close

Enter

Log in using OpenID

Çalışma Takvimi - Konyaaltı Koleji

embedDownload
KONYAALTI KOLEJİ
ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBİOĞLU
İLKÖĞRETİM KURUMU
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
2
ATATÜRK'ÜN GENÇLĠĞE HĠTABESĠ
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet
muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel
senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden
mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir
gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve
şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir
mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin
mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri
zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu
şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet
içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri menfaatlerini,
müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü
zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi
vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç
olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!....
Mustafa Kemal ATATÜRK
3
"ÇalıĢmadan,
yorulmadan,
öğrenmeden,
rahat yaĢama yollarını
alıĢkanlık haline getirmiĢ milletler,
evvela haysiyetlerini ve daha sonra
istiklallerini kaybetmeye mahkûmdurlar..."
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
4
YÖNETĠM VE EĞĠTĠM KADROSU
Müzeyyen ÇELEBĠOĞLU
Mete ÇELEBĠOĞLU
Ramazan GÜLCÜ
Sevgi ALTINTAġ
Sevim ÖCAL
Hacer KANUĞ
Ayten IġILDAĞ
Sevgün ġAHĠN
GülĢah ÇETĠNKAYA
Sevilay EGELĠ
Suat ALTAY
Nazlı AKSAMAZ
Mete ÇELEBĠOĞLU
Sibel ERGÜN
Nermin DEĞĠRMENCĠ
GülĢah ALEMDAR
Tuğçe METĠN
Duygu ġANLI ÖNDER
Necla BAĞ
Burçak BAġTÜRK
Mevlüt ÇIRPAN
Melek KARA
RaĢit SÖNMEZ
Kurucu Temsilcisi - Eğitimci
Kurucu Okul Müdürü-Yabancı Diller
Bölüm BaĢkanı
Müdür Yardımcısı
Anasınıfı Öğretmeni
1.Sınıf Öğretmeni
2.Sınıf Öğretmeni
3.Sınıf Öğretmeni
4.Sınıf Öğretmeni
Türkçe Öğretmeni
Matematik Öğretmeni
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmeni
Sosyal Bilgiler ve Satranç Öğretmeni
Ġngilizce Öğretmeni
Ġngilizce Öğretmeni
Ġngilizce Öğretmeni
Ġngilizce Öğretmeni
Almanca Öğretmeni
Almanca Öğretmeni
Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım
Dersi Öğretmeni
Müzik Öğretmeni
Beden Eğitimi Öğretmeni
Halk Dansları Öğretmeni
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğr.
ATATÜRK DĠYOR KĠ: ―BENĠM ASIL ANLATILACAK YÖNÜM,
ÖĞRETMENLĠĞĠMDĠR. BEN MĠLLETĠME ÖĞRETMENLĠK
YAPIYORUM. BENĠ ÖYLE ANINIZ…‖
5
2013- 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMi
GÜNLER
EYLÜL / 2013
EKİM / 2013
KASIM / 2013
Pazartesi
2
9
16
23
7
14
21
28
4
11
18
25
Salı
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
Çarşamba
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
Perşembe
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Cuma
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Cumartesi
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
Pazar
İşgünü
1
GÜNLER
30
11
17
21
ARALIK / 2013
OCAK / 2014
ŞUBAT / 2014
Pazartesi
2
9
16
23
30
6
13
20
27
3
10
17
24
Salı
3
10
17
24
31
7
14
21
28
4
11
18
25
Çarşamba
4
11
18
25
1
8
15
22
29
5
12
19
26
Perşembe
5
12
19
26
2
9
16
23
30
6
13
20
27
Cuma
6
13
20
27
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Cumartesi
7
14
21
28
4
11
18
25
1
8
15
22
8
15
22
29
5
12
19
26
2
9
16
23
Pazar
1
İşgünü
22
GÜNLER
17
MART / 2014
15
NİSAN / 2014
Pazartesi
3
10
17
24
Salı
4
11
18
25
Çarşamba
5
12
19
26
Perşembe
6
13
20
27
Cuma
7
14
21
28
4
31
7
1
2
3
Cumartesi
1
8
15
22
29
5
Pazar
2
9
16
23
30
6
14
8
15
9
16
10
11
12
13
17
18
19
20
MAYIS / 2014
28
5
12
19
26
29
6
13
20
27
30
7
14
21
28
24
1
8
15
22
29
25
2
9
16
23
30
26
3
10
17
24
31
4
11
18
25
21
22
23
27
İşgünü
GÜNLER
Pazartesi
21
HAZİRAN / 2014
2
9
16
23
7
14
21
Salı
3
10
17
24
1
8
15
22
Çarşamba
4
11
18
25
2
9
16
Perşembe
5
12
19
26
3
10
Cuma
6
13
20
27
4
11
Cumartesi
7
14
21
28
5
8
15
22
29
6
Pazar
1
İşgünü
21
TEMMUZ / 2014
30
12
13
28
20
AĞUSTOS / 2014
4
11
18
25
29
5
12
19
26
23
30
6
13
20
27
17
24
31
7
14
21
28
18
25
1
8
15
22
29
26
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
19
20
27
10
I.DÖNEM : 88 İşgünü
II.DÖNEM : 87 İşgünü
TOPLAM 175 İŞGÜNÜ
2013-2014 ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI
16 Eylül 2013 Pazartesi günü başlar.
Kurban Bayramı
Cumhuriyet Bayramı (90.Yıl)
Atatürk’ü Anma Günü (75.yıl)
14 Ekim Pazartesi 13:00’da başlar,18 Ekim Cuma akşamı biter.
28 Ekim 2013 Pazartesi 13:00’da başlar,29 Ekim Salı akşamı biter.
10-16 Kasım Haftası
Öğretmenler Günü
24 Kasım 2013 Pazar günü
Yılbaşı Tatili
1.Dönemin Sona Ermesi
Yarıyıl Tatili
2.Dönemin Başlangıcı
23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
01 Ocak 2014 Çarşamba günü
24 Ocak 2014 Cuma günü biter.
27 Ocak Pazartesi başlar,7 Şubat Cuma akşamı biter.
10 Şubat 2014 Pazartesi başlar.
23 Nisan 2014 Çarşamba günü
01 Mayıs 2014 Perşembe günü
19 Mayıs 2014 Pazartesi günü
6
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠNDEN
BAZI MADDELER
Devam Zorunluluğu
Madde 25 — (DeğiĢik:RG-21/7/2012-28360)
Ġlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin
okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, millî eğitim müdürlükleri, il eğitim
denetmenleri, muhtarlar ve mülkî amirler 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri
gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.
Derse Devamsızlık
Madde 26 — Normal ve ikili öğretim yapan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha
fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı
yarım gün sayılır.
Devamın Ġzlenmesi
MADDE 27 – (DeğiĢik:RG-24/12/2008-27090)
Ġlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.
Puan, Notla Değerlendirme
MADDE 33 – (BaĢlığıyla birlikte değiĢik:RG-20/08/2007-26619)
(DeğiĢik birinci fırka:RG-24/12/2008-27090) Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel
esasları ile derslerin öğretim programlarında yer alan amaç ve kazanımları dikkate alarak öğrencilere
sınav uygular, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalıĢmaları yaptırır.
Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin baĢarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik
çalıĢmalar, bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir.
(DeğiĢik üçüncü fırka:RG-24/12/2008-27090) Sınav, proje ve öğrencinin performansına yönelik
çalıĢmalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, ilgili öğretmen
tarafından zamanında e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesi bölümüne puan olarak girilir.
Puanlar beĢlik sisteme göre nota çevrilerek karneye iĢlenir.
Puanların not değeri ve derecesi aĢağıda gösterilmiĢtir.
PUAN
85-100
70-84
55-69
45-54
0-44
NOT
5
4
3
2
1
DERECE
Pekiyi
Ġyi
Orta
Geçer
BaĢarısız
Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu baĢarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem
notu ile yıl sonu notu ise beĢlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. BeĢlik not
sisteminde baĢarı dört, baĢarısızlık bir notla değerlendirilir.
7
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Sınavlar
MADDE 35 – (DeğiĢik:RG-20/08/2007-26619)
(DeğiĢik fıkra:RG-21/7/2012-28360) Ġlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin geliĢimi ile
öğretmen rehberliğinde gerçekleĢtirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik
çalıĢmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.
(DeğiĢik fıkra:RG-21/7/2012-28360) Ġlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının
bütün sınıflarında haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde
ise en az üç sınav yapılır.
Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalıĢması Ģeklinde
öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin baĢarılarının belirlenmesinde ders ve
etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.
Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği
veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalıĢmalarında yararlandıkları
kaynak veya kiĢileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalıĢmalarını verirler. Projeler
verildikleri dönemde değerlendirilir.
(DeğiĢik beĢinci fıkra:RG-24/12/2008-27090) Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az
bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.
Ölçme ve Değerlendirmeye Katılmayanlar
MADDE 38 – (BaĢlığıyla birlikte değiĢik:RG-02/05/2006-26156)
Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, proje ve performans (DeğiĢik ibare:RG20/08/2007-26619) görevini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir. Veli,
öğrencinin bunlara katılamama veya zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beĢ iĢ günü içinde
okul yönetimine yazılı olarak bildirir.
Okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda
önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu
ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders iĢlenirken yapılabileceği gibi ders dıĢında
da yapılabilir. Öğrenciler, proje ve performans (DeğiĢik ibare:RG-20/08/2007-26619) görevini
ise öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.
Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya proje ve performans (DeğiĢik ibare:RG-20/08/200726619) görevini teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik
ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.
8
Bir Dersin Dönem Puanı ve Notu
MADDE 42 – (BaĢlığıyla birlikte değiĢik:RG-20/08/2007-26619)
Bir dersin dönem puanı;
a) (DeğiĢik:RG-21/7/2012-28360) Ġlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin proje ve ders içi
baĢarılarını belirlemeye yönelik çalıĢmalarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak
belirlenen puanların aritmetik ortalaması,
b) (DeğiĢik:RG-21/7/2012-28360) Ġlkokul 4 üncü sınıflar ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının
bütün sınıflarında öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalıĢmalar ve varsa
projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının
aritmetik ortalaması ile belirlenir.Dersteki geliĢimlerini yansıtmak amacıyla öğrenciler ürün dosyası
hazırlar. Bu dosyalar, öğrencinin geliĢim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri
almak ve öğrencinin baĢarısına iliĢkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde
bulunmak amacıyla kullanılır.
Bir Dersin Yıl Sonu Puanı ve Notu
MADDE 46 – (DeğiĢik:RG-24/12/2008-27090)
Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl
sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik
ortalaması hesaplanırken bölme iĢlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu notu
hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.
Öğrenci BaĢarısının Değerlendirilmesi
MADDE 47 – (DeğiĢik:RG-24/12/2008-27090)
Ġlköğretimde öğrenci, kendi yaĢ grubu içinde bir bütün olarak yetiĢtirilir ve değerlendirilir. Ġlköğretim,
öğrencilerin derslerdeki baĢarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında
öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalıĢmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde
yetiĢtirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.
Buna göre;
a) Öğrencinin ders yılındaki baĢarısı, tüm dersler ile sosyal etkinlik çalıĢmalarındaki durumu, sınavlar,
projeler, performans görevleri, ders ve etkinliklere katılım ve Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma
becerisi ile öğrencilerden ulaĢmaları beklenen kazanımlar dikkate alınarak değerlendirilir ve baĢarılı
öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilir.
9
ÖğrencKurulu ve Okul Meclisleri
MADDE 97 – (BaĢlığı ile birlikte değiĢik:RG-24/12/2008-27090) (DeğiĢik:RG-21/7/201228360) Öğrenci kurulu ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında okulun tüm öğrencileri
tarafından kendi aralarından seçilen baĢkan ve ikinci baĢkan ile Ģubelerden seçilen birer temsilciden
oluĢur. Bu kurula, öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder.
Okul öğrenci kurulu, öğretmenler kurulu tarafından seçilen öğretmenin veya öğrenci baĢkanının çağrısı
ile toplanır. Ġlk toplantıda yıllık çalıĢma programını hazırlar, okul müdürünün onayına sunar. ÇalıĢma
programında eğitim ve öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, öğrenci sorunlarının
giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi hususlara yer verilir.
Öğrenci meclisi, birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapılan ilkokulların dıĢındaki ilkokul, ortaokul ve imamhatip ortaokullarında kurulur. Meclis, Ģube temsilcilerinden oluĢur. Meclisin ilk toplantısında üyeler
arasından okul meclisi temsilcisi seçilir. Öğrenci kurul baĢkanının katıldığı kurullara bu temsilci de
katılır.
Öğrenci kurulu ve okul meclisleri seçimleri aynı zamanda yapılabilir.
Ödüllendirilecek DavranıĢlar ve Ödüller
Madde 107 — Okul Öğrenci DavranıĢlarını Değerlendirme Kurulunca, örnek davranıĢları ile
derslerdeki gayret ve baĢarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;
a) (DeğiĢik:RG-21/7/2012-28360) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan
ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aĢağı olmamak Ģartı ile
tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "TeĢekkür,"
b) (DeğiĢik:RG-05/10/2007-26664) 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdirname,"
c) (DeğiĢik:RG-05/10/2007-26664) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste Takdirname alanlar
"Üstün BaĢarı" (EK-7),
ç) (Ek:RG-05/10/2007-26664) Üç öğretim yılının her döneminde üst üste TeĢekkür ya da dönemlerin
herhangi birinden veya bir kaçından takdirname, diğerlerinden teĢekkür alanlar "BaĢarı" (EK7/1)belgesi ile ödüllendirilir.
(DeğiĢik fıkra:RG-21/7/2012-28360) Ayrıca, ilköğretim kurumlarının tüm sınıflarında
derslerindeki baĢarı durumuna bakılmaksızın;
a) Ulusal ve uluslararası yarıĢmalara katılarak ilk beĢ dereceye giren,
b) ÇeĢitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün baĢarı gösterenöğrenciler "Onur Belgesi" (EK8) ile ödüllendirilir. Bu ödüller, e-okul sisteminin ilgili bölümüne iĢlenir. Öğrenci DavranıĢları
Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası ödül belgesinin tarih ve numarası olarak
kabul edilir.
Öğrencilerin Olumsuz DavranıĢları ve Uygulanacak Yaptırımlar
,Madde 108 — (DeğiĢik fıkra:RG-21/7/2012-28360) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu
öğrencilerine, geliĢim özellikleri dıĢındaki olumsuz davranıĢlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve
10
okul değiĢtirme yaptırımlarından biri uygulanır.
Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin
yaptığı davranıĢlarının farkına vararak bu davranıĢlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır.
Öğrencilerin geliĢim dönemleri de dikkate alınarak, bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranıĢlar için
"Uyarma" süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aĢağıdaki Ģekilde iĢler.
a) Uyarma:
1) Sözlü uyarma; öğretmenin öğrenciyle görüĢme sürecini oluĢturur. Olumsuz davranıĢın neden
yapılmaması gerektiği, öğrenciden beklenen davranıĢın neler olabileceğini anlaması sağlanmaya
çalıĢılır. Olumsuz davranıĢların devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımların neler
olabileceği konusunda uyarılır.
2) Öğrenci ile sözleĢme imzalama; öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranıĢlarını
sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmenler arasında bir görüĢme gerçekleĢtirilir. Bu görüĢme
sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranıĢlarını değiĢtirmeyi kabul edeceğine iliĢkin sözleĢmeyi
imzalar. (Ek- 10)
3) (DeğiĢik:RG-02/05/2006-26156) Veli ile görüĢme; öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranıĢları
sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin de katılımı ile yapılan
görüĢmede öğrencinin olumsuz davranıĢları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirilir. Velinin
toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Bu aĢamalardan sonra öğrencinin olumsuz
davranıĢlarını sürdürmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı
raporla birlikte görüĢülmek üzere öğrenci davranıĢlarını değerlendirme kuruluna verir.
b) Kınama; öğrenciye, yaptırım gerektiren davranıĢta bulunduğunu ve tekrarından kaçınmasının, okul
yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.
c) Okul değiĢtirme; öğrencinin, bir baĢka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan
naklen gönderilmesidir.
Yaptırım Gerektiren DavranıĢlar
Madde 109 — Yaptırım gerektiren davranıĢlar aĢağıda belirtilmiĢtir.
a) Uyarma yaptırımını gerektiren davranıĢlar:
1) Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranıĢı tekrar
etmek.
2) Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alıĢkanlık
hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak.
3) (DeğiĢik:RG-21/7/2012-28360) Yatılı bölge ortaokullarında öğrenci dolaplarını farklı amaçlarla
kullanmak, yasaklanmıĢ malzemeyi dolapta bulundurmak ve yönetime bilgi vermeden dolabını bir
baĢkasına devretmek.
4) Okula, yönetimce yasaklanmıĢ malzeme getirmek ve bunları kullanmak.
5) Yalan söylemeyi alıĢkanlık hâline getirmek.
6) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek.
7) Görgü kurallarına uymamak.
8) (DeğiĢik:RG-02/05/2006-26156) Okul kütüphanesinden veya laboratuvarlardan aldığı kitap,
araç-gereç ve malzemeyi zamanında teslim etmemek veya geri vermemek.
b) Kınama yaptırımını gerektiren davranıĢlar:
1) Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaĢlarına kaba ve saygısız davranmak.
2) Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dıĢı
etkinliklerin yapılmasını engellemek.
3) Okul yönetimini yanlıĢ bilgilendirmek, yalan söylemeyi alıĢkanlık hâline getirmek, kopya çekmek,
resmî evrakta değiĢiklik yapmak.
11
4) Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan
davranıĢlarda bulunmak.
5) Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak.
6) Okulda ya da okul dıĢında sigara içmek.
7) Okulda kavga etmek.
8) Okulun araç-gerecine zarar vermek.
9) BaĢkasının malını haberi olmadan almak.
10) Öğrencilerin eĢya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek.
11) Dersin veya ders dıĢı faaliyetlerin akıĢını ve düzenini bozacak davranıĢlarda bulunmak.
12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dıĢında kullanmak.
13) (DeğiĢik:RG-21/7/2012-28360) Yatılı bölge ortaokullarında gece izinsiz olarak dıĢarıda
kalmak.
c) Okul DeğiĢtirme yaptırımını gerektiren davranıĢlar:
1) Anayasanın baĢlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk
devleti niteliklerine aykırı davranıĢlarda bulunmak veya baĢkalarını da bu tür davranıĢlara zorlamak.
2) Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya baĢkalarını bu gibi davranıĢlara kıĢkırtmak.
3) Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak.
4) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak.
5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dıĢında kullanmayı alıĢkanlık hâline
getirmek.
6) (DeğiĢik:RG-02/05/2006-26156) Okul içinde ve dıĢında; siyasi parti ve sendikaların
propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere katılmak.
7) (DeğiĢik:RG-02/05/2006-26156) Herhangi bir kurum ve örgüt adına yardım ve para toplamak.
8) KiĢi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düĢünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek
ve bu tür eylemlere katılmak.
9) BaĢkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alıĢkanlık hâline getirmek.
10) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taĢınır ve taĢınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek.
11) Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak.
12) Okul içinde ve dıĢında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karĢı saldırıda
bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kıĢkırtmak.
13) (DeğiĢik:RG-21/7/2012-28360) Yatılı bölge ortaokullarında gece izinsiz olarak dıĢarıda
kalmayı alıĢkanlık hâline getirmek.
14) Okul ile iliĢiği olmayan kiĢileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak.
15) Kendi yerine baĢkalarını sınava katmak, baĢkasının yerine sınava girmek.
16) (DeğiĢik:RG-20/08/2007-26619) BaĢkalarını, alkol veya bağımlılık yapan maddeleri
kullanmaya teĢvik etmek.
17) Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek.
Sınıf BaĢkanı:Madde 137 — Her sınıfın bir baĢkanı olması esastır. Sınıf baĢkanı, ders yılı baĢında,
sınıf öğretmeninin rehberliğinde öğrenciler arasından seçimle belirlenir. Sınıf salt çoğunluğunun imzalı
önerisi ile seçimler aynı yöntemle yenilenebilir.
Öğrencilerin Nöbet Hizmetleri
Madde 138 — (DeğiĢik fıkra:RG-21/7/2012-28360) Küçük yaĢlardan itibaren görev ve
sorumluluk duygularını geliĢtirmek, okulun yönetim iĢlerinde görev almalarını sağlamak amacıyla
ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencileri, okul yerleĢim alanı içinde nöbet görevlerini yürütürler.
Yatılı/pansiyonlu okullarda yemekhane ve yatakhane nöbeti tutulur. Nöbetle ilgili görev ve
sorumluluklar, okul yönetimince yazılı olarak belirlenir ve nöbetçi öğrencilere duyurulur.
12
Nöbetçi öğrenciler yazılı ve uygulamalı sınavlara katılırlar
.Kılık-KıyafetMadde 141 — Okullarda görevli yönetici, öğretmen, memur, sözleĢmeli, geçici ve diğer
personel ile iĢçilerin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Kılık- kıyafetlerde "Millî
Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullarda Görevlilerle, Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine
ĠliĢkin Yönetmelik" esaslarına uyulur.
Cito Türkiye Hakkında
Cito Türkiye Ofisi, 2006 yılında ODTÜ Teknokent‟te Öğrenci Ġzleme Sistemi (ÖĠS) ürünü ile çalıĢmalarına
baĢlamıĢtır. ÖĠS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Tilburg Üniversitesi
gibi yurt içi ve yurt dıĢında farklı üniversitelerden akademisyenlerin danıĢmanlığı altında, Türkiye‟deki çeĢitli özel ve
devlet okullarından seçilmiĢ öğretmenlerden oluĢan grubun çalıĢmalarıyla geliĢtirilmeye ve 2006-2007 yılı itibariyle
uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Okul öncesinde, anasınıfı öğrencilerinin ilköğretime hazır bulunuĢluk düzeylerini
belirleyen BiliĢsel GeliĢim (BG), ilköğretim öğrencilerini akademik olarak izleyen ve değerlendiren Öğrenci Ġzleme
Sistemi (ÖĠS) ve akademik baĢarıya etki eden sosyal, eğitsel ve duyuĢsal özelliklerin değerlendirildiği Öğrenci Sosyal
GeliĢim Programı (ÖSGP) modüllerinden oluĢan Öğrenci Ġzleme Sistemi, Türkiye‟deki birçok özel okul, devlet okulu
ve okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmaktadır.
Cito
1968 yılında kurulan Cito, merkezi Hollanda‟da bulunan uluslararası bir ölçme değerlendirme kurumudur. 30 ülkeye
çeĢitli alanlarda danıĢmanlık hizmeti veren Cito, Avrupa‟da alanındaki en büyük kurumdur. Amerika ve Almanya‟da
Ģubeleri, Japonya ve Kore'de ise temsilcilikleri bulunmaktadır. PISA Konsorsiyumu‟nun etkin bir üyesi olarak PISA
çalıĢmalarının geliĢtirilmesinde etkin bir role sahiptir. Avrupa Ortak Çerçeve Düzeyleri kapsamında yabancı dil
becerilerinin ölçülmesini amaçlayan projeyi de yönetmektedir.
CĠTO TÜRKĠYE ÖĞRENCĠ ĠZLEME SĠSTEMĠ(ÖĠS)
Eğitim sürecinde her öğrencinin gelişiminde farklılıklar vardır. Bu farklılıklardan dolayı veli,
olarak hepimiz, çocuklarımızın eğitim süreci içinde gelişimlerini izlemek isteriz. Çocuklarımızı
başarılı oldukları alanlara yönlendirmek ve eğer varsa başarısız oldukları alanlarda gereken
önlemleri almak sorumluluklarımızdan birisidir. Öğrenci İzleme Sistemi(ÖİS), çocuklarımızın
eğitim süreci içinde gelişimlerini izlemek onları başarılı oldukları alanlara yönlendirmek ve
başarısız oldukları alanlarda da gerekli önlemleri almamızı sağlayacak veriler ve öneriler
ortayakoymaktadır.
ÖİS, her öğrencinin gelişimsel farklılıklarının olacağı, bu farklılıkların ortaya çıkarılarak her
öğrencinin hedeflenen düzeylerde başarılı olması için gerekli destek hizmetlerinin
sağlanabileceği düşüncesinden yola çıkarak hazırlanmış, öğrencileri okul yılları boyunca
akademik, sosyal ve duyuşsal anlamda izleyen bir ölçme ve değerlendirme sistemidir.
Öğrencilerin akademik, sosyal ve duyuşsal becerileri süreç içerisinde izlenmekte ve bu
becerilere yönelik gelişimiyle ilgili sonuçlar öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve okullara
iletilmektedir. Ülke çapında elde edilen bilimsel bulgulardan hareketle, eğitimin niteliğini
arttırmak için eğitim-öğretim faaliyetlerinin nasıl yapılması gerektiği, Cito Türkiye tarafından düzenlenen konferans, seminer, işlik
çalışması gibi farklı platformlarda ve yayımlanan Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama Dergisinde öğretmen, yönetici ve velilerle
paylaşılmaktadır
13
Uygulamalar ve Raporlar
Uygulamalar
Bilişsel Gelişim (BG) uygulaması, ÖİS'in bir modülü olarak 5-7 yaş arası öğrencilere (48-84 ay aralığı) yöneliktir. Ana sınıfı/anaokulu
öğrencilerine (5-6 yaş) ve ilköğretimin 1. sınıfına yeni başlayan öğrencilere (7 yaş) uygulanmaktadır. Böylece öğrencilerin bilişsel ve
dil becerilerinin gelişim süreci erken yaştan itibaren takibe alınmakta, ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyleri tespit edilmekte,
ilköğretimdeki akademik başarıları hakkında öngörüde bulunulmakta ve okul başarılarını arttırmaya yönelik öneriler
geliştirilmektedir.
ÖİS'in Öğrenci Akademik Gelişim İzleme Sistemi (A-ÖİS) modülü, ilköğretim öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) temel
alanlarda hazırladığı öğretim programlarının kazanımlarına ne derecede ulaştıklarını izlemekte ve öğrencilerin güçlü ya da gelişmeye
ihtiyaç duydukları üst düzey düşünme becerilerini belirlemektedir.
ÖİS'in üçüncü modülü olan Öğrenci Sosyal Gelişim Programı (ÖSGP), öğrencilerin akademik başarıları ile ilişkili olduğu bilinen bazı
sosyal, eğitsel ve duyuşsal etmenlerin değerlendirilmesini içermektedir. Genel olarak Öğrenci-Okul Özellikleri, Öğretim
Programlarının Uygulanması ve Okul Dışı Etmenler gibi üç ana boyutta ele alınan ÖSGP, özellikle öğretmenlere öğrencilerini sosyal
ve bununla ilişkili olarak akademik açıdan daha ileriye götürmeleri anlamında geri bildirim sağlamaktadır.
ÖİS uygulamalarında kapsanan alan ve alt alanlarla ilgili detaylı bilgiye"Kapsanan Alan ve
Alt
Alanlar"
sayfasından
ulaşabilirsiniz.
(The underlined words will have link to "Kapsanan Alan ve Alt Alanlar".
BG ve A-ÖİS uygulamaları, bir eğitim- öğretim yılı içinde Ekim-Kasım ve Mart-Nisan ayları
içinde olmak üzere iki defa yapılmakta ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilen her bir
uygulama bir ders saati bir oturum olmak üzere toplam üç oturumdan oluşmaktadır. ÖSGP
uygulamaları ise bir eğitim - öğretim yılı içinde Nisan-Mayıs ayları içerisinde bir kez
yapılmaktadır.
ÖİS uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiye "Uygulamalar" sayfasından ulaşabilirsiniz.
Raporlar
BG uygulamaları sonucunda BG Öğrenci Raporları, BG Sınıf Raporları, BG Okul Raporları
ve raporların okunmasında yararlanılacak BG Uygulama Kılavuzu verilmektedir.
A-ÖİS uygulamaları sonucunda A-ÖİS Öğrenci Raporu, A-ÖİS Sınıf Raporu, A-ÖİS Okul
Raporu ve raporlardaki puanları yorumlamak amacıyla Konu Alanı Yeterlik Düzeyleri
verilmektedir. Ayrıca öğrencinin yıllar içindeki gelişimlerinin takip edilebildiği A-ÖİS
Gelişim Raporu da süreç içinde verilmektedir.
ÖSGP uygulamaları sonucunda öğrencilerin akademik başarısını etkileyen sosyal, eğitsel
ve duyuşsal etmenlere yönelik raporlar da sunulmaktadır.
ÖİS raporları hakkında detaylı bilgiye "Raporlar" sayfasından ulaşabilirsiniz.
14
Cito Türkiye Genel Dönem Sınavları (GDS)
Cito Türkiye, 2006 yılından bugüne Öğrenci Ġzleme Sistemi (ÖĠS) ile ülke çapında yüz binlerce
öğrenciye ulaĢmıĢtır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılından
baĢlayarak Genel
Dönem
Sınavları (GDS) uygulamaları gerçekleĢtirilmektedir.
Genel Dönem Sınavları (GDS)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre temel ders alanlarında
yapılacak sınavların her dönemde en az bir tanesinin genel sınav (ortak sınav) olarak
yapılması ge- rekmektedir. Cito Türkiye, GDS ile okullarda ortak sınav olarak gerçekleĢtirilen
uygulamalar için destek hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmet
kapsamında Cito Türkiye
tarafından hazırlanacak sı- navlar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler (8.
sınıflarda T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük) ve Yabancı Dil (Ġngilizce) ders alanlarında 5,
6, 7 ve 8. sınıflar için gerçekleĢtirilir. Bu sınavın sonuçları, okullarda dönem içinde
uygulanan ortak sınavların notu olarak kullanılabilir. GDS‟nin temel amacı MEB öğretim
programlarında ele alınan hedefler ve konu boyutu kapsamında öğrencilerin neler bildiğini ve
temel becerilerde ne düzeyde olduğunu ortaya çıkarmaktır.
GDS‟nin Özellikleri
GDS öğretim programları kapsamı içinde, okul öğrenmelerine odaklanan bir sınavdır.
GDS Türkçe, Matematik, Fen Bilimler, Sosyal Bilgiler (8. sı- nıflarda T.C. Ġnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük) ve Yabancı Dil (Ġngilizce) dersleri kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf
seviyeleri için gerçekleĢtirilmektedir. Bu ders alanlarındaki sınav her dönem sonunda bir
kez uygulanır.
GDS genel hatları ile Türkçe dersinde farklı okuma metinle- rine dayanarak okuduğunu
anlama sürecindeki becerilerin belirlenmesine; Matematik dersinde matematiksel
anlama (kavrama) ve problem çözme için gerekli olan becerilerin belirlenmesine; Fen
Bilimleri dersinde bilimsel
süreç
becerilerinin öğrenciler tarafından ne ölçüde
geliĢtirildiğine; Sos- yal Bilgiler (8. sınıflarda T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük)
dersinde Sosyal Bilgiler kavram ve ilkelerini kullanarak eleĢ- tirel düĢünme becerilerinin
saptanmasına; Yabancı Dil (Ġn- gilizce) dersinde ise yabancı dilde farklı okuma
metinlerine dayanarak okuduğunu anlama sürecindeki becerilerin belir- lenmesine
odaklanmaktadır.
GDS‟de ağırlıklı olarak açık uçlu sorular olmak kaydıyla, farklı soru formatları
kullanılmaktadır.
GDS kâğıt-kalem formatında uygulanan bir sınavdır.
15
GDS Öğretmenlere ve Okullara Ne Sağlamaktadır?
Öğretmenlerin ortak sınav hazırlama aĢamasındaki yüklerini azaltmaktadır.
Öğretmenlere profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan ve kaliteli sorular içeren sınavlar
sağlamaktadır.
Öğretmenlere öğrenci yanıtlarının değerlendirilmesi sürecinde standart “Puanlama Cetveli” sağlamaktadır.
Öğretmenlerin elektronik ortamda yapacakları değerlendirme sayesinde sınav kâğıdı
okuma iĢ yükünün azalmasını sağla- maktadır.
Okullara, bağımsız bir kurum tarafından, öğrencilerin durum- larını belirlemede objektif,
geçerli ve güvenilir bir değerlen- dirme sağlamaktadır.
GDS Kapsamında Sağlanan Hizmetler
1. Sınav sorularının hazırlanması,
2. Sınav belgelerinin basımı,
3. Sınav belgelerinin okullara gönderimi,
4. UygulanmıĢ sınav
belgelerinin, öğrenci bilgileri
gizlenerek elektronik ortama
aktarılması,
5. Puanlama cetvellerinin okullarla paylaĢımı, gerekli durumlarda puanlama cetvelinin kullanımı hakkında bilgilendirme yapılması,
6. Öğretmenlerin yaptıkları puanlamalar sonrası öğrenci puanlarının ve sınav sonuçlarının elektronik olarak okullara ulaĢtırılması.
GDS Uygulama Süreci
1.GDS uygulamaları dönemde bir kez olmak üzere her eğitim öğretim yılında iki kez
gerçekleĢtirilir.
2. GDS, Cito Türkiye Bilim Kurulu denetiminde hazırlanarak
okulların kullanımına sunulur.
3. GDS‟ye katılan okullar bu sınavı Cito Türkiye‟nin belirledi- ği gün ve saatte
uygulamakla yükümlüdür. Sınavların
uy- gulanmasından sonra
sınav belgeleri okul
tarafından Cito Türkiye‟ye gönderilir.
4. Sınav belgeleri Cito Türkiye tarafından öğrenci adları gizlenerek elektronik ortama aktarılır.
5. Değerlendirme sürecinde açık uçlu soruların yanıtlarının da bulunduğu puanlamaya
iliĢkin “Puanlama Cetvelleri” Cito Türkiye tarafından elektronik ortamda okullara verilir.
Öğrenci yanıtlarının puanlanması bu cetvellere göre okullardaki öğ- retmenler tarafından
gerçekleĢtirilir.
6. Sınav
kâğıtları
değerlendirilirken
öğrenciye
ait
bilgi- ler gizli tutulur.
Değerlendirme puanlama cetvelleri sa- yesinde öğretmenler tarafından objektif olarak
yapılır.
7. Öğrenci puanları ve sınav sonuçları elektronik ortamda okullara iletilir.
16
TTNET KDU - HAZIR BULUNUġLUK
KDUNedir?
Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU), Sebit Eğitim ve Bilgi
Teknolojileri AŞ tarafından gerçekleştirilen, öğrencilerin bilgi ve beceri
düzeylerinin bilişsel süreçler göz önüne alınarak değerlendirilmesini
amaçlayan, ilköğretim 5,6, 7 ve 8. sınıflara yönelik, basılı bir
uygulamadır.
KDU'nunÖnemi
KDU'nun odak noktası, öğretim sürecinde öğrenci gelişimini takip
etmektir. Öğrenci gelişiminin takip edilmesi ise öğrencilerin kendilerini
daha iyi tanımalarını, sonraki yıllarda hangi alanlarda başarılı
olabileceklerini anlamalarını ya da istedikleri alanlarda daha başarılı
olabilmeleri için nasıl bir yön izlemeleri gerektiği hakkında bilgi
edinmelerini
sağlar.
KDU'da akademik gelişimleri takip edilirken öğrenciler, puanlamaya ve
sıralamaya tabi tutulmazlar. Bu uygulama ile bilgi ve becerilere hangi
bilişsel düzeyde sahip olduklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun
için, derslere ait yeterlik düzeyleri tanımlanmaktadır. Öğrenciler ve
öğretmenler, yeterlik düzeyleri ile ilgili daha bütünsel bir
değerlendirmeye sahip olacak, bu da öğrencilerin bilişsel alandaki
gelişimlerine
daha
fazla
katkı
sağlayacaktır.
KDU'yu yapılandıran bu bilgilerin oluşturulmasında, ölçme ve
değerlendirme alanının güçlü bir kuramı olan Madde Tepki Kuramı
temel alınmaktadır.
KDU Sonuçlarından Kimler Nasıl Faydalanır?
Kazanım Değerlendirme Uygulaması sonucunda,
Öğrenciler için;
• Sahip oldukları bilgi ve becerilerin bütününe bakılarak yeterlik
düzeyleri belirlenecek,
• Ders ve derslerin öğrenme alanlarındaki başarı düzeyleri ile öğrenci
profilleri oluşturulacak,
• Süreç içindeki gelişimleri, yeterlik düzeyi bazında izlenecektir.
(Gelişim raporunun verilebilmesi için öğrencinin en az iki uygulamaya
katılmış olması gerekmektedir.)
Öğretmenler için;
• Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilecek,
• Yeterlik düzeyi tanımları ve şube bazında öğrencilerin bu düzeylere
dağılımları verilecek,
• Şube bazında öğrencilerin başarı düzeyi dağılımları verilecek,
• Öğrenme alanları bazında öğrenci başarı düzeyleri belirlenecek,
• Öğrencilerin süreç içindeki gelişimleri, yeterlik düzeyi bazında
izlenecektir. (Gelişim raporunun verilebilmesi için öğrencinin en az iki
uygulamaya katılmış olması gerekmektedir.)
Yöneticiler için;
• Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilecek,
• Okul geneli başarı dağılımı oluşturulacak,
• Okul genelinde öğrencilerin yeterlik düzeyi dağılımları üretilecek,
• Okul genelinin süreç içindeki gelişimi, yeterlik düzeyi bazında
izlenecektir. (Gelişim raporunun verilebilmesi için öğrencinin en az iki
uygulamaya katılmış olması gerekmektedir.)
17
2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI VELĠ-ÖĞRETMEN GÖRÜġME SAATLERĠ
GÖREVĠ
Okul
Müdürü/Yabancı
Diller Bölüm
BaĢkanı
Ana Sınıfı
Öğretmeni
1A Sınıf
Öğretmeni
2A Sınıf
Öğretmeni
ÖĞRETMEN
PAZARTESĠ
SALI
ÇARġAMBA
PERġEMBE
CUMA
13:00
15:00
13:00
15:00
13:00
15:00
13:00
15:00
13:00
15:00
13:00
13:40
10:35
17:00
13:40
17:00
13:40
17:00
13:40
14:40
13:40
17:00
09:00
17:00
15:30
17:00
13:40
17:00
10:35
13:50
09:00
13:50
09:00
10:30
11:25
13:50
09:00
15:30
____
10:45
11:25
14:30
17:00
13:40
15:20
13:40
17:00
09:00
10:35
16:10
17:00
14:30
17:00
10:35
17:00
10:35
17:00
09:40
13:50
09:00
15:30
09:00
10:30
09:00
09:55
13:40
16:20
____
11:00
13:40
13:40
17:00
14:30
17:00
13:40
17:00
13:50
14:30
14:30
17:00
13:40
17:00
13:40
17:00
15:20
17:00
13:40
17:00
13:40
17:00
13:00
17:00
14:30
17:00
09:00
13:50
11:25
13:50
10:35
13:00
09:00
13:50
12:00
13:00
____
10:35
14:00
10:40
17:00
15:30
17:00
Mete ÇELEBĠOĞLU
Almanca
Sibel ERGÜN
Duygu ġANLI
ÖNDER
Almanca
Din Kültürü
Tuğçe METĠN
RaĢit SÖNMEZ
13.50
14.30
13:40
17:00
14:30
17:00
13:40
17:00
10:35
13:00
15:30
17:00
13:00
17:00
15:30
17:00
13:00
13:50
09:00
10:45
11:25
13:50
09:00
13:00
09:00
13:00
09:00
13:00
____
Din Kültürü
Mehmet GÜLER
____
____
____
____
13:00
17:00
13:00
13:50
15:20
16:20
14:30
15:30
14:30
15:30
13:00
15:30
13:00
15:30
15:20
16:20
10:35
13:00
09:00
14:30
09:00
13:00
09:00
13:40
13:00
14:40
12:15
13:40
11:35
12:15
10:30
11:40
____
____
____
3A Sınıf
Öğretmeni
4A Sınıf
Öğretmeni
Sevgi ALTINTAġ
Sevim ÖCAL
Hacer KANUĞ
Ayten IġILDAĞ
Sevgün ġAHĠN
Türkçe
GülĢah ÇETĠNKAYA
Matematik
Sevilay EGELĠ
Fen ve Teknoloji Suat ALTAY
Sosyal
Bilgiler/Satranç Nazlı AKSAMAZ
Ġngilizce
GülĢah ALEMDAR
Nermin
DEĞĠRMENCĠ
Ġngilizce
Ġngilizce
Görsel Sanatlar
Teknoloji ve
Tasarım
Necla BAĞ
Müzik
Burçak BAġTÜRK
Beden Eğitimi
Mevlüt ÇIRPAN
Halk Dansları
Melek KARA
―GERÇEK BAġARI, BAġARISIZ OLMA KORKUSUNU
YENEBĠLMEKTĠR. KORKUNUN ASIL KAYNAĞI ĠSE
BĠLGĠSĠZLĠKTĠR.‖
----15:20
17:00
09:00
10:45
09:00
10:35
09:00
13:00
12:15
13:50
13:40
15:30
13:00
17:00
09:00
13:00
09:00
13:40
18
ÖĞRETMENLER TAM GÜN NÖBET ÇĠZELGESĠ
GÜNLER
PAZARTESĠ
ZEMĠN VE
BODRUM KAT
KAPALI ALAN
BAHÇE
1.ALAN
BAHÇE
2.ALAN
SALI
ÇARġAMBA
ZEMĠN VE
BODRUM KAT
KAPALI ALAN
BAHÇE
1.ALAN
BAHÇE
2.ALAN
ZEMĠN VE
BODRUM KAT
KAPALI ALAN
BAHÇE
1.ALAN
BAHÇE
2.ALAN
ZEMĠN VE
BODRUM KAT
KAPALI ALAN
PERġEMBE
BAHÇE
1.ALAN
BAHÇE
2.ALAN
ZEMĠN VE
BODRUM KAT
KAPALI ALAN
CUMA
BAHÇE
1.ALAN
BAHÇE
2.ALAN
NÖBET YERĠ VE ÖĞRETMENĠN ADI
SEVGÜN ġAHĠN
1.KAT
BURÇAK BAġTÜRK
TUĞÇE METĠN
DUYGU ġANLI
ÖNDER
MEVLÜT ÇIRPAN
2.KAT
VE
3.KAT
SĠBEL ERGÜN
1.KAT
DUYGU ġANLI
ÖNDER
NERMĠN
DEĞĠRMENCĠ
MEVLÜT ÇIRPAN
2.KAT
VE
3.KAT
SUAT ALTAY
1.KAT
NERMĠN
DEĞĠRMENCĠ
2.KAT
VE
3.KAT
AYTEN IġILDAĞ
1.KAT
GÜLġAH ALEMDAR
2.KAT
VE
3.KAT
NERMĠN
DEĞĠRMENCĠ
1.KAT
SĠBEL ERGÜN
2.KAT
VE
3.KAT
BURÇAK BAġTÜRK
TUĞÇE METĠN
GÜLġAH ALEMDAR
SEVĠM ÖCAL
SEVĠLAY EGELĠ
GÜLġAH ALEMDAR
MEVLÜT ÇIRPAN
SEVĠLAY EGELĠ
GÜLġAH
ÇETĠNKAYA
SĠBEL ERGÜN
DUYGU ġANLI
ÖNDER
SEVGÜN ġAHĠN
AYTEN IġILDAĞ
GÜLġAH
ÇETĠNKAYA
HACER KANUĞ
19
VELĠ TOPLANTI TARĠH VE SAATLERĠ
SINIFLAR
TÜM SINIFLAR
(Anasınıfı-1-8)
SINIFLAR
TÜM SINIFLAR
(Anasınıfı-1-8)
1.DÖNEM VELĠ TOPLANTILARI
TARĠH
30.10.2013
04.12.2013
03.01.2014
2.DÖNEM VELĠ TOPLANTILARI
TARĠH
19.03.2014
16.04.2014
21.05.2014
SAAT
17:15
17:15
17:15
SAAT
17:15
17:15
17:15
OKUL VELĠ Ġġ
BĠRLĠĞĠ
 Öğrencinin okula devamının sağlanmaması, öğrencinin okula
gelmemesi halinde özrünün okul idaresine bildirilmesi.
 Rahatsızlık gibi önemli bir nedenle öğrencinin okula gelmemesi
halinde alınacak raporun (Resmi ya da Özel kurumdan)okul
idaresine teslim edilmesi.
 Öğrencinin okula geç kalmaması için her türlü tedbirin alınması.
 Adres veya telefon değiĢikliğinin olması halinde okul idaresine
bildirilmesi.
 Okuldan, öğrenci ile gönderilen yazıların ve duyuruların okunarak
gereğinin yapılması.
 Öğrencinin okula gerekli ders araç ve gereçlerini getirmesi,gerekli
olmayan cep telefonu ,makyaj malzemesi,walkman vb. gibi
eĢyalarının getirmemesinin sağlanması.
 Çok önemli nedenler dıĢında öğrenciye izin istenmemesi.
 Öğrencinin okulun belirlediği kıyafetle okula gelmesinin sağlanması,
 Öğrencinin, okulun ve arkadaĢlarının eĢyalarına zarar vermesi
halinde zararın karĢılanması.
 Öğrencinin özel sorunları ve özel durumları varsa okul idaresine ve
rehber öğretmene bildirilmesi.
 Öğrencinin evde uygun bir ortamda,çalıĢma planına uygun
çalıĢmasının sağlanması.
 Öğrencilerimizin; sizlerin sevgisine her zaman ihtiyaçları olduğunun
unutulmaması…
SAYGILARIMIZLA
20
SOSYAL ETKĠNLĠKLER YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI
SINIF GÜNLERĠ VE MEZUNĠYET TÖRENĠ
GÖREVLĠ
ÖĞRETMENLER
TARĠH
Anasınıfı Yıl Sonu Programı
Görevli Sınıf ve BranĢ
Öğretmenleri
15.04.2014
1-A Sınıfı Okuma Bayramı
Görevli Sınıf ve BranĢ
Öğretmenleri
17.04.2014
2-A Sınıf Günü
Görevli Sınıf ve BranĢ
Öğretmenleri
25.04.2014
3-A Sınıf Günü
Görevli Sınıf ve BranĢ
Öğretmenleri
29.04.2014
4-A Sınıf Günü
Görevli Sınıf ve BranĢ
Öğretmenleri
02.05.2014
Ortaokul Yabancı Diller Günü
Görevli Sınıf ve BranĢ
Öğretmenleri
07.05.2014
Ortaokul Türkçe Dil Günü
Görevli Sınıf ve BranĢ
Öğretmenleri
13.05.2014
YAPILACAK ETKĠNLĠKLER
15.Geleneksel Mezuniyet Töreni ve
Sevgi Dostluk Kokteyli
Tüm Öğretmenler
08.06.2014
ÖĞRENCĠ KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ
KÜLTÜR EDEBĠYAT VE YAYIN KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ
AKTĠVĠTE
TARĠH
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu Ġlkokul ġiir ,
Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması
10 Kasım Atatürk‟ü Anma Konulu Ġlkokul ġiir , Ortaokul
ġiir ve Kompozisyon YarıĢması
24 Kasım Öğretmenler Günü konulu Ġlkokul ġiir ,
Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması
Atatürk‟ün Antalya‟ya GeliĢi Konulu ġiir YarıĢması
Kulüp Etkinlik: Kelimeni Bul YarıĢması
18 Mart Çanakkale Zaferi ve ġehitler Günü ve Ġstiklal
MarĢımızın Kabulü konuları Ġlkokul ġiir , Ortaokul ġiir ve
Kompozisyon YarıĢması
Kulüp Etkinlik: Tiyatro YarıĢması
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu
Ġlkokul ġiir , Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması
19 Mayıs Atatürk‟ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Ġlkokul ġiir , Ortaokul ġiir ve Kompozisyon YarıĢması
07-14 Ekim 2013
SAAT
28 Ekim-4 Kasım
2013
11-15 Kasım 2013
24-28 ġubat 2014
15.01.2014
03-07 Mart 2014
27 Mart 2014
14-18 Nisan 2014
13:00-13:50
13:00-13:50
12-16 Mayıs 2014
21
AKTĠVĠTE
EKOLOJĠ VE DOĞA KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ
TARĠH
SAAT
Eko Okul ġenliği
Dünya Pi Günü Kutlaması
21.01.2014
11.03.2014
13:00-13:50
13.00-13:50
ĠNGĠLĠZCE KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ
TARĠH
SAAT
AKTĠVĠTE
Jeopardy ( Büyük Risk / Bilgi YarıĢması)
Drama
28.11.2013
15.04.2014
13:00-13:50
13:00-13:50
ALMANCA KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ
TARĠH
SAAT
AKTĠVĠTE
Tekerleme YarıĢması
Drama
18.12.2013
03.04. 2014
13:00-13:50
13:00-13:50
SATRANÇ KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ
TARĠH
SAAT
AKTĠVĠTE
1.Satranç Turnuvası
2.Satranç Turnuvası
10.12.2013
03.06.2014
13:00-13:50
13:00-13:50
SPOR KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ
AKTĠVĠTE
TARĠH
SAAT
29 Ekim Cumhuriyet Kupası Basketbol AteĢi
Turnuvası
24 Kasım Canım Öğretmenim Masa Tenisi
Turnuvası
Öğretmenler YarıĢıyor Etkinliği
21-25.10.2013
13:00-13:50
18-20.11.2013
13:00-13:50
21.11.2013
13:00-13.50
23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Futbol
Turnuvası
19 Mayıs Gençlik Haftası Plaj Voleybolu Turnuvası
14-18.04.2014
13:00-13:50
12-16.05.2014
13:00-13:50
MÜZĠK VE DANS KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ
AKTĠVĠTE
TARĠH
SAAT
Oyun, Dans ve Müzik
Karaoke Gösterisi
27.12.2013
07.05 2014
13:00-13:50
13:00-13:50
22
GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ ETKĠNLĠKLERĠ
AKTĠVĠTE
TARĠH
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu Resim
YarıĢması
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı AVM Resim Sergisi
10 Kasım Atatürk‟ü Anma konulu Resim YarıĢması
07-14 Ekim 2013
10 Kasım Atatürk‟ü Anma AVM Resim Sergisi
Ekim ayı 2013
28 Ekim-4 Kasım
2013
Kasım ayı 2014
SAAT
11:00-11:30
11:00-11:30
24 Kasım Öğretmenler Günü konulu Resim
YarıĢması
24 Kasım Öğretmenler Günü AVM Resim Sergisi
11-15 Kasım 2013
Kasım ayı 2013
11:00-11:30
Kulüp Etkinlik: “Hayal Et” isimli resim Ģenliği
8 Ocak 2014
13:00-13:50
Atatürk‟ün Antalya‟ya GeliĢi Konulu Resim
YarıĢması
12 Mart Ġstiklal MarĢı‟nın Kabulü ve M.Akif
Ersoy‟u Anma Günü konulu resim yarıĢması
18 Mart Çanakkale Zaferi ve ġehitler Günü ve
Ġstiklal MarĢımızın Kabulü konuları Resim
YarıĢması
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
konulu Resim YarıĢması
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
AVM Resim Sergisi
Kulüp Etkinlik: “Gülümseyen Eller” isimli Resim
ġenliği
19 Mayıs Atatürk‟ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
konulu Resim YarıĢması
24-28 ġubat 2014
Mart ayı 2014
03-07 Mart 2014
14-18 Nisan 2014
Nisan ayı 2014
11:00-11:30
21 Mayıs 2014
13:00-13:50
Mayıs ayı 2014
11:00-11:30
23
BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR TOPLUM HĠZMETĠ ÇALIġMALARI
GÖREVLĠ KULÜP DANIġMAN ÖĞRETMEN LĠSTESĠ
BELĠRLĠ GÜN VE
HAFTALAR
Ġlköğretim Haftası
19-23 Eylül 2012
Gaziler Günü
19 Eylül 2012
Yangından Korunma Haftası
(Ġtfaiyecilik Haftası)
Türk Dil Bayramı
25 Eylül-1 Ekim2012
26 Eylül 2012
Hayvanları Koruma Günü
04 Ekim 2012
Ahilik KültürHaftası
8-12 Ekim2012
BirleĢmiĢ Millletler Haftası
24 Ekim 2012
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim 2012
Kızılay Haftası
Lösemili Çocuklar Haftası
Organ BağıĢ ve Nakli Haftası
29 Ekim-4Kasım
2012
2-8 Kasım 2012
3-9 Kasım 2012
Atatürk‟ü Anma Günü
10 Kasım 2012
Atatürk Haftası
10-16 Kasım
Afet Eğitimi Hazırlık Günü
12 Kasım 2012
Dünya Felsefe Günü
20 Kasım - 2012
Öğretmenler Günü
24 Kasım 2012
Dünya AIDS Günü
1 Aralık 2012
Ġnsan Hakları ve Demokrasi
Haftası
Tutum ve Yatırım, ve Türk
Malları Haftası
Enerji Tasarrufu Haftası
10Aralık gününü
içine alan hafta
12 – 18 Aralık 2012
Sivil Savunma Günü
28 ġubat 2013
TARĠHLERĠ
09-13Ocak 2013
SORUMLU ÖĞRETMENLER
Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman
Öğretmenleri)
Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt
Çırpan, Ayten IĢıldağ
Satranç Kulübü DanıĢman Öğretmeni Nazlı
Aksamaz
Kültür Edebiyat ve Yayın Kulübü DanıĢman
Öğretmenleri GülĢah Çetinkaya, Hacer Kanuğ
Müzik ve Dans Kulübü DanıĢman Öğretmenleri
Özgür Kara
Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt
Çırpan, Ayten IĢıldağ
Ġngilizce Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Sibel
Ergün, Nermin DEĞĠRMENCĠ, GülĢah
ALEMDAR
Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman
Öğretmenleri)
Almanca Kulübü DanıĢman Öğretmenleri
Duygu ġanlı, Tuğçe Metin
Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman Öğretmeni
Ekoloji ve DoğaKulübü DanıĢman
Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün
ġahin
Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman
Öğretmenleri)
Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman
Öğretmenleri)
Ekoloji veDoğa Kulübü DanıĢman
Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün
ġahin
Satranç Kulübü DanıĢman Öğretmeni Nazlı
Aksamaz
Tören Komitesi (Tüm KulüpDanıĢman
Öğretmenleri)
Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman Öğretmeni
Satranç Kulübü DanıĢman Öğretmeni Nazlı
Aksamaz
Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt
Çırpan, Ayten IĢıldağ
Ekoloji ve Doğa Kulubü Danışman
Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün
ġahin
Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Mevlüt
24
Çırpan, Ayten IĢıldağ
Vergi Haftası
ġubat ayı son haftası
GiriĢimcilik Haftası
Mart ayının ilk
haftası
YeĢilay Haftası
05-09 Mart 2013
Atatürk‟ün Antalya‟ya GeliĢ
06 Mart 2013
Tüketiciyi Koruma Haftası
Dünya Kadınlar Günü
15 – 21 Mart 2013
08 Mart 2013
Bilim ve Teknoloji Haftası
08-14 Mart2013
Ġstiklal MarĢının Kabulü ve M.
AKĠF ERSOY‟u Anma Günü
12 . Mart 2013
BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR
Kültür Edebiyat ve Yayın Kulübü DanıĢman
Öğretmenleri GülĢah Çetinkaya, Hacer Kanuğ
Ġngilizce Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Sibel
Ergün, Nermin DEĞĠRMENCĠ, GülĢah
ALEMDAR
Almanca Kulübü DanıĢman Öğretmenleri
Duygu ġanlı, Tuğçe Metin
Tören Komitesi (Tüm Kulüp DanıĢman
Öğretmenleri)
Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman Öğretmeni
Ġngilizce Kulübü DanıĢman Öğretmenleri Sibel
Ergün, Nermin DEĞĠRMENCĠ, GülĢah
ALEMDAR
Ekoloji ve Doğa Kulübü DanıĢman
Öğretmenleri Suat Altay, Sevilay Egeli,Sevgün
ġahin
Tören Komitesi (Tüm KulüpDanıĢman
Öğretmenleri)
TARĠHLERĠ
Çanakkale Zaferi ve ġehitler Günü
18-Mart 2013
YaĢlılar Haftası
18-24 Mart 2013
Türk Dünyası ve Toplulukları
Haftası
Orman Haftası
21Mart gününü içine alan
hafta
21 – 26 Mart 2013
Dünya Tiyatrolar Günü
27-Mart 2013
Kütüphaneler Haftası
Mart Ayının Son
Pazartesi Günü
Turizm Haftası
15 – 22 Nisan 2013
23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve
Çocuk Bayramı
Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler
Haftası
23 Nisan 2013
BiliĢim Haftası
23 Nisan gününü içine
alan hafta
Mayıs ayının ilk haftası
Trafik ve Ġlkyardım Haftası
03 – 07 Mayıs 2013
Vakıflar Haftası
Mayıs ayının ikinci haftası
SORUMLU
ÖĞRETMENLER
Tören Komitesi (Tüm
KulüpDanıĢman Öğretmenleri)
Spor Kulübü DanıĢman Öğretmenleri
Mevlüt Çırpan, Ayten IĢıldağ
Müzik ve Dans Kulübü DanıĢman
Öğretmenleri Özgür Kara
Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman
Öğretmeni
Kültür Edebiyat ve Yayın Kulübü
DanıĢman Öğretmenleri GülĢah
Çetinkaya, Hacer Kanuğ
Ġngilizce Kulübü DanıĢman
Öğretmenleri Sibel Ergün, Nermin
DEĞĠRMENCĠ, GülĢah ALEMDAR
Almanca Kulübü DanıĢman
Öğretmenleri Duygu ġanlı, Tuğçe
Metin
Tören Komitesi (Tüm
KulüpDanıĢman Öğretmenleri)
Kültür Edebiyat ve Yayın Kulübü
DanıĢman Öğretmenleri GülĢah
Çetinkaya, Hacer Kanuğ
Almanca Kulübü DanıĢman
Öğretmenleri Duygu ġanlı, Tuğçe
Metin
Müzik ve Dans Kulübü DanıĢman
Öğretmenleri Özgür Kara
Satranç Kulübü DanıĢman
25
Engelliler Haftası
10-16 Mayıs 2013
Müzeler Haftası
18–24 Mayıs 2013
19 Mayıs Atatürk‟ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı
Etik Günü
19 Mayıs 2013
Çevre Koruma Haftası
Haziran ayının ikinci
haftası
25- Mayıs 2013
Öğretmeni Nazlı Aksamaz
Görsel Sanatlar Kulübü DanıĢman
Öğretmeni
Satranç Kulübü DanıĢman
Öğretmeni Nazlı Aksamaz
Tören Komitesi (Tüm
KulüpDanıĢman Öğretmenleri)
Müzik ve Dans Kulübü DanıĢman
Öğretmenleri Özgür Kara
Ekoloji ve Doğa Kulübü
DanıĢman Öğretmenleri Suat
Altay, Sevilay Egeli,Sevgün ġahin
* Dostlar, beklemekle kazanılmazlar. Sevgisini ve ilgisini onlara
göstererek elde edilirler.
26
ANASINIFI BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR TOPLUM HĠZMETLERĠ
AY
EYLÜL
TOPLUM HĠZMETĠ
Türk Bayrakları ile Ayfer
Gök Anaokulu ziyareti
yapılması.
Evde beslenen bir hayvanın
incelenmesi
EKĠM
KASIM
ARALIK
Köy Okulu Ziyareti
AMAÇLAR
Farklı okuldaki
öğrenciler ile
Ġlköğretim Haftasını
kutlama ve okul
heyecanını paylaĢma
Çocuk ve hayvan
sevgisini geliĢtirmek
Olumsuz Ģartlarda
eğitim gören
öğrencileri tanıma ve
onlarla birlikte etkinlik
yapılması.
BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR
ĠLKÖĞRETĠM HAFTASI
18.09.2013
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ
04.10.2013
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ
07.10.2013
Yaka kartları
hazırlanarak,resmi
kurumlara öğrencilerimiz
tarafından dağıtılması.
Cumhuriyet
Bayramı‟nı coĢkuyla
kutlamak
Okulumuz da yapılacak
olan kan bağıĢı etkinliğine
öğrenci velilerimizin
katılımının sağlanması.
Kan bağıĢının
öneminin
kazandırılması.
Atatürk' ün Hayatını
Dünden Bugüne Anlatan
Takvim ÇalıĢması
Yapılması.
Ulu Önder
ATATÜRK‟Ü
SAYGIYLA ANMA.
ATATÜRK HAFTASI
12.11.2013
Emekli Anaokulu
Öğretmeni Ziyareti
Yapılması.
Her daim emek veren
öğretmenlerin bu özel
gününün öneminin
vurgulanması.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
22.11.2013
CUMHURĠYET BAYRAMI
25.10.2013
KIZILAY HAFTASI
04.11.2013
Ġı Yüksek Seçim Seçim
Kurulunun Ziyaret
Edilmesi.
Ülkemizde Yapılan
Demokratik Seçim
Ġlkelerinin Öğretilmesi.
ĠNSAN HAKLARI VE DEMOKRASĠ HAFTASI
09.12.2013
Migros AVM de Yapılacak
Yeni Yıl ġenliklerine
Katılım Yapılması.
Bölgemizde yapılan
yeni yıl etkinliklerinin
yerinde
gözlemlenmesi.
YENĠ YIL
02.01.2014
Konyaaltı Elektrik Dağıtım
Müdürlüğünün Ziyareti.
Elektrik Üretim
Kaynaklarının Yerinde
Öğrenilmesi.
ENERJĠ TASARRUFU HAFTASI
10.01.2014
NaĢhira Park Orman
Alanının Veliler Ġle Ziyaret
Edilmesi.
Okulumuza en yakın
orman alanlarının
ziyareti ve öneminin
kavratılması.
OCAK
MART
ORMAN HAFTASI
25.03.2014
27
Kepez bld. Tityatro haftası
etkinliklerine Katılım
Yapılması.
Tiyatro ve sanata olan
ilginin önemin
kazandırılması.
Ġlimiz Merkez Tekelioğlu
Kütüphanesini Ziyaret.
Kitap ve
Kütüphanelerin
Öneminin
kazandırılması.
Antalya Sahaflar Ġçinin
Ziyaret Edilmesi.
Kitap okuma
alıĢkanlığının
geliĢtirilmesi.
DÜNYA TĠYATROLAR GÜNÜ
27.03.2014
KÜTÜPHANE HAFTASI
31.03.2014
DÜNYA KĠTAP GÜNÜ
25.04.2014
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
Ġlimizde yapılacak olan 23
Nisan Etkinliklerini yerinde
ve gününde izlenmesi.
Ulusal Egemenlik
Bilincinin Öğrencilere
Yerinde ve Görsel
olarak YaĢatılması.
ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK
BAYRAMI
23.04.2014
Kepez Trafik Eğitim
Parkına Ziyaret,Kaldırımlar
Ziyan Olmasın projesi
Uygulamalı Trafik
Eğitimi Bilincinin
GeliĢtirilmesine
Yardımcı Olunması.
TRAFĠK VE ĠLK YARDIM HAFTASI
02.05.2014
Her öğrencinin annesine
özel olarak kart ve özel
sözler hazırlaması ve hediye
edilmesi.
Anne sevgisi ve saygı
duymanın öneminin
kazandırılması.
ANNELER GÜNÜ
12.05.2014
Doktor Günseli Bülent
Akınsal Engelliler Okulunu
Hediyelerle Ziyaret
YaĢantımızda bizimle
birlikte bulunan engelli
öğrencilerimiz ile
iletiĢim kurma.
ENGELLĠLER HAFTASI
14.05.2014
Suna Ġnan Kıraç Müzesini
Ziyaret
GeçmiĢ YaĢantılardan
Kültürel Miraslara
Sahip Çıkılmasının
Önemini Vurgulamak.
MÜZELER HAFTASI
21.05.2014
TEMA Vakfı‟nın Ziyaret
Edilmesi.
Çevre Koruma ve
Temizliğinin Öneminin
Kazandırılması.
ÇEVRE KORUMA HAFTASI
09.06.2014
28
ANASINIFI EKO OKUL TOPLUM HĠZMETLERĠ
TOPLUM HİZMETİ
Dünyayı temizlemek elimizde
değil ama okulumuzu
temizlemek ve
çevremizi temiz
tutmak elimizde…
Anasınıfı öğrencilerimizden ÇEVRE balosu
kostüm yarıĢmasına çevre temalı kostümleriyle
katılımının sağlanması
GÜNLERE GÖRE ATIKLAR
(ÜLKEMİZ VE DÜNYA İÇİN GERİ
DÖNÜŞÜM
ORMAN GEZİSİ
AMAÇLAR
Okul öncesi çağındaki çocukLarı;
temel kişisel hijyen ilkeleri,
sağlayacağı yararlar, koruyacağı
hastalıklar ile doğru el yıkama ve
tuvalet temizliğinin sağlık açısından
önemi konularında bilgilendirerek,
doğru temizlik alışkanlıkları
kazanmalarını sağlamak çevre bilinci
verilmesini ve tasarruf etmeyi
sağlamak.
