close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru - Oeko-Tex

embedDownload
OEKO-TEX® - Uluslararası Tekstil Ekolojisi
alanında Araştırma ve Test Birliği.
OEKO-TEX® - International Association for
Research and Testing in the Field of Textile Ecology
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
(Turkish / English)
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
2
enstitüye / To the Institute
Başvuru
Application
Ürünleri, Başvurunun 3. maddesi gereğince OEKOTEX® Standardı 100 ile işaretlemeye yönelik izin için
for authorisation to use the OEKO-TEX® Standard
100 mark for the articles designated in section 3 of
this application
Başvuru Sahibi
Applicant
Firma
Firm
Sokak
Street No.
Posta kodu
ZIP-Code
Şehir
City
Devlet
State
Ülke
Country
Telefon /Faks
Phone / FAX
Anasayfa
Homepage
E-posta
E-mail
Yetkili kişi (Teknik)
Responsible person (technical)
Isim
Name
Telefon /Faks
Phone / FAX
E-posta
E-mail
Yetkili kişi (Pazarlama/satış)
Isim
Name
Telefon /Faks
Phone / FAX
E-posta
E-mail
Baskısı / Edition 01/2015
Responsible person (marketing/sale)
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
3
Kalite güvence amaçlarına yönelik olarak bağımsız
statülerinden dolayı, test kuruluşu ve belgelendirme
kuruluşu tüm verileri gizli tutmak zorundadır. Bu nedenle enstitü mutlak bir gizlilik garantisi vermektedir.
Bu veriler sadece belgelendirme için gerekli testlerin
sayısını tespit etmek için kullanılmaktadır.
Due to their independent status for the purposes of
quality assurance, the testing institute and certification
body are obliged to keep all data secret. Therefore
the institute gives a guarantee of absolute secrecy.
These data are exclusively used to determine the
number of tests necessary for the certification.
İletişim detayları (firma adı, yetkili kişi, adres, e-mail
adresi, telefon, ve faks numarası) ve sertifikaya ilişkin
bilgiler (sertifika numarası, ürün isimleri, ürünsınıfı,
geçerlilik bilgisi vs.) sertifikasyon süreci sırasında OEKO-TEX® Birliğine Splügenstrasse 10, CH-8027 Zurich'e iletilmelidir.
Contact details (company, responsible person, address, e-mail address, telephone and fax number) as
well as information about the certificate (certificate
number, name of products , product class, information
validity , etc.) are transmitted during the certification
process to the OEKO-TEX® Association, Splügenstrasse 10, CH-8027 Zurich and processed there further.
Kullanılan renklendiriciler, kimyasallar, yardımcı maddeler ve kaynak materyallerle ilgili başvuruda sunulan
bilgiler ve üçüncü taraf sertifikasyonları ilgili tedarikçi
ile direk olarak doğrulanabilir.
Information in the application regarding used colorants, chemicals, auxiliaries and source materials as
well as 3rd party certifications may be verified with the
respective supplier directly.
Başvuru formunda herhangi bir eksik, açık olmayan
ve çelişen bilgiler bulunduğunda sertifikasyon işlemi
geçikecektir.
Any missing, unclear or contradictory entries in the
application form may delay the certification process.
Bu başvuru formu sadece 10. sayfada yetkili imza
olduğu taktirde geçerlidir.
This application is valid only when bearing an authorized signature on page 10.
