close

Enter

Log in using OpenID

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

embedDownload
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ
BELGELER
2014 - 2015 ACADEMIC YEAR
ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT
ADMISSIONS
BAŞVURU KOŞULLARI
APPLICATION REQUIREMENTS
1.
Başvurular 9 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014 tarihleri arasında çevrimiçi (on-line) olarak
ubs.ikc.edu.tr adresinden yapılacaktır.
1. Applications should be done through the system on ubs.ikc.edu.tr between 09 June 2014 and 11 July
2014.
a) Üniversitemiz 2014 Yabancı Uyruklu Öğrenc Sınavına (İKÇÜYÖS) giren adaylar daha önceden
aldıkları aday numaraları ile sisteme giriş yapıp tercih işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
b) Diğer Üniversitelerin YÖS Puanı ile 2013 İKÇÜYÖS puanına göre tercih yapacak olan adaylar
sisteme aday numarası kısmını doldurmadan giriş yapacak ve tercih işlemleri tamamlandıktan sonra
e-posta adreslerine bundan sonraki süreçlerde kullanılmak üzere aday numaraları gönderilecektir.
a) The candidates having taken İKÇÜYÖS will enter the system with their candidate numbers given by
the system before and complete the preference procedure.
b) The candidates having YÖS scores taken from the other universities will enter the system without
filling the candidate number part and after completing the preference procedure their candidate numbers
will be sent to their e-mail addresses.
2.
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:
2. Applications to be made by
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının
Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1)
Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk
Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak
adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu
durumdaki çift uyrukluların,
d) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların
(ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar
dahil),
e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL
sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
başvuruları kabul edilecektir.
3.
Adayların yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirilmesinde İKÇÜYÖS veya diğer
üniversitelerin yaptığı YÖS sınavı kabul edilecektir. Ayrıca değerlendirmede aşağıda belirtilen sınav
puanı ve mezuniyet dereceleri de dikkate alınacaktır. (Bu sınavlardan lise bitirme sınavları
statüsünde olanların geçerlilik süresinde bir sınırlama bulunmamaktadır; Üniversiteye giriş
statüsünde olan sınavların ise geçerlilik süresi iki yıldır.)
a)
b)
c)
d)
e)
those who are foreign nationals,
those who are Turkish citizens by birth, but acquired permission to leave Turkish citizenship and
those who certify that they have a certificate of use of recognition of rights given to the minors
registered on the declaration of alienage entitled by Turkish Citizenship Law, (Due to the
provision in Article 7 of 5901 numbered Turkish Citizenship Law “ (1) A child born within marriage
to a mother or father with Turkish citizenship either within or outside Turkey is a Turkish citizen.”,
applicants for foreign student admissions should examine the Turkish Citizenship laws),
those who are foreign nationals by birth and acquired Turkish nationality / applicants who have
dual citizenship in this way,
those who are Turkish citizens but had all of their secondary education in a country other than
the TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus) ( including those who had all of their secondary
education at a Turkish school other than in the TRNC),
those holding TRNC citizenship who reside in the TRNC, have completed their secondary
education in the TRNC and hold GCE-AL exam results and also those educated at colleges and
high schools in a different country between 2005-2010 and possess GCE-AL exam results,
shall be accepted on condition the applicant is studying the final year of her/his secondary
education (high school) or has already graduated.
3. IKCUYOS and the other universities’ YOS exams will be accepted for the placement of the foreign
students.The below-stated exam results and diploma degrees are considered for admissions of the
applicants. (The results of the exams that are only for entrance to universities are valid for two years.
However, there is no expiry limit for high school graduation exams and as such.)
