close

Enter

Log in using OpenID

İLAN T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE

embedDownload
Yalıkavak Belediye Başkanlığından
Yalıkavak Belediyesi Arsa satışı İşi İhale İlanı
Yalıkavak Belediyesi Gökçebel Mahallesi Kızılburun Mevkiinde
bulunan 1.406.37 m2 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45 Maddesi
gereğince Açık artırma usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İhale Makamı: Yalıkavak Belediye Başkanlığı.
İhale Tarihi: 13 / Mart / 2014 Perşembe günü Saat: 14,00.
İhalenin Yapılacağı Yer: Yalıkavak Belediyesi Hizmet Binası İhale Salonunda
Merkez Mah. Kayacık Cad. No:1 Bodrum/MUĞLA adresinde yapılacaktır.
İşin Miktarı ve Muhammen Bedel: 1 adet 1.406.37 m2 arsa muhammen
bedeli 351.593.00-TL + kd dir.
Geçici Teminat: Geçici teminat tespit edilen muhammen bedelin %3
üzerinden 10.548.00-TL'dir.
Şartnamenin temin edilmesi:
Gayrimenkul un satış şartnamesi;
a) Yalıkavak Belediye Başkanlığı Yazı ileri servisinden 30,00.- tl karşılığında
temin edilebilir.
A- İhaleye katılacak gerçek kişilerden:
a) Nüfus idaresinden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış vukuatlı nüfus
kayıt Örneği.
b) Geçici teminat Mektubu veya Makbuzu.
c) İhale Yılı içinde alınmış noterden onaylı imza beyannamesi.
d) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı.
e) Yüklenici adına vekâleten iştirak ediliyor ise, Yüklenici adına katılan Kişinin
İhaleye katılmaya İlişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ve imza Beyannamesi.
f) İhaleye İştirak edeceklerin belediyeye vadesi gelmiş hiçbir yönden
Borcunun Olmadığını Gösterir mali hizmetler müdürlüğünden alınmış Belge.
B) İhaleye Katılacak Tüzel kişilerden:
a) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş Noter tasdikli imza sirküleri
Noter tasdikli imza Beyannamesi.
b) Geçici teminat Mektubu veya Makbuzju.
c) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri Veya Kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son Durumu Gösterir ihalenin yapıldığı
yıllı İçinde alınmış Ticaret sicil gazetesi Veya bu hususları tevsik eden Belgeler
ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza Sirküleri
d) Yılı İçinde alınmış Ticaret odası veya bağlı bulunduğu odadan belge.
e) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı.
f) Ortak girişimciler: (Gerçek veya Tüzel) A ve B Bendinde belirtilen Belgelerin
yanında Noter
Onaylı ortaklık ve yetki belgesi ve ortak Girişim belgesi.
g) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel
Kişiliği temsile tam
Yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik Edilmiş imza Sirküleri veya
vekâletnameyi Vermeleri gerekir.
h) İhaleye İştirak edeceklerin belediyeye vadesi gelmiş hiçbir yönden
Borcunun Olmadığını
Gösterir mali hizmetler müdürlüğünden alınmış Belge.
İhale komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu’nun 29 cu maddesi geregi,
gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türk Lirası olarak yatırılacak Geçici teminat tutarı Belediye veznesine veya
Yalıkavak Belediyesinin Halk Bankası Yalıkavak şubesi (şube kodu: 269)
nezdindeki IBAN NO: TR 50 0001 2009 2690 0007 000001 nolu hesabına
yatırarak aldıkları makbuz veya TL olarak düzenlenen banka geçici teminat
mektubu veva vezne tahsilat makbuzu. Dosya ihale komisyon başkanlığına
sunulacaktır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan ortaklardan
birisi tarafından sunulma yeterlidir.
İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale
dokümanları YALIKAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı işleri servisi Merkez
Mahalle Kayacık Caddesi No:1 adresinden 30.00.-TL sı ücret karşılığı temin
edilebilir istenilen bütün belgeler zarfın içine konularak 13/ Mart / 2014 Perşembe
Günü Saat: 13.20'e kadar YALIKAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı işleri
servisi Merkez Mahalle Kayac Caddesi No:1 YALIKAVAK/BODRUM/MUĞLA
adresine teslim edilir.
İLAN OLUNUR Bilgi Almak İçin İrtibat: Tlf: 0 252 3854102/
Fax: 0 252 385 4463 e-mail:İ[email protected]
B.: 13812 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Yalıkavak Belediye Başkanlığından Yalıkavak
Belediyesi Arsa satışı İşi İhale İlanı
Yalıkavak Belediyesi Gökçebel Mahallesi Kızılburun Mevkiinde bulunan
2.216.12 m2 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45 Maddesi gereğince Açık
artırma usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.