Baskısı / Edition 01/2015
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
4
1
Başvuru Sahibi
Applicant
Üretici
İmalat aşamaları
Lif imalatı
Producer
In which production stages
Fibre production
Eğirme
Spinning
Dokuma
Weaving
Örme
Knitting
Boyama
Dyeing
Baskı
Printing
Apreleme
Finishing
Kaplama
Coating
Dikiş, konfeksiyon
Sewing, making-up
Diğer
Others
Alt yükleniciler dahil üretim sahasının/sahalarının,
adresi ile ön sayfada verilen adres aynı mı?
evet
Değilse, lütfen adresi burada belirtiniz
Adres / Address
Is the address of the production site(s), including
sub-contractors, identical to the address given on
the front page?
yes
No, then please indicate address here
Tel
Fax
E-posta / E-mail
İlgili kişi
Contact person
Tüccar ve/veya Satıcı Perakendeci
Trader and/or retailer
OEKO-TEX Standart 100 sertifikasyonu için diğer bir
enstitüye daha önce başvuruda bulundunuz mu veya
şuanda görüşüyor musunuz?
Have you ever applied or are you currently applying for
a certificate according to OEKO-TEX Standard 100 with
another institute?
evet
yes,
Görüşülen enstitü ve mevcutsa eski sertifika numa- Institute, if available certificate number:
rası:
hayır
2
no
Kalite güvence ve yönetim sistemleri
Kalite Güvence Sorumlusu (Adı ve soyadı)
Baskısı / Edition 01/2015
Quality assurance and management systems
Who is responsible for the quality assurance (name of
the person)
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
5
2.1
Kalite güvencenizi nasıl sağlıyorsunuz? How is the quality assured?
Dışarıdan sertifikalı bir Yönetim Sisyemi ile (Lütfen
sertifikanızın bir kopyasını ekleyiniz)
By externally certified management system (please
attach a copy of the certificate)
Kendine özel bir iç sistem ile (Lütfen bir ek ile kısa
bir tanımlama yapınız)
By an in-house system (please give a short description in an attachment)
Kurulu herhangi bir Kalite Güvence Sistemi bulunmamaktadır
No quality assurance installed
1
örneğin / for exampleISO 9000, ISO 14000, EMAS, Oeko-Tex® Standard 1000, SA 8000:ISO 9000, ISO 14000, EMAS, Oeko-Tex®
Standard 1000, SA 8000
2
Tedarikçiler, satınalma, ürünlerin kabülü, proses (iş akışları) ve son kontrol hakkında bilgileri içermelidir
Must contain information about suppliers/purchasers, goods inward, process and final control
3
Ürünlerin Tanımı
Description of the products
4
İlgili ürün sınıfları
Product class concerned
Oeko-Tex®
See also Oeko-Tex® Standard 100 (Pt. 3.7 and appendix 4)
Standard 100’e de bakınız
(Madde 3.7 ve Ek 4)
I
II
III
IV
5
Bebek ürünleri
Products for babies
Tene doğrudan temas eden ürünler
Products with direct contact to skin
Tene doğrudan temas etmeyen ürünler
Products without direct contact to skin
Döşemelik malzeme
Decoration material
Kaynak malzemeler
Source materials
Kimyasal maddeler, yardımcı maddeler ve
boyalar hariç kullanılan tüm kaynak malzemeler
with the exception of chemicals, auxiliaries and
dyes
yok
non
Kaynak Malzemeler kısmen Oeko-Tex® Standard
100’e göre sertifikalı yada değil.
Source materials are partly or not certified according to Oeko-Tex® Standard 100.
Kaynak Malzemeler Oeko-Tex® Standard 100’e gö- Source materials are certified according to Oekore sertifikalı (özel durumlar hariç).
Tex® Standard 100 without exception.