Temiz çevre bilincini geliştirmek
Okulumuz kapsamında eko-okul projesini
çocuklarımızla birlikte yapmak. Ay sonunda
ödül kazandıracak ve sorumluluk duygusu
pekiĢtirilecektir.
Ormanların genel özellikleri ile ilgili bilgi
toplanması
ve panoda sergilenmesi
(ağaç türleri,canlı çeĢitliliği,yurdumuz ormanları )
TOPLUM
HİZMETİ YERİ
KONYAALTI
SAHİLİ
(11.12.2013)
ANTALYA ÇEVRE
KORUMA
MÜDÜRLÜĞÜ
(03.01.2014)
ANTALYA
DEVLET SU
ĠġLERĠ
19.03.2014)
NASHIRA PARK
14.05.2014
29
ÖĞRENCĠ KULÜPLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
AY
HAFTA
KÜLTÜR EDEBĠYAT VE YAYIN
KULÜBÜ
YILLIK ÇALIġMA PLANI
KULUP DERS KAZANIM
Kültür Edebiyat Kulübü Ders ĠĢleyiĢ yapısının
Anlatılması
EYLÜL
KUTLAMA KATILIM
Tüm okul çapında lköğretim haftası kutlama
programı hazırlanması ve sunulması
3
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġlköğretim kutlama haftası kapsamında Cam
pramitte bulunan Kitap Fuarına gezi
düzenlenmesi
TOPLUM HĠZMETĠ
Türk Dil Kurumuna Dilekçe yazımı
KULÜP ETKĠNLĠK
„‟Cumhuriyet ve Atatürk‟‟ konulu
yarıĢmasının düzenlenmesi
AMAÇLAR
Kültür Edebiyat
Kulübünün Amaçlarının
Öğretilmesi
Ġlköğretimin hayatı
temeli olduğu gerçeğinin
öğrencilere
benimsetilerek,
öğrencilerde eğitim ve
öğretim ile ilgili istendik
davranıĢ ve kimlik
geliĢtirmek
Ģiir
Öğrencilerin Atatürk
ve Cumhuriyet ile ilgili
düĢüncelerini
belirtmelerini ve ulusal
kimlik geliĢtirmelerini
sağlamak
1
EKO OKUL
Çevre ve ġehircilik Bakanlığına “Temiz Çevre
için Ne yapmalıyız?” konu baĢlıklı
mektupların gönderilmesi
EKĠM
Ġlköğretim Haftası Okul
Kutlama Programının
sunulması
Türk Dil Bayramı
Haftası
26 Eylül
Güzel Türkçemizin
kaybolmaması amacı ile
dilimize sahip çıkmak
KULÜP DERS KAZANIM
Kulüp BaĢkan ve üyelerinin seçimi
Sosyal etkinlikler kulüpleri ve kulüplerin
iĢleyiĢi hakkında bilgilerin sunulması.
4
BELĠRLĠ GÜN VE
HAFTALAR
KULÜP DERS KAZANIM
Cumhuriyet‟in ilanının araĢtırılması ve panoya
bilgilerin asılması
TOPLUM HĠZMETĠ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Kulüp öğrencilerinin Konyaaltı çevresine
okulumuzun ismini taĢıyan kurdeleler
eĢliğinde küçük boyda Türk bayrağımızı
dağıtmaları
KUTLAMA KATILIM
Kutlama programında kulüp öğrencileri
tarafından “Cumhuriyet” konulu Ģiirlerinin ve
oratoryolarının sunumu
Türk milleti için en iyi
yönetim biçiminin
“Cumhuriyet” olduğunu
ve Atatürk‟ün
“Cumhuriyet”e büyük
önem verdiğini
kavratmak.
Türk milleti için en iyi
yönetim biçiminin
“Cumhuriyet” olduğunu
ve Atatürk‟ün
“Cumhuriyet”e büyük
önem verdiğini
kavratmak.
29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
Okul Kutlama
Programı ve Hafta
Etkinlikleri
Hazırlıklarının
yapılması
29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
Okul Kutlama
Programının sunumu ve
Hafta Etkinliklerinin
düzenlenmesi
30
KULÜP DERS KAZANIM
10 Kasım Atatürk‟ü anmanın öneminin
anlatılarak,Ulu Önderimizin öneminin
vurgulanması
1
KULÜP ETKĠNLĠK
10 Kasım Atatürk‟ü Anma Haftası dahilinde
“Atatürk ile ilgili Ģiir ve mektup yarıĢmasının
düzenlenmesi.
TOPLUM HĠZMETĠ
Atatürk‟ün fotoğraflarından oluĢan bir takvim
hazırlanması ve çevre esnaflarına dağıtılması
KASIM
ANMA TÖRENĠ KATILIM
Öğrencilerimiz Anma gününe özel Ģiir ve
oratoryolarını sergileyecekler
KULÜP ETKĠNLĠK
Öğretmenler Günü konulu Ģiir
kompozisyon yarıĢması düzenlenmesi
Öğrencilerin Atatürk‟ü,
ilke ve inkilaplarını ve
düĢünce sistemi
Kemalizmi tanımalarını
sağlamak ve kolektif
çalıĢma alıĢkanlığı
edinmelerini sağlamak.
Atatürk‟ün Türkiye
Cumhuriyeti‟nin
kuruluĢundaki ve
geliĢmesindeki önemini
ve Atatürk‟ün fikirlerini
kavratmak
.
ve
KULÜP DERS KAZANIM
Öğretmenler günü ve BaĢöğretmenimiz ile
ilgili
kavramların
benimsetilmesi.Bu
haftayla ilgili yapılacak çalıĢmalar.
Öğretmenlik mesleğinin
saygınlığını ve önemini
belirtmek, öğretmenöğrenci iliĢkisinin
geliĢtirlmesini sağlamak
ve öğrencilerin kolektif
çalıĢma alıĢkanlığını
edinmelerini sağlamak
3
Öğretmenlere olan sevgi
ve saygıyı arttırma.
TOPLUM HĠZMETĠ
Akdeniz üniversitesi Fen edebiyat fakültesine
gezi
3
ARALIK
1.
3.
KULÜP DERS KAZANIM
Öğretmenler günü ile ilgili panoda serginin
yapılması
TOPLUM HĠZMETĠ
ġehit öğretmen yakınlarını, kulüp öğrencileri
eĢliğinde ziyaret edilmesi
KUTLAMA KATILIM
Öğrencilerimiz Öğretmenler gününe özel Ģiir
ve oratoryolarını sergileyecekler
KULÜP DERS KAZANIM
Yaratıcı yazma çalıĢmaları yapılması ve
“Öğrenci ġiirleri” konulu duvar gazetesinin
hazırlanması.
EKO OKUL
"Geri dönüĢüm için günlük hayatımızda ne
gibi çalıĢmalar yapmaktayız?" adlı anket veya
ropörtajı halk içinde yapılması.
KULÜP DERS KAZANIM
„‟Yeni Yıl
düzenlenmesi
„‟kutlama
duvar
panosu
10 Kasım Atatürk‟ü
Anma Günü Okul
Anma Töreni ve Hafta
Etkinlikleri
Hazırlıklarının
Yapılması
Atatürk Haftası
(10-16 Kasım)
Atatürk‟ü Anma Okul
Töreninin sunumu ve
Atatürk Haftası
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
24 Kasım Öğretmenler
Günü Haftası Okul
Kutlama Programının
ve Hafta Etkinliklerinin
hazırlanması
Halk kültürü hakkında
bilgi alınması
Öğretmenlik mesleğinin
önemini kavratmak ve
öğretmelere karĢı,
saygıyı ve sevgiyi
arttırmak.
24 Kasım
Öğretmenler Günü
Okul Kutlama
Programının Sunumu
ve Hafta Etkinliklerinin
düzenlenmesi
ġiir okuma, yazma ve
hoĢlandığı Ģiirleri
ezberleme alıĢkanlığı
kazandırmak. Ġnsan
iliĢkilerinde sevginin ve
paylaĢımın kavratılması
Yaratıcı düĢünceyi
geliĢtirme ve
31
OCAK
1.
3.
KULÜP DERS KAZANIM
Toplumda Türkçe‟yi doğru, güzel ve etkili
kullanma bilincini geliĢtirme amaçlı projeler
üretmek
TOPLUM HĠZMETĠ.
Antalya TRT Ģubesine gezi
KULÜP DERS KAZANIM
„‟Dilimizdeki
YanlıĢlar‟‟konulu
duvar
gazetesi düzenlenmesi
ve Okul dergimizin oluĢturulması çalıĢmaları
Öğrencilere
,kavrama,düĢünme ve
yorumlama becerisi
kazandırmak .
Yayın tekniklerinin
öğrenilmesi
Dilimizde kullanılan
yanlıĢları göstererek
dilimizin doğru
kullanılmasını sağlamak.
KULÜP DERS KAZANIM
ÇeĢitli yörelere ait Türkülerin incelenmesi
Öğrencileri kendi
kültürleri hakkında
bilgilendirmek
ġUBAT
KULÜP ETKĠNLĠK
Atatürk‟ün Antalya‟ya geliĢi konulu Ģiir
yarıĢması düzenlenmesi
KUTLAMA KATILIM
Diğer kulüp danıĢman öğretmenle
ri ile bir araya gelerek Atatürk‟ün Antalya‟ya
GeliĢi, 12 Mart Ġstiklal MarĢı‟nın Kabulü ve
18 Mart Çanakkale ġehitlerini Anma Okul
Programlarının hazırlanılması ve hafta ile ilgili
etkinlik ve Toplum Hizmeti projesi yapılması
3
6 Mart Atatürk‟ün
Antalya‟ya GeliĢi
Ulusal değerleri
benimsetmek ve milli
benlik geliĢtirmek
12 Mart Ġstiklal
MarĢı‟nın Kabulü ve
M.Akif Ersoy‟u Anma
Günü
18 Mart Çanakkale
Zaferini Kutlama
ġehitleri Anma Günü
Okul Programlarının ve
Hafta Etkinliklerinin
hazırlanması
TOPLUMSAL HĠZMETĠ:
Atatürk‟ün Antalya‟ya geliĢini sergileyen
fotoğraflarının çerçeveleterek bir kamu
kuruluĢuna hediye edilmesi
Vergi Haftası
KULÜP ETKĠNLĠK
Ġstiklal MarĢı‟nın Kabulü ve Mehmet Akif
Ersoy‟u Anma, 18 Mart Çanakkale ġehitleri
konulu Ģiir yarıĢmaların düzenlenmesi
MART
TOPLUM HĠZMETĠ:
Vergi Haftası kapsamında MuratpaĢa Vergi
Dairesine gezi düzenlenmesi
EKO OKUL
Kulüp öğrencilerinin oturdukları apartmanlara
çevre ile ilgili sloglanların asılması
1
TOPLUM HĠZMETĠ
Kültür,Edebiyat-Yayın Kulübü&Satranç
Kulübü öğrencileri ile birlikte 6 Mart
Atatürk'ün Antalya'ya geliĢi münasebetiyle
Atatürk‟ün KurtuluĢ SavaĢıyla ilgili
dökümanlarını incelemek üzere Tekelioğlu
Kütüphanesinin ziyaret edilmesi.
KUTLAMA KATILIM
Atatürk‟ün Antalya‟ya geliĢi ile ilgili kutlama
programının sunumu ve hazırlanması
Atatürk‟ün Antalya‟ya
geliĢ sebebini öğrenerek,
Atatürk‟ün
bağımsızlığımız için
neler yaptığını kavramak
6 Mart Atatürk‟ün
Antalya‟ya GeliĢi Okul
Kutlama Programı
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
32
1
KULÜP ETKĠNLĠK
Mehmet Akif ve Ġstiklal MarĢı‟nın kabulü ile
ilgili kulüp panosunun hazırlanması
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġstiklal MarĢımızın yazılı olduğu küçük
kartların kulüp öğrencileri tarafından
dağıtılması
KULÜP ETKĠNLĠK
Kelimeni
Yarat
adlı
yarıĢmanın
düzenlenmesi
Ġstiklal MarĢı Ģairimiz
M. Akif ERSOY‟u
öğrencilere tanıtmak,
onun edebiyatımızdaki
yerini kavratmak.
Bağımsızlığın ve Ġstiklal
MarĢı‟nın önemini
kavratmak.
12 Mart Ġstiklal
MarĢı‟nın Kabulü ve
M.Akif Ersoy‟u Anma
Günü
Okul Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Öğrencilerde milli benlik
ile ilgili duyguların
kazandırılması
18 Mart Çanakkale
Zaferini Kutlama
ġehitleri Anma Günü
Okul Programının
Sunumu ve
KUTLAMA KATILIM
Ġstiklal MarĢı‟nın kabulü (12 Mart) ile ilgili
törenin sunumu ve hazırlanması
KULÜP ETKĠNLĠK
Ġstiklal MarĢının Kabulüyle ilgili Ģiir ve
kompozisyon yarıĢması
KUTLAMA KATILIM
18 Mart Çanakkale Zaferini Kutlama ve
ġehitleri Anma Günü ile ilgili okul programı
düzenlenmesi ve okul panosunun hazırlanması
TOPLUM HĠZMETĠ
Çanakkale Çadırına gezi düzenlenmesi
3
KUTLAMA KATILIM
Kulüp öğrencileri tarafından Çanakkale
ġehitleri‟ni anlatan kısa bir oyun sergilenmesi.
TOPLUM HĠZMETĠ
BüyükĢehir belediyesi tiyatro Ģenliğine katılım
Dünya Tiyatrolar Günü
(27 Mart)
Tiyatro ile ilgili bilgi
verilmesi
KULÜP ETKĠNLĠK
Tiyatro YarıĢması
ÇarĢamba Saat:13.00-13.50
1.
KUTLAMA KATILIM
Diğer kulüp danıĢman öğretmenleri ile bir
araya gelerek okul kutlama programının
hazırlanılması ve hafta ile ilgili etkinlik ve
Toplum Hizmeti projesi yapılması
NĠSAN
KULÜP ETKĠNLĠK
„‟23 Nisan‟ konulu Ģiir yarıĢması
düzenlenmesi
KULÜP DERS KAZANIM
Kitaplar üzerine söyleĢi yapılması
1
EKO OKUL
Dünyada ve ülkemizde “çevre” adına oluĢan
yanlıĢlıkların
gazete ve dergilerden kesilerek atık
kartonlara
yapıĢtırılarak Konyaaltı
Belediyesine sunulması
TOPLUMSAL HĠZMET
„‟Türkçe Sınıf Günü‟‟nün sunulması
Ulusal egemenliğin
önemini, Atatürk‟ün
bağımsızlığa verdiği
önemi ve Çocuk
Bayramı‟nın değerini
kavratmak.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
Haftası Etkinliklerinin
düzenlenmesi ve Okul
kutlama programının
hazırlanılması
Kitap okumanın
faydalarını,
kütüphanelerin önemini
ve kütüphanelerden
yararlanma yollarını
kavratmak.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
Okul Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin 33
düzenlenmesi
TOPLUM HĠZMETĠ
Satranç Kulübü öğrencileri ile birlikte
Cumhuriyet Meydanında çocuklara balon
dağıtılacak.
TOPLUM HĠZMETĠ
Antalya‟da bulunan yerel radyo ziyareti
KUTLAMA KATILIM
Öğrencilerimiz Ulusal egemenlik ve Çocuk
Bayramına özel Ģiir ve oratoryolarını
sergileyecekler
TOPLUM HĠZMETĠ
Dünya Kitap Günü ve kapsamında Antalya
Matbaasına ziyaret
KULÜP ETKĠNLĠK
Atatürk‟ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamaları
eĢliğinde
„Atatürk
ve
Gençlik‟‟konulu Ģiir yarıĢması düzenlenmesi
MAYIS
2.
HAZĠRAN
4
2
KULÜP DERS KAZANIM
„‟Gençlik‟‟konulu Ģiirlerden derleme yaparak
duvar gazetesi düzenlemesi
TOPLUM HĠZMETĠ
Satranç Kulübü öğrencileri ile birlikte Atatürk
ile ilgili basılan afiĢ, görsel ve yayınları
incelemek üzere matbaa gezisi yapılacak.
KULÜP DERS KAZANIM
Gençlik ve spor Bayramının Önemini,Ulu
Önderimizin gençliğe verdiği önemi ve
hayatımızdaki yeri ve öneminin anlatılması.
Öğrencilerimiz Anma gününe özel Ģiir ve
oratoryolarını sergileyecekler
KULÜP ETKĠNLĠK
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
kapsamında yapılan etkinliklerin (Ģiirler,
kompozisyon) panoda sergilenmesi
Diksiyon ve halka hitap
ile ilgili söyleĢi
Kitabın oluĢumu ve
üretimi ile ilgili bilgi
edinerek kitap değerinin
fark edilmesi
Atatürk‟ün,
Cumhuriyet‟i Türk
gençliğine emanet
ettiğini; Atatürk‟ün,
Cumhuriyet‟i korumak
ve kollamak için
gençlere verdiği
görevleri kavratmak.
Atatürk‟ün,
Cumhuriyet‟i Türk
gençliğine emanet
ettiğini; Atatürk‟ün,
Cumhuriyet‟i korumak
ve kollamak için
gençlere verdiği
görevleri kavratmak.
TOPLUM HĠZMETĠ:
Suna inan Kıraç Müzesi Ziyareti
Eski Antalya Kültürünün
incelenmesi
KULÜP DERS KAZANIM
Yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanması.
Yapılan çalıĢmaların
değerlendirilmesi.
Dünya Kitap Günü ve
Kütüphaneler Haftası
(22-26 Nisan)
19 Mayıs Atatürk‟ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramı Okul Kutlama
Programının ve Hafta
Etkinliklerinin
hazırlanması
19 Mayıs Atatürk‟ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramı Okul Kutlama
Programı
19 Mayıs Atatürk‟ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramı Okul Kutlama
Programı
DanıĢman Öğretmenler : GülĢah ÇETĠNKAYA,Hacer KANUĞ
34
AY
HA FT A
EKOLOJĠ VE DOĞA
KULÜBÜ
YILLIK ÇALIġMA PLANI
KULÜP DERS KAZANIMI
Kulüp BaĢkan ve üyelerinin seçimi
Sosyal etkinlikler kulüpleri ve kulüplerin
iĢleyiĢi hakkında bilgilerin sunulması.
3.
KUTLAMA KATILIM
Ġlköğretimin önemini anlatan yazı, Ģiir ve
özlü sözlerin program için belirlenip
öğrencilere görev verilmesi.
AMAÇLAR
Ġlköğretimin hayatı
temeli olduğu
gerçeğinin
öğrencilere
benimsetilerek,
öğrencilerde eğitim
ve öğretim ile ilgili
istendik davranıĢ ve
kimlik geliĢtirmek
BELĠRLĠ GÜN VE
HAFTALAR
Ġlköğretim Haftası Okul
Kutlama Programı
hazırlıklarının yapılması
Ġlköğretim Haftası Okul
Kutlama Programının
sunulması
EYLÜL
Doğa ve Ekoloji
Kulübü'nün
amaçlarını kavratmak
4.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġlköğretimler
Haftası
Etkinlikleri
kapsamında Ekoloji-Doğa Kulübü ile
Görsel Sanatlar Kulübü ortaklaĢa Ġl veya
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gezi.
(19.09.2013)
Devlet kurumu
içerisinde eğitim
öğretimle ilgili
birimleri tanır.
KULÜP DERS KAZANIMI
Atıklarla ilgili sembollerin gösterilmesi
Öğrencilerin dağ
sporları hakkında
bilgilendirilmesi.
TOPLUM HĠZMETĠ
Todosk Dağ Sporları derneğinin okula
gelerek sunum yapması.(25.09.2013)
TOPLUM HĠZMETĠ
……/……/…….günü Antalya‟da yapımı
8 ayda tamamlanan dünyanın
en büyük 5‟inci akvaryumu özelliğini
taĢıyan,20.000 deniz canlısına ev
sahipliği yapan131 metrelik uzunluğu ve
3 metrekarelik geniĢliği ile
dünyanın en büyük sualtı tüneline sahip
olan Antalya Akvaryum‟a bir
gözlem ve inceleme gezisi
düzenlenecek. (5/A Sınıfı)(27.09.2013)
EKĠM
KULÜP DERS KAZANIMI
'Çöp ve atık nedir?' konusunun
iĢlenmesi
Ġlköğretim Haftası
Ülkemizde ve
dünyada nesli
tükenme tehlikesiyle
karĢı karĢıya olan
bitki ve hayvanlara
örnekler verilir.
-Ülkemizde ve
dünyada nesli
tükenme tehlikesinde
olan bitki ve
hayvanların nasıl
korunabileceğine
iliĢkin öneriler
sunulur.
Çöp ve atık
kavramlarının
anlatılması ve
atıkların geri
dönüĢtürülmesini
sağlayabilmek için
öğrencilerde bilinç
oluĢturmak.
1.
35
TOPLUM HĠZMETĠ
10 Ekim 2013 PerrĢembe 15:00-16:30
Yrd.Dç. Dr. Mustafa ERBAġ „Doğru
Gıda Hazırlama ve Beslenme‟ eğitimi
verecek.
KUTLAMA KATILIM
Görsel sanatlar kulübü ile bir araya
gelerek okul kutlama programının
hazırlanılması ve hafta ile ilgili etkinlik
ve Toplum Hizmeti projesi yapılması.
Cumhuriyet'in ilanının araĢtırılması ve
panoya bilgilerin asılması
Atatürk‟ün bilime verdiği önem,
geometri kitabı yazması vurgulanacak.
Kulüp çalıĢmalarında Atatürk‟ ün
yazdığı geometri kitabının incelenmesi.
4.
KULÜP DERS KAZANIMI
' Atık Bertarafı ' konusunun iĢlenmesi.
TOPLUM HĠZMETĠ
……/……/…….gün Akdeniz
Üniversitesi Jeoloji Fakültesi
Maden Yatakları-Jeokimya Ana Bilim
Dalı Öğretim görevlisi Doçent Dr
M.Gürhan Yalçın tarafından
fakültede düzenlenecek olan deprem
sempozyu
muna
katılacağız
ve
deprem
konusunda sunum alacağız.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ekoloji-Doğa Kulübü&Görsel Sanatlar
Kulübü öğrencileri Cumhuriyet
Ressamları ile ÖZdilek AVM Resim
Sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Okul Kutlama programında Atatürk
köĢesine geri dönüĢüm malzemelerinden
yapılmıĢ Atatürk çelengi sunumu
KASIM
KUTLAMA KATILIM
Cumhuriyetin kuruluĢunu ve önemini
anlatan
yazı, Ģiir ve özlü sözlerin
program için belirlenip öğrencilere görev
verilmesi.
KUTLAMA KATILIM
Görsel sanatlar kulübü ile bir araya
gelerek okul anma töreni programının
hazırlanılması ve hafta ile ilgili etkinlik
ve Toplum Hizmeti projesi yapılması
Öğrencilerin doğru
gıda hazırlama ve
beslenme
konusunda bilinç
kazanması.
Türk milleti için en
iyi yönetim biçiminin
“Cumhuriyet”
olduğunu ve
Atatürk‟ün
“Cumhuriyet”e
büyük önem
verdiğini kavratmak.
29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı Okul
Kutlama Programı ve Hafta
Etkinlikleri Hazırlıklarının
yapılması
Atıkların doğaya
zarar vermesini
engellemek için neler
yapılması
gerektiğinin
anlatılması.
Artçı deprem, öncü
deprem, Ģiddet,
büyüklük, fay
kırılması, fay hattı
ve deprem bölgesi
kavramlarını
tanımlar.
Türk milleti için en
iyi yönetim biçiminin
“Cumhuriyet”
olduğunu ve
Atatürk‟ün
“Cumhuriyet”e
büyük önem
verdiğini kavratmak.
Öğrencilerin
Atatürk‟ü, ilke ve
inkilaplarını ve
düĢünce sistemi
Kemalizmi
tanımalarını
sağlamak ve kolektif
çalıĢma alıĢkanlığı
edinmelerini
sağlamak.
29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı Okul
Kutlama Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
10 Kasım Atatürk‟ü Anma
Günü Okul Anma Töreni ve
Hafta Etkinlikleri
Hazırlıklarının
Yapılması
36
1.
TOPLUM HĠZMETĠ
“Atıklar ve Atıkların Geri Kazanımı”
BüyükĢehir Belediyesi Atık Yönetimi
ve ĠĢletme ġube Müdürlüğü eğitim
Koordinatörü Pınar Yolyapar ve
Okulumuz doğa ve ekoloji kulübü
Öğrencileri ile ;
-katı atıkların kaynakta toplanması.
-Bertaraf sahasına kadar taĢınması.
- hariç katı atıkların ve hafriyatın
yeniden değerlendirilmesi.
(geri kazanımı)
-depolanması ve bertaraf edilmesine
iliĢkin hizmetler konularında
Eğitim almak üzere
”Kızıllı Katı Atık düzenli
Depolama sahası”na teknik gezi
düzenlenecek.(01.11.2013)
TOPLUM HĠZMETĠ
Akdeniz Üniversitesi”Akdeniz böbrek
hastalıkları ve organ nakli
Sosyal YardımlaĢma Derneğine Gezi
(Kasım ayı içerisinde)
Çevreyi korumak ve
geliĢtirmek için
bireysel sorumluluk
bilincinin
kazandırılması.
Organ BağıĢ ve Nakli
Haftası
(4- 8 Kasım 2013)
Sağlık sorunlarıyla
birlikte toplumda
görevlerini devam
ettiren bireyleri
takdir eder ve
anlayıĢlı olur.
KULÜP DERS KAZANIMI
Atatürk ve Matematik ile ilgili sunumun
sunulması
TOPLUM HĠZMETĠ
.
Ekoloji-Doğa Kulübü&Görsel Sanatlar
Kulübü öğrencileri ile birlikte geri
dönüĢüm malzemeleri ve pastel boya
çalıĢmalarından oluĢan resim sergisinin
yapılması
KUTLAMA KATILIM
Atatürk ilke ve inkılapları, düĢünce
sistemi ile ilgili sözlerini anlatan
bilgilerinin
araĢtırılıp,
törende
öğrencilere sunulması
KULÜP DERS KAZANIMI
' Geri DönüĢüm' konusunun
anlatılması.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
yetkililerinin okula davet edilip
tatbikat yapılması
Tel No: 2422430255
Atatürk'ün
matematiğe
kazandırdıklarını
kavrayabilme
Atatürk‟ün Türkiye
Cumhuriyeti‟nin
kuruluĢundaki ve
geliĢmesindeki
önemini ve
Atatürk‟ün
fikirlerini
kavratmak.
Geri dönüĢümün
önemi, nelerin geri
dönüĢtürülebileceği,
geri dönüĢüm
sisteminin
basmaklarının
kavratılması.
Atatürk Haftası
(10-16 Kasım)
Atatürk‟ü Anma Okul
Töreninin sunumu ve
Atatürk Haftası
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Afet Eğitimi Hazırlık
Günü
(12 Kasım 2013)
37
3.
TOPLUM HĠZMETĠ
Antalya BüyükĢehir Belediyesi Çevre
Sağlığı ġube Müdürlüğü eğitim
koordinatörü Kemal Özgün
okulumuzda 8 Kasım 2013 Cuma günü
saat 15:00-16:30 arasında „Çevre
Kirliliği‟ konusunda eğitim verilmesi.
TOPLUM HĠZMETĠ
Minik Dahiler kreĢi öğretmenlerini 24
Kasım öğretmenler günü nedeniyle
ziyaret edilip çiçek verilmesi.
Ekoloji-Doğa Kulübü&Görsel Sanatlar
Kulübü öğrencileri ile birlik geri
dönüĢüm malzemeleri ve pastel boya
çalıĢmalarından oluĢan resim sergisinin
yapılması
KUTLAMA KATILIM
Öğretmenlik mesleğinin ve toplumdaki
saygınlığını anlatan Ģiir ve yazıların
törende sunulması
EKO OKUL
…/……/…….günü Antalya Akdeniz
Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü Anabilim dalı
Öğretim görevlis Battal Çıplak‟ın
katkılarıyla bölüm Laboratuarlarında
Bölüm tarafından oluĢturulan böcek
Koleksiyonları gözlemlenecek,bölüm
Uzmanları rehberliğinde yapılacak
Doğa inceleme-gözlem etkinliği
Ġle öğrencilerimiz böcek örnek
Kutuları hazırlayacaklar.
KULÜP DERS KAZANIMI
Çöp-Atık konulu örnek etkinliklerin
anlatılması.
ARALIK
1.
EKO OKUL
……/……/…….günü Antalya Akdeniz
Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü Anabilim dalı
Öğretim görevlisi Prf.Dr.Ali
Erdoğan‟ın katkılarıyla doğayı
KuĢların dünyasından tanımayı
sağlayan bir gözle göz görebilmek
amacıyla Akdeniz üniversitesi
Sivil Savunmanın
önemini kavrar.
Öğrencilerin çevre
kirliliği konusunda
bilinç kazanması
24 Kasım Öğretmenler
Günü Haftası Okul Kutlama
Programının ve Hafta
Etkinliklerinin hazırlanması
Öğretmenlik
mesleğinin
saygınlığını ve
önemini belirtmek,
öğretmen-öğrenci
iliĢkisinin
geliĢtirlmesini
sağlamak ve
öğrencilerin kolektif
çalıĢma alıĢkanlığını
edinmelerini
sağlamak
Öğretmenlik
mesleğinin önemini
kavratmak ve
öğretmelere karĢı,
saygıyı ve sevgiyi
arttırmak.
Canlı ve cansız
varlıklar ile ilgili
olarak öğrenciler;
24 Kasım
Öğretmenler Günü
Okul Kutlama Programının
Sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
-Gözlemleri
sonucunda
çevresinde bulunan
canlı ve cansız
varlıklara örnekler
verir-Bir varlığın canlı
ya da cansız
olduğuna
sorgulayarak karar
verir.
Çöp ve atık
konusunun
öneminin
kavratılması
amacıyla örnek
etkinliklerin
yapılması
GerçekleĢtirilecek
bu etkinlikle
Organizmaların
yaĢadıkları alanlar
ve bu alanlara insan
etkisi ile ilgili olarak
38
kuĢ gözlem kulübü ile iĢbirliği
sağlanarak dogal koĢullarda bir
kuĢ gözlem etkinliği yapılacak.
3.
TOPLUM HĠZMETĠ
Akdeniz Üniversitesi”Akdeniz böbrek
hastalıkları ve organ nakli
Sosyal YardımlaĢma Derneği/1994
baĢkanı Mehmet ġahan ve diğer yö
netim kurulu üyeleri okulumuza ge
lerek öğrencilerimize Organ bağıĢı ve
nakli için eleleyiz” projesi kapsamında
sunum yapacaklar
EKO OKUL
Akdeniz Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi
Radyo Yayınları Bölümünden 'Temiz
ve YaĢanabilir Çevre' mesajlarının
verilmesi
KULÜP DERS KAZANIMI
'Okul bahçesinde çöp araĢtırması' adlı
etkinliğin yapılması.
öğrenciler;
-Tür, habitat,
populasyon ve
ekosistem
kavramlarını
örneklerle açıklar.
-Bir ekosistemdeki
canlı
organizmaların
birbirleriyle ve
cansız faktörlerle
iliĢkilerini açıklar.
Vücudumuzdaki
sistemlerle ile ilgili
olarak öğrenciler;
1. Vücudumuzdaki
tüm sistemlerin
birlikte ve eĢ
güdümlü çalıĢtığına
örnekler verir.
2. Bağımlılığa sebep
olan maddelerin
sistemlere etkisini
araĢtırır ve sunar.
bireyleri takdir eder
ve anlayıĢlı olur.
Toplumun radyo
yayını ile çevreye
karĢı
bilinçlendirilmesi ve
duyarlı hale
getirilmesi
ORGAN BAĞIġ VE
NAKLĠ
Okulun bahçesinde
çöp sorununun olup
olmamasının
araĢtırılması ve varsa
çözmek için birĢeyler
yapılması.
KULÜP DERS KAZANIMI
Eko okullar sunusunun izlenmesi
OCAK
1.
TOPLUM HĠZMETĠ
Antalya Ve Yöresi HES ĠĢletme
Müdürlüğü Kepez Hidro Elektrik
Sanraline bir inceleme gezisi
Yapılacak.
TOPLUM HĠZMETĠ
TEK Eğitim Birim Müdürü Necati
Çelik'in okulumuza gelerek Enerji
Tasarrufu konulu bir sunumun
yapılması
Eko Okul
bilgisinin
kazandırılması.
Elektrik enerjisinin
bilinçli bir Ģekilde
kullanımı için
alınması gereken
önlemleri
ifade eder
Kaliteli yaĢam ile
enerji tasarrufunu
iliĢkilendirme
Enerji Tasarrufu Haftası
(6-10 Ocak 2014)
39
3.
KULÜP DERS KAZANIMI
Katı atıklar sunusunun izlenmesi
KULÜP ETKĠNLĠK
Bilimsel Gözlemler
ÇarĢamba Saat:13.00-13.50
EKO OKUL
……/……/…….günü Antalya
BüyükĢehir Belediyesi GüneĢ Ev ve
Ekolojik Eğitim Merkezi ne bir
Ġnceleme ve araĢtırma gezisi
düzenlenecek.
TOPLUM HĠZMETĠ
”Atık Kağıtlar Ebruda Tekrar Hayat
Buluyor Projesi”
Akdeniz Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Halkla ĠliĢkiler ve Etkinlikler bölümü
Eğitim koordinatörü
Leyla Pamir Kumbul okulumuza
gelerek“Atık kağıtlar ebruda tekrar
hayat buluyor” projesi hakkında
öğrencilerimizi bilgilendirecek.
KULÜP DERS KAZANIMI
ġUBAT
8.sınıf öğrencileri ile ASAT Genel
Müdürlüğü Lara Atık Su Tesislerine
bir inceleme gezisi düzenlenecek
3.
EKO OKUL
……/……/…….günü Akdeniz
Üniversitesi Su ürünleri Fakültesine
yöremizdeki tatlı su ve Tuzlu su
ekosistemlerini tanımak ve de,Bu
Ekosistemlerdeki Biyo çeĢitliliğin
belirlenmesi için Gözlem ve inceleme
gezisi düzenlenecektir.
Öğrencilerin
performanslarının
Sergilenmesi
Su döngüsünün
gerçekleĢmesi için
enerji kaynağı
gerektiği
çıkarımında
bulunur.
-Kökeni güneĢ olan
enerji kaynaklarını
açıklar.
-GüneĢ enerjisinin ısı
enerjisine dönüĢtüğü
sonucunu çıkarır.
Ülke evre
sorunlarından
bir tanesi
hakkında bilgi
toplar, sunar
ve sonuçlarını
tartıĢır.
Dünyadaki
bir çevre
probleminin
ülkemizi nasıl
etkileyebileceği
ne iliĢkin
çıkarımlarda
bulunur.
Suları, havayı ve toprağı
kirleten kimyasallara karĢı
duyarlılık edinir.
-Su kimyası ve su arıtımı ile
ilgili olarak öğrenciler;
-Sert su, yumuĢak su
kavramlarını anlar ve
sertliğin neden istenmeyen
bir özellik olduğunu açıklar.
-Sularda sertliğin nasıl
giderileceğini araĢtırır.
5.3.Suların arıtımında
klorun mikrop öldürücülük
etkisinden yararlanıldığını
araĢtırarak fark eder.
Öğrenciler farklı
ekosistemlerde
bulunabilecek canlılar
hakkında tahminler yapar.
-Ekosistemleri canlı
çeĢitliliği ve iklim
özellikleri açısından
karĢılaĢtırır.
- Ekosistemdeki biyolojik
çeĢitliliği fark eder ve
bunun önemini vurgular
40
KUTLAMA KATILIM
Görsel sanatlar kulübü ile bir araya
gelerek Atatürk‟ün Antalya‟ya GeliĢi, 12
Mart Ġstiklal MarĢı‟nın Kabulü ve 18
Mart Çanakkale ġehitlerini Anma Okul
Programlarının hazırlanılması ve hafta
ile ilgili etkinlik ve Toplum Hizmeti
projesi yapılması
Ulusal değerleri
benimsetmek ve milli benlik
geliĢtirmek
KULÜP DERS KAZANIMI
Bahçede çöp atık dönüĢümünün
uygulamalı olarak gösterilmesi
MART
TOPLUM HĠZMETĠ
8.sınıf öğrencilerimizle Ziraat
Fakültesine değiĢik tarihlerde 2 ayrı
gezi planlandı.
Bu gezilerden 1.cisinde öğrenciler Prof
Nurgül hanım önderliğinde
laboratuarda doku kül türü hazırla
yacaklar.
2.olarak yapılacak gezide yine Nur
gül hanım nezaretinde laboratuar
da “mayoz bölünme”yi inceleyecek
ler.
TOPLUM HĠZMETĠ
……/……/…….günü Türk
Kızılay‟ının Güvenli Kan Temini
Programı kapsamında yürüttüğü
projelerden biri olan Toplumda Kan
BağıĢı Bilinci OluĢturulması Projesi
çerçevesinde okulumzda tüm
velilerimizin Katılımlarıyla kan
bağıĢı
organizasyonu düzenlenecek
EKO OKUL
……/……/…….günü
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümü
çevre kimyası Laboratuvarlarına
inceleme
ve araĢtırma gezisi düzenlenecek.
Yardc.Doç.Dr.Ayça Erdem
bölüm laboratuarlarında
öğrencilerimize“Katı atıklar”
konulu bir örnek ders verecek.
Bilimsel çalıĢma disiplini
kazandırmak
Bilim ve Teknoloji
Haftası
(10-14 Mart 2014)
GerçekleĢtirilecek bu
etkinlikle
-DolaĢım sistemi ve
bağıĢıklıkla ilgili olarak
öğrenciler;
-Kalbin yapısı ve görevini
açıklar.
-Kan damarlarının
çeĢitlerini ve görevlerini
belirtir.
-Kanın yapısı ve
görevlerini açıklar.
-Büyük ve küçük kan
dolaĢımını Ģema üzerinde
göstererek açıklar.
-Ülkemizdeki ve
dünyadaki çevre
sorunlarından bir tanesi
hakkında bilgi toplar,
sunar ve sonuçlarını
tartıĢır.
- Geri dönüĢümün ne
olduğunu ve gerekliliğini
örneklerle açıklar.
- YaĢadığı çevrede geri
dönüĢüm uygulamalarını
hayata geçirir
41
TOPLUMSAL HĠZMET
……/……/…….günü Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz
bölümüne bir
gözlem ve inceleme gezisi
düzenlenecek.
1.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ekoloji-Doğa Kulübü&Görsel Sanatlar
Kulübü öğrencileri ile birlikte,Ulu
Önderimizin
Antalya
ya
geliĢi
etkinlikleri
kapsamında
atıklardan
Atatürk evinin yapılması
KUTLAMA KATILIM
Atatürk‟ün
Antalya‟ya
geliĢlerinin
(kronolojik sıra) araĢtırılması
KULÜP ETKĠNLĠK
14 Mart Dünya (pi) günü kutlaması
ÇarĢamba Saat:13.00-13.50
TOPLUM HĠZMETĠ
Ekoloji-Doğa Kulübü&Görsel Sanatlar
Kulübü öğrencileri ile birlikte atıklardan
savaĢan askerlerin yapılması
KUTLAMA KATILIM
M. Akif Ersoy‟un yaĢamı, ve Ġstiklal
MarĢı‟nın Kabulü
Ġle ilgili okul programında sunulacak Ģiir
ve yazıların hazırlanması - Ġstiklal MarĢı
okuma yarıĢması (sözleri)
EKO OKUL
……/……/…….günü Kemer GATAP
75.yıl Katı Atık AyrıĢtırma ve
Kompost tesislerine bir gözlem ve
inceleme
Gezisi düzenlenecek;
-atık ayrıĢtırmanın önemi.
- AyrıĢtırılan atıkların getirdiği
ekonomik
faydalar,
- AyrıĢtırılmamıĢ atıkların çevreye
olan
Etkileri.
- Atık ayrıĢtırmanın ilkeleri.
- organik atıkların kompost gübre
haline
DönüĢtürülmesi.
-Katı atıkların dönüĢtürülmesi
Konularında eğitim alınacak
BoĢaltım sisteminde
böbreklerin görevini ve
önemini açıklar.
-BoĢaltım sistemi
sağlığının korunması için
alınabilecek önlemlerin
farkına varır.
-Bazı böbrek
rahatsızlıklarının
tedavisinde kullanılan
teknolojik geliĢmelere
örnekler verir.
-Organ bağıĢının önemini
vurgular.
Atatürk‟ün Antalya‟ya geliĢ
sebebini öğrenerek,
Atatürk‟ün bağımsızlığımız
için neler yaptığını
kavramak
Ortaokul öğrencileri ile
bahçede pi yi bulma
etkinliği yapılarak pi
pastaları yenilecek
Ġstiklal MarĢı Ģairimiz M.
Akif ERSOY‟u öğrencilere
tanıtmak, onun
edebiyatımızdaki yerini
kavratmak.
Bağımsızlığın ve Ġstiklal
MarĢı‟nın önemini
kavratmak.
6 Mart Atatürk‟ün
Antalya‟ya GeliĢi
Atatürk‟ün
Antalya‟ya GeliĢi
Okul Kutlama
Programı sunumu ve
Hafta Etkinliklerinin
düzenlenmesi
12 Mart Ġstiklal
MarĢı‟nın Kabulü ve
M.Akif Ersoy‟u
Anma Günü
12 Mart Ġstiklal
MarĢı‟nın Kabulü ve
M.Akif Ersoy‟u
Anma Günü
Okul Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
- Ülkemizdeki ve
dünyadaki çevre
sorunlarından bir tanesi
hakkında bilgi toplar,
sunar ve sonuçlarını
tartıĢır.
- Dünyadaki bir çevre
probleminin ülkemizi nasıl
etkileyebileceğine iliĢkin
çıkarımlarda bulunur.
- Ülkemizdeki ve
dünyadaki çevre
sorunlarına yönelik iĢ
birliğine dayalı çözümler
önerir ve faaliyetlere
katılır.
42
TOPLUM HĠZMETĠ
Ekoloji-Doğa Kulübü&Görsel Sanatlar
Kulübü öğrencileri ile birlikte atıklarla
Ģehitlik yapılması
KUTLAMA KATILIM
Öğrencilerde milli benlik
ile ilgili duyguların
kazandırılması
Çanakkale Zaferi‟nin dünya tarihindeki önemi
ile ilgili bilgilerin araĢtırılıp, öğrencilere
sunulması.
3.
EKO OKUL
……/……/…….günü Kültür ve Sosyal
ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı ile Akdeniz
Sanayi Sitesi Kooperatifi iĢbirliğiyle
Akdeniz Sanayi Sitesi Parkında
HeykeltraĢ Ayhan Karapınar
denetiminde atık metallerden yapılan
heykellerden oluĢan Atık Malzeme
Heykelleri Açıkhava Galerisi‟ne
Gözlem ve inceleme gezisi
düzenlenecek.
KULÜP DERS KAZANIMI
'Atık kağıtlar geri dönüĢtü'
etkinliğinin yapılması.
Ülkemizdeki ve dünyadaki
çevre sorunlarından bir
tanesi hakkında bilgi
toplar, sunar ve
sonuçlarını tartıĢır.
TOPLUM HĠZMETĠ
5 ve 6. sınıf öğrencileri ile Akdeniz
Üniversitesi kampüsü içinde yer
Alan TUBĠTAK-TUG(Türkiye Ulu
Sal Gözlemevi) „a inceleme gezileri
düzenlenerek belirli özel günlerde
Ay-güneĢ ve gezegen hareketleri
teleskopla incelenecek.
Gök cisimlerini çıplak
gözle gözleyerek
özelliklerini belirler.
-Uzayda, çıplak gözle
gözleyebildiğimizden çok
daha fazla gök cismi
olduğunu fark eder (BSB8, 25; FTTÇ-1, 3, 16).
KUTLAMA HAZIRLIK
Görsel sanatlar kulübü öğrencileri ile bir
araya gelerek okul kutlama programının
hazırlanılması ve hafta ile ilgili etkinlik
ve Toplum Hizmeti projesi yapılması.
Öğrenciler kağıtların nasıl
yeniden kullanılabileceğini
fark eder.
Ulusal egemenliğin
önemini, Atatürk‟ün
bağımsızlığa verdiği önemi
ve Çocuk Bayramı‟nın
değerini kavratmak.
NĠSAN
KULÜP DERS KAZANIMI
Küresel ısınma sunusunun izlenmesi
1.
TOPLUM HĠZMETĠ
……/……/….günü Akdeniz
Üniversitesi Enformatik Bölüm
BaĢkanlığına;
-Ġnternet ve Bilgi toplumu.
-BiliĢim suçları.
-Ġnternet haftası konularında eğitim
almak amacıyla bir gözlem ve
araĢtırma gezisi yapılacak.
18 Mart Çanakkale
Zaferini Kutlama
ġehitleri Anma Günü
Okul Programının
Sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
Haftası
Etkinliklerinin ve
Okul kutlama
programının
hazırlanılması
Öğrencilerin; kendilerine,
ailelerine, çevrelerine ve
topluma duyarlı, gönüllü
çalıĢma bilincine sahip,
sorun çözen ve çözüm
üreten, resmî, özel kurum
ve kuruluĢlar ile sivil
toplum kuruluĢlarıyla iĢ
birliği içinde çalıĢma
becerilerini geliĢtirmiĢ
bireyler olarak yetiĢmeleri
için toplum hizmeti
çalıĢmalarına yer verilir.
43
KULÜP DERS KAZANIMI
3.
5-6-7-8.sınıf öğrencileri ile Akde
niz Üniversitesi Biyoloji Bilim dalı
na bir inceleme gezisi düzenlenecek
bu gezide fakülte içinde yer alan o
murgalı canlılar ve kuĢ müzeleri zi
yaret edilecek,Laboratuarda öğrenci
ler kan,kas doku örneklerini incele
yecekler.
EKO OKUL
Çevre kirlenmesi ile ilgili pedal eylemi
KULÜP DERS KAZANIMI
Çöp-Atık Çevresel Ġnceleme Anketinin
yapılması.
5.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ekoloji-Doğa Kulübü&Görsel Sanatlar
Kulübü öğrencileri ile birlikte geri
dönüĢüm malzemeleri ve pastel boya
çalıĢmalarından oluĢan resim sergisinin
yapılması
KUTLAMA KATILIM
Görsel kulübü öğrencileri ile birlikte 23
Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk
Bayramını okul programı için okul
müzik öğretmeni eĢliğinde koro ve solo
Ģarkılar söylemek, enstrüman eĢlikli
Ģarkılar seslendirmek.
Gözlemleri sonucunda
çevresindeki hayvanları
benzerlik ve
farklılıklarına göre listeler.
-Hayvanları bir omurgaya
sahip olup/olmaması
açısından omurgalı
ve omurgasız olarak
sınıflandırır.
Öğrencilerin çevreye karĢı
duyarlılığının sağlanması
Günümüzde büyük bir sorun
olarak var olan çöp atık
konusunda okulumuzdaki
durumu değerlendirmeye
yönelik düzenlenmiĢtir.
23 Nisan Ulusal egemenlik
ve Çocuk Bayramının ulusal
bir bayram olduğunu
kavramak, tüm dünya
çocuklarının kültürleri
hakkında bilgi edinmek, bu
tür bayramlarda aynı duygu
ve düĢünceleri paylaĢmak
ve yaĢamak
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
Okul Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
44
KUTLAMA KATILIM
Görsel kulübü öğrencileri ile birlikte bir
araya gelerek okul kutlama programının
hazırlanılması ve hafta ile ilgili etkinlik
ve Toplum Hizmeti projesi yapılması.
KULÜP DERS KAZANIMI
MAYIS
2.
……/……/…….günü Antalya‟da yapımı
8 ayda tamamlanan dünyanın
en büyük 5‟inci akvaryumu özelliğini
taĢıyan,20.000 deniz canlısına ev
sahipliği yapan131 metrelik uzunluğu ve
3 metrekarelik geniĢliği ile
dünyanın en büyük sualtı tüneline sahip
olan Antalya Akvaryum‟a bir
gözlem ve inceleme gezisi
düzenlenecek
EKO OKUL
Akdeniz Üniversitesi Biyoloji bilim
Dalı Profesörü Mehmet Sümbül ile
Mart Nisan aylarında görüĢülerek
Kendisinden bir tarih alınarak 5-6-7
Ve 8.sınıf öğrencilerimizin katılaca
ğı bir doğa gezisi düzenlenecek, öğ
rencilerimiz bu gezide doğadan çi
çekli bitki örnekleri toplayacaklar
ve Profesör Mehmet Öz ile ortak
belirlenen bir tarihte bir grup öğren
cimiz Üniversite laboratuarına gi
decek kendi topladıkları çiçeklerin
incelemesini yapacaklar.
TOPLUM HĠZMETĠ
13-17 Mayıs 2013 tarihlerinde EkolojiDoğa Kulübü&Görsel Sanatlar Kulübü
öğrencileri ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'
ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile
ilgili geri dönüĢüm malzemeleri ve pastel
boya çalıĢmalarından oluĢan resim
sergisinin yapılması
4.
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i
Türk gençliğine emanet
ettiğini; Atatürk‟ün,
Cumhuriyet‟i korumak ve
kollamak için gençlere
verdiği görevleri kavratmak.
19 Mayıs Atatürk‟ü
Anma Gençlik ve
Spor Bayramı Okul
Kutlama Programının
ve Hafta
Etkinliklerinin
hazırlanması
Ülkemizde ve dünyada nesli
tükenme tehlikesiyle karĢı
karĢıya olan bitki ve
hayvanlara örnekler verilir.
-Ülkemizde ve dünyada
nesli tükenme tehlikesinde
olan bitki ve hayvanların
nasıl korunabileceğine
iliĢkin öneriler sunulur
Gözlemleri sonucunda
yakın ve uzak çevresinde
yaĢayan çeĢitli canlılara
örnekler verir.
-Canlıları benzerlik ve
farklılıklarına göre
bitkiler, hayvanlar,
mantarlar ve mikroskobik
canlılar olarak
sınıflandırır.
Gözlemleri sonucunda
çevresindeki bitkilerin
benzerlik ve farklılıklarını
listeler.
-Gözlemleri sonucunda
bitkileri çiçekli ve çiçeksiz
bitkiler olarak
sınıflandırır ve örnekler
verir.
KUTLAMA KATILIM
Atatürk‟ün Samsun‟a çıkmasıyla Ulusal
Bağımsızlığın önemini anlatan yazı, Ģiir
ve özlü sözlerin program için belirlenip
öğrencilere görev verilmesi ve sunulması
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i
Türk gençliğine emanet
ettiğini; Atatürk‟ün,
Cumhuriyet‟i korumak ve
kollamak için gençlere
verdiği görevleri
kavratmak.
GerçekleĢtirilecek bu
etkinlikle “kültürel
değerlerin paylaĢımı” ;
sanatsal ve kültürel
paylaĢımların arkadaĢlık ve
çoĢku atmosferinde
yaĢanması
amaçlanmaktadır.
KULÜP DERS KAZANIMI
Konyaaltı Belediyesi Dünya Çevre
Günü etkinliklerine katılım
Öğrencilerin çevreye karĢı
duyarlılığının sağlanması
19 Mayıs Atatürk‟ü
Anma Gençlik ve
Spor Bayramı Okul
Kutlama
Programının
Sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
45
EKO OKUL
Antalya Eko Okullar ġenliğine
Katılım
TOPLUM HĠZMETĠ
…/……/…….günü Mesut Geri
Donusum Ambalaj Atıkları tesislerine
gözlem ve inceleme gezisi
düzenlenecek ve bu gezi ile;
-atık ayrıĢtırmanın önemi.
-katı atıkların geri döüĢtürülmesi.
Öğrencilerin çevreye karĢı
duyarlılığının sağlanması
Ülkemizdeki ve
dünyadaki çevre
sorunlarından bir tanesi
hakkında bilgi toplar,
sunar ve sonuçlarını
tartıĢır.
-geri dönüĢümün çevreye olan
katkıları
HAZĠRAN
Konularında eğitim alınacak.
TOPLUM HĠZMETĠ
Konyaaltı Belediyesi ile iĢbirliği
yapılarak sahil Ģeridindeki zararlı
atıkların toplanması
Öğrencilerde temiz çevren
bilinci uyandırma
Çevre Koruma
Haftası
(11-15.08.2014)
2.
KULÜP DERS KAZANIMI
Yıl sonu değerlendirmesinin yapılması
Yapılan faaliyetler ve
ulaĢılan hedefler
DanıĢman Öğretmenler: Suat ALTAY, Sevilay EGELĠ, Sevgün ġAHĠN
46
A
Y
HAF
TA
EYLÜL
3.
ĠNGĠLĠZCE KULÜBÜ
YILLIK ÇALIġMA PLANI
KUTLAMA KATILIM
Diğer kulüp danıĢman öğretmenleri ile bir araya
gelerek Ġlköğretim Haftası okul programının
hazırlanılması ve hafta ile ilgili etkinlik ve
Toplum Hizmeti projesi yapılması
TOPLUM HĠZMETĠ
Almanca kulübü ile birlikte kardeĢ okulu
ziyaret ederek Ġngilizce ve Almanca sözlük
hediye edilmesi
1.
KULÜP DERS KAZANIM
Kulüp temsilci seçimi
Sosyal etkinlikler kulüpleri ve kulüplerin
iĢleyiĢi hakkında bilgi verilmesi
“Turkish Republic” konulu poster hazırlanması
AMAÇLAR
Ġlköğretimin hayatın temeli
olduğu gerçeğinin öğrencilere
benimsetilerek, öğrencilerde
eğitim ve öğretim ile ilgili
istendik davranıĢ ve kimlik
geliĢtirmek
BELĠRLĠ GÜN VE
HAFTALAR
Ġlköğretim Haftası
Ġngilizce yazma becerilerinin
geliĢtirilmesi
TOPLUM HĠZMETĠ
Türkiye‟nin turistik yerlerini tanıtan Ġngilizce
broĢür hazırlanıp çevredeki otellere dağıtılması
EKĠM
4.
TOPLUM HĠZMETĠ
UNICEF‟nun basıp dağıttığı kartlardan
alınarak öğrencilerin aile ve çevrelerine
dağıtarak bilgilendirme yapmaları.
BirleĢmiĢ Milletlerin kuruluĢ
amacının ve hizmetlerinin
kavratılması
KULÜP DERS KAZANIM
Atatürk‟ün cumhuriyetle ilgili sözlerini
Ġngilizce ve Türkçe olarak hazırlamak
TOPLUM HĠZMETĠ
Almanca Kulübü ile birlikte“Turkish Republic”
posterlerinin öğrenciler tarafından turist
bilgilendirme ofisine asılması
KUTLAMA KATILIM
Atatürk‟ün cumhuriyetle ilgili
Ġngilizce ve Türkçe olarak sunmak
29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
Okul Kutlama
Programının sunumu
ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
sözlerini
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġngilizce&Almanca Kulübü öğrencileri ile
birlikte Atatürk‟ün sevdiği Ģarkıları CD‟ye
çekip,çoğaltarak ilçe sakinleri ile paylaĢılması
1.
KASIM
Türk milleti için en iyi yönetim
biçiminin “Cumhuriyet”
olduğunu ve Atatürk‟ün
“Cumhuriyet”e büyük önem
verdiğini kavratmak.
BirleĢmiĢ Milletler
Haftası
(24 Ekim 2012)
ANMA TÖRENĠ KATILIM
Atatürk‟ün hakkında dünya liderlerinin
sözlerini Ġngilizce sunmak.
KULÜP DERS KAZANIM
“Jeopardy” adlı yarıĢmanın anlatılarak kulüp
etkinliği olan yarıĢmada kullanılmak üzere
Ġngilizce bilgi ve yeteneğe dayalı sorular
hazırlanması EKO- HĠZMET
Elektrik su israfı önleyici Ġngilizce uyarılar
hazırlanıp, kuruluĢların lavabolarına
yapıĢtırılması
Öğrencilerin Atatürk‟ü, ilke ve
inkılâplarını ve düĢünce sistemi
Kemalizmi tanımalarını
sağlamak ve kolektif çalıĢma
alıĢkanlığı edinmelerini
sağlamak.
Ġngilizce konuĢma- soru sorma
becerilerinin geliĢtirilmesi
Enerji tasarrufunun öneminin
vurgulanması.
(10-16 Kasım)
Atatürk‟ü Anma
Okul Töreninin
sunumu ve Atatürk
Haftası
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
47
3.
ARALIK
1.
TOPLUM HĠZMETĠ
Almanca Kulübü öğrencileriyle birlikte
hazırlanan öğretmenler günü kutlama
kartlarının çevre okul öğretmenlerine verilmesi
KULÜP DERS KAZANIM
Ġngilizce drama hazırlanması, meslekler
konusunun tekrarlanması
KUTLAMA KATILIM
Meslek edinmiĢ öğrencilerin öğretmenlerini
ziyaret ediĢini anlatan Ġngilizce mini drama
sunulması
KULÜP ETKĠNLĠK
Jeopardy YarıĢması Sunumu
13.00- 13.50
KULÜP DERS KAZANIM
Çevre ile ilgili Ġngilizce slogan geliĢtirilmesi
EKO- HĠZMET
Çevre konulu Ġngilizce sloganlı resimlerin
rozete dönüĢtürülerek Dünya Çevre
günü‟nde sergilenmek üzere hazırlanması
3.
KULÜP DERS KAZANIM
Ġkinci dönem oynanmak üzere seçilen drama
rollerin dağılımı, replik çalıĢması yapılması
Öğretmenlik mesleğinin
önemini kavratmak ve
öğretmelere karĢı, saygıyı ve
sevgiyi arttırmak
Ġngilizce yazma becerilerinin
geliĢtirilmesi
24 Kasım
Öğretmenler Günü
Okul Kutlama
Programının Sunumu
ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Atatürk Haftası
Ġngilizce konuĢma becerilerinin
geliĢtirilmesi
Ġngilizce yazma becerileri
Çevre bilinci ve farkındalığın
geliĢtirilmesi
Ġngilizce konuĢma becerilerini
geliĢtirmek
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġngiliz Konsolosluğuna ziyaret
. Ülke hakkında bilgi almak
OCAK
KULÜP DERS KAZANIM
Ġngilizce duyduğunu yazabilme
1.
Ödüllü dikte çalıĢmasının yapılması
KULÜP DERS KAZANIM
3.
Interaktif spin-off yarıĢması yapılması
ġUBAT
3.
Ġngilizce yazma yeteneğinin
geliĢtirilmesi
TOPLUM HĠZMETĠ
Sevgi, hoĢgörü konulu Ġngilizce mesajlar içeren
mektupların AVMlerde dağıtılması.
1.
MART
KULÜP DERS KAZANIM
GiriĢimcilik ile ilgili Ġngilizce poster
hazırlanması
Ġngilizce kelime bilgisi
geliĢtirilmesi
TOPLUM HĠZMETĠ
GiriĢimcilik ile ilgili Ġngilizce hazırlanmıĢ
motivasyonel
posterlerin
KOSGEB‟de
sergilenmesi
TOPLUM HĠZMETĠ
Almanca Kulübü ile birlikte Atatürk Evine gezi.
KULÜP DERS KAZANIM
Ġngilizce Kulübü drama etkinliği provasının
yapılması
KUTLAMA KATILIM
Atatürk‟ün Antalya‟ya geliĢleri, yaptıkları ve
Eğitim kadar giriĢimci ruha
sahip olmanın, yaratıcılığını
ifade etmenin önemi
Atatürk‟ün Antalya‟ya geliĢ
sebebini öğrenerek, Atatürk‟ün
bağımsızlığımız için neler
yaptığını kavramak
GiriĢimcilik haftası
(05-09 Mart)
Atatürk‟ün
Antalya‟ya GeliĢi
(6 Mart)
Ġngilizce KonuĢma becerileri
48
TOPLUM HĠZMETĠ
Yoga eğitmeni eĢliğinde öğrenci velisi
kadınlarımıza nefes tekniği ve gevĢeme tekniği
sunumu ve uygulaması yapılması
3.
TOPLUM HĠZMETĠ
Almanca Kulübü öğrencileri ile birlikte
Havaalanına Ġngilizce,Almanca Ġstiklal MarĢı
asılması
KULÜP DERS KAZANIM
Ġstiklal MarĢının öneminin pekiĢtirilmesi ve
Ġngilizce olarak ezberlenmesi
Ġstiklal MarĢı Ģairimiz M. Akif
ERSOY‟U öğrencilere
tanıtmak, onun
edebiyatımızdaki yerini
kavratmak.
KUTLAMA KATILIM
12 Mart Ġstiklal MarĢı‟nın Kabulü ve M.Akif
Ersoy‟u Anma Günü‟nde Ġstiklal MarĢı‟nın
Ġngilizce olarak sunulması.
Bağımsızlığın ve Ġstiklal
MarĢı‟nın önemini kavratmak.
TOPLUM HĠZMETĠ
Almanca Kulübü öğrencileri ile birlikte kardeĢ
okulda Çanakkale filminin izlenmesi
KUTLAMA KATILIM
18 Mart Anma Törenlerinde Çanakkale
muharebeleri ile ilgili kısa bir Ġngilizce sunum
yapılması
TOPLUM HĠZMETĠ
Okulumuz öğrencilerinden eski Ġngilizce
kitapların toplanarak yabancı dil anlamında
sınırlı imkânlara sahip bir okula bağıĢlanması
NĠSAN
1.
3.
Günlük yaĢam kalitesinin
artırılması
Ulusal değerleri benimsetmek
ve milli benlik geliĢtirmek
Ġhtiyacı olan öğrencilere
Ġngilizce kaynak desteği
verilmesi, kitapların değeri ve
öneminin vurgulanması
KULÜP DERS KAZANIM
Çevre koruma konulu bayrak hazırlanması
AraĢtırma ve yazma becerileri
EKO- HĠZMET
Çevreyi koruma konulu Ġngilizce
hazırlanmıĢ bayrakların sahil Ģeridindeki
iĢletmelere asılması
Çevre koruma konusunda
turistlerde farkındalık
yaratmak
KULÜP DERS KAZANIM
Rus okulu öğrencileri için kutlama kartı
hazırlanması
TOPLUM HĠZMETĠ
Rus Okulu‟ndan yabancı uyruklu öğrencilerin
okulumuzdaki törenlere davet edilmesi
Ġngilizce Çocuk Bayramı konulu kartlar
verilmesi
KUTLAMA KATILIM
Ġngilizce Çocuk Ģarkısı söylenmesi
5
KULÜP DERS KAZANIM
Şarkı sözleri boşluk doldurma aktivitesi
Ġngilizce yazma becerilerinin
geliĢtirilmesi
DeğiĢik milletlerden çocukların
Ulusal Çocuk bayramımızı
yakından tanımalarını sağlamak
İngilizce dinleme yeteneğini
geliştirme
Dünya Kadınlar
Günü
(8 Mart)
12 Mart Ġstiklal
MarĢı‟nın Kabulü ve
M.Akif Ersoy‟u
Anma Günü
Okul Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
18 Mart Çanakkale
Zaferini Kutlama
ġehitleri Anma
Günü Okul
Programının
Sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Kütüphaneler haftası
(Mart ayının son
pazartesi günü)
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
Okul Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
2.
KULÜP DERS KAZANIM
Tebrik kartı hazırlanması
TOPLUM HİZMETİ
Anneler günü ile ilgili kupaların hazırlanması
ve öğrencilerin annelerine ulaştırılması.
MAYIS
KULÜP ETKĠNLĠK
Drama sunumu
ÇarĢamba Saat:13.00-13.50
HAZĠRAN
4.
2.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġngilizce&Almanca Kulübü öğrencileri ile
birlikte 19 Mayıs Anısına Atatürk resimli
balonlarla ANTALYA PRESTĠJ SPOR
KULÜBÜ „ne ziyaret.
KULÜP DERS KAZANIM
Türk gençliğinin özellikleri ile ilgili yazı
çalıĢması
KUTLAMA KATILIM
Okulumuzun törenlerinde Dünya‟ya hitap eden
Türk gençliği skecinin sergilenmesi
EKO- HĠZMET
Plaja Ġngilizce sloganlar içeren çöp kutuların
koyulması
KULÜP DERS KAZANIM
Ġngilizce film izleme etkinliği
Yılsonu faaliyet raporunun hazırlanması.
