Α` ΕΣΠΑ - Πίνακας Κατάταξης - Εµπόριο ΠΕΠ - Αττική

Α' ΕΣΠΑ - Πίνακας Κατάταξης - Εµπόριο
ΠΕΠ - Αττική - Άξονας 3 - (Εµπόριο)
Θετικά Αξιολογηµένες
Βαθµός
A/A
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
1
94,589 ΕΑ-22865
ECOSLEEP ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
108.089,00
105.883,16
47.647,42
58.235,74
0,55 Επιχορηγούµενη
2
94,480 ΕΑ-35811
ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
162.900,00
162.900,00
32.580,00
89.595,00
0,55 Επιχορηγούµενη
3
94,165 ΕΑ-33952
4
5
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
165.970,28
164.916,08
32.983,22
90.703,84
0,55 Επιχορηγούµενη
93,810 ΕΑ-14599
ΣΥΣΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
JGC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
183.444,00
176.109,68
44.027,42
96.860,32
0,55 Επιχορηγούµενη
92,547 ΕΑ-46949
ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ALPHA BANK ΑΕ
186.104,00
186.104,00
83.746,80
102.357,20
0,55 Επιχορηγούµενη
6
91,128 ΕΑ-45011
VECTOR TECHNOLOGIES ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕ
MARFIN EGNATIA BANK
88.268,72
88.268,72
39.720,92
48.547,80
0,55 Επιχορηγούµενη
7
89,544 ΕΑ-09875
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
170.036,52
170.036,52
34.007,30
93.520,09
0,55 Επιχορηγούµενη
8
89,103 ΕΑ-28949
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΕΛΛΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
37.083,98
37.083,98
16.687,79
20.396,19
0,55 Επιχορηγούµενη
9
88,968 ΕΑ-19551
ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
102.456,58
101.456,58
20.291,31
55.801,12
0,55 Επιχορηγούµενη
10
88,580 ΕΑ-17759
∆. ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
131.064,11
115.318,42
51.893,29
63.425,13
0,55 Επιχορηγούµενη
125.192,00
123.526,32
55.586,84
67.939,48
0,55 Επιχορηγούµενη
11
88,365 ΕΑ-22888
ΑΙΓΑΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
12
88,056 ΕΑ-45581
CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
146.938,90
146.938,90
29.387,78
80.816,40
0,55 Επιχορηγούµενη
13
87,968 ΕΑ-35388
ΨΑΘΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
194.439,83
194.439,83
87.497,92
106.941,91
0,55 Επιχορηγούµενη
14
87,890 ΕΑ-38179
E. ΒΑΡΕΛΑΣ ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
193.590,00
193.590,00
87.115,50
106.474,50
0,55 Επιχορηγούµενη
15
87,833 ΕΑ-15914
ΚΑΠΩΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
162.094,00
162.094,00
72.942,30
89.151,70
0,55 Επιχορηγούµενη
16
87,742 ΕΑ-15174
ΚΑΝ∆ΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ο.Ε.
MARFIN EGNATIA BANK
95.744,20
95.744,20
43.084,89
52.659,31
0,55 Επιχορηγούµενη
17
87,653 ΕΑ-14335
SHIELCO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
115.025,60
94.832,36
42.674,56
52.157,80
0,55 Επιχορηγούµενη
18
87,581 ΕΑ-10207
60.180,00
60.180,00
27.081,00
33.099,00
0,55 Επιχορηγούµενη
19
87,564 ΕΑ-48285
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΠ-ΕΜΜ ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ ΚΑΙ
MARFIN EGNATIA BANK
ΜΑΡΙΑΣ ΣΚΟΥΡΤΗ ΟΕ
ΝΟΥΟΒΑ ΜΑΡΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
83.906,44
83.906,44
37.757,90
46.148,54
0,55 Επιχορηγούµενη
20
87,287 ΕΑ-33941
Π. ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
61.844,32
60.846,65
27.380,99
33.465,66
0,55 Επιχορηγούµενη
21
87,270 ΕΑ-39412
MΠΙΜΠΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ALPHA BANK ΑΕ
76.182,89
76.182,89
34.282,30
41.900,59
0,55 Επιχορηγούµενη
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
22
87,213 ΕΑ-02052
ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
157.107,75
155.715,50
70.071,97
85.643,53
0,55 Επιχορηγούµενη
23
87,208 ΕΑ-36463
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
97.947,67
97.947,67
44.076,45
53.871,22
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
34.339,66
34.339,66
15.452,85
18.886,81
0,55 Επιχορηγούµενη
200.200,00
200.000,00
40.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
54.231,00
54.231,00
10.846,20
29.827,05
0,55 Επιχορηγούµενη
119.984,74
119.984,74
53.993,13
65.991,61
0,55 Επιχορηγούµενη
ΜΑΡΕΒΑΝΤΟΝ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ORTHOSURGICAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ RAZOR TECHNOLOGY &
CONSULTING ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
24
87,203 ΕΑ-33838
25
87,032 ΕΑ-36305
26
86,866 ΕΑ-40483
27
86,748 ΕΑ-03775
YANLACK ΑΕΕ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
28
86,732 ΕΑ-22469
ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
190.154,00
190.154,00
38.030,80
104.584,70
0,55 Επιχορηγούµενη
29
86,677 ΕΑ-19988
ΑΦΟΙ ΡΟΥΧΩΤΑ Ε.Π.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
156.067,02
152.593,38
68.667,02
83.926,36
0,55 Επιχορηγούµενη
30
86,657 ΕΑ-05656
ΚΑΣ. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
104.018,05
103.703,21
46.666,44
57.036,77
0,55 Επιχορηγούµενη
31
86,625 ΕΑ-43863
ΒΙΟΚΟΡΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
209.463,44
200.000,00
40.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
52.554,49
49.467,88
22.260,55
27.207,33
0,55 Επιχορηγούµενη
90.391,64
90.391,64
40.676,24
49.715,40
0,55 Επιχορηγούµενη
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
32
86,601 ΕΑ-14074
ΛΑΜΠΡΟΥ Χ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
33
86,524 ΕΑ-46415
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΥΤΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
34
86,478 ΕΑ-32076
NATURA PHARM ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
168.234,08
167.527,18
33.505,43
92.139,95
0,55 Επιχορηγούµενη
35
86,360 ΕΑ-10330
SSA ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
202.343,32
200.000,00
90.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
36
86,320 ΕΑ-08542
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
70.366,00
69.630,95
31.333,93
38.297,02
0,55 Επιχορηγούµενη
37
86,304 ΕΑ-33376
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
125.450,00
125.450,00
25.090,00
68.997,50
0,55 Επιχορηγούµενη
38
86,043 ΕΑ-29500
ΓΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
162.878,00
162.878,00
32.575,60
89.582,90
0,55 Επιχορηγούµενη
39
86,030 ΕΑ-30345
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
199.440,00
199.440,00
89.748,00
109.692,00
0,55 Επιχορηγούµενη
40
85,995 ΕΑ-44365
Ν.ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ALPHA BANK ΑΕ
200.968,20
200.000,00
90.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
41
85,988 ΕΑ-15847
ΒΑΛΚΑΝΟΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
89.862,50
87.671,05
17.551,97
48.219,08
0,55 Επιχορηγούµενη
42
85,912 ΕΑ-42220
ΙΤΑLFOOD - TΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
154.327,13
154.327,13
30.865,43
84.879,92
0,55 Επιχορηγούµενη
43
85,850 ΕΑ-34976
AUTOMOTIVE SOLUTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ALPHA BANK ΑΕ
90.200,00
86.315,79
38.842,11
47.473,68
0,55 Επιχορηγούµενη
44
85,826 ΕΑ-16962
∆ ΣΙΜΩΝΗΣ ∆. ΤΣΑΒΑΡΑ ΟΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
178.900,41
178.900,41
80.505,18
98.395,23
0,55 Επιχορηγούµενη
45
85,760 ΕΑ-20911
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΥΜΠΑΝΙ∆ΗΣ-ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣALPHA BANK ΑΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
100.384,28
100.384,28
45.172,93
55.211,35
0,55 Επιχορηγούµενη
46
85,500 ΕΑ-10729
LIDS MEDICAL ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΕ
145.549,62
145.549,62
65.497,33
80.052,29
0,55 Επιχορηγούµενη
ALPHA BANK ΑΕ
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
47
85,493 ΕΑ-37151
ΣΕΙΛΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
48
85,448 ΕΑ-15191
ΜΑΙΝΑΣ - ∆ΡΑΚΑΤΟΣ ΟΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
49
85,398 ΕΑ-24047
MATZABINOΣ Ι. - ΜΠΕΝΕΤΑΣ Ι. - ΤΣΑΓΑΝΟΣ Κ. Ο.Ε.
50
85,358 ΕΑ-09701
51
85,330 ΕΑ-31435
52
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
73.132,00
73.132,00
14.626,40
40.222,60
0,55 Επιχορηγούµενη
190.198,84
190.198,84
85.589,48
104.609,36
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
65.854,44
63.425,73
28.541,58
34.884,15
0,55 Επιχορηγούµενη
ΑΦΟΙ ΕΜΜ. ΠΟΥΛΗ ΟΕ
MARFIN EGNATIA BANK
175.222,00
175.222,00
78.849,90
96.372,10
0,55 Επιχορηγούµενη
Ι. ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο..Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
169.600,00
169.600,00
76.320,00
93.280,00
0,55 Επιχορηγούµενη
85,320 ΕΑ-24732
SMART MERCHANDISING AND PROMOTIONS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
134.079,48
134.079,48
60.335,77
73.743,71
0,55 Επιχορηγούµενη
53
85,290 ΕΑ-06993
ΑΠΟΘΕΜΑ-∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
40.303,90
40.303,90
8.060,78
22.167,15
0,55 Επιχορηγούµενη
54
85,267 ΕΑ-23100
ΧΡ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
156.965,50
155.595,26
31.119,05
85.577,39
0,55 Επιχορηγούµενη
55
85,220 ΕΑ-33496
AMTEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ &
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
128.022,40
128.022,40
57.610,08
70.412,32
0,55 Επιχορηγούµενη
56
85,212 ΕΑ-28730
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΨΗΦΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
MARFIN EGNATIA BANK
146.797,76
145.690,27
65.560,62
80.129,65
0,55 Επιχορηγούµενη
57
85,195 ΕΑ-40446
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
98.000,94
98.000,94
44.100,42
53.900,52
0,55 Επιχορηγούµενη
58
85,193 ΕΑ-38240
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
161.176,28
152.298,19
68.534,19
83.764,00
0,55 Επιχορηγούµενη
59
84,871 ΕΑ-42156
ΣΟΥΜΑΛΕΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
24.139,00
24.139,00
10.862,55
13.276,45
0,55 Επιχορηγούµενη
60
84,850 ΕΑ-33889
AUTO APPLICATION A.I. ΖΩΤΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
118.817,00
118.817,00
53.467,65
65.349,35
0,55 Επιχορηγούµενη
61
84,840 ΕΑ-28007
ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
52.134,50
52.134,50
23.460,52
28.673,98
0,55 Επιχορηγούµενη
62
84,824 ΕΑ-02141
ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
38.335,93
38.335,93
17.251,17
21.084,76
0,55 Επιχορηγούµενη
63
84,810 ΕΑ-14027
Σ. ΖΩΤΟΣ - J. NIENS ΟΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
81.409,40
81.409,40
16.281,88
44.775,17
0,55 Επιχορηγούµενη
64
84,788 ΕΑ-28386
ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΠΕΡΚΟΝ (PURCON) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ALPHA BANK ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣ
62.893,17
62.893,17
28.301,93
34.591,24
0,55 Επιχορηγούµενη
65
84,786 ΕΑ-39062
ZERO NINE MON. Ε.Π.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
117.049,12
117.049,12
23.409,82
64.377,02
0,55 Επιχορηγούµενη
66
84,784 ΕΑ-32476
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ KAI ΣΙΑ ΕΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
71.692,98
71.676,82
32.254,57
39.422,25
0,55 Επιχορηγούµενη
67
84,716 ΕΑ-19232
ΣΤΥΛ.ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
178.771,80
178.771,80
80.447,31
98.324,49
0,55 Επιχορηγούµενη
68
84,677 ΕΑ-21875
ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΣΚΕΥΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
119.387,48
119.387,48
23.877,50
65.663,11
0,55 Επιχορηγούµενη
69
84,658 ΕΑ-02981
ΠΡΟΙΟΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
179.746,84
164.812,00
74.165,40
90.646,60
0,55 Επιχορηγούµενη
70
84,611 ΕΑ-42235
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ALPHA BANK ΑΕ
55.606,43
55.606,43
25.022,89
30.583,54
0,55 Επιχορηγούµενη
71
84,553 ΕΑ-48441
ΑΛΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ
MARFIN EGNATIA BANK
78.664,00
78.488,42
35.319,79
43.168,63
0,55 Επιχορηγούµενη
72
84,546 ΕΑ-12345
∆. ΑΛΕΞΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ALPHA BANK ΑΕ
81.906,91
70.617,80
16.242,09
38.839,79
0,55 Επιχορηγούµενη
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
43.223,86
39.393,54
17.727,09
21.666,45
0,55 Επιχορηγούµενη
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
110.172,80
110.172,80
49.577,76
60.595,04
0,55 Επιχορηγούµενη
ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΠΕ
ALPHA BANK ΑΕ
198.656,25
198.656,25
89.395,31
109.260,94
0,55 Επιχορηγούµενη
84,064 ΕΑ-10017
ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
62.451,98
60.475,77
27.214,10
33.261,67
0,55 Επιχορηγούµενη
77
84,035 ΕΑ-01833
Η. ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
112.769,00
112.769,00
50.746,05
62.022,95
0,55 Επιχορηγούµενη
78
84,035 ΕΑ-47089
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ALPHA BANK ΑΕ
199.680,64
199.680,64
89.856,29
109.824,35
0,55 Επιχορηγούµενη
79
84,027 ΕΑ-39300
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Β.ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ-Ν.
ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
MARFIN EGNATIA BANK
175.893,14
175.893,14
79.151,91
96.741,23
0,55 Επιχορηγούµενη
80
83,958 ΕΑ-30175
MOBILE TECHNOLOGY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ-ΠΑΡΟΧΗΣ
158.501,74
153.707,09
69.168,19
84.538,90
0,55 Επιχορηγούµενη
81
83,890 ΕΑ-01330
Α. ΣΑΜΟΥΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
177.192,89
172.512,52
77.630,63
94.881,89
0,55 Επιχορηγούµενη
82
83,712 ΕΑ-25258
ΠΟΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
55.052,60
55.052,60
11.010,52
30.278,93
0,55 Επιχορηγούµενη
83
83,697 ΕΑ-13456
DOTEK ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ
ALPHA BANK ΑΕ
106.901,57
106.901,57
48.105,71
58.795,86
0,55 Επιχορηγούµενη
84
83,687 ΕΑ-25165
ΒΙΤΑΦΑΡΜ Ε.Π.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
61.500,10
61.500,10
27.675,04
33.825,06
0,55 Επιχορηγούµενη
85
83,684 ΕΑ-29725
ΓΚΑΛΕΡΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ALPHA BANK ΑΕ
276.142,86
200.000,00
90.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
86
83,673 ΕΑ-40234
OTO ΠΑΡΚ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΕΠΕ
ALPHA BANK ΑΕ
193.927,51
193.927,51
87.267,38
106.660,13
0,55 Επιχορηγούµενη
87
83,660 ΕΑ-00129
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
71.352,66
71.352,66
14.270,53
39.243,96
0,55 Επιχορηγούµενη
88
83,555 ΕΑ-29585
ΙΝΤΕΡΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
224.514,86
200.000,00
40.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
89
83,538 ΕΑ-10543
∆. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
114.448,23
102.212,49
45.995,62
56.216,87
0,55 Επιχορηγούµενη
90
83,485 ΕΑ-37522
GAMKO ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΠΟΡΙΚΗ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΝΑΥΤΙΛΑΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
142.130,29
142.130,29
63.958,63
78.171,66
0,55 Επιχορηγούµενη
91
83,160 ΕΑ-39860
ΠΕΤΑΛΙ∆Η ΕΛΕΝΗ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
98.432,55
97.934,05
19.586,81
53.863,73
0,55 Επιχορηγούµενη
92
83,150 ΕΑ-28693
Γ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
69.135,75
69.135,75
31.111,09
38.024,66
0,55 Επιχορηγούµενη
93
83,115 ΕΑ-38287
ESTROCHEM XHMIKA AEBE
MARFIN EGNATIA BANK
51.084,08
51.084,08
22.987,84
28.096,24
0,55 Επιχορηγούµενη
94
83,091 ΕΑ-25416
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΚΟΣ
ALPHA BANK ΑΕ
231.415,91
200.000,00
41.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
95
83,088 ΕΑ-10853
ΚΑΝΑΤΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
197.672,00
189.065,26
85.079,37
103.985,89
0,55 Επιχορηγούµενη
96
83,063 ΕΑ-08906
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
124.302,64
114.946,02
51.725,71
63.220,31
0,55 Επιχορηγούµενη
97
83,058 ΕΑ-18927
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
107.014,84
91.605,56
41.222,50
50.383,06
0,55 Επιχορηγούµενη
98
83,047 ΕΑ-17913
ΣΦ Μ.∆ΟΥΖΕΝΗ-ΝΤΟΒΙΝΟΥ Θ ∆ΟΥΖΕΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
155.015,51
155.015,51
69.756,98
85.258,53
0,55 Επιχορηγούµενη
99
83,035 ΕΑ-33203
ΤΗΛΙΑΚΟΣ Φ. - ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ & ΣΙΑ ΕΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
195.901,00
192.422,11
86.589,95
105.832,16
0,55 Επιχορηγούµενη
73
84,360 ΕΑ-35233
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ALPHA BANK ΑΕ
74
84,257 ΕΑ-42073
ABOVE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
75
84,240 ΕΑ-43417
76
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
45.220,00
45.220,00
9.044,00
24.871,00
0,55 Επιχορηγούµενη
75.450,92
75.450,92
15.090,18
41.498,01
0,55 Επιχορηγούµενη
MARFIN EGNATIA BANK
48.674,36
48.674,36
21.903,46
26.770,90
0,55 Επιχορηγούµενη
UNIGLASS ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΑΛΟΥ EΠΕ
MARFIN EGNATIA BANK
125.129,13
122.662,24
55.198,01
67.464,23
0,55 Επιχορηγούµενη
68.297,35
68.297,35
30.733,81
37.563,54
0,55 Επιχορηγούµενη
144.846,38
144.846,38
65.180,87
79.665,51
0,55 Επιχορηγούµενη
52.293,24
51.428,68
10.285,74
28.285,77
0,55 Επιχορηγούµενη
26.900,00
26.900,00
12.105,00
14.795,00
0,55 Επιχορηγούµενη
80.097,44
97.896,87
0,55 Επιχορηγούµενη
100
82,987 ΕΑ-03506
Σ.ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
101
82,950 ΕΑ-40213
ΘΩΜΑΣ ΡΟΥΣΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
102
82,948 ΕΑ-31441
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
103
82,900 ΕΑ-13337
104
82,837 ΕΑ-01912
ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
105
82,834 ΕΑ-37628
Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ALPHA BANK ΑΕ
106
82,808 ΕΑ-26902
ΕΛΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
107
82,746 ΕΑ-27537
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
108
82,686 ΕΑ-38303
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΘΑΝ ΨΗΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ,
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ
ΥΠΟ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
177.994,31
177.994,31
109
82,665 ΕΑ-28864
Π ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΗΣ Μ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
170.152,00
168.591,58
75.866,21
92.725,37
0,55 Επιχορηγούµενη
110
82,576 ΕΑ-11157
ΤΣΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
60.211,55
60.211,55
27.095,20
33.116,35
0,55 Επιχορηγούµενη
111
82,547 ΕΑ-00388
ΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
64.130,00
64.130,00
12.826,00
35.271,50
0,55 Επιχορηγούµενη
112
82,502 ΕΑ-47559
ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
76.500,00
76.315,79
34.342,11
41.973,68
0,55 Επιχορηγούµενη
113
82,439 ΕΑ-27356
P. CHEM PROFESSIONAL CHEMICAL PRODUCTS HELLAS
ALPHA BANK ΑΕ
Α.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
194.672,50
192.545,00
86.645,25
105.899,75
0,55 Επιχορηγούµενη
114
82,400 ΕΑ-13524
ΡΑΣΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
129.300,00
128.778,95
57.950,53
70.828,42
0,55 Επιχορηγούµενη
115
82,351 ΕΑ-11397
ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
157.499,84
157.499,84
70.874,93
86.624,91
0,55 Επιχορηγούµενη
116
82,333 ΕΑ-39669
Ν.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΕΠΕ
MARFIN EGNATIA BANK
73.969,28
73.969,28
14.793,86
40.683,10
0,55 Επιχορηγούµενη
117
82,314 ΕΑ-45569
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
73.968,05
71.608,47
32.223,81
39.384,66
0,55 Επιχορηγούµενη
118
82,303 ΕΑ-18856
Χ. ΣΙΟΥΛΗΣ - Ζ. ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
75.266,78
68.354,51
13.670,90
37.594,98
0,55 Επιχορηγούµενη
119
82,239 ΕΑ-30179
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ-ΦΥΤΩΝ-ΨΑΘΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ALPHA BANK ΑΕ
127.997,00
127.997,00
57.598,65
70.398,35
0,55 Επιχορηγούµενη
120
82,238 ΕΑ-07789
Χ.∆ΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
88.377,00
88.377,00
39.769,65
48.607,35
0,55 Επιχορηγούµενη
121
82,178 ΕΑ-23214
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
21.697,60
21.576,42
9.709,39
11.867,03
0,55 Επιχορηγούµενη
122
82,175 ΕΑ-29995
Π. Ι ΚΑΙ ∆. ΑΝΘΗΣ Ο.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
160.679,00
160.679,00
72.305,55
88.373,45
0,55 Επιχορηγούµενη
123
82,172 ΕΑ-32016
CNTS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
MARFIN EGNATIA BANK
125.205,00
125.205,00
41.993,76
68.862,75
0,55 Επιχορηγούµενη
124
82,113 ΕΑ-45904
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ALPHA BANK ΑΕ
120.378,00
120.378,00
54.170,10
66.207,90
0,55 Επιχορηγούµενη
125
82,099 ΕΑ-47357
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
ALPHA BANK ΑΕ
47.620,00
47.620,00
21.429,00
26.191,00
0,55 Επιχορηγούµενη
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
126
82,074 ΕΑ-17288
ΙΝΤΕΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
54.568,00
49.355,79
22.210,11
27.145,68
0,55 Επιχορηγούµενη
127
82,064 ΕΑ-39606
ΜΑΡΚΑΛ Ε.Π.Ε
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
187.604,73
187.604,73
37.520,95
103.182,60
0,55 Επιχορηγούµενη
128
82,051 ΕΑ-20059
ΑΦΟΙ ΣΠΥΡΟΥ ΚΟΡΚΙ∆Η & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
