ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ

ΕΦΑ­ΡΜ­Ο­ΣΜ­Ε­ΝΗ ΚΛ­Ι­Ν­ΙΚΗ ΜΙΚΡ­Ο­ΒΙ­ΟΛ­Ο­ΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΡΓΑ­ΣΤΗ­ΡΙ­ΑΚΗ ΔΙ­ΑΓ­Ν­Ω­ΣΤ­ΙΚΗ
(Εφαρ Κλ­ιν Μικρ­ο­βι­ολ Εργ Δι­αγν)
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315
Τρίμη­νη Έκδ­οση της Ετ­αιρ­είας Κλ­ι­ν­ικής
Μικρ­ο­βι­ολ­ο­γίας και Εργα­στη­ρι­ακής
Δι­αγ­ν­ω­στ­ικής
Ίδ­ρυση 1986, Επίτι­μ­ος Πρό­εδ­ρος: Α. Αρ­σέ­νη
Δι­ο­ικ­ητι­κό Συ­μβ
­ ο­ύ­λιο
Χρύ­σα Κο­ύ­τσ­ια-Καρ­ο­ύζ­ου: Πρό­εδ­ρος
Μαρία Γιαννάκη-Ψινάκη: Αντ­ιπρό­εδ­ρος
Μαρία Κανελλοπούλου: Γε­ν­ική Γραμ­μα­τέ­ας
Αθ­ηνά Χαρι­σι­ά­δ­ου: Τα­μίας
Ε. Αλεξάνδρου-Αθανασούλη: Ει­δι­κή Γραμ­μα­τέ­ας
Τακ­τι­κά Μέλη: Δημήτρης Παπαβέντσης, Λουκία
Ζέρβα
Αν­απλ. Μέλη: Ελένη Πρίφτη-Παπαγιαννάκου,
Μαρία Παπαδημητρίου, Σοφία Τσιπλάκου
Εξ­ελ­εγ­κτ­ ι­κή Επι­τρ­οπή
Κατερίνα Χρυσάκη, Πετρίδου Ευαγγελία
Συ­ν­τ­ακ­τι­κή Επι­τρ­οπή
Δι­ευ­θύ­ντ­ρια Συ­ντ­άξ­εως: Β. Πε­τ­ροχείλου-Πάσχου
Συ­ντ­άκ­τες: Μ. Γιαννάκη, Ε. Αλεξάνδρου,
Ι. Παλ­έ­ρμ­ος
Μέλη:
Γ. Αρσένης
Ν. Βακάλης
Β. Δεληγιάννη
Ν. Γαλανάκης
Ε. Κουσκούνη
Κ. Διγαλάκη-Θέμελη
Σ. Κίτσιου
Γ. Κατσιάνης
Ε. Λεμπέση
Ε. Κουμεντάκου
Αικ. Λίμα-Καταφυγιώτου Χ. Κούτσια-Καρούζου
Γ. Μαρόπουλος
Ε. Μαλάμου-Λαδά
Α. Μεντής
Α. Μανιάτης
Α. Πάγκαλη
Γ. Πετρίκκος
Α. Ραφτοπούλου
Ε. Σαμουϊλίδου
Α. Χαρισιάδου
Γ. Κουππάρη
Ηλεκτρονική επεξεργασία εντύπου:
Αικ. Κολυμπίρη
Πληροφορίες: Χ. Κούτσια-Καρούζου
Τηλ.: 210 8923622
Δι­αφ
­ ­ημίσ­εις: 210 6829 535, 6939 551579
AP­PLIED CLIN­I­CAL MI­CRO­BI­OL­O­GY AND
LAB­O­RA­TO­RY DI­AG­NO­SIS
(Ap­plied Clin Mi­cro­bi­ol)
Pub­lished Quar­ter­ly by the Greek So­ci­e­ty for
Clin­i­cal Mi­cro­bi­ol­o­gy and Lab­o­ra­to­ry Di­ag­no­sis
Of­fi­cers of the So­ci­e­ty
Ch. Kout­sia-Kar­ou­zou: Pres­i­dent
M. Gi­an­naki-Psinaki: Vice Pres­i­dent
M. Kanellopoulou: Sec­re­tary Gen­er­al
A. Char­is­si­ad­ou: Treas­ur­er
H. Alexandrou-Athanasouli: Sec­re­tary
Mem­bers: D. Papaventsis, L. Zerva
Ed­i­to­ri­al Board
V. Pet­ro­cheil­ou-Pas­chou: Ed­i­tor-in-Chief
M. Giannaki, H. Alexandrou, J. Pal­er­mos: As­sist­
ant Ed­i­tors
Mem­bers:
G. Arsenis
N. Vak­a­lis
V. Del­i­gi­an­ni
N. Gal­an­ak­is
H. Kous­kouni
K. Di­gal­aki-The­meli
S. Kitsiou
G. Kat­sian­is
H. Lebesi
I. Kou­men­dak­ou
C. Li­mas
Ch. Kout­sia-Kar­ou­sou
G. Maropoulos
H. Mal­am­ou-La­das
A. Ma­ni­a­tis
A. Men­dis
E. Samouilidou
A. Pan­gal­is
G. Pet­rik­kos
A. Raft­o­poulou
G. Koup­pari
A. Char­is­si­ad­ou
Ad­dress
So­ci­e­ty for Clin­ic­ al Mi­cro­bi­ol­og­ y
23, Me­an­drou Str.
