HERL KLAUS.

ÜNİTE - 4
ANALİTİK GEOMETRİ
ÜNİTE – 4
ANALİTİK GEOMETRİ
1. Analitik düzlemde A(a ⋅ b, a) noktası döra
düncü bölgede ise P c a + b , m noktası
b
hangi bölgededir?
A) I. bölgededir.
B) II. bölgededir.
C) Orijindedir.
D) III. bölgededir.
Temel Kavramlar ve Örnekler
4. Aşağıdaki noktalardan hangisi orijine daha
0(sıfır) sayısına karşılık gelen O nokyakındır?
tasında birbirine dik olan biri yatay
A) (2, –3)
B) (–3, 3)
D) (–2, 2)
C) (0, –4)
E) (–1, 3)
diğeri düşey iki sayı doğrusunun
oluşturduğu sisteme, dik koordinat
sistemi; bu sayı doğrusunun belirttiği düzleme de analitik düzlem
denir.
y
E) IV. bölgededir.
apsis ordinat
A(a,b)
b
x
a
0
y
II. BÖLGE
x<0
y>0
I. BÖLGE
x>0
y>0
III. BÖLGE
x<0
y<0
IV. BÖLGE
x>0
y<0
2. Analitik düzlemde M(a, b) noktası veriliyor.
M noktası I. ve II. bölgede olmadığına göre,
N(–b, a2 |b|) noktası hangi bölgede olabilir?
A) I
B) II
D) IV
Palme Yayıncılık
x
5. Analitik düzlemde B(3 – m, m – 7) noktası
III. bölgede ise m nin alabileceği tamsayı
Koordinat sisteminde, x ekseni üzedeğerlerin toplamı kaçtır?
A) 9
B) 12
C) 15
D) 18
E) 25
C) III
rindeki noktaların ordinatları sıfırdır.
y ekseni üzerindeki noktaların apsisleri sıfırdır.
A(–3, a+3) ve B(a–3, 4)
E) Orijindedir.
noktalarının aynı bölgede olması
için a yerine gelebilecek tamsayı
değerlerini bulalım. A ve B noktalarının karşılıklı bileşenleri aynı işaretli
olmalıdır.
a – 3 < 0 ve a + 3 > 0
a < 3 ve a > –3 tür.
O halde –3 < a < 3 olup, a yerine 5
tane tamsayı gelebilir.
y
B
y2
3. A(a, a – b) noktası analitik düzlemin 4.
bölgesinde olduğuna göre, aşağıdaki
noktalardan hangisi analitik düzlemin 3.
bölgesindedir?
6. A(2, 3), B(5, 7) noktaları veriliyor.
A) 3
A) (b – a, b)
B) (a + b, a – b)
a –b
C) (–b, b – a)
D) d – a,
n
b
E) (b, a – b)
1) B
2) A
3) D
[AB] doğru parçasının uzunluğu kaç birimdir?
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
y2–y1
A
y1
x1–x2
x1
x
x2
Analitik düzlemde
A(x1, y1) ve B(x2.y2) ise
| AB | =
4) D
5) C
6) C
2
2
(x – x ) + (y – y ) dir.
2
1
2
1
79
ANALİTİK GEOMETRİ
Test - 1
Nokta ve Doğrunun Analitik İncelenmesi - 1
Test - 1
A(a, b) noktasının eksenlere olan
7. A(p, k) noktası III. bölgede ise
10. A(–2, 4), B(4, 16) noktaları veriliyor.
uzaklıkları toplamı:
|a| + |b| dir.
B(–k, p) noktası hangi bölgededir?
A) I
B) II
C) IV
D) x– ekseni üzerinde
ANALİTİK GEOMETRİ
A) 10
B
y2
y0
| AC |
| AB |
=
2
oranında
3
lamı kaçtır?
E) y– ekseni üzerinde
y
[AB] doğru parçasını
içten bölen C noktasının koordinatları top-
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18
C
A
y1
x1
x0
x
x2
Uç noktaları, A(x1, y1) ve
B(x2, y2) olan [AB] nın orta noktası
C(x0, y0) ise
x +x
1
x =
2
2
0
ve y =
y +y
1
2
2
0
dir.
11. Bir ABC üçgeninin köşelerinin koordinatları
A(3, 5), B(1, 3), C(–3, –1) olduğuna göre,
8. a ⋅ b ≠ 0 olmak üzere analitik düzlemde
Düzlemde k > 0 olmak üzere, A(ab, a – b) noktası II. bölgede ise,
A(5, 3k) ve B(2k, 4) noktaları verili-
a
B c – a + b, m noktası kaçıncı bölgededir?
b
yor.
A) I
[AB] doğru parçasının orta noktası,
B) II
C) Orijinde
D) III
x ve y eksenlerinden eşit uzaklıkta
E) IV
Palme Yayıncılık
ÜNİTE – 4
Temel Kavramlar ve Örnekler
Va kenarortayının denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = x – 2
B) y = x + 2
C) y = 2x + 1
D) y = 2x – 1
olduğuna göre, k yı bulalım.
E) y = x + 1
A(5, 3k) ve B(2k, 4) noktalarının orta
noktası K olsun.
5 + 2k 3k + 4
Kd
,
n olur.
2
2
K nın koordinatları x ve y olduğuna
göre x ve y koordinatları birbirine
eşit olmalıdır.
5 + 2k
2
3k + 4
=
9.
&k = 1
2
C(–4,9)
olur.
12. Köşeleri A(1, m), B(n, 3), C(7, –3) olan ABC
üçgeninin ağırlık merkezi G(2, 1) dir.
y
B(5,8)
A(x1,y1)
A(a,b)
B(x2,y2)
C(x3,y3)
Köşelerinin koordinatları
ABC üçgeninin ağırlık merkezi
Gf
1
2
3
80
3
,
y +y +y
1
2
3
3
p tür.
3
C) d1, n 2
E) (2, 6)
D(6,–5)
Şekildeki F noktası [CD| ve [AB] doğru parçalarının orta noktası olduğuna göre,
A(a, b) noktası için a + b toplamı nedir?
A(x1, y1), B(x2, y2) ve C(x3, y3) olan
x +x +x
A) (3, 4)
0
G(a,b)
A) –5
B) –8
Buna göre, (m, n) ikilisi aşağıdakilerden
hangisidir?
C) –7
D) –8
7) C
8) D
E) –9
9) C
10) C
11) B
12) B
B) (3, –2)
D) (–2, 3)
4.
1. Köşelerinin koordinatları,
A
A(1, 3), B(–1, 2) ve C(–2, –1) olan
D(3,4)
ABC üçgeninin alanı kaç br2 dir?
9
3
1
7
5
B) C) D) E)
2
2
2
2
2
B
C
F(4,6)
B) 2 5 C) 5
üçgeninin ağırlık merkezini bulalım.
ABC üçgeninin ağırlık merkezi
Gd
1+2+0 3+0+3
,
n
3
3
G(1, 2) dir.
Verilenlere göre, |DC| uzunluğu kaç birimdir?
A) 4
A(1, 3), B(2, 0), C(0, 3)
D) 29 E) 6
A(1, 3), B(4, 0) noktaları veriliyor.
[AB] üzerinde bir C(x, y) noktası alı| CA |
nıyor.
| CB |
1
olduğuna göre, C
2
=
noktasının apsisini bulalım.
2k
k
A
C
B
A nın apsisi 1, B nin apsisi 4 tür.
3k lık mesafede 3 br artış olduğu
için, k lık mesafede 1 br artış oluyor.
C nin apsisi x = 1 + 1 = 2 olur.
2. Köşelerinin koordinatları
5. ABCD paralelkenarında,
B(4, 0) ve C(–14, –2)
olan ABC üçgeninin A köşesinden geçen
kenarortay uzunluğu kaç birimdir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Palme Yayıncılık
A(–2, 3),
A(2, 5),
D(m, n) ise
B(3, 2),
y
C(–2, 3) ve
A
y1
n
oranı kaçtır?
m
y3
C
y2
A) –3
B) –2
C) 0
D) 2
E) 3
B
x2
0
x1
x3
x
Köşelerinin koordinatları
A(x1, y1), B(x2, y2) ve C(x3, y3)
olan ABC üçgeninin alanı
A (ABC) =
1
[x (y – y ) +
2 1 2 3
x (y – y ) + x (y – y )] dir.
2
3
1
3
1
2
Köşelerinin koordinatları
3
3
A d , 0 n, B d – , 0 n ve C (1, 10)
5
5
3.
A(3,4)
E(–2,5)
F(3,6)
Şekilde,
6. A(5, 2), B(3, –2), C(1, –6) noktaları veriliyor.
A(3, 4)
ABC üçgeninin ağırlık merkezinin
E(–2, 5) ve
K(–1, 1) noktasına uzaklığı kaç birimdir?
F(3, 6)
B
A) 2
noktaları veriliyor.
C
|AE| = |EB| ve |AF| = |FC| dir.
&
Verilenlere göre, A (ABC) kaç br2 dir?
A) 5
B) 10
C) 15
B) 3
D) 20
1) C
D) 5
y
10
10
6
5
&
A (ABC) =
3) D
C(1,10)
E) 6
B( 3 ,0)
5
E) 25
2) C
C) 4
olan ABC üçgeninin alanını bulalım.
A( 3 ,0)
5
6
$ 10
5
2
= 6 br 2 dir.
4) D
5) B
6) D
81
x
ANALİTİK GEOMETRİ
A)
E(4,7)
ABC üçgeninde D, E
ve F bulundukları
kenarların orta noktalarıdır.
Temel Kavramlar ve Örnekler
ÜNİTE – 4
Test - 2
Nokta ve Doğrunun Analitik İncelenmesi - 2
Test - 2
Köşelerinin koordinatları
10. Köşeleri A(1, –1), B(2, 3) ve C(4, 5) olan
üçgenin [BC] ye ait yüksekliğinin denklemi
nedir?
7. A(x – 8, y + 4) noktası koordinat sisteminin
IV. bölgesinde ise x – y nin en küçük tamsayı değeri kaçtır?
A(–4, –2), B(2, 0), C(8, 6),
A) 10
D(2, 4) olan dörtgeni bulalım.