124.099,53
119.599,51
53.819,78
65.779,73
0,55 Επιχορηγούµενη
129
82,043 ΕΑ-16633
ALPHA BANK ΑΕ
117.422,50
117.422,50
23.484,50
64.582,38
0,55 Επιχορηγούµενη
130
82,036 ΕΑ-02290
99.581,68
99.581,68
44.811,76
54.769,92
0,55 Επιχορηγούµενη
131
82,028 ΕΑ-42518
ΜΕΤΡΟΝ ∆ΙΑΓΝΩΣΙΣ ΑΕ
ALPHA BANK ΑΕ
147.046,50
144.010,68
64.804,81
79.205,87
0,55 Επιχορηγούµενη
132
82,001 ΕΑ-39195
ΜΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ALPHA BANK ΑΕ
103.184,00
103.184,00
46.432,80
56.751,20
0,55 Επιχορηγούµενη
133
81,957 ΕΑ-39342
ΓΕΡΑΓΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
74.663,00
74.663,00
14.932,60
41.064,65
0,55 Επιχορηγούµενη
134
81,946 ΕΑ-38918
ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ALPHA BANK ΑΕ
89.996,00
82.448,42
37.101,79
45.346,63
0,55 Επιχορηγούµενη
135
81,916 ΕΑ-37102
∆ΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
145.226,20
128.823,66
25.764,73
70.853,01
0,55 Επιχορηγούµενη
136
81,856 ΕΑ-20350
EQUINOX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
40.937,20
40.937,20
8.187,44
22.515,46
0,55 Επιχορηγούµενη
137
81,842 ΕΑ-25907
ΡΟΥΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
216.729,69
200.000,00
40.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
138
81,840 ΕΑ-37589
∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
57.391,67
53.001,76
23.850,79
29.150,97
0,55 Επιχορηγούµενη
139
81,800 ΕΑ-35352
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
MARFIN EGNATIA BANK
190.760,00
190.760,00
85.842,00
104.918,00
0,55 Επιχορηγούµενη
112.248,26
107.603,43
48.421,54
59.181,89
0,55 Επιχορηγούµενη
132.450,00
132.450,00
26.490,00
72.847,50
0,55 Επιχορηγούµενη
127.389,32
127.389,32
57.325,19
70.064,13
0,55 Επιχορηγούµενη
38.700,00
37.578,95
7.515,79
20.668,42
0,55 Επιχορηγούµενη
56.360,01
51.620,05
10.324,01
28.391,03
0,55 Επιχορηγούµενη
PROFITEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΙΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
140
81,776 ΕΑ-36017
ISO-PLUS AE
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
141
81,770 ΕΑ-44357
Κ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚAI ΥΙΟΣ Ο.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
142
81,731 ΕΑ-34626
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΑΒΡΟΥ
143
81,718 ΕΑ-47004
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
144
81,697 ΕΑ-31663
ΚΑΒΟΥΡΑΣ Π & ΣΙΑ ΕΠΕ
ALPHA BANK ΑΕ
145
81,693 ΕΑ-36315
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
137.048,50
137.048,50
27.409,70
75.376,68
0,55 Επιχορηγούµενη
146
81,602 ΕΑ-41300
ΑΣΤΕΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ - ΜΠΑΡΩ Κ ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
132.344,97
132.344,97
28.229,18
72.789,73
0,55 Επιχορηγούµενη
147
81,580 ΕΑ-39571
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΥΚΟΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΟΥ ΟΕ
MARFIN EGNATIA BANK
71.467,85
71.467,85
32.160,53
39.307,32
0,55 Επιχορηγούµενη
148
81,552 ΕΑ-12178
ΜΑΤΘΑΙΟΣ Γ. ΜΑΡΡΑΣ
ALPHA BANK ΑΕ
149
81,531 ΕΑ-37197
ΡΑΙΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
MARFIN EGNATIA BANK
150
81,526 ΕΑ-24713
151
81,512 ΕΑ-01371
152
81,510 ΕΑ-27620
ΕΥΡΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
ΕΙ∆ΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΑΦΟΙ ∆ΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΒΡΟΝΤΙΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
153
81,479 ΕΑ-17595
ΤΟΠΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε
154
81,477 ΕΑ-40326
85.497,44
85.497,44
38.473,85
47.023,59
0,55 Επιχορηγούµενη
162.960,00
162.960,00
47.519,14
89.628,00
0,55 Επιχορηγούµενη
181.723,00
181.723,00
81.775,35
99.947,65
0,55 Επιχορηγούµενη
179.171,00
178.621,00
80.379,45
98.241,55
0,55 Επιχορηγούµενη
38.665,78
38.665,78
17.399,60
21.266,18
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
71.536,99
71.536,99
14.307,40
39.345,34
0,55 Επιχορηγούµενη
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
35.870,51
31.617,64
6.323,53
17.389,70
0,55 Επιχορηγούµενη
A/A
155
Βαθµός
Κωδ.Έργου
81,468 ΕΑ-41050
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΑΦΟΙ ΛΥΓΝΟΥ 0Ε
MARFIN EGNATIA BANK
142.065,07
141.963,23
63.883,45
78.079,78
0,55 Επιχορηγούµενη
105.625,00
105.625,00
47.531,25
58.093,75
0,55 Επιχορηγούµενη
156
81,461 ΕΑ-43978
ΣΚΟΡ∆ΑΚΗΣ Α.Ε.
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
157
81,434 ΕΑ-38162
ΓΙΑΤΡΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
50.181,29
50.181,29
11.090,07
27.599,71
0,55 Επιχορηγούµενη
158
81,425 ΕΑ-21587
ΚΑΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
50.646,95
48.891,53
22.001,19
26.890,34
0,55 Επιχορηγούµενη
159
81,413 ΕΑ-15908
ΝΕΑΣΗ Ε.Π.Ε ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΧΑΡΤΟΥ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙ∆
ALPHA BANK ΑΕ
96.777,40
95.239,37
42.857,72
52.381,65
0,55 Επιχορηγούµενη
160
81,397 ΕΑ-47087
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΙΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΙΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
161.247,25
161.247,25
32.249,45
88.685,99
0,55 Επιχορηγούµενη
161
81,391 ΕΑ-32362
ΖΗΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
78.269,30
78.269,30
35.221,18
43.048,12
0,55 Επιχορηγούµενη
162
81,387 ΕΑ-13102
INFINITUM ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Ε.
140.618,01
140.618,01
28.123,60
77.339,91
0,55 Επιχορηγούµενη
163
81,376 ΕΑ-13716
Α. ΜΟΝΑΧΟΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
77.922,00
77.624,21
34.930,89
42.693,32
0,55 Επιχορηγούµενη
164
81,361 ΕΑ-04711
VICAN N.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ&ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ALPHA BANK ΑΕ
83.730,99
83.730,99
37.678,95
46.052,04
0,55 Επιχορηγούµενη
165
81,352 ΕΑ-44964
Π. Ι. ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
24.769,18
24.769,18
11.146,13
13.623,05
0,55 Επιχορηγούµενη
166
81,320 ΕΑ-30199
ΑΦΟΙ ∆ΟΥΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
130.075,43
130.075,43
58.533,94
71.541,49
0,55 Επιχορηγούµενη
167
81,274 ΕΑ-16539
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
91.537,50
91.537,50
41.191,87
50.345,63
0,55 Επιχορηγούµενη
168
81,253 ΕΑ-13297
∆ΗΜ.ΚΙΟΥΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
98.175,00
98.175,00
44.178,75
53.996,25
0,55 Επιχορηγούµενη
169
81,245 ΕΑ-12390
BUSINESS EFFECT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
MARFIN EGNATIA BANK
37.621,89
37.621,89
16.929,85
20.692,04
0,55 Επιχορηγούµενη
170
81,244 ΕΑ-10505
ΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ¨ΡΥΘΜΟΣ" UFR-TEAM
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
134.046,25
128.890,79
25.778,16
70.889,93
0,55 Επιχορηγούµενη
171
81,211 ΕΑ-30898
ΖΩΗ ΧΡ. ΣΚΟΥΡΑ
ALPHA BANK ΑΕ
67.849,01
67.849,01
30.532,05
37.316,96
0,55 Επιχορηγούµενη
148.888,67
148.888,67
37.222,17
81.888,77
0,55 Επιχορηγούµενη
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
67.079,17
67.079,17
13.415,84
36.893,54
0,55 Επιχορηγούµενη
56.875,00
55.131,58
24.809,21
30.322,37
0,55 Επιχορηγούµενη
252.094,88
200.000,00
90.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
42 DEGREES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΜΟ∆ΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΒΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
172
81,190 ΕΑ-10595
173
81,177 ΕΑ-08621
174
81,152 ΕΑ-20016
ΜΠΟNΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ALPHA BANK ΑΕ
175
81,138 ΕΑ-16364
ΜΑΝΤΟΥΡΕΚΑ ΧΡ. ΑΦΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
176
81,134 ΕΑ-37400
ΧΡ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
44.035,00
44.035,00
8.807,00
24.219,25
0,55 Επιχορηγούµενη
177
81,128 ΕΑ-33257
ΚΕ∆ΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
49.092,73
49.092,73
22.091,73
27.001,00
0,55 Επιχορηγούµενη
178
81,099 ΕΑ-19652
Γ. ΣΑΙΤΗ και ΣΙΑ Ο.Ε
MARFIN EGNATIA BANK
84.162,86
80.508,27
36.228,72
44.279,55
0,55 Επιχορηγούµενη
179
81,087 ΕΑ-07995
ΠΡΙΦΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΠΟΓΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Ο.Ε.
