ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης
ΓΕΩΔΕΣΙΑ
Δρ. Ν. Χρυσουλάκης
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Παγοκάλυψη
El-Nino
Southern Oscillation
1
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Παρακολούθηση του Ο3
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Δείκτης ξηρασίας
Αποτύπωση της
Δείκτης ερημοποίησης
κατανομής των
Στρατοσφαιρικών
αερολυμάτων
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Ποιότητα του αέρα
Αστική θερμική
νησίδα
2
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Αποτύπωση της κατανομής των Ατμοσφαιρικών συστατικών
Αποτύπωση της
μεταφοράς σκόνης
από τη Σαχάρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Βιομηχανική
Ρύπανση
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Ανίχνευση περιοχών τυρβώδους ροής στην Ατμόσφαιρα
Αποτύπωση της κατανομής
του Υετίσιμου Νερού
3
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Αποτύπωση της
κατάστασης των λιμνών
Εκτίμηση της βροχόπτωσης
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Αποτύπωση της υγρασίας του εδάφους
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Θερμοκρασία της επιφάνειας
Περιεκτικότητα σε φυτοπλακτόν
της θάλασσας σε τοπική
κλίμακα
4
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Παρακολούθηση θαλάσσιας ρύπανσης
Εντοπισμός και Παρακολούθηση
Πετρελαιοκηλίδων
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τοπογραφία της θαλάσσιας επιφάνειας
Βαθυμετρία
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Γεωλογικές Μελέτες
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ
Γεωλογική Χαρτογράφηση
5
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
6
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
Αποτύπωση Αστικών Κέντρων
Παρακολούθηση της
πληθυσμιακής ανάπτυξης
Ιούνιος 2004
Ιούλιος 2004
Ιούνιος 2003
Μάρτιος 2001
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Αποτύπωση των μεταβολών της παράκτιας ζώνης
Παρακολούθηση
Φυσικών Ενδιαιτημάτων
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Αποτύπωση των μεταβολών λόγω αποψίλωσης
7
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙA
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΟΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ
Αποτύπωση καλλιεργειών
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙA
Αποτύπωση της υγρασίας του εδάφους
Αποτύπωση της επικινδυνότητας
διάβρωσης του εδάφους
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙA
Αναγνώριση ασθενειών
Πρόβλεψη παραγωγής
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Αποτύπωση των φυσικών
χαρακτηριστικών και του οδικού
δικτύου
Αποτύπωση των κλίσεων του εδάφους
8
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Ηφαιστειακή δραστηριότητα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Δείκτες επικινδυνότητας καθίζησης του
εδάφους
Πρόγνωση
ακραίων
καιρικών
φαινομένων
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Δασικές Πυρκαγιές: Ανίχνευση και παρακολούθηση
Εκτίμηση επιπτώσεων από πλημμύρες
9
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Ανίχνευση και Παρακολούθηση Λοφίων
που προκαλούνται από Βιομηχανικά
Ατυχήματα
Δασικές Πυρκαγιές:
Χαρτογράφηση των
καμένων εκτάσεων
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ
Συνδυασμός
κάλυψης του
εδάφους και του
οδικού δικτύου της
περιοχής ως
επίπεδα GIS
10