1
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ TERCİH BAŞVURUSUNDA DİKKATE ALINACAK
SINAV VE TABAN PUANLAR
1) (ABITUR) sınavında en fazla 4 puan almış olan adaylar, (Alman Bakoloryası)
1)
2)
ACT (American College Test) (toplam puan) sınavında en az 21 puan alan adaylar,
2)
3)
SAT (Scholastic Assessment Test) (toplam puan) sınavından en az 1100 puan alan
adaylar,
3)
4)
GCE (General Certificate Education) En az 2 konuda (başvurulan konu dahil) A
seviyesi alan adaylar,
4)
GCE-AL (Advanced Level General Certificate of Education) A-Level (minimum 2
courses), (non-expiring),
5)
Afganistan KONKUR (General State Exam) Afganistan'da yapılan Üniversite Giriş
Sınavı En az 270 alan adaylar,
5)
Afghanistan Konkurs General State Examination: A score of at least 270
6)
Al Edadiah (IRAK) Irak'da yapılan Üniversite Giriş Sınavı 70 puan alan adaylar,
6)
Iraq Al-Edadiyah A minimum score of 70
7) AL-SAHADA-AL TAHANAWIYYA (Suriye, Libya Bakaloryası), Libya'da yapılan
lisans (Baccalaureate) Sınavı en az 175 puan alan adaylar,
7)
Al-Shahada-Al Thanawi examination in Libya and Syria A minimum of 175 points,
8) Azerbaycan TQDK, TQDK Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı (700 üzerinden) en
az 400 alan adaylar,
8)
Azerbaijan National University Test (TQDK) A score of at least 400 out of 700,
9) Baccalauréat Libanais (Lübnan) Lübnan'da yapılan lisans (Baccalaureate) Sınavı En
az 12 puan alan adaylar,
9)
Baccalaureat Libanais (baccalaureate examination in Lebanon) A diploma score of
at least 12 ,
10) Canada Provincial High School Graduation Diploma Kanada Lise Bitirme Diploması
60%,
10) Canada High School Diploma 60%
11) EGE Rusya Federasyonu Üniversiteye Giriş Devlet Sınavı en az 80 puan alan
adaylar,
11) Russian National Final School Exam – EGE A score of at least 80,
12) FRANSA Baccalaureate (Baccalauréat Relevé de notes) En az 12 puan alan
adaylar,
12) French Baccalaureate (Baccalauréat Relevé de notes) A score of at least 12
13) GAOKAO Çin Halk Cumhuriyet’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavı (Başvurulan konu
üzerinden puanlar) en az 480 alan adaylar,
14) Indian School Certificate (ISC) Hindistan'da 12 yıllık lise eğitimi sonucunda verilen
Lise Bitirme Diploma Notu 65%
13) GAOKAO (University Entrance Examination in the PRC) A score of at least 480
relevant to applicant’s chosen programme (valid for 2 years),
14) India High School Diploma 65%,
15) İran Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi İran Merkezi Lise Bitirme Sınavı
(Dabiristan) ortalaması veya Üniversite Öncesi Eğitimi (Pishdaneshgahi) bitirme
notu en az 15 olan adaylar,
15) Debirestan Diploma (High School Diploma in Iran) A score at least 15 out of 20 and
Pishdaneshgahi (graduation score in Iran)
16) JAMP (Nijerya) JAMP Joint Admissions and Matriculation Board (Nijerya) en az
185 puan alan adaylar,
16) JAMP Joint Admissions and Matriculation Board A score of at least 185
17) Japonya Kotogakko Sotsugyo Shomeisho 5 üzerinden en az 3 puan alan adaylar,
EXAMINATIONS AND MINIMUM SCORES
TO BE CONSIDERED FOR INTERNATIONAL STUDENT APPLICATIONS
ABITUR A minimum of 4 points at ABITUR examination (non-expiring),
ACT (American College Test) A minimum of 21 points in science reasoning,
mathematics and total points. (valid for 2 years),
SAT (Scholastic Assessment Test) A total score of at least 1000 and a minimum
score 500 in Mathematics (valid for 2 years),
17) Kotogakko Sotsugyo Shomeisho A score of at least 3 out of 5,
2
18) Kamerun, Nijer, Burkina Faso, Çad, Togo, Benin’de yapılan Bakalorya Sınavı
Bakalorya (Üniversiteye giriş) Sınavı (20 üzerinden) en az 11 puan alan adaylar,
18) Baccalaureat de l’Enseignement Secondaire A score of at least 11 out of 20,
19) Kazakistan Ulusal Üniversite Giriş Testi 120 puan üzerinden en az 70 alan adaylar,
19) Kazakhstan National University Test A score at least 70 out of 120,
20) KCE (Kenya Certificate of Education) Sınavı en az C+olan adaylar,
21) Kırgızistan Attestat 7 olan adaylar,
20) Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) A minimum level of C+(59-55),
(valid for 2 years),
21) Kyrgyzıstan Attestat Candidates have 7 from Attestat
22) Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Testi 180 olan adaylar,
22) Kyrgyz National University Test A score of 180
23) Kosova - Makedonya Üniversite Giriş (Olgunluk) sınavı tam puanın 50% si
23) Introduction to the University in Kosovo and Macedonia (Maturity) Exam %50
24) Kosova Lise Bitirme Sınavı (100 üzerinden) en az 70 alan adaylar,
25) Kosova Secondary School Certificate (5 üzerinden) en az 3 alan adaylar,
24) Kosova Maturity Exam Candidates gets a minimum of 70 points out of 100 points from
high school graduation test.
