close

Enter

Log in using OpenID

18 ocak.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Emniyet'te görev deðiþimi
Çorum Emniyet Müdürlüðünde iki þube müdürünün
görev yeri deðiþtirildi.
* HABERÝ 9’DA
Emniyet’ten 4 bin 500
öðrenciye trafik eðitimi
Asker adaylarýna duyuru
Þubat 2014 er celbi 1. grupta sevke tabi yükümlülerin
3-6 Þubat 2014; 2. grupta sevke tabi olanlarýn 19 - 21
Mart 2014 tarihleri arasýnda sevklerinin yapýlacaðý
açýklandý.
* HABERÝ 16’DA
* HABERÝ 11’DE
18 OCAK 2014 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Kendisini kamu görevlisi olarak tanýtan þüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Telefonla dolandýrýp
100 bin lira aldýlar
* HABERÝ 9’DA
(Ç.HAK:30)
Emniyet Müdürlüðü’nce 50’ye yakýn eðitim kurumunda trafik semineri düzenlendi.
Engellilere iyi haber
Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Ýl
Komisyonu denetimlere baþlýyor.
Teknik Deðerlendirme Ekipleri
engellilere yönelik çalýþmalarda
eksiklikler tespit ederse 5 bin
liradan 25 bin liraya kadar ceza
uygulayabilecek.
TKDK yetkilileri 12. Baþvuru Çaðrý Ýlaný yayýnlandý ve 10 Þubat-10 Mart tarihleri
arasýnda proje kabullerinin baþlayacaðýný duyurdu.
Süt üreticilerine çaðrý
* HABERÝ 4’DE
2013’te 9 bin
310 konut satýldý
Çorum Tapu
Müdürü
Nurettin
Buyruk, 2013
yýlý içinde il
genelinde 9
bin 310 adet
konut satýþ
iþlemi gerçekleþtirildiðini
söyledi.
* HABERÝ
2’DE
Sevgi Evi gençleri KOÇ gibi bir iþe imza attý
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum
ÝL Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, Çorum Damýzlýk
Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek'i
ziyaret etti.
* HABERÝ 5’DE
Harçlýklarýný biriktiren gençler
üç mülteci aileleye yardým etti
Nurettin Buyruk
Tunaboylu
bugün anýlacak
Merhum
GazeteciMahmut Tunaboylu
Yazar
Mahmut
Tunaboylu vefatýnýn 12. Yýlý,
doðumunun 60. yýlýnda bugün
saat 13.00’de mezarý baþýnda
anýlacak.
Aile ve Sosyal
Politikalar
Müdürlüðü'ne
baðlý Mimar
Sinan Sevgi
Evleri'nde
kalan erkek
öðrenciler,
büyük bir
duyarlýlýða
imza atarak,
harçlýklarýnda
n biriktirdikleri
paralarla
aldýðý gýda
malzemeleriyl
e, mülteci
ailelere
yardým etti.
Umreciler yakýnlarý ve arkadaþlarý tarafýndan dualarla uðurlandý.
Kutsal topraklara uðurlandýlar
Kutsal topraklara yolculuk devam ediyor. Umre
yolculuðuna çýkmaya karar veren 118 Çorumlu, önceki
gece Otogar'da düzenlenen törenle uðurlandý.
* HABERÝ 12’DE
* HABERÝ
7’DE
Kasaplarda Recep
Gür baþkan oldu
* HABERÝ 4’DE
Cami cemaati
kan verdi
Karakeçili Camii cemaati, Türk
Kýzýlayý’nýn Çorum’da baþlattýðý
kan baðýþý kampanyasýna
destek verdi. * HABERÝ 10’DA
Yeniþafak Gazetesi yazarý Hayrettin Karaman, Zaman
Gazetesi yazarý Mümtazer Türköne'ye sert cevap verdi.
Karaman, Mümtazer
Törköne’ye sert çýktý
* HABERÝ 2’DE
Ýki listenin
yarýþtýðý
Kasaplar ve
Celepler
Odasý’nda
Recep Gür 33
oyla oda
baþkaný olarak
seçilirken,
mevcut baþkan
Cavit Demir 28
oy aldý.
* HABERÝ 6’DA
Cuma namazý vaktinde Çorum’daki tüm camilerde yaðmur duasý yapýldý.
Cuma vaktinde yaðmur duasý
Eller rahmet için açýldý
Çorum’da dün Cuma namazý vaktinde tüm camilerde
yaðmur duasý yapýldý. Yurt çapýnda yaþanan kuraklýða
dikkat çekilen duada yaðmur ve kar yaðýþý için eller
semaya açýldý.
Recep Gür
* HABERÝ 10’DA
2
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Enerji kesintilerine kýþ þartlarý açýklamasý
Ý
Ýskilip’te enerjide yaþanan sorunun hava þartlarýndan kaynaklandýðý belirtildi.
skilip'te görev yapan meslektaþýmýz Gani Aksan, ilçede son günlerde kaliteli ve saðlýklý enerji temininde
sorun yaþandýðýný bildirmiþ, biz de Çorum'da da zaman
zaman benzer durumlarla karþýlaþtýðýmýzý hatýrlatýp ilçenin enerji problemini bu köþeye taþýmýþtýk.
Meseleye YEDAÞ açýklýk getirdi. Önceki gün Hakimiyet'te yayýnlanan yazýlý açýklamada, YEDAÞ'ýn Ýskilip'in yaný sýra Bayat ve Uðurludað'da soðuklardan
kaynaklanan buzlanmaya karþý mücadele verdiði belirtildi.
Yaklaþýk 10 gündür devam eden olumsuz hava
þartlarý enerji nakil hatlarýnýn üzerini buzla kaplamýþ.
Buz yükü enerji nakil hatlarýnda iletkenlerin kopmasýna ve traverslerde bükülmelere neden olduðundan enerji kesintileri meydana gelmiþ.
YEDAÞ enerji sürekliliðini saðlamak için amansýz bir mücadele vererek yaþanan sorunu çözüme kavuþturmuþ.
Ýskilip'te görev yapan meslektaþýmýz Gani Aksan, ilçede yaþanan
enerji problemine dikkat çekmiþ, biz de bu köþede dile getirmiþtik.
2013’te 9 bin
310 konut satýldý
Ç
Yeniþafak Gazetesi yazarý Hayrettin Karaman, Zaman
Gazetesi yazarý Mümtazer Türköne'ye sert cevap verdi.
Karaman, Mümtazer
Törköne’ye sert çýktý
Y
eniþafak Gazetesi yazarý Hayrettin Karaman dünki yazýsýnda, yolsuzluk operasyonun nedeniyle söylediklerini eleþtiren Zaman
Gazetesi yazarý Mümtazer Türköne'ye sert cevap verdi.
Hayrettin Karaman, "Rüþvete fetva verilmez" baþlýklý yazýsýnda, Türköne'nin iddia ettiði
þeylerin doðru olmadýðýný, kendisinin vermiþ olduðu tariflerde iddialarýn asýlsýz olduðunu belirtti.
Ýþte Karaman'ýn o yazýsý:
Bir gazeteci bana izafeten þöyle yazmýþ
'Kur vakfý al rüþveti' . Yani ben vakýflara rüþvet
vermenin caiz olduðunu söylemiþim.
Halbuki ilgili yazýmda rüþveti tarif etmiþ,
'alan kamu görevlisi olacak, aldýðýný kendisi veya yakýnlarý için alacak ki buna rüþvet densin'
demiþtim. Hayri vakýflar þahýslara hizmet etmez, kamuya hizmet eder, vakfa gelen yardým
da kurucu ve yöneticilerin olmaz, vakfýn kamu
menfaatine yönelik hizmetlerine harcanýr.
Ýslam’da rüþvetin haram olduðunu bilmeyen yoktur, benim de rüþvete fetva vermem asla
sözkonusu olamaz.
Ýslami ve hayri hizmetlerin yürümesinden
rahatsýz olanlar bu amaçla kurulmuþ vakýflara
çamur atarak hayra engel olmak istiyorlar, ama
'Allah'ýn yaktýðý ýþýðý söndürmeye kimsenin gü-
cü yetmeyecektir.
Devlet ile belediyelerle iþi olan kimseler,
Ýslami hassasiyetleri olan yöneticilerin bilgisi
dahilinde vakýflara baðýþlarda bulunup sonra 'iþ
ve ihale almak' gibi hususlarda bundan yararlanma amacý taþýyabilirler. Bu amaç bilinmedikçe
yöneticiyi ve vakfý hatalý görmek doðru olmaz.
Niyeti bozuk olan kimselerin durumlarý anlaþýlýnca hüküm deðiþir ve artýk onlardan baðýþ kabul etmemek gerekir. Ama yine de yaptýklarý
yardýma ýstýlahi ve fýkhi manada rüþvet denemez.
Servet sahiplerini hayra teþvik etmek ve
yönlendirmek de ayýp ve günah deðildir, yeter ki
bu iliþki kötüye kullanýlmasýn ve kullanýlmaya
izin verilmesin.
Bazý gazeteciler maþallah her konuyu biliyorlar, her konuya giriyorlar, bu da yetmiyor insanlarý itibarsýzlaþtýrmak için iftiralar ediyor, sözü saptýrýyor, niyet okuyor, kiþiye söylemediðini
izafe ediyorlar.
Tekrar edeyim, Ýslamda rüþvet haramdýr,
Allahtan korkan ve dini bilen hiçbir kimse rüþvete fetva vermez.
Ayrýca beni itibarsýzlaþtýrmaya da o gazetecinin gücü yetmez, boþuna kendini itibardan düþürmesin. (Yaygýn Basýn)
ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS
(Ç.HAK:3545)
*Yeni Lastik Satýþý
*Akü Satýþý
*Lastik Oteli
*Rot Ön Düzen Ayarý
*Balance Lastik Ayarý
*Jant Düzeltme
*Far Ayarý
* Nitrojen Gazý
Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM
Tel: 0364 213 47 29 * [email protected]
Fatih Batit (0 532 560 09 43) Mehmet Yaðlý (0 533 733 45 86)
Enise Aðbal
orum Tapu Müdürü
Nurettin Buyruk,
2013 yýlý içinde il genelinde 9 bin 310 adet konut satýþ iþlemi gerçekleþtirildiðini söyledi.
Ç o r u m ’ d a
1.318.359 (Bir milyon
üç yüz on sekiz bin üç
yüz elli dokuz) kiþi adýna tescilli taþýnmaz mal
kaydý olduðunu açýklayan Buyruk, 1998 yýlýndan önce gerçek kiþilerin TC numaralarý olmadýðýndan bu tarihten
önce Tapu siciline tescil
edilen taþýnmaz mal
maliklerinin TC numaralarý bulunmadýðýný,
bu durumun muhtelif
sorunlarý beraberinde
getirip, kiþilerin taþýnmaz mal kayýtlarýna
ulaþýlmasýnda sorunlar
yarattýðýný, isim benzerliðinden kaynaklý
hatalar olduðunu belirten Buyruk, Tapu çalýþanlarýnýn ve Adli Yargýnýn görev alanýna giren hususlarda telafisi
uzun zaman alan problem ve davalara sebebiyet verdiðini kaydetti.
Sorunlarýn giderilmesi maksadý ile bu yýl
içerisinde Tapu Siciline
ve TAKBÝS sistemine
malik TC giriþlerine hýz
verildiðini, il genelinde
1.136.703 adet malikin
TC giriþinin gerçekleþtirildiðini ve halen
1.816.52 kiþinin TC
güncellemesinin yapýlmasýna devam edildiðini dile getirdi.
Buyruk, açýklamasýnýn devamýnda, “Çorum merkez ilçede
4.425.98 toplam taþýnmaz mal sahibi bulunmakta,
bunlardan
3.345.03 kiþinin TC giriþi
tamamlanmýþ,
1.080.94 kiþiye yönelik
TC numarasý tespiti çalýþmamýz devam etmektedir. Bu husustaki
çalýþma oranýmýz % 96
olup TC numarasý tespit oranýmýz % 75’dir.
Çorum Tapu Müdürlüðü 2013 yýlý itibari ile 33 bin 228 yevmiye numaralý iþlem karþýlanmýþtýr. 2012 yýlý ile
kýyaslandýðýnda % 2.75
oranýnda iþlem artýþýnýn
olduðu görülmektedir.
pý
109 adet riskli ya-
6306 sayýlý Kentsel Dönüþüm Yasasý
kapsamýnda 2013 yýlý
içerisinde Çorum merkezde 59 adet taþýnmazda 331 malike ait
109 adet baðýmsýz bölümün riskli yapý olduðu tespiti Tapu kayýtlarýna þerh edilmiþ, kimlik paylaþým sisteminden tespit edilen hak
sahiplerinin adreslerine
gerekli tebligatlar gönderilmiþtir.
2013 yýlý içerisinde Müdürlüðümüzde
yapýlan 22 bin 758 adet
harçlý iþlem karþýlýðýnda
toplam
24.134.308,28.
TL
harç, döner sermaye ve
damga vergisi tahakkuku yapýlmýþtýr.
Çorum Tapu Müdürlüðü olarak vatandaþa kaliteli tapu hizmeti verilmesi maksadý
ile E-Tahsilat, yönlendirme ve çaðrý için
SMS, kontrollerin etkin
ve seri yapýlmasý amacý
ile elektronik arþiv, EDevlet uygulamalarý
kapsamýnda TC numarasý ve cep telefonu numaralarý tespit edilen
maliklere
taþýnmaz
mallarý ile talep ettikleri ya da gýyaplarýna yapýlan iþlemler hakkýnda
bilgilendirme uygulamalarý baþlatýlmýþtýr.
Nurettin Buyruk
Çorum’da 2013 yýlý içinde il genelinde 9 bin 310 adet konut satýþ iþlemi gerçekleþtirildi.
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
3
‘Hitit’in hedefi evrensel
standardý yakalamak’
H
Mustafa Demirer
itit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü,
Fen Bilimleri Enstitüsü ve Hacý Bektaþ Veli
Araþtýrma ve Uygulama Merkezi’nin akademik personeli ile bir
araya geldi.
Alkan, ilk ziyaretini Ýlahiyat Fakültesi’ne gerçekleþtirdi.
Ýlahiyat
Fakültesi
Konferans Salonu’nda
düzenlenen toplantýda
Fakülte Dekaný Prof.
Dr. Mesut Okumuþ bir
açýþ konuþmasý yaptý.
Okumuþ, desteklerinden dolayý Alkan’a teþekkür etti.