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
190.021,65
190.021,65
85.509,74
104.511,91
0,55 Επιχορηγούµενη
180
81,004 ΕΑ-23381
ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
156.566,21
156.566,21
31.313,24
86.111,42
0,55 Επιχορηγούµενη
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
181
80,971 ΕΑ-35648
ΑΦΟΙ ΓΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆Η ΟΕ
182
80,969 ΕΑ-34388
ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
183
80,962 ΕΑ-25935
ΕΠΚΟ INTERNATIONAL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
184
80,950 ΕΑ-26241
185
186
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
30.866,58
30.866,58
13.889,96
16.976,62
0,55 Επιχορηγούµενη
73.654,25
73.654,25
33.144,41
40.509,84
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
76.036,78
66.772,40
13.354,48
36.724,82
0,55 Επιχορηγούµενη
ΑΝΤΙΠΡ-ΕΙΣΑΓ-ΕΞΑΓ-ΚΑΤΑΣΚ-ΕΜΠΟΡΙΟ ∆.Α.ΜΠ Ε.Π.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
91.340,21
91.340,21
18.268,04
50.237,12
0,55 Επιχορηγούµενη
80,944 ΕΑ-47141
ΤΣΙΒΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
73.700,00
73.700,00
14.740,00
40.535,00
0,55 Επιχορηγούµενη
80,847 ΕΑ-18297
ΒΕΡΜΑ ΝΤΡΑΓΚΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
200.000,00
200.000,00
90.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
89.250,83
89.211,40
40.145,13
49.066,27
0,55 Επιχορηγούµενη
187
80,838 ΕΑ-02792
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
188
80,800 ΕΑ-25239
ΣΑΝΙΜΠΕΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ALPHA BANK ΑΕ
107.461,37
107.442,72
21.488,54
59.093,50
0,55 Επιχορηγούµενη
189
80,795 ΕΑ-13571
ΣΟΛΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ALPHA BANK ΑΕ
38.000,00
38.000,00
17.100,00
20.900,00
0,55 Επιχορηγούµενη
190
80,773 ΕΑ-42821
Ι. ΚΑΣΣΟΣ- Θ. ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ ΟΕ
ALPHA BANK ΑΕ
95.000,00
94.736,84
42.631,58
52.105,26
0,55 Επιχορηγούµενη
191
80,730 ΕΑ-10774
Ε.∆ΕΜΕΡΟΥΤΗΣ - Ι.ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ O.E.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
183.499,46
183.499,46
36.699,90
100.924,70
0,55 Επιχορηγούµενη
192
80,702 ΕΑ-02816
ΜΠΕΜΠΛΙ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
127.381,90
127.381,90
57.321,85
70.060,05
0,55 Επιχορηγούµενη
193
80,660 ΕΑ-38325
X. ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
168.538,55
168.538,55
75.842,35
92.696,20
0,55 Επιχορηγούµενη
194
80,647 ΕΑ-38392
ΚΟΙΤΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
MARFIN EGNATIA BANK
126.114,00
126.114,00
56.751,30
69.362,70
0,55 Επιχορηγούµενη
195
80,637 ΕΑ-23038
POLO Α.Β.Ε.Ε.
MARFIN EGNATIA BANK
40.175,00
39.868,42
17.940,79
21.927,63
0,55 Επιχορηγούµενη
196
80,632 ΕΑ-38789
ΑΡΣΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ
MARFIN EGNATIA BANK
75.583,00
75.583,00
22.674,90
41.570,65
0,55 Επιχορηγούµενη
197
80,600 ΕΑ-48255
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΕΠΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
194.205,35
194.205,35
87.392,41
106.812,94
0,55 Επιχορηγούµενη
198
80,593 ΕΑ-16488
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
84.292,21
84.292,21
37.931,49
46.360,72
0,55 Επιχορηγούµενη
199
80,587 ΕΑ-27754
ΣΥΣ-ΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Α Φ ΣΑΚΚΟΥ Ε.ΣΑΚΚΟΥ &ΣΙΑ ΟΕ
83.764,66
83.764,66
37.694,10
46.070,56
0,55 Επιχορηγούµενη
200
80,560 ΕΑ-22890
ΝΙΚ. & ΚΩΝ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ - ΧΡ. ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ Ο.Ε.
200.589,99
200.000,00
40.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
201
80,557 ΕΑ-35601
Α ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
132.536,00
132.536,00
59.641,20
72.894,80
0,55 Επιχορηγούµενη
202
80,498 ΕΑ-25748
ΑΛΚΗ ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
185.166,94
183.333,62
62.003,43
100.833,49
0,55 Επιχορηγούµενη
203
80,495 ΕΑ-19765
ΝΤΑΛΤΕΚ ΑΕΒΕ
ALPHA BANK ΑΕ
57.030,84
57.030,84
25.663,88
31.366,96
0,55 Επιχορηγούµενη
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
35.299,61
35.299,61
15.884,82
19.414,79
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
68.300,00
68.300,00
30.735,00
37.565,00
0,55 Επιχορηγούµενη
MARFIN EGNATIA BANK
38.262,76
38.262,76
17.218,24
21.044,52
0,55 Επιχορηγούµενη
204
80,467 ΕΑ-19819
205
80,463 ΕΑ-22402
ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΕΝΤΟΥ-ΦΙΛΑΛΗΘΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
206
80,450 ΕΑ-14437
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
207
80,414 ΕΑ-37207
Χ. & Φ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ O.E.
MARFIN EGNATIA BANK
208
80,412 ΕΑ-40570
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
ALPHA BANK ΑΕ
42.968,88
42.950,46
8.590,09
23.622,75
0,55 Επιχορηγούµενη
168.632,64
168.632,64
75.884,69
92.747,95
0,55 Επιχορηγούµενη
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
209
80,400 ΕΑ-14453
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
68.391,16
68.391,16
20.000,00
37.615,14
0,55 Επιχορηγούµενη
210
80,387 ΕΑ-13437
ΓΚΙΟΚΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
97.550,00
96.900,00
33.915,00
62.985,00
0,65 Επιχορηγούµενη
211
80,386 ΕΑ-30294
ΝΗΡΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
53.474,75
53.474,75
24.063,64
29.411,11
0,55 Επιχορηγούµενη
212
80,338 ΕΑ-37228
B. & X. ΡΕΜΟΥΝ∆ΟΣ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
55.930,48
54.340,96
24.453,43
29.887,53
0,55 Επιχορηγούµενη
213
80,329 ΕΑ-13399
ΧΡ.ΚΑΤΣΟΥΠΑΣ-ΑΧ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ALPHA BANK ΑΕ
204.475,23
200.000,00
90.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
214
80,311 ΕΑ-08783
ΠΑΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
156.059,00
142.693,68
64.212,16
78.481,52
0,55 Επιχορηγούµενη
215
80,269 ΕΑ-14708
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Κ. - ΚΑΡΜΗΣ ∆. Ο.Ε
ALPHA BANK ΑΕ
46.436,86
46.436,86
9.287,38
25.540,27
0,55 Επιχορηγούµενη
216
80,229 ΕΑ-33420
PALAMA ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕ
ALPHA BANK ΑΕ
83.020,42
83.020,42
16.604,09
45.661,23
0,55 Επιχορηγούµενη
217
80,214 ΕΑ-41343
ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΓΙΟΥ - ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Ο.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
119.700,00
119.700,00
53.865,00
65.835,00
0,55 Επιχορηγούµενη
218
80,203 ΕΑ-21584
ΞΥ∆ΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ALPHA BANK ΑΕ
58.875,00
58.875,00
26.493,75
32.381,25
0,55 Επιχορηγούµενη
219
80,200 ΕΑ-32558
Σ.ΣΙΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ Ε.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
40.260,76
40.260,76
8.237,17
22.143,42
0,55 Επιχορηγούµενη
220
80,191 ΕΑ-28715
ΚΑΛΥΒΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
100.017,55
100.017,55
45.007,90
55.009,65
0,55 Επιχορηγούµενη
221
80,188 ΕΑ-23012
ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
MARFIN EGNATIA BANK
46.755,72
46.755,72
21.040,07
25.715,65
0,55 Επιχορηγούµενη
222
80,181 ΕΑ-24576
ECOFARM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆Η
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
67.435,60
62.079,11
27.935,60
34.143,51
0,55 Επιχορηγούµενη
223
80,104 ΕΑ-01359
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΑΦΟΙ Α∆ΑΜΑΚΟΥ Α.Ε
ALPHA BANK ΑΕ
179.263,44
179.263,44
35.852,69
98.594,89
0,55 Επιχορηγούµενη
224
80,084 ΕΑ-19803
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ALPHA BANK ΑΕ
111.238,00
111.238,00
50.057,10
61.180,90
0,55 Επιχορηγούµενη
225
80,083 ΕΑ-44988
Α.ΚΑΙ Π. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ Ο.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
75.211,04
75.211,04
33.844,97
41.366,07
0,55 Επιχορηγούµενη
226
80,053 ΕΑ-12958
ΑΦΟΙ ΓΡΗΓ. ΒΕΡΟΥΛΗ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
94.776,40
94.776,40
42.649,38
52.127,02
0,55 Επιχορηγούµενη
227
80,027 ΕΑ-43714
DEW POINT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
93.001,00
93.001,00
41.850,45
51.150,55
0,55 Επιχορηγούµενη
228
80,002 ΕΑ-42621
XΙΛΝΤΑ NΤΕ ΜΠΡΑΟΥΝ - ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
143.400,00
143.400,00
28.680,00
78.870,00
0,55 Επιχορηγούµενη
229
80,001 ΕΑ-44916
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΛΝΤΙΣΗ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
134.820,00
131.389,47
59.125,26
72.264,21
0,55 Επιχορηγούµενη
40.896,03
38.995,82
17.548,12
21.447,70
0,55 Επιχορηγούµενη
132.665,00
123.730,00
55.678,50
68.051,50
0,55 Επιχορηγούµενη
36.520,00
36.520,00
16.434,00
20.086,00
0,55 Επιχορηγούµενη
230
79,950 ΕΑ-42505
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Π.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΛ.ΤΡΑΝΟΥ∆Η ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
231
79,862 ΕΑ-19528
ΦΑΣΜΠΑΚ ΕΝ∆ΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
232
79,859 ΕΑ-47308
ΛΙΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
233
79,855 ΕΑ-21447
Ε. ΚΑΝΤΙΩΤΗ Κ ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
224.556,72
200.000,00
90.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
234
79,855 ΕΑ-21605
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
174.742,03
174.742,03
78.633,91
96.108,12
0,55 Επιχορηγούµενη
235
79,788 ΕΑ-40713
ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙ∆ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
130.972,00
130.972,00
26.194,40
72.034,60
0,55 Επιχορηγούµενη
236
79,763 ΕΑ-15862
Α. ΜΕΡΜΙΓΚΗ-ΖΑΧΑΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
63.138,00
61.736,84
27.781,58
33.955,26
0,55 Επιχορηγούµενη
237
79,748 ΕΑ-26265
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
64.902,14
64.902,14
29.205,96
35.696,18
0,55 Επιχορηγούµενη
238
79,744 ΕΑ-03465
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
42.737,26
39.723,43
17.875,54
21.847,89
0,55 Επιχορηγούµενη
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
239
79,728 ΕΑ-16142
BOYKAΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
240
79,699 ΕΑ-20428
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
241
79,684 ΕΑ-16228
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
242
79,673 ΕΑ-13659
243
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
198.750,50
198.750,50
89.437,72
109.312,78
0,55 Επιχορηγούµενη
48.050,00
47.947,37
21.576,32
26.371,05
0,55 Επιχορηγούµενη
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
195.225,00
188.421,05
84.789,47
103.631,58
0,55 Επιχορηγούµενη
TAXYΠΑΚ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ &
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Μ/ΕΠΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
189.688,92
189.688,92
37.937,78
104.328,91
0,55 Επιχορηγούµενη
79,648 ΕΑ-35397
ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
83.421,45
83.421,45
17.952,30
45.881,80
0,55 Επιχορηγούµενη
244
79,641 ΕΑ-36111
ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
50.405,00
50.405,00
22.682,25
27.722,75
0,55 Επιχορηγούµενη
245
79,601 ΕΑ-12919
ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
155.965,00
155.965,00
70.184,25
85.780,75
0,55 Επιχορηγούµενη
246
79,600 ΕΑ-07382
MICROBIOLAND ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
79.587,19
78.407,57
15.681,52
43.124,16
0,55 Επιχορηγούµενη
247
79,600 ΕΑ-46799
ΡΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ALPHA BANK ΑΕ
168.570,50
168.570,50
75.856,72
92.713,78
0,55 Επιχορηγούµενη
248
79,593 ΕΑ-01806
METALLO ROLL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
197.186,07
197.186,07
39.437,21
108.452,34
0,55 Επιχορηγούµενη
249
79,548 ΕΑ-44109
Ν.ΛΑΤΙΝΑΚΗΣ ∆ ΡΗΓΑΣ ΟΕ
ALPHA BANK ΑΕ
97.337,49
74.129,22
33.358,15
40.771,07
0,55 Επιχορηγούµενη
171.390,00
171.390,00
77.125,50
94.264,50
0,55 Επιχορηγούµενη
72.049,50
72.049,50
32.422,27
39.627,23
0,55 Επιχορηγούµενη
250
79,547 ΕΑ-16329
ΓΡ.ΜΟΦΟΡΗΣ-Π.ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
251
79,526 ΕΑ-15237
Γ. ΚΛΑ∆ΟΣ Ε.Ε.
