close

Enter

Log in using OpenID

bızım - Bizim Menkul Değerler

embedDownload
BIZIM
22.05.2014
ENDEKSE PARALEL GETİRİ
Yükselme Potansiyeli: %7
BIZIM 31.03.2014 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları…


Cash&carry(organize toptan satış) sektöründe 64 farklı ilde
155 mağazasıyla en yaygın oyuncu olan Bizim Toptan,
mağaza büyümesini 2014’ün ilk çeyreğinde de sürdürdü.
Bizim Toptan, 1Ç14’te 4 yeni mağaza açarken 1 mağazasını
da kapadı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise mağaza
sayısını 15 adet artıran Şirket’in toplam satış alanı %19
artışla 159 bin m2’ye ulaştı.
Küresel gelişmelerin yanısıra, yurtiçindeki politik
gelişmelerin de etkisiyle 2013’ün sonlarında başlayan
TL’deki değer kaybı 2014’ün ilk günlerinde de devam etti.
Kurda yaşanan artış 2014’ün ilk çeyreğinde TÜFE’yi yukarı
çekerken, politik gelişmelerin de etkisiyle tüketici güveninde
gerileme yaşandı. 2013 sonunda %7,4 olan TÜFE, bilanço
analizini yaptığımız 31.03.2014 dönemi sonunda %8,4’e,
Nisan ayında da %9,38’e yükseldi. Tüketici Güveni
Endeksi(TGE) ise Aralık 2013’teki 75,0’lik seviyesinin
ardından, Ocak 2014’te 72,4’e geriledi. Şubat ayında 69,2’ye
gerileyen TGE, Şubat 2010’dan beri en düşük seviyeyi
görmüş oldu. Sonrasındaki 2 ayda tüketici güveninde
toparlanmaya işaret eden endeks, Nisan ayında 78,5 ile
Temmuz 2013’teki seviyesine ulaştı.
BIZIM Hisse Verileri
TL
Fiyat
19,70
GÜNCEL HEDEF FİYAT
21,10
ÖNCEKİ HEDEF FİYAT
23,00
Piyasa Değeri(Milyon TL)
788
Firma Değeri(Milyon TL)
760
Fiyat/Kazanç (Cari Dönem)
22,22
Piyasa Değeri/Defter Değeri
5,59
Halka Açıklık Oranı(%)
46,00
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3 Ay-Bin TL)
3.366
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
BIZIM Fiyat Performansı (%)
1 ay
3ay
BIZIM Performans (%)
-9,52
1,27 -37,26
BİST Performans (%)
3,42
16,02 -16,20
6
A
ÖNEMLİ RASYOLAR
1Ç13
4Ç13
1Ç14
Brüt Kar Marjı (%)
10,0%
8,7%
10,3%
Faaliyet gider marjı (%)
6,5%
6,5%
7,7%
Net Esas Faaliyet Kar Marjı (%)
2,5%
1,3%
1,4%
FAVÖK Marjı (%)
4,1%
2,8%
3,3%
Net Kar Marjı (%)
1,8%
0,9%
1,0%
Toplam Borç / Özsermaye (%)
261,9%
237,6%
214,2%
Özsermaye Karlılığı(%)
12,6%
29,2%
3,4%
Endekse Göre Getiri

