close

Enter

Log in using OpenID

AKADEMİK FORUM

embedDownload
AKADEMÝK FORUM
Galatasaray Üniversitesi
Aydýn Doðan Oditoryumu - Ortaköy
9 Mayýs 2014
“Mesleki Mükemmelliðin Akademik Geleceði”
08:00-09:00
KAYIT
09:00-09:30
AÇILIÞ KONUÞMALARI
Prof. Dr. Ethem Tolga, Galatasaray Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Münir Þakrak, Muhasebe Öðretim Üyeleri Bilim ve Dayanýþma Vakfý (MÖDAV) Baþkaný
Gürdoðan Yurtsever, Türkiye Ýç Denetim Enstitüsü (TÝDE) Baþkaný
Ali Kamil Uzun, TÝDE Akademik Ýliþkiler Komitesi Baþkaný
09:30 - 10:30
Oturum Baþkaný
I. OTURUM
“Geleceðin Yönetiminde Baþarý Faktörleri”
Doç. Dr. Serhat Yanýk, Ýstanbul Üniversitesi
Menteþ Albayrak, Anadolu Grubu Denetim Koordinatörü
Kemal Tapkan, Standard Profil Otomotiv Denetim Direktörü
Av. Humral Tan, Yönetim Danýþmaný (CMC), Yönetici Koçu (ICF, AC)
10:30-11:00
11:00-13:00
KAHVE ARASI
“Ýç Denetimde Araþtýrma”
Konuk Konuþmacý: Prof. Dr. Haluk Levent, Kemerburgaz Üniversitesi
II. OTURUM
Oturum Baþkaný
Ýç Denetim Konusunda Dünya’da Ve Türkiye’de Yapýlan Araþtýrmalarýn Niteliði
Ve Mesleðin Geliþimine Katkýlarý
Doç.Dr. Ýrem Nuhoðlu, Boðaziçi Üniversitesi
“Ýç Denetim Alanýnda Uluslararasý Akademik Yayýn Araþtýrmasý: Literatür Tarama Çalýþmasý”
Doç. Dr. Esra Albayrak, Hüsnü Yaðmur Karabulut, Abdülkadir Köksal, Melik Ertuðrul, Ece Gür
“Ýç Denetim Alanýnda Hazýrlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Literatür Tarama Çalýþmasý”
Doç. Dr. Esra Albayrak, Murathan Bayrý, Nefise Doðan Güler, Ece Gür
“Denetim Komiteleri: ABD, AB ve Türkiye Karþýlaþtýrmasý”
Dr. Onuralp Armaðan
“Avrupa Birliði Destekli Araþtýrma Projelerinde Kritik Baþarý Faktörleri ve Bir Uygulama Örneði”
Doç. Dr. Tuðba Uçma
13:00-14:00
14:00-15:30
ÖÐLE YEMEÐÝ
“Ýç Denetim Eðitimi Konusunda Beklentiler ve Yaklaþýmlar”
Konuk Konuþmacý: Doç. Dr. Bahram Soltani, Paris 1 Panthéon Sorbonne Üniversitesi
III. OTURUM
Oturum Baþkaný
“Ýç Denetim Eðitimi Konusunda Dünyada Ve Ülkemizdeki
Yaklaþým Ve Uygulamalar”
Prof. Dr. Nuran Cömert, Marmara Üniversitesi
“Üniversitelerde Ýç Denetim Eðitimi ve Öðretimi: Dünya Üniversitelerinde Geliþtirilen Eðitim
Programlarýnýn ve Müfredatlarýnýn Deðerlendirilmesi”
Prof. Dr. Ýdil Kaya, Doç. Dr. Esra Albayrak
“Türkiye’de Ýþletme Eðitimi Veren Üniversitelerde Lisans ve Lisansüstü Programlarda Ýç Denetim Eðitimi”
Prof. Dr. Lerzan Kavut, Dr. Burcu Adiloðlu
15:30-16:00
16:00-17:30
KAHVE ARASI
“Bir Meslek Ýnsanýnýn Deneyimleri ve Gençlere Önerileri”
Konuk Konuþmacý: Bülent Yurdalan, Finansbank Ýç Sistemler Baþkaný
“Denetim Kulüplerinin Üniversite Öðrencilerinin Kariyer Tercihlerinde Rolü”
GSÜ Denetim Kulübü & Marmara Üniversitesi Denetim Kulübü
IV. OTURUM
Oturum Baþkaný
“Denetimde Kariyer Fýrsatlarý, Ýhtiyaçlar Ve Beklentiler”
Ali Kamil Uzun, TÝDE Akademik Ýliþkiler Komitesi Baþkaný
Ebru Pilav, Deloitte Ýnsan Kaynaklarý Direktörü
Emre Çavuþoðullarý, EY Ýnsan Kaynaklarý Direktörü
Elif Yýldýrýmbulut, KPMG Ýnsan Kaynaklarý Müdürü
Cristina Monterrey, PwC Ýnsan Kaynaklarý Kýdemli Müdür
17:30-18:30
BÝLDÝRÝ ÖZETLERÝ VE KAPANIÞ
Kapanýþ Bildirisi: Prof. Dr. Ýdil Kaya
“Ýç Denetime Genç Bakýþ” Ödül Töreni
Plaket sunumu
Toplu resim
Bilgi ve baþvuru için www.tide.org.tr
STRATEJÝK ORTAKLAR
KATKIDA BULUNANLAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
489 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content