close

Enter

Log in using OpenID

1. Per il codice prodotto (codice di identificazione) vedi elenco a parte

embedDownload
IT - Dichiarazione di Prestazione
GB - Declaration of Performance
FR - Déclaration des Performances
DE - Leistungserklärung
ES - Declaration de Prestaciones
NL - Prestatieverklaring
GR - ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
PYC - ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
CZ - Prohlášení o vlastnostech
SK - Prehlásenie o vlastnostiach
SLO - Izjava o Lastnostih
HR - Izjava o obavljanju
BG - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
EE - Deklareeritud toimivus
LT - Funkcionavimo deklaracija
LV - Veiktspējas deklarācija
DoP-14428 01
1/5
1.
Per il codice prodotto (codice di identificazione) vedi elenco a parte;
For product number (identification code) see list attached;
Pour la référence des produits (code d’identification) voir la liste jointe;
Produktnummern (Identifikationscode) siehe nachfolgende Liste;
Para número de prodúcto (código de identificación) véase la lista adjunta;
Voor productnummer (identificatiecode) zie bijgevoegde lijst;
Για τον αριθµό προϊόντος (κωδικός ταυτοποίησης) βλ. συνηµµένο κατάλογο;
Артикул изделия (идентификационный код) см. в прилагаемом списке;
Číslo výrobku (identifikační kód) naleznete v přiloženém seznamu;
Číslo výrobku (identifikačný kód) nájdete v priloženom zozname;
Za številko proizvoda (identifikacijska koda) glej priložen seznam;
Za broj proizvoda (identifikacijski broj) vidi popis u prilogu;
За номер на продукта (идентификационен код) виж приложения списък;
Vaata tootenumbrit (identifikatsioonikoodi) lisalehelt;
Produkto numerį (identifikavimo kodą) žiūrėkite pridedame lape;
Produkta numuru (identifikācijas kodu) skatīt pievienotajā lapā;
2.
Pareti doccia; Shower enclosures; Parois de douche; Duschabtrennungen; Mampara de
ducha; Douchewanden; Καµπίνες ντους; Душевые ограждения; Sprchové kouty;
Sprchovacie kúty; Tuš stene; Stijenke tuš kabine; Dušikabiinid; Dušo kabinos; Dušas
kabīnes;
3.
Igiene Personale; Personal hygiene (PH); Hygiène Personnelle (PH); Persönliche Hygiene
(PH); Higiene personal (PH); Persoonlijke hygiëne (PH); µπανιέρες Υδροµασάζ;
Персональная гигиена; Osobní hygiena; Osobná hygiena; Osebna higiena; Osobna
higijena; Лична хигиена; Isiklik hügieen; Asmeninė higiena; Personīgā higiēna (PH);
4.
Ideal Standard International BVBA
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem,
Belgium
5.
n.a.
6.
Sistema 4; System 4; Système 4; System 4; Sistema 4; Systeem 4; Σύστηµα 4; Система 4;
Systém 4; Systém 4; Sistem 4; Sustav 4; система 4; Süsteem 4; Sistema 4; Sistēma 4;
7.
Determinazione tipo prodotto e controllo processo produttivo a cura del produttore;
Determination of product type and factory production control by the manufacturer;
La détermination du produit type et le contrôle de production en usine sont réalises par le
fabricant;
Festlegung von Produktgruppe und Produktionskontrolle durch den Hersteller;
Determinación del tipo de producto y control de producción en fábrica por el fabricante;
Bepaling van het type product en de productiecontrole door de fabrikant;
Προσδιορισµός του είδους των προϊόντων και του ελέγχου παραγωγής του εργοστασίου από
τον κατασκευαστή.