İhale Makamı: Yalıkavak Belediye Başkanlığı.
İhale Tarihi: 13 / Mart / 2014 Perşembe günü Saat: 13,30.
İhalenin Yapılacağı Yer: Yalıkavak Belediyesi Hizmet Binası İhale Salonunda
Merkez Mah. Kayacık Cad. No:l Bodrum/MUĞLA adresinde yapılacaktır.
İşin Miktarı ve Muhammen Bedel: 1 adet 2.216.12 m2 arsa muhammen
bedeli 554,030.00-TL + kdv dir.
Geçici Teminat: Geçici teminat tespit edilen muhammen bedelin %3
üzerinden 16.621.00-TL'dir,
Şartnamenin temin edilmesi:
Gayrimenkul un satış şartnamesi;
a) Yalıkavak Belediye Başkanlığı Yazı ileri servisinden 30,00.- tl karşılığında
temin edilebilir.
A- İhaleye katılacak gerçek kişilerden:
a) Nüfus idaresinden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış vukuatlı nüfus
kayıt Örneği.
b) Geçici teminat Mektubu veya Makbuzu.
c) İhale Yılı içinde alınmış noterden onaylı imza beyannamesi.
d) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı.
e) Yüklenici adına vekâleten iştirak ediliyör ise, Yüklenici adına katılan Kişinin
İhaleye katılmaya İlişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ve imza Beyannamesi.
f) İhaleye İştirak edeceklerin belediyeye vadesi gelmiş hiçbir yönden
Borcunun Olmadığını Gösterir mali hizmetler müdürlüğünden alınmış Belge.
B) İhaleye Katılacak Tüzel kişilerden:
a) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş Noter tasdikli imza sirküleri
Noter tasdikli imza Beyannamesi.
b) Geçici teminat Mektubu veya Makbuzu.
c) İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, Üyeleri Veya Kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son Durumu Gösterir ihalenin yapıldığı
yıllı İçinde alınmış Ticaret sicil gazetesi Veya bu hususları tevsik eden Belgeler
ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza Sirküleri
d) Yılı İçinde alınmış Ticaret odası veya bağlı bulunduğu odadan belge.
e) Tebligat için Türkiye'de adres beyanı.
f) Ortak girişimciler: (Gerçek veya Tüzel) A ve B Bendinde belirtilen Belgelerin
yanında Noter Onaylı ortaklık ve yetki belgesi ve ortak Girişim belgesi.
g) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel
Kişiliği temsile tam Yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik Edilmiş imza
Sirküleri veya vekâletnameyi Vermeleri gerekir.
h) İhaleye İştirak edeceklerin belediyeye vadesi gelmiş hiçbir yönden
Borcunun Olmadığını Gösterir mali hizmetler müdürlüğünden alınmış Belge.
İhale komisyonu, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu nun 29 cu maddesi geregi,
gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türk Lirası olarak yatırılacak Geçici teminat tutarı Belediye veznesine veya
Yalıkavak Belediyesinin Halk Bankası Yalıkavak şubesi (şube kodu: 269)
nezdindeki IBAN NO: TR 50 00012009 2690 0007 000001 nolu hesabına
yatırarak aldıkları makbuz veya TL olarak düzenlenen banka geçici teminat
mektubu veya vezne tahsilat makbuzu. Dosya ihale komisyon başkanlığına
sunulacaktır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan ortaklardan
birisi tarafından sunulma yeterlidir.
İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale
dokümanları YALIKAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı işleri servisi Merkez
Mahalle Kayacık Caddesi No:1 adresinden 30.00.-TL sı ücret karşılığı temin
edilebilir istenilen bütün belgeler zarfın içine konularak 13/ Mart/ 2014 Perşembe
Günü Saat: 13.20'e kadar YALIKAVAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı işleri
servisi Merkez Mahalle Kayac Caddesi No:l YALIKAVAK/BODRUM/MUĞLA
adresine teslim edilir.
İLAN OLUNUR Bilgi Almak İçin İrtibat: Tlf: 0 252 3854102 /
Fax: 0 252 385 4463
e-mail:[email protected], Yal ikavak.bel.tr
B.: 13813 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
İSTANBUL
ANADOLU
12.
SULH
HUKUK
MAHKEMESİ’
NDEN
ESAS NO : 2013/688
KARAR NO : 2014/21
Mahkememizin
2013/688 esas,
2014/21 karar sayılı
dava dosyasından
15/01/2014 tarihinde
verilen karar ile;
İstanbul ili,
Maltepe ilçesi,
Gülsuyu mahallesi,
8 Cilt, 415 Hane,
11 BSN'da nüfusa
kayıtlı, 31480855330
T.C. Numaralı,
Gülşeher Dinlerin
"GÜLŞEHER" olan
adının "GÜLSEREN"
olarak
Değiştirilmesine karar
verildiği,
Türk Medeni
Kanunu’nun 27/2
maddesi uyarınca ilan
olunur.