Göreve baþladýðý
yýl itibari ile üniversitede yapýlan çalýþmalar
hakkýnda yýllar itibari
ile deðerlendirmelerde
bulunan Rektör Alkan,
gelecekte hedeflenen
ve bugün gerçekleþtirilen projeler hakkýnda
fakülte öðretim elemanlarýný bilgilendirdi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Ýlahiyat Fakültesi’nde akademik personeli ile bir araya geldi.
Alkan, ilk ziyaretini Ýlahiyat Fakültesi’ne gerçekleþtirdi.
Rektör, göreve baþladýðý yýl itibari ile üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.
Kuzey Kampüsü’ne yapýlacak binalarýn master plan üzerinde görsel sunum yapan Alkan, inþaatý devam eden HÜBTUAM, MYO, Alaca
MYO ve 2014’te inþaatýna baþlanacak olan
projeler
hakkýnda
açýklamalarda bulundu.
Üniversitede sürekli olarak yeni bölümler/programlar
açýldýðýný, bunlarýn
açýlmasýndaki kriterlerinin en önemlilerinden birisinin istihdam
odaklý ve geleceðe dönük olmalarý olduðunu
hatýrlatan Alkan, 2013ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýna göre kontenjanlarýn doluluk oranýna dikkat çekti. Alkan,
yeni kayýt yaptýran öðrencilerin uyum sürecine destek olmak
amacýyla oryantasyon
eðitimlerinin düzenlendiðini hatýrlattý.
HUZEM, HÝTÝTSEM, öðrenci otomasyon sistemi, akademik
web sayfasýnýn oluþturulmasý, Merkez Kütüphane’nin elektronik
kaynaklarý, yayýn teþviki, akreditasyon, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Rektör,BAP,
Mevlana,
Erasmus gibi programlara iliþkin de açýklamalarda
bulunarak
yurtdýþý bilimsel etkinlikleri
destekleme
programlarýna verilen
desteklerin artarak devam ettiðini ve söz konusu desteklerle, üniversitede araþtýrmaya
yönelik proje kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý,
nitelikli proje üretilmesi ve bilimsel hareketliliðin arttýrýlmasý
ile evrensel ve ulusal
bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkýnmasýna katký saðlanmasýnýn hedeflendiðini
belirtti.
Tüm mensuplarýna daha iyi imkanlar
sunmanýn çabasý ve
gayreti içerisinde olduklarýný açýklayan
Rektör, Ýlahiyat Fakültesi öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür
etti.
Rektör Alkan daha sonara Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen
Bilimleri Enstitüsü ve
Hacý Bektaþ Veli Araþtýrma ve Uygulama
Merkezi
akademik
personeli bir araya gelerek yürütülen çalýþmalar hakkýnda fikir
alýþveriþinde bulundu.
2010 yýlý itibari
ile üniversitede 10 adet
Yüksek Lisans ve
Doktora Program sayýsý olduðunu belirten
Alkan, üniversitede
yürütülen gayretli çalýþmalar sonucunda
Yüksek Lisans ve
Doktora Program sayýlarýnda yüzde 100’ün
üzerinde bir artýþ yaþanarak 21’e ulaþtýðýna
dikkat çekti.
Üniversitede evrensel ölçüler göz
önünde tutularak, belirli bir standardý yakalamak istediklerini belirten Alkan, üniversitede ortaya çýkan bu
baþarý
tablosunun
oluþmasýna emeði geçen ve katkýda bulunan
baþta akademik ve idari personel olmak üzere, öðrencilere, Çorum’da ve
her coðrafyada üniversiteyi
sahiplenerek maddi/manevi
destek veren
tüm
paydaþlara
teþekkür
etti.
TÜBÝTAK destekli proje
T
ÜBÝTAK 1505 Üniversite-Sanayi Ýþ Birliði Programý kapsamýnda 5130052 numaralý ve “Farklý Dental ve Ortopedik Ýmplantlarýn Tasarýmlarýnýn Yapýlmasý, Üretimi, Mekanik
Analizi, Yüzey Kaplamasý ve Bitirme Ýþlemleri ile Biyouyumluluklarýnýn Ýncelenmesi ve Pazara Sunulmasý” isimli proje
baþladý.
Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul’un
yürütücülüðündeki projeye, Mustafa Kemal Üniversitesi Diþ
Hekimliði Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Dalkýz araþtýrmacý, Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Akgün Alsaran araþtýrmacý, Isparta Süleyman
Demirel Üniversitesi Uygulamalý CAD/CAM Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oðuz Çolak araþtýrmacý, Hitit Üniversitesi Makina Mühendisliði öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamil Özdin
araþtýrmacý, Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliði
Bölümü öðretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Toparlý danýþman,
Hitit Üniversitesi Makina Mühendisliði Uzman Ahmet Çini ve
Kimya Mühendisliði Uzman Zeynel Öztürk yardýmcý personel, Arþ. Gör. Emre Özyýlmaz bursiyer olarak katýldý. Proje 18
ay sürecek. Hitit Basýn
K
PSS'de soru sayýsý ve sýnav süresi azaltýldý
Kamu Personel Seçme Sýnavý'nda (KPSS) pazar
günü uygulanan alan testlerinde soru sayýsý 30, iki
oturumda sýnav süresi de 160'ar dakika olarak belirlendi.
ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 2014KPSS ile ilgili Devlet Personel Baþkanlýðý ile yapýlan
görüþmeler sonucunda bazý kararlar alýndý.
ÖSYM tarafýndan KPSS Lisans sýnavýnda pazar günü uygulanan alan testlerinde soru sayýsý 30 olarak belirlendi. Bu yolla çok
uzun olmasý sürekli itiraz konusu olan sýnav sürelerinin de azaltýl-
masý saðlandý.
Bu doðrultuda 2014-KPSS Lisans sýnavýndan itibaren alan testlerinin süresi, pazar sabah ve
öðleden sonra 160'ar dakika olacak. Hukuk, çalýþma ekonomisi ve endüstri iliþkileri, iktisat, ekonometri, iþletme, istatistik, maliye, kamu yönetimi,
muhasebe, uluslararasý Ýliþkiler alanlarýndan ise
30'ar soru sorulacak.
2013-KPSS'de uygulanan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin kapsamý ve yaklaþýk aðýrlýklarý, uyumu saðlamak amacýyla,
2014-KPSS Lisans ve 2014-KPSS Ortaöðretim/Önlisans Sýnavlarýnda da aynen uygulanacak. (Yaygýn basýn)
(Ç.HAK:3458)
KPSS’de soru sayýsý ve sýnav süresi azaltýldý
Ankara’da 27 - 31 Ocak 2014 tarihleri arasýnda bir kýþ okulu gerçekleþtirecek.
Ankara’da Kýþ Okulu
D
ýþiþleri Bakanlýðý Stratejik Araþtýrmalar
Merkezi Baþkanlýðý, bakanlýk çalýþmalarý
hakkýnda genel bilgiler vermek ve dýþ politikaya
ilgi duyan gençlere diplomasi mesleðine iliþkin
ön bilgiler kazandýrmak amacýyla Ankara’da 27
- 31 Ocak 2014 tarihleri arasýnda bir kýþ okulu
gerçekleþtirecek.
Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon
Birimi tarafýndan yapýlan duyuruda þu bilgiler
verildi; “Bu yýl üçüncüsü düzenlenecek olan bir
hafta süreli kýþ okuluna, üniversitelerin Dýþiþleri
Bakanlýðý tarafýndan her yýl açýlan meslek
memurluðu sýnavýna katýlabilecek bölümlerinde
okuyan ikinci ve üçüncü sýnýf öðrencileri
katýlabilecektir.
Kýþ okulunda, uluslararasý iliþkiler
derslerinin yaný sýra protokol ve müzakere
teknikleri gibi mesleðe iliþkin programlar
uygulanacaktýr.
Kýþ okuluna baþvuruda bulunmak için
aþaðýdaki þartlarý taþýmak gerekmektedir:
· T.C. Vatandaþý olmak
· 27 yaþýndan gün almamýþ olmak
· Dört yýllýk bir lisans programýnýn 2. veya
3. sýnýf öðrencisi olmak
· En az 2.75 not ortalamasýna sahip olmak
Bu þartlarý taþýyan adaylarýn baþvurularýný,
Türk Dýþ Politikasý’na Genel Bir Bakýþ
konusunda yazacaklarý, en fazla 500 kelimelik
Ýngilizce makale ile birlikte, 13 - 19 Ocak 2014
tarihleri arasýnda online (http://sinav.mfa.gov.tr/)
olarak yapmalarý gerekmektedir.
Bakanlýk gerekli görüldüðü takdirde
mülakat yapabilecektir. Dýþiþleri Bakanlýðý
görevlilerinin birinci derece akrabalarý bu
programa baþvuramazlar.
Kurs bitiminde genel bir deðerlendirme
yapýlacak olup, baþarýlý olan öðrencilere sertifika
verilecektir.
“2014 Kýþ Okulu” baþvurularý internet
üzerinden yapýlacak olup, baþvuru modülüne
girebilmek için “e-devlet” þifresi temin edilmesi
gerekmektedir. Ayrýca, baþvuru sýrasýnda,
adaylarýn makalenin yaný sýra nüfus cüzdaný
fotokopisi, transkript ve fotoðraflarýný sisteme
eklemeleri gereklidir.”
Hitit Basýn
Tüketici ödülleri verilecek
Enise Aðbal
B
u yýl 17.’si düzenlenecek olan
Geleneksel Tüketici Ödülleri töreniyle
tüketiciler ödüllerine kavuþacak.
Tüketici bilincini geliþtirmek ve bu
yönde hak arama alýþkanlýklarýný
yaygýnlaþtýrmak, tüketici haklarýna saygýlý
kiþi, kurum ve kuruluþlarý teþvik etmek,
tüketicinin korunmasý ve bilinçlendirilmesi
ile ilgili bilimsel çalýþmalarý özendirmek
amacýyla çeþitli dallarda her yýl hak
sahiplerine verilen ‘Geleneksel Tüketici
Ödülleri’nin 17.’si düzenlenecek.
Konu ile ilgili ayrýntýlý bilgi Gümrük ve
Ticaret Bakanlýðý’nýn www.gtb.gov.tr ile
www.tuketici.gov.tr adresli web sitelerinden
bilgi alýnabilecek ve baþvurular en geç 25
Ocak Cumartesi gününe kadar yapýlacak.
4
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Hayrettin
Karaman
Rüþvete fetva
verilmez
Engellilere iyi haber
Mustafa Demirer
ile ve Sosyal Politikalar Çorum Ýl Müdürlüðü sekreA
taryasýnda yürütülen eriþilebilirlik çalýþmalarý doðrultusunda, Valilik bünyesinde oluþturulan Eriþilebilirlik
Ýzleme ve Denetleme Ýl Komisyonu tanýþma ve koordinasyon toplantýsý Valilik Toplantý Salonu'nda yapýldý.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna baðlý Engelli
ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan öncelikleri ve hedefleri belirleyen 2014 yýlýna ait ulusal düzeyde Eriþilebilirlik ve Denetleme Planý hazýrlanarak yayýnlandý. Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan izleme ve denetleme planýnda yer alan ve Çorum için öncelikli gerçekleþtirilecek faaliyetleri belirlemek üzere düzenlenen
toplantýya Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Din-
çer, Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Yýlmaz, kurum personeli
ve Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi, Karayollarý Genel Müdürlüðü ve ilgili sivil toplum kuruluþu temsilcileri katýldý. Komisyon tarafýndan 2014 yýlýnda Çorum'a ait Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Programý, Ýzleme ve Denetleme tarihleri, denetim yapýlacak
bina ve açýk alanlar belirlendi.
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, bilindiði üzere Ulusal Eriþilebilirlik Kanunu'nun tanýdýðý
süre Temmuz 2013 tarihinde doldu ve engelli vatandaþlarýn sýkýntý yaþadýðý yerlerle ilgili þikayet etme haklarý
doðmuþ ve her alanda eriþilebilirliðin saðlanmasý zorunluluðu getirildi.
Ýl programýnda belirlenen tarihler arasýnda komis-
yonda oluþturulan Teknik Deðerlendirme Ekipleri denetime çýkacak, kamu kurum ve kuruluþlarýna ait mevcut
resmi binalar, yol, kaldýrým, yaya geçidi, açýk ve yeþil
alanlar, sosyal ve kültürel altyapý alanlarý, gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan yapýlmýþ umuma açýk hizmet veren
her türlü yapýlar denetlenerek görülen eksikliklere istinaden umuma açýk hizmet veren her türlü yapý ve açýk alan
sahibi olan gerçek ve tüzel kiþiliklere her bir tespit için
bin TL'den 5 bin TL'ye kadar idari para cezasý uygulanabilecek.
Eriþilebilirlik Ýzleme ve Denetleme Çorum Ýl Programý çerçevesinde oluþturulan heyetler Þubat ayýndan
itibaren yýl boyunca Çorum Merkez ve Ýlçelerde denetimlere baþlayacaklar.
Bir gazeteci bana izafeten þöyle yazmýþ
'Kur vakfý al rüþveti' . Yani ben vakýflara
rüþvet vermenin caiz olduðunu söylemiþim.
Halbuki ilgili yazýmda rüþveti tarif etmiþ,
'alan kamu görevlisi olacak, aldýðýný kendisi
veya yakýnlarý için alacak ki buna rüþvet
densin' demiþtim. Hayri vakýflar þahýslara
hizmet etmez, kamuya hizmet eder, vakfa
gelen yardým da kurucu ve yöneticilerin
olmaz, vakfýn kamu menfaatine yönelik
hizmetlereine harcanýr.
Ýslamda rüþvetin haram olduðunu
bilmeyen yoktur, benim de rüþvete fetva
vermem asla sözkonusu olamaz.
Ýslami ve hayri hizmetlerin yürümesinden
rahatsýz olanlar bu amaçla kurulmuþ vakýflara
çamur atarak hayra engel olmak istiyorlar, ama
'Allah'ýn yaktýðý ýþýðý söndürmeye kimsenin
gücü yetmeyecektir.
Devlet ile belediyelerle iþi olan kimseler,
Ýslami hassasiyetleri olan yöneticilerin bilgisi
dahilinde vakýflara baðýþlarda bulunup sonra
'iþ ve ihale almak' gibi hususlarda bundan
yararlanma amacý taþýyabilirler. Bu amaç
bilinmedikçe yöneticiyi ve vakfý hatalý görmek
doðru olmaz. Niyeti bozuk olan kimselerin
durumlarý anlaþýlýnca hüküm deðiþir ve artýk
onlardan baðýþ kabul etmemek gerekir. Ama
yine de yaptýklarý yardýma ýstýlahi ve fýkhi
manada rüþvet denemez.
