kimyasal işlem ve membran yapıların kombinasyonu ile su itici spor

XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2 – 5 Nisan 2014
KİMYASAL İŞLEM VE MEMBRAN YAPILARIN KOMBİNASYONU
İLE SU İTİCİ SPOR GİYİM ÜRÜNLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Birkan Yurdakul, Ezgi Özçelik, Simge Sakin
Sun Tekstil A.Ş., Ar-Ge Departmanı, İzmir (TÜRKİYE)
[email protected]
ÖZET
Son yıllarda, fonksiyonel kumaşların üretimi için birçok teknoloji geliştirilmiştir. Önceleri konfor beklentisinin
yüksek olduğu aktif spor giysilerinde, yüksek fonksiyonel özelliklere sahip kumaşların geliştirilmesi ile
fonksiyonellik de en az konfor kadar talep edilen bir özellik haline gelmiştir [1]. Bu projede, su iticilik ve su
geçirmezlik uygulamalarının bir üründe bir araya getirilerek su itici özellikte, nefes alan ve yeterli performansa
sahip örme kumaş ve ürün geliştirilmesi gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su iticilik, su geçirmezlik, membran, spor giyim ürünleri
1. GİRİŞ
Tekstil yüzeylerinden beklentiler her geçen gün artmakta su, yağ ve kir iticilik gibi kolay
kullanım ve bakım özellikleri daha fazla ön plana çıkmaktadır.
1990'larda çok iyi su iticilik özelliği olan bitki yapraklarının mikro yapılarının incelenmesinin
sonucu olarak, hidrofobik olma özelliği açıklanmıştır [2]. O zamandan beri, kimya
teknolojisindeki olanakların artmasıyla, yapay hidrofob yüzeyler geliştirilmiş ve
uygulanmıştır.
Tekstilde, kumaşların su veya kir direncinin geliştirilmesinde, kumaşı sıvı ile ıslanmaktan
korumak önemlidir.
Polarite ve hidrojen bağları gibi etkili molekül içi kuvvetlerinin bulunması kumaşa
mukavemet, ısıl direnç ve kuru temizleme direnci sağlanmaktadır. Bununla birlikte bu
kuvvetler, dış giysilik ürünlerin kar ve yağmura karşı düşük direnç göstermesine neden
olmakta ve liflerin su ile kolay ıslanmasını sağlamaktadır. Bu problem kumaşların çeşitli su
itici kimyasal maddelerle kimyasal olarak veya mekanik olarak kaplanması ile çözülebilir. Su
itici bileşikler kumaşın dış yüzeyini hidrofobik gruplarla örter. Bu hidrofobik gruplar su
moleküllerini düşük enerji yüzeyi oluşturarak iterler [3].
Su iticilik işleminin esası; lifler üzerinde çok ince hidrofob zar oluşturmaktır. Su itici kumaş,
yağmura karşı belirli bir derecede koruma sağlamaktadır. Ancak uzun süreli ve şiddetli bir
yağmur esnasında, su zamanla açık olan gözeneklerden içeriye doğru girmektedir.
Su itici bir yüzey aynı zamanda su buharının uzaklaşmasına izin verir. Su buharının
uzaklaşabilmesi kumaşın, tüm yüzeyi kaplanan kumaştan daha konforlu olmasını sağlar.
Su iticilik bitim işlemlerinde kullanılan maddeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilmektedir:
84
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2 – 5 Nisan 2014
1. Reçine oluşturan su iticilik maddeleri
2. Yağ asidi + Kromklorür kompleksi
3. Parafin ve mum emülsiyonları
4. Organik Silisyum Bileşikleri (Silikonlar)
5. Florokarbonlar [4]
Florokarbonlar
Organik flor bileşiklerinin büyük kısmına verilen genel ad ‘florokarbon’dur. Florokarbon’lar
karbon ve flordan oluşan sentetik bileşiklerdir. Karbon atomu ile bağ yapan tüm hidrojen
atomlarının flor bileşikleri ile yer değiştirdiği alifatik grup içeren bileşiklere ‘perflor’ ismi
verilmektedir [4].
Tekstil sektöründe florokarbonlar, giysilik kumaşlar ve ev tekstilleri yanında teknik
tekstillerin yağmur, kar, kir ve lekelere karşı görünüm ve özelliklerinin korunması amacıyla
da geniş uygulama alanı bulmaktadır [4].
