ΡΙΠΕΡ - Alpellas

ΡΙΠΕΡ
ΡΙΠΕΡ
Model FKDR Hp40-130
Model FKER Hp90-180
Model FKFR Hp130-260
ΡΙΠΕΡ
Προοδευτικά
αυξανόµενη κλίση
Πιο εύκολο τράβηγµα
Οι µύτες έρχονται πιο
κοντά στους τροχούς
και αυξάνουν την
πρόσφυσή τους
Καλύτερος
θρυµµατισµός
εδάφους
Σύστηµα υπεδαφοκαλλιέργειας
Το σύστηµα υπεδαφοκαλιέργειας θρυµµατίζει περισσότερο
επιφανειακά και λιγότερο στο βάθος, διευκολύνοντας το
στράγγισµα του νερού.
Σύστηµα υπεδαφοκαλλιέργειας
ΑΡΟΤΡΟ
ΡΙΠΕΡ
Περισσότερος χρόνος
Πιο γρήγορα
Περισσότερα καύσιµα
Πιο οικονοµικά
Περισσότερη κούραση
Πιο άνετα
Σύστηµα υπεδαφοκαλλιέργειας
ΑΡΟΤΡΟ
ΡΙΠΕΡ
Σκληρό υπόστρωµα
Χαλαρώνει το υπόστρωµα
Αδιαπέραστο από νερό
Το νερό πάει στο βάθος
Πολλά ‘νεροκρατήµατα’
∆εν κρατάει νερό επάνω
Σύστηµα υπεδαφοκαλλιέργειας
ΑΡΟΤΡΟ
Το καλοκαίρι η υγρασία δεν
µπορεί να ανεβεί µέχρι τα
φυτά
ΡΙΠΕΡ
Το αποθηκευµένο νερό
φτάνει εύκολα µέχρι τις
ρίζες των φυτών
Σύστηµα υπεδαφοκαλλιέργειας
ΑΡΟΤΡΟ
Οι ρίζες των φυτών
δυσκολεύονται να
διαπεράσουν το σκληρό
υπόστρωµα
ΡΙΠΕΡ
Μεγαλύτερη ανάπτυξη του
ριζικού συστήµατος
σηµαίνει γρηγορότερη και
µεγαλύτερη ανάπτυξη των
φυτών
Σύστηµα υπεδαφοκαλλιέργειας
ΑΡΟΤΡΟ
ΡΙΠΕΡ
Μειωµένη παραγωγή
Μεγαλύτερη παραγωγή
Αυξηµένα έξοδα
Λιγότερα έξοδα
Περισσότερος χρόνος
Πιο γρήγορα
Περισσότερη κούραση
Πιο άνετα
ΒΙ∆ΩΤΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΑΣΙ
Η σχεδίαση αυτή συνδυάζει την µέγιστη αντοχή
µε την µέγιστη ελαστικότητα.
FRANTER ∆ΙΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ
Με ένα πέρασµα δυο εργασίες
FRANTER ∆ΙΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ
Σπάζει τα σβώλια
FRANTER ∆ΙΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ
Βοηθάει στην ανάµιξη των
φυτικών υπολειµµάτων
FRANTER ∆ΙΠΛΟΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ
Ανάµιξη υπολειµµάτων και ισοπέδωση
ΒΙ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Προστασία από πέτρες, ρίζες, κλπ.
ΒΙ∆Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κάθετη στο σταβάρι για ευκολία στην αλλαγή.
Κάνοντας όπισθεν µε το τρακτέρ, το σταβάρι έρχεται ακριβώς στην θέση για
να περαστεί η καινούργια βίδα.
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΥΤΗΣ
Εύκολη αλλαγή µύτης
Με σφυρί και ζουµπά
Αγκαλιάζει και προστατεύει
το σταβάρι από φθορά
Τέρµα τα προβλήµατα µε
φθαρµένα κεφάλια στις
βίδες που δεν ξεβιδώνουν
ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ
«Ξεσηκώνουν» το χώµα
ανάµεσα στα νύχια.