Servet sahiplerini hayra teþvik etmek ve
yönlendirmek de ayýp ve günah deðildir, yeter
ki bu iliþki kötüye kullanýlmasýn ve
kullanýlmaya izin verilmesin.
Bazý gazeteciler maþallah her konuyu
biliyorlar, her konuya giriyorlar, bu da
yetmiyor insanlarý itibarsýzlaþtýrmak için
iftiralar ediyor, sözü saptýrýyor, niyet okuyor,
kiþiye söylemediðini izafe ediyorlar.
Tekrar edeyim, Ýslamda rüþvet haramdýr,
Allahtan korkan ve dini bilen hiçbir kimse
rüþvete fetva vermez.
Ayrýca beni itibarsýzlaþtýrmaya da o
gazetecinin gücü yetmez, boþuna kendini
itibardan düþürmesin.
Tunaboylu bugün anýlacak
Mustafa Demirer
M
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz elektrik ve
doðalgaza nisan ayýnda zam yapýlacaðý iddialarýný yalanladý.
Doðalgaza zam yok
E
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz elektrik ve doðalgaza nisan ayýnda zam yapýlacaðý iddialarýný
yalanladý.
Ankara'da "Enerji Çocuk" projesinin tanýtýmýnda gazetecilerin sorularýný cevaplayan Yýldýz, Þubat ayýnda da
doðalgaza zam yapýlmayacaðýný söyledi.
Doðalgaza zammýn basýn malzemesi yapýldýðýný dile getiren Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz,
"2013 haberlerini gördüm sürekli vatandaþý tedirgin ettiler zam olacak diye.
Bu vesile ile bir kez daha açýklýyorum.
her ay sonu bir sonraki ayý açýklýyorduk. Þubat ayýnda da doðal gaza zam
yapmayacaðýz." dedi.
Döviz ve petrol fiyatlarýnýn arttýðýna dikkat çeken Bakan Yýldýz, "Bu tür
haberleri ancak bizim aðzýmýzdan duyduðunuzda itibar edin diyorum. Artan
maliyetlere raðmen þubat ayýnda doðalgaza zam yapýlmayacak" þeklinde ko-
erhum Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu vefatýnýn 12. Yýlý, doðumunun 60. yýlýnda bugün saat 13.00’de mezarý baþýnda anýlacak.
18 Ocak 1954 yýlýnda doðan merhum GazeteciYazar Mahmut Tunaboylu, 31 Aralýk 2002 tarihinde
vefat etmiþti. Vefatýnýn 12. yýlýnda Mahmut Tunaboylu yine doðum günü olan 18 Ocak’ta (bugün) Ulumezar’daki kabri baþýnda dualarla anýlacak. Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen mezar ziyareti
ve anmaya merhum Mahmut Tunaboylu’nun babasý
Müslüm Tunaboylu, ailesi, yakýnlarý ve meslektaþlarý
katýlacak. Duayý emekli imam hatip Fikrettin Çýplak
yapacak.
1954 yýlýnda Çorum'da doðan Mahmut Tunaboylu, orta öðreniminden sonra gazeteciliðe baþladý. Çeþitli ulusal ve yerel gazeteler ile yerel televizyonlarda
görev yapan Tunaboylu, 1980 yýlýndan itibaren radyo
için oyun yazmaya baþladý. Tunaboylu'nun yazdýðý
oyunlar, TRT Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir Radyolarý ile
KKTC Bayrak Radyosu'nda yayýmlandý. Roman,
oyun ve senaryo dallarýnda 14 ödül alan Tunaboylu
nun 9’u ödüllü 10 kitabý yayýmlandý. 31 Aralýk 2002
tarihinde 48 yaþýnda hayatýný kaybeden Tunaboylu,
evli ve 2 çocuk babasýydý.
18 Ocak 1954 yýlýnda doðan merhum Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu, 31 Aralýk 2002 tarihinde vefat etmiþti.
AA’dan multi medya hizmeti
Multimedya ürün paketinde neler var?
A
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, ekmek israfýnýn azaldýðýný söyledi
Ekmek israfý azaldý
ýda, Tarým ve Hayvancýlýk BaG
kaný Mehdi Eker, ekmek israfýnýn azaldýðýný söyledi
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakaný Mehdi Eker, "Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý ile israf
edilen günlük ekmek miktarý, 2012
yýlýnda 5 milyon 950 binken, geçen yýl yüzde 18 azalýþla 4 milyon
900 bin adet oldu" dedi.
Eker, "Kampanya milli ekonomimize bir yýlda 2 milyar 800
milyon lira kazanç saðladý" diye
konuþtu.(Ajanslar)
nadolu Ajansý, yayýna hazýr video haberleri, kýsa
belgeseller ve fotoðraf galerilerinden oluþan multimedya paketiyle, internet sitelerine alternatif içerik
sunacak.
Anadolu Ajansý (AA) 100 yýllýk tecrübesiyle,
Türkiye'nin en büyük fotoðraf ve video arþivini yepyeni bir ürünle birleþtirdi.
"Web video haberleri", "web belgeselleri" ve
"web foto galerileri" isimleri altýnda, haber bültenleri,
kýsa belgeseller ve fotoðraf galerilerinden oluþan multimedya paketi hazýrlandý.
Dünyadaki örnekleri yaygýn takip edilen bu hizmet, Türkiye'de internet sitelerinin içeriklerini zenginleþtirmenin yanýnda rekabetçi güçlerine de katký saðlayacak.
Multimedya paketi ne sunuyor?
Ýnternet siteleri, multimedya paketiyle, her gün
binlerce fotoðraf ile video arasýndan seçilen ve montajlanan haber bültenleriyle eþsiz içeriðe sahip olacak.
Türkiye'nin farklý yerlerinde özel planlanan, senaryolaþtýrýlan, video çekimi yapýlan ve montajlanan belgesellerle de uluslararasý kalitedeki web belgesellerini
ziyaretçilerine ulaþtýrabilecek.
Yüz binlercesinin arasýndan seçilen fotoðraflar
ve haftanýn maçýnýn en güzel karelerinden oluþan web
foto galerilerle, sitenin ziyaret sayýsýný maksimuma taþýmak mümkün olabilecek.
Web haber bülteni, belgesel ve foto galeri hazýrlamak için gereken insan gücü, teknik altyapý ve zamandan tasarruf edilmesinin yanýnda, sürekli yenilenen içerikle internet sitesi her zaman güncel tutulabilecek.
Ýnternet siteleri, bir yýlda yayýnlanacak 50'den
fazla web belgesel, 300'den fazla fotoðraf galeri ve
600'den fazla web video haberle, rakipsiz multimedya
arþivine ulaþma þansý bulacak.
Web Video Haber: Bu hizmetle, internet siteleri,
video üretme süreçleri olan konu belirleme, metin
yazma, kurgu-montaj gibi iþlere gerek kalmadan, yayýna hazýr haber bültenleriyle bir adým öne geçme fýrsatý bulacak. Haberin kaynaðýndan servis edilen, yayýna hazýr, 3 dakikalýk, montajlý, dýþ sesli, güncel ve özgün video haberler, hergün 11.00 ve 16.00 saatlerinde
sunulacak.
Web Belgeselleri: Ýnternet siteleri, Avrupa ve
ABD'de çok talep gören, güncel ve ilgi çekici konulardan oluþan, AA'nýn uzman ekiplerince hazýrlanan kýsa
belgeseller ve gerçek insan hikayelerini, izleyicileriyle buluþturabilecek. Pakette, Türkiye'de örnekleri sadece AA'da olan, 2,30-3 dakikalýk, özgün ve uzun soluklu, haftada bir hazýrlanan web belgeselleri bulunacak.
Web Foto Galeri: Anadolu Ajansý, arþivinde yer
alan, baþka hiçbir yerde bulunamayacak arþiv ve güncel fotoðraflar arasýndan seçilen, özgün konular içeren
foto galeriyi, her güne özel hazýrlayacak. Ayrýca haftanýn önemli maçlarýndan seçilen en özel fotoðraflardan
oluþan galeriler de pakette yer alacak.
Arþiv Web Foto galeri, genellikle gündem dýþý,
eðlendirici, deðiþik konularý içeren 20-25 fotoðraftan
oluþacak ve günde bir adet hazýrlanacak. Haftada bir
hazýrlanacak futbol web foto galeri ise haftanýn öne çýkan futbol müsabakalarýna ait 15-20 fotoðraftan oluþacak.(AA)
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Süt üreticilerine çaðrý
T
Mustafa Demirer
arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu Çorum ÝL Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, Çorum Damýzlýk
Sýðýr Yetiþtiriciler Birliði
Baþkaný Hüseyin Cinbek'i ziyaret etti. Ziyarette TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðünden uzmanlar da hazýr bulundu.
12. Baþvuru Çaðrý
Ýlanýnýn yayýnlandýðýný
ve 10 Þubat-10 Mart tarihleri arasýnda proje kabullerinin gerçekleþeceðini hatýrlatan Daðdelen,
"12. Çaðrý ilanýnýn bütçesi 488.772,12 Avro yani yaklaþýk 500 milyon
Avro çiftçilerimizin proje ile müracaatýný beklemekte. Ýlimizden bu zamana kadar pek çok projeyi destekledik, 2013 yýlýnda ödediðimiz destek
miktarý 21 milyon lirayý
aþtý, bu sene de destekleme rakamýnda bu düzeyi
aþmayý hedefliyoruz."
dedi.
2013 yýlýnda ödenen destekleme seviyesinin bu yýlda yakalanmasý
için paydaþlarýmýzýn bu
konuda desteklerini bekliyoruz, süt üretiminde
en büyük üretici birliði
olan Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri birliðinden de
bu desteði göreceðimize
inancýmýz tam. Sayýn
baþkanýmýza bu konudaki gayretleri sebebi ile teþekkür ediyoruz." Dedi.
etti.
Çorum Damýzlýk
Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek ise, "Çorum' un daha
fazla proje üreterek hibelerden daha fazla pay almasý hepimizin ortak te-
mennisi, bu konuda üzerimize düþen görev olursa yapmaktan memnuniyet duyarýz.” diye konuþtu.
Birlik üyelerine yönelik bilgilendirme faaliyeti yapýlmasý konusunda mutabakata varan
Cinbek ile Daðdelen, her
iki kurum çalýþanlarýna
konunun detaylandýrýlmasý talimatýný verdiler.
Afilli Kafe siyasetin temsilcilerini açýlýþ töreninde buluþturdu.
Afilli Kafe’ye renkli açýlýþ
B
TKDK yetkilileri 12. Baþvuru Çaðrý Ýlaný yayýnlandý ve 10 Þubat-10 Mart tarihleri arasýnda proje kabullerinin baþlayacaðýný duyurdu.
‘Proje amacýna ulaþtý’
O
Enise Aðbal
kullar Hayat Olsun Projesi Ýl Yönetim Kurulu,
Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Þule Toksoy
baþkanlýðýnda toplandý.
Geçtiðimiz Cuma günü yapýlan toplantýya proje
ortaklarýndan Çorum Belediye Temsilcisi Zübeyir
Tuncel, Orman Ýþletme Müdürlüðü Temsilcisi Tacim
Karakýl, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri, Halk Eðitim Merkezi Müdürleri ile merkez ve ilçelerden gelen
muhtarlar katýldý.
Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Þule Toksoy, toplantýda il bazýnda yapýlan faaliyetlerle ilgili
bilgi vererek, “Okullar Hayat Olsun projesi amacýna
ulaþtý, yapýlan faaliyetlerin niceliði kadar niteliðine
çok önem veriyoruz. Bu projede süreç odaklý çalýþmaktayýz. Amacýmýz vatandaþlarýmýzý 21. yüzyýlýn
gerektirdiði kültürel ve sosyal becerilerle donatmak.
Bunu saðlarken okullarýmýzýn hayat alaný, yaþam
merkezi olmasý içini gayret ediyoruz.” dedi.
“Projenin baþlangýç tarihinden itibaren Çorum’da çok güzel þeyler oldu.” diyen Toksoy, þunlarý
sýraladý; “Ýskilip ilçemiz Anadolu Öðretmen Lisemizde velilerimize film izleme ve film okuma etkinlikleri yaptýrýlýyor, Ortaköy Halk Eðitim Merkezine kursa
gelen velilerimizin çocuklarý oyun odasýnda eðleniyor, velilerimizin istekleri doðrultusunda okullarýmýzda velilerimize yönelik kurslar düzenleniyor. Okullar
artýk ulaþýlamaz, içine kapalý sistem olmaktan çýktý.
Renklendi, hayat geldi, paydaþlarýyla içice oldu.”
Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Zübeyir Tuncel de, Belediye’nin proje kapsamýnda okullara kilit taþý, beton döküm, bordro asfalt serimi, oyun
gruplarý, fitnes aletleri ve trafik pistleri yaptýklarýný
belirtti.
Orman Ýþletme Müdürlüðü Temcilsi Tacim Karakýl ise, proje kapsamýnda okullarda 4 bin 290 adet
fidan dikimi yapýldýðýný söyledi.
Toplantý, ilçelerden gelen þube müdürlerinin ilçelerinde yapýlan çalýþmalarý anlatmalarý ile sona erdi.
Hayat Boyu Öðrenme Þube Müdürü Þule Toksoy.
Okullar Hayat Olsun Projesi Ýl Yönetim Kurulu toplandý.
1 hafta içinde fiyatý düþecek
P
atatesin fiyatý son
günlerde oldukça
arttý. Bu artýþ Tarým
Bakanlýðý'ný harekete
geçirdi. Yetkililere göre
stoklarda yeterince patates var ve fiyatlar bir
hafta içinde düþecek.
Ekimin az yapýlmasýyla üretimde azalma olduðu gerekçesiyle patates fiyatý son
haftalarda 4 liraya kadar çýktý. Artýþýn önüne
geçmek için bakanlýk
harekete geçti. Gýda ve
Tarým Bakanlýðý, patates fiyatlarýndaki artýþa
müdahale etti.
Fiyatýn bir hafta
içinde düþeceði açýklandý.
Patatesin fiyatý son günlerde oldukça arttý.
