close

Enter

Log in using OpenID

01-05 Aralık Etkinlikleri

embedDownload
GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
01/12/2014
PAZARTESĠ
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ
Çocuklar yere yarım daire biçiminde oturtular. Öğretmen, çocuklara gece ve gündüz zamanlarında
çekilmiĢ fotoğrafları gösterildi. Çocuklar fotoğrafları incelediler. Öğretmen eline gündüz çekilmiĢ bir fotoğrafı
eline aldı ve çocuklara çeĢitli sorular sordu.
Bu fotoğraf ne zaman çekilmiĢ olabilir?
Fotoğraftaki resimlerde neler yapıyorlar?
Gece çekilmiĢ bir fotoğrafı alarak aynı soruları sordu. Çocuklar düĢüncelerini açıkladı.
Öğretmen çocuklardan resimleri gece çekilenler ve gündüz çekilenler olarak gruplamaları istendi. Çocuklar
resimleri inceledi ve grupladı.
Daha sonra AY VE YILDIZLAR adlı Ģiir söylendi.
AY VE YILDIZLAR
Gece olunca gökyüzünden
Bize göz kırparsınız
Gündüz olunca baĢka diyarlara
Kaçar saklanırsınız
Bize bu sürprizi nasıl yaparsınız
ġiirin ardından UYKUCU AY isimli öykü dramatize edildi.
OYUN ETKĠNLĠĞĠ
Çocuklara yeĢil ve sarı renklerde ve çocuk sayısından fazla miktarda balon ĢiĢirilmeden verilir.
Çocuklar bir süre balonlarla oynayıp ĢiĢirdikten sonra aynı renkteki balonları bir araya getirmeleri istenir.
Çocuklara balonlarla bir oyun oynanacağı söylenir ve çocuklar balonların renklerine göre iki gruba ayrılırlar.
Yere bir çizgi çizilir ve müzik baĢlatılır. Grupların ellerindeki balonları aynı anda mümkün olduğunca karĢı
tarafa atarak elinden çıkarmasıdır.Çocukların balonları atarken yerdeki çizgiyi geçmemesi gerekir.
Müzik durduğunda gruplardaki balonlar sayılır, hangi grupta daha az balon olduğu belirlenir.
Değerlendirme
Etkinliğimizde hangi malzemeler vardı ?
Biz bunlarla neler yaptık ?
KarĢı tarafa balon atmak hoĢunuza gitti mi ?
Bu oyuna benzer baĢka bir oyun oynadık mı ?
SANAT ETKĠNLĠĞĠ
Kağıt kesme yapıĢtırma tekniği kullanılarak GECE_GÜNDÜZ mobili yapıldı.
MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ
Yıldızlar adlı Ģarkı söylendi.
YILDIZLAR
Ben her gece penceremden
Gökyüzüne bakarım.
GümüĢ renkli yıldızları
Saymaya çalıĢırım.
Bir değil ki, on değil ki,
Sayılmıyorlar
Yüz değil ki, bin değil ki,
Milyonlarca var,
Yıldızlar yıldızlar
Minicik minicik yıldızlar.
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKĠNLĠĞĠ
ÇalıĢma sayfaları dağıtılarak yönergeleri açıklandı. „„Derya , teleskop ile gökyüzüne bakıyor. Teleskop,
gökyüzündeki Ay‟ı ve yıldızları daha yakından görmemizi sağlar. Derya‟nın teleskopla gördüklerini kutuların
içindeki resimlerden inceleyelim. Gökyüzü Ģarkısını dinlerken, resimlerin çerçevesini yeĢil renge
boyayalım.‟‟Aydınlık olan resimlerin altındaki kutuya güneĢ resmi çizelim. Karanlık olan resimlerin altına ay
resmi çizelim. (9-10 )(Çizgi Kitabı 61-65 )
GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
02/12/2014 SALI
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ
Öğretmen çocuklara “Küçük sincap” adlı öyküyü anlatıldı. Öyküyü anlatırken el kuklalarından yararlanıldı.
Küçük sincap sabah uyanmıĢ . Ağaca tırmanıp kahvaltı için kendisine birçok ceviz toplamıĢ.
Evine dönüp cevizlerini yemiĢ. Karnını güzelce doyurmuĢ. DıĢarı çıkıp sabah sporu yapmıĢ.
