Example 1 x2 sin (x) 1 = 0 denkleminin çözümünü r0 = 1: ba¸
slang¬ç noktas¬ve Newton-Raphson
yöntemi ile bulunuz. Hata pay¬ " = 10 6 ve virgülden sonra 5 basamak al¬n¬z.(sin fonksiyonu için
radyan al¬n¬z)
Figure 1: f (x) = x2
sin (x)
1 fonksiyonu
CASIO FX-82MS I·ÇI·N (CANON F-715S I·ÇI·N SHIFT + RCL TU¸
SU YERI·NE DI·REKT RCL
TU¸
SUNA BASICAKSINIZ!)
Solution 2
1. f (x) = x2
sin (x)
1 ) f 0 (x) = 2x
cos x
2. SHIFT +ON tu¸
suna bas¬p haf¬zadaki kalanlar¬ temizleyiniz.
3. MODE tu¸
suna 2 kez basarak
ekran¬ kar¸
s¬m¬za geldi¼ginde 2 ye bas¬n¬z.
4. Virgülden sonra 5 basamak al¬n¬z ifadesi için MODE tu¸
suna 3 kez basarak
görüntüsünden sonra 1 tu¸
suna bas¬p 5 al¬nd¬¼g¬ndan 5 rakam¬n¬ tu¸
slay¬n¬z.
5. Verilerinizi haf¬za da tutmak için MODE tu¸
suna 1 kez basarak 1 rakam¬n¬ tu¸
slay¬n¬z.
6. r0 de¼gerini A de¼gi¸
skenine atamak için r0 de¼gerini girdikten sonra SHIFT + RCL tu¸
suna bas¬p
A har…nin oldu¼gu tu¸
sa bas¬n¬z.
2
7. f (r0 ) de¼gerini hesaplamak için (APLHA + A)
sin (APLHA + A) 1 ifadelerini tu¸
slay¬n¬z
ve bu de¼geri B de¼gi¸
skenine atamak için bir üstteki ad¬mlar¬yap¬n¬z yani SHIFT + RCL tu¸
suna
bas¬p B har…nin oldu¼gu tu¸
sa bas¬n¬z
8. f 0 (r0 ) de¼gerini hesaplamak için 2 (APLHA + A) cos (APLHA + A) ifadelerini tu¸
slay¬n¬z ve
bu de¼geri C de¼gi¸
skenine atamak için bir üstteki ad¬mlar¬ yap¬n¬z yani SHIFT + RCL tu¸
suna
bas¬p C har…nin oldu¼gu tu¸
sa bas¬n¬z.
1
B
0)
9. r1 = r0 ff0(r
gerini hesaplay¬n¬z. Ve bu hesaplad¬¼g¬n¬z de¼geri
(r0 ) formülüne göre r1 = A
C ile de¼
tekrar A ya atamak için = e bast¬ktan sonra Ans tu¸
suna basarak SHIFT + RCL tu¸
suna bas¬p
A har…nin oldu¼gu tu¸
sa bas¬n¬z.
10. Daha sonra hesap makinesinin replay tu¸
sunda yukar¬ok tu¸
suna basarak B har…ne atama i¸
slemi
oldu¼gu sat¬r¬ bulunuz.
11. Tekrar replay tu¸
sunda yukar¬ ok tu¸
suna basarak B har…ne atama i¸
slemi oldu¼gu sat¬r¬ bulunuz.
gerini hesaplama i¸
slemi oldu¼gu
12. Tekrar replay tu¸
sunda yukar¬ok tu¸
suna basarakr1 = A B
C ile de¼
sat¬r¬ bulunuz.Ve bu hesaplad¬¼g¬n¬z de¼geri tekrar A ya atamak için = e bast¬ktan sonra Ans
tu¸
suna basarak SHIFT + RCL tu¸
suna bas¬p A har…nin oldu¼gu tu¸
sa bas¬n¬z. ve bu i¸
slemleri böyle
sürdürünüz.
İterasyon r0=A
fr0=B
dfr0=C
r1=D
r2-r
eps
devam
0 1,00000 -0,84147 1,45970 1,57647 0,57647 0,00001
1 1,57647 0,48527 3,15861 1,42284 0,15363 0,00001 Devam
2 1,42284 0,03540 2,69826 1,40972 0,01312 0,00001 Devam
3 1,40972 0,00026 2,65906 1,40962 0,00010 0,00001 Devam
4 1,40962 -0,00001 2,65876 1,40962 0,00000 0,00001 Devam
5 1,40962 -0,00001 2,65876 1,40962 0,00000 0,00001 Dur
Kök
Çözüm =1,40962
Example 3 cos (x) + 2 sin (x) + x2 = 0; r0 = 0; r1 = 0:1 ba¸
slang¬ç iterasyonlar¬ verilerek kiri¸
sler
yöntemi ile çözümü bulunuz. Hata pay¬ " = 10 3 ve virgülden sonra 3 basamak al¬n¬z.
Solution 4
1. r0 de¼gerini A de¼gi¸
skenine atamak için r0 de¼gerini girdikten sonra SHIFT + RCL
tu¸
suna bas¬p A har…nin oldu¼gu tu¸
sa bas¬n¬z.
2
2. f (r0 ) de¼gerini hesaplamak için cos (APLHA + A)+2 sin (APLHA + A)+(APLHA + A) ifadelerini
tu¸
slay¬n¬z ve bu de¼geri B de¼gi¸
skenine atamak için bir üstteki ad¬mlar¬ yap¬n¬z yani SHIFT +
RCL tu¸
suna bas¬p B har…nin oldu¼gu tu¸
sa bas¬n¬z.
3. r1 de¼gerini C de¼gi¸
skenine atamak için r1 de¼gerini girdikten sonra SHIFT + RCL tu¸
suna bas¬p
C har…nin oldu¼gu tu¸
sa bas¬n¬z.
4. replay tu¸
sunda yukar¬ok tu¸
suna basarak hesaplanan fonksiyon de¼geri için A yerine C yaz¬n¬z ve
D ye atay¬n¬z.
5. r2 = r1
atay¬n¬z.
f (r1 ) f (rr11)
r0
f (r0 ) formülü
yani C
C
DD
A
B
de¼gerini hesaplayarak yeni E de¼gerine
6. Tekrar replay tu¸
sunda yukar¬ok tu¸
suna basarak C har…ni A ya, D har…ni B ye, E har…ni C ye
atay¬n¬z. Yukar¬daki i¸
slemleri devam ettiriniz..
İterasyon
r0=A
0
1
2
3
4
0
-0,1
-0,513
-0,61
-0,652
fr0=B
1
0,805
0,153
0,046
0,006
r1=C
fr1=D
r2=E
fr2=F
eps
-0,1
0,805
-0,513
0,153
-0,513
0,153
-0,61
0,046
-0,61
0,046
-0,652
0,006
-0,652
0,006
-0,658
0,001
-0,658
0,001
-0,659
0
2
devam
0,001 Devam
0,001 Devam
0,001 Devam
0,001 Devam
0,001 Dur
Kök
Çözüm =-0,659