Yetkililer Türkiye'deki önemli patates
üretim merkezlerinden
Nevþehir'e giderek depolarda inceleme yaptý.
Sektör temsilcileri ile
görüþen
yetkililer,
stoklarýn yeterli olduðunu, fiyatýn yakýnda
normale döneceðini
açýkladý. Niðde ve
Nevþehir'deki depolarda 700 bin ton civarýnda yemeklik patates olduðu açýklandý.
Fiyatlarýn düþmemesi durumunda patates ithal edilebileceði
de açýklandý.(Yaygýn
basýn)
Mustafa
Demirer
ahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak'ta hizmete giren Afilli PastaKafe dualarla açýldý.
Açýlýþ törenine
Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, MHP Çorum
Belediye
Baþkan
Adayý Ercan Daþdan,
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, DYP eski il
baþkanlarýndan Satýlmýþ Yýlmaz, Afilli
Pasta-Kafe iþletmecisi Ertan Karayan
ile çok sayýda davetli
ve vatandaþ katýldý.
Afilli Pasta-Kafe Ýþletmecisi Ertan
Karayan, kaliteyi daha uygun fiyata tatmak için Afilli PastaKafe'ye beklediklerini söyledi.
Kahve dünyasý
ve vitamin barla hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Karayan, kalite, güler yüz
ve müþteri memnuniyetini en ön planda
tutan hizmet anlayýþýyla Çorum halkýna
profesyonelce hizmet sunduklarýný ifade etti. Karayan,
"Kahvenin dünyasýnda sevdiklerinizle
sohbetin ayrýcalýklarýna varmak için
Afilli Kafe'ye bekliyoruz. Kahve Dünyasý ve Vitamin Bar
ile Çorum'a renk verecek tek adresiz. Ýþyerimizi gelip görmenizi tavsiye ediyoruz. Lig TV keyfini de burada yaþayýn." Dedi.
Açýlýþ öncesi
dua edildi, hep birlikte kurdele kesildi.
Davetlilere ikramda
bulunuldu.
Açýlýþa katýlan
AK Parti Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan
ile CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas arasýnda yaþanan samimi
sohbet dikkat çekti.
Afilli Pasta-Kafe Ýþletmecisi Ertan Karayan, konuklarýný aðýrladý.
Afilli Pasta-Kafe, kahve dünyasý ve vitamin barla hizmetlerini sürdürüyor.
Açýlýþa çok sayýda davetli katýldý.
Afilli Pasta-Kafe Bahçelievler Mahallesi Melikgazi 1. Sokak'ta hizmet veriyor.
Açýlýþ öncesi dua edildi, hep birlikte kurdele kesildi. Davetlilere ikramda bulunuldu.
6
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Kasaplarda Recep
Gür baþkan oldu
Aþcý ve Lokantacýlar Odasý Aþcý ve Lokantacýlar OdasýBaþkan
Adayý Burhan Balcý ile yönetimi gazetemizi ziyaret etti.
Burhan Balcý Lokantacýlar
Baþkanlýðý’na aday
Gülesin Aðbal
Demirer
A
Divan Heyeti Kasaplar Federasyonu Genel Baþkaný
Fazlý Yançýndað baþkanlýðýnda oluþturuldu.
Ý
Kongre Afra Düðün Salonu’nda gerçekleþtirildi.
Genel kurula çok sayýda üye katýldý.
Oda üyeleri yeni yönetimi belirledi.
Erol Taþkan
ki listenin yarýþtýðý Kasaplar ve Celepler
Odasý’nda Recep Gür 33 oyla oda baþkaný
olarak seçilirken, mevcut baþkan Cavit Demir
28 oy aldý.
Afra Düðün Salonu’nda gerçekleþtirilen
genel kurul, Kasaplar Federasyonu Genel
Baþkaný Fazlý Yançýndað baþkanlýðýnda
oluþturulan divan heyeti tarafýndan yönetildi.
Kasaplar Federasyonu Genel Baþkaný
Fazlý Yalçýndað'ýn da katýldýðý genel kurulda,
Ýbrahim Bakýþ, Ömer Karataþ, Hüseyin Erdem
ve Ahmet Sönmüþ'ün de divan üyesi olarak
görev aldý. Gündem maddeleri görüþüldükten
sonra, kürsüye davet edilen adaylar, genel
kurulun hayýrlý olmasý dileklerini aktardý.
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve oda
baþkanlarýnýn da ilgi gösterdiði genel kurulda,
düzenlenen plaket töreninde, mevcut Baþkan
Cavit Demir, eski oda baþkanlarýndan Hasan
Eker’e, genel kurula katýlan Federasyon Genel
Baþkaný Fazlý Yalçýndað’a ve Kýrýkkale
Kasaplar Odasý Baþkaný Gazi Karafilik’e
teþekkür plaketi verdi. Plaketler Federasyon
Baþkaný Fazlý Yalçýndað, ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç ve Þoförler Odasý Baþkaný Recep
Kayýkçý tarafýndan takdim edilirken,
Federasyon baþkaný’na bir plakette Recep Gür
tarafýndan verildi.
Yapýlan oylama iþleminin ardýndan genel
kurula katýlan 61 üyeden 33’ünün oyunu alan
Recep Gür oda baþkaný seçilirken, Cavit
Demir’in listesi 28 oy aldý.
Recep Gür baþkanlýðýnda oluþturulan yeni
yönetimde þu isimler görev aldý;
Yönetim Kurulu: Recep Gür, Hakan
Kaynar, Abidin Bürü, Satýlmýþ Kýrtay, Selim
Tosun, Ýsmail Emniyet, Recep Ýlikmen.
Denetim Kurulu: Yasin Erdem, Fatih
Çetin, Zekeriye Kabakçý.
þcý ve
Lokantacýlar
Odasý genel kurul
toplantýsý yarýn saat
11.00’de Çorum
Esnaf ve Sanatkârlar
Odalarý Birliði
salonunda yapýlacak.
Gazetemiz
Hakimiyet’i ziyaret
ederek Spor
Yönetmenimiz Halil
Öztürk ile görüþen
Burhan Balcý genel
kurulda kendisinin
baþkanlýða aday
olduðunu açýkladý.
kutlayan Balcý,
genel kurulda tüm
esnaf üyelerin
desteðini
beklediðini, seçildiði
Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkan adayý Ýsmet Çýtak,
kendisini eleþtiren Oda Yönetim Kurulu üyesi Necmi Doðan’a yanýt verdi.
Ýsmet Çýtak iddialarý reddetti
Ç
orum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkan adayý Ýsmet Çýtak, kendisini eleþtiren
Oda Yönetim Kurulu üyesi Necmi Doðan’a yanýt verdi.
Ýkinci Bahar Lokantasý sahibi ve ayný zamanda Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkan adayý Ýsmet Çýtak, yaptýðý konuþmasýnda hiçbir zaman “Oda amacýndan çýkmýþtýr”
cümlesini kurmadýðýný söyledi.
“Oda baþkanlýðý dönemimde kurumlarýn
yapmýþ olduðu denetimlerde kaç küçük esnafýn
maðdur olduðunu, bu denetimlerden dolayý ekmeðinden olan kaç esnafýmýzýn olduðuna dair
elinizde bir bilgi ve belge varsa açýklayýn" diyerek, Necmi Doðan'a yüklenen Çýtak, bu konularýn tartýþýlmasý gereken yerlerin esnafýn huzuruna çýkýlan genel kurullar olduðunu sözlerine ekledi.
ÇESOB Basýn
Belediye Meclis üyeleðine aday oldu,
açýklamayý Ýl Genel Meclisi diye yaptý
‘Hizmet aþký yanlýþ
açýklama yaptýrdý’
S
Kasaplar ve Celepler Odasý Genel Kurulu7nda plaket töreni düzenlendi.
Burhan Balcý
Ziyarette tüm
Hakimiyet
çalýþanlarýnýn 10
Ocak Gazeteciler
Günü’nü de
takdirde aþcý ve
lokantacý esnafýna en
iyi hizmeti yapmaya
çalýþacaðýný söyledi.
Balcý’nýn
yönetim kurulu
listesi þu isimlerden
oluþuyor: Ali Atalay,
Ýbrahim Ýpek, Sefa
Gürlek, Murat Biçer,
Erdal Yetilmiþ, Erdal
Uzar, Mahmut
Býyýk.
Yarýn çoðunluk
saðlanamadýðý
takdirde genel kurul
toplantýsý 26 Ocak
Pazar günü ayný yer
ve saatte yapýlacak.
Erol Taþkan
ercan Taþýmacýlýk sahibi Sadi
Sevici, CHP'den
Belediye Meclis
üyeliðine
aday
adaylýðý müracaatýný açýklarken, yanlýþlýkla Ýl Genel
Meclisi üyeliðine
aday adayý olduðunu bildirince, partisinin uyarýsý üzerine yanlýþlýðýn farkýna vardý.
Önceki gün gazetemizde yer alan
haberde Ýl Genel
Meclis Üyesi aday
adayý olarak duyurulan Sadi Sevici,
gazetemizi arayarak, açýklamada heSadi Sevici
yecandan yanlýþlýk
yaptýðýný söyledi.
"Hizmet aþký
beni heyecanlandýrdý ve yanlýþ bir
açýklama yaptým.
Doðru
Belediye
Meclis Üyeliði için
aday adaylýðý müracaatýnda bulunduðum bilgisidir." dedi.
Parti yöneticilerinin yaptýðý uyarý
üzerine
hatasýný
fark ettiðini bildiren
Sadi Sevici, "Kamuoyundan ve partimden özür diliyorum, benim hizmet
konusundaki heyecanýma versinler."
diye düzeltme yaptý.
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Harçlýklarýný biriktiren gençler
üç mülteci aileleye yardým etti
A
Erol Taþkan
ile ve Sosyal
Politikalar
Müdürlüðü'ne baðlý
Mimar Sinan Sevgi
Evleri'nde kalan erkek
öðrenciler, büyük bir
duyarlýlýða imza atarak,
harçlýklarýndan
biriktirdikleri paralarla
aldýðý gýda
malzemeleriyle, mülteci
ailelere yardým etti.
Her biri pýrýl pýrýl
olan delikanlýlar,
sergiledikleri davranýþla
her türlü övgüyü
hakederken, kendi
aralarýnda seçtikleri
temsilcilerle üç ayrý
mülteci aileyi evinde
ziyaret edip, gýda
malzemelerini birer
birer teslim etti.
Geçtiðimiz gün
gazetemizden
yaptýðýmýz, "Mülteci
ailelere yardým edelim."
çaðrýmýzý karþýlýksýz
býrakmayan gençler,
büyük bir sorumluluk
örneði sergiledi.
Ýtina ile taþýdýklarý
gýda malzemeleri,
büyük bir hürmet ve
saygýyla yerlerine
ulaþtýran gençler,
yaptýklarý þeyin doðru
bir hareket olduðu
inancýný taþýdýklarýný,
önemli bir sorumluluðu
yerine getirmenin
mutluluðunu
yaþadýklarýný bildirdi.
Yardým fikrini
yönetici ve hocalarýyla
paylaþan gençler,
kendilerine bu konuda
katký veren Mimar
Sinan Sevgi Evi
Müdürü Ömer
Pehlivan'a, Müdür
Yardýmcýsý Hüseyin
Þahin'e, tüm
öðretmenlerine ve
Baþöðretmen Atatürk
Ýmam Hatip Ortaokulu
Müdürü Ethem
Kaçmaz'a teþekkür etti.
Ýdarecilerin de
bizzat katýldýðý yardým
ziyaretinde ilk olarak
Iraklý mülteci Abdulaziz
Muhammet Said'in
ailesini ziyaret eden
gençler, ikinci olarak da
Kazým Cabbar Hasan
ve ailesini ziyaret
ederek, yardým
malzemelerini takdim
etti.
Son ziyaret noktasý
olan Abdul Münan'ýn
evinde kendilerine
ikram edilen çayý içen
gençler, aile ile sohbet
ederek, duygu ve
düþüncelerini aktardý.
Yaptýklarý
çalýþmanýn onurunu
yaþayan gençler,
ailelerin durumlarý
karþýsýnda duyduklarý
üzüntüyü gizlemeye
çalýþtý.
Bu gençlere helal olsun
T
oplumsal duyarlýlýk ve paylaþma ahlakýnýn en
güzel örneðini sergileyen gençler, ortaya
koyduklarý samimiyetleriyle, “Helal olsun”
dedirtti.
Genç yaþlarýna raðmen, bakýþlarýndaki hayat
tecrübesi, hareketlerindeki nezaket ve
duygularýnda devleþen gönül derinliði ile hareket
eden gençler, ziyaret süresince duygusal anlar
yaþadý.
Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Þahin’in
tercümanlýðýný yaptýðý gençler, aileler hakkýnda
bilgi alarak, onlarýn teþekkürlerine hal diliyle
cevap vermeye çalýþtý.
Çok veren maldan, az veren candan sözünün
yansýdýðý ziyaretlerde, yaptýklarý iþi gerçekten
gönülden yaptýklarýný her halleriyle ifade eden
gençler, deðerli bir duyarlýlýk örneði sergilerken,
bir kez daha mülteci ailelerin dramýný gündeme
taþýdý.
Ev ziyaretlerinde, kurum aracýna binerek bir
sonraki eve gitmek üzere hareket eden gençler,
araçta hocalarýyla duygularýný ve mutluluklarýný
paylaþtý. Ziyaret ettikleri evde suskun kalan
öðrenciler, mülteci ailelerin çocuklarýyla da
kaynaþarak, onlarla birlikte hatýra fotoðrafý da
çekindi.
8
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Baþbakan Erdoðan tüm
teþkilâtlara talimat verdi
B
üyükelçilere "17
Aralýk'ýn tüm boyutlarýný görev yaptýðýnýz ülkelerde anlatýn"
diyen Baþbakan, parti
teþkilatýna "Kapý kapý
dolaþýn" talimatý verdi.
Büyükelçilerden
17 Aralýk soruþturmasýnýn tüm boyutlarýný görev yaptýklarý ülkelerde
anlatmalarýný isteyen
Baþbakan Tayyip Erdoðan, Ak Parti teþkilatýna
da kapý kapý dolaþmalarý
talimatýný verdi.
81 ilin yaný sýra
yurt dýþýndaki gurbetçilere de ikinci ve üçüncü
ziyaretler yapýlmasýný
isteyen Erdoðan, gurbetçilerin Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde oy
kullanacaklarýný hatýrlattý, "Yolsuzluk kýlýfýyla giriþilen darbe giriþimleri çerçevesinde sadece yerel seçimler deðil, Çankaya seçimlerini
de etkilemek isteyenler
var. Süreci tüm boyutlarýyla dünyada anlatýlacak.