MARFIN EGNATIA BANK
252
79,517 ΕΑ-09871
ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
32.004,00
32.004,00
6.401,80
17.602,20
0,55 Επιχορηγούµενη
253
79,507 ΕΑ-03658
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
100.720,00
46.517,78
20.933,00
25.584,78
0,55 Επιχορηγούµενη
249.228,13
200.000,00
90.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
54.521,40
54.521,40
24.534,63
29.986,77
0,55 Επιχορηγούµενη
254
79,493 ΕΑ-29520
Γ.Φ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
255
79,462 ΕΑ-43725
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΠΟΥ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
256
79,450 ΕΑ-45803
ANKEΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
MARFIN EGNATIA BANK
22.729,84
22.729,84
10.228,43
12.501,41
0,55 Επιχορηγούµενη
257
79,445 ΕΑ-29465
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
68.382,61
68.382,61
13.676,52
37.610,44
0,55 Επιχορηγούµενη
258
79,439 ΕΑ-36530
ΜΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
116.695,15
116.695,15
23.339,03
64.182,33
0,55 Επιχορηγούµενη
259
79,381 ΕΑ-44669
Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - Μ. ΟΡΙΕΤΑ -Γ.ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
35.586,41
35.586,41
7.117,28
19.572,53
0,55 Επιχορηγούµενη
260
79,365 ΕΑ-14173
ΚΑΡ∆ΙΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ALPHA BANK ΑΕ
70.774,56
69.867,96
31.440,58
38.427,38
0,55 Επιχορηγούµενη
126.905,00
126.905,00
57.107,25
69.797,75
0,55 Επιχορηγούµενη
261
79,331 ΕΑ-14640
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
262
79,306 ΕΑ-14994
ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ALPHA BANK ΑΕ
39.856,14
39.856,14
17.935,26
21.920,88
0,55 Επιχορηγούµενη
263
79,305 ΕΑ-33431
ΠΝΟΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Β. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
143.923,00
139.918,95
27.983,79
76.955,42
0,55 Επιχορηγούµενη
264
79,301 ΕΑ-24493
GOLDEN TIMES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
149.341,50
140.359,47
63.161,76
77.197,71
0,55 Επιχορηγούµενη
265
79,289 ΕΑ-08725
ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ ΟΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
86.569,18
86.569,18
17.313,83
47.613,05
0,55 Επιχορηγούµενη
266
79,274 ΕΑ-07066
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥΕ.ΚΡΕΚΑ Ο.Ε.
105.384,46
105.384,46
47.423,01
57.961,45
0,55 Επιχορηγούµενη
267
79,273 ΕΑ-09152
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
42.500,00
42.500,00
19.125,00
23.375,00
0,55 Επιχορηγούµενη
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΙ∆Η ΑΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
152.276,00
152.276,00
68.524,20
83.751,80
0,55 Επιχορηγούµενη
54.594,78
54.082,93
24.337,32
29.745,61
0,55 Επιχορηγούµενη
81.153,64
81.153,64
16.230,73
44.634,50
0,55 Επιχορηγούµενη
149.715,00
127.474,61
57.363,57
70.111,04
0,55 Επιχορηγούµενη
145.431,55
145.431,55
31.994,94
79.987,35
0,55 Επιχορηγούµενη
83.979,14
83.979,14
17.790,61
46.188,53
0,55 Επιχορηγούµενη
32.275,98
32.275,98
14.524,19
17.751,79
0,55 Επιχορηγούµενη
147.800,00
135.600,00
40.680,00
74.580,00
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
84.010,00
84.010,00
37.804,50
46.205,50
0,55 Επιχορηγούµενη
NIΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
63.003,20
63.003,20
28.351,44
34.651,76
0,55 Επιχορηγούµενη
78,895 ΕΑ-21670
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
69.095,00
69.095,00
31.092,75
38.002,25
0,55 Επιχορηγούµενη
279
78,885 ΕΑ-16878
SIDERINA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
106.499,42
93.895,71
42.253,07
51.642,64
0,55 Επιχορηγούµενη
280
78,862 ΕΑ-48192
ΧΕΜΙΠΑΚ ΕΠΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
83.688,37
83.688,37
37.659,77
46.028,60
0,55 Επιχορηγούµενη
281
78,845 ΕΑ-07280
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι. - ΜΗΣΙΑΡΗΣ Α. - ΡΟΡΡΗΣ Α. Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
148.750,78
147.750,78
29.550,16
81.262,93
0,55 Επιχορηγούµενη
282
78,809 ΕΑ-00676
Σ. ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
91.649,64
87.511,73
39.380,28
48.131,45
0,55 Επιχορηγούµενη
283
78,806 ΕΑ-16511
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΙΚΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
44.790,95
44.790,95
20.155,93
24.635,02
0,55 Επιχορηγούµενη
31.935,79
29.721,88
13.374,85
16.347,03
0,55 Επιχορηγούµενη
268
79,091 ΕΑ-47095
269
79,081 ΕΑ-16443
270
79,071 ΕΑ-09988
271
79,036 ΕΑ-01178
ELMAG HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
MARFIN EGNATIA BANK
ΕΠΕ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
272
79,023 ΕΑ-19351
∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΤΣΟΧΑΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ALPHA BANK ΑΕ
273
78,995 ΕΑ-19407
Α. ΑΝ∆ΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
274
78,993 ΕΑ-16952
275
78,955 ΕΑ-46174
276
78,936 ΕΑ-20828
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
277
78,901 ΕΑ-23871
278
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΘΥΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΘΥΜΟΥ
Α.Ε.
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SUITEL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
284
78,801 ΕΑ-21801
ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
285
78,784 ΕΑ-40986
ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
125.647,38
125.647,38
56.541,32
69.106,06
0,55 Επιχορηγούµενη
286
78,768 ΕΑ-28107
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Α.Ε.Τ.Β.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
162.807,16
162.807,16
73.263,22
89.543,94
0,55 Επιχορηγούµενη
287
78,754 ΕΑ-41199
∆. ΚΤΕΝΑΣ & ΣΙΑ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
219.271,92
179.126,10
80.606,74
98.519,36
0,55 Επιχορηγούµενη
288
78,725 ΕΑ-02941
ΝΕΦ - ΝΕΦ (NEF - NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
203.511,00
200.000,00
40.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
289
78,724 ΕΑ-26578
ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
282.222,18
200.000,00
90.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
290
78,709 ΕΑ-23542
ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
119.824,08
119.824,08
23.964,82
65.903,24
0,55 Επιχορηγούµενη
291
78,706 ΕΑ-09483
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
103.455,61
103.455,61
46.555,02
56.900,59
0,55 Επιχορηγούµενη
292
78,701 ΕΑ-31261
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
126.329,00
126.329,00
56.848,05
69.480,95
0,55 Επιχορηγούµενη
293
78,668 ΕΑ-36261
ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ALPHA BANK ΑΕ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
99.424,40
99.424,40
19.884,88
54.683,42
0,55 Επιχορηγούµενη
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
294
78,666 ΕΑ-00488
Β. ΡΟΚΚΟΣ - ∆. ΤΣΙΟΥΝΗΣ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
295
78,664 ΕΑ-41865
ΚΥΡΗΣ Β ΣΙΦΑΚΗΣ Ε ΟΕ
296
78,620 ΕΑ-44831
ΤΕΧΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
130.134,00
130.134,00
26.560,30
71.573,70
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
54.251,00
24.502,00
11.025,90
13.476,10
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
26.607,00
26.375,79
5.275,16
14.506,68
0,55 Επιχορηγούµενη
49.050,00
49.050,00
22.072,50
26.977,50
0,55 Επιχορηγούµενη
34.064,36
34.064,36
15.328,96
18.735,40
0,55 Επιχορηγούµενη
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
297
78,611 ΕΑ-40426
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
298
78,599 ΕΑ-36453
Κ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
299
78,593 ΕΑ-47480
TREE COMPANY CORPORATION-ΑΝΩΝΥΜΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣALPHA BANK ΑΕ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΑΦΩΝ
186.774,18
186.774,18
84.048,38
102.725,80
0,55 Επιχορηγούµενη
300
78,584 ΕΑ-41360
∆ΑΜΙΓΟΣ ΑΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ALPHA BANK ΑΕ
36.932,63
36.932,63
7.792,78
20.312,95
0,55 Επιχορηγούµενη
301
78,582 ΕΑ-22243
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΟ∆ΗΣ
ΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑ Ο.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
109.825,00
109.825,00
27.456,25
60.403,75
0,55 Επιχορηγούµενη
302
78,536 ΕΑ-36633
ORTHOBIOTICS Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
113.812,24
113.812,24
51.215,51
62.596,73
0,55 Επιχορηγούµενη
303
78,530 ΕΑ-28120
ΜΑΡΜΑΡΑ ΗΡΩ-ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
66.090,00
66.090,00
29.740,50
36.349,50
0,55 Επιχορηγούµενη
304
78,528 ΕΑ-09116
ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
56.268,97
56.072,60
11.214,52
30.839,93
0,55 Επιχορηγούµενη
305
78,517 ΕΑ-47633
Γ.ΚΟΝΤΙΛΙΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
85.900,00
85.900,00
38.655,00
47.245,00
0,55 Επιχορηγούµενη
306
78,488 ΕΑ-43086
Β. ΜΟΥΣΤΗΣ Ο.Ε.E
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
74.637,00
74.637,00
14.927,40
41.050,35
0,55 Επιχορηγούµενη
307
78,470 ΕΑ-16139
ΧΡΟΝΩΡΑ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
199.670,00
199.670,00
89.851,50
109.818,50
0,55 Επιχορηγούµενη
308
78,468 ΕΑ-19785
ΑΡΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
61.950,00
61.950,00
27.877,50
34.072,50
0,55 Επιχορηγούµενη
309
78,405 ΕΑ-44769
ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΑΝΤΡΙΓΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
33.500,00
33.500,00
15.075,00
18.425,00
0,55 Επιχορηγούµενη
310
78,371 ΕΑ-48159
ΒΑΙΟΣ Η. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΕΒΕ
MARFIN EGNATIA BANK
168.437,57
168.437,57
75.796,91
92.640,66
0,55 Επιχορηγούµενη
311
78,360 ΕΑ-35083
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΣΥΚΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
238.077,00
200.000,00
90.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
312
78,352 ΕΑ-17867
ΒΑΝ∆ΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
80.667,16
80.667,16
36.300,22
44.366,94
0,55 Επιχορηγούµενη
313
78,351 ΕΑ-06999
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
32.440,00
32.440,00
14.598,00
17.842,00
0,55 Επιχορηγούµενη
314
78,314 ΕΑ-39653
Α. ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
50.290,00
50.290,00
22.630,50
27.659,50
0,55 Επιχορηγούµενη
315
78,305 ΕΑ-36379
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΙ∆ΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ALPHA BANK ΑΕ
88.519,00
88.519,00
39.833,55
48.685,45
0,55 Επιχορηγούµενη
316
78,304 ΕΑ-29818
ΓΑΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
MARFIN EGNATIA BANK
20.672,52
20.672,52
9.302,63
11.369,89
0,55 Επιχορηγούµενη
317
78,259 ΕΑ-08893
Σ. ΛΙΝΑΡ∆ΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
118.703,20
118.703,20
23.740,64
65.286,76
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
107.850,00
84.800,00
38.160,00
46.640,00
0,55 Επιχορηγούµενη
ALPHA BANK ΑΕ
198.557,36
198.557,36
89.350,81
109.206,55
0,55 Επιχορηγούµενη
318
78,247 ΕΑ-11067
319
78,208 ΕΑ-43469
ΑΦΟΙ ∆. ΑΓΟΥΡΙ∆Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Γ. & Α. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ
Ο.Ε.
