close

Enter

Log in using OpenID

ÇED Raporu - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

embedDownload
OĞUZ TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.
DOKUMA KUMAġ BOYAMA TESĠSĠ
3. KAPASĠTE ARTIġI
ADANA ĠLĠ, SARIÇAM ĠLÇESĠ,
HACI SABANCI ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ,
VATAN CADDESĠ, NO: 4
( 115 ADA, 14 PARSEL )
ATASAR MÜHENDĠSLĠK ĠMAR ĠNġAAT
MAD.PET. VE SAĞ.ÜRN.DAN.LTD.ġTĠ.
 ÇED RAPORU
 NĠHAĠ ÇED RAPORU
ADANA / OCAK 2014
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
PROJE SAHĠBĠNĠN ADI
OĞUZ TEKSTĠL SANAYĠ VE
TĠCARET A.ġ.
ADRESĠ
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi,
Vatan Caddesi, No: 4 Sarıçam / ADANA
TELEFON VE FAKS NUMARALARI
0 322 394 40 53 / 0 322 394 33 79
VERGĠ DAĠRESĠ / VERGĠ NO
PROJENĠN ADI
DOKUMA KUMAġ BOYAMA TESĠSĠ
3. KAPASĠTE ARTIġI
PROJE BEDELĠ
3.150.000 TL
PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN
AÇIK ADRESĠ ( ĠLĠ, ĠLÇESĠ, MEVKĠĠ )
Adana Ġli, Sarıçam Ġlçesi, Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi,
Vatan Caddesi, No: 4
( 115 Ada, 14 Parsel )
PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN
KOORDĠNATLARI, ZONE
Proje Ġçin Seçilen Yerin Koordinatları
Arka Sayfada Yer Almaktadır
PROJENĠN ÇED YÖNETMELĠĞĠ
KAPSAMINDAKĠ YERĠ
( SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ )
MADDE 15 ( b )
Bu Yönetmelik kapsamında ya da
kapsamı dıĢında bulunan projelere
iliĢkin kapasite artırımı ve/veya
geniĢletilmesi halinde, kapasite artıĢ
toplamı bu Yönetmeliğin EK-II’ sindeki
eĢik değer veya üzerindeki projeler,
seçme eleme kriterlerine tabidir.
EK I MADDE 27 - Terbiye iĢlemlerinden
kasar (haĢıl sökme, ağartma,
merserizasyon, kostikleme ve
benzeri.) veya boyama birimlerini
içeren iplik, kumaĢ veya halı
fabrikaları, (3.000 ton/yıl ve üzeri).
ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN
KURULUġUN ADI
ATASAR MÜHENDĠSLĠK ĠMAR ĠNġAAT
MAD.PET. VE SAĞ.ÜRN.DAN.LTD.ġTĠ.
ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN
KURULUġUN ADRESĠ, TELEFON
VE FAKS NUMARALARI
Güzelyalı Mahallesi, 81038 Sokak,
No: 1 Ostay Apt. K: 1-2/1
Çukurova / ADANA
0 322 457 22 90 – 0 322 457 35 80
ÇED RAPORUNUN SUNUM TARĠHĠ
( GÜN, AY, YIL )
22 / 01 / 2014
2
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Proje Alanı Koordinatları
Datum
Türü
Projeksiyon
Elemanların Sırası
Dom
Zon
N. No
Y
1
465598.97
2
465599.05
3
465626.19
4
465621.58
5
465680.55
6
465691.23
7
465700.29
8
465742.50
9
465791.61
10
465840.61
11
465891.36
12
465806.25
13
465755.50
14
465706.52
15
465657.40
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ED-50
UTM
3 Derece
Sağa, Yukarı
36
36
X
4094090.91
4094186.94
4094190.07
4094225.15
4094225.98
4094220.54
4094212.83
4094176.24
4094126.41
4094076.84
4094025.19
4093940.64
4093992.22
4094041.80
4094091.61
Datum
Türü
Elemanların Sırası
Enlem
36.97592900
36.97679402
36.97682294
36.97713905
36.97714841
36.97710014
36.97703109
36.97670284
36.97625590
36.97581076
36.97534675
36.97458226
36.97504536
36.97549051
36.97593744
3
: WGS-84
: Derece, Kesir
: Enlem, Boylam
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Boylam
35.61340222
35.61339874
35.61370340
35.61365003
35.61431228
35.61443247
35.61453457
35.61501028
35.61556408
35.61611663
35.61668892
35.61573691
35.61516463
35.61461231
35.61405839
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ĠÇĠNDEKĠLER
Sayfa No
ĠÇĠNDEKĠLER
4
TABLOLAR DĠZĠNĠ
9
ġEKĠLLER DĠZĠNĠ
10
BÖLÜM I: PROJENĠN TANIMI VE GAYESĠ
11
I.1. Projenin Konusu, Yatırımın Tanımı, ĠĢletme Süresi (Hesaplamalar),
Hizmet Maksatları, Projenin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Gerekliliği,
11
Zamanlama Tablosu
I.2. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Hangi Faaliyetlerin
Hangi Ünitelerde GerçekleĢtirileceği, Kapasiteleri, Faaliyet Üniteleri
12
DıĢındaki Diğer Ünitelerde Sunulacak Hizmetler
I.3. Proje Ünitelerinde Kullanılacak Proses Yöntemleri Ġle Teknolojiler,
Proses
Akım
ġeması
(ġema
Üzerinde
Kirletici
Kaynakların
22
Gösterilmesi Emisyon Ve Atıksu Vb.)
I.4. Proje Ġçin Gerekli Hammadde Ve Yardımcı Maddelerin Miktarları,
24
Nasıl Ve Nereden Temin Edileceği
I.5. Projede Üretilecek Nihai Ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları,
24
Nerelere Ne Kadar Nasıl Pazarlanacakları Ve Depolanması
I.6. Proje Kapsamında Kullanılacak Makinaların, Araçların Ve Aletlerin
25
Miktar Ve Özellikleri
I.7. Proje Ġçin Seçilen Yer Ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin
Değerlendirilmesi
26
BÖLÜM II: PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN KONUMU
28
II.1. Bölgeye ĠliĢkin Varsa 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 Ve 1/1.000
Ölçekli Yürürlükte Bulunan Planlar (Bu Planların Proje Özeti Ekine Plan
Hükümleri Ve Lejant Paftası Ġle Birlikte Verilmesi Ve Aslının Aynıdır
Damgasının
Vurulması)
Ve
Faaliyet
Alanının
Plan
28
Üzerinde
ĠĢaretlenmesi
II.2. 1/25.000 Ve 1/5000 Lik Halihazır Harita Üzerinde Faaliyet Alanı
Merkezli 1 Km Lik Yarıçap Üzerinde Yer Altı Sularını, Yerüstü Sularını
Ve Deprem KuĢaklarını Gösterir Analiz, Jeolojik Yapı, Köy YerleĢik Ve
Sanayi Alanları, UlaĢım Ağı, Enerji Nakil Hatları, Arazi Kabiliyeti,
Koruma Alanları, Diğer Stratejik Bölgeler Ve Bu Stratejik Bölgelerin
Etkilenen Alanlarının Gösterimi
4
28
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
II.3 Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün Ġdari Ve Sosyal
Ünitelerin, Teknik Altyapı Ünitelerinin Varsa Diğer Ünitelerin Proje Alanı
Ġçindeki Konumlarının Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi, Bunlar Ġçin
30
Belirlenen Kapalı Ve Açık Alan Büyüklükleri, Binaların Kat Adetleri Ve
Yükseklikleri,)
II.4. Arazinin Mülkiyet Durumu, Koordinatları, Faaliyet Alanına Ait
31
Panoramik Fotoğrafların Eklenmesi
BÖLÜM III: PROJE YERĠ VE ETKĠ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL
ÖZELLĠKLERĠ (Fiziksel Ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri Ve Doğal
32
Kaynakların Kullanımı)
III.1. Jeolojik Özellikler (Bölge Ve Ġnceleme Alanı Jeolojisi, Büyük
Ölçekli Jeolojik Harita Ve Stratigrafik Kesit)
32
III.2. Doğal Afet Ve Deprem Durumu
37
III.2.a. Doğal Afet Durumu ( Heyelan, Kaya DüĢmesi, Çığ Ve Su
Baskını Gibi 7269 Sayılı Yasa Kapsamındaki Afet Durumuna Yönelik
37
Açıklamalar)
III.2.b. Deprem Durumu (Faaliyet Alanını Içine Alan Büyük Ölçekli Diri
Fay Haritasının Eklenmesi, Raporda Fayların Proje Alanına Uzaklıkları
38
Ve Etkileri, Türkiye Deprem Bölgesi Haritasının Eklenmesi)
III.3. Hidrojeolojik Özellikler Ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut Ve
Planlanan Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri (Sahanın
Genel Karakteri, Yeraltı Su Seviyesi, Yeraltı Suyundan Faydalanma
41
Durumu, Mevcut Her Türlü Keson, Derin, Artezyen v.b. Kuyu)
III.4. Proje Yeri Ve Yakın Çevresine ĠliĢkin Hidrolojik Özelliklerin
Verilmesi, Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan Kullanımı,
Faaliyet Alanına Mesafeleri Ve Debileri (1/25.000 Ölçekli Topoğrafık
43
Haritada Gösterimi)
III.4.a. Projenin Göl, Baraj, Gölet, Akarsu Ve Diğer Sulak Alanlara Göre
43
Mesafesi
III.4.b. Ġçme, Kullanma Ve Sulama Amaçlı Kullanım Durumları
44
III.5. Flora Ve Fauna ( Proje Alanı Ve Etki Alanı )
45
III.6. Meteorolojik Ve Ġklimsel Özellikler
57
III.7. Toprak Özellikleri
71
III.8. Tarım Ve Hayvancılık
78
III.9.
Koruma Alanları ( Proje Sahası Ve Etki Alanında Bulunan
Duyarlı Yöreler Ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak
5
84
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma
Alanları, Yaban Hayvanı YetiĢtirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat
Varlıkları, Sit Ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer
Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Ġçme
Ve Kullanma Su Kaynakları Ġle Ġlgili Koruma Alanları, Turizm Alan Ve
Merkezleri Ve Koruma Altına AlınmıĢ Diğer Alanlar), Bunların Proje
Alanına Mesafeleri Ve Olası Etkileri
III. 10. Orman Alanları Ve Alınacak Tedbirler
88
III. 11. Proje Yeri Ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi,
Etki Alanı Ġçerisinde Toprak, Hava Ve Su v.b. Kirlilik Açısından
89
Analizlerinin Yapılarak Değerlendirilmesi
BÖLÜM
IV.
PROJENĠN
ÖNEMLĠ
ÇEVRESEL
ETKĠLERĠ
VE
ALINACAK ÖNLEMLER (Bu Bölümde Faaliyetin Fiziksel Ve Biyolojik
Çevre Üzerine Etkileri Tanımlanır; Bu Etkileri Önlemek, En Aza
90
Indirmek Ve IyileĢtirmek Için Alınacak Yasal, Idari Ve Teknik Önlemler
Ayrı Ayrı Ve Ayrıntılı Bir ġekilde Açıklanır.)
IV.1. Arazinin Hazırlanması Ve Yapılacak ĠĢler Kapsamında Nerelerde,
Ne Miktarda Ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı
Malzemelerin Nerelere TaĢınacakları, Nerelerde Depolanacakları Veya
90
Hangi Amaçlar Ġçin Kullanılacakları
IV.2. TaĢkın Önleme Ve Drenaj Ile Ilgili IĢlemler
91
IV.3. YerleĢimler ( YerleĢimlere Olabilecek Etkiler Ve Alınacak
91
Önlemler )
IV.4. Nüfus Hareketleri ( Sağlanacak Istihdam, Ekonomik DeğiĢiklikler,
Göç Hareketi )
92
IV.5. Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı
93
IV.6. Proje Kapsamında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden
Temin Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su
Miktarı Ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, OluĢacak
Atık Suların Cins Ve Miktarları, Bertaraf Yöntemleri Ve DeĢarj Edileceği
93
Ortamlar, Atıksu Arıtma Tesisinin Tipi Ve Özelliklerinin Açıklanması
(Burada Gerekli Izinler Alınmalı Ve Izin Belgeleri Rapora Eklenmelidir.)
IV.6.1.
Proses
Akım
Semasında
Atıksuların
Prosesin
Hangi
99
AĢamasında OluĢacağının Belirtilmesi
IV.6.2. Atıksu Debisinin Hesaplanması Ile Ilgili Teknik Açıklama (
Kullanılan Ekipmanlar, Flote Oranları, Vardiya Sayısı Ve Sarj Sayısı Ile
6
99
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
IliĢkilendirilmek Suretiyle )
IV.7. Proje Ünitelerinde Ve Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Ve
Yardımcı Yakıt Türleri, Miktarları, Nereden Nasıl Sağlanacağı Ve
Kimyasal Analizleri, Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda
99
Yakılacağı Ve Kullanılacak Yakma Sistemleri, Buhar Üretimi, OluĢacak
Emisyonlar Ve Alınacak Önemler
IV.8. Proje Kapsamında ĠnĢaat Ve ĠĢletme Döneminde Üretim Nedeni
Ġle Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları Ve Seviyesi,
106
Gürültüyü Azaltmak Ġçin Alınacak Önlemler
IV.9. Proje Kapsamında, ĠnĢaat Ve ĠĢletme Döneminde Meydana
Gelebilecek Katı, Tehlikeli ( Atık Yağ, Yağlı Bez, Boya Kapları, Vs. ) Ve
Tıbbi Atık Vb. Atıkların Cinsi, Miktarı Ve Özellikleri, Ne ġekilde Bertaraf
107
Edileceği
IV.10.
Proje
Kapsamında
ĠĢletme
Döneminde
Kullanılacak
Maddelerden, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Toksik Olanların,
111
TaĢınmaları, Depolanmaları Ve Kullanımları
IV.11. Proje Kapsamında Kullanılacak Hammadde Ve Tehlikeli
Kimyasalların Listesi, Risk Durumları, Yıllık Kullanım Miktarları,
Güvenlik Bilgi Formları, Depolama Ve Bertaraf Yöntemleri Ve Güvenlik
112
Önlemleri
IV.12. Proje Kapsamında ĠĢletme Döneminde Ġnsan Sağlığı Ve Çevre
113
Açısından Riskli Ve Tehlikeli Olanlar, Alınacak Önlemler
IV. 13. Proje Kapsamındaki UlaĢtırma Altyapısı Planı ( UlaĢtırma
Güzergahı, ġekli, Güzergah Yollarının Mevcut Durumu Ve Kapasitesi,
Hangi Amaçlar Ġçin Kullanıldığı, Bağlantı Yolları, Mevcut Trafik
Yoğunluğu, YerleĢim Yerlerine Göre Konumu, Faaliyet Ġçin Kullanılacak
Araçları Kaldırıp Kaldıramayacağı, Kullanılacak Karayolunu Etkileyecek
116
Araç Yükünün Araç Cinsi Ve Sayısı ġeklinde Detaylandırılarak % ArtıĢ
Olarak Hesaplanması Ve Güncel Trafik Hacim Haritasının Ġlgili
Kesiminin
Eklenmesi,
Yapılması
DüĢünülen
Tamir,
Bakım
Ve
ĠyileĢtirme ÇalıĢmaları Vb.)
IV.14. Proje Ġçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi, ( Tesis Ġzni
Ve Açılma Ruhsatı Ġle Ġlgili Bilgilerin Ve Taahhüdün Yer Alması, Vaziyet
120
Planında Gösterilmesi )
IV. 15. Acil Eylem Planı ( Ünitelerde Meydana Gelebilecek Muhtemel
Kaza, Yangın, Deprem Ve Sabotaja KarĢı Alınması Gerekli Önlemler )
7
121
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
IV.16. ĠĢletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek Ve Süren
Etkiler Ve Bu Etkilere KarĢı Alınacak Önlemler. (Arazi Islahı,
126
Rehabilitasyon Ve Rekreasyon ÇalıĢmaları)
BÖLÜM V : HALKIN KATILIMI
Halkın Katılımı Ġle Ġlgili Verebilecek Bilgi Ve Belgeler ( Varsa Proje
127
Kapsamında Yapılan DeğiĢiklikler )
BÖLÜM VI. YUKARIDA VERĠLEN BAġLIKLARA GÖRE TEMĠN
EDĠLEN BĠLGĠLERĠN TEKNĠK OLMAYAN BĠR ÖZETĠ
( Bu Bölümde Projenin Genel Özeti Yapılarak Ġlgili Yönetmeliklere
127
Uyacağının Taahhüdünün Verilmesi. )
NOTLAR VE KAYNAKLAR
EKLER
138
139
8
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
TABLOLAR DĠZĠNĠ
Sayfa No
Tablo 1
Zamanlama Tablosu
12
Tablo 2
Hammadde ve Yardımcı Maddeler
24
Tablo 3
Makine Ekipman Listesi
25
Tablo 4
Proje Alanı Koordinatları
31
Tablo 5
Adana Ġli Belli BaĢlı Akarsuları
42
Tablo 6
Yer Altı Suyu Potansiyeli
43
Tablo 7
Flora Listesi
46
Tablo 8
Bölgedeki Ġki YaĢamlılar
52
Tablo 9
Bölgedeki Sürüngenler
53
Tablo 10
KuĢ Türleri
55
Tablo 11
Basınç Değerleri
58
Tablo 12
Sıcaklık Değerleri
59
Tablo 13
YağıĢ Değerleri
60
Tablo 14
Nem Değerleri
61
Tablo 15
Sayılı Günler Değerleri
62
Tablo 16
Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri
63
Tablo 17
BuharlaĢma Değerleri
64
Tablo 18
Aylık ve Yıllık Rüzgâr Yönü
65
Tablo 19
Yönlere Göre Rüzgâr Hızı (m/sn)
65
Tablo 20
Mevsimlik Rüzgâr Yönü
68
Tablo 21
Yıllık ve Aylık Rüzgâr Dağılımı
69
Tablo 22
Adana Ġlinin Toprak ĠĢlemeli Tarıma ElveriĢli Arazileri
75
Tablo 23
Adana Ġlinin Aldığı ve Verdiği Göç Hızı
93
Tablo 24
Su Kullanımı
98
Tablo 25
Ünitelerin Yakıt Tüketimi
100
Tablo 26
Emisyon
Kaynakları
ve
Bu
Kaynaklarda
Ölçümü
GerçekleĢtirilen Parametreler
100
Tablo 27
Emisyon Kaynakları
101
Tablo 28
Ġlave Emisyon Kaynakları ve Kirletici Sınıfları
104
Tablo 29
SKHKKY Sınır Değerler
104
Tablo 30
Hammadde ve Yardımcı Maddeler
113
Tablo 31
Adana-Osmaniye D–400 Devlet Karayolu yoğunluğu ve
Proje Trafik Yükü
9
118
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ġEKĠLLER DĠZĠNĠ
ġekil 1
ġekil 2
ġekil 3
ġekil 4
ġekil 5
ġekil 6
ġekil 7
ġekil 8
ġekil 9
ġekil 10
ġekil 11
ġekil 12
ġekil 13
ġekil 14
ġekil 15
ġekil 16
ġekil 17
ġekil 18
ġekil 19
ġekil 20
ġekil 21
ġekil 22
ġekil 23
ġekil 24
ġekil 25
ġekil 26
ġekil 27
ġekil 28
ġekil 29
ġekil 30
ġekil 31
ġekil 32
ġekil 33
ġekil 34
ġekil 35
ġekil 36
ġekil 37
ġekil 38
Çözgü Hazırlama Ünitesi
Tahar Ünitesi
Dokuma Ünitesi
Ham KumaĢ Ambarı Ünitesi
Yakma Ünitesi
Yıkama Ünitesi
Boyama Ünitesi
ġardon, Makas Ünitesi
Liza Ünitesi
ĠĢ Akım ġeması
1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita
1/5.000 Ölçekli Ġmar Planı
Proje Alanı Panoramik Fotoğrafı
Bölgenin Jeolojik Haritası
Adana Baseni GenelleĢtirilmiĢ Stratiğrafik Kesit
Jeolojik Harita
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası
Adana Ġli Deprem Haritası
Adana Ġli Diri Fay Haritası
Basınç Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
Sıcaklık Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
YağıĢ Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
Nem Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
Kar Örtülü ve Kar YağıĢlı Günler Sayısı Grafiksel
Gösterimi
Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günler Değerleri Grafiksel
Gösterimi
Kar Kalınlığı Değerleri Grafiksel Gösterimi
BuharlaĢma Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
Ocak, ġubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Ayları Esme
Sayısına Göre Rüzgâr Yönleri
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Ayları
Esme Sayısına Göre Rüzgâr Yönleri
Ġlkbahar, Yaz, Sonbahar, KıĢ Mevsimleri Esme Sayısına
Göre Rüzgâr Yönleri
Yıllık Esme Sayısına Göre Rüzgâr Yönleri ve Hızları
Ortalama ve Maksimum Rüzgâr Hızları
Fırtınalı Günler Sayısı ve Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı
Ortalaması
Atıksu ĠĢ Akım ġeması
UlaĢım Yollarını Gösteren 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik
Harita
UlaĢım Yollarını Gösteren Uydu Görüntüsü
Trafik Hacim Haritası
Acil Durum Komitesi ġeması
10
Sayfa No
13
14
15
16
17
17
18
19
20
23
29
29
32
34
35
36
40
40
41
58
59
60
61
62
62
63
64
66
67
68
69
70
70
96
117
118
119
122
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
BÖLÜM I: PROJENĠN TANIMI VE GAYESĠ
I.1. Projenin Konusu, Yatırımın Tanımı, ĠĢletme Süresi (Hesaplamalar), Hizmet
Maksatları, Projenin Sosyal ve Ekonomik Yönden Gerekliliği, Zamanlama Tablosu
Adana Ġli, Sarıçam Ġlçesi, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Vatan Caddesi,
No: 4 adresinde bulunan 115 ada, 14 parselde Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ.
tarafından KumaĢ Boyama ve KumaĢ Dokuma Tesisi iĢletmeciliği yapılmaktadır. Faal
olarak çalıĢmakta olan tesisin kumaĢ boyama bölümünde 3. kapasite artıĢı yapılması
planlanmakta olup kapasite artıĢından dolayı bu proje hazırlanmıĢtır.
Dokuma KumaĢ Boyama üretimi yapılan tesisin toplam yüz ölçümü 38.747,33
2
m ‟dir. Toplam alanın 24.752 m2‟si kapalı alan olup kapalı alan içerisinde üretim faaliyetleri
gerçekleĢtirilmektedir. Ayrıca kapalı alan içerisinde idari bina, imalathane ve hammadde
depolama alanı da bulunmaktadır. Geriye kalan 13.995 m2‟lik alan ise yeĢil alan, otopark
alanı ve sosyal kullanım alanını olarak kullanılmaktadır.
Tesiste Dokuma KumaĢ Boyama üretimi yapılmakta olup söz konusu tesise
05.03.2007 tarih ve 201 Karar No ile ÇED Gerekli Değildir Belgesi, 15.02.2011 tarih ve
592 Karar No ile 1. Kapasite artırımından ÇED Gerekli Değildir Belgesi ve 01.03.2012
tarih ve 693 Karar No ile 2. Kapasite artırımından ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıĢtır.
(Bkz. Ek 1)
ĠĢletmede Ģuan 798 kiĢi çalıĢmakta olup kapasite artıĢından sonra iĢçi sayısında
değiĢiklik olmayacaktır. Tesiste yılda 300 gün, ayda 25 gün, günde 24 saat ( 3 vardiya )
Ģeklinde çalıĢma yapılmaktadır.
ÇalıĢanların soyunma, giyinme, dinlenme, yemek yeme, lavabo gibi günlük
ihtiyaçlarını karĢılayabilecekleri sosyal tesisler yeterli düzeyde temin edilmiĢtir.
Tesiste kapasite artıĢına gidilmesi planlandığından dolayı bu proje hazırlanmıĢ
olup yeni kapasitemizle üretilecek ürünler ihtiyaç sahiplerine ve serbest piyasaya
pazarlanacaktır.
Projenin ömrü serbest piyasanın arz talep iliĢkisine bağlı olarak ayarlanacak olup
herhangi bir tarihle sınırlı değildir.
11
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tesis 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı “ÇED Yönetmeliği” ve 30.06.2011 tarih ve
27980 sayılı “ÇED Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‟‟ gereği bu
dosya hazırlanmıĢtır.
Tekstil sektörü, ülke ekonomimizin büyümesine katkı sağlayan önemli bir
sektördür. Tekstil boya teknolojisi de günlük hayatta kullanılan tekstil mamül ve yarı
mamullerine beyazlık, renk, desen, tutum, kullanım yerine uygunluk gibi özellikler
kazandırmayı, aynı zamanda çekiciliği ve albeniyi de arttırmayı amaçlayan tekstil
sektörünün önemli bir dalıdır. Bu sebeple son yıllarda ülke nüfusunun artması, sanayinin
geliĢmesi vb. nedenler ile açığa çıkan ihtiyacı karĢılamak, arz ve taleplere cevap vermek
amacı ile tesiste KumaĢ Boyama üretiminde 3. kapasite artıĢı yapılacaktır.
Tablo 1. Zamanlama Tablosu
2013
ĠĢlemler
1-3
4-6
2014
7-9
10-12
1-3
4-6
7-9
10-12
Yatırımın planlanması
Fizibilite çalıĢmaları
ÇED süreci
Ġzinlerin alınması
Ekipmanların montajı
Deneme ve iĢletmeye geçiĢ
I.2. Proje Kapsamındaki Tüm Ünitelerin Özellikleri, Hangi Faaliyetlerin Hangi
Ünitelerde GerçekleĢtirileceği, Kapasiteleri, Faaliyet Üniteleri DıĢındaki Diğer
Ünitelerde Sunulacak Hizmetler
Poliester Viskon Ġplik
Tesiste karıĢımı oluĢturan lifler, dünyada en çok kullanılan sentetik lif olan
polyester ve yapay liflerden viskon olarak seçilmiĢtir. Polyester/viskon karıĢımlarından
elde edilen iplikler genelde üst giyim kumaĢlarında (ceket, pantolon, gömlek) ve kazak,
bluz gibi örme kumaĢlarda kullanılmaktadır. Polyester lifi, yüksek kopma mukavemeti,
uzun dayanım ömrü, buruĢmama, iyi boyut sabitliği, kolay bakım, kısa sürede kuruma,
ütüleme kolaylığı ve iplik eğirme iĢlemini kolaylaĢtırıcı gibi avantajlara sahiptir. Ancak
polyesterin nem alma yüzdesi (0.4 %) düĢük olduğundan karıĢımda viskon kullanılarak
(nem alma=12 %) karıĢım ipliğin nemalma oranı yükseltilip bu ipliklerden üretilen
12
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
kumaĢların konfor özellikleri arttırılabilmektedir. Ayrıca viskon ipliğe ipek gibi parlak bir
görünüm kazandırdığından görünüĢ özelliklerini de iyileĢtirmektedir.
Tek Kat – Çift Kat
Poliester viskon karıĢımı iplikler tek kat ve çift kat, renkli ve renksiz olabilirler.
Büküm
Dokuma ihtiyacına bağlı çözgü iplikleri tek kat, çift kat veya elastanla üç kat yapılıp
bükülür.
Çözgü Hazırlama
Çözgü hazırlama genel anlamda, bir çağlık üzerinde takılı bobinlerden ipliklerin
paralel olarak levendlere sarılması olarak tanımlanabilir. Günümüzün çözgü hazırlama
makinaları, inceden kalına her tür kesik ve kesiksiz elyaftan üretilmiĢ iplikleri
iĢleyebilmektedir.
ġekil 1. Çözgü Hazırlama Ünitesi
13
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tahar
Çözgü ipliklerinin, aynı hareketi yapabilmek üzere gruplandırılmaları ve kumaĢa
düzenli dağılmalarını sağlamak amacıyla gerekli çerçeveler üzerindeki tarak diĢleri
arasından geçirilmesi iĢlemidir.
ġekil 2. Tahar Ünitesi
Dokuma
Dokuma, belli kaidelere göre iki iplik sisteminin dik açı yaparak çaprazlamasından
oluĢan bir tekstil iĢlemidir. Meydana gelen iplik çaprazlamasına bağlama veya örgü (doku)
adı verilir.
Dokumayı oluĢturan uzunlamasına ipliklere çözgü, yatay ipliklere da atkı denir.
Dokumada çözgü iplikleri birbirine paralel olarak belli bir sayıda ve yan yana bulunurlar.
Dokumanın yapıldığı yöne doğru ilerlemesi gereken çözgü tabakası arasından atkı
ipliğinin geçirilmesi ve bunun kumaĢa dahil edilmesi sürekli olarak tekrarlanan temel
iĢlemlerdir.
14
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ġekil 3. Dokuma Ünitesi
Ham Kontrol
Dokuma makinesinden alınan kumaĢlara ham kumaĢ denir. Ham kumaĢ
üzerindeki hataları tespit etmek için ham kontrol iĢlemi yapılır. Bu iĢlem ham kontrol
makinesinde yapılır. Ham kontrol iĢleminde ham kumaĢ üzerinde iplikten kaynaklanan,
dokumadan kaynaklanan ve iĢletme ortamından kaynaklanan hatalar tespit edilir. Bazı
hatalar hamkontrol iĢleminde giderildiği gibi terbiye iĢlemleri sırasında da giderilebilir.
Örneğin, yağ lekesi, pas lekesi vb. Bunun yanında ham kumaĢta bulunan yabancı lifler,
ancak renklendirme iĢlemlerinden sonra ortaya çıkar. Ham kontrol iĢleminde cımbızlama
ile giderilemeyen hatalar tebeĢir yardımı ile iĢaretlenerek iĢ emri kartına yazılır.
Ham KumaĢ Ambarı
Ham KumaĢ giriĢlerinin gerçekleĢtirildiği bölümdür. PartileĢtirme iĢlemi esnasında,
girilen ham kumaĢ irsaliyeleri partilere tahsis edilerek, irsaliye bazlı müĢteri ham kumaĢ
takibi sağlanmıĢ olur. FiĢ ekranına girildiğinde, fiĢ numarası proğram tarafından otomatik
olarak atanır.
15
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ġekil 4. Ham KumaĢ Ambarı Ünitesi
Parti Hazırlama
Tekstil malzemeleri lif, iplik veya konfeksiyon mamulü biçiminde partiler halinde
bulunur. Parti, bir seri deneyler sonuçlarına bağlı olarak hakkında karar verilen malzeme
miktarıdır. Örneğin pamuk balyası, kumaĢ topları vb. gibi.
Yakma
Tekstil yüzeyinde görüntüyü bozan ve istenmeyen tüylerin yüzeye zarar vermeden
yakılarak uzaklaĢtırma iĢlemidir. Yakma iĢlemi aslında tekstil materyalinin alevden
geçirme iĢlemidir. Alev yüzeyin derinliklerine kadar inebildiği için bu iĢlemle makaslama
iĢleminde ulaĢılamayan bölgelere de ulaĢmak mümkün olabilmektedir.
16
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ġekil 5. Yakma Ünitesi
Yıkama
Mamuller üzerinde, preperasyon maddeleri, haĢıl, üretim sırasında bulaĢan makine
yağları ve kirler içerebilmektedir. Bunlar boyamada ve diğer terbiye iĢlemlerinde
rahatsızlık verdiklerinden dolayı bir temizleme iĢlemi gerekir. Bu yapılan iĢleme yıkama
adı verilir.
ġekil 6. Yıkama Ünitesi
17
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Kurutma
Yıkamadan çıkan mamullerin en açık Ģekilde kurutulması iĢlemidir.
Elyaf Fiksesi
Boyamaya veya baskıya girmeden bir ön iĢlem uygulanması gerekmektedir. Bu
ön iĢlem, yıkama ve fiksedir. Yıkama iĢleminde, yağ, haĢıl, vb. gibi maddeler ve kumaĢın
üzerine çeĢitli Ģekillerde bulaĢmıĢ kirler kumaĢ üzerinden uzaklaĢtırılır. KumaĢın üzerinde
bulunan bütün yağlar baskıdan ve boyadan önce kumaĢın üzerinden mutlaka
uzaklaĢtırılmalıdır. Yağları uzaklaĢtırılmamıĢ kumaĢlara uygulanan ısıl iĢlemlerle, yağ
tanecikleri elyafın içerisine geri dönüĢümsüz olarak fikse edilir. Bu baskı ve boya
sonrasında istenmeyen görünümlere neden olur. Fikse iĢlemi, kumaĢın boyut
stabilitesinin sağlanması ve sonraki ısıl ve ıslak iĢlemlerde korunması amacıyla yapılır.
Fikse iĢlemi görmemiĢ polyester kumaĢı ıslak veya kuru ısıtıldığı zaman çeker. Islak
ısıtmada çekme fazla olur.
Boyama ĠĢlemi
Polyester boyama mekanizması, mekanik olarak 1 mikronun altında öğütülmüĢ
olan dispers boya taneciklerinin yüksek sıcaklıkta, suda moleküler çözünmesi ve aynı
sıcaklıkta polyesterin sıvı özelliği gösteren amorf bölgesine emilmesi ile olur.
ġekil 7. Boyama Ünitesi
18
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Kurutma
Tekstil ürünleri, üretim sürecinde çeĢitli terbiye iĢlemlerine tabi tutulmakta ve bu
iĢlemler sırasında bünyelerine alınan nem, kurutma yoluyla uzaklaĢtırılmaktadır. Kurutma
mamül üzerinde bulunması gereken higroskobik nemi kaybetmeden ısı transferiyle
gerçekleĢen esas kurutma Ģeklindedir.
ġardon, Makas, Liza
Liza, tekstil mamulü yüzeyinde, Ģeftali tüyü efekti oluĢturma iĢlemidir.
ġardon, kumaĢ yüzeyinin, havlı bir tutum elde edilmesini sağlayacak Ģekilde
tüylendirilmesini sağlar.
Makas, ġardonlanmıĢ tekstil mamülünüm yüzeyindeki lif veya iplik uçlarını belirli ve
eĢit uzunlukta keserek kumaĢın görünümünü güzelleĢtirir.
ġekil 8. ġardon, Makas Ünitesi
19
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ġekil 9. Liza Ünitesi
Apre
KumaĢa, boyamadan sonra kazandırılan son iĢleme apreleme denir. KumaĢ veya
derinin cilalanması, perdahlanması iĢlemidir.
Sanfor
Tekstil ĠĢletmelerinde kumaĢ enini, gramajını ve çekme değerlerini ayarlamak için
kullanılan, bu sırada da kumaĢa bir ütü efekti veren iĢlemdir.
Kalite Kontrol
Kaliteyi geliĢtirme, onu koruma ve iyileĢtirme, tüketicinin beğenisini kazanma ve
ekonomik
seviyede
bir
üretim
yapma
imkânlarının
sağlanmasını
amaçlayan
çalıĢmalardır.
Ürünlerin çeĢidi, özellikleri ve miktarları, alıcının istekleri, üretim araçları ve
çalıĢan iĢçilerin durumları kalite kontrolünde oldukça etkendir. Üretimin istenilen
özelliklere uygun olup olmadığının, yani kalitesinin tespit edilmesi için kalite kontrol iĢlemi
uygulanır.
20
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Top Sarma
Dokunan kumaĢın, sarma silindirinde aĢağı veya yukarı hareket ettirilerek çözgü
ipliklerinin tefe üzerine istenilen Ģekilde temas etmesi sağlanır. Sürekli atkı atımı ile
oluĢan kumaĢ, kumaĢ levendinesarılır. KumaĢ levendi üzerinde bulunan tırnak diĢlisi ve
tırnak yardımıyla hem beslenen çözgünün tekrar gerilmesini hem de dokunan kumaĢın
tezgâhtan çekilmesini sağlar.
KumaĢ köprüsü ile kumaĢ levendi arasına yerleĢtirilen zımpara silindiri, kumaĢ
levendine sarılacak olan kumaĢın gergin ve katsız bir Ģekilde düzgün sarılmasına
yardımcıolur. KumaĢ çekme ve sarma sistemleri dokunan kumaĢın istenilen atkı sıklığına
görebelirlenen sabit bir hızla çekilmesini sağlayan sistemlerdir. Çözgü sarma
sistemleriyle orantılı olarak çalıĢan kumaĢ sarma sistemleri, pozitif ve negatif olmak
üzere ikiye ayrılır. Pozitif kumaĢ sarma regülâtörlerinde, cm‟deki atkı sayısı değiĢmez.
Dokumanın sonuna kadar aynı kalır. Ancak cm‟deki atkı sıklığı değiĢtirilmek isteniyorsa,
diĢli istenilen sıklığa göre ayarlanır. Negatif kumaĢ sarma regülâtörleri kumaĢ gerilimine
göre çalıĢtığı için cm‟deki sıklık değiĢir. Atkı sıklığı fazla olan kumaĢlar ile iplik
düzgünlüğü iyi olmayan materyaller için kullanılan bir regülâtördür. Hiçbir zaman ekose
ve kareli bir kumaĢta bu regülâtör tercih edilmez.
Ambalaj
Ambalaj, ürünlerin, tüketiciye (kullanıcıya) ulaĢtırılması aĢamasında, taĢınması,
korunması, saklanması ve satıĢa sunulması için kullanılan herhangi bir malzemeden
yapılmıĢ ürünlerdir. Top sarmalanan kumaĢ bu iĢlemle ambalajlanır.
Mamul KumaĢ Ambarı
Üretimi tamamlanmıĢ, satıĢa hazır olan kumaĢların depolanması iĢlemidir.
Mevcut kapalı alan kullanılarak yeni alınacak makineler ile kapasite artıĢına
gidilecek olan tesiste mevcut üretim ve kapasite artıĢından sonra elde edilecek üretim
miktarları aĢağıda verilmiĢtir.
21
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tesiste mevcut üretim kapasiteleri;
Projenin mevcut toplam üretim kapasitesi
: 3.960.000 Kg/Yıl
3.Kapasite artıĢı ile eklenecek üretim kapasitesi
: 3.127.500 Kg/Yıl
3. Kapasite artıĢı sonrası toplam üretim kapasitesi
: 7.087.500 Kg/Yıl
Yapılacak kapasite artırımında teknoloji olarak mevcut sistemin aynısı olup,
boyama bölümünde jet boyama makinesinin sayısı artırılarak kumaĢ boyama bölümündeki
üretim kapasitesi artırılacaktır.
I.3. Proje Ünitelerinde Kullanılacak Proses Yöntemleri Ġle Teknolojiler, Proses
Akım ġeması (ġema Üzerinde Kirletici Kaynakların Gösterilmesi Emisyon ve Atıksu
Vb.)
Yurt içi ve yurt dıĢından satın alınan poliester viskon karıĢımı iplikler tek kat ve çift
kat, renkli ve renksiz olabilirler. Dokuma ihtiyacına bağlı çözgü iplikleri tek kat çift kat veya
elastanla üç kat yapılıp bükülür ve çözgü bölümünde leventler sarılarak tahar yapılarak
veya düğüm yapılarak dokumaya baĢlanır. Belirli metrajda dokunan kumaĢ kesilip ham
kontrolü yapılır. Kalite değerlerine bağlı olarak ham kumaĢ ambarına alınır. MüĢteri
sipariĢleri ve boyama makinelerinin kapasitelerine bağlı olarak tespit edilmiĢ metrajlarda
parti yapılır. Parti olarak hazırlanan kumaĢ ilk olarak yakılır ya da yıkanır. Kurutma iĢlemi
kurutma makinesinde veya ram makinelerinde yapılır. Kırılmaları önlemek ve kumaĢı
stabil hale getirmek için ısısal iĢlemle fiske yapılır. Boyanacak ise boyama makinelerinde
boyanıp kurutulur. Ġpliği boyalı veya düz boyalı kumaĢlara ihtiyaca bağlı olarak kimyasal
ve ısısal iĢlemlerle apre yapılır. Çekmezlik ve tutumu için sanforizasyon iĢlemi yapılır ya
da yapılmaz. Ġstenilen kalite değerlerine uygun ise kalite kontrol makinelerinde kontrol
edilip sarılır ve ambalajlanır.