Yolsuzluk kýlýfý
Toplumsal algýya
büyük önem veren Er-
çevrelerin, "Ak Parti iktidarý otoriterleþti. Kendi yolsuzluklarýný açýða
çýkaran polis ve savcýlarý görevden alýyor" havasýný Batýlý ülkelere aktarmak için birçok dilde
yayýnlar yaptýðý da evlere gidilerek anlatýlacak.
- Operasyonlarla
Türkiye ekonomisinin
çökertilmek istendiði,
böylece herkesin fakirleþeceði vurgulanacak.
Vekiller için harekete geçildi
Baþbakan, parti teþkilatýna "Kapý kapý dolaþýn" talimatý verdi.
doðan'ýn, Ak Parti Genel
Merkezi ve Ak Parti
Grup Baþkanvekillerine
ilettiði talimatta "Son
operasyonlar yolsuzluk
kýlýfýyla Ak Parti ve hükümeti devirme hamlesi" baþlýðý ana unsur olarak belirlendi.
Seçmene ne anlatýlacak?
Teþkilatýn, paralel
devlet giriþimlerine karþý uyanýk ve duyarlý olmasý, operasyonlarýn
devamýnýn 30 Mart ye-
rel seçimlerine kadar
devam edebileceðinin
de vatandaþlara anlatýlmasýnýn istendiði talimattaki mesajlar özetle
þöyle:
- Seçmene Ak Parti'nin yolsuzluklarla mücadele eden bir hareket
olduðu, buna raðmen diðer partilerin belediyelerine deðil, Ak Parti'ye
dönük soruþturmalar
yürütüldüðü,
bunun
devlet içinde örgütlenen
ve birbiriyle baðlantýlý
polis ve savcýlar tarafýn-
dan yapýldýðý anlatýlacak.
- Teþkilattan görevden almalarla ilgili sorulara "belli amaçlarla
yolsuzluk operasyonlarýný yapan polislerin görevi kötüye kullandýklarý" yönünde yanýt verilecek.
- Yapýlan operasyonlar ve medyada çýkan haberlerin Türkiye'yi dünyada yalnýzlaþtýrmaya dönük olduðuna
vurgu yapýlacak. Ayný
Ak Parti Grup Yönetimi de milletvekillerinin kafalarýnda soru
iþareti kalmamasý için
harekete geçti. Grup
baþkanvekilleri, sorumluluðunda bulunan vekillerle 40-50'þer kiþilik
gruplar halinde kahvaltýlý toplantýlarda buluþarak, gelen sorularý yanýtladý. Parti yönetimi bu
buluþmalarda milletvekillerine, yaþanan son
süreçle ilgili sakin olmalarý tavsiyesinde bulunurken "Tabanda samimi duygulara sahip
insanlara sahip çýkýn.
Onlarý uzaklaþtýrmayýn"
önerisi yaptý.(Yaygýn
basýn)
Seçimden önce müjde
H
ükümet mali borçlarýn affý için kollarý sývadý. Seçimden
önce bir çok alanda vatandaþýn biriken borçlarý için af geliyor.
Hükümet, seçim öncesinde tüm kesimleri yakýndan ilgilendiren bir torba tasarýyý daha meclise sevk etmeye hazýrlanýyor.
Bürokraside hazýrlýklarý süren düzenlemede, genel saðlýk sigortasý borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý ve uzun süredir ödenmeyen Bað-Kur borçlarýnýn silinmesi baþta olmak
üzere birçok düzenleme var. Tüp bebekte deneme hakkýnýn
2'den 3'e çýkarýlmasý ve taþeron iþçilerin haklarýnýn düzeltilmesi de son dakikada bir deðiþiklik olmazsa pakette yer alacak.
Borçlar yapýlandýrýlacak
Hürriyet gazetesinin haberine göre, uzun süredir çalýþmalarý devam eden düzenlemenin seçim öncesi meclis gündemine gelmesi planlanýyor. Paketin zamanlamasý ile ilgili son
kararý, hükümet verecek. Pakette uzun süredir gündemde olan
ve birçok kesimi rahatlatacak düzenlemeler yer alýyor. Bunlarýn baþýnda da genel saðlýk sigortasýnda (GSS) ödenmeyen
primlere yönelik yeniden yapýlandýrma kolaylýðý yer alýyor. 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle genel saðlýk sigortasý kapsamýnda olmayanlar için gelir testi yapýlmasý zorunluluðu gündeme geldi. Gelir testi yaptýrmayanlar içinse, aylýk
257 liralýk prim borcu tahakkuk ediyor. Þu ana kadar söz konusu düzenlemeden dolayý biriken borç miktarýnýn 4 milyar TL'yi aþtýðý, rakamýn her geçen
gün arttýðý belirtiliyor. Düzenleme ile biriken GSS borcu için faizsiz yeniden
yapýlandýrma imkaný getirilecek; yeniden yapýlandýrma planýna dahil olanlar
genel saðlýk sigortasýndan da yararlanabilecek. Düzenleme 3 milyondan fazla insaný yakýndan ilgilendiriyor.
Tüp bebekte 3 deneme aþamasý
Çalýþýlan pakette "tüp bebek sürprizi" de yer alýyor. Sosyal Güvenlik
Kurumu halen tüp bebekte en fazla 2 deneme için ödeme yapýyor. Ýlk denemede faturanýn yüzde 75'ini SGK üstlenirken, ikinci denemede bu oran yüzde 70 oluyor. Yeni düzenleme üçüncü tüp bebek denemesi de sosyal güvence
kapsamýna alýnacak. SGK, bu denemenin de belli bir bölümünü karþýlayacak.
Taþeron çalýþanlara iyileþtirme
Hükümet mali borçlarýn affý için kollarý sývadý.
Kýdem tazminatý fonunun gündemden kalkmasýnýn ardýndan çalýþmalarý hýzlanan taþeron çalýþanlarýn da torba düzenlemeye eklenmesi hedefleniyor.
Ancak söz konusu düzenleme için sosyal taraflar arasýnda uzlaþma aranacak.
Bakanlýðýn bu kapsamda yaptýðý hazýrlýklar ise özellikle kamu kapsamýndaki
taþeron çalýþanlarýn haklarýnýn düzeltilmesini içeriyor. Kamudaki taþeronlarýn
kadroya alýnmasý formülü üzerinde durulmazken, tüm taþeron iþçilerin asgari
ücret üzerinden çalýþtýrýlmamasý için önlem alýnmasý planlanýyor. Bu kapsamda kamuda bir ücret skalasý oluþturulmasý ve taþeron iþçilerine ücret ve sosyal
haklar anlamýnda düzeltmeler yapýlmasý gündemde.
Bað-Kur borçlarý ödenecek
Bir diðer düzenleme de uzun süredir ödenmeyen Bað-Kur borçlarý için
geçerli olacak. 24 aydan fazla süredir Bað-Kur prim borcu olanlarýn borcu ve
buna karþýlýk bu borçlu olduklarý döneme iliþkin sigortalýlýk bilgileri de silinecek. Yetkililer, birçok kiþinin Bað-Kur'a borcu olduðunu dahi bilmediðini belirtirken, "Gönderdiðimiz tebligatlarla borçlarý olduðunu öðreniyorlar. Birçok
kiþinin gündeminde olmayan bu borcu ve borca kaynaklý oluþabilecek haklarýný silmeyi planlýyoruz" dediler.(Hürriyet)
YSK’dan sürpriz karar
Seçim Kurulu (YSK) taraYüksek
fýndan 31 Aralýk 2013'te ilan olunan 25 siyasi partiden ayrý olarak,
dirildi.
Ýþte 30 Mart’ta seçime girecek
partiler
Yurt Partisi ve Muhafazakar Yükseliþ
1- Adalet ve Kalkýnma Partisi
Partisi'nin de 30 Mart 2014 tarihinde
yapýlacak Mahalli Ýdareler Genel Se2- Alternatif Parti
çimlerine katýlacaðý hakkýnda karar,
3- Baðýmsýz Türkiye Partisi
Resmi Gazete'de yer aldý.
4- Barýþ ve Demokrasi Partisi
SK'nýn Resmi Gazete'de yayým5- Büyük Birlik Partisi
lanan kararýna göre, Yurt Partisi'nin
6- Cumhuriyet Halk Partisi
oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden 6 ay öncesi olan 30 Eylül
7- Demokrat Parti
2013 tarihi itibarýyla 39 ilde teþkilat8- Demokratik Sol Parti
lanmasýný tamamladýðýnýn tespit edil9- Doðru Yol Partisi
diði ancak parti teþkilatýnýn yeterliði
uygun bulunmayan Denizli, Kýrýkkale
10- Emek Partisi
Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerine katýlacaðý
ve Osmaniye illerine ait teþkilat yapý11- Genç Parti
lanmasýný YSK'ya sunduðu, parti teþhakkýnda karar, Resmi Gazete'de yer aldý.
12- Hak ve Eþitlik Partisi
kilat listelerinin yeniden deðerlendiri13- Hak ve Özgürlükler Partisi
lerek partilerinin yasal yeterliliðinin yeniden tespit edilmesinin istenildiði belirtildi.
14- Halkýn Kurtuluþ Partisi
Yurt Partisi'nin kurula yaptýðý itiraz üzerine, daha önceki benzer
15- Halkýn Yükseliþi Partisi
nedenlerle itirazý reddedilen Muhafazakar Yükseliþ Partisi'nin duru16- Halklarýn Demokratik Partisi
munun da kurul tarafýndan resen ele alýndýðý bildirildi.
17- Hür Dava Partisi
Kurulun, 31 Aralýk 2013'te yayýnlanan kararýnda, 25 siyasi parti18- Ýþçi Partisi
nin 30 Mart'taki Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerine katýlabileceði
kaydedilirken, diðer partilerin ise genel kongre veya teþkilatlanma ko19- Liberal Demokrat Parti
þulunu yerine getiremediklerine karar verildiði yer aldý.
20- Millet Partisi
Kararda, Yurt Partisi'nin 39 Ýlde teþkilatlanmasýný saðladýðýnýn
21- Milliyetçi Hareket Partisi
tespit edilmesinden sonra toplam 41 Ýlde teþkilatlanmasýný tamamladý22- Özgürlük ve Dayanýþma Partisi
ðý, Muhafazakar Yükseliþ Partisi'nin ise 31 Ýlde teþkilatlanmasýný ta23- Saadet Partisi
mamladýðý tespit edilmiþ ise de yeni gönderilen teþkilat kütüðüne göre, 44 ilde teþkilatlanmasýný tamamladýðý, kaydedildi.
24- Türkiye Komünist Partisi
Buna göre, kurul tarafýndan 31 Aralýk 2013'te ilan olunan siyasi
25- Toplumsal Uzlaþma Reform ve Kalkýnma Partisi
partilerden ayrý olarak, Yurt Partisi ve Muhafazakar Yükseliþ Parti26- Yurt Partisi
si'nin de 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak Mahalli Ýdareler Genel Se27Muhafazakar Yükseliþ Partisi(AA)
çimlerine katýlabileceklerinin tespitine oy birliði ile karar verildiði bil-
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu, Sungurlu’ya geldi.
MHP Genel Baþkan
Yardýmcýsý Sungurlu’da
M
illiyetçi Hareket
Partisi
(MHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu bir dizi ziyaretlerde bulunmak
üzere
Çorum’un
Sungurlu ilçesine
geldi.
Baktat Tesisleri’nde
karþýlanan
MHP Genel Baþkan
Yardýmcýsý Zuhal
Topçu ilk olarak
MHP Sungurlu ilçe
teþkilatýný ziyaret etti. Topçu’ya ziyarette
MHP MYK Üyesi
Hidayet Vahapoðlu,
MHP Çorum Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan
Daþdan, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Musa
Çoksezgin ve Sungurlu Belediye Baþkan Adayý A. Kadir
Þahiner eþlik etti.
dün Topçu akþam saat 18.30’da
Özel Ýdare Konferans Salonu’nda partililerle buluþtuktan
sonra ilçeden ayrýldý.(ÝHA)
Zuhal Topçu, Baktat Tesisleri’nde karþýlandý.
Ýlçe teþkilatý ziyaretinden sonra Topçu beraberindeki
partililerle birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.
HDP’nin Çorum
adayý Erdoðan Bolat
H
alklarýn Demokratik Partisi (HDP),
belediye baþkan adaylarýný düzenlenen
toplantý ile açýkladý. Ankara Büyükþehir
Belediye Eþbaþkan adaylarý Salman Kaya
ve Songül Erol Abdil, Ýstanbul Büyükþehir
Belediye Eþbaþkan adaylarý ise Pýnar
Aydýnlar ve Sýrrý Süreyya Önder oldu.
HDP’nin belediye baþkanlarý aday
tanýtým toplantýsý, Ankara Ýnþaat
Mühendisleri Odasý’nda gerçekleþtirildi.
Toplantýda açýklanan belediye baþkan
adaylarý þöyle:
“Adana: Leyla Uyar-Ayhan Bilgen
Amasya: Ýbrahim Yakýn
Ankara: Salman Kaya- Songül Erol
Abdil
Antalya: Z. Songül Özata
Artvin-Hopa: Yýlmaz Topaloðlu
Aydýn: Raif Kanat
Balýkesir: Mustafa Hasýrcý
Çanakkale: Þehmuz Aslan
Çorum: Erdoðan Bolat
Denizli: Yahya Aytaç
Düzce: Fuat Azad
Edirne: Özlem Uygur
Eskiþehir: Cemal Küçükbaþ
Giresun: Bekir Þensoy
Hatay: Yusuf Öfgeli
Isparta: Cemil Yuluðtekin
Ýstanbul: Pýnar Aydýnlar- Sýrrý Süreyya
Önder
Ýzmir: Pýnar Türk-Osman Özçelik
Kahramanmaraþ: Salih Baykal
Kayseri: Ishak Tacar
Kýrþehir: Munise Altýnýþýk- Eþref
Odabaþý
Kocaeli: Nilay Etiler
Malatya: Hasan Þahin
Manisa: Leyla Karalük- M.
