close

Enter

Log in using OpenID

bımas - Bizim Menkul Değerler

embedDownload
BIMAS
26.03.2014
ENDEKSE PARALEL GETİRİ
Yükselme Potansiyeli: 6%
BIMAS 31.12.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları…
4Ç13’te mağaza büyümesi ve güçlü mali yapı devam ediyor.

Gıda perakende sektöründe %45’lik paya sahip olan organize
pazarda organize perakendeciler her geçen yıl pazar paylarını
artırmaktadır. Önümüzdeki 5 yılda yıllık ortalama %8 büyümesi
beklenen gıda perakende sektörünün pazar payını %60
seviyesine yükselteceği öngörülüyor. 2013’ü indirim
mağazacılığında satın almaların yoğunlaştığı bir yıl olarak
geçiren sektörün halen parçalı bir yapıda olması, ilerleyen
yıllarda yeni satın almalara şahit olabileceğimize işaret ediyor.
BIMAS Hisse Verileri
TL
Fiyat
GÜNCEL HEDEF FİYAT
ÖNCEKİ HEDEF FİYAT
46,05
48,65
47,30
Piyasa Değeri(Milyon TL)
13.950
Firma Değeri(Milyon TL)
13.558
Fiyat/Kazanç (Cari Dönem)
33,78
Piyasa Değeri/Defter Değeri
13,96
Halka Açıklık Oranı(%)
60,00
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3Ay-Bin TL) 35.110


2012’yi 3.765 mağazayla kapatan BİM, 2013 sonunda 4.199
mağazaya ulaştı. BİM, Türkiye’de 345 yeni net mağazayla
4.000 mağazaya ulaşırken; Fas’taki mağaza sayısı 54 artışla
164’e ulaştı. 2013’te Mısır’da da faaliyet göstermeye başlayan
BİM’in Mısır’daki mağaza sayısı 35’e ulaştı. BİM yönetimi 2014
sonunda Türkiye’de 4.500, Fas’ta 234, Mısır’da ise 85
mağazaya, toplamda da 4.819 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.
BİM’in dengeli büyüme stratejisinın yanısıra güçlü nakit
pozisyonu ve borçsuz bilançosu ile 2014’te de başarılı mali
performanasını
sürdüreceğini;
TL’deki
zayıflamanın
oluşturacağı enflasyonist etkinin gelirlere olumlu etki
edeceğini düşünüyoruz.
Başarılı büyümesini 4Ç13’te de sürdüren BİM, net satışlarını
%21,3 artırarak 3,1 milyar TL gelir elde etti. Satışların maliyeti,
satışlara paralel bir artış göstererek %21,7 yükseldi ve 2,6
milyar TL oldu. Like for like satışlardaki %11,7’lik artışın
yanısıra yeni açılan mağazalardan sağlanan gelirler satışların
artmasında etkili oldu. Fas’taki mağaza sayısının artması,
Mısır’da faaliyete geçilmesi ve GSM hizmeti veren Bimcell’in
abone sayısının 900 bini aşarak Şirket’in gelirlerine katkısının
artması gibi etkenler satış büyümesindeki diğer önemli
etkenler oldu. 4Ç13’teki brüt kar marjı geçen yıla göre 0,2
puanlık düşüşle %15,6’ya geriledi. BİM’in 4Ç13’teki FAVÖK’ü
geçen yıla göre %18,9 artışla 153,1 mliyon TL’ye yükseldi.
FAVÖK marjı ise geçen yılki %5,0 seviyesinden hafif geri
çekilerek %4,9 oldu.
Kaynak: BMD Araştırma, Finnet
BIMAS Fiyat Performansı (%)
BIMAS Performans (%)
BİST Performans (%)
1 ay
3ay
1 yıl
14,95
3,98
8,09
1,09 -7,18 -21,60
ÖNEMLİ RASYOLAR
12A12
4Ç12
3Ç13
4Ç13
12A13
Brüt Kar Marjı
15,7%
15,8%
16,0%
15,6%
15,7%
Faaliyet gider marjı
11,7%
12,0%
11,5%
11,6%
11,6%
Net Esas Faaliyet Kar Marjı
4,1%
4,1%
4,6%
4,1%
4,2%
FAVÖK Marjı
5,0%
5,0%
5,4%
4,9%
5,0%
Net Kar Marjı
3,3%
3,3%
3,8%
3,4%
3,5%
Toplam Borç / Özsermaye
40,8%
40,8%
34,6%
41,3%
41,3%
Özsermaye Karlılığı
33,2%
8,52%
11,74%
Endekse Göre Getiri
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
BIMAS
XU100
10,58% 41,33%
BIMAS 31.12.2013 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları…

BİM’in 4Ç13’te net dönem karı %24,2 artışla 105,7 milyon TL’ye ulaştı. Net dönem karındaki artışta kur farkı
giderlerinde azalma olurken, kur farkı gelirlerindeki 6,7 milyon TL’lik yükseliş etkili oldu. 2013 yılının tamamına
baktığımızda kur farkı gelirleri 161 bin TL’den 15,8 milyon TL’ye yükseldi.