B) 11
C) 12
D) 13
E) 14
A) y = x – 2
B) y = 2x – 3
C) y = x – 4
D) y = –x
E) y = –x – 1
y
C
6
D
4
–4
B
8
2
–2
A
Şekil bir paralelkenardır.
mAB = mDC ve mBC = mAD dir.
D
E
B(1,–3)
8. Bir eşkenar üçgenin iki köşesi
11.
A(0, 0) ve B( 4 3 , 0) ise diğer köşesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) (3 3 , 6) B) (2 3 , 6) C) (2 3 , 8)
C(3,4)
D) (3 2 , 8) E) (4 3 , 6)
|BD| = 2|DA| ve |DE| = |EC]
olursa, E noktasının ordinatını
bulalım.
Palme Yayıncılık
A(2,3)
ış
3y = x
y=0
doğrularının oluşturduğu üçgenin iç açılarının ölçüleri aşağıdakilerden hangisidir?
B) 30°, 45°, 105°
C) 60°, 15°, 105° D) 15°, 75°, 90°
k
D
2k
y+x=2
A) 45°, 60°, 75°
A(2,3)
tm
ANALİTİK GEOMETRİ
Verilen noktaları koordinat düzleminde yerleştirelim.
ar
ÜNİTE – 4
Temel Kavramlar ve Örnekler
E) 15°, 30°, 135°
6 artmış
B(1,–3)
k birimde
x=
2
, y = 2 artmalıdır.
3
D d1 +
5
2
, – 3 + 4 n = D d , 1) n olur.
3
3
9.
E noktası, D ve C nin orta noktası olduğu için
KJK 5
ONO
KK 3 + 3
OO
1
4
+
OO = E d 14 , 5 n
E KKK
,
O
2
2
6 2
L
P
E nin ordinatı
5
2
dir.
D(4,0)
E(1,3)
B
kümesi aşağıdakilerden hangisini belirtir?
A) Doğru
B) Doğru parçası
C) Işın
D) Üçgen
C
F(2,–2)
E) Açı
Şekildeki üçgende D, E, F noktaları bulundukları kenarların orta noktaları ise A, B, C
noktalarının apsisleri toplamı kaçtır?
A) 4
82
12. {(x, y) | y = x + 1 ve x $ 2 , x ! R}
A
B) 5
C) 6
D) 7
7) D
E) 8
8) B
9) D
10) D
11) B
12) C
1. Köşeleri,
4. A(2, 6), B(5, –3) ve C(k, 0) noktaları veriliyor.
A(3, –5),
B(x + y, 5),
C(–3, 2x – y)
olan üçgenin ağırlık merkezi G(–1, –3) ise,
x ⋅ y çarppımı kaçtır?
A) 1
B) –3
C) –2
D) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
A(–2, 3), B(2, 1) ve C(x, 0) noktaları
veriliyor.
|AC| + |BC| toplamının en küçük olması için C noktasının apsisi ne olmalıdır?
E) 2
y
A(–2,3)
3
B(2,1)
x
C
–2
–1
B'(2,–1)
B noktasının x eksenine göre simetriği Bʹ(2, –1) olup
2. A(3, 1), B(9, 2) ve K(m, 0) noktaları veriliyor.
“m” nin hangi değeri için, |KA| + |KB| en
küçük olur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Palme Yayıncılık
|AC| + |BC] nin en küçük olması için
A, C, Bʹ doğrusal olmalıdır. Bunun
için ABʹ doğrusunun denklemini bulacağız.
y–3
x – (– 2)
ABʹ doğrusu:
&
=
3 – (– 1) (– 2) – 2
5. A(3, 5) noktasının B(2, 7) noktasına göre
simetriği olan noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
A) (1, 9)
B) (4, 3)
D) (5, 12)
C) (4, 9)
E) (1, 2)
x + y = 1 dir.
Bu doğrunun x eksenini kestiği
nokta C(x, 0) ın apsisidir.
y = 0 için; 0 + x = 1 ⇒ x = 1
bulunur.
A(x1,y1)
B(a,b)
C(m,n)
A noktasının B noktasına göre simetriği C ise B noktası [AC] doğru
A(t+2.p)
B(3,8)
C(–6,10)
parçasının orta noktasıdır. Yani
x +m
y +n
1
1
= a ve
=b
2
2
m = 2a – x1 ve 2b – y1 olur.
A(x1, y1) noktasının B(a, b) noktasına göre simetriği olan nokta
C(2a – x1, 2b – y1) dir.
A(t + 2, p) noktasının B(–3, 8)
noktasına göre simetriği olan nokta
C(–6,
10) olduğuna
göre C(m,n)
A(x ,y )
B(a,b)
1 1
p + t toplamını bulalım.
3. A(1, 6) ve B(2, 4) noktaları veriliyor.
x ekseni üzerinde |AC| + |BC| en küçük olacak şekildeki C noktasının apsisi kaçtır?
6. A(4, 2) noktasının B(3, –2) noktasına göre
simetriği olan noktanın orijine uzaklığı kaç
birimdir?
A) 2 10 B) 2 5 C)
3
7
7
8
9
A) B) C) D) E)
5
7
2
6
4
D)
83 E) 4 10
47
A(t+2.p)
B(3,8)
C(–6,10)
|AB| = |BC| ve
t+2–6
= 3 ve
p + 10
2
2
t – 4 = –6, p + 10 = 16
=8
t = –2 ve p = 6 olup p + t = 4
bulunur.
1) A
2) E
3) D
4) D
5) A
6) A
83
ANALİTİK GEOMETRİ
k nın hangi değeri için |AC| + |CB| toplamı
en küçük değerini alır?
A) –4
Temel Kavramlar ve Örnekler
ÜNİTE – 4
Test - 3
Nokta ve Doğrunun Analitik İncelenmesi - 3
Test - 3
Köşelerinin koordinatları
7. A(–1, 6) ve B(2, 4) noktaları veriliyor.
10. A(–1, 2), B(8, 5), C(x, 3) noktaları veriliyor.
A(xA, yA), B(xB, YB)
C(xC, yC), D(xD, yD)
ANALİTİK GEOMETRİ
olan ABCD konveks dörtgenini gözönüne alalım.
D(xD,yD)
C noktası x ekseni üzerinde bir nokta olduğuna göre, |AC| + |BC| toplamının en küçük
olması için C noktasının apsisi ne olmalıdır?
A) 1
B)
|AC| + |CB| nin en küçük olması için x kaç
olmalıdır?
A) –1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3
1
1
4
3
C) – D) E) –
5
5
2
2
C(x C ,yC )
K
A(x A ,yA )
B(x B ,y B )
K noktası köşegenlerin kesim noktası olup, bu nokta köşegenlerin orta
noktasıdır.
ABCD dörtgeninin paralelkenar olması için;
xA + xC = xB + xD
yA + yC = yB + yD olmalıdır.
11. Karşılıklı iki kenarı
8. Köşelerin koordinatları;
A(1, 1), B(x, y), C(5, 5),
D(1, 5) noktaları bir karenin köşeleri
olduğuna göre, y yi bulalım.
D(1,5)
C(5,5)
A(3, –2),
B(7, 2),
olan bir ABC üçgeninin Va kenarortayının
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = x – 5
B) y = x + 5
C) y = 2x – 5
D) y = –x – 3
5x – y – 12 = 0 ve
5x – y + 14 = 0
doğruları üzerinde olan karenin köşegen
uzunluğu kaç birimdir?
A)
14 B) 2 15 C) 4 3
D)
E) y = –x + 1
E
A(1,1)
C(–3, –4)
Palme Yayıncılık
ÜNİTE – 4
Temel Kavramlar ve Örnekler
26 E) 2 13
B(x,y)
Köşegenlerin kesim noktası hem
A ve C nin hem de B ve D nin orta
noktasıdır.
A ve C yi kullanarak
Ed
5+1 5+1
,
n = E (3, 3) bulunur.
2
2
B ve D yi kullanarak E noktası
x+1 y+5
p = E (3, 3)
Ef
,
2
2
x+1
= 3 & x = 5 (x + 1 = 5 + 1)
2
y+5
2
= 3 & y = 1 (y + 5 = 5 + 1)
9.
A(1, 4) ,
12. A(1, 3) noktasından geçen ve x – 2y + 3 = 0
C(–2, –1)
noktaları ABCD paralelkenarının üç köşesidir.
|BD| uzunluğu kaç birimdir?
A) 12
B)
D)
84
B(6, 2) ,
163 170 C) 13
E) 15
7) D
8) E
doğrusuna paralel olan doğrunun
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2y – x – 5 = 0
B) 2y – x – 6 = 0
C) 2y – x – 7 = 0
D) y – 2x – 5 = 0
E) y + 2x + 5 = 0
9) D
10) D
11) E
12) A
1. Köşeleri;
4.
A(6, 3) ,
B(4, 8) ve
C(2, 4)
A) y = –2x + 5
B) y = 2x + 1
C) y = 3x – 6
D) y = 2x – 3
B(3, 2) ve
y2
|AC| + |CB| toplamının en küçük olması için
x kaç olmalıdır?
y1
A
0
x1
A) 2
B)
13
17
19
C)
D)
5
5
5
5.
olan ABC üçgeninin ha yüksekliğinin denklemi nedir?
A) y = –2x + 13
B) y = 2x + 13
C) y = 3x – 6
D) 2y = –x + 17
E) y = –3x + 13
B(x,y)
A(1,4)
= tan α =
y –y
2
1
2
1
x –x
olur.
Şekilde
|AC| = |DB| ve
i) d1 // d2 ⇒ m1 = m2
B(x, y) ise
İki doğrunun paralel olması için
gerek ve yeter koşul eğimlerinin eşit
olmasıdır.
x
0
AB
Ax + By + C = 0 doğrusunun eğimi
AB
m =–
ii) d1 ⊥ d2 ⇔ m1 ⋅ m2 = –1
x + y toplamı kaçtır?