320
78,194 ΕΑ-14757
ΒΡΑΣΙ∆ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
129.358,45
129.358,45
25.871,70
71.147,15
0,55 Επιχορηγούµενη
321
78,183 ΕΑ-38185
ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
148.107,69
148.107,69
66.648,46
81.459,23
0,55 Επιχορηγούµενη
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
322
78,143 ΕΑ-27927
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
323
78,133 ΕΑ-14646
Γ.Γ. ΦΑΚΗΣ
324
78,121 ΕΑ-12404
ΑΝΟ∆ΟΣ Α.Ε.
325
78,085 ΕΑ-32965
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΥΛΙ∆Η-ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. MARFIN EGNATIA BANK
326
78,057 ΕΑ-28442
A & I ΜΑΤΖΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ
327
78,054 ΕΑ-46810
328
78,033 ΕΑ-48332
329
78,030 ΕΑ-14038
330
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
136.520,80
136.520,80
27.304,16
75.086,44
0,55 Επιχορηγούµενη
213.588,26
200.000,00
90.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
74.415,59
74.415,59
14.883,12
40.928,57
0,55 Επιχορηγούµενη
84.410,00
84.410,00
16.983,29
46.425,50
0,55 Επιχορηγούµενη
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
97.626,30
96.427,68
19.285,54
53.035,22
0,55 Επιχορηγούµενη
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
50.636,24
49.090,78
22.090,85
26.999,93
0,55 Επιχορηγούµενη
ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆Η Π. & ΣΙΑ ΟΒΕΕΤ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
72.015,00
72.015,00
32.406,75
39.608,25
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
24.226,03
24.226,03
10.901,71
13.324,32
0,55 Επιχορηγούµενη
78,029 ΕΑ-39844
ICTN SOLUTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΛΟΜΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙ∆Η
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
69.380,00
69.380,00
13.876,00
38.159,00
0,55 Επιχορηγούµενη
331
78,004 ΕΑ-38229
ΦΥΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Ε.Π.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
186.926,39
186.926,39
84.116,88
102.809,51
0,55 Επιχορηγούµενη
332
77,993 ΕΑ-26064
ΤΣΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
148.977,58
139.281,66
62.676,75
76.604,91
0,55 Επιχορηγούµενη
333
77,990 ΕΑ-08711
PPD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
ΕΝΤΟΛΩΝ
189.700,00
179.200,00
35.840,00
98.560,00
0,55 Επιχορηγούµενη
334
77,948 ΕΑ-10608
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
50.904,00
50.904,00
22.906,80
27.997,20
0,55 Επιχορηγούµενη
335
77,928 ΕΑ-14047
ΤΖΙΟΒΑΡΙ∆ΗΣ - ΖΩΤΟΣ Ο.Ε.
MARFIN EGNATIA BANK
66.951,31
66.951,31
13.390,26
36.823,22
0,55 Επιχορηγούµενη
336
77,919 ΕΑ-21945
ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΣΑΟΥΝΤ ΕΠΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
144.998,70
144.998,70
28.999,73
79.749,29
0,55 Επιχορηγούµενη
337
77,908 ΕΑ-11598
Λ.ΠΟ∆ΑΡΑΣ - Σ.ΠΛΕΤΣΑΣ ΑΕΒΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
86.856,00
86.856,00
39.085,20
47.770,80
0,55 Επιχορηγούµενη
338
77,904 ΕΑ-33721
Κ&Θ ΤΖΑΡΑΣ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
182.686,00
182.686,00
82.208,70
100.477,30
0,55 Επιχορηγούµενη
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
184.399,60
184.399,60
36.879,92
101.419,78
0,55 Επιχορηγούµενη
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
160.302,00
160.302,00
72.135,90
88.166,10
0,55 Επιχορηγούµενη
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
165.194,01
165.194,01
33.038,80
90.856,71
0,55 Επιχορηγούµενη
128.223,93
128.130,45
25.626,09
70.471,75
0,55 Επιχορηγούµενη
67.904,93
67.904,93
13.580,99
37.347,71
0,55 Επιχορηγούµενη
119.273,27
117.976,54
53.089,44
64.887,10
0,55 Επιχορηγούµενη
60.145,00
60.145,00
27.065,25
33.079,75
0,55 Επιχορηγούµενη
150.392,13
140.302,99
28.705,99
77.166,64
0,55 Επιχορηγούµενη
48.229,67
48.229,67
21.703,35
26.526,32
0,55 Επιχορηγούµενη
339
77,879 ΕΑ-39267
340
77,874 ΕΑ-40990
ΥΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
341
77,873 ΕΑ-00981
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
342
77,848 ΕΑ-47912
Γ. ΚΑΙ Ι. ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
343
77,841 ΕΑ-02567
ΤΣΙΑΜΠΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
344
77,834 ΕΑ-30920
ΣΜΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
345
77,825 ΕΑ-25721
ΑΝ. ΒΛΑΣΙΑ∆ΗΣ - ΗΛ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
346
77,798 ΕΑ-17943
ΑΦΟΙ ΛΥΡΑΚΗ Ε.Π.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΛΟΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
347
77,758 ΕΑ-35748
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
348
77,748 ΕΑ-06985
REINEKE HELLAS (ΡΑΙΝΕΚΕ ΕΛΛΑΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
48.186,00
48.186,00
9.637,20
26.502,30
0,55 Επιχορηγούµενη
349
77,747 ΕΑ-36902
Ν. ΠΑΠΑΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
83.500,00
83.500,00
37.575,00
45.925,00
0,55 Επιχορηγούµενη
350
77,744 ΕΑ-07125
ΙΝΝΟVATORS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
85.440,21
85.440,21
38.448,09
46.992,12
0,55 Επιχορηγούµενη
351
77,728 ΕΑ-04140
ΓΙΑΣΣΑΡΗΣ Α.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
160.930,36
150.095,12
67.542,80
82.552,32
0,55 Επιχορηγούµενη
352
77,727 ΕΑ-07715
ΑΘ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
196.420,66
196.420,66
88.389,30
108.031,36
0,55 Επιχορηγούµενη
353
77,718 ΕΑ-31230
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
93.998,89
93.998,89
42.299,50
51.699,39
0,55 Επιχορηγούµενη
354
77,712 ΕΑ-08452
WIRELESS INTELLIGENT TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
ΕΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
149.516,65
149.516,65
44.854,99
82.234,16
0,55 Επιχορηγούµενη
355
77,711 ΕΑ-13997
ΜΠΙΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
77.344,00
77.344,00
15.468,80
42.539,20
0,55 Επιχορηγούµενη
356
77,648 ΕΑ-45157
AΛΙΦΙΕΡΑΚΗ Ν. - ΜΑΚΡΥ∆ΑΚΗ Χ. Ο.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
159.424,10
159.424,10
31.884,82
87.683,26
0,55 Επιχορηγούµενη
357
77,636 ΕΑ-29467
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
59.870,52
59.870,52
26.941,73
32.928,79
0,55 Επιχορηγούµενη
358
77,614 ΕΑ-42843
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΠΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
199.760,00
199.760,00
39.952,00
109.868,00
0,55 Επιχορηγούµενη
359
77,594 ΕΑ-44473
ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α. ΛΟΥΚΙ∆ΗΣ
ALPHA BANK ΑΕ
69.235,00
69.235,00
31.155,75
38.079,25
0,55 Επιχορηγούµενη
360
77,542 ΕΑ-16442
Ι. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
179.852,03
177.938,98
35.587,80
97.866,44
0,55 Επιχορηγούµενη
361
77,530 ΕΑ-19913
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
198.347,64
170.193,00
76.586,85
93.606,15
0,55 Επιχορηγούµενη
362
77,470 ΕΑ-16653
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΥΩΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
181.584,62
169.182,00
76.131,90
93.050,10
0,55 Επιχορηγούµενη
363
77,454 ΕΑ-37021
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΨΙΛΙΚΩΝ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
170.014,60
170.014,60
76.506,57
93.508,03
0,55 Επιχορηγούµενη
364
77,447 ΕΑ-29949
Σ. ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ
ALPHA BANK ΑΕ
96.721,47
75.300,00
20.511,72
41.415,00
0,55 Επιχορηγούµενη
365
77,417 ΕΑ-45017
ΤΡΕΖΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
34.218,29
29.177,15
13.129,72
16.047,43
0,55 Επιχορηγούµενη
90.138,15
90.138,15
18.027,63
49.575,98
0,55 Επιχορηγούµενη
366
77,396 ΕΑ-30753
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
367
77,370 ΕΑ-33599
∆. ΒΑΙΛΑΣ-Κ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ-Ν. ΒΑΡΕΛΑΣ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
135.220,00
135.220,00
60.849,00
74.371,00
0,55 Επιχορηγούµενη
368
77,370 ΕΑ-47180
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΣ
MARFIN EGNATIA BANK
116.362,99
114.297,88
51.434,05
62.863,83
0,55 Επιχορηγούµενη
369
77,346 ΕΑ-27604
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
24.369,15
24.369,15
10.966,12
13.403,03
0,55 Επιχορηγούµενη
370
77,334 ΕΑ-01988
Ο∆ΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
51.084,14
51.084,14
10.216,83
28.096,28
0,55 Επιχορηγούµενη
371
77,329 ΕΑ-33067
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
182.678,79
182.678,79
82.205,46
100.473,33
0,55 Επιχορηγούµενη
84.965,00
84.965,00
38.234,25
46.730,75
0,55 Επιχορηγούµενη
90.446,97
90.446,97
40.701,14
49.745,83
0,55 Επιχορηγούµενη
114.077,49
114.077,49
22.815,50
62.742,62
0,55 Επιχορηγούµενη
85.151,95
85.151,95
38.318,38
46.833,57
0,55 Επιχορηγούµενη
372
77,318 ΕΑ-01824
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
373
77,311 ΕΑ-06265
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
374
77,310 ΕΑ-39570
ERBORA ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
375
77,296 ΕΑ-20751
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
376
77,290 ΕΑ-46580
DACH EQUIPMENT ΕΝΕΡΓ & ΜΗΧ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜ. ΜΟΝ/ΠΗ
ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
377
77,286 ΕΑ-40825
ΡΗΓΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
378
77,261 ΕΑ-31529
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Γ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
379
77,248 ΕΑ-16189
∆ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
380
77,247 ΕΑ-20252
Π. ΜΟΥΝΤΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
381
77,244 ΕΑ-05211
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ALPHA BANK ΑΕ
382
77,244 ΕΑ-29719
ΚΟΥΒΑΡΙΩΤΗΣ Γ.-∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
383
77,240 ΕΑ-37134
ΜΟΜΠΙΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
384
77,233 ΕΑ-08994
385
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
120.724,75
120.724,75
24.144,95
66.398,61
0,55 Επιχορηγούµενη
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
44.580,00
44.580,00
8.916,00
24.519,00
0,55 Επιχορηγούµενη
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
95.268,09
94.536,18
42.541,28
51.994,90
0,55 Επιχορηγούµενη
96.916,37
83.022,74
37.360,23
45.662,51
0,55 Επιχορηγούµενη
80.849,97
80.849,97
16.169,99
44.467,48
0,55 Επιχορηγούµενη
48.118,87
48.118,87
21.653,49
26.465,38
0,55 Επιχορηγούµενη
104.208,14
104.208,14
46.893,66
57.314,48
