close

Enter

Log in using OpenID

22mayıs1963

embedDownload
BASIMEVİ
GİRNE YOLU
LEFKOŞE
TEL: 73838
HİKMET AFİF MAPOLAR
Başbakan
Senatoya
izahat verdi
1 t* 'n a ın en
'te m id ir.
u n c s H a a B a H H B H tmmmmmmmmmmm
ı Balla
bireye Gitti
ikan Nasır'm
« '» 'a vasıl
Gella
“İ î
,"'1"*
'« « y o n u
Zz. r erie* 5
I*1** Sıra Filistin’e peldi"
n ** *öze Çarp,>ordu
y a n d an sonra Cumhuri.
^ e y d » n ın a «iden Nasır
B etla'dan sitayişle Kahset
re onu yeni bir Amd dev»« o lara k vasıflandım,,.
İt
"i
;li an k etin ir’n 0jt
nlıyacağız
»k olan sportııve
terli kupa v^rccekolan okuyuculant ve kırk > işive cep
kravat, kitap gibi
io'd u ru p aşağıdaki
PO N U
Geçen akşam, Ankara’da yapılan ihtilâl teşebbüsü Türk Silâhlı Kuvvet­
lerinin tam zamanında müdahalesi ile birkaç saat içinde basıtırılmış ve fail­
leri yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Hükümet kuvvetlerinin duruma
tamamiyle hâkim olması, normalin avdet etmesini sağlamıştır. Dün Ankarada sükûnet devam etmiştir.
Başbakan, dün Cumhuriyet Senatosunda son olaylarla ilgili bir konuş­
ma yapmıştır. Bu konuşmayı aşağıda veriyoruz:
“ S aym B aşkan! Y iik se k S e ­
n ato n u n S a y ın Ü y e le ri1
20 M ayısı 21 M ay ısa b ağlıyan gece A n k a ra d a b ir kısım
H arb O kulu ö ğ re n c isin i d e ken
dı k a ra n lık m a k s a tla rın a a le t
ederek, D e m o k ra tik R e j.m e ve
m em leketin m e ş ru H ü k ü m e ti­
ne k arşı silâhlı b ir isy a n h a ­
rek etin e g irişm iş o la n 22 Ş u ­
b at 1962 h a re k e tin in s o r u m lu ­
larından em ekli A lbay T a lâ t
A ydem ir, h a re k e tin ta m a m e n
bastırılm ası ü z e rin e , A n k a ra da, kaçıp sa k la n m ış o ld u ğ u b ir
evde bugün ö ğ le v a k ti y a k a la ­
narak tev k if e d ilm iş tir. T a lâ t
A ydem ir’in su ç o rta k la r ı d a şu
anda n e z a re t a ltın a a lın m ış bu
lu n m ak tad ırlar. ls v a n h a r e k e ­
ti sabahın e rk e n sa a tin d e t a ­
mamen b a stırılm ış, d u ru m a
hakim olan T ü rk S ilâh lı K u v ­
vetleri o s a a tte n itib a re n s u ç ­
luların to p la n m ası h a re k e tin e
başlam ıştır.
İsyan h a re k e ti, b ir a v u ç a s i­
nin A nkara R a d y o su n u b ir b a s
km h a rek e ti ile ele g e ç irm e si
suretiyle b a şla m ıştır. A sîle r,
elebaşı T a lâ t A y d e m ir’in im ­
z a s ıy la , A n a y a s a ’yı ihlâl s u ç u ­
n u n a ç ık b e lg e si o lan b ir ih ti­
lâl b e y a n n a m e si y a y ın la m ış­
la rd ır. S ırtın a A lb a y ü n ifo r­
m ası g e ç ire n T a lâ t A y d e m ir,
H a rb O k u lu n a g id e re k , h a re ­
k a tı o ra d a n id a re e tm e k te ş e b
b ü sü n e g iriş m iştir. A n c ak , r e ­
jim e, H ü k ü m e te v e d e m o k ra ­
tik d ü z e n e b ağlı T ü rk Silâhlı
K u v v e tle rin e m e n su p b irlik le r
h a re k e te g e ç e re k R a d y o y u g e ­
ri a lm ışla rd ır.
T ü rk S ilâh lı K u v v e tle ri, y a ­
y ın la n a n ilk b e y a n n a m e n in t a ­
m a m iy le u y d u rm a o ld u ğ u n u ,
b ü tü n k u v v e tle rin G en el K u r­
m a y B a şk a n lığ ın a b a ğ lı o la ­
ra k H ü k ü m e ti d e s te k le d ik le ri­
ni R a d y o d a bildikm iş, ilk h a ­
İk i g ü n d e n b e ri a d a m ız d a bu
lu n a n d ü n y a c a m e ş h u r T ü rk
p iy a n is ti G ü lse re n s a d a k ’ın
d ü n a k şa m
te le v iz y o n d a b ir
s e a n s a y rılm a s ı için y a p ıla n
Rejimin Teminatı
20 M ayısı 21 M a y ısa b a ğ lıy a n g e ce , T ü rk iy e d ek i
d e m o k ra tik re jim e k a rş ı a y a k la n a n b a zı m a c e ra p e re s t­
ler, A n k a ra R a d y o su n u e le g e ç ird ik te n s o n ra m em le ­
k e tte k endi h e g e m o n y a la rın ı k u rd u k la rın ı ilan e tm iş ­
ler, fa k a t re jim i k o ru m a k , m e ş ru h ü k ü m e te k a rşı so ­
ru m lu lu k ların ı m ü d rik k a h ra m a n T ü rk silâh lı k u v v e t­
leri, d e rh a l h a re k e te g e ç e re k , bu m a c e ra p e re s tle re g e ­
rek en d e rsi v e rm iştir.
A n k a ra d a b a ş lıy a n v e ç o k k ısa b ir z a m a n so n ra
T ürk S ilâhlı K u v v e tle rin i k a rş ıs ın d a b u la n m a c e ra p e ­
re stle r, re jim e k a rşı b ü y ü k te h lik e a rz e d e n d a v ra n ış ­
larında b a şa rı s a ğ lıy a m a m ış la r ve v a ta n p e rv e r k a h ra ­
m an T ü rk o rd u su k a rş ıs ın d a d a ğ ılm ış la rd ır.
T e şeb b ü sü n b a ş a rıs ız lığ a u ğ ra m a sı, \n a v a ta n c ld
olduğu gibi, Y a v ru v a ta n d a d a b ü y ü k b ir m e m n u n y
ve sevinç u y a n d ırm ış, bu m ü n a s e b e tle , ,Mİ?n s
to p lu m u n u n g ö rü ş ü n e te rc ü m a n o la ra k , C u m h u ı
S "
nı Y ardım cım ız e k se lâ n s D r. F a z ıl K ü ç ü k , C ıım h
şkanı O rg e n era l C e m a l G ü rs e l ile B a ş b a k a r .İ s m e t nonü’y e g ö n d e rd iğ i te lg r a f la r d a K ıb rıs T ü rk T o p lu m u n u n
bu ihtilâl te ş e b b ü s ü k a rş ıs ın d a k i, g ö rü ş, d u y u ş ve ın a n ç la n n ı te b a rü z e ttir m iş tir .
.
T ü rk iy e ’d e k i m e ş ru h ü k ü m e tin sa fın d a , o n u n u m ­
delerine b a ğ lı b u lu n a n K ıb rıs T ü rk T o p lu m u , h e r
m an İçin T ü rk iy e ’d e d e m o k r a tik re jim in y a n ın d a ve
onun y o lu n d ad ır.
K ah ram a n T ü rk O rd u s u n u n , tarihimiz»*. v a ,J " P ^ '
verliğim ize o la n s a d a k a tiy le b a ş a rd ığ ı v e k a za n d l£ *>u
sonucun; T ü rk k a lp le rd e u y a n d ırd ığ ı fe ra h lık so n su z
K a h ram a n O rd u m u z u b u ü s tü n b a ş a r ı s . n d a n d o layı. can d an te b rik e d e r, d e m o k ra tik re jim le b irlik te o l­
duğum uzu b ir k e re d a h a te y ld e d e riz .
£ y ^ j ^
'
I in işle rd ir. S a b a h a k a rşı R a d ­
yoda C u m h u rb a şk a n ı S ayın
G ü rs e l’in, b en im ve G enel K ur
m ay B aşk an ı S a y ın O rg e n era l
S iın a y ’ın T ü rk M ille tin e m esaj
lir im iz y a y ın la n m ış tır H are-
Cumhurbaşkan muavini Br. Fazıl
Kiiçiik’iin telgrafları
k e te k a tıia n la rın ta m a m ı, g ü ­
n ü n a ğ a rm a s ın d a n b ira z so n ra
teslim o lm u şla rd ır.
B ü tü n g e ce o la y la rı iz le d ik ­
te n s o n ra b u sa b a h G en el K u r
m ay B a k an lığ ın a g e le re k y ü k ­
sek k o m u ta n la rla t i r to p la n tı
y a p tım . S a a t 11.00 ’d e B a şb a ­
k a n lık ta , B a k a n la r K u ru lu ,
D ev am ı S a y fa 6 da
S a y ın C em al G ürsel,
C u m h u rb a şk a n ı.
re k e tin b ir tak ım se rg ü z e ş tç i­
A n k a ra .
lerin e se ri o ld u ğ u n u a çık lam ış
A n a v a ta n a c a n d a n b ağlı o lan , o n u n izin d e n ve ın k ilâ p la rın
tır. A n cak , bu sıra d a , bazı c a n a y rılm ıy a n K ıbrıs T ü rk ü d ü n a k şa m v a ta n ın v e m ille tin
H a rb O kulu ö ğ re n c ile ri P a d y o v a rlığ ın a ve istik lâ lin e k a ste d e n le rin ş u u rs u z c a h a re k e tle ri, is­
ev in e te k r a r gelince y a y ın la r tis n a s ız o la ra k y ü z y irm i bin K ıbrı^ T ü rk ü n ü b ü y ü k b ir te e s ­
B a şb a k a n İsm e t tn ö n ü d ü n
E tim e s g u t’ta n k esilm iş, d a h a s ü re g a rk e tm iş tir. S a b a h ın e rk e n sa a tle rin d e k a h ra m a n o rd u ­
so n ra d a E tim e s g u t V erici İs­ m u zu n d u ru m a h ak im o ld u ğ u h a b e ri b ira z e v v elk i y aşlı g ö z -' sa b a h s a a t 6 d a T ü rk iy e R a d ­
ta s y o n u , G enel K u r.n a y B aşka le rd e se v in ç ve g u ru r k ıv ılc ım ları p a rla tm ış tır. în k ilâ b ın ve y o la rın d a n T ü rk M ille tin e a ş a
n ın ın , e m ir v e b ild irile rin i y a y T ü rk istik lâ lin in m ü d a file rin e m in n e t v e şü k ra n la rım ız ı a rze - ğ ıd ak i m esajı y a y ın la m ıştır:
m ıy a b a şla m ıştır.
o er; b a ğlılığım ızı b ir k e re d a h a te k ra rla r; h ü rm e tle rim in k a b u ­ Büyük ve Aziz Türk Mille
H a b e r Y u r t’ta d u y u lu r d u ­ lünü ric a ederim .
ti.
y u lm a z h e r t a r a f ta d e r m b ir Say ın İsm e t İn ö n ü ,
Gözümüzden sakındığı
in fial d o ğ m u ş, K ara, H ava, De
B aşb ak an .
mız
sevgili evlatlarımız
niz v e Ja n d a rm a K u v v etleri
A n k a ra.
bir
kısım
harbiydiler, fır­
a sile re k a rşı o ld u k 'ın m b ild ir
A ta tü rk in k ilâ p la rın ın en b ü y ü k e se rle rin d e n olan d e m o k ­
m işle rd ir. T ü rk S ilâhlı K u v v et ra siy e k a ste d e n ş u u rs u z k im se le rin d ü n a k şa m k i çılg ın ca h a ­ satçılara uyarak Devlet
leri b ir a v u ç se rg ü z e ştç in in a r re k e tle rin i h em en y e rin d e b o ğ m asın ı bilen , d ü n y a «ulh v e n i­
Merkezinde tecavüze y e ­
d ın a d ü şü p y o lu n u şa şırm ış zam ın ın b e k çileri o lan k a h ra m a n o rd u m u z u n c e s u ra n e h a re k e ­
mişlerdir. Haber bütün
b u lu n a n la rı sa b a h ın e rk e n s a ­ ti b ir k e re d a h a m e d e n iy e t ve in sa n lık y o lu n d a o m u zla d ığ ı aa tle rin d e ta m a m e n te v k if et- ğ ır m es’u liy e ti y e rin e g e tirm e k te n e k a d a r h a ssa s o ld u ğ u n u d ü n m em lekete duyruldu. Ka­
y a y a isp a t e tm esi, siz le rin b ir p a rç a sı olan b ir K ıb rıs T ü k ü n ü ra, Deniz, Hava ve Jandar
de b ü y ü k sev in ce g a rk e tm iş tir. İstik b a le h e r v a k it o ld u ğ u gil ma bütün silâhlı kuvvet­
bi b u n d a n b ö y le d e d a h a em in n a z a rla rla b a k m a k im k â n ların ı ler Genel Kurmaya dahil
b a h şe tm iştir. Y olunuz, y o lu m u z d u r. E se rle rin iz in b e k çileri a ra olduklarını ve bütün MiiS’n d a o ld u ğ u m u z u b ir k e re d a h a a rz e d e r; h ü rm e t ve b a ğ lılığ ı­
letçe meşru Hükümetin
m ızı te y id ederim .
n ü r a c a a t m a a le se f m ü sp e t k a
emirleri altında bululduk
S ay ın C e v d e t S u n a y ,
ş ıla n m a m ış tır.
larını bildirdiler.
G enel K u rm a y B aşkanı.
Bu h a re k e t te le v iz y o n u n biA n k a ra.
Hemleketin her tarafın
rib irin i ta k ib e d e n k ö tü n iy e t­
T arih i ta rih y a p an k u m a n d a n ız a ltın d a k i k a h ra m a n T ü rk da sükûnet vardır. Hükü­
lerin i b ir d a h a tey id e tm e k te ­
o rd u su n u n a n a v a ta n ın e m n iy e t ve se lâ m e tin e b ir ta k ım k im s e ­
met asayişe hakimdir en­
d ir. K ıb rıs’ta n tr a n s it o la ra k
ler ta ra fın d a n in d irilm e k iste n ile n d a rb e y i p e k k ısa b ir z a m a n ­
g e ç m e k te olan b ir sa n a tk â ra
dişe
edilecek bir tehlike
d a b e r ta r a f e d e re k b ü y ü k T ü rk m illetin in d ü n y a u m u m i e fk â ­
g e re k e n önem i v e rm e m e k , b il­
kalmamıştır.
Ankarada
rı ö n ü n d e ş e re f v e h a p siy e tin i zed e le m ek istiy e n le ri b irk a ç s a ­
h a s s a te le v iz y o n gibi b ! : m ües
a t içinde s u s tu rm a ğ a m u v affa k o lm ası siz le rd e n o lan bizleri kuvvetler ortalığın aydın­
se se için y ü z k ız a rtıc ıd ır.
de son d e re c e se v in d irm iş v e b iz le re b a y ra m h a v a sı y a ş a tm ış ­ lanması ile beraber hare­
M üzik, film v e te m sil b r a n ş _
tır. T em sil e tm e k te o ld u ğ u m 120 bin T ü rk n a m ın a k a h ra m a n kete geçmişlerdir.
la rın d a iştig a l e d e n tele v iz y o n
o rd u m u z a ş ü k ra n ve m in n e tle rim iz i a rz e tm e ğ i b ir b o rç s a y a ­
Vatandaşlarım tecavü­
s e y irc ile re d a im a elde b u lu ­
rım .
n a n ın e n iy isin i v e rm e k le m ü
zün
kesin olarak bastınla
S a y ın llh a m i S a n c ar,
k e lle ftir. Bu m eseled e te le v iz ­
cağından emin bir halde,
M illi M ü d a faa V ekili.
y o n u n k a rş ıs ın a p e k e n d e r b u ­
A n k a ra.
güvenle netice habeı ini
lab ilec eğ i b ir f ır s a t çık :v o r; te
K a h ra m a n T ü rk O rd u su n u n C u m h u riy e tin k u ru c u su B ü­
beklesinler..
lev iz y o n id a re si ise- yiııe m a ­
yü k A ta ’nın in k ilâ p la rın a ve p re n sip le rin e g ö ste rd iğ i s a d a k a t
k u l h e rh a n g i b ir se b e b e d a y an
Şimdi, Harbiyeliler, sizf
ve bağ lılığ ın b ir n işa n e si o la ra k d ü n a k şa m k i k a sd î h a re k e tle re
m a d a n , b ö y le b ir fırsa tı k a ç ın
hitap
ediyorum.
bir y ıld ırım s ü r ’a tiy le c ev a p v e rm e sin i b ilen d ü n y a su lh u n u n
y or. H a lb u k i te le v iz y o n id a re ­
Bir senede ikinci »iefave m ed e n iy e tin in b e k çileri k a h ra m a n o rd u m u z u n z a fe ri Y avs in d e n b e k le n e n şey , d e ,\ a m lı
ru v a ta n T ü rk le rin e se v in ç g ö z y a şla rı a k ıtm ış tır. A yni Uan ve dırki, habis maceracıların
s u r e tte s a n ’a t ç e v re le ri ile aayni im anı ta ş ıy a n 120 bin T ü rk h e r v a k it o ld u ğ u gibi e b e d iy e ­
lâ k a d a r o lm a k ve e sa se n m ü ­
Devamı sayfa altıda
te k a d a r A ta tü r k ’ün in k ilâ p la rın d a n ve b u g ü n k u ru la n d e m o k ­
zik b a K inundan p e k g e lişm e ­
ra si p re n sip le rin d e n a y rılm a d a n d a im a o n la ra bağlı k a la ca k ;
m iş b u lu n a n K ıb rıs’ta s e y irc i­
y o lu n u z y o lu m u z o la c a k tır. Z afe rin iz i c a n d a n te b rik e d e r ve D E V R İM İN D Ü N K Ü SA Y ISI
le re a ra d a s ıra d a k a lite li p ro g
6 6 5 8 A D ET H A SI1. D I
b a ğlılığım ızı te y id ederiz.
ra m la r v e rm e k tir. P ro g ra m la r
d e ğ iş tirile m e z d iy e b ir k a y ıt
o ld u ğ u n u z a n n e tm iy o ru z . N e­
re d e k a ld ı ki, d ü n a k şa m k i ya
y ın d a, ç ık a r ıla m ıy jc a k özel
p ro g ra m la r y o k tu .
Güveneceğiniz Sigortadır.
Y azık , ç o k yazık T eleviz­
Dakikanın
getirdiğini
yıl getirmezmiş. Neden siz de
yon, k e n d i k a p ris le ri u ğ ru n a
malınızı, canınızı ve çocuklarınızın istikbalini
s a n ’a ti ö ld ü rü y o r. İ n s a n in âd e ta şü p h e e d eceğ i geliyor.
“GÜVEN’ T ürk Anonim Sigorta Şirketinde
“ A c ab a T elevizyon g ü z e ' ş e y ­
garanti altına almalısınız.
lerle d eğil de, siy a se tle m i u ğ ­
inöniiniin Dün
Sabahki Mesajı
Giilseren Sadak a televizyonda
yer verilmedi
BAŞYAZI
R esm im iz, B a şb a k a n İs m e t İn ö n ü ’yü T a lâ t A y d e m ir le
(sa ğ d a ) H a rb o k u lu n d a te s b it e d iy o r. R esim T a lâ t A y d e m ir
H a rb o k u lu K u m a n d an ı ik en ç e k ilm iş tir.
t - ------------------------------------------------------ —------------------------------------
Tural Sıkı Yönetim Kumandanı
A n k a ra 21 (B asın - Y a y ın ) : A n k a ra Sıkı Y ö n e tim K u m a n ­
d an lığ ın a İk in ci O rd u K u m a n d an ı K o rg e n e ra l C em al T u ra l t a ­
yin e d ilm iştir.