Hamdullah Müftüoðlu
Muðla: Ayþe Erdem
Niðde: Gülten Sýrvermez
Ordu: Tahsin Vedat Þensoy
Sakarya: Harika Günay Karataþ
Samsun: Ýlhan Cüre
Tekirdað: Mukaddes Akdeniz
Trabzon: Kadir Türen
Uþak: Ahmet Yýlmaz
Yalova: Sehem Önürme- Tuncay
Turanlý” (ÝHA)
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Emniyet'te görev deðiþimi
orum Emniyet
Ç
Müdürlüðünde iki þube
müdürünün görev yeri
deðiþtirildi.
Edinilen bilgiye göre,
Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla
Mücadele (KOM) Þube Müdürü
Ahmet Oruç, Silah ve Patlayýcý
Maddeler Þube Müdürlüðüne
atandý. Silah ve Patlayýcý
Maddeler Þube Müdürü Adnan
Özdemir ise KOM Þube
Müdürlüðü görevine getirildi.
Telefonla dolandýrýp
100 bin lira aldýlar
Ç
orum'da kendilerini
kamu görevlisi
olarak tanýtarak telefonla
aradýklarý vatandaþlardan
100 bin lira
dolandýrdýklarý iddiasýyla
gözaltýna alýnan 2
þüpheliden biri
tutuklandý.
Çorum Cumhuriyet
Savcýlýðý, Ýstanbul ve
Ýzmir'de yaþayan bazý
vatandaþlarý telefonla
arayarak kendilerini
kamu görevlisi olarak
tanýtýp, "banka
hesaplarýnýz terör örgütü
tarafýndan kullanýlýyor"
diyerek, kendi
hesaplarýna para
aktarýlmasýný saðladýðý
öne sürülen kiþilere
yönelik baþlattýðý
soruþturma sürdürülüyor.
Þikayetçi
vatandaþlarýn
ifadelerinde, kendilerini
kamu görevlisi olarak
tanýtan kiþilerin, banka
hesaplarýnýn terör örgütü
tarafýndan kullanýldýðýný
belirttiklerini ve
hesaplarýndaki paralarý,
verdikleri çeþitli
bankalara ait hesap
numaralarýna
aktarmalarýný
istediklerini ifade
ettikleri kaydedildi. Bu
yöntemle Ýstanbul ve
Ýzmir'de yaþayan çok
sayýda vatandaþýn 100
bin lirasýnýn
dolandýrýldýðýnýn tespit
edildiði öðrenildi.
Yapýlan
incelemede, þikayetçi
vatandaþlarla iletiþime
geçen kiþilerin Çorum'da
yaþayan Seydi Ü. (43)
ile Arif G. (43) olduðu
belirlendi. Cumhuriyet
savcýsý tarafýndan
Kendisini kamu görevlisi olarak tanýtan þüpheliler adli makamlara sevk edildi.
ifadeye çaðrýlan
þüphelilerin ifadelerinde,
iddialarý reddettiði
bildirildi. Ýfadelerinin
ardýndan mahkemeye
sevk edilen
þüphelilerden Seydi Ü.
tutuklandý, Arif G. ise
adli kontrol kararý ile
serbest býrakýldý.
Öte yandan,
þüphelilerden Arif G'nin
benzer suçtan daha önce
yargýlandýðý Çorum
Asliye Ceza
Mahkemesince 8 yýl
hapis cezasýna
çarptýrýldýðý öðrenildi.
Diðer þüpheli Seydi
Ü'nün ise zaman zaman
Þanlýurfa'ya gittiði ve
maðdurlarý buradan
aradýðýnýn tespit edildiði
belirtildi. (AA)
Ankara’ya sevk edildi
H
Mustafa Demirer
itit Üniversitesi
Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi’nde
yaþanan trafik
kazasýnda bacaðý ezilen
öðrenci Ankara’ya sevk
edildi.
Edinilen bilgilere
göre, Kaza önceki gün
saat 10.30 sýralarýnda
ÝÝBF giriþinde bulunan
otobüs duraðýnda
meydana geldi.
Ýktisat Bölümü
birinci sýnýf öðrencisi
Meryem Sönmez
(19)sýnavdan çýkýp
fakülte giriþindeki
otobüs duraðýnda
beklemeye baþladý.
Bu sýrada
sýnavdan çýkan diðer
öðrenciler de duraða
akýn edince yolcu
yoðunluðu arttý.
Özel halk otobüsü
duraða yaklaþtýðý sýrada
öðrenciler birden
otobüse binmek için
yönlendi. Bu sýrada
Meryem Sönmez’in
ayaðý otobüsün
çarpmasý sonucu ezildi.
Kazada yaralanan kýz
öðrenci önce Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’ne
ardýndan Ankara’ya
sevk edildi. Genç kýzýn
kaza sonrasý ayak
bileðinin kopma riski
bulunmasý nedeniyle
Numune Hastanesi’ne
sevk edildiði öðrenildi.
Olayla ilgili
soruþturma baþlatýldý.
9
Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði genel kurul yaptý.
Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý
Koruma Derneði genel kurul yaptý
Ç
Erol Taþkan
orum Zihinsel ve
Spastik Engelli
Çocuklarý Koruma
Derneði genel kurul
yaptý.
Serbest
Muhasebeci ve Mali
Müþavirler Odasý
(SMMMO)’da
gerçekleþtirilen genel
kurul, Abdulaziz Öner,
Þemseddin Karabudak
ve Yaþar Taþtan’dan
oluþan divan heyeti
tarafýndan yürütüldü.
Gündem
maddelerinin
görüþülüp karara
baðlanmasýnýn
ardýndan tek listenin
aday olduðu genel
kurulda, dernek üyeleri
Neslihan
Hüsülüoðullarý’nýn
baþkanlýðýnda
oluþturulan yönetimi
kurulunu göreve
getirdi.
Dr. Neslihan
Hüsülüoðullarý’nýn
baþkanlýðýnda oluþan
yönetim kurulunda þu
isimler yer aldý;
Yönetim Kurulu:
Neslihar
Hüsülüoðullarý, Özgür
Akman, Mustafa
Hastaoðlu, Ýlhan
Tekeli, Selami Bolat,
Erol Taþkan, Levent
Tuzcu, Abdulaziz
Öner, Elvan Tutuþ,
Ýsmail Karademir.
Denetleme
Kurulu: Þemsettin
Karabudak, Yaþar
Taþtan, Gülsüm Keleþ,
Züleyha Peker, Þaban
Kabakçý, Ýsmail Yaka.
Genel kurul Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler
Odasý (SMMMO)’da gerçekleþtirildi.
Gündem maddelerinin görüþülüp karara baðlanmasýnýn ardýndan seçime gidildi.
Ýktisat Bölümü birinci sýnýf öðrencisi
Meryem Sönmez. (Fotoðraf DHA)
Mahmut Alparslan kutladý
T
Türk Eðitim Sen Baþkaný Mahmut Alparslan, Osmancýk Ýmam Hatip
Ortaokulu Müdürlüðü'ne atanan Sakin Karakaþ'ý ziyaret etti.
Mustafa Demirer
ürk Eðitim Sen Baþkaný Mahmut
Alparslan, Osmancýk Ýmam Hatip
Ortaokulu Müdürlüðü'ne atanan Sakin
Karakaþ'ý ziyaret etti.
Türk Eðitim Sen Ýlçe Temsilcisi Salim
Sal'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette Karakaþ'a
hayýrlý olsun dileklerini ileten Alparslan,
sendika olarak daima haklýnýn yanýnda
olduklarýný, bir hukuk devleti olan Türkiye'de
atamalarýn mevzuatlar çerçevesinde yapýlmasý
gerektiðine inandýklarýný söyledi.
Alparslan'ýn ziyaretinden memnun
olduðunu belirten Karakaþ ise, ziyarete
teþekkür etti.
Oyun havasý albümüyle coþturdu
Ç
Mustafa Demirer
orumlu Türk Halk Müziði Sanatçýsý
Rüþtü Þeker her hafta Çarþamba
günleri saat 19.00 ve 21.30 saatleri
arasýnda uydudan yayýn yapan ulusal
'Vizyontürk' televizyonunda canlý yayýnda
program yapýyor.
Özellikle kendisinin bestelediði oyun
havalarýndan oluþan albümleri ile
izleyenleri coþturan Þeker, oyun havasý
videolarýnýn internet dünyasýnda oldukça
yüksek izlenebilirliði olduðunu ifade
ediyor. Müzik dünyasýnda dikkatleri
üzerine çeken Rüþtü Þeker, Ahmet Ece ve
Gül Esin ile birlikte çýktýðý canlý yayýn
programý yapýyor.
Osmancýk Aþaðýzeytin köyünde
doðup büyüyen sanatçý Rüþtü Þeker,
müzik yaþantýsýný Ýstanbul'da sürdürüyor.
Rüþtü Þeker, ulusal 'Vizyontürk' televizyonunda canlý yayýnda program yapýyor.
Oda üyeleri Neslihan Hüsülüoðullarý’nýn baþkanlýðýnda oluþturulan yönetimi kurulunu göreve getirdi.
Yabancý öðrenciler sorunlarýný paylaþtý
H
Enise Aðbal
itit Üniversitesi
bünyesinde bulunan yabancý uyruklu
öðrenciler ve Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam
Kulübü üyeleri, Çorum
Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi’nin
davetlisi olarak Veli Paþa Konaðý’nda aðýrlandý.
Kadýn Kültür ve
Sanat Merkezi Müdürü
Nuran Hakyemez’in ev
sahipliðinde gerçekleþen ziyarette programda yabancý ülkelerden
Çorum’a gelen öðrencilerin ne gibi sorunlarla karþýlaþtýðý ve bu sorunlarýn giderilmesi
için neler yapýlabileceði konularý görüþüldü.
Hakyemez, “Ülkelerinden kalkýp buraya gelmiþ olan kardeþlerimize Türk misafirperverliðini göstermemiz gerektiði inancýndayým. Kardeþlerimizin
yalnýz olmadýklarýný
hissettirmek ve her türlü sorunlarýnda yanlarýnda olduðumuzu gös-
termek için böyle bir
toplantý organize ettik
ve bence verimli bir
toplantý oldu.” dedi.
Programa katýlan
yabancý uyruklu öðrenciler, davetten çok mutlu olduklarýný dile getirerek, güzel bir sohbet
ortamý oluþturduðu için
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezi’ne teþekkür
ettiler.
Yabancý öðrenciler Veli Paþa Konaðý’nda aðýrlandý.
Yabancý öðrencilerin sorunlarý tartýþýldý.
10 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
Cuma vaktinde yaðmur duasý
www.corumhakimiyet.net
Eller rahmet için açýldý
Ç
Recep Mebet
orum’da dün Cuma namazý vaktinde tüm camilerde yaðmur duasý yapýldý.
Türkiye çapýnda yaþanan kuraklýða dikkat çekilen duada yaðmur ve kar yaðýþý için eller semaya
açýldý.
Ulucamii’den yapýlan merkezi vaazýn ardýndan
duayý Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu yaptý.
Çorum’un dört bir yanýndaki camilerde saf tutan
binlerce vatandaþ ise yapýlan duaya hep bir aðýzdan
‘âmin’ diyerek eþlik etti.
Son yýllarýn en kurak kýþýný geçiren Çorum’da
çiftçilerin büyük bir özlemle yaðýþ beklediðine iþaret
eden din görevlileri ise okuduklarý hutbenin ardýndan
yaptýklarý duada ‘Gökten hayýrlý rahmet, yerden hayýrlý bereket’ dilediler.
Barajlarýn doluluðunun azalmasý ve su sýkýntýsýnýn ifade edildiði duada Ýslâm dünyasýnýn birlik ve
bütünlüðüne duyulan ihtiyaç da vurgulandý.
Cuma namazý vaktinde tüm camilerde yaðmur duasý yapýldý.
Türkiye çapýnda yaþanan kuraklýða dikkat çekilen duada yaðmur ve kar yaðýþý için eller semaya açýldý.
Cami cemaatinden
Kýzýlay’a kan baðýþý
K
Çorum’un dört bir yanýndaki camilerde saf tutan binlerce vatandaþ ise yapýlan duaya hep bir aðýzdan ‘âmin’ diyerek eþlik etti.
Kaymakam Çam’dan
havalimaný yorumu
G
Recep Mebet
iresun’un Piraziz
ilçesi Kaymakamý
hemþehrimiz Hüseyin
Çam, yapýmý devam
eden
Ordu-Giresun
Havalimaný’nýn bölgenin kaderini deðiþtireceðini söyledi.
“Havalimaný tam
anlamýyla bittiðinde
gurbet ile memleket
buluþacak” diyen Hüseyin Çam, Piraziz’in
adeta Ýstanbul’un bir
ilçesi haline geleceðini
kaydetti.
Ýki ilin ortak projesi olarak hayata geçen
havalimanýnýn
komþu ilçe Gülyalý’nýn
geliþimine de katký
saðlayacaðýný dile getiren Çam, havalimaný
çevresindeki emlâk ve
konut satýþlarýnda büyük artýþ yaþandýðýna
dikkat çekti.
Kaymakam Çam,
þöyle konuþtu:
“Ordu’nun Gülyalý ve Giresun’un Piraziz ilçesine yapýlan ha-
valimaný bölgenin kaderini deðiþtirecek.
Havalimanýnýn hizmete açýlmasýyla birlikte
Piraziz, Ýstanbul’un bir
ilçesi gibi olacak.
Hemþehrilerimiz 1 saatte Ýstanbul’dan Pira-
ziz’e gelebilecekler.
Piraziz bir protokol ilçesi, Giresun’un giriþ
kapýsý olacak. Kýsacasý
sýlayla memleket havayoluyla buluþmuþ olacak.”
Giresun’un Piraziz ilçesi
Kaymakamý hemþehrimiz Hüseyin
Çam, yapýmý devam eden OrduGiresun Havalimaný’nýn bölgenin
kaderini deðiþtireceðini söyledi.
Hüseyin Çam, havalimaný sayesinde Piraziz’in adeta Ýstanbul’un bir ilçesi haline geleceðini kaydetti.
Recep Mebet
arakeçili Camii
cemaati, Türk
Kýzýlayý’nýn
Çorum’da baþlattýðý kan
baðýþý kampanyasýna
destek verdi.
Türk Kýzýlayý
Çorum Kan Baðýþý
Merkezi dün Cuma
Namazý’nýn ardýndan
Karakeçili
Camii
önünde baðýþ standý
açtý.
Kýzýlay Çorum
Þubesi’nin gezici kan
baðýþý otobüsünde
gerçekleþen etkinliðe
cami cemaati büyük
ilgi gösterdi.