22
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
POLĠESTER VĠSKON ĠPLĠK
ÇĠFT KAT
TEK KAT
BÜKÜM
ÇÖZGÜ HAZIRLAMA
TAHAR
DOKUMA
HAM KONTROL
HAM KUMAġ AMBARI
PARTĠ HAZIRLAMA
YAKMA
YIKAMA
KURUTMA
ELYAF FĠKSESĠ
Emisyon
BOYAMA ĠġLEMĠ
(Kapasite ArtıĢı Yapılacak Bölüm)
Atık Su
Gürültü
KURUTMA
ġARDON MAKAS LĠZA
APRE
SANFOR
KALĠTE KONTROL
ġekil 10. ĠĢ Akım ġeması
MAMUL KUMAġ AMBARI
23
TOP SARMA
AMBALAJ
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
I.4. Proje Ġçin Gerekli Hammadde ve Yardımcı Maddelerin Miktarları, Nasıl ve
Nereden Temin Edileceği
Tablo 2. Hammadde ve Yardımcı Maddeler
Hammadde ve Yardımcı Maddeler
Mevcut ( kg / yıl)
Eklenecek ( kg / yıl)
Toplam ( kg / yıl)
Poly/Vis KarıĢımlı Tek Kat Ġplik
5.498.000
4.453.000
9.951.000
Poly/Vis KarıĢımlı Çift Kat Ġplik
1.374.500
1.113.350
2.487.850
Lycra
135.200
109.500
244.700
Rektif Boya
104.060
84.250
188.310
Dispers Boya
109.550
88.750
198.300
Dispergatör
36.500
29.565
66.065
Kırık Önleyici
73.100
59.210
132.310
Asetik Asit
36.500
29.565
66.065
Soda
69.390
56.200
125.590
Tuz
208.120
168.580
376.700
Kostik (%49)
69.390
56.200
125.590
Hidrosülfit
41.040
33.250
74.290
Redüktif Yıkayıcı
55.190
44.700
99.890
Tesiste kullanılan hammaddeler serbest piyasadan satın alınarak karayolu ile
getirilmektedir. Kapasite artıĢı sonrası da kullanılacak hammaddeler serbest piyasadan
alınarak karayolu ile getirilmeye devam edilecektir.
I.5. Projede Üretilecek Nihai ve Yan Ürünlerin Üretim Miktarları, Nerelere Ne
Kadar Nasıl Pazarlanacakları ve Depolanması
Tesisin Ģuanki mevcut üretim kapasitesi 3.960.000 Kg/Yıl olup kapasite artıĢı ile
eklenecek üretim kapasitesi 3.127.500 Kg/Yıl olacaktır. Kapasite artıĢı sonrası toplam
üretim kapasitesi 7.087.500 Kg/Yıl olacaktır.
Tesiste üretim sırasında yan ürün oluĢumu söz konusu değildir. Bu sebeple yan
ürün üretimi olmayacaktır.
Tesiste üretilecek ürünler depolama alanında depolanacak ve serbest piyasadaki
müĢteri sipariĢlerine bağlı olarak tırlar vasıtası ile nakliyesi sağlanacaktır.
24
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
I.6. Proje Kapsamında Kullanılacak Makinaların, Araçların ve Aletlerin Miktar
ve Özellikleri
Tablo 3. Makine Ekipman Listesi
Makinenin Cinsi ve Teknik Özellikleri
Motor Gücü ( KW )
Adet
MEVCUT MAKĠNE VE EKĠPMAN LĠSTESĠ
Picanol Dokuma Tezgâhı (520 d/d-En:190 cm)
Picanol Dokuma Tezgâhı (500 d/d-En:220 cm)
Picanol Dokuma Tezgâhı (540 d/d-En:220 cm)
Picanol Dokuma Tezgâhı (550 d/d-En:220 cm)
Konik Çözgü Makinesi
Ġplik Büküm Makinesi 192 iğ/mak.n=8.100 d/d
Ġplik Katlama Makinesi
Jet Boya Makinesi ( 900 kg/sarj )
Jet Boya Makinesi ( 675 kg/sarj )
Jet Boya Makinesi ( 450 kg/sarj )
Jet Boya Makinesi ( 300 kg/sarj )
Jet Boya Makinesi ( 170 kg/sarj )
Jet Boya Makinesi ( 100 kg/sarj )
Sanfor Makinesi
Germe Makinesi
Dik Kurutma Makinesi
Halat Açma Makinesi
Kalite Kontrol Makinesi
KumaĢ Yıkama Makinesi
Levent TaĢıma Arabası
Klima Santrali
Vidalı Hava Kompresörü
KumaĢ Parti Hazırlama Makinesi
Fırça – Makas
Bobin Aktarma
Kalender
ġardon
Yakma Makinesi
Su Pompaları
Kızgın Yağ Kazanı
Buhar Kazanı
Forklift ( 3 tonluk )
Düğüm Sehpası
Düğüm Makinesi
Thermazol Boyama
Pad-pech Boyama
Gergisiz Kurutma
Makas
Ġplik Boyama Kazanı
Zımpara
KaĢe TuĢe
Germe Makinesi
168
210
84
84
29
592
82
1050
210
480
25
15
4
75
272
12
19
24
100
--96
110
4
55
2,5
30
200
31
75
124,5
57,5
------70
5,5
30
51
15
10
10
272
24
30
12
12
3
16
10
10
2
6
1
1
1
1
4
1
1
6
2
2
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
KAPASĠTE ARTIRIMINDAN SONRA ALINACAK MAKĠNE VE EKĠPMAN LĠSTESĠ
Jet Boya Makinesi ( 500 kg/sarj )
Jet Boya Makinesi ( 1.000 kg/sarj )
Jet Boya Makinesi ( 900 kg/sarj )
Jet Boya Makinesi ( 675 kg/sarj )
Jet Boya Makinesi ( 450 kg/sarj )
Jet Boya Makinesi ( 1.350 kg/sarj )
Buhar Kazanı ( 16 ton/h )
600
115
315
315
240
120
95
25
4
1
3
3
3
1
1
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tesiste Dokuma KumaĢ Boyama üretimi yapılmakta olup söz konusu tesise
05.03.2007 tarih ve 201 Karar No ile ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıĢ olup dosya
içerisinde 2 adet 900 kg jet boya makinesi ve 2 adet 450 kg jet boya makinesi ile 810.000
Kg/yıl kumaĢ boyama kapasitesine izin alınmıĢtır.
Söz konusu tesise 15.02.2011 tarih ve 592 Karar No ile 1. Kapasite artırımından
ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıĢ olup dosya içerisinde 4 adet 900 kg jet boya
makinesi ve 2 adet 450 kg jet boya makinesi ile 1.350.000 Kg/yıl kumaĢ boyama
kapasitesine izin alınmıĢ olup 1. Kapasite artıĢı sonunda toplam 2.160.000 kg/yıl
kapasiteye ulaĢılmıĢtır.
Ayrıca söz konusu tesise 01.03.2012 tarih ve 693 Karar No ile 2. Kapasite
artırımından ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıĢ olup dosya içerisinde 4 adet 900 kg jet
boya makinesi, 2 adet 450 kg jet boya makinesi, 2 adet 675 kg jet boya makinesi, 1 adet
300 kg jet boya makinesi, 1 adet 170 kg jet boya makinesi, 1 adet 100 kg jet boya
makinesi ile 1.800.000 Kg/yıl kumaĢ boyama kapasitesine izin alınmıĢ olup 2. Kapasite
artıĢı sonunda toplam 3.960.000 kg/yıl kapasiteye ulaĢılmıĢtır.
Tesise 3 kapasite artıĢında ise 1 adet 1.350 kg jet boya makinesi, 1 adet 1.000 kg
jet boya makinesi, 3 adet 900 kg jet boya makinesi, 3 adet 675 kg jet boya makinesi,
4 adet 500 kg jet boya makinesi, 3 adet 450 kg jet boya makinesi ilave edilerek 3.127.500
Kg/Yıl kumaĢ boyama kapasitesine izin istenmekte olup 3. Kapasite artıĢı sonunda toplam
7.087.500 Kg/Yıl kapasiteye ulaĢılacaktır.
I.7.
Proje
Ġçin
Seçilen
Yer
ve
Kullanılan
Teknoloji
Alternatiflerinin
Değerlendirilmesi
Kapasite artıĢı projesi ile ilgili alan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi,
Vatan Caddesi, No: 4 adresindeki 115 Ada, 14 Parsel içerisinde yer alan 38.747,33 m2
toplam arazi içerisinde yer alan 24.752 m2„lik kapalı alanda gerçekleĢecektir.
Tesiste Dokuma KumaĢ Boyama üretimi yapılmakta olup söz konusu tesise
05.03.2007 tarih ve 201 Karar No ile ÇED Gerekli Değildir Belgesi, 15.02.2011 tarih ve
592 Karar No ile 1. Kapasite artırımından ÇED Gerekli Değildir Belgesi ve 01.03.2012
tarih ve 693 Karar No ile 2. Kapasite artırımından ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıĢtır.
(Bkz. Ek 1)
26
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Faaliyet sahibi piyasada oluĢan talebi karĢılamak amacıyla 3. kapasite artıĢına
geçmeyi planlamaktadır.
Kapasite artıĢında ilave bina yapılmayacaktır. Faaliyet sahibi makine ve
ekipmanların sayısını artıracaktır.
Mevcut tesis kurulurken yer seçimi yapılmıĢ olup, tesisin Ģu anki yerinin seçiliĢ
nedenleri aĢağıda belirtilmektedir.
Planlanan proje kapasite artıĢı olması sebebiyle faaliyet sahibi alternatif yer
arayıĢına geçmemiĢtir.
Seçilen Yerin SeçiliĢ Nedenleri;
 Planlanan projenin yeri Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde yer
aldığından ve mevcutta kurulu bir fabrika sahasının bulunuyor olmasından dolayı inĢaat
aĢamasına gerek duyulmaması,
 Bölgenin alt yapı çalıĢmalarının bitmiĢ olması,
 Bölgede atık su arıtma tesisinin bulunuyor olması,
 Bölgede doğalgazın bulunuyor olması,
 Proje sahasının Adana-Ceyhan-Osmaniye devlet karayoluna olan yakınlığı,
 Gaziantep-Ġskenderun-Mersin Otobanının bölgenin içinden geçiyor olması,
 Devlet demir yollarının yine bölgenin içinden geçiyor olması,
 Tesiste kullanılacak olan kullanma ve içme suyunun A.O.S.B isale hattından
karĢılanabilir olması,
 Ayrıca tesis için gerekli olan elektrik enerjisini enerji nakil hatları ile iletilmiĢ
olması,
 Kalifiye eleman ihtiyacının karĢılanmasında sorun bulunmaması
Bölgenin sosyo-ekonomik durumu, çeĢitli gereksinimleri giderme olanakları, iĢ
gücü temini olanakları açısından da müsait bir yapısı vardır. Bu durumda, 3. kapasite
artıĢının gerçekleĢeceği tesisin yeri konumu itibariyle uygunluk arz etmektedir.
Yukarıdaki hususlar zaman kaybını önlediğinden projenin uygulama koĢullarında
ekonomik girdiler sağlaması, proje için seçilen yerin alternatiflerine göre en avantajlı yer
olduğunu göstermektedir. DeğiĢen teknolojik ve ekonomik Ģartlar nedeniyle kapasite
27
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
artıĢına gidilmesine karar verilmiĢ ve mevcut bir fabrika olması nedeniyle de alternatif bir
alan arayıĢına gidilmemiĢtir.
Üretim yönünden en son teknoloji uygulanacak olan tesisin, sanayi bölgesi
içerisinde kurulması ile birlikte, hem nakliye gibi giderler açısından bir kazanç sağlanacak
ve hem de çevresel kirliliğin yayılmasının önüne geçilmiĢ olacaktır.
BÖLÜM II: PROJE ĠÇĠN SEÇĠLEN YERĠN KONUMU
II.1. Bölgeye ĠliĢkin Varsa 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 Ölçekli
Yürürlükte Bulunan Planlar (Bu Planların Proje Özeti Ekine Plan Hükümleri ve
Lejant Paftası Ġle Birlikte Verilmesi ve Aslının Aynıdır Damgasının Vurulması) ve
Faaliyet Alanının Plan Üzerinde ĠĢaretlenmesi
Bölgeye iliĢkin faaliyet alanının iĢaretlendiği 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı,
Lejantı ve Plan Notları Ek 20‟de, 1/25.000 Ölçekli topoğrafik Harita ve Lejantı Ek 21‟de,
1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı Ek 18‟de, 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı ise Ek
19‟da verilmiĢtir. Proje alanının içerisinde bulunduğu alan 1/1.000, 1/5.000 ve 1/100.000
ölçekli planlarda OSB olarak görülmektedir.
II.2. 1/25.000 ve 1/5000 Lik Halihazır Harita Üzerinde Faaliyet Alanı Merkezli 1
Km Lik Yarıçap Üzerinde Yer Altı Sularını, Yerüstü Sularını ve Deprem KuĢaklarını
Gösterir Analiz, Jeolojik Yapı, Köy YerleĢik ve Sanayi Alanları, UlaĢım Ağı, Enerji
Nakil Hatları, Arazi Kabiliyeti, Koruma Alanları, Diğer Stratejik Bölgeler ve Bu
Stratejik Bölgelerin Etkilenen Alanlarının Gösterimi
Faaliyet alanı Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunduğundan dolayı
1 km‟ lik yarıçap içerisinde yeraltı suyu, yerüstü suyu, koruma alanları ve stratejik bölge
bulunmamaktadır. Faaliyet alanı ile ilgili deprem kuĢaklarını ve jeolojik yapıyı gösterir
bilgiler bölüm 3‟de verilmiĢtir.
Faaliyet alanı merkezli 1 km lik yarıçap üzerinde köy, yerleĢik, sanayi alanları,
ulaĢım ağı, enerji nakil hatlarını, arazi kabiliyetini gösterir 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita
ile 1/5.000 ölçekli Ġmar Planı aĢağıda verilmiĢtir.
28
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ġekil 11. 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita
ġekil 12. 1/5.000 Ölçekli Ġmar Planı
29
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
II.3. Proje Kapsamındaki Ünitelerin Konumu (Bütün Ġdari Ve Sosyal
Ünitelerin, Teknik Altyapı Ünitelerinin Varsa Diğer Ünitelerin Proje Alanı Ġçindeki
Konumlarının Vaziyet Planı Üzerinde Gösterimi, Bunlar Ġçin Belirlenen Kapalı Ve
Açık Alan Büyüklükleri, Binaların Kat Adetleri ve Yükseklikleri)
Planlanan proje kapsamında ilave bina yapılmayacaktır. Mevcutta bulunan fabrika
binası kullanılacaktır. Planlanan kapasite artıĢı projesi 38.747,33 m2„ lik toplam arazi
içerisinde yer alan 24.752 m2 „lik kapalı alanda gerçekleĢecektir. 24.752 m2 „lik kapalı
alanın ünitelerini gösterir döküm aĢağıda verilmiĢtir.
6,8 m yüksekliğinde 2.348 m2 alana sahip tek katlı yapı bulunmaktadır. Bu alanın
2.258 m2 si fabrika binası ve 90 m2 si idari bina olarak kullanılmaktadır. 04.04.2000 tarih
ve 2/5 belge numarası ile Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alınmıĢtır.
6,8 m yüksekliğinde 1.878 m2 alana sahip tek katlı yapı bulunmaktadır. Bu alanın
1.542 m2 si fabrika binası ve 336 m2 si idari bina olarak kullanılmaktadır. 10.08.2001 tarih
ve 2001/22 belge numarası ile Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alınmıĢtır.
7,30 m yüksekliğinde 2 katlı her biri 773 m2 alanlı toplamda 1.546 m2 alana sahip
sosyal tesis ve depo alanı bulunmaktadır. 14.03.2005 tarih ve 36/05 belge numarası ile
Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alınmıĢtır.
12 m yüksekliğinde 4 katlı ilk 2 kat 384 m2 alanlı toplamda 768 m2 alana sahip idari
bina ve son 2 katı 263 m2 alanlı toplamda 526 m2 alana sahip idari bina bulunmaktadır. 4
kat toplamda 1.294 m2 dir. 14.03.2005 tarih ve 36/05 belge numarası ile Yapı Kullanma
Ġzin Belgesi ve 30.05.2011 tarih ve 19/E-011 belge numarası ile Yapı Kullanma Ġzin
Belgesi alınmıĢtır.
8,50 m yüksekliğinde tek katlı 4.321 m2 alana sahip fabrika binası bulunmaktadır.
14.03.2005 tarih ve 36/05 belge numarası ile Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alınmıĢtır.
9,12 m yüksekliğinde tek katlı 1.170 m2 alana sahip fabrika binası bulunmaktadır.
29.09.2010 tarih ve 38/F-010 belge numarası ile Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alınmıĢtır.
6,7 m yüksekliğinde tek katlı 3.920 m2 alana sahip fabrika binası bulunmaktadır.
29.09.2010 tarih ve 037/D-010 belge numarası ile Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alınmıĢtır.
30
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
6,7 m yüksekliğinde tek katlı 4.923 m2 alana sahip fabrika binası bulunmaktadır.
12.04.2010 tarih ve 020/C-010 belge numarası ile Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alınmıĢtır.
6 m yüksekliğinde tek katlı 827 m2 alana sahip fabrika binası bulunmaktadır.
21.05.2009 tarih ve 017/A-09 belge numarası ile Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alınmıĢtır.
6 m yüksekliğinde tek katlı 2.525 m2 alana sahip fabrika binası bulunmaktadır.
21.05.2009 tarih ve 017/B-09 belge numarası ile Yapı Kullanma Ġzin Belgesi alınmıĢtır.
Mevcut binaya ait Vaziyet Planı Ek 13‟de, Yapı Kullanım Ġzinleri Ek 4‟de, ünitelerin
ve makinelerin yerleĢimini gösteren Makine YerleĢim Planı Ek 14‟de yer almaktadır.
II.4. Arazinin Mülkiyet Durumu, Koordinatları, Faaliyet Alanına Ait Panoramik
Fotoğrafların Eklenmesi
Projenin gerçekleĢtirileceği 115 ada, 14 parselde Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret
A.ġ.‟ye ait tapulu alandır. 115 ada, 14 parselin firma adına olduğunu gösterir Tapu Ek 2‟de
verilmiĢtir.
ĠĢletme alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ÇalıĢma Alanları içerisinde
bulunan OSB ve Sanayi Alanları içerisinde yer almaktadır.
Tablo 4. Proje Alanı Koordinatları
N. No
Y
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
465598.97
465599.05
465626.19
465621.58
465680.55
465691.23
465700.29
465742.50
465791.61
465840.61
465891.36
465806.25
465755.50
465706.52
465657.40
4094090.91
4094186.94
4094190.07
4094225.15
4094225.98
4094220.54
4094212.83
4094176.24
4094126.41
4094076.84
4094025.19
4093940.64
4093992.22
4094041.80
4094091.61
31
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ġekil 13. Proje Alanı Panoramik Fotoğrafı
BÖLÜM
III:
PROJE
YERĠ
VE
ETKĠ
ALANININ
MEVCUT
ÇEVRESEL
ÖZELLĠKLERĠ (Fiziksel Ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri Ve Doğal Kaynakların
Kullanımı)
III.1. Jeolojik Özellikler (Bölge ve Ġnceleme Alanı Jeolojisi, Büyük Ölçekli
Jeolojik Harita ve Stratigrafik Kesit)
Bölgeye ait büyük ölçekli Jeoloji Haritası Ģekil 14‟de Stratigrafik Kesit Ģekil 15‟de
verilmiĢtir. Ġnceleme alanı ve civarının jeolojisi Adana Baseninde kalmakta olup değiĢik
araĢtırmacılar tarafından detaylı olarak çalıĢılmıĢtır. Adana baseni üzerinde yoğunlaĢan
araĢtırmacıların bazıları Ģunlardır: Ternek (1957), Schmidt (1961), Özgül ve diğerleri
(1973), Ġlker (1975), Görür (1979 ve 1980), Yalçın ve Görür (1984), YetiĢ ve diğerleri
(1991). Adana Baseni tabanda Yerköprü formasyonu ile baĢlamaktadır. Birim mavimsi gri
renkli, mercanlı kireçtaĢı ile yeĢilimsi gri, kahve renkli kumtaĢı, silttaĢı, Ģeyl
ardalanmasından oluĢur. 780 m kalınlık sunan birim Orta-Üst Devoniyen yaĢlıdır. Daha
birim üzerine faylı bir dokanakla KarahamzauĢağı formasyonu gelmektedir. Bu birimde
baĢlıca kireçtaĢı, dolomit ve dolomitik kireçtaĢından oluĢur. Yer yer Ģeyl, kuvars kumtaĢı,
kuvarsit bantları içerir. Permo-Karbonifer yaĢlı olan birimin görünür kalınlığı 200–500 m
arasındadır.
32
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Bölgede Mesozoyik‟te Triyas-Jura-Kretase yaĢlı Demirkazık formasyonu, Üst
Kretase yaĢlı Yavça formasyonu yer alır. Bunlar Otokton (yerli yerinde oluĢmuĢ)
konumludur. Allokton (taĢınmıĢ) konumlu olarak ise Kızıldağ melanjı ve FaraĢa ofiyoliti
bulunur.
KireçtaĢı, dolomitik kireçtaĢı ve dolomitlerden oluĢan Demirkazık formasyonu
KarahamzauĢağı formasyonu üzerine faylı bir dokanak ile gelmektedir. Birim yer yer çört
bantları içerir. 300–1500 m kalınlık sunan birimin yaĢı Üst Triyas-Kretase „dir. Bu birim
üzerine Yavça formasyonu gelmektedir. Bu birim pembe bej renkli, killi-kumlu kireçtaĢı,
yeĢil, kahve renkli, ince orta katmanlı çakıltaĢı-kumtaĢı ile yeĢilimsi gri ince katmanlı, yer
yer laminalı Ģeyl ardalanımından ibarettir. Kalınlığı 0-12 m arasında olup tabandaki
Demirkazık formasyonu ile geçiĢli, üzerindeki Kızıldağ melanjı ile tektonik bir dokanak
sunar. Formasyonun yaĢı Kampaniyen-Maestrihtiyen‟dir.
Adana Baseninde Tersiyer‟e ait Gildirli, Karsantı, Kaplankaya, Karaisalı, Cingöz,
Güvenç, Kuzgun, Handere formasyonları ile Kuzgun, SalbaĢ tüfit, MemiĢli, Gökkuyu
alçıtaĢı üyeleri; Kuvaterner‟de taraça, kaliçi, eski-yeni alüvyon çökelleri bulunur. Buna
göre bölgenin kuzeyinde Tersiyer yaĢlı kayaçlar temelde genelde pembemsi kırmızı,
bazen de sarımsı turuncu renklerde olabilen çakıltaĢı, kumtaĢı ve çamurtaĢlarından
oluĢan Oligosen-Alt miyosen yaĢlı, karasal Gildirli formasyonu (Tgi) ile baĢlamaktadır. Bu
birim alttaki paleozoik ve mesozoik yaĢlı kayaçlar üzerine açısal uyumsuzlukla gelir.
Gildirli formasyonunun üzerine Oligosen-Üst Miyosen yaĢlı silttaĢı ve kumtaĢından oluĢan
Karsantı formasyonu gelmektedir. Bu formasyon üzerine ise boz renkli çakıllı kumtaĢı,
kumtaĢı, çakıllı-kumlu kireçtaĢı ve silttaĢından oluĢan Alt Miyosen yaĢlı Kaplankaya
formasyonu, bunun da üzerine ise beyaz-krem renkli Alt-Orta Miyosen yaĢlı resifal
kireçtaĢlarından oluĢan Karaisalı formasyonu (Tka) gelmektedir Karaisalı formasyonunun
üzerine ise çakıllı kumtaĢı, kumtaĢı, silttaĢından oluĢan Alt-Orta Miyosen yaĢlı Cingöz
formasyonu (Tc) ile derin deniz ortamında çökelmiĢ, yeĢilimsi gri renkli Ģeyl ve marnlardan
oluĢan Alt-Orta Miyosen yaĢlı Güvenç formasyonu (Tgü) yanal ve düĢey geçiĢli olarak
gelmektedir. Bu birim üzerine gelen Kuzgun formasyonu (Tku) Üst Miyosen yaĢlı olup açık
gri, yer yer yeĢilimsi, gri, kahverengi kumtaĢı-kiltaĢı içermekte olup sığ denizel, karasal
ortamı temsil etmektedir. Kuzgun formasyonunu üzerine bölgedeki Tersiyer yaĢlı istifin
tavanını oluĢturan Üst Miyosen-Pliyosen yaĢlı regresiv özellikteki Handere formasyonu
(Th) gelmekte olup, birim denizin çekilmesi ile oluĢan sığ denizel ortamı temsil eden sarı,
bej renkli çakıltaĢı, kumtaĢı, çamurtaĢı ve alçıtaĢından (jips) oluĢmaktadır. Handere
formasyonunun üzerine Kuvaterner yaĢlı Taraça+Kaliçi (Qtk) ve alüvyon (Qk, Qt, Qal)
33
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
uyumsuz olarak gelmektedir. DeğiĢik boyutlardaki tutturulmamıĢ, gevĢek çakıl, kum ve
killerden oluĢan alüvyon Çukurova‟yı oluĢturan geniĢ düzlük alanları kapsamaktadır.
ġekil 14. Bölgenin Jeolojik Haritası
34
Kuvaterner SĠSTEM
Kretase
Triyas-Jura
Miyosen
Ol i gosen
Pliyosen
SERĠ
KaplanKızıldağ
FaraĢa
Karaisalı
Yavça
Güvenç
Cingöz
Kuzgun Handere
Gildirli
Karsantı
Demirkazık
FM.
Kaya
Melanjı
Trjkd
Th Qtr Qal SĠMGE
Tkr Tkp Tka Tci Tgü Tku
Ky Kk Kf Tgi
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
KarahamzauĢağı
Pkbk
Yerköprü
Dy
T e r s i y e r
PALEOZOĠK
DevoniyenPermo
Karbonifer
MESOZOĠK
S E N O Z O Ġ K
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
LĠTOLOJĠ
AÇIKLAMALAR
Taraça, kaliçi
Gökkuyu alçıtaĢı üyesi
Konglomera kumtaĢı, silt
MemiĢli üyesi kumtaĢ, silttaĢı
SalbaĢ tüfit üyesi
Kuzgun üyesi çakıltaĢı,kumtaĢı
Pelajik foramca zengin koyu gri
Ģeyller
Gri renkli çakıltaĢı
(Tabanda oygu, dolgu
yapıları var)
Açık renkli, biyoklastlı
kireçtaĢı
Dolomitli kireçtaĢı
Sığ denizel fosilli, gri renkli
kumlu kireçtaĢı, killi
kireçtaĢı, çakıllı kumtaĢı
SilttaĢı ve kumtaĢı
Kırmızımsı, pembemsi
çakıltaĢı, kumtaĢı, silttaĢı
Diskordans
Harzburjit, dünit,
piroksenit ve granit içeren
ofiyolitik kayalar
Tektonik dokanak
DeğiĢik taĢ ve türde, farklı oluĢum
ortamlarına ait kireçtaĢları, radyolarit,
serpantinitle birlikte ince denizel
kırıntılar içeren melanj.
Tektonik dokanak
Çakıllı kumtaĢı, kumtaĢı, çamurtaĢı,
Kahverengi-yeĢilimsi gri renkli,
laminalı çok ince tabakalı, çoğu killi ve
siltli, iyi boylanmalı, fosilli çamurtaĢı.
KireçtaĢı-dolomitik kireçtaĢı: gri-açık
kahverengi renkli, orta-kalın-çok
kalın tabakalı,, kahverengimsi-bej
renkli, orta-kalın-çok kalın tabakalı,
sert, sağlam, yer yer kalsit dolgulu
dolomitik kireçtaĢı.
Faylı dokanak
Dolomitik kireçtaĢı
Koyo gri,siyah kuvarsit
Faylı dokanak
Gri, kahverengi, grimsi
kumtaĢı, silttaĢı, Ģeyl
Mavimsi gri renkli mercanlı
kireçtaĢı
ġekil 4.1. Adana baseni genelleĢtirilmiĢ stratigrafik istifi.
ġekil 15. Adana Baseni GenelleĢtirilmiĢ Stratiğrafik Kesit
Tektonik
Ġnceleme alanının içinde yer aldığı Toroslar jeoloji ve morfoloji bakımından,
devamlı fakat düzgün olmayan bir dağ kuĢağı özelliğindedir. Amanos dağları kesiminde
Paleozoyik ile Mesozoyik formasyonlar diskordanslıdır. Yaygın ve Ģiddetli orojenik
hareketler Kretase sonunda oluĢmuĢtur. Bu nedenle Alt Eosen her tarafta bir taban
konglomerasıyla daha eski formasyonlar üzerinde diskordans olarak durur. Çakıllar Üst
35
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Kretase ve daha yaĢlı kayaç parçaları içerir. Paleozoyik yaĢlı birimlerde tabakalanma
inceden kalına kadar gözlenir. Mesozoyik yaĢlı birimlerde belirgin değildir. Tersiyer
birimlerinde ise ince ve orta tabakalanma belirgindir. Tabakalanma kuzey doğuya
doğrudur. Ġnceleme alanında belirgin ve büyük ölçekte kıvrımlanma gözlenmemiĢtir.
Ġnceleme Alanının Jeolojisi
Proje alanı ve yakın çevresi ile ilgili yüzeyden itibaren 0,00-0-1,80 m arasında
Kaliçi, 1,80- 5,00 m arasında Kahverengimsi yeĢil renkli kil taĢlarının yer almaktadır. 0,001,00 m‟ ler arasında kontrolsüz dolgu, 1,00-5,00 m‟ler arasında ise kaliçi birimleri
bulunmaktadır.
Ġnceleme sonrasında inceleme alanında, heyelan, kaya düĢmesi, su baskını ve çığ
düĢmesi gibi doğal afet olaylarının gerçeklemesi mümkün değildir.
Mevcut bina inĢası sırasında, faaliyet alanın 2. derece deprem bölgesinde yer
alması nedeniyle “Afet Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” esaslarına
uygun olarak inĢaat çalıĢması yapılmıĢ ve mevcut bina yapı kullanım izin belgeleri
alınmıĢtır. (Bkz. Ek 4)
Proje sahası ve yakın çevresinde içine alan 1/25.000 ölçekli jeolojik harita Ģekil 16
de sunulmuĢtur.
ġekil 16. Jeolojik Harita
36
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Jeomorfolojisi
Adana ili sınırları içerisinde, değiĢik akarsu Ģekilleri ve bunların meydana getirdiği
vadi yarmaları, dik yamaçlar, akarsuların yatak değiĢtirmesiyle oluĢmuĢ küçük adacıklar
ve ova kesiminde oluĢmuĢ alüvyon yelpazeleri dikkati çeken morfolojik Ģekillerdir. Adana
ili merkezi kuzey ve güney olmak üzere iki bölümde incelenir. Kuzey kısmında aĢınmadan
dolayı iyice küçülmüĢ Ģerit ve adacıklar Ģeklinde yüzeylenen Post Miyosen aĢınım
yüzeyleri ile yamaçlarda kayaç farklılıklarında oluĢan selcik erozyonları kaya düĢmeleri
baraj gölü çevresinde bedlands topoğrafyası ova tabanına geçiĢli olarak aĢınım ve birikim
galarileri ile sırtlar ve dik yamaçlardan meydana gelir. Derelerle yarılmıĢlardır. Güney
kesiminde ise delta çökellerinin oluĢturduğu alüvyonlar ile Seyhan nehrinin zamanla yatak
değiĢtirmesinden oluĢan geniĢ taĢkın alanı, kopuk menderesler, lagünler, karasallaĢmıĢ
lagünler, geçici ve daimi göller, burun seti depoları, kraveseler ile akarsu sekilerinden
oluĢur (YaĢar ve diğerleri, 1999).
III.2. Doğal Afet ve Deprem Durumu
III.2.a. Doğal Afet Durumu (Heyelan, Kaya DüĢmesi, Çığ Ve Su Baskını Gibi
7269 Sayılı Yasa Kapsamındaki Afet Durumuna Yönelik Açıklamalar)
Planlanan proje organize sanayi bölgesinde yer almaktadır. Arazi düz bir zemine
sahiptir. Organize sanayi bölgesi yer seçiminde doğal afet durumu da göz önüne
alınmıĢtır. Arazinin düz olması sebebiyle heyelan, kaya düĢmesi riski bulunmamaktadır.
Bölgede Akdeniz iklimi hakim olması sebebiyle kar yağıĢı gözlenmemektedir. Bu
sebeple çığ düĢme riski yoktur. Ayrıca organize sanayi bölgesine en yakın akarsu Ceyhan
ırmağı olup, fabrika sahasının 2 km güneyinden geçmektedir. Bu sebeple su baskını ve
sel felaketi beklenmemektedir. YağıĢa bağlı su baskınlarını önlemek amacıyla fabrika
binası inĢaatı sırasında su basman yüksekliği 0,8 m olarak projelendirilmiĢtir. Ayrıca
yağmur sularının fabrika alanında birikmemesi ve deĢarjı amacıyla yağmur suyu toplama
rögarları yapılmıĢtır. Faaliyet sahibi doğal afetlerle ilgili olarak 7269 Sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun genel
hükümlerine uyacağını taahhüt etmektedir.
37
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
III.2.b. Deprem Durumu (Faaliyet Alanını Içine Alan Büyük Ölçekli Diri Fay
Haritasının Eklenmesi, Raporda Fayların Proje Alanına Uzaklıkları ve Etkileri,
Türkiye Deprem Bölgesi Haritasının Eklenmesi)
Adana ili doğuda, doğu anadolu fay zonu, batı ve kuzeybatıda ise EcemiĢ fayı ile
çevrelenmiĢ konumdadır. Türkiye‟nin en büyük fay zonlarından birisi olan doğu anadolu
fayı ve EcemiĢ fayı günümüzde halen hareketini sürdüren aktif faylar olarak kabul
edilmektedir.
Doğu Anadolu fayı; sol yönlü doğrultu atımlı bir fay olup, Antakya‟dan Karlıova‟ya
kadar uzanan yaklaĢık KD-GB uzanımlı bir faydır. Doğu Anadolu fay zonu tek bir kırık
sisteminden oluĢmayıp, irili ufaklı yüzlerce fayların birleĢmesinden oluĢmaktadır. Doğu
Anadolu fay zonu üzerinde önceki araĢtırmacılar tarafından ölçülen fay zonu geniĢliği
yaklaĢık 2-3 km olup, fayın toplam atımı ġaroğlu tarafından 22 km olarak tespit edilmiĢtir.
Fay zonu boyunca toplam düĢey atım 400 m dir. Doğu Anadolu Fay Zonunun oluĢumu
Geç Miyosende Arap ve Anadolu levhalarının çarpıĢması ile oluĢmuĢtur.
EcemiĢ fay zonu; yaklaĢık olarak Kayseri- Yahyalı‟nın batısında Dündarlı
Köyünden baĢlayarak KD- GB uzanımlı olarak Mersin- Gülek yakınlarına kadar uzanır.
Genel doğrultusu K27D olan EcemiĢ Fayı birbirine paralel birçok kırık parçasından
meydana gelmiĢtir. Dündarlı – Pozantı arasındaki 78 km‟ lik bölümde oldukça belirgin
Ģekilde izlenmektedir. Pozantı – Gülek arasında EcemiĢ fayı küçük parçalara
ayrılmaktadır. Adana ili bu iki önemli aktif fay zonu arasında yapılaĢmaya ve büyümeye
devam etmektedir. Doğu Anadolu ve EcemiĢ Fayı dıĢında Adana ve yakın çevresinde
gerek son oluĢan depremlerin sebebiyle oluĢmuĢ gerekse çok önceleri iki adet ana fay
zonu daha bulunmaktadır. Bunlar Karaisalı- Karsantı fay zonu ve KarataĢ- Osmaniye fay
zonudur.
Karaisalı- Karsantı fay zonu, Adana havzasının kuzeyinde EcemiĢ fay zonunun
güneyinde Karaisalı ile Karsantı arasında değiĢik boy ve doğrultularda geliĢ olan çok
sayıda kırıktan meydana gelen bir fay zonudur. EcemiĢ ve KarataĢ- Osmaniye fay
zonlarının arasında yer alması, çok geniĢ bir alanda izlenmesi ve 20 km‟ ye varan
uzunlukta parçacıkları izlenmesi ile önemli bir fay zonudur. Birbirine paralel iki yana
doğrultu hakimdir. Fayların KD-GB ve D-B uzanımlı olmak üzere iki yana doğrultuda
yoğunlaĢtığı gözlenir. Bu iki farklı doğrultudaki fayların mekanizmalarının da birbirinden
farklı çalıĢtığı gözlenmektedir. Bir kısmı sol yönlü doğrultu atımlı iken diğer bir kısımda sağ
yönlü doğrultu atımlı fay sistemine göre çalıĢmaktadır.
38
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
KarataĢ - Osmaniye fay zonu ise, adana ovasının GD‟ sun da KarataĢ- Osmaniye
arasında genel doğrultusu KD-GB olan, yaklaĢık 120 km uzunluğunda bir zon içinde
paralel birçok faydan oluĢmaktadır. Birçoğu kıyıya paralel olan bu faylar belirgin morfolojik
görünümleri yanında Kuaterner yaĢlı kaya birimlerini etkilemeleri nedeniyle önemlidirler.
Mevcut bina inĢaası sırasında, faaliyet alanın 2. derece deprem bölgesinde yer
alması nedeniyle “Afet Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” esaslarına
uygun olarak inĢaat çalıĢması yapılmıĢ ve mevcut bina için yapı kullanım izin belgeleri
alınmıĢtır. (Bkz. Ek 4)
Proje alanının bulunduğu Adana ili doğuda Doğu Anadolu fay zonu, batı ve kuzey
batıda ise EcemiĢ fayı ile çevrelenmiĢ konumdadır. Türkiye‟nin en büyük fay zonlarından
olan Doğu Anadolu fayı ve EcemiĢ fayı günümüzde hareketini sürdüren aktif faylar olarak
kabul edilmektedir. Adana ve yakın çevresinde, Karaisalı- Karsantı fay zonu, KarataĢYumurtalık fayı, Misis- Andırın fay zonu bulunmaktadır.
En son Misis – Andırın fayının sahasına, 27 Haziran 1998 tarihindeki AdanaAbdioğlu merkezli 6,3 Ģiddetindeki depremin proje sahasına uzaklığı 30 km‟ dir.
Proje alanı, Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığının “Türkiye Deprem Bölgeleri
Haritası”na göre 2. Derece Deprem Bölgesi içerisi olarak tanımlanmıĢ olmakla beraber 27
Haziran 1998 Tarihli Ceyhan depremi verilerine göre aktif fay hattı üzerinde bulunuyor
olması nedeniyle ikinci dereceden deprem bölgesi olarak değerlendirilmiĢtir.
Planlanan proje sahası organize sanayi bölgesinde yer almakta olup, proje
sahasına en yakın diri fay hattı misis fay zonu yer almakta olup proje sahasına yaklaĢık
olarak 5 km mesafede yer almaktadır.
39
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ġekil 17. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası
Proje Alanı
ġekil 18. Adana Ġli Deprem Haritası
40
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Proje Alanı
ġekil 19. Adana Ġli Diri Fay Haritası
III.3. Hidrojeolojik Özellikler ve Yeraltı Su Kaynaklarının Mevcut Ve Planlanan
Kullanımı, Faaliyet Alanına Mesafeleri ve Debileri (Sahanın Genel Karakteri, Yeraltı
Su Seviyesi, Yeraltı Suyundan Faydalanma Durumu, Mevcut Her Türlü Keson, Derin,
Artezyen v.b. Kuyu)
Proje alanı Türkiye‟de ayrılmıĢ olan 26 havzadan Seyhan havzası içinde
yeralmaktadır. Ceyhan nehri proje alanının yaklaĢık 2 km güneyindedir. Adana Ġli genel
olarak doğu, güney ve batıdan, kuzeye doğru 14 m. kottan baĢlayarak 160 m kotları
arasında yükselen bir topografyaya sahiptir. Kentte içme kullanma suyu gereksinimi 2002
yılına kadar yeraltı su kaynaklarından sağlanmıĢtır. Ġçme kullanma amaçla açılan sondaj
kuyuları 20–40 m arası tecrit edilmektedir. Doğu, batı, güney yerleĢim alanı, sınırlarından
baĢlayarak kuzeyde 50 m kot çizgisine kadar zengin yeraltı su potansiyeli vardır. Kuzeye
gidildikçe su rezervi azalmaktadır. Bu nedenle Ģehre verilen içme suyu kuyuları genel
olarak, 50–150 m. arasında ve sayıları 36 adettir. Fakat yeraltı suyunun kalitesinin
bozulması ve kuyulardan pompaj yoluyla çıkarılan suyun enerji maliyetinin çok yüksek
olması, enerji kesintileri nedeniyle sürekli su sağlanamaması, su ihtiyacının yüzey
suyundan karĢılanmasını zorunlu hale getirmiĢtir. DSĠ Genel Müdürlüğü ile de görüĢ
birliğine varılarak Adana‟nın su ihtiyacının Çatalan Barajı‟ndan karĢılanmasına karar
verilmiĢtir.