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
65.000,00
65.000,00
13.000,00
35.750,00
0,55 Επιχορηγούµενη
ΚΑΡΜΠΑ∆ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
72.460,00
72.460,00
14.492,00
39.853,00
0,55 Επιχορηγούµενη
77,211 ΕΑ-35148
ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
30.655,07
30.655,07
13.794,78
16.860,29
0,55 Επιχορηγούµενη
386
77,203 ΕΑ-31274
ΣΤ.ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΟΓΛΟΥ - Ι. ΓΙΟΓΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
59.246,57
59.246,57
26.660,96
32.585,61
0,55 Επιχορηγούµενη
387
77,200 ΕΑ-04815
AΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
20.010,25
20.010,25
9.004,61
11.005,64
0,55 Επιχορηγούµενη
388
77,200 ΕΑ-31581
ΓΡ. ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
53.534,02
53.534,02
10.706,80
29.443,71
0,55 Επιχορηγούµενη
389
77,191 ΕΑ-47195
KOΛΛΑΤΟΣ Σ. & ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
159.605,26
159.605,26
31.921,05
87.782,89
0,55 Επιχορηγούµενη
390
77,176 ΕΑ-34559
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΛΑΜΠΕ∆ΑΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
113.025,00
113.025,00
22.605,00
62.163,75
0,55 Επιχορηγούµενη
391
77,170 ΕΑ-15953
ΒΛΑΧΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
87.486,30
87.486,30
39.368,83
48.117,47
0,55 Επιχορηγούµενη
392
77,161 ΕΑ-40082
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΒΕΛ ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
184.383,00
184.383,00
82.972,35
101.410,65
0,55 Επιχορηγούµενη
393
77,148 ΕΑ-43676
Η.ΒΑΣΣΟΣ-Α.ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΠΕ
ALPHA BANK ΑΕ
194.716,00
194.716,00
87.622,20
107.093,80
0,55 Επιχορηγούµενη
394
77,123 ΕΑ-01386
ΠΑΡΟΥΣΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
142.657,82
142.657,82
35.350,61
78.461,80
0,55 Επιχορηγούµενη
395
77,122 ΕΑ-35850
ΒΑΓΓΕΛΗΣ Χ ΚΕΦΑΛΑΣ
32.373,58
32.373,58
7.508,28
17.805,47
0,55 Επιχορηγούµενη
396
77,116 ΕΑ-36023
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΛΑΙΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
123.095,00
123.095,00
55.392,75
67.702,25
0,55 Επιχορηγούµενη
397
77,100 ΕΑ-25865
FREE MAVERICK AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EMΠΟΡΙΑΣ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
120.459,00
120.459,00
54.206,55
66.252,45
0,55 Επιχορηγούµενη
398
77,080 ΕΑ-20450
GRAFFITI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΩΡΟΥ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
21.759,64
21.759,64
4.351,93
11.967,80
0,55 Επιχορηγούµενη
399
77,069 ΕΑ-37923
CONNECT LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α.Ε.
149.759,24
149.759,24
67.391,66
82.367,58
0,55 Επιχορηγούµενη
400
77,065 ΕΑ-21422
ΜΠΕΝΤΕΞ ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
198.868,57
198.868,57
89.490,86
109.377,71
0,55 Επιχορηγούµενη
401
77,053 ΕΑ-12593
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
26.632,00
26.632,00
11.984,40
14.647,60
0,55 Επιχορηγούµενη
402
77,050 ΕΑ-42152
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
184.019,00
184.019,00
36.803,80
101.210,45
0,55 Επιχορηγούµενη
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
129.000,00
129.000,00
58.050,00
70.950,00
0,55 Επιχορηγούµενη
23.672,00
23.672,00
4.734,40
13.019,60
0,55 Επιχορηγούµενη
82.855,00
82.689,47
37.210,26
45.479,21
0,55 Επιχορηγούµενη
96.167,00
96.167,00
19.233,40
52.891,85
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
67.104,00
67.104,00
30.196,80
36.907,20
0,55 Επιχορηγούµενη
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
71.425,49
71.425,49
14.285,10
39.284,02
0,55 Επιχορηγούµενη
101.988,13
101.988,13
45.894,66
56.093,47
0,55 Επιχορηγούµενη
134.041,00
133.746,32
60.185,84
73.560,48
0,55 Επιχορηγούµενη
197.316,00
197.316,00
88.792,20
108.523,80
0,55 Επιχορηγούµενη
135.543,00
135.543,00
60.994,35
74.548,65
0,55 Επιχορηγούµενη
42.641,92
42.254,65
19.014,59
23.240,06
0,55 Επιχορηγούµενη
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
115.954,08
115.954,08
52.179,34
63.774,74
0,55 Επιχορηγούµενη
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
111.427,00
111.427,00
50.142,15
61.284,85
0,55 Επιχορηγούµενη
76,942 ΕΑ-38230
Ν. ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
56.636,95
53.723,11
24.175,40
29.547,71
0,55 Επιχορηγούµενη
417
76,936 ΕΑ-03928
ΜΑΚΑΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
77.593,42
77.593,42
15.518,68
42.676,38
0,55 Επιχορηγούµενη
418
76,936 ΕΑ-38341
KTISMA Ε.Π.Ε. ΕΙ∆Η ΥΓΕΙΗΝΗΣ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
197.238,01
194.618,96
38.923,79
107.040,43
0,55 Επιχορηγούµενη
419
76,926 ΕΑ-33956
Σ. ΜΑΚΡΟ∆ΗΜΗΤΡΗΣ KAI ΣΙΑ Ε.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
99.500,00
99.500,00
44.775,00
54.725,00
0,55 Επιχορηγούµενη
420
76,905 ΕΑ-01350
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
181.137,07
181.137,07
81.511,68
99.625,39
0,55 Επιχορηγούµενη
421
76,905 ΕΑ-24907
ΣΙΤΕΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
131.523,60
130.823,60
26.164,72
71.952,98
0,55 Επιχορηγούµενη
422
76,904 ΕΑ-10695
ΓΚΙΒΙΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
30.333,00
30.333,00
13.649,85
16.683,15
0,55 Επιχορηγούµενη
423
76,903 ΕΑ-39152
ΛΩΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
91.935,00
91.935,00
18.387,00
50.564,25
0,55 Επιχορηγούµενη
424
76,903 ΕΑ-42067
A. ΣΕΙΤΑΝΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
33.031,48
33.031,48
14.864,17
18.167,31
0,55 Επιχορηγούµενη
425
76,895 ΕΑ-17980
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
95.408,00
95.408,00
42.933,60
52.474,40
0,55 Επιχορηγούµενη
426
76,891 ΕΑ-08940
PLUS MEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
216.827,98
196.971,07
39.394,23
108.334,09
0,55 Επιχορηγούµενη
427
76,887 ΕΑ-24465
MYDERIZI HIVZI & ΣΙΑ ΟΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
147.068,00
147.068,00
66.180,60
80.887,40
0,55 Επιχορηγούµενη
428
76,885 ΕΑ-22270
ΒΑΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΑ∆ ΑΝΤΩΝΗΣ OE
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
116.275,21
116.275,21
52.323,84
63.951,37
0,55 Επιχορηγούµενη
403
77,039 ΕΑ-13059
ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
404
77,034 ΕΑ-06979
Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
405
77,028 ΕΑ-08679
∆ΗΜΟΣ ΜΠΕΡ∆ΕΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
406
77,013 ΕΑ-41274
Σ.ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ Α.Ε.Τ.Ε.
407
76,998 ΕΑ-41906
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
408
76,992 ΕΑ-42605
ORTHO NET ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΠΕ
409
76,985 ΕΑ-15148
TRIPLE L ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
410
76,983 ΕΑ-42176
411
76,978 ΕΑ-19499
ΠΑΝ∆ΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ - Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-Θ. ΣΚΟΥΡΗ-Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΟΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
412
76,963 ΕΑ-37456
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ALPHA BANK ΑΕ
413
76,959 ΕΑ-08208
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
414
76,950 ΕΑ-30908
ΙΒΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ
415
76,947 ΕΑ-38563
416
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
429
76,880 ΕΑ-08439
ΣΠ. Η. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΩΝ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
430
76,859 ΕΑ-37869
Γ. ΑΛΕΒΙΖΟΣ Κ. Ι. Α. Μ. ΣΠΑΝΟΥ Ν. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο.Β.Ε.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
431
76,854 ΕΑ-12808
Π.ΠΑΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
432
76,848 ΕΑ-42852
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
433
76,841 ΕΑ-41404
434
76,841 ΕΑ-41735
435
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
182.244,67
182.244,67
36.448,93
100.234,57
0,55 Επιχορηγούµενη
66.702,94
66.702,94
30.016,32
36.686,62
0,55 Επιχορηγούµενη
MARFIN EGNATIA BANK
127.000,00
127.000,00
57.150,00
69.850,00
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
96.145,00
96.145,00
43.265,25
52.879,75
0,55 Επιχορηγούµενη
ΒΩΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
MARFIN EGNATIA BANK
118.182,86
118.182,86
53.182,29
65.000,57
0,55 Επιχορηγούµενη
Ι. ΓΑΛΕΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
26.000,00
26.000,00
11.700,00
14.300,00
0,55 Επιχορηγούµενη
76,832 ΕΑ-37992
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ∆. - ΠΟΥΧΑΡΙ∆ΗΣ Ν. & ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ Χ. ΟΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
79.098,00
79.098,00
35.594,10
43.503,90
0,55 Επιχορηγούµενη
436
76,830 ΕΑ-23866
ΑΦΑΙ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
39.744,28
39.744,28
17.884,93
21.859,35
0,55 Επιχορηγούµενη
437
76,828 ΕΑ-22306
ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
90.345,00
90.345,00
18.069,00
49.689,75
0,55 Επιχορηγούµενη
438
76,828 ΕΑ-36394
ΜΥΛΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
78.434,00
78.434,00
35.295,30
43.138,70
0,55 Επιχορηγούµενη
439
76,824 ΕΑ-37758
ΑΦΟΙ ΦΩΤΣΑΛΗ ΟΕ
MARFIN EGNATIA BANK
136.338,96
136.338,96
61.352,53
74.986,43
0,55 Επιχορηγούµενη
67.901,09
67.901,09
30.555,49
37.345,60
0,55 Επιχορηγούµενη
190.317,36
184.449,85
36.889,97
101.447,42
0,55 Επιχορηγούµενη
440
76,789 ΕΑ-21832
ΤΖΙΦΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
441
76,780 ΕΑ-06397
CALDA ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
442
76,773 ΕΑ-06069
ΡΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
74.050,00
74.050,00
14.810,00
40.727,50
0,55 Επιχορηγούµενη
443
76,772 ΕΑ-01240
ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
68.428,91
68.428,91
30.793,01
37.635,90
0,55 Επιχορηγούµενη
141.250,00
141.250,00
28.250,00
77.687,50
0,55 Επιχορηγούµενη
173.274,25
173.274,25
77.973,41
95.300,84
0,55 Επιχορηγούµενη
72.003,24
72.003,24
32.401,46
39.601,78
0,55 Επιχορηγούµενη
21.985,24
21.563,41
9.703,53
11.859,88
0,55 Επιχορηγούµενη
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
444
76,765 ΕΑ-35719
ΑΚΟΥΑΤΡΟΝΙΚΣ ΑΕΤΕ
445
76,749 ΕΑ-28004
ΤΣΕΤΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
446
76,738 ΕΑ-34475
ΜΑΛΑΤΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
447
76,700 ΕΑ-24037
Σ. ΣΚΑΦΙ∆ΑΣ - Π. ΓΙΟΥΝΗΣ Ε.Π.Ε.
