105690437
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757605
42369
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο λοσιόν και άλλων παρασκευασµάτων για τα µαλλιά π.δ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8
18756 2104611224
22/11/2005
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
Χονδρικό εµπόριο λοσιόν και άλλων παρασκευασµάτων για τα µαλλιά π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 126
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767907
32780
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σβόλων σιταριού
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3Α
18453 2104931828
05/03/1997
Λιανικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 127
FAX
KINHTO
1
2104922089
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767908
32780
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σκληρού σιταριού, για κατανάλωση από ζώα
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3Α
18453 2104931828
05/03/1997
Λιανικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 128
FAX
KINHTO
1
2104922089
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778200
48745
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 96
18120 2105787754
03/11/2011
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
47219
ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΒΟΥΡΝΟΒΑ 7
18452 2104909921
01/11/1987
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
Υπηρεσίες αργυραµοιβού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 129
2
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788512
36593
ΑΦΟΙ ΕΓΓΛΕΖΟΥ Ο.Ε.
18ο ΧΙΛΜ.ΝΕΟΑΚ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ξυλάνθρακα, καύσιµου
19300 2105610242 - 2105574527-2105570432
2105571219
08/02/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
Χονδρικό εµπόριο µεταχειρισµένων φορτηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 130
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788600
47757
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων µη εδώδιµων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α
ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 41
18535 2103611636 (∆ΙΚ.)
08/06/2010
Λιανικό εµπόριο άλλων µη εδώδιµων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο ειδών ιµατισµού (ενδυµάτων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 131
FAX
KINHTO
1
2103621519
6976697080 (ΛΟΓ.)
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788613
39181
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
ΓΛΑΥΚΗ ΒΙΒΛΙΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64
18451 2104257011
22/04/2003
Λιανικό εµπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών
Λιανικό εµπόριο εκτυπωµένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 132
FAX
KINHTO
1
2104257012
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788616
45129
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εκκλησιαστικών ειδών π.δ.κ.α.
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 7
12351 2105814052
15/11/2007
Λιανικό εµπόριο εργαλείων χειρός
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 133
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47910000
47726
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων µε αλληλογραφία ή µέσω
ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ (BULDOZA) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
19300 2103613661(∆ΙΚ)
2103641258
19/05/2010
6936940031
Λιανικό εµπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων µε αλληλογραφία ή µέσω διαδίκτυου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 134
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49410000
48834
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
EASY CARGO ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΥΣΗΣ 1
18755
08/12/2011
6947687588
Άλλες υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 135
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411902
31310
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ Γ. ΒΟΥΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 11
18540 2104135160
21/12/1994 [email protected]
Υπηρεσίες οδικών µεταφορών µε εµπορευµατοκιβώτια (που χρησιµοποιούνται από διαφορετικά µεταφορικά µέσα)
Υπηρεσίες µεταφοράς µε γερανοφόρα αυτοκίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 136
FAX
KINHTO
1
2104135183
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411906
38304
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µεταφοράς βαρέων µηχανηµάτων (µε πλατφόρµα)
ΕΡΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 43
19300 2105577824
09/08/2002
Υπηρεσίες µεταφοράς βαρέων µηχανηµάτων (µε πλατφόρµα)
Υπηρεσίες µεταφοράς µε γερανοφόρα αυτοκίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 137
FAX
KINHTO
1
2105577867
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50102001
24265
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελµατικού τουριστικού σκάφους µε πλήρωµ
ΚΕΦΑΛΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 309
18863 2104419073
22/01/1991
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιµατιστικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 138
FAX
KINHTO
1
2104020463
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52101900
44858
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
PREPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΡΙΖΩΜΑ
19018 2105550226
2105550851
10/11/1999
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας οικιακής χρήσης
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης άλλων µηχανών, εξοπλισµού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
38348
ΑΦΟΙ ΛΙΑΓΚΗ & ΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΚΑΛΙΣΤΗΡΗ ΠΑΤΗΜΑ
19300 2105596473
04/09/2002
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
Λιανικό εµπόριο ελαστικών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 139
2
2105593850
6936779701
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241200
40941
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εµπορευµατοκιβώτιων
ΓΟΥΕΡΧΑΟΥΣ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (WAREHOUSE LOGISTICS Α.Ε.) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-∆ΙΑΝΟΜ
ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΣΧΟΙΝΕΖΑ
19300 2105598966
2105598966
10/01/2002 [email protected]
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εµπορευµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 140
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241900
42315
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
EUROLOGIC ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΠΛΥΣΗ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩ
ΛΟΦΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ-ΘΕΣΗ ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ
19300 2105593049
04/07/1996 [email protected]
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Οδικές µεταφορές εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 141
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291903
32972
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού (logistic
ΑΡΙΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 63
18545 2104080110
05/12/1991 [email protected]
Υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 142
FAX
KINHTO
1
2104612923
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 55101001
47331
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, µε εστιατόριο
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Υ∆ΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υ∆ΡΑ ΛΙΜΑΝΙ
18040 2104580300 - 22980522012104580411
09/06/2009
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, µε εστιατόριο
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από σνακ µπαρ, µε παροχή σερβιρίσµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 143
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301004
47713
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
ΝΗΣΟΣ ΚΑΦΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11
18010 2108311751 (ΛΟΓ.)