Определение типа продукта и производственного контроля производителем;
Určení typu výrobku a řízení výroby výrobcem;
Určenie typu výrobku a riadenie výroby výrobcom;
Določitev vrste proizvoda in kontrole proizvodnje s strani proizvajalca;
DoP-14428 01
2/5
Određivanje vrsti proizvoda i tvorničke kontrole proizvodnje od strane proizvođača;
Определяне вида на продукта и фабричния производствен контрол от страна на
производителя;
Toote tüüp ja tootja tehase kontroll;
Produkto tipas ir gamintojo gamyklos kontrolę;
Produkta tips un ražotāja rūpnīcas kontrole;
8.
n.a.
9.
Caratteristiche essenziali
Essential characteristics
Caractéristiques essentielles
Wesentliche Eigenschaften
Características esenciales
Essentiële kenmerken
Ουσιώδη χαρακτηριστικά
Основные характеристики
Základní charakteristiky
Základní charakteristiky
Bistvene značilnosti
bitne značajke
Съществени характеристики
Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Svarbiausios savybės
Svarīgākie raksturlielumi
Prestazione
Performance
Performances
Leistung
Prestaciones
Prestaties
Απόδοση
Эксплуатационные
показатели
Vlastnost
Vlastnost
Lastnost
Performance
Експлоатационни
показатели
Toimivus
Funkcionavimas
Veiktspēja
Specifica tecnica armonizzata
Harmonised technical specification
Spécifications techniques harmonisées
Harmonisierte technische
Spezifikation
Especificaciones técnicas armonizadas
Geharmoniseerde technische specificaties
Εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή
Согласованная техническая
спецификация
Harmonizované technické specifikace
Harmonizované technické specifikace
Harmonizirane tehnične specifikacije
Harmonizirani tehnička specifikacija
Хармонизирана техническа
спецификация
Kooskõlastatud tehniline spetsifikatsioon
Darnioji techninė specifikacija
Saskaņota tehniskā specifikācija
Conforme; pass; satisfaisant;
bestanden; Conforme; voorbij;
πέρασε; успешно; prošel;
EN 14428: 2008
prešiel; opravil; popustljiv; в
IR
съответствие; vastab; Atitinka;
Atbilst;
DA
Note: Il tipo di performance potrebbe essere riportato con il codice di designazione nell’elenco in allegato;
Note: The declared performance could be shown in the designation code in the attached list;
Note: La performance déclarée peut être annoncée avec le code de désignation dans la liste attachée;
Die erklärte Leistung wird für die in der nachfolgenden Liste aufgeführten Produktnummern bestätigt;
Nota: Las prestaciones declaradas se pudieron demostrar en los códigos designados en la lista adjunta;
Opmerking: de aangegeven prestaties kunnen in de bijgevoegde lijst in de aangewezen code worden weergegeven;
Σημείωση: Η δηλωθείσα απόδοση θα μπορούσε να εμφανίζεται με τον κωδικό στον συνημμένο κατάλογο;
Внимание: заявленные эксплуатационные показатели могут быть показаны в маркировочном коде в прилагаемом списке;
Poznámka: deklarované ukazatele by mohly být uvedeny v označení kódu v přiloženém seznamu;
Značka: Deklarovaná výkonnosť by mohli byť uvedené v označení kóde v priloženom zozname;
Opomba: razglašena za uspešnost, ki lahko prikazuje oznako kode v priloženem seznamu;
Napomena: proglasio izvedba mogla biti prikazano oznakom koda u priloženom popisu;
Забележка: Декларираните експлоатационни характеристики са посочени в приложения списък;
Märkus: deklareeritud toimivuse võib esitada koodimärgistusega lisalehel;
Pastaba: deklaruotas funkcionavimas gali būti rodomas kodo pažymėjimo pridedame lape;
Piezīme: deklarētā veiktspēja var tikt uzrādīta koda apzīmējumā pievienotajā lapā;
CA
10.
La prestazione del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è conforme con quanto dichiarato al
punto 9.