2014’ün ilk çeyreğinde pazarı olumsuz etkileyen bir diğer
unsur, BDDK’nın kredi kartı taksit sınırlandırmasıyla
KOBİ’lerin gıda alışverişlerine getirilen taksit yasağı oldu. Bu
durum, özellikle düşük marjlı toptancıları olumsuz
etkilerken, yaşanan olumsuzluklardan dolayı BDDK’nın
önümüzdeki dönemlerde KOBİ’lere yönelik bir istisna
uygulaması muhtemeldir. İstisna seçeneklerinden biri
kurumsal kredi kartlarına taksit yasağının kaldırılmasıdır. Bu
uygulamanın yürürlüğe girmesi durumunda Bizim Toptan,
taksit yasağından dolayı kaybettiği müşterilerinin %15
kadarını geri kazanmayı hedeflemektedir.
1 yıl
150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
BIZIM
XU100
Bizim Menkul Değerler
Burak Sever
+90(216)547 1354
[email protected]
BIZIM 31.03.2014 Mali Tablosu Bilgilendirme Notları…
 Bizim Toptan’ın satışları 1Ç14’te geçtiğimiz yıla göre %1,2 gerileyerek 502,5 milyon TL oldu. Kredi kartlarına
getirilen taksit sınırlaması beklenildiği gibi Bizim Toptan’ın satışlarına olumsuz yansıdı. Ocak ayında başarılı bir
ciro performansı sergileyen Şirket, 1 Şubat 2014’te yeni kredi kartı yönetmeliğininden etkilenerek Şubat ve
Mart aylarında iç açıcı bir performans sergileyemedi. Ana kategori satışları, bazı ürün gruplarında yaşanan fiyat
artışınının talep üzerinde baskı oluşturmasının etkisiyle de %2,3 azaldı ve 407,2 milyon TL’ye geriledi. Tütün
grubu satışları ise %4,1 artışla 93,5 milyon TL’ye yükseldi. Şirketten aldığımız bilgiye göre cirodaki azalışın en
önemli sebebi pazar payı kaybetmemek için ürün fiyatlarının enflasyonun altında oranlarda artırılmasının tercih
edilmesidir. Ancak bu durum brüt kar marjına olumsuz yansımamıştır.
 2013 yılında Pazar payını büyütmek için fiyat yatırımları yapan Bizim Toptan, 2014’te karlılığa odaklandı. Bunun
sonucu olarak da satışlardaki düşüşe rağmen brüt kar %1,6 artışla 51,0 milyon TL’ye ulaştı. Brüt kar marjı ise
%10,3 oldu ve hem 1Ç13’teki %10,0’a göre, hem de 4Ç13’teki %8,7’ye göre yükseliş gösterdi. Şirket’in bu yıl kar
odaklı bir strateji benimsemesiyle, karlılığı daha yüksek olan Horeca, kurumsal ve bireysel müşteri gruplarında
artan penetrasyon karlılığın iyileşmesinin temel nedeni oldu. Zayıf piyasa koşulları ve artan rekabete rağmen
ana kategori brüt kar marjı bir önceki yıla göre 1,1 puan artarak %11 oldu. Bu oran, son dört yılın en yüksek ana
kategori brüt kar marjı seviyesi anlamına geliyor. Kar marjı daha düşük tütün grubu satışlarının toplam
satışlardaki payı 2009’da %33 iken 2013’te %25’e kadar düştü. Bizim Toptan önümüzdeki yıllarda tütün grubu
satışlarının payını %20-22 seviyesine çekerek karlılığını yükseltmeyi hedeflemektedir.
 Bizim Toptan’ın FAVÖK’ü 1Ç14’te son çeyreklerdeki düşüş trendini sürdürdü. 1Ç13’te 20,6 milyon TL FAVÖK
üreten Şirket, 1Ç14’te %20,8 gerilemeyle 16,3 milyon TL FAVÖK elde edebildi. FAVÖK marjı ise 0,8 puanlık
düşüşle %3,3 olarak gerçekleşti. Brüt kar marjındaki iyileşmeye rağmen; sigara stok karının geçen yıla göre
gerilemesi ve yeni mağaza açılışlarından dolayı yükselen giderler FAVÖK marjının gerilemesinde en önemli
etkenler oldu. Yeni mağaza açılışlarının yanısıra Horeca yatırımlarına bağlı personel giderleri ve maaşlardaki
enflasyon düzeltmelerinin etkisiyle faaliyet gider marjındaki 1,2 puanlık yükselişe karşın satışlardaki gerileme,
baz etkisi oluşturarak FAVÖK marjını aşağı çeken bir diğer neden oldu.