Καλύτερη καλλιέργεια και
αερισµός
Κόβουν τις πολύ µακριές ρίζες
στις βαµβακιές
Εύκολη τοποθέτηση και
αφαίρεση
3 θέσεις για διαφορετικό ύψος
ΥΠΕ∆ΑΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ALPEGO
Είναι γνωστό σε όλους µας ότι αν µας ρωτούσαν "τι είναι έδαφος;", "τι είναι το χωράφι;" όλοι
θα δίναµε την ίδια απάντηση:
•"Είναι ένας όγκος από χώµα που µοιάζει περισσότερο µε ένα σφουγγάρι, ένα πορώδες σφουγγάρι".
•"∆εν είναι κάτι συµπαγές, όπως το γκρο-µπετόν".
•"Έχει επιφάνεια, έχει βάθος, και το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι οι πόροι του όπως το σφουγγάρι", "οι
πολλοί µικροί πόροι του»
•"Ωστόσο, αν και έχει βάθος συµπιέζεται, πατιέται όπως το σφουγγάρι, µειώνοντας το πορώδες".
(αυτό συµβαίνει κατά κανόνα στο τέλος της καλλιεργητικής χρονιάς).
Με το όργωµα, έχουµε ως κύριο σκοπό να "αερίσουµε" το χωράφι, να το "ανακουφίσουµε" από το πάτηµα
που έχει δεχθεί, να το βοηθήσουµε να φτιάξει πολλούς πόρους.
Ένα καλό όργωµα είναι πετυχηµένο αν µπορέσουµε να του δώσουµε πόρους, πολλούς πόρους, διαλύοντας
τις µπλάνες, φτιάχνοντας ένα χαλαρό χώµα, χωρίς σβώλους ή µε λίγους µικρούς σβώλους, χωρίς
καταστροφή της συσσωµάτευσης.
Γιατί όλοι γνωρίζουµε ότι οι µικροί αυτοί πόροι όταν διασχίζουν το έδαφος σε όλα του τα σηµεία είναι αυτοί
που δίνουν "ζωή" στο χωράφι και µεγάλη απόδοση στην καλλιέργεια.
Γιατί όλοι γνωρίζουµε ότι µέσα σ’ αυτούς τους πόρους κυκλοφορεί ο αέρας (το οξυγόνο) µε τον οποίο
αναπνέουν οι ρίζες, µέσα σ’ αυτούς συγκρατείται το νερό (η υγρασία) απαραίτητο για τα φυτά, µέσα σε τέτοιο
έδαφος αναπτύσσεται πλούσιο ριζικό σύστηµα (ρίζες, ριζίδια, ριζικά τριχίδια) που εκµεταλλεύεται όλον τον
όγκο του εδάφους (στην επιφάνεια, σε βαθύτερα στρώµατα) στέλνοντας τα θρεπτικά συστατικά (του
λιπάσµατος, του χωραφιού) πάνω στα φυτά της καλλιέργειας.
Με το ξεκίνηµα κάθε καλλιεργητικής χρονιάς σκεφτόµαστε πώς θα φτιάξουµε το χωράφι µας αφράτο (µε
πολλούς-πολλούς µικρούς πόρους). Ένα χωράφι που στο τέλος της προηγούµενης χρονιάς είναι συνήθως
πατηµένο-συµπιεσµένο (από τα περάσµατα των µηχανηµάτων, τις βροχές, τα ποτίσµατα, την ανάπτυξη των
ριζών που έχει συµπιέσει, την ξηρασία του καλοκαιριού κ.λπ.)
Πρώτη µας σκέψη το όργωµα. Σωστά. Όπως κάνουν όλοι, ή σχεδόν όλοι, επί χρόνια.