25) Kosova Secondary School Certificate A minimum of 3 points out of 5
26) Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama General Secondary School Certificate 70
alan adaylar,
26) Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama General Secondary School Certificate A
score of 70
27) Moğolistan Üniversite Giriş Sınavı Moğolistan'da yapılan Merkezi Üniversite Giriş
Sınavı (800 üzerinden) 650 alan adaylar,
27) Konkurs General State Examination A score at least 650 out of 800,
28) Moldovya Atestat de maturitate Moldovya Diploma de Bacalaureat (başvurulan
programla ilgili olmak üzere en az iki sınavdan 10 üzerinden en az) 7 alan adaylar,
28) Moldova Baccalaureate Exam A minimum of 7 points out of 10 from at least 2 exams
relevant to the applicant’s chosen programme,
29) Özbekistan (O'rta ma'lumot to'g'risida shahodatnoma) (5 üzerinden) 3 alan
adaylar,
29) Uzbekistan (O'rta ma'lumot to'g'risida shahodatnoma) Candidates gets a minimum
of 3 points out of 5points O'rta ma'lumot to'g'risida shahodatnoma
30) Pakistan Higher Secondary School Certificate (HSSC) Pakistan'da 12 yıllık lise
eğitimi sonucunda verilen Lise Bitirme Diploma Notu 65%
30) PakistanHigher School Diploma 65 % of High School Diploma Grade
31) Slovakya Vysvedcenie o Maturitní Zkousce (5 üzerinden en fazla) 3 olan adaylar,
32) Slovenya Poklicna matura + maturitetni tecaj (5 üzerinden) 3 olan adaylar,
31) Slovakia Vysvedcenie o Maturitní Zkousce Candidates gets a minimum of 3 points
out of 5points from Vysvedcenie o Maturitní Zkousce
32) Slovenia Poklicna matura + maturitetni tecaj A minimum of 3 points out of 5points
33) Sudan School Certificate (100 üzerinden) 60 olan adaylar,
33) Sudan School Certificate: A score at least 60 out of 100,
34) Suudi Arabistan Tawjihiyya (100 üzerinden) 70 olan adaylar,
34) Saudi Arabia Tawjihiya: A minimum of 70 points out of 100 points,
35) Tacikistan Attestat dar borai malimati miyona (5 üzerinden) 3 olan adaylar,
35) Tacikistan A minimum of 3 points out of 5points
36) Tawjihi (Ürdün ve Filistin) Certificate of General Secondary Education En az 70
olan adaylar,
36) TAWJIHI examination in Jordan and Palestine A minimum exam average of 70 from
all lessons
37) TCS TCS Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı En az 50
olan adaylar,
37) Selection Examination for International Students by other Turkish Universities A
minimum of 50 points out of 100 points. (valid for 2 years,)
38) TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatları TÜBİTAK’ın
38) Recipients of gold, silver or bronze medals in International Science Olympics
3
tanıdığı ve/veya katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında derece alanlar Altın,
gümüş veya bronz madalya alan adaylar,
recognized and participated in by TÜBİTAK (The Scientific and Technological
Research Council of Turkey) ,
39) Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) Uluslararası Bakalorya
diploması en az 25 olan adaylar,
39) IB (International Baccalaureate) Diploma degree with a minimum of 25 points (nonexpiring),
40) WAEC(West African Examınation Council) Batı Afrika Ülkelerinde Matematik,
İngilizce dersleri dahil olmak üzere en az 6 dersten başarı ve en az 3 kredi alan
adaylar,
40) WAEC (West African Examination Council) Candidates have at least 3 credits out of
6 lessons including Maths and English in West African Countries
41) Türkmenistan Lise Bitirme Diploması en az 3 olan adaylar,
44) İsrail Te'udat Bagrut (Matriculation Certificate) / Mechina Ortalama notu 7 ve üstü
olan adaylar,
41) Turkmenistan Maturity Exam Candidates have at least 3 from high school graduate
diploma
42) Indonesia Ujlan Akhir National UAN Candidates gets at least 60 poınts from Ujlan
Akhir National UAN
43) GreeceUniversity Entrance Exam Candidates gets at least 8 from Unıversıty
enterence exam
44) Israel Te'udat Bagrut (Matriculation Certificate) / Mechina Candidates gets average
score 7 or higher
45) GÜRCİSTAN Sashualo Skolis Atestati (Secondary School Leaving Certificate) en
az 6/10 puan olan adaylar,