Adanalı kesintisiz Ģekilde, sağlıklı, kaliteli, TSE 266 ve dünya standartlarında içme
kullanma suyuna kavuĢmuĢtur.
ġehir nüfusunun % 60‟ına su cazibe ile ulaĢmakta
dolayısıyla su maliyeti düĢmüĢtür. ġebekeye, yeterli ve düzenli sabit basınç ile içme suyu
41
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
verilmektedir. ġehrin büyük kısmındaki apartmanlarda kullanılan su depolarına,
hidroforlara ve pompalara gerek kalmamıĢtır. Mevcut pompajlı kuyu suyu sistemi devre
dıĢı kalarak, bu sisteme ait iĢletme ve bakım giderlerinden tasarruf sağlanmıĢtır. Mevcut
sistemdeki
Ģebekenin
iĢletilmesinde,
gece
ve
gündüz
tüketiminden
ve
basınç
değiĢikliğinden kaynaklanan arızalar önlenmiĢtir. ġebekenin düzenli iĢletilmesi ve sürekli
su temini ile su kalitesi artırılmıĢtır.
Proje, 2040 yılında ulaĢılması tahmin edilen 4 milyon nüfusa ve 1.000.000 m 3/gün
kapasiteye sahip olacak Ģekilde 3 aĢamalı olarak planlanmıĢ ve projenin 1.inci ve 2.inci
aĢamaları tamamlanmıĢtır.
YerleĢim
alanı
içinde
bulunan
endüstriyel
kuruluĢlar
kullanma
suyu
gereksinmelerini kendi olanakları ile açtırdıkları derin kuyulardan veya Çatalan içme
suyundan sağlamaktadırlar. Seyhan havzası, Akdeniz bölgesinde, Adana ili sınırları
içerisindedir. Seyhan havzası akarsu sedimanlarıyla doldurulmuĢ olup günümüzde büyük
bir kısmı tarım alanıdır.
Proje sahası Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde yer almakta olup, bölge
1984 yılında organize sanayi bölgesi ilan edilmiĢ tarım açısından elveriĢsiz alanlar
içerisindedir. Ġl geneli olarak Adana ili su potansiyeli açısından zengin bir ildir. Ġlin yerüstü
kaynaklarından en önemlisi Seyhan ve Ceyhan nehridir. Seyhan nehrinin toplam uzunluğu
560 km Ceyhan nehrinin ise 500 km uzunluğundadır. Seyhan nehrinin maksimum debisi
250 m3/sn Ceyhan nehrinin ise 220 m3/sn‟ dır.
Adana iline ait belli baĢlı akarsular aĢağıdaki Tablo 5 „de verilmiĢtir.
Tablo 5. Adana Ġli Belli BaĢlı Akarsuları
Akarsular
Top.Uzun.
(Km.)
Debi (m3/sn)
Döküldüğü Yer
Nehir Kolu
Seyhan nehri
560
250
Akdeniz
Seyhan
Ceyhan nehri
500
220
Akdeniz
Ceyhan
Çakıt Çayı
162
14
Seyhan Brj.
Seyhan
Eğlence Deresi
87
0
Çatalan Brj.
Seyhan
Körkün çayı
157
15
Seyhan Brj.
Seyhan
Üçürge deresi
60
1
Seyhan Brj.
Seyhan
42
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Proje sahası Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi‟nde yer almaktadır. Organize
sanayi bölgesinde kullanma suyu Ģebekesi mevcut olup, müdürlük kullanma suyunu
Ceyhan nehrinden temin edip, arıtma tesisinden geçirdikten sonra bölgede yer alan
iĢletmelere vermektedir.
Proje sahasının hidrojeolojisi irdelenirken zemin etüd raporu hazırlanma
aĢamasında yapılan sondaj çalıĢmaları sırasında üst kesimlerde su içermediği
gözlenmiĢtir. Bölgenin hidrojeolojisi yakın çevre ve il bazında irdelenmiĢtir.
Yeraltı Suları:
Tablo 6. Yer Altı Suyu Potansiyeli
Yer
Debi
Yumurtalık Ovası
12.48 hm3/yıl
Ceyhan+Kozan Ovaları
120 hm3/yıl
AĢağı Seyhan Ovası
500 hm3/yıl
Karaisalı+Pozantı
3.041 hm3/yıl
Tufanbeyli
14.5 hm3/yıl
III.4. Proje Yeri ve Yakın Çevresine ĠliĢkin Hidrolojik Özelliklerin Verilmesi,
Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Faaliyet Alanına
Mesafeleri ve Debileri (1/25.000 Ölçekli Topoğrafık Haritada Gösterimi)
III.4.a. Projenin Göl, Baraj, Gölet, Akarsu ve Diğer Sulak Alanlara Göre
Mesafesi
Planlanan proje sahası Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde yer almaktadır.
Proje alanına en yakın yüzeysel su kaynağı 2 km mesafedeki Ceyhan Nehridir. Toplam
uzunluğu 500 km‟ dir. Proje alanının göl, baraj ve akarsulara göre mesafeleri Ģöyle
özetlenebilir.
Akarsular: Proje alanı Ceyhan nehrinin 2 km kuzeyinde, Seyhan nehrinin ise 25 km
doğusunda yer almaktadır.
Göl: Proje alanının 26,5 km kuzey batısında Hakkıbeyli gölü, 32 km güney
doğusunda Yumurtalık Lagünleri, 46 km güneyinde Akyatan Gölü, 42,75 km güneyinde
KarataĢ ilçesi sınırlarında Ağyatan Gölü yer almaktadır.
43
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Baraj: Proje alanı Çatalan Baraj Gölünün 39,82 km güney doğusunda yer
almaktadır.
Ayrıca planlanan projenin yer aldığı organize sanayi bölgesi içerisinde yer alan
kuru dere yatakları yer almaktadır. Bu dere yatakları korunarak Ģev üstlerinden itibaren
sağlı ve sollu 5‟er m lik Ģeritvari sahada yapılaĢma yapılmamıĢtır.
Olası aĢırı yağıĢlarda yüzey sularının ve kuru dere yatağından dolayı oluĢabilecek
su baskınlarına karĢı tüm tedbirler alınmıĢ ve su basman kotu yüksek tutulmuĢtur. Faaliyet
alanında yağıĢlardan dolayı oluĢacak yağmur suları yağmur suyu toplama kanallarıyla
organize sanayi bölgesi yağmur suyu toplama kanallarına verilmektedir.
III.4.b. Ġçme, Kullanma ve Sulama Amaçlı Kullanım Durumları
Adana il merkezi, içme ve kullanma suyunu Çatalan içme suyu tesisinden
karĢılamaktadır. Yüreğir ilçesinde bulunan su kuyularının faaliyeti durdurulmuĢ olup içme
suyu tamamen Çatalan baraj suyundan sağlanmaktadır. Ġçme suyunun dezenfeksiyonu
Çatalan Ġçme suyu arıtma tesislerinde ve kuyuların bağlı olduğu 30 odaktan yapılmaktadır.
Ġl merkezinde bulunan 15 tonluk su depolarına cazibe ile gelen Çatalan suyu 5 tonluk terfi
istasyonlarından Ģehir Ģebekesine verilmektedir. Ġl Merkezi genelinin Çatalan Baraj
suyundan faydalanılması çalıĢmaları devam etmektedir.
Planlanan projeye ait saha Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde yer almakta
olup, mevcut tesiste ve kapasite artırımı sonrasında montaj ve iĢletme aĢamasında
kullanılacak içme ve kullanma suyu bölge müdürlüğü kullanma suyu Ģebekesinden
karĢılanacaktır.
Su ihtiyacının yeraltı suyundan karĢılanmak istenmesi halinde 167 sayılı yer altı
suları hakkında kanun gereğince DSĠ 6. Bölge Müdürlüğü Jeoteknik Hizmet ve YAS ġube
Müdürlüğüne gerekli baĢvurular yapılarak Yer Altı Suyu kuyusu açılacak ve gerekli izinler
alınacaktır.
Organize sanayi bölge müdürlüğü kullanma suyunu Ceyhan nehrinden alarak
kullanma suyu arıtma tesisinde arıttıktan sonra kullanma suyu amacıyla bölgedeki
iĢletmelere vermektedir. Arıtma tesisinin kapasitesi 1.000 litre/sn olup arıtılan su 6.000 m3
ve 4.000 m3 kapasiteli iki adet depodan isale hattına basılmaktadır. Arıtma tesisisin
bölgeye mesafesi 4,5 km uzaklıktadır.
44
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Faaliyetin inĢaat aĢaması olmayıp iĢletme aĢamasında çeĢitli amaçlar için
kullanılacak su ihtiyacının yüzey suyu, yeraltı suyu ve kaynak sularından karĢılanmak
istenmesi durumunda gerekli tüm izin belgelerinin ilgili kurum/kuruluĢlardan alınacağını
iĢletme sahibi taahhüt etmektedir.
Faaliyet alanında akarsu ve mevsimsel akıĢ gösteren kuru dere yatakları
bulunmamaktadır. Proje sahası mücavirinde bulunan kuru dere yataklarının faaliyet
sırasında zarar görmemesi için kuru dere yatakları korunarak dere Ģev üstlerinden itibaren
her iki yakada 20 m koruma bandı bırakılacağını, bu alanda malzeme depolanmayacağını,
dere yataklarına ve dere yataklarına ulaĢması söz konusu olabilecek yerlere katı ve sıvı
atıkların atılmayacağını, dere yataklarının değiĢtirilmemesi ve oluĢabilecek kirliliğin
engellenmesi için gerekli tüm tedbirleri almayı iĢletme sahibi taahhüt etmektedir.
2837 sayılı Çevre Kanunu, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun, Su Kirliliği ve
Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Yeraltı Sularının Kirlenmeye
ve Bozulmaya KarĢı Korunması Hakkında Yönetmelik, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı „‟Dere Yatakları ve TaĢkınlar‟‟ adı ile yayınlanan 2006/27
nolu BaĢbakanlık Genelgesi ve ilgili diğer mevzuatların ilgili hükümlerine uyulacağını
iĢletme sahibi taahhüt etmektedir.
III.5. Flora ve Fauna ( Proje Alanı ve Etki Alanı )
Adana ili, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde OĞUZ TEKSTĠL SANAYĠ VE
TĠCARET A.ġ. tarafından yapılması planlanan Kapasite Artırımı proje alanı ve etki
alanının flora ve faunasını belirlemek için arazi çalıĢmaları yapılmıĢtır. Kapasite artırımı
projesinin ÇED Raporu‟nun flora ve fauna çalıĢmaları 2013 Ağustos-Eylül aylarında Çevre
Mühendisi DurmuĢ KAYA tarafından yapılmıĢtır. Yapılan literatür çalıĢmaları ile birlikte
bölge flora ve faunası tespit edilmiĢtir.
Organize sanayi bölgesinin Adana il merkezine uzaklığı 28 km‟dir. AHSOSB
Adana‟nın doğusunda yer alır. Kuzeyinde; Ġmamoğlu ilçesi, doğusunda; Ceyhan ilçesi,
güneyinde; Misis Beldesi yer almaktadır. Arazi düz bir topografyaya sahip olup, bölgenin
kuzeyine çıktıkça arazi ufak tepelerden oluĢmaktadır.
Yöre, Akdeniz iklimi etkisi altında olup, Adana Meteoroloji Bölge Müdürlüğü‟ne ait
rasat kayıtlarına göre, bölgede görülen yağıĢ rejim tipi, Akdeniz‟dir. Faaliyet alanının
45
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
bulunduğu bölge, Türkiye florasında kullanılan kareleme sistemine göre C-5 karesi içinde
yer almakta ve bitki coğrafyası bakımından da Akdeniz floristik bölgesine bağlanmaktadır.
Flora
Flora çalıĢmaları sonucunda Adana ilinde 108 familyanın 494 cinsine ait 1196 tür
bulunmaktadır. Alt tür ve varyetelerin ilavesi ile tür ve tür altı kategorilerdeki takson sayısı
ise 1275‟dir. Proje alanı sanayi bölgesi içerisinde kaldığından mevcut flora antropojenik
habitatlara uyum sağlamıĢ otsu türlerden ve peyzaj çalıĢmaları için kullanılan kültür
bitkilerinden oluĢmaktadır.
Faaliyet alanı ve çevresinin fauna ve flora listesi hazırlanırken; Bölgede 2013
Ağustos-Eylül aylarında yapılan arazi çalıĢmalarının ve faaliyet sahibinin görüĢlerinin yanı
sıra, Davis‟in „Flora of Turkey and the East Aegean Islands‟, Prof.Dr. Tuna EKĠM ve
arkadaĢlarının „Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı-2000‟, Prof.Dr. Turhan BAYTOP‟un „Türkçe
Bitki Adları Sözlüğü‟, Prof.Dr. Ali DEMĠRSOY‟un „Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası‟,
„Omurgalılar/Amniyota‟, „Memeliler‟, TÜBĠTAK ve DPT tarafından desteklenen Türkiye
Faunası Veri Tabanı Projesi kapsamında yayınlanan „Türkiye Omurgalıları Tür Listesi ve
Prof.Dr. Ġlhami KĠZĠROĞLU‟nun „Türkiye KuĢları‟ adlı eserlerden faydalanılmıĢtır.
Taraması yapılan diğer literatürler kaynaklar kısmında verilmiĢtir. Ayrıca her bir flora türü
için TÜBĠVES (Türkiye Bitkileri Veri Servisi) taraması ve değerlendirilmesi yapılmıĢtır.
Faaliyet alanı ve çevresinin flora (bitki) listesi Tablo 7‟de verilmiĢtir.
Tablo 7. Flora Listesi
Tür (Species)
Fam: Adiantaceae
Adiantum L.
Adiantum
capillusveneris L.
Asteraceae
senecioL
Senecio
lividus L.
Türkçe
Adı
Yapı-Ömür
Habitat
Min.Ma
x.
Yükse
klik
Ülkemizde
Dağılımı
End
.
Karagöz
SürünüĢü
rizomluotsu
Ot
DıĢ anadolu
0-800
DıĢ anadolu
-
-
IR(IC)
B. ve O.
Akdeniz
0-50
-
-
IR(IC)
Tarla, yol
kenarı, boĢ
alan
Tepeler, yol
kenarı, boĢ
alan, tarla
0-2300
KB.
Anadolu
( Ġstanbul
Adaları)
Türkiye
-
-
LR(lc)
-
-
LR(lc)
Pinus
ormanu,
kurak
0-1900
KB.
TürkiyeAkdeniz
elementi
Türkiye
-
-
LR(lc)
iberica
EX
Deligöz
Dikeni
diffusa
Zerdali
Dikeni
Otsu-Tek,
iki, Çok
yıllık
Tek veya
iki yıllık-ot
Centaurea solstitialis
L
Subsp soistitialis L
GüneĢ
Çiçeği
Tek yıllık –
ot
Centaurea
TREV.
SPRENGEL
Centaurea
LAM
46
0-900
Bern
IUCN
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Senecio
vemalis
WALDST ET KIT
FAM: CYPERACEAE
Eleocharis
palustris
(L.)
ROEMER
ET
SCHULTES
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Ġmam
Kavuğu
(Kanaty
a Otu)
Otsu -tek
yıllık
-
Çok yıllıkot
FAM: FABACEAE
Astragalus
trojanus
STEV
Geven
FAM:OLEACEAE
Olea europaea L. Var
europaea
Zeytin
FAM:
PAPAVERACEAE
Papaver
gracille
BOISS
Baklagiller
Çok yıllıkçalı
Çok yıllıkağaç
yamaç,
nadas tarla,
boĢ alan
Kumlu ve
boĢ alanlar,
tarla, kayalık
yamaç
0-3000
Türkiye
-
-
Çayırlı
yamaçlar,
tatlı su
kıyıları, yol,
kıyı
0-3000
Türkiye
-
-
Bozkır, maki
0-1040
B.AnadoluD.Akdeniz
elementi
-
-
LR(lc)
Zeytingiller
Kültür
-1-1
DıĢ
Anadolu,
D.Anadolu
(B.Mezopot
amya)Akdeniz
Elementi
-
-
LR(lc)
0-1300
G. ve B.
AnadoluD.Akdeniz
elementi
-
-
LR(lc)
-
-
Ġr.Tur.-3
-
-
4
Akdeniz
-
-
4
D.Akdeniz
-
-
4
Akdeniz
-
-
3
Akdeniz
-
-
3
Akdeniz
-
-
3
Akdeniz
-
-
LR(lc)
Gelincikler
Kara
Gelincik
Bunıum pauciflorum
DC.
pauciflorum DC.
Ġncirop
Eryngium campestre
L.
Var. Campestre (L.)
HUDSON
Nerium oleander L.
Boğa
Dikeni
Zakkum
Cichorium
JACQ.
pumilum
Hindiba
Carduus
BERTOL
acicularis
Deve
Kangalı
Echium
parviflorum
MOENCH
Heliotropium
europaeum L.
Siğil Otu
Dianthus
strictus
BANKS ETSOL. Var
axilliflorus
Hüsnüy
usuf
Tek yıllıkotsu
Kayalık,
maki
Tarla, step,
yol kenarı,
kayalık
yamaçlar
BozulmuĢ
step, tarla
Su
kenarlarında
, ve
mevsimsel
kuruyan su
yataklarında
Tarla, açık
alan, taĢlık
ve kayalık
yamaç
TaĢlık ve
kayalık alan,
yol kenarı,
tarla kenarı
Tarlalar, yol
kenarları,
açık alanlar,
yamaçlar
Tarlalar, yol
kenarları,
açık alanlar,
yamaçlar
TaĢlık
alanlar, yol
kenarları,
47
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
(FENZL) REEVE
Euphorbia palustris L.
LAMIACEAE
Ballota
nigra
Subsp. Nigra L
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Fıçı Otu
L.
Lamium moschatum
MĠLLER.
var.
Moschatum MĠLLER
Ballıbab
a
açık alanlar
Kurak taĢlı
yamaçlar,
step, su
kenarları,
Tarlalar, yol
kenarları
Çalılık, açık
alan, yol
kenarı, terk
edilmiĢ
yerler
Tarla, yol
kenarı, açık
alan
Avr.-Sib.
D.Akdeniz
-
-
3
Avr.Sib.
-
3
3
-
3
FLORA ve FAUNA LĠSTESĠNDE KULLANILAN KISALTMALAR
Min-Mak. Yükseklik: Minimum-Maksimum Yükseklik
End.: Endemik
Bern: Avrupa‟nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarını Koruma SözleĢmesi
B.: Batı D.: Doğu G.: Güney K.: Kuzey KB.: Kuzeybatı GD.: Güneydoğu
Ġr-Tur : Ġran-Turan Elementi
Av-Sib : Avrupa-Sibirya Elementi
Akdeniz : Akdeniz Elementi
Nispi bolluk : 1 Nadir, 2 Seyrek, 3 Nispeten bol, 4 Bol, 5 Saf populasyon
Flora Türlerinin Endemizm ve Tehlike Sınıfları Açısından Durumu
Faaliyet alanı 1973 yılında organize sanayi bölgesi alanı seçilmiĢ olup çevresinde;
endemik, nadir, nesli tehlikede, “Avrupa‟nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarını Koruma
SözleĢmesi (Bern SözleĢmesi)” Ek-1 listesine göre koruma altına alınması gereken ve
“Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ĠliĢkin
SözleĢme (CITES SözleĢmesi)”ne giren bir bitki türü bulunmamaktadır.
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi
("IUCN Kırmızı Listesi") ve bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı
Küresel Koruma durumu envanteridir. IUCN Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve
Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından sürdürülmektedir.
48
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
IUCN Kırmızı Listesi, kesin ölçüt kullanılarak, binlerce tür ve alttürlerin nesillerinin
tükenme riskini değerlendirerek oluĢturulmaktadır. Bu ölçüt tüm türlerle ve dünyanın her
bölgesi ile ilgilidir. Kırmızı Liste ile amaçlanan; koruma meselelerine kamunun ve
politikacıların dikkatini çekmek ve bununla birlikte türlerin yok oluĢunu azaltmak için
uluslararası camiaya yardım etmektir. Güçlü bir bilimsel altyapı ile oluĢturulan IUCN
Kırmızı Listesi, biyolojik çeĢitliliğin durumu ile ilgili en geçerli rehber olarak kabul
edilmektedir.
Kategoriler 10 grupta tasnif edilmiĢtir; bu tasnifte, tükenme hızı, nüfus büyüklüğü,
coğrafi dağılım alanları ile nüfüs ve dağılım derecesi kriterleri dikkate alınmıĢtır.
EX: (TükenmiĢ): KuĢkuya yer bırakmayacak delillerle soyu tükenmiĢ olduğu
ispatlanan Türler
EW: (Doğal ortamında tükenmiĢ): VahĢi yaĢamda soyu tükenmiĢ, fakat diğer
alanlarda (yetiĢtirme veya sergileme amaçlı) varlığını sürdüren türler.
CR: (Kritik tehlikede): VahĢi yaĢamda soyu tükenme tehlikesi had safhada
(extreme) olan türler.
EN: (Tehlikede): VahĢi yaĢamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler.
VU: (Hassas): VahĢi yaĢamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler.
NT: (Neredeyse tehdit altında): ġu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte
VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler.
LC: (Asgari endiĢe): Yaygın bulunan türler.
DD: (Yetersiz veri): Üzerinde yeterli bilgi bulunmayan türler.
NE:
(Belirlenmedi):
ġimdiye
kadar
yukardaki
kriterlere
uygunluğu
değerlendirilmemiĢ türler.
1994 yıllı eski tasnif sekiz kategori içermekteydi. Az Risk "Lower Risk" kategorisi 3
alt kategori içermekteydi: "Near Threatened" Ģu anda tehlikede olmayan fakat yakın
gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler, "Least Concern" yaygın
49
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
bulunan türler, ve "Conservation Dependent" Ģu anda tehlikede olmayan fakat yakın
gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler.
IUCN Kırmızı Liste tartıĢılırken, "threatened" (tehlike altında olan) resmi terimi üç
kategoriyi içine alır :
Kritik tehlikede: VahĢi yaĢamda soyu tükenme tehlikesi had safhada (extreme)
olan türler,
Tehlikede: VahĢi yaĢamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler
Hassas: VahĢi yaĢamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler.
Proje alanı ve yakın çevresinde tespit edilen fauna ve flora türleri IUCN Tehlike
Kategorileri kapsamında incelenmiĢ ve tablolarda verilmiĢtir. IUCN Tehlike Kategorilerince
risk altındaki türlere projeden kaynaklanacak olumsuz etkiler beklenmemektedir.
Akdeniz Bölgesi, Adana ili, Sarıçam Ġlçesi, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
ve proje sahası civarı 1973 yılında Bakanlar Kurulunca Organize Sanayi Bölgesi ilan
edilmiĢ olup, bölge doğal flora ve fauna zamanla uzaklaĢmıĢtır. Bölge ve yakın çevresinde
Akdeniz bitki topluluğu karakterize etmektedir. Akyatan kumul eksibelerine yapay bitki
dokusu getirilirken doğan bitkilerinde topluluğa katıldığı görülmektedir. Arka alanda
bulunan tarlaların ve lagünün sigorta görevini üstlenmiĢtir. Seyhan Barajı kenarında murt,
zakkum, kermes meĢesi birliği ile yer yer de karaçalı, keçiboğan birlikleri yayılıma
katılmaktadır. Bu alanda murt, zakkum, ılgın, gürgen, hayıt, erguvan, delice, karaçalı,
sumak, akça kesme, katırtırnağı, çılpırtı, sarı sabır, süpürge çalısı, tesbih, kekik, yalancı
kekik, orman sarmaĢığı, gıcır, geyik dikeni, okluk, topuk otu, berdi, kargı, patlangaç,
melengiç, yasemin, yabani asma, kuĢkonmaz, kamıĢ, saz, çeti, kındıra, kapari, geliç,
çoban düğmesi, çokça yayılım gösterirler.
Adana ilinde 100-500 m‟de kızılçam eĢik çevresi yer almaktadır. Çatalan, Nergizlik,
Kozan Barajları yamaçlarında kızılçam ormanları yayılıma katılır. Yer yerde selvi ve meĢe
iĢtirak eder. Urgankıran, KaĢobası, Ġmamoğlu civarında murt, kermes meĢesi, birliklerinin
hakimiyeti ile birlikte yalancı kekikte birliğe iĢtirak eder. Ana kayanın karıĢık ve kumtaĢı
olması nedeniyle doğal bitki dengesini bozarak toprağının Seyhan Barajına taĢınmasına,
eĢikte ve ovada kullanılan pestisitlerden insektisit (böcek öldürücü), fungisit (mantar
öldürücü), herbisit (yabancı ot öldürücü) sulak alanlardaki bitki topluluklarına ve yaban
50
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
hayatına zararı çok yüksektir. Durak, Kocaveliler, Çatalan, Eğner, Kozan civarında ağır
topraklarda karaçalı ve çırpıntının yayılıma katıldığı görülür. Demirçit, Karaisalı, Cingöz,
Topallı, Akdam ve Kozan Barajı yamaçlarında murt, zakkum, karmeĢesi, zeytin,
katırtırnağı, defne, keçiboğan keçiboynuzu birliklerinin yayılıma katıldığı görülür. Bucak
sırtlarında, Kıralanın güneyinde, Çevik, Körkün, Eğlence Kanyonu ağızlarında sandal,
ardıç birlikleri de yayılmaktadır.
500-1000 m‟deki kızılçam dağ çevresi yayılım alanında murt, zakkum, zeytin ağacı
ve tesbihin devam ettiği görülür. Burada kızılçam ormanları hakimdir. Yer yer meĢe, ardıç
ve andız ormanları da yayılıma katılır. Güneybatı rüzgarları ile denizden gelen nemli hava
dağ silsilelerinin kıvrımlarına çarparak fazla yoğunlaĢarak yağıĢın artmasına neden
olmaktadırlar. Dağların yerleĢiminden dolayı aynı rakımlı yerler farklı yağıĢ aldığı
görülmektedir. Karaisalı, Kesrik, Aladağ, Çeritler saf kızılçam meĢcereleri yer almaktadır.
KarĢıt alanlarda andızların yer aldığı görülür. Ġçlerde Pozantı ve Aladağ saf kızılçam
ormanlarının Feke civarında da yayılım göstermektedir. Saf ormanların içine yerleĢimler
devam etmektedir.0-500 m‟ de yerini alan Ceyhan Irmağı‟nın Nurdağı kısmında halepçamı
yaygındır. 500 m‟ den yüksek yerlerde kır çevresi oluĢur. Orman stepi ile Alp bitki
birliklerinden oluĢur. Kekik, yumak otu, geven, korunga birliği hakimdir. Bitki bakımından
Akdeniz Ġklimi bitki örtüsü yer almaktadır.
Fauna
Bilindiği gibi Omurgalı Hayvanlar Tetrapoda faunası, sistematik olarak 4 büyük
grup altında toplanır. Bunlar ĠkiyaĢamlılar, Sürüngenler, KuĢlar ve Memeli hayvanlardır.
Proje alanı ve yakın civarı ile ilgili çevresel etki değerlendirme çalıĢmaları
kapsamında ilk olarak proje alanı ve yakın çevresinde çeĢitli nedenlerle bulunan hayvan
türleri belirlenmiĢtir. Daha sonra ise bu türlerin bağlı bulundukları sistematik kategoriler
belirlenmiĢ; gerek yerinde yapılan gözlemlerde gerekse de ofis çalıĢmaları sonucunda bu
türlere ait bilimsel veriler toplanmıĢtır. Toplanan verilerin değerlendirilmesi sonrasında
ortaya çıkan sonuçlar her gruba ait tablolarda gösterilmiĢtir.
Ġki yaĢamlılar (Amphibia)
Proje alanında varolan ĠkiyaĢamlı türlerini belirlemek amacıyla 2013 Ağustos-Eylül
ayları içerisinde tarafımızdan gözlem ve araĢtırmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Açık alan
51
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
gözlemlerine ek olarak civarda yaĢayan yöre sakinleri ile birebir görüĢmeler yapılmıĢ,
ayrıca literatür kontrolleri de tamamlanmıĢtır. Tüm bu çalıĢmaların sonucunda proje
alanında saptanan ĠkiyaĢamlı türleri; bu türlerin bölgedeki bolluk dereceleri ile ulusal ve
uluslararası tehlike/korunma durumlarını gösteren bir envanter tablosu oluĢturulmuĢtur.
Alanda kaydedilen Ġki yaĢamlı türlerinin karĢı karĢıya bulundukları tehdit dereceleri
incelenerek, IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) tarafından hazırlanmıĢ olan
European Red List‟ e göre değerlendirilmiĢ; bu listelerdeki simgeler aracılığı ile aynı
tabloda gösterilmiĢtir. Ayrıca gözlem yapılan alanlarda saptanan iki yaĢamlı türleri Bern
SözleĢmesi‟nin fauna için hazırlanmıĢ olan ek listelerine (Ek-II ve Ek- III) göre de
değerlendirilmiĢtir.
Bu gözlemler, literatür kontrolleri sonrasında proje alanı yakın çevresinde 2 tane
ĠkiyaĢamlı (Amfibi) türünün varolduğu saptanmıĢtır. Bunlardan 1 tanesi Bern Listesi Ek1‟de, diğer 1 amfibi türü ise Bern Listesi Ek- III‟de yer almaktadır. Buna rağmen
Demirsoy‟a göre Türkiye‟de tehdit altında değillerdir. ERL (European Red List)‟e göre
yapılan değerlendirme sonucunda, alanda saptanan Ġki yaĢamlı türlerinden hiç birisinin bu
listelerde bulunmadığı belirlenmiĢtir.
Tablo 8. Bölgedeki Ġki YaĢamlılar
Latince Adı
Türkçe Adı
Bölgedeki
Konumu
Bern
ERL
(IUCN)
Statü
Habitat
Gözlem
Ġstasyonu
HYLIDAE
Hyla arborea
savignyi
Ağaç
kurbağası
Bol
Ek II
-
Nt
Ağaçlar ve
çalılar
üzerinde
Yakın çevre
PELOBATIDA
Pelobates
syriacus
Toprak
Kurbağaları
Az
Ek II
-
Nt
Gündüz
toprak
üstünde
Yakın çevre
Bufo viridis
Gece
kurbağası
Bol
Ek II
-
Nt
Gece
aktifti
Yakın çevre
Tabloda kullanılan kısaltmalar ve açıklamalar
Nt : Yaygın, bol ve tehlikede değil
Ek-II : Sıkı korunan fauna türleri
Ek-III : Korunan fauna türleri
Reptilia (Sürüngenler)
Proje alanında varolan sürüngen türlerini belirlemek amacıyla 2013 Ağustos-eylül
ayları içerisinde gözlem ve araĢtırmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Açık alan gözlemlerine ek
olarak civarda yaĢayan yöre sakinleri ile birebir görüĢmeler yapılmıĢ, ayrıca literatür
52
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
kontrolleri de tamamlanmıĢtır. Tüm bu çalıĢmaların sonucunda proje alanının yakın
çevresinde saptanan sürüngen türleri; bu türlerin bölgedeki bolluk dereceleri ile ulusal ve
uluslar arası tehlike/korunma durumlarını gösteren bir envanter tablosu oluĢturulmuĢtur.
Alanda kaydedilen sürüngen türlerinin karĢı karĢıya bulundukları tehdit dereceleri
incelenerek, IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) tarafından hazırlanmıĢ olan
European Red List‟e göre değerlendirilmiĢ; bu listelerdeki simgeler aracılığı ile aynı
tabloda gösterilmiĢtir. Ayrıca gözlem yapılan alanlarda saptanan sürüngen türleri Bern
SözleĢmesi‟nin fauna için hazırlanmıĢ olan ek listelerine (Ek-II ve Ek-III) göre de
değerlendirilmiĢtir.
Proje alanı ve yakın çevresinde varolduğu belirlenen 6 sürüngen türünden 5 tanesi
Bern Listesi Ek II‟de; kalan 1 sürüngen türü ise Ek III‟de mevcut olan türlerdir.
Türlerin
koruma
statülerinin
belirlenmesi
amacıyla
yapılan
değerlendirme
sonucunda sürüngen türlerinin hiçbirisi bu listede yer almamaktadır.
Merkez Av Komisyonu„nun (AVL) 2013-2014 yılı listelerine göre yapılan
değerlendirme sonucu, türlerin hepsi Ek-Liste-I‟ de (Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca
Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları) yer almaktadır.
Tablo 9. Bölgedeki Sürüngenler
Latince Adı
Türkçe Adı
Bern
ERL
(IUCN)
Kaynak
Habitat
Mak
TESTUDINIDAE
Testudo graeca
Tosbağa
Ek II
Vu
Gözlem
TaĢlı araziler,
bağ, bahçe
araları
Ek I
EMYDĠDAE
Emys orbicularis
Benekli
kaplumbağa
Ek II
L
Gözlem
GEKKONĠDAE
Hemidactyl
Us turcicus
Ev Kelerleri
-
-
Gözlem
Hemidactyl
Us turcicus
GeniĢ
Parmaklı
Keler
Ek III
Nt
Literatür
AGAMĠDAE
Agama. stellio
Dikenli keler
Ek II
Nt
Literatür
LACERTIDAE
Ophisops
Elegans
Tarla
kertenkelesi
Ek II
Nt
Literatür
Kör yılan
Ek III
Nt
Literatür
Okyılanı
Ek III
-
Literatür
TYPHLOPIDAE
Thyplops
vermicularis
COLUBRĠDAE
Coluber
najadum
53
Durgun ve
akarsular
Lis-I
Lis-I
TaĢların altında
ve kayalar
arasında bulunur,
evlerde
de yaĢarlar
toprak ve taĢlık
alanlarda
Az bitkili açık
alanlar
Kurak kumul ve
taĢlı yerler
Sıcak, taĢlık ve
çalılık
biyotoplarda
Lis-I
Lis-I
Lis-I
Lis-I
Lis-I
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tabloda kullanılan kısaltmalar ve açıklamalar
R : Nadir (rare)
Vu : Vulnerable (zarar görebilir)
Nt : Yaygın, bol ve tehlikede değil
Ek-II : Sıkı korunan fauna türleri
Ek-III : Korunan fauna türleri
Ek-Liste-I : Çevre ve Orman Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları
Aves (KuĢlar)
Proje alanında varolan kuĢ türlerini belirlemek amacıyla 2013 Ağustos-Eylül ayları
içerisinde gözlem ve araĢtırmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Açık alan gözlemlerine ek olarak
civarda yaĢayan yöre sakinleri ile birebir görüĢmeler ve anket çalıĢmaları yapılmıĢ, ayrıca
literatür kontrolleri de tamamlanmıĢtır. Tüm bu çalıĢmaların sonucunda proje alanında
saptanan kuĢ türleri; bu türlerin bölgedeki bolluk dereceleri ile ulusal ve uluslar arası
tehlike/korunma durumlarını gösteren bir envanter tablosu oluĢturulmuĢtur. Alanda
kaydedilen kuĢ türlerinin karĢı karĢıya bulundukları tehdit dereceleri incelenerek, IUCN
(Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) tarafından hazırlanmıĢ olan European Red List‟e
göre değerlendirilmiĢ; bu listelerdeki simgeler aracılığı ile aynı tabloda gösterilmiĢtir.
Ayrıca gözlem yapılan alanlarda saptanan kuĢ türleri Bern SözleĢmesi‟nin fauna için
hazırlanmıĢ olan ek listelerine (Ek-II ve Ek-III) göre de değerlendirilmiĢtir.
Proje alanı ve yakın çevresinde 15 m kuĢ türü kaydedilmiĢtir. Bu türlerin tümü proje
alanı sakini olmayıp bazıları yakın çevrede, bazıları da alan üzerinden geçerken
kaydedilmiĢ olan türlerdir.
Proje alanı ve yakın çevresinde varolduğu belirlenen 64 kuĢ türünden, 43 tanesi
Bern Listesi Ek II‟de; 12 tanesi ise Ek III‟de mevcut olan türlerdir. Merkez Av Komisyonu
„nun (AVL) 2013-2014 yılı listelerine göre yapılan değerlendirme sonucu, bu türlerin 48
tanesi Ek-Liste-I‟de (Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban
Hayvanları), 6 tanesi Ek-Liste-II‟de (Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av
Hayvanları), 8 tanesi de Ek-Liste-III‟de (Merkez Av Komisyonunca Avına Belli Edilen
Sürelerde Ġzin verilen Av Hayvanları) yer almaktadır. Tüm bunlara ek olarak, Kiziroğlu
„Türkiye KuĢları Kırmızı Listesi‟n (Species List in Red Data Book)„deki tablo baz alınmıĢtır.
Tablo, uluslar arası sistematik kurallara göre hazırlanmıĢ olup, türlerin sistematikteki yeri,
korunma durumları tabloda bazı semboller ile ifade edilmiĢtir. Bu semboller ve karĢılıkları
tablonun altında verilmiĢtir.
54
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tablo 10. KuĢ Türleri
Türadı
(Species)
AVES
CICONIIFORMES
CICONIIDAE
Ciconia ciconia
Türkçe Adı
Habitat
MAK
IUCN
Bern
Leylek
Az ağaçlı büyük ovalar, sulanmıĢ
karalar, pirinç
tarlaları, rutubetli çayırlıklar, taĢkın
araziler
I
LC
II
Kerkenez
Orman tundralarında, nehir
vadilerinde,
çiftliklerde, yaylalarda, ovalıklarda,
ormanlar,
ağaçsız sulak alanlar
I
LC
II
Kumru
ġehirlerde, ormanlıklarda, yuva
kurmak için
müsait çalılıklar, da
II
LC
III
Ev Kırlangıcı
Doğal kayalık yüzeylerde, Ģehirlerde,
uçurumlarda, su yakınlarında
I
-
II
Bülbül
Ovalarda, vadilerde, suya yakın olan
alanlarda,
sıcak vadi eteklerinde, insan
yerleĢimine yakın
alanlarda, çalılıklarda, ormanlarda,
dağ
nehirlerinin galerilerinde
I
LC
II
Çıvgın
Ovalık ormanlarda, parkalarda, çalılıklı
geniĢ
bahçelerde
I
LC
II
Saksağan
Ağaçlı veya ağaçsız alanlarda,
çalılıklarda, sulak
alanlarda, Ģehirlerde,
III
LC
-
FALCONIFORMES
FALCONIDAE
Falco
tinnunculus
COLUMBIFORMES
COLUMBIDAE
Streptopelia
decaocto
PASSERIFORMES
HIRUNDINIDAE
Delichon urbica
TURDINAE
Luscinia
megarhynchos
SYLVUNAE
Phylloscopus
collybita
CORVIDAE
Pica pica
Av Komisyonu Ek Listelerinin Açıklamaları
EK Liste 1; Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı‟nca koruma altına alınan yaban
hayvanları
EK Liste 2; Merkez Av Komisyonu‟nca koruma altına alınan av hayvanları
EK Liste 3; Merkez Av Komisyonu‟nca avına belli edilen sürelerde izin verilen av
hayvanları
II- Kesin Olarak Koruma Altına Alınan Türler
• Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme Ģekilleri,
55
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
• Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip
etmek,
• Yabani faunayı bu sözleĢmenin amacına ters düĢecek Ģekilde özellikle üreme,
geliĢtirme ve kıĢ uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek,
• Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boĢ dahi olsa
bu yumurtaları alıkoymak,
• Fauna türlerinin canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti
yasaktır.
III- Korunan Fauna Türleri
• Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaĢtırmak amacıyla uygun
durumlarda geçici veya bölgesel yasaklama. Kapalı av mevsimleri ve diğer ulusal esaslar
(Merkez Av Komisyonu kararları).
Yukarıdaki fauna listelerinde belirtilen ve Bern SözleĢmesi ile koruma altına alınan
türler ve diğer yaban hayatı türleri üzerine bu faaliyet ile; bu türlerin avlanması, kasıtlı
olarak öldürülmesi veya alıkonulması, yumurtalara zarar verilmesi gibi etkiler kesinlikle
söz konusu değildir. Söz konusu faaliyette iĢletme aĢamasında Orman ve Su ĠĢleri
Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararlarına, Bern SözleĢmesi hükümlerine, 4915 sayılı
Kara Avcılığı Kanunu ve Yönetmelikleri ile 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerine
uyulacaktır.