Kullanılan bütün kaynak malzemeler ekteki listede belirtilmiş olmalıdır. (Ürün tanımı, firma adı, Oeko-Tex ®
Standard 100 sertifika numarası, geçerlilik tarihi ve
ürün sınıfı). Oeko-Tex® Standardı 100 uyarınca belgelendirilmemiş her kaynak malzemesi için bir numunenin
gönderilmesi gereklidir. Eğer kaynak malzemeler Oeko-Tex® Standardı 100 uyarınca hâlihazırda belgelendirilmiş durumdaysa numune sayısı aşağıdaki tabloya
göre azaltılır:
Baskısı / Edition 01/2015
All source materials used have to be mentioned in enclosed lists (Designation of the product, supplier, and, if
available: Oeko-Tex® certificate number, expiry date of
validity, product class). For each source material that is
not certified according to Oeko-Tex® Standard 100 a
sample has to be sent in. In case of source materials
that are already certified according to Oeko-Tex®
Standard 100 the number of samples is reduced according to the following table
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
6
Kaynak malzemelerden Oeko-Tex® sertifikaları sayısı
Number of Oeko-Tex® certificates from source materials
Gönderilecek referans numuneleri sayısı
Number of reference samples to be sent in
1-4
Her sertifika için bir numune
One sample for each certificate
5 - 10
5 farklı sertifikadan 5 numune
5 samples from 5 different certificates
11 - 20
7 farklı sertifikadan 7 numune
7 samples from 7 different certificates
21 - 50
10 farklı sertifikadan 10 numune
10 samples from 10 different certificates
50 üzeri
More than 50
15 farklı sertifikadan 15 numune
15 samples from 15 different certificates
6
Sertifikalandırılmiş ürünler ile ilgili bil- Detail concerning the articles to be certified
giler
6.1
Ürünlerin Sahibi (Üretimi gerçekleştiren) Owner of the materials
Başvuru sahibi (kendi üretiyor)
Applicant (own business)
Tedarikçi (Fason işlem)
Ordering customer (commission business)
Karışık (kendi üretimi ve fason iş için iki sertifika
gerektirir)
Mixed (own and commission business require two
certificates)
6.2
Tekstil olan ve olmayan tüm münferit
materyallerin niteliksel bileşimi
Eğer mümkünse DIN 60001-1, AB Yönetmeliği 1007/2011 veya FTC kurallarına göre tanımlama
Qualitative composition of all individual textile and
non-textile materials
Designation according to DIN 60001-1, EU Regulation 1007/2011 or FTC rules if possible
6.3
Konfeksiyon ölçüleri
Range of garment sizes
‘dan / From
‘e kadar / up to
6.4
Tekstil olan materyaller
Textile materials
6.4.1
Sentetik liflerde eğirme işlemleri
Spinning process of synthetic fibers
bilinmiyor
not known
Organik çözücü olmaksızın kuru, yumuşak veya
yaş eğirme
Dry, melt or wet spinning process without organic
solvents
Organik çözücü kullanılan yaş eğirme işlemleri
Örneğin / Which:
Wet spinning process using organic solvents
İkisi de (lütfen test numunelerini belirgin şekilde işa- Both (please clearly mark testing samples)
retleyiniz
Baskısı / Edition 01/2015
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
7
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
Elyaf bileşenleri (Matlaştırma maddeleri,
renk pigmentleri, antistatikler v.s.)
Constituents of the fibres (Dulling agents, dyestuff
pigments, antistatic agents, etc.)
bilinmiyor
not known
yok
none
Ekteki listeye bakınız (Ürünleri, ağırlık yüzdeleri)
see enclosed list (products, percentage weight)
Elyaf ve ipliğin hazırlanışı (Eğirme ajanı,
haşıl sökme maddesi, parafin gibi)
Fibre and yarn preperations (Reviving agent, sizing
agent, wax agent, etc.)
Bilinmiyor
not known
Yok
none
Ekteki listeye bakınız (Örnek reçeteleri, ürünler, iplik katları)
see enclosed list (examples of recipes, products,
coating)
Ön işleme prosesi (Yıkama ve soldurma
prosesi v.s.)
Pretreatment processes (Washing, bleaching, etc.)