45) Georgia Sashualo Skolis Atestati (Secondary School Leaving Certificate)
Candidates gets at least 6/10
46) UKRAYNA Ukrainian External Independent Testing İkisi başvurulan alanla ilgili
olmak üzere üç sınav ortalamasının en az 150 alan adaylar,
46) Ukrainian External Independent Testing Candidates have a minimum average of 150
from 3 exams, 2 of which are relevant to the applicant’s chosen programme
47) Senegal Bakaloryası 12/20 puan alan adaylar,
47) Senegal Baccalaureate A diploma score at least 12 out of 20 relevant to the
applicant’s chosen programme (non-expiring),
48) Romenia Baccalaureate Candidates gets at least 5,5 diploma score
42) Ujlan Akhir National UAN (Endonezya) en az 60 alan adaylar,
43) Yunanistan Üniversite Giriş Sınavı en az 8 olan adaylar,
48) Romanya Bakaloryası en az 5,5 diploma notu alan adaylar,
49) Malezya Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / STPM En az iki dersten A notu alan
adaylar,
49) Malaysia Sijil Tinggi Persekolahan / STPM Candidates gets A score at least 2 lesson
50) KENYA: Certificate of Secondary Education En az C+ alan adaylar.
50) Kenya Certificate of Secondary Education Candidates gets at least C+
4
!!!ÖNEMLİDİR !!!
! ! ! NOTICE ! ! !
Applications to be made by
Adaylardan;
a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
a) those who are Turkish citizens and have completed all their secondary education in
Turkey or the TRNC,
b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacaklar hariç),
b) those holding TRNC citizenship (except those who have completed their secondary
education in the TRNC and hold GCE-AL exam results and also those educated at
colleges and high schools in a different country between 2005-2010 and possess GCEAL exam results),
c) Doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında
yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı
bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
c)
d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına
sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
d) those who have dual citizenship, one of which is TRNC, (except those who have
completed their secondary education in the TRNC and hold GCE-AL exam results and
also those educated at colleges and high schools in a different country between 20052010 and possess GCE-AL exam results),
e)
e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu TC olan çift
uyrukluların,
f)
those whose first nationality was Turkish on birth with dual nationality (except those who
have completed their secondary education in a foreign country other than the TRNC
and those who have completed their secondary education in a Turkish school in a
foreign country other than the TRNC),
those with Turkish citizenship who have studied in foreign schools in Turkey and
schools within the structure of Embassies in Turkey or those stated in article a number
2, Turkish citizens by birth with dual citizenship,
f) those who apply with incomplete documents SHALL NOT BE ACCEPTED!
Eksik belge ile başvuru yapanların BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR!
5
TERCİH BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
THE DOCUMENTS REQUIRED FOR PREFERENCE APPLICATON
Başvurular, 09/06/2014–11/07/2014 tarihleri arasında ubs.ikc.edu.tr adresinden çevrimiçi
(on-line) başvuru formu doldurularak yapılır: Ayrıca aşağıda belirtilen belgelerin İzmir Kâtip
Çelebi Üniversitesi Rekörlüğü Çiğli Anayerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 35620
Balatçık – Çiğli / İZMİR adresine başvuru süreleri içerisinde ulaşacak şekilde posta ile de
gönderilmesi gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Please complete the online application form at ubs.ikc.edu.tr between 09/06/2014 and
19/07/2013. Besides it is required to send the documents stated below to the “İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi Rekörlüğü Çiğli Anayerleşkesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 35620 Balatçık – Çiğli /
İZMİR” within the application period by post. The delayed deliveries shall not be regarded.