Sıkı Y ö n etim K u m a n d a n lığ ın d a n y a y ın la n a n S teb liğ a ş a ­
ğıya alın m ıştır:
“ 1. A n k a ra V ilây eti S ıkı Y ö n etim K u m a n d an lığ ın a , 21 M a­
yıs s a a t 18 ’d en itib a re n b a şlad ım . A n k a ra ’lıla rı ve a z iz T ü rk
M’lletin i say g ı ile se lâm larım . B ü tü n g ö re v lile rin v e h a lk ın y a r
d-m ını v e y a p ıla c a k te b liğ le re u y m a la rın ı ö n e m le rica ed erim .
A n k a ra S ık ı Y ö n e tim K u m a n d an ı
K o rg e n e ra l C em al T u ra l.”
“ 2. Y eni b ir te b liğ e k a d a r, s a a t 23 ’te n s a a t 5 ’e k a d a r s o ­
k ağ a ç ık m a y a sa ğ ı k o n m u ştu r. D o k to rla r, eb eler, c a n k u r ta r a n ­
lar, itfa iy e v e K o m u ta n lık ç a ta s v ip ed ile ce k o lan am m e h iz ­
m etle ri p e rso n eli özel v e sik a ile y a sa k s a a tle rd e h izm e t g ö re ­
b ile c ek lerd ir.
A n k a ra Sıkı Y ö n e tim K u m an d an ı
K o rg e n e ra l C e m a l T u ra l.”
“3. P a rtile rin , siy a sî v e d iğ e r c em iy e tle rin v e b a sın ın d ik ­
k a tli o lm a ların ı v e h a lk e fk â rın ı b o z u cu g ö rü le c e k tu tu m la rı
k a rşıs ın d a fa a liy e tle rin e so n v e rile c e ğ in d e n v e k a n u n î k o v u ş ­
tu rm a y a g eçilec eğ in d en h a b e rli b u lu n m a la rın ı ta v s iy e ed erim .
A n k a ra Sıkı Y ö n e tim K u m a n d an ı
K o rg e n e ra l C em al T u ra l.”
“4. P a tla y ıc ı m ad d e le rin g e lişig ü z el y e rle rd e y ığ ılm ası, m ü
sa a d e siz d e p o ed ilm esi, ru h s a ts ız s ilâ h ta ş ın m a sı y a s a k ıır.
A n k a ra Sıkı Y ö n e tim K u m a n d an ı
K o rg e n e ra l C e m a l T u ra l.”
‘‘5. A n k a ra E m n iy e t M ü d ü rlü ğ ü v e M e ık e z J a n d a rm a T eşKilâtı, A n k a ra M erk ez K o m u tan lığ ı k a r a n ile Sıkı Y ö n e tim K o ­
m u ta n lığ ın a b a ğ la n m ıştır. A sk e rle rim iz in ve e m n iy e t te ş k ilâ tı­
n ı z ı n a ld ık la rı te d b irle re m ü d a h a le e d e n le r d e rh a l n e z a re t a l­
tın a a lın a c a k la rd ır.
A n k a ra Sıkı Y ö n e tim K u m a n d an ı
K o rg e n e ra l C e m a l T u ra l.”
“6. G a z e te ve d e rg ile rin b a ğ ıra b a ğ ıra s a tılm a s ı, s o k a k la r ­
da, eğ le n ce y e rle rin d e v e n a k il v a s ıta la rın d a h a lk ın ra h a ts ız
e d ilm esi y a sa k tır. B u n lar v e h ırsız lık , d o la n d ırıc ılık v e y a te c a ­
v ü z gib i ş e y le re g iriş e n le r d e rh a l n e z a re t a ltın a a lın a c a k v e ge
re k e n le r Sıkı Y ö n etim B ölgesi d ışın d a K o m u ta n lık ç a lü zü m
g ö rü len y e rle re se v k e d ile c e k le rd ir.
A n k a ra S ık ı Y ö n e tim K u m a n d an ı
K o rg e n e ra l C em al T u ra l.”
“ 7. Y a y a la rın k a ld ırım la r d ışın d a y ü rü m e le ri, a ra ç la rın
yol k e n a rı d ışın d a h a re k e tle ri, p a rk v e y a d u ra k y a p m a la rı, o to
b ü sle r d ah il o lm ak ü z e re y a sa k tır. Bu gibi a ra ç la rın e h liy e tle ­
rin in d e rh a l a lın a ca ğ ı ve y o lla rı tık a m a k ta n , a y rıc a T ra fik K a ­
n u n u n a g ö re d e işlem y a p ıla ca ğ ı b ilin m elid ir.
A n k a ra Sıkı Y ö n e tim K u m a n d an ı
K o rg e n e ra l C em al T u ra l.”
“8. N e z a re t a ltın a a lın m ış o la n la r, ta h k ik a t sa fh a s ı için d e
sivil v ey a a sk e r, h iç k im se ta ra fın d a n z iy a re t ed ilem ez.
A n k a ra Sıkı Y ö n e tim K u m a n d an ı
K o rg e n e ra l C em al T u ra l.”
“ G iiV E N ”
ra şıy o r? ” diye...
"M ü ziğ in m illiy e ti y o k ” d i­
yen y a n ılm ış. Bu s iy e t y u v a ­
sın d a h e r şe y v ar.
mâ W '
i
Aydemir ve Suç Ortaklan Tevkif Edildi
mi meydana ç'karbugün 12 înri ku-
ılıyacağız.
Sabahın Erken
Bastırılmış,
Duruma Hakim Olan Tiirk Silâhlı
Kuvvetleri! 0 Saatten itibaren
SuçlularınlTnplanması Hareketine
Başlanmıştır.
Anavatanda
Durum Normal
c a v n ^ 'r îT
Hakemi
ilgi ile
liyor
FİA T I: 15 M11
22
Mayıs
1963
Çarşamba
Umumî Acentlik:
Lefkoşa Türk Bankası Ltd., Lefkoşa.
Tel : 74474.
Y u k a rıd a g ö rü len A ta tü rk h e y k e lin in o ir b e n ze ri v ak m d n
A ta tü rk M ey d a n ın d a k i d ik ilita ş y e rin e k o n a c a k tır.
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
‘DEVRİM, 22 MAYIS 1963
DÜŞÜNCELER
Menderesin Enbiiyük Kötiiliiğii
ve Kıbrıs Rumlarının Tutumu
1950 ’den itib a re n 10 yıl m ü d d etle T ü rk iy ey i, d ü n ­
ya d e v le tle rin e b ir k ö tü id are örneği verm ek azm indey
m işçesin e id are eden M enderes - B ay ar g ü ru h u n u n
m em lek ete yap tığ ı k ö tü lü k le rin en m ühim i, d e v le t iş ­
lerin d e k an u n su z lu ğ u teşv ik ve m eşru iy e t p rensibini
yık m ak p a h asın a bencil g ay elerin e hizm et tem av ü lü n ü
yay m ak olm u ştu r.
M enderes re jim in in son y ılla rd a b ilh a ssa ç e tin le ­
şen ş a r tla r altın d a m u h ale fe tin liderliğini, k en d in e has
olgun m em lek etsev erlik z ih n iy e tiy le y ap an cayın İs­
m et İn ö n ü ’nün, o z a m a n b asın y oluyla yaptığı n ıu h te -'
lif a çık lam ala rd a, m illetçe tak b ih edilen b ir k a n u n su z ­
luk rejim inin k ö tü lü k le rin e son v e rm e k için no rm al d e ­
m o k ratik u su ller dışında herh an g i b ir ted u ire b a şv u ­
ru lm asın ı d e stek lem iy ec e ğ in i b e lirtm iş o lm asının m â ­
nası bugün daha a şik â r b ir şek ild e o rta y a yıkm ış b u ­
lunm ak tad ır.
Dün erk en sa a tle rd e A n k a rad a b irk aç m ac era d ü ş ­
k ü n ü h a y alp ere stin giriştiğ i isyan teşeb b ü sü , M endere­
sin “ k a k o k ra sisin e ” k a rşı m illetin tam d e steğ in e m azh a r olan T ürk silâhlı k u v v e tle rin in b ü tü n ü n ü tem silen
g irişilen ve s ü r’a tle ve k o lay lık la b a şa rıy a u la şa n 27
M ayıs devrim h a re k e tin in bazı ç arp ık k a fa la rd a y a r a t­
tığı yan lış b ir intibaı g ö sterm esi bakım ından e n tıre s a n
d ır ve b u n d an b a şk a h içb ir k ıy m e t ve ehem m iyeti y o k ­
tu r. Bu in tib a da herh an g i bir m em lek e tte m ü esses r e ­
jim in ve h ü k ü m e tin k o layca d ev rilebileceğidir. Bu son
d e rec e yan lış ve teh lik eli b ir in a n ıştır ve T ü rk iy e gibi
seçim le işb a şın a gelen p a rlâ m e n te r rejim e ve son d e re ­
ce sağlam ve iyi teç h iz edilm iş o rd u la ra sa h ip bir m em
le k e tte öyle b ir a v u ç yolunu şa şırm ış m aceracın ın d e s­
teğiyle ih tilâl y ap m ağ a k alk m an ın sonu m u h ak k a k va-
E
I" B
der
lük
Özd
dar
rak
se,
, ona
I ger.
ı vor.
i uza
î voli
* vey
“ he
duy
nı
4 ^ r:
S
şıdc
han
bas»
V V ı İd ı z ,f a l ı
yen
K OÇ B U R C U : (21 M art - 19 N isan) — Bugünlerde
| sizi sevind irici olaylar b ekliycbilirsiniz. Ç evrenizd e, m üs
bet intbalar uyandırıyorsunuz. Sansınız iyi.
I B O C A B U R C U : (20 N isan - 20 M ayıs) - H akkın ızda
y anlış bir hükm ün m ahsülü sö z je r . d o st sandığın . bir
kah
vey;
de
kem
rakibiniz tarafından işaa edilm iştir
İK İZ L E R B U R C U : (21 M ayıs — 21 H az.) — Y * bir
o k u l y a da bir m üesseseye girm ek hususunda gö sterd iğ i­
niz gayret ve çalışm aların neticesi le h in iz d r iir .
Y E N G E Ç B U R C U : (22 H az. — 23 T em ) — B eklenm e­
dik bir o ja y sizi h iç sarsm am alıdır. H er bakım dan tnı -
mıy;'
D ah
\n a ı
günlerde ihtiyatlı davranm anız isa b etli olur.
. A R S L A N B U R C U : (23 T em . — 21 Ağu>) — M alî bir
teşebbü sü nüz, bazı tesirler sebebiyle ko la y gerçek jeşm iyecek . Buna ü zü lm ey in iz. Şansınıza küsünüz.
B A ŞA K B U R C U : (23 A ğu s — 23 E y lü l) — Parayla ill g iji olarak bir yerden beklediğiniz haberin gecik m esi si' zi sin irlend iriyor. N etice m üspet değil.
I T E R A Z İ B U R C U : (24 Eylül — 22 Ekim ) — B i. yerj den bek led iğin iz ö n e m li bir haber var. Buna fazla bel
I bağlam an ız yan lış T eşebbüslerinizi ta z e le y iıiz .
A K R E P B U R C U (23 Ekim — 21 K asım ) — A celey e gc
tirilerek .sizden alınm ak istenen bir sö z var. ile r d e ço k
I
I
pişm a n o la b ilir s in iz . U y a n ık davranınız.
Y A Y B U R C U : (22 K asım — 21 A ralık ) — Y a *ahsınız^
la ya da s :ze yakın olanlardan birisiyle ilg ili üç teşeb b ü ­
I
I
I
I
sünüzden birisi iyi bir so n u ç verecektir.
O Ğ L A K B U R C U : (22 A r a jık — 19 O cak) — Ö nem li
bir o k n u y la ilg ili olarak verd isin iz karar, y a n lu m alûm ata d a y anıyor, tşi cid di kaynaklardan ö ğren in iz.
K O V A B U R C U : (20 O ca k — 18 Şubat) — Bir sözünüz
| size y akın bir kim seyi gücendirm iş. D u ru m u tashih
et-
1 ın en izd e m en fa a tlerin iz bahis konusudur.
: B A L IK B U R C U : (19 Şubat — 20 M art) - Ç ok m ü ­
him bir konu da karara varm ak üzere fikirjerin-î m üraca
ll'U I
ü
at ettiğin iz kim seler hakikati açık lam ıyorlar.
a
yy*
ı<
.15 K utlu Pa /aslıd an Şarkı
lar
2 .30 T em sil Eaati : B E K L tYENLER.
î. \ 45 Saim e Sinanda.ı şarkı­
S a BAH YAYINI
16
0(.2 V
0
A çılış
ve Program
".'J Sabah
M elo d ileri
OT.OCi H aber B ülteni
1 7 15 N e v in D e m ir d ö fe n d e n *
Bülteni
2 - . 13 O peraJarJan
1. ■Cû K apanış
0? 15 O yun H avaları
Seçm eler
üH.3ü K apanış
ÖĞLE YAYIM :
J-•..??: A ç ılış ve Program
l.’ .OO Y u rtta n Sesler
12 30 F ilm lerd en M elodiler
I*
fr
ji» •
: ' 00 N e v in Sipahiden Şarkı­
lar
13.2^ A ra M tu ıg i
1 ’ ,3(ı H aber b ü lten i
Pazaı : H aberler - Basın d erle­
m esi - A m erikad a Ü n iv ersite
hayatı.
Pazartesi : H aberler - R ad yo
13.4.' K apanış
ura
-
!ı
<
M ecm uası 1) Spor hal elleri
2) M ülakat ve röportaj.
S a h : H aberler - H a o er yoru­
AKŞAM YAYINI t
m!
kı
Ç£
AMERİKANIN SESİ
I’KOC RAMLARI
MAYIS AYI PROGRAMI
; .,3 0 L â tin A m erikad an M e ­
m u - Tarım program ı.
Ç j.j şam ba : H aberler
İn g iliz­
'e? dersleri (K o n u şu la n İngiliz­
lodiler
i.< P0 K üçük
c e Serisi)
P u ş e m b e : H aberler - H aber
l6 A ‘; A çılış ve Program
1 ’ (Ki N ecd et C icid en şarkılar
K orod an
şarkı­
y o ıiım u - Panoram a.
C u m a : H aberler - H aber yo-
lar
18*30 Ç igan Müzitji
18.45
K oka
K o la
İv.OCiv. 10
1(> 3 0
İVİ43
K adın
Ç eşitli
H aber
L anitis
Saati
Şarkılar
B ü lte n i
Program ı
(H
rı m u - Sa n ’a t dünyası.
C ı.m& rtesi ; H aberler • İleri i-
program ı
G ecenin S es yıldızı
H elen Shapiro
1 }, 31 m .-k ısa d a lg a
G ü n lü k yayım : 19.30 • 20.00
19, 31, 4 1 . 49 m - kısa 2 3 8 -m .
:
orta dalga
Yr.yım ın tekrarı : 2 0 .-0 - 2 1 .0 0
yen ilim - H aftanın olayları.
» 4 .4 ı » » » » » İ r<1* i t * * * * * * * * <>** * <* * a»l U M t * —
la
sc
İZ
*">"*
LEFKOŞA UMUM TÜRK İŞÇİLER BİRIİGİ
ÜYELERİNE
5, 11, 1962 tarihinde inşaat müteahhit ve işveren­
leriyle yapmış olduğumuz mukavele hükümlerine gö­
re, en geç altı aya kadar, bütün işçilerin smıflandınmcağı ve yevmiyeleriuin ona göre ayarlanacağı anlaş
masına varılmışsa da, bzı imkânsızlıklrdan ötürü tatr
biki yoluna gidilemediğınden, işçilerin işlerini terkeJeceklerini tesbit etmiş bulunmaktayım.
Mezkûr anlaşma, gerek birlik, gerekse Federas­
yon olarak ehemmiyetle takip dildiğinden on g<ç bir
haftaya kadar hiçbir işçinin işyerlerini terketmemesi
ni bilhassa rica ederim.
•-
iBaşaran
yabancı Dil Kursları |
S
Orta Okul ve Lise öğrencilerinin İngilizce .«£
Bir Tartışmanın Sonu
Üzker YAŞIN
Özker Enver arkadaşımız dün AKIN’da çıkan son
R*
yazısını şu cümle ile kapatıyor : “Siz de haklı, ben de
pjj
tan h iy an e ti d am g a sın ı yem ek olur. Bir iki s a a t sa rfın ­
haklı - acaba haksız kim ?” Yine ayni yazının başka
d a ta rü m a r edilen m ac e ra c ıla r şu n u - geç o larak - şim ­
bir prağrafında şöyle diyor: “Kabul ediyorum ki, işi„
di a nlam ış o lm a lıd ırlar ki T ü rk iy ed e a rtık k a n u n dışı
j
teşeb b ü sle rin ba şa rı k aza n m a sın a m ü sa it b ir o rtam
içinde olmadığım için, karşılaşılan güçlüklerden bi.
m evcut değ ild ir ve T ü rk dem o k rasisi, p a rlâ m e n te r r e ­
haberim."
jim lerin gelişm e d e v relerin e m ahsus bu no rm al ç alk a ­
lan m a la rd an d a h a fazla te c rü b e k a z a n m ış ve zin d eleş­
Kişinin eksiğini anlayıp söylenmesi onu küçültmez
m iş o lara k yoluna devam ed ecek tir.
yükseltir.
Bu bakımdan adaşımın bu davranışını kut­
Bu m ü n aseb e tle şunu d a b ilh assa b e lirtm e k iste ­
riz ki K ıb rıstak i Rum liderlerin, T ürkiyedeki olay lard a,
larım.
Ancak
10 Mayıs’ta çıkan ilk yazısını okuyan­
'M
k ötü n iy etle m eydana gelm esini arzu lad ık ları d u ru m la ­
lar
kitapçılara
bu derece sert çıkışan, kitapçıları bu
rın m üjdesini g örm ek tem ay ü lü , kendi e sas m en fa atle ­
&
rinin n ered e b u lu n d u ğ u n u dahi bilm em elerinden ileri
derece ağır suçlıyan bir yazarın kendisine gereken ce
**
gelm ek ted ir. Şunu iyi b ilsin le r ki b ugün K ıb n sta h e ­
van verilince “benim aklım bu kadar eriyor’’ “karşıla
m en hem en h e r sah a d a k a n u n su z lu k yoluna sapıp h e r
tü rlü A n ay asa ihlâlini m u b ah gö rü cü b ir zihn iy etin bay
$ şılan güçlüklerden bihaberim ” diyerek işin içinden
ra k ta rlığ ın ı y a p ab iliy o rlarsa b u n u , son d erece yüksek
b ir m eşru iy e t ve m es’u liy e t şu u ru içinde geniş to le ran s
-W sıynlm ıya kalkışmasını da hoş karşılamazlar. İşin kö
z ih n iy e tin e sah ip bir h ü k ü m etin T ü rk iy ed e işbaşında
tiisü bu davranış yazarın daha sonraki yazılarını oku
b u lu n m asın d an k an u n su z lu ğ a k arşı kan u n u n , so n d e re ­
yan
üzerinde tereddütler yaratır. Bir konuda insan bu
ce m ü essir fa k a t y a v aş işliyen k u v v e tle rin i hü k ü m ran
(K,
kılm ak azm inin m ev cu d iy etin d en dolayı y ap ab iliy o r­
derece sert bir yazı yazmıya kalkışmadan önce hü­
lar.
cumlarını yöneteceği konu üzerinde sorar soruşturur,
D ua e tsin le r ki Salı g ü n ü n ü n e rk en sa a tlerin d e
A n k a rad a h ad ise çık a rm a ğ a teşeb b ü s eden m ac era c ıla ­
gerekli bilgileri toplar ve neticede ortada gerçekten
rın k an u n ve nizam yolu n u in k â r eden zihniyeti, A n k a­
bir “Sömürme” işi varsa hücuma geçer.
ra d a T ü rk iy en in kad erin i ellerinde tu ta n liderlerin v e
K ıbrıs T ürk liderliğinin şid d etle re d d ettiğ i b ir z ih n iy e t­
Özker Enver yazısının bir yerinde diyor ki: “...ger­
tir. Y oksa çok geçm eden Rum lid e rler k açacak delik
çi
istemiyerek belki de biraz ağır yazdım ama yazımı
a ra r, k a n u n su zlu ğ u n ne d em ek o lduğunu kendileri alty h in d e k i ta tb ik a tıy le ö ğ re n irlerd i.