29/04/2010
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καµπαρέ ή νάιτ κλαµπ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 144
FAX
KINHTO
1
6948072037
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301013
30009
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από µπαρ ξενοδοχείων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Ε.Ξ.Α.Ζ.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5-7
18537
25/09/1972
Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα
Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, µε εστιατόριο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 145
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 58110000
47176
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Έκδοση βιβλίων
ΘΕΣΙΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΡΑΗ 31
18345 2104828033
2118009404
26/05/2009
Έκδοση βιβλίων
Λιανικό εµπόριο βιβλίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 146
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61102000
34728
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φορέα για ενσύρµατες (καλωδιακές) τηλεπικοινωνίες
ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΛΑΜΙΑΣ 23
18542 2103640143
2103646590
27/09/1999
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήµες και τη µηχανική
Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων µηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 147
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011103
48836
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού πολυµέσων (multimedia)
ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΘΑΚΗΣ 67
18233 2108037243
25/10/2002
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδοµικής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 148
FAX
KINHTO
1
6946124824
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62023003
36425
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστηµάτων υπολογιστών
MANTARAKIS GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΚΟΥΖΕ 14
18536 2104294254
28/12/2000 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόµοιων ειδών
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 149
FAX
KINHTO
1
2104294229, 210429425
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62030000
42359
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων
ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Ι.ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-Τ.ΑΜΕΡ-Ε.ΖΗΤΟΥΝ
ΓΟΥΝΑΡΗ 27-29
18531 2104633327
2104633327
08/10/2005
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 150
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 63110000
34791
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επεξεργασία δεδοµένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΦΩΚΑΙΑΣ 3
18547 2104899217
30/09/1999
Επεξεργασία δεδοµένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 151
FAX
KINHTO
1
2104826209
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68100000
42108
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
GOLDLAND ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΟΤΑΡΑ 143-145
18536 2104179306(∆ΙΚ.)
13/09/2005
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα
45322
LUCIE INVESTMENTS LIMITED
ΕΥΠΛΟΙΑΣ 2
18537 2104286640
28/12/2007
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 152
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68101000
36549
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ & ΠΑΓΚΑΛΟΥ
19200 2105540100
25/01/2001 [email protected]
2105540774
Κατασκευαστικές εργασίες για µη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
35792
ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 89
18535 2109588124
26/06/2000
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
46287
ΧΑΛΚΗ∆ΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93
18538 2104290621 - 21042906202104290375
22/09/2008
2104290375
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 153
3
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68200000
44814
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΙΑΚΟΥ- ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 9
19300 2105575557
11/10/2007
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
44551
ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 65
18648 2105319515
19/07/2007
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 154
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68201000
36825
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινή
ΣΑΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 173
18535 2104132634
29/03/2001
Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 155
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68311100
34894
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κα
ΖΕΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 33
18757 2104002738
2104002738
15/11/1999
Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωµένων διαµερισµάτων, µε παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αµοιβής ή σύµβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες
40248
ΦΑΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 14
18545 2104196414
26/02/2004
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 156
2
2104220855
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68311400
33935
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συ
ΖΟΡΜΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 235
18453 2104972475
28/01/1999
2104972475
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων βάσει αµοιβής ή σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 157
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68321000
46628
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 43 ΚΑΙ ΕΥΡΥΠΙ∆ΟΥ
18532 2104128703
22/01/2009
Υπηρεσίες πλήρους διαφήµισης
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 158
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 69202000
48657
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λογιστικές υπηρεσίες
3VCODE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 12
18535 2104190026
2104190027
24/08/2011
6977714949
Λογιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες έρευνας και πειραµατικής ανάπτυξης στα οικονοµικά και τις επιχειρήσεις
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 159
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 69202900
42880
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες λογιστικές υπηρεσίες
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΑΓΚΥΡΑΣ 8
18450 2104253216
09/11/1995
Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή
Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών και γραφείων πίστωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 160
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221208
24688
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΚΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 120Β
18758 2104326719
25/02/1991
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 161
FAX
KINHTO
1
2104082765
6944362592
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221215
48834
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου
EASY CARGO ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΡΟΥΣΗΣ 1
18755
08/12/2011
6947687588
Άλλες υποστηρικτικές προς τη µεταφορά δραστηριότητες
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 162
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221500
43472
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οργάνωσης παραγωγής
MANOLIS EXECUTIVE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 25
19100 2296021389
25/09/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µηχανηµάτων για την παρασκευή ζωοτροφών, πτηνοτροφικών µηχανηµάτων, επωαστήρων και αναθρεφτήρων
πουλερικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 163
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121300