Yaratıcı yazma yeteneği
geliştirilmesi
Mayıs Ayının 2.
Pazar günü Anneler
günü
Ġngilizce konuĢma becerileri
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i Türk
gençliğine emanet ettiğini;
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i
korumak ve kollamak için
gençlere verdiği görevleri
kavratmak.
AraĢtırma ve yazma
becerilerinin geliĢtirilmesi
19 Mayıs Atatürk‟ü
Anma Gençlik ve
Spor Bayramı Okul
Kutlama
Programının
Sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Dinleme becerilerini
geliĢtirmek
Yapılan çalıĢmaların
değerlendirilmesi.
DanıĢman Öğretmenler: GülĢah ALEMDAR, Sibel ERGÜN,
Nermin DEĞĠRMENCĠ
50
EYLÜL
AY
HAF
TA
ALMANCA KULÜBÜ
YILLIK ÇALIġMA PLANI
AMAÇLAR
BELĠRLĠ GÜN VE
HAFTALAR
.
KUTLAMA KATILIM
Kulüp öğrencileri okul kutlama programında
Almanca Ģarkılar sunacaklardır.
Ġlköğretimin hayatın temeli
olduğu gerçeğinin
öğrencilere benimsetilerek,
öğrencilerde eğitim ve
öğretim ile ilgili istendik
davranıĢ ve kimlik
geliĢtirmek
Ġlköğretim Haftası
Okul Kutlama
Programının
sunulması
3
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġngilizce Kulübü ile birlikte kardeĢ okulu
ziyaret ederek ,Ġngilizce ve Almanca sözlük
hediye edilecektir.
KULÜP DERS KAZANIMI
Kulüp BaĢkan ve üyelerinin seçimi
Sosyal etkinlikler kulüpleri ve kulüplerin
iĢleyiĢi hakkında bilgilerin sunulması
Almanca Kulübü‟nün
amaçlarını kavratmak
EKĠM
1
4.
KUTLAMA KATILIM
Cumhuriyet Bayramı toplum hizmeti için
gerekli olan posterlerin hazırlanması.
KULÜP DERS KAZANIMI
Tekerleme yarıĢması hazırlık çalıĢmaları
yapmak
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġngilizce Kulübü ile birlikte Turkische Republik
yazılı posterler hazırlanarak,otellere dağıtılması.
KUTLAMA KATILIM
Kulüp öğrencileri tarafından Cumhuriyet
Ģarkısının Almanca ya çevrilip, söylenmesi.
KULÜP DERS KAZANIMI
Atatürk
devrimlerinin
Almanca
olarak
hazırlanıp panoya asılması.
TOPLUM HĠZMETĠ :
Kulüp
öğrencileriyle
birlikte
Kızılay‟a
giderek,çalıĢmaları ile ilgili bilgi almak.
1.
KASIM
3.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġngilizce&Almanca Kulübü öğrencileri ile
birlikte Atatürk‟ün sevdiği Ģarkıları CD‟ye
çekip,çoğaltarak ilçe sakinleri ile paylaĢılması
ANMA TÖRENĠ KATILIM
Kulüp öğrencileri Atatürk‟ün sözlerini Almanca
olarak sunacaklardır.
KULÜP DERS KAZANIMI
Almanca
öğrenmenin
küresel
anlamda
gerekliliği nedir ?
KULÜP ETKĠNLĠK
Almanca Tekerleme yarıĢması
ÇarĢamba Saat:13.00-13.50
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġngilizce Kulübü öğrencileriyle birlikte
hazırlanan öğretmenler günü kutlama
Ortak çalıĢma
motivasyonunu sağlamak
Türk milleti için en iyi
yönetim biçiminin
“Cumhuriyet” olduğunu
ve Atatürk‟ün
“Cumhuriyet”e büyük
önem verdiğini
kavratmak.
29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
Okul Kutlama
Programı ve Hafta
Etkinlikleri
Hazırlıklarının
yapılması
29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
Okul Kutlama
Programının sunumu
ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Almanca telafuz
yeteneğini geliĢtirme ve
dili eğlenceli hale getirerek
öğretme
Kan BağıĢının öneminin
öğrencilerimize
kazandırılması.
Atatürk‟ün Türkiye
Cumhuriyeti‟nin
kuruluĢundaki ve
geliĢmesindeki önemini ve
Atatürk‟ün fikirlerini
kavratmak.
Almanca öğrenmeye teĢvik
etmek
Öğretmenlik mesleğinin
önemini kavratmak ve
öğretmelere karĢı, saygıyı
ve sevgiyi arttırmak.
KIZILAY HAFTASI
(29 EKĠM -4 KASIM)
Atatürk Haftası
(10-16 Kasım)
Atatürk‟ü Anma Okul
Töreninin sunumu ve
Atatürk Haftası
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
24 Kasım Öğretmenler
Günü Okul Kutlama
Programının Sunumu
ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
51
KUTLAMA KATILIM
Öğretmen ile ilgili Ģiir sunulması.
ARALIK
1.
3.
OCAK
1.
3.
KULÜP DERS KAZANIMI
Almanca drama çalıĢmasına hazırlık.
EKO OKUL
ALMANCA ZÜMRESĠ ÖNDERLĠĞĠNDE
ATIK YAĞ TOPLAMA KAMPANYASI
BAġLATILACAK,TOPLANAN BU YAĞLAR
BELEDĠYELERE TESLĠM EDĠLECEKTĠR.
KULÜP DERS KAZANIMI
Bilim ve Kültür-Sanat alanında Alman
ünlülerini tanıtan resim ve yazıların okul
panosuna asılması
ġUBAT
MART
1.
Bilim ve Sanata katkıda
bulunan Alman ünlüleri
tanıyıp öğrenmek
TOPLUM HĠZMETĠ
Çevre okullardan Almanca dersi olmayan bir
sınıfın okula davet edilip ders iĢlenmesi
KULÜP DERS KAZANIMI
Almanca internet sitelerinden eğitici oyunlar
bulup, bu site isimlerinin duyurulma
KULÜP DERS KAZANIMI
Alman basınında çıkan Türkiye hakkındaki
haberlerin bulunup panoya asılması
Çevre okullara Alman
dilini ve okulumuzu
tanıtmak.
Almancayı keyifli bir
Ģekilde öğrenmeye
yönelmek
DıĢ basın penceresinden
Türkiye‟yi gözlemlemek
TOPLUM HĠZMETĠ
Almanya konsolosluğuna ziyaret,.
Ülke ile ilgili merak
edilen soruların cevabını
bulmak
Almanca drama etkinliğine
hazırlık yapılması
Almanca drama gösterisi
yapma özgüvenini
kazanmak.
KULÜP DERS KAZANIMI
Drama çalıĢması
3.
Almanca drama yapma
özgüveni ve dili
kullanmaya hazırlık
çalıĢmaları.
EKO OKUL
ALMANCA ZÜMRESĠ ÖNDERLĠĞĠNDE “
ESKĠ DEFTERLER HAYAT BULUYOR”
PROJESĠ ĠLE, EVDEKĠ ESKĠ DEFTERLER
TOPLANACAK, BOġ SAYFALARINI
YENĠDEN KAPLANARAK, ĠHTĠYACI
OLANLARIN KULLANIMINA
SUNULACAKTIR.
KULÜP DERS KAZANIMI
Almanca internet sitelerinden eğitici oyunlar
bulup,bu site isimlerinin duyurulması.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġngilizce Kulübü ile birlikte Atatürk evine gezi
yapılması
KUTLAMA KATILIM
Atatürk ile ilgili Almanca özlü sözlerin okul
programında sunulması
,
TOPLUM HĠZMETĠ
Kulüp öğrencileri ile birlikte çevre
Anasınıflarını ziyaret ederek, Almanca
kelimeler öğretmek
Almanca‟yı keyifli bir
Ģekilde öğrenmeye
yönelmek
Atatürk‟ün Antalya‟ya
geliĢ sebebini öğrenerek,
Atatürk‟ün
bağımsızlığımız için neler
yaptığını kavramak
Alman diline ilgi çekmek
ve sevdirmek.
6 Mart Atatürk‟ün
Antalya‟ya GeliĢi
Okul Kutlama
Programı sunumu ve
Hafta Etkinliklerinin
düzenlenmesi
52
TOPLUM HĠZMETĠ
Türkiye YeĢilay Cemiyeti Antalya ġubesi‟ne
gezi.
3.
KULÜP DERS KAZANIMI
Alman basınında çıkan Türkiye hakkındaki
haberlerin bulunup panoya asılması.
TOPLUM HĠZMETĠ :
Ġngilizce Kulübü öğrencileri ile birlikte
Havaalanına Ġngilizce,Almanca Ġstiklal MarĢı
asılması
KUTLAMA KATILIM:
Ġstiklal MarĢı‟nın Almanca olarak sunulması.
KUTLAMA KATILIM:
ġehitlerle ilgili Almanca Ģiir sunumu.
1.
NĠSAN
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġl Kültür ve Turizm ġube Müdürlüğüne gezi.
KULÜP DERS KAZANIMI
Yıl Sonu gösterilerine hazırlık yapılması
3.
5
2.
MAYIS
18 MART TOPLUM HĠZMETĠ :
Ġngilizce Kulübü öğrencileri ile birlikte kardeĢ
okulda Çanakkale filminin izlenmesi
EKO OKUL
AĞAÇ ĠSĠMLERĠ ALMANCA OLARAK
HAZIRLANARAK, CĠVARDAKĠ
AĞAÇLARIN ÜSTÜNE
YAPIġTIRILACAKTIR
KULÜP ETKĠNLĠK
Almanca Drama
ÇarĢamba Saat:13.00-13.50
KULÜP DERS KAZANIMI
Turizm Haftası ile ilgili pano hazırlanması.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġngilizce Kulübü ile birlikte Rus Okulunu
okulumuza davet ederek,kutlama kartları
verilecektir.
KUTLAMA KATILIM
Kulüp öğrencilerinin Çocuk ile ilgili Almanca
Ģiir sunumu
KULÜP DERS KAZANIMI
Almanca film izleme.
KULÜP DERS KAZANIMI
19 Mayıs Atatürk‟ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı ile ilgili pano hazırlanması.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ülkernet Ġnternet Hizmetleri‟ne bilgi gezisi.
EKO OKUL
ALMANCA ZÜMRESĠNĠN YÜRÜTTÜĞÜ
EKO OKUL PROJELERĠNE GÖNÜLDEN
TAM DESTEK VEREN ÖĞRENCĠLERLE
BĠRLĠKTE “ TANIRSAN
SEVERSĠN,SEVERSEN KORURSUN”
DÜġÜNCESĠ ÇERÇEVESĠNDE ÖRNEK BĠR
DOĞA YÜRÜYÜġÜ
GERÇEKLEġTĠRĠLECEKTĠR.
YeĢilay Cemiyeti
çalıĢmaları ile ilgili bilgiler
alarak,kötü alıĢkanlıkların
zararlarını öğrenmek.
YEġĠLAY HAFTASI
DıĢ basın penceresinden
Türkiye‟yi gözlemlemek.
Ġstiklal MarĢımıza duyulan
Saygının ve Öneminin
Kavratılması.
ġehitlik ve Çanakkale de
can veren askerlerimizin
öneminin kavratılması.
Yabancı dili çok yakından
ilgilendiren Turizm Haftası
etkinlikleri kapsamında
ikinci bir yabancı dil
önemini kavratmak.
Yabancı diller Günü sunuĢ
metninin hazırlanması
12 Mart Ġstiklal
MarĢı‟nın Kabulü ve
M.Akif Ersoy‟u Anma
Günü
18 Mart Çanakkale
Zaferini Kutlama
ġehitleri Anma Günü
Okul Programlarının
ve Hafta
Etkinliklerinin
hazırlanması
Turizm Haftası
(15-22 Nisan)
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
Okul Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Öğrenilen yabancı dilde
film izleme ve anlama.
Milli bayramımızı
Almanca olarak ifade
edilmesi
Teknoloji ile yabancı dil
arasındaki bağlantıyı
kurabilmek.
BiliĢim Haftası
(29 Nisan-3 Mayıs)
53
TOPLUM HĠZMETĠ
Hayvan resimlerinin altlarına Almanca
karĢılıklarını yazarak,hayvanat bahçesinde
ilgili yerlere asma.
KULÜP DERS KAZANIMI
Almanca kelime oyunları oynanması
Hayvan isimlerini
Almanca ifade
edebilmek,turist
bakımından zengin ilimiz
hayvanat bahçesine
katkıda bulunmak.
Kelime hazinemizi
geliĢtirmek
4.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġngilizce&Almanca Kulübü öğrencileri ile
birlikte 19 Mayıs Anısına Atatürk resimli
balonlarla ANTALYA PRESTĠJ SPOR
KULÜBÜ „ne ziyaret.
HAZĠRAN
KUTLAMA KATILIM
Kulüp öğrencileri Almanca bir Atatürk Ģiiri
okurlar.
2.
KULÜP DERS KAZANIMI
Yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanması.
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i
Türk gençliğine emanet
ettiğini; Atatürk‟ün,
Cumhuriyet‟i korumak ve
kollamak için gençlere
verdiği görevleri
kavratmak.
Atatürk „ü anma
programında yer almak ve
Atatürk‟ü anma
düĢüncesini Alman dilinde
de gerçekleĢtirmek.
19 Mayıs Atatürk‟ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramı Okul
Kutlama Programının
Sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Yapılan çalıĢmaların
değerlendirilmesi.
DanıĢman Öğretmenler: Tuğçe METĠN , Duygu ġANLI ÖNDER
54
SPOR KULÜBÜ
EYLÜL
AY
HAFT
A
3
EKĠM
1
YILLIK ÇALIġMA PLANI
KUTLAMA KATILIM
Ġlköğretim Haftası Kutlama programında
görevli kulüpler ile ortak çalıĢma yapılarak
düzenlenecek etkinliklere resim. Ģiir, afiĢ,
dövizler hazırlanarak okul panosunda
sergilenmesi, kutlama programında Ģiir ve
sözlerin kulüp üyelerince okunması.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġlköğretim Haftası Etkinlikleri kapsamında
Müzik Kulübü ile ortaklaĢa Gençlik Spor Ġl
Müdürünün ziyaret edilmesi.
KULÜP DERS KAZANIM
Kulüp BaĢkan ve üyelerinin seçimi
Sosyal etkinlikler kulüpleri ve kulüplerin
iĢleyiĢi hakkında bilgilerin sunulması.
TOPLUM HĠZMETĠ
(Gaziler Haftası)
Spor Kulübü öğrencileri ile birlikte ilimizde
görevi baĢında Gazi olan büyüklerimizi
evlerinde ziyaret ederek yaĢam hikayesini
öğrenmek.
TOPLUM HĠZMETĠ
(AHĠLĠK HAFTASI)
Spor Kulübü öğrencileri ile birlikte Aksu
Esnaf Kefalet Odasını ziyaret ederek
Ahilik haftası ile ilgili genel bilgi
aktarımın
sağlanması.
(09Ekim ÇarĢamba)
KUTLAMA KATILIM
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama
programında görevli kulüpler ile ortak
çalıĢma yapılarak düzenlenecek etkinliklere
resim. Ģiir, afiĢ, dövizler hazırlanarak okul
panosunda
sergilenmesi,
kutlama
programında Ģiir ve sözlerin kulüp
üyelerince okunması.
KULÜP DERS KAZANIM
Dengeli ve sağlık beslenmenin
önemi,obezite ile mücadele etmek için
neler
yapmalıyız
konularının
tartıĢılması.
4.
KULÜP ETKĠNLĠK
Cumhuriyet Kupası Sokak Basketbolu
Turnuvası
ÇarĢamba Saat:13.00-13.30
TOPLUMSAL HĠZMET
Spor ve Müzik Kulübü ile milli duyarlılığı
uyandırma,Ulu Önderimizin vatanımıza
armağanı
Cumhuriyet
bandosu
oluĢturularak
Kutlama
programında
sunulması.
KULÜP DERS KAZANIM
Sporun sağlığımızıza,hayatımıza ve bize
kazandırdıklarının kulüp öğrencileri ile
taretıĢılması.
AMAÇLAR
Ġlköğretimin hayatı temeli
olduğu gerçeğinin öğrencilere
benimsetilerek, öğrencilerde
eğitim ve öğretim ile ilgili
istendik davranıĢ ve kimlik
geliĢtirmek
BELĠRLĠ GÜN
VE HAFTALAR
Ġlköğretim Haftası
Okul Kutlama
Programı
hazırlıklarının
yapılması
Okullar arası sportif
organizasyon Ģemasının
öğrenilmesi.
Spor Kulübü’nün amaçlarını
kavratmak
Görevi baĢında gazi olan
büyüklerimizin unutulmadığının
kavratılarak gelecek nesillere
taĢınması.
Toplumda iĢ ahlakına ve
kurallarına uymanın
değerlerini kazandırmak.
Türk milleti için en iyi yönetim
biçiminin “Cumhuriyet”
olduğunu ve Atatürk‟ün
“Cumhuriyet”e büyük önem
verdiğini kavratmak.
Dengeli ve sağlıklı
beslenmenin önemini kavrar
Ġlköğretim Haftası
Okul Kutlama
Programının
sunulması
(Gaziler Haftası)
19-23 Eylül
AHĠLĠK
HAFTASI
KUTLAMA
29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramı Okul
Kutlama Programı
ve Hafta
Etkinlikleri
Hazırlıklarının
yapılması
Okul içi sosyal ve sportif
etkileĢimin sağlanarak spora
teĢvik etmeyi kavratmak.
Cumhuriyetin ve Cumhuriyetin
bize kazandırdıklarının
öğrencilerimize kavratılması.
Spor yapmanın ve spora teĢvik
etmenin öneminin
kavratılması.
29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramı Okul
Kutlama
Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
55
EKO OKUL
Kullanılmayan spor malzemeleri ;
top,raket,spor ayakkabı,forma vb ürünlerin
toplanarak,ihtiyacı olan okullara verilmesi
TOPLUM HĠZMETĠ
Spor Kulübü ve Müzik Kulübü öğrencileri
ile birlikte Ulu Önderimizin ölüm
yıldönümüne uygun olarak resim,Ģiir,döviz
ve afiĢler ile Atatürk‟ün küçük resimlerinin
okulumuz çevresinde halkımızın yakalarına
takılarak,günün anlam ve öneminin
vurgulanması çalıĢması.
KULÜP ETKĠNLĠK
24 Kasım Canım Öğretmenim Masa Tenisi
Turnuvası ÇarĢamba Saat:13.00-13.50
KULÜP DERS KAZANIM
Yapılacak turnuvada her maç için spor
kulübü üye öğrenci görevlendirilmesi.
Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında
spor kulübü üyelerince ULU ÖNDERĠMĠZ
isimli pano hazırlama çalıĢmaları.
Öğretmenler
Gününün
Öneminin
vurgulanması.
KASIM
1.
KUTLAMA KATILIM
10 Kasım Atatürk’ü Anma günü kutlama
programını hazırlama da görevli olan
diğer tüm kulüplerle iletiĢime geçerek
kutlama programının hazırlanmasında, ses
sistemi ve kutlama alanının düzenlenme
yapılmasına yardımcı olunması.
Resim.Ģiir,günün anlam ve önemini
belirten sözler hazırlanarak programda
sunum yapılması.
KULÜP DERS KAZANIM
Trafik kurallarına uyulması için
öğrencileri ve halkı bilinçlendirme
çalıĢmaları yapmak,
3.
TOPLUM HĠZMETĠ
Okulumuz öğretmenleri arasında oyun ve
fiziki etkinlik yarıĢmaları düzenleyerek,en
çok puan alan öğretmenin
ödüllendirilmesi.
KULÜP DERS KAZANIM
Sınıflar ve okullar arası müsabakalarda
Fair Play ve buna uygun slogan
hazırlanması. Atatürk ve Spor konulu pano
hazırlanması
KUTLAMA KATILIM
24 Kasım Öğretmenler günü kutlama
programını hazırlama da görevli olan diğer
tüm kulüplerle iletiĢime geçerek,kutlama
programının hazırlanmasında,ses sistemi ve
kutlama alanının düzenlenme yapılmasına
yardımcı olunması.Resim.Ģiir,günün anlam
ve önemini belirten sözler hazırlanarak
programda sunum yapılması.
Kullanılmayan ve atık
durumdaki ürünlerin
değerlendirilmesini kavratmak.
Öğrencilerin Atatürk‟ü, ilke ve
inkilaplarını ve düĢünce sistemi
Kemalizmi tanımalarını
sağlamak ve kolektif çalıĢma
alıĢkanlığı edinmelerini
sağlamak.
Eko Okul Ekim
Ayı Etkinliğinin
düzenlenmesi
10 Kasım
Atatürk‟ü Anma
Günü Okul Anma
Töreni ve Hafta
Etkinlikleri
Hazırlıklarının
Yapılması
Atatürk‟ün Türkiye
Cumhuriyeti‟nin kuruluĢundaki
ve geliĢmesindeki önemi.
Sportif faaliyet ve yarıĢmalarda
görev bilinci
oluĢturma.Öğretmene verilen
değerin artırılmasını
kazandırmak.
Öğretmenlik mesleğinin
önemini kavratmak ve
öğretmelere karĢı, saygıyı ve
sevgiyi arttırmak.
24 Kasım
Öğretmenler Günü
Haftası Okul
Kutlama
Programının ve
Hafta
Etkinliklerinin
hazırlanması
Trafik kuralları bilincinin
kazandırılması.
Öğretmenlik mesleğinin
öneminin
vurgulanması,öğretmenler
arası iĢbirliği,dayanıĢma ve
birlikteliğin sağlanması.
Grupça yapılan görevleri
tamamlamak için istekle
çalıĢabilme ve gruba karĢı
sorumluluk duyabilme.
Kutlama Katılıma istekli
olma,görev bilincini öğrenme.
24 Kasım
Öğretmenler Günü
Okul Kutlama
Programının
Sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
56
ARALIK
1
OCAK
3
3
TOPLUM HĠZMETĠ
(Tutum,Yatırım,Türk Malları Haftası)
Yerli Üretim yapan ve ülkemizde bu konuda
söz sahibi olan fabrika, üretim tesislerinin
spor
kulübü
üyelerince
ziyaret
edilmesi.Halk Ekmek Fabrikasını ziyaret
ederek üretim hakkında bilgi alınması.
KULÜP DERS KAZANIM
Sportif
faaliyetlerde
kullanılacak
malzemelerin gözden geçirilerek eksiklerin
tamamlanması. Okul içi düzenlenen
organizasyonların
okul
panosunda
sergilenerek spora olan teĢviki arttırmak
TOPLUMSAL HĠZMET
Ġlimiz Gençlik Spor Kompleksi Ateltizm
Pistlerinin Ziyaret Edilerek Spor Kulübü
Öğrencileri
Ġle
Birlikte
Atletizm
YarıĢmaları Düzenlenmesi.
KULÜP DERS KAZANIM
Yerli malı kullanımının arttırılması ve bu
konuda yapmamız gereken hususlar
hakkında kulüp üyelerinde panel
yapılması.
TOPLUM HĠZMETĠ
Öğrenci velilerimiz ile iĢbirliği içerisinde
Okul bahçesinde Öğrencilerimize yerli
üretim ürünlerin ikram edilerek Yerli
Ürünlerin tüketiminin öneminin
vurgulanması.
KULÜP DERS KAZANIM
Kötü alıĢkanlıklar ve sonuçlarını içeren bir
pano hazırlanması.
EKO OKUL PROJESĠ
Orman Müd. ile iĢbirliği içerisinde
çevremizde boĢ alan,arazi,bahçe vb.
yerlerin ağaçlandırılması
çalıĢması.Okulumuz çevresinde fidan
dağıtımı etkinliği.
KULÜP DERS KAZANIM
I. Dönem sonu çalıĢma raporunun
hazırlanması.
Spor sahaları ve malzemelerin
düzenlenmesi.
TOPLUMSAL HĠZMET
ĠLKYARDIM NEDĠR?ĠLYARDIMIN
TEMEL ĠLKELERĠ..OLYMPOS
HASTANESĠ ACĠL YARDIM EKĠBĠNĠN
TEKNĠK VE UYGULAMA EĞĠTĠMĠ
VERMESĠ.
Yerli üretimin önemini
vurgulamak ve yerli malı
kullanım alıĢkanlığı
kazandırmak.
Tutum, Yatırım ve
Türk Malları
Haftası
(12-18 Aralık)
Okul takımlarının eksiklerinin
tamamlanması, önceki aylara
ait etkinliklerin sergilenmesi
.
Yerli üretim kullanımın
öneminin kazandırmak.
Yerli Üretim ürünlerimizin
daha fazla tüketilmesi
konusunda bilinç
kazandırmak.
Tutum ve
yatırıtm,Türk
Malları Haftası
(12-18 Aralık)
Öğrencilere,kavrama,düĢünme
ve yorumlama becerisi
kazandırmak .
Erezyonla mücadele etme,boĢ
alanların ağaçlandırılması
konusunda aktarım.
Ocak Ayı Eko
Okullar Etkinlik
Porgramı
I.Dönem sonu değerlendirme.
57
ġUBAT
3
MART
2
KULÜP DERS KAZANIM
II.Dönem yapılacak olan etkinlikler ile ilgili
spor kulübü üyelerince hazırlık yapılması.
Beden Eğitimi ve sporun hayatımızda ki yeri
ve önemi hakkında spor kulübü üyelerince
paylaĢım sağlanması.
TOPLUM HĠZMETĠ
(Sivil Savunma Günü)
Ġlimiz Sivil Savunma teĢkilatını okulumuza
davet
edilerek sivil savunma hakkında
bilgi
alınması,uygulamalı
kurtarma
çalıĢmalarının izlenerek ekipler tarafından
yapılan faaliyete etkin katılımın sağlanması.
KUTLAMA KATILIM
Diğer kulüp danıĢman öğretmenleri ile bir
araya gelerek Atatürk‟ün Antalya‟ya GeliĢi,
12 Mart Ġstiklal MarĢı‟nın Kabulü ve 18
Mart Çanakkale ġehitlerini Anma Okul
Programlarının hazırlanılması ve hafta ile
ilgili resim,Ģiir,döviz ve afiĢlerin
hazırlanarak okul spor kulübü panosunda
sergilenmesi,kutlama programında kulüp
üyelerinin hazırlık yaparak etkin katılımın
sağlanmasına destek vermek.
EKO OKUL
Konyaaltı plajında atık plastik
ĢiĢe,poĢet,kapak vb. atık durumd ki
ürünlerin spor kulübü öğrencileri
tarafından sahil Ģeridinde halkımızı ve
öğrencilerimizi bilgilendirme amaçlı
temizlik yapılması.
KULÜP DERS KAZANIM
Ġlkyardım nedir?Hayatımızda ki yeri ve
önemi hakkında kulüp üyelerince bilgi
paylaĢımı yapılması.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ulu Önderimizin Antalya ya geliĢi
etkinlikleri kapsamında IĢıklarda bulunan
Atatürk Evinin önünde folklör ve fon
ekiplerimizin gösterilerini coĢkuyla
sergilemesi ve müzik kulübünün koro
çalıĢması.
KUTLAMA KATILIM
Spor kulübü üyelerince
resim,Ģiir,afiĢ,dövizler,gazete haberleri
hazırlanarak okul panosunda
sergilenmesi,okul içi yapılacak kutlama
programına katılım sağlayarak düzen ve
tertibatın ayarlanması,özlü
sözlersözler.önemihakkında spor kulübü üye
II.Dönem yapılacak
etkinliklerde görev bilinci
oluĢturmak.
Beden Eğitimi ve sporun
öneminin kavratılması.
Sivil savunmanın öneminin
kavratılması,her hangi bir
doğal afet,yangın,sel vb.
durumlarda neler yapılması
gerektiğinin kavratılması.
Ulusal değerleri benimsetmek
ve milli benlik geliĢtirmek
Sivil Savunma
Haftası
6 Mart Atatürk‟ün
Antalya‟ya GeliĢi
12 Mart Ġstiklal
MarĢı‟nın Kabulü
ve M.Akif Ersoy‟u
Anma Günü
18 Mart Çanakkale
Zaferini Kutlama
ġehitleri Anma
Günü
Okul
Programlarının ve
Hafta
Etkinliklerinin
hazırlanması
Atıkların ayrıĢtırılması
Ġlkyardımın önemi gerekliliği
bilincinin kazandırılması.
6 Mart Atatürk‟ün
Antalya‟ya GeliĢi
Oku
Ulu Önderimizin Antalya
Ziyaretinin CoĢkuyla
Kutlanması.
Atatürk‟ün Antalya‟ya geliĢ
sebebini öğrenerek, Atatürk‟ün
bağımsızlığımız için neler
yaptığını kavramak
l Kutlama
Programı sunumu
ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
58
4.
KUTLAMA KATILIM
Mehmet Akif Ersoy‟un Ģiirleri ve sözlerinin
spor kulübü üyelerince okunarak,kutlamada
görevli olan kulüplerle iĢbirliği içerisinde
okul kutlama programına katılımın
sağlanması
Ġstiklal MarĢı Ģairimiz M. Akif
ERSOY‟u öğrencilere tanıtmak,
onun edebiyatımızdaki yerini
kavratmak.
Bağımsızlığın ve Ġstiklal
MarĢı‟nın önemini kavratmak
TOPLUMSAL HĠZMET
Spor&Müzik Kulübü öğrencileri ile birlikte
M.AKĠF ERSOY ve sözleri ile ilgili küçük
kartların bastırılarak dağıtılması.
KULÜP DERS KAZANIM
Ulu Önderimiz Atatürk‟ün Spor Ġle Ġlgili
Sözlerinin ve ÖzdeyiĢlerinin Kulüp
Öğrencileri Ġle PaylaıĢlması.
Halkımızda Ġstiklal MarĢına
Duyulan Saygı ve Bilinci
Canlandırma .
TOPLUM HĠZMETĠ
Spor&Müzik Kulübü ile Ġlimizde vatani
görevini yaparken Ģehit düĢen asker,
öğretmen, doktor, mühendislerin Uncalı
Kent Meydanında kabri baĢında Spor
Kulübü ve Müzik Kulübü Öğrenciler
iziyaret edilerek çiçek dikilmesi çalıĢması
NĠSAN
1
3.
TOPLUM HĠZMETĠ
YaĢlılar haftası etkinlikleri kapsamında
bakıma muhtaç bir yaĢlı insanın evinde
ziyaret edilmesi etkinliği.
KULÜP DERS KAZANIM
Sağlıklı yaĢamın hayatımızda ki yeri ve
önemi?Sağlıklı yaĢama için neler
yapmalıyız?
KUTLAMA KATILIM
Diğer kulüp danıĢman öğretmenleri ile bir
araya gelerek okul kutlama programının
hazırlanılması ve hafta ile ilgili etkinlik ve
Toplum Hizmeti projesi yapılması
TOPLUMSAL HĠZMET
Spor Kulübü öğrencileri ile Antalya
Marina da su suporları hakkında bilgi
alınması.
KULÜP ETKĠNLĠK
23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Futbol
Turnuvası
ÇarĢamba Saat:13.00-13.50
KULÜP DERS KAZANIM
Ulusal egemenlik nedir?Kulüp üyelerince
panel yapılarak tartıĢılması.
TOPLUMSAL HĠZMET
23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı
kapsamında
Spor&Müzik
Kulübü
öğrencileri ile birlikte Suna Ġnan Kıraç
TEGEV Vakfında eğitime muhtaç öğrenciler
ile birlikte Oyun ve Fiziki Etkinlik
YarıĢmaları Düzenlenmesi.
Ulu Önderimizin Spora ve
Sporcuya Verdiği Önemi Bilir.
12 Mart Ġstiklal
MarĢı‟nın Kabulü
ve M.Akif Ersoy‟u
Anma Günü
Okul Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
18 Mart Çanakkale
Zaferini Kutlama
ġehitleri Anma
Günü Okul
Programının
Sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Öğrencilerde milli benlik ile
ilgili duyguların kazandırılması
Ġhtiyaç sahibi, muhtaç
insanlara destek verilmesi.
YaĢlılar Haftası
Sağlıklı yaĢamanın önemini
bilir.
Ulusal egemenliğin önemini,
Atatürk‟ün bağımsızlığa verdiği
önemi ve Çocuk Bayramı‟nın
değerini kavratmak
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
Haftası
Etkinliklerinin ve
Okul kutlama
programının
hazırlanılması
BaĢarılı ve üst düzey sporcu
olabilmek için gerekli
davranıĢların neler olduğunu
kavratmak.
Ulusal egemenlik bilincinin
kavratılması.
Ulusal egemenliğin önemini,
Atatürk‟ün bağımsızlığa verdiği
önemi ve Çocuk Bayramı‟nın
değerini kavratmak
59
KUTLAMA KATILIM
Ġlimizde düzenlenecek 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında Cumhuriyet Meydanı,Stadyum
vb. yerlerdeki Çocuk ġenliklerine gidilmesi
5.
Spor kulübü üyelerince Ulusal Egemenlik
Bilincini anlatan pano hazırlanması resim,
Ģiir, afiĢlerle görsellerin desteklenmesi
KULÜP DERS KAZANIM
Turizm ve ülkemizde ki geliĢimi hakkında
kulüp üyelerince bigi paylaĢımı yapılması.
KULÜP ETKĠNLĠK
Okulumuzda baĢarılı olan sporcular için
onur köĢesi oluĢturulması.
KUTLAMA KATILIM
Diğer kulüp danıĢman öğretmenleri ile bir
araya gelerek okul kutlama programının
hazırlanılması ve hafta ile ilgili etkinlik ve
Toplum Hizmeti projesi yapılması
Ulusal Egemenlik bilincini
kavratmak
Turizme verilen önemin
arttırılmasını kavratmak.
Spora karĢı teĢvik oluĢturmak
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i Türk
gençliğine emanet ettiğini;
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i
korumak ve kollamak için
gençlere verdiği görevleri
kavratmak.
19 Mayıs Atatürk‟ü
Anma Gençlik ve
Spor Bayramı Okul
Kutlama
Programının ve
Hafta
Etkinliklerinin
hazırlanması
Okul içi sosyal ve sportif
faaliyetlere katılımı arttırmak
19 Mayıs Spor
ġenlikleri
MAYIS
1
2
KULÜP ETKĠNLĠK
Gençlik Haftası Sınıflar Arası Voleybol
Turnuvası ÇarĢamba Saat:13.00-13.50
KULÜP DERS KAZANIM
Hayatımızın
anlamı
ve
değerimiz
annelerimize ait olan anneler günü ile ilgili
spor kulübü üyelerince Ģiir,özlü söz ve
hediyeler
hazırlanarak
annelerimize
verilmesi.
TOPLUMSAL HĠZMET
Akdeniz Üniversitesi Atatürk Stadyumu ve
Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunu Ziyaret
Edilmesi.
TOPLUM HĠZMETĠ
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
etkinlikleri kapmasında Akdeniz
Üniversitesi Gençlik Haftası Faaliyetlerine
Müzik Kulübü ile ortaklaĢa katılımı
sağlanarak, sosyal ve sportif faaliyetlerin
izlenmesi
KUTLAMA KATILIM
Spor Kulübü üyelerince Atatürk‟ün
Gençliğe ve Spora verdiği önem ile ilgili
resim, Ģiir, sporla ilgili özlü sözlerini içeren
bir pano hazırlanarak hafta boyunca
sergilenmesi
KULÜP DERS KAZANIM
Ulu Önderimizin gençliğe ve genç nesile
verdiği önemin spor kulübü üyelerince
bilgi aktarımı sağlanması.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
Okul Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Anne-çocuk birlikteliğini
pekiĢtirmek,aile bağlarını
kuvvetlendirme çalıĢması.
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i Türk
gençliğine emanet ettiğini;
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i
korumak ve kollamak için
gençlere verdiği görevleri
kavratmak
Ulu Önderimizin gençliğe
armağanı 19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramının öneminin
kavratılması.
19 Mayıs Atatürk‟ü
Anma Gençlik ve
Spor Bayramı Okul
Kutlama
Programının
Sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
19 Mayıs Gençlik
ve Spor Bayramı
Ulu Önderimizin Gençliğe
Verdiği Önemin Kavratılması
60
HAZĠRAN
4.
2.
EKO OKULLAR PROJESĠ
Kullanılmayan ve atıl durumdaki plastik
,karton ve kağıt ürünlerden uçurtmalar
yapılarak Beach Parkta Uçurtma Ģenliği
düzenlenmesi
KULÜP DERS KAZANIM
Temi Çevre,Temiz Toplum v Temiz Hava
Ġlkelerini GeliĢtirmek için Neler
Yapmalıyız.
Atık ürünlerin
değerlendirilmesi,el becerisini
geliĢtirme,çevreyi koruma
alıĢkanlığı kazandırma.
KULÜP DERS KAZANIM
Spor Kulübü sene sonu değerlendirme
yapılarak rapor hazırlanması.
Yapılan çalıĢmalar ile ilgili
öğrencilerimizin bilgi sahibi
olması çalıĢmaları.
Çevre temizliği v çevre koruma
bilincini geliĢtirme.
Sene Sonu
evrak,yazı ve
defterlerinin
tamamlanması.
DANIġMAN ÖĞRETMENLER : Mevlüt ÇIRPAN, Ayten IġILDAĞ
61
AY
HAF
TA
3.
GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ
YILLIK ÇALIġMA PLANI
KUTLAMA KATILIM
Kutlama programı dahilinde hazırlanacak
sahne ve panolara seçilen öğrenciler yardımcı
olacaklar.
EYLÜL
KULÜP DERS KAZANIMI
Görsel Sanatlar Kulübü‟nün amaçlarını
kavratmak
Sanatı ve sanatçıyı tanıma.
KULÜP DERS KAZANIM
Kulüp BaĢkan ve üyelerinin seçimi
Sosyal etkinlikler kulüpleri ve kulüplerin
iĢleyiĢi hakkında bilgilerin sunulması.
29 Ekim ile ilgili resimlerin tasarlanması, okul
ve sınıf panolarına asılmasının sağlanması
KULÜP ETKĠNLĠK
“Atatürk ve Cumhuriyet” konulu
yarıĢması düzenlenmesi
Ġlköğretimin hayatı temeli
olduğu gerçeğinin öğrencilere
benimsetilerek, öğrencilerde
eğitim ve öğretim ile ilgili
istendik davranıĢ ve kimlik
geliĢtirmek
Görsel Sanatlar Kulübü‟nün
amaçlarını Sanatı ve sanatçıyı
tanıma kavratarak bilgi sahibi
etmek
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġlköğretimler Haftası Etkinlikleri kapsamında
Ekoloji-Doğa Kulübü ile Görsel Sanatlar
Kulübü ortaklaĢa Ġl veya Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne gezi. (19.09.2013)
TOPLUM HĠZMETĠ
Görsel sanatların önemini anlatmak amacı ile
bir sanat galerisine gezi düzenleyerek, bir
sanatcı ile röportaj yapılması
1.
AMAÇLAR
resim
Devlet kurumu içerisinde
eğitim öğretimle ilgili birimleri
tanır.
EKĠM
Ġlköğretim Haftası
Güzel Sanatların gerekliliği,
Cumhuriyetin ilanının Türkiye
tarihi açısından anlam ve
öneminin kavratılması.
Türk milleti için en iyi yönetim
biçiminin “Cumhuriyet”
olduğunu ve Atatürk‟ün
“Cumhuriyet”e büyük önem
verdiğini kavratmak.
29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
Okul Kutlama
Programı ve Hafta
Etkinlikleri
Hazırlıklarının
yapılması
Cumhuriyet Bayramı
Okul Kutlama
Programının sunumu
ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
KUTLAMA KATILIM
Kutlama programı dahilinde hazırlanacak
sahne ve panolara seçilen öğrenciler yardımcı
olacaklar.
4.
Ġlköğretim Haftası
Okul Kutlama
Programı
hazırlıklarının
yapılması
Ġlköğretim Haftası
Okul Kutlama
Programının sunulması
Kulüp öğrencilernin sanata
gönül veren snatçılar ile
tanıĢtırılması.
TOPLUM HĠZMETĠ
Okulumuzun görsel sanatlar kulüp öğrencileri
ile birlikte bir sanatçı atölyesine ziyaret
KULÜP ETKĠNLĠK
10 Kasım Atatürk‟ü Anma Günü münasebeti
ile “Atatürk” konulu resim yarıĢması
düzenlenmesi
KUTLAMA KATILIM
Diğer kulüp danıĢman öğretmenleri ile bir
araya gelerek okul anma töreni programının
hazırlanılması ve hafta ile ilgili etkinlik ve
Toplum Hizmeti projesi yapılması
TOPLUM HĠZMETĠ
Ekoloji-Doğa
Kulübü&Görsel
Sanatlar
Kulübü öğrencileri Cumhuriyet Ressamları ile
ÖZdilek AVM Resim Sergisi ve 29 Ekim
BELĠRLĠ GÜN VE
HAFTALAR
Ulu Önderimizin okul içi
yarıĢmalar düzenlenerek görsel
öğelerle anma çalıĢması
yapmak.
Öğrencilerin Atatürk‟ü, ilke ve
inkılaplarını ve düĢünce
sistemi Kemalizmi
tanımalarını sağlamak ve
kolektif çalıĢma alıĢkanlığı
edinmelerini sağlamak.
Atatürk‟ün güzel sanatlara
verdiği önemi kavratmak.
10 Kasım Atatürk‟ü
Anma Günü Okul
Anma Töreni ve Hafta
Etkinlikleri
Hazırlıklarının
Yapılması
Atatürk Haftası
(10-16 Kasım)
62
Atatürk‟ü Anma Okul
Cumhuriyet
Bayramı
Okul
Kutlama
programında Atatürk köĢesine geri dönüĢüm
malzemelerinden yapılmıĢ Atatürk çelengi
sunumu
KULÜP ETKĠNLĠK
24 Kasım Öğretmenler günü "Öğretmen
sevgisi" konulu okul resim yarıĢması
düzenlenmesi
1.
KULÜP DERS KAZANIM
Öğrencilerden Ulu Önderimiz adlı afiĢ
çalıĢmaları düzenlemelerini sağlamak ve
panolarda sergilemek.
Atatürk Haftası ile ilgili afiĢ çalıĢması ve pano
düzenlemesi.
TOPLUM HĠZMETĠ
Antalya LÖSEV vakfı Lösemiler hakkında
bilgi vermek amaçlı okulumuzda konferans
verecektir.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ekoloji-Doğa
Kulübü&Görsel
Sanatlar
Kulübü öğrencileri ile birlikte geri dönüĢüm
malzemeleri ve pastel boya çalıĢmalarından
oluĢan resim sergisinin yapılması
KULÜP DERS KAZANIM
Ögrencilerden Ulu Önderimiz adlı afiĢ
çalıĢmaları düzenlemelerini saglamak ve
panolarda sergılemek.
Atatürk Haftası ile ilgili afiĢ çalıĢması ve pano
düzenlemesi.
KASIM
ANMA TÖRENĠ KATILIM
Anma Töreninde görsel sanatlar kulubünün
öğrencileri sahne tasarımında görevlidir.
3.
KULÜP DERS KAZANIM
Öğretmenler Günü sebebiyle kulüp öğrencileri
tarafından resim çalıĢmaları yapılarak,
panoların hazırlanması.
TOPLUM HĠZMET
BaĢöğretmen resim sergisi hazırlanıp AVM de
sergilenmesi ve Ekoloji-Doğa Kulübü birlik
geri dönüĢüm malzemeleri ve pastel boya
çalıĢmalarından oluĢan resim sergisinin
yapılması
KUTLAMA KATILIM
Kutlama programı dahilinde hazırlanıcak
sahne ve panolara seçilen öğrenciler yardımcı
olacaklar.
Cumhuriyeti‟nin
kuruluĢundaki ve
geliĢmesindeki önemini ve
Atatürk‟ün fikirlerini
kavratmak.
Töreninin sunumu ve
Atatürk Haftası
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Yardımseverler Lösev‟e nasıl
destek olunabilir? öğrencileri
bilinçlendirme
Lösemili Çocuk
Haftası
(2-8 Kasım)
Öğrencilerin Atatürk‟ü, ilke ve
inkilaplarını ve düĢünce
sistemi Kemalizmi
tanımalarını sağlamak ve
kolektif çalıĢma alıĢkanlığı
edinmelerini sağlamak.
10 Kasım Atatürk‟ü
Anma Günü Okul
Anma Töreni ve Hafta
Etkinlikleri
Hazırlıklarının
Yapılması
Öğrencilerin Atatürk‟ü, ilke ve
inkilaplarını ve düĢünce
sistemi Kemalizmi
tanımalarını sağlamak ve
kolektif çalıĢma alıĢkanlığı
edinmelerini sağlamak.
Atatürk‟ün güzel sanatlara
verdiği önemi kavratmak.
Atatürk Haftası
(10-16 Kasım)
Atatürk‟ü Anma Okul
Töreninin sunumu ve
Atatürk Haftası
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Atatürk‟ün Türkiye
Cumhuriyeti‟nin
kuruluĢundaki ve
geliĢmesindeki önemini ve
Atatürk‟ün fikirlerini
kavratmak.
Her öğrencinin ilgi ve
yeteneğine göre resim yapması
ve sanatsal faaliyetlere
katılımının sağlanması
Öğretmenlik mesleğinin
saygınlığını ve önemini
belirtmek, öğretmen-öğrenci
iliĢkisinin geliĢtirlmesini
sağlamak ve öğrencilerin
kolektif çalıĢma alıĢkanlığını
edinmelerini sağlamak
Öğretmenlik mesleğinin
önemini kavratmak ve
öğretmelere karĢı, saygıyı ve
sevgiyi arttırmak.
24 Kasım Öğretmenler
Günü Haftası Okul
Kutlama Programının
ve Hafta
Etkinliklerinin
hazırlanması
24 Kasım
Öğretmenler Günü
Okul Kutlama
Programının Sunumu
ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
63
ARALIK
1.
3.
1.
OCAK
3.
MART
ġUBAT
3.
1.
TOPLUM HĠZMETĠ
Dünya AIDS Gününde çocuklara elle beyaz
gül yatılıp AVM'de dağıttırılması
AIDS Hakkında öğrenciler
halkı bilinçlendirme
KULÜP DERS KAZANIM
Dünya AIDS Günü hakkında bilgi verip resim
yaptırma
AIDS hakkında öğrencileri
bilgilendirme
KULÜP ETKĠNLĠĞĠ
Dünya AIDS Günü hakkında bilgi verip
öğrencilere gül yaptırma
Dünya AIDS Günü hakkında
bilgi verip öğrencilere üç
boyutlu yeni iĢler üretme
KULÜP DERS KAZANIM
Renk çemberi hakkında bilgi verip uygulama
yaptırma
Renk çemberini hakkında
açıklamalar yapıp kavratma
EKO OKUL
Atık malzeme kullanarak yılbaĢı kartı
hazırlanması.
KULÜP DERS KAZANIM
Sanatçı üslupları ve akımlar hakkında bilgi
verilmesi
Atık malzemeden yeni iĢler
üretme
KULÜP ETKĠNLĠK
"Hayal ET!" ġenliği düzenlenmesi
ÇarĢamba Saat:12.15-13.10
Öğrencilerin aile, okul ve tüm
çevresindeki olmasını
istedikleri ve olanaksız gibi
görünen Ģeylerin hayal edilip
resminin yapılması
KULÜP DERS KAZANIM
Kültür-sanat haberleri sergisi yapılması.“BoĢ
Zamanları Resim Yaparak Değerlendirme”
konulu yazıların kulüp panosunda
sergilenmesi.
Öğrencinin toplum içinde etkin
yaĢayabilmesi için gerekli
sanat haberlerine ve
becerilerine sahip olmasın
yardımcı olmak
KULÜP DERS KAZANIM
Genel kurulun toplanması.
AlınmıĢ kararların gözden geçirilmesi.
Uygulanacak yöntem ve yapılacak
çalıĢmaların karara bağlanması.
Alınan kararların uygulanması.
Duygularla ilgili resim çalıĢması yapılması
Kulüp içerisinde sürekli ve
devamlı çalıĢmalar yapılması
için öğrencileri iĢbirliğine
yöneltmek.
KULÜP ETKĠNLĠK
Atatürk‟ün
Antalya‟ya
GeliĢi,
Ġstiklal
MarĢı‟nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy‟u
Anma, 18 Mart Çanakkale ġehitleri konulu
resim yarıĢmalarının düzenlenmesi
TOPLUM HĠZMETĠ
Ekoloji-Doğa
Kulübü&Görsel
Sanatlar
Kulübü
öğrencileri
ile
birlikte,Ulu
Önderimizin Antalya ya geliĢi etkinlikleri
kapsamında atıklardan
Atatürk evinin
yapılması
KUTLAMA KATILIM
6 Mart Atatürk‟ün Antalya‟ya GeliĢi
konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve o
hafta içerisinde seminer resim ve fotoğraf
sergisi düzenlenmesi
Ulusal değerleri benimsetmek
ve milli benlik geliĢtirmek
Dünya AIDS Günü
(1 Aralık)
Eko Okul Aralık Ayı
ÇalıĢması
Sanatın anlam ve öneminin
kavratılması
Farklı duygu hallerinin
sanatsal yaratıcılığa katkısını
fark edebilme
Atatürk‟ün Antalya‟ya geliĢ
sebebini öğrenerek, Atatürk‟ün
bağımsızlığımız için neler
yaptığını kavramak
Ġstiklal MarĢı Ģairimiz Mehmet
Akif ERSOY‟u öğrencilere
tanıtmak, onun
edebiyatımızdaki yerini
kavratmak.
Bağımsızlığımızın ve Ġstiklal
MarĢı‟nın önemini kavratmak.
6 Mart Atatürk‟ün
Antalya‟ya GeliĢi
12 Mart Ġstiklal
MarĢı‟nın Kabulü ve
M.Akif Ersoy‟u Anma
Günü
Atatürk‟ün Antalya‟ya
GeliĢi Okul Kutlama
Programı sunumu ve
Hafta Etkinliklerinin
düzenlenmesi
64
12 Mart Ġstiklal
MarĢı‟nın Kabulü ve
M.Akif Ersoy‟u Anma
Günü
Okul Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
KULÜP ETKĠNLĠK
12 Mart Ġstiklal MarĢı‟nın Kabulü ve M.Akif
Ersoy‟u Anma Günü ve 18 Mart Çanakkale
Zaferini Kutlama ġehitleri Anma Günü ile
ilgili resim yarıĢması düzenlemesi
TOPLUM HĠZMETĠ
Ekoloji-Doğa
Kulübü&Görsel
Sanatlar
Kulübü öğrencileri ile birlikte atıklardan
savaĢan askerlerin yapılması
KUTLAMA KATILIM
12 Mart Ġstiklal MarĢı‟nın Kabulü sebebiyle
kulüp öğrencileri tarafından resim çalıĢmaları
yapılarak, panoların hazırlanması. Mehmet
Akif Ersoy ve eserleri hakkında bilgi verilmesi
KULÜP DERS KAZANIM
Tüketici Koruma Haftası hakkında öğrencilere
bilgi verip, resim yaptırma
TOPLUM HĠZMETĠ
Tüketiciyi Koruma Haftası ile ilgili el broĢürü
hazırlatıp AVM'de halka dağıtılması
3.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ekoloji-Doğa Kulübü&Görsel Sanatlar
Kulübü öğrencileri ile birlikte atıklarla Ģehitlik
yapılması
Tüketici Koruma Haftası
öğrencileri bilgilendirip
resmini yaptırmak
Tüketici Koruma Haftası
hakkında bilgi verilmesi
Halkımızda Ġstiklal MarĢına
Duyulan Saygı ve Bilinci
Canlandırma .
Öğrencilerde milli benlik ile
ilgili duyguların
kazandırılması
KUTLAMA KATILIM
18 MART Çanakkale ġehitleri Günü sebebiyle
kulüp öğrencileri tarafından resim çalıĢmaları
yapılarak, panoların hazırlanması Ulusal
kültür mirasımızdan örnekler verme.
KULÜP DERS KAZANIM
Orman haftası hakkında çocuklara bilgi verip
ormanlar Yok Olmasın konulu resim yaptırtıp
panolara asılması
NĠSAN
1.
TOPLUM HĠZMETĠ
Orman Haftasında Öğrencileri
parkında doğa çizimi yaptırmak
KULÜP ETKĠNLĠK
23 Nisan konulu resim yarıĢması
düzenlenmesi
Nashıra
KULÜP DERS KAZANIM
Ulusal kültür miraslarımızdan örnekler vererek
resim yaptırılması
KULÜP ETKĠNLĠK
23 Nisan'da "Gülümseyen Eller" konulu resim
Ģenliği yapılması
Pazartesi Saat:12.00-13.10
18 Mart Çanakkale
Zaferini Kutlama
ġehitleri Anma Günü
Okul Programlarının
ve Hafta
Etkinliklerinin
hazırlanması
Tüketiciyi Koruma
Haftası
(15-21 Mart)
18 Mart Çanakkale
Zaferini Kutlama
ġehitleri Anma Günü
Okul Programının
Sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Öğrencilerde milli benlik ile
ilgili duyguların
kazandırılması
Bir eserin görsel sanatların
hangi dalına ait olduğunu
kavrama
Orman haftası ile ilgili
çocukları bilinçlendirmek
Orman ve doğayı koruma
bilinci oluĢturulması
Ulusal egemenliğin önemini,
Atatürk‟ün bağımsızlığa
verdiği önemi ve Çocuk
Bayramı‟nın değerini
kavratmak
Ulusal kültür mirasımızı
öğrenciyi bilgilendirerek resim
yaptırmak
23 Nisan Egemenlik ve çocuk
Bayramının dostluk ve
kardeĢliği simgelemek amaçlı
tüm çocukların renkli elleriyle
oluĢturdukları neĢeli resimler
Orman Haftasında
(21-26 Mart)
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
Haftası Etkinliklerinin
ve Okul kutlama
programının
hazırlanılması
65
3.
EKO OKUL
Tutkal, su ve eski gazete kağıtlarını kullanarak
üç boyut nesli tükenen hayvanların resimleri
yapılacak.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ekoloji-Doğa Kulübü&Görsel Sanatlar
Kulübü öğrencileri ile birlikte
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
konulu geri dönüĢüm malzemeleri ve pastel
boya çalıĢmalarından oluĢan resim çalıĢması
yaptılılıp AVM'de resim sergisi düzenlenmesi
ve ortak kulüp öğrencilerinin de sergide
görevlendirilmesi.
KULÜP DERS KAZANIM
Ġki boyutlu yüzeye üç boyutlu cismin resmini
çizim metodunun öğretilmesi
5.
TOPLUM HĠZMETĠ
Saat kulesinin karĢısındaki portre
sanatçılarını ziyaret ederek portre çizimi
hakkında bilgi alma.
KUTLAMA KATILIM
Kulüp olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve
afiĢler hazırlanarak katılınması
KULÜP DERS KAZANIM
23 Nisan Çocuk Bayram'ı hakkında bilgi verip
resim yaptırmak
2.
EKO OKUL
Atık malzemelerden "Anneler Günü" için kart
veya süs eĢya hazırlama.
MAYIS
KULÜP ETKĠNLĠK
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konulu
resim yarıĢması düzenlenmesi
TOPLUM HĠZMETĠ
13-17 Mayıs 2013 tarihlerinde Ekoloji-Doğa
Kulübü&Görsel Sanatlar Kulübü öğrencileri
ile birlikte 19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı ile ilgili geri dönüĢüm
malzemeleri ve pastel boya çalıĢmalarından
oluĢan resim sergisinin yapılması
KULÜP DERS KAZANIM
Ülkemizdeki asker resim ustalarının tanıtıcı
yazılarının kulüp panosunda sergilenmesi
Atık malzemeden yeni iĢler
üretme
Ulusal egemenliğin önemini,
Atatürk‟ün bağımsızlığa
verdiği önemi ve Çocuk
Bayramı‟nın değerini ka
Eko Okul Nisan Ayı
ÇalıĢması
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
Okul Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Cisimler uzaklaĢtıkça
görünüĢleri gerçek
görünüĢlerinden farklılaĢarak
ufalır. Bu farklılaĢmaya
perspektif kurallarıyla
kavratılması.
Portre çizimi hakkında bilgi
alma
Halkın içinde öğrencilerimizin
egitimi ve okulumuzu tanıtan
bir stant kurarak eğitim ve
öğretimin öneminin ne kadar
önemli olduğunu halkla
paylaĢmak.
23 Nisan Çocuk Bayram'ını
önemini kavratma
Atık malzemeden yeni iĢler
üretme
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i Türk
gençliğine emanet ettiğini;
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i
korumak ve kollamak için
gençlere verdiği görevleri
kavratmak.
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i Türk
gençliğine emanet ettiğini;
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i
korumak ve kollamak için
gençlere verdiği görevleri
kavratmak
Öğrencilere iĢbirliği içerisinde
çalıĢmayı öğretmek
Eko Okul Mayıs Ayı
ÇalıĢması
19 Mayıs Atatürk‟ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramı Okul
Kutlama Programının
ve Hafta
Etkinliklerinin
hazırlanması
19 Mayıs Atatürk‟ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramı Okul
Kutlama Programının
Sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
66
TOPLUM HĠZMETĠ
Engelliler Haftasında Engelliler Okulunda
"Engelleri AĢalım" isimli öğrencilerle birlikte
resim çalıĢması yapılması
4.
Engellilere yardımcı olmanın
önemini anlatma
Engelliler Haftası
(10-16 Mayıs)
KUTLAMA KATILIM
Okulumuzun kutlama programı dahilinde
hazırlanacak sahne tasarımını hazırlamak ve
öğrencilerimizin
hazırladıkları
resimleri
duvarlara ve sınıf panolarına asmak.
KULÜP DERS KAZANIM
Engellilere Haftası hakkında öğrencileri
bilgilendirip resim yaptırmak
TOPLUM HĠZMETĠ
Yapılan Ģenlik değerlendirilerek öğrencilerin
resimleri ve öğrencilerle birlikte Atso Anadolu
Güzel Sanatlar Lisesi‟ne gezi düzenlenmesi,
öğrencilerin resim ile ilgili gizil yeteneklerinin
deĢifre edilip, geliĢtirilmesi
Engenliler hakkında
öğrencileri bilgilendirmek
Görsel sanatların toplumdaki
yeri ve önemi vurgulanacak.
HAZĠRAN
EKO OKUL
2.
Anasınıfı öğrencileri ile birlikte Atık Materyal
Defilesi
KULÜP DERS KAZANIM
Yapılan çalıĢmaların
değerlendirilmesi.
Yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanması.
DanıĢman Öğretmen: NECLA BAĞ
67
AY
HAF
TA
3.
MÜZĠK VE DANS KULÜBÜ
YILLIK ÇALIġMA PLANI
KULÜP DERS KAZANIM
Kulüp BaĢkan ve üyelerinin seçimi
Sosyal etkinlikler kulüpleri ve kulüplerin
iĢleyiĢi hakkında bilgilerin sunulması.
KUTLAMA KATILIM
Belli bir grup müzik kulübü öğrencileri ile
Ġlköğretim Haftası ile ilgili Ģarkılar hazırlamak
ve okul kutlama programına sunmak,
ilköğretime ilk defa baĢlayan 1.sınıf
Öğrencileri için güncel Ģarkılardan oluĢan bir
dinleti hazırlamak.
TOPLUMSAL HĠZMET
Ġlköğretimler
Haftası
Etkinlikleri
kapsamında Spor&Müzik Kulübü ortaklaĢa
Gençlik Spor Ġl Müdürü’nün ziyaret
edilmesi.
1.
KULÜP DERS KAZANIM
Cumhuriyet döneminde Atatürk‟ün müzik ile
ilgili görüĢleri, Batı eğitimi örnekleri almaları
için eğitmenleri
TOPLUMSAL HĠZMET
Hayvanları Koruma Gününde Hayvanat
Bahçesine gezi.
EKĠM
TOPLUM HĠZMET
Spor&Müzik Kulübü ile milli duyarlılığı
uyandırma
Atatürk
ve
Cumhuriyet
coĢkusunu
kavratmak
maksadıyla
Cumhuriyet Bandosu takımı oluĢturulup
okul kutlama programında bando sunumu
AMAÇLAR
Kulüp baĢkan ve üyelerini
seçmek,sosyal etkinlikler
kulüplerinin amaçlarını
belirlemek,kulüp iĢleyiĢ
planını hazırlamak ve
sunmak.
.
Ġlköğretim hayatının
önemi, eğitim ve öğretim
sürecinin
benimsetilmesi,ilkokul
henüz baĢlayan 1.sınıf
öğrencilerinin okul
hayatına attıkları ilk
adımın heyecanın
giderilmesi
.
Müzik kulübü
öğrencilerinin ve Doğa ve
ekoloji klubünü
öğrencilerinin katılmıĢ
olduğu etkinlikle
ilköğretim‟in önemini
benimsetmek ve yaĢatmak
Atatürk‟ün müziğe verdiği
önemi kavratmak
Hayvanların türlerini
tanıtmak Hayvan sevgisini
öğrencilere benimsetmek.
Atatürk‟ün müziğe verdiği
önemi kavratmak
BELĠRLĠ GÜN VE
HAFTALAR
Ġlköğretim Haftası Okul
Kutlama Programının
sunulması
04( Ekim) 2013
Hayvanları Koruma
Günü
29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
Okul Kutlama Programı
ve Hafta Etkinlikleri
Hazırlıklarının
yapılması
.
KASIM
4.
KULÜP DERS KAZANIM
Müzikte gürlük basamaklarının anlatılması
TOPLUM HĠZMETĠ
Spor&Müzik Kulübü öğrencileri ile birlikte
Ulu Önderimizin ölüm yıldönümüne uygun
olarak resim, Ģiir, döviz ve afiĢler,Atatürk’ün
sevdiği
müzikler
eĢliğinde
Konyaaltı
Belediyesi Kent Meydanın da stant kurulması
çalıĢmaları.
Öğrencilerin Atatürk‟ü,
ilke ve inkilaplarını ve
düĢünce sistemi
Kemalizmi tanımalarını
sağlamak ve kolektif
çalıĢma alıĢkanlığı
edinmelerini sağlamak
10 Kasım Atatürk‟ü
Anma Günü Okul Anma
Töreni ve Hafta
Etkinlikleri
68
1.
KUTLAMA KATILIM
Belli bir grup müzik kulübü öğrencileri ile
Atatürk‟ün sevdiği Ģarkıları koro ve solo
olarak hazırlamak.
3.
TOPLUM HĠZMETĠ
Spor Kulübü ve Müzik Kulübü öğrencileri ile
birlikte Okulumuz öğretmenleri arasında
oyun ve fiziki etkinlik yarıĢmaları
düzenleyerek,en çok puan alan öğretmenin
ödüllendirilmesi
KULÜP DERS KAZANIM
Folklor ve halk dansları ile ilgili bilgilendirme
ARALIK
1.
Hazırlıklarının
Yapılması
Atatürk‟ün ilke ve
inkilaplarını hayatımızda
neleri değiĢtirdiği eğitime
verdiği önemi ve onu
anlatan Ģarkılar eĢliğinde
Atatürk‟ü anmak ve
hatırlamak
Atatürk Haftası
(10-16 Kasım)
Atatürk‟ü Anma Okul
Töreninin sunumu ve
Atatürk Haftası
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Öğretmenlik mesleğinin
saygınlığını ve önemini
belirtmek, öğretmenöğrenci iliĢkisinin
geliĢtirilmesini sağlamak
ve öğrencilerin kolektif
çalıĢma alıĢkanlığını
edinmelerini sağlamak
Öğretmenlik mesleğinin
önemini kavratmak ve
öğretmelere karĢı, saygıyı
ve sevgiyi arttırmak.
Atık malzemelerden
enstrüman yapıp doğa için
çalmak.
Klasik Müzikle
Geleneksel Türk
Müziğimiz arasındaki
farkın öğretilmesi.
24 Kasım Öğretmenler
Günü Haftası Okul
Kutlama Programının ve
Hafta Etkinliklerinin
hazırlanması
24 Kasım
Öğretmenler Günü
Okul Kutlama
Programının Sunumu ve
Hafta Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Eko Okul Aralık Ayı
Etkinliği
TOPLUM HĠZMETĠ
3.
1.
OCAK
EKO OKUL
Atık malzemelerden enstrümanlarla Nashira
Park da müzik dinletisi
KULÜP DERS KAZANIM
Klasik
Müzik
ve
Geleneksel
Türk
Müziğimizin karĢılaĢtırmalı açıklaması ve
örneklerle çalıĢılması.