BİM, başarılı operasyonel büyümesi ve güçlü mali yapısıyla beğendiğimiz şirketler içinde yer almaya devam
ediyor. 2013’te Türkiye ve Fas’taki mağaza sayısını artırmasının yanısıra Mısır pazarına giren, GSM hizmeti veren
Bimcell’in abone sayısı 1 milyona yaklaşan BİM’in 2014’te, zayıflayan TL’nin gıda fiyatları üzerinde oluşturacağı
enflasyonist etkiden faydalanacağını düşünüyoruz. Risksiz getiri oranındaki 2,75 puanlık artıştan dolayı AOSM
oranımız artmış olsa da yeni mağaza açılışları ve gıda enflasyonundaki yükseliş beklentimizden dolayı satış
büyümesinde 1,7 puan, Şirket’in iyileşen yabancı para pozisyonu ve private label ürünlerin satıştaki payının
artacağı beklentisiyle faaliyet gider marjındaki 0,15 puanlık iyileştirmelerimizin etkisiyle 19.11.2013 tarihinde
47,30 TL olarak belirlediğimiz hedef fiyatımızı 48,65 TL olarak yukarı yönlü güncelliyor ve “Endekse Paralel Getiri”
önerimizi koruyoruz.
BIMAS ÖZET BİLANÇO (Bin TL)
Dönen Varlıklar
31.12.2012 31.12.2013 Değişim %
1.257.369
1.575.925
Nakit ve Benzeri Değerler
388.222
405.493
4%
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
314.148
344.835
10%
Stoklar
483.584
638.474
32%
Diğer Dönen Varlıklar
71.415
187.123
162%
Duran Varlıklar
876.018
1.121.345
28%
Maddi Duran Varlıklar
851.413
980.950
15%
3.152
3.796
20%
392
1.240
216%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Duran Varlıklar
25%
21.061
135.359
543%
Toplam Aktifler
2.133.387
2.697.270
26%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.288.960
1.645.954
28%
10.448
13.147
26%
1.198.036
1.457.749
22%
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
80.476
175.058
118%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
31.421
52.052
66%
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.468
38.082
146%
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
15.953
13.970
-12%
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
813.006
999.264
23%
2.133.387
2.697.270
26%
Toplam Pasifler
Net yabancı Para Pozisyonu
303
543
-377.774
-392.346
12A12
4Ç12
3Ç13
4Ç13
12A13
Satış Gelirleri
9.906.367
2.581.698
3.087.557
3.132.197
11.848.841
21,3%
Satışların Maliyeti (-)
8.347.153
2.173.558
2.594.125
2.644.684
9.991.510
21,7%
1,9%
Brüt Kar
1.559.214
408.140
493.432
487.513
1.857.331
19,4%
-1,2%
Faaliyet Giderleri (-)
Net Borç (+) / Nakit (-)
BIMAS ÖZET GELİR TABLOSU (Bin TL)
Değişim % Değişim %
4Ç13-4Ç12 4Ç13-3Ç13
1,4%
1.161.562
309.836
355.464
363.744
1.372.205
17,4%
2,3%
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
397.652
104.200
137.968
123.769
485.126
18,8%
-10,3%
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
10.369
3.596
3.480
4.218
13.028
17,3%
21,2%
3.294
2.417
460
841
2.404
-65,2%
82,8%
404.727
105.379
140.988
127.146
495.750
20,7%
-9,8%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.229
-629
0
0
4.009
-100,0%
0,0%
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
0
27
358
1.351
100,0%
1225,9%
17.350
3.511
8.010
10.979
33.267
212,7%
37,1%
5.226
133
-364
2.470
5.623
1757,1%
-778,6%
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
Net Finansal Gelirler/Giderler
12.124
3.378
8.374
8.509
27.644
151,9%
1,6%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
420.080
108.128
149.335
135.297
526.052
25,1%
-9,4%
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
88.282
22.966
31.998
29.601
113.068
28,9%
-7,5%
Net Dönem Karı/Zararı
331.798
85.162
117.337
105.696
412.984
24,1%
-9,9%
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
331.798
85.162
117.337
105.696
412.984
24,1%
-9,9%
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
93.552
24.685
28.253
29.228
110.750
18,4%
3,5%
FAVÖK
491.204
130.064
166.221
152.997
595.876
17,6%
-8,0%
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.
Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya
eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı
olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dokümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce
hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka
raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı
varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun
dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü’nün izni
olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak
üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya,
müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım
enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da
öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile
ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere
uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
805 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content