ı
kitapçılara yöneltirken, hiçbir zaman, özker Yaşının
kitapçılığım aklımın kenarından bile geçirmedim.”
*******
Oysa adaşım memlekette tam anlamıyle kitapçılık
s a d ik o G lu
yapan, geçimini tek Türkçe kitap işine bağlamış Öz­
TEMİZLEME LVl
ker yaşından başka kimse kalmamıştır. Bunu Türkçe
Yavuz Selim Sokak No. 6, 7, 9
kitaplarla ilgisi olan her Kıbns’lı Türk bilir. Kişinin
kendisinden bahsetmesini sevmem. Şunu yaptım,
Modern Tesislerimizde, her sınıf halkımı­
1 2 3 4 5 6 7 S 9
zı her bakımdan tatmin etmenin huzuru için­
Yukarıdan Aşağıya :
bunu yaptım diye öğünmekle insan gerçekten yaptık
deyiz.
1 □ □ □ □ □ □ □ □ □
1. ölüm ü kolaylaştırır,,
larımda gölgeler. Ama siz beni “okuma zevkini öldür
Uzun Yılların, önemli çalışmaların sonucu
2
eşek. 2. Müezzin okur, de
inekle” suçlamaya kalkışırsanız gerçeği söyleme­
edindiğimiz büyük tecrübe, sanatımızın ge­
3’ □ □ □ □ □ □ ■ □ □
fa 3. Harflerden meyda­
miş olursunuz. 1950 den bu yana onüç yıldır Kıbrıs
lişmesinde ciddi bir rol oynamaktadır.
-4
na gelir, inlemek 4 Tut­
Bu bakımdan SADİKOGLU TEMİZLE­
Türk toplumu “Kitap okuma zevkini” aşılamağa güME EVİNİ tercih ediniz. Güvenebileceğiniz
5- □ ■ □ □ □ □ □ ■ □
turulmuş 5. Erkek ismi­
çümün yettiğince çalıştım. Gazetelerde yazdığım ya­
bir servise sahip olduğunuzu iftiharla söyli& ■ □ □ □ □ □ □ ■ □
dir 6. Üstte, işçi 7 ters
zılar, Kıbrıs Radyosunda yıllardır her hafta hazırladı
yebiliriz.
7 □ □ ■ ■ □ □ □ □ □
okunursa utanma, raf dı
ğun “Kitap Saati” programı, bir kitapçı olarak Tür­
8 □ □ □ ■ □ □ □ □ □
şı etmek 8. Erkek ismidir
kiye basınını günügününe izliyerek özellikle san’at
♦♦♦♦* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
9 □ □ □ ■ □ □ □ □ □
hayvan konuğu 9. Meyve *#
değeri taşıyan eserleri adaya getirişim ve bunları en
Soldan Sağa :
den. Beni mdeğil
düşük kârlarla satma gayretim bu çabanın açık belge
H ERK ES BOSFOR OTEL’E G İD İY O R
1. Türkiye’de bir ses
— Yaz geldi, tebdili hava için nereye gidiyorsunuz? leridir. İstemeden buraya yazmak zorunda kaldı­
sanatkârıdır. 2. Önctsi ol
— Bu yaz biz yerimizi BOSFOR OTEL’den ayırt­ ğım bu gayretlerim sizin görüşünüze göre tohuma
mıyan, ters oknursa soya [ D ü n k ü Bulmacanın
tık. Her sene konforsuz ev kiralayıp, eşya nakli, ev hiçbir fayda sağlamamış olabilir.
dı 3. Islâmlarda din ;çleri ^Halledilmiş /Şekli
Budur gücümün yettiği. Belki özlemimi gerçekleş­
temizliği, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak v s. zah­
ne bakan adam, utanma
tiremedim ama herhalde sizin deyişinizle “ Toplumun
ıl metten kocam beni kurtardı.
4. Yokuş değil, yetişir de
Soldan Sağa :
— BOSFOR OTEL’in lüks salonları, nefis yemek­ kitap okuma zevkini öldürmedim.” Bizim basınımız­
mektir. 5. Örnek 6 İyi ko
1. Esperanza 2 Sf:; hos
leri, itinalı servisi, güzel manzara ve havası içinde da kişinin en umulmadık boyalarla en umulmadık sal
nuşamıyan 7. Harf oku­ an 3. Yelek 4. Elek; sak 5
dınlara uğraması normaldir. Uzun yıllar devam eden
güzel tatil geçirebilirsiniz.
nuşu, biraz evvel 8. Boş­ rol; Mak 6. Ases; fvn 7.
gazetecilik
hayatımızda bu tip saldırılara çok uğradık
— Bu yaz siz de yerinizi BOSFOR OTEL’den ayır­
luk, Aşikâr 9. Yol, erkek Kama; Ot 8. Za; Karo 9.
Bunlardan
gerekene,
gereken cevabı verdik. Gerektınız. Fiatlar her bütçeye uygundur.
ismidir.
Anı; hıt.
.mediğinde aldırmadık, sustuk. Ama “Toplumun oku­
ma zevkini öldürmek” gibi ağır ve insafsız bir töhmet
altında ilk defa tutuluyoruz.
Bizim size hesap vermiye kalkışımıza hayret ettiği­
nizi yazıyorsunuz. Kendi yazdıklarınızın galiba kendi
piz de farkında değilsiniz. Siz yazdınız. Hesap istedi­
niz. Bir kitapçı olarak hesap verdik. Bu davranışı­
mızı “şahsî menfaata dokunmak” sloganı He maskele
tniye kalkışmak demagojinin başka türlüsü deeil mi­
dir?
Telrika No. 25
“Siz de haklı, ben de haklı” olmaz dostum. Ya siz
haklısınız, ya ben ! Bırakalım hükmü okurlar versin..
bakımından bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tertip edilen kurslarımız Modern
— Rumcayı da esaslı ve sistemli bir tarzda öğ
retir. Ayrıca, arzu edenleri şu imtihaniaıa hazırlar:
LOWER CERTIFICATE IN ENGLISH OF
CAMBRIDGE UNIVERSITY
PROFICIENCY CERTIFICATE IN
ENGLISH OF CAMBRIDGE UNIVERSITY
ENGLISH LANGUAGE, ENGLISH LITERATURE, AND TURKISH ADVANCED
OF THE GENERAL CERTIFICATE OF
EDUCATION OF LONDON UNIVERSITY.
İngilizce öğrenmek istiyen yetişkinler
için de faydalı kurslarımız vardır. Sayın KIBRIS TÜRK ALAYI mensuplarına da faydalı
olmak isteriz. Kurslarımızı ciddi bir deneme­
den geçirmekle birşey kaybetmiş olmazsınız.
Müracaat Y eri:
A. CEVDET BAŞARAN,
Hafız Haşan Eff. Sokağı, No. 11
LEFKOŞA.
o rta s ın d a çizik v a p tığ ' y u ­
m u şak m em eleri y a rıy a k a ­
d a r m ey d an a çıkıyorıi'.ı
B irkaç k e re im an t a h t a ­
sının to p o g rafy a sın ı
b an a
g ö ste re c e k şek ild e
eğilip
d o ğrulm ayı m ü te a k ip , kalın
b ir d osya çık ard ı :
— “ Bu suali so rm a k ta is a b e t e ttin iz . H iç olıııazsû
ben de bu v esiley le on U rtn
fişlerin i işlem ek fırsa tın ı bu
lacağım ...”
Bu se fe r d o sy a y ı b ü y ü k
m asan ın ü z erin e açıp, bana
isim ve re sim le re g öre iza
h a t v erm eğ e başlad ı B ütün
kuv v etim i gö zlerim e ve hâfızam a to p lam ış, g ö sterilen
re sim le re b a k ıyorum . Bun
lar, so k a k fo to ğ rafç ıla rın d a
çekilm iş, zam an la
re n k le n
solm uş v e sik a fo to ğ raflarıy
dı. D ün gece k o n u ştu ğ u m
g a rso n la rd a n an ca k b ir - iki
tan e sin i b enzetebildim . Bu
şek ild e b ir n etic ey e v a rm a ­
m a im kân olm ıy acak tı :
— “ D u ru n ,” dsdirr. 'Böy
le yapm alıyım da, siz bana
b ir z ah m et, en son m ü ra c a ­
a t eden şa h sın resm ini g ö s ­
lar
2..'.00 H aber
şarkılar
07 4 J Ç eşit Ji M üzik
Benim
te rin !...”
Kız, b ir an d u ra k la lı, Son
ra :
__ “A!...” dedi. “Ali efen
di, resim getirm em işti. Y a l­
nız a d resin i b ıra k tı B :. r d a ­
h a se fere resm ini de g e tir e ­
ceğini sö y le m işti.”
S onra, ö nündeki k a lın dos
y a n ın a rasın d a k i
k â ğ ıtları
b ir m ü d d et k a rış tırd ı ve kü
çük b ir puslay ı b u lu p o k u du :
__ “Ali K orkm az. Se
ren ceb ey Y okuşu, Ş a 'r Nig â r S okak No. 17”
A dresi n o t edip, k â ğ ıt k a ­
lemi cebim e so k tu m •
— Size çok te şe k k ü r ed e ­
rim Z übüş hanım . D ahd faz
la ra h a tsız etm iyorum
— “ E sta ğ fu ru lla h forn..
S ize b irşe y ik ram ed em edi­
ğim için k u su ru m a bai::nayın!..
M ânâlı m ân âlı sırıttım .
A rtık n e ta ra fa ç ek e rse çek
sin... Bu k ızla d ah a fazla işim k a lm a m ıştı. K a p ıv ı Joğ
ru y ü rü d ü m . A rkam dan 'e s
lendi :
— “M u ra t Bey... F o to ğ ­
ra fç ı b u g ü n m ü gelir?”
“Tabiî, t a b i î .. öğ eden
so n ra gönderirim !
H em en o d a d an çıktım . Al
lah b iliy o r ya, k ız hâlâ bi­
zim fo to m u h ab irin i bekiiyordur...
T ünel m ey d an ın a g r ince
o ra d an b ir a ra b a çevir p a t
ladım :
— “ A k a re tle re çok, o ğ ­
lum !...”
Y olda giderken, k afam ı
k u rc a la y a n b ir te k suni v a r
dı :
Bu Ali K orkm az d e r rtı ad a m benim a radığım irs a n
m ıydı? S o n ra da, verd'Ç i ad
re s do ğ ru m uydu?...
A m a ne o lu rsa olsun, b ir
k e re a ra ştıra c a k tım . A dre­
sin d o ğ ru lu ğ u ih tim âl dahilindeydi. Z ira b ir insan, >ak a la n m ıy a ca ğ ın d an em in ol
d u ğ u b ir iş y a p ark e n ,
anî
so ru la n su a lle r k a rşısın ı! ı oto m a tik m a n , alıştığ ı şc./.eri
söylerdi. E vvelden ta s a r'a n m ış b ir in san a ism ini so-du
ğ u n u z zam an , m u tla k a h a ­
kikî adını öğrenebil i ryr.iz.
Ali K o rk m az’ın da, bu p si­
k olojik k aid ey e uym ası tabi
î birşeydi. A m a dedim ya,
aca b a Alı K orkm az, benim
d ü n gece ra stla d ığ ım g arso n
m uydu ?
M açkadan a şağ ıy a in e r­
ken şo fö r so rd u :
— “A k a re tle r'd e n e rey e
gideceğiz, beyim ?”
A dresi verdim . B aşını sal
ladı.
Belli ki, gideceğim iz
sokağı biliyordu. S a p tık ta n
so n ra s ü r’ati a z a lttı ve kapı
la rın n u m ara la rın ı gö'"!ı ye
g ö zley e ilerlem eğe başladı.
B urası da, İsta n b u l’un di
g e r bakım sız so k ak ları gibi
y u m ru yum ru a rn a v u t k a ld ı­
rım la rıy la yapılm ış, nasıo siz
g e çitle rd en biriydi. 7 ?r>pin
b ir m uhitin hem en a y ak uc u n d a b u lu n m asın a rağm en,
n e d en se B elediye b u ra y a gir
m ek lüzu m u n u hisse tm e m iş­
ti. A şı boyalı eski a h şa p ev ­
ler, b u ra sak in lerin in de, Be
lediyeden fazla b ir tale p te
bulun m ad ık ların ı belli edi­
y ordu.
P a y a n d alara bel \ erm iş
e v le rin pek çoğu, k afeslerini
hâlâ çıkarm am ışlardı. Y ol­
d a n , son m odaya g ö re biçil
m iş d a rac ık elbise genç kız
ve k a d ın la rın geçm esine, bu
rad ak i evlere g irip ç ık m a la ­
rın a rağm en, a n la şılan dış
g ö rü n ü şü ile bu rokdk, eski
y e bağlı olduğunu âlem e is­
p a t etm e k isterm iş gibi, ses
siz ve h a rek e tsiz d u ıu y o rd u.
17 n u m ara lı ev, k o m şu la­
rı gibi, k afeslerin i sıkı sıkı
ya ö rtm ü ş, içinde h a y a t o l­
m ay an m e trû k b ir h âne m an
z a ra sı arze d iy o rd u Ş oför
d u ra c a ğ ı sıra d a :
— "H ay ır!” dedim . "D ur
m a, ilerle!...”
M eslek h a y atın d a b in b ir
a ca ip m ü şteriy e ra stla m ış olan delikanlı, hiç h a y re t ese
r i g ö sterm ed en gaz p ed alı­
n a te k ra r b astı. S okağın so ­
n u n a gelince, ilâve etlim :
— “H em en sa p ve dur!...”
D ediğim i yap tı. İnin p a ra
sın ı verd im v e savdım .
O tom obil u z a k la ştık ta n
so n ra geri döndüm . Öğle sı
cağı tah a m m ü l edilm ez h a ­
le gelm işti. Silâh kayışım
o lm asa, ceketim i ç ık a rıp ko
lum a a lacak tım . K ravatım ı
g evşetip, yakam ı çözm ekle
yetindim .
S okakta, e llerin d e b a n y o
ç a n ta la rı ile d en izd en d ö ­
nen b ir - iki aileden başk a
kim secik ler y o k tu U zak ta n
uzağı, “ P atlıcan , biber!...”
diye fe ry a t eden b ir se y y a r
sa tıc ın ın sesi, d a r so k a k ta
y a n k ıla r u y an d ırıy o rd u .
G ölgelik yerde, dili bir
k arı şd ışa n d a , serinlem eğe
ç alışan b ir so k a k köpeğinin
ü z erin d en a tla y ıp , 17 num a
ralı evin k ap ısın a geldiğim
sırad a, h â lâ n e yapacağım a
d a ir b ir k a ra r verm iş d e ğ il­
dim . H aydi, Ali K orkm az de
nen adam ı buldum , ona ne
so ra ca k tım ?
H a ttâ , fa rz e t
ki, bu adam ı, d ü n gecp b e ­
nim ra stla d ığ ım g a rso n d u r.
S onra?... S o n ra n e olacak?
B eynim yine d u n r.u ştu .
A m a, b u ra y a g eld ik ten son
ra d a g eriy e dönem ezdim .
“Y a S e tta r!” deyip, üç basa
m aklı k a p ıy a y a k la ştım ve
zilini çaldım . B ütiln d ik k ati
m i k u lak la rım a verm iş, içe,riden gelecek sesi kolluyordum . B ir m ü d d et geçti, hiç
b ir şey duyam adım
İçeri g irm e k te b ir an bile
te re d d ü t etm edim . A rtık ok
y a y d an çıkm ıştı b ir defa...
M illî E m n iy etle ilk çalışm a
ğa b aşladığım zam an d a n be
ri yan ım d a taşım ay ı â d e t edindiğim m ay m u cu k larım ı
çık a rıp kapının kilidinde de
nedim .
Y ak alan ırsam ,
iste r te rs
g iderse, söyliyeceğim y a la ­
nı d a h a şim diden hazırlam ış
tim :
B urası, b ir a rk ad a şım ın
g a rso n iy eri idi. Bu gün lü k
b a n a v erm işti.
H üviyetim
m eydandaydı; e lb e tte hırsız
lık y ap ac ak değildim ya?..
lerıı
j.* *ı? s i
1*
rakl
kad
A K ir '1*11
tiy *
tüh
4^22
#Z-
1 kâh
m * ’-
2’^ T ^ k Pili
0*^
dır
Ik irio -
yecı
M olunca
y 3 '
îlanfilenm
,r* I
yor
sahi
^yereugrami.tan; törl
*û*r.& nsv a>- aş»
nü*lejant* vt» V l
asasaiısebelki vJan J*P
•-dardaEbiline 3 der Hı»
j,.Oi»ıkenci ç-î.nn y»h<
U m Ailece mes’ Ye
'otobIst. A®3 r ' î * *
Mkl(
Isa'jiür saad.*îı »■ainaş leyler ırar*...
teüffine gelditı t»« t a . ona hir kdînr
ju& uşu baC. ka­
nto başka bir ş r .ila
■k’ dryıra elv ve
joğmgûnünür>bası ka
akbflelıaürlatmi', ol
»oasffl'alkâr rii<’va- mek
»enbüyük hazin* ine
töçnrç kadar memnun'
»ütiyaniır..
i jj,.
Srça Jıktednı-fE». tur
»IMdiresıserıSu 'n aı
»*10 kendi capı-ıa
mışt
Giilseren SADAK’ın Anlattıkları
D ün K ıbrıs R a d y o su n a bir
p ro g ram v e re n m e şh u r T ü rk
p iy a n isti G ü lseren S ad ak , h a ­
y a tı h ak k ın d a şu n la rı sö y le ­
m iştir :
“ İs ta n b u l’da, Ç ifte h u v u z la r
da doğdum . İlk tah silim i B e­
yoğlu n daki o k u lla rd a n b ir in ­
d e yaptım . D e rslerd e n çok,
evdeki p iy an o ile uğranıp du
ruy o rd u m . E sasen d a h i beş
y a şım a g elm eden
p iy an o y a
başlam ıştım . D erslerim i ihm a
le u ğ ra tm a m hoş k a r a la n m ı­
yordu. Bu y ü z d en önce ta h s i­
lim n a z a rı itib a ra alınd,. K on
s e rv a tu v a rı bile b ıra k m a k zo
ru n d a kalm ıştım . M ü z u b ü ­
tü n d iğ er d e rsle rle b ir a ra d a
y ü rü tü le m iy o rd u . İlk o k u lu , or
tao k u lu b itirm ek m e c b u riy e ­
tin d e b u lu n u y o rd u m ."
M üzik h u su su n d a kim sen in
onu teşv ik etm ed iğ in i söyliyen
s a n a tk â r, k a b iliy e t v e iste ğ i­
ni b a b ası M u h ittin S adak ile
evdeki p iy a n o su n a b o rçlu o l­
d u ğ u n u sö y le m iştir. M uhittin
S a d a k m em lek e te m ü zik b a k ı­
m ın d an h izm e t etm iş değerli
b ir m ü z isy e n d ir. O pera ve
K o n s e rv a tu a rın k u ru lm a sın d a
b ü y ü k y a rd ım ları
geçm iştir.
Ö ğ re n cilerin e k a rşı g ö sterd iğ i
g a y re t de önem lidir. B ilhassa
şan sa h a sın d a b ü y ü k k a b iliy et
le r y e tiştirm e sin i b ilm iştir.
B u n lar a rasın d a Leylâ Gcncer
de bulu n m ak tad ır.
G ü lseren Sadak babası ile
n e k a d a r g u ru r duysa azdır. Di
ğ e r m o d em T ürk bestecilerini
ve m ü zisyenlerini de seviyor.
B ilhassa k o nservatuar hocala­
rının, C em al R eşit R e y 'r. Fer
di S tra tz e r’in yardımlannı un u tm u y o r.
1953 yılında Paris’e giden
sa n a tk â r, orada da mllzik Usta d la rım n alâkasını çekiniştir.
D olaştığı b ü tü n memleketler­
de h ak k ın d a yazılan yazıların
hepsi m üspet... Bu bakımdan
m em lek eti ve T ürk milıeti adına haklı b ir sevinç içinde bu
nıınvral;
h îfiS S
H S jy S K *
MtŞTER!LER, N r M
nuin
:
S in y,
lunuyor.