ΥΠΕ∆ΑΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ALPEGO
Είναι όµως το όργωµα ο µοναδικός και αποκλειστικός τρόπος για να φτιάξουµε
αφράτο το χωράφι µας;
Να του δώσουµε πολλούς-πολλούς µικρούς πόρους;
Είναι εφικτό να το κάνουµε πάντοτε αυτό αποτελεσµατικά;
Τι γίνεται όταν την εποχή των οργωµάτων βρέχει συνεχώς;
Τι γίνεται στα βαριά εδάφη;
Τι γίνεται όταν το χώµα είναι πολύ ξερό;
Πώς θα αποφύγουµε να "αρρωστήσουµε" το χωράφι, σε υγρά χώµατα, µε άκαιρα οργώµατα;
Τι θα κάνουµε όταν οι καλλιέργειές µας απαιτούν αξιοποίηση-εκµετάλλευση βαθύτερων στρωµάτων του
εδάφους (π.χ. βαµβάκι, ζαχαρότευτλα, κ.ά.) απ’ ότι το όργωµα των 20-25cm;
Και εάν µε τα βαθύτερα οργώµατα 40-45cm (µονόϋνο) φέρνουµε επάνω χώµα από βαθύτερα
στρώµατα κατά κανόνα πιο άγονο, πώς αντιµετωπίζουµε την υποβάθµιση του χωραφιού;
Πώς αντιµετωπίζεται το αδιαπέρατο στρώµα εδάφους, που σχηµατίζεται συνήθως στα 40, ή 50, ή 60
cm, ως αποτέλεσµα της συµπίεσης του χωραφιού και του µονότονου τρόπου οργώµατος;
Τι θα µπορούσαµε να κάνουµε καλύτερα στο ξεκίνηµα της νέας χρονιάς, µε δεδοµένη τη δύσκολη
κατεργασία, τα µη καλά αποτελέσµατα, και τις επιπτώσεις στα µικρότερα φετινά αποτελέσµατα
απόδοσης;
Πώς θα χειρισθούµε τα σφιχτά χωράφια µας που συνήθως είναι συµπιεσµένα σε βάθος βαθύτερο του
οργώµατος, το οποίο παρεµποδίζει την ανάπτυξη των ριζών;
ΥΠΕ∆ΑΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ALPEGO
Όλα δείχνουν ότι τα παραδοσιακά οργώµατα δεν αποτελούν πάντα πανάκεια.
Προσφέρουν πάρα πολλά, όχι όµως σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά, ακόµη και εκεί που δουλεύουν
µε επιτυχία, συχνά, κάτι παραπάνω θα µπορούσε να γίνει συµπληρωµατικά.
Πρακτική απάντηση σε όλα τα παραπάνω ερωτήµατα δίνεται µε τον υπεδαφοκαλλιεργητή ALPEGO νέας τεχνολογίας και
σχεδιασµού.
Γιατί;
∆ιότι……
•Αν και δεν κάνει ακριβώς τη δουλειά του οργώµατος, δίνει λύσεις εκεί όπου το όργωµα δεν θα µπορούσε, ή δίνει λύσεις
συµπληρώνοντάς το, κάνοντας πιο πλήρη την κατεργασία του χωραφιού.
•Μπορεί να δουλέψει σε περισσότερο δύσκολες συνθήκες χωραφιού (πολύ υγρασία, βαριά χωράφια) απ’ ότι το κλασσικό
όργωµα.
•Μπορεί κάτω από ορισµένες συνθήκες να υποκαταστήσει το πρώτο όργωµα, προετοιµάζοντας το δεύτερο κλασσικό
όργωµα να γίνει πιο εύκολα και πιο αποτελεσµατικά.
•∆εν αναστρέφει το έδαφος και δεν φέρνει άγονο έδαφος από τα βαθύτερα προς την επιφάνεια του χωραφιού.
•Βελτιώνει άριστα τη στράγγιση των σφιχτών χωραφιών, σπάει τα συµπιεσµένα στρώµατα που δηµιουργούν αδιαπέρατες
στο νερό καταστάσεις, "ανακουφίζει" τα χωράφια µε πολύ υγρασία (που συγκρατούν νερό) και σε πολλές περιπτώσεις
σχεδόν φτιάχνει τα χωράφια έτοιµα (σχεδόν ισοπεδωµένα) για καλλιεργητή + σπορά.
•∆ιατηρεί τη συσσωµάτωση του χωραφιού, χωρίς να την καταστρέφει.