Proje alanı ve yakın çevresinde milli parklar, tabiat parkları, sulak alanlar, tabiat
anıtları, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı koruma alanları, yaban hayatı yetiĢtirme
alanları, kültür varlıkları, tabiat varlıkları, sit ve koruma alanları, Boğaziçi Kanuna göre
koruma altına alınan alanlar, biyogenetik rezerv alanları, biyosfer rezervleri, özel çevre
koruma bölgeleri, özel koruma alanları, turizm bölgeleri ve koruma altına alınmıĢ diğer
alanlar bulunmamaktadır.
Proje
alanı
ve
etki
alanında
sulak
alanlar
kapsamında
korunan
alan
bulunmamaktadır. Ġl genelinde Bakanlar Kurulu tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri”
olarak tespit ve ilan edilen alanlar bulunmamaktadır.
Proje alanı ve etki alanının çevresinde sit alanları yer almaktadır. Proje alanına en
yakın sit alanı olarak tescil edilmiĢ alan, kuĢuçuĢu 3 km güneyinde yer alan Misis Höyüğü,
Misis Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı, Misis Mozaik Alanı ve Misis Kervansarayı‟dır. Bahsi
56
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
geçen saha proje sahasına 3 km mesafede uzaklıkta yer aldığından dolayı, projeden
olumsuz etkilenmesi söz konusu olmayacaktır.
Proje alanı Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesinde faaliyet sahibine ait mevcut
bina olup, bu sebepten faaliyet alanı ve yakın çevresindeki ekosisteme projeden
kaynaklanacak olumsuz herhangi bir etki beklenmemektedir. Bölge genelinde uzun
yıllardan beri sanayi yatırımları yapılmaktadır. Sanayi Bölgeleri olarak ilan edilen alanların
bir arada bütün oluĢturmaları, parça parça farklı bölgelerde yer alan yatırımlara kıyasla
ekosistemler açısından daha yararlıdır. Ancak faaliyete iliĢkin yasalarda yer alan bütün
yönetmeliklere ve hükümlere uyulmalıdır. Proje kapsamında da faaliyete iliĢkin yasal
bütün önlemler alınacak olup, faaliyetten kaynaklanacak doğrudan ve dolaylı etkilerin,
biyotoplar, bitki örtüsü, habitat ve faunanın üzerinde ve nesillerinin devamı açısından
menfi bir etki oluĢturmayacağı düĢünülmektedir.
III.6. Meteorolojik ve Ġklimsel Özellikler
Bölgenin Genel Ġklimsel ġartları
Faaliyet alanının bulunduğu alanın iklimsel özellikleri incelenirken Meteoroloji
Genel Müdürlüğü Adana Meteoroloji Ġstasyonu 1970–2011 gözlem kayıtları kullanılmıĢtır,
Ġstasyon deniz seviyesinden 20 m yükseklikte, 37 kuzey enlemi, 35 doğu boylamında
bulunmaktadır.
Kıyılarda yazları sıcak ve kurak, kıĢları ılık ve yağıĢlı Akdeniz iklimi, iç kesimlerde
ve yükseklerde kara iklimi görülür.
Basınç
Adana Meteoroloji Ġstasyonu 1970–2011 gözlem kayıtlarına göre bölgedeki yıllık
ortalama basınç 1010,4 hPa‟dır. Rasat sonuçlarına göre 42 yılda (1970–2011) ölçülen
maksimum basınç 1031,9 hPa‟dır. Minimum basınç ise 989,0 hPa‟dır. Adana Meteoroloji
Ġstasyonu 1970–2011 gözlem kayıtlarına göre bölgedeki basınç değerleri ve basınç
grafikleri aĢağıda verilmiĢtir.
57
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tablo 11. Basınç Değerleri
AYLAR
Ortalama Basınç
Maksimum Basınç
Minimum Basınç
( hPa )
( hPa )
( hPa )
Ocak
1015,8
1031,9
991,7
ġubat
1013,8
1030,2
991,9
Mart
1012,1
1026,1
989,0
Nisan
1009,8
1023,7
991,8
Mayıs
1008,9
1018,5
996,1
Haziran
1006,2
1014,2
995,0
Temmuz
1003,1
1011,5
994,6
Ağustos
1003,9
1010,5
995,8
Eylül
1007,8
1017,5
1000,0
Ekim
1011,8
1022,5
1000,2
Kasım
1014,9
1027,2
996,5
Aralık
1016,2
1031,7
989,3
YILLIK
1010,4
1031,9
989,0
1040
Basınç ( hPa )
1030
1020
1010
Ortalama Basınç ( hPa )
1000
990
Maksimum Basınç ( hPa )
980
Minimum Basınç ( hPa )
970
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
960
Aylar
ġekil 20. Basınç Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
Sıcaklık
Adana Meteoroloji Ġstasyonu 1970 – 2011 gözlem kayıtlarına göre bölgedeki yıllık
ortalama sıcaklık 19,1 °C‟dir. Rasat sonuçlarına göre 42 yılda (1970–2011) ölçülen
maksimum sıcaklık 44,0 °C‟dir ve 1978 yılı Temmuz ayında görülmüĢtür. Minimum
sıcaklık ise -6,4 °C ile 1997 yılının ġubat ayında kaydedilmiĢtir. Adana Meteoroloji
Ġstasyonu 1970 – 2011 gözlem kayıtlarına göre bölgedeki sıcaklık değerleri ve sıcaklık
grafikleri aĢağıda verilmiĢtir.
58
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tablo 12. Sıcaklık Değerleri
AYLAR
Ortalama Sıcaklık
Maksimum Sıcaklık
Minimum Sıcaklık
(°C )
(°C )
(°C )
Ocak
9,6
26,5
-4,2
ġubat
10,5
25,0
-6,4
Mart
13,6
32,0
-3,6
Nisan
17,6
37,5
-1,3
Mayıs
21,8
40,6
5,6
Haziran
25,7
41,3
13,7
Temmuz
28,2
44,0
16,8
Ağustos
28,5
43,8
16,8
Eylül
26,1
43,2
10,9
Ekim
21,6
39,4
4,8
Kasım
15,3
33,3
-1,0
Aralık
10,9
30,8
-3,5
YILLIK
19,1
44,0
-6,4
50
Sıcaklık ( 0C )
40
30
Ortalama Sıcaklık (°C )
20
Maksimum Sıcaklık (°C )
10
Minimum Sıcaklık (°C )
-10
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
0
Aylar
ġekil 21. Sıcaklık Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
YağıĢ
Adana Meteoroloji Ġstasyonu 1970 – 2011 gözlem kayıtlarına göre bölgedeki 42
yıllık yağıĢ değerleri ve yağıĢların grafiksel gösterimi aĢağıda verilmiĢtir. Bölgede yıllık
toplam yağıĢ ortalaması 637,3 mm bugüne kadar gözlemlenmiĢ maksimum günlük yağıĢ
miktarı ise 125,5 mm‟dir.
59
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tablo 13. YağıĢ Değerleri
AYLAR
Toplam YağıĢ Ortalaması (mm)
Maksimum YağıĢ (mm)
Ocak
101,6
125,5
ġubat
83,3
69,3
Mart
60,2
65,0
Nisan
57,7
100,4
Mayıs
42,5
78,8
Haziran
18,5
106,2
Temmuz
8,6
51,0
Ağustos
6,2
48,4
Eylül
14,6
50,5
Ekim
44,5
90,3
Kasım
78,4
112,4
Aralık
121,2
123,2
YILLIK
637,3
125,5
YağıĢ Miktarı ( mm )
140
120
100
80
Toplam Yağış Ortalaması (mm)
60
Maksimum Yağış (mm)
40
20
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
0
Aylar
ġekil 22. YağıĢ Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
Standart Zamanlarda Gözlemlenen En Büyük YağıĢ Değerleri, YağıĢ ġiddet-SüreTekerrür Eğrileri Ek 22‟de verilmiĢtir.
Nem
Adana Meteoroloji Ġstasyonu 1970 – 2011 gözlem kayıtlarına göre bölgedeki yıllık
ortalama nem % 66,4 minimum nem ise % 2‟dir. Bağıl nemin aylara göre değiĢimi ve aylık
değiĢimlerin grafiksel gösterimi aĢağıda verilmiĢtir.
60
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
AYLAR
Ortalama Nem %
Minimum Nem %
Ocak
65,2
3
ġubat
64,9
5
Mart
66,2
3
Nisan
67,5
2
Mayıs
66,8
2
Haziran
67,3
5
Temmuz
70,6
11
Ağustos
70,6
10
Eylül
65,3
2
Ekim
61,4
3
Kasım
64,1
3
Aralık
67,2
4
YILLIK
66,4
2
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ortalama Nem %
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Minimum Nem %
Ocak
Nem ( % )
Tablo 14. Nem Değerleri
Aylar
ġekil 23. Nem Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
Sayılı Günler (Kar YağıĢlı, Kar Örtülü, Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günler
Sayısı)
Adana Meteoroloji Ġstasyonu 1970 – 2011 gözlem kayıtlarına göre bölgede
ortalama kar yağıĢlı gün sayısı 0,2 gün, kar örtülü gün sayısı ise yoktur. Bölgede ortalama
sisli gün sayısı 6,6 gün, ortalama dolulu gün sayısı 1,8 gün, ortalama kırağılı gün sayısı
9,1 gün, ortalama orajlı gün sayısı 32,5 gün‟dür. Adana Meteoroloji Ġstasyonu 1970 – 2011
gözlem kayıtlarına göre bölgedeki sayılı günler verileri ve grafiksel gösterim aĢağıda
verilmiĢtir.
61
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tablo 15. Sayılı Günler Değerleri
Kar YağıĢlı
Günler
Sayısı
0,1
0,1
0,0
0,0
0,2
AYLAR
Ocak
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
Kar Örtülü
Günler
Sayısı
0,0
0,0
Ortalama
Sisli Günler
Sayısı
0,8
0,6
1,0
0,9
0,7
0,4
0,5
0,1
0,1
0,1
0,2
1,2
6,6
Ortalama
Dolulu Günler
Sayısı
0,1
0,2
0,4
0,3
0,3
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
1,8
Ortalama
Kırağılı
Günler Sayısı
3,5
2,1
0,7
0,1
0,1
0,0
0,0
0,3
2,3
9,1
Ortalama
Orajlı Günler
Sayısı
1,7
1,9
3,6
3,8
4,3
2,9
0,9
0,9
2,7
4,7
2,8
2,3
32,5
0,12
Gün Sayısı
0,1
0,08
0,06
0,04
Kar Yağışlı Günler Sayısı
0,02
Kar Örtülü Günler Sayısı
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
0
Aylar
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Ortalama Sisli Günler Sayısı
Ortalama Dolulu Günler Sayısı
Ortalama Kırağılı Günler Sayısı
Ortalama Orajlı Günler Sayısı
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Gün Sayısı
ġekil 24. Kar Örtülü ve Kar YağıĢlı Günler Sayısı Grafiksel Gösterimi
Aylar
ġekil 25. Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günler Değerleri Grafiksel Gösterimi
62
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Maksimum Kar Kalınlığı
Adana Meteoroloji Ġstasyonu 1970 – 2011 gözlem kayıtlarına göre bölgedeki
maksimum kar kalınlığı 1 cm‟dir. Adana Meteoroloji Ġstasyonu 1970 – 2011 gözlem
kayıtlarına göre bölgedeki maksimum kar kalınlığı verileri ve grafiksel gösterim aĢağıda
verilmiĢtir.
Tablo 16. Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri
AYLAR
Maksimum Kar Kalınlığı
Ocak
1
ġubat
-
Mart
-
Nisan
-
Mayıs
-
Haziran
-
Temmuz
-
Ağustos
-
Eylül
-
Ekim
-
Kasım
-
Aralık
-
YILLIK
1
1,2
Kar Kalınlığı
1
0,8
0,6
0,4
Maksimum Kar Kalınlığı
0,2
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
0
Aylar
ġekil 26. Kar Kalınlığı Değerleri Grafiksel Gösterimi
63
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
BuharlaĢma
Bölgede günlük maksimum açık yüzey buharlaĢması 21 mm, yıllık ortalama açık
yüzey buharlaĢması 1.674,6 mm olarak ölçülmüĢtür. Adana Meteoroloji Ġstasyonu gözlem
kayıtlarına göre bölgedeki buharlaĢma verileri ve grafiksel gösterimi aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 17. BuharlaĢma Değerleri
Ortalama Açık Yüzey
AYLAR
Maksimum Açık Yüzey
BuharlaĢması (mm)
BuharlaĢması (mm)
Ocak
48,6
8,7
ġubat
55,3
9,2
Mart
83,4
12,0
Nisan
115,8
11,0
Mayıs
166,0
14,0
Haziran
210,4
21,0
Temmuz
235,6
17,0
Ağustos
222,5
18,0
Eylül
174,8
13,0
Ekim
119,3
12,6
Kasım
66,6
12,0
Aralık
47,5
8,8
YILLIK
1.674,6
21
BuharlaĢma ( mm )
250
200
150
Ortalama Açık Yüzey
Buharlaşması (mm)
100
50
Maksimum Açık Yüzey
Buharlaşması (mm)
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Mart
Nisan
Şubat
Ocak
0
Aylar
ġekil 27. BuharlaĢma Değerlerinin Grafiksel Gösterimi
Rüzgâr
Adana Meteoroloji Ġstasyonu 1970 – 2011 gözlem kayıtlarına göre bölgedeki hâkim
rüzgâr yönü NNE ( kuzey-kuzeydoğu ) yönünde esmektedir. Diğer hâkim rüzgâr yönleri
64
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
incelendiğinde 2. derece hâkim rüzgâr yönü N ( kuzey ), 3. derece hâkim rüzgâr yönünün
SSE ( güney-güneydoğu) olduğu Adana Meteoroloji Ġstasyonu 1970 – 2011 gözlem
kayıtlarından tespit edilmiĢtir.
Tablo 18. Aylık ve Yıllık Rüzgâr Yönü
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
Ocak
7261 8177 3349 1909
889
876
720
959
544
483
407
478
349
270
472
2681
ġubat
5698 5857 3353 1707
914
951
711
1186
824
801
654
766
473
322
561
2577
Mart
4726 4978 2757 1965
944
1155 1085 2112 1605 1906
1494 1366
679
530
580
2361
Nisan
3568 3507 2079 1452
961
1367 1494 2788 2193 2588
1641 1412
712
530
625
2144
Mayıs
2255 2262 1477 1186
1049 1737 1911 3894 2992 3973
2025 1764
799
515
635
1719
Haziran
1144 1231
938
788
889
1736 2677 4542 3831 4709
2417 1806
630
498
454
962
Temmuz
553
556
416
446
651
1617 2582 5921 5311 5807
2717 1560
578
429
258
404
Ağustos
756
704
522
546
800
1551 2430 4693 5065 5947
2488 1507
519
522
278
590
Eylül
1796 2177 1544
805
1025 1335 1811 3487 3717 3606
2314 1548
788
614
507
1343
Ekim
4214 4236 2038 1210
1023 1414 1343 2507 2008 2175
1393 1350
775
618
823
2572
Kasım
5955 5681 2858 1534
961
1284
977
1481 1094
815
604
653
400
489
726
3110
Aralık
6923 7420 3377 1764
974
1191
756
712
540
404
457
314
362
691
3278
Yıllık
44849 46786 24708 15313 11080 16214 18497 34282 29869 33350 18558 14667 7016 5699 6610 23741
685
Tablo 19. Yönlere Göre Rüzgâr Hızı (m/sn)
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
Ocak
1,3
1,4
1,5
1,4
1,1
1,1
0,9
1,0
1,1
1,1
1,1
1,0
0,8
1,0
1,0
1,3
ġubat
1,4
1,6
1,5
1,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,4
1,5
1,3
1,2
1,0
0,9
1,2
1,4
Mart
1,3
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,4
1,5
1,8
1,8
1,3
1,0
1,0
1,0
1,2
Nisan
1,2
1,3
1,2
1,2
1,2
1,3
1,4
1,6
1,8
1,9
1,8
1,4
1,1
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0
1,1
1,2
1,5
1,6
2,0
1,9
1,5
1,2
1,1
0,9
1,0
0,8
1,0
1,0
1,5
1,7
2,1
2,0
1,8
1,5
1,5
1,0
1,1
Mayıs
1,0
1,0
1,0
Haziran
1,0
1,0
0,9
Temmuz
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
1,0
1,1
1,4
1,7
2,1
2,2
1,8
1,5
1,6
1,1
1,0
Ağustos
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,9
1,0
1,3
1,5
2,1
2,2
1,8
1,6
1,7
1,1
1,0
Eylül
0,9
1,0
0,9
0,9
0,8
0,9
1,0
1,2
1,4
1,8
1,8
1,5
1,1
1,5
1,0
1,0
0,9
Ekim
1,1
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,4
1,3
1,0
0,9
1,0
0,9
1,1
Kasım
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0
0,9
0,9
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,9
0,9
1,2
Aralık
1,2
1,3
1,4
1,3
1,0
1,0
0,9
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,2
Yıllık
1,1
1,2
1,2
1,1
1,0
1,1
1,1
1,3
1,4
1,7
1,6
1,3
1,1
1,2
1,0
1,1
Adana Meteoroloji Ġstasyonu 1970 – 2011 gözlem kayıtlarına göreyıllık, mevsimlik
ve aylık rüzgâr yönü ve yıllık rüzgâr hızı diyagramları aĢağıda gösterilmiĢtir.
65
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
10000
NNW
8000
NW
6000
WNW
4000
2000
W
0
ġubat
Esme Sayısı
Ocak
N
NNW6000
5000
NW
4000
3000
WNW
2000
1000
W
0
NNE
NE
ENE
E
WSW
SE
SSE
N
4000
NNW
3000
NW
NNE
NE
ENE
WNW
E
W
E
0
ESE
SE
SSW
SSE
S
NNE
5000
NNW
4000
NW
3000
WNW
2000
1000
W
0
NE
2000
ENE
1000
E
0
WSW
Esme Sayısı
Haziran
Esme Sayısı
N
N
NNE
NE
ENE
E
WSW
ESE
ESE
SW
SE
SSW
ENE
1000
SSE
SW
NE
2000
S
W
NNE
SW
SE
Mayıs
N
WSW
ESE
SW
Esme Sayısı
Nisan
Esme Sayısı
WSW
WNW
E
S
Mart
NNW4000
3000
NW
ENE
SSW
SSE
SSW
NE
ESE
S
NNW5000
4000
NW
3000
WNW
2000
1000
W
0
NNE
SW
SE
SSW
N
WSW
ESE
SW
Esme Sayısı
SE
SSW
SSE
SSE
S
S
ġekil 28. Ocak, ġubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Ayları Esme Sayısına Göre Rüzgâr Yönleri
66
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Temmuz
NNW6000
NW
4000
WNW
N
6000
NNW
NW 4000
NNE
NE
WNW
ENE
2000
W
Ağustos
Esme Sayısı
WSW
N
NNE
NE
ENE
2000
W
E
0
Esme Sayısı
E
0
WSW
ESE
ESE
SW
SW
SE
SSW
SE
SSW
SSE
SSE
S
S
Eylül
4000
NNW
3000
NW
N
NNE
1000
W
6000
NNW
NW
4000
NE
2000
WNW
Ekim
Esme Sayısı
0
WSW
SW
ENE
WNW
E
W
ESE
WSW
SE
SSW
SSE
Aralık
N
NNE
8000
NNW
6000
NW
NE
ENE
2000
0
WSW
SW
E
W
ESE
WSW
Esme Sayısı
N
NNE
NE
4000
WNW
SE
SSW
E
SW
Esme Sayısı
4000
W
ENE
S
Kasım
WNW
NE
ESE
S
NW
NNE
2000
SSE
NNW6000
N
0
SE
SSW
Esme Sayısı
ENE
2000
E
0
ESE
SW
SSE
SE
SSW
S
SSE
S
ġekil 29. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Ayları Esme Sayısına Göre Rüzgâr Yönleri
67
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tablo 20. Mevsimlik Rüzgâr Yönü
N
Ġlkbahar
Yaz
NNE
NE
ENE
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
10549 10747 6313 4603
2954 4259 4490 8794 6790 8467
2453 2491
2340 4904 7689 15156 14207 16463 7622 4873 1727 1449
1876 1780
Sonbahar 11965 12094 6440 3549
KıĢ
E
19882 21454 10079 5380
WNW
5160 4542 2190 1575 1840 6224
1956
2777 3018 2187 2857 2053 1824
1465 1701 1136
Esme Sayısı
NNE
20000
NNW
NW 15000
10000
WNW
5000
W
0
NE
ENE
E
0
WSW
ESE
SW
954
N
NNE
NE
ENE
E
WSW
SE
ESE
SW
SSE
1724 8536
Esme Sayısı
Yaz
N
SSW
990
4311 3551 1963 1721 2056 7025
5000
W
NNW
3009 4033 4131 7475 6819 6596
Ġlkbahar
15000
NNW
NW 10000
NW
SE
SSW
S
SSE
S
Sonbahar
15000
NNW
NW 10000
WNW
N
NNE
30000
NNW
NW 20000
NE
ENE
5000
W
KıĢ
Esme Sayısı
0
WSW
SW
WNW
E
W
ESE
WSW
N
NNE
NE
ENE
10000
E
0
ESE
SW
SE
SSW
Esme Sayısı
SE
SSW
SSE
SSE
S
S
ġekil 30. Ġlkbahar, Yaz, Sonbahar, KıĢ Mevsimleri Esme Sayısına Göre Rüzgâr Yönleri
68
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
60000
NNW
NW 40000
WNW
N
NNW 2
1,5
NW
1
WNW
0,5
W
0
NNE
NE
ENE
20000
W
Yıllık
Esme Sayısı
Yıllık
E
0
WSW
ESE
SW
N
NNE
NE
ENE
E
WSW
SE
SSW
Hız ( m/sn )
ESE
SW
SSE
SE
SSW
S
SSE
S
ġekil 31. Yıllık Esme Sayısına Göre Rüzgâr Yönleri ve Hızları
Rüzgâr Hızı ve Yönü
Adana Meteoroloji Ġstasyonu 1970 – 2011 gözlem kayıtlarına göre bölgede, 42
yıllık rasat süresi boyunca en hızlı esen rüzgârın NNE (kuzey-kuzeydoğu) yönünden 35,1
m/sn hızla estiği gözlemlenmiĢtir. 42 yıllık rasat değerlerine göre yıllık ortalama rüzgâr hızı
1,5 m/sn‟dir. Aylık ve yıllık temelde ölçülen rüzgâr yön ve hız sayıları ile grafiksel gösterimi
aĢağıda verilmiĢtir.
Tablo 21. Yıllık ve Aylık Rüzgâr Dağılımı
Ortalama
Maksimum
Maksimum
Rüzgâr Hızı
Rüzgâr Yönü
Rüzgâr Hızı
Ocak
1,4
W
23,5
ġubat
1,5
NNE
35,1
Mart
1,5
NNE
34,9
Nisan
1,5
E
30,9
Mayıs
1,6
E
24,9
Haziran
1,7
SSW
23,0
Temmuz
1,8
WSW
20,0
Ağustos
1,6
N
25,0
Eylül
1,4
WNW
22,7
Ekim
1,2
W
23,8
Kasım
1,1
SW
25,8
Aralık
1,3
W
27,0
Yıllık
1,5
NNE
35,1
69
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ortalama Rüzgâr Hızı
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Ocak
Maksimum Rüzgâr Hızı
Şubat
Ruzgar Hızı ( m/sn )
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Aylar
ġekil 32. Ortalama ve Maksimum Rüzgâr Hızları
Ortalama Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgârlı Gün Sayısı
Bölgede fırtınalı günler sayısı ortalaması 2,9 kuvvetli rüzgârlı günler sayısı ortalaması
24,3‟tür. Aylık ve yıllık ortalama fırtınalı ve kuvvetli rüzgârlı günlere ait değerler ile grafiksel
gösterim aĢağıda verilmiĢtir.
3,5
Sayılı Günler
3
2,5
2
Fırtınalı Günler Sayısı
Ortalaması
1,5
1
Kuvvetli Rüzgârlı Günler
Sayısı Ortalaması
0,5
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
0
Aylar
ġekil 33. Fırtınalı Günler Sayısı ve Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı Ortalaması
70
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
III.7. Toprak Özellikleri
Adana Ġli'nin topraklarının büyük bölümü kalkersiz kahverengi topraklar sınıfına
girmektedir. Alanı geniĢ olan diğer topraklar, kalkersiz kahverengi orman toprakları ile
kırmızı Akdeniz topraklarıdır. Akarsu havzalarının düz bölümlerini oluĢturan alüvyonel
araziler geniĢ bir alanı kapsamaktadır. Geriye kalan topraklar ise kahverengi orman
toprakları, kırmızı Akdeniz toprakları, rendzina toprakları ve organik topraklarıdır.
Proje sahası organize sanayi bölgesinde yer almakta olup, bölge 1973 yılında
sanayi alanı olarak ilan edilmiĢtir. ÇalıĢma alanına en yakın tarım alanı 2,5 km güneyinde
yer almaktadır. Tarım alanında hububat tarımı yapılmaktadır. Ġlin genel toprak yapısında
çeĢitli büyük toprak grupları oluĢmuĢtur. Büyük toprak gruplarının yanı sıra tarımsal
kullanıma uygun olmayan arazi tipleri de görülmektedir. Adana ilindeki büyük toprak
grupları; Alüviyaller, hidromorfik alüviyaller, alüviyal sahil bataklıkları, kolüviyaller, organik
topraklar, kahverengi orman toprakları, kireçsiz kahverengi orman toprakları, kırmızı
kahverengi Akdeniz toprakları, kireçsiz kahverengi topraklar, rendzinalar, vertisoller,
regosoller, bazaltik topraklar, ırmak taĢkın yatakları, sahil kumulları ile çıplak kaya ve
molozlardır.
Ana madde, iklim, topoğrafya, bitki örtüsü ve zamanın etkisi ile Adana Ġlinde çeĢitli
büyük toprak grupları oluĢmuĢtur. Büyük toprak gruplarının yanı sıra toprak örtüsünden ve
profil geliĢmesinden yoksun bazı arazi tipleri de görülmektedir. Ġldeki büyük toprak
grupları, özellikleri ve dağılımı aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır.
Aluviyal Toprakları
Bu topraklar akarsular tarafından depolanan materyaller üzerinde oluĢan A, C
profil genç topraklardır. Mineral birleĢimleri akarsu havzasının litolojik birleĢimi ile jeolojik
periyotlar da yer alan toprak geliĢimi sırasındaki erozyon ve birikme devirlerine bağlı olup
heterojendir. Profillerinde horizonlaĢmaya hiç yok, yada çok az belirgindir. Buna karĢılık
değiĢik özellikte katlar görülür, çoğu yukarı arazilerden yıkanan kireçce zengindir. Aluviyal
topraklar, bünyelerine veya bulundukları bölgelere veya evrim devrelerine göre
sınıflandırılırlar. Bunlardan üst toprak alt toprağa belirsiz olarak geçiĢ yapar. Ġnce bünyeli
ve taban suyu yüksek olanlarda düĢey geçirgenlik azdır. Yüzey nemli ve organik maddece
zengindir. Alt toprakta hafif seyreden bir indirgenme olayı hüküm sürer. Kaba bünyeliler iyi
drene olduğundan yüzey katları çabuk kurur. Üzerindeki bitki örtüsü iklime bağlıdır.
71
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Bulundukları iklime uyabilen her türlü kültür bitkisinin yetiĢtirilmesine elveriĢli ve üretken
topraklardır.
Adana Ġlinde geniĢ aluviyal topraklar, Kozan, Ceyhan ve Yüreğir ovalarında
bulunmaktadır. Adana ilinde aluviyal topraklar 342.959 hektardır.
Hidromorfik Aluviyal Topraklar
Hidromofik aluviyal araziler yılda 3-9 ay devamlı yaĢ olan arazilerdir. Alüviyalların
devamı niteliği olup çevreden sık sık su almalarından dolayı uzun süre yaĢtırlar. Genelde
deniz seviyesinde olduklarından drenajları mümkün olmamaktadır. Drene edilebildikleri
takdirde çayır veya suyu seven yem bitkileri yetiĢtirilebilir. Genelde tuzlu ve sodiktirler.
Adana Ġlinde KarataĢ dolayının çevresinde ve Yumurtalık Körfezi kıyısında bulunurlar.
Kapladıkları alan toplam 17.236 hektar.
Kolüviyal Topraklar
Dağlık ve tepelik arazilerin eteklerinde dar vadi tabanlarında yer çekimi ve küçük
akıntılarla sürüklenmiĢ zerre büyüklüğüne göre kolüviyal toprakları oluĢturur. Ġlde değiĢik
yükseltilerde ve değiĢik iklim kesimlerinde bu toprağa rastlanır. Bitki örtüsü de buna bağlı
olarak otlaktan çalı ve ormana kadar değiĢir. TaĢlılığın problem olmadığı yerlerde açılacak
iĢlemeli tarıma alınmıĢtır. Toroslarda sarp engebeler arasında sıkıĢmıĢ yerleĢim
noktalarının dolaylarında kolüviyal topraklar çok değerlidir. Buralarda toprak Ģekillenerek
meyve ve sebze tarımında kullanılır.
Organik Topraklar
Profilinde yüksek derecede organik madde muhtevasına sahip olan topraklardır.
Mineral topraklar da organik maddeye sahiptir. Fakat bu miktar eserinden baĢlamak üzere
% 20-25‟e kadar çıkabilir. Organik topraklar da ise bu miktar profilindeki kil miktarına bağlı
olarak % 20-25‟den daha fazla olup % 95‟e kadar çıkabilir. Organik topraklar 86 hektarla
Ġlin en az alanını kaplar. Kahverengi Orman Toprakları yüksek kireç içeriğine sahip ana
madde üzerinde oluĢurlar. Profilleri A (B) C Ģeklinde olup horizonlar birbirine tedricen
geçiĢ yaparlar. Bunlarda A horizonu çok geliĢmiĢ olduğundan iyice belirgindir. Koyu
kahverenginde ve dağılgandır. Reaksiyonu genellikle kalevi bazen de nötrdür. B
horizonlarında renk açık kahve ile kırmızı arasında değiĢir. Bu gruptaki topraklarda toprak
derinliği sığ ve çok sığdır. Haritalama birimleri arasında çok dik ve sarp olanlar büyük
72
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
kısmını kaplar. TaĢlılık, kayalık ve Ģiddetli erozyon problemdir. Orman ve otlak olarak
değerlendirilir. Dik ve orta eğimli birimler dağlık arazi içinde sırtlar, boyunlar ve dar etekleri
kaplarlar. Büyük yüzde teĢkil etmezler. Yükseltinin elverdiği kesimlerde kuru tarım ve
meyve yetiĢtirmede kullanılır. Adana ilinde bu topraklara her ilçede rastlanır.
Kırmızı Akdeniz Toprakları
Kırmızı Akdeniz Toprakları seki ve yüksek arazilerde kristal kireç taĢı üzerinde
oluĢmuĢlardır.
OluĢumunda
kireç
yıkanmıĢ,
sıcak
kurak
yaz
döneminde
yükseltgenmesiyle yerinde demir (3) oksit birikimi iĢlemleri etkindir. Organik madde hızlı
ayrıĢtığından toprakta düĢük seviyededir. Toprak gövdesi (AB), çoğunlukla doğrudan
doğruya sert kireç taĢı üzerinde oturur. Bazı hallerde arada ince, yumuĢak kireç katı
vardır. TaĢlılık ve kaya çıkıĢları yaygındır. ġiddetli aĢınım etkinse toprak yalnız kaya
çatlaklarında ve küçük çukurlarda bulunur. KireçtaĢı çimentolu ve kristal kalker çakıl
konglomeralar üzerinde de buna benzer toprak oluĢmuĢtur. Ġkinciler daha düĢük eğimli ve
tabana daha yakın pozisyonlarda oluĢmuĢtur, toprak daha derindir, kırmızı kahverengi
akdenizler, kırmızı çayır topraklarına geçiĢ olarak düĢünülebilir. Kırmızı Akdenizlerin doğal
örtüsü Akdeniz iklimine öz çalı-maki topluluğudur. Pınarlı (Q ile X ) ve meĢe (Quercus)
topluluğunun baskın türleridir. Kıyıdan uzaklaĢtıkça meĢe yaygınlaĢır, bu örtü içinde incir,
dut, zeytin serpilmiĢtir. PH nötr ve hafif baziktir.
Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları
Toprağın organik madde kapsamı ortadır, derinlikle düzenli Ģekilde azalır pH 7,37,6 arasındadır. Su ve besin tutma sığası ortadır, bazla doyma yüksektir. DeğiĢken
katyonlar içerisinde Ca++ ve Mg++ baskındır. Bu toprakların en geniĢ yayılımı
gösterdikleri alan Adana Ģehrinin çevresidir. Doğuda, Adana-Ceyhan yolu ile AdanaKozan yolu arasındaki arazilerde Kırmızı Akdeniz toprakları ile birlikte bulunurlar. Ana
maddeleri konglomera veya marno kalkerdir, batıdaki yayılım alanı da Adana-Karaisalı
yolunun baĢlangıcı ile yolun güneyindedir.
Adana ilinde bu topraklar 68.868 hektarı I. Sınıf, 10.273 hektarı II. Sınıf, 3991
hektarı III. Sınıf, 6367 hektarı IV. Sınıf, 206 hektarı V. Sınıf, 19.241 hektarı VI. Sınıf,
19.912 hektarı VII. sınıftır.
73
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Kireçsiz Kahverengi Topraklar
A (B) C profilli topraklardır. Kahverengi veya açık kahverengi dağılabilir üst toprağa
ve soluk kırmızımsı kahverengi B horizonuna sahiptir. B horizonu dahil solum
sulandırılmıĢ asitle muamelede köpürme göstermez. Genellikle yıkanma mevcut olup üst
toprak alt toprağa nazaran daha asidik bir karakter arz eder. Alt toprakta kalevilik hakimdir
bazı durumlarda alt toprakta çok az olarak serbest karbonatlar görülebilir.
Rendzina Topraklar
YumuĢak veya parçalı kireçtaĢı üzerinde hafif kireç yıkanımı ve organik madde
birikimiyle oluĢmuĢ zayıf A1 ve altında C veya R katlarından ibaret Rendzinalar intrazonal
topraklardır. Gri renkli olan A1 de kireç yıkanımı çok azdır. A1 i oluĢturan asıl iĢlem
ayrıĢma ve organik madde birikimidir. Ancak, kurak-sıcak yaz dönemi dolayısıyla ayrıĢma
hızlıdır ve toprakta organik madde yüksek değildir. A1 in altında yumuĢak yahut parçalı
kireç taĢı katı (C yada R) gelir. Ġldeki rendzina toprakları, Ġçel-Tarsus travertenleri üzerinde
oluĢmuĢtur, Karaisalı ilçesinin güneyinde ve Ġçel Ġline komĢudur. Kapladıkları alan 906
hektar olup bunun 260 hektarı II. Sınıf, 238 hektarı IV. Sınıf, 408 hektarı VII. Sınıftır.
Vertisol Topraklar
A C profilli topraklardır. A horizonunu kalın, koyu renkli fakat organik madde miktarı
nisbi olarak düĢüktür ve kalsiyum karbonat ihtiva edebilir. A horizonun yukarı kısımları
kuru iken granüler yapıda ve çoğu halde çatlaktır. A‟nın alt kısımları ekseri prizmatik yapı
gösterir bariz olarak yıkanma ve birikme horizonları yoktur. Vertisoller ağır bünyeli
topraklardır, kil fraksiyonun da % 30‟dan fazla ĢiĢme büzülme kabiliyetine sahip killer
bulunduğundan ıslanma veya kurumalarla ĢiĢer veya büzülürler. Bu ameliye neticesinde
bu toprakların birçoğunun yüzeyinde karakteristik olarak self malçing (tabii malç) denilen
gevĢek granüler yapı ile gilgai denilen ve daha ziyada düz veya düze yakın meyillerdeki
birçok ufak çöküntü ve kabarıntıların meydana getirdiği mikrorolıyef görülür. Adana Ġlinde,
Merkez ve Ceyhan‟da görülürler. Kapladıkları alan 881 hektar olup 647 hektarı II. sınıf,
234 hektarı IV. Sınıftır.
Regosol Topraklar
Regosol topraklar A ve C horizonlu Azonal topraklardır. Bağlantısız sedimentler
üzerinde oluĢmuĢ çok az profil geliĢmesi gösteren kültür yapılan alanlarda zorlukla teĢhis
74
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
edilebilen A horizonuna sahiptirler. Ġldeki regosoller kumlu sedimentler üzerinde
geliĢmiĢler ve bütün özelliklerini bu ana maddeden almıĢlardır. Renk genellikle soluk veya
açık kahverengidir. Organik maddece fakirdirler. Adana ilinde Regosol topraklar KarataĢ
ve
Yumurtalık
ilçelerinde
sahil
kumullarının
arkasında
bulunurlar.
Ondüleli
bir
topografyaya sahiptirler. 3494 hektarlık bir alan kaplarlar, arazi sınıf IV. Sınıftır.
Bazaltik Topraklar
Bu toprakların özellikleri aynı iklim Ģartları altında kireç taĢları üzerinde teĢekkül
etmiĢ olan Kahverengi ve Kırmızı Topraklara oldukça benzerlik gösterir.
Genellikle orta derin profile sahip olan Bazaltik Topraklar, ağır killi olup, iyi bir profil
göstermezler. A horizonunun yapısı granülerden blok yapıya kadar değiĢir. B horizonu
genellikle A horizonundan daha ince bünyeli ve blok yapılıdır, fiziksel özellikleri kalker
üzerinde teĢekkül etmiĢ olan topraklardan daha iyi değildir. Bazaltik topraklara Adana
ilinde, Ceyhan ilçesinde rastlanmıĢtır. Toplu olarak 3075 hektarlık bir alanı kaplarlar ve
VII. Sınıf arazidirler.
Çıplak Kaya ve Molozlar
Kahverengi orman, kireçsiz kahverengi orman ve kırmızı Akdeniz toprak kuĢakları,
haritalanabilir geniĢlikte olmayan kaya çıkıĢları halinde, yahut arada toprak örtüsü
bulunduğu için bu grupların çok sığ, taĢlı birimlerine sokulmuĢ geniĢ çıplak kaya yüzeyleri
bulunur. Toroslar da özellikle sert kalker oluĢumları bu niteliktedir. Çıplak kayalıkların
eğlence, av ve su toplama alanı olarak değerleri vardır. VIII. sınıftırlar ve ilde 67.568
hektar yer kaplarlar.
Ġldeki toprakların kullanma kabiliyetine göre sınıflanması ve bu sınıfların miktarları
Tablo 22‟de verilmiĢtir.
Tablo 22. Adana Ġlinin Toprak ĠĢlemeli Tarıma ElveriĢli Arazileri
Arazi Sınıfı
Miktarı (ha)
I.Sınıf Arazi
198.000 hektar
II.Sınıf Arazi
85.000 hektar
III.Sınıf Arazi
117.000 hektar
IV.Sınıf Arazi
69.000 hektar
(V.,VI., Ve VII.Sınıf
821.000 hektar
Tarıma ElveriĢsiz Araziler
113.000 hektar
75
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Adana Ġli, Sarıçam Ġlçesi, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Vatan Caddesi,
No: 4 adresinde bulunan 115 ada, 14 Parsel içerisinde yer alan Oğuz Tekstil Sanayi ve
Ticaret A.ġ.‟ne ait KumaĢ Boyama ve KumaĢ Dokuma Tesisi 2007 yılında kurulmuĢtur.
Toplam arazi 38.747,33 m2 olup, 24.752 m2‟lik kapalı alanda üretim yapılmaktadır.
Ayrıca planlanan projenin yapılacağı alan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
115 ada, 14 parselde yer almakta olup, bölge 1973 yılında organize sanayi bölgesi olarak
ilan edilmiĢtir. Bu sebeple kullanılması planlanan arazinin tarım, rekreasyon vb. özelliği
bulunmamaktadır. Bu sebeple hiçbir sorun teĢkil etmemektedir.
Adana ilinde, dağlık arazi ve yağıĢın fazla olması nedeniyle su erozyonu en önemli
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorundan çok az etkilenen veya hiç etkilenmeyen
alanlar çoğunlukla aluviyal ve hidromorfik aluviyal topraklardan oluĢan taban arazilerdir.