Daha sonra evine dönmüĢ. Öğlen arkadaĢlarıyla buluĢup birlikte oyun oynayacakmıĢ.
Hazırlanıp evden çıkmıĢ çünkü öğlen olmuĢ.
ArkadaĢları Ponpon tavĢan ve kaplumbağa da buluĢacakları yere doğru geliyormuĢ.
Yolda karĢılaĢmıĢlar. Birlikte oyunlar oynamıĢ, çok eğlenmiĢler.
Küçük sincap birden bire gökyüzüne bakıp arkadaĢlarına seslenmiĢ.
-ArkadaĢlar akĢam olmuĢ artık evimize gidelim demiĢ.
Birbirlerine iyi akĢamlar dileyip ayrılmıĢlar. Sincap eve gidip ellerini yüzünü yıkamıĢ. Karnı çok acıkmıĢ hemen
yemeğini yemiĢ. Pencereden dıĢarı bakmıĢ, gökyüzünde yıldızlar ve ay görünüyormuĢ. Çok uykusu gelmiĢ ve
yatağına girip mıĢıl mıĢıl uyumuĢ. (S. Tabar)
Öykü sonunda çocuklara çeĢitli sorular soruldu.
Sincap ne zaman uykusundan uyandı ?
Sincap uykusundan uyanınca ne yaptı ?
Sincap arkadaĢlarıyla ne zaman buluĢacaktı ?
Sincap ın arkadaĢları kimlerdi ?
Sincap gökyüzüne bakınca neden ĢaĢırdı ?
Sincap ne zaman uyudu ?
Daha sonra GÜNEġ Ģiiri söylendi.
Her sabah çıkar doğudan
Her akĢam kaybolur batıdan
Doğudan doğar batıdan batar
Dünyamıza neĢe katar
MATEMATĠK-MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ
Çocuklara legolar ve kalemler verilerek nesneler yardımıyla örüntü oluĢturmaları istendi (lego-kalemlego-kalem) örüntüsünün devam ettirilmesi için yönlendirilir). Daha sonra çocuklardan bu örüntünün altına
tabak ve bardaktan oluĢan örüntü oluĢturmaları istendi. Evcilik köĢesindeki plastik tabak ve bardaklar
kullanılır)
Hangi nesneden sonra hangi nesne gelmiĢ, hangi sırayla nesneler konulmuĢ, bu örüntü nasıl devam etmeli
gibi sorular sorularak örüntü sistemini daha iyi anlamaları sağlandı.
Sınıf dört gruba ayrılarak masalara materyaller konur ve her grup bir masaya geçerek masalarda örüntü
oluĢturmaları istendi. Çocuklar sırayla masaların baĢına gelirler ve her gruptaki çocuklar kendi örüntülerinin
kurallarını arkadaĢlarıyla paylaĢtı. Örüntü kuralına uymayan bir çalıĢma görüldüğünde öğretmen çalıĢmanın
düzeltilmesine rehberlik etti. Çocuklar örüntüleri oluĢturduktan sonra müzik açılarak hep birlikte örüntü turuna
çıkıldı. Müzik durdurulduğunda hangi masanın önündelerse o masadaki örüntüye devam edildi.Masalardaki
materyaller bitene kadar etkinlik sürdürüldü.
Değerlendirme
Örüntü oluĢturmak hoĢunuza gitti mi?
Hangi malzemelerle örüntü oluĢturduk?
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKĠNLĠĞĠ
Resimleri inceleyelim. „„Sabah olunca hangisini yaparız ? Öğlen olunca hangisini yaparız ? AkĢam olunca
hangisini yaparız? Sabah yaptıklarımızı gösteren resmin köĢesindeki kutuyu sarıya boyayalım. AkĢam
yaptıklarımızı gösteren resmin köĢesindeki kutuyu maviye boyayalım.”(11-12)
ÇalıĢma sayfası dağıtılarak yönergeleri açıklanır. ”Her kutuda nelerin resmi var? Sırayla söyleyelim. Her kutuda
en sona gelmesi gereken resmi çıkartma sayfasından bularak yapıĢtıralım.”(14)(matematik kitabı 72-77)
FEN VE MATEMATĠK ETKĠNLĠĞĠ
Gece-gündüz Deneyi yapıldı
Deneyin YapılıĢı: Mumu dünya maketinin bir tarafında yanar Ģekilde sabit bırakalım ve yavaĢ yavaĢ dünya
maketini çevirelim. Çocukların gözlemlemesini sağlandı.