•∆εν παρέχει µόνο σχίσιµο του χωραφιού, αλλά συµµετέχει στο σπάσιµο σβώλων και στον αερισµό του χωραφιού – που για
τις δύσκολες χρονιές είναι το ιδανικό (και ίσως µοναδικό) εργαλείο. Tέτοιες δύσκολες χρονιές συναντούµε συχνά.
•Είναι χαρακτηριστικό: Η δουλειά που κάνει γίνεται οµοιόµορφα σε όλο το χωράφι, ανακουφίζοντας ακόµη και αυτές τις
λακκούβες που συνήθως νεροκρατούν, µε πιο πατηµένο-συµπιεσµένο χώµα.
•∆εν απαιτείται κατ’ ανάγκη τρακτέρ µεγάλης ιπποδύναµης (90-130 HP είναι αρκετά).
•Ακόµη και σε δύσκολα χωράφια µε µεγάλες αντιστάσεις το "νύχι" δεν στραβώνει. Για πολύ µεγαλύτερες αντιστάσεις
(πέτρες, ρίζες κ.λ.π.) έχει µηχανισµό µε βίδες ασφάλειας κατασκευασµένο µε τρόπο ώστε να τοποθετούνται εύκολα .
•Χωράφια που δουλεύτηκαν µε υπεδαφοκαλλιεργητή ALPEGO, δύσκολα νεροκράτησαν (σε λακκούβες), συγκράτησαν
περισσότερο ωφέλιµο νερό ποτίσµατος (σαν καλά σφουγγάρια), οι καλλιέργειες αντεπεξήλθαν πιο εύκολα τις ξηροθερµικές
συνθήκες, ανέπτυξαν πολύ πιο ζωηρότερα φυτά (και στο υπόγειο και στο υπέργειο τµήµα τους), και κατέληξαν σε
µεγαλύτερη παραγωγή.
Ο υπεδαφοκαλλιεργητής ALPEGO είναι µελετηµένος και σχεδιασµένος από τον φηµισµένο κατασκευαστή
Luciano Pegoraro.
ΥΠΕ∆ΑΦΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ALPEGO
Βίδες ασφαλείας µε
κατεύθυνση από µπροστά
προς τα πίσω
• Προστατεύουν από πέτρες
• Εύκολη τοποθέτηση
Κύλινδροι FRANTER
Με ένα πέρασµα, σωστή κατεργασία σε βάθος και
ταυτόχρονα επιφανειακή καλλιέργεια
• Λιγότερα περάσµατα = λιγότερη συµπίεση εδάφους
• Λιγότερα περάσµατα = µικρότερες απώλειες υγρασίας
Προετοιµάζουν την επιφάνεια του εδάφους
Ανεξάρτητη ρύθµιση ύψους κάθε κυλίνδρου
Αλλαγή κλίσης δοντιών κυλίνδρων
• Σωστό αποτέλεσµα σε κάθε είδους έδαφος
Νύχια µε προοδευτικά
αυξανόµενη κλίση.
• Πιο εύκολο τράβηγµα.
• Καλύτερος θρυµµατισµός.
Mega craKer KX
-
Mega craKer KX
-
Mega craKer KX
-
Mega craKer KX
IT / GB / DE
RIPUNTATORE PIEGHEVOLE
FOLDABLE SUBSOILER
KLAPPBARER TIEFENLOCKERER
The Best Technology on Field
Mega craKer KX
Design by LUCIANO PEGORARO
320
410
500
The Best Technology on Field
Mega craKer
KX
Frantumazione e livellamento garantito grazie ai rulli Franter di ultima
generazione, ancora più performanti e
con manutenzione ridotta.
