close

Enter

Log in using OpenID

27.03.2015 Tarihli Galvanizli Sac Stok Listesi

embedDownload
30.09.2014
N
ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
Geçki: Karayolu, demiryolu gibi ulaştıma yapılarının,
yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan
eksen çizgisinin harita ya da arazideki izdüşümüdür.
Topografik harita üzerindeki izdüşüm
tasarımlama, arazi üzerindeki izdüşüm yapım
aşamasında söz konusudur.
Geçkinin arazide belirlenmesi: Kazık Çakma
Harita üzerinde belirlenen noktaların arazi üzerine
aktarılması, kazık çakma işlemi ile gerçekleştirilir.
Kazıklar, daire ve kare kesitlidir. (Aliymanda 30
metrede, kurbada 20 metrede bir çakılır)
Eksen kazığına 25 cm uzaklıkta ve kilometre artış
yönüne göre sağ tarafta yazı kazığı çakılır. Kazığın
eksene bakan yüzüne başlangıca uzaklığı yazılır
(50+500 gibi). Ayrıca, kurba başlangıç ve son noktaları
da gösterilir.
1
N
50+500
30.09.2014
m
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
liğ
DBoykesit
er i
s Bö
N lü
ot m
la ü
rı
S1
km
Yatay
kurba
S3
O2
O1
O3
S2
Geçki, yatay kurba ve arazi kazıklarının gösterimi
Geçkinin düşey düzlem boyunca açılımından elde
edilen grafiğe boykesit denir.
Boykesitte:
-Geçki üzerindeki noktaların kotları
-Noktaların başlangıca uzaklıkları
-Boyuna eğim
-Kurbalar
-Arazinin zemin durumu
-Yer altı suyu durumu
-Menfez, köprü
-Diğer ulaşım yapıları ile kesişmeler gösterilir.
2
30.09.2014
N
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
Geçki planı ile boykesitteki bilgiler rahatlıkla
karşılaştırılabilir ve birbirlerini tamamlar nitelikte
olmalıdır.
Boykesitte, arazinin engebe durumunu gösteren
çizgiye “siyah çizgi”, bu çizgi üzerindeki kotlara da
“siyah kot” denir.
Yuvarlanma yüzeyi (yani toprak işinin bitmiş hali)
üzerindeki kotlara “kırmızı kot”, kırmızı kotların
oluşturduğu çizgiye de “kırmızı çizgi” denir.
3
30.09.2014
N
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
Kırmızı kot
Siyah kot
Siyah çizgi
Kırmızı çizgi
kot
Arazi formasyonu
Vaziyet planı
Başlangıca mesafe
şekil 2.2
Enkesitler
Yol eksenine dik olarak yolun özel nitelikteki
noktalarında alınan kesite “enkesit” denir. Her
enkesitin başlangıca olan mesafesi belirtilmelidir
(10+500 gibi). Eksendeki kot farkı, dolgu veya
yarma yüksekliğini gösterir.
-Tamamı yarmada olan enkesite “yarma enkesiti”
-Tamamı dolguda olan enkesite “dolgu enkesiti”
- Bir kesimi yarmada, bir kesimi dolguda olan
enkesite “karışık tip enkesit” adı verilir.
4
30.09.2014
N
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
Yarma enkesitlerinde, şev çizgisi ile arazi çizgisinin
kesişim noktasına “kret noktası” denir. Planda, kret
noktalarının geometrik yeri ise “kret çizgisi” ni oluşturur.
Yol üstyapısının inşa edilmeye başlanacağı, toprak işi
bitmiş haldeki yüzeye “tesviye yüzeyi” veya “tesviye
platformu” adı verilir.
Yarma enkesiti
Arazi çizgisi
Kret
noktası
h: yarma yüksekliği
Kret
noktası
Tesviye yüzeyi
Şev
çizgisi
α
Şev çizgisi
Tg α=1/n
Enkesit ekseni
Şekil 2.3
5
30.09.2014
N
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
Dolgu şevlerinde, şev çizgisi ile arazi
çizgisinin kesişim noktasına “etek noktası”
denir. Planda, etek noktalarının geometrik yeri
ise “etek çizgisi” ni oluşturur.
