close

Enter

Log in using OpenID

basıc

embedDownload
THE RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR HIGHER EDUCATION IN TURKEY
PROGRAMME KEY LEARNING OUTCOMES- BASIC FIELD QUALIFICATIONS
2
3
4
1. Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve
uygulamalı bilgilere sahip olma,
X
X
X
X
X
X
X X X
X
2. Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini
değerlendirme ve bilgi üretme yöntemlerini kavrayabilme,.
3. Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi ve
teknoloji kullanımına yönelik bilgilere sahip olma,
4Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve
değerlendirme bilgisine sahip olma.
5. Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve
işleme süreçleri hakkında bilgi sahibi olma.
X
X
X
X X
1. Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili
olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilme,
2. Elde ettiği verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme,
3. Sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerilerine sahip olma
X
5
6
X
X
X
X
X
X
X
X
7
8
X
9
10
NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR
HIGHER EDUCATION IN TURKEY (NQF-HETR)
6. Level (Associate's) Qualifications
1.Possess advanced level theoretical and practical
knowledge supported by textbooks with updated
information, practice equipments and other
resources.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1.Use of advanced theoretical and practical
knowledge within the field.
2. Interpret and evaluate data, define and analyze
problems, develop solutions based on research and
proofs by using acquired advanced knowledge and
skills within the field.
X
SKILLS
BECERİLER
PROGRAM QUALIFICATIONS/OUTCOMES
1
KNOWLEDGE
BİLGİ
Temel Alan Yeterlilikleri
(Tarım, Orman ve Su Ürünleri)
THE RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR HIGHER EDUCATION IN TURKEY
PROGRAMME KEY LEARNING OUTCOMES- BASIC FIELD QUALIFICATIONS
2. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları
çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk
alabilme,
X
X
X
X
3. Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik
etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
X
X
X
X
4. Disiplinlerarası çalışma yapabilme.
X
X
X
X
X
3. Bilgiye ulaşma, analitik düşünme ve tasarım yapabilme
4. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanabilme yetkinliğine
sahip olma.
X
5
6
8
9
10
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
7
1. Conduct studies at an advanced level in the
field independently.
X
X
X
X
2. Take responsibility both as a team member
X
X
X
3. Planning and managing activities towards
X X
X
1. Evaluate the knowledge and skills acquired
at an advanced level in the field with a critical
approach
X
X
X
X
X X X
X X
and individually in order to solve unexpected
complex problems faced within the
implementations in the field.
the development of subordinates in the
framework of a project..
X
X X
X X
NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR
HIGHER EDUCATION IN TURKEY (NQF-HETR)
6. Level (Associate's) Qualifications
COMPETENCES
X
X
4
COMPETENCES
X
X
2Sorgulayıcı ve araştırıcı olma,
Öğrenme Yetkinliği
3
1. Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
danışmanlık ve bilirkişilik yapabilme,
1. Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşamboyu
öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme,
YETKİNLİKLER
2
Learning Competence
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme
Yetkinliği
PROGRAM QUALIFICATIONS/OUTCOMES
1
Competence to Work Independently and Take
Responsibility
YETKİNLİKLER
Temel Alan Yeterlilikleri
(Tarım, Orman ve Su Ürünleri)
X
X
X
2. Determine learning needs and direct the
learning..
3. Develop positive attitude towards lifelong
learning.
THE RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR HIGHER EDUCATION IN TURKEY
PROGRAMME KEY LEARNING OUTCOMES- BASIC FIELD QUALIFICATIONS
1. Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere
duyarlı olma ve izleme,
X
X
X
X
X
X
X
2. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için
proje üretebilme ve uygulayabilme,
X
X
X
X
X
X
X
3. Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları
bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme, toplumun
bilinçlenmesine katkıda bulunabilme,
4. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle
destekleyerek, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
5. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde
kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile
iletişim kurabilme,
6. Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve
iletişim teknolojilerini kullanabilme,
4
5
6
Alana Özgü Yetkinlik
8
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
2. Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme,
X
X
X
X
X
4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve
kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve
güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
and solution proposals to problems in written
and orally on issues in the field.
X
X
X
X
1. Inform people and institutions, transfer ideas
X X
X
X
X
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler
Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)
problems on issues in the field with
professionals and non-professionals by the
support of qualitative and quantitative data.
X
X
X
10
2. Share the ideas and solution proposals to
1. Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate
alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje
yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek
yetkinliğe sahip olma,
3. Alanıyla ilgili mevzuata hakim olma ve uygun davranma
yetkinliğini kazanmış olma,
9
X
X
7Farklı kültürlerde yaşayabilme ve sosyal yaşama uyum
sağlayabilme.
YETKİNLİKLER
7
Organize and implement project and
activities for social environment with a sense
of social responsibility.
3.
4. Monitor the developments in the field and
communicate with peers by using a foreign
language at least at a level of European
Language Portfolio B1 General Level.
5. Use informatics and communication
technologies with at least a minimum level of
European Computer Driving License Advanced
Level software knowledge..
1. Act in accordance with social, scientific,
cultural and ethic values on the stages of
gathering, implementation and release of the
results of data related to the field.
X
X
COMPETENCES
3
COMPETENCES
2
Field Specific Competence
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM QUALIFICATIONS/OUTCOMES
1
Communication and Social Competence
YETKİNLİKLER
Temel Alan Yeterlilikleri
Tarım, Orman ve Su Ürünleri)
2. Possess sufficient consciousness about the
issues of universality of social rights, social
justice, quality, cultural values and also,
environmental protection, worker's health and
security
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
315 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content