B.: 13741
www.bik.gov.tr
Erzincan Üniversitesi Rektörlügünden
Üniversitemize ba!lı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda de!i"iklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile
Ö!retim Üyeli!ine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeli!inin ilgili maddelerine göre ö!retim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek
adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel "artlara haiz olmaları gerekmektedir.
MÜRACAATTA #STEN#LEN BELGELER VE BA$VURU YER#
PROFESÖR KADROLARI #Ç#N;
Lisans Belgesi
Profesör kadroları daimi statüde olup, ba"vuracak adayların ba"vuru
Yüksek Lisans Belgesi
dilekçelerine; Özgeçmi"lerini, Doçentlik Belgesi, Ba"lıca Ara"tırma Eserlerini ve
Doktora veya Uzmanlık Belgesi
1 (Bir) Takım
Bilimsel Çalı"ma ve Yayınlarını kapsayan 6 ( a l t ı ) t a k ı m dosya ile birlikte
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Üniversitemiz
Personel
Dairesi
Ba"kanlı!ına
ba"vurmaları
gerekmektedir.
2 (#ki) Adet Foto!raf
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI #Ç#N;
Lisans Belgesi
Yardımcı Doçent kadrolarına ba"vuracak adayların yabancı dillerini belirten
Yüksek Lisans Belgesi
dilekçelerine; Özgeçmi"lerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Çalı"ma ve Yayınlarını kapsayan 4 ( d ö r t ) t a k ı m dosya ile birlikte i l g i l i
1 (Bir) Takım
Doktora veya Uzmanlık Belgesi
b i r i m l e r e ba"vurmaları gerekmektedir.
N o t : Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b)
fıkrasının 2. bendi gere!ince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.
2 (#ki) Adet Foto!raf
S o n B a " v u r u T a r i h i : #lanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandı!ı tarihten itibaren 15 (onbe") gündür.
E%#T#M FAKÜLTES#
K.
Adedi Derece
Açıklama
Unvanı
Yardımcı
Cumhuriyet döneminde idari ve iktisadi geli"im üzerine
1
3
Doçent
doktora yapmı" olmak.
Anabilim Dalı
Sosyal Bilgiler E!itimi
Anabilim Dalı
Yönetim ve Organizasyon
#KT#SAD# VE #DAR# B#L#MLER FAKÜLTES#
K.
Adedi Derece
Açıklama
Unvanı
Profesör
1
1
Toplam kalite ve i" eti!i konusunda çalı"mı" olmak.
TIP FAKÜLTES#
Anabilim Dalı
Genel Cerrahi
Kulak Burun Bo!az Hastalıkları
Anabilim Dalı
Protetik Di" Tedavisi
Resmi İlanlar
www.ilan.gov.tr’de
K.
Unvanı
Profesör
Profesör
Adedi Derece
1
1
1
1
Açıklama
#leri laparoskopik cerrahi konusunda çalı"mı" olmak.
Robotik cerrahi üzerine deneyimli olmak.
D#$ HEK#ML#%# FAKÜLTES#
K.
Adedi Derece
Açıklama
Unvanı
Yardımcı
1
3
Protetik di" tedavisi alanında uzman olmak.
Doçent
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İZMİR 21. İCRA DAİRESİ
2012/15438 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
İzmir ili, Konak İlçesi ,İsmet Kaptan Mah., İsmet Kaptan Mevkii, 1027 Ada
No, 13 Parseldeki, 12/144 arsa paylı,1. Kat 2 Bağımsız Bölüm nolu büro
vasıflı olarak tapuda kayıtlı taşınmazdır.
Özellikleri
: Taşınmaz ; İzmir ili, Konak İlçesinde, tapu ve belediye
kayıtlarına göre İsmet Kaptan Mahallesinde, 1372 Sokaktan 16 numara alan
Muzaffer İş "Hanının Zemin üstü 1. Katında (bina girişine karşıdan bakıldığında
girişin sağında) yer alan tapu kaydına göre 2, numarataj krokisine göre 102 nolu
Büro (iş yeri) dur. Parsel kuzey batısında 1372 sokağa cepheli olup diğer
yönlerde diğer parsellere komşudur. Parsel üzerindeki bina b.a. karkas yapı
tarzında, yığma tuğla duvarlı inşa edilmiş olup toplam 5 katlıdır.