Deneyin Sonucu: Dünya dönerken farklı yerlerde gece gündüz olduğunu çocuklara anlatıld
GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
03/12/2014 ÇARġAMBA
OYUN ETKĠNLĠĞĠ
Çocuklarla birlikte yere daire Ģeklinde oturuldu ve oyunun nasıl oynanacağı gösterilerek açıklandı.
Öğretmen YAĞMUR dediğinde çocuklar ellerini hafifçe göğüslerine vururlar. FIRTINA dediğinde eller çırpılır.
KAR dediğinde eller birbirine sürtülür.
Çocukların oyunu ve kuralları anladıklarından emin olunur. Daha sonra öğretmen bu üç kelimeyi önce sıralı
daha sonra karıĢık halde, bazen de aynı kelimeyi üst üste söyleyerek çocukları yanıltmaya çalıĢır. ġaĢıran
çocuk oyun dıĢı kalır.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ
Öğretmen hava olayları hakkında sohbet eder.
Hava sıcaklığı sürekli olarak değiĢir. Ilık , sıcak ve soğuk olabilir. Bunun türlü nedenleri vardır . Dünya
GüneĢ‟in çevresinde dönerken , güneĢ ıĢınları Dünya‟mıza bazen dik bazen de eğik olarak gelir. Dik olarak
gelen ıĢınlar yeryüzünü daha fazla ısıtır. Eğik olarak gelen ıĢınlar ise daha az ısıtır. Yeryüzünün GüneĢ‟ten
gelen bu farklı ölçülerde ısı almasından mevsimler oluĢur. Hava sıcaklığı gün içinde de değiĢir. Sabah ve
akĢam saatlerinde güneĢ ıĢınları eğik geldiği için yeryüzü çok ısınmaz. Öğle saatlerinde güneĢ ıĢınları dik
geldiği için sıcaklık artar.
Rüzgar
ısınan hava ile soğuk hava sürekli yer değiĢtirir. Yani ısınan bölgeler ile soğuk bölgeler arasında sürekli bir
hava akımı vardır . Bu hava akımına rüzgâr adı verilir
Dolu
Dolu, kule tipi bulutlardaki düĢey hava sirkülasyonuna kapılan bulut damlacıklarının bulut içindeki 0 derece ve
-40 derece seviyelerini geçerken (donma ve erimeler ile) tabaka tabaka büyümesi ile oluĢur.
Yağmur
Yağmur, bir çeĢit yağıĢtır. Diğer yağıĢ türleri içinde kar, sulusepken, dolu ve çiğ vardır. Yağmur bulutlardan
Dünya'nın yüzeyine ayrı su damlalarının düĢmesi ile oluĢur. Tüm yağmur damlaları yüzeye ulaĢmaz, bazıları
düĢme esnasında kuru havadan geçerken buharlaĢır. Sıcak ve kuru çöl bölgelerinde virga olarak adlandırılan
bir olay vardır, bu olay hiçbir yağmur damlasının yüzeye ulaĢmaması durumunda oluĢur.
Sohbetin ardından Gökyüzü Ana adlı parmak oyunu ve bilmeceler soruldu.
GÖKYÜZÜ ANA
Ben gökyüzü anayım (anne Ģefkatiyle konuĢularak eller yukarıdan yana doğru açılır)
Sizi çocuklarımla tanıĢtırayım (parmaklar hareket ettirilir)
Önce hangisini çağırayım (soru sorma ifadesi yapılır)
Yağmur geldi, yağıyor, Ģıp Ģıp Ģıp (parmaklar aĢağı dönük olarak hareket ettirilir)
Rüzgar esiyor vuuu (beden ile s çizme hareketi yapılır)
Damları uçuruyoor (korkuyla bir yere bakılıyormuĢ gibi yapılır)
ġimdi de kar yağıyor, tıp tıp tıp (eller yukarıdan aĢağı kar düĢüyormuĢ gibi hareket ettirilir)
Çocuklar üĢüyoor ( eller bağlanır üĢüme hareketi yapılır)
GüneĢ kızım gelince (sevinme hareketi yapılır)
Karlar gider sessizce (bir el bele koyulur, diğer elle güle güle yapılır)
Bulutlardan süzülür,
Ġnci gibi dizilir,
Çamur olur ezilir,
Bilin bakalım bu nedir. (Yağmur)
Finisli minisli
Elimden uçtu
Karsı dağdan su içti.