Atatürk‟ün ilke ve
inkilaplarını hayatımızda
neleri değiĢtirdiği eğitime
verdiği önemi ve onu
anlatan Ģarkılar eĢliğinde
Atatürk‟ü anmak ve
hatırlamak
Akdeniz üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Müzik Bölümü ziyareti
KULÜP DERS KAZANIM
Bona ve solfej çalıĢması yapılması
TOPLUM HĠZMETĠ
Konyaaltında bulunan huzur evine kulüp
öğrencileriyle ziyaret edip müzik ziyafeti
sunmak
EKO OKUL
KardeĢ okula gidip, atık malzemelerden
yapılan enstrümanlarla müzik dersi.
KULÜP DERS KAZANIM
Müzik enstrümanları hakkında genel bilği
verilip enstrümanların sesleri dinletilmesi.
Notaların yerlerinin
öğretilmesi ve sesleriyle
okutulması.
ÇalıĢılan eserleri
enstrümanlara dikkat
çekmek öğrencileri
müziğe teĢvik etmek.
Yapılan enstrümanların
diğer öğrencilerle birlikte
incelenmesi ve amacı
Müzik enstrümanlarını
tanıtmak ve seslerini ayırt
edebilmek
Eko Okul Ocak Ayı
Etkinliği
69
ġUBAT
3.
3.
1.
KULÜP DERS KAZANIM
Öğrenilen Ģarkıların doğru söylenilmesi için
nefes alıĢ veriĢinin öğretilmesi
KULÜP DERS KAZANIM
Genel kurulun toplanması.
AlınmıĢ kararların gözden geçirilmesi.
Uygulanacak yöntem ve yapılacak
çalıĢmaların karara bağlanması.
Alınan kararların uygulanması.
Kulüp içerisinde sürekli ve
devamlı çalıĢmalar
yapılması için öğrencileri
iĢbirliğine yöneltmek.
KULÜP DERS KAZANIM
“Mutasyon” dönemini açıklayan
etkinlikler yapılır. Sanatçıların
çocukluk sesleri ile Ģimdiki sesleri
kıyaslanabilir.
KLÜP ETKĠNLĠK
Kendine uygun Ģarkıyı söyle
19.02.2014 13:00 13:50
MART
Diyafram kullanımının
öğretilmesi.
KULÜP TOPLUM HĠZMETĠ
Suna inan kırac Tegev „eğitim vakfında müzik
dersi
TOPLUMSAL HĠZMET
Spor&Müzik Kulübü öğrencileri ile birlikte
M.AKĠF ERSOY ve sözleri ile ilgili tiĢört
bastırılarak Konyaaltı Kent Meydanında
halkımızıa dağıtılması
Ergenlik dönemi ses
değiĢim
özelliklerini farkeder.
Ritim Dans ve Müzik
Öğelerini Kullanarak
Kendini Ġyi Hissetme
Duygusunu GeliĢtirme
Ġstiklal MarĢı Ģairimiz M.
Akif Ersoy‟u öğrencilere
tanıtmak, onun
edebiyetımızdaki yerini
kavratmak.
Bağımsızlığın ve Ġstiklal
MarĢı‟nın önemini
kavratmak.
12 Mart Ġstiklal
MarĢı‟nın Kabulü ve
M.Akif Ersoy‟u Anma
Günü Okul Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
KUTLAMA KATILIM
12 Mart Ġstiklal MarĢı‟nın Kabulü ve M.Akif
Ersoy‟ Anma Günü ile ilgili Ģarkı ve marĢ
hazırlamak.
70
3.
TOPLUM HĠZMETĠ
Spor&Müzik Kulübü öğrencileri ile
birlikte,Ulu Önderimizin Antalya’ ya geliĢi
etkinlikleri kapsamında IĢıklarda bulunan
Atatürk Evinin önünde folklör ve fon
gösterisi ekiplerimizin gösterilerini coĢkuyla
sergilemesi.
KUTLAMA KATILIM
18 Mart Çanakkale Zaferini Kutlama ġehitleri
Anma Günü ile ilgili etkinlik programına
uygun Ģarkı ve marĢ çalıĢması yapmak.
Belli bir grup müzik kulübü öğrencileri ve
okul müzik öğretmeni eĢliğinde Ģehitlerimizi
anmak.
Müzik klubü
öğrencileriyle birlikte
Atatürk „ün sevdiği
Ģarkıları seslendirme.
18Mart Çanakkale Zaferi
Kutlama ġehitleri Anma
Günü ile ilgili
bilgilendirmek, doğru
Ģekliyle marĢ söyleme
konusunda bilgilendirmek
18 Mart Çanakkale
Zaferini Kutlama
ġehitleri anma günü
okul programının
sunumunu ve hafta
etkinliklerinin
düzzenlenmesi
TOPLUM HĠZMETĠ
Spor&Müzik Kulübü ile Ġlimizde vatani
görevini yaparken Ģehit düĢen asker,
öğretmen, doktor, mühendislerin Uncalı Kent
Meydanında kabri baĢında Spor Kulübü ve
Müzik Kulübü Öğrencileri ziyaret edilerek
TOPLUMSAL HĠZMETĠ Türk
Dünyası ve Toplulukları Haftası Türk
Dünyası ve toplulukları ile iyi iliĢkiler
kurabilmek ve ordularla her alanda iĢ ve gönül
birliği yapabilmek amacıyla 21 Mart nevruz
gününü içine alan hafta Türk Dünyası ve
toplulukları haftasıyla ilgili Ģiirlerin Ģarkılarla
kutlama. (Baharla ilgili Ģarkı söyleme.)
KULÜP DERS KAZANIM
Öğrenilen notalardan ve süre
değerlerinden oluĢan ezgi denemeleri
yaptırılır ve seslendirilir.
TOPLUM HĠZMETĠ
1.
NĠSAN
Öğrencilerle
birlikte
Akdeniz
üniversitesi tıp fakültesi Mustafa Samur tıbbi
onkoloji kemoterapi ünitesi lösemili çocuklara
müzik dinletisi birlikte Ģarkı söyleyerek
lösemili çocuklara moral verme toplum
hizmeti çalıĢması
3.
KULÜP DERS KAZANIM
Türk beĢleri hakkında genel bilgi.
KULÜP DERS KAZANIM
Düzenlenecek geleneksel ses yarıĢmalarına
katılmak.
KULÜP ETKĠNLĠK
Oyun , Dans ve Müzik gösteri
Atatürk „ün Antalya „ya
GeliĢi Okul Kutlama
Proğramı sunumu ve
Hafta Etkinliklerinin
düzenlenmesi.
Nevruz ve bahar
coĢkusunu müzik kulübü
öğrencilerine kazandırma.
21( Mart )Nevruz
Gününü içine alan hafta
Devinme
ritimleme
yapma,üretme
,söyleme,calma.
Öğrencilere tedavi gören
kanser hastalarına moral
vermek.
Ulusal Egemenlik
kavramının önemini
anlatmak, doğru Ģekilde
marĢ okumak,
beraber Ģarkı söylemeyi
pekiĢtirmek.
Türk müziğine katkıda
bulunan Türk beĢleri
hakkında genel kültür
edinmeleri.
Ses yarıĢmaları ile ilgili
bilgilendirmek, örnek
Ģarkılar seçmek, kendini
ifade edebilmek
Klup öğrencileriyle
birlikte diğer öğrencilerin
eĢliğiyle dans ,Oyun
gösterisi yapılıcak.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Okul
Programının sunumu ve
Hafta Etkinliklerin
düzenlenmesi
04.12.2013 - 13:00
13:50
Öğrencilerin dansla
müziği birleĢtirerek
eğlenceli bir Ģekilde
oyun etkinliği.
71
KUTLAMA KATILIM
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
ile ilgili programa okulumuz müzik kulübü
öğrencileri ve okul müzik öğretmeni eĢliğinde
günün anlam ve önemini belirten Ģarkılar ve
gösteriler hazırlanması.
5.
TOPLUMSAL HĠZMET
23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı
kapsamında Spor&Müzik Kulübü öğrencileri
ile birlikte Konyaaltı Kent Meydanında
bando,fon gösterileri,çocuk müziklerinin
halkımıza sunulması.
EKO OKUL
Atık malzemelerden ritim aletleri yaparak , bir
kreĢe dağıtılması
2.
MAYIS
Yapılan enstrümanların
diğer öğrencilerle birlikte
incelenmesi ve amacı
ġarkılarla dansı
bütünleĢtirmek.
TOPLUMSAL HĠZMET
Belli bir grup müzik kulubü öğrencileri ile
Trafik ve Ġlkyardım Haftası etkinliklerine
katılmak, Ġl Emniyet Müdürlüğüne Gezi
Düzenlenmesi
TOPLUMSAL HĠZMET
Spor&Müzik Kulübü öğrencileri ile
birlikte19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
etkinlikleri kapmasında Akdeniz Üniversitesi
Gençlik Haftası Faaliyetlerine ortaklaĢa
katılımı sağlanarak, sosyal ve sportif
faaliyetlerin izlenmesi
Trafik ve Ġlkyardım
Haftasında ilkyardım‟ın
önemini , trafik kurallarını
tanımak ve uymak
bilincinin anlatılmasını
sağlama
Atatürk „ün Samsun‟a çıkmasıyla Ulusal
Bağımsızlığın önemini anlatan yazı, Ģiir ve
özlü sözlerin program için belirlenip
öğrencilere görev verilmesi ve sunulması.
KLUP ETKĠNLĠĞĠ
Karaoke gösteri
28.05.2014 13:00-13:50
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġl Etik Kurulu BaĢkanının Ziyaret Edilerek,Etik
Kuralları Hakkında Bilgi AlıĢveriĢi Yapılması.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
Okul Programının
sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Eko Okul Nisan Ayı
Etkinliği
KULÜP DERS KAZANIM
Yıl sonu gösterisi için Ģarkı, müzik ve dans
gösterisi çalıĢmaları.
KUTLAMA KATILIM
4.
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramının ulusal bir
bayram olduğunu
kavramak,tüm dünya
çocuklarının kültürleri
hakkında bilgi edinmek,bu
tür bayramlarda aynı
duygu ve düĢünceleri
paylaĢmak ve yaĢamak.
Atatürk‟ün, Cumhuriyet‟i
Türk
gençliğine emanet ettiğini;
Atatürk‟ün,
Cumhuriyet‟i korumak ve
kollamak için gençlere
verdiği görevleri
kavratmak.
Trafik ve Ġlkyardım
Haftası
(3-7 Mayıs)
19 Mayıs Atatürk‟ü
Anma Gençlik ve Spor
Bayramı Okul Kutlama
Programın Sunumu
ve Hafta
Etkinliklerinin
Düzenlenmesi.
GerçekleĢtirilecek bu
etkinlikle „‟kültürel
değerlerin paylaĢımı‟‟:
sanatsal ve kültürel
paylaĢımların arkadaĢlık
ve coĢku atmosferinde
yaĢanması
amaçlanmaktadır
Müzik söylemeye ve ritim
duygunsu geliĢtirmeye
teĢvik.
Etik Günü ve
Doğruluk,Dürüst DavranıĢlar
Hakkında Bilgi Aktarımı
Sağlamak.
Klupteki öğrencilerle
Ģarkıların
hazırlanması yabancı ,
Türkçe Ģarkı secimi
72
yapılıp diğer
öğrencilerle karaoke
yarıĢması
KULÜP DERS KAZANIM
Türk müziğinde kullanılan enstürümanları
hakkında bilgi verilip seslerinin dinletilmesi.
EKO OKUL
Atık malzemelerden yapılan enstrümanların
AVM‟de sergilenmesi
HAZĠRAN
2.
KULÜP DERS KAZANIM
Tüm müzik kulübü öğrencileri ile birlikte yıl
sonu etkinlik programını hazırlamak okul
orkestrası ile ilgili yıl sonu sunumunun
yapılması.
Diğer enstürmanlarla
aradaki farkı ayırt
etmelerini sağlamak.
Yıl sonunda atıkla ilgili
çalıĢmaların doğa ve cevre
temizliğiyle ilgili
hatırlatmaların müzik
eĢliğinde yapılması.
25 (Mayıs )Etik günü
Eko Okul Haziran
Etkinliği
Yıl sonu etkinlikleri ile
ilgili çalıĢmalar yapmak,
koro ve enstrüman
sunumlarını çalıĢmak,
okul orkestrasının konser
programını hazırlamak.
DanıĢman Öğretmen: BURÇAK BAġTÜRK
73
AY
H
A
F
T
A
3
SATRANÇ KULÜBÜ
YILLIK ÇALIġMA
PLANI
KUTLAMA KATILIM
Diğer kulüp danıĢman
öğretmenleri ile bir araya
gelerek Ġlköğretim Haftası
okul
programının
hazırlanılması ve hafta ile
ilgili etkinlikyapılması
KULÜP DERS
KAZANIM
EYLÜL
Satranç tahtasını tanıyalım
Satranç taĢlarını tanıyalım
AMAÇLAR
Ġlköğretimin
hayatı temeli
olduğu gerçeğinin
öğrencilere
benimsetilerek,
öğrencilerde
eğitim ve öğretim
ile ilgili istendik
davranıĢ ve kimlik
geliĢtirmek
Satranç
Kulübü‟nün
amaçlarını
kavratmak.
BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR
Ġlköğretim Haftası Okul Kutlama Programı hazır
Ġlköğretim Haftası Okul Kutlama Programının
sunulması
Yangından Korunma Haftası ( itfaiyecilik Haftası
25.09 -01.10.2013)
TOPLUM HĠZMETĠ
BüyükĢehir
Belediyesi
Ġtfaiye Müdürlüğü Gezisi
Ġtfaıyenın toplum
açısından önemini
kavratmak
TOPLUM HĠZMETĠ
1.
Kültür Edebiyat Kulübü ile
ortaklaĢa olarak Ġlköğretim
haftası kapsamında kitap
fuarına gezi ve söyleĢi
düzenlenmesi.
KULÜP DERS
KAZANIM
Kulüp
BaĢkan
ve
üyelerinin seçimi
Sosyal etkinlikler kulüpleri
ve
kulüplerin
iĢleyiĢi
hakkında
bilgilerin
sunulması.
Ġlköğretimler
haftası ve kitap
okuma
alıĢkanlığının
kazandırılması
Satrancın ne
olduğunu ve ana
öğelerini
kavratmak.
Satranç tahtasını tanıyalım
Satranç taĢlarını tanıyalım
EKĠM
KULÜP DERS
KAZANIM
TaĢ isteme ÇalıĢmaları
Satranç karĢılaĢmaları
( sınıf içi )
4.
TOPLUM HĠZMETĠ
Ġl ve Ġlçemizde yapılacak
olan 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı
Satranç
Turnuvalarına etkin katılım
1. Satranç
Bilgilerini
geliĢtirmek
2. TaĢ
Hareketlerini
kavratmak.
3. TaĢ isteme
çalıĢmalarını
kavratmak.
Türk milleti için
en iyi yönetim
biçiminin
“Cumhuriyet”
olduğunu ve
Atatürk‟ün
29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı Okul Kutlama Programı ve Hafta
Etkinlikleri Hazırlıklarının yapılması
29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı Okul Kutlama Programının
sunumu ve Hafta Etkinliklerinin düzenlenmesi
74
TOPLUM HĠZMETĠ
Kültür Edebiyat Kulübü ve
Satranç
Kulüp
öğrencilerinin Konyaaltı
çevresine
okulumuzun
ismini taĢıyan kurdeleler
eĢliğinde küçük boyda
Türk
bayrağımızı
dağıtmaları
KUTLAMA KATILIM
29
Ekim
Cumhuriyet
Bayramı Okul Kutlama
programı 29 Ekim okul
bahçesinde Okul Satranç
Turnuvası düzenlenecek
KULÜP DERS
KAZANIM
Kulüp Ders saatinde „‟ Rok
„‟ Yapma nasıl yapılır?
ÇalıĢmaları yapılacak.
KASIM
1.
TOPLUM HĠZMETĠ
10 Kasım Atatürk‟ ü Anma
günü
ilgili
yapılacak
mahalli ve il içi satranç
turnuvalarına etkin katılım
TOPLUM HĠZMETĠ
Atatürk‟ün
fotoğraflarından oluĢan bir
takvim hazırlanması ve
çevre
esnaflarına
dağıtılması
“Cumhuriyet”e
büyük önem
verdiğini
kavratmak.
Öğrencilerin
Atatürk‟ü, ilke ve
inkilaplarını ve
düĢünce sistemi
Kemalizmi
tanımalarını
sağlamak ve
kolektif çalıĢma
alıĢkanlığı
edinmelerini
sağlamak
Analitik düĢüneyi
sağlamak
Atatürk‟ün Türkiye
Cumhuriyeti‟nin
kuruluĢundaki ve
geliĢmesindeki
önemini ve
Atatürk‟ün
fikirlerini
kavratmak
Satranç taĢ
hareketlerini
tümüyle
kavratılmasını
sağlama
Atatürk‟ü daha iyi
tanıyarak Onun
Ġlke ve
Ġnkılaplarının
öğrenilmesini
kavratmak
10 Kasım Atatürk‟ü Anma Günü Okul Anma Töreni ve
Hafta Etkinlikleri Hazırlıklarının
Yapılması
Atatürk Haftası
(10-16 Kasım)
Atatürk‟ü Anma Okul Töreninin sunumu ve Atatürk
Haftası Etkinliklerinin düzenlenmesi
KUTLAMA KATILIM
10 Kasım Atatürk‟ü Anma
programı nedeniyle 12.15
– 13.00 saatleri arası okul
satranç turnuvası yapılması
EKO OKUL
Antalya Büyük Çaltıcak
Piknik alanında
bilgilendirici doğa
yürüyüĢü
KULÜP DERS
KAZANIM
TaĢ isteme
ġah çekme
Çevre bilinci
geliĢtirmek,
doğaya karĢı
duyarlılığı
artırmak
Oyun içerisinde
taĢ istemeyi
kavramak.
Öğretmenlik
mesleğinin
saygınlığını ve
24 Kasım Öğretmenler Günü Haftası Okul Kutlama
Programının ve Hafta Etkinliklerinin hazırlanması
75
önemini belirtmek,
öğretmen-öğrenci
iliĢkisinin
geliĢtirlmesini
sağlamak ve
öğrencilerin
kolektif çalıĢma
alıĢkanlığını
edinmelerini
sağlamak
3.
TOPLUM HĠZMETĠ
Dünya Felsefe Günü
Akdeniz
Üniversitesi
Felsefe
Bölüm
BaĢkanlığına gezi
ÇeĢitli düĢünce
sistemlerini
öğrenmek, akıl
yürütmeyi
öğrenmek
TOPLUM HĠZMETĠ
ġehit öğretmen yakınlarını,
kulüp öğrencileri eĢliğinde
ziyaret edilmesi
KUTLAMA KATILIM
24 Kasım Öğretmenler
Günü nedeniyle Okul
Kutlaması yapıldıktan
sonra Okul Bahçesinde
Satranç Turnuvası
Düzenlenmesi.
1.
TOPLUM HĠZMETĠ
Bir grup öğrenciyle Adliye
binasına gidilecek ve bir
duruĢma izlenecek
KULÜP DERS
KAZANIM
ARALIK
1.TaĢ Ġstemek.
2.ġah Çekmek
3.
OCAK
1.
3.
TOPLUM HĠZMETĠ
Satranç
federasyonunu
ziyaret
KULÜP ETKĠNLĠK
1.Okul Satranç Turnuvası
ÇarĢamba Saat: 12:1513:00
KULÜP DERS
KAZANIM
ġah-Mat nedir?
Satrancın belirli kuralları
KULÜP DERS
KAZANIM
Satranç oyununun sonu.
Öğretmenliğin
değerli bir meslek
olduğunu kavrama
Öğretmenlik
mesleğinin
önemini
kavratmak ve
öğretmelere karĢı,
saygıyı ve sevgiyi
arttırmak.
Demokrasi ve
insan hakları
kavramını yerinde
görerek
öğrenilmesini
sağlamak
1.Satranç
bilgilerini
geliĢtirme, satranç
oyunu kurallarına
göre öğretmek
Dünya Felsefe Günü
24 Kasım
Öğretmenler Günü
Okul Kutlama Programının Sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin düzenlenmesi
Ġnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
(10 Aralık)
Öğrencilerin
zihinsel
geliĢmelerini
sağlayarak ders
baĢarılarını
yükseltmek
Satrancın belirli
düzende iĢleyen
kurallarının
kavratılması
Satranç oyunu ile
ilgili haber ve
ilamların okul
panosunda
sergilenmesini
76
EKOOKUL
Ne ne kadar zamanda yok
oluyor?‟ konulu broĢür
hazırlayarak okul
çevresinde dağıtılması
Doğaya karĢı
duyarlılığı
artırmak
TOPLUM HĠZMETĠ
KardeĢ okulla satranç
oynama etkinliği
ġUBAT
3.
MART
1.
3.
KULÜP DERS
KAZANIM
Satranç KarĢılaĢtırmaları
Öğrencilerin
zihinsel
geliĢmelerini
sağlamak
KULÜP
DERS
KAZANIM
Satranç TaĢ hareketlerini
yeniden göstermek.
Satrançta Rotasyon
Kavramı
Satrançta
rotasyonu
kavratmak
TaĢ Hareketlerini
yeniden
öğrenilmesini
sağlamak
Ağlamak
KULÜP DERS
KAZANIM
TaĢ isteme
TOPLUM HĠZMETĠ
Kültür,Edebiyat-Yayın
Kulübü&Satranç Kulübü
öğrencileri ile birlikte 6
Mart Atatürk'ün Antalya'ya
geliĢi münasebetiyle
Atatürk‟ün KurtuluĢ
SavaĢıyla ilgili
dökümanlarını incelemek
üzere Tekelioğlu
Kütüphanesinin ziyaret
edilmesi.
TOPLUM HĠZMETĠ
Atatürk‟ün Antalya‟ya
geldiği ve kaldığı ev
ziyaret edilecek
KULÜP DERS
KAZANIM
1.TaĢ isteme.
2.AçılıĢ
TOPLUM HĠZMETĠ
Kültür Edebiyat Kulübü ile
birlikte Ġstiklal MarĢımızın
yazılı olduğu küçük
kartların kulüp öğrencileri
tarafından dağıtılması
TOPLUM HĠZMETĠ
18Mart Çanakkale ve 12
Mart Ġstiklal MarĢının
kabulü ile ilgili Antalya
Satranç Ġl Birinciliği
Satranç kurallarını
öğrenme
Ulusal değerleri
benimsetmek ve
milli benlik
geliĢtirmek
Atatürk‟ün
Antalya‟ya geliĢ
sebebini
öğrenerek,
Atatürk‟ün
bağımsızlığımız
için neler yaptığını
kavramak
Satranç
Kurallarının
öğrenerek
geliĢtirilmesini
sağlamak.
Ulusal değerleri
benimsetmek ve
milli benlik
geliĢtirmek
Ġstiklal MarĢı
Ģairimiz M. Akif
ERSOY‟u
öğrencilere
tanıtmak, onun
6 Mart Atatürk‟ün Antalya‟ya GeliĢi
Atatürk‟ün Antalya‟ya GeliĢi Okul Kutlama Programı
sunumu ve Hafta Etkinliklerinin düzenlenmesi
12 Mart Ġstiklal MarĢı‟nın Kabulü ve M.Akif Ersoy‟u
Anma Günü
Okul Programının sunumu ve Hafta Etkinliklerinin
düzenlenmesi
77
TOPLUM HĠZMETĠ
Satranç
takımı
alınıp
kurslarda
kullanılmak
üzere Halk Eğitim Merkezi
Müdürü‟ne
hediye
edilmesi
TOPLUM HĠZMETĠ
1.
3.
Kültür,Edebiyat-Yayın
Kulübü&Satranç Kulübü
öğrencileri ile birlikte
Çanakkale çadırına gezi
düzenlenmesi
KULÜP DERS
KAZANIM
Rok Yapmak
KUTLAMA KATILIM
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı dolayısıyla okul
bahçesinde Okul Satranç
Turnuvası düzenlenecek
EKOOKUL
Atatürk‟ün çevreye verdiği
önemi anlatan broĢür
hazırlanıp Atatürk Evi
Müdürü‟ne sunulması
KULÜP DERS
KAZANIM
Rok Yapmayı tekrar
göstermek
NĠSAN
KULÜP DERS
KAZANIM
Satranç KarĢılaĢtırmaları
5.
TOPLUM HĠZMETĠ
Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfına
ziyaret
TOPLUM HĠZMETĠ
Kültür,Edebiyat-Yayın
Kulübü&Satranç Kulübü
öğrencileri ile birlikte
Cumhuriyet Meydanında
çocuklara
balon
dağıtılacak.
TOPLUM HĠZMETĠ
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Satranç
Turnuvalarına Katılım
Saat:13:00-13:50
yerini kavratmak.
Bağımsızlığın ve
Ġstiklal MarĢı‟nın
önemini
kavratmak.
Öğrencilerde milli
benlik ile ilgili
duyguların
kazandırılması
18 Mart Çanakkale Zaferini Kutlama ġehitleri Anma
Günü Okul Programının Sunumu ve Hafta
Etkinliklerinin düzenlenmesi
Satrançta rok
yapmayı kavratma
Ulusal
egemenliğin
önemini,
Atatürk‟ün
bağımsızlığa
verdiği önemi ve
Çocuk
Bayramı‟nın
değerini
kavratmak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Haftası Etkinliklerinin ve Okul kutlama programının
hazırlanılması
Atatürk‟ün
çevreye verdiği
önemi kavrama
Satrançta rok
yapmayı bilmeyen
hiç bir öğrencinin
kalmamasını
sağlamak
Konsantrasyonuve
analitik düĢünmeyi
öğrenme
Vakfın amaçlarını
ve eğitimin
önemini anlamak
Ulusal
egemenliğin
önemini,
Atatürk‟ün
bağımsızlığa
verdiği önemi ve
Çocuk
Bayramı‟nın
değerini
kavratmak
Öğrencilerin
zihinsel
geliĢmelerini
sağlayarak bilgi ve
Vakıflar Haftası
Nisan 2014
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Okul Programının sunumu ve Hafta Etkinliklerinin
düzenlenmesi
78
KUTLAMA KATILIM
Okul kutlama programının
ardından okul bahçesinde
satranç turnuvası
düzenlenmesi
2.
TOPLUM HĠZMETĠ
Kültür,EdebiyatYayın Kulübü&Satranç
Kulübü öğrencileri ile birlikte
Atatürk ile ilgili basılan afiĢ,
görsel ve yayınları incelemek
üzere matbaa gezisi yapılacak.
KUTLAMA KATILIM
Kaymakamlık Kupası Ġlçe
Satranç Turnuvalarına katılım
sağlanması
KULÜP DERS KAZANIM
Satranç Oyunu içerisinde TaĢ
Hareketleri
baĢarı seviyelerini
yükseltmek
Atatürk‟ün,
Cumhuriyet‟i Türk
gençliğine emanet
ettiğini; Atatürk‟ün,
Cumhuriyet‟i
korumak ve kollamak
için gençlere verdiği
görevleri kavratmak.
19 Mayıs Atatürk‟ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Okul
Kutlama Programının ve Hafta Etkinliklerinin hazırlanması
Atatürk‟ün geçliğe
verdiği önemi
kavramak
Satranç kurallarını
iyice kavramıĢ hale
gelmek.
TOPLUM HĠZMETĠ
MAYIS
Yapı Kredi Spor Kulübü
Satranç Bölümü ile görüĢülüp
takıma velilerin üyeliğinin
sağlanması
KULÜP DERS KAZANIM
ġahmat
kavramının
öğrenilmesi
4.
TOPLUM HĠZMETĠ
19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı kapsamında
yapılan etkinliklerin
sergilenmesi
HAZĠ
RAN
KUTLAMA KATILIM
19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı
Nedeniyle
Okul
içinde düzenlenecek Satranç
KarĢılaĢtırmaları düzenlenecek
EKOOKUL
Atık malzemelerden hediyelik
eĢya yaparak ailelere
gönderilmesi
TOPLUM HĠZMETĠ
Bir grup öğrenciyle Antalya
Kent
Müzesine
gezi
düzenlenecek.Müzede sorumlu
bir
görevli
ile
söyleĢi
yapılacak.
KULÜP ETKĠNLĠK
2.Okul Satranç Turnuvası
ÇarĢamba Saat:12:15-13.00
2.
KULÜP DERS
KAZANIM
Yıl sonu faaliyet raporunun
hazırlanması.
Satranç kurallarının
uygulanmasını
sağlamak
Atatürk‟ün,
Cumhuriyet‟i Türk
gençliğine emanet
ettiğini; Atatürk‟ün,
Cumhuriyet‟i
korumak ve kollamak
için gençlere verdiği
görevleri kavratmak.
19 Mayıs Atatürk‟ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Okul
Kutlama Programının Sunumu ve Hafta Etkinliklerinin
düzenlenmesi
Geri dönüĢümü
kavramak
Tarih bilincini
geliĢtirerek ders
baĢarı seviyelerini
yükseltmek
Öğrencilerin zihinsel
geliĢmelerini
sağlayarak ders
baĢarılarını
yükseltmek
Müzeler Haftası
(18-24 Mayıs)
Yapılan
çalıĢmaların
değerlendirilmesi.
DanıĢman Öğretmen: Nazlı AKSAMAZ
79
EKİM
AYLAR
KONYAALTI KOLEJĠ EKO-OKUL “ÇÖP VE ATIK” KONUSU YILLIK EYLEM PLANI
EYLEM VE ETKİNLİKLER
UYGULAMA
•Tüm okulun proje hakkında bilgilendirilmesi
• Komite
•Eko-okul komitesinin oluĢturulması
•Eko-okul timinin oluĢturulması
• Koord. Öğretm.
• Koord. Öğretm.
•Zümrelerden konuya iliĢkin yıllık planların alınması
•Eko-okul eylem planının hazırlanması,öğrm.odası,sınıf eko
panoları
•Eko-okul yazıĢma,rapor,tutanak dosyaları,albümleri vb.
düzeninin
Oturtulması
•Okul web sayfası aracılığıyla velilerin ve kamuoyunun eko
okul hakkında bilgilendirilmesi
• Koord. Öğretm.
• Koord. Öğretm.
•Kantinden alınacak atık kolilerle katlara ve sınıflara atık
ayrıĢtırma ünitelerinin hazırlanması ve eko sınıflar oluĢturma
•KoMite
.
•okul ve sınıflarda Eko panonun oluĢturulması
pano süslemeleri atık kağıt v. malzemelerle yapılacak
•Okul Aile Birliği Genel Kurulu‟nda velilere Eko-Okullar
Projesihakkında sunum yapılması
•Koord.öğretm.
•Atıklardan seçim sandığının yapılması
•.Koord.öğrtm.Eko tim
•Atıklar ve Çevre ile ilgili Ģarkıların öğretilmesi
•Ġnsanların yaĢamlarındaki atık çeĢitlerinin incelenip “Kümeler”
baĢlığı altında gruplandırılması ve bu konuda poster çalıĢmaları
yapılması
•Tüm sınıflarda “Çöp ve atık nedir?Neden ayrıĢtırılır? Ve
faydalarınelerdir?” konularının iĢlenmesi
•Müzik züm.-tüm snf.
Mat. Zümre
• Konyaaltı Belediye BaĢkanı Muhittin Böcek ile “Çöp,katı atık
ve geri DönüĢüm” konularında söyleĢi yapılması
•Yemekhanede atık ayrımı,yemek artıklarının hayvan
barınaklarında değerlendirilmesi
• Koord.Öğrtmen
• Kağıt,yaprak,cam,tahta,izmarit,pil ve teneke kutu gibi organik
veĠnorganik maddeler okul bahçesine gömülerek,toprağa
karıĢmasürelerinin incelenmesi
•Sınıf çalıĢma gruplarına eko isimlerin verilmesi
•Eko ok. slogan ve logosunun ve de eko-okul ilkelerinin
belirlenmesi
• Tüm Öğretm.
•Komite
•Komite
• Koord.öğretmen
Tüm zümre
•2/A sınıfı ve
yemekhane birimimiz.
4-A sınıfı –sos bil zümre
•Anasınıfı ve 1.kademe
•öncü Alm.züm. Gör.san-Türkçe züm
80
•Kalem-traĢla açılan kuru kalem atıklarıyla yaratıcı etkinlik
çalıĢmaları-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sınıf süslemeleri
.•1,2,3,4.sınıflar gör. San.-türkçe zümre
• ”Çevre ve Atıklar” konusunda dünyada ve ülkemizde
gazetelerde ve dergilerde yer alan ilginç haberlerin eko-okul
panosunda sergil.
• ”Eski defterler hayat buluyor” projesi ile evdeki defterler
topl.boĢ sayfaları yeniden kaplanarak,ihtiyacı olanların
kullanımına sunulacak
•Okulda aylık okunan elektrik sayaçlarından alınan sayısal
değerlerin yıl boyunca mukayeseli olarak grafiğe
dönüĢtürülmesi,okul eko panosunda sergilenmesi.( Okulumuzun
elektrik faturasının takibi)
•Beden Eğitimi dersi için atık ürünlerden spor malzemesi
yapımı
• Çevre ve ġehircilik Bakanlığına “Temiz Çevre için Ne
yapmalıyız?” konu baĢlıklı mektupların gönderilmesi
•Tüm snf ve zümreler
Kullanılmayan spor malzemeleri ; top,raket,spor
ayakkabı,forma vb ürünlerin toplanarak,ihtiyacı olan okullara
verilmesi
KASIM
Antalya Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü Anabilim dalı Öğretim görevlis Battal Çıplak‟ın katkılarıyla bölüm
Laboratuarlarında Bölüm tarafından oluĢturulan böcek Koleksiyonları
gözlemlenecek,bölüm Uzmanları rehberliğinde yapılacak Doğa inceleme-gözlem
etkinliği öğrencilerimiz böcek örnek kutuları hazırlayacaklar.
•Atık pil,atık kağıt ve mavi kapak toplama kampanyalarını
baĢlatıyoruz.
•Okul panosuna doğa ile ilgili resimlerle almanca yazılar
asılacak
•Atık malzemeler den 10 Kasım‟da Atatürk büstüne koymak
için buket çelenk hazırlanması
•DönüĢümlü eko sınıf timlerinin oluĢturulması,”sınıfımızı temiz
tutalım” kampanyasının baĢlatılması,okul içinde”Ay‟ın en temiz
sınıfı” nı seçerek, o sınıfa bayrak ve belge verilmesi
•Ailemizden hareketle ülkemizin ve dünyanın atık bilgilerinin
hesaplanması
•Antalya BüyükĢehir Belediyesi,MuratpaĢa Belediyesi ve
Konyaaltı Belediyesi tarafından temiz çevre-sağlıklı birey “5
litre atık yağa1 litre ayçiçeği yağı” sloganı Ġle yürütülen Bitkisel
Atık Yağ Toplama Projesine destek verilecek.
•Atıkların ayrıĢtığı geri dönüĢüm kutularında aylık olarak en
çok ne kullanılmıĢ? Bu çalıĢma 1.dönem ve 2.dönem
sonlarında grafiğe dönüĢtürülecek.
Öncü snflar-Alm Bed
.Eğtm.züm tüm snflr
•2-A sınıfı-mat züm.
•Bed.Eğt.züm
KÜLTÜR EDEBĠYAT KULÜBÜ
SPOR KULÜBÜ
EKOLOJĠ VE DOĞA KULÜBÜ
•Tüm okul Mavi kapak-3/A Pil top-4/A
• öncü Alm. zümresi –
Anasınıfı,1.kademe
•Görsel sanatlar
züm.Tüm sınıflar
•Öncü ing.züm.
Koord. Eko-Tim
tüm okul
•Sosyal Bilg.züm.
•Öncü Alm.züm.
Gör.san,tüm okul,
Yemekhane birimimiz.
•Öncü 3-A sınıfı
Mat. Zümresi
81
•Tablo ve grafikler konusunda ön büroda aylık kullanılan top
kağıt ve toner sayısının belirlenip aylık grafiklerle gösterilmesi
(Baskı ve fotokopi makinelerinin tüketim miktarları raporu)
(Okulda kağıt kullanımının azaltılması)
•Öncü Mat.züm.
Komite
•Fotokopilerin önlü arkalı çekilmesini teĢvik,kağıdın iki
yüzünün kullanılmasını teĢvik,okulda kağıt kullanımını
azaltmak amacıyla
EDOY kağıtlarının ikiye bölünerek kullanılmasını sağlamak
•Atıklar ve atıkların geri kazanımı konusunda verilecek
eğitimden
sonra BüyükĢehir Belediyesi Atık yönetimi ve iĢletme ġube
Müdürlüğü ile iĢbirliği yapılarak Kızıllı Katı Atık Düzenli
depolama
sahasına inceleme gezisi yapılacak
•Çöplerin çeĢitlerine göre kaç yılda yok olduklarını anlatan afiĢ
çalıĢmaları
•Öncü Türkçe züm.
Komite
•Bir ailenln günlük-aylık-yıllık çöp miktarıyla ilgili problem
kurmave çözme.çöp ve atık sözcükleri kullanarak Mat.sorusu
yazma
•Atık maddelerden yararlanılarak
“boĢaltım,sindirim,solunum,sindirim,dolaĢım,iskelet sistemleri”
modellerinin yapılması
•Çöp ve atık birikiminin bilinçli bir Ģekilde yapılması için uyarı
yazılarının ilgili yerlere asılması
•2,3,4. sınf.Mat züm
•Öğretmenler günü için atık kağıtları kullanarak Ģiir
yazmaĢiirlerin sınıf ve okul eko panolarında sunumu
•görsel san-Türkçe
züm.tüm sınf.
•”ekmeğini atıklardan çıkaran emekçiler” konulu fotoğraf
yarıĢmasının baĢlatılması
•öncü almanca züm.
Eko tim,tüm sınf.
•Atık kağıtlardan öğretmenler gününde büyük boy ve üç
boyutlubir öğretmen resmi yapılması
•Atık malzemelerden yapılan müzik aletleri ile”Geri DönüĢüm
Orkestrası” kurma,çevreyi koruma ve yenilenebilir atıklar
konusunda beste ve müzik yarıĢması düzenlemek. (Yoğurt
kaselerinden vurmalı çalgı;pet ĢiĢelerden ritm aletleri)
•On kasım‟da atık malzemelerden anıt kabir yapmak.
•Atık ürünlerden hedef topu yapılarak sınıflararası hedef vurma
yarıĢması düzenlenmesi
•Çevre konulu öykü ve masal okunması
•Geri dönüĢümle ilgili kelimelerin ve arkasında da resimlerinin
olduğu kelime kartlarının oluĢturulması.
•Gör.san. züm.
•Ayet ve hadislerle çevre konusunu anlatan pankartlar
hazırlanması
Elektrik su israfı önleyici İngilizce uyarılar hazırlanıp,
kuruluşların lavabolarına yapıştırılması
Antalya Büyük Çaltıcak Piknik alanında bilgilendirici doğa
yürüyüĢü
Akdeniz Üniv.Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim dalı
Öğretim görevlisi Battal Çıplak‟ın katkılarıyla böcek
koleksiyonları incelenecek,doğa inceleme-gözlem etkinliğiyle
böcek örnek kutuları incelenecektir.
•Din Kültürü ve
Ah.Bilg.(6-7-8.snflr)
ĠNGĠLĠZCE KULÜBÜ
•Eko-TimKoord.Öğrm.
Fen Tek.züm.
•Sos.Bil.züm.
5,6,7,8.sınf.
•4,5,6,7.sınf.
Fen-tek.züm.
•öncü Türkç-gör san
züm,tüm okul
•Müzik zümre
•Resim zümre
•Bed.Eğ.züm
•3/A sınıfı
•Ġngilizce zümresi7/A sınıfı
SATRANÇ KULÜBÜ
EKOLOJĠ VE DOĞA KULÜBÜ
82
•Çevre koruma ile ilgili Ġngilizce slogan geliĢtirme-rozet hazırlama
•Oturduğumuz apartmanlarda katı atıkların nasıl ayrıĢtırıldığını
araĢtıran bir anket düzenlemek-elde edilen verileri grafiğe
dönüĢtürerek sınıf eko-haberler panosunda duyurmak.
•Kemer GATAP 75.yıl Katı Atık AyrıĢtırma Ve Kompost Tesislerinde
Organik atıkların Komposta çevrilmesini inceleme gezisi
ARALIK
•doğayı keĢfetme gezisi,doğaçlama doğayla ilgili dramalar
•”Yeni yılda Katı atıkların ayrıĢtırılması-geri dönüĢüm ve yaĢam,
çevremizin içinde yaĢayan tüm canlılarla daha sağlıklı olması için
neler yapabiliriz”? konulu kompozisyon yarıĢması düzenlenmesi
•Antalya ilinde bulunan doğal ve yapay unsurların önceden tesbit
edilmesi,araĢtırılması fotoğraflarının veya resimlerinin bir kartona
yapıĢtırılarak düzenlenmesi,sınıf ve okul eko panolarında sergilenmesi
•WHAT DO YOU AT THE WEEKEND?Hafta sonu yaptıklarımızı oluĢan
atıkları biriktirerek anlatma(FiĢ,bilet,yiyecek ambalajı b.)
•Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri
Leyla Pamir Kumbul ,Nurhan KarataĢ iĢbirliği ile atık kağıtların
tekrar kağıt olarak geri dönüĢümü uygulaması yapılacak.
•Atık yün,kumaĢ ve düğmelerin toplanması ve çocukların bunlar ile
yaratıcı ve özgün ürünler oluĢturması.
•Katı Atıklar AyrıĢtırılmaları ve geri dönüĢümleri konusunda
öğrendiklerimizden yola çıkarak doğaçlama oyun oynanacak
•Atık malzemeler kullanarak yılbaĢı kartı hazırlama
•AyrıĢtırılan katı atık miktarlarının sınıf ve okul eko panolarında
düzenli olarak duyurulmaya baĢlanması
•Ġng.zümGör.san.
•2-A sınıfı
•Eko-Timkoord.
öğrm-Fen
tek.züm
•4/A Fen
Tek.
•Türkçe züm.
•4-A
sınıfıSos.Bil.
züm.
•3-A sınıfıĠng. Züm.
•Fen-tek
züm.
Kom.,EkotimKoord.öğrm.
•Ana sınıfGörsel
san
züm.2,3,4,5.
sınf.öğrencile
ri
•3-A sınıfı
•Tüm sınf.
görsel san
• Öncü mat
züm.
Koord.öğrm,
eko-tim
83
• Kantinden alınacak atık kutular ve renkli Ģablonlardan oluĢan
bir akvaryum yapılacak,bu akvaryuma soyu tükenmiĢ balıkların isimleri
yazılacak-soylarının tükenme nedenleri bilgisi verilecek.
•Atık kağıtlarla origami çalıĢması yapılması
•”Ne ne kadar zamanda yok oluyor” konulu araĢtırma sonuçlarınınsayısal
veriler halinde sınıf ve okul eko panolarında sergilenmesi
•Okul içi sportif yarıĢmalarda öğrencilerin giysilerinin üzerine ekookulambleminin bastırılması ve bu kıyafetlerin tüm yarıĢmalarda kullanılması.
•”Hayvanları sevelim,hayvanları koruyalım” çalıĢması
•Atık ürünlerden top yapılarak bowling yarıĢması düzenlenmesi
•Ailemizden hareketle ülkemizin ve dünyanın atık bilgilerinin
hesaplanması,sınıf ve eko okul panolarında sergilenmesi
•Okulda bulunan elektrik prizlerine uyarı yazılarının Ġngilizce yazılması.
•Her hafta bir çöp ( geri dönüĢüm malzemesi ) hkkında bilgi verilmesidoğaya
zararlarının anlatılması ve değerlendirilme yöntemleri
•Yere düĢen ağaç dallarından üç boyutlu resim yapma çalıĢması
•3-A sınıfı
•Mat.zümtüm
5,6,7,8.sınf.
• 4/A snf sos.bil.züm
•Komite,Bed.
Eğt.
züm.
•3.snflr-ing
züm
•Bed.Eğ.züm.
•Sos Bil.züm.
•5.snflr-ing
züm
• Eko-Tim
•Tim – Tek.
Tasarım
Züm.
•Türkiye‟nin yıllık enerji tüketimi ile ilgili istatistiksel bilgilerini
• Fenözetleyen gazete kupürleri v.b.toplanması.
Tek.züm.
Geri dönüĢüm için günlük hayatımızda ne gibi çalıĢmalar yapmaktayız?" adlı
KÜLTÜR
anket veya ropörtajı halk içinde yapılması.
EDEBĠYAT
KULÜBÜ
ĠNGĠLĠZCE
Çevre konulu İngilizce sloganlı resimlerin rozete dönüştürülerek Dünya
KULÜBÜ
Çevre günü’nde sergilenmek üzere hazırlanması
Atık Yağ Toplama kampanyası
ALMANCA
KULÜBÜ
Atık malzeme kullanarak yılbaĢı kartı hazırlanması AVM'de dağıtılması.
GÖRSEL
SANATLAR
KULÜBÜ
Atık malzemelerden enstrümanlarla Nashira Park da müzik dinletisi
MÜZĠK
KULÜBÜ
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim dalı Öğretim EKOLOJĠ
görevlisi Prof.Dr.Ali Erdoğan‟ın katkılarıyla doğayı kuĢların dünyasından VE DOĞA
tanımayı sağlayan bir gözle görebilmek amacıyla KuĢ gözlem kulübü ile KULÜBÜ
iĢbirliği sağlanarak doğal koĢullarda bir kuĢ gözlem etkinliği yapılacak.
Akdeniz Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Radyo Yayınları Bölümünden “ Temiz EKOLOJĠ
ve YaĢanılabilir Çevre” mesajlarının verilmesi
VE DOĞA
KULÜBÜ
84
•1,2,3,4.sınf.eko-tim
•Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi ile iĢbirliği
yapıldı,hayvan dıĢkılarından bio gaz üretimi,organik
atıklardan briket ve peret yapımını gözlemlemek için
inceleme gezisi
•Atık maddeler-Geri dönüĢümleri ve çevre bilinci
oluĢturmaya
yönelik atasözleri ve özdeyiĢlerden oluĢan pankartlar
hazırlanacak
sınıf ve okul eko panolarında sergilenecek.
•Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyet Bölümüuzman diyetisyen
Hülya Kamarlı ve ekibi tarafından öğrencilerimize
“sağlıklı beslenme ve diyet” konuları anlatılarak
öğrencilerimizin
duyarlılık kazanmaları sağlanacak.
•Okulumuzda elektrik tasarrufu konusunda
öğrenclerimize geniĢ
katılımlı bir proje yürütülecek ve TEDAġ Antalya
Eğitim birimi
müdürü Necati Çelik “Enerji Tasarrufu” haftası
etkinlikleri
kapsamında öğrencilerimize sunum yapacaklar
•Evde atık malzemelerin nasıl değerlendiğinin ve evde
ebeveynlerin yaptığı tasarrufların araĢtırılıp okulda
anlatılabilir edilmesi
•Eko-Tim-Koord.
öğrtm-Fen tek-züm
•Çevre ile ilgili kavramların Ġngilizce karĢılıklarının
öğretilmesi
•Atık malzemelerden yapılan giysilerle defile
•Ġng-Alm züm.
•”Ne ne kadar zamanda yok oluyor?” konulu
araĢtırma sonuçlarının eko okul panosunda
sergilenmesi
•Atık gazetelerden bowling topu ve atık pet ĢiĢelerden
labut Yapılarak sportif yarıĢma düzenlenmesi
•Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol
Birimi Müdürü Özgür Bülent Yalçın ziyaret edilerek
bölgemizdek atıklar ve
geri dönüĢümleri konusunda bilgi alınacak
•Atık maddelerle ilgili problemlerin çözülmesi
•4-A sınfve sos bil. züm
•Türkçe züm.
•Eko-Tim-Koord.
öğretmen-Fen tek
Zümresi
•Koord.Öğrtm.
Tüm okul
OCAK
OCAK
•Akvaryum ve GüneĢ ev gezisi
•Tüm züm.
•Ana sınf-1,2,3.snf.
•Bed.Eğitm.züm.
•Sos.Bil.züm
Eko tim
•Mat.züm-5,6,7,8 snf
85
•Çevre ve doğa ile ilgili yaĢanan olumsuz görüntülerin Tüm sınf.
fotoğraflanarak sınıf ve okul ortamlarında eko
Eko tim-görsel san.
panolarda sergilenmesi
•Atık malzemelerden takvim yapma
•Ana snf-,1-2-3-4-5
•1.dönem bitiminde düzenlenecek eko-okul
Ģenliğimizde sınıflar
arası atık toplama ve atıklar arasında stafet yarıĢması
•Sınıfa evinde hayvan besleyen bir aile davet edilerek
hayvanlara
karĢı bakım, Ģefkat,merhamet vb. duygularını
anlatması istenir.
•Elektriğin tasarruflu kullanımı hakkında öğrencilerde
çevre bilincinin oluĢturulması adına Ġngilizce poster
çalıĢmaları ve „‟Haydi enerji tasarrufuna!‟‟ Eylem
Günü düzenlenmesi
•Su ve Enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla gerekli
uyarı
levhalarının ( Ġng- Türkçe ) hazırlanıp uygun yerlere (
Wc – Lavabo ) asılması
•ÇeĢitli market ve iĢ yerlerinden atık kutuların
toplanıp üzerlerinin,
kaplanarak kağıt dönüĢüm kutularının hazırlanması.
Tüm öğrencilere evleri için geri dönüĢüm kutuları
hazırlatılması
Farklı büyüklüklerdeki boĢ kutu, alüminyum folyo,
boĢ süt kutuları, yoğurt kaseleri ve değiĢik
büyüklükteki kapak çeĢitlerinden uzay
kompozisyonu oluĢturma proje çalıĢması.
Orman Müd. ile işbirliği içerisinde çevremizde boş
alan,arazi,bahçe vb. yerlerin ağaçlandırılması
çalışması.Okulumuz çevresinde fidan dağıtımı
etkinliği.
KardeĢ okula gidip, atık malzemelerden yapılan
enstrümanlarla müzik dersi
Ne ne kadar zamanda yok oluyor?‟ konulu broĢür
hazırlayarak okul çevresinde dağıtılması
Antalya BüyükĢehir Belediyesi GüneĢev ve Ekolojik
Eğitim Merkezi‟ne bir inceleme ve araĢtırma gezisi
düzenlenecek
•Bed.Eğt.züm.
•Din kül ve Ah.Blg.züm
•Ġngilizce bölümü -2.,4.,5. sınıflar
•Tek. Tasarım Ve Alm.Dil.Züm.
•Tüm Zümreler
•Ana snfı- Tek. Tasar.
Züm.
SPOR KULÜBÜ
MÜZĠK KULÜBÜ
SATRANÇ KULÜBÜ
EKOLOJĠ VE DOĞA KULÜBÜ
86
• Bir dönem yapılan çalıĢmaların fotoğraflarının eko
okul ve sınıf
panolarında sergilenmesi
•Tüm snf öğretm,
Görsel san-Türkçe
Öğrtm.
•
•Türkçe züm.
”Emanetimi koruyun” adlı piyesin sergilenmesi
ŞUBAT
•Sınıflarda ve okul bazında atıkların Geri DönüĢümü
konulu Power Point sunumların hazırlanması ve
sunulması
•Hayat Bilgisi dersinde “okul heyecanım temasında
“Bilinçli
tüketelim” konusu iĢlenirken kaynakları bilinçli
kullanma,okul-ev eĢyalarının korunması hakkında
öğrencilerin bilgilendirilmesi ve afiĢ çalıĢması
yapılması
•Çevreye duyarlı öğrencilere “Gurur Kartı” verilmesi
•Kahvaltılık gevrek kutularından parçalar keserek
kitap ayıracı ve
karton-mukavva atıklardan kalemlik tasarlama
•Atık maddelerden Enstrüman yapma
•Atık maddelerin toplanması ve Geri DönüĢümü
konusunda
öğrencilerimizi bilinçlendirmek için Mesut Geri
DönüĢüm
Ambalaj atıkları tesislerine inceleme gezisi
•Kağıdın serüveninin eko okul panosundan tanıtımı
•Öncü Alm snf, tüm snf öğrtm.
•2 ve 3. Snflr.
•2/A sınf-eko-tim.
•1,2,3,4.snf.
Gör.san-sos bil.züm.
•Müzik züm.tüm snf.
•Koord.Öğrtm-eko-tim
4-A sınıfı
•1.Dönem faaliyet raporunun hazırlanması
Koord. Öğrt.
•Erozyonla mücadele,boĢ alan ve arazilerin
değerlendirilmesi, Orman Müdürlüğü‟nden fide temin
edilerek okulumuz çevresinde
dağıtılması,bilinçlendirme çalıĢmaları
• BüyükĢehir Belediyesi Atık yönetimi ve iĢletme
Ģube Müdürlüğü Eğitim koordinatörü Pınar
Yolyapar atıkların geri kazanımı konusunda sunum
yapacak
•Kaynak israfının din açısında ele alınması
•Bed.Eğt.züm.
• “Dünyayı DeğiĢtirecek Çözümler Üretiyoruz”
•Ekolojik denge için,” SHOULD” kalıbı kullanılarak
sorunları ve tavsiyeleri içeren bir çalıĢma hazırlamak
•Atıklardan oluĢturulan giysiler
•Atık tahta ,sopa, bez parçalarıyla gösteri kurdelesi
yapılması
•“Pet Canavarı” projesĠ
•Sosyal Bilgiler Züm.
•Ġngilizce 8.sınıf
•Fen Tek. Züm.
Koord.öğrtm.
•Din kül ve Ah.Blg.züm
•Teknoloji Tasarım Züm. (8.sınıf)
•Teknoloji Tasarım Züm. (6.sınıf)
•Görsel Sanatlar Öğretmeni (5.sınıf)
87
• Almanca ve Ġngilizce ağaç isimleri yazılı kağıtlar
hazırlanıp çevremizde o ağaçlar bulunup
yapıĢtırılacak
•Yere düĢen ağaç yapraklarından ve atık kumaĢ
parçalarından
oyuncak bebek yapımı
•Tüm ilkokul sınıflarında her sınıfa bir su canlısının
adı verilecek,öğrencilerin katılımıyla hazırlanan
çalıĢmalar sınıf kapılarına asılacak ve suda yaĢayan
canlıların yaĢam alanlarının korunmasının önemi
kavratılacak ÖRNEK: 1A sınıfı : Deniz Atı , 2A sınıfı
: Deniz Yıldızları,3A sınıfı: Karetta Karettalar,4A
sınıfı Yunuslar vb.
Dilbilgisinde filer konusuna “evde ve okulda su nasıl
doğru kullanılır” konulu örnekler verilmesi. (7.
Sınıflar ve Almanca Zümresi)
Kulüp öğrencilerinin oturdukları apartmanlara çevre
ile ilgili sloganların asılması
Eski Defterler Hayat Buluyor projesi
• Alm-Ġng. züm.
1-2-3,6,7,8.sınf.
Konyaaltı plajında atık plastik şişe,poşet,kapak vb.
atıl durumda ki ürünlerin spor kulübü öğrencileri
tarafından sahil şeridinde halkımızı ve
öğrencilerimizi bilgilendirme amaçlı temizlik
yapılması.
Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri fakültesine
yöremizdeki tatlı su ve tuzlu su ekosistemlerini
tanımak ve de bu ekosistemlerdeki biyolojik
çeşitliliğin belirlenmesi için Gözlem ve inceleme
gezisi düzenlenecektir.
SPOR KULÜBÜ
Ana sınıfı-1/A veTek. Tasarım zümresi
•Ana snfı-1,2,3,4.snflr
•7.sınıflar Alm züm.
KÜLTÜR EDEBĠYAT KULÜBÜ
ALMANCA KULÜBÜ
EKOLOJĠ VE DOĞA KULÜBÜ
88
MART
• Anayasanın 56.maddesi:Sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaĢama hak ve sorumluluklarının yurttaĢ hak
ve sorumluluğu olduğunun tüm okula
duyurulması,derslerde iĢlenmesi
•Kirli ve temiz toprakta çimlenme deneyi
• 1-2-3-4.sınıflar Hayat
Bilgisi dersi,5-6-7-8.
Snf. Sos.Bil.dersi
•Sınıflarda saksıda çiçek yetiĢtirilmesi
•Komite,tüm sınıflar
•Hayat Bilgi dersinde öğrendiğimiz bilinçli tüketici
nasıl olmalıdır?
konusundaki kazanımlarımızı Eko okul
çalıĢmalarımıza uygulamak
(Okulumuzda tüm sınıfların klimalarını ve
ıĢıklarının söndürülmesinin eko timle ortaklaĢa
takibi)
•Çevre konusuna dikkat çekmek amacıyla “kaynaklar
olmasaydı”konulu çalıĢmalar yapılması
• “Bisikletlerimizle,çevre kirlenmesine ve küresel
ısınmaya karĢı barıĢa ve temiz bir dünya‟ya
yöneliyoruz” pedal eylemi
•Sınıf öğrencileri 1.hafta tasarruf yapmadan,diğer üç
hafta boyunca ise tasarruf yöntemlerini uygulayarak
evlerinde kullanılan kağıt
ve ambalaj atıklarını tespit edip bir ay boyunca
kullanılan kağıt ve
ambalaj miktarlarını grafiğe iĢleyip arkadaĢlarını
bilgilendirecekler
•Öğrencilerin evde biriktirerek getirecekleri meyve
suyu ve süt kutuları ile evler yapacaklar
•Prizma,koni ve piramit Ģekilleri ile atık malzemeler
kullanılarak “Geometri ġehri” tasarlanması va
yapılması
•Çevre ve ġehircilik Bakanlığına “Temiz bir Çevre
için Ne yapmalıyız? konu baĢlıklı mektupların
gönderilmesi
•THE LITTLE SEED(KÜÇÜK TOHUM)hikayesinin
öğretilmesi ve DramalaĢtırılması
• “Beni Atma Çünkü ………” ve “Atıkların Öyküsü”
konulu drama çalıĢması yapılması
•Ülkeler arası köprüler ünitesi “Dünya‟da neler
oluyor?” konusunda afiĢ ve slogan çalıĢması
•5/A snf-fen-tek.
•Öncü sınıf-3/A
Tüm züm.ve snflar
•Tüm züm.
•Bed.Eğt züm,eko-tim,
•3-A sınıfı öğrencileri
Ve Mat.züm.
•Ana snfı-1,2,3,4.snflr
•Mat. Zümre
• Türkçe züm. 1-2-3-4.5-6-78.sınflr Türkçe
•Ġng.züm-1.snf
• 4/A sınııfı
•Sosyal Bilgiler Züm.
89
•Atık ĢiĢelerin ve teneke kutuların silikonla süslenip
geri kazanılması
•Okulumuzda “Çevreyi Nasıl Kirletiyoruz ?” konulu
afiĢ çalıĢmasının düzenlenmesi
•Tek Tasar. Züm.8.sınıf
•Atık karton ve cd den araba yapımı
•Tek. Tasar.Züm.
(5 ve 6.snflr.)
•Tek. Tasar.Züm.
•Ana sınıfı ve tek.tasar.züm.
•Silgi atıklarıyla 3 boyutlu tasarım çalıĢması.
•Yumurta kabukları ,plastik tabak ve bardak ,rulo ,ip
,eski kaset bantlarından hayvan figürleri yapma proje
çalıĢması
• “Recycling Activity” baĢlıklı kelime eĢleĢtirme
etkinliğinin yapılması
Eko-Tim tarafından Akdeniz Sanayi Sitesi Parkında
atık metallerden yapılan heykellerden oluĢan Atık
Malzeme Heykelleri Açıkhava Galerisine Gözlem ve
Ġnceleme gezisi düzenlenecek.
•Artık kumaĢ,düğme,boncuk,gazete gibi
malzemelerden portre
çalıĢması yaplacak.
Ağaç isimleri Almanca olarak hazırlanıp,ağaçlara
yapıĢtırılacaktır.
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre
Mühendisliği bölümü çevre kimyası laboratuarlarına
inceleme ve araĢtırma gezisi düzenlenecektir.
Kültür ve Sosyal Dairesi Baskanlığı ile Akdeniz
Sanayi Sitesi Kooperatifi iĢbirliğiyle Akdeniz Sanayi
Sitesi Parkında HeykeltraĢ Ayhan Karapınar
denetiminde atık metallerden yapılan heykellerden
oluÌan Atık Malzeme Heykelleri Açıkhava Galerisi‟ne
Gözlem ve inceleme gezisi düzenlenecek.
•Tek.Tasar. Züm. (7.sınıf)
•5.snflr-Ġng.züm.
•Eko-Tim
•1,2,3.snf öğrencileri, Tek.
Tasar.Züm.
ALMANCA KULÜBÜ
EKOLOJĠ VE DOĞA KULÜBÜ
EKOLOJĠ VE DOĞA KULÜBÜ
90
NİSAN
• Ana sınıfı öğrencileri “Katı Atıklar” draması
yapacaklar
•WE WILL…WE WILL…RECYCLE!
ġARKISININ ÖĞRETĠMĠ
•Atatürk‟ün çevre ile ilgili sözlerinden oluĢan
pankartlar hazırlanması
•Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Bölümü öğretim görevlisi Yardımcı Doçent Dr
Mustafa ErbaĢ Doğru gıda hazırlama ve
beslenme konusunda öğrencilerimize sunum
yapacaklar
•Daha yaĢanabilir bir çevre için atık
malzemelerden yapılmıĢ elbiseler giyen okul
eko timinin çevreci pankartlarla“Bilinçli
çevreciler” yürüyüĢü
•Okulda pil toplama kampanyası,elde edilen
veriler grafik ve
rakamlara dönüĢtürülerek eko panoda
açıklanacak
•Sınıf öğrencileri elektrikle çalıĢan ev aletleriyle
ilgili gazete,dergi ve broĢürlerden resimler ve
fotoğraflar getirip sınıf ortamında
incelenecek,daha az elektrik tüketen aletlerin
hangi sınıf olduğu
konusu tartıĢılacak.
•Tutkal,su ve eski gazete kağıtlarını kullanarak
üç boyutlu “katıatıklar” resimleri yapılacak.
•Dev bir Türkiye haritası yapılacak,tüm sınıflar
olarak Türkiye‟nin bölgeleri,bu bölgelerdeki su
kaynakları,suda yaĢayan canlılar yıl boyunca
süren çalıĢmaların sonucunda elde edilen
etkinlikler
harita üzerine yerleĢtirilecek.(çalıĢma bir yıl
sürecek)
•Atık kağıt,tahta vb.malzemelerden beslenme
piramidi oluĢturma beslenme ile ilgili Ģiir,Ģarkı
vb lardan oluĢan bir proğram hazırlama
•Gazete ve dergilerden enerji konulu resimler
araĢtırılıp bir sınıf posteri hazırlanacak-snf ve
okul eko panolarında sergilenecek tüm sınıflar
enerji konulu sınıf sloganlarını oluĢturacaklar.
•Ana snfı züm.
•Ġng.züm
•Sos-bil.züm.
•Fen Tek.züm.
•Bed.Eğt.züm.eko-tim
•Öncü sınıf-4.snflr-tüm okul
•2.ve 3.snflar
•3,4,5.sınıflar
Gör.san züm.
•Sos.bil-gör san züm.
•Ana snfı-1.sınıflar
•Öncü sos bil züm.
tüm snflr.
91
•Aile katılımı ile “GEREKMĠYORSA
KAPATALIM” etkinliği uygulanacak
öğrencilere hafta sonu ödev olarak;evlerinde
elektrik ile çalıĢan ev aletlerini tespit
etmeleri,üzerlerine atık ambalaj kağıtları ile
“gerekmiyorsa kapatalım” kartları
asmaları,uygulamayı yapan öğrencilerin
yaptıkları etkinliğin fotoğrafını sınıf maillerine
göndererek arkadaĢlarına neler yaptıklarını
anlatmaları istenecek.
•Akdeniz Üniversitesi Ġnternet teknolojileri ve
bilgi güvenliği bölümü tarafından
öğrencilerimize:Ġnternet ve bilgi toplumu,
BiliĢim suçları konularında eğitici sunum
yapılacak
•Katı atıklar ve doğada geri dönüĢümleriyle
ilgili görsellik hazırlama
•Kısa, küçük yazı yazılamayan kurĢun
kalemlerden yapılan ev
resimlerine çit ( bahçe ) yapımı
•Atıklar ve çevre sözlüğünün hazırlanması
•Ana sınıfı,1-2-3-4-5
snflr
•Peygamberimizin doğayı ve hayvanları sevmesi
ve koruması ile ilgili
sunu hazırlanması. (4. 5. 6. 7. ve 8. Sınıflar ve
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi zümresi).
•Atık malzemeler ile maske ve kukla çalıĢmaları
yapılması.