Bilinmiyor
not known
Yok
none
Ekteki listeye bakınız (Örnek reçeteleri, ürünler )
see enclosed list (examples of recipes, products)
Boyama ve baskı yöntemi, kullanılan boyalar
Dyeing and printing procedures, colorants used
Bilinmiyor
not known
Yok
none
Ekteki listeye bakınız (Örnek reçeteleri, ticari unsee enclosed list (examples of recipes, trade
vanlar, C.I. adları, üretici, MAK-aminler, ağır metal- names, C.I. names, MAK-amines, heavy metals)
ler)
6.4.6
Apreler/Kaplamalar
Finishing/coating
Bilinmiyor
not known
Yok
none
Mekanik apreleme:
mechanical finish:
kimyasal apreleme
Yüksek terbiye
chemical finish/coating
Crease resistant finish
Tutum apresi
Full handle
Yumuşatıcı
Softener
Yıkama
Washing
Antistatik apre
Antistatic finish
Kir absorbsiyonunu önleyici apre
Soil release finish
Hidropobik apre
Hydrophobic finish
Kaplama
Coating
Su ve yağ uzaklaştırıcı apre ve kaplamalar Water and oil repellent finish or coating
Diğer kimyasal apre işlemleri:
Bazı örnek reçeteleri ve tüm yardımcı apreleme maddeleri bir ekte ticari unvan, üretici veya ilgili firma ismi
belirtilerek listelenmelidir.
Baskısı / Edition 01/2015
Other chemical finish:
Some examples of recipes and all auxiliaries used in
finishing must be compiled in a separate list with trade
name and source of each product.
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
8
6.4.7
Biyolojik olarak aktif madde ya da bileşenlerin kullanılması
Use of biological active substances or components
evet
Biyolojik aktif maddenin adı / Tedarik edilen, biyolojik olarak aktif ürünün OEKO-TEX Standart 100
sertifika numarası
yes,
Name of the product / Number of certificate according to OEKO-TEX Standard 100
hayır
no
Uygulanan formüller, kullanılan preparatlar ve bileşenler, ticari unvan, üretici veya alımın yapıldığı firmalar ile
bir ekte listelenmelidir. Tedarikçiden sağlanan ilave belgeler (teslimat notu, fatura ve benzeri)
Recipes, preparations, and components used must be
shown in a separate list with trade name and source of
each product. Enclose documents (delivery note, invoice or similar) of the supplier.
6.4.8
Use of flame retardant substances or components
Yanmayı geciktirici (Yanmazlık apresi)
madde ya da bileşenlerin kullanılması
evet
Alev geciktirici maddenin adı / Tedarik edilen, alev
geciktirici özelliğe sahip ürünün OEKO-TEX Standart 100 sertifika numarası
yes,
Name of the product / Number of certificate according to OEKO-TEX Standard 100
hayır
no
Uygulanan formüller, kullanılan preparatlar ve bileşenler, ticari unvan, üretici veya alımın yapıldığı firmalar ile
bir ekte listelenmelidir. Tedarikçiden sağlanan ilave belgeler (teslimat notu, fatura ve benzeri)
6.4.9
Recipes, preparations, and components used must be
shown in a separate list with trade name and source of
each product. Enclose documents (delivery note, invoice or similar) of the supplier.
Üretim sırasında dimethylfumarat (DMFu) Use of dimethylfumarat (DMFu) during production
kullanımı
evet
yes
hayır
no
Bilinmiyor
not known
6.5
Tekstil olmayan materyaller
6.5.1
Tekstil olmayan materyallerin üretiminde Description of all chemical, physical and thermal
uygulanan tüm kimyasal, fiziksel ve ısıl iş- treatments used during manufacture of non-textile
lemlerin tanımlanması
materials
Baskısı / Edition 01/2015
Non-textile materials
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
9
6.6
Diğer İşlemler
Any other treatments
6.6.1
Yukarıda bildirilen işlemlerin dışında kalan diğer işlemler (örneğin ; taşınma için
bir koruma)
Description of any other not yet described treatments
(for example transport preservation)
7
Ticareti yapılan ürünler hakkındaki bil- Information regarding traded articles
giler
This information concerns only articles that have
Bu bilgiler sadece başvuru sahibi tarafından not been changed by the applicant (merchandise).
değiştirilmiş olan tüm ürünlere (ticari mal)
ilişkindir.