Adaylar tecih sıralaması yaparak en fazla üç programa başvurabilirler.
a)
Applicants can apply for up to three different progr ams.
Tercih Kayıt Formu imzalı çıktısı,
a)
b) YÖS Sınav Sonuç Belgesi fotokopisi,
c)
b) The photocopy of the YÖS Exam Result Document
Lise Diplomasının ( başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için
c)
okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin) ve Türkçe tercümesinin noter
who haven’t received their diploma yet and their notary or the Turkish Embassy certified
d) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, resmi not belgesi (transkript) ile
translation into Turkish,
Türkçe tercümesi,
e)
Sınav sonuç belgesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış
Original official transcript showing the high school courses and grades and their
translated copies,
Temsilcilikleri’nden onaylı örneği.
f)
Completely filled and signed Application Form,
d) Certified copy of the High School Diploma or temporary graduation document for those
ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri’nden onaylı örneği.
e)
Signed printout of the Preference Registration Form
f)
2 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, öğrenciyi kolaylıkla
Notary or the Turkish Embassy certified copy of the examination result ,
g) e) 2 passaport photographs taken within the last six months.
tanıtabilecek şekilde çekilmiş ve sisteme yüklenmiş fotoğrafla aynı olmalıdır).
6
INTERNATIONAL STUDENTS QUOTAS
Programın Adı
Name of Programme
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat (%30 İngilizce) (Zorunlu Hazırlık Sınıfı)
İşletme (Zorunlu Hazırlık Sınıfı)
Maliye (Zorunlu Hazırlık Sınıfı)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Zorunlu Hazırlık Sınıfı)
Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) (Zorunlu Hazırlık Sınıfı)
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
Harita Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Makine Mühendisliği (İngilizce)
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
IZMIR KATIP CELEBI UNIVERSITY
Faculty of Dentistry (English)
Faculty of Economics and Administrative Sciences
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Medya ve İletişim (Zorunlu Hazırlık Sınıfı)
Felsefe (%30 İngilizce) (Zorunlu Hazırlık Sınıfı)
Tarih (%30 İngilizce) (Zorunlu Hazırlık Sınıfı)
Sosyoloji (Zorunlu Hazırlık Sınıfı)
Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Mühendisliği
Tıp Fakültesi
Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
Turizm Rehberliği (Zorunlu Hazırlık Sınıfı)
Faculty of Social Sciences and Humanities
Media and Communication (Compulsory prep.class)
Economics (%30 English) (Compulsory prep.class)
Management (Compulsory prep.class)
Public Finance (Compulsory prep.class)
Political Science and Public Administration (Compulsory prep.class)
International Relations (%30 English) (Compulsory prep.class)
Faculty of Engineering and Architecture
Biomedical Engineering (English)
Electrical & Electronic Engineering (English)
Geomatic Engineering (English)
Civil Engineering (English)
Mechanical Engineering (English)
Material Sciences and Engineering (English)
Mechatronics Engineering (English)
Faculty of Health Sciences
Nursing
Philosophy (%30 English) (Compulsory prep.class)
History (%30 English) (Compulsory prep.class)
Sociology (Compulsory prep.class)
Faculty of Fish and Fisheries
Marine Science Engineering
Faculty of Medicine
Faculty of Tourism
Tourism Management (English)
Tourism Guidance (Compulsory prep.class)
7
Süre
Duration
Kontenjan
Quota
5
18
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
5
10
12
5
7
5
4
20
4
4
4
4
2
2
2
2
4
6
9
10
4
4
5
5
BAŞVURU DEĞERLENDİRME
ASSESSMENT OF APPLICATIONS
1.Başvuru Değerlendirme ve Yerleştirme
1. Assessment of Applications and Placement
a) Değerlendirmede İKÇÜYÖS ve diğer üniversitelerin Yabancı Uyruklu
a) The assessment of applications shall be made according to the scores of the foreign
Öğrenci Seçme Sınavılarından alımış oldukları puan ile yukarıdaki tabloda belirtilen sınav puanı
students taking either from İKÇÜYÖS or the other universities’ YÖS exams, scores taken
ve mezuniyet dereceleri dikkate alınacaktır. Adayın başvurusu fakülte kurullarının kabul ettiği
from the exams sated in the list above, and their graduation grades. Applications will be
yeterli başarı puanına göre değerlendirilir.
evaluated according to the required scores determined by the faculties.
b) Değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde kayıt yaptırmaya hak kazanan
b) Those having right to enroll within the quota will be announced.