Dünyada ve ülkemizde “çevre” adına oluĢan
yanlıĢlıkların gazete ve dergilerden kesilerek
atık
kartonlara
yapıĢtırılarak
Konyaaltı
Belediyesine sunulması
Çevreyi koruma konulu Ġngilizce hazırlanmıĢ
bayrakların sahil Ģeridindeki iĢletmelere asılması
•4. 5. 6. 7 ve 8.snflr,
Din Kül ve Ah.Bil.Züm.
Tutkal, su ve eski gazete kağıtlarını kullanarak
üç boyut nesli tükenen hayvanların resimleri
yapılarak hayvanat bahçesinde dağıtılması
Atık malzemelerden ritim aletleri yaparak , bir
kreĢe dağıtılması
Atatürk‟ün çevreye verdiği önemi anlatan broĢür
hazırlanıp Atatürk Evi Müdürü‟ne sunulması
GÖRSEL SANATLAR
KULÜBÜ
Çevre Kirlenmesi ile ilgili pedal eylemi
EKOLOJĠ VE DOĞA
KULÜBÜ
•Fen-tek züm.
•3.sınıflargör.san züm.
•Tek. Tasarım
Züm
•Türk. züm.
•Tüm snflr ve Gör
sanat.züm.
KÜLTÜR EDEBĠYAT
KULÜBÜ
ĠNGĠLĠZCE KULÜBÜ
MÜZĠK KULÜBÜ
SATRANÇ KULÜBÜ
92
• Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal AraĢtırmalar
merkezi laboratuarlarında öğrencilerimizin içtiği sıvılardaki
içeriklerin(kafein vb.) analizi örnek uygulaması deneyi yapılacak
•Fen-tek züm.komitei
• Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından
okulumuza Kızılay kan bağıĢı çadırı kurulacak,bu konuda ailelerimiz
ve çevreKuruluĢların desteği alınacak(Konyaaltı Belediyesi vb.)
•Fen tek züm-komite
ve tüm okul.
•Tüketilen besin maddelerinin ambalajlarını kullanarak “Past Simple
Tense” konusunun pekiĢtirilmesi için ambalajların
Ġngilizce anlamları öğretilecek
•Ġng.züm-3.sınıflar
•“Protecting Nature” ünitesinde (Boost Writing Book) çevreyi koruma
ve atıklar hakkında kavramların Ġngilizce karĢılıkları öğretilip çevrenin
önemini ve çevreyi koruma yöntemlerini
yansıtan kolaj çalıĢması
• “Helping” ünitesinde “Change The World” sloganı altında dünyayı
değiĢtirebilecek ekolojik önlemler için afiĢ ve slogan çalıĢması
MAYIS
• “Ülkeler Arası Köprüler” ünitesinde “Dünyada neler oluyor?”
konusunda Küresel Isınma ve Atıkların Geri DönüĢümü konulu afiĢ ve
slogan çalıĢmaları.
•Ġng.züm-7.snflr
•Ġng.züm-4.sınıflar
•Sos.Bil züm-7.snflr
•Atık kağıtlardan kese kağıdı yapımı
•Akdeniz Üniversitesi Uluslar arası Akdeniz Gençlik ġenliğine
katılacağız.
•Antalya BüyükĢehir Belediyesi Çevre Sağlığı ġube MüdürlüğüEğitim
koordinatörü Kemal Özgün tarafında Antalya‟da su ve deniz kirliliği
Konularında öğrencilerimizi bilinçlendirme sunumu yapılacak
•Ana snfı-1,2.snflr.
•Komite, koord.
Öğretm,Eko-tim
•Ambalaj atıkları ve poĢet kullanılarak uçurtma yapılması
•Komite,koord Öğrtm.
Eko-tim
•Komite.eko-tim,
Koord.öğretmen,
tüm okul
•Bed.Eğt züm.
•Yıl içinde üretilen tüm çalıĢmaların sergilenmesi
•Akdeniz Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Radyo yayınları bölümü
ziyaret edilecek,bölüm tarafından oluĢturulan radyo yayını ile
öğrencilerimiz “temiz ve yaĢanabilir çevre” mesajları verecekler
•Bed.Eğt.züm.
•1.dönem bitiminde düzenlenecek eko-okul Ģenliğimizde sınıflar Arası
atık toplama ve atıklar arasında stafet yarıĢması
•Komite,koordinatör
Öğretmen,eko tim
•Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Koordinatörlüğünde Konyaaltı Nasriha
Parkta düzenlenecek Antalya Eko Okul Ģenliğine katılım.
•Tek. Tasarım
Zümresi
•Atık ve bitmiĢ pastel boyaların eritilip karıĢtırılması sonucu „yeni ve
farklı renkte ki „ yeni pastel boyaların elde edilmesi
•Tek. Tasarım
Zümresi
93
•Yeni pastel boyalarla yapılan resimlerin boyanması ve Sergilenmesi
•Ġslam Dininde suyun önemi ve su tasarrufu ile ilgili sunum
hazırlanması
•Soyu tükenmekte olan hayvanlar ile ilgili kelime çalıĢmalarının
yapılması.
Okul katlarında geri dönüĢüm kutularının kullanılıp kullanılmadığının
denetlenmesi.
Tanırsan Seversin,Seversen Korusun örnek doğa yürüyüĢü
• 4. 5. 6. 7. ve 8.snflr
Din Kül ve Ah Bil.züm.
•1.snflr Ġng Züm.
Kullanılmayan ve atıl durumdaki plastik ,karton ve kağıt ürünlerden
uçurtmalar yapılarak Beach Parkta Uçurtma Ģenliği düzenlenmesi.
SPOR KULÜBÜ
Atık malzemelerden "Anneler Günü" için kart veya süs eĢya hazırlama
huzur evindeki yaĢlılara verilmesi.
GÖRSEL SANATLAR
KULÜBÜ
Atık malzemelerden hediyelik eĢya yaparak ailelere gönderilmesi
SATRANÇ KULÜBÜ
•1. snflr ve Eko-Tim
ALMANCA KULÜBÜ
Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bilim Dalı Profesörü Mehmet Sümbül ile EKOLOJĠ VE DOĞA
Bir doğa gezisi düzenlenecektir.Bu gezide doğadan bitki örnekleri KULÜBÜ
toplanarak,çiçeklerin incelemesi yapılacaktır.
94
• Çevre Koruma Haftası kapsamında öğrencilerimiz tarafından
konuyla ilgili bilmeceler hazırlanacak ve eko panoda
sunulacak
•Konyaaltı Belediyesi Dünya Çevre Günü etkinlikleri
kapsamında
Kent meydanında düzenlenecek etkinliklere katılacağız.
HAZĠRAN
•Çevre ve Doğa ile ilgili yaĢanan olumlu görüntülerin sınf ve
okul
Eko panolarında sergilenmesi
•Okul eĢyalarının verimli kullanılması konusunda bir
canlandırma
sunumu yapılacak
•Türkçe züm.
•Komite-koord.Öğrtm,
tüm okul
•3/Asınıfı
•Alm.züm.
•Atık malzemelerden hediyeli eĢya tasarımı
•Okulumuzu bulunduğu mahallenin muhtarı ile “Çöp ve Atık”
konulu röportaj
•2/A sınıfı
•Eylem Planının yıl sonu değerlendirilmesinin yapılması
•Koord.Öğretm.
•Ġkinci Dönem faaliyet raporunun hazırlanması
•Koord.Öğretm.
•Yıl içinde gerçekleĢtirilen atık projelerinin sergilenmesi
•Tüm okul
•Geri DönüĢüm kutularında toplanan atık kağıtların,pillerin ve
mavi kapakların gönderilmesi
•Okul Müdürü,
Komite,koord.öğrm3,4.snflr
•Biten defterlerin toplanması
•Proje dosyasının düzenlenmesi
Plaja Ġngilizce sloganlar içeren çöp kutuların koyulması
•Öncü snflr-Alm-Bed.Eğtm.züm,
tüm snflr.
Koord.öğrtmen
ĠNGĠLĠZCE KULÜBÜ
Anasınıfı öğrencileri ile birlikte atık materyal defilesi
Görsel Sanatlar Kulübü
Atık malzemelerden yapılan enstrümanların AVM‟de
sergilenmesi
MÜZĠK KULÜBÜ
•Bed.Eğt.züm-eko tim
EKOLOJĠ VE DOĞA KULÜBÜ
Antalya Eko Okullar ġenliğine Katılım
95
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ ANASINIFI/ĠLKOKUL KOMĠSYONU OKUL DIġI
YILLIK ÇALIġMA PLANI
DEĞERLER
ĠġLENE
CEĞĠ AY
SINIF DÜZEYĠ
ANASINIFI
ĠLKOKUl
PROJE
SORUMLULUK
EKĠM
1.2.3.4.SINIF
ANTALYALI Ġġ ADAMI
SEDĠR RESTORAN‟A ZĠYARET
SAYGI
KASIM
1.2.3.4..SINIF
RUS OKULU ZĠYARET EDĠLECEK
SEVGĠ
ARALIK
1.2.3.4..SINIF
ġEHĠT EVĠNE ZĠYARET
YARDIMLAġM
A VE
ĠġBĠRLĠĞĠ
OCAK
1.2.3.4.5.SINIF
KÖY OKULUNA GĠYSĠ VE KĠTAP
YARDIMI
ĠYĠLĠK VE
HOġGÖRÜ
ġUBAT
1.2.3.4..SINIF
MAHALLE KOMġULARINA
EV ZĠYARETĠ
MART
1.2.3.4..SINIF
NĠSAN
1.2.3.4..SINIF
MAYIS
1.2.3.4..SINIF
DÜRÜSTLÜK
ADLĠYEDE SAVCI VE HAKĠM
ZĠYARETĠ
KEPEZ KENT ORMANI PĠKNĠK
BARIġ
ÖZGÜVEN
GĠRĠġĠMCĠ KADINLAR DERNRĞĠNDEN
ÖRNEK BĠR GĠRĠġĠMCĠ Ġġ YERĠ
ZĠYARETĠ
96
2013 – 2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBĠOĞLU ANASINIFI
AYLAR
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ
ĠġLENEN DEĞER
EYLÜL.
DEĞERLERĠMĠZ
EKĠM
SORUMLULUK
1-kendine karĢı
sorumluluk
2-aileye karĢı
sorumluluk
3-topluma karĢı
sorumluluk
4-doğaya karĢı
sorumluluk
SINIF ĠÇĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
ETKĠNLĠK ADI
ETKĠNLĠĞĠN
AMACI
1.”Değer” kavramının
tanıtılması, çeĢitlerinin
belirtilmesi ve yıl içinde
öğreneceğimiz değerlerle
ilgili resim,yazı ,Ģiir ve
değerler cd izletilmesi.
“Sorumluluk yelpazesi”
Çocukların
fotoğraflarından oluĢan
sorumluluk yelpazesi
oluĢturulur ve her
çocuğun sorumlulukları
renklendirilir.Değerlendir
mede sorumluluklarını
yerine getiren öğrenci
ödüllendirilir.
YaĢamın
iyileĢtirilmesi
ve
korunmasında
sorumluluk
alabilme
becerisi
kazandırmak
ETKĠNLĠK
SÜRECĠ
1. Okul Ġdaresi
2.Okul
Öğretmenleri
3.Okul ÇalıĢanları
4- Sınıf Velileri
5.Yazılı ve Görsel
Basın
Akıllı tahta
üzerinde canlı
türleri ve canlıların
çeĢitli özelliklerini
içeren bir tablo
hazırlanarak
canlıların
özellikleri hakkında
konuĢulur ve
söylenen özelliğe
sahip olan canlının
grubuna yıldız Ģekli
yerleĢtirilir.Özellikl
er bittikten sonra en
fazla yıldız olan
canlı türü grubu
bulunur. Bu tabloya
göre canlı türleri
içinde en fazla
özelliği bulunan
insanların doğada
bulunan tüm
canlılar içerisinde
en değerlisi olduğu
hakkında
konuĢulur.
97
“Saygılı oluyorum
defteri”
Kullanılan materyaller :
Saygı tablosu,renkli
kalemler
(aile katılımı)
KASIM
KASIM
SAYGI
1.Kendine –anne ve
babasına ve büyüklere
saygı
2.Çevreye ve doğaya saygı
3-Farklılıklara saygı
4-Atatürk,Ġstiklal MarĢına
bayrağa saygı
SEVGĠ
OCAK
ARALIK
1-“BaĢkalarını sevmek,
2-doğayı sevmek,
3-Atatürk „ü sevmek
“Sevgi PaylaĢım Günü
Sevgiyi
uçuruyorum
Faaliyeti “
4-farklılıkları sevmek
Öğrencilerin,
kendilerine ve
baĢkalarına
saygılı olma
konusundaki
duyarlılıklarını
artırmalarına
yardımcı olmak
Renkli A4 kartonu
oradan ikiye
katlanır.Üzerine
SAYGILI
OLUYORUM
defteri yazılır.Ġçine
beyaz kağıt
yapıĢtırılır.Ön
yüzünü çocuklar
istedikleri gibi
süslerler.Defter eve
gönderilir..Aileler
bilgilendirilir.
Çocukların saygılı
davranıĢları deftere
yazılır.
Çoçuklarda
doğayı sevme
ve doğayı
koruma
bilincini
geliĢtirmek
Öğretmen
çocuklara sevgi ne
demektir?
Sorusunu
yönelterek değere
iliĢkin dikkat
çekilir..
Sevgi kelebeği
oluĢturulur.
Öğrencilerle okul
bahçesinde
uçurulur.
PaylaĢmanın
önemini fark
etmesi ve bunu
yaĢantısal
düzeyde
benimsemesidir.
Çocuklar halka
Ģeklinde
otururlar.Öğretmen
rehberliğinde
iĢbirliği çiçekleri
kesilir farklı
malzemelerle
süslenir ve panoda
sergilenir.
5-sevgi
kavramının
içinde(arkadaĢlık,vefakarlı
k,
sadakat,ve
fedakarlık)konularının
pekiĢtirilmesi
YARDIMLAġMA VE
Ġġ BĠRLĠĞĠ
1-DayanıĢma
2-KomĢuluk iliĢkileri
3-Misafirperverlik
4-PaylaĢım
5-Empati ve iletiĢim
“Minik karıncalar
“ATATÜRK ÇELENGĠ
yapıyor.”
ġUBAT
2. DÖNEM
ĠYĠLĠK VE HOġGÖRÜ
1-Tarfikte hoĢgörü
2-EleĢtiri ve öneriye açık
olma
3-Merhamet
4-Duygularını uygun yolla
ifade etme( öfke kontorlü)
“Ġyilik ve hoĢgörü
fidanı”
Ġyilik ve
hoĢgörü
değerinin
davranıĢa
dönüĢtürülm
esini
sağlamak.
Çocuklarla birlikte
okulumuzun giriĢine bir
fidan dikilir ve bakımı
sağlanır.
98
MART
DÜRÜSTLÜK
HAZĠRAN
MAYIS
NĠSAN
BARIġ
Doğru
davranıĢlar
sergilemenin
önemini
kavrayabilm
ek
“Yurtta barıĢ,dünyada
barıĢ”
BarıĢ içinde
yaĢamak
için olumlu
davranıĢları
tanımlamak.
BarıĢı simgeleyen Ģeyler
hakkında sohbet edilir.BarıĢ
ağacı artık materyallerle
çalıĢılır ve okulumuzda
sergilenir.
Kendini
diğer
insanlardan
ayıran
özelliklerini
n farkına
varabilmek.
Öğrenciler iki gruba
ayrılır.Öğretmen
rehberliğinde sorular
yöneltilerek yarıĢma
yapılır ve kazanan takım
ödüllendirilir.
1-ArkadaĢlarla barıĢ
2-insanlarla barıĢ
3-doğa ile barıĢ
4-barıĢ içinde dünya
ÖZGÜVEN:
1-GiriĢimcilik
2-hakkını savunmak
3-hayır diyebilmek
4-haksızlıklara karĢı
durabilmek
5-haklarımız ve
görevlerimiz
Yıl sonu etkinliklerin
değerlendirmesi
Çocuklarla birlikte doğru ve
dürüst kiĢiliğiyle ön plana
çıkmıĢ kuruculardan birini
ziyaret ederek doğru
davranıĢları kendilerinden
dinlenir.
“Dürüst olan insanlar
baĢrılı olur”
“Kendinizi ne kadar
taniyorsunuz?” konulu
münazara
ÇalıĢmalara ait dökümanların
toplanarak dosyalanması ve
raporlaĢtırma çalıĢmalarının bilgisayar
ortamında yapılması ve idareye teslim
edilmesi
99
2013 – 2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBĠOĞLU
ĠLKOKULU
AYLAR
DEĞERLER
ALT DEĞERLER
EYLÜL
DEĞERLERĠMĠZ
EĞĠTĠMĠ
YAPILACAK
ÇALIġMALAR
1.”Değer”
kavramının
tanıtılması,
çeĢitlerinin
belirtilmesi ve
yıl içinde
öğreneceğimi
z değerlerle
ilgili
resim,yazı
,Ģiir ve
değerler cd
izletilmesi.
YILLIK
UYGULA
NACAK
YÖNTEM VE
TEKNĠKLER
Anlatım,
SoruCevap,
TartıĢma,
Örnek olay
Ġncelemesi,
Gösteri,
Anlatım,
Soru,
Cevap,
TartıĢma,
Kavram
Haritaları,
skeç ,
Slogan
bulma
ÇALIġMA
PLANI
YARARLANILA
CAK KAYNAK
VE KĠġĠLER
OKUL DIġI
ETKĠNLĠK
1. Okul Ġdaresi
2.Okul
Öğretmenleri
3.Okul
ÇalıĢanları
4- Sınıf Velileri
5.Yazılı ve
Görsel Basın
100
EKĠM
KASIM
SORUMLULUK
1-kendine karĢı
sorumluluk
2-aileye karĢı
sorumluluk
3-topluma karĢı
sorumluluk
4-doğaya karĢı
sorumluluk
Etkinlikler:
*EĢyalarımı
tanıyor muyum
etk
*odamı topluyor
mu yum etk
*çiçek yetiĢtirme
etk( aile gözlemi
ile)
SAYGI
1.Kendine –anne
ve babasına ve
büyüklere saygı
2.Çevreye ve
doğaya saygı
3-Farklılıklara
saygı
4-Atatürk,Ġstiklal
MarĢına bayrağa
saygı
Etkinlikler.*
*Dede ve ninelerin
okula davet
edilerek el
öpmesi.
*sınıf
arkadaĢlarına
davranıĢ
*Törenlerde saygı
uygulaması
1-Konuyla
ilgili hikaye
,masal,Ģiir ,
resim ve
sunumlardan
yararlanma
2-sınıf içinde
bı duyguyu
kazanmıĢ
arkadaĢlarımı
z örnek
gösterilmesi.
3Sınıf
panosunun
oluĢturulması
4Ayın örmek
öğrencilerinin
seçimi ve
onur
mektuplarının
gönderilmesi
Anlatım,
SoruCevap,
TartıĢma,
Örnek olay
Ġncelemesi,
Gösteri,
Anlatım,
Soru,
Cevap,
TartıĢma,
Kavram
Haritaları
,drama ,
Slogan
bulma
1. Okul Ġdaresi
2.Okul
Öğretmenleri
3.Okul
ÇalıĢanları
4Sınıf velileri
5.Yazılı ve
Görsel Basın
1-“Konuya
uygun olarak
resim,Ģiir
,öykü ve
sunumların
izlenmesi.
2.sınıf
panolarının
düzenlenmesi
3-konuya
uygun olarak
ayın örnek
öğrencilerinin
seçilmesi,
4-“trafikte
saygı “konulu
slogan
yarıĢması.
5-“Spor
karĢılaĢmasın
daki
saygı”kurallar
ı
Anlatım,
SoruCevap,
TartıĢma,
Örnek olay
Ġncelemesi,
Gösteri,
Anlatım,
Soru,
Cevap,
TartıĢma,
Kavram
Haritaları,
resim
yorumlama
Slogan
bulma
1. Okul Ġdaresi
2.Okul
Öğretmenleri
3.Okul
ÇalıĢanları
4-Sınıf velileri
5.Yazılı ve
Görsel Basın
ANTALYALI Ġġ
ADAMI
(KOKOREÇÇĠ
HĠLMĠ)
ZĠYARETĠ
RUS OKULU
ZĠYARET
EDĠLECEK
101
SEVGĠ
1-“BaĢkalarını
sevmek,
2-doğayı sevmek,
3-Atatürk
sevmek
„ü
4-farklılıkları
sevmek
5-sevgi kavramının
içinde(arkadaĢlık,v
efakarlık,
sadakat,ve
fedakarlık)konuları
nın pekiĢtirilmesi
ARALIK
Etkilikler:
*Atıklardan
ev
yapılarak
bu
etrafına
sevgi
sözcüklerinin
yazılması
BoĢ kelebek ve
balık Ģablonlaına
duygu
ve
düĢüncelerin
yazılması.
1-“konuya
uygun
olarak(hikaye,
Ģiir
sunum
,kısan hisseler
,örnek sözler
gibi
kaynaklardan
yararlanma.
2-sınıf
panolarının
düzenlenmesi.
3-veli
bilgilendirme
mektubu,
4Sevgi
konularının
farklı
anlatımlarını
boya
resimleriyle
eğlenceli hale
getirme.
Anlatım,
SoruCevap,
TartıĢma,
Örnek olay
Ġncelemesi,
Gösteri,
Anlatım,
Soru,
Cevap,
TartıĢma,
Kavram
Haritaları,
Fotoğraf
Analizi,
Slogan
bulma
Drama
çalıĢmaları
1. Okul Ġdaresi
2.Okul
Öğretmenleri
3.Okul
ÇalıĢanları
4-sınıf velileri
3.Yazılı ve
Görsel Basın
ġEHĠT EVĠNE
ZĠYARET
“sev
kardeĢim”
Ģarkısının
teneffüslerde
çalınması.
Sevgi
çemberini
oluĢturulması.sınıfl
ar arasında
**konuların
iĢlenmesinde hayat
Bilgisi
ve
Rehberlik
derslerinden
yardım alma yine
bu konuların bu
dersler,n
paralelinde yapma.
102
OCAK
YARDIMLAġMA
VE Ġġ BĠRLĠĞĠ
1-DayanıĢma
2-KomĢuluk
iliĢkileri
3Misafirperverlik
4-PaylaĢım
5-Empati ve
iletiĢim
1.Okul içinde
iyilik yardımlaĢmaonur
değerlerini
iĢleyen pano
oluĢturulması.
ÇalıĢmaya
katılan
öğrencileri
n sınıf ve
okul
panolarında
resimlerini
n asılması
okulun
internet
sayfasından
haberin
verilmesi
1. Okul Ġdaresi
2.Okul
Öğretmenleri
3.Okul
ÇalıĢanları
4-sınıf velileei
3.Yazılı ve
Görsel Basın
1- Konuya
uygun olarak
resim ,Ģiir
yazı örnek
hikayeler,güz
el sözler vu
sunumların
izleti,lmsi
2-Rehberlik
ve hayat
bilgiis
konualrından
da yardım
alma.
3-veli
mektubu
Anlatım,
SoruCevap,
TartıĢma,
Örnek olay
Ġncelemesi,
Gösteri,
Anlatım,
Soru,
Cevap,
TartıĢma,
Kavram
Haritaları,
Fotoğraf
Analizi,
Slogan
bulma
1. Okul Ġdaresi
2.Okul
Öğretmenleri
3.Okul
ÇalıĢanları
4.Yazılı ve
Görsel Basın
Etkilikler:
*
Yardım
kampanyasına
destek olan
öğrencilerin
panolarda resim
ve isimlerinin
duyurulması
KÖY OKULUNA
GĠYSĠ VE
KĠTAP
YARDIMI
ġUBAT
2. DÖNEM
ĠYĠLĠK VE
HOġGÖRÜ
1-Tarfikte hoĢgörü
2-EleĢtiri ve
öneriye açık olma
3-Merhamet
4-Duygularını
uygun yolla ifade
etme( öfke
kontorlü)
Etkinilkler:
*iyiylik ve hoĢgörü
balonun
uçurulĢması.
Merdiven
basamaklarına
sevgi ve hoĢgörü
ile ilgli yazıların
yazılması.
MAHALLE
KOMġULARINA
EV ZĠYARETĠ
YAPILACAK
103
MART
DÜRÜSTLÜK
1
Doğruluk
2
BaĢkalar
ına karĢı
adil
olma.
Cesaret
3
Etkinlikl
er:
*doğrulu
kla ilgili
slogan
yarıĢmas
ı.
*
NĠSAN
BARIġ
1-ArkadaĢlarla
barıĢ
2-insanlarla barıĢ
3-doğa ile barıĢ
4-barıĢ içinde
dünya
Etkilikler:
*”barıĢı anlatan
reimler toplanarak
poster çalıĢması
yapılacak daha
sontra alıĢmlar
birleĢtirilerek okul
çapında
uygulanacak.
1-konuya
uygun film,
oyun ,rtesim
,yazı Ģiir öykü
çalıĢmaları
yapılacak.
2-soınıf ve
okul panoları
Konya uygun
düzenlenecek.
3-ayın örnek
öğrencileri
seçilecek
4-veli
mektupları
gönderilecek.
Anlatım,
SoruCevap,
TartıĢma,
Örnek olay
Ġncelemesi,
Gösteri,
Anlatım,
Soru,
Cevap,
TartıĢma,
Kavram
Haritaları,
Slogan
bulma
1-Konuya
uygun görsel
materyallerin
panolara
asılması
2resim
,yazı,Ģiir ve
sunumların
izletilmesi
3-örnek
öğrencilerin
seçilmesi
4-veli
mektupları
Anlatım,
SoruCevap,
TartıĢma,
Örnek olay
Ġncelemesi,
Gösteri,
Anlatım,
Soru,
Cevap,
TartıĢma,
Kavram
Haritaları,,
Slogan
bulma
1. Okul Ġdaresi
2.Okul
Öğretmenleri
3.Okul
ÇalıĢanları
4.Yazılı ve
Görsel Basın
ADLĠYEDE
SAVCI VE
HAKĠM
ZĠYARETĠ
Okul Ġdaresi
2.Okul
Öğretmenleri
3.Okul
ÇalıĢanları
5.Yazılı ve
Görsel Basın
104
MAYIS
ÖZGÜVEN:
1-GiriĢimcilik
2-hakkını
savunmak
3-hayır
diyebilmek
4-haksızlıklara
karĢı durabilmek
5-haklarımız ve
görevlerimiz
Etkilikler:
*çocuk hakları
beyannamesinin
okutulması.
Atatürk’ün bize
verdiği .hakların
okutulması.
*yıl içinde yapılan
çalıĢimlarad
bulunmuĢ ve
giriĢimcilik
ruhunu yansıtan
öğrencilerin
duyurulması
ödüllendirilmesi.
HAZĠRAN
Yıl sonu
etkinliklerin
değerlendirmesi
1.Okul içinde
misafirperverl
ik – merhamet
– cömertlik
değerlerini
iĢleyen pano
oluĢturulması.
2. “Bir fincan
kahvenin kırk
yıl hatırı
vardır.”
Atasözünün
araĢtırılması.
3-Konuyla
ilgili setlerden
hikaye
okuma, cd
izleme
etkinliği
yapılacak.
Anlatım,
SoruCevap,
TartıĢma,
Örnek olay
Ġncelemesi,
Gösteri,
Anlatım,
Soru,
Cevap,
TartıĢma,
Kavram
Haritaları,
Fotoğraf
Analizi,
Slogan
bulma
ÇalıĢmalara ait
dökümanların toplanarak
dosyalanması ve
raporlaĢtırma çalıĢmalarının
bilgisayar ortamında
yapılması ve idareye teslim
edilmesi
1. Okul Ġdaresi
2.Okul
Öğretmenleri
3.Okul ÇalıĢanl
5.Yazılı ve
Görsel Basın
GĠRĠġĠMCĠ
KADINLAR
DERNRĞĠNDEN
ÖRNRK BĠR
GĠRĠġĠMCĠ Ġġ
YERĠ ZĠYARETĠ
1. Okul Ġdaresi
2.Okul
Öğretmenleri
3.Okul
ÇalıĢanları
5.Yazılı ve
Görsel Basın
YILLIK
RAPORUN
YAZILMASI
105
2013 – 2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBĠOĞLU
ORTAOKULU DEĞERLER EĞĠTĠMĠ OKUL DIġI YILLIK ÇALIġMA
PLANI
DEĞERLER
ĠġLENECEĞĠ AY
SINIF DÜZEYĠ
SORUMLULUK
EKĠM
5.6.7.8.SINIF
TRAFĠK PARKI ZĠYARETĠ.
TRAFĠK KURALLARINA
UYUYOR MUYUM?
SAYGI
KASIM
5.6.7.8.SINIF
BÜYÜKLERE SAYGI
ÇERÇEVESĠNDE
HUZUREVĠ ZĠYARETĠNĠN
YAPILMASI.
ĠYĠLĠK VE HOġGÖRÜ
ARALIK
5.6.7.8.SINIF
ENGELLĠ OKULUNU
ZĠYARET ETMEK.
5.6.7.8.SINIF
OKUL ÇEVRESĠNDE
BULUNAN ESNAFLARIN
BAġINDAN GEÇEN
DÜRÜSTLÜKLE ALAKALI
OLAYLAR HAKKINDA
RÖPORTAJ YAPILMASI.
DÜRÜSTLÜK
SEVGĠ
OCAK
ġUBAT
VATANSEVERLĠK
5.6.7.8.SINIF
ÖĞRENCĠLERĠN
AĠLELERĠNE SEVGĠ
KARTLARININ
GÖNDERĠLMESĠ.
5.6.7.8.SINIF
ANTALYA iL
JANDARMA ALAY
KOMUTANLIĞINA
ZĠYARET.
MART
ÖZGÜVEN
NĠSAN
5.6.7.8.SINIF
YARDIMLAġMA VE
ĠġBĠRLĠĞĠ
MAYIS
PROJE
5.6.7.8.SINIF
TÜKETĠCĠ DERNEĞĠNE
ZĠYARET.
KONYAALTI
KAYMAKAMLIĞI SOSYAL
YARDIMLAġMA
DERNEĞĠNĠ ZĠYARET.
106
2013 – 2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBĠOĞLU ORTAOKULU
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
AYL
AR
ALT
DEĞERLER
1.”Değer”
kavramının
tanıtılması,
çeĢitlerinin
belirtilmesi ve yıl
içinde
öğreneceğimiz
değerlerle ilgili
resim, yazı ,Ģiir ve
değerler cd
izletilmesi.
YARARLANILA
CAK
KAYNAK VE
KĠġĠLER
DEĞERL
ENDĠRME
Anlatım, Soru-Cevap,
TartıĢma, Örnek olay
Ġncelemesi, Gösteri,
Anlatım, Soru, Cevap,
TartıĢma, Kavram
Haritaları, skeç, Slogan
bulma
1. Okul Ġdaresi
2.Okul Öğretmenleri
3.Okul ÇalıĢanları
4- Sınıf Velileri
5.Yazılı ve Görsel
Basın
Her ay yapılan
değerler eğitim
çalıĢması
fotoğraflanacak
ve
dosyalanacak
Yine bu
çalıĢmaların
aylık raporları
yazılarak
idareye teslim
edilecek
Veli
bilgilendirme
mektuplar
konular –uygun
olarak anlamlı ve
içerikli yazılacak
Sınıf ve okul
içinde yapılan
çalıĢmalar
Öğrencilere her
ayın örnek
kitapları
konusunda bilgi
verilecek
Anlatım, Soru-Cevap,
TartıĢma, Örnek olay
Ġncelemesi, Gösteri,
Anlatım, Soru, Cevap,
TartıĢma, Kavram
Haritaları ,drama , Slogan
bulma
1. Okul Ġdaresi
2.Okul Öğretmenleri
3.Okul ÇalıĢanları
4.Sınıf velileri
5.Yazılı ve Görsel
Basın
UYGULANACAK
YÖNTEM VE
TEKNĠKLER
EKĠM
EYLÜL
DEĞERLERĠ
MĠZ
YAPILACAK
ÇALIġMALAR
SORUMLULUK 1-Konuyla ilgili
hikaye ,masal,Ģiir ,
1-kendine karĢı
resim ve
sorumluluk
sunumlardan
2-aileye karĢı
yararlanma
sorumluluk
2-sınıf içinde bı
3-topluma karĢı duyguyu kazanmıĢ
sorumluluk
arkadaĢlarımız
4-doğaya karĢı
örnek
sorumluluk
gösterilmesi.
3Sınıf panosunun
Okul Ġçi
oluĢturulması
Etkinlikler:
4Ayın örmek
Servis kurallarına öğrencilerinin
uyuyor muyum
seçimi ve onur
etkinliği
mektuplarının
gönderilmesi
107
KASIM
SAYGI
1.Kendine –
anne ve
babasına ve
büyüklere saygı
2.Çevreye ve
doğaya saygı
3-Farklılıklara
saygı
4Atatürk,Ġstiklal
MarĢına
bayrağa saygı
ARALIK
Okul içi
etkinlikler
Dede ve
ninelerin okula
davet edilerek
el öpmesi.
ĠYĠLĠK VE
HOġGÖRÜ
1-Tarfikte
hoĢgörü
2-EleĢtiri ve
öneriye açık
olma
3-Merhamet
4-Duygularını
uygun yolla
ifade etme(
öfke kontorlü)
1-“Konuya uygun
olarak resim,Ģiir
,öykü ve
sunumların
izlenmesi.
2.sınıf panolarının
düzenlenmesi
3-konuya uygun
olarak ayın örnek
öğrencilerinin
seçilmesi,
4-“trafikte saygı
“konulu slogan
yarıĢması.
5-“Spor
karĢılaĢmasındaki
saygı”kuralları
1- Konuya uygun
olarak resim ,Ģiir
yazı örnek
hikayeler,güzel
sözler vu
sunumların
izleti,lmsi
2-Rehberlik ve
hayat bilgiis
konualrından da
yardım alma.
3-veli mektubu
Anlatım, Soru-Cevap,
TartıĢma, Örnek olay
Ġncelemesi, Gösteri,
Anlatım, Soru, Cevap,
TartıĢma, Kavram
Haritaları, resim
yorumlama Slogan bulma
1. Okul Ġdaresi
2.Okul Öğretmenleri
3.Okul ÇalıĢanları
4-Sınıf velileri
5.Yazılı ve Görsel
Basın
Anlatım, Soru-Cevap,
TartıĢma, Örnek olay
Ġncelemesi, Gösteri,
Anlatım, Soru, Cevap,
TartıĢma, Kavram
Haritaları, Fotoğraf
Analizi, Slogan bulma
1. Okul Ġdaresi
2.Okul Öğretmenleri
3.Okul ÇalıĢanları
4.Yazılı ve Görsel
Basın
Okul içi
etkinlik
Ġyilik hoĢgörü
ağacının
yapılması
108
DÜRÜSTLÜK
1-Doğruluk
OCAK
2-
3-
BaĢk aları
na karĢı
adil olma .
Cesa ret
Okul içi
etkinlikler:
*doğrulukla
ilgili slogan
yarıĢması.
1-konuya uygun
film, oyun ,rtesim
,yazı Ģiir öykü
çalıĢmaları
yapılacak.
2-sınıf ve okul
panoları Konya
uygun
düzenlenecek.
3-ayın örnek
öğrencileri
seçilecek
4-veli mektupları
gönderilecek.
Anlatım, Soru-Cevap,
TartıĢma, Örnek olay
Ġncelemesi, Gösteri,
Anlatım, Soru, Cevap,
TartıĢma, Kavram
Haritaları, Slogan bulma
1. Okul Ġdaresi
2.Okul Öğretmenleri
3.Okul ÇalıĢanları
4.Yazılı ve Görsel
Basın
2. DÖNEM
109
2- doğayı
sevmek ,
1-“konuya uygun
olarak(hikaye,Ģiir
sunum ,kısan
hisseler ,örnek
sözler gibi
kaynaklardan
yararlanma.
3- Atatürk „ü
2-sınıf panolarının
düzenlenmesi.
SEVGĠ
1“BaĢka larını
sevmek ,
sevmek
4- farklılı
kları sevmek
5-sevgi
kavram ının
içinde( arkadaĢ
lıkvefa karlık,
sadakat ,ve
fedakarlık
kon ularının
pekiĢtir ilmesi
Anlatım, Soru-Cevap,
TartıĢma, Örnek olay
Ġncelemesi, Gösteri,
Anlatım, Soru, Cevap,
TartıĢma, Kavram
Haritaları, Fotoğraf
Analizi, Slogan bulma
Drama çalıĢmaları
1. Okul Ġdaresi
2.Okul Öğretmenleri
3.Okul ÇalıĢanları
4-sınıf velileri
3.Yazılı ve Görsel
Basın
3-veli
bilgilendirme
mektubu,
4Sevgi
konularının farklı
anlatımlarını boya
resimleriyle
eğlenceli hale
getirme.
ġUBAT
Okul içi
etkinlik ler:
7. ve 8.
sınıf
öğrenci leri
öncede n
belirlen en
kardeĢ 1.
ve 2. sınıf
öğrenci
lerinin
kantin
alıĢveri
Ģinde
yardım cı
olması
etkinliği
110
MART
1.Okul içinde
VATA N
vatanseverlik
SEV ERLĠ K
değerini iĢleyen
1-Milli,
pano
manevi ve
oluĢturulması.
kültürel
2.”Örnek Alalım
değerle ri
KöĢesi” basında
benims eme
2- Vatand aĢlık yer alan bu
değerleri kapsayan
soruml
örneklerin
ulukları nı
sergilenmesi.
bilme
3.ġehit ailelerine
3- Hakları nı
bilme (Çocuk vefa ziyareti
hakları, insan yapılması.
hakları, hayvan 4.Örnek Alalım
KöĢesi basında yer
hakları,
alan bu değerleri
tüketici
kapsayan
hakları)
örneklerin
4- Atatürk
sergilenmesi
çülük
5.-En güzel Ġstiklal
MarĢı okuma
yarıĢması
düzenlemek.
6-ġehitlik
ziyaretinde
bulunmak.
7-Aile
bilgilendirme
mektuplarının
yazılması
8.Ailelere yönelik
broĢür, bülten
hazırlanması
Anlatım, Soru-Cevap,
TartıĢma, Örnek olay
Ġncelemesi, Gösteri,
Anlatım, Soru, Cevap,
TartıĢma, Kavram
Haritaları, Fotoğraf
Analizi, Slogan bulma
1-Ġl Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
2-Okul Ġdaresi
3-Okul Öğretmenleri
4-Okul ÇalıĢanları
5-Okul Aile Birliği
6-Vatan Yahut
Silistre
7-Yalnız Efe
8-Osmancık
9-Bir Bayrak Rüzgar
Bekliyor
10-Akın
11-Büyük
Atatürk‟ten Küçük
Öyküler
12-Primo Türk
Çocuğu
13-Halime Kaptan
14. Vatan Toprağı
Okul içi
etkinlik ler:
'Nene Hatun'
un tarihte
geçen
olayları nın
panolar da
segilen mesi
111
ÖZGÜ VEN:
1-GiriĢimci li k
2- Hakkın ı
savun mak
3-Hayır diyebil
mek
4- haksızlıkla
ra karĢı dura
bilmek
5- hakları
mız ve
görevle rimiz
NĠSAN
Okul içi
etkinlik ler:
Özgüve n ile
ilgili skeçler
yapılm ası
1.Okul içinde
misafirperverlik –
merhamet –
cömertlik
değerlerini iĢleyen
pano
oluĢturulması.
2. “Bir fincan
kahvenin kırk yıl
hatırı vardır.”
Atasözünün
araĢtırılması.
3-Konuyla ilgili
setlerden hikaye
okuma, cd izleme
etkinliği
yapılacak.
Anlatım, Soru-Cevap,
TartıĢma, Örnek olay
Ġncelemesi, Gösteri,
Anlatım, Soru, Cevap,
TartıĢma, Kavram
Haritaları, Fotoğraf
Analizi, Slogan bulma
1. Okul Ġdaresi
2.Okul Öğretmenleri
3.Okul ÇalıĢanları
5.Yazılı ve Görsel
Basın
112
YARDIMLAŞMA
VE ĠġBĠR LĠĞĠ Sosyal
yardımlaĢmanın
öneminin
kazandırılması.
1. Okul Ġdaresi
2.Okul Öğretmenleri
3.Okul ÇalıĢanları
4-sınıf velileri
3.Yazılı ve Görsel
Basın
YardımlaĢma ve
iĢbirliği içerisinde
hareket etmeyi
öğrenir.
MAYIS
1- Dayanı Ģma
2- KomĢu luk
iliĢkile ri
3- Misafi rperve
rlik
4- PaylaĢı m
5- Empat
i ve iletiĢim
ÇalıĢmaya katılan
öğrencilerin sınıf ve okul
panolarında resimlerinin
asılması okulun internet
sayfasından haberin
verilmesi
HAZĠRAN
Okul içi
etkinlik ler:
Yardım laĢmaya
Bağlı Sportif
YarıĢm alar
Yapılm ası
Yıl
sonu
etkinli
klerin
değerle
ndirme
si
ÇalıĢmalara ait dokümanların toplanarak
dosyalanması ve raporlaĢtırma çalıĢmalarının
bilgisayar ortamında yapılması ve idareye teslim
edilmesi
1. Okul Ġdaresi
2.Okul Öğretmenleri
3.Okul ÇalıĢanları
5.Yazılı ve Görsel
Basın
113
ANASINIFI KAZANIM VE KAVRAM GELĠġTĠRME AMAÇLI ALAN GEZĠLERĠ YILLIK PLANI
Gezi/aktivite
konusu ve
ayrıntılar
Okulumuzu gezmek
ve birimlerini
tanımak
Tarih
17.09.2013
Sınıf
Tema Adı
Anasınıfı Çocuklara
ġarkılar
Öğrenci Kazanımları
Amaç-1 Bedensel koordinasyon gerektiren
belirli hareketleri yapabilme.
Amaç:5 –Denge gerektiren belirli hareketleri
yapabilme
Kazanım: 1- Sözel yönergelere uygun olarak
ısınma hareketleri yapar.
5-Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
1-Farklı zeminler üzerinde yürür.
KuĢlar Var
03.10.2013
Üç kapılar
arkasındaki pet
shop gezi
Anasınıfı ġarkılarla ve
oyunlarla
öğrenelim
Amaç:3 Büyük kaslarını kullanarak belirli bir
güç gerektiren hareketleri yapabilme.
Amaç: 2 Duygularını fark edebilme.
Kazanım-3- Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.
“kuĢların balıkların
kedi ve köpeklerin
yaĢam alanları
incelenecek
Kazanım2-3 Duygularının nedenlerini açıklar
Duygularının sonuçlarını açıklar
ANASINIFI KAZANIM VE KAVRAM GELĠġTĠRME AMAÇLI ALAN GEZĠLERĠ YILLIK PLANI
Gezi/aktivite
konusu ve
ayrıntılar
Büyük-küçük
Sağ-sol ön-arka
BoĢ-dolu,ağır hafif
Gibi kavramları
okul kavĢağında
uygulamalı
çalıĢmak
Tarih
Sınıf
Anasınıfı
04.11.2013
GüneĢ Eve Gezi
20.12.2013 Anasınıfı
düzenlemesi,oradaki
seranın incelenmesi
Tema Adı
Öğrenci Kazanımları
KAVRAM
OYUNLARI
Amaç 4: Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanım 3-4 :Varlıkların yerini ve Ģeklini söyler.
Amaç 3: Dikkatini toplayabilme
Kazanım :Dikkatini nesne ve durum üzerinde
yoğunlaĢtırır.
FEN VE DOĞA Amaç 9: YaĢamın iyileĢtirilmesinde ve korunmasında
ETKĠNLĠKLERĠ sorumluluk alabilme
Kazanım : YaĢamını sürdürebilmesi için gerekli olan
kaynakları verimli kullanır.
Amaç 12: Çevredeki güzellikleri koruyabilme
Kazanım2 :Çevredeki güzellikleri korumak için
yapılması gerekenleri söyler.
114
ANASINIFI KAZANIM VE KAVRAM GELĠġTĠRME AMAÇLI ALAN GEZĠLERĠ YILLIK PLANI
Gezi/aktivite
Tarih
Sınıf
Tema Adı
Öğrenci Kazanımları
konusu ve
ayrıntılar
Çocuk
Tiyatrosuna
gidilecek.
09.01.2014
Anasınıfı DEĞERLER EĞĠTĠMĠ
25.02.2014
Anasınıfı ÖYKÜ DÜNYASI
Oyuncak
mağazasına
gidilecek
Amaç 5: Dinlediklerini ve izlediklerini
çeĢitli yollarla ifade edebilme.
Kazanım 3-4 :Dinlediklerini özetler,sorulara
cevap verir.
Amaç 2: Olay ya da varlıkların çeĢitli
özelliklerini gözlemleyebilme.
Kazanım 1-2 : Varlıkların özelliklerini
karĢılaĢtırma yaparak söyler.
ANASINIFI KAZANIM VE KAVRAM GELĠġTĠRME AMAÇLI ALAN GEZĠLERĠ YILLIK PLANI
Gezi/aktivite
Tarih
Sınıf
Tema Adı
Öğrenci Kazanımları
konusu ve
ayrıntılar
Veteriner Hekime
Gezi
21.03.2014
Anasınıfı ÖYKÜ DÜNYASI
Aile ile alıĢveriĢe
gidilecek.
10.04.2014
Anasınıfı BEġ YAġ ÖYKÜ
DÜNYASI
Amaç 9: YaĢamın
iyileĢtirilmesinde
ve korunmasında sorumluluk
alabilme
Kazanım3-4: Canlıların yaĢam
hakkına özen gösterir ve onların
bakımını üstlenir.
Amaç 6 : BaĢkaları ile iliĢkilerini
yönetebilme.
Kazanım 3: Grupta sorumluluk
almaya istekli olur.
Kazanım 5 : Kendisinin ve
baĢkalarının haklarına saygı
gösterir.
ANASINIFI KAZANIM VE KAVRAM GELĠġTĠRME AMAÇLI ALAN GEZĠLERĠ YILLIK PLANI
Gezi/aktivite
Tarih
Sınıf
Tema Adı
Öğrenci Kazanımları
konusu ve
ayrıntılar
Kız Meslek Lisesi
Amaç 3: Dikkatini toplayabilme
Çocuk GeliĢimi
Anasınıfı DRAMA
Kazanım 1: Dikkat edilmesi gereken olayı fark
Bölümüne gezi
23.05.2014
UYGULAMAL eder.
üzenlenecek,
ARI
Kazanım 2: Dikkatini olay üzerinde
oradaki drama
yoğunlaĢtırır.
çalıĢmaları
izlenecek.
115
ĠLKOKUL ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANLARI
1-A SINIFI HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu ve ayrıntılar
Tarih
Sınıf Ünite adı
Öğrenci kazanımları
Atatürk‟ün Evi‟nin Ziyaret Edilmesi
25.10.
2013
1-A
A.1.25.Atatürkçülük ilkesi
altında Atatürk‟ün kiĢilik
özelliklerini tanır.
A.1.26. Atatürk‟ün hayatına
Konu:Atatürk anlamaya istekli olur.
‟ün
A.1.27. 29 Ekim Cumhuriyet
Hayatı
Bayramı‟nın anlam ve
önemini kavrar.
15.11.
2013
1-A
Bir öğrencimizin ( Tuana Akgül) evine 13.12.
gezi
2013
1-A
A. 1.34. Trafikteki çeĢitli
sesleri tanır, aralarındaki
farkları ayırt eder.
A. 1.35. Trafikteki görme
Konu: Bu
ve görülmenin önemini
Ne Sesi,
kavrar
ġoför Amca A.1.36. Okula geliĢ ve
Dikkat,
gidiĢlerde karĢıdan karĢıya
KarĢıya
geçerken güvenli yerleri
Geçelim
kullanır.
TEMA
B.1.1. Her canlının bir
Benim
yuvaya ihtiyacı olduğunu
EĢsiz
fark eder.
Yuvam
Gezi Öncesi Hazırlıklar: Atatürk‟ün
hayatı ile ilgili araĢtırma yapılması ve
konuĢulması
Öğrenci Sayısı: 12
Antalya Emniyet Müdürlüğü Uncalı
Hizmet Binasına gezi
Gezi öncesi hazırlıklar: Trafikteki
seslerle ilgili araĢtırma yapılması,
trafik kurallarının araĢtırılıp sunum
yapılması, çevremizde gördüğümüz
taĢıtların adlarının söylenmesi
Öğrenci sayısı: 12
Gezi öncesi hazırlıklar: Çevremizdeki
canlıların ne ile beslendiğini
araĢıtırır, sınıfta sunum yapar.
Öğrenci sayısı: 12
Konyaaltı Belediyesi Çakırlar Sokak
Hayvanları Geçici Barınma ve
Rehabilitasyon Merkezine gezi
Gezi öncesi hazırlıklar: Öğrencilere
çevremizdeki canlıların nelerle
beslendiğini araĢtırmaları,
resimlemeleri istenecek sınıfta kısa
sunumlar yaptırılacak
Öğrenci sayısı: 12
AlıĢveriĢ yapıyorum konusu ile ilgili
market gezisi yapılacak( 5M Migros)
Gezi öncesi hazırlıklar: Sınıfta
sembolik bir aile bütçesi hazırlama,
Evde aile ile birlikte sembolik bir aile
bütçesi hazırlama
Öğrenci sayısı: 12
17.01.
2014
1-A
TEMA
Okul
Heyecanım
TEMA
Okul
Heyecanım
Konu :
Sıcak
Yuvamız
TEMA
Benim
EĢsiz
Yuvam
Konu:
Canlılar ve
Besinleri
21.02.
2014
1-A
TEMA
Benim
EĢsiz
Yuvam
Konu:
AlıĢveriĢ
Yapıyorum
1.B.1.3 Canlıların nasıl
beslendiğini araĢtırır.
2.AraĢtırma becerilerini
geliĢtirir.
3.Canlıların beslenmede
kendilerine özgü özellikleri
olduğunu fark eder.
3.Beslenmenin bir zincir
Ģeklinde devam ettiğini ve
bu sürekliliği kavrar.
Aile bütçesi hazırlama
çalıĢmalarına katılır
B.1.24 Paranın değiĢim aracı olarak iĢlevini fark eder
(Matematik dersi paralarımız alt öğrenme alanı Kazanım 1)
B.1.25 Paranın sınırlı bir
kaynak olduğunu fark eder
AlıĢveriĢ yaparken
isteklerden önce
ihtiyaçlardan yola
çıkılması gerektiğini kavrar
Para ve ara yerine kullanılan araçları ve bunların kullanım
bilincini kazanır
B.1.25 Numaralı kazanım
için matematik dersi
paralarımız
116
alt öğrenme alanı
Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğüne
gezi
Adres: Piri Reis caddesi No:1
MuratpaĢa/ANTALYA
Tel: 247 34 87
Gezi öncesi hazırlıklar: Takvimden
yararlanarak gün içinde hava durumundaki
değiĢiklikleri gözlemleme sonuçları tablo
üzerinde gösterme
Hava tahminlerini hangi kurumların
yaptığını araĢtırma
Hava tahminlerinin nasıl hangi bilimsel
yöntemlerle yapıldığını araĢtırma
Hava tahminlerinin günlük yaĢamımızı
nasıl kolaylaĢtırdığını araĢtırma söyleme
Öğrenci sayısı: 12
14.03.
2014
1-A
TEMA
Dün,
Bugün,
Yarın
Konu:
Hava
Gözlemi
1. C.1.11. Takvimden
yararlanarak gün içinde hava
durumundaki değiĢiklikleri
gözlemler ve gözlem
sonuçlarını
tablo üzerinde gösterir 2.Hava
tahminlerini hangi
kurumların nasıl yaptığını görerek
öğrenir
3.Hava durumundaki değiĢmelerin
tahmininde
hangi bilimsel yöntemlerin
kullanıldığını öğrenir.
4. C.1.11. Numaralı
kazanım için matematik
dersi zamanı
ölçme ve alt öğrenme alanı
(Kazanım 1)
5. AraĢtırma becerisini geliĢtirme,
bilimin temel
kavramlarını tanıma becerilerini
geliĢtirmeye yönelik kazanımlar
Oyuncak Müzesine Gezi
18.04.
2014
1-A
Gezi Öncesi Hazırlıklar:
Kullandıkları oyuncakların adını
öğrenir, sunum yapar
Atatürk Parkı‟na Gezi
Gezi Öncesi Hazırlıkları: Meslekler
hakkında araĢtırma yapar, öğrendiği
bilgileri sınıfta anlatır.
C.1.3. Küçükken sahip
olduğu bir oyuncağıyla ilgili
duygu ve düĢüncelerini ifade ederek
bunu arkadaĢlarıyla paylaĢır, çeĢitli
oyuncaklar tanır
Konu:
En
Sevdiğim
Oyuncağım
TEMA
Dün,
Bugün,
Yarın
16.05.
2014
1-A
C.1.15. Ġnsanların çevreyi
hangi yollarla değiĢtirdiğini
ve bunun için neler
yaptıklarını araĢtırır ve
anlatır.
Konu:
C.1.15-24. Çevrenin
Çevremizde korunmasında diğer insanlar
ki
la iĢbirliği yapar.
DeğiĢimler
06.06.
2014
1-A
TEMA
Dün,
Bugün,
Yarın
Konu:
Meslekleri
Tanıyorum
Gezi Öncesi Hazırlıklar :
Çevremizdeki değiĢimleri inceler
araĢtırır, sunum yapar.
Konyaaltı Tarım, Gıda, Hayvancılık
Ġlçe Müdürlüğü‟ne Gezi
TEMA
Dün,
Bugün,
Yarın
ÇeĢitli meslekleri tanır,
meslekler hakkında bilgi
edinir
117
1-A SINIFI ALMANCA DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
GEZĠ/AKTĠVĠTE
KONUSU
TEMA : Kırtasiye
gezisi
TARĠH
SINIF ÜNĠTE ADI
ÖĞRENCĠ KAZANIMLARI
1-A
Schulsachen .1. Okul eĢyalarını yerinde görerek,
Kelimelerini pekiĢtirmek
KASIM AYI
1-A
Tiere
TEMA : Sınıfta parti
havası
ARALIK
AYI
1-A
TEMA :
NĠSAN AYI
TEMA : Hayvanat
Bahesi
EKĠM AYI
Eine Party
1-A
Park etkinliği
1. Hayvan isimlerinin pekiĢtirilmesi.
Ferien
BoĢ zaman değerlendirmesi üzerine
aktivite ve konuĢma etkinlikleri
1.Hastanede bir doktorla
vucudumuzla
ilgili konuĢma.
2.Hastalık ve sağlıkla ilgili
kelimeleri
Almanca ifade etme.
1. Kimsesiz hayvanların nasıl
korunduğunu görmek.
TEMA: Bir Hastane
ziyareti
MAYIS AYI 1-A
Mein
Körper
TEMA: : Hayvan
Barınağı
HAZĠRAN
AYI
Auf dem
Bauernhof
1-A
1.Sınıfıı parti için süsleyerek,parti
dileklerini pekiĢtirmek
1-A SINIFI ĠNGĠLĠZCE DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
ve ayrıntılar
1. Kırtasiye gezisi
2. Oyuncak
Müzesine Gezi
3. Hayvanat Bahçesi
Tarih
Ekim Ayı
Kasım Ayı
Öğrenci Kazanımları
1.
2.
Okul eĢyalarını isimlendirme
Oyuncakları Ġngilizce isimlendirebilme
Aralık Ayı
3.
Hayvan isimlerini kullanabilme
4. Piknik
Nisan Ayı
5. Çocuk Parkı
Mayıs Ayı
4.
5.
6.
Yiyecek isimleri ve sevdiği yiyecekleri ifade edebilme
Oyun araçlarının adlarını ve oyun isimlerini kullanabilme
Ġngilizce ve Almanca dillernin kutlama etkinliği
6. Yıl Sonu Kutlama
Haziran
Ayı
1A
118
2A SINIFI HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu ve
Tarih
Sınıf- Ünite Öğrenci Kazanımları
ayrıntılar
1.DÖNEM Ders Adı
Pazar yerine gezi
Dengeli ve düzenli
beslenmek için tüketmemiz
gereken yiyeceklerin
resimlerini panomuzda
sergileme.
Antalya tüketiciyi koruma
derneği
Tüketim maddelerini
kullanırken hangi
sorunlarla karĢılaĢıyoruz?
araĢtırılması
Mahalle Muhtarlığına gezi.
Hastane gezisi
Adliye Gezisi
En yakınımızdaki
Teknomarkete gezi
23-10-2013 Haya t
Bilgis i
Birlikte
sağlıklı
övün
listesi
oluĢturma.
Sınıf
gazetesi
çıkarma.
19/11/2013 Hayat
Bilgisi
Birlikte
aile bütçesi
oluĢturma
Okul Dengeli ve düzenli beslenme
heyec bilinci ve alıĢkanlığı kazanma.
anım
Deng
eli ve
Düze
nli
Besle
nme
Okul
Heye
canı
m
Bilin
çli
Tüket
elim
25/12/2013 Hayat Beni
Adresim
Bilgisi m
etkinliği
EĢsiz
yuva
m
Evim
in
adres
i
16/01/2014 Hayat Beni
Meslekler Bilgisi m
sunusunun
EĢsiz
yapılması
yuva
(öğrenciler
m
tarafından )
Mesle
kler
.
21/02/2014
Hayat Beni
Bilgisi m
Avukat
EĢsiz
velimizin
yuva
sınıfta
m
mesleğini
Öz
tanıtması
Yöne
tim
GeliĢt
irme
Kariy
er
planl
ama
21/03/2014 Hayat Beni
Kullandığı Bilgisi m
mız alet ve
EĢsiz
Tüketici hak ve sorumluluk
bilinci edinir
B.2.5. Gerektiğinde kendi evine veya aile
büyüklerine ulaĢabilmesi için
gerekli bilgilere sahip olur.
B.2.12. Yakın çevresindeki kiĢilerin iĢ ve
meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bu
kiĢilerin hayatımızı kolaylaĢtırmak için neler
yaptıklarını açıklar.
B.2.12. Yakın çevresindeki kiĢilerin
iĢ ve meslekleriyle ilgili gözlemler
yaparak bu kiĢilerin hayatımızı
kolaylaĢtırmak için neler
yaptıklarını açıklar.
B.2.29. Evde belli bir iĢ yaparken kullanılan
alet ve teknolojik ürünler hakkında sorular
sorarak, bunların hayatımızı kolaylaĢtıran
iĢlevleri olduğunu fark eder.
119
Antalya Halk Sağlığını
Koruma Müdürlüğü
Oyuncak Evine gezi.
07/04/2014
Temiz
çevre ve
sağlıklı
yaĢam
konulu Ģiir
ve yazılar
bularak
sınıfta
okuma.
16/05/2014
Atık
malzemele
rden
oyuncak
yapımı
Eski Bakırcılar ÇarĢısına
gezi.
Antalya Meteoroloji 4.
Bölge Müdürlüğüne gezi
Adres: Piri Reis caddesi
No:1 MuratpaĢa
/ANTALYA
Tel: 247 34 87
Gezi öncesi hazırlıklar:
Takvimden yararlanarak
gün içinde hava
durumundaki değiĢiklikleri
gözlemleme sonuçları tablo
üzerinde gösterme
Hava tahminlerini hangi
kurumların yaptığını
araĢtırma
Hava tahminlerinin nasıl
hangi bilimsel yöntemlerle
yapıldığını araĢtırma
Hava tahminlerinin günlük
yaĢamımızı nasıl
kolaylaĢtırdığını araĢtırma
söyleme
Öğrenci sayısı: 25
26/05/2014
Sınıf
panomuzd
a eski
meslekler
ile ilgili
resimlerin
sergilenme
si
06/06/2014
Hayat Dün
Sağlıklı yaĢam ve temiz çevre
Bilgisi Bugün iliĢkisini kavrar
Yarın
Temiz
Çevre
Sağlı
klı
YaĢa m
Hayat Dün
Bilgis Bugü
i
n
Yarın
Eski
ve
Yeni
oyunl
ar
Hayat Dün
Bilgis Bugü
i
n
Yarın
C.2.5. Aile büyüklerinin küçükken
oynadığı oyunları araĢtırır,bu oyunlarla
kendisinin ve arkadaĢlarının oynadığı
oyunları karĢılaĢtırarak
değiĢimi fark eder.
C.2.8. GeçmiĢte kabul gören mesleklerle
günümüzde kabul gören meslekler arasındaki
farklılıkları araĢtırır.
Eski
ve
Yeni
Mesle
kler
Hayat
Bilgis i
Günlük
hava
durumunu
n her gün
bir öğrenci Hava
tarafından Nasıl
okunması. Olaca
k?
1. C.1.11. Takvimden yararlanarak gün
içinde hava durumundaki
değiĢiklikleri gözlemler ve gözlem
sonuçlarını tablo üzerinde gösterir
2.Hava tahminlerini hangi kurumların nasıl
yaptığını görerek
öğrenir
3.Hava durumundaki değiĢmelerin
tahmininde hangi bilimsel
yöntemlerin
kullanıldığını öğrenir.
4. C.1.11. Numaralı kazanım için
Matematik dersi zamanı ölçme ve alt öğrenm
e alanı (Kazanım 1)
5. AraĢtırma becerisini geliĢtirme,
Bilimin temel kavramlarını tanıma
becerilerini geliĢtirmeye yönelik kazanımlar
120
2-A SINIFI ALMANCA DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
GEZĠ/AKTĠVĠTE
KONUSU
TEMA : Ġlçe Emniyet
Müdürlüğü
SN
F
2A
ÜNĠTE ADI
KASIM AYI
2A
TEMA : Bir Market
gezisi
ARALIK
AYI
2A
Meine
Lieblingsklam
otten
Mein
Lieblingsesse
n
TEMA :
Park etkinliği
TEMA: HAYVANLAR
HAYVANAT
BAHÇESĠ ZĠYARETĠ
TEMA :
Uygun bir gösteri
alanı
NĠSAN AYI
TEMA : Avm gezisi
TARĠH
EKĠM AYI
ÖĞRENCĠ KAZANIMLARI
Meine Familie .1. Ailemiz ve kendimizin güvenliği
Ġle ilgili bilgi almak
1.Kıyafetleri inceleyip,Alman dilinde
PekiĢtirmek.
1. Yiyecek içecek kelimelerini Almanca
Ġfade edebilmek.
2.Alman dilinde alıĢveriĢ yapabilme
2A
MAYIS AYI 2A
Frezeit
Im Safaripark
BoĢ zaman değerlendirmesi üzerine
aktivite ve konuĢma etkinlikleri
Hayvan isimlerinin pekiĢtirilmesi.
HAZĠRAN
AYI
Frohe Ostern
Yıl Sonu yabancı diller kutlaması
2A
2-A SINIFI ĠNGĠLĠZCE DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
GEZĠ/AKTĠVĠTE
KONUSU
1. KardeĢ okula
kırtasiye
gereçleri
götürme
2. Avm gezisi
3. Kitabevi
Gezisi
4. Çiftlik Gezisi
5. Oyun Parkı
6. Yabancı
Diller Partisi
ÖĞRENCĠ KAZANIMLARI
TARĠH
Ekim ayı
SNF
2-A
ÜNĠTE ADI
Ready for
School
Kasım Ayı
Aralık Ayı
Favourite
Clothes
Head to Toes
Nisan Ayı
Mayıs Ayı
Haziran
Ayı
On the farm
On the
playground
Celebrations
1. Diğer öğrencilerle kırtasiye
Gereçlerini tanıma.
2. Kıyafet isimlerini Ġngilizce söylemek
3. seviyesine uygun Ġngilizce
hikaye kitabı seçebilme
4. Çiftlik hayvanlarını tanımlayabilme
5. Oyun aletlerini tanıma
6. Ġngilizce ve Almanca kutlama
121
3-A SINIFI HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite
Tarih
Sınıf
Ünite
Öğrenci Kazanımları
konusu ve
Adı
ayrıntılar
TEMA:OKUL
4 -Ekim- 2013 3-A
Okulumuzun tarihçesi hakkında araĢtırma
OKULU
HEYECANIM
yapar ve sunar. (A.3.11)
MUZUN
Okul Kurucu
TARĠHÇESĠ
Temsilcisi
Hayat bilgisi
Müzeyyen
etkinlik:
Çelebioğlu ile
röportaj yapmak Okul kuralları
ile ilgili neden
ve sonuçları
poster
çalıĢması
Okulumuz
yakınındaki
markete gezi
2- okul
kurucusunun
çocukluk
resimleri.
Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli
tüketici davranıĢı sergiler.(A- 3. 23
BĠLĠNÇ LĠ
TÜKETĠ
CĠ
AlıĢ veriĢ
yaparken nele
re dikkat
etmeliyiz
TEMA:OKUL
HEYECANIM
Semt Pazarına
Gezi
Poster çalıĢması
Fotoğraf ve
resimleri
kullanarak,
besinleri
gruplara ayırma
ve besin
değerlerini ,
yararlarını
kısaca yazma
2- Olimpos
hastanesi –acil
ambulansının
incelenmesi
25- Ekim2013
Hayat bilgisi
etkinlik:
Sağlığımız
korumada
ilaçların
önemi ve sınıf
ecza dolabının
kurulması
KASIM
2- aile
büyüklerinden
kendilerine ait
bayram
resimlerinden
oluĢan pano
çalıĢması
3-A
DOĞAL
VE
SAĞLIK
LI
BESLEN
ME
Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal
ve sağlıklı ürünler tüketir.(A.3.17)
Okulda, çevrede bir kaza yada acil durum meydana
Geldiğinde neler yapılması gerektiği ifade eder.
( A-3.19)
ACĠL
YARDIM
EDELĠM.
ARALIK
Örnek bir
müdahaleyi
yerinde görme
.ambulansın
içindeki
araçları tanıma
122
Gezi/aktivite
konusu ve
ayrıntılar
TEMA:
BENĠM
EġSSĠZ
YUVAM
Akvaryum
gezisi
2-En yakın
köy okuluna
gezi
3-A SINIFI HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Tarih
Ünite Adı
Öğrenci Kazanımları
Sı nıf
17- Ocak 2013
Hayat bilgisi ders
etkinlik
3A
CANLILAR
VE YAġAM
ALANLARI
Canlıları
sınıflandıran poster
çalıĢması (özellikle
koruma altındaki
hayvanlarla ilgili)
Gurup çalıĢması
ġUBAT
Farklı bireylerle
tanıĢmak
Ve onlara hoĢgörü
ve saygı ile
davranmayı
öğrenmek.
FARKLILIK
LAR
GÜZELDĠR
MART
Herkesin ailesi
farklıdır.poster
çalıĢması
TEMA: DÜN
BUGÜN
YARIN
Mini city
gezisi
Meteoroloji
11- Nisan 2013
Hayat bilgisi
etkinlik
Ġlimizin haritası
üzerinde tarihi
mekanları gösteren
resimli poster
çalıĢması ve
sunumu gurup
çalıĢması.
MAYIS
UlaĢım araçları
Canlıları sınıflandırarak hayvan
beslemeye istekli olur.ve onların ihtiyaçların
KarĢılamaya istekli olur.
Kazanım
(B-3.2)
Farklılıkların doğal olduğunu
kabul eder,farklı özelliklere sahip
kiĢilere hoĢGörü ile yaklaĢır.( B-3.8 )
B-3.15kendi ailesi ve baĢkasının ailesinin farklı
Olabileceğini fark eder.
3- YURDUMUZ UN Müzelerden ve tarihi yerlerden eğitim
A TARĠHĠ VE
ortamı olarak faydalanır.c-3-24
TURĠSLĠK
GÜZELLĠKL ERĠ
HAVA
TAHMĠNLE RĠ
Takvimi kullanarak hava durumundaki değiĢikliği günlük
,haftalık ,aylık
Olarak gözlemler ve sonuçlarını
Grafik olarak paylaĢır.( C.3.5)
C.3.18 ulaĢım araçlarının geçmiĢten günümüze
Araçların nasıl bir değiĢim geçirdiğini
poster çalıĢması ile paylaĢmak.
123
3-A SINIFI ĠNGĠLĠZCE DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi /Aktivite
Konusu
Tarih
Sınıf
Ünite
Kazanımlar
1. Oyun Salonu
Gezisi
2. IĢıklar
Caddesine Gezi
3. AVM gezisi
4. Kitabevi Gezisi
5. Geç Kahvaltı
Etkinliği
6. Konyaaltı Plajı
Kasım Ayı
3-A
Fun and Games
Our New House
My Town
1. Bowling Arcade gibi oyunları
tanıma
Aralık Ayı
2. ġehirdeki dükkanları tanımlama
Ocak Ayı
Nisan Ayı
Mayıs ayı
My Busy Family
Haziran
Ayı
12 Months make
a year
Favourite Foods
3. Meslekler
4. Seviyesine uygun kitap seçme
5. Sevdiği yiyeceği isteme
6. Yazın yapılan aktivitiler ile kısa
Film çekme
3-A SINIFI ALMANCA DERSİ ÜNİTE ETKİNLİKLERİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
Gezi/Aktivite
Konusu
Festival çarşısına.
Tarih
Sınıf
Ekim ayı
3-A
Kardeş okula
ziyaret.
Kasım ayı
Kütüphane ya da bir
kitapçı ziyareti
Aralık ayı
Kazanımlar
Ünite
Wann?
Saat kulesine gidip kitabımızdaki
saatlerle ilgili soruları turistlere
sorup cevapları not etmek.
In der
Schule
Kardeş okula gidip hazırladığımız
almanca ders programını dağıtmak.
Almanca kitap inceleme
Wir lesen
gern
Şok markete gezi.
Mart
Einkaufen
Almanca alışveriş yapabilmek.
Meteoroloji
Nisan
Das Wetter
Hava durumlarını almanca söyleyebilmek.
Yabancı dil partisi
Mayıs
Das bin ich
Öğrendiklerimizi hayat içinde kullanmak.
SınıfDers
Ünite Adı
Öğrenci Kazanımları
10. 10.2013
4-A
Ekim ayının 2. haftası
Sosyal
Bilgiler
1- Kendimi
Tanıyorum
2- GeçmiĢimi
Öğreniyorum
3-YaĢadığımız Yer
4-ÜretimdenTüketime
1- Sahip olduğu resmi kimlik
belgelerindeki bilgileri analiz ederek,
kiĢisel kimliğine iliĢkin çıkarımlarda
bulunur.( kazanım -6)
2- Sözlü tarih yöntemi kullanarak aile
tarihi oluĢturur.( kazanım-1)
3- Kültür ögelerinin geçmiĢten bugüne
değiĢerek taĢındığına iliĢkin yakın
çevresinden kanıtlar gösterir. ( kazanım-6
4-Ürünlerin farklı üretim mĢekilleri
olduğunu bilir..( kazanım-13)
Gezi/aktivite
konusu ve
ayrıntılar
Tarih
1.
1- Nüfus
Müdürlüğüne gezi
2- Aile büyümüzle
sınıfta söyleĢi
3-Antalya Müzesine
gezi
4- Antbirlik Aksu
Çırçır ĠĢletme
Müdürlüğüne gezi
5- Sobacılar
Müzesine gezi
6-Bir sivil toplum
kuruluĢunu ziyaret (
AKUT vb. )
7-ALTINKUM Mah.
Muhtarı ile
görüĢme
8- Yabancı kökenli
öğrenci velisi ile
ülkesi hakkında
sınıfta söyleĢi
DÖNE
M
25.11.2013
06 .01.2014
2.DÖNEM
20. 02.2013
4-A
5. Ġyi ki Var
Sosyal B.
6- Hep Birlikte
Mart ayının 3. haftası
07-04-2014
Haziran ayının 1.
Haftası
5-Teknolojik ürünlerin değiĢikliklerini
dikkate alarak geçmiĢle bugünü
karĢılaĢtırır.( kazanım-4)
6-Yakın çevresindeki sivil toplum örgütLerinin faaliyetlerinin farkında olur.
( Ġnsan Hakları ve VatandaĢlık -41)
7-Ġnsanlar
veYönetim
7- YaĢadığı yerin yerel yönetim
Birimlerini tanır. (kazanım- 1)
8- Uzaktaki
ArkadaĢım
8-Dünya üzerinde çeĢitli ülkeler
olduğunu fark eder.( kazanım- 1)
124
4-A SINIFI FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi /Aktivite
Tarih
Sınıf
Ünite
Kazanımlar
Konusu
1-Olimpos
hastanesinde
doktorla ;kas ve
iskelet sağlığı
hakkında söyleĢi
2- Hangisi Doğal,
Hangisi Yapay,
Hangisi ĠĢlenmiĢ
Etkinliği
(Bir markette
bulunan ürünleri
gözleme)
3-Okul yolunda
hareketli
varlıkları
gözlemleme
( Atatürk
Bulvarı‟na gezi)
1. DÖNEM
4-A
1- Vücudumuz
1- Ekim ayının 1. haftası Fen
Bilmecesini Çözelim
ve
Tekno
loji
2- Maddeyi Tanıyalım
2- Kasımın 1. haftası
3- Aralık ayının 2.
haftası
2. DÖNEM
6-Oba Fide
Üretim
Tesislerine gezi
7- Kepez Elektrik
Santraline gezi
2-Doğal, iĢlenmiĢ, ve yapay madde
kavramlarını ayırteder.(kazanım 4-1).
3- Kuvvet ve Hareket
4- Avize
mağazasına gezi
5- GüneĢ eve gezi
1- Ġskelet ve kas sağlığını olumlu ve
Olumsuz etkileyecek davranıĢlara
örnekler verir.( kazanım 1-9)
10.03.2014
3- Hareket eden varlıklara
çevrelerinden örnekler verir.
( kazanım 1-1)
4-A
Fen
4-IĢık ve Ses
ve
Tekno
loji
5- Gezegenimiz Dünya
6- Canlılar Dünyasını
Gezelim Tanıyalım
4- Görebilmek için ıĢığın gerekli
olduğunu ifade eder.(kazanım 1-2)
Günümüzdeki
aydınlatma teknolojilerini gözlemler.
( kazanım-3-1)
5-Gözlemlediğimiz ıĢık kaynakları .
GüneĢ enerjisinden yararlanma yöntemlerini fark eder.kazanım 1-1)
11.04.2014
7-YaĢamımızdaki
Elektrik
Haziranın ilk haftası
6- Uyku halindeki canlıların uygun
koĢullar oluĢtuğunda canlılık
özelliği gösterdiği çıkarımında bulunur.
( kazanım1-6)
7- Elektriğin günlük yaĢamdaki önemini
AraĢtırır ve sunar .( kazanım 1-4)
125
4-A SINIFI ALMANCA DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi /Aktivite Konusu Tarih
Sınıf Ünite Adı
Kazanımlar
Festival çarĢısı
Ekim ayı
Hayvanat bahçesine
gezi.
Kasım ayı
Woher kommst du?
4-A
Hastaneye ziyaret.
Turistlerle tanıĢma kalıpları
Doğrultusunda konuĢma ve
Alınan cevapları kitaba not etme
Wo lebst du ?
Hayvanların almanca isimlerini
öğrenmek.
Aralık
ayı.
Wie geht‟s dir?
Hastalıkların almanca isimlerini
öğrenmek.
4-A
Lunaparka gezi.
Nisan ayı.
Freizeit.
BoĢ zamanlarımızı anlatmak.
Sinema gezisi
Mayıs Ayı
Fernesehen
Film türlerini yazarak,hazırladığımız
Film afiĢlerini sinemaya asmak.
Haziran
ayı
Glückwunschkarten
Yabancı diller kutlaması.
Yıl sonu kutlaması
ORTAOKUL ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
09/13 Ocak 2014
Enerji Tasarrufu
Haftası
TEK Eğitim birim
Müdürü Necati
Çelik okulumuza
gelerek Enerji
Tasarrufu konulu bir
sunum
yapacaklar.
Tarih
10 aralık-9
Ocak tarih
leri arasında
belirlenecek
Bir günde
Sınıf
8-A
Ünite adı
ÜNĠTE-7
YAġAMIMIZDAK
Ġ ELEKTRĠK
7-A
ÜNĠTE-2
KUVVET VE
HAREKET
Öğrenci kazanımları
Elektrik enerjisinin bilinçli bir Ģekilde kullanımı için alınması
gereken önlemleri
ifade eder
-Enerjiyi iĢ yapabilme yeteneği olarak tanımlar.
-.Elektrik enerjisinin kullanımı ve elektriksel güç ile ilgili
olarak;
-.Elektrik enerjisi ile çalıĢan araçların birim zamanda
kullandıkları elektrik enerjisi miktarının farklı olabileceğini
fark eder.
-Elektrik enerjisi ile çalıĢan araçların birim zamanda tükettiği
elektrik enerjisini, o aracın gücü olarak ifade eder.
-Elektriksel güç birimlerinin watt ve kilowatt olarak
adlandırıldığını ifade eder.
-Elektrik enerjisi ile çalıĢan araçlarda kullanılan elektrik
enerjisi miktarının, aracın gücüne ve çalıĢtırıldığı süreye göre
değiĢtiğini fark eder.
-.Kullanılan elektrik enerjisi miktarının “watt x saniye ve
kilowatt x saat” olarak adlandırıldığını ifade eder.
-.Elektrik enerjisinin bilinçli bir Ģekilde kullanımı için alınması
gereken önlemleri ifade eder.
-Kuvvet, iĢ ve enerji ile ilgili olarak öğrenciler;
-Enerjiyi iĢ yapabilme yeteneği olarak tanımlar.
-Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olduğunu fark eder
-Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile olan iliĢkisini keĢfeder
-Cisimlerin konumları nedeniyle çekim potansiyel enerjisine
sahip olduğunu belirtir.
-Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına ve yüksekliğine
bağlı
olduğunu keĢfeder
-Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüĢebileceğini
örneklerle açıklar
-Enerji dönüĢümlerinden hareketle, enerjinin korunduğu
sonucunu çıkarır.
126
-ÇeĢitli enerji türlerini araĢtırır ve bunlar arasındaki
dönüĢümlere örnekler verir
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite
konusu
09/13 Ocak 2013
Enerji Tasarrufu
Haftası
Ve de
08/14 Mart 2013
Bilim Ve
Teknoloji Haftası
(Ön hazırlık)
Antalya Ve
Yöresi HES
ĠĢletme
Müdürlüğü Kepez
Hidro Elektrik
Sanraline bir
inceleme gezisi
Yapılacak.
Sınıf
Tarih
Ünite
adı
7-A
ÜNĠTE-2
KUVVET VE
HAREKET
09.01.2014
8-A
ÜNĠTE-7
YAġAMIMIZ
D AKĠ
ELEKTRĠK
Öğrenci kazanımları
-Kuvvet, iĢ ve enerji ile ilgili olarak öğrenciler;
-Enerjiyi iĢ yapabilme yeteneği olarak tanımlar.
-Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olduğunu fark eder
-Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile olan iliĢkisini keĢfeder
-Cisimlerin konumları nedeniyle çekim potansiyel enerjisine
sahip olduğunu belirtir.
-Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına ve yüksekliğine
bağlı
olduğunu keĢfeder
-Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüĢebileceğini
örneklerle açıklar
-Enerji dönüĢümlerinden hareketle, enerjinin korunduğu
sonucunu çıkarır.
-ÇeĢitli enerji türlerini araĢtırır ve bunlar arasındaki
dönüĢümlere örnekler verir
Elektrik enerjisinin bilinçli bir Ģekilde kullanımı için alınması
gereken önlemleri ifade eder
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
Akdeniz
10 aralık- 7-A
- Vücudumuzdaki sistemlerle ile ilgili
Üniversitesi”Akdeniz
23
1.ÜNĠTE :
olarak öğrenciler;
böbrek hastalıkları ve
Ocak
VÜCUDUMUZDA
- Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve
organ nakli
tarihleri
SISTEMLER
eĢ güdümlü çalıĢtığına örnekler verir.
Sosyal YardımlaĢma
arasında
-Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere
Derneği/1994
belir
etkisini araĢtırır ve sunar.
baĢkanı Mehmet ġahan ve
lenecek
-Organ bağıĢının önemini vurgular.
diğer yönetim kurulu
üyeleri okulumuza ge
bir
- Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda
lerek öğrencilerimize
günde
görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder
Organ bağıĢı ve nakli için
ve anlayıĢlı olur.
eleleyiz” projesi
kapsamında sunum
yapacaklar.
8.sınıf öğrencilerimizle
Ziraat Fakültesine değiĢik
tarihlerde 2 ayrı gezi
planlandı.Bu gezilerden
1.cisinde öğrenciler Prof
Nurgül Ercan önderliğinde
laboratuarda doku kül türü
hazırlayacaklar.
2.olarak yapılacak gezide
yine Nurgül hanım
nezaretinde laboratuar
da “mayoz bölünme”yi
inceleyecekler.
BU AKTĠVĠTE ĠLE 08-14
MART
BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ
HAFTA
SININDA KUTLANMASI
AMAÇLANDI.
10 aralık- 8-A
08
Mart
tarihleri
arasında
belir
lenecek
bir
6-A
günde
ÜNĠTE:1 HÜCRE
BÖLÜNMESĠ VE
KALITIM
-Mayoz ile ilgili olarak öğrenciler;
-Üreme hücrelerinin mayoz ile oluĢtuğu
çıkarımını yapar.
-Mayozun canlılar için önemini fark eder.
-Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.
-Hücre ile ilgili olarak öğrenciler;
-Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu
1. ÜNĠTE :
canlılık
CANLILARDA,ÜREME, özelliklerini gösterdiğini vurgular.
BÜYÜME VE GELĠġME -Farklı tipte hücrelere örnekler verir.
-Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı
görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle
dokuların oluĢtuğunu belirtir.
-Hücre-doku-organ-sistem-organizma
iliĢkisini açıklar.
127
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
tarih
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
sınıf
8.sınıf öğrencileri ile
ASAT Genel
Müdürlüğü Lara Atık Su
Tesislerine
bir inceleme gezisi
düzenlenecek.
BU AKTĠVĠTE ĠLE 22
MART
DÜNYA SU
GÜNÜNÜNDE
KUTLANMASI AMAÇ
LANDI.
10 aralık22
Mart
tarihleri
arasında
belir
lenecek
bir
günde
8A
ÜNĠTE-3:
MADDENĠN
YAPISI VE
ÖZELLĠKLERĠ
-Suları, havayı ve toprağı kirleten kimyasallara
karĢı duyarlılık edinir.
-Su kimyası ve su arıtımı ile ilgili olarak
öğrenciler;
-Sert su, yumuĢak su kavramlarını anlar ve sertliğin
neden istenmeyen bir özellik olduğunu açıklar.
-Sularda sertliğin nasıl giderileceğini araĢtırır.
5.3.Suların arıtımında klorun mikrop öldürücülük
etkisinden yararlanıldığını araĢtırarak fark eder.
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
tarih
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
sınıf
5 ve 6. sınıf öğrencileri 10 aralık7-A
ÜNĠTE-7 :
-Uzayda bulunan gök cisimleri ile ilgili olarak
ile Akdeniz
03
GÜNEġ
öğrenciler;
Üniversitesi kampüsü
Haziran
SĠSTEMĠ VE
-Gök cisimlerini çıplak gözle gözleyerek
içinde yer
tarihle ri
ÖTESĠ UZAY
özelliklerini belirler.
Alan TUBĠTAKarasında be
BĠLMECESĠ
-Uzayda, çıplak gözle gözleyebildiğimizden çok
TUG(Türkiye Ulu
lirlenecek
daha fazla gök cismi olduğunu fark eder (BSB-8, 25;
Sal Gözlemevi) „a
gün
5-A
FTTÇ-1, 3, 16).
inceleme gezileri
lerde.
-Bilinen takım yıldızlara örnekler verir.
düzenlenerek belirli
-Kuyruklu yıldızlara örnekler verir.
özel günlerde
ÜNĠTE-5 :
-Gözlem yaparken, yıldızlarla gezegenleri
Ay-güneĢ ve gezegen
DÜNYA
birbirinden ayırt eder.
hareketleri
GÜNEġ VE AY -GüneĢ‟in de bir yıldız olduğunu ifade eder.
teleskopla incelenecek.
-Yıldızlar arasındaki çok uzak mesafelerin “ıĢık yılı”
adı verilen bir uzaklık ölçüsü birimiyle ifade
edildiğini belirtir.
-Meteor ile gök taĢı arasındaki farkı açıklar.
-GüneĢ sistemi ve uzayla ilgili olarak öğrenciler;
-GüneĢ sistemindeki gezegenleri GüneĢ‟e
yakınlıklarına göre sıralar.
-GüneĢ sistemindeki gezegenlerin GüneĢ‟e olan
uzaklıklarının “astronomi birimi” (AB) adı verilen
bir uzaklık ölçüsü birimiyle ifade edildiğini belirtir.
- Güneş sistemindeki gezegenlerin belirli
yörüngelerde hareket ettiklerini kavrar.
-Güneş sistemindeki gezegenleri, belirgin
özelliklerine (birbirlerine göre büyüklükleri,
doğal uydu sayıları, etraflarında halka olup
olmaması) göre karĢılaĢtırır.
-GüneĢ sistemini temsil eden bir model oluĢturur ve
sunar.
128
-Ay‟ın, Dünya‟nın uydusu olduğunu gösteren bir
model oluĢturur ve sunar.
-Dünya dıĢındaki evren parçasını “uzay” olarak
tanımlar ve dünya‟mızın uzaydaki yerini belirtir.
-Uzay araĢtırmaları ile ilgili olarak öğrenciler;
-Eski medeniyetlerin gök biliminde nasıl veri
topladıkları, kaydettikleri, bunları ne amaçla ve nasıl
kullandıkları hakkında bilgi toplayarak bir görüĢ
oluĢturur ve sunar.
-Gök bilimcilerin; teleskoplar yardımıyla gök
cisimlerinin hareketlerini ve yapısını inceleyen bilim
insanları olduklarını belirtir.
-Ünlü Türk gök bilimciler ve çalıĢmaları hakkında
örnekler verir.
-Teleskopların uzay gözlemi yapmadaki önemini
fark eder.
- Basit bir teleskop yapmak için teknolojik tasarım
yapar, model oluĢturur ve sunar.
DÜNYA, GÜNEġ VE AY
GüneĢ, Dünya ve Ay’n ġekil ve Büyüklükleri
- GüneĢ, Dünya ve Ay'ın Ģeklini karĢılaĢtırır.
- GeçmiĢte insanların, Dünya, GüneĢ ve Ay'ın
Ģekliyle ilgili çeĢitli görüĢler ileri sürdüklerinin
farkına varır.
- GüneĢ, Dünya ve Ay'ı büyüklüklerine göre sıralar.
-GüneĢ, Dünya ve Ay'ı bir arada temsil eden kendine
özgü bir model oluĢturur ve sunar.
-Cisimlerin uzaklaĢtıkça daha küçük görüldükleri
çıkarımını yapar.
-GüneĢ'in Dünya'ya göre, Ay'dan daha uzak olduğu
sonucunu çıkarır.
129
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
tarih
sınıf Ünite adı
Öğrenci kazanımları
5-6-7-8.sınıf öğrencileri ile 10 aralık5.A
ÜNĠTE-1:
4. Hayvanların Sınıflandırılması
Akde
1. CANLILAR
-Gözlemleri sonucunda çevresindeki hayvanları
03
niz Üniversitesi Biyoloji
VE
HAYAT
benzerlik ve
Haziran
Bilim dalı
1.
farklılıklarına göre listeler.
tarihle ri
na bir inceleme gezisi
VÜCUDUMUZ
-Hayvanları bir omurgaya sahip olup/olmaması
arasında
düzenlenecek
BĠLMECESĠNĠ
açısından omurgalı
be
bu gezide fakülte içinde yer lirlenecek
ÇÖZELĠM
ve omurgasız olarak sınıflandırır.
alan o
-Omurgalı hayvanları memeliler, kuĢlar,
günlerde.
murgalı canlılar ve kuĢ
sürüngenler, kurbağalar ve
müzeleri zi
balıklar olarak sınıflandırır.
yaret edilecek,Laboratuarda
- Omurgalı hayvan sınıflarının genel
öğrenci
6-A
özelliklerini açıklar.
ler kan,kas doku örneklerini
1. ÜNĠTE :
-GörünüĢleri ve hareketleri birbirine benzediği
incele
Canlılarda Üreme, halde aynı sınıfta
yecekler.
Büyüme ve
yer almayan omurgalı hayvanlara örnekler
GeliĢme
verir.
-Omurgasız hayvanlara örnekler verir.
-Bir omurgalı ve omurgasız hayvanı inceleyerek,
gözlem
sonuçlarını kaydeder .
Hayvanlardaki üreme, büyüme ve geliĢme ile
ilgili olarak öğrenciler;
- Hayvanların bir hayat döngüsünün olduğunu
örneklerle açıklar.
- Hayvanların farklı çoğalma Ģekillerine sahip
olduğunu fark eder.
-Yavru bakımı açısından hayvan gruplarındaki
farklılıkların
nedenlerini açıklar.
4.4. Gelişim dönemlerinde başkalaşım
geçiren hayvanlara örnek verir (BSB-32).
130
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
tarih
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
sınıf
Akdeniz Üniversitesi
10 aralık5-A
6.ÜNĠTE:
-Canlıların Sınıflandırılması
Biyoloji bilim
03
CANLILAR
-Gözlemleri sonucunda yakın ve uzak çevresinde
Dalı Profesörü Hüseyin
Haziran
DÜNYA
yaĢayan çeĢitli canlılara örnekler verir.
Sümbül ile
tarihle ri
SINI GEZELĠM, -Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre bitkiler,
Mart Nisan aylarında
arasında be
TANIYALIM.
hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar
görüĢülerek
lirlenecek
olarak sınıflandırır.
Kendisinden bir tarih
gün
-Canlıların incelenmesinde sınıflandırmanın
alınarak 5-6-7
lerde
kolaylık sağladığını fark eder.
Ve 8.sınıf
2. Bitkilerin Sınıflandırılması
öğrencilerimizin katılaca
- Gözlemleri sonucunda çevresindeki bitkilerin
ğı bir doğa gezisi
benzerlik ve farklılıklarını listeler.
düzenlenecek,öğ
-Gözlemleri sonucunda bitkileri çiçekli ve çiçeksiz
rencilerimiz bu gezide
bitkiler olarak sınıflandırır ve örnekler verir.
doğadan çi
-Çiçekli Bir Bitkinin Kısımları ve Görevleri
çekli bitki örnekleri
- Çiçekli bir bitki üzerinde bitkinin kısımlarını
toplayacaklar
gösterir, çizer.
ve Profesör Mehmet Öz
6-A
-Kök, gövde ve yaprakların görevlerinden
ile ortak
1. ÜNĠTE :
bazılarını deney yaparak test eder.
belirlenen bir tarihte bir
Canlılarda
-Çiçekli bir bitkinin kısımlarının görevlerini
grup öğren
Üreme, Büyüme açıklar.
cimiz Üniversite
- Çiçekli bir bitkide üreme ile ilgili olarak
ve GeliĢme
laboratuarına gi
öğrenciler;
decek kendi topladıkları
-Çiçeğin kısımlarını gösterir/çizer.
çiçeklerin
- Çiçeğin kısımlarını model, levha, Ģema üzerinde
incelemesini yapacaklar.
göstererek
açıklar.
- Çiçekli bir bitkide tozlaĢmayı sağlayan etkenleri
belirtir.
-Çiçekli bir bitkide döllenmeyi açıklar.
- Bir çiçek modeli üzerinde tohum ve meyvenin
nerede oluĢtuğunu belirtir.
- Bitkilerin çok sayıda tohum oluĢturmasının
sebebini tartıĢır.
-Bitkilerin tohumlarının yayılma yollarını ve
sonuçlarını araĢtırır.
- Birçok meyve ve tohumun hayvanlar ve insanlar
için besin kaynağı olduğunu örnekleriyle sunar.
-Bitkilerden elde edilen ürünlerin teknolojik
geliĢmelere paralel olarak çeĢitlendiğini fark eder.
- Bitkilerde çimlenme, büyüme ve geliĢme ile
ilgili olarak öğrenciler;
-Bitkilerin hayat döngüsünün olduğunu örneklerle
gösterir.
-Çimlenmeye etki eden faktörleri kontrollü
deneylerle gözlemleyerek elde ettiği verileri
kaydeder ve yorumlar.
-Büyüme için gerekli etkenlerin neler olduğunu
kontrollü deney yaparak gözlemler.
-Organik tarımı açıklar.
-Organik tarımın insanlık için önemini fark eder.
131
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite
Tarih
konusu
”Atık Kağıtlar
20.02.2014
Ebruda Tekrar
Hayat Buluyor
Projesi”
Akdeniz
Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi
Dekanlığı
Halkla ĠliĢkiler ve
Etkinlikler bölümü
Eğitim
koordinatörü
Leyla Pamir
Kumbul
okulumuza
gelerek“Atık
kağıtlar ebruda
tekrar hayat
buluyor” projesi
hakkında
öğrencilerimizi
bilgilendirecek.
Sınıf
Ünite adı
7-A 6.ÜNĠTE: ĠNSAN VE
ÇEVRE
4-A
6.ÜNĠTE:CANLILAR
DÜNYASINI
GEZELĠM,TANIYALIM.
8-A
6.ÜNĠTE: CANLILAR
VE ENERJĠ ĠLĠġKĠLERĠ
Öğrencikazanımları
1- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
sorunlarından bir tanesi hakkında bilgi toplar,
sunar ve sonuçlarını tartıĢır.
2- Dünyadaki bir çevre probleminin ülkemizi
nasıl etkileyebileceğine iliĢkin çıkarımlarda
bulunur.
3- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarına
yönelik iĢ birliğine dayalı çözümler önerir ve
faaliyetlere katılır.
4- Atatürk‟ ün çevre sevgisi ile ilgili
uygulamalarına örnekler verir.
1- Doğal kaynakların neden dikkatli tüketilmesi
gerektiğini, bu konuda insanların
bilgilendirilmesinin önemini açıklar.
2- Çevreyi temizlemek amacı ile basit yöntemler
geliĢtirir.
3- Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir çok
faaliyete gönüllü olarak katılır
4- Çevreyi korumak ve geliĢtirmek için bireysel
sorumluluk bilinci kazanır.
5- Atatürk‟ün çevre ile ilgili yaptığı çalıĢmalara
örnekler verir.
1- Geri dönüĢümün ne olduğunu ve gerekliliğini
örneklerle açıklar
2- YaĢadığı çevrede geri dönüĢüm
uygulamalarını hayata geçirir.
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
1- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarından
“Atıklar ve Atıkların 27.02.2014
7-A 6.ÜNĠTE: ĠNSAN VE
bir tanesi hakkında bilgi toplar, sunar ve sonuçlarını
Geri Kazanımı”
ÇEVRE
tartıĢır.
BüyükĢehir
2- Dünyadaki bir çevre probleminin ülkemizi nasıl
Belediyesi
Atık
etkileyebileceğine iliĢkin çıkarımlarda bulunur.
Yönetimi ve ĠĢletme
3- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarına
yönelik iĢ birliğine dayalı çözümler önerir ve
ġube
Müdürlüğü
faaliyetlere katılır.
eğitim
4- Atatürk‟ ün çevre sevgisi ile ilgili uygulamalarına
Koordinatörü Pınar
4-A
örnekler verir.
6.ÜNĠTE:CANLILAR
Yolyapar
1- Doğal kaynakların neden dikkatli tüketilmesi
DÜNYASINI
bu konuda insanların
okulumuza gelerek
GEZELĠM,TANIYALIM. gerektiğini,
bilgilendirilmesinin önemini açıklar.
“Katı Atıklar ve
2- Çevreyi temizlemek amacı ile basit yöntemler
Atıkların
Geri
geliĢtirir.
Kazanımı”
3- Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir çok
konularında
faaliyete gönüllü olarak katılır
4- Çevreyi korumak ve geliĢtirmek için bireysel
öğrencilerimizi
sorumluluk bilinci kazanır.
bilgilendirecek.
8-A
6.ÜNĠTE: CANLILAR VE 5- Atatürk‟ün çevre ile ilgili yaptığı çalıĢmalara
ENERJĠ ĠLĠġKĠLERĠ
örnekler verir.
1- Geri dönüĢümün ne olduğunu ve gerekliliğini
örneklerle açıklar
2- YaĢadığı çevrede geri dönüĢüm uygulamalarını
hayata geçirir.
132
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Ünite adı Öğrenci
Sınıf kazanımları
“Atıklar ve Atıkların Geri
17.10.2013
Kazanımı”
BüyükĢehir Belediyesi Atık
Yönetimi ve ĠĢletme ġube
Müdürlüğü eğitim
Koordinatörü
Pınar
Yolyapar ve
Okulumuz doğa ve ekoloji
kulübü
Öğrencileri ile ;
-katı atıkların kaynakta
toplanması.
-Bertaraf sahasına kadar
taĢınması.
- hariç katı atıkların ve
hafriyatın
yeniden değerlendirilmesi.
(geri kazanımı)
-depolanması ve bertaraf
edilmesine iliĢkin hizmetler
konularında
Eğitim almak üzere
”Kızıllı Katı Atık düzenli
Depolama sahası”na teknik
gezi
düzenlenecek.
7-A 6.ÜNĠTE: ĠNSAN VE
ÇEVRE
4-A
8-A
6.ÜNĠTE:CANLILAR
DÜNYASINI
GEZELĠM,TANIYALIM.
6.ÜNĠTE: CANLILAR
VE ENERJĠ ĠLĠġKĠLERĠ
1- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
sorunlarından bir tanesi hakkında bilgi
toplar, sunar ve sonuçlarını tartıĢır.
2- Dünyadaki bir çevre probleminin
ülkemizi nasıl etkileyebileceğine iliĢkin
çıkarımlarda bulunur.
3- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
sorunlarına yönelik iĢ birliğine dayalı
çözümler önerir ve faaliyetlere katılır.
4- Atatürk‟ ün çevre sevgisi ile ilgili
uygulamalarına örnekler verir.
1- Doğal kaynakların neden dikkatli
tüketilmesi gerektiğini, bu konuda
insanların bilgilendirilmesinin önemini
açıklar.
2- Çevreyi temizlemek amacı ile basit
yöntemler geliĢtirir.
3- Çevreyi korumak amacı ile yapılan
bir çok faaliyete gönüllü olarak katılır
4- Çevreyi korumak ve geliĢtirmek için
bireysel sorumluluk bilinci kazanır.
5- Atatürk‟ün çevre ile ilgili yaptığı
çalıĢmalara örnekler verir.
1- Geri dönüĢümün ne olduğunu ve
gerekliliğini örneklerle açıklar.
2- YaĢadığı çevrede geri dönüĢüm
uygulamalarını hayata geçirir.
133
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf Ünite adı
Öğrenci
kazanımları
……/……/…….günü
…
7-A 6.ÜNĠTE: ĠNSAN VE
1- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
Akdeniz Üniversitesi
Ģubat2014
ÇEVRE
sorunlarından bir tanesi hakkında bilgi
Mühendislik Fakültesi
toplar, sunar ve sonuçlarını tartıĢır.
Çevre Mühendisliği
2- Dünyadaki bir çevre probleminin
bölümü çevre kimyası
ülkemizi nasıl etkileyebileceğine iliĢkin
Laboratuvarlarına
çıkarımlarda bulunur.
inceleme
3- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
ve araĢtırma gezisi
4-A
sorunlarına yönelik iĢ birliğine dayalı
6.ÜNĠTE:CANLILAR
düzenlenecek.
çözümler önerir ve faaliyetlere katılır.
DÜNYASINI
Yardc.Doç.Dr.Ayça
4- Atatürk‟ ün çevre sevgisi ile ilgili
GEZELĠM,TANIYALIM.
Erdem
uygulamalarına örnekler verir.
bölüm laboratuarlarında
öğrencilerimize“Katı
1- Doğal kaynakların neden dikkatli
atıklar”
tüketilmesi gerektiğini, bu konuda
konulu bir örnek ders
insanların bilgilendirilmesinin önemini
verecek.
8-A
açıklar.
6.ÜNĠTE: CANLILAR VE
2- Çevreyi temizlemek amacı ile basit
ENERJĠ ĠLĠġKĠLERĠ
yöntemler geliĢtirir.
3- Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir
çok faaliyete gönüllü olarak katılır
4- Çevreyi korumak ve geliĢtirmek için
bireysel sorumluluk bilinci kazanır.
5- Atatürk‟ün çevre ile ilgili yaptığı
çalıĢmalara örnekler verir.
1- Geri dönüĢümün ne olduğunu ve
gerekliliğini örneklerle açıklar.
2- YaĢadığı çevrede geri dönüĢüm
uygulamalarını hayata geçirir.
134
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci
kazanımları
Su ve Su Kirliliği
…..03.2014 5-A
ÜNĠTE-1
1-. Mikroskobik canlıların faydalarına ve
BüyükĢehir
Belediyesi
CANLILAR VE
zararlarına örnekler verir.
Çevre
HAYAT
Sağlığı ġube Müdürlüğü
Çevre
eğitim
1- Gözle görülemeyecek kadar küçük
koordinatörü
canlıların olup olmadığını tartıĢır..
Kemal Özgün
2- Mikroskop kullanarak gözle
okulumuza gelerek “su ve
görülemeyecek kadar küçük
su kirliliği”konularında
4-A
ÜNĠTE-6
bazı canlıları gözlemler.
öğrencilerimizi
bilgilendirecek.
3- Uyku halindeki canlı varlıkların uygun
koĢullar oluĢtuğunda
canlılık özelliği gösterdiği çıkarımını
yapar.
ÜNĠTE-5
VÜCUDUMUZDAKĠ
SĠSTEMLER
4-Bir yaĢam alanında bulunabilecek
canlıları tahmin eder.
5- YaĢam alanlarının insan faaliyetlerinin
olumsuz etkisinden korunması
gerektiği çıkarımını yapar.
6- Yakın çevresindeki kirliliği fark eder ve
bu kirliliğe neden olan
maddeleri listeler.
7- Çevreyi temizlemek amacı ile basit
yöntemler geliĢtirir.
8- Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir
çok faaliyete gönüllü olarak katılır.
9- Çevreyi korumak ve geliĢtirmek için
bireysel sorumluluk bilinci kazanır.
1- Virüs ve bakteriler hakkında bilgi toplar
ve sunar.
135
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf Ünite adı
Öğrenci
kazanımları
……/……/…….günü
…
7-A 6.ÜNĠTE: ĠNSAN VE
1- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
Kemer GATAP 75.yıl
Ģubat2014
ÇEVRE
sorunlarından bir tanesi hakkında bilgi
Katı Atık AyrıĢtırma ve
toplar, sunar ve sonuçlarını tartıĢır.
Kompost tesislerine bir
2- Dünyadaki bir çevre probleminin
gözlem ve inceleme
ülkemizi nasıl etkileyebileceğine iliĢkin
Gezisi düzenlenecek;
çıkarımlarda bulunur.
3- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
-atık ayrıĢtırmanın
4-A
sorunlarına yönelik iĢ birliğine dayalı
önemi.
6.ÜNĠTE:CANLILAR
çözümler önerir ve faaliyetlere katılır.
DÜNYASINI
- AyrıĢtırılan atıkların
GEZELĠM,TANIYALIM. 4- Atatürk‟ ün çevre sevgisi ile ilgili
uygulamalarına örnekler verir.
getirdiği ekonomik
faydalar,
- AyrıĢtırılmamıĢ
atıkların çevreye olan
Etkileri.
- Atık ayrıĢtırmanın
ilkeleri.
- organik atıkların
kompost gübre haline
DönüĢtürülmesi.
-Katı atıkların
dönüĢtürülmesi
Konularında eğitim
alınacak.
8-A
6.ÜNĠTE: CANLILAR
VE ENERJĠ ĠLĠġKĠLERĠ
1- Doğal kaynakların neden dikkatli
tüketilmesi gerektiğini, bu konuda
insanların bilgilendirilmesinin önemini
açıklar.
2- Çevreyi temizlemek amacı ile basit
yöntemler geliĢtirir.
3- Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir
çok faaliyete gönüllü olarak katılır
4- Çevreyi korumak ve geliĢtirmek için
bireysel sorumluluk bilinci kazanır.
5- Atatürk‟ün çevre ile ilgili yaptığı
çalıĢmalara örnekler verir.
1- Geri dönüĢümün ne olduğunu ve
gerekliliğini örneklerle açıklar.
2- YaĢadığı çevrede geri dönüĢüm
uygulamalarını hayata geçirir.
136
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf Ünite adı
Öğrenci
kazanımları
……/……/…….günü
…/…/2014
7-A 6.ÜNĠTE: ĠNSAN VE
1- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
Mesut Geri
ÇEVRE
sorunlarından bir tanesi hakkında bilgi
DönüĢüm Ambalaj
toplar, sunar ve sonuçlarını tartıĢır.
Atıkları tesislerine
2- Dünyadaki bir çevre probleminin
gözlem ve inceleme
ülkemizi nasıl etkileyebileceğine iliĢkin
gezisi düzenlenecek ve
çıkarımlarda bulunur.
bu gezi ile;
3- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
-atık ayrıĢtırmanın
4-A
sorunlarına yönelik iĢ birliğine dayalı
6.ÜNĠTE:CANLILAR
önemi.
çözümler önerir ve faaliyetlere katılır.
DÜNYASINI
4- Atatürk‟ ün çevre sevgisi ile ilgili
-katı atıkların geri
GEZELĠM,TANIYALIM.
uygulamalarına örnekler verir.
döüĢtürülmesi.
-geri dönüĢümün
çevreye olan katkıları
Konularında eğitim
alınacak.
8-A
6.ÜNĠTE: CANLILAR
VE ENERJĠ ĠLĠġKĠLERĠ
1- Doğal kaynakların neden dikkatli
tüketilmesi gerektiğini, bu konuda
insanların bilgilendirilmesinin önemini
açıklar.
2- Çevreyi temizlemek amacı ile basit
yöntemler geliĢtirir.
3- Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir
çok faaliyete gönüllü olarak katılır
4- Çevreyi korumak ve geliĢtirmek için
bireysel sorumluluk bilinci kazanır.
5- Atatürk‟ün çevre ile ilgili yaptığı
çalıĢmalara örnekler verir.
1- Geri dönüĢümün ne olduğunu ve
gerekliliğini örneklerle açıklar.
2- YaĢadığı çevrede geri dönüĢüm
uygulamalarını hayata geçirir.
137
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü Kültür ve Sosyal …
7-A 6.ÜNĠTE: ĠNSAN VE
1- Ülkemizdeki ve
ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı ile Akdeniz
/…../2013
ÇEVRE
dünyadaki çevre
Sanayi Sitesi Kooperatifi iĢbirliğiyle
sorunlarından bir tanesi
Akdeniz Sanayi Sitesi Parkında
hakkında bilgi toplar, sunar
HeykeltraĢ Ayhan Karapınar
ve sonuçlarını tartıĢır.
denetiminde atık metallerden yapılan
2- Dünyadaki bir çevre
heykellerden oluĢan Atık Malzeme
probleminin ülkemizi nasıl
Heykelleri Açıkhava Galerisi‟ne
4-A
etkileyebileceğine iliĢkin
6.ÜNĠTE:CANLILAR
Gözlem ve inceleme gezisi
çıkarımlarda bulunur.
DÜNYASINI
düzenlenecek.
GEZELĠM,TANIYALIM. 3- Ülkemizdeki ve
dünyadaki çevre sorunlarına
yönelik iĢ birliğine dayalı
çözümler önerir ve
faaliyetlere katılır.
4- Atatürk‟ ün çevre sevgisi
8-A
ile ilgili uygulamalarına
6.ÜNĠTE: CANLILAR
örnekler verir.
VE ENERJĠ ĠLĠġKĠLERĠ
1- Doğal kaynakların neden
dikkatli tüketilmesi
gerektiğini, bu konuda
insanların
bilgilendirilmesinin önemini
açıklar.
2- Çevreyi temizlemek
amacı ile basit yöntemler
geliĢtirir.
3- Çevreyi korumak amacı
ile yapılan bir çok faaliyete
gönüllü olarak katılır
4- Çevreyi korumak ve
geliĢtirmek için bireysel
sorumluluk bilinci kazanır.
5- Atatürk‟ün çevre ile ilgili
yaptığı çalıĢmalara örnekler
verir.
1- Geri dönüĢümün ne
olduğunu ve gerekliliğini
örneklerle açıklar.
2- YaĢadığı çevrede geri
dönüĢüm uygulamalarını
hayata geçirir.
138
Gezi/aktivite konusu
……/……/…….günü
Akdeniz
Üniversitesi Jeoloji
Fakültesi MineralojiPetrografi Ana Bilim Dalı
Laboratuvarlarına bir
gözlem ve inceleme gezisi
düzenlenecek.
Ana Bilim Dalı BaĢkanı
Nurdane
Ġlbeyli denetiminde
öğrerncilerimiz
Mineral ve kayaçlarla ilgili
bir
Uygulamalı eğitim
alacaklar.
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE
GEZĠ VE AKTĠVĠTE TARĠHLERĠ
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
…
6-A
-Kayaç ve madenler ile ilgili olarak
Ģubat2014
8.ÜNĠTE:
öğrenciler;
YERKABUĞU
-Magmatik, baĢkalaĢım ve tortul kayaçları
NELERDEN
tanır ve
OLUġUR?
birbirinden ayırt eder .
- Farklı kayaçların zaman içinde birbirine
dönüĢmesini (kayaç döngüsünü) açıklar.
-Madenlerin teknolojik ham madde olarak
önemini açıklar.
-Fosiller hakkında öğrenciler;
-Fosillerin tortul kayaçlar içerisinde uzun bir
süreçte oluĢtuğunu açıklar.
-Eski zamanlardan kalma canlı kalıntıları
(kemik, iskelet, kabuk, yaprak vb.), gövde
kalıpları veya izlerinin fosil olarak
nitelendirildiğini belirtir.
- Bazı fosillerin, içinde bulundukları
kayaçların yaĢlarını belirlemede kullanıldığını
ifade eder.
-GeçmiĢe iliĢkin bilgi edinmede fosillerden
nasıl yararlanıldığını örneklerle açıklar (BSB21; FTTÇ-1, 2, 3).
- Fosillerle ilgili çalıĢmalar yapan bilim
insanlarına “paleontolog” adı verildiğini ifade
eder).
-Toprak çeĢitleri ve erozyon ile ilgili olarak
öğrenciler;
-Toprakları bileĢenlerine göre killi, kumlu,
kireçli ve humuslu toprak olarak sınıflandırır .
-Toprağın çeĢidine göre hangi kullanım
amacına uygun olabileceğini tartıĢır .
-Erozyona etki eden faktörleri deneyerek test
eder .
-Erozyonun gelecekte oluĢturabileceği zararlar
hakkında tahminlerde bulunur .
-Toprakları erozyondan korumak için bireysel
ve iĢ birliğine dayalı çözüm önerileri sunar.
139
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
…
8-A
6.ÜNĠTE:
-Kayaç ve madenler ile ilgili olarak
Akdeniz
/…../2013
DOĞAL
öğrenciler;
Üniversitesi Jeoloji
SÜREÇLER
-Magmatik, baĢkalaĢım ve tortul kayaçları tanır
Fakültesi
ve
Maden Yatakları-Jeokimya
birbirinden ayırt eder .
Ana Bilim
- Farklı kayaçların zaman içinde birbirine
Dalı Öğretim görevlisi
dönüĢmesini (kayaç döngüsünü) açıklar.
Doçent Dr
-Madenlerin teknolojik ham madde olarak
M.Gürhan Yalçın
önemini açıklar.
katılımıyla doğada
- Fosiller hakkında öğrenciler;
“Mineral-kayaç-maden-Fosillerin tortul kayaçlar içerisinde uzun bir
toprak”
süreçte oluĢtuğunu açıklar.
Gözlem ve incelemesi
-Eski zamanlardan kalma canlı kalıntıları
yapılacak.
(kemik, iskelet, kabuk, yaprak vb.), gövde
kalıpları veya izlerinin fosil olarak
nitelendirildiğini belirtir.
- Bazı fosillerin, içinde bulundukları kayaçların
yaĢlarını belirlemede kullanıldığını ifade eder.
-GeçmiĢe iliĢkin bilgi edinmede fosillerden nasıl
yararlanıldığını örneklerle açıklar (BSB-21;
FTTÇ-1, 2, 3).
- Fosillerle ilgili çalıĢmalar yapan bilim
insanlarına “paleontolog” adı verildiğini ifade
eder).
-Toprak çeĢitleri ve erozyon ile ilgili olarak
öğrenciler;
-Toprakları bileĢenlerine göre killi, kumlu,
kireçli ve humuslu toprak olarak sınıflandırır .
-Toprağın çeĢidine göre hangi kullanım amacına
uygun olabileceğini tartıĢır .
-Erozyona etki eden faktörleri deneyerek test
eder .
-Erozyonun gelecekte oluĢturabileceği zararlar
hakkında tahminlerde bulunur .
-Toprakları erozyondan korumak için bireysel ve
iĢ birliğine dayalı çözüm önerileri sunar.
140
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….gün
24-25
8-A
6.ÜNĠTE:DOĞAL
-Artçı deprem, öncü deprem, Ģiddet, büyüklük,
Akdeniz Üniversitesi
ekim
SÜREÇLER
fay kırılması, fay hattı ve deprem bölgesi
Jeoloji Fakültesi Maden
2013
kavramlarını tanımlar.
Yatakları-Jeokimya Ana
-.Depremle ilgili çalıĢmalar yapan bilim dalına
Bilim Dalı Öğretim
“sismoloji”, bu alanda çalıĢan bilim insanlarına
görevlisi Doçent Dr
ise “sismolog” adı verildiğini belirtir.M.Gürhan Yalçın tarafından
Türkiye‟nin deprem bölgeleriyle fay hatları
fakültede düzenlenecek
arasında iliĢki kurar.-Depremlere, fayların
olan depremsempozyumuna
yanında, volkanik faaliyetlerin ve arazi
katılacağız ve deprem
çöküntülerinin de sebep olabileceğini açıklar.
konusunda sunum alacağız.
141
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
…/…/2013
- Teknolojinin uzay araĢtırmalarına, uzay
Akdeniz
5-A
araĢtırmalarının da teknolojiye katkısını
Üniversitesi iletiĢim
4.ÜNĠTE:IġIK
örneklerle açıklar.
Fakültesi Halkla iliĢkiler ve
VE SES
-HaberleĢme uydularının iletiĢimdeki önemi
tanıtım ana bilim
örneklerle açıklanır.
Dalında
-TitreĢim ve ses oluĢumu iliĢkisiyle ilgili olarak
-radyo yayınları uygulamalı
öğrenciler;
örnek
-ÇeĢitli cisimler kullanarak farklı sesler üretir
proğram çalıĢması,
-proğram yapımcılığı,
-Ses üreten cisimlerin titreĢtiğini fark eder .
-habercilik bölümü,
-TitreĢen her cismin ses üretebileceğini ifade
-Halkla iliĢkiler bölümü,
eder.
-Film atölyesi ne
Öğretim görevlisi Doçent
- Sesin bir enerji türü olduğunu sezer.
Dr.Ahmet
-Sesin iĢitmedeki rolü ile ilgili olarak
Ayhan denetiminde gözlem
öğrenciler;
ve
-Her sesin insan kulağı tarafından
Ġnceleme ziyareti
iĢitilemeyeceğini fark eder.
yapılacak.
- Sesi duyabilmemizi sağlayan özelliğinin sesin
Ģiddeti olduğunu ifade eder.
-Aynı sesin değiĢik uzaklıklardan dinlendiğinde
Ģiddetinin değiĢtiğini fark eder.
-Ses Ģiddeti ile uzaklık arasındaki iliĢkiyi
açıklar.
6-A
-Ses Ģiddetini değiĢtirmeye ve iĢitme yetimizi
geliĢtirmeye yarayan araçlara örnekler verir.
8-A
7.ÜNĠTE:IġIK
VE SES
4.ÜNĠTE: SES
-Teknolojik tasarımın aĢamalarını uygulayarak
daha iyi iĢitmeyi sağlayacak bir araç geliĢtirir.
- ĠĢitme kaybını engellemek için yüksek sesten
korunmak gerektiğini ifade eder.
-Tiyatro, konser salonu gibi mekânlarda ve
tarihî yapılardaki akustik
uygulamalara örnekler verir
-Sesin her yönde dalgalar hâlinde yayıldığını
fark eder.
-Sesin bir engel ile karĢılaĢtığında yansıdığını
deney ile keĢfeder.
-Yankı olayının sesin yansıması sonucu
oluĢtuğunu ifade eder .
-Bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından
nasıl yararlanıldığına
örnekler verir.
-Ses düzeyinin ses Ģiddetinin bir ölçüsü
olduğunu fark eder.
-Çevresindeki ses kaynaklarının ürettiği sesler
ile ses düzeyleri arasında iliĢki kurar.
Ses dalgaları ile ilgili olarak öğrenciler;
-TitreĢen bir cisim için frekans ve genliği
tanımlar.
-Ses dalgasının belirli bir frekansı ve genliği
olduğunu ifade eder.
-Sesin özellikleri ile ilgili olarak öğrenciler;
142
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/….günü
…/…/2013 5-A
TOPLUM
-Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine, çevrelerine
Akdeniz
Nisan ayı
6-A
HĠZMETLERĠ
ve topluma duyarlı, gönüllü çalıĢma bilincine
Üniversitesi Enformatik
7-A
sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel
Bölüm BaĢkanlığına ;
8-A
kurum ve kuruluĢlar ile sivil toplum
-Ġnternet ve Bilgi
kuruluĢlarıyla iĢ birliği içinde çalıĢma
toplumu.
becerilerini geliĢtirmiĢ bireyler olarak
-BiliĢim suçları.
yetiĢmeleri için toplum hizmeti çalıĢmalarına yer
-Ġnternet haftası
verilir.
konularında eğitim
almak amacıyla bir
Toplum hizmeti çalıĢmaları, öğrencilerin yaĢ ve
gözlem ve
bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü
araĢtırma gezisi
çalıĢmaları kapsamında, ayrı olarak veya
yapılacak.
bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak
çalıĢma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
-Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi,cep
telefonu gibi her türlü teknolojinin kullanılması
ile iĢlenilen suçlar konusunda öğrencilerimizi
Bilgilendirmek.
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
… Ģubat 7-A
-Organizmaların yaĢadıkları alanlar ve bu alanlara
Akdeniz Üniversitesi
2014
6.ÜNĠTE:
insan etkisi ile ilgili olarak öğrenciler.
Su ürünleri Fakültesine
ĠNSAN VE -Tür, habitat, populasyon ve ekosistem kavramlarını
yöremizdeki tatlı su ve
ÇEVRE
örneklerle açıklar.
Tuzlu su
- Bir ekosistemdeki canlı organizmaların birbirleriyle ve
ekosistemlerini tanımak
cansız faktörlerle
ve de,Bu
iliĢkilerini açıklar.
Ekosistemlerdeki
-Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar hakkında
BiyoçeĢitliliğin
tahminler yapar.
belirlenmesi için
-Ekosistemleri canlı çeĢitliliği ve iklim özellikleri açısından
Gözlem ve inceleme
karĢılaĢtırır.
gezisi düzenlene
- Ekosistemdeki biyolojik çeĢitliliği fark eder ve bunun
cektir.
önemini vurgular.
-Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karĢı
karĢıya olan bitki ve hayvanlara örnekler verir.
-Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesinde olan bitki
ve hayvanların nasıl korunabileceğine iliĢkin öneriler sunar .
- Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara sevgiyle davranır.
- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarından bir tanesi
hakkında bilgi toplar, sunar ve sonuçlarını tartıĢır.
- Dünyadaki bir çevre probleminin ülkemizi nasıl
etkileyebileceğine iliĢkin çıkarımlarda bulunur.
- Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarına yönelik iĢ
birliğine dayalı çözümler önerir ve faaliyetlere katılır.
-. Atatürk‟ ün çevre sevgisi ile ilgili uygulamalarına örnekler
verir
143
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
…/…/2013
-GerçekleĢtirilecek bu etkinlikle okulumuz
Antalya‟da yapımı 8 ayda
7-A
6.ÜNĠTE:
öğrencileri Fen ve Teknoloji derslerinde
tamamlanan dünyanın
ĠNSAN VE
edindikleri;
en büyük 5‟inci akvaryumu
ÇEVRE
-Ekosistemdeki biyolojik çeĢitliliği fark eder ve
özelliğini
bunun önemini vurgular.
taĢıyan,20.000 deniz
-Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme
canlısına ev sahipliği
tehlikesiyle karĢı karĢıya olan bitki ve hayvanlara
yapan131 metrelik uzunluğu
örnekler verir.
ve 3 metrekarelik geniĢliği
-Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme
ile
tehlikesinde olan bitki ve hayvanların nasıl
dünyanın en büyük sualtı
korunabileceğine iliĢkin öneriler sunar.
tüneline sahip
-Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara sevgiyle
olan Antalya Akvaryum‟a
davranır.
bir
-Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarından
gözlem ve inceleme gezisi
bir tanesi hakkında bilgi toplar, sunar ve
düzenlenecek.
sonuçlarını tartıĢır.
-Dünyadaki bir çevre probleminin ülkemizi nasıl
etkileyebileceğine iliĢkin çıkarımlarda bulunur.
-Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarına
yönelik iĢ birliğine dayalı çözümler önerir ve
faaliyetlere katılır.
-Bir yaĢam alanında bulunabilecek canlıları
tahmin eder
Kazanımlarını hayatla iliĢkilendireceklerdir.
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
…/…./2013 7-A
1.ÜNĠTE:
-GerçekleĢtirilecek bu etkinlikle okulumuz
Akdeniz
VÜCUDUMUZDA
öğrencileri Fen
Üniversitesi Tıp Fakültesi
SĠSTEMLER
ve Teknoloji derslerinde edindikleri ;
Hemodiyaliz bölümüne
-BoĢaltım sisteminde böbreklerin görevini ve
bir
önemini açıklar.
gözlem ve inceleme gezisi
-BoĢaltım sistemi sağlığının korunması için
düzenlenecek.
alınabilecek önlemlerin farkına varır.
-Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde
kullanılan teknolojik geliĢmelere örnekler
verir
-Organ bağıĢının önemini vurgular.
-Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda
görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder
ve anlayıĢlı olur.
kazanımlarını hayata geçirecekler.
144
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
…
5-A
-DiĢ çeĢitlerini görevlerine göre model veya
1.ÜNİTE:
Antalya Anadolu Hastanesi Ģubat2013
kendi ağzında göstererek sindirimdeki görevini
VÜCUDUMUZ
Ağız ve diĢ sağlığı
fark eder.
BİLMECESİNİ
Bölümüne gözlem ve
-DiĢ sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve
inceleme
düzenli diĢ kontrolüne özen gösterir.
ÇÖZELİM
Gezisi düzenlenecek.
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü Lara …/…./2013
8-A
-GerçekleĢtirilen bu etkinlikle okulumuz
ileri atık su tesislerine
3.ÜNĠTE:
öğrencileri Fen ve Teknoloji derslerinde
gözlem ve inceleme
MADDENĠNĠ
edindikleri;
Gezisi düzenlenecek
YAPISI
VE
-YaĢam alanlarının insan faaliyetlerinin
ÖZELLĠKLERĠ
olumsuz etkisinden korunması gerektiği
çıkarımını yapar.
-Yakın çevresindeki kirliliği fark eder ve bu
kirliliğe neden olan maddeleri listeler.
-Çevreyi temizlemek amacı ile basit
yöntemler geliĢtirir.
-Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir çok
faaliyete gönüllü olarak katılır.
-Çevreyi korumak ve geliĢtirmek için bireysel
sorumluluk bilinci kazanır.
-Su kimyası ve su arıtımı ile ilgili olarak
öğrenciler.
-Suları, havayı ve toprağı kirleten
kimyasallara karĢı duyarlılık edinir.
- Su kimyası ve su arıtımı ile ilgili olarak
öğrenciler;
-Sert su, yumuĢak su kavramlarını anlar ve
sertliğin neden istenmeyen bir özellik
olduğunu açıklar.
-Sularda sertliğin nasıl giderileceğini araĢtırır.
-.Suların arıtımında klorun mikrop
öldürücülük etkisinden yararlanıldığını
araĢtırarak fark eder.
145
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
…
8-A 3.ÜNĠTE:
-GerçekleĢtirilen bu etkinlikle okulumuz
Akdeniz
/…/2013
MADDENĠN
öğrencileri Fen ve Teknoloji
Üniversitesi Fen Fakültesi
YAPISI VE
derslerinde edinecekleri;
Kimya
ÖZELLĠKLERĠ
Bölümü Laboratuvarları ve
7-A
-Doğal-iĢlenmiĢ-yapay madde ayrımı ile ilgili
de Nano
olarak öğrenciler;
Teknoloji ve Endüstriyel
4.ÜNĠTE:
- Doğal, iĢlenmiĢ ve yapay madde kavramlarını
Uygulamalar Bölümü ne
MADDENĠN
ayırt eder.
gözlem ve
YAPISI VE
-Doğal, iĢlenmiĢ ve yapay tüketim maddelerine
Ġnceleme gezisi
ÖZELLĠKLERĠ
örnekler verir.
düzenlenecek.
7-A
4.ÜNĠTE:
MADDENĠN
TANECĠKLĠ
YAPISI
-Ġnsanların kulanmak durumunda olduğu her
türlü tüketim malzemelerinin dayanıklılığını
arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik
geliĢmererin etkisini araĢtırır ve sunar
146
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
…
8-A 7.ÜNĠTE:
-GerçekleĢtirilecek bu etkinlikle okulumuz
Akdeniz
/…/2013
YAġAMIMIZDAKĠ
öğrencileri Fen veTeknoloji
Üniversitesi Fen Fakültesi
ELEKTRĠK
derslerinde edinecekleri;
Fizik
Bölümü Laboratuvarlarına
1-Bazı maddelerin veya cisimlerin birbirlerine
gözlem ve
temas ettirildiğinde elektriklenebileceğini fark
Ġnceleme gezisi
eder.
düzenlenecek.
2-Aynı yolla elektriklendikten sonra aynı cins
iki maddenin birbirlerini dokunmadan ittiğini,
farklı cins iki maddenin ise birbirlerini
dokunmadan çektiğini deneyerek keĢfeder.
3- Deneysel sonuçlara dayanarak iki cins
7-A
elektrik yükü olduğu sonucuna varır.
3.ÜNĠTE:
4-Elektrik yüklerinin pozitif (+) ve negatif (-)
YAġAMIMIZDAKĠ
olarak adlandırıldığını belirtir.
ELEKTRĠK
5- Aynı elektrik yüklerinin birbirini ittiğini,
farklı elektrik yüklerinin ise birbirini çektiğini
ifade eder.
6-Negatif ve pozitif yüklerin birbirine eĢit
olduğu cisimleri, nötr cisim olarak adlandırır.
7-Yüklü bir cismin baĢka bir cisme
dokundurulunca onu aynı tür yükle
yükleyebileceğini ve bu cisimlerin daha sonra
birbirini itebileceğini deneyerek keĢfeder.
8-Elektriklenme olaylarında cisimlerin negatif
yük alıĢ-veriĢi yaptığını ve cisimler üzerinde
pozitif veya negatif yük fazlalığı (yük
dengesizliği) oluĢtuğunu ifade eder.
9-Elektroskopun ne iĢe yaradığını, tasarladığı
bir araç üzerinde gösterir.
10-Yüklü cisimlerden toprağa, topraktan
yüklü cisimlere negatif yük akıĢını
“topraklama” olarak adlandırır.
11- Cisimlerin birbirine dokundurulmadan etki
ile elektriklenerek zıt yükle yüklenebileceğini
deneyerek keĢfeder.
12- Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı
doğa olaylarındaki uygulamaları hakkında
örnekler vererek tartıĢır.
13- Elektrik akımının manyetik etkisi,elektrik
enerjisinin hareket enerjisine dönüĢtüğünü
fark eder.
14- Elektrik akımının manyetik etkisinin,
günlük hayatta kullanıldığı yerleri araĢtırır ve
sunar
Fen ve Teknoloji dersi kazanımlarını hayata
geçirecekler.
147
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf Ünite adı
Öğrenci
kazanımları
……/……/…….günü
…
5-A
GerçekleĢtirilecek bu etkinlikle
Antalya
/…/2013
2.ÜNĠTE:MADDENĠN okulumuz öğrencileri Fen ve
BüyükĢehir Belediyesi
DEĞĠġĠMĠ VE
Teknolojiderslerinde edinecekleri ;
GüneĢ Ev ve
TANINMASI
-Su döngüsünün gerçekleĢmesi için enerji
Ekolojik Eğitim Merkezi
kaynağı gerektiği
ne bir
çıkarımında bulunur.
Ġnceleme ve araĢtırma
6-A
-Kökeni güneĢ olan enerji kaynaklarını
gezisi
6.ÜNĠTE:MADDE
açıklar.
düzenlenecek.
VE ISI
-GüneĢ enerjisinin ısı enerjisine dönüĢtüğü
sonucunu çıkarır.
