Λεπτομέρειες και οδηγίες για υποβολή Αίτησης Αγοράς Υπηρεσιών Ο

Λεπτομέρειες και οδηγίες για υποβολή Αίτησης Αγοράς Υπηρεσιών
Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ανακοινώνει ότι, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του
σε σχέση με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των δανείων, προτίθεται να απασχολήσει στη
Λευκωσία 10 άτομα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών. Ο
χρόνος διάρκειας της Σύμβασης θα είναι 12 μήνες. Η αμοιβή για τις υπηρεσίες αυτές θα ανέρχεται
στα €900 το μήνα.
Ελάχιστα Προσόντα και Προϋποθέσεις

Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 17/20 και άνω ή 85% και άνω, σε περίπτωση
Ιδιωτικού Σχολείου. Στο Απολυτήριο να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 2 από τα μαθήματα
Λογιστικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, με βαθμό 17/20 και άνω
ή 85% και άνω, σε περίπτωση Ιδιωτικού Σχολείου και

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Λογιστικών, Νομικών ή
Θετικών Επιστημών αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, που να τεκμηριώνεται με Πιστοποιητικό
επιτυχούς εξέτασης GCE/GCSE/IGCSE/TOEFL. Κάτοχοι Πανεπιστημιακού Διπλώματος
από Πανεπιστήμιο που αποδεδειγμένα η διδασκαλία είναι στην Αγγλική Γλώσσα,
εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή και

Δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και υποβάλουν σχετική αίτηση. Έντυπα αιτήσεων
διατίθενται στην Ιστοσελίδα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, στη διεύθυνση
www.hfc.com.cy . Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον αιτητή/αιτήτρια και να
σταλεί με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 30 Απριλίου 2015
και ώρα 14:30. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την προαναφερθείσα μέρα και ώρα, δεν θα γίνουν
αποδεκτές.
Διαδικασία κατακύρωσης προσφοράς
Η επιλογή των προσώπων που πληρούν τα πιο πάνω προσόντα θα γίνει με δημόσια κλήρωση, που
θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισμού, στα Κεντρικά του Γραφεία, στη
Γωνία Προδρόμου και Λεύκωνος 2, στο Στρόβολο. Η μέρα και ώρα της κλήρωσης θα ανακοινωθεί
αργότερα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Θα κληρωθούν 20 υποψήφιοι. Οι πρώτοι 10 υποψήφιοι
θα κληθούν να υπογράψουν σχετική Σύμβαση για την αγορά υπηρεσιών. Για την υπογραφή της
Σύμβασης, θα πρέπει να προηγηθεί η παρουσίαση των πρωτότυπων δικαιολογητικών, αντίγραφα
των οποίων θα έχουν ήδη επισυναφθεί στην αίτηση των προσώπων που θα έχουν επιλεγεί.
Άλλες πληροφορίες
Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους επιλεγέντες δεν προσέλθει για υπογραφή Σύμβασης,
αυτόματα θα γίνεται προσφορά στους επιλαχόντες, κατά σειρά κλήρωσης.
Στην περίπτωση αποδέσμευσης οποιουδήποτε που θα επιλεγεί και θα υπογράψει Σύμβαση, ο
Οργανισμός θα μπορεί να καλέσει τους επιλαχόντες, κατά σειρά κλήρωσης, για προσφορά
υπηρεσιών για το υπολειπόμενο διάστημα της προκήρυξης αυτής.