öğrenciler ilan edilir.
c) Meeting the Application Requirements does not mean getting admission.
c) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirme için hak oluşturmaz.
8
SONUÇLARIN DUYURULMASI, KAYIT TARİHİ VE YERİ
ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS AND REGISTRATION DATE AND PLACE
Değerlendirme sonuçları, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi web sayfası www.ikc.edu.tr adresinden
duyurulacaktır.
The evaluation results will be announced on İzmir Katip Çelebi University web page www.ikc.edu.tr.
Başvuru: 09/06/2014-11/07/2014
Application: 09/06/2014-11/07/2014
Sonuçların duyurulması ve Kabul Mektubu gönderme tarihleri: 23.07.2014
Dates for the announcement of the results and sending ‘Letters of Acceptance’ : 23.07.2014
Asıl Adayların Kayıt tarihleri: 09-11 Eylül 2014
Registration Dates for Principal Candidates: 09-11.10. 2014
Yedek Adayların İlan tarihi: 12 Eylül 2014
Substitute Candidates Posted on: 12.10. 2014
Yedek Adayların Kayıt tarihleri: 17-19 Eylül 2014
Registration Dates for Substitute Candidates: 17-19.10. 2014
Türkçe Yeterlilik Sınavı tarihi: Kayıt sırasında duyurulacaktır.
Turkish Language Proficiency Examination Date: It will be announced during the registration.
Türkçe Yeterlilik Sınavı yeri: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 2.Ana Jet Üssü Yolu
Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi Caddesi 35620 Çiğli/İZMİR
Turkish Language Proficiency Exam Place:. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 2.Ana Jet
Üssü Yolu Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi Caddesi 35620 Çiğli/İZMİR
İngilizce Yeterlilik Sınavı tarihi: Kayıt sırasında duyurulacaktır.
English Proficiency Examination Date: It will be announced during the registration.
İngilizce Yeterlilik Sınavı yeri: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 2.Ana Jet Üssü Yolu
Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi Caddesi 35620 Çiğli/İZMİR
English Proficiency Exam Place: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 2.Ana Jet Üssü Yolu
Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi Caddesi 35620 Çiğli/İZMİR
Kayıt yeri: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Registration Place: İzmir Katip Çelebi University Rectorate, Directorate of Student Affairs
9
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
REGISTRATION DOCUMENTS
1) Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkiye’deki liselerden alınan diplomalara denk
olduğunu gösteren (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği/ Konsolosluğu’ndan ya da Türkiye Cumhuriyeti
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak) "Denklik Belgesi",
1) Original High School Diploma or graduation document and ‘Equivalency Document’ of this
diploma of graduation document from a Turkish Embassy or Consulate in the student’s own
country or from the Turkish Ministry of Education, certifying the equivalency of the applicant’s
diploma to that of Turkish diplomas,
2) Adayın lisede aldığı dersleri ve notları gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi
not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış
Temsilcilikleri’nden onaylı örneği,
3)Sunduğu sınav belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’ndan
2)
Photocopy of original transcript and a photocopy of its notarised Turkish translation,
3)
Photocopy of original document showing exam results and photocopy of its notarised
Turkish translation, (GCE-AL, ABITUR, ATESTAT etc.)
4)
Student Visa that students living in countries other than Turkey can obtain from the nearest
Turkish Embassy/Consulate in his or her own country.
Turkish Proficiency Level Certficate (Language Certificate) and photocopy of its notarised
Turkish translation, (the equivalence of Turkish Language Proficiency Certificates obtained
from other institutions shall be evaluated by İKÇÜ TÖMER).
onaylı İngilizce ya da Türkçe örneği, (GCE-AL, ABITUR, ATESTAT vb.)