Şev çizgisi
(tgα=1/n)
platform
h: dolgu yüksekliği
Etek noktası
α
Etek noktası
Şekil 2.4
Dolgu enkesiti
Kret
noktası
Şev çizgisi
(tgα1=1/n1)
α1
Şev çizgisi
(tgα2=1/n2)
α2
Etek noktası
Şekil 2.5
Karışık tip enkesit
6
30.09.2014
N
Kafa Hendeği ve Kavalye
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
Yarmanın kret çizgisinin ötesindeki arazi
yarmaya doğru eğimli olabilir. Bu durumda
yamaç suları yarmaya girerek şev ve platforma
zarar verebilir.
Yarma hendekleri: Suyu toplayıp uzaklaştırmak için
kavalye
şev
Kafa hendeği
Yarmalarda, şevleri ve platformu korumak
için, kret çizgisine paralel 3-4 metre ileride
yapılan hendeklere “kafa hendeği” denir.
Kafa hendeği açılırken çıkarılan zemin ile
sedde oluşturulur. Buna, kavalye denir.
7
30.09.2014
N
Geçit Yeri, Geçit Çizgisi ve Geçit Noktası
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
Geçit yeri: Yol gövdesi oluşturulurken,
dolgudan yarmaya veya yarmadan
dolguya geçen kesimlere “geçit yeri” denir.
Geçit çizgisi: Geçit yerinde, kırmızı kotlarla
siyah kotların eşit olduğu noktaların geometrik
yeri
Geçit noktası: Platformda, geçit çizgisi ile yol
ekseninin kesiştiği nokta
Kret çizgisi
Geçit yeri
G1
Geçit çizgisi
G
Geçit noktası
G2
Kret çizgisi
Etek çizgisi
Siyah
çizgi
k
h
Kırmızı çizgi
Geçit noktası
Geçit yeri, geçit çizgisi ve geçit noktası
8
30.09.2014
N
Altyapı, Üstyapı
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
• Altyapı: Bir ulaşım yolunda, taşıtların
hareket edeceği yuvarlanma yüzeyine
destek olan platformun ve tesviye
yüzeyinin altında kalan toprak gövdeye
“altyapı” denir.
• Üstyapı: Tesviye platformunun üzerine,
taşıtların hareket edebilmeleri için yapılan
düzenlemelere “üstyapı” denir.
banket
banket
üstyapı
altyapı
banket
banket
üstyapı
altyapı
Altyapı ve üstyapı tanımı
9
30.09.2014
N
Sıfır noktası, Sıfır Poligonu
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
• Sıfır noktası: Bir yarma ve dolgu enkesitinde,
eksenin platform çizgisini kestiği noktaya “sıfır
noktası” denir. (Platform ekseni sıfır noktasından
geçerse, yarma veya dolgu yüksekliği sıfır olur)
• Sıfır çizgisi: Sıfır noktalarının geometrik yeri
(fiziksel olarak anlamsız)
• Sıfır poligonu: Tepe noktaları sıfır çizgisi
üzerinde bulunan ve kenarları haritanın ölçeğine
ve amaca göre belirli uzunlukta seçilen poligona
denir.
S
(Sıfır
noktası)
h: dolgu
yüksekliği
h: yarma yüksekliği
S
(Sıfır
noktası)
Şekil 2.10
10
30.09.2014
N
Eksende Yarma ve Dolgu
Oluşumu
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
• Yarma: Sıfır poligonu kotundan daha
düşük kotta arazi geçilmeye çalışılırsa,
yarma,
• Dolgu: Sıfır poligonu kotundan daha
yüksek kotta arazi geçilmeye çalışılırsa,
dolgu ortaya çıkar.