T ü rk le rd en Ulvi Ceıral Er­
kin, A dnan Saygun ve Cemal
R eşit R ey’e karşı hayranlık du
yan G ülseren Sadak, yalnlZ
bu b estecilerin piyano eserle­
rinin az olduğundan \ akmı­
yor.
Ş im diye kad ar sayısız kon­
se rle r v erm iş bulunan s a n a t ­
kâr, d ü n y an ın birçok memle­
k e tle rin d e
kabiliyetini ispat
e tm iştir. Yabancı sanatkârlar­
d a n W ilhelm Backaus, Artbur
R ubinstein gibi piyanistleri
ta k d ir eden Gülseren --adak,
d ü n y a n ın büyük orke^rala11
re fa k a tin d e konserlerde bulun
m u ştu r. “O rk e strala r o kadar
çok k i” diyor piyanistim'2
"h ep sin i bir çırpıda hatırlay'P
K aldı ki, işle r d a h a d a s a r ­
yazab ilm ek çok güç... Ama is
pı sa ra rs a , h ik ây e n in aslını
te rs e n iz size çok meşlıuf b'r
N e cd e t’e a n la tır, yine paça
o rk e stra n ın ismini vereyi1"'
mı k u rta ra b ilird im
Bre
Ç ekoslovakyam n tanınır1'
Bu eve g irm e k İçin b ir his
no Senfoni O rkestrası
san k i beni içim den
d ü r tü ­
K ıb rıs'ta halk h u z u r u n d a j ® ^ ^ k
yo rd u . N e o lu rsa olsun, b ir
k o n se r verem ediği İÇ**1
\
k e re d en ey e ce k tim
tü sü n ü belirten sanatkârın
İkinci a n a h ta rd a kapı aryodaki program ını sabırsız'
(D evam ı v a r)
la bekliyoruz.
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARI LI
■T** O
»TIR
rw
ŞU İ
Sayfa S
% Sevmek, delice sevilmek
Bof'ta
* C ’*'
"S İS
isteyen yıldız inkişaf
-m *
işleri
DEVRİM, 22 MAYIS 1963
'• k
*O *
■rH
iki
Avcı
in
■ s;
•>*«
Hayal ettiği erkece sa-( lerini saklam aksızın dobdece kalbini verr. ek ve o ra dobra konuşan b ;r ka
na bir kulun tanrıya innıı- raktere sahiptir. Onun ar
dığı gibi inanmak isteyen kadaşlığına nâil olmak istiyenleıin sayısı oldukça
güzel Yıldız.
L
."w »,
— Bir san’atkânn saa kabarıktır. Son derece sa
det kıstasları ile sanatkâr m im iyetten hoşlanır. Riolmayan
bir insanın m es’- yazkâr insanlara hiç ta­
t*"n any v .„
a ,
J'^mı
ut olma anlayışı arasında hammülü yoktur. Sirem a
I 0* * * *
ya, bir mecmuanın yarış­
ne gibi farklar vardır’
e irm e d im .»
— San’atkâr h.erşevden masını kazanarak geç­
1!yle kiUoçıH
evvel cem iyetten ka-'an, miştir. İstanbul C-aravarı
^ -» ıX
kendi iç dünyasına kapan nâmiyle mâruf ve uzun
r - Bu"u Türkçe
iniş garip bir mahlûktur. zamandır sinemayı bıra­
' bilir- K i ^
Tezatlar içinde yaşayan kan Nâzım İnan
ı.eylâ
$un»' yaptım,
bu çeşit insanların saadet Altın ve
Abdıırrahman
f Çekten yaptık
kıstasları da elbette b.rbir Palay’la çevirdiği ‘Kurt
* zevkini öldür
leriyle tezat teşkil ec’ecek M ustafa” ilk kurdelâsı^
«öylene. tir. Meselâ normal b;r in- dır. Ve bu filmde hiç he­
f y>Wır Kıbns
v san akşam olunca işinden yecan duymadığını söylü
aşılamağa p . '
çıkar, çarşıya uğrar ya­ yor. Filmlerdeki sevişm e
e yazdığım ya.
da bulunan filenin ı^ n e sahnelerinden hiç bit şey
hafta hazırladı
akşam nevalesini al r ve anlamıyormuş. Bütün ak
ıçı olarak Tür.
başka bir yere uğramadan törlerle film çevirmiş ve
«ellikle san’»
evine döner. Karısı v s ço ­ aşırı frapan giyinen er ı vebunlanen
cukları ile yemak ycı Va keklerden hoşlanmazmış.
anın açık belge kit müsaitse belki vukın Japonya, Hindistan
ve
:orunda kaldısinemalardan biline g der Havvai adalarım bir s e - .
göre tohuma ler. O insan kendi çapm- yahat imkânı arıyormuş.
&ı mes’uttur. Ailece m es’ Yerine göre her cins mu
nim i gerçekleş- X u r onlar. Ama gerçek sikîden hoşlanırmış Aşk,
iz le “ Toplumun bir san’atkâr saadeti Ka­ para ve şöhreti sıra ile se
izim basınımız- dar acaip şeyler ararla... çem iyor. Fakat hepsi bir
ı umulmadık sil Meselâ evine geldiği za­ birini tamamlavan unsur
la r devam eden man karısı, ona bir kalem larmış. Arkadaşları ara a ra çok uğradık uzatarak: “Bugün dolum smda randevularına vak­
v erdik. Gerek- günün sana şu bas il ka­ tinde gelem em ek gibi bir
T oplum un oku- lemden başka bir şe* ala­ kusurla itham edilirmiş
afsız bir töhmet madım.” diyerek etse ve en çok. Her zaman, her
doğum gününü o basi: ka­ yatış ve kalkışta ilir »âl et
ta hay ret e #
lemle bile hatırlatmi1} ol­ m ediği şey, Allaha dua et
/.ın gaHba kemi sa, o an san'atkâr, dünya­ mekmiş.
Suzan Avcı, Allah'a oız. H esap iste# nın en büyük hazinecine
. Bu davranışı- kavuşmuş kadar memnun lan bu inancı sayesinde­
dir ki muvaffak olm uş­
gam De maskelf ve bahtiyardır..
Sarışın yıldızım ı: <Es­ tur san’at hayatında. Sa­
ürlüsü değil amer güzelidir esaser ı Su nat ateşi onda çok uzun
dostum. Ya si" zan Avcı kendi capır da i- yıllar öncesinden başla­
, okurlar versa. yi bir san’atkârdır Beyaz mıştır. Ruhuna kadar ni
perdemizin bir numaralı fuz eden san ’at aşkı onı
yampıdır. Altın gibi bir kocasından ayrılmağa kî
kalbe sahip olup, düşünc- dar ileri götürmüştür. Bı
ya*l*n,
n,ok#
sında Levlâ &•*
aktadır.
Sadak baM»*
ırur duysa « * »
n Türk bestecim
enlerini de
ofiservatıtff o***1
*1 Reşit BOf '
gün, bu evlilikten hâtıra görmüştü. Şimdi sadece diniz ve ayrıldınız. Bu si
olarak 8 yaşındaki oğlu
sinema ile kendisini tat­ zin için çok daha ac- bir
kalmıştır.
tecrübe oldu ve
rıayâl
min etmektedir.
Herşeyini oğluna vakfe
dünyanızda tasavvur et­
den Suzan Avcı, 193*1 yı­
hiç birisini
Filmlerimizin bu :.n ba tiklerinizin
lında orta ikiden ayrıldı­ şanlı menfi oyuncusu ile bulamadınız.. Halbuki siz
ğı Bursa’da doğmuştur. olan komşularımız dön­ aşk içinde
aşka hasret
1953 yılında İzmir’de ev­ dü dolaştı evliliğe intikal kalmış bir insansının Sev
lendiği kocasından 1956 etti. Tekrar evlenip evlen mek değil sevilmek, ama
yılında ayrılmak zorunda miyeceğini de sordum. U delice, çılgınca sevilmek
kalmıştır. Elinden gelen zun, kıvrak kirpiklerinin istiyorsunuz. S;zi seven
her türlü fedakârlığı yap gölgelediği gözlerini önü insan, istersiniz ki her za
rnış, fakat bu ilk evliliği­ ne indirdi. Suçlu çocuk­ man başınızın ucunda o!
ni idame ettirm eye mu­ lar gibi yüzü al al clrnuş sun. Sevsin, okşasın ve
vaffak olamamıştır. Mâ­ tu. İkinci defa evlendiği eğer hastaysanız az çok
kul olması, büyük anla - takdirde hayâl ettiği şey­ tedavi etm eğe
çalışsın.
yışlar göstermesi bakı­ leri bulamamak korkusu Bedbinseniz teselli, kö­
mından nadide bir kıy­ vardı içinde. Korkmakta, tümserseniz iyimser, za­
mettir Suzan Avcı Güzel yerden göğe kadar hak­ yıfsanız kuvvetli ve en ni
liğine de güzeldir üstelik. lıydı. Zamanımızda, onun hayet bedbahtsanız sizi
Hattâ bu güzelliğinden ti ve diğer kadınların nayâl m es’ut etmek için çırpın­
yatro sahipelri de istifa­ ettikleri erkekler rastla­ sın, yorulsun, hattâ ken­
de etmeyi düşünmüş ve mak ne mümkün?.. Su - disini sizin için feda etme
teklifte
bulunmuşlardı. zan A vcı’yı galiba birazı- yi göze alsın. Biitün bun
Bunu kendisi de istiyor cık olsıın anlamıştım. Di lara karşılık ona sadece
ve seviniyordu da. . Tiyat limin döndüğü ve aniıya- kalbinizi verir, sadece iroya “Millî İhtikâr Ano- bildiğim kadarını söyliye nanırdınız. Tıpkı bir kunim Şirketi”
piyesiyle^yim size. Dinlemek ister _lun Tanrıya inandığı gibaşlamış, fakat kulisler- misiniz?
bi, değil mi?.. Nasıl?.. Az
de dönen iğrenç bâzı hâ­
da olsa sizi anlıyabilmiş
diseler dolayısiyle sahne
— Suzan hanım bili­ miydim Suzan Avcı ha­
yi terketm eyi
münasip yorum, daha evvel evlen nım?...
I
M ERHABA-
İki kurbağa bir süt kü­
püne düşmüş; biri hiç ça
ba göstermediğinden bo­
ğulmuş, ötekiyse ç.rpmmış... Süt üzerinde varla­
şan yağ kitlesi
üzerine
çıkmış sonunda. Kurtul­
muş.
*
B af K aza  m ir) iğinde ı aç ık la n d ığ ın a g ö re , 1962 se n e ­
si z a rfın d a K a za İd a re si
ra­
fın d an y a p ıla n
in k iş a f işleri
için £142,900 s a r f e d ilm ijt'r.
B unun £57,000’sı ilgili k öyle
rin iştira k b e d elin i tem sil e t­
m ek te d ir.
m iştir.
M u h te lif k ö y le rd e t a r ’-ı y :l
l a n a çılm a sı, su b a s k ın la rın ı
k a rşı te s is le r in şa
ed ime-,i,
m e z a rlık la rın etra:.nı-.ı d u v a r
la ç ev rilm e si, s a lh a n e ve .?r
p a z a rı in şa sı, so k a k la--n ıs klan d ırılm ası, um u m i nıyvHİim a n ,
. Bu m ik ta rın £46,000'sı köy le rle tu r is tik y e rle rin
y o lla rın ın b ak ım v s im a rın a, h a ru p fid an ı y e tiştirilm e s i loş
£36,300’sı 34 k ö y ü n sok.-ıMarı vik v e s a ir işle r ı^in d a h a a z
nın im a rın a, £26,230’sı
b ir m ik ta rla rd a p a ra r a r f e d : imışk ö y b e le d iy e s a h a ji ile sekiz tir.
İlâ v e te n 32 k ö y d e v a p ıla n
im a r b ö lg esin d e y a p ııa n in k i­
ş a f işle rin e v e £14,420’sı iki su la m a te s is le ri için £ 4 ',5 0 0 ;
k ö y ü n m e v k ile rin in b a şk a vor o n ik i k ö y d e a rte z iy e n k u y u ­
ve
le re n a k le d ilm e sin e sa rfed il- ları a çılm a sı için f6 ,9 7 2
İşte iki türlü insanca
durumları da buna benzi
yor. Yılana ölüm. Yılmayana, çaba gösterene ha­
yat hakkı.
------Bener H 'KERİ —
y irm i ü ç k ö y d e y a p ıla n i^m e
s u y u te s is le ri için C90,0f)0 o l­
m ak ü z e re c e m ’a n
E U S.472
s a r f e d ilm iştir.
S u la m a te s is le ri h u su si n d a
ilgili k ö y le rin iş tira k b e d e l’
y e k û n m a s ra fın ü ç te b iric i, iç
m e su y u te s is le ri h u su s u n d a
ise y a rıs ın ı tem sil
etrr.ek ted ir .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1
HER KİTAP YENİ BİR UFUKTUR.
Kıbrıs’ta aradığınız her cins kitabı
ÖZKER YAŞIN KİTABEVİ’nde
bulabilirsiniz.
Mecidiye Sokak 15A Lef koşa — Tel: 73151
[Buzlu «GÜNEŞ»
limonatası içiniz
m
ırad a da ırıilD^
/c/n QuV£NL£ TEMİZ
w
Miijde.. Miijde
K ul
DENİZ MEVSİMİNE GİRERKEN
BAŞARAN TİCARETEVİ AŞAĞIDA GÖS­
TERDİĞİ ÇEŞİTLERİN VASIL OLDUĞUNU
MÜŞTERİLERİNE MÜJDELER
LA N /M /Z:.’.
İtalyanın tanınmış GRESSİ marka deııiz. g ö z­
lükleri, maskeler ve av bıçakları..
:ekı&
Yine İtalyanın tanınmış balık avı için tüfekler
“ y,1 I V
Pirelli İtalyan Fabrikasının imal ettiği her
çeşit deniz gözlükleri ve maskeler.
Mayolar v.s. v.s.
pet
«
“S
bir sevir* **
Ceıi’
an Ulvi
ve
say8un
E T ^S T al
S . g t f
,lduftun<ijn
kadar
«İŞ bU‘cU0î >
>",n " « » •
*
Müessesemizde ayrıca,
Her türlü kırtasiye eşyaları da bulunmaktadır
Deniz mevsimindeki ihtiyaçlarınızı alma­
dan önce Başaran Ticaretevini mutlaka ziya­
ret ediniz.
Şehitler Meydanı No 3A
(Türk Lisesi karşısı) Lefkoşa
T e l : 74152
ab#nC' ^ >
İm
gibi
P1 ^
GÜ
,t%İ
«
bUyUkserl^ !İ
KIBRIS TÜRK TÜCCARLAR DERNFĞİ
SEKRETERLİĞİNDEN,
Derneğimiz, Kıbns Türk imalâtçı ve ithalâtçıla­
rının toplu bir şekilde iştiraklerini mümkün kılmak
için Onuncu Kıbns Uluslararası Fuarına özel bir pav
yon inşa ettirmeği kararlaştırmıştır. Alâkalı firmalav-'1
U ®
nn Dernek Sekreterliğine y a z ı l ı olarak veya her ak2
ın*"'
aky*n‘n ,5isaat 20 - 21 arasında Dernek lokalinde müracaat
lan rica olunur.
Sekreter
Hilmi Refik
*
y.
î
%
İİ
/Va z /h . tfrcf Çam a sjRl ar /niz^
r ın yardımla1®
ında Paris> P*
i;
İ)
ii
G Ü ZE L LE R BİR A RA D A : T ü rk iy e ’d e h e r yıl y a p ılm a k ta ol an G üzellik K raliçesi m ü sa b a ­
k a sı bu yıl S a m su n ’da y a p ıla c a k tır. Bu h u s u s ta h a z ırlık la ra b a şla n m ıştır. R e sm im ^ , g e ­
çen yıl y a p ıla n m ü sa b a k a la rd aki g ü z elleri b ir a ra d a te s b it ediyor.
I-
FERRÜH DERVİŞ
Tuhafiye Mağazası ]
SE Y A H A T E D E C EK I.E R E
O to m o b illeri ile T ü rk iy e
v e y a A v ru p a y a s e y a h a t e d e ­
c e k le re T ra fik S ig o rta poliçe
lerin in g id e c e k le ri m e m le k e t­
lerd e m u te b e r o lm ası için S i­
g o rta A c e n te liğ im iz
ta ra f ın ­
d a n isten ilen m ü d d e t
için
“G R E E N
CARD”
v erildiği
saygı ile b ild irilir.
ATATÜRK MEYDANI
56 - 58, Girne Caddesi
T EL : 5785
LEFKOŞA — KIBRIS
Bayram Çeşitlerimiz Gelmiştir.
*Her zevke uygun giyim eşyası
* Kadın elbiseleri
* Etek, caket, blûz, ve twin setler
* Zengin kolye ve parfüm çoşit’en
* Erkek spor cakeı ve pantolonları
* Her kalitede gömlek ve kravat
* Trençkot ve kabardinler
* Kadın, erkek ve çotuk mayo
ve iç çamaşırları
* El çantaları ve seyahat va­
lizleri
* Battaniyeler, yatak çarşaf­
ları
* vs. vs. vs. vs
FİYATLAR REKABET KABUL ETMÎ Z
“ RÜ STEM SİG O RTA
A C E N T E L İĞ İ”
L ondra S okağı, Tel: 4334
L efkoşa.
SARI HUMMA AŞISI
t
S arı h u m m a aşısı ica b eden
m e m le k e tle re s e y a h a t ed ecek
v ey a o ra la rd a n g e çe ce k fjahıs
la rın a şıla n m a k ü z e re 24 M a
y ıs 1963, C u m a g ü n ü S H b a h
s a a t 10’d a L efk o şa K a za H ü ­
k ü m e t D o k to ru n u n D a ire sin ­
d e h a z ır b u lu n m a la rı g<>ekm e k te d ir .
TEMİZ
Te r tem /z
Yik a r
DİKKAT : Her üç paket TEMİZ Çamaşır Tozuna süslü bir su barda?!
HEDİYE verilir.
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
SAYFA
■
■
| III.IIIM H
I il .i n l ı ı l l l l l l l H l l ı l t l l ı ı g ı ı l ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı , m ı , , 1 1 , 1 u , ,
.............
,
,
,
DAVALARI
AİLEDE EKONOMİ
Yazan İlter VEZİROQLU
Bir ailenin geliri ne olursa olsun parasını dlVkatle
kullanmak ve bunun her ay birazını gelecek günler iBİRİNCİ AY SONU HAMLEl.LRİ
çin ayırması lâzımdır. Her ay kazancından bir miktaı
29 MAYISTA BAŞLIYOR
para bankaya atan bir kimsenin bir yılda epeyi para­
Yazan : Saki
sı birikmiş olur.
$
Amerika’nın Las Vegas iftihar eden bazı Av\.stııÇeviren : Metin Gdker
Ev ekonomisine önem vermenin sebebi bugünkü gc
/
KARPATLARIN d-tgu- sa artık etrafını görebilj.
gehrinde şapkacılık ya­ ralya yerlilerinin
kor­
pa5.fi*inr
çimi yoluna koymakla beraber yarın baş göstermesi
pan John Peterson : dm- kunç ve iğrenç oldukları
yordu.
Hemen
yanıba*ın!
ya
bakan
ormanlık
ya.naç
M.
ihtimali olan darlığa ve sıkıntıya karşı azçok bir var
da biri oğlunun vaptığı muhakkaktır.