448
76,697 ΕΑ-34830
Ν.Κ ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
176.396,16
176.396,16
35.279,23
97.017,89
0,55 Επιχορηγούµενη
449
76,684 ΕΑ-34531
ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
188.962,25
188.962,25
37.792,45
103.929,24
0,55 Επιχορηγούµενη
450
76,684 ΕΑ-40715
FREE ACTION ΕΠΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
159.915,92
159.915,92
39.978,98
87.953,76
0,55 Επιχορηγούµενη
451
76,683 ΕΑ-29132
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ALPHA BANK ΑΕ
199.824,06
199.824,06
63.524,07
109.903,23
0,55 Επιχορηγούµενη
198.820,00
198.820,00
89.469,00
109.351,00
0,55 Επιχορηγούµενη
23.551,75
22.143,95
9.964,78
12.179,17
0,55 Επιχορηγούµενη
207.091,00
200.000,00
40.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
452
76,673 ΕΑ-01758
ΓΕΩΛΙΧ ΕΠΕ
453
76,670 ΕΑ-33040
ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΘΕΟΛ.ΙΑΚΩΒΟΣ
454
76,666 ΕΑ-34499
MYMOO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ - ΜΑΓΙΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK AE
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
455
76,656 ΕΑ-22381
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - VERAL
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
48.776,11
48.776,11
21.949,25
26.826,86
0,55 Επιχορηγούµενη
456
76,654 ΕΑ-16326
ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
134.705,00
134.230,00
60.403,50
73.826,50
0,55 Επιχορηγούµενη
457
76,635 ΕΑ-32955
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
232.611,90
200.000,00
90.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
76.902,98
76.902,98
34.606,34
42.296,64
0,55 Επιχορηγούµενη
458
76,631 ΕΑ-12473
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
459
76,625 ΕΑ-42781
2Μ Ο.Ε. ΜΗΤΣΑΣ ΠΑΝ. - ΜΠΑΡΑΚΟΣ ∆ΗΜ.
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
75.560,32
73.520,64
14.704,13
40.436,35
0,55 Επιχορηγούµενη
460
76,605 ΕΑ-03474
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
41.179,68
40.768,08
18.345,64
22.422,44
0,55 Επιχορηγούµενη
461
76,600 ΕΑ-29657
ENVIRONMETAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ALPHA BANK ΑΕ
75.878,00
75.878,00
15.175,60
41.732,90
0,55 Επιχορηγούµενη
462
76,597 ΕΑ-18596
ΚΟΡΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
48.594,02
48.594,02
17.007,91
31.586,11
0,65 Επιχορηγούµενη
463
76,597 ΕΑ-34345
SPIRIT INNOVATIONS ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΕΙ∆ΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
156.370,00
156.370,00
31.274,00
86.003,50
0,55 Επιχορηγούµενη
464
76,590 ΕΑ-40155
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ Α.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
124.702,00
88.115,56
39.652,00
48.463,56
0,55 Επιχορηγούµενη
465
76,564 ΕΑ-21991
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
78.938,25
74.356,05
14.871,20
40.895,83
0,55 Επιχορηγούµενη
466
76,508 ΕΑ-35831
ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ALPHA BANK ΑΕ
103.118,00
103.118,00
46.403,10
56.714,90
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΣΑΛΟΥΧΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
133.225,00
133.225,00
59.951,25
73.273,75
0,55 Επιχορηγούµενη
92.760,80
89.011,37
40.055,12
48.956,25
0,55 Επιχορηγούµενη
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
130.916,26
66.600,92
29.970,41
36.630,51
0,55 Επιχορηγούµενη
ΠΑΤΑΚΟΥ ΕΛΛΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
105.550,00
105.550,00
47.497,50
58.052,50
0,55 Επιχορηγούµενη
50.614,22
50.614,22
22.776,40
27.837,82
0,55 Επιχορηγούµενη
113.691,98
113.691,98
51.161,39
62.530,59
0,55 Επιχορηγούµενη
467
76,507 ΕΑ-11720
468
76,503 ΕΑ-30827
469
76,501 ΕΑ-32844
470
76,494 ΕΑ-26919
ANTHESIS ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟ
ΥΛΙΚΟ Ε.Π.Ε
Ν. ΑΣΤΕΡΙΑ∆ΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
471
76,491 ΕΑ-14955
ΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
472
76,490 ΕΑ-37461
Μ. ΛΕΚΑΤΣΑ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
473
76,484 ΕΑ-32765
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΡΙΖΟΣ ΑΕΕ
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
84.770,00
84.770,00
38.146,50
46.623,50
0,55 Επιχορηγούµενη
474
76,473 ΕΑ-30401
ΖΑΜΠΕΤΗΣ - ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
93.414,75
93.414,75
42.036,64
51.378,11
0,55 Επιχορηγούµενη
475
76,471 ΕΑ-09624
ΠΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Α.Ε.
87.760,00
87.642,11
23.458,64
48.203,16
0,55 Επιχορηγούµενη
476
76,470 ΕΑ-18351
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
- ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΚΟΝΤΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
196.606,38
196.606,38
88.472,87
108.133,51
0,55 Επιχορηγούµενη
477
76,450 ΕΑ-20244
ΜΑΡΚΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
60.391,93
56.728,35
25.527,76
31.200,59
0,55 Επιχορηγούµενη
478
76,437 ΕΑ-04508
ΜΠΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
479
76,428 ΕΑ-02703
ΣΧΟΙΝΑ ΣΟΦΙΑ
480
76,402 ΕΑ-25815
∆ΟΥΒΗ ΝΤΙΝΑ
76,389 ΕΑ-33806
481
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
34.000,00
34.000,00
8.000,00
18.700,00
0,55 Επιχορηγούµενη
107.717,00
107.717,00
48.472,65
59.244,35
0,55 Επιχορηγούµενη
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
119.375,80
119.375,80
53.719,11
65.656,69
0,55 Επιχορηγούµενη
ANSON ΑΝΤΩΝΙΑ∆Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΩΝ - ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
∆ΩΡΩΝ
107.320,91
107.320,91
48.294,41
59.026,50
0,55 Επιχορηγούµενη
A/A
Βαθµός
Κωδ.Έργου
Επωνυµία Επιχείρησης
ΕΦ∆
Επιλέξιµος
Προϋπ.
Επιχορηγ.
Προϋπ.
Ιδιωτική
Συµµετοχή
∆ηµόσια
∆απάνη
Ποσοστό
∆ηµόσιας
∆απάνης
Τελικό Αποτέλεσµα
482
76,381 ΕΑ-27241
Α. ΚΑΠΕΝΗΣ - ΣΠ. ΛΟΥΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
134.975,00
134.975,00
60.738,75
74.236,25
0,55 Επιχορηγούµενη
483
76,359 ΕΑ-11913
PLANET FRUITS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
160.525,00
141.050,00
28.210,00
77.577,50
0,55 Επιχορηγούµενη
484
76,349 ΕΑ-07392
∆ΡΙΜΤΖΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
132.311,56
132.311,56
59.540,20
72.771,36
0,55 Επιχορηγούµενη
485
76,338 ΕΑ-22378
ΦΑΡΜ ΑΝΙΜΑΛ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
131.742,69
131.742,69
59.284,21
72.458,48
0,55 Επιχορηγούµενη
486
76,329 ΕΑ-09575
MEDIC PLAN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
182.027,44
182.027,44
36.405,49
100.115,09
0,55 Επιχορηγούµενη
487
76,323 ΕΑ-30271
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ALPHA BANK ΑΕ
201.740,00
200.000,00
70.000,00
130.000,00
0,65 Επιχορηγούµενη
488
76,317 ΕΑ-46490
ΝΤΕΣΕΡΤΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
MARFIN EGNATIA BANK
51.246,77
51.246,77
10.249,36
28.185,72
0,55 Επιχορηγούµενη
200.012,32
200.000,00
40.000,00
110.000,00
0,55 Επιχορηγούµενη
71.768,80
71.768,80
32.295,96
39.472,84
0,55 Επιχορηγούµενη
183.160,44
166.320,88
74.844,40
91.476,48
0,55 Επιχορηγούµενη
180.838,00
180.838,00
36.167,60
99.460,90
0,55 Επιχορηγούµενη
489
76,306 ΕΑ-40181
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
490
76,306 ΕΑ-45700
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
MARFIN EGNATIA BANK
491
76,298 ΕΑ-01028
Θ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
492
76,294 ΕΑ-25077
ΒΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ-ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.
493
76,280 ΕΑ-35235
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆
101.878,37
101.878,37
45.845,27
56.033,10
0,55 Επιχορηγούµενη
494
76,279 ΕΑ-41383
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΜΑΓΓΕΛΟΣ
ALPHA BANK ΑΕ
138.750,46
138.750,46
62.437,71
76.312,75
0,55 Επιχορηγούµενη
495
76,268 ΕΑ-38932
ΛΕ ΣΟΠ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ
ALPHA BANK ΑΕ
181.046,22
174.290,76
78.430,84
95.859,92
0,55 Επιχορηγούµενη
496
76,265 ΕΑ-32258
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
54.368,03
54.368,03
11.228,00
29.902,42
0,55 Επιχορηγούµενη
497
76,265 ΕΑ-33836
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΕΡΜΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕTEΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆
167.342,00
167.342,00
75.303,90
92.038,10
0,55 Επιχορηγούµενη
498
76,265 ΕΑ-33960
∆ΕΣΠΟΤΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
78.512,30
78.512,30
35.330,53
43.181,77
0,55 Επιχορηγούµενη
499
76,252 ΕΑ-21274
Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ
E.F.G EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ
53.213,89
53.213,89
23.946,25
29.267,64
0,55 Επιχορηγούµενη
500
76,239 ΕΑ-10401
ΑΛΦΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
177.096,00
177.096,00
35.419,20
97.402,80
0,55 Επιχορηγούµενη
501
76,228 ΕΑ-15506
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
21.635,68
21.635,68
4.327,14
14.063,19
0,65 Επιχορηγούµενη
502
76,220 ΕΑ-28901
KISKOT TRADING ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
143.230,97
143.230,97
28.789,43
78.777,03
0,55 Επιχορηγούµενη