Πελλέρα Φραντσέσκα-Μαρία - Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πελλζρα Φραντςζςκα – Μαρία
Τποψήφια Διδάκτωρ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γραφείο: K2.118
Εργαςτήριο: Διαχείριςησ τοξικών και επικινδφνων αποβλήτων (Επιβλζπων: Καθηγητήσ Ε. Γιδαράκοσ)
Σηλζφωνο: +30 28210 37812
Fax: E-Mail: [email protected]
 ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η
2012-παρόν: Υπ/φια Διδάκτωρ Περιβαλλοντικήσ και Υγειονομικήσ Μηχανικήσ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντοσ,
Πολυτεχνείο Κρήτησ.
2011:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςησ: “Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική”, Τμήμα Μηχανικών
Περιβάλλοντοσ, Πολυτεχνείο Κρήτησ.
2010:
Δίπλωμα Μηχανικοφ Περιβάλλοντοσ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντοσ Πολυτεχνείο Κρήτησ.
 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ
o
Επεξεργαςία και αξιοποίηςη ςτερεών οργανικών αποβλήτων.
o
Ακινητοποίηςη μετάλλων ςτο ζδαφοσ με χρήςη εδαφοβελτιωτικών.
o
Απομάκρυνςη μετάλλων από φδατα και υγρά απόβλητα με χρήςη μη ςυμβατικών προςροφητικών υλικών.
 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΕΤ΢ΕΙ΢
1.
Pellera F., Giannis A., Anastasiadou K., Kalderis D., Stegmann R., Wang J.-Y., Gidarakos E. (2012) Adsorption of Cu(II)
ions from aqueous solutions on biochars prepared from agricultural by-products. Journal of Environmental
Management 96, 35 – 42.
2.
Pellera F., Giannis A., Anastasiadou K., Kalderis D., Pentari D., Gidarakos E. (2010) Adsorption of Cu(II) ions from
aqueous solutions using biochar prepared from agricultural byproducts. 2nd International Conference on Hazardous
Waste Management, Chania, Crete, Greece, 5 – 8 October.
3.
Pellera F., Giannis A., Kalderis D., Gidarakos E. (2010) Copper adsorption using biochars generated by Pyrolysis. 3rd
International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Venice, Italy, 8 – 11 November.
4.
Pellera F., Giannis A., Kalderis D., Gidarakos E. (2011) Removal of copper from aqueous solutions using biochars
produced through pyrolysis. 12th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes
island, Greece, 8 – 10 September.
5.
Pellera F., Gidarakos E. (2011) Immobilization of heavy metals in soil using olive pomace biochar. 13th International
Waste Management and Landfill Symposium, S. Margherita di Pula (Cagliari), Sardinia, Italy, 3 – 7 October.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΝΟΜ/ΜΟ :
Φραντσέσκα – Μαρία Πελλέρα
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :
24/8/1987
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :
ΡΟΔΟΣ – ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:
Ελληνική
ΣΠΟΥΔΕΣ
2005 – 2010:
Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος (Βαθμός πτυχίου
9.31/10)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Προσρόφηση Cu(II)από
υδατικό διάλυμα σε βιο–εξανθράκωμα (biochar) μετά από
υδροθερμική επεξεργασία και πυρόλυση αγροβιομηχανικών
αποβλήτων»
2010 – 2011:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Τελικός βαθμός
9.36/10), «Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική»
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείο Κρήτης
Τίτλος Διατριβής: «Χρήση βιο–εξανθρακώματος (biochar)
για την αποκατάσταση ρυπασμένων με μέταλλα εδαφών»
Υποτροφίες / Διακρίσεις:
2005 – 2010
• Πολυτεχνείο Κρήτης, Υποτροφίες αριστείας και
επίδοσης (πέντε (5), μία υποτροφία ανά έτος)
• Υποτροφίες αριστείας του Ιατρού Ε. Μιχαϊλάκη
(τρεις (3), 2007 – 2010)
• Υποτροφίες αριστείας του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (πέντε (5), μία υποτροφία ανά έτος)
2010 – 2011
• Υποτροφία αριστείας του Ιατρού Ε. Μιχαϊλάκη
• Υποτροφία για απασχόληση στο Εργαστήριο
Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων, για
το εαρινό εξάμηνο 2010-2011
ΓΛΩΣΣΕΣ
Ελληνική :
Άριστη Γνώση (Μητρική Γλώσσα)
Ιταλική :
Άριστη Γνώση (Μητρική Γλώσσα)
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2
Αγγλική :
Άριστη Γνώση
1. First Certificate in English Επιπέδου Β2,
Πανεπιστήμιο του Cambridge
2. Certificate of Proficiency in English, Πανεπιστήμιο
του Michigan
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια
1) Pellera F., Giannis A., Anastasiadou K., Kalderis D., Pentari D., Gidarakos E. (2010)
Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solutions using biochar prepared from agricultural
byproducts. 2nd International Conference on Hazardous Waste Management, Chania, Crete,
Greece, 5 – 8 October.
2) Pellera F., Giannis A., Kalderis D., Gidarakos E. (2010) Copper adsorption using biochars
generated by Pyrolysis. 3rd International Symposium on Energy from Biomass and Waste,
Venice, Italy, 8 – 11 November.
3) Pellera F., Giannis A., Kalderis D., Gidarakos E. (2011) Removal of copper from aqueous
solutions using biochars produced through pyrolysis. 12th International Conference on
Environmental Science and Technology, Rhodes island, Greece, 8 – 10 September.
4) Pellera F., Gidarakos E. (2011) Immobilization of heavy metals in soil using olive pomace
biochar. 13th International Waste Management and Landfill Symposium, S. Margherita di
Pula (Cagliari), Sardinia, Italy, 3 – 7 October.
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά
•
Pellera F., Giannis A., Anastasiadou K., Kalderis D., Stegmann R., Wang J.-Y., Gidarakos
E. (2012) Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solutions on biochars prepared from
agricultural by-products. Journal of Environmental Management 96, 35 – 42.