ş - Şimdiye kadar neşredilmemiş bir hikâyesi I lık hazırlamaktır.
larmda tüfekli bir £>dam da— başka zaman olsa ye
. plan İlci k*
bir mârifet sonunda ,’klı
•
|
NACİ SEREZ’in “DEVRİM” için özel b«r şe- İ
Bazı memleketlerde işçi sınıfına kadar her sııuf karanlık geceyi dinliyor­ tişebileceği bir mesafe■da»1
nı kaçırmış ve lastahane
kilde hazırladığı bu yazı serisi şimdiye kadar l
1952 yılında Münih ’de |
halk olabilecek sıkıntılı ve kederli günlere karçı du du. Ormandan çıkınca vah d e — Georg v a tıy d ı,
ye kaldırılmış. ŞauKacı yasak bölgede balık avla |
hiçbir yerde yayınlanmamıştır. Fethi bütün İ rumlanna göre para yatınrlar. Bu parayı yatırmadık­ şi bir hayvanın tüfek nen kurtulmak için Yabalıyor!
meslek hayatında b;riktir aığı için üç gün hap;> ce |
cepheleriyle anlatan bu seri bir hafta devam 1 ça ileriki günlerin karanlık görürler. Bu sebeple bizde ziline girmesini oekler gi­ du. Çabalamalarına bir
diği yüz bin doları yen zasma çarptırılan Ribert |
edecektir.
vatandaşlarımızın gelirlerinin bir kısmını bir maksat biydi. Fakat ne bir ayı ya­ an ara vererek sırıttı •
> üîi p * kistan’ i
bir işe yatırmak
üzere Adler adında biri bir 2Ün
^ 1 derk'» *ir
— Bak hele !.. Hâlâ ya.
için ayırmalarını bekliyoruz. Çünkü bizim birçok ai hut domuz, ne de sırtlan
bankadan çekip evine ge hapis yattıktan sonra fi­
Pek t * ‘
bekliyordu.
Düşm
anın
aşıyor
musun
sen
?
Air,a
tu
lelerimiz bunu önemini hâlâ takdir etmemiş durum­
tirmiş. Bir aralık ceketi­ rar etmiş, Ruslar tarafın­
rıyan bu adam, on»*nın zağa düşmüş sırtlandan
dadırlar. Münevver sınıflarda da çok var böyleîeri
Roman
ni kanepenin üstüne b’ra dan yakalanmıştı. Rı -1ar
sahibi Ulric von Granwitz hiç farkın yok. Ne gl,lünç
İnsan oğlunun bugünden yarına ne olacağı belli de­
Yazan : FİKRET DEMİRAC
kıp odadan çıkmış. O sı Adler’i Vokuta kampına
vaziyet. Çaldığın ornan
ğildir. Ansız bir kaza geçirir çalışamıyacak duruma idi.
Her okuruna her ay bir roman vvren f
rada oğlu cebinden cüz­ göndermişlerdi. Zavallı
da tuzağa düşmüş gifJlsin lfbu0',,ıa de haoS1 k **'aV n a l
Grandvvitzlerin
geniş
or­
gelebilirsin. İşte bu kara günde seni bu biriktiıdiğin
“DEVRİM”in ikinci romanı, memleketimizin danını almış, eline g-;ir- adam bu kampta üç yıl |
manlık arazilerinin riikka
Ulrıch hemen cevap Vtr
para kurtarır.
| yetiştirdiği ozanlardan FİKRET DEMİR \G ’ın ^
d i:
diği bir makasla paralan kalmış, bir gün yolunu
te
değer
tarafı
bol
av
hay
. 1 * * % hukı
Veyahut ansızın ölebilirsin. Eğer evli isen çocukla­
ilk romanı : YAĞMUR AĞAÇLARI. Başarılı ;
kesmeğe başlamış Yüz bulup oradan da kakmış. |
— Adamlarım grince #N<AnayaSl tanım'>anla
rın açıkta kalır. Fakat eğer paran birikmiş varsa arka vanlarından değil, eşine
bin dolardan ancak 8300 Berline dönmüş,
ornda | bir yapıt. İlk fasikülü 8 sayfa olarak sunulacak jj da kalan ailen bundan istifade edecek, yabancılann rastlanmamış bir kine sah ormanıma tecavüz etme­
Dffıan!''-vi bir,Snır-İlgiiiler de
dolar kurtarılabilmiş...
ne olmasında idi Grand- nin ne olduğunu ati'iyatekrar yakalanmış
ikiLkapılarına düşmekten kurtulmuş olursun.
*
gün daha hapiste y-tt’ikBen bir aile tanıyorum 25 yıldır memurluk ediyor witzler’in dedeleri komşu çaksın küstah, alçak
Samoa’larda bir e ke- tan sonra serbest bırakıl­
— Adamlarının geleceFakat şimdiye kadar hiçbir kuruş gelecek günler için arazı sahibinin kanunsuz
ğin en önemli günü ilk de mıştı.
ayırmamıştır.. Yarın bugün emekliye ayrılacak. Teka olarak ele geçirdiği bu or­ gine o kadar eminsin de­
fa dövme
yaptıracağı
üt maaşı almıyacak. Yalnız işten ayrılacağı vakit, bir manı mahkeme kararı ile mek ? Benimkiler de Durâ
gündür. Artık o andatı iti
almışlardı. Karşı taraf, a- da. Onlar da nerdeyse ge. **■
Lyon’da Celestins . ı"
miktar para alacak...
baren o erkek çevrem d e yatrosunda oynanar. pi radan
seneler geçmiş ol­ lirler. Şuradan kurtulur
Bunca yıl para biriktirmiyeıı bu şahıs bu aile acaba
şeref ve itibarını ta -e mâ yesteki aktörlerden bir
geleceğini nasıl temin edecek ? Onlar için gelecek masına rağmen mahkeme-1 kurtulmaz seni o vıgnun
nasiyle elde edebilecek
hastalanır. Onun yerini a
karanlıktır. Bu ailenin bence bir avlu evi, ve bankada nin verdiği karan bir tür- [ altında ezeceğim. Kazayı
demletir. Dövmecinin sa­ lacak başka hiç bir aktör
lü kabullenmemişti, Onun görünce adamların çok ü. ? S * r . Sı»*™*1*™
bir miktar da parası bulunması icap ederdi.
Türk perdesinin başarılı sanatçısı GÖKSEL
..
verm ıyf b a *
natına herkes derin bir de yoktur. Çaresiz kalan
için
de bu ormanda avlan zülecek ama merak etme a
Bu sebeple aldığımız parayı boş yere sarfetmememiz
ARSOY bu röportaj serisinde her soruya, en
saygı besler. Bu adamın rejisör elektrikçiyi çağı­
küçük bir miktarım olsa saklamalıyız. Buna önem makta ısrar ediyor.ardı. ailene baş sağlığı diler, Ce
küçük bir tereddüt göstermeden cevap veri­
kabilede mümtaz bir mev rarak bir cümleden iba­
yor.
vermiyen kişilerin sonu çok acıklı olur. Açıkça söyli- İki aile arasında üç nesil­ nazene çelenk getirııinı.
kii vardır, hattâ bazıları ret olan bu rolü iize-ine
Bakalım çelengi itim
veyim. “Dilenmeğe mecbur kalır.” Paramızı sarfeder den beri devam edegelkabilenin şefi kadar iti - almasını rica eder v j 3Öy
mekte
olan
geçimsizhıder
gönderecek...
ken de dikkatli davranmamız icap eder.
bar görürler. Her dövme le der “Sahneye gir-rsin
Ulrich büyük birga<ret
“Ekonomi ile yaşıyan bir dul kadın vardı. Kocası Ulbrich ailesi reisi olduk
ameliyesinden sonra o- Orada bir nevi sefahat fi­
tan
sonra
bir
kan
davası
le
boştaki elini cebine gö­
öldüğünde 1200 lira birikmiş para buldu. Bu kadının
nun şefine büyük bir tö­ lemi gırla gitmekte*.’, r...
halini
almıştı.
Uirich'ın
en
türdü.
Yassı bir içki şişekızı sıkıntı içinde yaşayacaklarından korkuyordu. Fa
ren tertip edilerek
tıka Roma divanları üzer ne
nefret
ettiği,
iğrendiği
in­
si
çıkardı.
Tapasını açıp,
kat tutumlu olan annesi evinin bir katını kiraya para
basa yenilir ve içilir rt>n uzanmış içki içmekrelirsan,
haydut
V£
çapulcu
ağır
bir
yük
kaldırır gibi
yı da faize vermişler. Böylece kazandığı para ile de
ra dövmeciye bir çok he ler. Se nsadece şöyie ba­
değildi
komşu
arazi
sahi­
şişeyi
güçlükle
duduklan
Miitcesini genişletiyordu. Bu kadın tutumsuz ve geçin
diyeler verilir. Pasifik a- ğıracaksın : “Tıpkı Bi­
bi
Georg
Znaeyn
idi
na
götürdü
ve
yudun.iadı
menin yolunu bulmamış olsaydı şüphesiz sonları ıena
KİTAP SARA\
dalarında, Afrika’da ve zans.” Elektrikçi bu cüm
Ulrich bu kış gecesinde İçi ısınmıştı. Merhamete
olurdu.”
dünyanın diğer bir cok leyi bütün gün ekrinar.
benzer
bir
hisle,
karşısın­
ADANIN EN BÜYÜK TÜR
Bizde bunun için her alienin daha tutumlu, vc gele­ yanında kolculan oHuğu
yerlerinde yerlilerin ç? - Rejisör : “Bilhassa uer,
Mecidiye S o lu k 1
ceği düşünen kişiler olmasını arzu ederiz. Eğer her a- halde dört ayaklı bir av da inlemek için kentimi
ğu vücutlanna dövmeler sakın tekleme” Öbürü :
Lefkoşa
ile böyle ekonomik davranırsa Cemaatımızın geleceği peşinde değil, ormanda zor tutan düşmanına baKyaptırırlar. Kesme ve var “Merak etmeyin, m a n i­
Uzunyıllardan beri Türk kül
daha kuvvetli olur. Yokso Cemaat fertleri yaptırım gizli avlanan :ki ayaklı tı. Sonra birdenbire:
ma suretiyle yapılan döv mi ezberledim” diye ce­
■ Şişeyi atsam yetişe 3*eolanKİTAPSARAYI beğ
ettiğini bilmezse o Cemaat parasızlığa düşer ve son­ düşmanının peşinde ü ı. A
melere hangi kabile" in vap verir. Elektrikçi nüıa
damlannı dağın tepesin­ bilirmisin ? diye sordu. 1- ramromanlar deposudur. O
rada yıkılmağa mahkum olur.
veya hangi ırkın daha fa z_ yet sahneye girer, d <*ru
de pusuya yerleştirdi Ya­ çinde iyi şarap var. Rahat adansizdebeğeneceğiniz kitap]
la önem verdiğini söyle­ ca aktörlerden birin: . ya
MİLLİ OYUNLAR, MÜZİK ve EĞLENCE GECESİ vaş yavaş dik yamaçlar­ larsın. Nasıl olsa bu ^ece KİTAPSARAYI aynı zamand
mek zordur. Ne suretle nına gider, ona dikkatli
2 Haziran 1963 Pazar Akşamı,
dan inmeğe başladı İkide ikimizden biri ölecek. Gel üjlıgazeteve dergilerini günü g
LİMASOL D. T. B. ’NİN TİYATROSU
olursa olsun dövme ;>ek bakar, sonra sanki b.r ta
Saat 8 de, Tatlısuda
bir durup ağaç gövdeleri­ içelim.
miata enbüyük bayiilik teşkı
27 - 28 MAYIS GECELERİ
iptidaî ve barbarca bir nıdığa rastlamış gibi ga­
Georg sert bir sesle.
TATLISU,
ni
siper
alarak
kann
lık
ip
tir.
İSİMSİZ KAHRAMANLAR
şeydir. Bunun aksini id­ yet neşeli, aktörün sırtı­
— Olmaz, dedi gözle- KİTAPSARAYI her zaman içir
TAŞKENT,
geceyi
dinliyordu.
Bütün
— Millî Piyes —
dia etmek abes olur Me­ nı okşayarak : ‘T ıp\i Bi­
KALAVASON,
arzusu, vahşi rüzgârların" r'm kandan görmilyo.. Za
her aradığınız yalnız
denî bir insan gözüy’.1? ba zans” diye haykmr O an
İZCİ KOLU’NUN FAALİYETİ OLARAK
LEFKARA, ve
uğuldadığı bu karanlık ge ten düşmanla şarap iç­ ^bulabilirsiniz.
kacak olursak sözde süs­ da salonun halini siz dü­
Fiyatlar: 3 /- ve 4 /GEÇİTKALE
cede hain Georg ile karşı mek âdetim değildir.
«UYACAĞINIZ K İT A P L A R I K >
leyici olan bu yazarlarla şünün.
Satış y e r i: Said Faraç.
Ulric birkaç dakiku ses­
—İLKOKULLARININ iştirakiyle.
Giriş : 100 MİL
karşıya gelebilmektir Si­
®İÇİN KİTAP S A R A Y I N A
per aldığı kayın ağacın­ siz durdu, inliyen rüzgara
B irden b ire H ora K i l i s e s i ­
dan henüz bir adım atmış kulak verdi. Kafasında bir t
n e geldiği sıra d a b ü y ü k b ir
tı ki aradığı adamla burun fikir belirdi, büyüdü ^eliş
h alk k alabalığının:
ti. Sonra köklendi kuv­
buruna geldi.
— Ş eh ir alındı !.. Ş eh ir aUzun bir zaman birioir- vetlendi. Karşısında acı iIınclıııı !.
İerini yiyeceklermiş ^ıbi çinde kıvranan adamı: ıs­
gazetesi , u
d iye h a y k ıra ra k kilise* t* doğ
bakıştılar. İkisinin de elle tırabını şimdi o da hissedi **Işınlamaktadır
ru k o şm ağ a başlad ık ların ı
gördü. Başını a rk a y a ç e v ir­
Ba,
rinde tüfek, kalblerinde yordu. O vahşi kini yavaş
J^ n os ü,, Tem
di : Az önce içinde üç s a a ti­
yavaş
kayboldu.
Gayi
ih­
kin, kafalarında öldürmek
ni g eçirdiği kulen in ü z e rin ­
Başkanı Klerj.
hırsı vardı. Senelerce güt­ tiyari ağzından şu cümle
d e s a n aylı yeşil san cak d a l­
tükleri kine artık son ver­ ler döküldü:
g a lan ıy o rd u . E vet, şe h ir düş
* « olağanüstü
— Dostum önce senin a
me zamanı gelmişti. Fa­
m ü ştü . F a k a t su rla rd a h â ­
Tefrika No. 25
lâ ç a rp ışm a la r vardı.
Hafiıp Şevki YEŞİM
,
siyasi du.
kat medeniyetin dizginle­ damların gelirse ne yapa­
N erey e g itm eliy d i?
tu k la rı görüldü. H epsi de ölındııı!. diye h a k ırm aU r. y e ­
m işler, d e h şe tle b a k ıy o rlard ı
b irb irin e k a rışıy o rd u . Ne döm iş b ir d eri ü z e rin e inen iri ri altında yetişm iş insan­ cağını bilmem ama benim
İlk a k lın a gelen şey b ir e l­
lüm s a r ’a la n g e çirere k .
re d iz çökm üş b ir sü rü Bi­
H ele b aza n y e n iç erileıın , s a ­
ğ ü şe biliyor, ne d e k a ça b ili­
to k m a k la rın ç ıkardığı g ü m ­ lar için adam öldürmek kiler gelirse ilk kurun
Mmuhtelif
,lma
bise oldu. Bir T ü rk elbisesi..
^ « b ir le r' ince— Panaiya!...
Panaiya!...
z a n s lI y ı yeni b ir d e h şe te d ü ­
v aş n a ra la rı a ra sın d a g ö k le ­
yordu. Ö ylesine şaşk ın lık içe
b ü rtü y e benziyen b ir u ğ ultu. zordu. Hele lâf etmeden. cak sen olacaksın. Bü
F a k a t b u n u n e red e n bula b i­
T ü rk le r g e liy o r '.. Ş ehir d ü ş ­
şü rd ü . H epsi ya birdeı: yıldı
risin d e k a lm ıştı ki, b irden bi
ri ve to p rağ ı sa rsa n b ir s e s ­
Y en içerilerin su rla rın kori
Aile ocağını şerefini sa­ ömrümüzü vahşi hayvan­
lecekti ? lre n ’e g itse, henüz
tü !.. diye in liyorlardı
rım la v u ıu lm u ş gibi g e z le ri­
re, vahşi b ir hay v an gibi ü r ­
le :
d o rla rın a k a d a r g ird ik le ri, bu
"M*J
lar gibi bu ağaçlar içinde
bu h a re k e t pek erkendı. O ra
İM
PARATORU
N
SON
SA­
ni y u v a rla rın d a n fırla ta n bir
k ü y o r, so n ra ü z erin e bindiği
— A llaa ah !. A llah A llaara la rd a k o rk u n ç d ö ğ ü şle rin vunmadan öldürmek ise
Gitm
«*
y a gidecek, fa k a t d ah a Bik o rk u y la ay ağ a fırlad ılar.
atı k ö rü k ö rü n e, n erey e olu r
a a h ! diye h a y k ırışla rı k a rş ı­
ATLERİ
olduğu a n la şılıy o rd u . B azan imkânsızdır. Bir anh* te­ boğuşmakla geçirdik. Dün
z a n ’lıların elinde b u lu n an o
B ir p a p az koşu p gelen lerd en
sa olsun sü rü y o rd u
sın d a b ir ölüm ü rp e rtisi ile
Bu kalab alık , yeni k a la b a ­
şe h re b a k an k u lelerin m a z ­ reddütleri dağılmadan ta­ yada sınır kavgasından
y e rle rd e o elbiseyi g iy ım iy eb irini k o lu n d an k a v rad ı, hırs
p an iğ e u ğ ru y o rla r, k açm ak
lık la rın k atılm ası ile, b ird e n ­
g a lla rın d a n u z an a n b ir Bi­ biatın haşin bir hareketi daha iyi birşey kalr.jdıİşte yine a tın ın d izg in leri­
cekti.
la, av az av az b a ğ ıra ra k s a rs ­
istiy o rla r, k o rk u d a n ve d e h ­
b ire o k a d a r çoğaldı ki, öyle
z a n s lI k u m an d a n ın avazı çık
ni ç ek erek
d u ru p g erilere
ikisine de baskın çıktı. mı ? Şimdi düşünüyü
Ü zerine bindiği a t da, k o ­
şe tte n y e rle rin d e n kırrnldaya
tı :
sine k a d a r dı ki, H am za bey
tığı k a d a r a şa ğ ıla ra do ğ ru
baktı. B u ra la rd an P alian d ro n
MiUe,
c a B izansın d ü ştü ğ ü deh şeti
da ne kadar delilik
m ıyo rlard ı.
bu b ü y ü k yığın içine d ü ş tü ­
hay k ırd ığ ı d u y u lu y o r, so n ra Rüzğânn korkunç inilti­
— Y alan töylU yorsun y a ­
a k a d a r u z ay a n 21 k u ırn in
h isse d e rek onu
P ollandron
olduğumuzu
inliyorum.
ğünü h isse d e rek
dizginleri
k a p ıla rd a k i ç an se sle ri k esi­ sine başlanmn üstündeki
lan sö y lü y o rsu n
önleri olduğu gibi g ö rü n ü y o r
Y aln,z ta n rı adının d e h şe ­
k ap ısın a k a d a r h ızla sü rü p
k u v v e tle ç ek ti ve b e y az atı
liyor, yeniden başlıy o rd u .
K olundan tu tu la n B izan s­
du. T üak to p ları ile dögülen
çatırtı cevap verdi. Kena­ Eğer bu kini beraber unut
tim i ? S u rla rın d ışın d a “k u ­
g e tirm işti. Y u k a rıd a, s u rla ­
olduğu y erde şahlandırdı.
(1) Bu y a k a rış ta rih te n a y ­ ra çekilmeğe fırsat buima mamıza yardım ederin t
lI s e rb e s t k olu ile a rk asm ı ib ü tü n ön su rla r b ir h a rab e
d u rm u ş a sla n la ra b e n ziy en ”
rın ü z e rin d e k o rk u n ç b o ğ u ş­
n e n a lınm ıştır.
K endisine açtığı y oldan h a y ­
yığını halinde, b irb iri ü z e ri­
ş a re t e t t i :
(2) y e n iç eriler, şa ram p o lları
dan koca kayın ağacı bir bediyen dostum olursun.
m ala rın sesleri a rk a y a , şe h ­
vanını sü rd ü , P olliam lron(2) Bu d eyim V enedikli ta ­
n
e
yıkılm
ıştı.