La presente dichiarazione di prestazione è emessa sotto l’esclusiva responsabilità del
produttore identificato al punto 4;
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared
performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer
identified in point 4;
Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances
déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du
fabricant identifié au point 4;
Die Leistung des Produkts, aufgeführt in Punkt 1, und 2 ist in Übereinstimmung mit der in
DoP-14428 01
3/5
Punkt 9 genannten Leistung;
Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las
prestaciones declaradas en el punto 9.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4;
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9
aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in
punt 4 vermelde fabrikant;
Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σηµεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την
απόδοση που δηλώθηκε στο σηµείο 9.
Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται µε αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που
ταυτοποιείται στο σηµείο 4;
Эксплуатационные показатели продукта, указанные в пунктах 1 и 2, соответствуют
заявленным эксплуатационным показателям в пункте 9.
Настоящая декларация об эксплуатационных показателях издана под ответственность
производителя, указанного в пункте 4;
Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v
bodě 4;
Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto
prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4;
Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke
9.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4;
Predstava proizvoda identificirano u točkama 1. i 2. u skladu s deklariranom izvedbe u točki
9.
Ova izjava o performansama je izdana je u isključivoj odgovornosti proizvođača navedenog u
točki 4;
Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на
декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на
отговорността на производителя, посочен в точка 4;
Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud
deklareeritud toimivusega.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja
ainuvastutusel;
Produkto funkcionavimas, parodytas 1 ir 2 punkte, atitinka 9 punkte deklaruotą
funkcionavimą.
Už šią funkcionavimo deklaraciją atsako tik 4 punkte nurodytas gamintojas;
Produkta veiktspēja, kas uzrādīta 1. un 2. punktā, atbilst 9. punktā deklarētajai veiktspējai.
Par šo veiktspējas deklarāciju ir atbildīgs tikai un vienīgi 4. punktā uzrādītais ražotājs;
Orcenico Inferiore di Zoppola – PN – Italy
Group Operations Director
14.05.2014
Tony Herbert
DoP-14428 01
4/5
B7740AC, B7743AC,
E0268AA, E0469AA, E0508EO, E0979AA, E1016AC,E2571EO, E2597EO,E5250AA, E6938AA,