Bunlar ırmak taĢkın yatakları, kıyı kumulları, çıplak kayalıklar, yoğun yerleĢim alanları ve
su yüzeyleridir. Ġldeki I. sınıf su erozyonu 407.587 hektarla % 25.3, II. sınıf su erozyonu
205.217 hektarla % 12.7, III. sınıf su erozyonu 592.420 hektarla % 36.8, IV. sınıf su
erozyonu 403.262 hektarla ilin % 25.0‟ında görülmektedir. Kuru tarım arazilerinin 127.004
hektarında orta Ģiddetli, 109.921 hektarında Ģiddetli 11.972 hektarında çok Ģiddetli
erozyon mevcuttur. Sulu tarım arazilerinin 41.834 hektarında orta Ģiddetli, 5.490
hektarında Ģiddetli, 242 hektarında çok Ģiddetli erozyon olasılığı bulunmaktadır.
Bağ-bahçe arazilerinin 1785 hektarında orta Ģiddetli 3.443 hektarında Ģiddetli,
1.033 hektarında çok Ģiddetli erozyon vardır. Özel ürün arazilerinin 699 hektarında orta
Ģiddetli, 520 hektarında Ģiddetli erozyon olasıdır. Mera arazilerinin 3.804 hektarında orta
Ģiddetli, 20.784 hektarında Ģiddetli, 42.454 hektarında çok Ģiddetli erozyon zararı vardır.
Orman ve fundalık arazilerin 25.771 hektarında orta Ģiddetli, 449.534 hektarında Ģiddetli,
346.389 hektarında çok Ģiddetli erozyon görülmüĢtür. Tarım dıĢı kullanımların 4.320
hektarında orta Ģiddetli, 2.728 hektarında Ģiddetli, 1.172 hektarında çok Ģiddetli erozyon
mevcuttur.
Proje alanı olarak seçilen alan OSB içerisinde yer almakta olup, OSB‟nin tüm alt
yapı ve üst yapı çalıĢmaları tamamlanmıĢ durumundadır. Ayrıca proje kapsamında
kullanılacak olan alanın taban zemininin tamamı beton olup, proje alanı içerisinde erozyon
durumunun değerlendirilmesi söz konusu değildir.
76
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Doğal Bitki Örtüsü Olarak Kullanılan Mera, Çayır vb.
Çayır ve Meralar
Çukurova Bölgesi‟nde doğal çayır-meralar 354.002 ha. alan kaplamakta ve bu alan
bölgedeki tüm arazilerin %9.19‟unu oluĢturmaktadır. Bölgedeki çayır-mera alanlarının
84.508 ha‟ ı Adana ilinde bulunmaktadır. Ancak bölgede çayır niteliği taĢıyan alanlar yok
denecek kadar azdır. Belirtilen alanlar daha çok mera niteliğine yan V. Sınıf arazilerin
üzerindeki alanlardan oluĢmaktadır. Böylece, Adana‟da çayır meralar toplam arazinin %
4‟ünü oluĢturmaktadır. Adana‟daki çayır-meraların toplam arazi içindeki oranı bölgenin
diğer illerindekine göre daha düĢüktür.
Tarım Alanları
Adana ilinde tarımsal arazilerin büyük bir çoğunluğu ova da bulunduğu için verimli
ve sulanabilir zenginliğinden dolayı iklim özelliklerinin de uygun olması nedeni ile poli
kültür bir tarım gerçekleĢtirilmekte olup üretim miktarı oldukça fazladır.
Bitkisel Üretim
Adana‟da bitkisel üretimin değeri Türkiye ekonomisi içerisinde % 4.5 civarında bir
ağırlığa sahiptir. Bitkisel üretim içerisinde en büyük paya % 53 ile tarla ürünleri sahiptir. En
fazla üretimi gerçekleĢtirilen ürün ise ortalama 1.850.000 ton/yıl ile tahıl ürünleridir. Ayrıca
ilde önemli bir yeri olan pamuk ve turunçgil üretimi en önemli üretim ürünlerinin baĢında
gelmektedir. Türkiye üretiminin büyük bir bölümü ilden sağlanmaktadır.
Tarla bitkileri içinde endüstri bitkileri % 9.8, tahıllar % 76, yem bitkileri % 2.1,
diğerleri% 13.1, meyve ve sebze alanları genel alan içinde % 11.2‟ lik paya sahiptir.
Meyve içinde narenciye % 73.4, zeytin % 15.5, bağ % 1.9, diğer meyveler % 9.2‟lik orana
sahiptir.
Adana Ġlinde, yıllar itibari ile küçük değiĢmeler olsa da yaklaĢık ülkemiz mısır
üretiminin % 45‟ i, Pamuk Üretiminin % 6‟ sı, Yerfıstığı Üretiminin % 29‟u, Soya Üretiminin
% 70‟ i, Narenciye Üretiminin % 30‟ u, Buğday Üretiminin % 6.3‟ ü, Kavun - Karpuz
Üretiminin % 12‟ si, Zeytin Üretiminin % 0.6‟ sı gerçekleĢtirilmektedir Tarımsal arazilerin
büyük bir çoğunluğu ova da bulunduğu için verimli ve sulanabilir özelliğinden dolayı iklim
77
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
özelliklerinin de uygun olması nedeni ile poli kültür bir tarım gerçekleĢtirilmekte olup üretim
miktarı oldukça fazladır.
III.8. Tarım ve Hayvancılık
Planlanan proje organize sanayi bölgesinde yer almakta olup, tarımsal geliĢim
proje alanları, sulu ve kuru tarım arazilerinin dıĢında yer almaktadır.
Ġl geneli tarım ve hayvancılık açısından irdelendiğinde aĢağıdaki gibidir.
Tarımsal GeliĢim Proje Alanları
Ġklim ve toprak koĢulları nedeniyle yılda iki veya iki yılda üç ürün almaya elveriĢli
olan Adana ilinin tarımsal verimliliğinin artırılmasında ayrılan alt bölgeler bazında
değerlendirilmesinin yapılması daha etkin bir üretim için yararlı olacaktır.
Adana ilinde tarımsal üretim ve girdi kullanımı ülke genelinde diğer illere göre daha
yüksektir. Bitkisel üretimdeki verim Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu nedenle ilde
yaĢanan bazı tarımsal sorunların en aza indirgenmesi, üretim ve sonrasının sistemli
yapılabilmesini sağlamak amaçlı stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu stratejiler
genel olarak ülke genelinde her il için kullanılan ve uygun görülen stratejileri
kapsamaktadır. Bunun yanında ilin özel koĢulları düĢünülerek yeni öneriler ve politikalar
belirlenebilmektedir.
Adana Ġlinde öncelikli proje konusu önerileri aĢağıda verilmiĢtir. Belirtilen bu
projeler Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı, Ġl Özel
Ġdare ve Özel KuruluĢlar tarafından yürütülebilecek projelerdir. Yürütücülerin sorumluluğu,
imkanları ve baĢarılı olmaları durumuna göre 1 ve 5 yılık bir uygulama süresini
içermektedir.
Hayvansal Üretim Stratejileri
Ġldeki damızlık hayvan sorununun giderilmesi
Yem ve beslenme Ģartlarının iyileĢtirilmesi
Bakım ve hastalıklar ile ilgili çalıĢmaların artırılması
Ġlde mevcut olan erken yaĢta hayvan kesimin engellenmesi
Etkin pazarlama ve örgütlenme sisteminin oluĢturulması
78
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Meraların ıslah çalıĢmalarının artırılması
SözleĢmeli üretim desteklenmesi sağlanmalı
Hayvansal üretime dayalı sanayinin desteklenerek entegre tesislerin artırılması
ĠĢletmelerdeki hayvan sayısını arttırmak
Ġç ve dıĢ piyasa için hayvansal üretimini çoğaltmak.
Bitkisel Üretim Stratejileri
Yöreye uygun sertifikalı tohum ve fidan kullanımı
Bilinçli girdi kullanımı
Sulanamayan alanların sulamaya açılarak sulama imkanlarının arttırılması
Erozyon, drenaj ve tuzluluk problemi olan bölgelerde toprak ıslah çalıĢmalarının
Yapılması
Tarım topraklarının amaç dıĢı kullanımının engellenmesi
Miras yolu ile parçalanan arazilerin toplulaĢtırma çalıĢmalarının artırılması ve
parçalanmasının engellenmesi
SözleĢmeli üretimin yaygınlaĢtırılması
Bitkisel üretime dayalı sanayinin desteklenerek entegre tesislerin artırılması
Bitki hastalık ve zararlı mücadelelerinin bilinçli yapılması
Organik tarımın geliĢtirilmesi
Su Ürünleri Üretimi Stratejileri
Yem maliyetlerinin düĢürülmesi
Büyük kapasiteli entegre su ürünleri üretim ve iĢleme tesislerinin teĢviki sağlanmalı
Baraj göllerinde ekonomik değeri olan balıkların ağ kefesinde yetiĢtiriciliği
sağlanmalı
Üreticilere yönelik eğitim konusunda çalıĢmaların yapılması
Barınak ve satıĢ yerlerinin alt yapı çalıĢmalarının artırılması
Su ürünleri tanıtım derneğinin kurulması sağlanmalı
Lagünlerde üretimi artıcı teĢviklerin sağlaması
Tarımsal Gelirin Artırılması Stratejileri
Katma değeri yüksek ve il için avantajlı ürünlerin üretimi,
Üretim maliyetlerinin düĢürülmesi,
79
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Pazarlama sisteminin ve örgütlenmenin iyileĢtirilmesi,
GiriĢimcilik ruhunun geliĢtirilmesi,
Gıda Güvenliğinin Sağlanması Stratejileri
Kaliteli ve standartlara uygun ürün üretimi,
Kontrol denetim hizmetlerinin güçlendirilmesi,
Sürdürülebilir Tarımın Sağlanması
Organik tarımın yaygınlaĢtırılması,
Arazilerin kullanım kabiliyet ve sınıfları dikkate alınarak kullanımı,
Erozyonla mücadele.
Doğal kaynakların bilinçli kullanımı,
Ġç Ticaret ve DıĢ Ticaretin Arttırılması Stratejileri
Üreticilerin örgütlenmesini teĢvik etmek,
Önemli getiri sağlayan ürünlerde üretim miktarının artırılmasının sağlanması,
Bazı ürünlerde sözleĢmeli çiftlik yapılması ve çiftçilerin buna özendirilmesi, mevcut
sözleĢmeli çiftlik yasasının bölgede yaĢayan sorunları çözecek Ģekilde yeniden
düzenlenmesi,
Pazarlama kanallarının iyileĢtirilmesi
Ürünlerin
kalite
standardizasyonu,
ambalajlama,
marka
ve
etiketlenmesi
sağlanarak sorunların çözümlenmesi sağlanmalı,
Ġlde önem taĢıyan bazı ürünlerin ihraç edilmesinin teĢvik edilmesi ve ihracata
destek verilmesi artırılmalıdır.
Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü
Ġlde, kuru tarımda kullanılan toplam 319.474 hektar arazinin % 31‟i dik veya çok dik
eğimlidir. % 54.2‟si sığ ve çok sığ toprak derinliğine sahiptir. % 39.7‟si orta, % 34.4‟ü
80
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Ģiddetli, % 3.7‟si çok Ģiddetli erozyona sahiptir. Erozyondan fazla etkilenmeyen % 10.3‟
ünün 28.729 hektarında çoraklık problemi mevcuttur. Bu kısıtlamalardan dolayı kuru tarım
arazileri çeĢitli kabiliyet sınıflarında yer almaktadır. Kuru tarım yapılan alanların 73.604
hektarında nadas uygulanmakta olup, nadasa bırakılma sebepleri bitki geliĢme
periyodunda yağıĢın yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. 245.870 hektarlık bölümde
her yıl ekim yapılmakta ise de aslında 80.255 (% 32. 6) hektarlık kısmı sürüme elveriĢli
olmayan VI. ve VII. sınıf araziler olup ekim yapılmaması gereken arazilerdir.
Adana ilinin 352.112 hektarlık kısmında sulu tarım yapılmakta olup, bunun %
85.9‟u düz, düze yakın eğimli ve derin topraklardır. % 8.9‟unda yaĢlık, % 16.9‟unda
çoraklık sorunu vardır. Sulu tarım uygulanan arazilerin % 96.3‟ü I., II., lll. ve IV. sınıf
arazilerdir. Kuru Ģartlarda bağ tarımı yapılan alanlar 6.345 hektar olup % 3.4‟ü düz, düze
yakın eğimlidir. % 75.8‟i sığ ve çok sığ toprak derinliğine sahiptir. Düz derin arazilerin 388
hektarında çoraklık problemi mevcuttur. % 54.2‟sinde Ģiddetli, % 16.2 çok Ģiddetli erozyon
hakimdir.
Özel ürün olarak 300 hektarda zeytin, 112 hektarda muz, 114 hektarda turunçgil
yetiĢtirilmektedir. 307 hektarı düz, düze yakın eğimli ve derindir. % 34.0‟ı sığdır, %
45.8‟inde orta erozyon hüküm sürmektedir. Çayırların kapladığı alan çok az ve genellikle
düz, düze yakın derin ve bozuk drenajlıdır. Ġl genellikle 54 hektarlık bir yüzeyi
kaplamaktadır. Meraların kapladığı alan 89.293 hektar olup bunun % 78. 1‟i VII. sınıf , %
8. 9‟u VI. Sınıf arazilerdir. Geriye kalanın az bir bölümü II., III. ve IV. sınıf arazilerdir. %
81.5‟i çok sığ, % 55.3‟ü dik, çok dik sarp eğimlidir. Orman ve fundalık alanların % 98.4‟ü
VI. ve VII. sınıf arazileridir. Geriye kalan küçük bir bölümü ise II., III ve IV . sınıf arazilerdir.
% 97.4‟ü , % 12‟den fazla eğime sahiptir.
Toplam alanın % 84.5‟inde toprak çok sığ, % 13.5‟inde sığdır. % 54.6‟sı Ģiddetli, %
42‟sinde çok Ģiddetli erozyon hüküm sürmektedir. YerleĢik alanların % 52. 4‟ ünü I. ve IV.
Sınıf araziler teĢkil etmektedir. Ġlin değiĢik yerlerinde görülen toplam 81.856 hektar
tutarındaki hali araziler VIII. sınıf olup çıplak kaya, kıyı kumulu ve ırmak taĢkın yatağı
Ģeklindedir. Su yüzeyleri toplamı 26.740 hektardır.
Adana ilinde 1956 yılında 2937 dekar I.sınıf arazi konut alanı olarak kullanılırken,
1975 yılında 9.32 kat artarak 26458 dekara çıkmıĢtır. Son yıllarda gerek normal nüfus
artıĢı, gerekse Adana iline göç nedeniyle konut yerleĢim alanı olarak kullanılan arazi, en
iyimser yaklaĢımla 110.000 dekara çıkmıĢtır. Bu arazinin büyük bir kısmının I. Ve II. Sınıf
tarım arazisi olması konunun önemini arttırmaktadır.
81
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları
Adana‟da bitkisel üretimin değeri Türkiye ekonomisi içerisinde % 4,5 civarında bir
ağırlığa sahiptir. Bitkisel üretim içerisinde en büyük paya % 53 ile tarla ürünleri sahiptir. En
fazla üretimi gerçekleĢtirilen ürün ise ortalama 1.500.000 ton/yıl ile tahıl ürünleridir. Ayrıca
ilde önemli bir yeri olan pamuk ve turunçgil üretimi en önemli üretim ürünlerinin baĢında
gelmektedir. Türkiye üretiminin büyük bir bölümü ilden sağlanmaktadır.
Tarla bitkileri içinde endüstri bitkileri % 10, tahıllar % 79, yem bitkileri % 1, diğerleri
% 10, meyve ve sebze alanları genel alan içinde % 12‟lik paya sahiptir. Meyve içinde
narenciye % 68, zeytin % 8, bağ % 14, diğer meyveler % 10‟luk orana sahiptir.
Adana Ġlinde, Ülkemizin 2002 yılı Mısır Üretiminin % 45‟i, Pamuk Üretiminin % 6‟
sı, Yerfıstığı Üretiminin % 29‟u, Soya Üretiminin % 70‟ i, Narenciye Üretiminin % 30‟u,
Buğday Üretiminin % 6,3‟ ü, Kavun - Karpuz Üretiminin % 12‟si, Zeytin Üretiminin % 0.6‟sı
gerçekleĢtirilmektedir.
Hayvancılık Türleri, Adetleri ve Bunların Beslenme Alanları
Adana‟ da hayvancılık (BüyükbaĢ, KüçükbaĢ, Tavukçuluk ve Arıcılık) alanında
plana dayalı hedefler belirlenirken tespit edilen ilkelerin sektörler bazında birbirleriyle
uyum içerisinde olmasına özen gösterilmiĢtir.
Ova kesiminde yapılan hayvancılık daha çok süt sığırcılığına yönelik olmasına
karĢılık besi sığırcılığı da yoğun olarak yapılmaktadır. Dağlık alanlarda küçük aile
iĢletmeciliği fazla olduğundan büyük kapasiteli üretim azdır. Daha çok yaylada koyunculuk
ve keçicilik yapılmaktadır. Adana ovasındaki yüksek sıcaklar yüzünden sığır yetiĢtiriciliği
Toros Dağlarında sürdürülürken, koyun ve keçi yetiĢtiriliciliği ovada devam etmektedir.
KüçükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği ele alındığında Adana Ġlinde yaygın olarak Akkaraman,
Morkaraman, Ġvesi ve farklı tipte melez koyunlara yetiĢtirilmektedir. Bu hayvanların
çoğunluğu yoğun olmayan (Ekstansif) üretim modeli içerisinde yetiĢtirildiklerinden düĢük
verim düzeylidirler. Bölgenin dağlık kesimlerine doğru çıkıldıkça kıl keçileri önem
kazanmaktadır. Mevcut hayvan varlığının büyük bölümü Kozan ( %20 ), Saimbeyli (%17),
Feke (%11), Yüreğir (%10), Karaisalı ( %9) ilçelerinde bulunmaktadır.
82
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Kümes Hayvancılığı
Hayvancılık faaliyetleri içerisinde en hızlı geliĢmeyi kümes hayvanları kaydetmiĢtir.
Özellikle tavukçuluktaki geliĢmeler dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem mesafeler
almıĢtır. Bunun sebebi yapılan ıslah çalıĢmalarından kısa sürede sonuçların alınması ve
teknolojik geliĢmelerden azami Ģekilde faydalanabilme imkanı olmuĢtur.
Kanatlı hayvan üretim çiftliği 94 adettir. Kanatlı hayvan iĢletmeleri ilimizde büyük
çoğunlukta Yüreğir, Seyhan ve Karaisalı Ġlçelerinde yoğunlaĢmıĢ durumdadır. Az sayıda
ise Kozan, Ġmamoğlu, Aladağ ve Ceyhan Ġlçelerinde bulunmaktadır. Broiler tavuk
iĢletmelerinin kapasitesi yaklaĢık olarak 2 Milyon 246 bin adettir. Yumurtacı kanatlı
iĢletmelerinin kapasitesi ise 170 bin adettir. Damızlık kanatlı üretimi yoktur.
Broiler kanatlı üretiminden elde edilen tavuk etleri Ġlimizde ve çevre Ġllerde
tüketilmektedir. Yumurta ise genelde ilimizde pazarlanmaktadır. Kümeslerde oluĢan katı
atıklar (Tavuk ölüleri ve artıkları) kesimhanelerde bulunan rendering tesislerinde
yakılmakta veya kümeslerde bulunan ölü hayvan imha çukurlarında yakılmaktadır. Yine
kümeslerde oluĢan gübreler ise sebze ve meyve bahçelerinde kullanılmak üzere
çiftliklerde biriktirilmekte ve bahsedilen yerlere atılmaktadır.
Adana ilinde özellikle kümes hayvancılığı içerisinde özellikle tavukçuluk diğer
kümes hayvanlarına göre daha da geliĢmiĢtir. Önemli bir tüketim pazarı olan Ortadoğu
pazarına yakınlığı nedeniyle, Çukurova bölgesindeki tavukçuluğun daha hızlı bir Ģekilde
geliĢmeyi sürdürmesi beklenmektedir. Ġlde yumurtacı tavukçuluktan çok etlik tavukçuluk
yapılmaktadır. Bunun nedeni etlik pilicin pazar durumuna göre planlamasının kolay ve
riskin daha az olmasıdır. Diğer yandan bölgemizin sıcak olması nedeniyle yaz aylarında
yumurta üretim ve tüketimindeki düĢüĢler yumurta maliyetini arttırmakta karlılığı
azalttığından etlik piliç üretimine kaymalar olmuĢtur. Bir diğer sebep ise etlik piliç
üretenlerin çoğunluğunun entegre tesislerle birlikte çalıĢmalarıdır.
83
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
III.9. Koruma Alanları ( Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı
Yöreler ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları,
Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı YetiĢtirme
Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik
Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma
Alanları, Ġçme ve Kullanma Su Kaynakları Ġle Ġlgili Koruma Alanları, Turizm Alan ve
Merkezleri ve Koruma Altına AlınmıĢ Diğer Alanlar), Bunların Proje Alanına
Mesafeleri ve Olası Etkileri
Adana Ġli, Sarıçam ilçesi, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi içerisinde OĞUZ
TEKSTĠL SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. tarafından yapılması planlanan “Dokuma KumaĢ
Boyama Tesisi 3. Kapasite ArtıĢı” projesinin yapılacağı alan ve etki alanı içerisinde 2872
sayılı Çevre Kanunu „‟Özel Çevre Koruma Bölgeleri‟‟ baĢlığında tanımlanmıĢ alan ve 2873
sayılı Milli Parklar Kanunu‟na giren „‟Milli Parklar‟‟, „‟Tabiatı Koruma Alanları‟‟, „‟Tabiat
Anıtları‟‟, „‟Tabiat Parkları‟‟, Sulak Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı
YetiĢtirme Alanları, Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alnları, Biyosfer
Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Ġçme ve Kullanma Su
Kaynakları ile ilgili Koruma Alnları, Turizm Alan ve Merkezleri ve Koruma Altına AlınmıĢ
Diğer alanlardan herhangi bir alan bulunmamaktadır.
Proje alanına en yakın sit alanı olarak tescil edilmiĢ alan, kuĢuçuĢu 3 km
güneyinde yer alan Misis Höyüğü, Misis Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı, Misis Mozaik
Alanı ve Misis Kervansarayı‟dır. Bahsi geçen saha proje sahasına 3 km mesafede
uzaklıkta yer aldığından dolayı, projeden olumsuz etkilenmesi söz konusu olmayacaktır.
Planlanan projenin yapılacağı bölge 1973 yılında organize sanayi bölgesi olarak
ilan edilmiĢtir.
1- Misis Höyüğü: Hititler döneminde yerleĢim görmüĢ, daha sonra Roma, Bizans
ve Ġslami dönemlerde de iskan olduğu tesbit edilmiĢ, eski antik yerleĢim alanıdır.
2- Ġncirlik Höyüğü: Eski antik yerleĢim alanıdır.
3- Misis Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı: Hititler döneminde Pahora, Asurlular
döneminde Pahru, Yunanlılar ise Mopsushestia ( Mopsus‟un evi) olarak adlar almıĢtır.
Truva savaĢına katılan Kilikyalı Mopsus‟un M.Ö. 1183 yılında bu Ģehri baĢtanbaĢa
donattığı söylenir.
84
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
4- Misis Mozaik Alanı: M.S. 4.yy. ait bir bazilikanın temeline ait Mozaikli alanın
olduğu kısım, sonradan onarım görerek Müze olarak ziyarete açılmıĢtır.
5- Misis Kervansarayı: XIII. yy. ait olup, 1601 yılında Sultan IX. Mehmet (Savcı)
zamanında esaslı bir Ģekilde onarılmıĢtır. Onarım kitabeleri Etnoğrafya Müzesinde
bulunmaktadır. 27.06.1998 tarihinde ilimiz de yaĢanan deprem neticesinde bazı duvarlar
yıkılmıĢ olup, oldukça büyük zarar görmüĢtür.
6- Geçitli Beldesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı: Büyük oranda Geçitli Beldesi
Merkez alanını içine almaktadır. Misis Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı‟nın devamı
niteliğindedir.
7- Misis Köprüsü: Doğu Roma Ġmparatoru Valerian tarafından M.S.253-260
yıllarında yaptırılmıĢ, Bizans Ġmparatoru Juistinianus, VI.yy. ortalarında köprüyü
onartmıĢtır. Dokuz gözlüdür, Türk hekimi Lokman Hekim bulduğu ölümsüzlük reçetesini
bu köprüden geçerken rüzgara kaptırdığı rivayet edilmektedir.
8- Camili Höyüğü: Ġncirlik beldesi, camili köyü, çaldağı çevresinde bulunan höyük,
1. Ve 3. derece arkeolojik sit alanıdır.
Ġl Genelinde Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahaları
Seyhan Baraj Gölü Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası: Alanı 10.818.5 ha‟dır. 6.869
hektarı göl alanıdır. Saha proje sahasına 25,4 km mesafede yer almaktadır.
Tuzla Gölü Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası: Alanı 3.885.00 ha‟dır. 534 hektarı göl
alanıdır. Adana‟ya 60 km proje sahasına kuĢ uçuĢu 46 km uzaklıktadır.
Karanfil Dağı Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası: Alanı 28.508.0 ha‟dır. Adana‟ya
135 km, proje sahasına 170 km uzaklıktadır.
Kürebeli Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası: Alanı 10.059 Ha‟dır. Adana‟ya 200 km,
proje sahasına 170 km uzaklıktadır.
Körkün-Eğlence Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası Alanı 17.203 ha‟dır. Adana‟ya 75
km, proje sahasına 105 km uzaklıktadır.
85
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Akadağ-Belemedik Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası: Alanı 8.435.5 ha‟dır.
Adana‟ya 135 km. proje sahasına 168 km uzaklıktadır.
Ekecik-Çakmak Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası: Alanı 13.735.5 ha‟dır. Adana‟ya
80 km, proje sahasına 115 km uzaklıktadır.
Hançerin Deresi Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası: Alanı 5.916,5 ha‟dır. Adana‟ya
170 km, proje sahasına 205 km uzaklıktadır.
Pozantı Yaban Keçisi Üretme Ġstasyonu: Pozantı Ġlçesi‟ne 5 km. proje sahasına
125 km uzaklıktadır.
2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit
ve ilan edilen alanlar
Ġlimiz sınırları içerisinde özel çevre koruma bölgesi bulunmamaktadır.
17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği ve
26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı değiĢiklik yönetmeliğinde Belirtilen Alanlar
Proje sahası organize sanayi bölgesinde yer almakta olup sulak alanlarda yer
almamaktadır.
Yumurtalık Lagünleri; Alanı 16.430 ha olup, Ceyhan ağzı ve Yumurtalık Körfezi
arasında kalan ve lagünler, tuzcul bataklıklar, tatlı su bataklıkları, çamur düzlükleri,
sazlıklar, ıslak çayırlar, kumullar ve bir çam ormanından oluĢan dev bir sulak alan
sistemidir. BaĢlıca sulak alanlar, Çamlık (ya da Yumurtalık) Lagünü, Yelkoma Gölü (1150
ha), Ömer Gölü (350 ha), Yapı Gölü (300 ha) ve Darboğaz Gölü‟dür (380 ha). Bölgedeki
diğer sulak alanların aksine, düzensiz bir kıyı çizgisine sahip bölge, denizle birçok noktada
birleĢmektedir; proje sahasına mesafesi 45,6 km uzaklıkta yer almaktadır.
Proje kapsamında bu alanlara olumsuz bir etki beklenmemektedir.
1994 yılında Yumurtalık Lagünleri 16.430 hektarlık bir Tabiatı Koruma Alanı ilan
edilmiĢtir. “Önemli KuĢ Alanı” bu koruma alanının sınırlarını izlemektedir. 1993 yılında
bölgeye SĠT Alanı statüsü verilmiĢtir.
86
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Proje kapsamında bu alanlara olumsuz bir etki beklenmemektedir.
Ağyatan Gölü
Ceyhan Nehri ağzının batısında yer alan 1130 ha. alana sahip, yer altı suları ve
yağıĢlı dönemde nehir sularıyla beslenen ve lagündür. En fazla 3 m. derinliğe ulaĢan göl
ile deniz arasında bağlantıyı Hurma Boğazı adında dar bir boğaz sağlar. Kuzeyinde geniĢ
ıslak çayırlıklar ve kıyılarda tatlı suyun ağır bastığı yerlerde küçük bataklık alanlar bulunur.
Proje sahasına mesafesi 40,5 km‟ dir.
Proje kapsamında bu alanlara olumsuz bir etki beklenmemektedir.
Alanın koruma statüsü yoktur. 1996‟da Bayındırlık Bakanlığı bölgede, sulak alanın
özelliklerini de dikkate alan bir Çevre Düzeni Planı hazırlamıĢtır. Bu plan deltadaki
yapılaĢmayı düzenlemekte ve özellikle yazlık konut yapımına kısıtlamaları getirmektedir.
Seyhan Nehri‟nin eski bir ağzı olan Akyatan Gölü, Çukurova‟daki en büyük
lagündür ve yüzey akımı, iki dere ve drenaj sularıyla beslenir. Kapladığı en geniĢ alan
7.500 ha., en derin yeri 4 metredir. Yaz boyunca alanı önemli ölçüde küçülür ve özellikle
batı ucunda geniĢ çamur düzlükleri ortaya çıkar. Aslında tuzlu bir göl olmakla birlikte,
tuzluluk derecesi, yağıĢ miktarına ve sulama dönemindeki drenaj suyu giriĢine bağlı olarak
büyük değiĢimler göstermektedir. 1968 yapımı büyük bir tahliye kanalı (YD3), tarım
alanlarından dönen suları doğrudan göle taĢır.
Akyatan Gölü, 1987 yılında (9.520ha‟lık alan için) “Yaban Hayatı GeliĢtirme
Sahası” ilan edilmiĢtir. Proje kapsamında bu alanlara olumsuz bir etki beklenmemektedir.
Tuzla Gölü
Tuzla Gölü (maks. 800 ha.) Seyhan ağzının doğusunda yer alır ve Çukurova‟daki
göllerin en batıda olanıdır. Gölün suyu, yılın büyük bir bölümünde hafif tuzludur. Su
seviyesi özellikle kıĢ yağıĢlarından sonra yükselir, bu dönemde göldeki tuzluluk azalır.
Gölün özellikle doğu tarafında geniĢ çamur düzlükleri ve tuzcul bataklıklar bulunur.
Denizden alçak ve dar bir kumul Ģeridiyle ayrılır. Kuzeyinde, 500 m. geniĢliğinde bir Ģerit
üzerinde kuru tarım yapılan tarlalar ve çayırlar vardır. Tuzla Gölünün tümü 1995 yılında
kurulan 5.769 ha yüzölçümlü bir “Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası”nın içinde yer
almaktadır.
87
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Proje kapsamında bu alanlara olumsuz bir etki beklenmemektedir.
III. 10. Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler
Planlanan proje sahası Hacı Sabancı Organize sanayi Bölgesinde yer almakta
olup, yakın çevresinde orman alanı yer almamaktadır.
Orman alanları incelenirken il geneli baz alınmıĢtır.
Adana çevresindeki bitki örtüsü, Akdeniz Ġklim özelliklerini taĢır. 700-800 m.‟ye
kadar bodur ağaçlardan oluĢan makiler görülür, ancak özellikle yerleĢim ve tarım
alanlarının yer aldığı alçak düzlüklerde, doğal bitki örtüsü insan eliyle büyük tahribe
uğramıĢ, çoğu yerde bütünüyle ortadan kaldırılmıĢtır. Daha önceleri bu yerlerin doğal bitki
örtüsünü, sıcaklık istemesi yüksek ve kurak dayanıklı Kızılçam ve bazı meĢe ormanları
oluĢtururken bütün Akdeniz Bölgesinde geniĢ yayılma gösteren maki topluğu, ormanların
yok edilmesi sonucu ortaya çıkmıĢtır.
Adana ilinde 2002 yılında yapılan orman envanter çalıĢmalarına göre Ġldeki orman
alanı 582.374 ha olup bu saha üzerinde 35.952,328 m2‟si verimli ormanlarda 2.136,519
m2‟side bozuk ormanlarda olmak üzere 38.088,847 m2 ağaç serveti bulunmaktadır. Ağaç
türleri olarak; Kızılçam, Karaçam, Sedir, Göknar ve MeĢe türleri ile az miktarda Kayın
teĢkil etmektedir. Ayrıca Adana Ġlimiz Sarıçam mıntıkasında ve Yumurtalık Dalyan
çevresinde Halep Çamı Türkiye‟de kendi türünün tek örneği olarak görülmektedir.
Ġlde 71.546,5 ha ormanda “Tali Ürün” çeĢitlerine göre defneyaprağı, biberiye, erik,
çam fıstığı, keçi boynuzu, kekik yaprağı, laden, mantar, mersin yaprağı, ökse otu, sumak,
tavĢan memesi, zeytin, adaçayı yayılıĢ alanlarının bulunduğu yapılan tali ürün planlarına
göre üretim çalıĢmaları devam etmektedir.
Ormanların ortadan kaldırılmadıkları yerlerde hemen kıyı gerisinde baĢlayan ve
800 m.‟ye çıkan maki toplulukları içinde rastlanan küçük kızılçam orman kalıntıları bu
durumun kanıtıdır. 800 m.‟ den baĢlayan ormanlar, daha alçak düzeylerde yayvan
ağaçlardan oluĢur (çoğunlukla meĢe), daha yükseklerde ise iğne yapraklı (karaçam, ardıç,
göknar) ağaçlar gözlenir. Yaz mevsiminin kuraklığı ve uzunluğu bitki örtüsündeki çeĢitliliği
azaltır. Orman altı örtüsü yok denecek kadar azdır.
88
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
III. 11. Proje Yeri ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükünün Belirlenmesi, Etki
Alanı Ġçerisinde Toprak, Hava ve Su v.b. Kirlilik Açısından Analizlerinin Yapılarak
Değerlendirilmesi
Toprak Kirliliği
Proje sahası organize sanayi bölgesinde yer almakta olup, bölgede altyapı ve üst
yapı çalıĢmaları bitmiĢtir. Bu sebeple atık su bölge müdürlüğü kanalizasyon Ģebekesine,
evsel atık yine müdürlük tarafından toplanıp düzenli olarak çöp depolama sahalarına
nakledilmektedir. Bu sebepten dolayı iĢletmede ve bölge genelinde bulunan iĢletmelerde
toprak kirliliğine sebebiyet verme durumu söz konusu değildir.
Hava Kirliliği
Adana Coğrafik yapısı nedeni ile hava kirliliğine çok duyarlı bir yerleĢim merkezidir.
Sanayi Tesislerinin çok olması ve bunlarında yerleĢim alanlarının içinde kalması trafikten
kaynaklanan egzoz gazları nedeni ile hava kirliliği oluĢmaktadır. Metal sanayilerin yarattığı
kirlilik özellikle metal ve hurda parçalarının açıkta bırakılmasından ve toprak üzerine
yayılmasından dolayı oksitlenmeden oluĢan toprak kirliliği ve kullanılan yakıt ve bacadan
yayılan gaz ve toz emisyonlarının yarattığı hava kirliliğidir.
Proje sahası organize sanayi bölgesinde yer almakta olup, bölgede faaliyette olan
iĢletmelerin büyük bir çoğunluğu doğalgaz kullanmaktadır. Kapasite artırımı yapılacak
mevcut tesiste emisyon kaynaklarından emisyon ölçümleri yapılmıĢ olup, Çevre Ġzni
(Emisyon Ġzni) süreci devam etmektedir. Mevcut emisyon kaynaklarından ölçümler
yapılmıĢtır. Ölçümler sonucunda emisyon değerleri 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği‟nin sınır değerlerini sağlamaktadır. Mevcut tesisin Çevre Ġzni süreci devam
etmektedir.
Proje
kapsamında
06.06.2008
tarih
ve
26898
sayılı
Resmi
Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği‟nde
yer alan sınır değerleri sağlamak amacıyla 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği‟nde belirtilen uygulama ve sınırlamalara uyulacak, sınır değerlerin aĢılması
halinde yetkili merciler tarafından belirlenen tüm önlemler alınacaktır. Sonuç olarak;
kapasite artıĢı mevcut tesis içerisinde yapılacaktır. Proje kapsamında da ünite ve
89
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ekipmanların iĢletilmesinde, yürürlükte bulunan mevzuatlara uygun olarak hareket
edileceğinden çevresel açıdan istenmeyen etkilerin oluĢmayacağı, projenin bölgenin
çevresel değerlerine önemli bir yük getirmeyeceği düĢünülmektedir.
Su Kirliliği
Planlanan proje sahası organize sanayi bölgesinde yer almakta olup, bölgede
kanalizasyon altyapısı, yağmur toplama kanalları mevcuttur. Kanalizasyonla toplanan su
bölge müdürlüğü atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deĢarj edilmektedir. Atık su
arıtma tesisi evsel ve endüstriyel nitelikli arıtma tesisidir. Proje çerçevesinde evsel ve
endüstriyel nitelikli atık su oluĢmaktadır. OluĢan endüstriyel nitelikli atıksular tesiste ön
arıtımdan geçtikten sonra organize bölge müdürlüğüne ait kanalizasyon hattına deĢarj
edilecektir.
OluĢacak atık su, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeli Tablo 25‟ de yer alan deĢarj
standartları çerçevesinde kanalizasyon hattına verilmekte / verilecektir. Bölgede ayrıca
kullanma ve içme suyu bölge müdürlüğü kullanma suyu Ģebekesinden karĢılanmaktadır.
Bu sebeplerden dolayı iĢletmede ve bölge genelinde bulunan iĢletmelerde su kirliliğine
sebebiyet verme durumu söz konusu olmayacaktır.
Radyoaktif Kirlilik
Proje alanının yer aldığı Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi içinde ve
çevresinde radyoaktif madde üreten herhangi bir kuruluĢ yer almamaktadır.
BÖLÜM IV. PROJENĠN ÖNEMLĠ ÇEVRESEL ETKĠLERĠ VE ALINACAK
ÖNLEMLER (Bu Bölümde Faaliyetin Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri
Tanımlanır; Bu Etkileri Önlemek, En Aza Indirmek ve IyileĢtirmek Için Alınacak
Yasal, Idari ve Teknik Önlemler Ayrı Ayrı ve Ayrıntılı Bir ġekilde Açıklanır.)
IV. 1. Arazinin Hazırlanması ve Yapılacak ĠĢler Kapsamında Nerelerde, Ne
Miktarda ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Malzemelerin
Nerelere TaĢınacakları, Nerelerde Depolanacakları Veya Hangi Amaçlar Ġçin
Kullanılacakları
Faaliyet sahibi piyasada oluĢan talebi karĢılamak amacıyla mevcut kurulu tesiste
3. kapasite artıĢına geçmeyi planlamaktadır. Faaliyet sahibi makine sayısını artırarak
90
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
kapasite artırımına geçecektir. Kapasite artıĢında ilave bina yapılmayacaktır. Kapasite
artıĢı planlanan tesis için ek inĢaat yapılmayacağından dolayı arazi üzerinde herhangi bir
çalıĢma gerçekleĢtirilmeyecektir. Bundan dolayı hafriyat artığı oluĢmayacaktır.
IV.2. TaĢkın Önleme ve Drenaj Ile Ilgili IĢlemler
Kapasite
artımı
projesine
ait
alanın
taĢkına
maruz
kalma
durumu
bulunmamaktadır. Ancak Ģiddetli yağıĢlar esnasında sel baskınını önlemek amacıyla
mevcut binada yağmur suyu toplama kanalları mevcuttur. ĠĢletme aĢamasında tıkanıklığın
oluĢmaması için ızgara ağızları sık sık kontrol edilerek temiz tutulmakta ve tutulacaktır.
YağıĢ sonucu oluĢacak suların toplanması ve drenaj ile ilgili sistemler standart
zamanlarda gözlenen en büyük yağıĢ değerleri bilgilerine göre yapılmıĢtır.
Ayrıca söz konusu sahanın yanından yol geçmektedir. Yollar Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmıĢ olup, mevcut yollarda yağmur suyu drenaj
Ģebekesinin yapımı da tamamlanmıĢtır. Organize sanayi bölge müdürlüğü tarafından
toplam 90.610 m yağmur suyu toplama drenaj hattı yapılmıĢtır. Toplanan yağmur suları,
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yağmur suyu drenaj kanalına
verilecektir. Dolayısıyla söz konusu proje kapsamında herhangi bir taĢkın riski
bulunmamaktadır.