Florokarbonların, uygulandığı tekstil yüzeylerine kazandırdığı özellikler aşağıdaki gibi
özetlenebilmektedir:
- Tekstil mamulünü suya, kirlenmeye ve lekelenmelere karşı korumaktadır
- Yıkama ve kuru temizlemeye dayanıklıdır
- Uygulandığı tekstil maddesi üzerinde film tabakası oluşturarak renklerin uzun süre orijinal
renklerini korumasını sağlar.
- Hava geçirgenliği sayesinde solunuma izin vermektedir.
Günümüzün yükselen yaşam standartları ile birlikte giysilerden beklenen özelliklerin de
değişikliğe uğraması, laminasyonlu kumaşların kullanım alanının yaygınlaşmasını ve bu
ürünlerle sağlanabilen konfor özelliklerinin (su geçirmezliği, su buharı geçirgenliği, hava
geçirgenliği gibi) önemini dikkate değer bir noktaya getirmiştir [5].
Su geçirmez bir kumaşın yapısında bulunan tüm boşluklar bir dolgu malzemesi ile
doldurulmuş haldedir. Bu durum kumaşın tüm yüzeyinin kaplanmasına ve hava
geçirgenliğinin düşük olmasına neden olur. Su itici bir kumaşta ise liflerin yüzeyi
“hidrofobik” malzeme ile kaplanır. Kumaş yapısındaki boşluklar eski durumlarını
korumaktadırlar [6].
Tablo 1. Su İticilik ve Su Geçirmezlik İşlemlerinin Karşılaştırılması
Su Geçirmez
Su İtici
Gözenekler
Su Buharı
Geçirgenliği
Hava
Geçirgenliği
Temel Özellikleri
Kapalı
Açık
Oldukça düşük
Düşük veya yüksek
Az
Genellikle çok
Kuvvetli basınç altındaki suya
karşı oldukça yüksek dayanım
Yağmura ve suyun kumaş yüzeyinde yayılmasına,
kumaşın ıslanmasına karşı dayanım sağlar. Ancak
basınçlı suya karşı dayanımı azdır
85
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2 – 5 Nisan 2014
Özen ve arkadaşları (2012), projelerinde su geçirmez nefes alabilir yapıların geliştirilmesi
üzerine çalışmışlardır. Bu amaçla, aynı iplik numarasındaki pamuk ve poliester iplikler
kullanılarak bezayağı ve 2/2 dimi dokuma kumaşlar üretilmiştir. Kumaşlara su iticilik işlemi
uygulanmıştır. Ayrıca kumaşlar laminasyon işlemine de tabi tutulmuştur. Bu projenin
sonunda tek başına su iticilik işlemi uygulanan ve tek başına mikro gözenekli nefes alır film
ile kaplanan kumaşların su geçirmezlik özelliği sağlamadığı görülmüştür [7].
Bu çalışmanın amacı; örme kumaş ve membran yapıların birlikte kullanımı ile su itici
özellikte, nefes alan, rahat bir spor giyim ürünü geliştirmektir.
Geliştirilmiş ürünün performansı farklı standartlardaki yağmurlama testleri ile incelenmiştir.
2. MATERYAL-METOT
2.1. Materyal
Bu çalışmada su itici özellikte kapşonlu bir spor giyim ürünü geliştirmek amacıyla örme
kumaş ve membran yapıları birlikte kullanılmıştır. Ana gövde kumaşı olarak %55 poliester
%45 pamuk içeren 3 iplik futter kalitesi şardonlanmış şekilde kullanılmıştır. Membranlı
tekstil yüzeyi için elde etmek amacıyla %100 pamuklu süprem kumaştan yararlanılmıştır.
Kullanılan materyallere ait bilgiler Tablo 2. de belirtilmiştir.
Kumaş
Ana gövde kumaşı
Örgü
Tipi
Futter
(3 iplik)
Tablo 2. Kullanılan materyal bilgileri
Gramaj
Kompozisyon
(g/m2)
Açıklama
%55-45 Poliester-Pamuk
300
Şardonlu
Membran ile
lamine edilen
kumaş
Süprem
%100 Pamuk
120
-
Membran
-
Termoplastik Poliüretan
(TPU)
18
Hava geçirgenliği:
-ASTM E96-93BW: 400gsmx24H
-JIS L1099-1993 : 1400gsmx24H
2.2. Metot
Bu çalışmada kullanılan ana kumaşa su iticilik kimyasalı 2 farklı reçeteye göre uygulanmıştır.