(Bulut )
Elsiz ayaksız,
Kapıyı açar. (Rüzgar)
Bazen gökte
Bazen yerde. (Sis)
Yağmurlu havada göz kırpar.(ġimĢek)
SANAT ETKĠNLĠĞĠ
Kağıt kesme yapıĢtırma tekniği ile Hava olayları mobili yapıldı.
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKĠNLĠĞĠ
ÇalıĢma sayfası dağıtılarak yönergeleri açıklanır. "Roket resminin aynısını, aynı renkleri kullanarak
boĢ kutuya çizelim. BoyanmamıĢ kareleri kuĢların astıkları karelerin renginde boyayalım. Çıkartma
sayfasındaki kareleri boĢ mandallara asalım."
ÇalıĢma sayfaları dağıtılarak yönergeleri açıklanır."ġekillerin adlarını söyleyelim. Kesik çizgilerini çizerek
tamamlayalım. Her kutudaki en büyük Ģekli sarı renge, en küçük Ģekli ise yeĢil renge boyayalım." (13-15-16)
(çizgi kitabı 66-68)
GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
04/12/2014 PERġEMBE
OYUN ETKĠNLĠĞĠ
Mavi renkli fon kartonundan kesmiĢ olduğu 25x25 cm kare Ģekilleri çocuk sayısından bir eksik
hazırlandı. Oyuna baĢlamadan önce mavi renk ve kare Ģeklini çocuklara gösterilerek hangi Ģekil olduğu
soruldu. Çocukların çevrelerinde gördüğü mavi renkte olan nesnelere , kareye benzeyen Ģekillere örnekler
vermeleri istendi.
Kare Ģekillerini oyun alanına dağıtıldı. Oyunun nasıl oynanacağını açıklandı. Hareketli bir müzik
eĢliğinde çocukların kare Ģekillerine basmadan dans etmeleri istendi. Müzik durduğunda çocuklar kare Ģeklinin
üzerine bastılar. Kare kapamayan çocuk oyundan çıktı. Oyun tek çocuk kalana kadar sürdürüldü
Değerlendirme
Sınıfımızda kareye benzeyen baĢka varlıklar var mı?
Kare Ģekillerimiz hangi renkti?
Müzik durduğunda kare Ģeklini kaparken zorlandınız mı?
Oyunumuzu beğendiniz mi?
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ -SANAT ETKĠNLĠĞĠ
Çocuklar evlerinden getirdikleri turuncu renkli nesneleri alıp çember biçiminde yere oturdular. Öğretmen
eline portakal ve havuç çomak kuklası aldı. Kuklaların üzerinde üzgün bir yüz ifadesi vardır. Öğretmen
çocuklara kuklaları gösterek isimlerini sordu. Kuklaların neden üzgün olabileceğini tahmin etmeleri istendi.
Çocuklar düĢüncelerini söyledi.
Öğretmen kuklaların renkleri olmadığı üzgün olduklarını söyledi.
„„Sizce kuklalarımız hangi renkte boyanmalı ? ‟‟ diye sordu.Çocukların turuncu cevabından sonra cümle
tamamlama çalıĢması yapılacağını açıkladı.
Portakal ve havuç turuncu renktir tıpkı elimdeki ……gibi(evden getirdiği turuncu nesneyi gösterir)
Tüm çocuklar cümle tamamlama çalıĢmasına katıldı. Tüm çocuklar cümle tamamlama çalıĢmasına katılır.
Öğretmen çocukları çalıĢma masalarına alır. Masada kırmızı ve sarı parmak boyası vardır. ”Çocuklara Ģimdi
turuncu renkle parmak boyası yapacağız der” Çocukların ilgisini masadaki renklere çeker. Çocuklar turuncu
rengin olmadığını fark ederler. Hadi o zaman kırmızı renkle sarı rengi karıĢtırarak boyama yapalım” der.
Çocuklar önce kırmızı sonra sarı renk ile resim kağıdını boyarlar. Ortaya turuncu renk çıkar. Çocuklara portakal
, havuç, mandalina resimlerinin olduğu boyama sayfaları dağıtılır. Çocuklar iki rengi karıĢtırarak meyve
resimlerini boyarlar.
Daha sonra Renkler adlı Ģiir söylendi.