Proje kapsamındaki yapıların ve arazinin zarar görmemesi için, aĢırı yağıĢlarda
oluĢabilecek taĢkın ve su baskınlarına karĢı tüm tedbirler firma tarafından alınmıĢ olup
yapılar su basman kotunun doğal zemin kotundan yeterince yükseltilmiĢtir. Faaliyet
sahibinin ve taĢınmazın üzerindeki yapılaĢma ve çalıĢmalardan dolayı 3. kiĢilerin
görebileceği zarar ve ziyan hususunda DSĠ‟den zarar ziyan talep edilmeyeceğini iĢletme
sahibi taahhüt etmektedir.
IV.3. YerleĢimler ( YerleĢimlere Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler )
ĠĢletme alanı organize sanayi bölgesi sınırları içerisindedir. Tesisin 1 km
güneyinde D-400 Karayolu ve 1,3 km güneydoğusunda Yakapınar Beldesi yer almaktadır.
ĠĢletmeye en yakın konut yakapınar beldesindede bulunan evler olup yaklaĢık 1.150 m.
mesafede yer almaktadır.
Tesis yeri Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde kurulu vaziyettedir. Tesisin
bulunduğu bölgede küçük ve orta ölçekli sanayi tesisleri kurulu durumdadır. Tesis
91
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
sahasının Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunmasından dolayı ve en yakın
konutun 1.150 m. mesafede bulunmasından dolayı herhangi bir etkileĢim söz konusu
değildir.
IV.4. Nüfus Hareketleri ( Sağlanacak Istihdam, Ekonomik DeğiĢiklikler, Göç
Hareketi )
Adana Sanayisi, 1950‟lerde tarıma dayalı sanayi, yani tarıma dayalı tekstil ve
bitkisel yağ sektörleri olmak üzere iki ana konuda geliĢmiĢtir. 1970‟lerden sonra özellikle
KOBĠ niteliğindeki firmaların sayısı artarak, sektörler çeĢitlenmeye baĢlamıĢtır. Süreç
içerisinde diğer bütün sektörlerde de üretime geçilmiĢtir.
2010 yılı için yapılan ekonomik sektör analizlerinde imalat, sanayi, hizmetler ve
ticaret sektörleri kent bütününde koruyacak özellikleri taĢıması beklenmektedir. Özellikle
büyük sanayinin hızla geliĢtiği kentte, ülke ölçeğine göre oldukça büyük sayılabilecek
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AHSOSB) Ceyhan yolu üzerinde Misis
mevkiinde 1350 ha arazisi ile Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi durumundadır.
Özellikle tarıma dayalı sanayi türü geliĢmiĢ olması yanında diğer imalat sanayi türlerinde
de hızlı geliĢme içerisinde olmuĢtur. Bu geliĢmede Çukurova bölgesinin tarımsal özelliği
yanında Mersin-Ġskenderun gibi ülkenin önemli liman kentlerinin bağlantısı içinde
kalmakta, böylece türlerin dağılımı için büyük bir Ģans meydana getirmiĢtir.
Ġl merkezi Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam ve Karaisalı Ġlçesi olmak üzere
toplam 5 merkez ilçeden oluĢmaktadır. Adana kent merkezi 5 ilçeden, Adana ili ise toplam
15 ilçeden oluĢmaktadır. Adana ilinin nüfusu, 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
(ADNKS) kayıtları itibariyle 2.125.635, BüyükĢehir nüfusu 1.886.624'dir. Yüreğir Ġlçesinin
nufusu ise 426.379 kiĢidir.
Faaliyetin yer aldığı Yüreğir ilçesinde toplam 121 adet okul, 1.894 adet derslik
bulunmaktadır. Yörenin okur-yazar oranı % 86‟dır. Yörede 35 ilköğretim okulu ve 15 lise
bulunmakta olup, derslik baĢına öğrenci sayısı 46‟dır.
Proje kapsmında 798 kiĢi istihdam etmektedir.
Adana göç alan bir il olmasının yanı sıra göç veren il konumuna girmiĢtir. TÜĠK 2010
yılı genel sayım sonuçlarına ve istatistiklerine göre Adana, 1995–2010 dönemi net göç
hızında hızlı bir düĢüĢ görülmektedir. Verilen göç ile alınan göç arasındaki fark büyük
92
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
olduğundan, istatistiki anlamda Adana göç veren bir Ġl konumuna sahiptir. Doğum yerine
göre nüfus, göçün yorumlanmasında kullanılan göstergelerden biridir. Göç alan Ġllerde,
doğduğu Ġlde yaĢayanların payı azalmaktadır. Göç almayan Ġllerde ise doğduğu Ġllerde
yaĢayanların payı zaman içinde önemli değiĢim göstermemektedir 1935 yılında Adana
Ġlindeki nüfusun % 81,2‟si bu ilde doğmuĢken 2010 yılında ise Adana nüfusunun % 71,1‟i
bu Ġlde doğan kiĢilerden oluĢmaktadır.
Tablo 23. Adana Ġlinin Aldığı ve Verdiği Göç Hızı
Dönemler
Aldığı Göç
Verdiği Göç
Net Göç
Net Göç Hızı
1975 – 1980
74.119
73.300
819
0,7
1980 – 1985
99.672
75.843
23.829
16,40
1985 – 1990
124.479
97.545
26.934
15,80
1995 – 2000
92.684
137.181
-40.497
-23.97
2011
53.096
57.402
-4.306
-2,06
IV.5. Proje Kapsamındaki Elektrifikasyon Planı
Faaliyet alanında sanayi elektriği kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi mevcutta
bulunan firmaya ait trafodan temin edilmektedir. Saatte kullanılan elektrik 8.075 kW olup,
kapasite artıĢı ile 2.025 kW‟lık daha elektrik enerjisine ihtiyaç duyulacak ve mevcut
trafodan temin edilecektir. Tesise ait Elektrifikasyon Planı Ek 15‟de verilmiĢtir.
IV.6. Proje Kapsamında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin
Edileceği, Suyun Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı ve Bu Suların
Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları, OluĢacak Atık Suların Cins ve Miktarları,
Bertaraf Yöntemleri ve DeĢarj Edileceği Ortamlar, Atıksu Arıtma Tesisinin Tipi Ve
Özelliklerinin Açıklanması (Burada Gerekli Izinler Alınmalı ve Izin Belgeleri Rapora
Eklenmelidir.)
Arazi Hazırlık ve ĠnĢaat Dönemi
Yapılması planlanan kapasite artıĢı için mevcutta bulunan fabrika binası
kullanılacaktır. Mevcut binada kapasite artıĢı faaliyet sahibi tarafından makine sayısı
artırılarak yapılacaktır. Bu sebeple bir inĢaat çalıĢması yapılmayacaktır.
93
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Montaj ĠĢlemleri
Faaliyet kapsamında montaj aĢamasında 20 kiĢi istihdam edilecektir. Ġhtiyaç
duyulması halinde bu sayı artabilecektir. Personelin ihtiyacı olan içme ve kullanma suyu
mevcutta olduğu Ģekilde, organize sanayi bölgesi kullanma suyu hattından karĢılanacaktır.
KiĢi baĢına içme ve kullanma amaçlı su miktarı TÜĠK 2012 verilerine göre bir
günde kiĢi baĢına sarf olunan miktar 217 L/KiĢi-gün olarak tespit edilmiĢtir. Buna bağlı
personelden kaynaklı su kullanımı;
QMONTAJ = 20 kiĢi x 217 lt/gün-kiĢi = 4.340 lt/gün = 4,34 m³/gün olarak bulunur.
Personel tarafından kullanılacak su sonrası oluĢacak atık su miktarı TÜĠK 2012
verilerine göre 182 L/KiĢi olarak tespit edilmiĢtir. Buna göre oluĢacak atık su miktarı;
Günlük : 20 KiĢi x 182 L/KiĢi = 3.740 Lt/Gün ( 3,74 m3/gün )
Montaj aĢamasında personelden kaynaklı oluĢması muhtemel evsel nitelikli atık
sular kanalizasyon sistemine verilerek faal durumda bulunan Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma tesisine gönderilecektir.
ĠĢletme AĢaması
ĠĢletme aĢamasında toplamda 798 personel görev almakta olup, söz konusu
personelin içme ve kullanma suyu ihtiyacı olmaktadır. Personelin ihtiyacı olan içme ve
kullanma suyu mevcutta olduğu Ģekilde, organize sanayi bölgesi kullanma suyu hattından
karĢılanmaktadır.
Personel tarafından kullanılan su miktarı, TÜĠK 2012 verilerine göre bir günde kiĢi
baĢına sarf olunan miktar 217 L/KiĢi-gün olarak tespit edilmiĢtir. Buna bağlı personelden
kaynaklı su kullanımı;
798 kiĢi x 217 L/kiĢi-gün
= 173.166 Litre/gün = 173,166 m³/gün su
kullanılmaktadır.
Personel tarafından kullanılacak su sonrası oluĢacak atık su miktarı TÜĠK 2012
verilerine göre 182 L/KiĢi olarak tespit edilmiĢtir. Buna göre oluĢacak atık su miktarı;
94
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Günlük : 798 KiĢi x 182 L/KiĢi = 145.236 Lt/Gün ( 145,24 m3/gün )
Personel tarafından oluĢan atıksular kanalizasyon sistemine verilerek faal
durumda bulunan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma tesisine
gönderilmektedir.
Proje kapsamında oluĢacak atıksuyun ön arıtma tesisinden geçirildikten sonra
kanalizasyon Ģebekesi ile faal durumda bulunan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Atıksu Arıma Tesisine gönderilmesi çevre ve insan sağlığı açısından önemli olduğundan
ilgili yönetmeliklere uyulacağını iĢletme sahibi taahhüt etmektedir.
Tesiste 1 kg kumaĢ boyamak için 125 Litre su kullanılmaktadır. Buna göre;
Mevcut Kapasitede Kullanılan Su Miktarı
3.960.000 kg/yıl x 125 Lt/kg = 495.000.000 Lt/yıl = 495.000 m3/yıl
Kapasite ArtıĢı ile Kullanılacak Su Miktarı
3.127.500 kg/yıl x 125 Lt/kg = 390.937.500 Lt/yıl = 390.937,5 m3/yıl
Toplam Kullanılacak Su Miktarı;
495.000 m3/yıl + 390.937,5 = 885.937,5 m3/yıl
95
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tesise; osb kanalları vasıtasıyla 80 mm (dn80) çaplı borulardan su giriĢi sağlanmaktadır.
Gelen su ünitelerde kullanılmak üzere proses dağıtım borusuna iletilmektedir.
YumuĢak su havuzundan çıkan su
esanjörden geçirilerek sıcaklığı 300' ye kadar
yükseltilir ve sıcak yumuĢak su tankına
iletilir. Sıcak yumuĢak su tankından çıkan
sular (1,2,3,4,5 numaralı) jet boyamaya,
(1,2,3 numaralı) yıkama ünitelerine ve (1,2,3
numaralı) buhar kazanı dairelerine iletilir.
YumuĢak su havuzundan çıkan su esanjörden
geçirilerek sıcaklığı 300c‟ ye kadar yükseltilir ve
176 m3‟ lük saf sıcak su havuzuna iletilir. Buradan
çıkan sular (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23 numaralı) jet boyama
ünitesine, iplik boyama ünitesine ve boyama
mutfağına iletilir.
Ünitelerin kullanımı sonucu oluĢan atıksular
yaklaĢık 800 c olup 536 m3‟ lük sıcak pis su
havuzuna iletilir.
Ünitelerin kullanımı sonucu oluĢan atıksular
yaklaĢık 800 c olup 176 m3‟ lük sıcak pis su
havuzuna iletilir.
Sıcak pis su havuzundan çıkan atıksular
esanjörden geçirilerek (S.K.K.Y. tablo-25,
atıksuların atıksu altyapı tesislerine
deĢarjında öngörülen atıksu standartları‟na
göre) sıcaklığı 400 c‟nin altına
düĢürülmektedir.
Sıcak pis su havuzundan çıkan atıksular
esanjörden geçirilerek (S.K.K.Y. tablo-25,
atıksuların atıksu altyapı tesislerine
deĢarjında öngörülen atıksu standartları‟na
göre) sıcaklığı 400 c‟nin altına
düĢürülmektedir.
.
Sıcaklığı 400 c‟nin altına düĢürülen
atıksular 110 m3‟ lük çökeltim havuzuna
alınır. Burada bulunan Ph metre ile Ph
ölçümü gerçekleĢtirilir. Bazik olan suya
otomatik dozlamalı Ph metre ile OSB
standartlarına uygun asit ilavesi yapılarak
bazik suyun tamponlanması
gerçekleĢtirilmektedir. Tamponlama iĢlemi
neticesinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
tablo-25 (atıksuların atıksu altyapı tesislerine
deĢarjında öngörülen atıksu standartları)
gereğince Ph 7-90c ye çekilmektedir.
Sıcaklığı 40˚c‟nin altına düĢürülen atıksular
117 m3‟ lük çökeltim havuzuna alınır. Burada
bulunan Ph metre ile Ph ölçümü
gerçekleĢtirilir. Bazik olan suya otomatik
dozlamalı Ph metre ile OSB standartlarına
uygun asit ilavesi yapılarak bazik suyun
tamponlanması gerçekleĢtirilmektedir.
Tamponlama iĢlemi neticesinde Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği, tablo-25 (atıksuların
atıksu altyapı tesislerine deĢarjında
öngörülen atıksu standartları) gereğince ph
7-90c ye çekilmektedir.
Çökeltim havuzundan çıkan atıksular
otomatik debimetrede debisi hesaplanarak,
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisine
gönderilmektedir.
ġekil 34. Atıksu ĠĢ Akım ġeması
96
2. HAVUZ ÜNİTESİ
1. HAVUZ ÜNİTESİ
Proses dağıtım borusundan gelen su kollektöre iletilir. Kollektör‟den
kirecin azaltımı için içerisinde reçine kum filtreleri bulunan 4 tanka
dağıtım yapılır. Kireç azaltımı yapılan sular „yumuĢak su‟ olarak
adlandırılıp 110 m3 kapasiteli yumuĢak su havuzuna alınır.
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tesiste kapasite artırımından önce 1 kg kumaĢ boyamak için 125 Litre su
kullanılmaktadır. Kullanılan 125 Lt suyun 105 Lt‟si prosesde atıksu olarak çıkmaktadır.
Kullanılan suyun 20 Lt‟si ise proses gereği kurutma ile uçurulan atıksu olarak dönmeyen
sudur. Atık su olarak oluĢan 105 Lt suyun % 30‟luk kısmı ham yıkama ve renkli yıkamada
% 60‟lık kısmı boyama iĢlemleri sırasında geriye kalan % 10‟luk kısmı ise diğer
proseslerden çıkmaktadır.
Mevcut Kapasitede OluĢacak Atık Su Miktarı
3.960.000 kg/yıl x 105 Lt/kg = 415.800.000 Lt/yıl = 415.800 m3/yıl
Kapasite ArtıĢı ile OluĢacak Atık Su Miktarı
3.127.500 kg/yıl x 105 Lt/kg = 328.387.500 Lt/yıl = 328.387,5 m3/yıl
Toplam OluĢacak Atıksu Miktarı;
415.800 m3/yıl + 328.387,5 = 744.187,5 m3/yıl
Tesiste mevcut kapasite sırasında oluĢan atıksular tesiste bulunan 2 adet ön
arıtma tesisinde bekletme iĢlemine tabi tutulmadan Ph ölçümü gerçekleĢtirildikten sonra
debimetrelerde otomatik debi ölçümü yapılarak kanalizasyon Ģebekesi ile faal durumda
bulunan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Tesisine gönderilmektedir.
Kapasite artıĢı sonunda oluĢacak atıksular ise aynı Ģekilde iĢleme tabi olacaktır. Bu
iĢlemler sırasında oluĢan atıksular bekletilmediğinden mevcut olan 2 adet ön arıtma tesisi
yeni kapasite sonrası oluĢacak atık sularıda karĢılayacaktır.
1. Havuz Ünitesi : YumuĢak su havuzundan çıkan su esanjörden geçirilerek
sıcaklığı 300' ye kadar sıcaklığı yükseltilir ve sıcak yumuĢak su tankına iletilir. Sıcak
yumuĢak su tankından çıkan sular (1,2,3,4,5 numaralı) jet boyamaya, (1,2,3 numaralı)
yıkama ünitelerine ve (1,2,3 numaralı) buhar kazanı dairelerine iletilir. Ünitelerin kullanımı
sonucu oluĢan atıksular yaklaĢık 800 c olup 536 m3‟ lük sıcak pis su havuzuna iletilir.
Sıcak pis su havuzundan çıkan atıksular esanjörden geçirilerek (S.K.K.Y. Tablo-25,
atıksuların atıksu altyapı tesislerine deĢarjında öngörülen atıksu standartları‟na göre)
sıcaklığı 300 c‟ ye düĢürülmektedir. Sıcaklığı 30˚c getirilen atıksular 110 m3‟ lük çökeltim
havuzuna alınır. Burada bulunan Ph metre ile Ph ölçümü gerçekleĢtirilir. Bazik olan suya
otomatik dozlamalı Ph metre ile OSB standartlarına uygun asit ilavesi yapılarak bazik
97
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
suyun tamponlanması gerçekleĢtirilmektedir. Tamponlama iĢlemi neticesinde Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği, Tablo-25 (atıksuların atıksu altyapı tesislerine deĢarjında öngörülen
atıksu standartları) gereğince Ph 7-90‟ye çekilmektedir.
2. Havuz Ünitesi : YumuĢak su havuzundan çıkan su esanjörden geçirilerek
sıcaklığı 300c‟ ye kadar yükseltilir ve 176 m3‟ lük saf sıcak su havuzuna iletilir. Buradan
çıkan sular (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 numaralı) jet boyama
ünitesine, iplik boyama ünitesine ve boyama mutfağına iletilir. Ünitelerin kullanımı sonucu
oluĢan atıksular yaklaĢık 800 c olup 176 m3‟ lük sıcak pis su havuzuna iletilir. Sıcak pis su
havuzundan çıkan atıksular esanjörden geçirilerek (S.K.K.Y. Tablo-25, atıksuların atıksu
altyapı tesislerine deĢarjında öngörülen atıksu standartları‟na göre) sıcaklığı 400 c‟ ye
düĢürülmektedir. Sıcaklığı 40˚c getirilen atıksular 117 m3‟ lük çökeltim havuzuna alınır ve
burada bulunan Ph metre ile Ph ölçümü gerçekleĢtirilir. Bazik olan suya otomatik
dozlamalı Ph metre ile OSB standartlarına uygun asit ilavesi yapılarak bazik suyun
tamponlanması gerçekleĢtirilmektedir. Tamponlama iĢlemi neticesinde Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği, Tablo-25 (atıksuların atıksu altyapı tesislerine deĢarjında öngörülen atıksu
standartları) gereğince Ph 7-9‟ye çekilmektedir.
Her iki havuz ünitesinin çıkıĢında filtreler bulunmaktadır.
Burada yıkama ve
boyama iĢleminden gelen eser miktardaki elyaf artığı (polyester ve viskon) filtreden
geçirilerek tutulması sağlanır. Belirli periyotlarda biriken elyaf artıkları filtreden alınarak
tehlikesiz atık olması gerekçesiyle Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Çöp Toplama
Birimlerine verilmektedir. Çökeltim havuzundan çıkan atıksular otomatik debimetrede
debisi hesaplanarak, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma
Tesisine gönderilmektedir. Ön iĢlemlerin uygulanması esnasında her iki havuzda da
bekletme iĢlemi yapılmamaktadır. Yani ön arıtma iĢlemine tabi tutulan atık sular
havuzlarda bekletilmeden deĢarj edilmektedir. (Sıcak su besleme hattı, soğuksu besleme
hattı, eĢanjör besleme hattı ve ön arıtmanın gösterildiği vaziyet planı Ek 13‟de Atık Suların
OSB Kanalizasyon Hattına verceğimize dair yazı Ek 6‟da verilmiĢtir.)
Tablo 24. Su Kullanımı
Su kullanımı
Montaj ĠĢlemleri AĢamasında
ÇalıĢacak ĠĢçilerden Kaynaklı
IĢletme AĢamasında ÇalıĢacak
ĠĢçilerden Kaynaklı
IĢletme AĢamasında Prosesten
Kaynaklı
Gün
Ay
Yıl
4,34 m³
108,5 m³
325,5 m³/3 ay
173,166 m³
4.329,15 m³
51.949,8 m³
2.953,125
73.828,125
885.937,5 m3
98
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Proje sahasında çalıĢan personelin içme ve kullanma suyunun 17.02.2005 tarih ve
25730 sayılı Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürülüğe giren
Insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe uygun olacağını iĢletme sahibi
taahhüt etmektedir.
IV.6.1. Proses Akım ġemasında Atıksuların Prosesin Hangi AĢamasında
OluĢacağının Belirtilmesi
Sayfa 23‟de proses iĢ akım Ģemasında detaylı olarak verilmiĢtir.
IV.6.2. Atıksu Debisinin Hesaplanması Ile Ilgili Teknik Açıklama ( Kullanılan
Ekipmanlar, Flote Oranları, Vardiya Sayısı Ve Sarj Sayısı Ile IliĢkilendirilmek
Suretiyle )
Tesise OSB kanalları vasıtasıyla 80 mm (dn80) çaplı borulardan su giriĢi
sağlanmaktadır. Gelen su ünitelerde kullanılmak üzere proses dağıtım borusuna
iletilmektedir. Kapasite artırımı sonucunda 744.187,5 m3/yıl atıksu oluĢacaktır. OluĢan bu
atıksuyun debisi; çökeltim havuzunun çıkıĢına yakın bir yerde bulunan 2 adet otomatik
debimetre ile ölçülmektedir. Flote oranları ¼ „ tür. Tesiste 3 vardiya çalıĢma yapılmakta
olup Ģarj süresi günde 1.5‟ dur.
IV.7. Proje Ünitelerinde Ve Diğer Ünitelerde Kullanılacak Yakıt Ve Yardımcı
Yakıt Türleri, Miktarları, Nereden Nasıl Sağlanacağı Ve Kimyasal Analizleri,
Yakıtların Hangi Ünitelerde Ne Miktarlarda Yakılacağı Ve Kullanılacak Yakma
Sistemleri, Buhar Üretimi, OluĢacak Emisyonlar Ve Alınacak Önemler
Proje üniteleri ile diğer ünitelerde kullanılacak yakıt türleri; kazan dairelerinde ve
kurutma ünitelerinde doğalgaz diğer ünitelerde elektrik kullanılmaktadır. Tesiste 2013
Ağustos ayında kazan dairesinde 155.000 m3, germe kurutma ünitelerinde 155.000 m3
doğalgaz kullanılmıĢtır. Doğalgaz yakma sistemi için brülör sistem uygulanmaktadır. Diğer
ünitelerde elektrik kullanılmakta olup 2013 Eylül ayında, boyahane ünitesinde 1.541.025
kw/ay elektrik tüketilmiĢtir. 2013 Ağustos ayı buhar üretimi 4340 m3 „tür. Emisyon çıkıĢ
bacalarına S.K.H.K.K.Y. kapsamında ön görüldüğü üzere, baca boyları; çatının en yüksek
yerini 1,5 m geçecek Ģekilde teĢkillendirilmiĢtir.
99
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ĠĢletme AĢaması
Yapılması planlanan kapasite artırımı projesi 3 kapasite artıĢında 1 adet 1.350 kg
jet boya makinesi, 1 adet 1.000 kg jet boya makinesi, 3 adet 900 kg jet boya makinesi, 3
adet 675 kg jet boya makinesi, 4 adet 500 kg jet boya makinesi, 3 adet 450 kg jet boya
makinesi eklenecektir. Mevcut tesiste yakıt olarak doğal gaz kullanılmadır. Tüketilen
doğalgaz organize sanayi bölge müdürlüğü doğalgaz hattından karĢılanmaktadır. Mevcut
tesiste yer alan her bir ünitenin ısıl gücüne bağlı olarak tükettiği doğalgaz miktarı tablo
25‟de yer almaktadır.
Tablo 25. Ünitelerin Yakıt Tüketimi
3
Doğalgaz tüketimi (m )/Saat
720
303
504
Unite
Buhar Kazanı 1
Kızgın Yağ Kazanı
Buhar Kazanı 2
Mevcut tesis 03.07.2009 Tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği‟ne göre yakıt türüne
göre Ek-2 1.2.2 Gaz Yakıt (doğalgaz, sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı, kokgazı, yüksek fırıngazı,
fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW veya daha büyük ve 100 MW‟
tan küçük olan tesisler. (Tesis Isıl Gücü : 19,324 MW)
Proses Türüne Göre ise ;
Ek- 2. 4. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
4.16 Terbiye iĢlemlerinden kasar (haĢıl, sökme, ağartma, merserizasyon,
kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren iplik, kumaĢ ve halı fabrikaları.
Maddelerinden dolayı B sınıfı emisyon iznine tabi bir iĢletmedir. Mevcut tesiste
emisyon kaynakları tablo 26‟da ölçüm sonuçları ise tablo 27 „de verilmiĢtir.
Tablo 26. Emisyon Kaynakları ve Bu Kaynaklarda Ölçümü GerçekleĢtirilen Parametreler
Baca no
Emisyon kaynağı
Yanma/ proses
Kirleticiler
Ölçüm/
Numune Tarihi
1
Germe 1 Bacası
Yanma /proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
2
Germe 1 Bacası
Yanma /proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
3
Germe 2 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
4
Germe 2 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
5
Germe 3 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
100
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
6
Germe 3 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
7
Germe 4 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
8
Germe 4 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
9
Germe 5 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
10
Germe 5 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
11
Germe 7 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
12
Germe 7 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
13
Germe 6 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
14
Germe 6 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
15
Germe 9 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
16
Germe 9 Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
17
Germe 10 Bacası
Yanma /proses
TOZ, VOC
10-15.07.2012
18
Germe 10 Bacası
Yanma /proses
TOZ, VOC
10-15.07.2012
19
Germe 8 Bacası
Yanma/proses
TOZ, VOC
10-15.07.2012
20
Germe 8 Bacası
Yanma/proses
TOZ, VOC
10-15.07.2012
21
Gergisiz Kurma Bacası
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
1
22
Yakma Bacası 1
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
23
Yakma Bacası 2
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ, VOC
10-15.07.2012
24
Yakma Bacası 3
Yanma/proses
TOZ, VOC
10-15.07.2012
25
Buhar Kazanı Bacası 1
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ
10-15.07.2012
26
Kızgın Yağ Kazanı
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ
10-15.07.2012
Bacası
27
Buhar Kazanı Bacası 2
Yanma/proses
CO, NOx, SO2, TOZ
10-15.07.2012
28
Hasıl Bacası 1
Yanma/proses
TOZ, VOC
10-15.07.2012
29
Hasıl Bacası 2
Yanma/proses
TOZ, VOC
10-15.07.2012
Tablo 27. Emisyon Kaynakları
Baca
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
EMĠSYON KAYNAĞI
Germe 1 Bacası Baca Kodu 1
Germe 1 Bacası Baca Kodu 2
Germe 2 Bacası Baca Kodu 3
Germe 2 Bacası Baca Kodu 4
Germe 3 Bacası Baca Kodu 5
Germe 3 Bacası Baca Kodu 6
Germe 4 Bacası Baca Kodu 7
Germe 4 Bacası Baca Kodu 8
Germe 5 Bacası Baca Kodu 9
Germe 5 Bacası Baca Kodu 10
Germe 7 Bacası Baca Kodu 11
Germe 7 Bacası Baca Kodu 12
Germe 6 Bacası Baca Kodu 13
Germe 6 Bacası Baca Kodu 14
Germe 9 Bacası Baca Kodu 15
Germe 9 Bacası Baca Kodu 16
Germe 10 Bacası Baca Kodu 17
Germe 10 Bacası Baca Kodu 18
Germe 8 Bacası Baca Kodu 19
Germe 8 Bacası Baca Kodu 20
Gergisiz Kurma Bacası1 Baca Kodu
21
Yakma Bacası 1 Baca Kodu 22
Yakma Bacası 2 Baca Kodu 23
Toz
CO
SO2
NO
NO2
VOC
(kg/sa)
0.006
0.009
0.002
0.003
0.002
0.002
0.008
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.003
0.002
0.001
0.010
0.008
0.008
0.006
0.002
(kg/sa)
0.015
0.000
0.014
0.031
0.015
0.031
0.007
0.013
0.023
0.030
0.022
0.007
0.028
0.011
0.018
0.062
0.000
0.000
0.000
0.000
0.022
(kg/sa)
0.009
0.029
0.000
0.022
0.000
0.000
0.000
0.007
0.017
0.021
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.022
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
(kg/sa)
0.036
0.102
0.021
0.034
0.000
0.000
0.008
0.005
0.005
0.013
0.000
0.024
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
(kg/sa)
0.058
0.164
0.034
0.055
0.000
0.000
0.012
0.009
0.008
0.021
0.000
0.039
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
(kg/sa)
0.316
0.676
0.369
0.480
0.192
0.327
0.186
0.188
0.322
0.455
0.308
0.328
0.338
0.240
0.269
0.362
0.150
0.219
0.065
0.075
0.464
0.001
0.004
0.017
0.044
0.011
0.017
0.000
0.000
0.000
0.000
0.107
0.208
101
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
24
25
26
27
28
29
Yakma Bacası 3 Baca Kodu 24
Buhar Kazanı Bacası 1 Baca Kodu
25
Kızgın Yağ Kazanı Bacası Baca
Kodu 26
Buhar Kazanı Bacası 2 Baca Kodu
27
Hasıl Bacası 1 Baca Kodu 28
Hasıl Bacası 2 Baca Kodu 29
Toplam
Sınır Değerler
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
0.002
0.011
0.000
0.018
0.000
0.000
0.000
0.187
0.000
0.301
0.063
0.000
0.007
0.039
0.021
0.424
0.684
0.000
0.012
0.000
0.000
0.319
0.514
0.000
0.016
0.031
0.168
500
0.000
0.000
0.467
60
0.000
0.000
0.176
40
0.000
0.000
1.899
10
0.000
0.000
1.546
40
0.095
0.216
7.018
30
Mevcut tesiste emisyon ölçümleri KELEBEK KĠMYA-ÇEVRE LAB. PETROL GIDA
ĠTH. ĠHR. ĠNġ NAK. EĞT. DAN. TAAH. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. tarafından yapılmıĢ olup,
ölçümler neticesinde 03.07.2009 Tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği‟nde yer alan Ek-1
Emisyon iznine tabi tesisler için esas ve sınır değerler çerçevesinde incelendiğinde;
S.K.H.K.K.Y. EK-1 b.1) Toz Ģeklinde emisyon gereğince :
Tesisteki kazan bacasından kaynaklanan toz emisyonu Ek.5A.5.Tablo 7 ye göre
değerlendirilmiĢ olup sonuçlar sınır değerin altında kaldığından yönetmelikte istenilen
Ģartlar sağlanmaktadır.
Tesisteki proses bacalarından kaynaklanan toz emisyon Ek.1 Diyagram 1‟e göre
değerlendirilmiĢ sonuçlar sınır değerin altında kaldığından yönetmelikte istenilen Ģartlar
sağlanmaktadır.
S.K.H.K.K.Y. EK-1 b.2 gereğince:
ĠĢletmelerde tozlu maddelerin üretimi, iĢlenmesi, taĢınması, doldurulması,
boĢaltılması ve tasnifi yapılmamaktadır. Yönetmelikte istenilen Ģartlar sağlanmaktadır.
S.K.H.K.K.Y. EK-1.c) Açıkta depolanan yığma malzemeler gereğince:
Tesiste gerçekleĢtirilen proses gereği açıkta depolanan yığma malzeme
bulunmamaktadır. Yönetmelikte istenen Ģartlar sağlanmaktadır.
S.K.H.K.K.Y. EK-1.d) Toz yapıcı yanma ve üretim atıklarının taĢınması ve
depolanması gereğince:
102
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tesiste gerçekleĢtirilen proses gereği toz yapıcı yanma ve üretim atığı
oluĢmamaktadır. Yönetmelikte istenilen Ģartlar sağlanmaktadır.
S.K.H.K.K.Y. EK-1.e) Tesis içi yolların durumu gereğince:
Tesis içi yollar betonla kaplı olduğundan tozuma önlenmiĢtir. Yönetmelikte istenilen
Ģartlar sağlanmaktadır.
S.K.H.K.K.Y. EK-1.f) Filtrelerin boĢaltılması gereğince:
Tesiste bulunan emisyon bacalarında filtre sistemi bulunmamaktadır.
S.K.H.K.K.Y. EK-1.g) Atık gazlardaki özel tozların emisyonları için snır değerler
gereğince:
Tesiste bulunan emisyon bacalarında özel tozların emisyonları bulunmamakta olup
yönetmelikte istenilen Ģartlar sağlanmaktadır.
S.K.H.K.K.Y. EK-1.h) Atık gazlardaki gaz ve buhar emisyonları gereğince:
1)
Ġnorganik klor emisyonu
Tesiste bulunan emisyon bacalarında inorganik klor emisyonları bulunmamakta
olup yönetmelikte istenilen Ģartlar sağlanmaktadır.
2)
Ġnorganik flor emisyonu
Tesiste bulunan emisyon bacalarında inorganik flor emisyonları bulunmamakta
olup yönetmelikte istenilen Ģartlar sağlanmaktadır.
3)
Ġnorganik ve organik buhar ve gaz emisyonları tesisteki tüm proses
bacalarından kaynaklanan organik buhar ve gaz emisyonları EK.1h.3 ve EK-7 gereğince
değerlendirilmiĢ olup sonuçlar sınır değerin altında kaldığından yönetmelikte istenilen
Ģartlar sağlanmaktadır. S.K.H.K.K.Y. EK-1.i gereği kanser yapıcı maddelerin emisyon
sınırlar: Tesiste bulunan emisyon bacalarında kanser yapıcı maddelerin emisyonları
bulunmamakta olup yönetmelikte istenilen Ģartlar sağlanmaktadır. S.K.H.K.K.Y. EK-1.j
gereği aĢırı derecede tehlikeli maddeler: Tesiste bulunan emisyon bacalarında aĢırı
103
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
derecede tehlikeli maddelerin emisyonları bulunmamakta olup yönetmelikte istenilen
Ģartlar sağlanmaktadır. Ayrıca tesis SKHKKY çerçevesinde yanma sisteminden dolayı 1.
grup tesisler ve prosesten dolayı 26. Grup tesisler sınıfında yer almaktadır. Mevcut
emisyon kaynaklarına ait Emisyon ve Ġmisyon ölçüm sonuçları Ek - 19„da verilmiĢtir.
Yapılması planlanan kapasite artıĢı projesi çerçevesinde mevcutta 10 adet 900 kg
Ģarj kapasiteli jet boya makinesi, 6 adet 450 kg jet boya makinası, 2 adet olan 675 kg
boya makinesi, 1 adet 300 kg jet boya makinası, 1 adet 170 kg jet boya makinası ve 1
adet 100 kg jet boya makinası bulunmaktadır. Kapasite artıĢı ile 3 adet 900 kg Ģarj
kapasiteli jet boya makinesi, 3 adet 450 kg jet boya makinası, 3 adet olan 675 kg boya
makinesi, 4 adet 500 kg jet boya makinası, 1 adet 1.000 kg jet boya makinası ve 1 adet
1.350 kg jet boya makinası eklenecektir. Tesiste 2 adet 6 ton/h kapasiteli buhar kazanı
kullanılmakta iken kapasite artırımında sonra ise 1 adet 16 ton/h‟lık buhar kazanı ilavesi
yapılması planlanmaktadır. Tablo 28‟de ilave edilecek buhar kazanlarının ısıl gücü yer
almaktadır.
Tablo 28. Ġlave Emisyon Kaynakları ve Kirletici Sınıfları
Baca sayısı
Emisyon kaynağı
Yanma/proses
4
Buhar kazanı
Yanma/proses
Kirleticiler
Yanma gazları
Isıl güç
30-58 Nm3/h
Proje kapsamında gelecek olan makinalardan dolayı yanma gazları oluĢacaktır.
Faaliyet sahibi tesiste oluĢacak baca gazı emisyonları için SKHKK Yönetmeliği'ne göre
sınır değerler Tablo 29'da verilen sınır değerlerine uyacağını taahhüt etmektedir.
Tablo 29. SKHKKY Sınır Değerler
Emisyon Türü
Konsantrasy on (mg / Nm3)
Kütlesel Debi (kg/saat)
Karbon monoksit
Kükürt dioksit
Azot oksitler (NO2
(CO)
(1)
100
(3)
500
(SO2)
(2)
100
™<3>
60
olarak)
(1 )
800
40
Toz
™(2)
50
-«(3)
10
(1)
SKHKKKY Ek-5.A.5. Gaz Yakıtlı Yakma Tesisleri
(2)
SKHKKKY Ek-5.F.4. Çeliğin ve Demir Dışı Metallerin Isıl İşlem Gördüğü Tesisler (Tav
Fırınları) SKHKKKY Ek-2. Tablo 2.1. Kütlesel Debiler
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 maddesine göre;
Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin bacalarından veya baca dıĢından atmosfere verilen
emisyonların saatlik kütlesel debileri, mevcut tesisler için bacalarda ölçülerek, baca
dıĢından atmosfere verilen emisyonlar ile yeni kurulacak tesisler için emisyon faktörleri
104
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
kullanılarak tespit edilir. Saatlik kütlesel debi (kg/saat) değerleri Tablo 2.1‟de verilen
değerleri aĢması halinde, tesis etki alanında emisyonların Hava Kirlenmesi Katkı Değeri
(HKKD) mümkünse saatlik, aksi takdirde, günlük, aylık ve yıllık olarak hesaplanır. Ancak
tesiste oluĢması beklenen emisyonların kütlesel debilerinin SKHKKY Ek-2 sınır
değerlerinin altında olacağı görülmüĢtür. Bu nedenle tesisin Hava Kirlenmesi Katkı
Değerlerinin hesaplanmasına ve bu amaçla Model ÇalıĢması yapılmasına gerek
duyulmamaktadır.
SKHHK Yönetmeliği Ek-4.a.1. maddesine göre; Atık gazlar serbest hava akımı
tarafından, engellenmeden taĢınabilecek biçimde dikey çıkıĢla atmosfere verilmelidir. Bu
amaçla; baca kullanılmalı, anma ısıl gücü 500 kW‟ın üzerindeki tesisler için, gazların
bacadan çıkıĢ hızları en az 4 m/s olmalıdır. Ek 11‟de verilen ve tesiste gerçekleĢtirilen
emisyon ölçüm sonuçlarında baca gazı hızının 4 m/s‟nin üstünde olduğu tespit edilmiĢtir.
Tesisin tam kapasite ile hizmete geçmesinin ardından tesiste yer alacak bacalarda gerekli
ölçümler yapılarak baca gazı hızları belirlenecektir. Baca gazı hızlarının 4 m/s‟nin altında
olması halinde bacalarda gerekli revizyonlar (fan sistemi vb.) yapılacak ve 4 m/s baca
gazı hızı alt sınırı sağlanacaktır.
Tesiste oluĢacak baca gazı emisyonunda tespit edilmesi muhtemel özel toz
emisyonları için SKHKK Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-7‟de verilen sınır değerler sağlanacaktır.
Tesiste sınır değerlerin aĢılması halinde, faaliyet sahibi, T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
ve/veya Valilikçe alınacak tedbirleri yerine getirmeyi taahhüt eder. SKHKKY 35.
maddesine göre; ĠĢletme sahipleri/iĢletmeciler tesislerinde üretimden, yakıt tüketiminden
ve yakma sistemlerinden kaynaklanan sera gazlarının (Karbondioksit-CO2, Metan-CH4,
Nitrozoksit-N2O, Hidrofloro karbonlar HFCs, Perfloro karbonlar-PFCs, Kükürt hegzaflorid
SF6 ve kloro floro karbonlar CFCs) miktarlarını (ton/yıl-ton/ay) belirlemek ve alınan sera
gazlarını azaltma önlemlerini açıklamakla yükümlüdür. Sera gazları ve enerji verimliliği
mevzuatı kapsamında yapılan çalıĢmalar ile ilgili bilgiler emisyon izin dosyasında ayrı bir
bölüm olarak verilmelidir. Bilgilerin bu Yönetmelikte belirtilen teyit zorunluluğundan
bağımsız olarak her yıl Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.