A) –6
x
x2
y = mx +n doğrusunun eğimi m,
C(0,3)
D
x2–x1
x
C
0
Palme Yayıncılık
m
y
C(–6, 4)
E
F
y2–y1
C
A(x1, y1), B(x2, y2) noktalarından
geçen d doğrusunun eğimi mAB
olsun. Şekildeki ABC üçgeni oluştu%
rulduğunda m (BAC) = α olduğundan
A
B
B(–2, 6) ve
E) 5
y
2. Köşeleri;
B
noktaları veriliyor.
D
A(3, 7) ,
y
E) y = –3x + 4
C(x, 0)
B) –5
C) –4
D) –3
E) –2
İki doğrunun birbirine dik olması için
gerek ve yeter koşul eğimleri çarpımının (–1) olmasıdır.
y
d2
A
B
3.
y
A
D
F
E
B
0
x
C
y
sişmesiyle meydana gelen dar açı kaç derecedir?
d1 in eğimi m1 = tanα
4x + 3y – 24 = 0
A) 15
Şekildeki ABC üçgeninde
B) 30
C) 45
D) 60
E) 75
d2 nin eğimi m2 = tanβ dir.
θ + β = α olduğundan θ = α – β olup
tanθ=tan(α–β)=
3|DF| = 4|FE|
tan θ =
A(1,4)
Verilenlere göre, AB doğrusunun denklemi
C(0,3)
aşaıdakilerden
hangisidir?
A) –x + y = 10
D
d1 ve d2 doğrularının eğim açıları sırasıyla α ve β dır.
6. Eğimleri
|AE| = |EC|,
x
d1
Analitik düzlemde AC doğr u s u n u n
denklemi;
[DE] // BC,
1
1
olan iki doğrunun keve –
3
2
C
0
m –m
1
tan α – tan β
1 + tan α $ tan β
2
1+m $m
1
dir.
2
B) –x + y = 8
x
0
C) B(x,y)
–x + y = 6
D) 3x + y = 4
E) –x + y = 7
1) D
2) A
3) B
4) B
5) B
6) C
85
ANALİTİK GEOMETRİ
olan ABC üçgeninin ağırlık merkezinden
geçen ve [BC] kenarına paralel olan doğru
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A(2, 3) ,
Temel Kavramlar ve Örnekler
ÜNİTE – 4
Test - 4
Nokta ve Doğrunun Analitik İncelenmesi - 4
x
–3
A(3,?)
0
x
5
y
A(4,6)
Test - 4
y
7.
y
d
f(x)
B(0,3)
ANALİTİK GEOMETRİ
x
Yukarıdaki şekilde grafiği verilen
y = f(x) doğrusu x– eksenini
A) 1
–3
C) 3
1
3
0
A(3,?)
–2
C
x
3
A)
A(3,?)
B) 04y
C) 5
E) 9
A(4,6)
11.
0
y
0
x
5
Doğrunun geçtiği noktalar (1, 0) ve
(0, 2) olduğuna göre,
0
D
B
x
C
Şekilde verilenlere göre A noktasının ordinatı kaçtır?
y
y
A) 2 3 B)
4 3A(0,8)
D y 0
0
4
0
0
A(0,8)
y
Şekilde d doğrusunun
eğim açısı kaç derecedir?
x 4
x
0
12.
CA(4,6) x
4 3
0
x
y
4
4
x
A0
B
y
Şekilde verilenlere göre tanα kaçtır?
0
B) 4
C) 3
0
C
4
5
7) A
86
y
x
D) 2
A(3,?)
A
B
C) 120 D) 135
C
4
E) 150
x
E) 1
x
3
Şekilde A ve C
y
–2
x
3
A(–3, 6 3)
y
A) 5
x
y
B
9.
x
0
x
y
x
C
5A(–3, 6 3)
A(–3,A6 3)
C
4
y
A(3,?)
x
C
d
3
y
–3
& m =–5
0
E) 12
B
m–1 3
= & 4m – 4 = 3m – 9
m–3 4
0
C
A)D30 0 B) 60
B
C) 8
A(–3,
D) 6 3)6 A(3, 4) ve B(m, 3+m) noktaların3
dan geçen doğrunun eğimi
oldu4
ğuna göre, m i bulalım.
(3 + m) – 4 3
m =
=
olduğundan
AB
m–3
4
B 4 A D
B
y
x
A(0,8)
x
y
0
y
3
x
A(0,8)
A(3,?)
6
E)
A(–3, 6 3)
y
Şekildeki doğrunun eğimini bulalım.
D) 6x
5
y
–2
x
5 0
x
Verilenlere göre, C noktasının apsisi kaçtır?
–3
y
x
= – 2 olur.
d y
0
D
y
8.
1
D(–6, 0)
y
B
A(4,6)
2
bulunur.
x
D) 6
x
0
y
y
1– 0
|BD|
x = |DC|
d
0–x
0–2
A(0,8)
–2
0
0
3
1=
& x = – 3 bulunur.
–x
Eğim =
doğrusunun
y
B) 2
–2
3–0
0
d
Verilenlere göre,A(4,6)
d doğrusunun y ekseninin
A, B ve K noktaları doğrusal olduğu
için mAB = mBK dir.
2–0
Şekilde
kestiği noktanın ordinatı kaçtır?
K(x, 0) noktasında kestiğine göre, K
noktasının apsisi (x) kaçtır?
=
y
x
–3
y
5–3
10.
eğimi
A(2,5)
K(x,0)
Şekilde
Palme Yayıncılık
ÜNİTE – 4
Temel Kavramlar ve Örnekler
A
noktalarının
B
0
koordinatları
C
4
9) E
A)
10) B
verilmiştir.
| AB |
=
1
2
| BC |
Verilenlere göre, [OB] nın eğimi kaçtır?
2
9
B) 3
x
8) D
x
11) C
12) C
C) 2
D) 6
E)
1
9
y
1.
1
C(4,?)
x
4. A(x, y) noktası y =
ABC üçgeninin alanının 8 br2 olması için
A(x, y) noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir?
d doğrusu eksenleri A(a, 0) ve B(0,
b) noktasında kessin,
d doğrusunun denklemi:
a y
+ = 1 dir.
x b
y
d
b
y
A) x + y = 3
A) (–4, 2)
B) x + y = 9
3
C) x + 2y = 9
D) (2, 2)
D) x + y = 2
C(3,2)
B) (–4, –2)
C) (2, 4)
E) (2, –2)
E) x + y = 1
Şekilde, d doğrusu A(2, P) noktasından geçtiğine göre P kaçtır?
x
2
x
a
0
d
y
y
A(2,P)
2
D
–3
C
A
x
B
2. A(–5, 1) noktasından 2 5 birim uzaklıkta
d
bulunan
ve eğimi 2 olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 2x + 5y – 1 = 0
B) 2x + 3y – 2 = 0
C) 2x + y – 1 = 0
D) 2x – y – 3 = 0
E) 2x – y + 1 = 0
Palme Yayıncılık
0
5. Köşelerinin koordinatları A(a, 1), B(0, b) ve
C(c, 1) olan ABC üçgeninin alanı S olduy
ğuna göre, |(b – 1).(a – c)| nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3S
1
C(4,?)
BB) 2S
C)
A
–1
x
3S
D) S
2
S
2
E)
d doğrusunun denklemi olup d
y
x
+ = 1 olup d doğrusu
–3 2
A(2, P) noktasından geçtiğinden
noktanın koordinatları doğru
denklemini sağlar, Yani
2 P
P
2
P 5
+ = 1& = 1+ & +
2 3
2
3
–3 2
y
y
& P=
3
1
C(4,?)
C(3,2)
x
x
2
d
A(m,n)
3.
6.
y
3
ABCD kare
y
D
C(3,2)
C
A
x
2
0
d
A) 2x + 3yA– 12 = 0C
B) 2x – 3y = 0
C) 3x – 2y0– 1 = 0
D) 2x
x – 3y – 2 = 0
B
d
C(4,3)
mAB=mAC=mBC dir. O halde
3 – (– 2)
–2–n
ve m =
BC
3–m
4–3
–2–n
olduğundan
=5
3–m
m
B) y = 3x
D) y = 2x
B(3,–2)
olduğuna göre,
E) y =
AB
=
15 – 5m = –2 – n ⇒ 5m – n = 17
d doğrusunun denklemi nedir?
A) y = x
bulunur.
|OA| = |OB|
d
Şekilde C(3,
2) noktasından geçen ve d
y
doğrusuna dik olan doğrunun denklemi
D
nedir?
3
A, B, C noktaları aynı doğru üzerinde
ise
x
B
10
A(m, n), B(3, –2) ve C(4, 3) noktaları aynı doğru üzerinde olduğuna
göre m nin n türünden eşitini bulalım.
B
A
–1
x
0
d
C) y =
5
x
2
3
x
2
5m = n + 17 ⇒ m =
n + 17
bulunur.
5
E) 2x – 3y – 12 = 0
1) B
2) E
3) B
4) B
5) B
6) D
87
ANALİTİK GEOMETRİ
A
–1
1
x doğrusu üzerinde ve
2
B(0, 0), C(0, 4) noktaları veriliyor.
Şekilde C noktasından geçen ve
AC doğrusuna
dik olan doğrunun denklemi
nedir?
B
Temel Kavramlar ve Örnekler
ÜNİTE – 4
Test - 5
Nokta ve Doğrunun Analitik İncelenmesi - 5
Test - 5
ÜNİTE – 4
Temel Kavramlar ve Örnekler
7. A(7, 3) ve B(–1, 9) noktaları veriliyor.
Şekildeki AD ve BC doğrularının
kesim noktası P olduğuna göre,
AOCP dörtgeninin alanını bulalım.
y
ANALİTİK GEOMETRİ
B(0,2)
[AB] doğru parçasının orta dikmesinin
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x – 3y + 6 =0
B) 3x – 4y + 6 = 0
C) 4x + 3y + 6 = 0
D) 2x – 3y – 6 = 0
D(2,0)
0
x+y–2=0
C(1,0)
D(6,0)
A
0
B
E) 4x – y – 6 = 0
P
A(0,1)
y
10.
x
C
d
x
y
B(0,2)
AD nin
denklemi:
x
+ y = 1 & x + 2y = 2
A(0,1)
2 1 T P
y S S D(2,0)
BC nin
denklemi:
x
1
1 C(1,0)
0y B(0,2)
x + = 1 & 2x + y = 2 olur.