115 28 Athens, Greece
ΕΠΙ­ΣΤ­ΗΜ­ΟΝ
­ ­ΙΚΗ ΑΛ­Λ­ΗΛΟ­ΓΡ­ΑΦ­ΙΑ
Δι­εύ­θυ­νση Ετ­αιρ­είας:
Μαι­άν­δ­ρου 23, 115 28 Αθήνα
[email protected]
[email protected]
Ιδι­ο­κ­τήτ­ης: Ετ­αιρ­εία Κλ­ι­ν­ικής Μικρ­οβ
­ ι­ολ­ο­γίας
Εκ­δό­τ­ης: Βα­σι­λι­κή Πε­τ­ροχείλου-Πάσχου
Κα­βά­φη 4, 152 36 Π. Πε­ντ­έλη
Οι αναγνώστες του περιοδικού μας μπορούν να απευθύνονται
στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ekmed.gr – www.scmld.gr
Εφαρμοσμένη
Κλινική Μικροβιολογία
και Εργαστηριακή Διαγνωστική
Περίο­δ­ος Β’, Τό­μ­ος 16, Τεύχος 2
ΠΕ­ΡΙΕΧΟΜΕ­ΝΑ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Το οφθαλμικό δείγμα στη διάγνωση των λοιμώξεων
Γ. Γκαντέρης
Το κλινικό δείγμα στις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού
Ευαγγ. Πετρίδου
Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ)
Ε. Αλεξάνδρου-Αθανασούλη
Το δείγμα των ούρων στη διάγνωση της ουρολοίμωξης
Ευαγγ. Λεμπέση
Δείγματα γεννητικού συστήματος
Στ. Μπάκα
ΜΕΛΕΤΗ
Αξιολόγηση του υλικού SceSel+ για εκλεκτική απομόνωση
Scedosporium/Pseudallescheria
M. Αραμπατζής, Α. Μηλιώνη, Ε. Ηλία, Α. Βελεγράκη
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Οστεομυελίτιδα άκρας χειρός από Rhizopus oryzae Σ. Τσιπλάκου, Α. Βελεγράκη, Μ. Αραμπατζής, Α. Κουτσούκου
Απρίλιος - Ιούνιος 2011
Σελίδα
64-74
75-81
82-92
93-101
102-113
114-123
124-128
Τρίμη­νη Έκδ­οση της Ετ­αιρ­είας Κλ­ι­ν­ικής Μικρ­οβ
­ ι­ολ­ο­γίας και Εργα­στη­ρι­ακής Δι­αγ­ν­ω­στ­ικής
GR - ISSN 1105 - 4719
BD BACTEC™
∏ ÀÂÚÔ¯‹ ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È
35% ·˘ÍË̤ÓË ·Ó›¯Ó¢ÛË ÛË„·ÈÌÈÒÓ.
25% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ıÂÙÈΤ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ 24ˆÚÔ.
À„ËÏ‹ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ì Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ºıÔÚÈÛÌÔ‡.
¶ÔÏÏ·ÏÔ› ·ÏÁfiÚÈıÌÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘.
M¤ÁÈÛÙË Î¿Ï˘„Ë Ì ÊÈ·Ï›‰È· Plus ÂÓËϛΈÓ
Î·È Ped Plus Ì ÚËÙ›Ó˜, Lytic Anaerobic,
Mycosis IC/F, Myco/F, FOS.
Aԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ PËÙÈÓÒÓ
ÛÙËÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ.
∂˘ÎÚ›ÓÂÈ· ¯ÚÒÛ˘ Gram.
AÛÊ¿ÏÂÈ· - Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· Ì BD VacutainerTM.
BD EpiCenter™
H ¢¤ÏÈÎÙË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛË,
EȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È EÈÙ‹ÚËÛË
¶ÔÈÎÈÏ›· ·Ó·ÊÔÚÒÓ - Û˘Ó·ÁÂÚÌÒÓ.
¢˘Ó·ÌÈ΋ ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË ·Ó¿Ï˘ÛË.
¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÈÌÔ ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
XÚ‹ÛË EÏÏËÓÈÎÒÓ.
BD Phoenix™- AP
¶¿ÓÂÏ Î·È BDXpertTM ۯ‰ȷṲ̂ӷ ‚¿ÛË EUCAST ‹ CLSI.
∞˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓË ÚÔÙ˘ÔÔ›ËÛË ÂÓÔÊı·ÏÌ›ÛÌ·ÙÔ˜.
MIC Ì ˘Ô‰ÈÏ¿ÛȘ ·Ú·ÈÒÛÂȘ Î·È ‰ÈÏ‹ ̤ıÔ‰Ô ·Ó›¯Ó¢Û˘.
ªÔÓ·‰ÈÎfi ‡ÚÔ˜ Ù·˘ÙÔÔÈÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÂϯÒÓ.
µ¤ÏÙÈÛÙË Ï‡ÛË ÛÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË Ê·ÈÓÔÙ‡ˆÓ ·ÓÙÔ¯‹˜.
ESBL ÂȂ‚/Îfi Û οı ¿ÓÂÏ G(-), MRSA Ì ÎÂÊÔÍÈÙ›ÓË.
¶Ï‹Ú˘ MIC ·’ & ‚’ ·ÈÌ. ™ÙÚÂÙÔÎfiÎΈÓ, S.maltophilia.
E˘ÂÏÈÍ›· ÂÓÔÊı·ÏÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ 0,5 ‹ 0,25 McF.
¶¿ÓÂÏ ID/AST, ID, AST 85 ‹ 136 ·Ú·ÈÒÛˆÓ.
BD Diagnostics
§ÂˆÊ. AÌÊÈı¤·˜ 5,
171 22 N. ™Ì‡ÚÓË, Aı‹Ó·
TËÏ.: 210 9407 741,
Fax : 210 9407 740
www.bd.com/ds
LITHOgraf ® Digital Productions Co
∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ¶ÚfiÙ·ÛË
Applied Clinical Microbiology
and Laboratory Diagnosis
Pe­ri­od B’, Vol­ume 16, No 2
April - June 2011
CON­TENTS
REVIEWS
Ocular specimen
G. Ganteris
Upper respiratory tract infections
Evag. Petridou
CSF is a "precious" medical specimen
E. Alexandrou-Athanasouli
Urine specimen and laboratory diagnosis of u.t. infection
Evag. Lempesi
Genital tract specimens
S. Baka
PAPER
Evaluation of SceSel+ medium with mixed inocula for improved isolation of
Scedosporium/Pseudallescheria from patients with cystic fibrosis
M. Arabatzis, A. Milioni, I. Ilia, A. Velegraki
CASE REPORT
A rare case of osteomyelitis of the hand due to Rhizopus oryzae in an
imunocompetent patient
S. Tsiplakou, A. Velegraki, M. Arabatzis, A. Koutsoukou
Page
64-74
75-81
82-92
93-101
102-113
114-123
124-128
AP­PLIED CLIN­I­CAL MI­CRO­BI­OL­O­GY AND LAB­O­RA­TO­RY DI­AG­NO­SIS
Pub­lished Quar­ter­ly by the So­ci­e­ty of Clin­i­cal Mi­cro­bi­ol­o­gy - Athens
MicroScan
WalkAway Plus
Περίοδος Γ’, Τόμος 11, Τεύχος 1, 2006
61­
™‡ÛÙËÌ· Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÂÛÙ Â˘·ÈÛıËÛ›·˜
ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ
ñ ¡¤Ô˜ ·Ó·Ï˘Ù‹˜ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ 20¯ÚÔÓ˘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘
ñ ™‡ÛÙËÌ· ∞˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ Î·È Ù·¯Â›Â˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÂÛÙ Â˘·ÈÛıËÛ›·˜
ñ ∆·˘ÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙÂÛÙ Â˘·ÈÛıËÛ›·˜ Û ÌÈ· Ͽη Ì·˙› ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿
ñ ªÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ ·Ó¿ Ͽη
ñ ÕÚÈÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ˘ software
ñ Alert Expert System ·fiÏ˘Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ CLSI
ñ ∂˘ÎÔÏ›· ¯Ú‹Û˘ - ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚfiÓÔ˘
www.siemens.com/diagnostics
Της Σύ­ν­τ­αξ­ης
Τα τελευταία πέντε χρόνια κυκλοφορίας του Περιοδικού μας, είχε γίνει πολλή προσπάθεια να
δημοσιεύονται, όλες οι εισηγήσεις της ετήσιας Ημερίδας της Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας, σε
ένα τεύχος. Έτσι οι αναγνώστες μας είχαν συγκεντρωμένη τη σχετική ύλη που αφορούσε κάθε ένα
από τα θέματα που αναπτύσσονταν. Δυστυχώς όμως, η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας
είχε κι εδώ τις επιπτώσεις της…
Είμαστε πλέον αναγκασμένοι να περιορίσουμε τις σελίδες του περιοδικού γύρω στα τέσσερα
τυπογραφικά, διαφορετικά τα ταχυδρομικά έξοδα γίνονται δυσβάστακτα.