Mevcut tesis için Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nden 05.09.2012 Tarih ve
B.18.4.ĠÇO.4.01.02-155/277 sayısıyla Geçici Faaliyet Belgesi alınmıĢ olup 10.07.2012
tarihinde Kelebek Kimya-Çevre Lab. Petrol Gıda Ġth. Ġhr. ĠnĢ Nak. Eğt. Dan. Taah. San.
Tic. Ltd. ġti tarafından hava emisyonu ölçümü yapılmıĢ fakat kapasite artıĢı projesi söz
konusu olduğundan Çevre izni süreci durdurulmuĢtur. Proje kapsamında yukarıda verilen
sınır değerlerin dıĢında 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
105
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği‟nde yer alan sınır
değerleri sağlamak amacıyla 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği‟nde
belirtilen uygulama ve sınırlamalara uyulacak, sınır değerlerin aĢılması halinde yetkili
merciler tarafından belirlenen tüm önlemler alınacaktır.
Proje alanında hammadde ve nihai ürünlerin sevkıyatı için gelen araçların
egzozlarından çıkan egzoz gazı emisyonu oluĢacaktır. Bu konuda araçların yakıt
sistemleri sürekli kontrol edilerek, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan
04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz
Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Dolayısıyla proje
kapsamında hava kalitesini menfi yönde etkileyecek bir emisyon beklenmemektedir.
IV.8. Proje Kapsamında ĠnĢaat Ve ĠĢletme Döneminde Üretim Nedeni Ġle
Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları Ve Seviyesi, Gürültüyü
Azaltmak Ġçin Alınacak Önlemler
Planlanan proje kapasite artırımı projesi olup, bu kapsamda herhangi bir inĢaat
çalıĢması yapılmayacaktır. Mevcut kapalı fabrika alanı kullanılacaktır.
ĠĢletme döneminde üretim nedeni ile meydana gelecek vibrasyon, gürültü
kaynakları ve seviyeleri için Akustik Rapor hazırlatılmıĢ olup Ek 5‟ de verilmiĢtir. Akustik
Raporda gündüz-akĢam-gece olmak üzere 4‟er noktadan her biri 8 dk. olmak suretiyle
arka plan gürültü ölçümü yapılmıĢtır. Ölçüm sonuçları 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tablo 4 Endüstri Tesisleri
Ġçin Çevresel Gürültü Sınır Değerlerinden Endüstriyel Alanlara göre değerlendirme
yapılmıĢ olup arka plan gürültü değerleri en yakın 5 m mesafede bulunan Befi Tekstil, 15
m mesafede bulunan Adana Mensucat ve Sürat Motor, 25 m mesafede bulunan Karel
Yapı‟ya göre değerlendirilmiĢ olup yönetmelikte verilen sınır değerleri aĢmadığından
dolayı gürültüden etkilenmeleri beklenmemektedir.
ÇalıĢma sırasında 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği‟nde belirtilmiĢ olan sınırların aĢılmaması için,
makinelerin bakımları düzenli olarak yapılarak gerekli önlemler alınacaktır.
106
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ĠĢletme aĢamasında oluĢacak gürültüden iĢçilerin etkilenmemesi için iĢçilere
yürürlükteki ĠĢ Kanununda belirtilen koruyucu giysiler ve gereçler verilerek ilgili kanuna
bağlı yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
IV.9. Proje Kapsamında, ĠnĢaat Ve ĠĢletme Döneminde Meydana Gelebilecek
Katı, Tehlikeli ( Atık Yağ, Yağlı Bez, Boya Kapları, Vs. ) Ve Tıbbi Atık Vb. Atıkların
Cinsi, Miktarı Ve Özellikleri, Ne ġekilde Bertaraf Edileceği
Montaj AĢaması:
ÇED çalıĢmalarını müteakip faaliyet sahibi montaj aĢamasına geçecektir. Montaj
aĢamasında ilave makine ve ekipmanların nakliyesi sırasında 2 adet araç çalıĢması
planlamaktadır. Araçlarda mazot tüketimi dıĢında montaj aĢamasında herhangi bir yakıt
tüketimi ve yanma buna bağlı emisyon oluĢmayacaktır.
Faaliyet alanında, günlük ortalama 2 adet araç ve makinelerin çalıĢacağı
planlanmaktadır. Bir aracın günde alanda çalıĢacağı zaman yaklaĢık 45 dakika alınırsa,
günde alanda toplam 90 dakikalık bir süre çalıĢılmıĢ olunacaktır. Saatte 6 litre motorin
harcandığı göz önüne alınırsa, alan içerisinde günde yaklaĢık 12 litre motorin kullanılacağı
bulunur.
Günlük tüketilecek motorin miktarı: (0.84 kg/lt x 12lt = ) 10,08 kg olup,
Araçlardan çıkacak kirletici miktarları Ģu Ģekildedir:
Aldehit : 12 lt x 1.6 kg/ton / 1000 = 0,0192 kg
Karbonmonoksit : 12 x 9.7 kg/ton / 1000 = 0.1164 kg
Kükürt oksitler : 12 x 6.5 kg/ton / 1000 = 0.078 kg
Organik asitler : 12 x 5.0 kg/ton / 1000 = 0.06 kg‟dır.
03.07.2009 Tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren
Sanayi Kaynaklı
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği sınır değerlerinin altında
olduğundan hava kirlenmesine katkı değerleri ve toplam kirlenme değerlerinin
hesaplanmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıĢtır.
Bu konuda araçların yakıt sistemleri sürekli kontrol edilerek, Mülga Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine uyulacaktır.
107
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ĠĢletmede OluĢacak Evsel Nitelikli Katı Atıklar
ĠĢletmede çalıĢan 798 personelin günlük faaliyetleri sonucu evsel nitelikli katı atık
meydana gelmektedir. Söz konusu katı atık miktarı Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerinden
1,14 kg/gün-kiĢi olarak alınarak hesaplanmıĢtır. Buna göre iĢletmede; 1,14 kg x 798 kiĢi =
909,72 Kg / Gün katı atık oluĢmaktadır.
ĠĢletmede oluĢan evsel nitelikli katı atıklar 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı “Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda,
çevrede herhangi bir olumsuz etki yaratmayacak Ģekilde, hijyenik ve ağzı kapalı bir
Ģekilde çöp bidonlarında depolanmaktadır. Çöp bidonlarında depolanan katı atıklar, Hacı
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi‟ nin çöp toplama araçları ile düzenli olarak toplanarak
bertaraf edilmektedir. Tesiste oluĢacak ambalaj atıkları ise tesisin geçici depolama
alanında tür ve cinslerin göre biriktirilerek lisanlı geri dönüĢüm firmalarına verilmektedir.
(Ambalaj atıklarının lisanlı firmaya verileceğine dair yapılan protokol Ek 7‟de verilmiĢtir.)
ĠĢletmede OluĢacak Endüstriyel Nitelikli Katı Atıklar
Tesiste yapılan faaliyet; ham bez üretimi, ham bezin çeĢitli iĢlemlerden geçirilerek
boyanması iĢlemlerinden ibarettir. Bu faaliyetler sırasında endüstriyel kaynaklı katı atık
olarak çeĢitli telefler, parça bezler be kırpık kumaĢlar meydana gelmektedir. Faaliyetler
sırasında oluĢan ve tekrar kullanılabilen parça bezler be kırpık kumaĢlar ve teleflerin
toplam miktarı yaklaĢık 150 ton/yıl‟ iken 130 ton/yıl artarak 280 ton/yıl‟a çıkacaktır.
Endüstriyel kaynaklı bu tür atıklar tehlikeli atık değildir. OluĢacak bu tür atıklar tesis
içerisinde bulunan geçici depolama alanında niteliklerine göre ayrı ayrı sınıflandırıldıktan
sonra yeniden iĢyerinde hammadde olarak değerlendirilmektedir.
Tesise çeĢitli ebatlarda ve ambalajlarda gelen hammaddelerin boĢaltılmasından
sonra bu hammaddelere ait ambalajlar ( fıçılar, plastik bidonlar, ĢiĢeler, tenekeler, kutular
kaplar vs. ) tesisin geçici depolama bölümünde biriktirilmektedir.
Tesise hammaddeler plastik bidonlarda, plastik fıçılarda ve kâğıt torbalarla
gelmektedir. Plastik bidon ve fıçılar hammaddenin satın alındığı Ģirketlere tekrar
kullanılmak üzere (depozito) geri verilmektedir. Tesisin geçici depolama bölümünde
108
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
biriktirilen hammaddelere ait ambalaj atıklarından kâğıt torbalar ise lisanslı araçlar ile
lisansı olan geri dönüĢüm yapan firmalara verilmektedir.
24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
hükümlerine ve 06 Kasım 2001 tarih ve 24575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” Hükümlerine iĢletme sahibi uymayı
taahhüt etmektedir.
Tehlikeli Atıklar
Tesiste depolanan ürünlerden ve prosesten kaynaklı tehlikeli atık oluĢumu söz
konusu değildir. Fakat tesiste kullanılan makine ve ekipmanlardan kaynaklı atık piller, atık
aküler, plastik boya bidonları, boya bulaĢmıĢ naylon torba atıkları ve üstübü bezleri
tehlikeli atık oluĢumuna sebebiyet vermektedir.
Tesiste atık akümülatör kaynakları üretim sırasında kullanılan makine ve
ekipmanlardan kaynaklı bitmiĢ akülerdir. Tesiste pil kaynakları ise tesis alanında kullanılan
mobil telsizler ve seyyar radyolardır. OluĢan atık piller ve atık aküler tesisin geçici
depolama bölümünde biriktirilerek „‟Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği‟‟
hükümleri gereği lisanslı araçlar ile lisans almıĢ firmalarla gönderilmektedir.
Tesiste çalıĢan makinelerin yağ değiĢimi sırasında oluĢacak olan üstübü bezleri
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre tesisin geçici depolama
bölümünde biriktirilerek tehlikeli atık taĢıma lisansı almıĢ araçlarla lisanslı firmaya
gönderilerek bertaraf edilecektir.
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine uyulacaktır.
Tesisin faaliyeti sırasında boyama ünitesinden kaynaklanacak kontamine olmuĢ
bez ve üstübü ile genel tesis bakımından kaynaklanacak tehlikeli atık depolanması tesis
sahasında tamamen yalıtılmıĢ bir alan üzerinde tehlikeli atık ibaresi yazılan yağmur
etkisinden korunmuĢ sızdırmasız bir alanda yapılmıĢtır. Tehlikeli atık depolama alanının
altına bir hazne yapılarak dökülme anında atıkların etrafa yayılmaması sağlanmıĢtır.
Alanın etrafına koruma Ģeridi çekilmiĢtir. Tesiste atık alanında biriktirilecek tehlikeli
atıkların dökülmesi, yayılması gibi durumlarda, dökülen madde talaĢa emdirilerek
109
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
toplanacak ve lisanslı bir tehlikeli atık bertaraf tesisine gönderilecektir. (Tesiste oluĢan
Tehlikeli Atıkların Alınacağına Dair Yapılan Protokol Ek 7‟de verilmiĢtir.)
Atık Yağlar
Üretim sırasında kullanılacak makine ve ekipmanların bakımı-onarımı, yağ
değiĢimi sırasında oluĢan atık yağlar sızdırmasız fıçılarla tesisin geçici depolama
bölümünde biriktirilerek Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre atık yağ
taĢıma lisansı almıĢ araçlarla geri dönüĢüm yapan lisanslı firmalara veya bertaraf tesisine
gönderilmektedir.
30.07.2008 Tarih ve 26952 sayılı „‟Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği‟‟ ve
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı „‟Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik‟‟ hükümlerine uyulacaktır.
Toz Atıkları
Tesiste tozun oluĢabileceği tek kaynak bacadan kaynaklı olacaktır. Sevkiyat
sırasında organize sanayi bölgesinin yolları asfalt ile kaplı olduğundan dolayı herhangi bir
toz oluĢumu söz konusu değildir.
Baca Emisyonu
Tesiste, yakma tesisi olarak buhar üretmek maksadıyla iki adet buhar kazanı ve bir
adet kızgın yağ kazanı bulunmaktadır. Kapasite artırımından sonra ise bir adet daha
buhar kazanı eklenecektir. Tesiste bulunan baca sayıları ve emisyon kaynakları ile igili
detaylı açıklam Bölüm 4.7‟de ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. Ayrıca tesiste mevcut duruma
göre emisyon ölçümü yaptırılmıĢ ve geçici faaliyet belgesi alınmıĢtır. Kapasite
artırımından sorada eklenecek olan buhar kazanı ve bacalar da göz önüne alınarak tekrar
emisyon ölçümü yaptırılacaktır. Ġlave emisyon ölçümünden sonra Çevre Ġzni süreci tekrar
baĢlatılacaktır. (Geçici Faaliyet Belgesi Ek 8‟de, Emisyon Ölçüm Raporu Ek 11‟de
verilmiĢtir.)
Tesiste oluĢacak olan baca gazı emisyonundan çalıĢanların ve çevredeki
insanların etkilenmemesi için ilgili mevzuatlara göre gerekli önlemler alınarak alınan
önlemlere uyulacaktır.
110
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tıbbi Atıklar
Projede iĢletme aĢamasında 798 kiĢinin çalıĢtırılmaktadır. Proje alanında revir revir
bulundurulmaktadır ve iĢ yeri hekimi hizmeti alınmaktadır. Acil durumlarda hasta nakli için
bir araç hazır bulundurulmaktadır. ĠĢletmede oluĢacak tıbbi atıklar “Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” hükümlerine uygun kapalı kaplar içerisinde toplanmakta ve tıbbi atıkların
kontrolü yönetmeliğine göre tıbbi atık toplama birimine teslim edilmektedir. 22.07.2005
Tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 03.12.2011 Tarih ve 28131
sayılı değiĢiklik yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. (Tıbbi Atıkların alınacağına Dair
Yapılan Protokol Ek 7‟de verilmiĢtir.)
IV.10. Proje Kapsamında ĠĢletme Döneminde Kullanılacak Maddelerden,
Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Toksik Olanların, TaĢınmaları, Depolanmaları Ve
Kullanımları
Proje kapsamında kullanılan maddeler ihtiyaç dahilinde bölgedeki firmalardan satın
alma yoluyla getirilmektedir. Üretimde gerekli olan kimyasallar parlayıcı, patlayıcı
özelliklerine uygun olarak ayrı ayrı yerlerde muhafaza edilmektedir. Parlayıcı, Patlayıcı,
Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle ÇalıĢan ĠĢyerlerinde ve ĠĢlerde Alınacak Tedbirler
Hakkında Tüzük hükümleri gereğince, muhafaza edilen alanın tabanı akacak sıvıları
sızdırmayacak nitelikte ve 10 santimetre yükseklikte bir eteklikle çevrili durumdadır.
Muhafaza alanında kapı ve pencereler dıĢarı açılacak Ģekilde ve tüm elektrik
aksamları ex-proof yapılmıĢtır. Muhafaza edilen faklı özellikteki maddelerin birbirine temas
etmemesi için, faklı maddeler farklı bölmelerde ayrı ayrı tutulmaktadır. Ayrıca, uygun
yerlerde duman dedektörleri, yangın alarm butonları ve yangın hidrantı bulunmaktadır.
Kullanıln kimyasalların bazıları ortam konsantrasyonlarına ve maruz kalma sürelerine
bağlı olarak çalıĢanlarda sağlık sorunları oluĢturabilmektedir. Ayrıca, deri ve solunum
sistemini
tahriĢ
edici
özelliktedirler.
Bu
nedenle
depolama
alanında
ortam
havalandırmasının sağlanması konusunda ulusal ve uluslararası standartlara uyulmuĢtur.
Bu maddelerin kullanımı sırasında maske, emniyet gözlükleri, eldiven, ayakkabı, giysi gibi
özel koruyucu önlemler alınmaktadır. Kullanılacak maddelerin, kimyasal bir olay
sonucunda iĢyeri tabanını aĢındırıp tahrip etmesi veya parlayıcı, tehlikeli ve zararlı gaz ve
dumanlar meydana getirmesi önlenecektir.
111
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Boyalar kutularda orijinal ambalajlarında temin edilmektedir. Diğer kimyasallar ise
yine orjinal ambalajlarında plastik bidonlarda temin edilecektir. Kapların ve bidonların
sızdırmaz olmasına özellikle dikkat edilecektir.
Üretimde kullanılan ve kullanılacak kimyasallar ve boyalar, ayrı bir bölümde
muhafaza edilecektir. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle ÇalıĢan
ĠĢyerlerinde ve ĠĢlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük hükümleri gereğince, muhafaza
edilen alanın tabanı akacak sıvıları sızdırmayacak nitelikte ve 10 santimetre yükseklikte
bir eteklikle çevrilmiĢtir. Muhafaza alanında kapı ve pencereler dıĢarı açılacak Ģekilde
yapılmıĢ ve tüm elektrik aksamları ex-proof yapılmıĢtır. Muhafaza edilen faklı özellikteki
maddelerin birbirine temas etmemesi için, faklı bölümlerde ayrı tutulacaktır. Ayrıca, uygun
yerlerde duman dedektörleri, yangın alarm butonları ve yangın hidrantı konulmuĢtur.
IV.11. Proje Kapsamında Kullanılacak Hammadde ve Tehlikeli Kimyasalların
Listesi, Risk Durumları, Yıllık Kullanım Miktarları, Güvenlik Bilgi Formları, Depolama
ve Bertaraf Yöntemleri ve Güvenlik Önlemleri
Proje kapsamında kullanılacak hammadde ve tehlikeli kimyasalların listesi ile yıllık
kullanım miktarları aĢağıda verilmiĢ olup risk durumları, depolama ve bertaraf yöntemleri
ve güvenlik önlemleri Ek 10‟da verilen güvenlik bilgi formlarında (MSDS) bulunmaktadır.
Tesiste kullanılan kimyasallar ile ilgili olarak depolama alanları oluĢturulmuĢ ve risk
durumlarına göre önlemler alınmıĢtır. Kimyasallar birbirlerinden ayrı olarak serin ve kuru
yerde depolanmaktadır. Depolama alanları kapalı olup sızdırmazlık önlemleri alınmıĢtır.
Tehlikeli kimyasalları kullanan iĢçilere koruyucu gözlük ve eldiven temin edilmiĢtir. Bu
alanlara yetkilisinden baĢka kiĢilerin girmesi yasaklanmıĢtır.
AĢağıda kimyasal maddelerin depolanması hakkında kısaca bilgi verilmiĢtir.
• Kimyasal maddeler tehlike sınıflarına uygun olarak depolanmaktadır. Alfabetik
Depolama yapılmamaktadır.
• Toksik ve çok toksik kimyasallar ile patlayıcılar bağımsız bölum veya kabinlerde
depolanmaktadır.
• Özellikle yanıcı kimyasallar ısı kaynakları ve güneĢ ısınlarından korunacak
biçimde depolanmaktadır.
• Tüm tehlikeli kimyasalların Guvenlik Bilgi Formları (MSDS) sağlanmaktadır.
112
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
• Ambalajlı kimyasalların etiketleri standartlara uygun yapılmaktadır.
• Depolama raflarının üzerine izin verilebilecek en fazla depolama miktarları açıkça
görülecek Ģekilde yazılmaktadır.
• Depolama raflarından malzemenin düĢmemesi için önlem alınmaktadır.
• Cam türü, kolay kırılabilir kaplar göz hizasının altında depolanmaktadır.
• Depo yerlerinin dökülme ve sızmaya karĢı güvenli drenajları yapılmıĢtır.
• Depo zemini kaymaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmıĢtır.
• Depoda yangın guvenliği önlemleri alınmıĢtır.
• Kimyasal maddenin özelliğine uygun bir havalandırma sistemi kurulmuĢtur.
• Kimyasal madde dökülme ve sızmalarına karsı gerekli engelleyici malzeme ve
uygun Kisisel Koruyucu Donanım (KKD) mevcuttur.
• Boy ve göz duĢu bulunmaktadır.
• Ġlkyardım malzeme kiti bulundurulmaktadır.
• Özellikle yanıcı kimyasallar ısı kaynakları ve güneĢ ısınlarından korunacak
biçimde depolanmaktadır.
Güvenlik Bilgi Formlarında yer alan tüm taĢıma, depolama, kullanma önlemlerinin
alınacağını iĢletme sahibi taahhüt etmektedir.
Tablo 30. Hammadde ve Yardımcı Maddeler
Kullanılan Hammadde ve Yardımcı Maddeler
Mevcut ( kg / yıl)
Eklenecek ( kg / yıl)
Toplam ( kg / yıl)
Poly/Vis KarıĢımlı Tek Kat Ġplik
Poly/Vis KarıĢımlı Çift Kat Ġplik
Lycra
Rektif Boya
Dispers Boya
Dispergatör
Kırık Önleyici
Asetik Asit
Soda
Tuz
Kostik (%49)
Hidrosülfit
Redüktif Yıkayıcı
5.498.000
1.374.500
135.200
104.060
109.550
36.500
73.100
36.500
69.390
208.120
69.390
41.040
55.190
4.453.000
1.113.350
109.500
84.250
88.750
29.565
59.210
29.565
56.200
168.580
56.200
33.250
44.700
9.951.000
2.487.850
244.700
188.310
198.300
66.065
132.310
66.065
125.590
376.700
125.590
74.290
99.890
IV.12. Proje Kapsamında ĠĢletme Döneminde Ġnsan Sağlığı ve Çevre
Açısından Riskli ve Tehlikeli Olanlar, Alınacak Önlemler
Planlanan kapasite artıĢı projesinin montaj ve iĢletme aĢması süresince, insan
sağlığı üzerine olabilecek etkileri iĢ kazaları ve potansiyel sağlık problemleri olarak
sıralamak mümkündür.
113
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ĠĢ kazası risk faktörünü düĢük düzeyde tutabilmek, iĢ kazalarını minimuma
indirmek için önlemler alınacak ve tüm dünyada kabul görmüĢ güvenlik kurallarından
yararlanılacaktır. Bu amaçla makine ve ekipmanları kullananların eğitimli ve yeterlilik
belgesine sahip olmalarına dikkat edilecektir.
Projenin montaj ve iĢletme aĢamalarında olası iĢ kazalarına karĢı, sahaya uyarıcı
levhalar yerleĢtirilecek olup, iĢçiler sürekli olarak uyarılacak, iĢçilere koruyucu elbise,
kulaklık, gözlük, maske ve kask verilecek, sağlıklı çalıĢma ortamları sağlanacak, “Yapı
ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
Proje kapsamında malzeme seçimi, montajı, iĢletmeye alınması ve çalıĢtırılması
ulusal ve uluslararası standartlara ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirilecektir.
Ġlgisiz ve meraklı kimselerin faaliyet alanına girmeleri ve risk yaratmaları, gerek
tehlike ihbar ve ikaz panoları ile gerekse fiziksel engellerle veya görevli personel
tarafından önlenecektir.
Tüm makine ve ekipmanlar, her türlü riske karĢı kaliteli olarak seçilirken, personele
de konusunda uzman kiĢilerden oluĢturulacak, ihtiyaç duyulması halinde gerekli eğitimler
verilecektir. Tesiste olabilecek yangın ve kazalara karĢı her türlü önlem alınacaktır.
ĠĢletme sahibi, kimyasallarının taĢınması, depolanması ve kullanılmasında
14.03.2005 Tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan „Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği‟ ile ilgili maddelerine uyacağını taahhüt etmektedir. Tesiste
olabilecek döküntü ve sızıntı gibi durumlarda iĢletmenin zemini beton olacağı için dökülen
veya sızan kimyasal maddeler iĢletmede bulunan sızdırmaz fıçılara veya plastik bidonlara
alınacaktır. Depolanan tehlikeli atıklar Tehlikeli Atık TaĢıma Lisansı olan araçlarla Çevre
ve ġehircilik Bakanlığı‟nın Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı verdiği firmalara verilerek nihai
bertaraftı sağlanacaktır.
ĠĢletme sahibi, bu kimyasalların taĢınmasında depolanmasında 20.04.2001 Tarih
ve 24379 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği”nin ilgili
hükümlerine uyacağını taahhüt etmektedir.
Faaliyet sahibi Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan
30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Makine
Emniyeti Yönetmeliği‟ne uyacağını taahhüt etmektedir.
114
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Proje kapsamında, insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olan boyalar
kutularda orijinal ambalajlarında temin edilecektir. Diğer kimyasallar ise yine orjinal
ambalajlarında plastik bidonlarda temin edilecektir. Kapların ve bidonların sızdırmaz
olmasına özellikle dikkat edilecektir. Üretimde kullanılacak kimyasallar ve boyalar, ayrı bir
bölümde depolanacaktır. Depolama alanında kapı ve pencereler dıĢarı açılacak Ģekilde
olacaktır. Depo içerisinde kullanılan tüm elektrik aksamları ex-proofdur. Depolanan faklı
özellikteki maddelerin birbirine temas etmemesi için, faklı maddeler ayrılmıĢ bölümlerde
ayrı ayrı depolanacaktır. Ayrıca, depolama alanında uygun yerlerde duman dedektörleri,
yangın alarm butonları ve yangın hidrantı konulmuĢtur.
Kullanılan kimyasalların bazıları ortam konsantrasyonlarına ve maruz kalma
sürelerine bağlı olarak çalıĢanlarda sağlık sorunları oluĢturabilmektedir. Ayrıca, deri ve
solunum sistemini tahriĢ edici özelliktedirler. Bu nedenle depolama alanında ortam
havalandırmasının sağlanması konusunda ulusal ve uluslararası standartlara uyulacaktır.
Bu maddelerin kullanımı sırasında maske, emniyet gözlükleri, eldiven, ayakkabı, giysi gibi
özel koruyucu önlemler alınacaktır. Kullanılacak maddelerin, kimyasal bir olay sonucunda
iĢyeri tabanını aĢındırıp tahrip etmesi veya parlayıcı, tehlikeli ve zararlı gaz ve dumanlar
meydana getirmesi önlenecektir.
Tesiste T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın 09/12/2003 tarihli ve 25311
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”, 24.12.1973 tarih
ve 14752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Parlayıcı, patlayıcı,
tehlikeli ve zararlı maddelerle çalıĢan iĢ Yerlerinde ve ĠĢlerde Alınacak Tedbirler Hakkında
Tüzük” ilgili tüm hükümlerine uyulacaktır.
Tesiste üretim aĢamasında tüm makine ve techizatın bakımı düzenli olarak
yapılacak ve sürekli kontrol edilecektir. Üretim prosesi gereği her türlü kalite kontrol
iĢleminden geçecektir. Bu durumda tesis iĢleyiĢinde sürekli bir düzen ve denetim
mekanizması oluĢturulacaktır.
Tesiste çalıĢan personelin dikkatsizliği ciddi kaza riskleri doğurabilir. Bu nedenle
tüm çalıĢacak iĢçilere gerekli iĢ eğitimi verilecektir. Tesiste 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve buna
bağlı çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere uyulacaktır. Tesis personeline her türlü iĢ gereçleri
ve kiĢisel koruma gereçleri sağlanacaktır.
Tesiste oluĢacak her türlü tehlikeli atığın yönetiminde 14.03.2005 tarih ve 25755
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
115
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Yönetmeliği” ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yapılmasına
Yönetmelik” hükümlerine riayet edilecektir.
ĠĢletme sahibi, iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda 09.12.2003 Tarih ve 25311 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan „„ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği‟‟nin ilgili hükümlerine
uyacağını taahhüt temektedir. ĠĢletmede olası kazalara karĢı bünyesinde Revir
bulunmamaktadır. Acil durumlarda kazazede tesise en yakın sağlık birimine sevk
edilecektir.
ĠĢletmede olası acil durumlara göre acil eylem planı hazırlanacak acil önlemler
alınacaktır. Herhangi bir yangın çıkması durumunda, tesis müdürü ve iĢletme sahibi
hemen haberdar edilecektir. Tesis içerisinde muhtelif yerlere 09.12.2003 Tarih ve 25311
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliği‟ne göre gerekli yerlere uyarı ve ikaz levhaları asılacaktır.
Proje kapsamında tesiste çalıĢan iĢçiler için yapılan sosyal tesisler (yeme, içme,
barınma, tuvalet) hijyen kurallarına uygun olarak yapılmıĢtır.
Projenin
montaj
aĢamasında,
iĢletme
aĢamasında
ve
iĢletme
faaliyete
kapatıldıktan sonraki iĢlemlerde ÇED Raporunda belirtilen taahhütlere ve 1593 sayılı
Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5491
Sayılı Çevre Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanunlara istinaden
çıkarılan tüzük ve yönetmelikler ile ilgili mevzuata uyulacaktır.
IV. 13. Proje Kapsamındaki UlaĢtırma Altyapısı Planı ( UlaĢtırma Güzergâhı,
ġekli, Güzergâh Yollarının Mevcut Durumu ve Kapasitesi, Hangi Amaçlar Ġçin
Kullanıldığı, Bağlantı Yolları, Mevcut Trafik Yoğunluğu, YerleĢim Yerlerine Göre
Konumu, Faaliyet Ġçin Kullanılacak Araçları Kaldırıp Kaldıramayacağı, Kullanılacak
Karayolunu
Etkileyecek
Araç
Yükünün
Araç
Cinsi
ve
Sayısı
ġeklinde
Detaylandırılarak % ArtıĢ Olarak Hesaplanması ve Güncel Trafik Hacim Haritasının
Ġlgili Kesiminin Eklenmesi, Yapılması DüĢünülen Tamir, Bakım ve ĠyileĢtirme
ÇalıĢmaları Vb.)
Kapasite artıĢı projesi ile ilgili alan Adana Ġli, Sarıçam Ġlçesi, Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi, Vatan Caddesi, No: 4 adresinde bulunan 115 ada, 14 parselde
içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla Organize Sanayi Bölgesi‟ne ulaĢım güzergâhı aynı
116
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
zamanda tesise ulaĢım amacıyla da kullanılmaktadır. Bununla birlikte OSB sahası
içerisindeki yolların alt ve üst temel inĢaatları ile saha içi yolları asfaltlanması, yaya
kaldırımları ve orta refüjlerin yeĢillendirilmesi iĢlemleri tamamlanmıĢtır.
Bölgeye ulaĢım karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ile sağlanmaktadır.
OSB Adana havalimanına 28 km, Mersin Limanına 98 km, Ġskenderun Limanına 80 km,
Yumurtalık Limanına 40 km uzaklıktadır. Tesisin 1,27 km güneyinden Adana-Osmaniye
D–400 Devlet Karayolu ve 850 m güneyinden Demiryolu, 1,5 km kuzeyinden Adanaġanlıurfa E-90 Otoyolu geçmektedir. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesine
ulaĢım yollarını gösterir 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve uydu görüntüsü ġekil 35 ve
Ģekil 36‟da gösterilmiĢtir. Ayrıca OSB içerisindeki ulaĢım yollarını gösterir 1/5.000 Ölçekli
Ġmar Planı Ek 18‟de yer almaktadır.
ġekil 35. UlaĢım Yollarını Gösteren 1/25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita
117
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ġekil 36. UlaĢım Yollarını Gösteren Uydu Görüntüsü
Karayolları Genel Müdürlüğü‟nün 2012 yılı için yayımladığı Otoyollar ve Devlet
Yolları Trafik Hacim Haritası aĢağıdaki verilmiĢ olup proje kapsamında kullanılacak
Adana-Osmaniye D–400 Devlet Karayolunda yıllık ortalama günlük trafik değerleri;
otomobil 8.656, orta yüklü ticari taĢıt 1.294, otobüs 255, kamyon 2.031 kamyon+römork
çekici+yarı römork 679 olup, toplamda 12.915 adet araç geçiĢi gözlenmektedir.
Tablo 31. Adana-Osmaniye D–400 Devlet Karayolu Yoğunluğu ve Proje Trafik Yükü
Araç Cinsi
Araç Sayısı
(Günlük)
Faaliyete Hizmet Edecek
Araç Sayısı
Faaliyetten Kaynaklanan
Ek Trafik Yükü (%)
Otomobil
8.656
-
-
Orta Yüklü Ticari TaĢıt
1.294
-
-
Otobüs
255
-
-
Kamyon
2.031
236
1,8
679
-
-
12.915
236
1,8
Kamyon+Römork
Çekici+yarı romörk
Toplam
118
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
ġekil 37. Trafik Hacim Haritası
Projenin inĢaat aĢaması olmayıp iĢletme aĢamasında tüm tesisler devrede iken,
hammadde serbest piyasadan alınacak, üretilen ürünler ise serbest piyasaya verilecektir.
Bu iĢlemler sırasında 236 tır‟ın trafik yüküne ekleneceği düĢünülmektedir. Dolayısıyla
projenin iĢletme döneminde mevcut trafik yüküne yaklaĢık % 1,8 oranında artıĢ
getirecektir. Bu araç sayılarına bakıldığı zaman 2012 yılı ortalama günlük trafik değelerine
dikkate alınarak önemli bir artıĢ getirmeyeceği kanaatine varılmaktadır.
Proje kapsamında tüm ulaĢımın, mevcut yollardan yapılmasına, tedariklerin
dönüĢümlü olarak getirilmelerinin sağlanmasına, kullanılacak tüm araç ve ekipmanların
rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınmasına, bakımları bitene
dek çalıĢmalarda baĢka araçlar kullanılmasına, özellikle yükleme standartlarına uygun
yükleme yapılmasına dikkat edilecektir.
Proje kapsamında karayoluna bağlantı yolu yapılmayacaktır. Karayoluna bağlantı
yolu yapılması düĢünülmesi durumunda geçiĢ yolu izin belgesi için Karayolları 5. Bölge
Müdürlüğüne baĢvuru yapılarak projesinin onaylattırılacağını iĢletme sahibi taahhüt
etmektedir.
Proje kapasite artıĢ projesi olduğundan ve mevcut kurulu tesis binası kullanılacak
olmasından sınır değiĢikliği ve yer planlaması yoktur. Proje kapsamında ilave tesis ve yapı
yapılması düĢünülmesi durumunda yapılacak tüm tesislere ve yapılara iliĢkin yer
119
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
planlamasında Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uyulacağını ve Karayolu KamulaĢma Sınırı çekme paylarına dikkat
edileceğini iĢletme sahibi taahhüt etmektedir.
Proje kapsamında inĢaat aĢaması olmayıp iĢletme aĢamasında kulanılacak
karayolu için 2918 sayılı Trafik Kanunu ve Karayolları ile ilgili çıkarılan tüm kanun ve
yönetmeliklere uyulacağını iĢletme sahibi taahhüt etmektedir.
Proje kapsamında tehlikeli madde sınıfına giren malzemelerin taĢınması
esnasında Tehlikeli Maddelerin Karayolu Ġle TaĢınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uyulacağını iĢletme sahibi taahhüt etmektedir.
Proje kapsamında inĢaat aĢaması olmayıp iĢletme aĢamasında malzemelerin
taĢınması sırasında karayollarına zarar verilmeyecektir. Karayollarına zarar verimesi
durumunda zararın Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde
firma tarafından karĢılanacağını iĢletme sahibi taahhüt etmektedir.
Proje kapsamında inĢaat aĢaması olmayıp iĢletme aĢamasında yola giriĢ ve
çıkıĢlarda trafik güvenliği açısından her türlü önlemin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü
görüĢleri doğrultusunda firma tarafından alınacağını iĢletme sahibi taahhüt etmektedir.
Proje ile ilgili olarak Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü‟nden görüĢ alınarak Ek 23‟de
verilmiĢtir. Verilen görüĢ neticesinde söz konusu tesisin bulunduğu parselin Karayolları 5.
Bölge Müdürlüğü‟nün karayolu ağında bulunan mevcut ve tasarı projelerinden
etkilenmemektedir.
IV.14. Proje Ġçin Önerilen Sağlık Koruma Bandı Mesafesi, ( Tesis Ġzni Ve
Açılma Ruhsatı Ġle Ġlgili Bilgilerin Ve Taahhüdün Yer Alması, Vaziyet Planında
Gösterilmesi )
Yapılması planlanan kapasite artırımının yapılacağı mevcut tesis, Organize Sanayi
Bölgesi olarak seçilmiĢ alan içerisine girmektedir. Söz konusu alanın da içerisinde
bulunduğu Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesine ne ait 1/5.000 ölçekli nazım imar
planı Ek 18‟de ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı Ek 19‟da, Ġmar Çapı Ek 16‟da
verilmiĢ olup, Ġmar Çapındanda anlaĢılacağı üzere söz konusu parsel için ve kuzey cephe
18 m, doğu cepheden 16 m, güney cepheden 13 m, ve yolla bakan batı cephelerinden ise
120
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
26 m çekme mesafesi bırakılmıĢtır. Bu mesafeler tesis etrafında sağlık koruma bandı
mesafesi olarak değerlendirilecektir.
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik kapsamında “sanayi
bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dıĢında kurulacak
birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması
mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dıĢında belirlenemez ve bu alan içinde
mesken veya insan ikametine mahsus yapılaĢmaya izin verilmez” hükmü bulunmaktadır.
Bu doğrultuda firmaya ait Üretim Tesisi için etrafında belirlenen sağlık koruma
bandı mesafesine uygun olarak hareket edilecektir.
Mevcut çalıĢan tesis için 07.05.2008 tarihnde 1. Sınıf ĠĢ Yeri Açma Ve ÇalıĢma
Ruhsatına
iliĢkin
yönetmelik
hükümleri
doğrultusunda
organize
sanayi
bölgesi
müdürlüğünden iĢyeri açma çalıĢtırma ruhsatı almıĢtır. (Bkz. Ek 3) kapasite artırımından
sonra da ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik kapsamında ĠĢ Yeri
Açma ÇalıĢma Ruhsatı almayı iĢletme sahibi taahhüt etmektedir.
IV. 15. Acil Eylem Planı ( Ünitelerde Meydana Gelebilecek Muhtemel Kaza,
Yangın, Deprem ve Sabotaja KarĢı Alınması Gerekli Önlemler )
Çevre ve toplumu etkileyecek düzeyde, büyük kaza riski taĢıyan bölümlerde
meydana gelebilecek acil durumlarda, zararı en aza indirmek amacıyla mevcut tesis için
hazırlanmıĢ olan ve uygulanan Acil Durum Eylem Planlamaları aĢağıda verilmiĢ olup,
kapasite artıĢı kapsamında da bu plana uyulacaktır.
Planlanan projenin arazi hazırlık ve iĢletme aĢamasında oluĢması muhtemel
kazalara (deprem, sabotaj, yangın vb.) karĢı alınacak önlemler ve tesiste çalıĢanların
hareket durumları aĢağıda sunulmuĢtur.
Bu kapsamda meydana gelebilecek olan kaza durumlarında çalıĢanların
koordinasyonunun sağlanması amacıyla Acil Durum Komitesi oluĢturulacak olup, Acil
Durum Komite Direktörü, Acil Durum Komite Lideri ve Acil Durum Komite Üyeleri
belirlenecektir.
Acil durum komitesinin çalıĢma prensibi ġekil 38‟de gösterilmiĢtir.
121
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Acil Durum Direktörü Komitesi
Acil Durum Komitesi Lideri
Ġdari Amiri
Kimyasal
Zehirlenme ve
Patlama Amiri
ĠĢ Sağlığı
Yangın Ekip
Güvenliği
Sorumlusu
Ġlk Yardım
Olay Sonrası
Ekip Amiri
Ekipler Amiri
Amiri
ġekil 38. Acil Durum Komitesi ġeması
Deprem Anında Hareket Planı
Deprem anında, herhangi bir yerde çalıĢan personel kendi güvenliğini sağlayacak
bir yerde ve sakin Ģekilde depremin bitmesini bekleyecektir. Depremin bitmesi ile o anda
çalıĢtığı cihaz makinesini kapatıp (elektrik, gaz, yakıt bağlantılarını kesip), panik
yapmadan acil çıkıĢ kapılarından çıkacak ve kendisine en yakın acil durum toplanma
merkezine gidecektir. Depremin bitmesi ile Acil Durum Komitesi derhal organize olacaktır.
Deprem sonrasında;
Bütün personelin güvenli bir yere toplandığından emin olunacak.
Yaralılar var ise ilk yardımları yapılıp, yaralıları en yakın sağlık tesislerine
gönderilecek.
Enkaz altında kalan personel var ise, arama ve kurtarma çalıĢmalarına
baĢlanacak.