2
Denklemi, x + y – 2 = 0 olan d doğrusu
ABCD karesinin B köşesinden geçiyor.
D(6, 0)
Verilenlere göre, A(ABCD) kaç br2 dir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 9
E) 10
P
A(0,1)
2 2
D(2,0)
Bunların
kesim noktasıxP d , n dir.
0 C(1,0)
3 3
2xy2 + 5xy – 3y 2= 0
B(0,2)
–y
3y
P
S
1
0 1 C(1,0)
P
A(0,1)
D(2,0)
S
D(2,0)
0
C(1,0)
y
8.
Palme Yayıncılık
2x
y
A(0,1)
x
B(0,2)
1 T
A(0, 4)
x
x
B
1
2 1
S = $1$ =
2
3 3
0
C(8,0)
x
11.
y = 4 – 2x ve y = 3x – 1
doğruları arasındaki geniş açının ölçüsü
kaç derecedir?
A) 165
B) 150 C) 135 D) 120
E) 105
y
1
2 1
$ 1 $ – 3y
veB(0,2)
T2x=2 + 5xy
=2= 0
3 3
2
A(0,1)olacağından
P
1 –y1 2
1 T 2x
S
S= D(2,0)
A(AOCP)
+3y =x
x
0 1 C(1,0) 1 3 3 3
br 2 dir.
Şekilde AB doğrusunun denklemi nedir?
A) y = 2x – 4
B) y = 2x + 4
C) y = –2x – 4
D) y = –2x + 4
E) y = 4x – 2
2x2 + 5xy – 3y2 = 0
denkleminin belirttiği doğruların
eğimleri çarpımını bulalım.
2x2 + 5xy – 3y 2= 0
2x
x
–y
3y
(2x – y) (x + 3y) = 0
2x – y = 0 ⇒ y = 2x
m1 = 2
x
x + 3y = 0 ⇒ y = –
3
1
m2 = –
3
–2
1
m1 ⋅ m2 = 2 d – n =
3
3
88
9.
12.
3y2 – 4x2 + 4xy = 0
denklemi ile belirtilen doğruların eğimleri
çarpımı kaçtır?
B) –
A) –2
4
5
C) –
3
3
E) –
D) –1
7) A
doğrularının geçtiği sabit noktasının orijine
uzaklığı kaç birimdir?
A) 1
B)
2
C) 2
D) 2 2 E) 2 5
1
2
8) B
mx + (m – 2)y – 4 = 0
9) C
10) C
11) C
12) D
1.
135°
x
d
B) y – x = 5
C) Bx + y – 3 = 0
D) 3x – y + 3 = 0
B
x
60°
x
60°
0
C(2,8)
C(0,4)
x
d
y0
x
Şekilde
x
E
B(4,0)
x
0
y N
Buna göre, |AE| = x kaçtır?
y 135°
0
A(–2,y)
K
0
A(–2,y)
144
64
A)
B)
25
25
x
0
0C
D
3.
K
x x
K
x
B
0
0
0
x
Analitik düzlemde
A)D 6
0
x
0
x
D) 9
y= x
2
D(7,4)
= 1 & k = 6 olur.
| OA | $| OB | 6 $ 6
&
=
A (AOB) =
2
2
= 18 br 2 dir.
A(2,0)
C
A)
x
A(–8,0)
m2 – 25 = 0 ⇒ m = –5 veya m = –5 dir.
x
m = – 5 & – 4y + 2 = 0 & y =
3
4
5
7
4
B) C) D) E)
5
2
3
3
3
B(0,6)
D
E) 11
doğrularından x – eksenine paralel
olanlar arasındaki uzaklık kaç birimdir?
1 _bb
b
2 bbb
b`
1 bb
bb
m = 5 & 6y + 2 = 0 & y = –
3 b
a
olup bu iki doğru arasındaki uzaklık
1 1 5
+ = birimdir.
2 3 6
x
1) C
2) C
3) C
4) B
5) A
6) yB
89
C
y=kx
C
–2
k–0
0 – (– k)
x
Şekilde verilenlere göre
y k kaçtır?
y
y
k–8
=
y=kx
B
0
noktaları veriliyor.
x
x
B)B(0,6)
7 B(4,0)
C) 8
A(–8,0)
&
0–2
Doğrunun x, eksenine paralel olması
için x in katsayısı 0 olmalıdır.
C
L
N
x
y
C(0, 4)
x
2
x
y
6.
&
Verilenlere
göre, A (AOB) kaç birim kareA(0,6)y
dir? C
K
N
B(2, 0)
A(2,0)
y
k–8
(m2 – 25)x+(m+1)y + 2 = 0
L
A(–8,0)
y=kx
y=
D(7,4)
B(2,0)
x
B(0,6)
B(4,0)
0
A(–2, y)
C(0,4)
C
C
D
x
E
0
N
A(–8,0)
y
A(–2,y)
L
C) 1
y
A(0,6)
y A(9 3,9)
x
60°
y= x
2
&
y
B(0,6)
B(4,0)
y
y
B(2,0)
y=kx
x
16 0
9
E)
D)
25
25
B
A(0,6)
AAC = mAB
x
N
y
A, B, C noktaları doğrusal olduğu
için
x
y karesinin alanı kaç br2 dir?
Şekildeki ONLK
2
y
x
60°
L
E
C(0,4)
y=kx
3 3
D) 4 3 E)
C(0,4)
00 y B(2,0)
A(0, k) ve B(–k, 0) olsun.
B(4,0)
A) y10 3 B) 9 3 C) 6 3
3 y= x
d
k ∈ R+ olmak üzere
y
A(9 3,9)
%
m (OEB) = 60º
x
B(–k,0) 0
x
B(2,0)
A(0,6)
Palme Yayıncılık
x
60°
L
K
5.
A (9 3 , 9) ve
A(0,6) A(9 3,9)
d
B
[OA] ⊥ [BE],
B
y
0
x
3
B(2,0)
x
y
A(0,k)
3
2.
C(2,8)
y135°
C(0,4)
0
y
y
B(–k,0) 0
y
135°
A(–2,y)
x
0
B
y
A(–2,y)
y
x
E
x
E
A
y A ve C(2, 8) nokŞekilde, |OB| = |OA|
C(2,8)
tası AB doğrusu üzerinde
olduğuna
x buA(0,k)
göre, AOBB dik üçgeninin
alanını
0
lalım.
A(9 3,9)
E) x + 3y = 3
A(9 3,9)
C(2,8)
– 16)x + (m + 3)y + 4 = 0 doğrularından
x eksenine paralel olanlar arasındaki
uzakx
3
lık kaç birimdir?
d
25
41
32
36
48
A)
B) y C)
D)
E)
7
5
7
3
10
A) yy – x = 3
0
y
(m2
y= x
B
D(7,4)
ANALİTİK GEOMETRİ
3
Temel Kavramlar ve Örnekler
135°
4. m ∈ R olmak üzere,
Şekildeki
değerlere göre
d
doğrusunun
denklemi nedir?
y
Test - 6
y
ÜNİTE – 4
Nokta ve Doğrunun Analitik İncelenmesi - 6
0
0
x
Nx
60°
x
E
y
y
A(–2,y)
y=kx
y= x
2
Test - 6
x
C(0,4)
0
0
7.
y
C
C(4,k)
y
C(4,k)
y
D
B
ANALİTİK GEOMETRİ
x
A(6,0)
x
0
0
K
|CA| – |CB| farkının en büyük olması için x
kaç olmalıdır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
C) –6
D) 6
E) 10
D(7,4)
y=kx
0
y= x
2
A(2,0)
C(4,8)
x
x
0
C(4,8)
B(0, 6) ise
B) –8
C
B
A(6, 0) ve C(4, k) olduğuna göre B
noktasınınykoordinatlarını bulalım.
K
A(–8, 0)
N
y
y
Şekilde ABCD bir karedir.
y
10. A(2, 3), B(3, 2) ve C(x, 0) noktaları veriliyor.
B(4,0)
D noktasının
koordinatları
toplamı kaçtır?
x
A) –14
A(6,0)
ABCD kare,
x
A(–8,0)
L
K
B
0
B(0,6)
A(0,6)
D
D
x
B(2,0) y
B
D
y
B
D
0
4
0
4
4
L A(6,0)
410
L A(6,0) H
x
H
C
x
B(0,6)
D
10
x
A(–8,0)
Eksenlere [CL],
[BH] ve [CK] dikmeleri çizilirse
8.
|OA| = |HB| = 6 birim olduğundan
B(10, 6) dır.
A(x1, y1) noktasının x eksenine
göre simetriği x eksenine olan uzaklığı kadar x ekseninin diğer tarafına
ötelenmesiyle elde edilir.
C
& &
&
CKD, DOA ve AHB eş üçgenlerdir.
Bu üçgenlerin eşliğinden
|KC| = |OD| = |AH| = 4 birim
ABCD dikdörtgen,
y
B
0
A(2, 0) ve D(7, 4)
D(7,4)
x
A(2,0)
Palme Yayıncılık
ÜNİTE – 4
Temel Kavramlar ve Örnekler
11. A(–1, 2) noktasından geçen ve
Verilenlere göre, B noktasının ordinatı
kaçtır?
1
A) 2
B) 1
3
C) 2
3x – 4y + 1 = 0 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi nedir?
A) 3x – 4y – 1 = 0
B) 3x – 4y – 5 = 0
C) 4x + 3y – 2 = 0
D) 4x – 3y – 1 = 0
E) 3x + 4y + 7 = 0
5
E)
2
D) 2
A(x1, y1) noktasının x– eksenine göre
simetriği olan nokta
B(x1, –y1) dir.
A(–1, 4) noktasının x– eksenine
göre simetriği olan nokta
y = 3ax + 2 doğrusu üzerinde olduğuna göre a yı bulalım.