İşlem parametreleri Tablo 3’de görülmektedir.
Tablo 3. Su iticilik apre işlem parametreleri
İşlem Parametreleri
Reçete 1
25
Fular banyo sıcaklığı (oC)
4
Fular sıkma basıncı (bar)
30
Kullanılan florokarbon miktarı (g/lt)
5
Kullanılan bağlayıcı miktarı (g/lt)
Geçiş hızı (m/dk)
12
Kurutma adımları
Süre (sn)
105
Geçiş hızı (m/dk)
18
Fikse adımları
Süre (sn)
65
Reçete 2
25
4
50
8
12
105
18
65
86
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2 – 5 Nisan 2014
%100 pamuklu süprem kumaş, membran ile lamine edilmiştir. Laminasyon işleminde
çeşitlilik yapılarak süprem kumaş, membran yapının tek yüzüne ve çift yüzüne olacak şekilde
iki farklı biçimde lamine edilmiş ve bu işlemlerin sonucunda iki farklı kumaş kalitesi elde
edilmiştir.
Ardından tüm numunelere su iticilik testleri uygulanmıştır. Testler AATCC 22:2010 Sprey
Test, AATCC 35:2000 Yağmurlama Testi ve TS EN 29865:1996 Bundesmann Yağmurlama
Testi standartlarına uygun şekilde yapılmıştır.
AATCC 22 Sprey Test’inde eğik bir düzlem üzerinde gergin şekilde duran test numunesi,
kontrollü şartlar altında yağmurlamaya maruz bırakılmaktadır. Sonrasında kumaş yüzeyinde
oluşan görüntü standart fotoğraflarla değerlendirilerek puanlandırılmaktadır [8]. Fotoğraflı
değerlendirme skalası Şekil 1’de görülmektedir.
Şekil 1. AATCC 22 değerlendirme skalası
AATCC 35 Yağmurlama standardına göre yapılan testte, ağırlığı belirli olan bir kurutma
kağıdı ve test numunesi birlikte test düzeneğine yerleştirilmektedir. Ardından kontrollü şartlar
altında test numunesine 5 dk su püskürtülmektedir. Değerlendirme aşamasında, test
numunesinin arkasındaki kurutma kağıdının ilk ağırlığı ve son ağırlığı arasındaki fark
alınarak, kumaşın arka yüzüne geçen su miktarı tespit edilmektedir [9].
EN 29865 Bundesmann Yağmurlama standardına göre yapılan testte, kumaş numunesi
devamlı olarak kendi ekseni etrafında ve test bölgesinde dönme hareketi yapmaktadır. Aynı
zamanda belirli bir yükseklikten, belirli miktardaki su ile kumaş yağmurlamaya maruz
bırakılmaktadır. Kumaşa penetre olan su miktarı ve kumaşın arka yüzüne geçerek kapta
biriken su miktarı tespit edilmektedir. Ayrıca yağmurlama sonrası su damlalarının kumaş
yüzeyindeki görüntüsü Şekil 2’de görülen standart değerlendirme skalasına göre
puanlandırılmaktadır [10].
87
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2 – 5 Nisan 2014
Şekil 2. TS EN 29865:1996 Değerlendirme Skalası
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada kapsamında elde edilen materyaller Tablo 4’deki gibi gruplandırılmıştır.
Tablo 4. Çalışma kapsamında elde edilen materyaller
Kumaş
Yapılan İşlem
Numune No
1 nolu su iticilik reçetesi
1
uygulanan
Ana Kumaş
2 nolu su iticilik reçetesi
2
uygulanan
Membranın tek yüzüne
3
laminasyon yapılan
Membranlı-Lamine
Kumaş
Membranın her iki yüzüne
4
de laminasyon yapılan
Her bir numuneye ait yıkama öncesi ve 10 yıkama sonrası yağmurlama test sonuçları Tablo 5,
Tablo 6 ve Tablo 7’de belirtilmiştir.