RIPUNTATORE PIEGHEVOLE
FOLDABLE SUBSOILER
KLAPPBARER TIEFENLOCKERER
Crumbling and levelling are guaranteed by the state-of-the-art rollers,
offering an even higher performance
and requiring less maintenance
Mod. KX 320 - 410 - 500
Per trattori fino a 500HP / For tractors up to 500HP / Für Schlepper bis 500 PS
Zerkleinerung
und
Nivellierung
gewährleistet Dank der neuesten, noch leistungsfähigeren und
wartungsarmen Entwicklung
F R AN T ER S YS T EM
winning points
Aratura / Plowing / Pflügen
Sistema di attacco
unificato per trattori di grande
potenza (3° cat., 4° cat., USA)
2,50 m
Unified hitching device for high-power tractors
(Cat. 3, cat. 4 USA)
Standardisiertes Kuppelungs-Aggregat für Schlepper mit
höher Kraft (Kat. 3, 4 u. USA)
Ingombro per il trasporto contenuto a 2,50 m.
Reduced transport width (2,5 m.)
Transportbreite 2,5 m.
Controllo della profondità di
lavoro con circuito idraulico incrociato.
Ampia regolazione grazie al nuovo parallelogramma.
Working depth control with a cross hydraulic circuit.
Broad adjustment possibility thanks to the new parallelogram.
Kontrolle der Arbeitstiefe mit gekreuztem hydraulischen Kreislauf.
Umfangreiche Einstell-Möglichkeit Dank dem neuen Parallelogramm
Bridge solution, studiato per garantire il flusso
profondità di lavoro (fino 65
Bridge solution, designed to guarantee a g
the max. working depth (up to
Bridge solution, die deswege
wurde, um den Durchgang der E
max. Arbeitstiefe (bis 65 c
gewährleisten.
Riduzione dei tempi di
lavoro;
Riduzione dei consumi
Decrease of the working
time;
Decrease of fuel
consumption
Quick-release plowing tip
Schnellwechsel-Scharenspitze
Kürzere Arbeitszeit;
Weniger
Kraftstoffverbrauch.
Mega craKer
o del terreno alle massima
5 cm.)
good flow of the soil at
o 65 cm.)
en entwickelt
Erde bei der
cm) zu
Smontaggio rapido
del vomere
Dispositivo elettrico
Alpe-Lock
Alpe-Lock electric device
Elektrische Alpe-Lock Vorrichtung
Ancore Craker con profilo
di penetrazione nel terreno progressivo.
Massimo risultato con il minimo sforzo.
Craker shanks with profile for a gradual penetration into the soil.
Maximum results with minimum effort.
Craker Stiele mit Profil zur graduellen Eindringung in den Boden.
Max. Ergebnis bei min. Mühe
The Best Technology on Field
KX
320 - 410 - 500
Ripuntatore pieghevole per trattori fino a 500HP
Foldable subsoiler for tractors up to 500HP
Klappbarer Tiefenlockerer Für Schlepper bis 500 PS
CARATTERISTICHE
FEATURES
EIGENSCHAFTEN
- Nuovo telaio (brevettato) pieghevole
idraulicamente con dimensioni di lavoro di 3,2
- 4,1 - 5,0 m
- Ingombro stradale ridotto (2,5m)
- Nuovi supporti ancora smontabili
- Nuovi rulli franter con supporti maggiorati
- Ancore con dispositivo di sicurezza a bullone
- Ancore Craker con angolo di prenetazione
progressivo
- Correttore profondità di lavoro (brevettato) con
parallelogramma a comando idraulico
- Attacchi al trattore 3°-4°cat. normali + USA
- Vomeri a smontaggio rapido
- Impianto idraulico per la chiusura dotato di
blocco di sicurezza meccanico
- Doppia gamba di sostegno
- Tabelle fanali posteriori
- New (patented) hydraulically foldable frame
with working widths of 3.2 – 4.1 – 5,0 m.
- Reduced transport width (2,5 m)
- New removable shank supports
- New Franter rollers with sturdier supports
- Shanks with shear-bolt safety
- Craker shanks with a gradual penetration
angle
- (Patented) working depth adjuster with a
hydraulically controlled parallelogram
- Hitch to tractor Cat. 3 and 4 normal + USA
- Quick-release plow tips
- Hydraulic folding circuit with a mechanical
safety lock
- Double supporting stand
- Rear light boards
- Neuer hydr. faltbare Tragrahmen (Patent) mit
Arbeitsbreiten 3,2 – 4,1 – 5,0 m.
- Geringe Transportbreite (2,5, m.)