A(–1, 4) noktasının x– eksenine göre
simetriği B(–1, –4) dür. B(–1, –4) noktası y = 3ax + 2 doğrusu üzerinde ise
nokta, doğru denklemini sağlar.
–4 = 3a(–1) + 2 ⇒ –6 = –3a
⇒ a = 2 dir.
90
9. A(2, 3) noktasının y eksenine göre simetriği
y = kx + 1 doğrusunun üzerinde olduğuna
göre, k kaçtır?
A) –2
B) –1
C) 0
D) 1
12.
ax + 6y – 2 = 0,
x + 2y – 3 = 0
E) 2
doğrularının x ekseni üzerindeki kesişmeleri için a ne olmalıdır?
A) –
7) C
8) E
9) B
10) C
2
1
1
2
4
B) – C) D) E)
3
3
3
3
3
11) C
12) D
0
C
x
B
y
B
C
4.
1. A(1, –2) noktasının 5x + y + 2 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir?
A)
1
B)
10
5
C)
26
5 E)
y=px
2
C
B(6,0)
x
0
d
Test - 7
| CB |
Verilenlere göre,
| CA |
y
A(x1,y1)
H
B(6, 0) noktasında kesmektedir.
y = px doğrusu d doğrusuna diktir.
A)
Temel Kavramlar ve Örnekler
Şekilde, d doğrusu eksenleri
A(0, 4) ve
y
A(0,4)
D)
x
oranı nedir?
9
3
4
5
7
B) C) D) E)
5
4
2
3
3
x
0
d
d: ax + by + cd doğrusu ve
A(x1, y1) noktası verilsin.
A(3,–2)
A noktasının d doğrusuna olan uzaky
lığı:
h
h=
| ax + byA(x+ ,yc )|
1
Ha
2
1 1 1
2 H
x
+b
x
0
d
A(3, –2) noktasının
6x + 8y – 7 = 0 doğrusuna olan
uzaklığını bulalım.
A(3,–2)
B(4, 1) noktasının bu doğruya uzaklığı 10
br olduğuna göre, doğrunun eğimi nedir?
A) 1
B) 2
C)
5
2
D) 3
E)
7
2
Palme Yayıncılık
2. A(1, 2) noktası y = mx + n doğrusu üzerindedir.
5. A(–5, 3), B(7, 5) noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = 3x + 7
B) y = 5x – 3
C) y = –3x – 5
D) y = 6x + 7
E) y = –6x + 10
y
h
d: 6x + 8y – 7 = 0
h=
y=2x+1
3
=
K
0
| 6 $ 3 + 8 ( – 2) – 7 |
2
6 +8
|–5 |
10
=
2
=
| 18 – 16 – 7 |
100
1
2
birim bulunur.
x
3
x
H
A(–3, 4) noktasının
y
5x – 12y + c = 0 doğrusuna uzaklığı
4 birim olduğuna göre c nin alabileceği değerlerin toplamını bulalım.
A
0
C
5 2 + ( – 12) 2
6.
3. Denklemi
3x + 2y – 25 = 0
olan doğrunun üzerinde koordinatları
pozitif tamsayı olan kaç tane nokta vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
C
y
Şekilde
B
[CB] ⊥ [AB]
A(9, 0),
A
0
| 5 $ ( – 3) – 12 $ (4) + c |
x
B
x
3) D
4) B
= 4 & | c – 63 | = 52
& c – 63 = 52 veya c – 63 = – 52
& c = 115 vey c = 11 dir.
O halde c nin alabileceği değerlerin
toplamı 115 + 11 = 126 dır.
y
A) 4x + 3y = y=px
24
B) 4x + 3y = 12
C) 3x + 4yC = 12
D) 3x + 4y = 36
0
2) D
13
AB doğrusunun denklemi nedir?
A(0,4)
1) C
C(–16, 0) ise
| c – 63 |
=4
5) E
B(6,0)
E)
4x + x3y = 36
6) E
d
91
ANALİTİK GEOMETRİ
5
1
A
0
ÜNİTE – 4
Nokta ve Doğrunun Analitik İncelenmesi - 7
Test - 7
d1: a1x + b1y + c1 = 0
ANALİTİK GEOMETRİ
d2: a2x + b2y + b2 = 0 doğruları verilsin.
a
b
c
1
1
1
=
=
ise
a
c
b
2
2
7. 6x – 8y – 10 = 0
10.
3x + 2y – 2 = 0
8x + 6y + 4 = 0
2x – 2y – 8 = 0
px – y + 2 = 0
2
d1 ve d2 doğruları çakışıktır. (Aynı
doğrudur.)
a
a
a
a
1
2
1
2
=
!
b
b
1
2
b
b
!
1
c
c
1
2
doğrularının oluşturduğu açıların açıortay
denklemlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = 5x + 3
B) y = 7x – 3
C) y = 5x + 4
D) y = 7x – 3
doğrularının aynı noktadan geçmesi için p
kaç olmalıdır?
A) –2
B) –1
C) 0
D) 1
E) 2
E) y = 4x – 1
& d //d dir.
1
2
y
ise doğruların bir ortak
2
y=2x+1
noktası vardır.
3
Bu nokta doğru denklemlerinin ortak
çözümünden bulunur.
a < 0 olmak üzere
0
8.
d1: (a + 1)x + 3y – 2 = 0
d2: 8x + (a – 1)y + 5 = 0
doğruları paralel olduğuna göre a’yı
bulalım.
a+1
3
2
d //d &
=
!–
1
2
5
8
a –1
olmalıdır.
3
a+1
=
& (a + 1) (a – 1) = 3 $ 8 &
8
a –1
K
x
3
y
A
a2–1 = 24 ⇒ a2 = 25 ⇒ a = –5 dir.
0
C
x
B
Şekilde
11. 17x + 23y – 2 = 0
[CB] ⊥ [AB] dir.
16x + 24y – 2 = 0
|OB| = 4 cm ve
|OA| = 8 cm
olduğuna göre,
y
Verilenlere göre,
CB doğrusunun denklemi
nedir?
B
Palme Yayıncılık
ÜNİTE – 4
Temel Kavramlar ve Örnekler
doğrularının kesim noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x – y = 0
B) y + x = 0
C) x – y = 0
D) 2x – 3y = 0
E) x + 5y = 0
1
(x – 4)
2
0
1
C) y = 2x + 4
D) y = (x + 2)
2
y
E) y = 2(x – 4)
A)Cy = 2x + 16
A
Burada özellikle a = –5 için
–5+1
3
2
=
!
8
– 5–1 5
1
1 2
= – ! olması gerekti2
2 5
ğine dikkat ediniz..
yani –
B) y =
x
y=px
A(0,4)
C
B(6,0)
0
x+y=6
x
d
3x – y = 10
x + ky = 8
doğruları bir noktadan geçtiğine
göre k yı bulalım.
x+y=6
+
3x – y = 10
4x = 16 ⇒ x = 4
y=2
x = 4 ve y = 2 için
4 + k.2 = 8 ⇒ 2k = 4
k = 2 bulunur.
92
_
9. x + y = 6 bbb
bb
2x – y = 3 `b
bb
mx + y = 4bb
a
Doğrularının bir noktada kesiştikleri biliniyor.
y
12.
y=2x+1
3
K
0
x
3
Buna göre, m aşağıdakilerden hangisidir?
A)
1
1
1
B) C)
2
4
3
D)
1
1
E)
5
6
7) B
8) B
y
Şekilde verilenlere
göre, K noktasının apsisi nedir? A
A)
2
1
B) 3
3
0
C
9) B
10) A
11) C
C) 3
D) 4
x
B
12) A
y
B
E) 5
K
A(–3,–5)
B(2,–8)
A(3,2)
H
D(8,6)
(x + 4) 2 + 9 –
1. f (x) =
(x – 4) 2 + 4
4.
fonksiyonunun en büyük değeri kaçtır?
E) 12
y=1
y
x
3
D
H B
A
3
0
K
A(–3,–5)
K
C
| AK |
| AC |
B(2,–8)
4
A)
B
–2
16
y
45°
4
C 20
C)
C
–1
4
x
K3
–2
0
x
x
C
A(6,8)
y
x
O
H
B
B noktasının
ordinatı
A(6,8) 1 olduğu için
apsisi,
y
y = ax – 1
A(6,8)
1 = ax – O1
H
x
B
8
2 = ax
y
2
H
O
6
k
= x tir. bulunur.
A(6,8)
a
O
C
Ataralı =
x
B
4
A) 24
D) x – y – 1 = 0
x
x
B) 26
–2
y 1) A
2) E
D
C
y=4
x
45°
3) C
0
H
k
B
2
2$
2
a
2
2
& = 1 & a = 2 olur.
a
4
C
x
Şekilde verilenlere ygöre taralı bölgenin
alanı nedir?
E) 2x – 3y = 0
4
&1=
6
| AC | $| AB |
x
0
B
–2
B) 4x + y – 14 = 0
3
B
2/a
y
–1
y = –1 dir.
3
C) x – 4y +
–1 5 = 0
0
0
y=1
x = 0 için y = a.0 – 1
y
C(4,–3)
C
01
B
C noktasının ordinatı ise
A
H
45° 4
A) xB+ y – 5 = 0
–2
x
D
x
B
6.
d1
y
0
A
yA
Şekilde verilenlere
göre, AH doğrusunun
3
denklemi nedir?
d2
–2
E) 26
y
x
0
B(2,5)
y
B(2,–8)
DA(3,2)
C
y=4
A
D) 24
y=4
A(–3,–5)
y
B
x
3
1
3.
BC doğrusunun denklemi C(4,–3)
y = 4 dür.
H
0
B) 18
1
–1
0
y
C A
2x – 3y + 18 = 0
x
0
B(2,5)
y
y=ax–1
x
2/a
8
d1
D(8,6)
0
AD
doğrusunun
denklemi
Verilenlere
3d göre, AOCB yamuğunun alanı
2
d1
kaç birim karedir?