34728
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες µηχανικών για ενεργειακά έργα
ΣΤΡΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ
ΛΑΜΙΑΣ 23
18542 2103640143
2103646590
27/09/1999
Έρευνα και πειραµατική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήµες και τη µηχανική
Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων µηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 164
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121303
47781
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών µελετών κτιρίων
ΜΑΤΙΝΑ ΜΑΡΝΕΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΡΑΓΚΑΒΗ 19
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 210481213
24/06/2010
6936754645
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπληµµυρικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων
και αποχετεύσεων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 165
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121909
47781
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες µελετών µηχανολόγου µηχανικού γενικά
ΜΑΤΙΝΑ ΜΑΡΝΕΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΡΑΓΚΑΒΗ 19
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
18547 210481213
24/06/2010
6936754645
Υπηρεσίες εκπόνησης µελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπληµµυρικών έργων, φραγµάτων, υδρεύσεων
και αποχετεύσεων)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 166
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71200000
46859
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις
TOPSAIL MARINE SERVICES ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ 36
18755 2109515172(ΛΟΓ.)2104015200-2104010910
23/04/2009
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων και µαστιχών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 167
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71201903
47299
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγµάτων κλπ
ΠΛΟΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ
ΦΙΛΩΝΟΣ 41
18531 2104221774
21/09/2009
6977232507
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιµών πλοίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 168
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 72192902
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες έρευνας στη µηχανολογία
48730
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 44Α
18451
27/10/2011
2102823735
Υπηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού
Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 169
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 73111000
44364
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφηµιστικά γραφεία
ΠΙΛ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 20
18535 2104225065
01/06/2007 [email protected]
Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς µε την εκτύπωση
Υπηρεσίες γραφίστα ή µακετίστα, εκτός διαφήµισης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 170
FAX
KINHTO
1
2104225065
6937858712
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74901200
48076
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετι
ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Ο.Ε
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1
18536 2104280401
01/11/2010
2104280402
6951699991
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες µελετών µηχανολόγου µηχανικού γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 171
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77340000
23968
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Ενοικίαση και εκµίσθωση εξοπλισµού πλωτών µεταφορών
ΣΙΠΣΕΙΦ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΖΩΣΙΜΑ∆ΩΝ 20-22
18531 2104222845
28/07/1992 [email protected]
2104222844
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Οργανισµούς Τοπικής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 172
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77391900
46507
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης άλλων µηχανών κα
ΚΑΡΙΝΤΖΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 66
18545 2104127363
16/12/2008
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 173
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79121101
44395
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργαν
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ
Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
18020 2298025901
2298025903
04/04/2007 [email protected]
∆ραστηριότητες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών
Υπηρεσίες γραφείων οργανωµένων ταξιδιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 174
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81221203
39035
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες καθαρισµού ειδικών επαγγελµατικών χώρων (νοσοκοµείων κ
ECOPLAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 24
18531 2104014836
05/09/1997
Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων απορριµµάτων
Χονδρικό εµπόριο µεταλλευµάτων σιδήρου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 175
FAX
KINHTO
1
2104000484
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81291902
37002
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες καθαρισµού πλοίων
ANTIPOLLUTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 51
18536 2104325887
20/06/2001 [email protected]
Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων
Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δηµοτικών απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 176
FAX
KINHTO
1
2104329915
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 90031114
42478
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντήρησης έργων τέχνης
ΓΚΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9 ΚΑΙ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
18451 2104615990
28/11/2005
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού
Λιανικό εµπόριο περιοδεύοντα εµπόρου ειδών ιµατισµού και συναφών ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 177
FAX
KINHTO
1
6932217436
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 92001302
48436
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πρακτορείου λαχείων
ΠΑΝ. ΚΡΙΑΛΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 21Α
18536 2104526440
16/02/2010
Υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάµε ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδροµιακού στοιχήµατος
Υπηρεσίες πρακτορείου λαχείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 178
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95111001
44907
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισµικού ή επεκτάσεων
ΦΡ. ΛΟΥΚΡΕΖΗΣ- Α. ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 24
18537 2107577600
25/10/2007
Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισµικού ή επεκτάσεων
Υπηρεσίες σχεδιασµού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήµατος λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 179
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95221001
24265
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιµατιστικών συσκευών
ΚΕΦΑΛΗΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 309
18863 2104419073
22/01/1991
Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρµανσης, αερισµού και κλιµατισµού
Υπηρεσίες επισκευής ψυκτικών και κλιµατιστικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 180
FAX
KINHTO
1
2104020463
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 96041000
48199
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σωµατικής ευεξίας
ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΟΥ ΡΟΖΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 58
18757 2104917817
18/01/2011
Υπηρεσίες σωµατικής ευεξίας
Υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΛΩΝ:
23/02/2012
Σελίδα 181
FAX
KINHTO
1
200
6973883400