4)Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri’nden alacakları ÖğrenimVizesi”,
5)Eğitim dili İngilizce olan birimler için varsa uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesinin
5)
ve eğitim dili Türkçe olan birimler için Türkçe yeterlilik belgesinin ülkelerindeki veya en yakın Türkiye
Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
6) İkametgah tezkeresi ( Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci Bürosuna teslim edilmesi
6)
The residential permit and the student visa which can be taken from Police Centers should
be submitted to the Student Affairs Office within a month after the registration.
7)
8 passport-size photographs (4.5cm x 6cm) taken within the last six months,
8)
The formal document, certifying the origins of those who are Turkish, taken from a Turkish
Embassy or Consulate.
gerekir). Bu kontenjanlardan yararlanacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemlerinden sonra İl
Emniyet Müdürlüklerinden alacakları Öğrenim vizesi belgesi ve İkametgah Tezkeresi (Kayıt tarihinden
itibaren Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilmesi gerekir).
7)8 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden adayı kolaylıkla
tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)
8)Türk soylu olanların Türklüklerini belgeleyen ve büyükelçiliklerden veya konsolosluklarından
aldıkları belge,
9)Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
10)Geçim Güvencesi formu ile yapılan beyan,
11)Pasaportun aslı ve Türkçeye çevrilmiş T.C. Büyükelçiliğ/Konsolosluğu ya da noterden onaylı
9)
Bank reciept showing payment of the student’s tuition fee into the Karşıyaka branch of
Vakıfbank, İzmir of bank account TR600001500158007299061167
10) A confirmation letter stating that the student shall pay premiums of General Health
Insurance in compliance with the Law Numbered 6111 (This confirmation letter must be
filled in during registration at the Directorate of Student Affairs),
11) Photocopy of original passport and its notarised Turkish translation,
12) Foreign national identity number
fotokopisi,
12)Yabancı uyruklular kimlik numarası,
10
ÖĞRENİM ÜCRETİ
TUITION FEE
2014- 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenim Ücreti: Bakanlar Kurulu tarafından o yıl için belirlenen asgari
tutarda öğrenim ücreti alınacaktır. Öğrenim ücreti miktarları, Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandıktan sonra
belirlenerek duyurulacaktır.
Tuition Fee for the Academic Year 2014- 2015: İzmir Katip Çelebi University will accept the
minimum tuition fees determined for the Academic Year 2013-2014 by the Council of Ministers.
Tuition fees will be announced immediately after the Council of Ministers have declared them.
GEÇİM GÜVENCESİ MİKTARI
Üniversiteye yurt dışından başvuracak olanların, ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeyi
sağlayacakları miktarda maddi imkanlarının olduğunu geçim güvencesi olarak belgelemeleri gerekir.
Geçim güvencesinin miktarı ve belgelenme şekli Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek,
başvuru için gerekli belgelerle birlikte üniversitenin web sitesinde ilan edilir.
T.C.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCILAR HUDUT İLTİCA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YABANCI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME FORMU
REPUBLIC OF TURKEY
TURKISH NATIONAL POLICE
DEPARTMENT OF FOREIGN NATIONALS
INFORMATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS
Türkiyede Yüksek Öğretim Kurumlarının her seviyesinde öğrenim görecek Information for international students who will have education at any level in
yabancı öğrencilerin giriş, vize, ve ikamet izni işlemlerine dair yapmaları gereken Higher Education Institutes in Turkey about procedures for entrance, visa and
işlemler hakkında bilgilendirmedir.
residence permit.
1) YURT DIŞINDA YAPILACAK İŞLEMLER (VİZE İŞLEMLERİ)
Yabancı öğrencilerin Türkiye’nin dış temsilciliklerine aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat ederek
“öğrenim vizesi” almaları gerekir.
 Öğrenim göreceği yükseköğretim kurumundan alacağı kabul mektubu veya eşdeğer bir belge,




Geçerli ve uzun süreli pasaport,
Türkiye’de öğrenim süresince geçimini sağlıyacak maddi imkanlara sahip olduğunu gösteren
(banka hesabı, burs belgesi vb.) belge,
Uyruğa ve karşılıklılığa göre belirlenen vize harcı,
Konsolosluk tarafından ilave belgeler istenebilir.