122
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Öncelikle riskli noktalardan tankları, kuvvet santrali, elektrik dağıtım merkezi, buhar
boru bağlantıları, boyahane, yemekhane, idari binalar, bacalar vs.) baĢlayarak kırılan
parça, hasar, sızıntı veya kaçaklar süratle kontrol edilecek.
Bütün orta ve yüksek gerilim hatları kontrol edilecek (Trafo odalarında ve elektrik
dağıtım merkezinde yapılacak kontroller için voltaja uygun kiĢisel koruyucu ve aletler
kullanılacak).
Deprem sırasında yangın çıkması halinde, öncelikle yangın çıkan bölümün enerjisi
kesilecek ve soğutma çalıĢmaları baĢlatılıp, hatlarda kopma veya hasarlar varsa süratle
giderilecek.
Yerlere yayılmıĢ kimyasal var ise inert malzemeyle süratle temizlenmesini
sağlanacak.
Yangına Müdahale Hareket Planı
Yangının baĢladığını ilk gören personel eğer yangın çok küçük ve kiĢisel çaba ile
söndürülebilecek gibi ise en yakın yangın söndürme cihazı (yangın tüpleri, yangın
dolapları) ilemüdahale ederek yangını söndürecektir. Bu sürece paralel olarak güvenlik
numarası aranacak ve olay mahallinin yangın ekibi durumdan ivedi olarak haberdar
edilecektir. Yangın ekibi yangının sebepleri ile ilgili olarak inceleme yaparak Yangın
Tutanağı düzenleyecektir.
Yangınla mücadele kuralları;
Ġtfaiye numaraları ve güvenlik görevlilerinin yapması gerekenler fabrika giriĢ
kapısında görülebilecek bir yerde asılı olacaktır.
Elektrik bakımcıları yangın amirinin talimatıyla yangın olan ünitenin elektriğini
keserek yangınla mücadelenin daha aktif yapılabilmesini sağlayacaktır.
Kuvvet Santrali çalıĢanları yangın amirinin talimatıyla yangın bölgesine giden sıvı
ve gaz halindeki parlayıcı niteliği olan maddelerin boru hatlarında kısmen veya tamamen
kapatma iĢlemlerini yapacaktır.
123
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Açık hava veya havalandırılması mümkün olan yerlerde yangın söndürme için
gerekli olan zamandan fazla duman ve gaz içerisinde kalınmaması sağlanacaktır.
Yangınla mücadelede görev alanlar önce yangında mahsur kalanları kurtaracak,
sonra duruma göre evrak dosya makine gibi mal ve malzemelerin kurtarılmasına
çalıĢılacaktır.
Yangın sonrasında yangın ekibi hasar tespitlerini yapacak ve olay mahalli, oluĢ
nedeni, zamanı, zarar miktarı ve ne ile söndürüldüğünü içeren ayrıntılı bir Yangın
Tutanağı düzenleyecektir. Tutanağın bir sureti Yangın dosyasında saklanacak, diğer
sureti ise sigortadan hasarın tazmini için Muhasebe Müdürlüğüne gönderilecektir.
Yangın sabotaj, terör ve kötü niyetli bir hareket sonucu meydana gelmiĢse durum
Jandarma‟ya bildirilecektir.
Sel ve Su Baskını Acil Durum Planı
Açıkta bırakılan su ile reaksiyona girebilecek malzemeler palet yada raf gibi
zeminden yüksekte olan yerlerde depolanacaktır.
Sel baskınına maruz kalmamak için açık alanda ve tesis içinde bulunan tüm
rögarlar ayda bir periyodik olarak temizlenecektir.
Çatıda yer alan su kanalları ve suyu aĢağıya veren borular yılda en az bir kez
temizlenecektir.
Sel veya su baskını durumunda çalıĢanlar güvenilir, yüksek bir konumda
bekleyecektir.
Zeminde bulunan elektrik ekipman ve panolarının enerjileri kesilecektir.
ĠletiĢim, Güvenlik ve Tahliye ekibi ile Arama Kurtarma Ekipleri mahsur kalan
personeli kurtaracak, güvenilir bir yere çıkaracaktır.
Ġlk yardım ekibi yaralı personele ilk müdahaleyi ivedi olarak yapacaktır.
Bakım-Onarım Ekibi organize olarak suyun tahliyesini sağlayacaktır.
124
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tesis tamamen boĢaltıldığında Hasar-Tespit Ekipleri incelemelerde bulunarak
gerekli tutanakları tutacaktır.
Kimyasal Sızıntı/Döküntü Temizleme Acil Durum Planı
Olay yerindeki en yakın çalıĢanlar tesis alanının bulunduğu bölgede bulunan
iĢletmelerden sağlayacağı perlit, kum, toprak gibi inert bir malzemeyi dökerek kimyasal
üzerine yayacak ve kimyasal sızıntı temizleme ekiplerini haber verecektir. Kimyasal sızıntı
temizleme ekiplerinin listesi ve telefon numaraları ilgili panolarda gösterilecektir.
Olay yerine gelen kimyasal sızıntı ekipleri, inert malzeme ile emdirilmiĢ kimyasal
sızıntıyı kürekle toplayarak tehlikeli atık çöp kovalarına bırakacaktır. Bu çöp kovalarındaki
atıklar, Tehlikeli Atık Toplama Alanına düzgün Ģekilde istiflenecektir.
Dökülmeler için uygulanacak iĢlemlerde personele koruyucu malzemeler (koruyucu
gözlük ve yüz maskesi vb.) verilecektir.
Kimyasal maddelerin temizleme iĢlemlerinde kesinlikle su kullanılmayacaktır.
Kimyasal maddelerin özellikleri, sağlık ve çevre açısından riskleri üretici firmalar
tarafından hazırlanmıĢ olan Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına dikkat edilecektir.
Kanallara doğru akma varsa inert maddelerle set yapılarak akıĢ önlenecektir.
Kimyasal akan madde su kanalına kaçmıĢ ise, kanal gidiĢ yönünde bloke edilecek
ve pompa ile sızdırmasız bir kaba alınacaktır.
DökülmüĢ ve daha sonra uygun Ģekilde toplanmıĢ kimyasal maddeler hiçbir Ģekilde
suya atılmayacaktır.
Yangın çıkması halinde, kuru kimyevi toz veya karbondioksit ile söndürülecek, su
kesinlikle kullanılmayacaktır.
Sızıntı hissedilmesi halinde kimyasal sızıntı ve bakım onarım ekiplerine haber
verilecektir.
125
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Kaçaklar engellenecek ve ana gaz çıkıĢları kapatılacaktır.
Gazdan maruz kalanlar açık havaya çıkartılarak, ilk yardım ekiplerinden yardım
istenecektir.
Ayrıca, kurulacak Acil Durum Komitesi, faaliyetin iĢletme aĢamasında Yıllık eğitim
programlarında belirleyeceği periyotlarla Yangın Tesis BoĢaltma Tatbikatı, Ġlk Yardım
Tatbikatı ve Kimyasal Sızıntı Tatbikatlarını düzenli olarak düzenleyecektir.
IV.16. ĠĢletme Faaliyete Kapandıktan Sonra Olabilecek Ve Süren Etkiler Ve Bu
Etkilere KarĢı Alınacak Önlemler. (Arazi Islahı, Rehabilitasyon Ve Rekreasyon
ÇalıĢmaları)
Üretim Tesisi‟nin proje ömrü Serbest piyasay bağlı olmakla beraber her hangi bir
zaman verilememektedir. Fakat yinede tesisin kapatılacağı düĢünülürse o günün
ekonomik ve sosyal koĢullarına uygun olarak bir politika oluĢturulacaktır. Bu bağlamda
süre sonunda faaliyetin iĢletmeye kapatılması durumunda tesis üniteleri sökülerek, günün
ekonomik Ģartlarına göre değerlendirilecek ve arazi rehabilitasyon ve rekreasyon
çalıĢmalarına baĢlanacaktır.
Ekipman ve ünitelerin sökümü sırasında 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat
Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. Proje
kapsamında iĢlemlerin durması ile birlikte devam edecek bir etki beklenmemektedir.
Bu kapsamda arazide içerisinde peyzaj çalıĢması da olan bir rekreasyon ve arazi
ıslahı uygulaması yapılacaktır. Arazi ıslahı ve rekreasyon çalıĢmaları kapsamında; toprak
muhafaza, drenaj, alan tesviyesi, teraslama, kazı ve dolgu iĢlemleri yer alacak olup, arazi
ıslah çalıĢmaları tamamlandıktan sonra, yeĢillendirme çalıĢmaları yapılacaktır.
Proje alanı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde yer almakta olup
rehabilitasyon çalıĢmaları bölge müdürlüğü ile koordineli olarak yapılacaktır.
Mevcut Su Kaynaklarına Etkileri
Yapılması ve iĢletilmesi planlanan söz konusu tesis alanı iĢletmeye kapandıktan
sonra, yer altı ve yüzey sularına herhangi bir müdahale olmayacağından bu kaynaklara
126
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
olumsuz bir etki söz konusu olmayacaktır. Proje kapsamında oluĢacak atıksular bölge
müdürlüğü kanalizasyon sistemine verilecektir.
Söz konusu kanalizasyon sistemi Organize Sanayi bölge Müdürlüğü Ġçerisinde yer
almakta olan endüstriyel ve evsel atık su arıtma tesisinde noktalanarak arıtılacaktır. Söz
konusu faaliyetin iĢletmeye kapanması ile mevcut kanalizasyon sistemine yapılan deĢarj
sona
ereceğinden mevcut
su kaynaklarına
herhangi
bir
olumsuz etki
olması
beklenmemektedir.
BÖLÜM V : HALKIN KATILIMI
Halkın Katılımı Ġle Ġlgili Verebilecek Bilgi Ve Belgeler ( Varsa Proje
Kapsamında Yapılan DeğiĢiklikler )
Planlanan kapasite artıĢı projesi Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde
olduğundan dolayı Halkın Katılımı toplantısı yapılmamıĢtır.
BÖLÜM VI. YUKARIDA VERĠLEN BAġLIKLARA GÖRE TEMĠN EDĠLEN
BĠLGĠLERĠN TEKNĠK OLMAYAN BĠR ÖZETĠ
( Bu Bölümde Projenin Genel Özeti Yapılarak Ġlgili Yönetmeliklere Uyacağının
Taahhüdünün Verilmesi. )
Adana Ġli, Sarıçam Ġlçesi, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Vatan Caddesi,
No: 4 adresinde bulunan 115 ada, 14 parselde Oğuz Tekstil Sanayi ve Ticaret A.ġ.
tarafından KumaĢ Boyama ve KumaĢ Dokuma Tesisi iĢletmeciliği yapılmaktadır. Faal
olarak çalıĢmakta olan tesisin kumaĢ boyama bölümünde 3. kapasite artıĢı yapılması
planlanmakta olup kapasite artıĢından dolayı bu proje hazırlanmıĢtır.
Dokuma KumaĢ Boyama üretimi yapılan tesisin toplam yüz ölçümü 38.747,33
2
m ‟dir. Toplam alanın 24.752 m2‟si kapalı alan olup kapalı alan içerisinde üretim faaliyetleri
gerçekleĢtirilmektedir. Ayrıca kapalı alan içerisinde idari bina, imalathane ve hammadde
depolama alanı da bulunmaktadır. Geriye kalan 13.995 m2‟lik alan ise yeĢil alan, otopark
alanı ve sosyal kullanım alanını olarak kullanılmaktadır.
Tesiste Dokuma KumaĢ Boyama üretimi yapılmakta olup söz konusu tesise
05.03.2007 tarih ve 201 Karar No ile ÇED Gerekli Değildir Belgesi, 15.02.2011 tarih ve
592 Karar No ile 1. Kapasite artırımından ÇED Gerekli Değildir Belgesi ve 01.03.2012
127
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
tarih ve 693 Karar No ile 2. Kapasite artırımından ÇED Gerekli Değildir Belgesi alınmıĢtır.
(Bkz. Ek 1)
ĠĢletmede Ģuan 798 kiĢi çalıĢmakta olup kapasite artıĢından sonra iĢçi sayısında
değiĢiklik olmayacaktır. Tesiste yılda 300 gün, ayda 25 gün, günde 24 saat ( 3 vardiya )
Ģeklinde çalıĢma yapılmaktadır.
Tesiste kapasite artıĢına gidilmesi planlandığından dolayı bu proje hazırlanmıĢ
olup yeni kapasitemizle üretilecek ürünler ihtiyaç sahiplerine ve serbest piyasaya
pazarlanacaktır.
Projenin ömrü serbest piyasanın arz talep iliĢkisine bağlı olarak ayarlanacak olup
herhangi bir tarihle sınırlı değildir.
Tesisin Ģuanki mevcut üretim kapasitesi 3.960.000 Kg/Yıl olup kapasite artıĢı ile
eklenecek üretim kapasitesi 3.127.500 Kg/Yıl olacaktır. Kapasite artıĢı sonrası toplam
üretim kapasitesi 7.087.500 Kg/Yıl olacaktır.
Tesiste üretim sırasında yan ürün oluĢumu söz konusu değildir. Bu sebeple yan
ürün üretimi olmayacaktır.
Tesiste üretilecek ürünler depolama alanında depolanacak ve serbest piyasadaki
müĢteri sipariĢlerine bağlı olarak tırlar vasıtası ile nakliyesi sağlanacaktır.
Yapılacak kapasite artırımında teknoloji olarak mevcut sistemin aynısı olup,
boyama bölümünde jet boyama makinesinin sayısı artırılarak kumaĢ boyama bölümündeki
üretim kapasitesi artırılacaktır.
Kapasite artıĢında ilave bina yapılmayacaktır. Faaliyet sahibi makine ve
ekipmanların sayısını artıracaktır.
Proje sahası organize sanayi bölgesinde yer almakta olup, bölgede altyapı ve üst
yapı çalıĢmaları bitmiĢtir. Bu sebeple atık su bölge müdürlüğü kanalizasyon Ģebekesine,
evsel atık yine müdürlük tarafından toplanıp düzenli olarak çöp deponu sahalarına
nakledilmektedir. Bu sebepten dolayı iĢletmede ve bölge genelinde bulunan iĢletmelerde
toprak kirliliğine sebebiyet verme durumu söz konusu değildir.
128
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Adana Coğrafik yapısı nedeni ile hava kirliliğine çok duyarlı bir yerleĢim merkezidir.
Sanayi Tesislerinin çok olması ve bunlarında yerleĢim alanlarının içinde kalması trafikten
kaynaklanan egzoz gazları nedeni ile hava kirliliği oluĢmaktadır. Metal sanayilerin yarattığı
kirlilik özellikle metal ve hurda parçalarının açıkta bırakılmasından ve toprak üzerine
yayılmasından dolayı oksitlenmeden oluĢan toprak kirliliği ve kullanılan yakıt ve bacadan
yayılan gaz ve toz emisyonlarının yarattığı hava kirliliğidir.
Proje sahası organize sanayi bölgesinde yer almakta olup, bölgede faaliyette olan
iĢletmelerin büyük bir çoğunluğu doğalgaz kullanmaktadır. Kapasite artırımı yapılacak
mevcut tesiste emisyon kaynaklarından emisyon ölçümleri yapılmıĢ olup, Çevre Ġzni
(Emisyon Ġzni) süreci devam etmektedir. Mevcut emisyon kaynaklarından ölçümler
yapılmıĢtır. Ölçümler sonucunda emisyon değerleri 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği‟nin sınır değerlerini sağlamaktadır. Mevcut tesisin Çevre Ġzni süreci devam
etmektedir.
Proje
kapsamında
06.06.2008
tarih
ve
26898
sayılı
Resmi
Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği‟nde
yer alan sınır değerleri sağlamak amacıyla 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği‟nde belirtilen uygulama ve sınırlamalara uyulacak, sınır değerlerin aĢılması
halinde yetkili merciler tarafından belirlenen tüm önlemler alınacaktır. Sonuç olarak;
kapasite artıĢı mevcut tesis içerisinde yapılacaktır. Proje kapsamında da ünite ve
ekipmanların iĢletilmesinde, yürürlükte bulunan mevzuatlara uygun olarak hareket
edileceğinden çevresel açıdan istenmeyen etkilerin oluĢmayacağı, projenin bölgenin
çevresel değerlerine önemli bir yük getirmeyeceği düĢünülmektedir.
Planlanan proje sahası organize sanayi bölgesinde yer almakta olup, bölgede
kanalizasyon altyapısı, yağmur toplama kanalları mevcuttur. Kanalizasyonla toplanan su
bölge müdürlüğü atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra deĢarj edilmektedir. Atık su
arıtma tesisi evsel ve endüstriyel nitelikli arıtma tesisidir. Proje çerçevesinde evsel ve
endüstriyel nitelikli atık su oluĢmaktadır. OluĢan endüstriyel nitelikli atıksular tesiste ön
arıtımdan geçtikten sonra organize bölge müdürlüğüne ait kanalizasyon hattına deĢarj
edilecektir.
OluĢacak atık su, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 25‟ de yer alan deĢarj
standartları çerçevesinde kanalizasyon hattına verilmekte / verilecektir. Bölgede ayrıca
129
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
kullanma ve içme suyu bölge müdürlüğü kullanma suyu Ģebekesinden karĢılanmaktadır.
Bu sebeplerden dolayı iĢletmede ve bölge genelinde bulunan iĢletmelerde su kirliliğine
sebebiyet verme durumu söz konusu olmayacaktır.
Faaliyet sahibi piyasada oluĢan talebi karĢılamak amacıyla mevcut kurulu tesiste
3. kapasite artıĢına geçmeyi planlamaktadır. Faaliyet sahibi makine ve ekipmanların
sayısını
artırarak
kapasite
artırımına
geçecektir.
Kapasite
artıĢında
ilave
bina
yapılmayacaktır. Kapasite artıĢı planlanan tesis için ek inĢaat yapılmayacağından dolayı
arazi üzerinde herhangi bir çalıĢma gerçekleĢtirilmeyecektir. Bundan dolayı hafriyat artığı
oluĢmayacaktır.
Kapasite
artımı
projesine
ait
alanın
taĢkına
maruz
kalma
durumu
bulunmamaktadır. Ancak Ģiddetli yağıĢlar esnasında sel baskınını önlemek amacıyla
mevcut binada yağmur suyu toplama kanalları mevcuttur. ĠĢletme aĢamasında tıkanıklığın
oluĢmaması için ızgara ağızları sık sık kontrol edilerek temiz tutulmakta ve tutulacaktır.
YağıĢ sonucu oluĢacak suların toplanması ve drenaj ile ilgili sistemler standart
zamanlarda gözlenen en büyük yağıĢ değerleri bilgilerine göre yapılmıĢtır.
Ayrıca söz konusu sahanın yanından yol geçmektedir. Yollar Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmıĢ olup, mevcut yollarda yağmur suyu drenaj
Ģebekesinin yapımı da tamamlanmıĢtır. Organize sanayi bölge müdürlüğü tarafından
toplam 90.610 m yağmur suyu toplama drenaj hattı yapılmıĢtır. Toplanan yağmur suları,
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yağmur suyu drenaj kanalına
verilecektir. Dolayısıyla söz konusu proje kapsamında herhangi bir taĢkın riski
bulunmamaktadır.
Faaliyet alanında sanayi elektriği kullanılmaktadır. Elektrik enerjisi mevcutta
bulunan firmaya ait trafodan temin edilmektedir. Saatte kullanılan elektrik 8.075 kW olup,
kapasite artıĢı ile 2.025 kW‟lık daha elektrik enerjisine ihtiyaç duyulacak ve mevcut
trafodan temin edilecektir. Tesise ait Elektrifikasyon Planı Ek 15‟de verilmiĢtir.
ĠĢletme aĢamasında toplamda 798 personel görev almakta olup, söz konusu
personelin içme ve kullanma suyu ihtiyacı olmaktadır. Personelin ihtiyacı olan içme ve
kullanma suyu mevcutta olduğu Ģekilde, organize sanayi bölgesi kullanma suyu hattından
karĢılanmaktadır.
130
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Personel tarafından oluĢan atıksular kanalizasyon sistemine verilerek faal
durumda bulunan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma tesisine
gönderilmektedir.
Tesiste kapasite artırımı sonunda 744.183,5 m3 endüstriyel atıksu oluĢacaktır.
OluĢacak bu atık su Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi‟nin arıtma tesisine
verilmeden önce „„Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‟‟ hükümleri gereği tablo 25‟ te verilen
sınır değerleri sağlayacak Ģekilde yaptırılmıĢ olan ön arıtma tesisinden geçirildikten sonra
kanalizasyon Ģebekesi ile faal durumda bulunan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Atık Su Arıtma Tesisine gönderilecektir.
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2 maddesine göre;
Mevcut ve yeni kurulacak tesislerin bacalarından veya baca dıĢından atmosfere verilen
emisyonların saatlik kütlesel debileri, mevcut tesisler için bacalarda ölçülerek, baca
dıĢından atmosfere verilen emisyonlar ile yeni kurulacak tesisler için emisyon faktörleri
kullanılarak tespit edilir. Saatlik kütlesel debi (kg/saat) değerleri Tablo 2.1‟de verilen
değerleri aĢması halinde, tesis etki alanında emisyonların Hava Kirlenmesi Katkı Değeri
(HKKD) mümkünse saatlik, aksi takdirde, günlük, aylık ve yıllık olarak hesaplanır. Ancak
tesiste oluĢması beklenen emisyonların kütlesel debilerinin SKHKKY Ek-2 sınır
değerlerinin altında olacağı görülmüĢtür. Bu nedenle tesisin Hava Kirlenmesi Katkı
Değerlerinin hesaplanmasına ve bu amaçla Model ÇalıĢması yapılmasına gerek
duyulmamaktadır.
SKHHK Yönetmeliği Ek-4.a.1. maddesine göre; Atık gazlar serbest hava akımı
tarafından, engellenmeden taĢınabilecek biçimde dikey çıkıĢla atmosfere verilmelidir. Bu
amaçla; baca kullanılmalı, anma ısıl gücü 500 kW‟ın üzerindeki tesisler için, gazların
bacadan çıkıĢ hızları en az 4 m/s olmalıdır. Ek 11‟de verilen ve tesiste gerçekleĢtirilen
emisyon ölçüm sonuçlarında baca gazı hızının 4 m/s‟nin üstünde olduğu tespit edilmiĢtir.
Tesisin tam kapasite ile hizmete geçmesinin ardından tesiste yer alacak bacalarda gerekli
ölçümler yapılarak baca gazı hızları belirlenecektir. Baca gazı hızlarının 4 m/s‟nin altında
olması halinde bacalarda gerekli revizyonlar (fan sistemi vb.) yapılacak ve 4 m/s baca
gazı hızı alt sınırı sağlanacaktır.
Tesiste oluĢacak baca gazı emisyonunda tespit edilmesi muhtemel özel toz
emisyonları için SKHKK Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-7‟de verilen sınır değerler sağlanacaktır.
Tesiste sınır değerlerin aĢılması halinde, faaliyet sahibi, T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
ve/veya Valilikçe alınacak tedbirleri yerine getirmeyi taahhüt eder. SKHKKY 35.
131
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
maddesine göre; ĠĢletme sahipleri/iĢletmeciler tesislerinde üretimden, yakıt tüketiminden
ve yakma sistemlerinden kaynaklanan sera gazlarının (Karbondioksit-CO2, Metan-CH4,
Nitrozoksit-N2O, Hidrofloro karbonlar HFCs, Perfloro karbonlar-PFCs, Kükürt hegzaflorid
SF6 ve kloro floro karbonlar CFCs) miktarlarını (ton/yıl-ton/ay) belirlemek ve alınan sera
gazlarını azaltma önlemlerini açıklamakla yükümlüdür. Sera gazları ve enerji verimliliği
mevzuatı kapsamında yapılan çalıĢmalar ile ilgili bilgiler emisyon izin dosyasında ayrı bir
bölüm olarak verilmelidir. Bilgilerin bu Yönetmelikte belirtilen teyit zorunluluğundan
bağımsız olarak her yıl Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.
Mevcut tesis için Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nden 05.09.2012 Tarih ve
B.18.4.ĠÇO.4.01.02-155/277 sayısıyla Geçici Faaliyet Belgesi alınmıĢ olup 10.07.2012
tarihinde Kelebek Kimya-Çevre Lab. Petrol Gıda Ġth. Ġhr. ĠnĢ Nak. Eğt. Dan. Taah. San.
Tic. Ltd. ġti tarafından hava emisyonu ölçümü yapılmıĢ fakat kapasite artıĢı projesi söz
konusu olduğundan Çevre izni süreci durdurulmuĢtur. Proje kapsamında yukarıda verilen
sınır değerlerin dıĢında 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak
yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği‟nde yer alan sınır
değerleri sağlamak amacıyla 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği‟nde
belirtilen uygulama ve sınırlamalara uyulacak, sınır değerlerin aĢılması halinde yetkili
merciler tarafından belirlenen tüm önlemler alınacaktır.
ÇalıĢma sırasında 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği‟nde belirtilmiĢ olan sınırların aĢılmaması için,
makinelerin bakımları düzenli olarak yapılarak gerekli önlemler alınacaktır.
ĠĢletmede çalıĢan 798 personelin günlük faaliyetleri sonucu evsel nitelikli katı atık
meydana gelmektedir. Söz konusu katı atık miktarı Türkiye Ġstatistik Kurumu verilerinden
1,14 kg/gün-kiĢi olarak alınarak hesaplanmıĢtır. Buna göre iĢletmede; 1,14 kg x 798 kiĢi =
909,72 Kg / Gün katı atık oluĢmaktadır.
ĠĢletmede oluĢan evsel nitelikli katı atıklar 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı “Katı
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda,
çevrede herhangi bir olumsuz etki yaratmayacak Ģekilde, hijyenik ve ağzı kapalı bir
Ģekilde çöp bidonlarında depolanmaktadır. Çöp bidonlarında depolanan katı atıklar, Hacı
Sabancı Organize Sanayi Bölgesi‟ nin çöp toplama araçları ile düzenli olarak toplanarak
bertaraf edilmektedir. Tesiste oluĢacak ambalaj atıkları ise tesisin geçici depolama
132
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
alanında tür ve cinslerin göre biriktirilerek lisanlı geri dönüĢüm firmalarına verilmektedir.
(Ambalaj atıklarının lisanlı firmaya verileceğine dair yapılan protokol Ek 7‟de verilmiĢtir)
Tesiste yapılan faaliyet; ham bez üretimi, ham bezin çeĢitli iĢlemlerden geçirilerek
boyanması iĢlemlerinden ibarettir. Bu faaliyetler sırasında endüstriyel kaynaklı katı atık
olarak çeĢitli telefler, parça bezler be kırpık kumaĢlar meydana gelmektedir. Faaliyetler
sırasında oluĢan ve tekrar kullanılabilen parça bezler be kırpık kumaĢlar ve teleflerin
toplam miktarı yaklaĢık 150 ton/yıl‟ iken 130 ton/yıl artarak 280 ton/yıl‟a çıkacaktır.
Endüstriyel kaynaklı bu tür atıklar tehlikeli atık değildir. OluĢacak bu tür atıklar tesis
içerisinde bulunan geçici depolama alanında niteliklerine göre ayrı ayrı sınıflandırıldıktan
sonra yeniden iĢyerinde hammadde olarak değerlendirilmektedir.
Tesise çeĢitli ebatlarda ve ambalajlarda gelen hammaddelerin boĢaltılmasından
sonra bu hammaddelere ait ambalajlar ( fıçılar, plastik bidonlar, ĢiĢeler, tenekeler, kutular
kaplar vs. ) tesisin geçici depolama bölümünde biriktirilmektedir.
Tesise hammaddeler plastik bidonlarda, plastik fıçılarda ve kâğıt torbalarla
gelmektedir. Plastik bidon ve fıçılar hammaddenin satın alındığı Ģirketlere tekrar
kullanılmak üzere (depozito) geri verilmektedir. Tesisin geçici depolama bölümünde
biriktirilen hammaddelere ait ambalaj atıklarından kâğıt torbalar ise lisanslı araçlar ile
lisansı olan geri dönüĢüm yapan firmalara verilmektedir.
24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
hükümlerine ve 06 Kasım 2001 tarih ve 24575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” Hükümlerine iĢletme sahibi uymayı
taahhüt etmektedir.
Tesiste depolanan ürünlerden ve prosesten kaynaklı tehlikeli atık oluĢumu söz
konusu değildir. Fakat tesiste kullanılan makine ve ekipmanlardan kaynaklı atık piller, atık
aküler, plastik boya bidonları, boya bulaĢmıĢ naylon torba atıkları ve üstübü bezleri
tehlikeli atık oluĢumuna sebebiyet vermektedir.
Tesiste atık akümülatör kaynakları üretim sırasında kullanılan makine ve
ekipmanlardan kaynaklı bitmiĢ akülerdir. Tesiste pil kaynakları ise tesis alanında kullanılan
mobil telsizler ve seyyar radyolardır. OluĢan atık piller ve atık aküler tesisin geçici
depolama bölümünde biriktirilerek „‟Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği‟‟
hükümleri gereği lisanslı araçlar ile lisans almıĢ firmalarla gönderilmektedir.
133
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tesiste çalıĢan makinelerin yağ değiĢimi sırasında oluĢacak olan üstübü bezleri
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre tesisin geçici depolama
bölümünde biriktirilerek tehlikeli atık taĢıma lisansı almıĢ araçlarla lisanslı firmaya
gönderilerek bertaraf edilecektir.
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine uyulacaktır.
Tesisin faaliyeti sırasında boyama ünitesinden kaynaklanacak kontamine olmuĢ
bez ve üstübü ile genel tesis bakımından kaynaklanacak tehlikeli atık depolanması tesis
sahasında tamamen yalıtılmıĢ bir alan üzerinde tehlikeli atık ibaresi yazılan yağmur
etkisinden korunmuĢ sızdırmasız bir alanda yapılmıĢtır. Tehlikeli atık depolama alanının
altına bir hazne yapılarak dökülme anında atıkların etrafa yayılmaması sağlanmıĢtır.
Alanın etrafına koruma Ģeridi çekilmiĢtir. Tesiste atık alanında biriktirilecek tehlikeli
atıkların dökülmesi, yayılması gibi durumlarda, dökülen madde talaĢa emdirilerek
toplanacak ve lisanslı bir tehlikeli atık bertaraf tesisine gönderilecektir. (Tesiste oluĢan
Tehlikeli Atıkların Alınacağına Dair Yapılan Protokol Ek 7‟de verilmiĢtir)
Üretim sırasında kullanılacak makine ve ekipmanların bakımı-onarımı, yağ
değiĢimi sırasında oluĢan atık yağlar sızdırmasız fıçılarla tesisin geçici depolama
bölümünde biriktirilerek Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre atık yağ
taĢıma lisansı almıĢ araçlarla geri dönüĢüm yapan lisanslı firmalara veya bertaraf tesisine
gönderilmektedir.
30.07.2008 Tarih ve 26952 sayılı „‟Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği‟‟ ve
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı „‟Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik‟‟ hükümlerine uyulacaktır.
Tesiste tozun oluĢabileceği tek kaynak bacadan kaynaklı olacaktır. Sevkiyat
sırasında organize sanayi bölgesinin yolları asfalt ile kaplı olduğundan dolayı herhangi bir
toz oluĢumu söz konusu değildir.
Projede iĢletme aĢamasında 798 kiĢinin çalıĢtırılmaktadır. Proje alanında revir revir
bulundurulmaktadır ve iĢ yeri hekimi hizmeti alınmaktadır. Acil durumlarda hasta nakli için
bir araç hazır bulundurulmaktadır. ĠĢletmede oluĢacak tıbbi atıklar “Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” hükümlerine uygun kapalı kaplar içerisinde toplanmakta ve tıbbi atıkların
kontrolü yönetmeliğine göre tıbbi atık toplama birimine teslim edilmektedir. 22.07.2005
134
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve 03.12.2011 Tarih ve 28131
sayılı değiĢiklik yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. (Tıbbi Atıkların alınacağına Dair
Yapılan Protokol Ek 7‟de verilmiĢtir)
Proje kapsamında, insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve tehlikeli olan boyalar
kutularda orijinal ambalajlarında temin edilecektir. Diğer kimyasallar ise yine orjinal
ambalajlarında plastik bidonlarda temin edilecektir. Kapların ve bidonların sızdırmaz
olmasına özellikle dikkat edilecektir. Üretimde kullanılacak kimyasallar ve boyalar, ayrı bir
bölümde depolanacaktır. Depolama alanında kapı ve pencereler dıĢarı açılacak Ģekilde
olacaktır. Depo içerisinde kullanılan tüm elektrik aksamları ex-proofdur. Depolanan faklı
özellikteki maddelerin birbirine temas etmemesi için, faklı maddeler ayrılmıĢ bölümlerde
ayrı ayrı depolanacaktır. Ayrıca, depolama alanında uygun yerlerde duman dedektörleri,
yangın alarm butonları ve yangın hidrantı konulmuĢtur.
Kullanılan kimyasalların bazıları ortam konsantrasyonlarına ve maruz kalma
sürelerine bağlı olarak çalıĢanlarda sağlık sorunları oluĢturabilmektedir. Ayrıca, deri ve
solunum sistemini tahriĢ edici özelliktedirler. Bu nedenle depolama alanında ortam
havalandırmasının sağlanması konusunda ulusal ve uluslararası standartlara uyulacaktır.
Bu maddelerin kullanımı sırasında maske, emniyet gözlükleri, eldiven, ayakkabı, giysi gibi
özel koruyucu önlemler alınacaktır. Kullanılacak maddelerin, kimyasal bir olay sonucunda
iĢyeri tabanını aĢındırıp tahrip etmesi veya parlayıcı, tehlikeli ve zararlı gaz ve dumanlar
meydana getirmesi önlenecektir.
Tesiste T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın 09/12/2003 tarihli ve 25311
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”, 24.12.1973 tarih
ve 14752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Parlayıcı, patlayıcı,
tehlikeli ve zararlı maddelerle çalıĢan iĢ Yerlerinde ve ĠĢlerde Alınacak Tedbirler Hakkında
Tüzük” ilgili tüm hükümlerine uyulacaktır.
Tesiste üretim aĢamasında tüm makine ve techizatın bakımı düzenli olarak
yapılacak ve sürekli kontrol edilecektir. Üretim prosesi gereği her türlü kalite kontrol
iĢleminden geçecektir. Bu durumda tesis iĢleyiĢinde sürekli bir düzen ve denetim
mekanizması oluĢturulacaktır.
Projenin
montaj
aĢamasında,
iĢletme
aĢamasında
ve
iĢletme
faaliyete
kapatıldıktan sonraki iĢlemlerde ÇED Raporunda belirtilen taahhütlere ve 1593 sayılı
Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5491
135
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
Sayılı Çevre Kanunda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanunlara istinaden
çıkarılan tüzük ve yönetmelikler ile ilgili mevzuata uyulacaktır.
Söz konusu iĢletmede 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı “Çevre Kanununda
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili Yönetmelikleri” hükümlerine uyulacaktır. Tüm
bu değerlendirmeler neticesinde faaliyete iliĢkin olarak önerilen kontrol yönetmelikleri titiz
ve eksiksiz biçimde uygulanması kaydıyla kalıcı çevresel etkileri ve zararları
beklenmemektedir.
Faaliyetle Ġlgili Olarak ;
• 31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı „„Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‟‟ ve 25.03.2012
Tarih ve 28244 Sayılı değiĢiklik yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
• 29.04.2009 Tarih ve 27214 Sayılı “Çevre Kanununca Alınması Gereken Ġzin ve
Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ve 14.09.2012 tarih ve 28411 sayılı değiĢiklik yönetmeliği
hükümlerine uyulacaktır.
• 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve
05.04.2005 Tarih ve 25777 Sayılı değiĢiklik yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
• 03.07.2009 Tarih ve 27277 Sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği” ve 16.06.2012 Tarih ve 28325 değiĢiklik yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
• 14.03.2005 Tarih ve 25755 Sayılı “ Tehlikeli Atıkların Kontrolü yönetmeliği” ve
30.10.2010 Tarih ve 27744 Sayılı değiĢiklik yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
• 17.07.2008 Tarih ve 26939 Sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ve
30.06.2011 tarih ve 27980 sayılı değiĢiklik yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
• 24.08.2011 Tarih ve 28035 Sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
hükümlerine uyulacaktır.
• 30.07.2008 Tarih ve 26952 Sayılı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve
30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı değiĢiklik yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
136
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
• 31.08.2004 Tarih ve 25569 Sayılı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”
ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı değiĢiklik yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
• 04.06.2010 Tarih ve 27601 Sayılı „„Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği‟‟ ve 27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı değiĢiklik yönetmeliği
hükümlerine uyulacaktır.
• 25.01.2006 Tarih ve 26357 Sayılı “Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü
Yönetmeliği” ve 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayılı değiĢiklik yönetmeliği hükümlerine
uyulacaktır.
• 08.06.2010 Tarih ve 27605 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik” ve
14.06.2012 tarih ve 28323 sayılı değiĢiklik yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
• 18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı “Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
• 6831 Sayılı Orman Kanunu ve Kanunun 16. Maddesi Uygulama Yönetmeliği
hükümlerine uyulacaktır.
• 3213 Sayılı Maden Kanunu hükümlerine uyulacaktır.
• 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Lağım Mecrası ĠnĢası Mümkün Olmayan Yerlerde
Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
• 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Ġnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uyulacaktır.
• 21.02.2004 tarih ve 25380 sayılı Yeraltı ve Yerüstü Maden ĠĢletmelerinde Sağlık ve
Güvenlik ġartları Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
• 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ve Yönetmelikleri hükümlerine
uyulacaktır
137
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
NOTLAR VE KAYNAKLAR
1-
2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanununda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun
2- 6831 Sayılı Orman Kanunu ve Kanunun 16. Maddesi Uygulama Yönetmeliği
3- 17.07.2008 Tarih 26939 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ ÇED Yönetmeliği ”
4- 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği” ve 16.06.2012 tarih ve 28325 sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
5- 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği” ve 27.04.2011 tarih ve 27917 sayılı “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
6- 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‟ne ve buna bağlı
olarak 25.03.2012 tarih ve 28244 sayılı „‟Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik‟‟
7- 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve
05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”
8- 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
9- 30.07.2008 Tarih ve 26952 sayılı „‟Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği‟‟ ve
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı „‟Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik‟‟
10- 19.04.2005 Tarih ve 25791 sayılı „‟Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği‟‟
11- 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı „‟Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟‟
12- 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı „‟Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟‟
13- 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı „‟Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
Yönetmeliği‟‟
14- 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümleri
138
Oğuz Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.ġ
Dokuma KumaĢ Boyama Tesisi
3. Kapasite ArtıĢı Nihai ÇED Raporu
EKLER
EK 1
ÇED Gerekli Değildir Belgeleri
EK 2
Tapu
EK 3
ĠĢ Yeri Açma Ve ÇalıĢma Ruhsatı
EK 4
Yapı Kullanma Ġzin Belgeleri
EK 5
ĠĢletme Belgesi
EK 6
DeĢarj Ġzni ( Atıksu Yazısı )
EK 7
Ambalaj Atıkları, Tehlikeli Atıklar Ve Tıbbi Atıklar Protokolü
EK 8
Geçici Faaliyet Belgesi
EK 9
Acil Eylem Planı
EK 10
MSDS Formları
EK 11
Emisyon Ölçüm Raporu
EK 12
Akustik Rapor
EK 13
Vaziyet Planı
EK 14
Makine YerleĢim Planı
EK 15
Elektrifikasyon Projesi
EK 16
Ġmar Çapı
EK 17
Aplikasyon Krokisi
EK 18
1/5.000 Ölçekli Ġmar Planı
EK 19
1/1.000 Ölçekli Ġmar Planı
EK 20
Çevre Düzeni Planı ve Lejantı ( 1/100.000 Ölçekli )
EK 21
Topoğrafik Harita ve Lejantı ( 1/25.000 Ölçekli )
EK 22
Meteorolojik Veriler
EK 23
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü GörüĢü
EK 24
Su Kullanımı Ġle Ġlgili Ekspertiz Raporu ve
OSB‟den Su Kullanım Yazısı
EK 25
Yer Bulduru Krokisi
EK 26
Ġmza Sirküleri
EK 27
Vekâletname
EK 28
Yeterlik Belgesi
EK 29
Projeyi Hazırlayanların; Ġmzaları, ÖzgeçmiĢleri, Diplomaları,
Ġmza Beyannameleri, Oda Kayıt Belgeleri
139
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
3 634 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content