E6953AA, E6956AA, E7001AA, E7407AA, E7607AA,
J194800, J194900, J4826YB, J4828YB, J4943YB, J4944YB,
KC316YB,
L6180EO,L6181EO, L6182EO, L6183EO, L6184EO, L6199EO, L6201EO, L6202EO, L6203EO,
L6204EO, L6205EO, L6206EO, L6207EO, L6208EO, L6209EO, L6210AA, L6211AA, L6212AA,
L6213AA, L6214EO, L6215EO, L6216EO, L6217EO, L6218EO, L6219EO, L6220EO, L6221EO,
L6222EO, L6223EO, L6224EO, L6225EO, L6226EO, L6227EO, L6228EO, L6231EO, L6232EO,
L6233EO, L6234EO, L6239EO, L6280EO, L6281EO, L6282EO, L6283EO, L6284EO, L6285EO,
L6286EO, L6287EO, L6288EO, L6289EO, L6290EO, L6299EO, L6361EO, L6362EO, L6363EO,
L6364EO, L6365EO, L6366EO, L6367EO, L6368EO, L6369EO, L6370EO, L6371EO, L6374EO,
L6377EO, L6380EO, L6383EO, L6386EO, L6389EO, L6392EO, L6395EO, L6398EO, L6399EO,
L6400EO, L6401EO, L6402EO, L6403EO, L6404EO, L6405EO, L6406EO, L6407EO, L6408EO,
L6409EO, L6410EO, L6411EO, L6412EO, L6413EO, L6414EO, L6415EO, L6416EO, L6417EO,
L6418EO, L6419EO, L6420EO, L6421EO, L6422EO, L6423EO, L6424EO, L6425EO, L6426EO,
L6427EO, L6428EO, L6430EO, L6431EO, L6433EO, L6434EO, L6436EO, L6437EO, L6439EO,
L6440EO, L6442EO, L6443EO, L6445EO, L6446EO, L6448EO, L6449EO, L6451EO, L6452EO,
L6454EO, L6455EO, L6456EO, L6457EO, L6458EO, L6459EO, L6460EO, L6461EO, L6462EO,
L6463EO, L6464EO, L6465EO, L6466EO, L6467EO, L6468EO, L6469EO, L6470EO, L6471EO,
L6472EO, L6473EO, L6475EO, L6476EO, L6478EO, L6479EO, L6481EO, L6482EO, L6483EO,
L6484EO, L6485EO, L6486EO, L6488EO, L6489EO, L6491EO, L6492EO, L6494EO, L6495EO,
L6497EO, L6498EO, L6500EO, L6501EO, L6502EO, L6503EO, L6504EO, L6505EO, L6506EO,
L6507EO, L6508EO, L6509EO, L6510EO, L6511EO, L6512EO, L6513EO, L6514EO, L6515EO,
L6517EO, L6518EO, L6520EO, L6521EO, L6524EO, L6527EO, L6530EO, L6533EO, L6536EO,
L6539EO, L6542EO, L6543EO, L6544EO, L6545EO,L6546EO, L6547EO, L6548EO, L6549EO,
L6550EO, L6551EO, L6552EO, L6553EO, L6554EO, L6555EO, L6556EO, L6563EO, L6564EO,
L6565EO, L6566EO, L6567EO, L6568EO, L6569EO, L6570EO, L6571EO, L6572EO, L6573EO,
L6574EO, L6575EO, L6576EO, L6582EO, L6584EO, L6586EO, L6588EO, L6590EO, L6592EO,
L6594EO, L6596EO, L6598EO, L6600EO, L6602EO, L6604EO, L6606EO, L6608EO, L6610EO,
L6612EO, L6614EO, L6616EO, L6617EO, L6638VA, L6639VA, L6640VA, L6641VA, L6642VA,
L6643VA, L6644VA, L6645VA, L6646VA, L6647VA, L6648VA, L6649VA, L6650VA, L6651VA,
L8403AA, L8404AA, L8406AA, L8710AA, L9120AA, L9122AA, L9125AA, L9130AA, L9132AA,
L9135AA, L9142AA, L9184AA, L9185AA,
P0177YB,
T1037YB, T1071YB, T1129YB, T1212YB, T1258YB, T1360YB, T1385YB, T1846YB, T2330AC,
T2330YB, T2332AC, T2332YB, T2334AC, T2334YB, T2335AC, T2335YB, T2336AC, T2336YB,
T2337AC, T2337YB, T2338AC, T2338YB, T2339AC, T2339YB, T2340AC, T2340YB, T2341AC,
T2341YB, T2342AC, T2342YB, T2343AC, T2343YB, T2344AC, T2344YB, T2345AC, T2345YB,