K
ulelerden
b
ir
«ba
— T eodos
su rla rın d a
Georg uzun zaman sus­
rin içine k a d a r a k se d iy o rd u .-■ ta h rip e tm e k için ko>kunç
hışım gibi üstlerine indi.
d a n a şa ğ ılara , A ya K iryaki
rihçi B a rb a ro ’y a a ittir.
kısm ı d a şa ra n p o lla ra d e v ril­
T
ü
rk
b
a
y
ra
k
la
n
dikildi.
b
ir
s
a
ld
ın
ş
la
sa
ld
ırıy
o
rlard
ı.
Ş eh rin h a lk ın d a n b ir y ığ ın ­
uırıcn onun acıdan ^
"ll ede„ f "u
(3) k a p ısın a d o ğ ru atıldı.
m iş, p a rça la n m ış, ç ö km üştü.
(3) B ugünkü S u lu k u le k a ­ İkisi de ağacın çatal dal­ tu. Uirich
Y erlerin d en fırla y an k a la ­
Ş a ra m p o lla r ü zerin d ek i Bi­
la b e ra b e r b ir çok p a la z la r
yıldığına
hükmetmişti
,
<
^ ti
pısı.
S u rla rd ak i velvele b u ra la r
İşte o ra la rd a, o k u lelerin ö n ­
ları ile yere çakılıp kaldı­
b a lık P o rfiro je n t sa ray ı ta r a ­
z a n s l I l a r ı k o ru y a n , to p ra k la
ve ra h ib e le r yüzlerin i su rla ra
d a d a vardı. B u ra la rd ak i k a ­
lerinde,
su
rla
rın
ve
şaram
pol
iniltili
bir
sesle
cevap
v
,®
t
W
%»,.
Irl**
lar. Bir yardımcı gelm e­
fına b a k tık ları zam an perçed olu, b ü y ü k se p e tleri p arçalı
d ö n d ü re re k y e re d iz çökm üş
T E K L İ F N A M E
pı ç a n la n d a çalın ıy o r, b u rç ­
la
n
n
ü
z
erin
d
e
b
irb
irin
e
g
ir
­
gni sivri h a n ç e r ile g ö ğ ü sle­
y a ra k d ü m d ü z e tm ek için,
lerdi, to k m ak lı k ilise çan ları
K ıbrıs k e re ste si, p erdelik den ikisinin de kurtulma­ d i :
lard a n k o rk u n ç d öğüşlerin,
m iş in san lar, delicesine, k o r­
rinin y a ralad ığ ın ı h isse ttile r
b ir dev gibi a tılıy o r la r s u r ’nın g ü rü ltü lü sesleri a ra s ın ­
k
um
aş, k;-;ro m ozaik. p U stik sına imkan yoktu Ulrich
Elâlem bizi dofrl|!|
a ğ ır k ü fü rlerin , a v azların ,
k u n ç ve a m a n sız b ir b o ğ u ş­
Bir değil, T eodos ve Momun içine b ir gedik a çn .ak u ğ ­
d a a v a z a v a z h a y k ırıy o rlard ı
döşem e ve o k şa d a n y a p 'im * in sağlam avcı çizmeleri rünce kimbilirnek^lljD
~ S ^
h a y k ırışla rın y an k ıları d u y u ­
m a halindeydi. T aa b u ra la r­
m en su rla rın ın ü zerin d e ve
ru n d a insan k u d re tin in yüz
__Ey m erh a m e tli, oy şe f­
k o n tra p lâ k e için İn şa a t Daireluyordu.
d
a
n
bu
vahşi
çarp
ışm
an
ın
olmasaydı,
ayaklan
ço
k
­
kacak,
ne
dedikodular
tk u lele rd e
b ir kaç
tan e
m isli bin m isli b ir şid d etle
k a tli A llah !. E yy gök yüzü
si ta ra fın d a n T e k lifn a n ıt d a ­
__
u.v
7fijeV
h
ay
k
ırışları
duy
u
lu
y
o
rd
u
.
H
am
za
b
e
y
bey
az
ut
ile
yo
tan
ezilirdi.
Küçük
dallar
“T ü rk S u ltan ın ın yeşil b a y ­
y ü k len iy o rlard ı. H am ?a bey
decek. Kimse bir 2 ^ İ1
'
d ü n y a la rın h â k im i!. Kos,tanv e t olu n u r.
B u rçların ü z erin d e bile in­
k uş aşağı inerek Likos D e re ­
r a k la rı” nazlı nazlı d a lg a la ­
b u n la n d ü şü n ü rk e n yeniçeri
tin im p o ra to rlu ğ u için bizleT ek lifn am ele r 27 M ayıs, yüzünde derin y a r a la a ç ­ ile bir Gradwitz in
sa n la r vard ı. Ve du im ad an
si ü zerin d ek i köp rü y ü g e ç ­
lerin d e h şe t saçan n a ğ ra la n nıyordu.
re y a rd ım e t !.. Bu p u ta t a ­
1963 ta rih in d e öğleden g e r al mış, yüzü gö?ü kan i;hıde labileceğine inanını;
kılıç sa llıyorlardı.
tik
te
n
so
n
ra
SEN
R
om
ano
B
izanslı
h
e
n
ü
z
sözünü
bi­
nın
b
ü
tü
n
su
rla
r
hoy
ı.n
ca
de
pa n a d am lar, bu d in siz le r im
m am ak ü z ere L efkoşa İn şa at kalmıştı. Etrafına bakmak
Wtu„„ .«T***
yalnız biz değil
k a p ısın a d o ğ ru yok u ş y u k a ­
A rtık top sesleri k e silm iş­ D airesi K eza M ühendisir.!' m
tirm işti ki, H ora kilisesi t a ­
vam e ttiğ in i tah m in e d iy o r­
p a ra to rlu ğ u m u z a hâkim o l­
istedi. Fakat göz kapakla­ miz ve adamlarımı*
rı çım ağa başladı. Niçin, n e ­
ti. Şim di yalnız ve yalnız, sil olm alıdır.
ra fla rın d a n da, su rla rın a rk a
du.
m a s ın l a r ! (1)
re y e gittiğ in i pek farkedem ib ü tü n su rla r boy u n ca T ürky o lu n d an d a b ir sü rü m sa n ’rı,
kirpikleri kana bulan­ dost olacaklar, sükûna
İşte bu sıra d a H ora k ilise ­
K ad ın lar, ç o cu k lar, ih tiy a r
D aha fazla ta fs ilâ t T rjfkof*
yo rd u . D ışa rıd a o lup döğüşlerin : "A llah, A llah !” a v a z ­ İn ş a a t D airesi K aza M ^ ıe n d i mıştı. Beyaz karın üstünt vuşacaklar. Bay.“ama
ın b a ğ ıra ra k h a y k ıra ra k , b ir­
sinden k o şu p g elm ek te olan
la r h ıç k ırık la r içinde a ğ lıy o r
,Ru»»ıCi
m ek a rz u su
ile içerde olup
b irle rin i e ze rce sin e, karm a
ları d u y u lu y o rd u . Dalfl : d a l­ sin e m ü ra c a a tla tem in id ile
b ir sü rü insanın:
lardt. Y a şla rı d u rm a d a n akoyu kırmızı birkaç kan gelirsiniz. Hep
k açm ak, k a tla n m a k arzusu_
k a rışık ve d e h şe t içinde k o ş ­
ga, u ğ u ltu la r h alin d e ve geril- bilir.
— Ş e h ir alındı 1 Ş eh ir aka n g ö zlerini su rla ra dikdamlası düştü. Silik de ol
Devamı Sayfa ®
flmma; DEVRiM'in
Gerçek
Kurtlar
; 1) İstanbul Nasıl Zaptetildi? j
İ 2) Yağmur Ağaçları
! 3) Adnan Akın ın Hazırladığı
üzel Röportaj Serisi
Göksel Arsoy
4) Taklit Edilmemesi için
Dördüncü Konuyu
AÇIKLAMIYORUZ
29 Moyıs'ı
Bekleyiniz
BİZANS'LI
BEYAZ GÜVERCİN
S
:
£
Ss
i
• O ? ‘•«*1
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMIŞTIR
1*>«]
- 1T«AYl$
DEVRİM, 22 MAYIS 1963
S A Y fa : 5
UİR DOKUN
HİKAYt
Yönsüzlük
n
RÜYALARIN AÇIKLANIŞI
FİKİR Ö RGÜSÜ
~
Sinayerm os Gazetesi geçen gün Kıbrıs’tan ‘‘Güne­
yin Y un anistan ”ı diye bahsetmiş... E der; hem de bal -
lZ a n : Saki
gibi eder, isterse, Lefkoşa’yı Atina’nın bir mahallesi;
Glrne’yi de Selânik’in bir parçası olarak gösterir. Si­
’ :M e tin r I(iket
e t r a fim
.
nayermos yazısı ne güzel edebiyat yapmış. Nekadar
Iemen v
*'
sevinse haklıdır. “Güney Gülleri”, “Güney Rüzgarla­
rı”, “Güney Pasifik in Cennet Adaları” olur -la Gi,ney
Yunanistan niye olmasın ?
leorg
"SafeYazıya bir göz attınız mı, karşınıza önce su edebi­
yat torbasından çıkarılan iki kelime çıkar. Kendi ken
dınize “Herhalde Mora’dan Girit’ten bahsediyor olb ,l * " - a l.İ s“ lererek «- m ttı: blt
ı.ıalı" d ersin iz. Ama bir de yazıyı okum ıya başlayın­
ca,
yum urtlanan cevheri o zaman anlarsınız.
H âlâ
VaDemek ki Doğu Pakistan, Batı Pakistan ; Kuzey lra s u n s e n 1» Amavu
lânda, Güney İrlanda derken şimdi bir de Güney Yu­
»rtUtdsaı
m yo k . Ne
nanistan ortaya çıktı. Pek tabiî bu küçük Güney Yu­
nanistan’ın üst başında da Kuzey Yunanistan var. iş ­
Qa\dıfem ormante bu olmadı. Geminiz karaya değil, kayaya tosladı
fea dükm üş p,u>
Skisin
beyler.
Hem de hangi kayaya, biliyor musunuz? Tam
i hem en cevaç v«t >
karşısındaki Anamur Burnundaki kayaya...
iam Vanm fcdİDfc | Haddini, yönünü bilmiyenlerin sonu mahakkalc böy
m a tecavüz r.vme- \ lodir. Ne Anayasa, ne hak hukuk... Ne doğru yol...
Hehangi iyi bir şeyi tanım ıyanlann akibeti bu i ş t e . . .
o\dufeunu ann^ıDevletler toplanır; İlgililer de hazır bulunur bu top
k ü sta h , a\caV.
^
dam lanm n
| iuntılarda.. Zurlh’ler, Londra’lar ilân edilir. Kutla­
K adar eminsin fe-! malar, mutlamalar... Ondan sonra r.e olur ? Tarn alı­
Benim kiler de m ı nan kararlar tatbikat sahasına konacakken, bir şı­
marma, bir döneklik... Kendi imzalarını tanımamaya
\a t d a nerde^st
Ş u rad an k u rtM başlıyorlar. Binbir çekişm e ve münakaşay ı şaline ohn Zurih ve Londra ağızlarında “menfur” birer keli­
m az sen i o
a tzecefein. KaıM me oluyor. “Biz kendi kararımızı kabul etm eyiz” de­
c e adam ların eoH » mek tenezzülünde bulunuyorlar. “O zaman dtırum
başka..” diyorlar. Şımarmışların, yolunu şaşırmışla; k a m a m e ra«iv
k evvsvtl
cane m
î baş sağlığı diler
en 8^ e l örneğini verm ıye başlıyorlar. Daha sonra
'e çelenk getirilir ' yön*er,n* hakikaten kaybediyorlar. Batıyı kuzey, do^
Bakalım çelengî ir ^uyu 8üney sanıyorlar. Bu gidişle, bir gün nerede buerecek...
Iıınduklannı bilem iyecekler; ve işte o zaman yardı•ich büyük bir;;
rna ihtiyaçları olacak... Birisi ellerinden tutsun ; yolla
|
?
İ
l
A FF ETMEK
A ffe tm e k ta tlı b irşe y d ir. B ütün k o rk u v e
leri ö ld ü rü r . .
ü
Jü p h e -
■
H a y a t, ç e k işm e ve h u z u rs u z lu k la r için o k a d a r
k ıs a d ır ki . . A m a yine d e a ltın y ılla rı b o şa h a rra m a k ta n ç ek in m ey iz. K örü k ö rü n e fenn b ir d ü şü n c e y e sa p lan ıp k e n d im iz e fa zla g ü v e n ir, e g o is tç e y a şa m a k isteriz. K ıy m etli z a m a n la rım ız ı b o şa v e h iç e h a rc a d ığ ım ızı b ir a n o lsu n d u ru p d ü şü n e b ils e k . .
Ş a y e t a ld a ttığ ın ız ı ta h m in e d iy o r* a n ız , c ö m e rt olu n u z. B o rc u n u b o rç d e fte rin d e n silin iz. . O n u \ a ra la m ay ı v e y a c e z a la n d ırm a y ı a sla d ü şü n m e y in , sa d e c e
a ffe d in ve u n u tu n .. B irisini g ü c e n d irm e k v ey a o n u n
h a y a tın a h â k im o lm a k gibi d ü şü n c e le ri h a fız a n ız d a n
silin iz. E lin izd ek i fırs a tla rd a n is tifa d e e tm e sin i d a im a
bilin iz. Y a rın , ç o k geç o lab ilir. .
Z
|
|
kurtlar
S ayfa dörtten kalan
R ü ya la rın D ili
İn sa n o ğ lu h e r z a m a n r ü y a ­
la rla ilg ilen m iş v e m â n a la rın ı
a ç ık la m a k için sa y ısız ç a b a ­
la rd a b u lu n m u ş tu r. Bu ilg in in
se b e p le rin i b u lm a k güş; d eğil
d ir. Ç o k k e re e şsiz d u ş l a r ı,
h a y re t v e rm e d ik le ri e ık ile y iş
leri b u s e b e p le rd e n d ir Ü s te ­
lik rü y a la rd a v a ro la n v a rlık ­
la r g e n el o la ra k he.-glhMÜ ha
y a tım ız d a o lan ; a tl a r o to m o ­
b ille r, in s a n la r g ib i v a rlık la r
o ld u ğ u gib i rü y a d a o la n y e r
d a im a r ü y a g ö re n in e w v e y a
b ir ta r la y a d a b ir k u ıü p tü r.
B u n u n y a n ın d a ç o k k e r e rü y a
d a g ö rü le n le r h a y a tta o lan la -
ze gelirsiniz. Başka bir yurmağa çalışırdık
bayram da biz size geliriz
— Seni bile zor duyuyo
Beni ava davet etmedikçe rum.
2
Rüzğâr bir anda hafif­
5 ormanında bir kuşuna bi­
*
f le atmıyacağım. Bizim gö ler gibi oldu. Bunu fırsat
r
| lün kenarında da beraber­ bilen iki yeni dost bir ağız
l
f ce avlanırız.
Bütün öm- dan bağırdılar.
|
=
rümce senden nefret et­
Bu defa Ulrich bir ses
?
|
mekten başka birşey dü­ duyar gibi oldu. Fakat Ge
?
Ş
P a tle ııc e S tro n g ’d a n r
I şünmedim. Ama şu yarım org.:
— Melûn rüzğârın gü­
#»11111111’ fllll!III•ll|ll|ll||iail|U|l||||||l|||||iai||t|mm■l||||||||||||J||||||||||||||iat||||||iai||l||!l|tl|ll|l!« saatte senin gibi benim
fikrimi de değiştiriverdi. rültüsünden başka ses r a b e n z e m e y e n o lu ş la rıd ır da.
B ir in sa n ı b a şk a b ir in sa n o la
Bu andan itibaren en can­ yok. dedi.
LEFKE OTO TAMİR VE BOYAHANESİ
ra k g ö re b ild iğ im iz g ib i, y ılla r
dan dostumsun Ulri;n.
YILMAZ HÜSNÜ
Kısa bir sessizlik daha
c a ö n c e s in e d a b ir a n içe risin
Bir an içinde sustalar. oldu. Bu sefer Ulrich neş- d e d ö n e b ilir v e y a z a m a n s ız
En modern tesislerle kurduğumuz OTO TAMİR
VE BOYAHANESİ halkımızın hizmetindedir. Her Bu acıklı barışmanın ha­ e ile:
o la ra k b ir o k y a n u s u ağ ab ilir,
tilrlü boya talerini de deruhte etmekteyiz.
yatlarında yapacağı ucği— Geldiğim yoldan, te­ Binbir G ece M a sa lla rı’n d a b i­
Gerek tamirde, gerekse boya işlerinde büyük bit şiklikleri, yenilikleri dü­ peden aşağı doğru gelen­ le o lm a y a n o la y la rı g e re b ilir
v e y a şa y a b iliriz . B ü tü ıı b u n ­
ehliyete sahip bulunduğumuzu iftiharla söyleyebili­ şündüler. Soğuk, kasvetli ler var, dedi.
la ra e k o la ra k r ü y a la r in ü te e s
riz.
ormanda : çıplak dallara
Bunun üzerine ikisi de s lr edici ş e y le r d e o la b ..ır, Kâ
Atelyem izde iş yaptıranlar, bizi hayranlıkla tak-, çarpan rüzgârın iniltisi al bütün gayretleri ile bir de^buslar buna ö rn e k tir; h a ttâ adir etmektedirler. Siz de tecrübe ediniz. Bütün iş­ tında ikisi de yardım ..ek­ fa daha bağırdılar Ulrich le lâ d e r ü y a la r b ile h e m m em
n u n iy e t v e ric i
h e m o e çok
lerimizden memnun kalacağınızı kesin olarak garan­ liyor, kurtarma şe.etini s e v in ç le :
m e m n u n iy e tsiz lik
v a red e n
ti edebiliriz.
kendisine vermesi için iki
— Duydular, duydular, k u v v e tli h e y e c a n ta ş ıy a b ilir.
si de Allah’a niyaz ediyor­ dedi. Bizi gördüler. Hızla Bu h a lle rin a rtış ıy s a in s a n la ­
YILMAZ HÜSNÜ
Oto Tamir ve Boyahanesi lardı.
buraya doğru koşuyorlar. r ın rü y a la r a k a rş ı o la n ilg isi­
ni a r tır a r a k r ü y a la r ın d e ğ e rle
Georg
inliyerek:
LEFKE
— Kaç kişi ?
ri
o ld u ğ u n a d a ir in a n la rın ı ço
— Ormanın intikamı buj_ _ Tam olarak g3-em iğ a ltır.
Ulrich, dedi, insan g itı ya yorum ama dokuz on kişi
G e rç e k h a b e r ta ş ım a la rı en
şamadığımız için o m a n ın var.
d e r v e a y d ın la tıc ı d e ğ ild ir. Ö r
bize bir cezası.
— Senin adamlann ola rieğ in İn g ilte r e ’d e b ir k itle n in
Ulrich cevap v er^ i:
cak. Benimkiler yedi kişi g ö rd ü ğ ü r ü y a la r to p la n ılıp on
— Fakat artık ıs ın.h ol­ idi.
la r d a v a ro la n d u ru m la r is t a ­
tis
tik a n a liz e v u ru ld u ğ u n d a ;
duk. Kurtulmamız lâzım.
— Aslan
delikanlılar,
y
a
n
i g ö rd ü k le ri k a r a k te ıle r le
— Biz üç nesil oru ra­ bütün güçleriyle koşuyor­
d a v r a n ış la rın g ittiğ i y ö n le rle
(( hat bıraktık mı ki o bizi lar.
h e y e c a n la rın y a n lış yoıa sev'Ştaki elini cebine* r,IU «östersln d i* e
BİN AH DİNLF
bir anda bıraksın.