7.1
Tedarikçi sayısı
Number of suppliers
7.2
Tedarikçilerin adresleri
Adresses of the suppliers
bkz. ekli liste (Ürünün tanımı, tedarikçi, adresi, telefonu, faksı ve e-posta adresi: Oeko-Tex® sertifika numarası, geçerlilik süresi sonu, ürün sınıfı)
Baskısı / Edition 01/2015
see enclosed list (Designation of the product, supplier
incl. address, tel., fax, e-mail, and, if available: OekoTex® certificate number, expiry date of validity, product
class)
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
10
Taahhütname
Declaration of commitment
Beyanı düzenleyen başvuru sahibinin adı ve adresi
Name and address of the person who is in charge of
issuing the declaration
Sertifikalandırılması için müracaat edilen ürünün/lerin
tanımı
Description of the products proposed for certification
Başvuru sahibi bu başvuruyu yasal imzası ile imzaladıktan sonra, başvuruda vermiş olduğu tüm bilgilerden sorumludur ve her değişikliği Test Enstitüsüne
derhal bildirmekle yükümlüdür.
By signing this application with an authorized signature, the applicant is responsible for the data given
and is obliged to inform the testing institute of any alterations.
Başvuru sahibi, tescilli markaların / ticari isimlerin ve
organic terimlerin sertifika kapsamında kullanılması
sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul eder.
The applicant acknowledges that the use of protected
trade names / marks as well as terms which are protected elsewhere (for example by law, as it is the case
for „organic“) in the article description on the certificate are in his sole responsibility.
Adresimizin, tüm OEKO-TEX® sertifikası sahiplerini
içeren bir uluslararası referans listesinde yer almasını
kabul ediyoruz (Eğer bunu kabul etmiyorsanız bu paragrafın üstünü « çarpı » ile işaretleyiniz).
The applicant agrees that his address can be mentioned in an international reference list of all holders of
OEKO-TEX® certificates (please cross out this paragraph if you do not agree to this).
Başvuru sahibi, Uluslararası OEKO-TEX® Birliği'nden
gelen elektronik haber formunun başvuru formunda
adı geçen e-mail adresine gönderilmesini kabul eder
(Eğer bunu kabul etmiyorsanız bu paragrafın üstünü
çarpı ile işaretleyiniz).
The applicant agrees that he will receive repeated information from the International OEKO-TEX® Association in the form of an electronic newsletter to the email address mentioned in the application (please
cross out this paragraph if you do not agree to this).
Tarih / Date
İmza / Signature
............................................................................................................................
Satın alma Kılavuzu
Shopping guide
Sertifikalandırılmış ürünlerin „Satın alma Kılavuzuna“ eklenmesi için lütfen ekteki „Satın alma Kılavuzu“ formunu doldurunuz.
In order to mention the certified articles in the shopping guide the enclosed form has to be filled in and
sent back.
Baskısı / Edition 01/2015
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
11
Oeko-Tex® Sertifikalı tedarikçilerin listesi
List of suppliers with Oeko-Tex® certificate
Tedarikçi firma
Tedarik edilen ürünlerin ve/veya servislerin tanımı (ürün
kompozisyonları dahil)
Sertifika numarası
Geçerlilik tarihi
Ürün sınıfı
Supplier
Designation of sourced articles and/or services (incl. material composition)
Certificate number
Expiry date
Product class
Yukarıda bahsedilen Oeko-Tex® sertifikalarının kopyaları buraya eklenmelidir; geçerlilik tarihine Copies of the Oeko-Tex® certificates mentioned above must be enclosed herewith, pay attendikkat edin!
tion to the period of validity!