-Enerjiyi iĢ yapabilma yeteneği olarak
7-A
tanımlar.
-ÇeĢitli enerji türlerini araĢtırır ve bunlar
6.ÜNĠTE:IġIK
arasındaki dönüĢümlere
örnekler verir
kazanımlarını hayatla
iliĢkilendirecekler.
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci
kazanımları
……/……/…….günü Türk …
6-A 5.Ünite:Vücudumuzda
GerçekleĢtirilecek bu etkinlikle
Kızılay‟ının Güvenli Kan
/…/2013
sistemler
-DolaĢım sistemi ve bağıĢıklıkla ilgili olarak
Temini Programı
öğrenciler;
kapsamında yürüttüğü
-Kalbin yapısı ve görevini açıklar.
projelerden biri olan
-Kan damarlarının çeĢitlerini ve görevlerini
Toplumda Kan BağıĢı
TOPLUM
belirtir.
Bilinci OluĢturulması
HĠZMETĠ
-Kanın yapısı ve görevlerini açıklar.
Projesi çerçevesinde
-Büyük ve küçük kan dolaĢımını Ģema
okulumzda tüm
üzerinde göstererek açıklar.
velilerimizin
7-A
-Kan grupları arasındaki kan alıĢ-veriĢ
Katılımlarıyla kan bağıĢı
1.Ünite: Vücudumuzda Ģemasını çizer.organizasyonu
sistemler
- Kan bağıĢının insan vücudu ve toplum
düzenlenecek
açısından önemini fark
ederek yakın çevresini kan bağıĢında
bulunmaya yönlendirir.
Vücudumuzdaki sistemlerle ile ilgili
olarak öğrenciler;
-Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda
görevlerini devam ettiren bireyleri takdir
eder ve anlayıĢlı olur
-Organ bağıĢının önemini vurgular.
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
13-17 Mayıs 2014
…
5-A
GerçekleĢtirilecek bu etkinlikle “kültürel
tarihlerinde
/…/2013
6-A
değerlerin paylaĢımı” ;
gerçekleĢtirilecek “Uluslar
7-A
TOPLUM
sanatsal ve kültürel paylaĢımların arkadaĢlık ve
arası Akdeniz Gençlıik
8-A
HĠZMETĠ
çoĢku atmosferinde
ġenliği” ine
yaĢanması amaçlanmaktadır.
Katılacağız.
148
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
…
7-A 6.ÜNĠTE:
GerçekleĢtirilecek bu etkinlikle
Antalya Akdeniz
/…/2013
ĠNSAN VE ÇEVRE Organizmaların yaşadıkları alanlar ve bu
Üniversitesi Fen Fakültesi
alanlara insan etkisi ile ilgili olarak
Biyoloji Bölümü Anabilim
öğrenciler;
dalı
Ülkemizin kuşlar -Tür, habitat, populasyon ve ekosistem
Öğretim görevlisi
kavramlarını örneklerle açıklar.
açısından
Prf.Dr.Ali
-Bir ekosistemdeki canlı organizmaların
zengin
Erdoğan‟ın katkılarıyla
birbirleriyle ve cansız faktörlerle iliĢkilerini
olmasının en
doğayı
açıklar.
önemli
-Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar
KuĢların dünyasından
nedenleri,
hakkında tahminler yapar.
tanımayı
zengin sulak
-Ekosistemleri canlı çeĢitliliği ve iklim
sağlayan bir gözle
alanlara sahip
özellikleri açısından karĢılaĢtırır .
görebilmek
olması ve kuş
-Ekosistemdeki biyolojik çeĢitliliği fark eder ve
amacıyla Akdeniz
göç yolları
bunun önemini vurgular.
üniversitesi
üzerinde
-Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme
kuĢ gözlem kulübü ile
bulunmasıdır.
tehlikesiyle karĢı karĢıya olan bitki ve
iĢbirliği
Türkiye'de kuş
hayvanlara örnekler verir .
sağlanarak dogal
gözlemciliği son -Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme
koĢullarda bir
tehlikesinde olan bitki ve hayvanların nasıl
yıllarda
kuĢ gözlem etkinliği
korunabileceğine iliĢkin öneriler sunar (.
dünyadaki
yapılacak.
5-A
1.8. Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara
gelişmelere
sevgiyle davranır
paralel olarak
hızla
Hayvanların Sınıflandırılması
yayılmaktadır.
-Gözlemleri sonucunda çevresindeki hayvanları
benzerlik ve farklılıklarına göre listeler.
-Hayvanları bir omurgaya sahip olup/olmaması
açısından omurgalı ve omurgasız olarak
sınıflandırır.
6.ÜNĠTE:
-Omurgalı hayvanları memeliler, kuĢlar,
CANLILAR
sürüngenler, kurbağalar ve balıklar olarak
DÜNYASI
sınıflandırır.
NI GEZELĠM
-Omurgalı hayvan sınıflarının genel
TANIYALIM
özelliklerini açıklar.
- GörünüĢleri ve hareketleri birbirine benz
4-A
-Bir omurgalı ve omurgasız hayvanı
inceleyerek, gözlem sonuçlarını kaydeder.
-Gözlemlediği bir yaĢam alanındaki canlıların
beslenmelerindeki benzerlik ve farklılıklarını
karĢılaĢtırır.
-Bir yaĢam alanındaki canlılar arasındaki
beslenme iliĢkilerini gösteren besin zinciri
modeli oluĢturur.
-Ġnsan etkisi ile besin zincirindeki bir halkanın
yok olması ile ortaya çıkabilecek sonuçları
tartıĢır.
Çevredeki YaĢam Alanları ve Burada
YaĢayan Canlılar
-Gözlemleri sonucunda farklı yaĢam
alanlarında bulunan canlılara örnekler verir.
6.ÜNĠTE:
-Çevredeki bir yaĢam alanına uyum
CANLILAR
sağlayabilecek bitki ve hayvanları tahmin eder.
DÜNYASI
- Canlıların içinde yaĢadığı ortama uyum
NI GEZELĠM
sağladığını fark eder.
TANIYALIM
Ġnsanın Çevreye Etkisi
- Ġnsan etkisi ile çevrenin nasıl değiĢtiğini
araĢtırır.
-Ġnsan etkisi ile nesli tükenen veya tükenme 149
tehlikesinde olan bitki ve hayvanlara örnekler
verir.
-Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki çevre
sorunları hakkında bilgi toplar ve sunar.
-Yakın çevresinde, çevreyi bozabilecek
davranıĢlarda bulunanları uyarır.
YAġADIĞIMIZ ÇEVRE
-YaĢam alanları ve bu alanlara insan etkisi ile
ilgili olarak öğrenciler; -Çevresinde farklı tipte
yaĢam alanları olduğunu keĢfeder .
- Bir yaĢam alanında bulunabilecek canlıları
tahmin eder.
-Çevresinde bir yaĢam alanındaki canlıları ve
bu canlıların içinde bulunduğu Ģartları
gözlemler ve kaydeder.
-YaĢam alanlarının insan faaliyetlerinin
olumsuz etkisinden korunması gerektiği
çıkarımını yapar.
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf Ünite adı
Öğrenci
kazanımları
……/……/…….günü
…
6-A
Hücre ile ilgili olarak öğrenciler;
Antalya Akdeniz
/…/2013
1.ÜNĠTE:CANLILARDA -Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini
Üniversitesi Fen
ÜREME,BÜYÜME VE
mikroskopta gözlemleyerek çizer.
Fakültesi Biyoloji
GELĠġME
-Hücrenin temel kısımlarını levha, model
Bölümü Anabilim dalı
üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
Öğretim görevlisi Fatih
-Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan
Topçuoğlu‟nun
hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları
katkılarıyla bölüm
listeler.
Laboratuarlarında
-Hücrenin bir organizmanın sahip olduğu
“bitkisel organlar”
canlılık özelliklerini gösterdiğini vurgular.
Ve “bitkisel
-Farklı tipte hücrelere örnekler verir.
dokular"içerikli gözlem
-Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı
Ve deney etkinliklerine
görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle
katılacağız.
dokuların oluĢtuğunu belirtir.
-Hücre-doku-organ-sistem-organizma
iliĢkisini açıklar.
150
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
Sınıf
……/……/…….günü Antalya
…
4-A 6.ÜNĠTE:CANLILAR
ÇEVREMİZDEKİ
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi
/…/2013
DÜNYASINI GEZELĠM.
VARLIKLAR
Biyoloji Bölümü Anabilim dalı
-Canlı ve cansız varlıklar ile ilgili
Öğretim görevlis Battal Çıplak‟ın
olarak öğrenciler;
katkılarıyla bölüm Laboratuarlarında
-Gözlemleri sonucunda
bölüm tarafından oluĢturulan böcek
çevresinde bulunan canlı ve
koleksiyonları gözlemlenecek,bölüm
cansız varlıklara örnekler veriruzmanları rehberliğinde yapılacak
-Bir varlığın canlı ya da cansız
Doğa inceleme-gözlem etkinliği
olduğuna sorgulayarak karar
ile öğrencilerimiz böcek örnek
verir.
kutuları hazırlayacaklar.
Hayvanların Sınıflandırılması
- Gözlemleri sonucunda
çevresindeki hayvanları benzerlik
ve farklılıklarına göre listeler.
-Hayvanları bir omurgaya sahip
7-A
olup/olmaması açısından
6.ÜNĠTE:ĠNSAN VE
omurgalı ve omurgasız olarak
ÇEVRE
sınıflandırır.
-Omurgalı hayvanları memeliler,
kuĢlar, sürüngenler, kurbağalar ve
balıklar olarak sınıflandırır (BSB6).
4.4. Omurgalı hayvan sınıflarının
genel özelliklerini açıklar.
4.5. GörünüĢleri ve hareketleri
birbirine benzediği halde aynı
sınıfta yer almayan omurgalı
hayvanlara örnekler verir.
4.6. Omurgasız hayvanlara
örnekler verir.
6-A
4.7. Bir omurgalı ve omurgasız
hayvanı inceleyerek, gözlem
sonuçlarını kaydeder.
1.ÜNĠTE:CANLILARDA 1.Organizmaların yaşadıkları
alanlar ve bu alanlara insan
ÜREME,BÜYÜME VE
etkisi ile ilgili olarak
GELĠġME
öğrenciler;
-Tür, habitat, populasyon ve
ekosistem kavramlarını
örneklerle açıklar.
-Bir ekosistemdeki canlı
organizmaların birbirleriyle ve
cansız faktörlerle ilişkilerini
açıklar.
-Farklı ekosistemlerde
bulunabilecek canlılar
hakkında tahminler yapar.
-Ekosistemleri canlı çeşitliliği
ve iklim özellikleri açısından
karşılaştırır.
-Ekosistemdeki biyolojik
çeşitliliği fark eder ve bunun
önemini vurgular.
-Ülkemizde ve dünyada nesli
tükenme tehlikesiyle karşı 151
karşıya olan bitki ve
hayvanlara örnekler verir.
-Ülkemizde ve dünyada nesli
tükenme tehlikesinde olan bitki
ve hayvanların nasıl
korunabileceğine ilişkin
öneriler sunar.
-Çevresinde bulunan bitki ve
hayvanlara sevgiyle davranır.
Hayvanlardaki üreme, büyüme
ve geliĢme ile ilgili olarak
öğrenciler;
-Hayvanların bir hayat
döngüsünün olduğunu örneklerle
açıklar.
-Hayvanların farklı çoğalma
Ģekillerine sahip olduğunu fark
eder.
-Yavru bakımı açısından hayvan
gruplarındaki farklılıkların
nedenlerini açıklar.
-GeliĢim dönemlerinde
baĢkalaĢım geçiren hayvanlara
örnek verir.
152
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Ünite adı Öğrenci kazanımları
Sın
ıf
…/…/…….günü öğrencilerimizin,
…
5- 2.ÜNĠTE:
Ġnsanın Çevreye Etkisi
-Ġnsan etkisi ile çevrenin nasıl değiĢtiğini araĢtırır.
velilerimizin ve öğretmenlerimizin
/…/2013 A
CANLILA
- Ġnsan etkisi ile nesli tükenen veya tükenme tehlikesinde
katılımlarıyla okulumuzda bisikletin
R
olan bitki ve hayvanlara örnekler verir.
yaĢamımızdaki önemi, tanıtımı ve
DÜNYASI
-Yakın çevresindeki veya ülkemizdeki çevre sorunları
kullanımına yönelik olarak
Nhakkında bilgi toplar ve sunar .
“BĠSĠKLETLERĠMĠZLE,KÜRESEL
GEZELĠM,
-Yakın çevresinde, çevreyi bozabilecek davranıĢlarda
ISINMAYA KARġI,BARIġA VE
TANIYAL
bulunanları uyarır.
TEMĠZ BĠR DÜNYAYA
IM.
-Atatürk'ün çevre bilincinin geliĢtirilmesi ile ilgili
sözlerine örnekler verir.
YÖNELĠYORUZ” etkinliğini
7düzenleyeceğiz.
A
BU AKTĠVĠTE ĠLE 09-13 OCAK
ENERJĠ TASARRUFU HAFTA
SININDA KUTLANMASI AMAÇ
LANDI.
6.ÜNĠTE:Ġ
NSAN VE
ÇEVRE
TOPLUM
HĠZMETL
ERĠ
8A
6.ÜNĠTE:C
ANLILAR
VE
ENERJĠ
ĠLĠġKĠLE
RĠ
-Organizmaların yaĢadıkları alanlar ve bu alanlara
insan etkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
-Tür, habitat, populasyon ve ekosistem kavramlarını
örneklerle açıklar.
- Bir ekosistemdeki canlı organizmaların birbirleriyle ve
cansız faktörlerle iliĢkilerini açıklar.
-Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar hakkında
tahminler yapar.
-Ekosistemleri canlı çeĢitliliği ve iklim özellikleri açısından
karĢılaĢtırır.
-Ekosistemdeki biyolojik çeĢitliliği fark eder ve bunun
önemini vurgular.
-Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karĢı
karĢıya olan bitki ve hayvanlara örnekler verir.
- Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesinde olan
bitki ve hayvanların nasıl korunabileceğine iliĢkin öneriler
sunar.
-Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara sevgiyle davranır.
-Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarından bir tanesi
hakkında bilgi toplar, sunar ve sonuçlarını tartıĢır.
-Dünyadaki bir çevre probleminin ülkemizi nasıl
etkileyebileceğine iliĢkin çıkarımlarda bulunur.
-Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarına yönelik iĢ
birliğine dayalı çözümler önerir ve faaliyetlere katılır.
1.12. Atatürk‟ ün çevre sevgisi ile ilgili uygulamalarına
örnekler verir.
Geri dönüĢüm, yenilenebilir ve yenilenemez enerji
kaynakları ile ilgili olarak öğrenciler;
-Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına örnekler
verir.
-Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının
kullanımına iliĢkin araĢtırma yapar ve sunar.
-Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları
kullanmanın önemini vurgular.
-Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına örnek
olabilecek bir tasarım yapar.
-Geri dönüĢümün ne olduğunu ve gerekliliğini örneklerle
açıklar.
-YaĢadığı çevrede geri dönüĢüm uygulamalarını hayata
geçirir
153
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
…
5-A
6.ÜNĠTE:
GerçekleĢtirilecek bu etkinlikle
Doğa Derneği
/…/2013
CANLILAR
Çevredeki YaĢam Alanları ve Burada
Antalya temsilcisi H.Çağlar
DÜNYASI
YaĢayan Canlılar
Ġnce
NI GEZELĠM
-Gözlemleri sonucunda farklı yaĢam
Antalya Doğası sunumunu
TANIYALIM
alanlarında bulunan canlılara örnekler verir.
gerçekleĢtirecek.
-Çevredeki bir yaĢam alanına uyum
7-A
sağlayabilecek bitki ve hayvanları tahmin eder.
-Canlıların içinde yaĢadığı ortama uyum
…
6.ÜNĠTE:ĠNSAN
sağladığını fark eder.
/…/2013
VE
-Gözlemlediği bir yaĢam alanındaki canlıların
ÇEVRE
beslenmelerindeki benzerlik ve
farklılıklarını karĢılaĢtırı
1.Organizmaların yaşadıkları alanlar ve
bu alanlara insan etkisi ile ilgili olarak
öğrenciler;
-Tür, habitat, populasyon ve ekosistem
kavramlarını örneklerle açıklar.
-Bir ekosistemdeki canlı organizmaların
birbirleriyle ve cansız faktörlerle ilişkilerini
açıklar.
-Farklı ekosistemlerde bulunabilecek
canlılar hakkında tahminler yapar.
-Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim
özellikleri açısından karşılaştırır.
-Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği fark eder
ve bunun önemini vurgular.
-Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme
tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve
hayvanlara örnekler verir.
-Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme
tehlikesinde olan bitki ve hayvanların nasıl
korunabileceğine ilişkin öneriler sunar.
-Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara
sevgiyle davranır.
154
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci
kazanımları
……/……/…….günü
…
Okulumuz 7.SINIF:
-GerçekleĢtirilecek bu etkinlikle okulumuz
okulumuz
/…/2013 Ekoloji ve 6.ÜNĠTE:ĠNSAN
öğrencileri Fen ve Teknoloji derslerinde
Ekoloji ve doğa
Doğa
VE
edindikleri;
kulubü;Doğa Derneği
kulübü
ÇEVRE
-Ekosistemdeki biyolojik çeĢitliliği fark eder
Antalya Ģubesi Temsilcisi
ve bunun önemini vurgular.
H.Çağlar
5.SINIF:
-Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme
Ġnce ile birlilkte bir doğa
6.ÜNĠTE:
tehlikesiyle karĢı karĢıya olan bitki ve
hazinesi
CANLILAR
hayvanlara örnekler verir.
olan Antalya makiliklerini
DÜNYASI
-Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme
tanıma
NI GEZELĠM
tehlikesinde olan bitki ve hayvanların nasıl
ve araĢtırma gezisi
TANIYALIM
korunabileceğine iliĢkin öneriler sunar.
düzenlenecek.
-Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara
sevgiyle davranır.
-Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre
sorunlarından bir tanesi hakkında bilgi toplar,
sunar ve sonuçlarını tartıĢır.
-Dünyadaki bir çevre probleminin ülkemizi
nasıl etkileyebileceğine iliĢkin çıkarımlarda
bulunur.
-Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarına
yönelik iĢ birliğine dayalı çözümler önerir ve
faaliyetlere katılır.
-Bir yaĢam alanında bulunabilecek canlıları
tahmin eder
Kazanımlarını hayatla
iliĢkilendireceklerdir.
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
…
Tüm
GerçekleĢtirilecek bu etkinlikle
Akdeniz
/…/2013 sınıflar
Akdeniz Üniversitesi Ekoloji topluluğunun
Üniversitesi Ekoloji
plastik kapakların toplanarak geri dönüĢümünün
topluluğunun baĢlattığı
TOPLUM
sağlandığı, “Engellere Kapaktan Yollar
plastik kapakların
HĠZMETLERĠ
yapalım” sloganıyla baĢlattığı kampanyaya
toplanarak geri
öğrencilerimiz,aileleri ve tüm okul
dönüĢümünün sağlandığı
çevremizin destek vermesi,ve oradan kazanılan
“Engellere kapaktan yollar
para ile engelli vatandaĢlarımızın tekerlekli
yapalım”projesi ;Akdeniz
sandalye ye sahip olması amaçlanmıĢtır.
Üniversitesi Ekoloji
topluluğu öğrencileri
tarafından öğrencilerimize
tanıtılacak.
155
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
…
Tüm
GerçekleĢtirilecek bu etkinlikle
TODOSK
/…/2013 sınıflar
Tüm Doğa Sporlarına olumlu yönde yapacağı
(Toroslar Doğa Sporları
her türlü çalıĢma ile insana ve doğaya katkıda
Kulübü)
TOPLUM
bulunmak, Doğa Sporlarının hızla yaygınlaĢtığı
BaĢkanı Ahmet ġimĢek ve
HĠZMETLERĠ
ülkemizde acı deneyimler yaĢamamak için
kulüp
Doğa Sporlarının risklerini en aza
eğitim
indirebilmek, ülke içinde ve dıĢında sosyal
koordinatörleri,kulübün
iliĢkilerde bulunarak
faaliyetlerini öğrencilerimize
doğa sporlarının engeli olan bireyler de dahil
anlatacaklar.
olmak üzere her yaĢ grubunda, bilgili/bilinçli
bir biçimde, doğru temeller üzerinde
yaygınlaĢmasını sağlamak, doğa insan
iliĢkilerinde olması gerekenleri yaĢama
geçirmek, doğayı okutabilmek/ duyurabilmek/
duyabilmek.
amaçlanmıĢtır.
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
……/……/…….günü
TODOSK
(Toroslar Doğa Sporları
Kulübü) ve
okulumuz Aile Birliği
iĢbirliği ile
öğrencilerimizin katılacağı
günü birlik bir doğa
yürüyüĢü
gerçekleĢtirilecektir.
Tarih
…
/…/2013
Sınıf
Tüm
sınıflar
Ünite adı
TOPLUM
HĠZMETLERĠ
Öğrenci kazanımları
Günübirlik doğa yürüyüĢlerinin amacı:
Doğayı tanımak,fotoğraf çekmek ve yürüyüĢü
tamamlamaktır.
Sonuçta insan kendini daha iyi tanıyacak,
vücudunu kontrol etmesini öğrenecek,
yaĢlanma belirtilerini yavaĢlatacak,
yaĢananlarla ve görüntülerle çok güzel kalıcı
anılar kazanmıĢ olacaktır. düzeyi kapsayan
etkinliklerdir.
Bir gün içerisinde düzenlenen ve temel amacı
doğa konusunda bilgilenme ve farkındalık
yaratma olan,sportif yönleri belli bir Amaç bir
hedefe ulaĢmak değil, etkinliğin tamamı hedefe
dönüĢtürmektir.
156
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
…
8-A 3.ÜNĠTE:
-GerçekleĢtirilen bu etkinlikle okulumuz
Akdeniz
/…/2013
MADDENĠN
öğrencileri Fen ve Teknoloji
Üniversitesi Fen Fakültesi
YAPISI VE
derslerinde edinecekleri;
Kimya
ÖZELLĠKLERĠ
-Doğal-iĢlenmiĢ-yapay madde ayrımı ile ilgili
Bölümü Fiziksel Kimya
olarak öğrenciler;
Anabilim
- Doğal, iĢlenmiĢ ve yapay madde kavramlarını
dalı ve Analitik Kimya
7-A
ayırt eder.
Anabilim Dalı
-Doğal, iĢlenmiĢ ve yapay tüketim maddelerine
Laboratuvarları‟nda:
4.ÜNĠTE:
örnekler verir.
Dr.Önder Topel,AraĢtırma
MADDENĠN
-Kimya alanındaki uygulama,araĢtırma ve
görevlileri
YAPISI VE
GeliĢtirme çalıĢmalarını
Leyla Budama ve ,Melike
ÖZELLĠKLERĠ
tanırlar.
ġahin
tarafından :
7-A
-Ġnsanların kulanmak durumunda olduğu her
1-Aktif karbon kumaĢ
türlü tüketim malzemelerinin dayanıklılığını
üretimi
arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik
2-Tek kullanımlı alkol bio
geliĢmelerin etkisini araĢtırır ve sunar
sensör
4.ÜNĠTE:
3-Potansiyometrik ölçüm
MADDENĠN
ve Nano
TANECĠKLĠ
Fen ve Teknoloji dersi
Partikül Sentezi
YAPIS
kazanımlarını hayata geçirdiler
tanıtılarak deneylenecek.
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite adı
Öğrenci kazanımları
……/……/…….günü
GerçekleĢtirilecek bu etkinlikle ;
6.ÜNĠTE:
1- Geri dönüĢümün ne olduğunu ve gerekliliğini
AkdenizÜniversitesi Ziraat
…
CANLILAR örneklerle açıklar
Fakültesi TarımMakinaları
/…/2013 Eko- VE ENERJĠ 2- YaĢadığı çevrede geri dönüĢüm
Bölümü Bölüm BaĢkanıCan
Tim
ĠLĠġKĠLERĠ uygulamalarını hayata geçirir.
Ertekin tarafından Okulumuz
8-A sınıfı ve eko tim
8-A
öğrencilerine:
1-Hayvan dıĢkılarından biogaz
üretimi;
2-Organik kütlelerden(atıklardan)
Briket ve peret yapımı
3-Kompost üretimi ,
4-Tarımda kullanılan
robotlar,araziharitalandırılması
tanıtılacak.
BU AKTĠVĠTE ĠLE 08-14
MARTBĠLĠM VE TEKNOLOJĠ
HAFTA
SININDA KUTLANMASI
AMAÇ LANDI.
157
FEN VE TEKNOLOJĠ DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
Gezi/aktivite konusu
Tarih
Sınıf
Ünite
Öğrenci kazanımları
adı
……/……/…….günü
EkoGerçekleĢtirilecek bu etkinlikle ;
Akdeniz
Tim
ülke hayvancılığının geliĢmesine yüksek kalitede ve
…
4-A
miktarda ürün elde edilmesine katkı sağlamak amacıyla
Üniversitesi Ziraat Fakültesi
/…/2013
kurulan bu uygulama çiftliği gezilerek öğrencilerimizin ;
Tarım
1-çiftlik hayvanlarının yetiĢtirilmesi, beslenmesi ve
Makinaları Bölümü Bölüm
sağlığı konularında bilgilenmeleri
BaĢkanı
sağlanır.
Can Ertekin tarafından
2-Bir yaĢam alanında bulunabilecek canlıları tahmin
Okulumuz
edebilmeleri sağlanır.
8-A sınıfı ve eko tim
3-Geri dönüĢümün ne olduğunu ve gerekliliğini
öğrencilerine:
örneklerle açıklanır.
1-Tarımda kullanılan
4- YaĢadıkları çevrede geri dönüĢüm uygulamalarının
robotlar,arazi
nasıl hayata geçirildiğini
haritalandırılması tanıtılacak.
gözlemlerler.
2-Akdeniz Üniversitesi Ziraat
Fakültesinin kampus alanı
içinde bulunan uygulama
çiftliği gezisi
Yapılacak.
BU AKTĠVĠTE ĠLE 08-14
MART
BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ
HAFTA
SININDA KUTLANMASI
AMAÇLANDI.
158
SOSYAL BĠLGĠLER DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
GEZĠ/AKTĠVĠTE KONUSU TARĠH
SINIF
ÜNĠTE ADI
ÖĞRENCĠ KAZANIMLARI
HAKLARIMIZ VE
SORUMLULUKLARIMIZ
ADLĠYE GEZĠSĠ
EKĠM 2013
HAKLARIMI
ÖĞRENĠYORUM
HAKLARIMIZI ÖĞRENMEK
DEMOKRATĠK HUKUK KURALLARINI
ÖĞRENMEK YAPARAK YAġAYARAK
ÖĞRENMEK
ATATÜRK‟Ü ANLAMAK
ATATÜRK EVĠNE
ZĠYARET
KASIM 2013
8/A
ADIM ADIM
TÜRKĠYE
BĠR KAHRAMAN
DOĞUYOR
BÖLGEMĠZĠ
TANIYALIM
YERYÜZÜNDE
YAġAM
ATATÜRK‟Ü YAKINDAN TANIMA
ĠKLĠM VE ĠNSAN
FAALĠYETLERĠ
METEOROLOJĠ
ZĠYARETĠ
ARALIK.2013
6/A
BÖLGEMĠZDE
EKONONOMĠK
FAALĠYETLER SERALAR
HAKKINDA ÖĞRETĠCĠ
GEZĠ
TOPLUM DAYANIġMASI
LÖSEVE ZĠYARET
ġUBAT.2014
6/A
ÜRETTĠKLERĠMĠZ
ÜLKEMĠZĠN
KAYNAKLARI
BÖLGEMĠZDE YETĠġEN ÜRÜNLERĠ
TANITMAK BÖLGEMĠZDE YETĠġEN
TARIM ÜRÜNLERĠNĠ ÖĞRETMEK
MART.2014
5/A
TOPLUM ĠÇĠN
ÇALIġANLAR
TOPLUM DAYANIġMASI
ATAÜRK VE SOSYAL
BĠLĠMLER ATATÜRK
EVĠNE GEZĠ
EKĠM.2013
6/A
SOSYAL BĠLGĠLER
ÖĞRENĠYORUM
ATATÜRK‟ÜN SOSYAL BĠLGĠLERE
VERDĠĞĠ ÖNEM
TEMEL HAK VE
ÖZGÜRLÜKLERĠMĠZ
ANTALYA ADLĠYESĠNE
GEZĠ
ĠLK UYGARLIKLAR
ANTALYA KENT
MÜZESĠNE GEZĠ
NĠSAN.2014
8/A
DEMOKRASĠNĠN
HUKUK KURALLARINI ÖĞRENMEK
SERÜVENĠ HAK VE
DEMOKRATĠK HUKUK KURALLARINI
ÖZGÜRLÜKLERĠMĠZ ÖĞRENĠR
ARALIK.2013 7/A
ZAMAN ĠÇĠNDE
BĠLĠM
ĠLKÇAĞ MEDENĠYETLERĠ
HAKKINDA BĠLGĠ EDĠNME
HUKUK DEVLETĠ
DEMOKRATĠK DEVLET
LAĠK DEVLET
AVUKATLIK BÜROSUNA
GEZĠ
YAġADIĞIMIZ YERLERĠ
TANIMAK ĠÇ GÖÇÜN
SONUÇLARI
GECEKONDU VE
PLANLI MAHALLELERE
GEZĠ
TIP VE YARDIMLAġMA
HASTANELERĠN ÖNEMĠ
MELTEM DEVLET
HASTANESĠNE GEZĠ
DOĞA VE ĠNSAN
ĠNSANLARIN DOĞAYA
VERDĠKLERĠ
TAHRĠBATLARI
ÖĞRENĠR ANTALYA
KENT ORMANINA GEZĠ
NĠSAN2014
YAġAYAN
DEMOKRASĠ
HUKUK KURALLARINI ÖĞRENMEK
5/A
8/A
HAVA TAHMĠNLERĠ VE HAVA
OLAYLARI HAKKINDA YERĠNDE
BĠLGĠ EDĠNME
EKĠM2013
7/A
ÜLKEMĠZDE NÜFUS TÜRKĠYEDE NÜFUS HAREKETLERĠ
VE ĠÇGÖÇÜN SONUÇLARI
MAYIS.2014
6/A
ELEKTRONĠK
YÜZYIL
HASTANELERĠN HAYATIMIZDAKĠ
YERĠ HAKKINDA BĠLGĠ EDĠNME
KASIM.2013
5/A
BÖLGEMĠZĠ
TANIYALIM
DOĞANIN ĠNSANLAR TARAFINDAN
UĞRADIĞI TAHRĠBATLARI ÖĞRENĠR.
159
ALMANCA DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
GEZĠ/AKTĠVĠTE
KONUSU
TARĠH
Festival ÇarĢısı
Ekim ayı
SINIF
ÜNĠTE ADI
ÖĞRENCĠ KAZANIMLARI
Das schmeckt gut
Kendi ülkemize özgü yemeklerden
kartlar hazırlayıp kaleiçinde turistlere
dağıtmak.
5-A
IĢıklar
Kasım ayı
6-A
Meine Freizeit
Kendi okul sistemimizi anlatan
kartları turistlere dağıtmak.
7-A
Migros AVM gezisi
Party Store
Aralık ayı
Das sieht gut aus
Mart ayı
Partys
1.Kıyafet isimlerini Almanca ifade
etmek
2.Almanca alıĢveriĢ yapabilme
Parti malzemeleri satan mağazada
parti malzemelerinin Almancalarını
öğrenmek.
5-A
Güllük Caddesi
Nisan ayı
6-A
MeineStadt
Yer yön bilgileriyle yol tarifi
yapabilmek
Ferien
Ülkemizdeki güzel tatil yerlerinden
birinitanıtan bir kart hazırlayıp
turistlere dağıtmak.
Hazırladığımız baĢvuru formlarını
iĢyerlerine bırakmak.
7-A
Kaleiçi
Mayıs
Festival çarĢısı
Ekim ayı
IĢıklar
Kasım ayı
Unsere Feste
Güllük caddesi
Aralık ayı
Berliner Luft
Meteoroloji
Mart ayı
Düden ġelalesi
Nisan ayı
Reise nam Rhein
IĢıkla
Mayıs ayı
Die Abschiedsparty
8-A
8-A
Austausch
Welt und Umwelt
Kendi ülkemizin bir bayramını ya da
önemli bir gününü anlattığımız
kartları turistlere dağıtmak.
Güllük postanesi bölgesinin krokisini
çizerek birbirimize yol tarif etmek.
Meteorolojiye giderek hazırladığımız
ülkelerin hava durumlarını anlatmak.
Düden Ģelalesini tanıtan almanca
kartları Ģelalede dağıtmak.
Ülkemizin tatil bölgelerini tanıtan
kartlar dağıtmak.
160
ĠNGĠLĠZCE DERSĠ ÜNĠTE ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
GAZĠ/AKTĠVĠTE
KONUSU
TARĠH
SINIF
ÜNĠTE ADI
ÖĞRENCĠ KAZANIMLARI
Ekim
4-A
New Friends
Üniversitedeki yabancı uyruklular ile
ArkadaĢlık kurabilmek
Kasım
4-A
Amazing Animals
Hayvanların Ġngilizce isimlerini tekrar
Etme ve sevdikleri hayvanları Ġngilizce
Olarak söyleyebilme
Aralık
4-A
My Clothes
Kıyafetler ve Cansız mankenlerin dıĢ
GörüĢlerini incelemek ve ardından
Gördüklerini Ġngilizce rapor haline
dökmek
Restaurant
Mart
4-A
Food and rink
SipariĢ alıp vermeyi görmek ve
KonuĢabilmek
Oyuncakcı
Nisan
4-A
Toys
Oyuncak isimlerini Ġngilizce olarak
tanıtma
Meteoroloji
Mayıs
4-A
Seasons
Hava durum gözlemleri hakkında
Bilgi almak ve daha sonra
Öğrendiklerini Ġngilizceye
Dökebilmek.
Kaleiçi‟ne gezi
Ekim ayı
5-A
Ġnterests
Turistler ile konuĢabilmek ve onların
Hangi aktiviteleri sevdiklerini
öğrenmek
Spor Kompleksine
Gezi – IĢıklar‟da
Kasım ayı
5-A
Sport and Exercise
IĢıklar
Aralık ayı
5-A
Directions
Meteoroloji
Mart ayı
5-A
Weather
Hava durum gözlemleri hakkında
Bilgi almak ve daha sonra
Öğrendiklerini Ġngilizceye
Dökebilmek.
Radio
Nisan ayı
5-A
TV Program
Radyo programları nasıl hazırlanır
Hakkında bilgi almak ve sonrasında
Rapor hazırlamalarını sağlamak
Uçak Firmasına gezi
– Bilet SatıĢ Yeri
Mayıs ayı
5-A
Transport
Bilet alım satımın nasıl yapıldığı
Hakkında bilgi edinmek ve rapor
Hazırlamak.
Üniversiteye Gezi
Hayvanat bahçesine
gezi
Migros
Spor ve sporun önemine dair konuĢmak
Ve rapor haline getirmek
Turistlere yer yön tarif etmek
161
Ekim
6-A
Kasım
6-A
Aralık
Mart ayı
6-A
Mart
6-A
Nisan
6-A
Mayıs
6-A
Ekim
7-A
Hastahane
Kasım
7-A
Güllük
Aralık
7-A
Bowling
Our World(Hobbies
and Interests)
Neighbours(Jobs)
Hobileri tanımak ve hobiler üzerine
konuĢmak ve yazmak
Mesleklerin Ġngilizce isimlerini
pekiĢtirmek
Güllük
Ordering Food
Restaurant
Migros
Ġçlerinden birini garson seçip bir
restaurantta Ġngilizce sipariĢ almak ve
vermek
Talking about
apperance, fashion
and clothes
Migros‟ta cansız mankenlerin
Üzerindeki kıyafetler hakkında
Ġngilizce yorum yapmak
Technology
Teknolojik aletlerin Ġngilizce isimlerini
PekiĢtirmek ve gelecek zaman
Kullanımını geliĢtirmek
Teknosa
Holiday Activities
Seyahat acentasında tatil aktiviteleri
Hakkında konuĢmak
Seyahat Acentası
Talent
Kaleiçi‟nde gördükleri turistlerle
Onların ülkelerindeki yetenekli
Ġnsanlar hakkında konuĢmak
Kaleiçi
Health
D&R ve Sinema
Mart
7-A
Nisan
7-A
Generation Gap
Sağlık konusunda bir doktorlar
GörüĢüp konuĢulanları rapor haline
getirmek
Films and Books
YaĢlılar, çocuklar ve yaĢıtlarla
KonuĢup aradaki nesil farkını
Değerlendirmek ve Ġngilizce rapor
Halinde sunmak
Music
Kitapevine gidip Ġngilizce dergi ve
Kitapları incelemek veya Ġngilizce
Bir film izlemek
Selekler ÇarĢısı
Müzik aletlerini tanımak
Migros
Quantifiers
Akdeniz Üniversitesi
Yabancı Diller Bölümü
Gezisi
Mayıs
7-A
Ekim
8-A
Communication
Üniversitedeki Öğrencilerle Ġngilizce
ĠletiĢim kurmak ve üniversiteyi tanımak
News
Turistlerden ülkelerinde yaĢanan
Önemli haberleri aktarmalarını rica
Etmek ve haberler konusunda yorum
Yapmak
Save the Planet
Doğayı nasıl korumamız gerektiğine
Dair dernekle irtibata geçip,
KonuĢulanları rapor haline getirmek
Kaleiçi
Kasım
8-A
Antalya Çevre Koruma
Derneği
IĢıklar
Aralık
8-A
Fashion
Avukat Ofisini ziyaret
8-A
Mart
Law and Order
8-A
Sinema
Miktar ifadelerinin Ġngilizce isimlerini
tanımak
Nisan
Sokaktaki insanların giyim tarzı
Hakkında Ġngilizce yorum yapmak
Bir hukukçuyla hukuk konusunda
Sohbet etmek ve konuĢulanları Ġngilizce
Rapor haline getirmek
Imagination
8-A
Mayıs
3 boyutlu bir filme girip filmin sonunu
Çocuklara hayal güçlerini
Kullanmalarına fırsat vererek filmin
162
Sonunu Ġngilizce yazdırmak
2013-2014 MATEMATĠK DERSĠ ÜNĠTE
ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
GEZĠ/AKTĠVĠTE
KONUSU
UZUNLUK ÖLÇME ĠLE
ĠLGĠLĠ ATATÜRK
KAPALI SPOR
SALONUNDA SPOR
SAHASININ
ÖLÇÜLMESĠ
KÜMELER ĠLE ĠLGĠLĠ
HAYVANAT
BAHÇESĠNĠN ZĠYARET
EDĠLMESĠ
DÖRTGENLERĠN
ALANLARI VE
DAĠRENĠN ALANI ĠLE
ĠLGĠLĠ OLARAK
ATATÜRK KAPALI
SPOR SAHASINDA
ALAN ÖLÇÜMÜNÜN
YAPILMASI
SAYILARLA ĠLGĠLĠ
OLARAK FEN
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
MATEMATĠK
BÖLÜMÜNE ZĠYARET
VERĠ ANALĠZĠ VE
YORUMLAMA ĠLE
ĠLGĠLĠ DEVLET
ĠSTATĠSTĠK
ENSTÜTÜSÜ ANTALYA
ġUBESĠNE ZĠYARET
TARĠH
SINIF
ÜNĠTE ADI
NĠSAN.2014
5/A
GEOMETRĠ VE
ÖLÇME
EġLĠK VE BENZERLĠK
ĠLE ĠLGĠLĠ MĠNĠCĠTY
GEZĠSĠNĠN YAPILMASI.
DENKLEMLER ĠLE
ĠLGĠLĠ OLARAK AĞIR
TONAJLI TAġITLARIN
ÖLÇÜMÜ ĠÇĠN
KANTARA GEZĠ
(KEPEZ)
GEOMETRĠK
CĠSĠMLERDE
ÇĠZĠMLERLE ĠLGĠLĠ
OLARAK MĠMARLIK
BÜROSUNA GEZĠ.
ÖĞRENCĠ KAZANIMLARI
ÇOKGENLERĠN ÇEVRE
UZUNLUKLARINI HESAPLAR;
VERĠLEN BĠR ÇEVRE UZUNLUĞUNA
SAHĠP
FARKLI ġEKĠLLER OLUġTURUR.
KASIM.2013 6/A
SAYILAR
KÜME KAVRAMININ DOĞAL
ORTAMDA ÖĞRENCĠLERE
KAVRATILMASI
MAYIS 2014 7/A
ÖLÇME
DÖRTGENLERĠN ALANININ VE
DAĠRENĠN ALANININ NASIL
BULUNACAĞININ ÖĞRETĠLMESĠ
KASIM.2013 8/A
GEOMETRĠ
MATEMATĠKSEL BĠLGĠYĠ AKTARMAK
VE BU BĠLGĠYĠ BĠREY VE
TOPLUMUN HAYATINA TATBĠK
ETMEK.
ARALIK
2013
VERĠ ĠġLEME
TABLO, SÜTUN GRAFĠĞĠ VE ÇĠZGĠ
GRAFĠĞĠ ĠLE VERĠLERĠN
YORUMLANMASI.
KASIM 2013 6/A
GEOMETRĠ VE
SÜSLEMELER
EġLĠK KAVRAMININ ÖĞRETĠLMESĠ
VE EġLĠK ĠLE BENZERLĠK
ARASINDAKĠ FARKIN
KAVRATILMASI.
ARALIK
2013
7/A
CEBĠR VE
GEOMETRĠ
DENKLEM ÇÖZÜMLERĠNDE
EġĠTLĠĞĠN KORUNUMUNUN
SAĞLANMASI.
NĠSAN 2013
8/A
GEOMETRĠK
CĠSĠMLERDE
ÖLÇME
GEOMETRĠK CĠSĠMLERĠ ĠNġA EDER,
TEMEL ELEMANLARINI BELĠRLER,
YÜZEY AÇILIMLARINI ÇĠZER.
5/A
163
2013-2014 TÜRKÇE DERSĠ ÜNĠTE
ETKĠNLĠKLERĠ YILLIK ÇALIġMA PLANI
GEZĠ/AKTĠVĠTE
KONUSU
TARĠH
SINIF ÜNĠTE ADI
5N 1K ÇALIġMASI
SĠNEMA GEZĠSĠ
KASIM –
ARALIK
2013
5-A
SAĞLIK VE
ÇEVRE
SĠNEMADA GEÇEN 5N VE 1K
SORULARININ ĠNCELENMESĠ
AKDENĠZ
ÜNĠVERSĠTESĠ
EDEBĠYAT
FAKÜLTESĠ
KASIMARALIK
2013
6/A
ATATÜRKSEVGĠ
SÖZCÜKLERĠN EK VE KÖKLERĠNĠ
AYIRABĠLME
ATATÜRK EVĠNE
GEZĠ
KASIM
6-A
ATATÜRK
ATATÜRK‟ÜN FĠKĠR DÜNYASININ
VE KĠġĠLĠĞĠNĠ TANIMAK VE YORUMLAMAK
KALEĠÇĠ ESKĠ
YAPITLARINA GEZĠ
ARALIK
2014
7/A
KAVRAMLAR
VE
ÇAĞRIġIMLARI
FARKLI KÜLTÜRLERDE BULUNAN
YAġAYIġ BĠÇĠMLERĠNĠ
YORUMLAMAK VE ARAġTIRMAK
AKSENĠZ
ÜNĠVERSĠTESĠ
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESĠ
ARALIK
2014
8-A
GÜZEL
SANATLAR
SESĠNĠ VE BEDEN DĠLĠNĠ ETKĠLĠ
KULLANMA
AKDENĠZ
ÜNĠVERSĠTESĠ
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
OCAK 2014
8-A
GÜZEL
SANATLAR
CÜMLENĠN ÖĞELERĠNĠN
DARMSAL FAALĠYETĠ
OCAK
.2014
5/A
DEĞERLERĠMĠZ ANADĠLĠMĠZĠN YOZLAġMAMASI
KAYBOLMAMASI AMACIYLA HALKI
VE ÖĞRENCĠLERĠ BĠLĠNÇLENDĠRMEK
6-A
DUYGULAR
GÖRSEL SANATLAR, ĠġĠTSEL VE FĠZĠKSEL
ÖĞRENME YÖNTEMLERĠ
7-A
MĠLLĠ KÜLTÜR
MĠLLETĠMĠZĠN KÜLTÜREL FAALĠYETLERĠNĠ
ÖĞRENEREK YORUMLAYABĠLME
NĠSAN 2014 7-A
DOĞA VE
EVREN
EK-FĠĠLĠN DRAMSAL FAALĠYETĠ
NĠSAN 2014 8-A
ZAMAN VE
MEKAN
TÜRKÜLERĠMĠZĠN ĠÇERĠĞĠNĠN ÖĞRENĠLMESĠ
DĠLĠM DĠLĠM
GÜZEL DĠLĠM
(YABANCI
SÖZCÜKLERĠN
KULLANILDIĞI
TABELALARI
ĠNCELEMEK)
OKUNMUġ
METĠNLERĠN CAM
PRAMĠTTE
DRAMSAL
ETKĠNLĠK
ĠÇERSĠNDE
CANLAMDIRILMASI
AKDENĠZ
ÜNĠVERSĠTESĠ
EDEBĠYAT
FAKÜLTESĠ
HALK BĠLĠMLERĠ
BÖLÜMÜ
KONYAALTI
BELEDĠYESĠ
TĠYATRO SALONU
AKDENĠZ
ÜNĠVERSĠTESĠ
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESĠ
ÖĞRENCĠ KAZANIMLARI
MART 2014
MART 2014
164
TÜRKĠYEMĠZĠN GÜZELLĠKLERĠNĠ FARKLI
ĠFADELERLE YORUMLAYABĠLMEK VE
BETĠMLEYEBĠLMEK
MĠNĠCĠTY GEZĠSĠ
NĠSAN 2014 5-A
GÜZEL
TÜRKĠYE
ANTALYA BEACH
PARK
MAYIS 2014 6-A
DOĞA VE
EVREN
DOĞADA BULUNAN SIFATLARI BULARAK
YORUMLAMAK
VE SIFAT TAMLAMALARI OLUġTURMAK
MAYIS 2014 8-A
OKUMA
KÜLTÜRÜ
GÖRSEL, ĠġĠTSEL VE FĠZĠKSEL ÖĞRENME
YÖNTEMLERĠ
MAYIS 2014 5-A
GÜZEL
SANATLAR
YURDUMUZLA VE MĠLLETĠMĠZLE
ÖZDEġLEġMĠġ GÜZEL SANATLARIN
FARKINDALIĞI
MAYIS 2014 7-A
TOPLUM
HAYATI
GÖRSEL, ĠġĠTSEL VE FĠZĠKSEL ÖĞRENME
YÖNTEMLERĠ
OKUNMUġ
METĠNLERĠN CAM
PRAMĠTTE
DRAMSAL
ETKĠNLĠK
ĠÇERSĠNDE
CANLAMDIRILMASI
KĠLĠM DOKUMA VE
SATILAN
BÖLGELERĠNĠN
ZĠYARETĠ
OKUNMUġ
METĠNLERĠN CAM
PRAMĠTTE
DRAMSAL
ETKĠNLĠK
ĠÇERSĠNDE
CANLAMDIRILMASI
165
ĠLKOKUL ÜNĠTE DEĞERLENDĠRME SINAVLARIMIZ
2 A 2013 EKĠM
ÜNĠTE
DERSLER
SINAV TARĠHLERĠ SINAV TÜRÜ
Hayat Bil.
Okul Heyecanım
22.10.2013
KLASĠK
Türkçe
Birey ve Toplum
25.10.2013
KLASĠK
Matematik
ġekiller ve Sayılar
24.10.2013
KLASĠK
Meine Familie
21.10.2013
KLASĠK
Ready for School (Backpack)
22.10.2013
Almanca
Das
Zauberbuch
Ġngilizce
BACKPACK
GOLD
FUN WITH
Words (Fun with Teddy)
TEDDY(MEB) Friends (Fun with Teddy)
24.10.2013
29.10.2013
KLASĠK
2A 2013 KASIM
DERSLER
ÜNĠTE
SINAV TARĠHLERĠ
SINAV TÜRÜ
Hayat Bil.
Okul Heyecanım
05.11.2013
KLASĠK
Türkçe
Atatürk
22.11.2013
KLASĠK
Matematik
Ġngilizce
BACKPACK
GOLD
FUN WITH
TEDDY(MEB)
Sayı Avı
18.11.2013
KLASĠK
People We Love(Backpack)
In the Classroom ( Fun With
Teddy)
Numbers (Fun with Teddy)
22.11.2013
01.11.2013
KLASĠK
Almanca
Das
Zauberbuch
Meine Lieblingsklamotten
25.11.2013
07.11.2013
KLASĠK
166
2A 2013-2014 ARALIK-OCAK
Hayat Bil.
Türkçe
Matematik
Ġngilizce
BACKPACK
GOLD
SINAV
TARĠHLERĠ
ÜNĠTE
DERSLER
Benim EĢsiz Yuvam
Üretim, Tüketim ve VerimlilikOyun ve Spor
Toplama ĠĢlemi ve ParalarımızÇıkarma ve Çarpma ĠĢlemleri
03.12.2013
03.01.2014
27.12.2013
07.01.2014
23.12.2013
15.01.2014
Head To Toes (Backpack)
Colours (Fun with Teddy)
Things I Wear (Backpack)
At Home (Backpack)
06.12.2013
10.12.2013
27.12.2013
20.01.2014
FUN WITH
TEDDY(MEB)
Almanca
Meine Lieblingsessen
Das
Zauberbuch-
SINAV TÜRÜ
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
06.01.2014
2A 2014 MART
ÜNĠTE
DERSLER
SINAV
TARĠHLERĠ
SINAV TÜRÜ
Hayat Bil.
Benim EĢsiz Yuvam
26.03.2014
KLASĠK
Türkçe
Hayal Gücü
07.03.2014
KLASĠK
Matematik
Ġngilizce
BACKPACK
GOLD
Bölme ĠĢlemi ve Ölçme
10.03.2014
KLASĠK
On The Farm(Backpack)
04.03.2014
KLASĠK
Playground (Fun with Teddy)
FUN WITH
Body Parts (Fun with Teddy)
TEDDY(MEB)
Almanca
Das
Zauberbuch
Schule und Freizeit
10.03.2014
24.03.2014
03.03.2014
KLASĠK
167
2A 2014 NĠSAN
DERSLER
SINAV
TARĠHLERĠ
ÜNĠTE
SINAV TÜRÜ
Hayat Bil.
Dün, Bugün, Yarın
30.04.2014
KLASĠK
Türkçe
Ġngilizce
BACKPACK
GOLD
Sağlık ve Çevre
04.04.2014
KLASĠK
Celebration(Backpack)
03.04.2014
KLASĠK
FUN WITH
Pets (Fun with Teddy)
TEDDY(MEB)
Almanca
Im Safaripark
Das
Zauberbuch
07.04.2014
07.04.2014
KLASĠK
2A 2014 MAYIS-HAZĠRAN
DERSLER
ÜNĠTE
SINAV
TARĠHLERĠ
SINAV TÜRÜ
KLASĠK
Hayat Bil.
Türkçe
Ġngilizce
BACKPACK
GOLD
Dün, Bugün, Yarın
Değerlerimiz-Eğitsel ve Sosyal
Etkinlikler
Fruits (Fun with Teddy)
Play Time(Backpack)
FUN WITH
Animals (Fun with Teddy)
TEDDY(MEB) In The Park(Backpack)
Almanca
Frohe Weihnachten
Das
Zauberbuch
05.05.2014
08.05.2014
03.06.2014
17.04.2014
25.04.2014
KLASĠK
KLASĠK
13.05.2014
26.05.2014
05.05.2014
KLASĠK
168
3A 2013 EKĠM
SINAV
TARĠHLERĠ
ÜNĠTE
DERSLER
SINAV TÜRÜ
Hayat Bil.
Okul Heyecanım
25.10.2013
KLASĠK
Türkçe
Birey ve Toplum
22.10.2013
KLASĠK
Matematik
Ġngilizce
BACKPACK
GOLD
ġekiller ve Sayılar
25.10.2013
KLASĠK
First Day Of Class
22.10.2013
KLASĠK
31.10.2013
21.10.2013
KLASĠK
Skills
Reading and Writing
Almanca
Wiederholungseinheit
Das
Zauberbuch2
3A 2013 KASIM
DERSLER
ÜNĠTE
SINAV
TARĠHLERĠ
SINAV TÜRÜ
Hayat Bil.
Okul Heyecanım
05.11.2013
KLASĠK
Türkçe
Matematik.
Atatürk
Toplama ĠĢlemi ve ġekillerin
Dünyası
22.11.2013
21.11.2013
KLASĠK
KLASĠK
06.11.2013
KLASĠK
Ġngilizce
BACKPACK Fun And Games
GOLD
Skills
Listening and Speaking
Almanca
Wann?
Das
Zauberbuch2
Almanca
Erste Prüfung
Das
(1. SINAV)
Zauberbuch2
05.11.2013
08.11.2013
KLASĠK
28.11.2013
KLASĠK
169
3A 2013-2014 ARALIK-OCAK
ÜNĠTE
DERSLER
SINAV
TARĠHLERĠ
SINAV TÜRÜ
KLASĠK
Hayat Bil.
Benim EĢsiz Yuvam
Türkçe
Matematik
Hayal Gücü-Oyun ve Spor
Çıkarma ĠĢlemi, Açılar ve ġekiller
Ġngilizce
BACKPACK
GOLD
Our New House
My Town
My Busy Family
03.12.2013
26.12.2013
17.01.2014
SKILLS
Reading & Writing
Listening & Speaking
09.01.2014
17.01.2014
In der Schule
09.12.2013
Almanca
Wir lesen gern
Das
Zauberbuch2 Zweite Prüfung
(2.sınav)
17.12.2013
26.12.2013
23.01.2014
25.12.2013
18.01.2014
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
06.01.2014
KLASĠK
17.01.2014
3A 2014 ġUBAT-MART
ÜNĠTE
DERSLER
SINAV
TARĠHLERĠ
SINAV TÜRÜ
Hayat Bil.
Benim EĢsiz Yuvam
28.03.2014
KLASĠK
Türkçe
Matematik
Sağlık ve Çevre
Çarpma ĠĢlemi ve Uzunlukları
Ölçme
07.03.2014
07.03.2014
KLASĠK
KLASĠK
Ġngilizce
BACKPACK
GOLD
Every Day
11.03.2014
SKILLS
Reading & Writing
Listening & Speaking
Einkaufen
20.03.2014
27.03.2014
KLASĠK
Almanca
Das
Zauberbuch2
Almanca
Das Wetter
Das
Zauberbuch2
28.02.2014
KLASĠK
21.03.2014
KLASĠK
170
3A 2014 NĠSAN
DERSLER
SINAV
TARĠHLERĠ
ÜNĠTE
SINAV TÜRÜ
Hayat Bil.
Dün, Bugün, Yarın
29.04.2014
KLASĠK
Türkçe
Matematik.
Değerlerimiz
Çarpma ĠĢlemi ve Uzunlukları
Ölçme- Bölme ĠĢlemi ve Ölçme
Favourite Foods
04.04.2014
02.04.2014
30.04.2014
03.04.2014
KLASĠK
KLASĠK
Ġngilizce
BACKPACK
GOLD
KLASĠK
Erste Prüfung
Almanca
(1.sınav)
Das
Zauberbuch2
29.04.2014
KLASĠK
3A 2014 MAYIS-HAZĠRAN
DERSLER
ÜNĠTE
SINAV
TARĠHLERĠ
SINAV TÜRÜ
KLASĠK
Dün, Bugün, Yarın
Dünyamız ve Uzay-Üretim Tüketim
ve Verimlilik
Bölme ĠĢlemi ve Ölçme
06.06.2014
02.05.2014
04.06.2014
03.06.2014
Ġngilizce
BACKPACK
GOLD
Fun At The Zoo
Twelve Months
06.05.2014
27.05.2014
(SKILLS)
Reading and Writing
Listening & Speaking
Hayat Bil.
Türkçe
Matematik
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
Glückwunschkarten
Almanca
Das
Zweite Prüfung
Zauberbuch2 (2.sınav)
15.05.2013
23.05.2014
12.05.2014
23.05.2014
KLASĠK
171
4A 2013 EKĠM
SINAV
TARĠHLERĠ
ÜNĠTE
DERSLER
SINAV TÜRÜ
Türkçe
Birey ve Toplum
07.10.2013
KLASĠK
Matematik
++Sosyal
Bil..
Fen ve Tek.
Çevremizdeki Geometri
08.10.2013
KLASĠK
Kendimi Tanıyorum
Vücudumuz Bil.Çözelim
09.10.2013
10.10.2013
KLASĠK
KLASĠK
Ġngilizce
From Morning To Night
(BACKPACK
GOLD)
07.10.2013
KLASĠK
11.10.2013
(JOYFUL)
Friends
Skills
Reading-writing
Almanca
Wiederholungseinheit
Das
Zauberbuch3
Fähigkeit
ICH,DU,WIR
Lektion
(Hören,Lesen)
30.10.2013
23.10.2013
KLASĠK
KLASĠK
15.10.2013
KLASĠK
4A 2013 KASIM
DERSLER
ÜNĠTE
SINAV
TARĠHLERĠ
SINAV TÜRÜ
KLASĠK
Türkçe
Atatürk-Üretim-Tüketim-Verimlilik
25.11.2013
Matematik.
Verilerle ve Sayılarla ĠĢlemler
26.11.2013
Sosyal Bil.
GeçmiĢimi Öğreniyorum
27.11.2013
Fen Bilgisi
Maddeyi Tanıyalım
28.11.2013
Trafik
Din Kül. Ve
Ahl. Bil.
Ġngilizce
(BACKPACK
GOLD)
Yaya
Ġnanç
18.11.2013
29.11.2013
Helping Hands
Pen Pals
6.11.2013
(JOYFUL)
My Classroom
My Family
22.11.2013
Skills
Listening- speaking
13.11.2013
13.11.2013
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
7.11.2013
KLASĠK
Almanca
Woher kommst du?
Das
Zauberbuch3
Fähigkeit ICH,DU,WIR
(Screiben.Sprechen)
Lektion
15.11.2013
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
172
4A 2013 ARALIK – 2014 OCAK
ÜNĠTE
DERSLER
SINAV
TARĠHLERĠ
SINAV TÜRÜ
KLASĠK
Türkçe
Sosyal Bil.
Yenilikler ve GeliĢmeler
16.12.2013
Ölçüp
Tartalım,Gerçeklere
UlaĢalım
17.12.2013
YaĢadığımızYer,Üretimden
Tüketime
18.12.2013
Fen ve Tek.
Kuvvet ve Hareket
19.12.2013
KLASĠK
Trafik
Din Kül. Ve
Ahl. Bil.
Ġngilizce
(BACKPACK
GOLD)
Yaya
Ġbadet
09.01.2014
20.01.2014
KLASĠK
KLASĠK
Amazing Animals
Pain Or Shine
19.12.2013
22.01.2014
(JOYFUL)
Clothes
Body Parts
Home Sweet Home
23.01.2014
Skills
Skills
Reading- writing
Listening- speaking
Wo lebst du ?
08.01.2014
15.01.2014
11.12.2013
Matematik
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
Almanca
Das
Wie geht‟s dir ?
Zauberbuch3
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
27.12.2013
Fähigkeit
Lektion
SPORT,SPIEL UND SPASS
(Hören,Lesen)
15.12.2013
Fähigkeit
Lektion
SPORT,SPIEL UND SPASS
(Screiben,sprechen)
15.01.2014
KLASĠK
KLASĠK
173
4A ġUBAT-MART 2014
SINAV
TARĠHLERĠ
ÜNĠTE
DERSLER
SINAV TÜRÜ
Türkçe
Sağlık ve Çevre
03.03.2014
KLASĠK
Matematik
Kesirlerden,Alanlara
04.03.2014
KLASĠK
Sosyal Bil.
Fen ve Tek.
Ġyiki Var
IĢık ve Ses
05.03.2014
06.03.2014
KLASĠK
KLASĠK
Ġngilizce
Our Five Senses
(BACKPACK A World Of Food
GOLD)
Pets
(JOYFUL)
My weekly Schedule
11.03.2014
28.03.2014
Reading&Writing
SKILLS
Listening&Speaking
Almanca
Freizeit
Das
Zauberbuch3 Fernsehen
19.03.2014
26.03.2014
28.02.2014
Fähigkeit
Lektion
15.02.2014
Fähigkeit
Lektion
KLASĠK
31.03.2014
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
19.03.2014
WAS IST IN DER SCHULE
LOS?
(Hören,Lesen)
KLASĠK
15.03.2014
KLASĠK
WAS IST IN DER
SCHULE LOS?
(Screiben,sprechen)
4A NĠSAN 2014
DERSLER
ÜNĠTE
SINAV TARĠHLERĠ SINAV TÜRÜ
Türkçe
Güzel Ülkem Türkiye
21.04.2014
KLASĠK
Matematik
22.04.2014
KLASĠK
Sosyal Bil.
Ondalık Kesirler ve Uzunluk
Ölçme
Hep Birlikte-Ġnsanlar ve
Yönetim
22.04.2014
KLASĠK
Fen Bilgl.
Gezegenimiz Dünya-Canlılar
Dünyası
25.04.2014
Trafik
Din Kültürü
Almanca
Das
Zauberbuch3
Yolcu
Hz. Muhammed
07.04.2014
11.04.2014
Fähigkeit
Lektion
SMS,PC,DVD
(Hören,Lese)
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
KLASĠK
Frohe Ostern!
30.04.2014
15.04.2014
KLASĠK
174
4A MAYIS –HAZĠRAN 2014
ÜNĠTE
SINAV
TARĠHLERĠ
SINAV TÜRÜ
Türkçe
Değerlerimiz-Hayal Gücü
21.05.2014
KLASĠK
Matematik
Sayılarla ĠĢlemler ve Saat
22.05.2014
KLASĠK
Sosyal Bil.
Uzaktaki ArkadaĢım
22.05.2014
KLASĠK
Fen ve Tek
YaĢamımızda Elektrik
21.05.2014
KLASĠK
Trafik
Din Kültürü
Yolcu Teması
Kur‟an ve Yorumu
08.05.2014
09.05.2014
KLASĠK
KLASĠK
DERSLER
Ġngilizce
Puppets
(BACKPACK
GOLD)
Revision
(JOYFUL)
12.05.2014
23.05.2014
KLASĠK
Seasons
Toys
Physical Appearence
30.05.2014
Reading&writing
Listening&speaking
12.05.2014
21.05.2014
KLASĠK
KLASĠK
15.05.2014
KLASĠK
SKILLS
Fähigkeit
SMS,PC,DVD
Lektion
(Screiben,sprechen)
ZEKÂ, BĠR PARAġÜT GĠBĠDĠR. AÇILIRSA ĠġE YARAR.‖
175
ĠLKOKUL 2-3.SINIFLAR UYGUN AYLIK KAZANIM DEĞERLENDĠRME
SINAVLARI
SN SINIFLAR
CĠLT
TARĠH
BAġLANGIÇBĠTĠġ SAATĠ
1
2-3.
SINIFLAR
1.Cilt
22.10.2013
9:15-10:45
2
2-3.
SINIFLAR
2.Cilt
19.11.2013
9:15-10:45
3
2-3.
SINIFLAR
3.Cilt
24.12.2013
9:15-10:45
4
2-3.
SINIFLAR
4.Cilt
21.01.2014
9:15-10:45
5
2-3.
SINIFLAR
5.Cilt
11.03.2014
9:15-10:45
6
2-3.
SINIFLAR
6.Cilt
08.04.2014
9:15-10:45
7
2-3.
SINIFLAR
7.Cilt
06.05.2014
9:15-10:45
8
2-3.