Dr. Senem Biçer, Kan Baðýþçýsý
Kazaným Uzmaný Yasemin Çal, saðlýk görevlileri Nilay Can
Kaymaz, Tuba Biçer
ve Hakan Demirel ile
yardýmcý personel
Aziz Özkan’ýn görev
aldýðý standda Karakeçili Camii din görevlileri ile birlikte
toplam 32 kiþi kan
baðýþýnda bulundu.
Kan baðýþýnýn
insan yaþamý açýsýndan önemi hakkýnda
cemaate bilgi veren
Yasemin Çal, cuma
günleri camilerde
kan baðýþý kabul etmeye devam edeceklerini söyledi.
Türk
Kýzýlayý’nýn baþlattýðý kampanyaya destek vermekten
mutluluk
duyduklarýný belirten
Karakeçili Camii din
görevlileri ise kan
baðýþýnda bulunan
cemaate teþekkür ettiler.
Cuma namazýnýn ardýndan baþlayan kan baðýþý çalýþmalarý ikindi namazýnýn ardýndan sona erdi.
Karakeçili Camii cemaati, Kýzýlay’ýn kan baðýþý kampanyasýna destek verdi.
Düzenlenen etkinliðe katýlan 32 kiþi kan baðýþýnda bulundu.
Kýzýlay Kan Baðýþý Merkezi, Karakeçili Camii önünde baðýþ standý açtý.
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Mevlana Camii’nde
mevlid kutlamasý
Ý
Hz. Peygamber’in doðum yýldönümü dün Mevlana Camii’nde kutlandý.
Recep Mebet
slâm Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in
doðum yýldönümü münasebetiyle dün Mevlana
Camii’nde helva daðýtýldý.
Geleneksel olarak düzenlenen etkinliðe Vali
Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Valilik Yazý Ýþleri Müdürü Kadir Güler, Müftü Mehmet Aþýk,
Hac ve Umre Þube Müdürü M. Vehbi Köklükaya,
Gülabibey Mahallesi Muhtarý Hikmet Durgun, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarý Fevzi Þeker ile çok
sayýda vatandaþ katýldý.
Mevlana Camii Ýmam Hatibi Ömer Tiryaki ve
Müezzin Ýsmail Büyüksakallý ile Kuran Kursu Öðreticileri Aynur Özcanbaz ve Nuran Osma tarafýndan organize edilen programa cami cemaati büyük
ilgi gösterdi.
Hayýrseverlerin katkýlarý ile düzenlenen program Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Mevlid
Kandili’nin ardýndan idrak edilen ilk Cuma gününde gerçekleþen programda, Hz. Peygamber’in dünyayý þereflendiriþinin hicri yýldönümü kutlandý.
Hz. Peygamber’in ruh-i þeriflerine ithafen
okunan 300 hatm-i þerif, 1 milyon salavat-ý þerife,
2 bin yasin-i þerif ve 50 bin tevhidin de duasýnýn
yapýldýðý programda Ýl Vaizi M. Vehbi Köklükaya
tarafýndan yaðmur duasý da yapýldý.
Cuma namazýnýn ardýndan din görevlileri ile
birlikte cemaate ikramda bulunan protokol mensuplarý, programda emeði geçenleri tebrik ettiler.
Geleneksel hale gelen etkinlik hakkýnda bilgi
veren Ýsmail Büyüksakallý ise hazýrladýklarý 2 bin
500 kiþilik helvayý Mevlana Camii’nin yaný sýra
Sanayi Camii cemaati ve Mevlana Öðrenci Yurdu
talebeleri ile esnaf ve mahalle sakinlerine de ikram
ettiklerini açýkladý.
Helvanýn yaný sýra ekmek daðýttýklarýný anlatan Büyüksakallý, davetlilere yemek ikramýnda bulunduklarýný da belirterek düzenledikleri etkinliðe
katkýda bulunan tüm hayýrseverlere teþekkür etti.
Cami cemaatine 2 bin 500 kiþilik helva ve ekmek daðýtýldý.
Ýsmail Büyüksakallý (solda) program hakkýnda bilgi verdi.
Mevlana Camii’ndeki programa katýlan davetlilere yemek ikram edildi.
Balkanlýoðlu’nun
sohbet programý
yarýn Abdibey’de
Ý
Recep Mebet
stanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin
Balkanlýoðlu’nun konuþmacý olarak katýlacaðý
‘Peygamberimiz ve Ümmet Bilinci’ konulu vaaz
programý yarýn Çorum’da gerçekleþecek.
Abdibey Camii’nde gerçekleþecek olan vaaz
programý yatsý namazýnýn ardýndan düzenlenecek.
Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý
programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu
belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý
bildirildi.
Müftü Mehmet Aþýk, programda emeði geçen din görevlilerini tebrik etti.
Camide düzenlenen etkinliklere katkýda bulunan hayýrseverlere teþekkür edildi.
11
Abdulmetin Balkanlýoðlu
Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü’nce verilen eðitimlere ilgi büyük.
Emniyet’ten 4 bin 500
öðrenciye trafik eðitimi
Ç
Recep Mebet
orum Emniyet
Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen
‘Trafik Eðitim Seminerleri’nde ilk dönem sona erdi.
Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü tarafýndan
organize edilen seminerler çerçevesinde 2013 yýlýnda Çorum’da yaklaþýk 4
bin 500 öðrenciye
trafik eðitimi verildi.
2013-2014 Eðitim Öðretim Yýlý boyunca devam eden
seminerlerde Trafik
Eðitim Büro Amir
Vekili Hasan Çay ve
polis memuru Zülfikar Kýymet ve Aslan
Çay eðitimci olarak
görev aldý.
Okul öncesi, ilk
ve orta öðretim öðrencilerine yönelik
olarak farklý kategori ve içeriklerde düzenlenen seminerler
50’ye yakýn eðitim
kurumunda gerçekleþti.
Yayalarýn trafikte dikkat etmesi
gereken hususlarýn
vurgulandýðý seminerlerde, renkli görüntüler yaþanýrken
sürücülere yönelik
olarak da önemli
mesajlar verildi.
Karþýdan karþýya geçiþler, gece yürüyüþleri, ýþýklý iþaret cihazlarý, emniyet kemeri, bisiklet
kullanýmý ve ilkyardým ile okul servis
araçlarýnda uyulmasý
gereken kurallarýn
anlatýldýðý seminerlerde, konuyla ilgili
slayt sunumu ve trafik kazalarý konulu
kýsa film gösterimleri de yer aldý.
Öðrencilere trafik kurallarýnýn önemi hakkýnda açýklamalarda
bulunan
eðitimciler, trafik
kazalarýnda yaþanan
ölümlere ve yaralanmalara dikkat çektiler.
Seminerlerde
verilen
bilgilerin
okul çaðýndaki çocuklarýn trafik kültürü kazanmasý açýsýndan önemine iþaret
eden yetkililer, eðitimlerin gelecek dönem de devam edeceðini kaydettiler.
2013 yýlýnda Çorum’da yaklaþýk 4 bin 500 öðrenciye trafik eðitimi verildi.
Düzenlenen seminerler 50’ye yakýn eðitim kurumunda gerçekleþti.
Seminerlerde Trafik Eðitim Büro Amirliði personeli eðitimci olarak görev aldý.
Öðrencilere trafik kültürü hakkýnda önemli bilgiler verildi.
12 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
ÖMSS yerleþtirme
tercihleri 27 Ocak’ta
Ö
MSS yerleþtirme tercihleri 27
Ocak'ta alýnacak.
Engelli memur adaylarýndan bazý
kurum ve kuruluþlarýnýn kadrolarýna yerleþtirme yapmak için 27 Ocak'tan itibaren tercih alýnmaya baþlanacak.
Özürlü Memur Seçme Sýnavý
(ÖMSS) kapsamýnda bazý kamu kurum
ve kuruluþlarýnýn kadrolarýna yerleþtirme
yapmak için adaylardan, 27 Ocak-3 Þubat tarihleri arasýnda tercih alýnacak.
ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, "Özürlülerin Devlet Memurluðuna Alýnma Þartlarý ile Yapýlacak Merkezi Sýnav ve Kura Usulü Hakkýnda Yönetmelik" hükümleri uyarýnca yapýlan 2012 ÖMSS sonuçlarý ile kamu kurum
ve kuruluþlarýnýn boþ kadrolarýna yerleþtirme yapýlacak.
Bu amaçla hazýrlanan tercih kýlavuzunda, ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrý olmak üzere tercih yapýlabilecek
kadrolar yer alýyor.
Tercih kýlavuzu, 27 Ocak-3 Þubat'ta
ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayýnlanacak. Kýlavuzda yer alan kadrolardan tercih yapabilmek için 29 Nisan 2012 tarihinde yapýlmýþ olan 2012-ÖMSS'ye girilmiþ olmasý gerekir. Ortaöðretim mezunlarý için
ÖMSSP1, ön lisans için ÖMSSP2, lisans mezunlarý için ise ÖMSSP3 puanýnýn alýnmýþ olmasý isteniyor.
Tercih kýlavuzunda yer alan kadrolarý, önceki ÖMSS tercih kýlavuzlarýnda
yer alan herhangi bir kadroya ÖSYM tarafýndan yerleþtirilen
adaylar tercih edemeyecek.
Adaylar tercihlerini, 27 Ocak-3 Þubat'ta, kýlavuzda yer alan
kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaralarý ve þifreleri ile yapacak. Adaylarýn,
kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.(AA)
Facebook artýk sýkýyor
F
acebook,
güçlü
mobil stratejisiyle
ayakta kalmayý baþarsa
da, kullanýcý tabanýný
oluþturan gençleri kaybetmeye devam ediyor.
Yeni araþtýrmalar,
sosyal aðýn yýllardýr
önüne geçemediði soruna hala çözüm bulmayý baþaramadýðýný
gösteriyor. Yaþlý Facebook kullanýcýlarýnýn
oraný ise hýzla artýyor.
ABD merkezli iStrategy Labs þirketinin
gerçekleþtirdiði araþtýrma, gençlerin Facebook'a karþý giderek daha
olumsuz bir bakýþ beslediðini ortaya koydu.
ABD'li kullanýcýlara yönelik araþtýrmada, Ocak 2011 ile
Ocak 2014 arasýndaki
üç yýllýk dönemde, 1317 yaþ arasý 3.3 milyon
gencin sosyal aðý terk
ettiði belirtildi. Ayný
dönemde, 18-24 yaþ
arasý 3.4 milyon kullanýcý Facebook hesaplarýný kapattý.
Bu sayýlar, verilen
yaþ gruplarýnda sýrasýyla yüzde 25.3 ve
yüzde 7.5 oranýnda düþüþü temsil etti.
Gençler Facebook'u terk ederken, yetiþkin ve yaþlý kullanýcýlarýn sayýsý artýyor.
Ocak 2011-Ocak 2014
arasýnda 25-34 yaþ arasý kullanýcýlar yüzde
32.6; 35-54 yaþ arasý
kullanýcýlar yüzde 41.4
ve 55 yaþ üzeri kullanýcýlarýn oraný yüzde
80.4 artýþ gösterdi.
ABD'deki
yaþ
gruplarýna göre kullanýcý sayýsý iþe þöyle belirdi:
13-17: 13 milyon,
18-24: 45 milyon,
25-34: 33 milyon,
35-54: 39 milyon,
55 ve üzeri: 15.5
milyon.
Sýkýcý buluyorlar
iStrategy tarafýnan yapýlan araþtýrma,
Facebook'un gençlerle
sorununun hala ayný
olduðunu gösterdi.
Araþtýrmadaki ankete katýlan 17 yaþýndaki bir genç, 'Facebook'a çok nadir yorum
girdiðini, sadece arkadaþlarýnýn paylaþýmlarýna bakmak için göz
attýðýný' belirtti. Genç,
arkadaþlarýyla beraber
Twitter ve Instagram'ý
aðýrlýklý olarak kullan-
dýklarýný ve mesajlaþmak için çeþitli mobil
uygulamalar kullandýklarýný belirtti.
Araþtýrmada yer
alan gençlerin bir diðer
þikayeti ise Facebook'un
'yaþlanmasý.'
Gençler, 'ebeveynleriyle ayný sosyal aðý
paylaþmaktan' memnun deðil.(Yaygýn basýn)
Sýcak-soðuk demeyin, yürüyün
A
ðrýlardan ve yorgunluktan kurtulmak istiyorsanýz; kar kýþ demeyin yürüyüþ yapýn ve katkýlý, mayalý gýdalardan uzak durun!
Çaðýn hastalýðý 'fibromiyalji' modern insaný esir aldý! 'Her tarafým aðrýyor', 'sabahlarý uyanamýyorum', 'sürekli yorgunum' diyenlerin sayýsý her geçen gün artýyor.
Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Ruhsan Koç; modern insaný esir alan fibromiyalji hastalýðýyla ilgili bilgiler verdi:
• Yaþam kalitesini ciddi derecede bozan fibromiyalji; tükenmiþlik sendromu, kronik aðrý sendromu ve kronik yorgunluk sendromu olarak tanýmlanabilir. Kas romatizmasý olarak da bilinen fibromiyalji; yaygýn vücut aðrýlarý ve halsizlik ile kendini gösteren bir
kronik aðrý sendromudur. En belirgin özelliði yaygýn kas aðrýlarýdýr.
Hastalarýn günlük yaþantýlarýný olumsuz yönde etkiler ve iþ gücü
kaybýna neden olur.
• Yaygýn vücut aðrýlarýnýn yaný sýra halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, uyku bozukluðu ve dolayýsýyla sabah yorgun uyanma ve tutukluk þikayetleri mevcuttur. Sabah yorgun kalkýyorum diyen hasta,
gün boyu ayný yorgunluk hissiyle bir þey yapmak istemez.
Kadýnlarý esir alýyor
davi gibi komplementer tedaviler yer almaktadýr.
• Hastalarýmýz yaþam tarzý ve davranýþ deðerlendirilmeleri gibi
çok yönlü eðitim programlarýna alýnabilir. Kiþi, fibromiyalji sendromu hakkýnda bilgilendirilmelidir.
• Egzersiz tedavisi, sýklýkla önerdiðimiz ve hastalarýn aðrýlarý
yanýnda günlük yaþam kalitesini de artýran bir tedavi yöntemidir. Kiþiye özel fiziksel egzersiz programý düzenlenmeli.