T2346AC, T2346YB, T2347AC, T2347YB, T2348AC, T2348YB, T2349AC, T2349YB, T2350AC,
T2350YB, T2351AC, T2351YB, T2353AC, T2353YB, T2355AC, T2355YB, T2356AC, T2356YB,
T2357AC, T2357YB, T2358YB, T2359AC, T2359YB, T2360AC, T2360YB, T2361AC, T2361YB,
T2362AC, T2362YB, T2363AC, T2363YB, T2364AC, T2364YB, T2365AC, T2366AC, T2366YB,
T2367AC, T2367YB, T2368AC, T2368YB, T2369AC, T2369YB, T2370AC, T2370YB, T2371AC,
T2371YB, T2372AC, T2372YB, T2374AC, T2374YB, T2376AC, T2376YB, T2377AC, T2377YB,
T2378AC, T2378YB, T2379YB, T2380AC, T2380YB, T2381AC, T2381YB, T2382AC, T2382YB,
T2383AC, T2383YB, T2384AC, T2384YB, T2385AC, T2385YB, T2386AC, T2386YB, T2387AC,
T2387YB, T2388AC, T2388YB, T2389AC, T2389YB, T2390AC, T2390YB, T2391YB, T2392AC,
T2392YB, T2393AC, T2393YB, T2394AC, T2394YB, T2395AC, T2395YB, T2405AC, T2405YB,
T2406AC, T2406YB, T2407AC, T2407YB, T2408AC, T2408YB, T2409AC, T2409YB, T2460YB,
T2461YB, T2462YB, T2464YB, T2465YB, T2469YB, T2490AC, T2490YB, T2491AC, T2491YB,
T2492AC, T2492YB, T2493AC, T2493YB, T2494AC, T2494YB, T2495AC, T2495YB, T2496YB,
T2497AC, T2497YB, T2498AC, T2498YB, T2499AC, T2499YB, T2500AC, T2500YB, T2501AC,
T2501YB, T2502AC, T2502YB, T2503AC, T2503YB, T2504AC, T2504YB, T2508YB, T2529YB,
T2638AC, T2638YB, T2639AC, T2639YB, T2640AC, T2640YB, T2641AC, T2641YB, T2642AC,
T2642YB, T2643AC, T2643YB, T2644YB, T2645AC, T2646AC, T2646YB, T2648AC, T2648YB,
T2649AC, T2651YB, T2652AC, T2652YB, T2653AC, T2653YB, T2654AC, T2654YB, T2655AC,
T2655YB, T2656AC, T2656YB, T2657AC, T2657YB, T2658AC, T2730AC, T2730YB, T2731AC,
T2732AC, T2732YB, T2733YB, T2734AC, T2735AC, T2735YB, T2737AC, T2737YB, T2738AC,
T2738YB, T2739AC, T2739YB, T2740AC, T2740YB, T2741AC, T2741YB, T2742AC, T2742YB,
DoP-14428 01
5/5
T2743AC, T2743YB, T2744AC, T2744YB, T2745AC, T2745YB, T2746AC, T2746YB, T2747AC,
T2747YB, T2748AC, T2748YB, T2749AC, T2749YB, T2750AC, T2750YB, T2751AC, T2751YB,
T2752AC, T2752YB, T2753AC, T2754AC, T2754YB, T2755AC, T2755YB, T2756AC, T2756YB,
T2757AC, T2757YB, T2758AC, T2758YB, T2759AC, T2759YB, T2760AC, T2760YB, T2761AC,
T2761YB, T2762AC, T2762YB, T2763AC, T2763YB, T2764AC, T2764YB, T2765AC, T2766AC,
T2766YB, T2767AC, T2767YB, T2768AC, T2768YB, T2769AC, T2769YB, T2770AC, T2770YB,
T2771AC, T2771YB, T2772AC, T2772YB, T2773AC, T2773YB, T2774AC, T2774YB, T2775AC,
T2775YB, T2776AC, T2776YB, T2777AC, T2777YB, T2791AC, T2791YB, T2792AC, T2792YB,
T2793AC, T2793YB, T2794AC, T2794YB, T2795AC, T2795YB, T2796AC, T2796YB, T7140EO,
T7141EO, T7142EO, T7143EO, T7144EO, T7145EO, T7146EO, T7147EO, T7148EO, T7149EO,
T7150EO, T7151EO, T7152EO, T7153EO, T7154EO, T7155EO, T7156EO, T7157EO, T7158EO,
T7159EO, T7160EO, T7161EO, T7162EO, T7163EO, T7164EO, T7165EO, T7166EO, T7167EO,
T7168EO, T7169EO, T7170EO, T7171EO, T7172EO, T7173EO, T7174EO, T7175EO,T7176EO,