Σ’ αυτό το τεύχος οι αναγνώστες μας θα βρουν ένα μέρος μόνο των εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν στις 22 Ιανουαρίου του 2011 και στο επόμενο τεύχος θα ακολουθήσει η συνέχεια.
Στο πρώτο άρθρο παρουσιάζονται από τον κ. Γ. Γκαντέρη οι ιδιαιτερότητες που έχουν τα οφθαλμικά δείγματα. Δίδεται έμφαση στη σωστή λήψη και μεταφορά στο εργαστήριο και στη μεγάλη βοήθεια που μπορεί να έχει ο κλινικός για την έγκαιρη εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής. Αναφέρονται
αναλυτικά οι συχνότερες οφθαλμικές λοιμώξεις και περιγράφονται: ο τρόπος λήψης και εργαστηριακής διάγνωσης για κάθε μία χωριστά. Υπάρχουν επίσης αρκετές εικόνες παρασκευασμάτων από το
αρχείο του Εργαστηρίου.
Ακολουθεί το άρθρο της κ. Ε. Πετρίδου, όπου περιγράφεται η επιλογή, η λήψη, μεταφορά και εξέταση με διάφορες μεθόδους των κλινικών δειγμάτων που βοηθούν στη διάγνωση των λοιμώξεων του
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.
Τρίτο στη σειρά είναι το άρθρο της κ. Ε. Αλεξάνδρου, που πραγματεύεται ένα «πολύτιμο» κλινικό δείγμα, όπως είναι το ΕΝΥ. Περιγράφονται με συντομία οι διαδικασίες που οδηγούν από τη λήψη
έως την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και οδηγούν στη διάγνωση της μικροβιακής μηνιγγίτιδος.
Επίσης υπάρχουν πολλοί πίνακες με χρήσιμες πληροφορίες.
Στο άρθρο που ακολουθεί υπογραμμίζεται η μεγάλη σημασία της σωστής διαδικασίας για τη λήψη
του δείγματος των ούρων στην ορθή διάγνωση και θεραπεία των ουρολοιμώξεων. Η κ. Ε. Λεμπέση
δίδει τα κλινικά στοιχεία, τη διαδικασία της εργαστηριακής διερεύνησης που ακολουθεί, καθώς και τα
κριτήρια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων σε ασθενείς διαφόρων ηλικιών και ευπαθών ομάδων όπως:
νεογνών βρεφών, παιδιών και ενηλίκων.
Η κ. Σ. Μπάκα διεξέρχεται τα κλινικά δείγματα που οδηγούν στη διάγνωση λοιμώξεων του γεννητικού συστήματος, τόσο του άνδρα όσο και της γυναίκας. Υπογραμμίζεται η δυσκολία στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων λόγω της παρουσίας φυσιολογικής χλωρίδας σε θέσεις όπως ο κόλπος
και η ουρήθρα και περιγράφονται νεότερες ειδικές τεχνικές συλλογής του δείγματος και αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων, όπως η τεχνική Meares-Stamey ή τα κριτήρια Nugent.
Η ερευνητική μελέτη που ακολουθεί βραβεύθηκε με το «Βραβείο Α. Αρσένη» και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι με τη χρησιμοποίηση εκλεκτικού υλικού επιτυγχάνεται η απομόνωση των μυκήτων Scedosporium/Peudallescheria που προκαλούν χρόνιες λοιμώξεις του αναπνευστικού σε ασθενείς με κυστική ίνωση. Η μελέτη προέρχεται από το Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας, Εργαστήριο
Μικροβιολογίας, της Ιατρικής Σχολης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τέλος, στις «Eνδιαφέρουσες Περιπτώσεις» παρουσιάζεται ασθενής με σοβαρή Οστεομυελίτιδα
από το μύκητα Rhizopus oryzae, ο οποίος προκάλεσε καταστροφή των οστών της άκρας χειρός και
αναπηρία σε νέο ανοσοεπαρκή άνδρα. Η μελέτη προέρχεται από το Μικροβιολογικό Τμήμα του
Π.Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» και η ταυτοποίηση του μύκητα από το Ειδικό Εργαστήριο Μυκητολογίας όπως και η
προηγουμένη μελέτη.
Β.Π.-Π.