SINIFLAR
8.Cilt
01.06.2014
9:15-10:45
176
ĠLKOKUL 4.SINIF UYGUN AYLIK KAZANIM DEĞERLENDĠRME
SINAVLARI
SN SINIFLAR
CĠLT
TARĠH
BAġLANGIÇBĠTĠġ SAATĠ
1
4.SINIF
1.Cilt
22.10.2013
9:15-10:55
2
4.SINIF
2.Cilt
19.11.2013
9:15-10:55
3
4.SINIF
3.Cilt
24.12.2013
9:15-10:55
4
4.SINIF
4.Cilt
21.01.2014
9:15-10:55
5
4.SINIF
5.Cilt
11.03.2014
9:15-10:55
6
4.SINIF
6.Cilt
08.04.2014
9:15-10:55
7
4.SINIF
7.Cilt
06.05.2014
9:15-10:55
8
4.SINIF
8.Cilt
01.06.2014
9:15-10:55
177
ORTAOKUL ÜNĠTE DEĞERLENDĠRME SINAVLARIMIZ
5A EKİM 2013
ÜNİTE
DERSLER
SINAV
TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
Türkçe
Birey ve Toplum-Atatürk
18.10.2013
KLASİK
Matematik
Doğal Sayılar ve İşlemler
08.10.2013
KLASİK
İngilizce
KLASİK
(CHALLENGES) The Challenges
10.10.2013
Fähigkeit
Lektion
ICH,DU,WIR
(Hören,Lesen)
KLASİK
15.10.2013
Almanca
Prima
Mein Zuhause
22.10.2013
KLASİK
5A KASIM 2013
ÜNİTE
SINAV
TARİHLERİ
Türkçe
Atatürk-Sağlık ve Çevre
26.11.2013
Matematik.
Veri İşleme
12.11.2012
DERSLER
SINAV TÜRÜ
KLASİK
KLASİK
KLASİK
Sosyal Bil.
Haklarımız
Vücudumuz Bilmecesini
Fen Bilgisi
Çözelim
Exercise
İngilizce
(CHALLENGES) Risk
SKILLS
Almanca
(PRIMA)
Fähigkeit
Lektion
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
15.11.2013
KLASİK
14.11.2013
06 .11.2013
20.11.2013
KLASİK
Reading and Writing
07.11.2013
Listening and Speaking
Das schmeckt gut
28.11.2013
05.11.2013
KLASİK
15.11.2013
KLASİK
08.11.2013
KLASİK
ICH,DU,WIR
(Screiben.Sprechen)
Allah İnancı
178
5A ARALIK 2013
DERSLER
Türkçe
Matematik
24.12.2013
Sağlık Ve Çevre Değerlerimiz
Adım Adım Türkiye
Fen ve Tek.
Maddenin
Tanınması
Değişimi
SINAV TÜRÜ
KLASİK
10.12.2013
KLASİK
05.12.2013
KLASİK
16.12.2013
10.01.2014
KLASİK
Geometri
Sosyal Bil.
İngilizce
SINAV
TARİHLERİ
ÜNİTE
ve
Out and About
(CHALLENGES)
KLASİK
Reading and Writing
12.12.2013
Listening and Speaking
Meine Freizeit
26.12.2013
SKILLS
Almanca
(PRIMA)
13.12.2013
KLASİK
Fähigkeit
Lektion
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
SPORT,SPIEL UND SPASS
(Hören,Lesen)
16.12.2013
KLASİK
İBADET
20.12.2013
KLASİK
179
5A OCAK 2014
DERSLER
ÜNİTE
SINAV
TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
Sosyal Bil.
Bölgemizi Tanıyalım
09.01.2014
KLASİK
Fen ve Tek
Kuvvet ve Hareket
20.01.2014
KLASİK
(CHALLENGES) The Weather
Almanca
Das sieht gut aus.
(PRIMA)
21.01.2014
KLASİK
İngilizce
Fähigkeit
Lektion
KLASİK
10.01.2014
SPORT,SPIEL UND SPASS
(Screiben,sprechen)
15.01.2014
5A ŞUBAT- MART 2013
DERSLER
Türkçe
Matematik
Sosyal Bil.
Fen ve Tek.
İngilizce
(CHALLENGES)
ÜNİTE
Dünyamız ve Uzay
Kesirler, Ondalık Gösterim
ve Yüzde
Gerçekleşen Düşler
Yaşamımızdaki Elektrik
SINAV
TARİHLERİ
05.03.2014
SINAV TÜRÜ
KLASİK
04.03.2014
06.03.2014
20.03.2014
KLASİK
KLASİK
Dünya,Güneş ve Ay
Expedıtıon
02.04.2014
21.02.2014
KLASİK
Helping
28.02.2014
Reading&Writing
06.03.2014
20.03.2014
KLASİK
(SKILLS)
Almanca
(PRIMA)
Listening&Speaking
KLASİK
Partys
25.02.2014
Fähigkeit
Lektion
WAS IST IN DER
SCHULE LOS?
(Hören,Lesen)
15.02.2014
Almanca
(PRIMA)
Meine Stadt
18.03.2014
Fähigkeit
Lektion
WAS IST IN DER
SCHULE LOS?
(Screiben,sprechen)
15.03.2014
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
HZ.Muhammed
14.02.2014
KLASİK
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Kuran ve Yorumu
14.03.2014
KLASİK
KLASİK896
180
5A NİSAN 2014
DERSLER
Türkçe
Matematik
ÜNİTE
Güzel Ülkem TürkiyeYenilikler ve Gelişmeler
Geometri ve Ölçme
SINAV
TARİHLERİ
02.04.2014
15.04.2014
SINAV TÜRÜ
KLASİK
KLASİK
Sosyal Bil.
Bir Ülke, Bir Bayrak
İngilizce
(CHALLENGES) Television
(SKILLS)
Almanca
(PRIMA)
17.04.2014
KLASİK
10.04.2014
KLASİK
Reading&Writing
10.04.2014
27.04.2014
Ferien
KLASİK
KLASİK
Fähigkeit
Lektion
SMS,PC,DVD
(Hören,Lesen)
15.04.2014
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
AHLAK
26.04.2014
KLASİK
5A MAYIS - HAZİRAN 2014
DERSLER
Türkçe
Sosyal Bil.
ÜNİTE
SINAV
TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
Yenilikler ve GelişmelerGüzel Sanatlar
02.05.2014
KLASİK
22.05.2014
KLASİK
KLASİK
Fen ve Tek
Hepimizin Dünyası
Canlılar Dünyasını Gezelim,
Işık ve Ses
İngilizce
Teams
22.05.2014
06.05.2014
Fun
13.05.2014
(CHALLENGES)
KLASİK
(SKILLS)
Fähigkeit
Lektion
Listening&Speaking
08.05.2014
SMS,PC,DVD
(Screiben,sprechen)
15.05.2014
KLASİK
181
6A EKİM – KASIM 2013
DERSLER
ÜNİTE
Okuma Kültürü
Türkçe
Matematik.
Sosyal Bil.
Fen Bilgisi
SINAV
TARİHLERİ
10.10.2013
Atatürk
Sayılarla İşlemler, Geometri ve
Süslemeler
26.11.2013
09.10.2013
Doğal Sayılar, Kümeler, Olasılık
ve İstatistik
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum
Canlılarda Üreme, Büyüme ve
Gelişme
13.11.2013
İngilizce
(CHALLENGES) UNIT 1 - Our World
14.11.2013
KLASİK
KLASİK
KLASİK
KLASİK
18.11.2013
(SPOT ON)
Unit 1Family Unit2 Hobbies and
interests
possessives
25.10.2013
Unit 3Food and drinks Unit 4
testDaily Life and Routines
S.Present
27.11.2013
Reading&Writing
13.11.2013
Listening&Speaking
27.11.2013
Mein Zuhause
Das schmeckt gut
23.10.2013
Almanca
(Fähigkeit
Lektion)
Almanca
(Fähigkeit
Lektion)
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
KLASİK
22.10.2013
UNIT 2 - Neighbours
Almanca
(PRIMA)
Almanca
(PRIMA)
KLASİK
12.11.2013
CHALLENGES
SKILLS
SINAV TÜRÜ
KLASİK
06.11.2013
KLASİK
Meine Familie ,Meine Freunde
( Sprechen und Hören)
17.10.2013
KLASİK
Meine Freizeit und meine
Hobbys.
(Schreiben und Lesen)
Peygamberler ve İlahi Kitaplar
21.11
KLASİK
08.11.2013
KLASİK
182
6A ARALIK 2013
DERSLER
ÜNİTE
SINAV
TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
KLASİK
Türkçe
Sosyal Bil.
Sevgi
Yeryüzünde Yaşam
İpek Yolunda Türkler
26.12.2013
12.12.2013
26.12.2013
Matematik
Sayılar, Geometri, Cebir, Eşitlik
ve Denklem
İletişime Giriş
11.12.2013
Kitle İletişim Araçları
17.12.2012
Kuvvet ve Hareket
10.12.2013
Life stories
16.12.2013
School staff
s.present
Weather conditions-seasons
25.12.2013
Medya Okur
Yazarlığı
Fen ve Tek.
İngilizce
(CHALLENGES)
(SPOT ON)
KLASİK
KLASİK
KLASİK
KLASİK
KLASİK
KLASİK
Reading&Writing
SKILLS
11.12.2013
Listening&Speaking
25.12.2013
Almanca
(PRIMA)
Meine Freizeit
(Hören und Sprechen)
Almanca
Meine Schule und meine Klasse
(Fähigkeit
Lektion)
( Lesen und Schreiben)
18.12.2013
KLASİK
12.12.2013
KLASİK
6A OCAK 2014
DERSLER
ÜNİTE
SINAV
TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
Sosyal Bil.
Ülkemizin Kaynakları
16.01.2014
KLASİK
Medya Okur
Yazarlığı
yazarlığı
Medya Televizyon
14.01.2013
KLASİK
Fen ve Tek
Maddenin Tanecikli Yapısı
14.01.2014
KLASİK
İngilizce cont)
Mysteries (simple past/past
13.01.2014
KLASİK
(CHALLENGES) Hygiene, parties
(SPOT ON)
Almanca
Das sieht gut aus.
(PRIMA)
16.01.2014
08.01.2014
KLASİK
Almanca
(Fähigkeit
Lektion)
Komminikation und
Unterhaltung.
(Sprechen und Hören)
16.01.2014
KLASİK
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Namaz İbadeti
03.01.2014
KLASİK
183
6A ŞUBAT- MART 2014
SINAV
TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
Duygular
06.03.2014
KLASİK
Kesirler, Ondalık Kesirler,
Oran Orantı, Ölçme,
Olasılık ve İstatistik
Ülkemiz ve Dünya
05.03.2014
26.02.2014
DERSLER
Türkçe
Matematik
ÜNİTE
KLASİK
Sosyal Bil.
Medya Okur
Yazarlığı
KLASİK
Demokrasinin Serüveni
Aile Çocuk ve Televizyon
27.03.2014
Radyo
Yaşamımızdaki Elektrik
18.03.2013
KLASİK
17.03.2014
Vücudumuzda Sistemler
Madde ve Isı
Fen ve Tek.
İngilizce
(CHALLENGES) Performers
07.04.2014
CHALLENGES
24.03.2014
Looks
KLASİK
24.02.2014
KLASİK
(SPOT ON)
Living beings
Animals- Games and
sports
28.02.2014
SPOT ON
Safety/ different places
28.03.2014
(SKILLS)
Reading&Writing
Listening&Speaking
Partys
Meine Stadt
12.03.2014
26.03.2014
05.03.2014
19.03.2014
KLASİK
KLASİK
(Lesen und Schreiben)
27.03.2014
KLASİK
Hz.Muhammed
28.02.2014
KLASİK
Almanca
(PRIMA)
Almanca
(Fähigkeit
Lektion)
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Essen und Trinken
184
6A NİSAN 2014
DERSLER
Türkçe
Matematik
ÜNİTE
Zaman ve Mekan
Ondalık Kesirler,
Yüzdeler ve Ölçme
İngilizce
(CHALLENGES) Technology
SINAV
TARİHLERİ
03.04.2014
16.04.2014
KLASİK
KLASİK
17.04.2014
(SPOT ON)
Holiday/ mathematical
problems
27.04.2014
(SKILLS)
(PRIMA)
Reading&Writing
16.04.2014
Ferien
30.04.2014
Almanca
(Fähigkeit
Lektion)
Unsere Wohnung
( Hören und Sprechen)
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
SINAV TÜRÜ
KLASİK
KLASİK
KLASİK
17.04.2014
KLASİK
Kuran ve Yorumu
04.04.2014
6A MAYIS - HAZİRAN 2014
ÜNİTE
SINAV
TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
Türkçe
Doğa ve Evren
02.05.2014
KLASİK
Sosyal Bil.
Elektronik Yüzyıl
07.05.2014
KLASİK
Fen ve Tek
Işık ve Ses
Yerkabuğu nelerden oluşur?
27.05.2014
KLASİK
DERSLER
İngilizce
(CHALLENGES) Holiday
21.05.2014
KLASİK
(SPOT ON)
Laboratory Work (matter)
Different Life Style The
North Pole
23.05.2014
(SKILLS)
Matematik
Listening&Speaking
07.05.2014
Geometrik Cisimler,Çevre,
Alan ve Hacim Ölçme
14.05.2014
Reisen und Ausflüge
(Lesen und Schreiben)
22.05.2014
KLASİK
09.05.2014
KLASİK
Almanca
(Fähigkeit
Lektion)
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
KLASİK
AHLAK
185
7A EKİM – KASIM 2013
DERSLER
ÜNİTE
İletişim
SINAV
TARİHLERİ
08.10.2013
SINAV TÜRÜ
KLASİK
Türkçe
Atatürk
Tam Sayılardan Rasyonel
Sayılara
28.10.2013
11.10.2013
15.11.2013
(CHALLENGES)
Tam Sayılar, Cebir ve
Geometri
İletişim ve İnsan İlişkileri
Vücudumuzda Sistemler
School
Present simple/ present cont.
CHALLENGES
Talent
(SPOT ON)
Interesting Beliefs
Horoscopes
Tourist Attractions
Matematik
Sosyal Bil.
Fen Bilgisi
İngilizce
KLASİK
KLASİK
18.11.2013
19.11.2013
22.10.2013
KLASİK
KLASİK
18.11.2013
KLASİK
25.10.2013
27.11.2013
Our natural Heritage
Computers
Skills
Almanca
(LERN MIT UNS)
(PRIMA)
Almanca
(Fähigkeit Lektion)
Almanca
(Fähigkeit Lektion)
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Reading and Writing
Listening and Speaking
04.11.2013
18.11.2013
Personen!
Wir besuchen Nina.
09.11.2012
Mein Zuhause.
Das schmekt gut
Lernen,Lernen
( Hören und Sprechen)
Meine Hobbys
(Lesen und schreiben)
Melek ve Ahiret İnancı
30.10.2013
07.11.2013
KLASİK
16.10.2013
KLASİK
KLASİK
20.11.2013
15.11.2013
KLASİK
186
7A ARALIK 2013
DERSLER
ÜNİTE
SINAV
TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
KLASİK
Türkçe
Sosyal Bil.
Kavramlar ve Çağrışımlar
Ülkemizde Nüfus
26.12.2013
16.12.2013
Orantı ve Çokgenler
13.12.2013
Kuvvet ve Hareket
17.12.2013
(CHALLENGES)
Health
17.12.2013
(SPOT ON)
Fashion-TV programs
(Expressing opinions)
Bei Familie Weimann.
Was ist dein Vater von
Beruf?
Matematik
Fen ve Tek.
İngilizce
Almanca
(LERN MIT UNS)
(PRIMA)
26.12.2013
06.12.2013
KLASİK
KLASİK
KLASİK
KLASİK
KLASİK
18.12.2013
Meine Freizeit
Almanca
(Fähigkeit Lektion)
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
11.12.2013
KLASİK
Gesund leben,gesund Essen
(Hören und sprechen)
20.12.2013
Oruç İbadeti
KLASİK
7A OCAK 2014
DERSLER
Sosyal Bil.
Fen ve Tek
İngilizce
(CHALLENGES)
(SPOT ON)
ÜNİTE
Türk Tarihinde Yolculuk
Zaman İçinde Bilim
Yaşamımızdaki Elektrik
People
Old Days- Inventors and
Explorers(past Tense)
SINAV
TARİHLERİ
08.01.2013
23.01.2014
22.01.2014
SINAV TÜRÜ
KLASİK
KLASİK
KLASİK
14.01.2014
17.01.2014
Skills
Reading and Writing
Listening and Speaking
Almanca
(Fähigkeit Lektion)
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Chatten ,Surfen,Mailen
(Schreiben und Lesen)
HZ.Muhammed
06.01.2014
20.01.2014
15.01.2014
KLASİK
17.01.2014
KLASİK
187
7A ŞUBAT- MART 2014
DERSLER
ÜNİTE
SINAV
TARİHLERİ
Türkçe
Milli Kültür
06.03.2014
Matematik
Çember, Daire ve
Çokgenler
07.03.2014
Sosyal Bil.
İngilizce
Ekonomi ve Sosyal Hayat 24.03.2014
On The Move
present perfecT
24.02.2014
Films and Books
25.03.2014
Tales and
Lagends(narrating past
events /Amazing History
28.02.2014
Skills / Changing Life
style
28.03.2014
Reading & Writing
17.03.2014
Listening & Speaking
24.03.2014
Almanca
(LERN MIT UNS)
MeinGeld, meineSachen.
Sowohneich.
17.03.2013
(PRIMA)
Partys
05.03.2014
Meine Stadt
Meine Familie ,meine
Freunde
(Hören und Sprechen)
20.03.2014
(CHALLENGES)
(SPOT ON)
(SKILLS)
SINAV TÜRÜ
KLASİK
KLASİK
KLASİK
KLASİK
KLASİK
Almanca
(Fähigkeit
Lektion)
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
26.03.2014
KLASİK
28.03.2014
Kuran ve Yorumu
KLASİK
188
7A NİSAN 2014
DERSLER
Türkçe
ÜNİTE
SINAV
TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
03.04.2014
KLASİK
Matematik
Doğa ve Evren
Grafik,Veri Analizi ve
Olasılık
18.04.2014
KLASİK
Sosyal Bil.
Yaşayan Demokrasi
24.04.2014
KLASİK
Fen ve Tek
Maddenin Yapısı ve
Özellikleri
11.03.2014
KLASİK
Music
17.04.2014
İngilizce
(CHALLENGES)
(SPOT ON)
Almanca
(LERN MIT UNS)
Technology: Friend or
Foe –Pros
Ecology Fauna
Describing animals
27.04.2014
11.04.2014
KLASİK
Das Präteritum von sein.
Präpositionen mit dem
Akkusativ.
(PRIMA)
Ferien
26.04.2014
Almanca
(Fähigkeit Lektion)
Mein Zuhause,mein
Umwelt
(Schreiben und Lesen)
16.04.2014
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
KLASİK
KLASİK
25.04.2014
Ahlak
KLASİK
189
7A MAYIS - HAZİRAN 2014
ÜNİTE
SINAV
TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
Türkçe
Toplum Hayatı
05.05.2014
KLASİK
Matematik
Alan ve Hacim
16.05.2014
KLASİK
Sosyal Bil.
Ülkeler Arası Köprüler
Işık
22.05.2014
08.04.2014
KLASİK
İnsan ve Çevre
Güneş Sistemi ve
Ötesi:Uzay Bilmecesi
21.05.2014
(CHALLENGES)
Discoveries
21.05.2014
(SPOT ON)
Modern Medicine
Miracles- Inner World
23.05.2014
Reading and Writing
Listening & Speaking
Freizeit.
Ferien im Dorf.
19.05.2014
26.05.2014
Essen und Trinken.
Helgas Tagesbuch.
30.05.2014
DERSLER
Fen ve Tek
KLASİK
İngilizce
(SKILLS)
Almanca
(LERN MIT UNS)
Almanca
(Fähigkeit Lektion)
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
09.05.2014
KLASİK
KLASİK
21.05.2014
KLASİK
Ferien,Planer
(Hören und sprechen)
30.05.2014
Din ve Kültür
KLASİK
190
8A EKİM – KASIM 2013
DERSLER
Türkçe
ÜNİTE
SINAV
TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
Toplum hayatı
11.10.2013
KLASİK
Atatürkçülük
Kurallı Şekillerden Kurallı
Sayılara
02.12.2013
09.10.2013
KLASİK
Olasılık, İstatistik ve Sayılar
13.11.2013
Bir Kahraman Doğuyor
Her İnsan Değerlidir
09.11.2013
Matematik
İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
KLASİK
Vatandaşlık ve
Demokrasi
Demokrasi Kültürü
22.11.2013
Fen Bilgisi
Hücre Bölünmesi ve Kalıtım
İngilizce
(CHALLENGES)
Communication (present
tenses
News
(SPOT ON)
Friendship / Road to Success
Adjectives and adverbs
07.11.2013
KLASİK
KLASİK
22.10.2013
KLASİK
18.11.2013
25.10.2013
Improving One’s Looks (Body
Care)- Dreams Past Tenses
21.11.2013
Reading and Writing
Listening and Speaking
31.10.2013
7.11.2013
Schüler und Freizeit.
Briefe schreiben.
08.11.2013
KLASİK
FITNESS UND SPORT
30.10.2013
KLASİK
(PRIMA)
AUSTAUSCH
06.11.2013
KLASİK
Almanca
(Fähigkeit Lektion)
Lernen,lernen
(Schreiben und Lesen)
Meine Hobbys
(Hören und sprechen)
17.10.2013
KLASİK
21.11.2013
KLASİK
Zekat,Hac ve Kurban İbadeti
15.11.2013
Skills
Almanca
(LERN MIT UNS)
(PRIMA)
Almanca
(Fähigkeit Lektion)
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
KLASİK
191
8A ARALIK 2013
DERSLER
ÜNİTE
SINAV TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
KLASİK
Matematik
Üçgenler ve Cebir
İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Milli Uyanış Yurdumuzun 13.12.2013
İşgaline Tepkiler
KLASİK
Fen ve Tek.
Kuvvet ve Hareket
10.12.2013
KLASİK
Save the Planet
17.12.2013
İngilizce
(CHALLENGES)
(SPOT ON)
Almanca
(LERN MIT UNS)
Atatürk-The Independence WarThe Detective Stories-Past
continuous Tense)
FreundeundFreizeit.
11.12.2013
KLASİK
24.12.2013
KLASİK
Unterwegs!
06.12.2013
UNSERE FESTE
16.12.2013
BERLINER LUFT
03.01.2013
Gesund Leben,gesund
Essen
(Schreiben und Lesen)
12.12.2013
(PRIMA)
(PRIMA)
Almanca
(Fähigkeit Lektion)
KLASİK
KLASİK
192
8A OCAK 2014
DERSLER
SINAV
TARİHLERİ
ÜNİTE
SINAV TÜRÜ
KLASİK
Türkçe
Güzel sanatlar
03.01.2014
İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Ya İstiklal Ya Ölüm
17.01.2014
Fen ve Tek
KLASİK
Maddenin
Özellikleri
Yapısı
ve
21.01.2014
KLASİK
İngilizce
(CHALLENGES)
Cash
14.01.2014
Personal experiencesKLASİK
(SPOT ON)
Cooperation in the family
17.01.2014
Skills
Readinig and Writing
Listening and Speaking
Das Präteritum der
Modalverben.
Scule+ Reisen.
09.01.2014
16.01.2014
Almanca
(LERN MIT UNS)
Verben im Präteritum und
Perfekt.
Schüler+Reisen2
Almanca
(Fähigkeit Lektion)
Chatten,Surfen,Mailen
(Hören und sprechen)
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
03.01.2014
KLASİK
17.01.2014
16.01.2013
KLASİK
17.01.2014
Kaza ve Kader
KLASİK
193
8A ŞUBAT- MART 2014
DERSLER
ÜNİTE
SINAV
TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
Türkçe
Kişisel Gelişim
07.03.2014
KLASİK
Matematik
Matematikte Yolculuk
04.03.2014
KLASİK
Atatürkçülük
28.02.2014
İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
İngilizce
(CHALLENGES)
(SPOT ON)
(SKILLS)
Almanca
(LERN MIT UNS)
KLASİK
Atatürk Dönemi
Dış Politika ve Atatürk’ün
Ölümü
28.03.2014
Fashion
24.02.2014
Sports
25.03.2014
KLASİK
Success Stories-Reading 28.02.2014
for entertainment
Personal Goals/
Personality Types
28.03.2014
Reading & Writing
Listening & Speaking
20.03.2014
27.03.2014
Relativsätze im
Nominativ.
Wörter deutlich
sprechen.
13.03.2014
KLASİK
(PRIMA)
WELT UND UMWELT
05.03.2014
REISEN AM RHEIN
Meine Familie,meine
Freunde
(Schreiben und Lesen)
Hz.Muhammedin
hayatından örnek
davranışlar
24.03.2014
Almanca
(Fähigkeit
Lektion)
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Kuran da akıl ve bilgi
davranışlar
28.03.2014
27.03.2014
21.02.2014
KLASİK
KLASİK
KLASİK
194
8A NİSAN 2014
DERSLER
ÜNİTE
SINAV
TARİHLERİ
Türkçe
Zaman ve Mekan
04.04.2014
Geometrik Cisimlerde
Ölçme ve Perspektif
16.04.2014
Matematik
İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Vatandaşlık ve
Demokrasi
Atatürkten Sonra Türkiye
2. Dünya Savaşı.
Hak ve Özgürlüklerimiz
Görev ve
Sorumluluklarımız
25.04.2014
28.04.2014
Maddenin Halleri ve Isı
Canlılar ve Enerji İlişkileri
17.04.2014
(CHALLENGES)
Law and Order
18.04.2014
(SPOT ON)
Language LearningPrecautionary Measures
Fen ve Tek
İngilizce
Almanca
(LERN MIT UNS)
Schüler+Umwelt.
Papier ist kostbar!
SINAV TÜRÜ
KLASİK
KLASİK
KLASİK
KLASİK
KLASİK
KLASİK
21.04.2014
11.04.2014
KLASİK
(PRIMA)
ABSCHIEDSPARTY
30.04.2014
Almanca
(Fähigkeit Lektion)
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Mein Zuhause,mein
Umwelt
(Hören und sprechen)
İslam Dinine göre kötü
alışkanlıklar
17.04.2014
KLASİK
25.04.2014
KLASİK
195
8A MAYIS - HAZİRAN 2014
DERSLER
Türkçe
İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük
Fen ve Tek
SINAV
TARİHLERİ
SINAV TÜRÜ
Okuma Kültürü
Gelişen Türkiye ve
Türkiyeye Yönelik
Tehditler
07.05.2014
KLASİK
25.05.2014
KLASİK
Yaşamımızdaki Elektrik
Doğal Süreçler
15.05.2014
Imagination
21.05.2014
Preferences- Empathy
23.05.2014
ÜNİTE
KLASİK
İngilizce
(CHALLENGES)
(SPOT ON)
(SKILLS)
KLASİK
Reading
Listening & Speaking
22.05.2014
29.05.2014
Almanca
(LERN MIT UNS)
Relativsätze
Wenn man ... , braucht
man.
09.05.2014
KLASİK
30.05.2014
Almanca
(Fähigkeit Lektion)
Matematik
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Mensch und Natur.
Reflexive Verben .
Ferien,Planer
(Schreiben und Lesen)
Başlangıç ve Bitiş
Noktası: Geometri
Dinler ve Evrensel
Öpütler
22.05.2014
KLASİK
Klasik
13.05.2014
30.05.2014
Klasik
196
SINAV TARĠHLERĠMĠZ
4-A I.DÖNEM
I.SINAV
SINAV
TÜRÜ
II.SINAV
22.10.2013
Klasik
19.11.2013
Klasik
17.12.2013 Klasik
07.01.2014 Klasik
Matematik 21.10.2013
Klasik
18.11.2013
Klasik
16.12.2013 Klasik
06.01.2014 Klasik
Fen
Bilgisi
23.10.2013
Klasik
20.11.2013
Klasik
18.12.2013 Klasik
08.01.2014 Klasik
Ġngilizce
24.10.2013
Klasik
21.11.2013
Klasik
18.12.2013 Klasik
09.01.2014 Klasik
Almanca
06.11.2013
Klasik
29.11.2013
Klasik
20.12.2013 Klasik
20.01.2014 Klasik
Sosyal Bil.
24.10.2013
Klasik
28.11.2013
Klasik
03.12.2013 Klasik
Trafik ve
ilk Yardım
23.10.2013
Klasik
08.11.2013
Klasik
16.12.2013 Klasik
Din
Kültürü
25.10.2013
Klasik
25.11.2013
Klasik
23.12.2013 Klasik
I.SINAV
SINAV
TÜRÜ
II.SINAV
11.03.2014
Klasik
08.04.2014
Klasik
29.04.2014 Klasik
.0306.2014 Klasik
Matematik 10.03.2014
Klasik
07.04.2014
Klasik
28.04.2014 Klasik
02.06.2014 Klasik
Fen
Bilgisi
12.03.2014
Klasik
09.04.2014
Klasik
30.04.2014 Klasik
04.06.2014 Klasik
Ġngilizce
13.03.2014
Klasik
10.04.2014
Klasik
07.05.2014 Klasik
05.06.2014 Klasik
Almanca
05.03.2014
Klasik
04.04.2014
Klasik
02.05.2014 Klasik
23.05.2014 Klasik
Sosyal Bil.
13.03.2014
Klasik
17.04.2014
Klasik
20.05.2014 Klasik
Trafik ve
ilk Yardım
17 .03.2014
Klasik
14..04.2014 Klasik
04.05.2014 Klasik
Din
Kültürü
14.03.2014
Klasik
11.04.2014 Klasik
09.05.2014
DERSLER
Türkçe
SINAV III.SINAV SINAV
TÜRÜ
TÜRÜ 4. SINAV
SINAV
TÜRÜ
4-A II.DÖNEM
DERSLER
Türkçe
SINAV III.SINAV SINAV
TÜRÜ
TÜRÜ 4. SINAV
SINAV
TÜRÜ
Klasik
197
5A I.DÖNEM
DERSLER
I.SINAV
SINAV
TÜRÜ
II.SINAV
SINAV III.SINAV SINAV
TÜRÜ
TÜRÜ
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
Klasik 16.12.2013 Sorular
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
Klasik 20.12.2013 Sorular
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
Klasik 19.12.2013 Sorular
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
Klasik 18.12.2013 Sorular
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
17.12.2013 Sorular
Türkçe
23.10.2013 Klasik
20.11.2013
Matematik
22.10.2013 Klasik
19.11.2013
Fen Bilgisi
21.10.2013 Klasik
18.11.2013
Ġngilizce
23.10.2013 Klasik
20.11.2013
Sosyal Bil.
13.11.2013 Klasik
Almanca
01.11.2013
Klasik
29.11.2013 Klasik
27.12.2013 Klasik
Din Kültürü
08.11.2013
Klasik
06.12.2013 Klasik
10.01.2014 Klasik
4. SINAV
SINAV
TÜRÜ
06.01.2014 Klasik
07.01.2014 Klasik
06.01.2014 Klasik
09.01.2014 Klasik
14.01.2014 Klasik
14.01.2014 Klasik
5A II.DÖNEM
DERSLER
I.SINAV
SINAV
TÜRÜ
II.SINAV
SINAV III.SINAV SINAV
TÜRÜ
TÜRÜ
CĠTO
Açık
SINAVI
Uçlu
5 Mayıs
Sorular
Klasik
2014
CĠTO
Açık
SINAVI
Uçlu
9 Mayıs
Sorular
Klasik 2014
CĠTO
Açık
SINAVI
Uçlu
8 Mayıs
Sorular
Klasik
2014
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
7 Mayıs
Sorular
Klasik 2014
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
6 Mayıs
Sorular
2014
Türkçe
12.03.2014 Klasik
07.04.2014
Matematik
11.03.2014 Klasik
08.04.2014
10.03.2014
Klasik
07.04.2014
Ġngilizce
13.03.2014 Klasik
11.04.2014
Sosyal Bil.
26.03.2014 Klasik
Almanca
04.03.2014 Klasik
08.04.2014
Klasik
02.05.2014 Klasik
Din Kültürü
28.03.2014 Klasik
26.04.2014
Klasik
24.05.2014
Fen Bilgisi
4.SINAV
SINAV
TÜRÜ
04.06.2014 Klasik
03.06.2014 Klasik
02.06.2014 Klasik
05.06.2014 Klasik
03.06.2014 Klasik
27.05.2014 Klasik
Mutluluğu ara, sakın ondan vazgeçme.(George SAN)
198
6A I.DÖNEM
DERSLER
Türkçe
I.SINAV
SINAV
TÜRÜ
II.SINAV
SINAV
TÜRÜ
SINAV III.SINAV SINAV
TÜRÜ
TÜRÜ
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
Klasik 16.12.2013 Sorular
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
Klasik 20.12.2013 Sorular
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
Klasik 19.12.2013 Sorular
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
Klasik 18.12.2013 Sorular
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
17.12.2013 Sorular
4. SINAV
17.01.2014 Klasik
21.10.2013 Klasik
18.11.2013
Matematik 23.10.2013 Klasik
20.11.2013
Fen
Bilgisi
22.10.2013 Klasik
19.11.2013
Ġngilizce
23.10.2013 Klasik
20.11.2013
Sosyal Bil.
14.11.2013 Klasik
Almanca
02.11.2013
Klasik
29.11.2013
Klasik
28.12.2013 Klasik
Din
Kültürü
08.11.2013
Klasik
06.12.2013
Klasik
10.01.2014 Klasik
06.01.2014 Klasik
08.01.2014 Klasik
07.01.2014 Klasik
09.01.2014 Klasik
16.01.2014 Klasik
6A II.DÖNEM
SINAV
TÜRÜ
Ġngilizce
13.03.2014 Klasik
Sosyal Bil.
27.03.2014 Klasik
SINAV III.SINAV SINAV
TÜRÜ
TÜRÜ
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
08.04.2014 Klasik 05.05 2014 Sorular
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
09.04.2014 Klasik 09.05.2014 Sorular
CĠTO
Açık
08.04.2014 Klasik
GDS
Uçlu
08.05.2014 Sorular
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
11.04.2014 Klasik 07.05.2014 Sorular
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
06.05.2014 Sorular
Almanca
12.03.2014 Klasik
09.04.2014
Klasik
07.05.2014 Klasik
Din
Kültürü
28.03.2014 Klasik
26.04.2014 Klasik
24.05.2014 Klasik
DERSLER
Türkçe
I.SINAV
13.03.2014 Klasik
Matematik 12.03.2014 Klasik
Fen
Bilgisi
11.03.2014
Klasik
II.SINAV
4. SINAV
SINAV
TÜRÜ
05.06.2014 Klasik
05.06.2014 Klasik
03.06.2014 Klasik
06.06.2014 Klasik
04.06.2014 Klasik
28.05.2014 Klasik
―HER ÇOCUK EĞĠTELEBĠLĠR. HER ĠNSAN, YETENEKLERĠ
VE BĠLGĠSĠ ORANINDA BAġARILI OLABĠLĠR.‖
199
7A I.DÖNEM
DERSLER
I.SINAV
SINAV
TÜRÜ
II.SINAV
CĠTO GDS
17.12.2013
SINAV
TÜRÜ
Açık
Uçlu
Sorular
Açık
Uçlu
Sorular
Açık
Uçlu
Sorular
Açık
Uçlu
Sorular
Açık
Uçlu
Sorular
Klasik
31.12.2013
Klasik
Klasik
10.01.2014
Klasik
III.SINAV
CĠTO GDS
06.05.2014
SINAV
TÜRÜ
Açık
Uçlu
Sorular
Açık
Uçlu
Sorular
Açık
Uçlu
Sorular
Açık
Uçlu
Sorular
Açık
Uçlu
Sorular
SINAV
TÜRÜ
III.SINAV
23.10.2013
Klasik
21.11.2013
Klasik
CĠTO GDS
16.12.2013
Matematik 25.10.2013
Klasik
22.11.2013
Klasik
CĠTO GDS
20.12.2013
Fen
Bilgisi
23.10.2013
Klasik
20.11.2013
Klasik
CĠTOGDS
19.12.2013
Ġngilizce
23.10.2013
Klasik
20.11.2013
Klasik
CĠTO GDS
18.12.2013
Sosyal Bil.
12.11.2013
Klasik
Almanca
06.11.2013
Klasik
03.12.2013
Din
Kültürü
08.11.2013
Klasik
06.12.2013
Türkçe
4. SINAV
SINAV
TÜRÜ
09.01.2014 Klasik
10.01.2014 Klasik
08.01.2014 Klasik
10.01.2014 Klasik
13.01.2014 Klasik
14.01.2014 Klasik
7A II.DÖNEM
DERSLER
I.SINAV
SINAV
TÜRÜ
II.SINAV
SINAV
TÜRÜ
19.03.2014
Klasik
09.04.2014
Klasik
CĠTO GDS
05.05 2014
Matematik 14.03.2014
Klasik
11.04.2014
Klasik
CĠTO GDS
09.05.2014
Fen
Bilgisi
12.03.2014
Klasik
08.04.2014
Klasik
CĠTO GDS
08.05.2014
Ġngilizce
13.03.2014
Klasik
11.04.2014
Klasik
CĠTO GDS
07.05.2014
Sosyal Bil.
24.03.2014
Klasik
Almanca
19.03.2014
Klasik
10.04.2014
Klasik
13.05.2014
Klasik
Din
Kültürü
28.03.2014
Klasik
26.04.2014 Klasik
24.05.2014
Klasik
Türkçe
4. SINAV
SINAV
TÜRÜ
04.06.2014 Klasik
06.06.2014 Klasik
04.06.2014 Klasik
05.06.2014 Klasik
02.06.2014 Klasik
22.05.2014 Klasik
―GERÇEK BAġARI, BAġARISIZ OLMA KORKUSUNU
YENEBĠLMEKTĠR. KORKUNUN ASIL KAYNAĞI ĠSE
BĠLGĠSĠZLĠKTĠR.‖
200
8A I.DÖNEM
DERSLER
I.SINAV
SINAV
TÜRÜ
Türkçe
28.10.2013 Klasik
Matematik
30.10.2013 Klasik
Din
Kültürü
Fen Bilgisi
31.10.2013 Klasik
Ġnkilap
Tarihi
II.SINAV
Bakanlık
Merkezi
Sistem Ortak
sınavı
(28 Kasım
2013)
Bakanlık
Merkezi
Sistem Ortak
sınavı
(28 Kasım
2013)
Bakanlık
Merkezi
Sistem Ortak
sınavı
(28 Kasım
2013)
Bakanlık
Merkezi
Sistem Ortak
sınavı
(29 Kasım
2013)
Bakanlık
Merkezi
sistem Ortak
Sınavı
(29 Kasım
2013)
SINAV
TÜRÜ
Çoktan CĠTO GDS
Seçmeli 16.12.2013
Çoktan CĠTO GDS
Seçmeli 20.12.2013
SINAV
TÜRÜ
IV.SINAV SINAV
TÜRÜ
Açık
Uçlu
Sorular 06.01.2014 Klasik
Açık
08.01.2014 Klasik
Uçlu
Sorular
Klasik
Çoktan 10.01.2014
Seçmeli
Çoktan
Seçmel
i
CĠTO GDS
19.12.2013
Açık
09.01.2014 Klasik
Uçlu
Sorular
Çoktan
Seçmeli CĠTO GDS
17.12.2013
Açık
Uçlu
Sorular 14.01.2014 Klasik
Bakanlık
Merkezi
Sistem Ortak Çoktan
sınavı
Seçmeli
(29 Kasım
CĠTO GDS
2013)
18.12.2013
Açık
Uçlu
Sorular 10.01.2014 Klasik
Klasik
Ġngilizce
30.10.2013 Klasik
Almanca
04.11.2013 Klasik
12.11.2013
02.12.2013
Klasik
Klasik
07.01.2014
Klasik
VatandaĢlık
ve
Demokrasi
III.SINAV
30.12.2013
15.01.2014 Klasik
201
8A II.DÖNEM
DERSLER
I.SINAV
SINAV
TÜRÜ
Türkçe
17.03.2014 Klasik
Matematik
19.03.2014 Klasik
Din
Kültürü
Fen Bilgisi
20.03.2014 Klasik
Ġnkilap
Tarihi
II.SINAV
Bakanlık
Merkezi
Sistem Ortak
sınavı
(28 Nisan
2014)
Bakanlık
Merkezi
Sistem Ortak
sınavı
(28 Nisan
2014)
Bakanlık
Merkezi
Sistem Ortak
sınavı
(28 Nisan
2014)
Bakanlık
Merkezi
Sistem Ortak
sınavı
(29 Nisan
2014)
Bakanlık
Merkezi
Sistem Ortak
sınavı
(29 Nisan
2014)
SINAV
TÜRÜ
Çoktan
Seçmeli
III.SINAV
SINAV
TÜRÜ
Açık
Uçlu
Sorular
CĠTO
GDS
05.05 2014
CĠTO
Açık
GDS
Uçlu
09.05.2014 Sorular
IV.SINAV
SINAV
TÜRÜ
26.05.2014 Klasik
27.05.2014 Klasik
Çoktan
Seçmeli
Çoktan
Seçmeli
Çoktan
Seçmeli
Çoktan
Seçmeli
Ġngilizce
19.03.2014 Klasik
Bakanlık
Merkezi
Çoktan
Sistem Ortak Seçmeli
sınavı
(29 Nisan
2014)
Almanca
03.03.2014 Klasik
08.04.2014
Klasik
VatandaĢlık
ve
Demokrasi 22.04.2014 Klasik
27.05.2014
Klasik
24.05.2014 Klasik
Açık
Uçlu
CĠTO
Sorular
GDS
08.05.2014
CĠTO
GDS
06.05.2014
CĠTO
GDS
07.05.2014
22.05.2014 Klasik
Açık
Uçlu
Sorular
03.06.2014 Klasik
Açık
Uçlu
Sorular
30.05.2014 Klasik
05.05.2014 Klasik
26.05.2014 Klasik
―EĞĠTĠLMĠġLERĠN UMUTLARI HĠÇBĠR ġEY
ÖĞRENMEYENLERĠNZENGĠNLĠĞĠNDEN DAHA GÜÇLÜDÜR.‖
Demokritos
202
BAKANLIK ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVĠMĠ
Sınıf
Dönem
Mazeret
Sınavı
Sınav Tarihleri
8. sınıf
I.
Dönem
28-29 Kasım 2013
Tarihleri
14-15 Aralık 2013
8. sınıf
II.
Dönem
28-29 Nisan 2014
10-11 Mayıs 2014
Sınav
Sonuçlarının
Ġlanı
Ocak 2014
Haziran
2014
ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI
DERS ADI
BAġLAMA
SAATĠ
SORU SAYISI
Türkçe
09.00
20
40 DAKĠKA
Matematik
10.10
20
40 DAKĠKA
Din Kültürü ve
Ahlâk
Bilgisi
11.20
20
40 DAKĠKA
SÜRESĠ
ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI
DERS ADI
BAġLAMA
SAATĠ
SORU SAYISI
SÜRESĠ
Fen ve Teknoloji
09.00
20
40 DAKĠKA
T.C. Ġnkılâp Tarihi
ve
Atatürkçülük
10.10
20
40 DAKĠKA
Yabancı Dil
11.20
20
40 DAKĠKA
203
KONYAALTI KOLEJĠ KAZANIM DEĞERLENDĠRME SINAVLARI
1.DÖNEM OKUL KAZANIM DEĞERLENDĠRME SINAV GÜNLERĠ
SINIFLAR
TARĠH
BAġLANGIÇ-BĠTĠġ SAATĠ
2-3.SINIFLAR 1.SINAV
23.10.2013
9:15-10:55
2-3.SINIFLAR 2.SINAV
20.11.2013
9:15-10:55
2-3.SINIFLAR 3.SINAV
25.12.2013
9:15-10:55
4.SINIFLAR 1.SINAV
23.10.2013
9:15-11.45
4.SINIFLAR 2.SINAV
20.11.2013
9:15-11.45
4.SINIFLAR 3.SINAV
25.12.2013
9:15-11.45
5-6-7-8. SINIFLAR
24.10.2013
9:15-11.45
5-6-7-8. SINIFLAR
18.11.2013
9:15-11.45
5-6-7-8. SINIFLAR
26.12.2013
9:15-11.45
2.DÖNEM OKUL KAZANIM DEĞERLENDĠRME SINAV GÜNLERĠ
SINIFLAR
TARĠH
SINAV SAATĠ
2-3.SINIFLAR 1.SINAV
19.02.2014
9:15-10:55
2-3.SINIFLAR 2.SINAV
09.04.2014
9:15-10:55
2-3.SINIFLAR 3.SINAV
14.05.2014
9:15-10:55
4.SINIFLAR 1.SINAV
19.02.2014
9:15-11.45
4.SINIFLAR 2.SINAV
09.04.2014
9:15-11.45
4.SINIFLAR 3.SINAV
14.05.2014
9:15-11.45
5-6-7-8. SINIFLAR
20.02.2014
9:15-11.45
5-6-7-8. SINIFLAR
15.04.2014
9:15-11.45
5-6-7-8. SINIFLAR
16.05.2014
9:15-11.45
ZĠRVE YAYINLARI KAZANIM DEĞERLENDĠRME SINAV GÜNLERĠ
SINIFLAR
5.SINIFLAR 1.SINAV
5.SINIFLAR 2.SINAV
5.SINIFLAR 3.SINAV
5.SINIFLAR 4.SINAV
6-7-8.SINIFLAR 1.SINAV
6-7-8.SINIFLAR 2.SINAV
6-7-8.SINIFLAR 3.SINAV
6-7-8.SINIFLAR 4.SINAV
TARĠH
14.11.2013
21.11.2013
18.03.2014
07.04.2014
14.11.2013
21.11.2013
18.03.2014
07.04.2014
BAġLANGIÇ BĠTĠġ SAATĠ
9:15-11:05
9:15-11:05
9:15-11:05
9:15-11:05
9:15-11.45
9:15-11.45
9:15-11.45
9:15-11.45
204
ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TAKĠP SINAVLARI
SINIFLAR
TARĠH
SINAV SAATĠ
6-7-8. SINIFLAR
03.01.2013
9:30
TARĠH
SINIFLAR
6-7-8. SINIFLAR
SINAV SAATĠ
25.04.2013
9:30
BAĞIMSIZ UYGULAMALAR
CĠTO TÜRKĠYE (ÖĠS) UYGULAMA TARĠHLERĠ
SINIFLAR
DÖNEM
TARĠH
UYGULAMA
SAATĠ
1.DÖNEM
9 EKĠM- 20 KASIM 2013
09:55-11:25
2.DÖNEM
6 MART- 9 NĠSAN 2013
09:55-11:25
TÜM SINIFLAR
CĠTO GDS(GENEL DÖNEM SINAVLARI)
SINIFLAR
DÖNEM
TARĠH
UYGULAMA
SAATĠ
1.DÖNEM
16-17-18-19-20 ARALIK
2013
09:55-10:35
2.DÖNEM
5-6-7-8-9 MAYIS 2014
09:55-10:35
5-6-7-8
205
CİTO GDS (GENEL DÖNEM SINAVLARI)2013-2014 1. DÖNEM ÇALIŞMA TAKVİMİ
GDS koordinatörlerinin belirlenerek Cito Türkiye ofisine
18-19 Kasım 2013
iletilmesi
GDS öğrenci listelerinin Cito Türkiye ofisine iletilmesi
20-22 Kasım 2013
GDS puanlayıcı öğretmen listesinin Cito Türkiye ofisine
20-22 Kasım 2013
iletilmesi
GDS uygulamalarının yapılması
- 16 Aralık 2013: Türkçe
- 17 Aralık 2013: Sosyal Bilgiler
- 18 Aralık 2013: İngilizce
16-17-18-19-20 Aralık
- 19 Aralık 2013: Fen Bilimleri
2013
- 20 Aralık 2013: Matematik
GDS uygulama kitapçıklarının Cito Türkiye ofisine
17-20 Aralık 2013
iletilmesi
GDS puanlamalarının görevli öğretmenler tarafından
08-13 Ocak 2013
yapılması
GDS sonuçlarının açıklanması
14-15 Ocak 2013
TTNET VĠTAMĠN KAZANIM DEĞERLENDĠRME UYGULAMASI TARĠHLERĠ
SINIFLAR
UYGULAMALAR
TARĠH
KDU DÖNEM SONU
KAZANIM
DEĞERLENDĠRME
UYGULAMASI
15-16 OCAK 2014
KDU YIL SONU
SENELĠK KAZANIM
DEĞERLENDĠRME
UYGULAMASI
28-29 MAYIS 2014
5-6-7-8
206
CUMA
PERŞEMBE
09:00
09:40
İngilizce
OkumaYazma Matematik
ya Hazırlık
Etkinliği
Okuma
Yazmaya
Hazırlık
İngilizce
Okuma
Yazmaya
Hazırlık
Drama
Etkinliği
Türkçe
Etkinliği
Oyun
Etkinliği
İngilizce
Halk
Dansları
Almanca
Hareket
Etkinliği
Hareket
Etkinliği
Almanca
Fen
Etkinliği
Türkçe
Etkinliği
Müzik
13:50
14:30
Okuma
Yazmaya
Hazırlık
13:00
13:40
Almanca
14:30
15:00
ÇARŞAMBA
09:55
10:35
İngilizce
12:00
12:30
11:25
12:00
10:45
11:25
Almanca
Oyun
Etkinliği
12:30
13:00
İngilizce
Türkçe
Etkinliği
Fen
Etkinliği
Sanat
Etkinliği
Satranç
Rehberlik
Müzik
Drama
Etkinliği
Matemati
k Etkinliği
Sanat
Etkinliği
Matemati
k Etkinliği
15:00
15:30
Almanca
16:20
17:00
15:30
16:10
SALI
PAZARTESİ
DERS/GÜN
ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBİOĞLU İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 – 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILIANASINIFI HAFTALIK DERS
PROGRAMI
ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBİOĞLU İLKÖĞRETİM KURUMU 2013-2014EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANASINIFI
HAFTALIK DERS PROGRAMI
GÜNÜ DEĞERLENDİRME ZAMANI
KAHVALTI/OYUN ZAMANI
DİNLENME
ÖĞLE YEMEĞİ/TEMİZLİK
09:40
09:55
KAHVALTI/TEMİZLİK
GÜNE BAŞLAMA ZAMANI/OYUN ZAMANI
207
ALMANCA
ALMANCA
8.DERS
ALMANCA
MÜZİK
OYUN VE FİZ.
ETK.
ALMANCA
ALMANCA
7.DERS
OYUN VE FİZ.
ETK.
SATRANÇ
GÖRSEL
SANATLAR
İNGİLİZCE
6.DERS
İNGİLİZCE
OYUN VE FİZ.
ETK.
HAYAT
BİLGİSİ
OYUN VE FİZ.
ETK.
İNGİLİZCE
(35DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
(35DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
(5DK)
TEKNİK
ÇALIŞMA
HAYAT
BİLGİSİ
HAYAT
BİLGİSİ
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Perşembe
(20DK)
OKUDUĞUNU
ANLAMA VE
YAZMA
ÇALIŞMASI
5.DERS
ETKİN
DİNLEME
OKUMA
VE
YAZMA
ÇALIŞMASI
(20DK)
DİNLEDİĞİNİ
ANLAMA VE
YAZMA
ÇALIŞMASI
(5DK)
TEKNİK
ÇALIŞMA
(20DK)
TEKNİK
ÇALIŞMA
(20DK)
TEKNİK
ÇALIŞMA
E-DOY
MATEMATİK
İNGİLİZCE
MATEMATİK
İNGİLİZCE
4.Ders
İNGİLİZCE
MATEMATİK
3.Ders
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
2.Ders
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
1.Ders
Çarşamba
Salı
Pazartesi
GÜNLER
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
OYUN VE FİZ.
ETK.
HAYAT BİLGİSİ
(35DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
(5DK)
TEKNİK
ÇALIŞMA
MATEMATİK
MATEMATİK
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Cuma
1-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI
NEWTON DEMİŞ Kİ : “ BİZLER, KUMSALDA ÇAKILTAŞLARI
ARAYAN ÇOCUKLAR GİBİYİZ. BEN, DAHA ÇOK TAŞ
TOPLADIYSAM, DİZLERİME KADAR SUYA GİRDİĞİMDENDİR.
208
(20DK)
ANLADIĞINI
YAZMA
ÇALIŞMASI
(20DK)
ANLADIĞINI
YAZMA
ÇALIŞMASI
E-DOY
8.DERS
7.DERS
6.DERS
5.DERS
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
OYUN VE
FİZ. ETK.
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
OYUN VE FİZ.
ETK.
GÖRSEL
SANATLAR
(20DK)
DİNLEDİĞİNİ
ANLAMA
CALIŞMASI
(20DK)
OKUDUĞUNU
ANLAMA
ÇALIŞMASI
ALMANCA
TÜRKÇE
MATEMATİK
4.Ders
ETKİN
DİNLEME
OKUMA
VE
YAZMA
ÇALIŞMASI
TÜRKÇE
MATEMATİK
3.Ders
HAYAT BİLGİSİ
HAYAT BİLGİSİ
Salı
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Pazartesi
2.Ders
1.Ders
GÜNLER
ALMANCA
ALMANCA
HAYAT
BİLGİSİ
SATRANÇ
MÜZİK
HAYAT BİLGİSİ
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
TÜRKÇE
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
Perşembe
OYUN VE FİZ.
ETK.
OYUN VE FİZ.
ETK.
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
MATEMATİK
MATEMATİK
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Çarşamba
ALMANCA
ALMANCA
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
(30DK)
HIZLI VE
ETKİNOKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
MATEMATİK
MATEMATİK
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Cuma
2-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI
“ÇOCUKLAR HAMUR GİBİDİRLER. NASIL BİÇİM VERİRSEN ÖYLE
DURURLAR. NASIL PİŞİRİRSEN ÖYLE KALIRLAR…”
209
HAYAT BİLGİSİ
(20DK)
DİNLEDİĞİNİ
ANLAMA
CALIŞMASI
(20DK)
ANLADIĞINI
YAZMA
ÇALIŞMASI
TÜRKÇE
TÜRKÇE
HAYAT BİLGİSİ
(20DK)
OKUDUĞUNU
ANLAMA
ÇALIŞMASI
(20DK)
ANLADIĞINI
YAZMA
ÇALIŞMASI
2.Ders
3.Ders
4.Ders
E-DOY
ALMANCA
ALMANCA
SATRANÇ
MÜZİK
5.DERS
6.DERS
7.DERS
8.DERS
ETKİN
DİNLEME
OKUMA
VE
YAZMA
ÇALIŞMASI
TÜRKÇE
GÖRSEL
SANATLAR
1.Ders
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Salı
Pazartesi
GÜNLER
ALMANCA
İNGİLİZCE
YETENEK
SERBEST ETK.
REHB. VE SOS.
ETK.
MÜZİK
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
TÜRKÇE
TÜRKÇE
HAYAT BİLGİSİ
HAYAT BİLGİSİ
Perşembe
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
MATEMATİK
MATEMATİK
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Çarşamba
İNGİLİZCE
YETENEK
İNGİLİZCE
YETENEK
ALMANCA
ALMANCA
(30DK)
HIZLI VE
ETKİNOKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
MATEMATİK
MATEMATİK
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Cuma
3-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI
“UNUTMA! GÖMLEĞİN İLK DÜĞMESİ YANLIŞ İLİKLENİRSE,
DİĞERLERİ DE YANLIŞ GİDER.
210
(20DK)
DİNLEDİĞİNİ
ANLAMA
CALIŞMASI
(20DK)
ANLADIĞINI
YAZMA
ÇALIŞMASI
(20DK)
OKUDUĞUNU
ANLAMA
ÇALIŞMASI
(20DK)
ANLADIĞINI
YAZMA
ÇALIŞMASI
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
TRAFİK
GÜVENLİĞİ
SATRANÇ
5.DERS
6.DERS
7.DERS
8.DERS
ETKİN
DİNLEME
OKUMA
VE
YAZMA
ÇALIŞMASI
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
SOSYAL
BİLGİLER
MÜZİK
MATEMATİK
GÖRSEL
SANATLAR
4.Ders
E-DOY
MATEMATİK
ALMANCA
ALMANCA
Salı
İNGİLİZCE
YETENEK
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Pazartesi
3.Ders
2.Ders
1.Ders
GÜNLER
İNGİLİZCE
ALMANCA
YETENEK
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
SERBEST ETK.
REHB. VE SOS.
ETK.
İNGİLİZCE
SOSYAL
BİLGİLER
SOSYAL
BİLGİLER
FEN VE
TEKNOLOJİ
FEN VE
TEKNOLOJİ
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
MATEMATİK
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
TÜRKÇE
MATEMATİK
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
YETENEK
TÜRKÇE
Perşembe
Çarşamba
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHL.BİL.
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHL.BİL.
FEN VE
TEKNOLOJİ
İNGİLİZCE
(30DK)
HIZLI VE
ETKİNOKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
ALMANCA
ALMANCA
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Cuma
4-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI
“ÇOCUKLARA KULAK VERMELİ, YÜZ DEĞİL …”
211
(30DK)
HIZLI VE
ETKİNOKUMA
ÇALIŞMASI
(20DK)
DİNLEDİĞİNİ
ANLAMA
CALIŞMASI
(20DK)
DİNLEDİĞİNİ
YAZMA
ÇALIŞMASI
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
ALMANCA
ALMANCA
TÜRKÇE
TÜRKÇE
(20DK)
OKUDUĞUNU
ANLAMA
ÇALIŞMASI
(20DK)
ANLADIĞINI
YAZMA
ÇALIŞMASI
FEN
BİLİMLERİ
FEN
BİLİMLERİ
SPOR VE
FİZİKİ
ETKİNLİKLER
SPOR VE
FİZİKİ
ETKİNLİKLER
3.Ders
4.Ders
5.DERS
6.DERS
7.DERS
8.DERS
ETKİN
DİNLEME
OKUMA
VE
YAZMA
ÇALIŞMASI
E-DOY
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
MATEMATİK
İNGİLİZCE
SOSYAL BİLGİLER
SOSYAL BİLGİLER
MATEMATİK
SOSYAL
BİLGİLER
İNGİLİZCE
YETENEK
İNGİLİZCE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
MATEMATİK
ALMANCA
YETENEK
MÜZİK
İNGİLİZCE
YETENEK
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
HIZLI VE ETKİN
OKUMA
ÇALIŞMASI
FEN BİLİMLERİ
FEN BİLİMLERİ
Perşembe
MATEMATİK
MATEMATİK
2.Ders
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
Çarşamba
1.Ders
Salı
Pazartesi
GÜNLER
ALMANCA
ALMANCA
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHL.BİL.
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHL.BİL.
(30DK)
HIZLI VE
ETKİNOKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
TÜRKÇE
MÜZİK
Cuma
5-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI
“OKUL GENÇ BEYİNLERE İNSANLIĞA SAYGIYI,MİLLET VE ÜLKEYE SEVGİYİ
BAĞIMSIZLIK ONURUNU ÖĞRETİR”
21 2
İNGİLİZCE
MATEMATİK
ALMANCA
ALMANCA
GÖRSEL
SANATLAR
(20DK)
DİNLEDİĞİNİ
ANLAMA
ÇALIŞMASI
(20DK)
ANLADIĞINI
YAZMA
ÇALIŞMASI
FEN
BİLİMLERİ
,FEN
BİLİMLERİ
İNGİLİZCE
YETENEK
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
TÜRKÇE
TÜRKÇE
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
5.DERS
6.DERS
7.DERS
8.DERS
ETKİN
DİNLEME
OKUMA
VE
YAZMA
ÇALIŞMASI
MÜZİK
İNGİLİZCE
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
TÜRKÇE
FEN
BİLİMLERİ
4.Ders
E-DOY
TÜRKÇE
,FEN
BİLİMLERİ
3.Ders
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
İNGİLİZCE
YETENEK
İNGİLİZCE
ALMANCA
YETENEK
SOSYAL
BİLGİLER
(20DK)
ANLADIĞINI
YAZMA
ÇALIŞMASI
(20DK)
OKUDUĞUNU
ANLAMA
ÇALIŞMASI
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
TÜRKÇE
SOSYAL
BİLGİLER
İNGİLİZCE
MATEMATİK
2.Ders
TÜRKÇE
SOSYAL
BİLGİLER
İNGİLİZCE
MATEMATİK
1.Ders
Perşembe
Çarşamba
Salı
Pazartesi
GÜNLER
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHL.BİL.
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHL.BİL.
MATEMATİK
MATEMATİK
(30DK)
HIZLI VE ETKİN
OKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
ALMANCA
ALMANCA
Cuma
6-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI
“Eğitimdir ki bir ulusu özgür , bağımsız , şanlı , yüksek bir toplum olarak
yaşatır veya bir ulusu tutsaklığa ve düşkünlüğe sürükler.”
21 3
FEN
BİLİMLERİ
İNGİLİZCE
4.Ders
ALMANCA
ALMANCA
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
SOSYAL
BİLGİLER
MÜZİK
İNGİLİZCE
YETENEK
6.DERS
7.DERS
8.DERS
(20DK)
ANLADIĞINI
YAZMA
ÇALIŞMASI
SOSYAL
BİLGİLER
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
5.DERS
ETKİN
DİNLEME
OKUMA
VE
YAZMA
ÇALIŞMASI
E-DOY
TÜRKÇE
FEN
BİLİMLERİ
TEKNOLOJİ
TASARIM
3.Ders
(20DK)
DİNLEDİĞİNİ
ANLAMA
ÇALIŞMASI
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TEKNOLOJİ
TASARIM
2.Ders
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
FEN
BİLİMLERİ
SOSYAL
BİLGİLER
İNGİLİZCE
YETENEK
1.Ders
İNGİLİZCE
ALMANCA
YETENEK
REHBERLİK
VE SOSYAL
ETKİNLİK
SEÇMELİ
ALMANCA
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
FEN
BİLİMLERİ
Çarşamba
Salı
Pazartesi
GÜNLER
BEDEN
EĞİTİMİ
BEDEN
EĞİTİMİ
GÖRSEL
SANATLAR
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
(20DK)
ANLADIĞINI
YAZMA
ÇALIŞMASI
(20DK)
OKUDUĞUNU
ANLAMA
ÇALIŞMASI
MATEMATİK
MATEMATİK
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHL.BİL.
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHL.BİL.
Cuma
ALMANCA
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN OKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
TÜRKÇE
TÜRKÇE
MATEMATİK
MATEMATİK
Perşembe
7-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI
“YETENEK, SEVGİ, BİLGİ, EMEK… BAŞARI MASASININ DÖRT
AYAĞI DEMEK.”
214
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
ALMANCA
ALMANCA
6.DERS
7.DERS
8.DERS
ALMANCA
TEKNOLOJİ
TASARIM
İNGİLİZCE
YETENEK
GÖRSEL
SANATLAR
REHBERLİK
VE SOSYAL
ETKİNLİK
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
İNKILAP
TARİHİ
TEKNOLOJİ
TASARIM
İNKILAP
TARİHİ
ALMANCA
YETENEK
İNGİLİZCE
YETENEK
30DK)
HIZLI VE
ETKİN
OKUMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHL.BİL.
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN
OKUMA
ÇALIŞMASI
( (10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
FEN
BİLİMLERİ
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
(30DK)
HIZLI VE
ETKİN
OKUMA
ÇALIŞMASI
MÜZİK
BEDEN
EĞİTİMİ
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHL.BİL.
TÜRKÇE
BEDEN
EĞİTİMİ
FEN
BİLİMLERİ
Cuma
Perşembe
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
(20DK)
ANLADIĞINI
YAZMA
ÇALIŞMASI
(20DK)
ANLADIĞINI
YAZMA
ÇALIŞMASI
5.DERS
ETKİN
DİNLEME
OKUMA
VE
YAZMA
ÇALIŞMASI
E-DOY
(20DK)
DİNLEDİĞİNİ
ANLAMA
ÇALIŞMASI
(20DK)
OKUDUĞUNU
ANLAMA
ÇALIŞMASI
(10DK)
OKUMA
TEKNİKLERİ
ÇALIŞMASI
MATEMATİK
VATANDAŞLIK
VE DEMOKRASİ
EĞT.
MATEMATİK
4.Ders
MATEMATİK
MATEMATİK
3.Ders
ALMANCA
YETENEK
TÜRKÇE
2.Ders
TÜRKÇE
TÜRKÇE
FEN BİLİMLERİ
TÜRKÇE
1.Ders
Çarşamba
FEN BİLİMLERİ
Salı
Pazartesi
GÜNLER
8-A SINIFI HAFTALIK DERS PROGRAMI
“DÜNYADA HER ŞEYE DEĞER BİÇİLEBİLİR. AMA, BİR ÖĞRETMENİN
ESERİNE DEĞER BİÇİLEBİLİR Mİ?
215
KONYAALTI KOLEJĠ
ÖZEL MÜZEYYEN ÇELEBĠOĞLU ĠLKÖĞRETĠM KURUMU
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Adres : Altınkum Mah.425 Sok.No:15 Konyaaltı/ANTALYA
Tel: 229 23 44 – 45
Faks: 229 15 19
Web : www.konyaaltikoleji.com
E-Mail: info @ konyaaltikoleji.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
12 198 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content