T7177EO, T7178EO, T7179EO, T7180EO, T7181EO, T7182EO, T7301EO, T7302EO, T7303EO,
T7304EO, T7305EO, T7306EO, T7307EO, T7308EO, T7309EO, T7310EO, T7311EO, T7312EO,
T7313EO, T7314EO, T7315EO, T7316EO, T7317EO, T7318EO, T7319EO, T7320EO, T7321EO,
T7322EO, T7323EO, T7324EO, T7325EO, T7326EO, T7327EO, T7328EO, T7329EO, T7330EO,
T7331EO, T7332EO, T7333EO, T7334EO, T7335EO, T7336EO, T7337EO, T7338EO, T7339EO,
T7340EO, T7341EO, T7342EO, T7343EO, T7344EO, T7345EO, T7346EO, T7350EO, T7351EO,
T7352EO, T7355EO, T7357EO, T7358EO, T7361EO, T7364EO, T7368EO, T7369EO, T7370EO,
T7371EO, T7372EO, T7373EO, T7374EO, T7375EO, T7376EO, T7377EO, T7378EO, T7379EO,
T7380EO, T7625EO, T7626EO, T7627EO, T7628EO, T7629EO, T7630EO, T7631EO, T7650AC,
T7651EO, T7652EO, T9648YE, T9649YE, T9656YE, T9658YE, T9659YE, T9668YE, T9669YE,
T9676YE, T9680EO, T9681EO, T9682EO, T9683EO, T9684EO, T9685EO, T9686EO, T9687EO,
T9688EO, T9691YE, T9692YE, T9693YE, T9694YE, T9695YE, T9696YE, T9801AC, T9801EO,
T9802AC, T9802EO, T9803AC, T9803EO, T9804AC, T9804EO, T9805AC, T9805EO, T9806AC,
T9806EO, T9807AC, T9807EO, T9808AC, T9808EO, T9809EO, T9810EO, T9811EO, T9812EO,
T9813EO, T9814EO, T9815EO, T9816EO, T9817AC, T9817EO, T9818AC, T9818EO, T9819AC,
T9819EO, T9820AC, T9820EO, T9821AC, T9821EO, T9822AC, T9822EO, T9823EO, T9824EO,
T9825EO, T9826EO, T9827EO, T9828EO, T9829AC, T9829EO, T9830AC, T9830EO, T9831AC,
T9831EO, T9832AC, T9832EO, T9833AC, T9833EO, T9834AC, T9834EO, T9835AC, T9835EO,
T9836AC, T9836EO, T9837AC, T9837EO, T9838EO, T9839EO, T9840EO, T9841EO, T9842EO,
T9843EO, T9844EO, T9845EO, T9846EO, T9847AC, T9847EO, T9848AC, T9848EO, T9849AC,
T9849EO, T9850AC, T9850EO, T9851AC, T9851EO, T9852AC, T9852EO, T9853AC, T9853EO,
T9854AC, T9854EO, T9855AC, T9855EO, T9856EO, T9857EO, T9858EO, T9859EO, T9860EO,
T9861EO, T9862EO, T9863EO, T9864EO, T9865AC, T9865EO, T9866AC, T9866EO, T9867AC,
T9867EO, T9868AC, T9868EO, T9869AC, T9869EO, T9870AC, T9870EO, T9871AC, T9871EO,
T9872EO, T9873EO, T9874EO, T9875EO, T9876EO, T9877EO, T9878EO, T9879AC, T9879EO,
T9880AC, T9880EO, T9881AC, T9881EO, T9882AC, T9882EO, T9883AC, T9883EO, T9884AC,
T9884EO, T9885AC, T9885EO, T9886AC, T9886EO, T9887AC, T9887EO, T9888AC, T9888EO,
T9889AC, T9889EO, T9890AC, T9890EO, T9891AC, T9891EO, T9892AC, T9892EO, T9893EO,
T9894EO, T9895EO, T9896EO, T9897EO, T9898EO, T9899EO, T9900EO, T9901EO, T9902EO,
T9903EO, T9904EO, T9905EO, T9906EO, T9907AC, T9907EO, T9908AC, T9908EO, T9909AC,
T9909EO, T9910AC, T9910EO, T9911AC, T9911EO, T9912AC, T9912EO, T9913AC, T9913EO,
T9914AC, T9914EO, T9915EO, T9916EO, T9917EO, T9918EO, T9919EO, T9920EO, T9921EO,
T9922EO, T9923EO, T9924EO, T9925EO, T9926EO,
U0392AA,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content