ilave boş sayfaları doldurun
Baskısı / Edition 01/2015
Load additional empty pages
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
12
Oeko-Tex® Sertifikası olmayan tedarikçilerin listesi
List of suppliers without Oeko-Tex® certificate
Tedarikçi
Adres, telefon, faks, e-mail
Ürün tanımı (malzeme bileşeni dahil)
Supplier
Address, phone,. fax, e-mail
Designation of article (incl. material composition)
ilave boş sayfaları doldurun
Baskısı / Edition 01/2015
Load additional empty pages
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
13
Kullanılan Renklendiriciler
Colorants used
Ticari Adı
Kaynak / Üretici
Boya Türü
Uygulama
C.I. adı
Trade name
Source
Dyestuff type
Application
C.I. name
Dystar
Disperse
Dyeing
Disperse Blue 56
örneğin / example
Dianix Blue AC-E
Ağır metal içeriği ve MAK aminler hakkındaki ek bilgiler test programının optimize edilmesine Additional information regarding heavy metal content and MAK amines may help to optimize
yardımcı olabilir. MSDS ekleyiniz.
the testing program. Please attach MSDS.
ilave boş sayfaları doldurun
Baskısı / Edition 01/2015
Load additional empty pages
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
14
Kullanılan Maddeler ve Kimyasal Bileşenler
Auxiliaries and chemical compounds used
(Elyaf bileşenleri, Elyaf ve iplik preparatları, Ön işleme prosesleri, boyama ve baskı prosesleri, son işlem)
(Fibre constituents, Fibre and yarn preparations, Pre-treatment processes, dyeing and printing procedures,
finishing)
Ticari Adı
Kaynak / Üretici
Yardımcı Madde Türü
Güvenlik Veri Belgesi Tarihi
Trade name
Source
Type of auxiliary
Date of the safety data sheet
Textilcolor
Softener
11/2010
örneğin / example
Softycon SM
Tüm ürünlerin MSDS‘lerini ekleyiniz.
ilave boş sayfaları doldurun
Baskısı / Edition 01/2015
Please attach MSDS of all products.
Load additional empty pages
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
15
Başvuru OEKO-TEX® Standard 100
Application OEKO-TEX® Standard 100
TEKSTİL HALI, ŞİLTE VE KÖPÜK NUMUNELERİ
İÇİN DOLDURULACAKTIR!
TO BE FILLED IN ONLY FOR SAMPLES OF TEXTILE
CARPETS, MATRESSES, FOAMS, AND OTHER
LARGER COATED ARTICLES!
Numunenin Tanımı
Denomination of the specimen
Üretim Tarihi
Date of production
Örnek Alma Tarihi
Date of sampling
Test numunesinin alındığı ürünün boyutları (sözgelimi köpük
bloku)
Dimensions of the product (e.g. foam block) where the sample
for the test was taken from
Alındığı yer
Taken from
Ambalaj tarihi
Date of packing
Numune büyüklüğü
Sample size
Gönderilme tarihi
Date of dispatch
Her test numunesi, hava geçirmez şekilde ve ayrı
ayrı olarak şeffaf plastik folyoya sarılmalıdır.
Each testing sample has to be wrapped airtight and
separately in plastic foil.
Gerekli numune büyüklüğü / Required sample size
Şilte parçaları ve köpükler
Mattress parts and foams
2 adet 25 x 20 x maksimum kullanılan kalınlık [cm]
2 pieces of 25 x 20 x maximum used thickness [cm]
Emisyon odası testi için diğer numuneler
Other samples for the Emission chamber test
2 adet 50 x 40 cm
2 pieces of 50 x 40 cm
Laboratuar tarafından doldurulacaktır) / to be filled in by the laboratory
Numunenin laboratuara geliş tarihi
Date of sample arrival in the laboratory
Analiz tarihi
Date of analysis
Açıklamalar
Remarks
Baskısı / Edition 01/2015
© OEKO-TEX®, Zürich
24.12.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
933 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content