Bizim Toptan’ın net dönem karı 1Ç14’te %47,6 azalışla 9,1 milyon TL’den 4,8 milyon TL’ye geriledi. Geçtiğimiz yıl
elde edilen 3 milyon TL’lik tütün stok karı iki dönem arasındaki farkın önemli nedenlerinden biri oldu. Diğer
taraftan hızlanan mağaza açılışları, Horeca geliştirmelerinden ötürü artan personel giderleri ve maaşlardaki
enflasyon iyileştirmeleri faaliyet giderlerini %17 artırarak, net dönem karını aşağı çekti.
Bizim Toptan’ın 1Ç14’te satışları gerilemiş olsa da, Şirket’in yeni dönem için benimsediği karlılık odaklı stratejinin
sonucunda brüt kar marjı marjında iyileşmeler yaşandı. Diğer taraftan FAVÖK marjı, operasyonel giderlerdeki
artışa bağlı olarak geriledi. Risksiz getiri oranındaki 1,7 puanlık gerileme sonucu AOSM varsayımımızı iyileştirdik.
Diğer taraftan brüt kar marjı öngörümüzdeki 1,5 puanlık iyileştirmeye rağmen, satış büyümesi tahminlerimizde
düşüş ve faaliyet gider marjımızdaki 1,7 puanlık yükselmenin etkisiyle hedef fiyatımızı aşağı çektik. Buna göre;
BMD Model Portföyümüzde yer alan BIZIM hisse senetleri için 04.03.2014 tarihli raporumuzda 23,00 TL olarak
belirlemiş olduğumuz hedef fiyatımızı 21,10 TL olarak aşağı yönlü güncelliyor, “Endekse Paralel Getiri” önerimizi
koruyoruz.
BIZIM ÖZET BİLANÇO (Bin TL)
31.12.2013 31.03.2014 Değişim %
Dönen Varlıklar
362.082
344.303
5%
Nakit ve Benzeri Değerler
41.975
27.698
52%
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
76.263
96.429
-21%
Stoklar
234.695
211.060
11%
9.149
9.116
0%
Duran Varlıklar
97.890
98.745
-1%
Maddi Duran Varlıklar
90.040
90.523
-1%
Diğer Dönen Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
307
266
15%
7.543
7.956
-5%
Toplam Aktifler
459.971
443.048
4%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
318.450
297.120
7%
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
308.129
282.723
9%
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.320
14.397
-28%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.287
4.912
8%
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.724
1.943
-11%
0%
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)
136.234
141.016
-3%
Toplam Pasifler
459.971
443.048
4%
Diğer Duran Varlıklar
BIZIM ÖZET GELİR TABLOSU (Bin TL)
0
Değişim % Değişim %
1Ç14-1Ç13 1Ç14-4Ç13
1Ç13
4Ç13
1Ç14
Satış Gelirleri
502.515
590.393
496.541
-1,2%
-15,9%
Satışların Maliyeti (-)
452.353
538.899
445.567
-1,5%
-17,3%
Brüt Kar
50.162
51.495
50.974
1,6%
-1,0%
Faaliyet Giderleri (-)
32.571
38.303
38.317
17,6%
0,0%
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
17.591
13.191
12.657
-28,0%
-4,1%
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
2.266
1.868
2.519
11,2%
34,9%
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
7.207
7.507
8.018
11,3%
6,8%
Faaliyet Karı veya Zararı
12.649
7.552
7.157
-43,4%
-5,2%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0
292
366
100,0%
25,4%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
1.196
984
1.635
36,7%
66,1%
Net Finansal Gelirler/Giderler
-1.196
-5.491
-1.635
36,7%
-70,2%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
11.437
6.860
5.889
-48,5%
-14,2%
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
2.305
1.390
1.107
-52,0%
-20,3%
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
9.131
5.470
4.782
-47,6%
-12,6%
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
3.055
3.444
-9.285
-403,9%
-369,6%
FAVÖK
20.646
16.636
16.329
-20,9%
-1,8%
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya
eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı
olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce
hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka
raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı
varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun
dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü’nün
izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil
olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya,
müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım
enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya
da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı
ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere
uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
782 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content