RENKLER
GökkuĢağı rengarenk
Bak her Ģey ayrı renk
Sarı kırmızı
KarıĢınca olur turuncu
MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ
SEBZELER MEYVELER RENKLER adlı Ģarkı söylendi.
Sebzeler meyveler faydalılar lezzetliler,
Sebzeler meyveler ne güzeller rengarenkler,
Kırmızı kırmızı, elma çilek kırmızı,
kıpkırmızı kırmızı, domates nar kırmızı
sarı sarı sapsarı, limon ve mısır sarı
sarı sarı sapsarı, ayva sarı muz sarı
Sebzeler meyveler faydalılar lezzetliler,
Sebzeler meyveler ne güzeller rengarenkler,
YeĢil yeĢil yemyeĢil, ıspanak biber yeĢil
YeĢil yeĢil yemyeĢil, maydanoz marul yeĢil
Turuncu turuncu, mandalina turuncu
Tupturuncu turuncu, portakal havuç turuncu
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKĠNLĠĞĠ
Çocuklara çalıĢma kağıtları dağıtılarak yönergeleri açıklanır. "Hoppalak, Uzunkulak tavĢan, Vakvak ördek
ve Bilgin kaplumbağa köĢe kapmaca oyunu oynuyorlar. Bunlardan bir tanesi köĢeyi kapamamıĢ ve kenarda
kalmıĢ. Hangileri köĢeleri kapmıĢ kim kenarda kalmıĢ ? Söyleyelim. KöĢeyi kapamayan Zıppalak‟ı çember içine
alalım. "Kutunun içindeki resimlerden turuncu olanları bulup, yuvarlak içine alalım. Havucu önce kırmızı, sonra
da sarı renk ile boyayarak turuncu rengi oluĢturalım." (17-18)(matematik kitabı 78-82)
GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI
05/12/2014 CUMA
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ
Öğretmen çocuklara bir arkadaĢının resmini gösterdi ve arkadaĢı hakkında onlara bilgi verdi.
Onunla neler konuĢtuğunu, neler yapığını çocuklarla paylaĢtı.
ArkadaĢlık hakkında çocuklarla sohbet etti. „„ArkadaĢlık‟‟ Ģiiri hep birlikte söylendi.
ARKADAġLIK
ArkadaĢım olursa
Hiç de sıkılmaz canım
Onları çok severim
Hep güler eğlenirim
ArkadaĢlarla birlikte,
Oynarım hep coĢarım.
Yanımdaysalar eğer,
Mutlu geçer her anım
Çocuklara; „„Nerelerde arkadaĢ ediniriz?
ArkadaĢlarımızla neler yaparız?
Kimler arkadaĢımız olabilir?
ArkadaĢlarımız bize kendimizi nasıl hissettirirler? ‟‟ diye sordu.
Çocukların cevapları alındıktan sonra değerler eğitimi kartından “Hoppalak’ın ArkadaĢları”
adlı öykü anlatıldı. Değerler eğitimi kartında bulunan öykü ile ilgili sorular sordu. Öğretmen haydi
Ģimdi arkadaĢlık dansı yapalım dedi. Cd den “ArkadaĢlık güzel Ģey” isimli Ģarkı dinletildi. Çocuklar
hep birlikte dans etti.
Değerlendirme
ArkadaĢlık ne demek? Hiç arkadaĢımız olmasaydı neler hissederdik? ArkadaĢlar birbirlerine nasıl
davranmalılar? ArkadaĢlarınızla en çok ne yapmaktan hoĢlanıyorsunuz? ArkadaĢınız size nasıl
davranırsa üzülürsünüz? Herkesle arkadaĢ olunur mu? ArkadaĢ olurken en çok nelere dikkat
edersiniz? Yalan söyleyen biriyle arkadaĢ olmayı ister misiniz?
OYUN ETKĠNLĠĞĠ
Öğretmen bir kutunun içine 5 adet 1 yazan kart, 5 adet 2 yazan kart, 1 adet 3 yazan kart
koydu. Çocuklara sıra ile kutudan sayı kartı çektirdi. 3 rakamı çıkınca güzel bir oyun oynayacaklarını
söyledi. Bir ebe seçildi ve dıĢarı çıkarıldı. 3 sayısı sınıfta bir yere saklandı. Çocuklara ritim aletleri
dağıtıldı. Ebe içeri girer ve 3 rakamını sınıfta aramaya baĢladı. Ebe rakama yaklaĢınca ritim
aletlerine hızlı hızlı vuruldu. UzaklaĢınca ritim aletlerine yavaĢ yavaĢ vuruldu.
OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKĠNLĠĞĠ
ÇalıĢma sayfaları dağıtılarak yönergeleri açıklanır. ”Parmağımızla 3 rakamının üzerinden gidelim. 3
rakamının kesik çizgilerini çizerek tamamlayalım. 3 rakamının içini istediğimiz renge boyayalım. 3
rakamının kesik çizgilerini çizerek tamamlayalım.Fırçalardan boya damlıyor. Hangi fırçalardan 3
damla boya damlıyor? Gösterelim. O fırçaların etrafındaki karelerin kesik çizgilerini damlayan
boyanın rengiyle çizerek tamamlayalım. Çıkartma sayfasındaki 3 rakamını yakamıza
yapıĢtıralım.”(23-24-25)(cizgi kitabı 69_71)
UYKUCU AY
GüneĢ bütün uzayın kralıydı. Bütün yıldızlar ve gezegenler onu çok severlerdi. GüneĢi sevdikleri
içinde her zaman görevlerini yerine getirirlerdi. GüneĢten aldıkları ıĢıkları Dünya‟ya ulaĢtırırlardı.
GüneĢ de her zaman onlara güler yüzlü davranırdı.
Ay dıĢında herkes görevini yapıyordu. Ay‟ın görevini yapmaması GüneĢ„in canını sıkıyordu. Ay
vaktinde uyanamıyor, tembellik ediyordu. Bazı geceler sabaha kadar Dünya karanlıklar içinde
kalıyordu. Bu durum çocukları çok üzüyordu.
Yine bir gece Ay geç uyandı. Canı hiç ıĢık saçmak istemiyordu. Tembel tembel yatağından kalktı,
hazırlandı, dıĢarı çıktı. Ġsteksiz bir Ģekilde koca bulutları geçti. Kendisini çok yorgun hissediyordu.
Bulutlar saklambaç oynuyorlardı.
Kıvrımlı Bulut, Ay‟a :
- Sen de bizimle oynar mısın? Diye sordu.
Ay uykulu uykulu “olur!” dedi.
Bulutlardan biri gözlerini kapatıp saymaya baĢladı.
- “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 önüm- arkam, sağım-solum sobe, saklanmayan ebe!” dedi.
Ay kocaman bir bulutun arkasına saklandı, yorgun olduğundan oracıkta uyuya kaldı.
Bulutlar Ay‟ı bulamadı, sabah oldu. Günlerce gökyüzü karanlıkta kaldı. Bir gün GüneĢ, Ay‟ın günlerdir
görünmediğini fark etti. Sağa sola Ay‟ın kaybolduğu haberini verdi. Gökyüzünde herkes Ay‟ı aramaya
baĢladı. Kimse bulamadı. Kutup Yıldızı ümitsizce aramaya devam etti. Sonunda Ay‟ı bir bulutun
ardında uyurken buldu.
Kutup Yıldızı:
- Heey! Ay kardeĢ uyan. Kral GüneĢ günlerdir seni arıyor, dedi.
Ay yerinden sıçradı. Hemen üstünü baĢını düzeltti. Ġkisi beraber Kral GüneĢ‟in yanına gittiler.
Kral GüneĢ onları güler yüzle karĢıladı. “Her gece Dünya‟yı aydınlatmanın zor bir iĢ olduğunu
biliyorum.” diyerek söze baĢladı.
- Ama birinin bu iĢi yapması gerekiyor. Çocuklar her gece Ay‟ın çıkmasını bekliyorlar. Ay çıkınca
büyükler onlara masallar anlatıyor. Senin görevini daha iyi yapmanı istiyorum. Bunun için bazı
geceler sana izin vereceğim. Bir daha görevini aksatmayacağına söz vermelisin, dedi.
Ay, çok utandı. Çok önemli olduğunu unutmuĢtu. Kral GüneĢ‟in kendisine çok kızacağını sanmıĢtı.
Ama o, kendisine iyi davranmıĢtı. Bir daha görevini aksatmamaya söz verdi. O günden sonra
çocuklar, Ay‟ı bazı geceler göremez oldular. Fakat görebildikleri gecelerde Ay‟ın daha parlak
olduğunu fark ettiler
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content