George merakla sordu: k e d ilişle ri a ra ş tırıld ığ ın d a g ö ­
x Yassı bir içki ^
Acı acı g ü ld ü :
... Senin adamların de­ rü lm ü ş tü r ki b ir ç o k r ü y a la ­
<ardı. Tapasını ay/
rın b e lirli b ir g id iş ta r z ı v a r ­
----Uğrunda iki ailenin biri ğil mi Ulrich ?
hir yük kaldımg|
d ır. Y ü z d e 5 ’in d e n rü y a g ö ­
birine girdiği ormanın bir
Cevap alamadı. Sorusu­
LEFKOŞA — MAGUSA ARASINDA
ı\ güçlükle dudukl»
re n h a b e rsiz d ir, o n la rın n e ol
ağacı altında can vermek nu tekrarladı. Ulrich susu
d u ğ u n u , n a sıl, n e rd e g e ç tiğ i­
1
Haziran
1963
Cumartesi
gününden
İtibaren
ötürdü ve yudur,İ4
ıh<
her halde pek gario değil yordu. Biraz sonra cinnet ni b ilm e z v e y a
h a tırla m a z .
KİTAP SARAYI
günlük seferlerine başlıyacaktır.
inmişti. Merhum
mi ?
getirmiş bir adam kahka­ Y ü z d e 1 5indeyse rü y a g ö re n
HAREKET SAATLARI
r.er bir hisle, karşı»
ADANIN EN BÜYÜK TÜRK KİTAPLIĞI
o to m o b il, u ç a k ta n , g e m i gibi
— Hayır Georg, kurtu­ ha ile
L
efk
oşa’dan
M
ağusa’ya
M ağusa’dan L efkosa’ya
inlemek için kem
M ecidiye Sokak 11-13
lacağız. Ya seninkiler ya­
— Hayır, dedi.
tutan düşmanınaba
Lefkoşa.
hut benim adamlarını dön
— Peki kimler ö> leyse?
ö.e. 7.30
ö.e. 7.30
Uzun yıllardan beri Türk kültürüne hizmet etonra birdenbire:
mediğimizi görünce me­
Georg bu sorusunun da
ö.e. 10
ö.e. 10
Şişeyi atsamycu mekte olan KİTAP SARAYI beğeneceğiniz telif ve
rak edecekler ve aramağa cevabını alamayınca kanlı
ö.s. 2
ö.s. 2
...is in ? diye sordu.! tercüme romanlar deposudur. Onbinlerce cilt ara7 çıkacaklardır.
göz kapaklarını aralıyaö.s.
5.30
ö.s.
5.30
e iyi şa ra p var Rata sından siz de beğeneceğiniz kitapları seçebilirsiniz,
— Adamlarını nerede bı rak gelenleri seçm eğe ça­
NOT
ın . N asıl olsa bu^st_
KİTAP SARAYI aynı zamanda Türkiye’nin belli
raktın Ulrich ?
lıştı. Tanımıştı, ö lü bir
n iz d e n biri ölecek, u başlı gazete ve dergilerini günü gününe ithal eden,
— Dağın tepesinde..
sesle :
Gidiş : 150 Mil.
jm
tevzi eden en büyük bayiilik teşkilâtlarından birine
— Ah bu rüzğâr olmasa
— Kurtlar, kurtlar!.. di
Gidiş ^ Geliş : 250 Mildir
eort» s e rt bir sesle, sahiptir.
— Bağırır sesim izi du- ye inledi.
Tel. 5281 LEFKOŞA
MACUSA
_ o l m a z , dedi ;us
KİTAP SARAYI her zaman için emrmizdedir. Her
Tel. 3927 LEYMOSUN
RAŞİT CAFER
k a n d a n görrrüyOiî istediğinizi, her aradığınız yalnız KİTAP SARAYI’nTel. 2391 BAF
>
. .t.. «4*T T.T V.t.'T.y.*,.*
AA
AA A
AA
ALTIN TABYA No. i 1
♦ «*VVVTTTT*
J 't t.V
t VAW
♦V
VA
♦ "A A
♦A
♦A
♦ "A ♦ A
♦A
> A A£
düşmanla şanjıda bulabilirsiniz.
Tel. 222 Girne
OKUYACAĞINIZ KİTAPLARI KALİTELİ SEÇEBİL­
Tel. 32 6 ’
âdetim değildir.
ADRES : İNÖNÜ MEYDANI
MEK İÇİN KİTAP SARAYINA BAŞVURUNUZ.
Ilric birkaç dakika
Kitap Sarayı
Mevlevi Tekke No. 38
durdu, inliyenr^
Tel. 2824.
LEFKOŞA.
ak verdi. Katası^
PARFÜM , KOSMETİK Y Ü Z VE VU C U T TUVALETİ
LEVAZIM ATI İM ALÂTHANESİ
ir belirdi, büvüi?
ALÎ RUHİ SOKAĞI No. 11 LEFKOŞA
[sonra köklendi ’f l H
$ L im on k o lo n y a la rı (h e r c in s v e h e r f iy a tta )
LOZAN
LOZAN ve RAŞiT
Otobüs
t a ş ıt a ra ç la rın ın iç in d e d ir Rü
y a la rın y a k ın o la ra k y ü z d e
10u ’ p a rk la rd a , p a rti ve d a n s
y e rle rin d e , p la jd a , sa h a la rd a
v e y a b u n la ra b e n z e r e ğ le n ce
v e d in le n d iric i y e rle rd e g e çe r.
B ir ev d e, b ir o d a d a g e ç e n r ü ­
y a la rd a '/t3 5 ’i kaps-ır. Ru gibi
le rs e d a h a çok y a ta k o d a la rın ­
d a , m u tfa k , k o rid o rd a , b a n y o
y e rin d e , m e rd iv e n d e o lu ş h a ­
lin d e g ö rü n e n le rd ir. B a şk a 'X
10’sa v e e v d ış ın d a o la n y e r ­
le rd e g e ç e r E rk e k le rin g ö r ­
d ü k le ri r ü y a la r d a h a ç o k evd ış ın d a g e ç tiğ i h a ld e k a d ın la r
d a b u n u n a k si o lu y o r. G en e
^ 10 o la ra k insan rü y a d a b ir
* s o k a k ta , v e y a c ad d e d e y ü rü ^ d ü ğ ü n ü g ö rü r. G eri k a ia n rü
^ y a la rıy s a b ir sın ıfa k o y m ak
im k a n sız d ır.
P s ik o n a lis tle r ç o k k e re r ü ­
y a la rın b e lirli
g ö rü n ü şle rin i
a ç ık la m a d a g ö rü n e n in e h e m ­
m iy e tin i g ö z ö n ü n d e t u ta r a k
y a p a rla r, ö r n e ğ i n b ir U ş ıt ara c ın d a g eçe n rü y a y ı g ö re n in
s e y a h a t e d işin i : h a re k e t, y ü k
se lm e ih tira s ı b ir şe y d e n k a ­
ç ın m a , ile rle m e v e b a ş a rı, a i ­
le b a ğ la rın ın ç ö z ü lm e si,
ve
b u n la ra b e n z e r fik ir le r 1 k a p ­
s a r d iy e re k ; b u d e n li a ç ık la r ­
lar. T re n le r, o to m o b ille r, b i­
s ik le tle r g ü ç â le tle rid iı
ve
b u n la rı ta ş ıy a n rüyala.- g ö r e ­
n in içg ü d ü sel itk ile rim (ge n e l o la ra k d a c in s i o la n la rın ı)
b e lirtir. D in len d irici ve eğlen
d iric i g ö rü n ü m le rs e g e n e llik ­
le ş e h v e te d ü şk ü n lü ğ ü n b e lir
tile rid ir. A y rıc a zev k v e h az
v e ric i o lu şla rıy la
d a h a çok
m u tlu lu k la a ç ık la n ırla r Böylesi rü y a la rın se m b o lik açık la n ışı iste n ile n h a r e k e tin te m e l’ini te ş k il e d e r v eya b ilin ­
ç a ltı g ü d ü le rin te m e P ıd irle r.
Bu gibi açık lan ışlaM n g e ç e rli­
ği ü z e rin d e d a h a ile rid e d u r a ­
c a ğ ım ız d a n şim d i sa d e c e bun
İa n n bazı k iş ile r ta ra f ın d a n
y a p ıla n a ç ık la n ış la r ın ı b e lir t­
m em iz h o ş g ö rü lsü n .
(d e v am ı v a r)
Ş. Başaran
TiCARETEVi
MEHMET REFİK TALAN
S
Î
le n d i. K arşıs^ -
golcü H cravgl
g a z e te si şu
d e kıvranan
haberi y a y ın la m a k ta d ır
^ ı n , çimdi 0 4a^ “ K ıbns C u m h u rb a şk a n ı Baş
'
'v -ıhsı kimı’p iskopcıs M akarios d ü n T em W Ga'SİIciler Mec*‘s > B a lk a n ı K lerikaybol u. j e j.jn h uzurunda, R um B akan
lVa5
— Kil f*
y a ri ağ zında" ■ iann uzun sü re n o la ğ a n ü stü
lir toplantısına b a şk a n lık etdöküldü:
0PCP' n iştir. T oplantıda siy a sî du. D o stu m (
■
frse r: um ef asb s u re tte in celen m iş,
[ n l a n n g e 1 ' m evcut g ü ç lü k le rin k a ld tıılm a
o
b a ju
.
“
BASIN... BASIN... BASIN...
le t ric a liy le y a p m ış o ld u ğ u g ö
rü ş m e le ri ta m a m lıy a ra k b u g ü n
g ö re v i b a şın a d ö n e c e k tir. R os
sid is d ü n , C u m h u rb a ş k a n ı M a
k a rio s v e H ü k ü m e tin d iğ e r ile
ri g e le n le riy le özel s u r e tte g ö ­
r ü ş m ü ş tü r" . G a z e te , d ü n k ü
T ü rk ç e g a z e te le rd e n p a s a jla r
,n ı b ilm errı 31 ;l için m uhtelif te d b irle r inceik tib a s e tm e k te d ir.
“M akarios K utsal D ağa
olacak'11 H ,ber aldığım ıza «öre geçen
G itm ek Kararını Y eniden
| k se n
günü de b öyle bir topG özd en G eçirdi”
n ırü m ü zi'
yapılm ışür. H afta içinde
E lefterla g a z e te s i y u k a rıd a ­
■ g ib i bu a r ' . afc« birçok toplantıların ya- ki b a şlık a ltın d a şu h a b e ri y a ­
pıakla 8^' 'l«iası m uhtem eldir. Bu aray ın la m a k ta d ır ;
,I1ır ka'-'a Cumhurbaşkanı M akarios
‘ K u tsa l D a ğ ’ın 1000 ’inci
|
. . |^ ey Un, Kıbrıs’ın B irleşm iş M illet y ıld ö n ü m ü m ü n a s e b e tiy le d ü ­
|a b a iy 1
4jj(ü#r nezdüıdekl daim ! d elegesi z e n le n e n tö re n e iş tir a k e tm e ­
■ o şim d i
ıj* on R ossidts’i k a b u l utm lşsi için P a trik ta r a f ın d a n d a v e t
e d ile n B a şp isk o p o s M & \arios
F illefteros g a ze te si şu yazı- so n u ç ta tö re n e k a u lm a m a k
U l u ^ ^ i l M y a y in la m a k ta d ır:
k a ra rın ı a lm ıştır. D ün k ilise
ğer
“ K ıb n s C u m h u riy e tin in ege ç e v re le rin d e sö y le n d iğ in e g ö ­
ul[ 1,ı/.a >,jr
e n lik h a k la n n ı v e to p ra k bü re , M a k a rio s, b a zı T ü rk iy e g a ­
I j j v e n d °stl1 -.ölüğünü ihlâl eden G a ra n ti z e te le rin d e y a y ın la n a n h a b e r­
r
, ıiZul1; d » şm a sı k o n u su n d a B irleş- le r ü z e rin e b u g e zisin i y a p m a ­
( j t>or , 0nun;‘ ş M illetlere ş ik a y e tte b u lu ­ m a k k a ra rın ı a lm ıştır,
tu. U 'r ' C ^jjliiP^tocağma d a ir d ü n k ü h a fta “ tn g iliz ler A sla Yeni Bir
| , l d t & ın a
R um ca g a z e te le rd e y&yınU lu s la ra ra s ı ‘K ıb rıs D avası’
. İÜ bi f
i an y a z ıla rla ilgili o la ra k
A rz u la m ıy o rla r”
111
b n s R um re sm i k a y n a k la rı
E le fte rla g a z e te si, y u k a rıd a br rhangi b ir y o ru m d a b u lu n - d a k i b a şlık a ltın d a L o n d ra ö.
.. ;f ‘ı0iışlardır. G a ze tem izin m u zel m u h a b iri S. S o tiria d is ’in
jtîrÖP"'’ lirin in ö ğ re n d iğ in e g ö re , G a şu y a zısın ı y a y ın la m a k ta d ır:
r ünce
iti A ndlaşm ası k o n u su n u n
"K ıb rıs C u m h u riy e ti k o n u ­
»ca*
leşm iş M illetlere g ö tü rü l- la rıy la ilgili o la ra k K ıb n slı iki
ı^ilî si k o n u su n d a K ıbrıs Rum B a k a n ’ın L o n d ra ’d a b u lu n m a ­
(!l! îrleri şim dilik h e rh a n g i b ir sı, R um C e m a a t M eclisi B aşka
a ‘blem le k a rşı k a rcıy a b u lu n n ın ın L o n d ra g ezisi, K ıb n a ile
la k ’
m ak ta d ırla r.
İn g ilte re a ra s ın d a k i m ü n a s e ­
y a ln > z ^
ıu a ra d a , K ıb rıs’ın V aşing- b e tle r k o n u su n u o rta y a a tm ış
v'f Ajîf’! nezd in d ek i B üyükelçisi ve tır. B e re k e t İn g ilte re v e K ıb ­
•ît
p e ş m i ş M illetler daim i dele- rıs H ü k ü m e ti a ra s ın d a k i m ü ­
,a Kİar ,,!»1 Z enon R ossidis, C u m h u r- n a s e b e tle r şim d i g a y e t iy i b ir
n İZ.n
k a n ı M a k a rio s ve s a ir dev- d u ru m d a d ır. İki H U kûnK t a r a ­
£ * '*
H e r ç iç eğ in h e r n e v i p a rfü m lü k o lo n y a la rı lo s \ o n ları
Y ağlı y ü z k re m le ri (c o ld c re a m )
Y a ğ sız y ü z k re m le ri (V a n ish in g c re a m )
P u tra k re m le ri (P o \v d e r c re a m )
E l p o m ad ia rı
sın d a ih tilâ flı
h e rh an g i b ir
v a m e tm e k te d ir:
El lo sy o n ları
p ro b le m y o k tu r. Bir s ü re ö n c e
A kıcı ş a m p u la r (L iq u id sh a p o o )
"Y eni k u ru la n C u m h u riy e ­
Y u m u rta lı ş a m p u la r (E gg sh a m p o o )
so ru m lu b ir İn g iliz şa h siy e ti, tin h a m isi h a lin e g e le n Y u n a H e r c in s s a b it p a rfü m le r
K ıb rıs 'ta c e m a a tle ra ra s ı p ro b ­ n ista n la T ü rk iy e , a n la m a lıd ır­
E n u c u z v e en lü k s P a ris k o k u la rı
le m le r y ü z ü n d e n ıılu s b r a r a s ı la r v e y a a n la m a m a z lık ta n g e li­
B iry a n tin h e r re n k v e h e r c in s
k o m p lik a sy o n la r ç ık m a sı ih ti­ y o rla r: K endi y e tk ile ri u ışın d a
B iry a n tin d e lü k s s a ç to n iğ i
B iry a n tin k re m i (Je lly )
m alin e iş a re t e d e re k ş u n la r ı b ir d e v le t b ü n y e si y a ra tılm ış
B iry a n tin ta m a m iy le y a ğ sız
b e y a n e tm iştir: ‘A llah a şk ın a. b u lu n u y o r. B irçok e b e v e y n le r
T ra ş lo sy o n ları (A fte r sh a v in g lo tio n )
A rz u la m a d ığ ım ız rek b ir şey a y n i h a ta y ı işle rle r. Bu ta b ii­
K o k u lu s a ç k e p e ğ i lo sy o n ları
v a rs a o da, ikin ci b ir u lu s la ra ­ d ir ” . M u h a b ir d e v a m la , K ıb ­
K o k u lu e a u d e k in in sa ç to n iğ i
T ra ş k o lo n y a la rı
ra sı ‘K ıb rıs K o n u s u d u r’. Bu r ıs ’ın K o n ım o n v elt’te k i r o l ü n ­
S aç se t lo sy o n la rı (s e ttin lotio n ) (p e k y a k ın d a sa tış a
sö z le rd e n d e a n la şıla c a ğ ı gibi d e n b a h s e tm e k te , Kibri-.iı B a ­
ç ık a rılm a k ü z e re )
İn g ilte re , K ıb rıs k o n u su n d a k a n la rın a ra d a sıra d a 1 o n d ra k o k u lu ç o c u k p u tra la rı v e v u c u t p u tra la rı
b e lirli b ir p o litik a ta k ip e tm e k y a y a p tık la rı re sm i z iy a re tle ­
S a ç k re m le ri (H a ir c re a m )
A Y R IC A -------------te d ir.
rin fa y d alı o ld u ğ u n u y a z m a k ­
H e r nevi ta tlıla r, ş u ru p la r, d o n d u rm a v e p o n ç la r irin
M u h a b ir, y a z ısın a şö y le d e -‘ ta d ır.
- ■
:
m u ta t h e r re n k b o y a la r
İç m e so d a sı (u fa k 2 oz. ik i a v ın s lık p a k e tle rd e )
Bu m a m u lle rim im a lâ th a n e m d e h a z ırla n ır a çık v e y a
k a p a lı z a rif v e c a z ip ş işe le rd e to p to n v e y a p e ra k e n te
DÜNYACA TANINMIŞ
o la ra k sa tılır.
H e r te ş e b b ü s b ir te k a m ü lü n ö n c ü sü d ü r. T ekflm ültl sa ğ
lıy a n sih irli u n s u r ç a lışm a d ır. M eslek e rb a b ın a e.-, b a ­
t s it b ir bilgi n e m a la n d ırılm a ğ a a m a d e g a y re t be vliyen
<>n d e ğ e rli b ir se rm a y e d ir.
İşte bizim b ü tü n m a m u lle rim iz h e r g ü n , h e r s a n iy e
Mecidiye Sokak No. 6 A
b ö y le b ir u n s u ru n sü z g e c in d e n g e ç m e k d e v e d a h a iyi
v e d a h a to p lu o la ra k h u z u ru n u z a ç ık m a k ta d ır.
T elevizyon alırken seçm e kabiliyetinizin
G e rçi h a r iç te n id h al e d ile n h e r m a m u lü n ü s tü n lü ğ ü n e
kuvvetli olması şarttır. Halbuki K. B. Televiz­
b ir in an ç v a rd ır. F a k a t ta k d irle b a k tığ ım ız bu r .a m u lle r v a k tiy le ş a rk m e d re se le rin d e n bilgi to p la y a n ö ğ ­
yonlarını gözleriniz kapalı olarak alabilirsiniz
re n c ile rin to ru n la rın ın m a m u lle rid ir. Y ü z .»İli s e r e e v ­
GRUNDİG RADYO ve TELEVİZYONLARINI
v el O k 6fo rd v e S o rb o n Ü n iv e rsite le rin d e o k u tu la n kim
ya, EndUlUslU C a b e rin y a zd ığ ı k im y a k ita b ın ın te r c ü ­
DA MÜESSESEMİZDEN TEMİN
m esi idi. Ç a lışm a v e a r a ş tır m a ile d ü n y a ik tis a d iy a tı­
EDEBİLİRSİNİZ.
n a d a h a k im o lm u ş la r fe za d e rin lik le rin e d a lıp e y a b i ­
le
v a rm ışla rd ır.
Japon Malı radyolarımızı mutlaka görünüz
J S e k se n yıllık ik tisa d i v e tic a ri big& neliğin h e p im ize g e
TEDİYEDE BÜYÜK KOLAYLIKLAR
S tird ik le ri b e y in le rim iz d e a to m şo k u y a p m ıştır. Y arının
YAPILIR
T b ü y ü k le rin in re fa h v e b e k a sı n a m ın a b u g ü n im kfln ç e r
* ç e v e sin d e e lim iz d e n g e le n i y a p m a k ta y ız . E lb e tte y o ­
10 LİRA PEŞİN ÖDEMEKLE
ru c u d u r. K arşılığı b e lk i te k h u z u rd u r. Bu d a k ü ç ü k b ir
şe y d e ğ ild ir.