11
1) PROCEDURES TO BE DONE BEFORE COMING TO TURKEY (VISA PROCEDURE)
International students MUST obtain a ‘student visa’ by applying in person with the following
documents to a Turkish Embassy/ Consulate:
 An acceptance letter or equivalent document from the Higher Education Institute to be
attended,
 A valid and long-term passport,
 A document ( bank account, scholarship document) showing the applicants ability to
financial support themselves in Turkey for the period of their education,
 Passport fee according to nationality and mutuality,
 Any other documents required by the Turkish Consulate / Embassy.
2) ÜLKEMİZE GELİŞLERİNDEN İTİBAREN YAPMALARI GEREKEN İŞLEMLER
(İKAMET İŞLEMLERİ)
2) PROCEDURES TO BE CARRIED OUT AFTER ENTERING TURKEY
(RESIDENCE PERMIT)
Öğrenim vizesi alan yabancıların Türkiye’ye yolu, uluslararası trafiğe açık olan hudut kapılarından
yasal olarak giriş yapmaları gerekir. Türkiye’ye girilen tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde
aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenim görülecek il’in Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine
müracaat ederek Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi alınması zorunludur.
 Yüksek öğretim kurumundan aldıkları kayıt/kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,
 Geçerli ve uzun süreli pasaport,
 Dış Temsilcilikten alınan öğrenim vizesi,
 Türkiye’ de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkanlara sahip olduğunu gösteren
(banka hesabı, burs belgesi vb.) belge,
 Her yıl başında Resmi Gazetede yayımlanan İkamet Tezkeresi değerli kağıt bedeli,
 Gerekli görüldüğü takdirde ilave belgeler istenebilir.
3) İKAMET TEZKERESİ ALDIKTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER (BİLDİRİM
İŞLEMLERİ)




Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alan yabancı öğrenciler Yabancılara Mahsus Kimlik Numarası
tahsis işlemini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama
Sayfası https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html internet adresinden öğrenebilmektedir.
İkamet tezkere süresini uzatmak isteyen yabancı öğrencilerin ikamet tezkeresinde belirtilen
süre sona ermeden önce ya da sona ermesinden en geç 15 gün içerisinde Emniyet Yabancılar
Birimlerine müracaat ederek süresini uzatmaları gerekmektedir.
Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğinin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde
meydana gelecek değişikliklerin 15 gün içerisinde, adres değişikliğinin ise 48 saat içerisinde
Emniyet Yabancılar Birimlerine bildirilmesi gerekmektedir.
İkamet tezkerelerinde silinti ve kazıntı yapılmaması ve ikamet tezkerelerinin kaybedilmesi
durumunda derhal Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat edilerek yenisinin alınması
gerekmektedir.
12
Internationalsers who possess a Student Visa must enter Turkey legally through an offical
international border point. Students MUST obtain Residence Permit by applying to the
Department of Foreign Nationals at the Police Station of the province in which they will study
within 30 days of entereing Turkey with the following documents:

An acceptance letter or equivalent document from the Higher Education Institute to be
attended,
 A valid and long-term passport,
 Student visa recieved from a Turkish Embassy or Consulate,
 A document ( bank account, scholarship document) showing the applicants ability to
financial support themselves in Turkey for the period of their education,
 Resdience permission fee which is published in an official gazette every year,
 Any other requested additional documents.
3) PROCEDURES TO BE CARRIED OUT AFTER OBTAINING RESIDENCE
PERMIT




International students who gain residence permit for the aim of education can access the
system for the allocation of Foreigners ID number from the General Directorate of Population
and
Citizenship
Affairs
inquiry
page
at
the
following
link:
https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html
International students who wish to extend their period of residence must extend their period
by applying to the Department of Foreign Nationals at the police station before it expires or
within 15 days of its expiration.
Changes such as graduation, cancelled registration, non-attendance or of ending of student
period must be reported to the Department of Foreign Nationals within 15 days and changes
of address must be reported within 48 hours.
In case of loss, erasure or defacement of Residence Permit booklet, the student must
immediately apply to the Department of Foreign Nationals to replace it.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
36
File Size
456 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content