C(4,–3)
d2
B(2,–8)
Şekildeki
A
y
E) (1, –3)
H
x
x
0
–2
C) (3, –2)
4
C
y DA(3,2)
C
y=4
A
0
–1
K3
B
C
x
0
A(–3,–5)
y
hangisidir?
B) (–5, 3)
D) (4, –3)
B(2,5)
1
4
K ∈ [AC]
A(3,2)aşağıdakilerden
noktası
A) (–3, –4)
=
y
45°
B
–2
5.
Palme Yayıncılık
D(8,6)
ABCD bir paralelkenardır.
B
A
y=1bulalım.
kare olduğuna göre a’yı
d1
1
2.
sınırlı taralı bölgenin alanı 1 birim
y D(8,6)
A
–1
y=ax–1
0
C(4,–3)
y=4
x
0
d2
y=1
Şekilde, y = 1 ve y = ax – 1 fonksiy grafikleri ve y– ekseniyle
yonlarının
x
C
y
x
y=ax–1
0
3
2
1
3
7
B) C)
D)
E)
y
2
2
2
2
2
B(2,5)
y=ax–1
B(2,–8)
0
A(3,2)
A)
y
4) A
5) D
6) D
C)
32
54
D)
7
x 5
E) 18
0
93
x
ANALİTİK GEOMETRİ
A(–3,–5)
1
–1
65 B) 2 13 C) 3 13
D) 11
d1
K
Temel Kavramlar ve Örnekler
Şekilde d1 ⊥ d2
ise taralı alan
kaç br2 dir?
y
d2
Test - 8
C(4,–3)
C
ÜNİTE – 4
Nokta ve Doğrunun Analitik İncelenmesiB(2,5)
-8
K
A(–3,–5)
B(2,–8)
A(3,2)
Test - 8
B(2,5)
3 $ x – y + 2 3 = 0 ve
x + 3 $ y – 6 = 0 doğruları ve x– ekseni arasında kalan üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir?
ANALİTİK GEOMETRİ
Doğruların eksenleri kestiği noktaları
bularak grafiklerini çizelim.
H
y
7. İki kenarı,
d2
3x – 4y + 6 = 0 ve
3x – 4y1 – 24 = 0
3x – y+2 3 = 0
Buna göre, m – n farkı kaçtır?
A) –6
–1
B) –4
C) –2
D) 2
E) 4
x
doğrularının 0üzerinde 3olan karenin alanı
kaç birim karedir?
A) 16
& (0, 2 3 ), (– 2, 0)
d1
10. A(0, 4) ve B(2, 2) noktalarından eşit uzaklıkta
olan ve x + y – 8 = 0 doğrusu üzerinde bulunan bir nokta K(m, n) dir.
C(4,–3)
y
B) 20
C) 24
D) 36
E) 48
D
x+ 3y –6 = 0
B
C
y=4
& (0, 2 3 ), (6, 0)
x
0
A
y
2 3
y
A
–2
x
6
3
Şekildeki taralı bölgenin alanı
8$2 3
2
D
2 C
= 8 3 br dir.
A
0
8.
4
B
d2
İki kenarı bu doğrular üzerinde bu2 3
lunan bir karenin alanı 16 birimkare
olduğuna göre, c’nin alabileceği
dex
–2
6
ğerlerin toplamını bulalım.
11. Bir karenin iki kenarı,
4
–2
x
0
Şekildeki doğrunun orijine en yakın noktasının apsisi ile ordinatının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C
x
y
3y = 4x + 5, 3y = 4x + c olan doğrular veriliyor. y
D
4
C
d1
4
Denklemleri
45°
B
–2
6
4
B) 5
5
D) –
C) 1
Palme Yayıncılık
ÜNİTE – 4
Temel Kavramlar ve Örnekler
4x – 3y + 2 = 0 ve 8x – 6y + 9 = 0
doğruları üzerinde olduğuna göre, karenin
çevresi kaç birimdir?
A)
1
2
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8
4
2
E) –
5
5
d1
4
A
4
B
d2
Karenin alanı a2 = 16 ise karenin
kenar uzunluğu a = 4 birimdir. Bu
değer aynı zamanda d1 ve d2 doğruları arasındaki uzaklıktır. O halde,
4=
|c – 5 |
32 + 42
& | c – 5 | = 4 $ 5 olup
|c – 5| = 20 ⇒ c – 5 = 20 veya
c – 5 = –20
c = 25 veya c = –15 dir.
c nin alabileceği değerlerin toplamı:
25 + (–15) = 10 dur.
9. P(x, 0) noktasının A(3, 2) noktasına olan
uzaklığı ile (5, 4) noktasına olan uzaklığının
toplamı aşağıdakilerden hangisinde doğru
gösterilmiştir?
A)
5x + 12y – 10 = 0 ve
10x + 24y + 6 = 0
doğruları üzerinde bulunan karenin köşegen uzunluğu kaç birimdir?
B) (x – 5) 2 + 16 + (7 – x) 2 + 5
2
C) (x + 4) + 4 +
(7 – x) 2 + 5
A)
D) (x – 3) 2 + 4 + (x – 5) 2 + 16
E)
94
(x – 1) 2 + 5 + (x + 1) 2 – 25
12. Karşılıklı iki kenarı
1
B)
2
2 C)
(x – 3) 2 + 4 + (x – 3) 2 + 16
7) D
8) D
9) D
10) C
11) B
12) B
3
D) 2
2
E)
1
3
(–5,0)
A
0
–1
C –1
(3,0)
D (0,1)
0
1
x
x
3
B
–2
y
A(6,6)
y
B
C
1.
4.
y
(–5,0)
E
2
D
A
1
x
3
B
–2
y
2x + 3y – 6 ≤ 0
2x – y – 2 ≤ 0
x+y+1≥0
(–5,0)
(0,3)göre,
y
Verilenlere
den hangisidir?
y=kx
B) B
–1 C)0 C1
C –1y
x
D
D)3D x
B
0
E) E
5.
C
y
0
(3,0)
(0,1)
y=kx
(–5,0)
A
B
Şekildeki taralı
bölgeyi ifade xetmek için
y
0
E
y $
x
y= x
2
0
A
C
y
A
0
(–5,0)
3.
y= x
2
20
C
B
–3
0
–2
2
–2
xD
d
0
4
y=kx
B) 10
A
C)x 12
C y= 2 E
B
0
C
y
4
y
2
0
x
B
D
D) 16
B
1) A
d
3) B
1
6
– a
2
a–3
2
& – B(–3,0)
+
=1
3
4–1
0
d1
24
a =–
b
11
3
C(10,0)
dH210–a
[AC] ⊥ d,
A
D
E
[BD] ⊥ d,
d
|AC| = |BD|
A
0
C(10,0)
x
A
B(–3, 0), C(10, 0)
6
B(–3,0)
A noktasının
ordinatı 6C(10,0)
olduğuna
x
0
H 10–a
3
göre A noktasının10apsisinin alabileceği değerlerin toplamını bulalım.
A(–2, 5),
ABC üçgeninin [AH] yüksekliği çizilirse |OB| = 3 olduğundan
B(2, 1) ve
|OH| = a ise |HB| = 3+a dır.
d doğrusu K(1, 1) noktasından geçiyor.
Verilenlere göre,4d doğrusunun denklemi
x
–2 0
aşağıdakilerden
hangisidir?
A) y = x + 1
B) y = x + 2
C) y = 2x – 3
D) y = –2x + 4
6) E
x
y
6
5) D
x
6
%y
Şekilde m (BAC) = 90°
E) y = –2x + 3
4) E
A
10
6
x
0
C
x
1
x y
x ve4 – + = 1
2
3 y4
3
, 1p
3
2
E) 20
2) A
1
1
ve d : y = – x dir.
2 B(–3,0)2 0 2 C(10,0)
x
4
y
A
d2
A
4
A(6, 6) olarak
x
verilmiştir.
D) f
E) ^ 3 , 1h
[AB]x ⊥ [AC] ve
B
B) ^2 3 , 2h
d
B
Şekilde
x
B
A C noktasının apsisi kaçtır?
Verilenlere
y göre,
A) 9
m =–
B(–3,0)
D) x ⋅ y > 0
x
y2
K(a,b)
2
y= x
E
C(0,2)
y
x
d2
–1 6
d1
y =–
4x
D
6.
A
4
A(6,6)
d1
x y
d : + = 14
1 3
4
–1
y
y
x
A) ^ 20 , 2 h C
B
y
x
A
2
A noktasının
koordinatları
aşağıdakilerden
4
B
x
hangisidir?
–2 0
A
B) x + y > 4
Ey
y
eşkenar üçgen ve
C(0,2) olduğuna göre
B
4
C
(3,0)
C(0,2)
x
hangisi
eklen-
(0,3)
A
(0,1)
0 C
E
B
C
x
E) x > –5
B
y
2
–3
–3
d
C) ^ 3 , 3hy C
sistemine Başağıdakilerden
C(0,2)
x
0
–30 1
–1
3
melidir? –1
C
BA
A) x ⋅ y < –2
0
y
y
K(a,b)
noktasından geçtiğinden, –1x = m ⋅ 2
Şekilde
OAB
D
C
y=kx
12
A(6,6)
x + 1 , yy # – x + 3
D
5
0
B
y=kx
C) x – y > 2
Palme Yayıncılık
0
d2
Şekildeki d1 ve d2ydoğruları K noktasında kesişiyorlar. Verilenlere göre K
4
noktasının apsisini bulalım.
y
(0,3)
x
K(a,b)
0
A
y
–1
d2 : y = mx ve d­2 doğrusu (2, –1)
C
B
–3
x
2
d1
k nın
A değeri aşağıdakiler-
A(6,6)
y
C(0,2)
B
–3
x
x
C
A
y
–2 A(6,6)
2.
K(a,b)
–3
x 3
3 A (0,1) 3y= x2(3,0)
4
5 x
0
B D)
A)(–5,0)
B)
C)
E)
0
B
5
4
2
3
4
denklemleri ile Abelirtilen bölgededir?