Konak Belediyesi imar arşivinde taşınmazın dosyasında yapılan incelemede;
Parsel üzerindeki taşınmazın ruhsatlı inşa edilmiş olup 1. Katta 102 ( 2 ) b.b. nolu
Büronun 91.00 m2 brüt, 86.92 m2 net kullanım alanlı olup yapı kullanma izin
belgesinin 12.10.1999 tarihli ve büronun keşif tarihi itibariyle 14 yaşında, 11-15
yaş arası b.a. yapılar için % 15 yıpranma paylı olduğu tespit edilmiştir.
Dikiş atölyesi olarak kullanılan iş yerinin arka kısmında aküminyum doğramalı bir
odanın büro olarak ayrılmış olup geriye kalan alanın dikiş atölyesi olarak
kullanılmakta olduğu, atölye içerisinde küçük bir mutfak bankosu ile bu bölüme
bağlantılı wc-lavabo bölümünden ibaret olduğu, büronun 1372 sokağa cepheli
olduğu, döşeme kaplamasının ıslak hacimlerde seramik, diğer hacimlerde karo
plakalı, duvar kaplamalarının ıslak hacimde fayans, diğer hacimlerde ve
tavanlarda sıvalı ve badanalı olduğu, büro giriş kapısının ahşap olup merdiven
sahanlığı yönünde 2. Bir saç kapı daha bulunduğu, büronun kaloriferli olmasına
karşılık kaloriferin çalışmaz durumda olduğu, pencerelerin alüminyum doğramalı
olduğu, elektrik ve suyu mevcut olan iş yerinin belediye hizmetlerinden
yararlandığı tespit edilmiştir.
Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle ; Hilton oteline 78 mt, direkt ve
yürüme mesafededir. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza
ulaşım kolaydır.
Adresi : 1372 Sok.No:16 K:1 Büro No: 102-İsmet Kaptan Mah. Konak/İZMİR
Yüzölçümü : 91.00 m2 brüt, 86.92 m2 net
İmar Durumu: Var , Kat sayısı 5, İnşaat tarzı TM-Ticaret Seçenekle Konut
Bölgesi-BİTİŞİK NİZAM
Kıymeti : 136.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü : 07/05/2014 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 02/06/2014 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : İzmir Adliyesi Müzayede Salonu - null null / null
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para "iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatıraıamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herjkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Tapuda adresi belli olmayanlara, adres kayıt sisteminde adresi
olmayanlara ve borçlulara normal yollardan tebligat yapılamaması halinde
gazetede yayımlanan satış ilanının İİK.md.127 geregince tebliğ yerine kaim
olmasına,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/15438 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 13581 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 13819 www.bik.gov.tr
T.C. BOZDOĞAN İCRA DAİRESİ
2013/79 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Aydın İl, Bozdoğan İlçe, - 1518 Parsel No, Çavdarlık
Mevkii, Olukbaşı Köyü, Taşınmaz her ne kadar tapu kaydında arsa denilmekte
ise de üzerinde betonarme/Karkas yapı niteliğinde 98,38 m2 taban oturumlu
3 katlı bina mevcuttur. Binanın bodrum katı 48 m2 alana sahip olup mesken
olarak kullanılmaktadır. Zemin ve 1 kat 98,38 m2 oturum alanına sahip olup
mesken olarak kullanılmaktadır. Binanın bodrum ve zemin kat kapı ve penceleri
demir doğrama, 1. kat ise dış kapı demir, penceleri pvc'dir. 1. tabliye betonu
üzerine ahşap çatı yapılarak üzeri marsilya tipi kiremit ile örtülüdür. 1. kata dıştan
beton merdivenle çıkılmakta olup demir korkulukludur. 1. katın batı cephesi
sıvasız olup tüm katların dış cephesi sıvalı ve badanalıdır. Binada elektrik ve
içme suyu mevcut olup kanalizasyon bulunmamaktadır. Taşınmaz köy yerleşik
alanı içerisinde yer almakta olup umuma ait yola cephelidir.
Adresi : Olukbaşı köyü Bozdoğan
Yüzölçümü : 279,27 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yoktur.
Kıymeti : 56.524,14 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 17/04/2014 günü 10:00- 10:05 arası
2. Satış Günü : 15/05/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Bozdoğan Hükümet Konağı bahçesi
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malm tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler sajtış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler İle (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/79 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
B.: 13603 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2013/100
DAVALI : YAVUZ AKSU. T.C. 121133725516 kimlik numaralı - İsmail ve Meryem
oğlu 27/08/1971 doğumlu. Mehmetçik Sok. Hürriyet Mah. Örs Apt. No. 13 K.2
Karamanlı/ BURDUR
Davacı Hülya Aksu tarafından aleyhinize açılan Şiddetli geçimsizlik
nedeni ile Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma
gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle
tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından
dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 20/03/2014 günü saat: 14:20'da duruşmada bizzat
hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde
H.M.K.'nun ilgili maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı
hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen
tebliğ olunur.
B.: 13649 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content