Sıfır poligonu
yarma
dolgu
yarma
200
150
dolgu
100
Yarma ve dolgunun oluşumu
50
11
30.09.2014
N
Enkesitlerin Belirlenmesi
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
• Toprak işlerinde alan ve hacim hesabı yapabilmek için,
enkesitlerin elde edilmesi gerekir.
• Enkesit elemanları
- Doğal zemin kesiti
- Dolgu ya da yarmanın eksenden yüksekliği
(boykesitten okunur)
- Platform
- Banketler
- Enine eğimler
- Şevler
- Yol platformu orta noktası ve platform ekseni
Ld=6 m
Ld=6 m
1/n=2/3
1/n=2/3
Arazi çizgisi
A
6,80
5.35
kot
3.20
Şekil 2.12
23,85
26,45
31,15
25,95
25,15 32,05
B
7.35
mesafe
12
30.09.2014
N
Şev kazıklarının çakılması
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
• Deneme (tatonman) yöntemi
• Hesap yöntemi
Deneme yöntemiyle şev kazığı çakılması
(Yarma Enkesitlerinde Şev Kazığı)
A noktası için
A noktası için (1) ve (2) den
Y1 + M 1= b + h + M 0
(1)
Y1= (X1 – Ly).(1/n)
(2)
B noktası için
(X1/n) + M 1 – M 0 = (Ly/n) + b + h
B noktası için (3) ve (4) den
Y2 + M 2 = b + h + M 0
(3)
Y2 = (X2 – Ly). (1/n)
(4)
(X2/n) + M – M 0= (Ly/n) + b + h
Ly, b, h, X1, X2 değerleri projeden bilinen değerlerdir
Eşitlikler sağlanıncaya kadar nivo okumaları devam eder, eşitliğin
sağlandığı yer, şev kazığının yeridir.
13
30.09.2014
N
mira
M1
nivo
N.G.D.
M2
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
B
M0
A
1/n
1/n
Y2
h
Y1
M
b
k
Ly
Ly
x2
x1
Yarmada şev kazığı
Dolgu enkesitlerinde şev kazığı (tatonman yöntemi)
A noktası için (1’) ve (2’) eşitliklerinden
A noktası için
Y1 – M 1= h – b – M 0
(1’)
Y1= (X1 – Ld) . (1/n)
(2’)
B noktası için
M0 – M1 + (X1/n) = h – b – (Ld/n)
B noktası için (1’) ve (2’) eşitliklerinden
Y2 – M 2 = h – b – M 0
(3’)
Y2= (X2 – Ld). (1/n)
(4’)
M0 – M + (X2/n) = h - b + (Ld/n)
Eşitlikler sağlanıncaya kadar nivo okumaları devam eder; eşitliğin
sağlandığı nokta şev kazığı yeridir.
14
30.09.2014
N
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
M
b
Ld
1/n
N.G.D.
Y1 M1
k
Ld
M0
M2
Y2
h
B
A
x1
x2
Dolguda şev kazığı
Şev kazığı
Yazı kazığı
yol
Sol 2+300
dış
Y=1.27
Ld=7.10
X=9.00
Şev=2/3
25 cm
Yola yönelik
yüzü
Dışa yönelik
yüzü
Şekil 2.15
15
30.09.2014
N
Hesap Yöntemiyle Şev Kazığı çakılması
i
İn ğd
e
ş
To aa Ü
pr t M niv
e
ak
üh rs
İş e it
le nd es
ri is i
De liğ
rs i B
ö
N lü
ot m
la ü
rı
l = h1/(tga + tgb)
X= L + l
tga = 1/n (şev eğimi)
tgb= m (arazi eğimi)
l = (nh1)/ (1+mn)
L bilindiğine göre, l saptanabilirse, şev
kazığının eksene olan uzaklığı
belirlenebilir.
h1= h – h’ = h – Ld. M
l = n.(h- Ld.m)/(1+mn)
l = n.(h- Ld.m)/(1-mn)
Ld
1/n
1
α n
β
h1
h
h’
l
Şekil 2.16
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
939 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content