A) A
4
C(0,2)
(0,3)
y
(0,1) E (3,0)
0 2
y
%
%
C
yx m (AOB) = m (COB) oldu B Analitik düzlemde,
0
–3
y
ğuna göre,
Şekilde verilen harflerden hangisi
y
(3,0)
y
(0,1)
x
E
0
y=kx
2
y= x
AD
2
A
B
x
–1 y 0 1
3
C –1
B
A(6,6) 0
C
–2
Temel Kavramlar ve Örnekler
|AH| = 6 olup Öklid yükseklik bağıntısına göre;
|AH|2 = |BH|.|HC| ⇒ 62=(a+3).(10–a)
⇒ 36=10a–a2+30–3a ⇒ a2–7a+6=0
olup a nın alacağı değerlerin toplamı
a1 + a2 =
– ( – 7)
1
= 7 dir.
95
ANALİTİK GEOMETRİ
0
–1
C –1
x
Test - 9
0
ÜNİTE – 4
–3
Nokta ve Doğrunun Analitik İncelenmesi - 9 (0,3)
(3,0)
(0,1)
0
(–5,0)
x
y
A(6,6)
Test - 9
7. f (x) =
d1: a1x + b1y + c1 = 0
d2: a2x + b2y + c2 = 0
doğrularının açıortay doğruları d3
2
2
(x – 1) + 9 + (x – 8) + 16
fonksiyonunun alabileceği en küçük
(minimum) değer kaçtır?
ANALİTİK GEOMETRİ
A) 7 2 ve d4 olsun. Açıortay üzerindeki bir
noktadan açının kenarlarına çizilen
dikmelerin uzunlukları eşit olacağından,
8x – 6y – 13 = 0
3x + 4y +y2 = 0
C) 7
A) 11x – 2y – 11
0 = 0
D) 5 2 E) 4 2
| PA | =
1
2
2
2
2
a +b
1
1
|a x + b y + c |
1
1
1
2
2
a +b
1
1
C(0,2)
1
a +b
1
=
2
2
A
|a x + b y + x |
2
2
2
a
2
2
0
=
A
D
8. 2x – y – 12 = 0 ile y = –
9x + 2y – 2=0 ve 6x – 7y – 4=0
doğrularının oluşturduğu açıların
açıortay denklemlerini bulalım.
2
2
9 +2
E
C
eşitliğinden d3 ve d4 doğruları bulunur.
=
x
B
+ b2
2
JK a x + b y + c NO
2
2O
K 2
OO
" KK
KK
OO
2
2
a +b
K
O
2
2
L
P
| 9x + 2y – 2 |
D) 8x + 9y – 8 = 0
y
E) 12x – 5y – 12 = 0
1
1
B) 9xx – 5y – 9 = 0
C
C) 7x + 3y – 7 = 0
|a x + b y + c |
|a x + b y + c |
x
doğrularının kesimy=kx
noktasından ve A(1, 0)
y= x
A
2
noktasından geçen
doğrunun
denklemi
B
aşağıdakilerden hangisidir?
| PA | = | PB | dir.
1
C
0
10.
B) 8
B
–3
| 6x – 7y – 4 |
11.
doğrularının kesiştiği noktada meydana
gelen açıların açıortaylarından birinin
denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3x – y + 18 = 0
B) x + 3y – 6 = 0
C) 3x + y + 18 = 0
D) 3x – y + 6 = 0
y
4
2
4
–2
E) 3x + y – 18 = 0
2
2
6 +7
d
B
1
x+3
2
Palme Yayıncılık
ÜNİTE – 4
Temel Kavramlar ve Örnekler
0
x
Şekilde verilenlere göre, taralı alan kaç br2 dir?
A)
21
19
17
15
13
B)
C)
D)
E)
4
4
4
4
4
1. denklem:
9x + 2y – 2 = 6x – 7y – 4
⇒ 3x + 9y + 2 = 0 dır.
2. denklem:
9x + 2y – 2 = –6x + 7y + 4
⇒ 15x – 5y – 6 = 0 dır.
3x + 2y – 6 = 0 ve 2x + 3y – 5=0
doğruları arasındaki açıların açıortay
denklemlerini bulalım.
3x + 2y – 6
32 + 22
= "f
2x + 3y – 5
22 + 32
p
3x + 2y – 6 = " (2x + 3y – 5)
3x + 2y – 6 = 2x + 3y – 5 veya
3x + 2y – 6 = –2x – 3y + 5 olur.
9. y = mx + n doğrusu Ox eksenini (4, 0) noktasında kesiyor.
y = mx + n doğrusu 1. açıortay doğrusuna
dik olduğuna göre, (m, n) ikilisi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) (–1, –4)
D) (4, –1)
B) (1, 4)
12. A(4, 5) köşesi sabit ve bir kenar uzunluğu
6 birim olmak üzere oluşturulabilecek tüm
eşkenar üçgenlerin, ağırlık merkezlerinin
geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x + 3y = 6
C) (–1, 4)
B) x2 = y2
C) x – 4)2 + (y – 5)2 = 12
E) (–4, –1)
D) x – 4)2 = 10
Buradan d1: x – y – 1 = 0 veya
E) (x + 4)2 + (y + 5)2 = 12
d2: 5x + 5y – 11 = 0
96
7) A
8) E
9) C
10) A
11) A
12) C
Boy(cm)
30
Benzin(lt)
Lira
40
H›z(km/s)
Lira
1000
2
1200
0
80
0
4zaman
6
(dakika)
1200
5
zaman(ay)
14
40
Buna göre bu öğretmen para biriktirmeye
başladıktan
Benzin(lt) kaç ay sonra 9000 lirası olur?
A)40
18
B) 17
C) 16
D) 15
1500
E) 14
Lira
80
2.
Su(m3)
5
0 2 10
6
2
0 Boy(cm)
zaman(ay)
0
Yandaki grafikte
bir aracın deposundaki benzin
miktarının zamana göre değişimi verilmiştir.
Benzin(lt)
14
40
2
Lira
0 4 6
1200 0
zaman
(dakika)
zaman
(dakika)
80
Y›ll›k faiz(%
3) )
1 litre
benzinle
20 km gidebilen bu araç
Su(m
3
5
zaman(ay) 1 saat sonra depo0
harekete başladıktan
6030
sunda
kalan benzinle kaç km gider?
45
Benzin(lt)
A)20200
B) 220 C) 240 D) 260
14
40
0
40
10
0
4 6
Boylar(cm)
80
E) 280
1500 10
0
1000 2
11
00
zaman
(dakika)
zaman
(dakika)
20
3.
10 Y›ll›k faiz(% )
Su(m3)
Yandaki grafik su
doldurulan
bir havu60
30
45
zun
içindeki
suyun
10 15
0
zaman(dk)
zamana göre değişi20
14
mini göstermektedir.
Anapara
40
0
10
Bu havuzu dolduran
(bin TL)
2 Hacim(m3 )
iki musluktan birincisi açıldıktan 4 da0 4 6
zaman
kika sonra ikinci
14 Boylar(cm) (dakika)
musluk da açılıyor.
20
60 0
45
2
10 15
B) 3
zaman
(dakika)
zaman(dk)
C) 4
D) 5
0
10
Hacim(m3 )
Boylar(cm)
14
20
Anapara
(bin TL)
0
y –1
60
=
3–1
zaman(saat)
& y = 2x + 1 olur
.
x – 0 1 –00 2
Kek(gr)
Buğday(gram)
10. yılın sonundaki boyu
9
x = 10y=2x
için ySat›ş
= 2.10
(lira)+ 1 = 21 br dir.
3
11
B bitkisi
0
0
Un(gram)
4
B) 72
9
C) 67
2) A
3) D
=
3 –02
Al›ş (lira)
6
& y = x + 2 olur. olur.
Kek(gr)
9
21 – 12 = 9 br bulunur.
0
3
0
Un(gram)
0
11
Un(gram)
4
y
b
Un(gram)
D) 62
Sat›ş (lira)
5) D
6) A 3
4) A
0
0
E) 57
x
a
d
Şekildeki d doğrusunun denklemi
x y
+ =1
a b
dir.
97
4
Un(gram)
(0, 2), (1, 3)2 noktaları için,
Boylarıy=2x
arasındaki fark
Yandaki grafik su
doldurulan bir havuzun içindeki
zaman(saat)
Kek(gr)
suyun zamana
göre değişimini
göstermektedir.
zaman
(dakika)
0
4
4
Al›ş (lira)
A
B
6
denklemini0 yazalım.
y=2x
1) A
0
Un(gram)
Buğday(gram)
Başlangıçta içindeki 2 m3 su bulunan ha450 2
Al›ş (lira)
vuzdan
musluk açıldıktan
15 dakika sonra
410
0
6
3
A
5 m su taştığına göre, havuzun hacmi kaç
m3 tür?B
60
zaman(saat)
Kek(gr)
Buğday(gram)
0 2
A) 87
0
450
(0, 1), (1,
41023) noktalarını kullanarak
x = 10 için y = 10 + 2 = 12 br olur.
E) 6
3
Yol(km)
3
t(dakika)
0 2
11
Un(gram)
Yol(km)
0
t(dakika)
x – 0 1– 0
10. yılın sonunda boyu
zaman(gün)
(lira)
2 Sat›ş
16 24
A bitkisi
y–2
Al›ş (lira)
9
16 24
Sat›şy=2x
(lira)
11
2 10 15 zaman
zaman(dk)
(dakika)
Yol(km)
y=2x
0
11
Yol(km)
zaman(gün)
0 2
1 2 3
Yıl
450
2 B bitkilerinin
Verilen 410
şekilde A ve
Al›ş (lira)
A
Boy(cm)
0
6
boylarının yıllara göre değişimi
gösB
terilmiştir.60
12
zaman(saat)
0 2
Bu değişimeBuğday(gram)
göre 10. yılda, bitkile- Kek(gr)
olacaktır?
t(dakika)
6
A
Hacim(m3 )
Boy(cm) B
60
20
40
Sat›ş (lira)
16 24
zaman(saat)
1
zaman3
Hacim(m
(dakika))
Buğday(gram)
014 2
12
10
450
6
zaman(dk)
0 2
410
Boy
A
Boy(cm)
A
B
7
60
Lira
B
6 12
0 2
5 1500
4
3 1000
0
16 24 t(dakika)
Sat›ş (lira)
2
rin boyları arasındaki fark kaç birim9
Anapara
40
(bin TL)
zaman(dk)
0 22
450
410
0
6.