BİR TELEVİZYONA SAHİP OLABİLİRDİNİZ
+ Y erli m a m u lle rim iz e v e re c e ğ in iz te k b ir m il y a rın ım ıMüesaesemiz ayrıca her türlü radyo, ütü
* z a b i r y a tırım , k a lp le re k u v v e t, b ile k le re k u d re t, b a ş ­
tamirini deruhte eder ve elektrik işleri jnpar.
la ra ta k a t, h e p im ize te ş v ik tir. H e r şe y in ü s tü n d e y e rli
m am u lle rim iz.
İ ş te T A L A N m a m u lle ri d e b u n la rd a n b ir ta n e sid ir.
Güneş Kral
M ü te v az ı m ü e sse se m iz in ç a lışm a k a d ro s u cek ra h ib i­
n in ism in e v e g ü c ü n e d a y a n m a k ta d ır. H e r şe y e r a ğ ­
Mecidiye Sokak No 6A
m en fiy a tla rım ız e h v en v e m ak û ld ü r.
C
Beklemekte [Olduğu Beniz
Malzemelerinin Vasıl Oldjjunu
Sayın Müşterilerine Müjdeler
K. B. Televizyonları
LEFKOŞA.
DENİZ YATAKLARI, DENİZ AV TÜFEKLER,
BALIK BIÇAKLARI, GRESSİ MARKA GÖZI.LK VE
PALETLER, ERKEK MAYOLARI, PLASTİK KAYIK
LAR, ÇOCUKLAR İÇİN CANKURTARAN StV.lTLE
Ri VE DAHA BİRÇOK ÇEŞİTLER.
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA
0
DEY W $'S ?'
1
Sezonun Sporcusunu ve Hakemini Belli Edecek Olan Anketimizin
ilk Neticelerini Cuma Giinii Açıklıyacağız
i
"B
der
!Uk
özd
dar
rak
se,
ona
ger
yor
uza
yol»
vey
“ h<
duy
nı
Intrenöıde
Aranılacak
Vasıflar
Kendisine teklif edilen
federasyon başkanlığını <
kabul etti
flhınet Sami
Yazanlar G. Kılıç, E. Aykaç, C Ozan
Her zaman her yerde yapılan bu klâsik münakaşa­
lara cîair kendi görüşlerimizi söyledikten sonra, şim­
di, iyi bir antrenöde bulunması gereken vasıflar saya
iım
I— Çalıştırdığı futbolculara işinin ehli olduğunu ka
Lul ettirmek,
2 Mesleğine samimi olarak bağlı bulunmak.
3— Her zaman yeni bir şey öğretebileceğini kabul
IM
S
şıd£
han
bas*
yer^
kah
vey.
de
kenı*
mıy;
e tm e k ,
4— Hiç değilse vasat bir tahsile sahip olmak,
5— Futbol oynamış olmak,
6— Vücut yapısında görünür bir gariplik bulunma­
mak,
7— İnsan vücut yapısı hakkında fikir sahibi o’mak
8— Dünya futbolu hakkında malûmatı olmak,
9— Kaprisli, fikri sabit sahibi, tembel olmamak,
13— Namuslu, dürüst,âdil olmak,
II— Gayri tabiî, gayri ahlaki meyilleri olmamak,
12— İnsan ruhuna vakıf olmak,
13— İnsanlarla dost olmağa hazır ve saygı görmeğe
fayık olmak
Bu belli başlı vasıflar dışında, iyi bir antrenörün,
tnhada çalıştırdığı futbolcular nazarında, göstereceği
■iarek etlerde gülünç olmıyacak kadar dinç ve becerik
li olması, aralarında dolaşırken, diri hareketlerik- antremanı canlandırması da şarttır. İyi bir antrenör,
ıntremanlarda, futbolculara, daima kendine güvenir
‘ıir ses tonu ile hitap etmeli, futbolcuların hareketle■'iııi bıkmadan tenkid veya takdir etmelidir. Ses tonu
lun ciddiyeti ve yüksekliği, bir antrenörün, her zanan bütün varlığı ile antremam takip etmekte oldu­
ğu futbolculara anlatır. Mühim olan bir nokta da, sa­
ladaki futbolcuların hepsini birden görebilmek ve on
an aynı zamanda çalıştırabilmektir. Eğer tek veya
çift çalışmalar gerekiyorsa, diğerleri içeri yollanmalı
hr. Sahada futbolcuya sırt dönülmez. Böylece fut­
bolcular her an antrenörlerinin gözlerinin kendilerin­
le olduğunu bilirler. Zaten bir antremandan maksat,
iahada uzun müddet zarfında devamlı ciddi çalış*
Dah
\ n a i;
nıad
tı kı
fiOJU
rırtd
rıin ı!
7in ;
m ek
gerç.
ciilik
feil b
de d(
değil
fc'rjsi
Yere
sk;
1ö
n
ıe
û.ec
Bu yazıyı
■t
- <
î
i
- I
viş
'4
'4
İŞ Ç İ ARANIYOR
K undura teh elcisi için g e ­
re k iş bilen, g e rek se is fcilmiyen iki işçiye ih tiy a ç vard ır.
T aliplerin aşağ ıd ak i a d rese m ü
ra c a a t etm e le ri rica olunur:
S elçuk Ö m er
İplik P azarı No. 15
L efkoşa
Dizgi, Baskı, K lişe:
DEVRİM Basımevi
L efkoşa.
tesiri altında hizmet et­
mek üzere hazırlandığı­
nız vatanınızın ve Milleti­
nizin hayatına kasteden
tecavüzlere katılıyorsu­
nuz. Bütün ordular, bütün
memleket hareketinizden
esef duymaktadır içeride
ve dışarıda bütün itibarı­
na zarar veren gafil l isan
lar sizi kötü yola sevketmektedirler.
Hareketinizin maddi ve
manevi mesuliyetinin ne
kadar ağır olduğunu bile­
cek yaşta ve tahsildesiniz
Derhal, kışlalarınıza dönü
nüz. Devlet Kuvvetlerine
teslim olunuz. Kan dökül­
meden yerinize dönerse­
niz hiç olmazsa bahanızı
ve ailenizi utançtan ve
felâketten kurtarabilirsi­
niz. Devlet Kuvvetleri, bü_
tün orduları ve bütün mil­
let, yenilmez kuvveti ile
isyanın karşısındadtr
Türkiye Başbakanı
İSMET İNÖNÜ
maktır. Bir takımın formu, çalıştıranın formu ile şa; /anı hayret derecede alâkalıdır. Kendisine iyi bakma
ran fazla ihtimallarle yıpranmış antrenörün bitkinliği
akımına sirayet ediverir. Sonra bir antrenör çaJıştırlığı futbolcuların yorulma ve dirilme anlarını çok iyi
İ .yarlayabilecek durumda olmalıdır. Senelerdir kültür
izik yapmamış, bir tur bile koşmamış bir antrenör,
orgunluğun ve direnmenin ne zaman başlayıp ne za
oan bittiğini unutmuştur bile. Bu gibi tipler, ağ! 'lan
\a düdükleri alıp oldukları yere mıhlanarak, futbolcu
arı ya bezdirinceye kadar yorar, ya da, gerektigi ka1ar yormayarak zararlı bir şekilde dinlendirirler. Kıacası, iyi bir antrenör, hâlâ bir sporcu olduğum' asa unutmayıp, kendine öyle bakmalı ve öyle h'man
yapmalıdır.
n m .”
D ün tele fo n d a kendisiyle ko
nu ştu ğ u m u z A hm et Sam i yapı
lan teklifi kabul ettiğini, T ürk
S poruna y a rarlı olabilm ek için
L efkoşaya gelip g itm ek z o r ol
duğu halde bu z o rlu ğ a severek
k a tla n ac ağ ın ı b ildirm iştir.
A h m et S am i’nin
bugünkü
G enel K urul to p la n tısın d a n
so n ra F e d erasy o n u id aıe sin e
a la ca ğ ın a em in gö zlerle b a k ıl­
m ak tad ır.
Bu h a b erin genel o larak
sp o rse v e rle r a ra sın d a h o şn u t­
luk y a ra ta c a ğ ın a in a n ılm a k ta ­
dır.
İsmail Safa
Yenicami idare
Heyetinden
istifa etti
Y enicam i’nin P a z a r günü ya
p ılan Y ıllık T o p la n tısın d a en
çok re y a la ra k id are heyetine
seçilen İsm ail Safa, d ün, k u ­
lüp çev relerin i ş a ş ırta n b ir k a ­
ra rla istifa etm iştir.
Ş ahsî işlerin in çoklu ğ u n d an
dolayı istifa e ttiğ in i açıklıyan
İsm ail Safa bilindiği gibi P a ­
z a rte si gecesi id are heyeti üye
lerin in kendi a ra la rın d a y a p tı­
ğı vazife tak sim in d e a sb a şk an
seçilm işti.
Yılın Sporcusu Ve Hakemi
Anketimiz ilgi ile
Bevam Ediyor
Yılın sporcusu ve hâkemini meydana çıkar­
mak için açtığımız anketin bugün 12 inci ku­
ponunu yayınlıyoruz.
Büyük ilgi gören hediyeli anketimizin ku­
ponlarını 18 defa daha yayınlıyacağız
Yılın sporcusu seçilecek olan sporcu ve
hakeme gazetemiz birer değerli kupa verecek­
tir.
Ayrıca ankete katılacak olan okuyuculanmız arasında kura çekilecek ve kırk Kişiye cep
radyosu, kol saati, gömlek, kravat, kitap gibi
değerli hediyeler dağıtacağız.
İstediğiniz kadar kupon doldurup aşağıdaki
adrese gönderebilirsiniz.
Yakında ilk neticeleri açıklıyacağız.
İnkart 22 (Ba»n Rivuk M İ İ M M e c l ı » '
15.00 de'
^
P jS Ba<kan'Ku6t
En
top'
^
# dükler ı j <
«alık saygı duruşunda bu
» » veTW - 3 J J
bir badireden k u r u r a n T ü r k
j l g ı K u v v e tle rin e B n u k
%
nn bislerinin u l a ş tı r ı ln ı a s ı h a k
İmdi parti g ru p la rı a d ı n a v e ula M e l e r , i tt i f a k l a v e »1
hşlır ırasında k a lw l “ ■ i l m i ş -1
İŞTİRAK KUPONU
İSİM
tir.
Dtlu sonraki p a r ti t r o p t a n I
(İn.
«iımverilen b ir ö n ? r g » i le b u !
p ı t l Büyük M ille t M e c l i s i j
AbRES
a p t a l g ü n d e m in e . S u t ı Y ö -
j
n ı ilânıyla ilg ili B a k a n l a r :
Kurulu k aran h a k k ın d a k ı h ü
BEĞENDİĞİNİZ SPORCU
i
kuma tezkeresinin g ö r ü s ü i m e
mil kabul e d ilm e n i . 2e n n e .
BEĞENDİĞİNİZ HÂKEM NOT : KUPONLARINIZI,
DEVRİM GAZETESİ
(Anket Servisi)
P.K. No. 363
LEFKOŞA
adresine postalayınız.
Başbakanİsm et İnönü, s ı k s ı k .
A flarla k e sile n ş u k o n u ş , - ;
■ympmışbr;
•Büyük Millet Meclisin
SayınÜyeleri.'
W veelemverici olaylar
ta sonra Bakanlar Kurulua®Sıkı Yönetimkaraıim o*
«ima sumak ii/ere hutuMıtdabululuyorum
S » »laylann ş e h r i n i n ü -
YILBIZ TEMİZLEME EVİ
MUfti Ziyai Efendi Sokak No. 32
LEFKOŞA
Modern tesislerimizde en ileri teknikle
ELBİSE TEMİZLEME işleri deruhte edi'ir.
Her bakımdan teminatlı olan işlerimiz­
deki özellik, müşterilerimizi daima tatmin et­
mektir.
SÜR’AT, UCUZLUK, TEMİZLİK
PRENSİBİMİZDİR.
Tek bir tecrübe iddialarımızı ispat ba­
kımından yeterlidir.
e * * - » * !
milletler
afc.
Jr*®* **'İlksek i M
.
a
S î * * ' Sürmesi fc. 1
'^Şlanmıza h u t u n
Bu esef
.
Tiyatro
- __
« v « t ■/
r o t v ı ı n iT i
P i l m \ / r h a \ tc v i i
HALK
TÜRKÜLERİ
YILDIZI
FİLM
VE DANS YILDIZI
YÜKSEK SES SANATKARI
NURAY
AKIN
SERAP
GÜL
— AFET FIRTINA
SERGİN AKASYALAR
TÜRK
KADIN
CANBAZI
TÜRK
SİRK
PALYAÇOSU
HARİKA AKROBATLAR
ŞAHİN KAYPANL AR
AYNUR KAYPAN
GARİP SARAYLI
KOMEDİ SANATKARLARI : NECMETTİN KURTULUŞ — BAHRİ BAYAT — YÜCEL ALTUG — MENŞURE KAHRAMAN
SAZ SANATKARLARI — KEMAN : HÜSEYİN KÖYLÜ — KLARNET : MEHMET BUYANKARA —
KANUN : SİNAN GÜVEN — DARBUKA : GÜNEY TAŞCENT
20 Kişilik Büyük Tiyatro Programı:
AYRICA HER GECE DEĞİŞİK KOMEDİ.
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA AKTARILMI
'
•“ifci henüz yüreklerimiz- '
M tazedir. Şerefsiz serpı- .
•M# yüzünden bu ıopr*k.
W"Mdeni>et ve demokra-
23 Mayıs Perşembe Limasol Şahin Sinemasında
25 Mayıs Cumartesi Poli Ortaokul salonunda
‘ÜSAZ ESERLERİ — HALK TÜRKÜLERİ — SFS SANATKARLARI — AKROBATLAR — PALYAÇOLAR — 2 TANE DANS YILDIZI.
BİLETLER SİNEMA GİŞELERİNDE SATILMAKTADIR.
|
(ilet Meclisinin uKdir ve şük
Zengin Kadrosuyla Temsillerine Devam Ediyor!
g
i
ÖĞRETM EN ADAYI ARI
BASIN T O PL A N T IS I VAPTI
D ün öğleden önce s a a t 11
d e M ezu n lar B irliğinde bir b a ­
sın to p la n tısı yap an Ö ğretm en
A d ay ları K om isyonu, fa a liy e t­
leri h a k k ın d a b asın m ensupla
tın a bilgi verm işlerd ir.
K om isyonun çalınm ası h a k ­
k ın d a d a geniş bilgi v e r i'i il
g ililer, g a y elerin in y ü k stk tah
şilde b u lu n an veya yükse.< ö ğ ­
re tim le rin i tam a m lam ış c k 'p
ta e sa s v a zifele rin e yerlesom iyen ö ğ re tm e a d ay ların ı b ir ç a ­
tı a ltın d a to p la m a k olduğunu
açık lam ışlard ır.
K om isyon B aşkanı A hm et
A lp er ilgililerle tem a slard a bu
lunm ak ü z ere d ü n k ü uçakla
A n a v a ta n a gitm iştir.
İNÖ NÜ’NÜN DÜN SABAHKİ
M ESA JI
S ayfa 1 den kalan
ANAVATANDA D U P liM
NORMAL
S ay fa 1 den kalan
Y üksek K om u tan ların d a k a ­
tıldığı M illî G üvenlik K urulu
ile b irlik te top lan m ış ve a lın a ­
cak ted b irleri g ö rü şm ü ştü r.
Ö ğle v a k ti B aşkeııt’te h a y a t
tam am iyle n o rm ale d ö n m ü ş­
tür. A n k a ra dışında hadise c e ­
rey an etm e m iş ve h e r yerde
T ürk Silâhlı K uvvetleri d u ru ­
m a tam am iy le hakim K a lm ış ­
lardır. B öylece sa a t 14 00 ’den
itib a ren A n k a ra ’d a sokağa çık
m a yasağının kaldırılm ası
m üm kün olm uştur.
T a lâ t A ydem ir ve suç o rtak
la n a d alete teslim edilm işler
ve n e z a re t a ltın a alınm ışlardır.
B a k an lar K urulu, A nayasar ın 124. m addesine göre y u rt
h u z u ru n u n tatb ik i ve d em o k ­
ra tik rejim in selâm eti bakım ın
da n A n k ara, İsta n b u l ve İzm ir
de b ir a y sü re ile sıkı yönetim ,
ilân ın a k a r a r v e rm iştir.
O layların •m em leket eçısınd a n n e d erece elem verici o l­
d u ğ u n u b e lirtm e y e lüzum yok
tu r. V azife Ş ehitleri v erm iş ol
m am ız, tee ssü rü m ü z ü d e rin ­
leştirm ek ted ir. T ek tesellim iz,
d e m o k ra tik rejim in v e A n a y a ­
sa hakim iy etin in bu in tihanda n b a şa rıy la çıkm ış o lm ası­
dır.
D ün gece de söylediğim g i­
bi T ü rk iy e 'd e d e m o k ra ıık re ­
jim e bediyete k a d a r ş e r e f e ya
şıy a ca k tır. A nayasayı ihlâl ed e n le re k a rşı 27 M ayısı M il­
letle b irlik te b a şa rm ış olan
T ü rk Silâhlı K uvvetleri, Anay a sa ’yı yine M illetle b iıiik te
h e r tecav ü ze k arşı Koyuy.'cak
lardır.
Sözlerim i b itirirk en , şanlı
ta rih in e u y g u n o lara k b üyük
v a ta n se v erlik v e ü stü n vazife
d u y g u su g ö ste rm iş b ulunan
T ü rk Silâhlı K uvv etlerin in k o ­
m u ta n ların d an , subay, a s ts u ­
bay ve e rle rin e k a d a r b ü tü n
m ensuplarını H ü k ü m et adına,
Y üce H ey’etin izin d e hislerin e
terc ü m a n
olduğum dan em in
b u lu n ara k , şü k ra n la s t'ü m la -
ce istifa etm esi ü z erin e b o şa ­
lan
F ed erasy o n
Başkanlığı
m evkii için günlerd en b eri b ir
isim ü z erin d e d u ru lu y o rd u . Ah
m et S am i’nin ü z erin d e d u ru lu
yordu.
G eçen Ç arşam b a günü yapı
lan G enel K urul to p la n tıs ın ­
da da B aşkanlık için A hm et
Sam i tek lif edilm iş, bu teklif
hiç itira zsız kabul olunm uştu.
A m a A hm et Sam i bu te k li­
fi kabul edecek m iydi?
Ç ünkü F ed erasy o n A nayasa
sının b ir m addesi Federasyon
lokalinin yalnız b a şşe h ird e ya
ni L efkoşa olabileceğini söylü
y ordu. Ve A hm et Sam i v a zife ­
si icabı M ağusada b u lunm alıy
d.
ünkara Yeni
lisa
çaö
der
ldiyi
diy
Nihö
U
\'
h a z ırlıy a n .-r. C. Ö zarı, E. A ykaç, G K ıhç.
F utbol F e d erasy o n u eski baş
kanı N ejdet Ü nel’in 12 gün ön
T ü rk iy e F utbol F e d e ıa sy o n u
B alkan K arm asında, T ürki­
B aşkanı O rhan Ş eref A pak, ye, Y u n a n istan , Bulgaristan,
F İF A ’ya gönderdiği m ek tu b u n R om anya v e Y ugoslavya fut­
da B alkan K arm ası ile A vrupa bolcuları bu lu n acak tır.
K arm asının m aç yapm asını
A v ru p a K arm ası ise İngilte­
tek lif e tm iştir .
re, İtaly a, İspanya, Fransa B.
FİFA , A p a k ’a teklifinin o- A lm anya, P o rte k iz ve H ollan­
lum lu karşılan d ığ ım bildirm iş dalI fu tb o lc u lard a n kurulacak,
tır.
tir.
22 Mayıs Çarşamba — Baf Yeşilova Sinemasın
I
ileri
çıka
veri
ruk I
etti
Balkan ikarması ile Avrupa
karması maç yapacak
*
R S S İS S
SK,
I
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
1 889 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content