- Neue, abnehmbare Stiel-Halter
- Neue Franter-Walzen mit verstärkten Haltern
- Stiel mit Scherbolzen-Steinsicherung
- Craker Stiele mit graduellem
Eindringungswinkel
- Arbeitstiefe-Einstellvorrichtung (Patent) mit
hydraulisch gesteuertem Parallelogramm
- Kuppelung an Schlepper Kat 3 u. 4 normal
+ USA
- Schnellwechsel-Pflügspitzen
- Hydr. Klappvorrichtung mit mechanischer
Absperrung
- Doppelt-Stützfuß
- Hintere licht-tragende Tafeln
DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE ANGABEN
MODEL
Mega craKer KX 320
Mega craKer KX 410
Mega craKer KX 500
HP
mm
mm
mm
(n°)
mm
KG
KG
230-500
280-500
300-500
3200
4100
5000
2480
2480
2480
650
650
650
7
9
11
450
450
450
1880
2220
2520
2930
3310
3730
ACCESSORI / O
OPTIONS / ZUBEHÖR
Coppia rulli franter
Pair of Franter rollers
Paar Franter Walzen
Kit contenimento zolle
Soil restraining side plates
Satz Seitenbleche zur Einschränkung der Erde
Vomere DEK
DEK Tip
DEK Pflugschar
Vomere antiusura
Wearproof plow tip
Verschleissfeste Pflugschar
Esplosori ad alette
Clod-shattering fins
Schollen-zerbröckelnde Seitenmesser
Da 1.10 a 8.00 mt
Per trattori da 50 a 500HP
From 1.10 to 8.00 mt.
For tractors from 50 to 500HP
FRESATRICI
Rotary tillers / Fräsen
Von 1.10 bis 8.00 mt.
Für Schlepper von 50 bis 500PS
Da 1.60 a 4.00 mt
Per trattori da 50 a 200HP
From 1.60 to 4.00 mt.
For tractors from 50 to 200HP
SEMINATRICI
Seed-drills / Drill-Maschinen
Von 1.60 bis 4.00 mt.
Für Schlepper von 50 bis 200PS
Da 2.50 a 8.00 mt
Per trattori da 80 a 400HP
From 2.50 to 8.00 mt.
For tractors from 80 to 400HP
RIPUNTATORI
Subsoilers / Tiefenlockerer
Von 2.50 bis 8.00 mt.
Für Schlepper von 80 bis 400PS
Da 1.60 a 5.00 mt
Per trattori da 80 a 500HP
Immagini e dati inseriti nel presente catalogo non sono impegnativi e possono essere modificati in ogni momento senza obbligo di preavviso.
Illustrations, data and descriptions are not binding. The Manufacturer can modify them at any time without warning.
Die bilder, Daten und Beschreibungen sind als unverbindlich zu betrachten. Der Hersteller darf sie zu jeder Zeit, ohne Ankündigung ändern.
ERPICI
ROTANTI
Power Harrows / Kreiseleggen
From 1.60 to 5.00 mt.
For tractors from 80 to 500HP
TRINCIATRICI
Flail mowers / Mulchgeräte
Von 1.60 bis 5.00 mt.
Für Schlepper von 80 bis 500PS
Da 1.10 a 3.20 mt
Per trattori da 40 a 160HP
From 1.10 to 3.20 mt.
For tractors from 40 to 160HP
Von 1.10 bis 3.20 mt.
Für Schlepper von 40 bis 160PS
PREPARATORE
A DISCHI
Disc Harrow / Kurzscheibeneggen
H02210 - DEPLIANT “Mega Craker KX”
I-GB-DE 13/04/2012
Da 3.00 a 6.00 mt
Per trattori da 120 a 350HP
From 3.00 to 6.00 mt.
For tractors from 120 to 350HP
Von 3.00 bis 6.00 mt.
Für Schlepper von 120 bis 350PS
Via Torri di Confine, 6
36053 Gambellara (VI) Italy
Tel. +39 0444646100
Fax: +39 0444646199
www.alpego.com
[email protected]
Copyright ® by ALPEGO