Y›ll›k faiz(%
)
Grafiğe
göre
ikinci musluğun dakikada
2
akıttığı su miktarı kaç m3 tür?
0
A) 2
E) 56
Boylar(cm)
Şekildeki grafik
Lira
aynı
anda yan14
20
1500
Y›ll›k faiz(% )
maya
başlayan
10
0
16 24 t(dakika)
iki
mumun
boyH›z(km/s)
1000
60
B
2
larının
zamana
45
A
8
göre değişimini
Yol(km) 0 2
10 15
0
zaman(dk)zaman
(dakika)
5 20
zaman(gün)
göstermektedir.
0 2
450
Anapara
40
10
4100
(bin TL)
Buna göre,
iki mum
yanmaya başladıktan
A
6B sonra
zaman(dk)
0kaç2Boy(cm)
dakika
boyları
eşit olur?
Hacim(m3 )
60
A) 06 Boylar(cm)
B) 6,5 zaman(saat)
C) 7
D) 7,5 E) 8
2
12
14
Lira
20
Anapara
(bin TL)
4 6
vereceği
12
5.
2
0
Su(m320
)
faiz(%
BunaY›ll›k
göre,
20) bin liraya bankanın
1000 H›z(km/s)10
B
30
yıllık faiz oranı kaçtır?
60
A
845
A)5 50
B) 52 C) 54 D) 55
zaman(gün)
15
10
0
zaman(dk)
014 2
20
zaman
(dakika)
Palme Yayıncılık
0 3
30
5
Anapara
(bin TL)
6 0 zaman(dk)
40
10
t(dakika)
Yol(km) zaman(gün)
Temel Kavramlar
0 2 ve Örnekler
20
Şekildeki
bankanın yıllık vadeli he0 0 4 6grafik
80 bir
zaman
(dakika)
sabaLira
uygulayacağı
faiz oranının anaparaya
Boylar(cm)
göre değişimini
göstermektedir.
12000
2
2
0
24
A 16
ANALİTİK GEOMETRİ
0 3
Test - 10
3 Su(m35)
zaman(ay)
0H›z(km/s)
B Y›ll›k faiz(% )
A
30
8
60
Benzin(lt)
45
5
4.
Yandaki grafik bir
öğretmenin biriktirdiği paranın
zamana göre değişimini göstermektedir.
zaman
(dakika)
B
ÜNİTE – 4
Lira
0
8
Nokta ve Doğrunun Analitik İncelenmesi - 10
1.
12
1500
14
Un(gram)
Un(gram)
Un(g
Su(m3)
1200
5
14
zaman(ay)
0 3
Alan(m 2 )
ANALİTİK GEOMETRİ
zaman(ay)
3
saat
1. grafik
3
80
0
3
saat
2
saat
2. grafik
zaman(ay)
Yukarıdaki doğrusal grafiklerden bi-
20
rincisi zamana bağlı olarak bir boya
00
8.
ustanın boya kutusunda kalan boya
Y›ll›k faiz(% ) miktarını göstermektedir.
Lira
0
80 zaman
Bu boya ustası,
(dakika) 48 kg boyanın tü0
05
müyle kaç m2 lik duvar boyayabilir
3)
bulalım.
Su(m
00 3
2
Anapara
I.
40Grafiğe göre, 3 saatte 80 m duvar
10 305
zaman(ay)
(bin TL)
boyandığı,
0
4 6
Hacim(m3 )
0
B) 6
0
6
30.x = 48.80 x = 128 m2
y=2x
9.
10 C)
7
24
16
14
14
2
2
0
0
0
60
Boy(cm)
0
40
4 6
2
20
Boylar(cm)
zaman
zaman
(dakika)
(dakika)
10
0
2
3
10 15
0
10
4
16
11 24 t(dakika)
14
10 15
zaman(dk)
Anapara
40 3(bin
Hacim(m
)
TL)
11
0
0
2
y=2x
Sat›ş (lira)
C) 3
16
24
4
Un(gram)
Yanda bir malın
alış fiyatı ile satış
fiyatı arasındaki
t(dakika)
bağıntının grafiği
verilmiştir.
Al›ş (lira)
Yol(km)
6
450
60
y=2x
A) 4
B) 6
0
9
C) 8
2
zaman(saat)
D) 9
E) 10
3
E) 9
0
Sat›ş
0 (lira)4
Un(gram)
Un(gram)
11
2
0
zaman(dk)
Şekildeki
zaman(saat)
grafik
aynı anda yanmaya başlayan iki
Un(gram)
mumun boylarının
zamana göre değişimini göstermektedir.
zaman 7
(dakika)
D) Kek(gr) 2
zaman(saat)
9 7) C
3
0
2
0
E) 5
Bu mal 26410
liraya satılırsa kaç lira kâr elde
A
Kek(gr)
Buğday(gram)
edilir?
B
za-
Yol(km)
2
0 2
5
A
B) B 2
Buğday(gram)
60
9
D) 6
Kek(gr)
zaman(gün)
8 dakika sonra boyları arasındaki
fark kaç
Al›ş (lira)
26
450 dir? 0
cm
A) 2
98
0
0
410
Y›ll›k faiz(% )
Anapara
D) 8
(bin TL)
2
Un(gram)
12
Sat›ş (lira)
Kek(gr)
zaman
zaman(gün)
(dakika)
A9
B
Sat›şHacim(m
(lira)
3)
0
0
5
0
10
0
C) 7
zaman(saat)
3
Boy(cm)
2
Al›ş (lira)
Boylar(cm)
Yol(km)
20
12 Un(gram)
0
11.
t(dakika)
20
Anapara
(bin TL)
40
t(dakika)
B) 6
Bu öğrencinin
12 20 parası kaçıncı gün biter?
5 Lira
24
16
0
6 45 zaman(dk)
2Sat›ş (lira)
0 2450 10
Buğday(gram)
0 2 410
3
Su(m
60 )
boyanır.
45
30 Hacim(m3 )
2
1500
Buna göre,
bu iki araç harekete başladıkAl›ş (lira)
0
6
tan kaç saat sonra
karşılaşırlar?
3)
Hacim(m
6
zaman(dk)
2 30
2
48 kg ile x
80 zaman
10 15 (dakika)
zaman(dk)
Y›ll›k faiz(% )
0
0
410Buğday(gram)
A
0
B
y=2x
60
60
mana göre Boy(cm)
değişiminin
grafiği verilmiştir.
10000
zaman
Yukarıdaki grafik
aralarındaki uzaklığın 450
Sat›ş (lira)
6
zaman(dk)
12 olduğu 0iki 2şehirden
km
aynı anda birbirlerine
11
doğru hareket
eden A ve B araçlarının yolzaman grafiğidir.
Lira
A)
4509
1500
Yol(km)
Boylar(cm)
2 2
450 1000
20
zaman
0 02 4 6
zaman
410
H›z(km/s)
(dakika)
(dakika)
A B
10
B
A
860
zaman(gün)
0 2
Y›ll›kzaman(saat)
faiz(% )
50 2
10 15
0
zaman(dk)
Yukarıda
bir
öğrencinin
cebindeki paranın
A)
30 kg boya
ile 80 m2 boyanırsa
(dakika)
Yol(km)
1000
Lira
14
14
1500
2
laşılıyor. O halde,
2
0
E) 14
Anapara
16 24 40t(dakika)
10
(bin TL)
14
11
48 – 18 = 30 kg boya kullanıldığı an-
2
D) 13
A
H›z(km/s)
B
B zaman(gün)
60
A
8
zaman(saat)
0 2
5
Boy(cm)
Anapara
(bin TL)
5
zaman(ay)
hareketinden kaç
40
C) 12
4 610 40
0
0
II. grafiğe göre de 3 saatte
14
Benzin(lt)
Boylar(cm)
0
0
10
20
B) 11
450
410
0
zaman
(dakika)
zaman(gün)
0 2
H›z(km/s)
B
A 80 zaman
0
10 15
0
zaman(dk)
Y›ll›k8faiz(%
)
(dakika)
Boy(cm)
5
60
Su(m3)
12
45
Benzin(lt)
ustasının
boyadığı duvar alanını,
4 6
zaman
(dakika)
ikincisi ise yine zamana bağlı olarak
40
0
10
0
B 3nin
t(dakika)
Yol(km)
1000
Benzin(lt)
2
A) 10
18
1. grafik
5
0 3
saat Lira
1000
zaman
(dakika) 48
3
0
1500
Buna göre,
dakika
2. grafik 1500
sonra
14 hızı A nın hızından 12 km/s fazla
olur?
Boylar(cm)
Boya(kg)
Su(m3)
1200
0
60
45
1200
6)
zaman(dk)
2Su(m3
20
30
Lira
14
A
24
16
Lira
10.
grafik A
ve B araçlarının zamana göre hızlarının
değişimini
göstermektedir.
Y›ll›k faiz(% )
80 zaman
Lira(dakika)
0
18
zaman
(dakika)
Şekildeki
B
8
48
Alan(m 2 )
30
40 H›z(km/s)
50
Benzin(lt)
0 80
Boya(kg)
80
5
0
7.
zaman(dk)
0
Test - 10
Palme Yayıncılık
ÜNİTE – 4
0
4 6
0
Temel Kavramlar ve Örnekler
12
6
2
0
2
Benzin(lt)
Lira
Boy(cm)
5
30
0 3
A
8
8) B
12.
Kek(gr)
Buğday(gram)
9
y=2x
3
0
Un(gram)
10) A
0
4
Un(gram)
Yukarıdaki grafiklere göre, 60 gram kek
yapmak için kaç gram buğday gerekir?
A) 60
E) 4
9) A
Al›ş (lira)
6
11) E
B) 70
12) C
C) 76
D) 90
E) 100
ÜNİTE – 4
ANALİTİK GEOMETRİ
99