Numune No
1
2
3
4
Numune No
Kurutma Kağıdı
Ağırlığı
Tablo 5. Numunelerin AATCC 22 Sprey Test sonuçları
Yıkama Öncesi Durum
10 Yıkama Sonrası Durum
100
70
100
80
0
0
-
Tablo 6. Numunelerin AATCC 35 Yağmurlama Test sonuçları
Yıkama Öncesi Durum
10 Yıkama Sonrası Durum
1
2
3
4
1
2
3
5.9
5.25
0.23
0.15
0.01
0.03
-
4
-
88
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2 – 5 Nisan 2014
Tablo 7. Numunelerin TS EN 29865:1996 Bundesmann Yağmurlama Testi sonuçları
Yıkama Öncesi Durum
Numune
No
10 Yıkama Sonrası Durum
1
2
3
4
1
2
3
4
D
D
E
E
E
E
-
-
E
E
E
E
E
E
-
-
%73.6
%75.5
%123.8
%140.1
%68.3
%64.2
-
-
437.5
252.5
0.6
0
267.5
202.5
-
-
Sonuç
Su İticilik Derecesi
(1 dk sonrası)
Su İticilik Derecesi
(5 dk sonrası)
Kütlece Su Emilimi
(10 dk duşlama sonrası)
Kapta Biriken Su Miktarı
(ml)
Test sonuçlarına bakıldığında su itici kimyasal ile işlem gören 1 ve 2 nolu kumaşın sprey test
sonuçlarının iyi olduğu görülmekte, yıkama sonrası durumda ise 1 nolu kumaşın
performansında 2 nolu kumaşa göre gerileme olduğu görülmektedir. Bu duruma kimyasal
miktarındaki değişimin sebep olduğu söylenebilir. Yağmurlama test sonuçlarına bakıldığında
1 ve 2 nolu kumaşın test sonuçlarının birbirine yakın olduğu görülürken, 10 yıkama sonrası
kumaşlardaki şardon efektinde keçeleşme meydana gelmesi ile kumaşların arka yüzüne geçen
su miktarının azaldığı belirlenmiştir.
3 ve 4 nolu membran laminasyonlu kumaşların sonuçlarının ise 1 ve 2 nolu kumaşa göre su
iticilik ve su geçirmezlik değerlerinde büyük bir fark olduğu görülmüştür. Tek yüzü ve her iki
yüzü de laminelenen membranlı kumaşların test sonuçlarında büyük bir fark görülmemiştir.
4.SONUÇ
Yapılan bu çalışmada, test sonuçları da dikkate alınarak 2 nolu ana kumaş ve 3 nolu membran
laminasyonlu kumaş seçilerek birlikte kullanılmıştır. Yapılan ürün tasarımı Şekil 3’de
görülmektedir. Çalışma sonunda tasarlanan ürün için maliyet çalışması yapılmıştır.
Şekil 3. Yapılan ürün tasarımı
89
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2 – 5 Nisan 2014
5. KAYNAKLAR
[1] SANJAY, S., CHAUDHARI, RUPALI, S., CHITNIS ve RAMKRISHNAN, R.,
Waterproof Breathable Active Sports Wear Fabrics, The Synthetic & Art Silk Mills Research
Association, Mumbai.
[2] NOSONOVSKY, M., Bhushan, B., Energy Transitions In Super Hydrophobicity: Low
Adhesion, Easy Flow And Bouncing, Journal Of Physıcs: Condensed Matter, 2008, Vol. 20,
Pp 6.
[3] AĞIRGAN, A.Ö., KANAT, E., ÖZEK, Z., Nano Partiküllü Su İticilik Maddeleriyle
İşlem Görmüş Pamuk ve Poliester Dokuma Kumaşların Karşılaştırması, Tekstil ve Mühendis,
2008, Vol. 69, pp 7-13.
[4] DEMIR A., ÖZDOĞAN E., GÜLÜMSER, T., SEVENTEKIN, N., Uluslararası Katılımlı
Yüzey Aktif Maddeler, Sabun ve Deterjan Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, 2011.
[5] KADEM, F.D., ERGEN, A., Farklı Membranlı Kumaşların Mukavemetlerinin
Araştırılması, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2011, Vol.
26(2), pp 1-8.
[6] ROWEN, J.,W., ve GAGLIARDI, D., 1947, Properties of Water-Repellent Fabrics, U. S.
Department of Commerce National Bureau of Standards, Research Paper RP1762, Vol 38.
[7] ÖZEN, I., Multi-layered Breathable Fabric Structures with Enhanced Water Resistance,
Journal of Engineered Fibers and Fabrics, 2012, Vol. 7.
[8] AATCC 22:2005 Spray Test standardı.
[9] AATCC 35:2006 Water Resistance: Rain Test standardı.
[10] http://www.sdlatlas.com/product/125/Bundesmann-Water-Repellency-Tester#, [Alınma
tarihi 01.02.2014]
90