• Hastalarýn tedaviye yardýmcý olmasý açýsýndan diyetleri yani
beslenme alýþkanlýklarý da yeniden düzenlenmeli. Gerektiðinde psikiyatrik destek verilmeli.
• Ayrýca fizik tedavi programlarý, myofasiyal aðrýlar için kuru
iðne tedavisi de baþvurulan tedavi yöntemleri arasýnda yer alýr.
• Tedavi; aðrýyý ve yorgunluðu azaltmak, depresif semptomlarý
gidermek ve diðer semptomlarý en aza indirmek amacýyla düzenlenir. Burada azalmýþ fiziksel aktivite ve artmýþ aðrý kýsýr döngüsünü
kýrmak amaçlanýr.
Depresyonla karýþýyor
• Fibromiyalji sendromu; ortak þikayetler nedeniyle depresyonla çok sýk karýþtýrýlýyor. Uyku bozukluðu, mutsuzluk, hayattan
zevk alamama, isteksizlik ve halsizlik; depresyonla en sýk karýþtýrýlan bulgulardýr. Bunun dýþýnda birtakým iltihaplý romatizmal hastalýklarla da karýþtýrýlabilir. Ancak bu
grup hastalýklardan ANA (antinükleer antikor), RF (romatoid faktör)
ve eritrosit sedimentasyon hýzý gibi
laboratuar tetkikleri ile ayýrýcý tanýya gidilebilir.
• Görülme sýklýðý kadýnlarda
yüzde 3-4, erkeklerde yüzde 0.5
olarak bildirilmiþtir. Hastalarýn yüzde 70-80 kadarý kadýnlardýr. Her yaþ
grubunda görülebildiði gibi, en sýk
30-50 yaþ grubunda rastlanmaktadýr. Bir romatolojik hastalýðý olanlar
(romatoid artrit), enfeksiyöz bir hastalýðý olanlar (viral veya bakteriyel
Doktor doktor dolaþýyorlar
hastalýklar) veya psikiyatrik hastalý• Bu grup hastalar kaynaðý tesðý olanlar (majör depresyon) fibropit edilemeyen aðrý þikayeti ile çok
miyalji sendromu açýsýndan risk tasýk doktor deðiþtirirler ve farklý
þýrlar.
Uzmanlar yürüyüþün faydalarýna dikkat çektiler.
branþ doktorlarýna baþvururlar.
• Fibromiyalji sendromunun
Daha sýk operasyon geçirirler. Anen tipik belirtisi aðrýdýr. Vücudun alt ve/veya üst yarýsýnda aðrýlar
cak doðru teþhis edilemediðinde, þikayetler aðrý kesici ilaçlar ile gemevcuttur. Bu hastalarda tipik olarak boyun ve sýrt bölgesindeki aðçiþtirildiðinde sorun tam olarak giderilemez. Hastalarýn þikayetleri
rýlara baþ aðrýsý da eþlik eder. Mide aðrýsý, aðrýlý adet dönemleri, kakýsa bir süre azalmýþ veya geçmiþ gibi gözükse de bir süre sonra tekrarlar. Bu hastalýkta en az 3 ay süre ile vücudun üst ve alt yarýsýnda
býzlýk, nefes almada zorlanma hissi, çarpýntý, zaman zaman ellerde
bulunan birtakým aðrýlý tetik noktalarýnýn tespiti ile ve hastanýn kliuyuþma, gözlerde ve aðýzda kuruluk hissi ve depresif semptomlar
nik semptomlarýyla teþhis koymaktayýz.
hastanýn þikayetleri arasýnda yer alýr.
Soðuk havalarda artýyor
• Özellikle soðuk havalarda ve mevsim deðiþikliklerinde þikayetlerde artýþ olur. Soðuk havalarda hastalarýn þikayetlerinde bariz
bir þekilde artýþ gözlenir. Bu dönemlerde hastalarýmýzýn hayat kalitelerinde ve iþ gücünde gözle görülür bir azalma olur.
• Soðuk havalarda artan yaygýn kas aðrýlarý, halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik þikayetleri için hastalara bu dönemde daha çok egzersiz öneriyoruz. Dengeli beslenmeleri, açýk havada bol bol yürüyüþ yapmalarý baþlýca önerilerimiz arasýnda yer alýyor.
Tedavi kiþiye özel olmalý
• Fibromiyalji sendromunun tedavisi için multidisipliner bir
program düzenlenmeli. Tek bir standart tedavi yolu yoktur. Bu programýn içinde; ilaç tedavisinin yaný sýra, egzersiz, masaj ve fizik te-
Umreciler yakýnlarý ve arkadaþlarý tarafýndan dualarla uðurlandý.
Kutsal topraklara uðurlandýlar
Mustafa
Demirer
K
utsal topraklara
yolculuk devam
ediyor.
Umre yolculuðuna çýkan 118 Çorumlu, önceki gece
Otogar'da düzenlenen törenle uðurlandý.
Müftülük tarafýndan organize edilen programa 525
umreci baþvurdu.
Umrecilerden 248'i
bir önceki dönem
uðurlandý. Önceki
gece ise, 118 umre
adayý dualarla kutsal
topraklara doðru yola çýktý.
Terminal'de düzenlenen uðurlama
programýna Müftü
Mehmet Aþýk, Müftü
Yardýmcýsý Abdullah
Pamuklu ile Hac ve
Umre Þube Müdürü
M. Vehbi Köklükaya
ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
Duygusal anlarýn yaþandýðý uðurlama programýnda umrecilerin yakýnlarý
gözyaþlarýný tutamadý.
Müftü Mehmet
Aþýk'ýn yaptýðý selamlama konuþmasýnýn ardýndan Müftü
Yardýmcýsý Abdullah
Pamuklu dua etti.
Kutsal topraklara ziyaretleri 14 gün
sürecek olan umreciler, 31 Ocak 2014 tarihinde yurda dönecekler.
28 günlük özel
umre
Çorum'a özel 28
günlük bir umre turu
düzenlenecek.
Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý'nýn Çorum'a özel 28 günlük
umre turunun kayýtlarý baþladý. Çorum'a
özel umre turunun
kayýtlarý 3 Þubat
2014 tarihine kadar
devam edecek. Umreciler 28 Þubat'ta da
kutsal topraklara hareket edecekler.
Uðurlama töreninde ilahiler okundu, dua edildi.
Umreciler yakýnlarý ile helalleþtiler.
Duygusal anlarýn yaþandýðý uðurlama programýnda
umrecilerin yakýnlarý gözyaþlarýný tutamadý.
Kutsal topraklara ziyaretleri 14 gün sürecek olan
umreciler, 31 Ocak 2014 tarihinde yurda dönecekler.
Mayalý ve katkýlý gýda etkiliyor
Aþaðýdaki yiyeceklerin fibromiyaljide aðrýyý tetikleyebileceði
tespit edilmiþtir:
• Aspartan (doðal tatlandýrýcý) içeren yiyecekler
• Hazýr dondurulmuþ gýdalarda bulunan MSG ( monosodyum
glutamat) ve jambon, salam gibi gýdalarda çok fazla bulunan nitratlar gibi gýda koruyucular dahil yiyecek katkýlarý
• Þeker, furuktoz ve basit karbonhidratlar
• Kafein; çay, kahve, kola ve çikolata
• Maya içeren gýdalar: Bira, þarap, ve salata soslarý gibi fermente edilmiþ yiyecek ve içecekler, mayalý hamurdan yapýlan poðaça,
pizza ve ekmekler ayrýca kuru meyveler, hazýr meyve sularý vb
• Patlýcan, acý biber gibi bazý bitkiler. (Ajanslar)
118 umre adayý dualarla kutsal topraklara doðru yola çýktý.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
Hicri Kamerî:17 Rebi’ul-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:5 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým:72
18
2014
OCAK
Ýnsanlarýn en cömerdi, istenmeden veren, en asîli de
intikâma gücü yeterken
baðýþlayandýr. Hazret-i
Hüseyin Radýyallahü anh
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
05.23
06.54
11.57
14.23
16.47
18.11
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
KUNDUZHAN
ÞENYURT
221-7455
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
SEYDÝM
298-8002
AKKENT
214-5494
CEZAEVÝ
254-9780
GÜNEÞ
777-0222
RESMÝ DAÝRELER
Valilik
Belediye
Jandarma
Emniyet Müdürlüðü
Adliye
Müftülük
Cezaevi
Milli Eðitim Müdürlüðü
SGK Ýl Müdürlüðü
225 46 60
225 08 10
223 11 11
224 10 09
227 78 80
223 07 20
254 97 80
224 02 01
225 66 05
VEFAT EDENLER
1-Yukarýkörücek Köyü' nden, Eski Bakkal Esnafýndan
Mustafa ÞAHÝN' in eþi; Nurdane ÞAHÝN
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Sosyal Hayatta Nurcular…4
Sanatta yeni bakýþ
Takvim Yapraðý
Dünya her an taptaze yeniliklerle, fikri üretimzeliðini bir yana býrakýrsak, etkinliðinin kýsa oluþu
lerle. Bu tazelik onun bir çok yönüyle henüz kavra- DEÐÝNMELER sanatçýyý uyarýr daima. Kalýcý olanýn özünü bulmak,
nýlmamýþlýðýnýn, anlaþýlmamýþlýðýnýn nitelemesidir.
onun üslubunu meydana getirmek sanatçýnýn asýl
meselesidir. Sanatçýnýn kendi bilincini, sanat eseri
Modern dönemin zaman kavrayýþý, bilinçle bioluþturma tarzýný yenileme ihtiyacý geçmiþ dönemlinç altýný bir bütünün parçalarý baðlamýndaki anlalerden daha fazladýr. Durmadan, duraksamadan sayýþýn dýþýna çýkmasýyla oluþturduðu bir algý deðerlenatýnýn alýmlayýcýsý olan insanlarla baðýný kuvvetli
mesi. Ýlk bakýþta, ilk duyuþta oluþan kanaat halini
tutabilmek
için, "an" algýsýna alýþan ademoðluyla
alan izlenime odaklanma. Modernitenin özellikle
iletiþim kanallarýný açýk halde bulundurabilme gaysanatla etkileþimi neticesinde meydana gelen bir vereti
içinde
olacaktýr.
ri. Hayata farklý bakýþ.
Þahin ERTÜRK
"Güncellemek" terimi artýk modern kültürel orSanatta yeni bakýþ her zaman gereklidir. Çünkü;
tamýn sýradan bir sözcüðü gibi. Yaþamýn temel belirleyeni.
sanat hayatýn her çizgisindedir renk olarak, doku olarak, moAnahtar kelime bir bakýma. Özellikle sanatçý için. Yoksa güntif olarak. Eþyalarda, çevremizde, ekranlarda, göze ve kulaða
celliðini yitirir daha eserini üretirken.
hitap eden her öðede.
Modern çaðýn en tipik iletiþim biçimi olan reklamcýlýkSanatsal bakýþ, hayatýn zamana etki eden tüm unsurlarýtaki güncellik anlayýþý ile sanatýn güncelik anlayýþýnýn birbina organik olarak baðlý. Zaman, her anýyla hayata binlerce
riyle
örtüþen ve örtüþmeyen yanlarý dikkatle incelenirse, sakatkýnýn yapýldýðý bir akýþ. Onu deðerlendirme þekli, yaþam
natçý kendi üslup güncellemesini daha verimli yapabilir. Rektemalarýný belirlemekte çoðunlukla.
lam, hem estetikle hem de ekonomiyle iç içe, son derece de
"An" denilen zaman birimine baðlý olarak hem içeriðigüncel. Sanatýn üslup oluþumunda konunun, temanýn izlekleni, hem de ona baðlý biçimselliðini deðiþime havale ediyor
ri arasýnda çaðýn eðilimleri de var. Örneðin, yeryüzünde, buçaðýn üslubu. Her gören göz, her iþiten kulak, her çalýþan ziranýn her ayrýntýsýný anlata anlata yaþayan insanoðlu, artýk
hin ve de her hisseden kalp hissesini alýyor bu yönelimden.
baþka alemlerin gezegenlerine yolculuðun çalýþmalarýný yaFarkýndalýðýný artýran bunca unsur kiþinin uyarýlma durumuparken, hayal ufkunu zihni ufku haline dönüþtürmeyi de banu artýrarak anlamlandýrma imkanlarýný sonuna deðin kullanþarýyor. Sanatçý da bu arayýþýn, bu baþarýnýn, bu yeni ufuklama mecburiyeti oluþturuyor. Buna hiç kuþku yok.
ra açýlýþýn en aktif aktörüdür kalemiyle.
" Eski" her haliyle geride, çok geride kalýyor günbegün.
Sanat bir tarafýyla felsefidir, bir tarafýyla tarihseldir. Bir
Þu temel soru geliyor insan aklýna günde bilmem kaç keyanýyla psikolojikken, bir yanýyla da sosyolojiktir. Sanat,
re:
ekonominin sistematiðini insanla baðý gereði ihmal edemedi"Yeni" ne ki?
ði gibi teknolojik boyutlarý da ihmal edemez.
Konumuz bir bakýma sanatla güncellik iliþkisi olunca,
Sanatta yenilik, sanatçýnýn kendini güncellemelere açýk
sanatçýnýn üretme tavrýný düþünmek zorundayýz.
tutmasýyla mümkün birazda. Yeni sanat eseri güncellemesi
iyi yapýlmýþ özgün bir eserdir.
Sanatçýnýn iþi çok güç artýk. Güncelin çarpýcýlýðý ile ta-
Masa baþýnda çalýþanlarý bekleyen tehlike
Uzmanlar, gün boyu sabit
bir þekilde masa baþýnda çalýþanlarý uyardý.
Uzmanlar, masa baþý çalýþanlarýn gün boyu sabit bir þekilde oturulmamasýnýn bel ve boyun fýtýðýna yol açabileceðini
söyledi.
Ýþ hayatýnda bilgisayar kullanýmýnýn artmasýyla kötü ofis
ergonomisine baðlý olarak masa
baþý çalýþanlar saðlýk problemleriyle karþý karþýya kalabiliyor.
Özellikle saatler boyunca masa
baþýnda çalýþanlarda hareketsizliðe baðlý boyun, sýrt ve bel aðrýlarý ortaya çýktýðýný belirten manipülason uzmaný Dr. Ali Þahabettinoðlu, zamanla oluþan bu
aðrýlarýn gittikçe kiþinin tahammül edemeyeceði boyutlara varabildiðini anlattý. Sabit bir þekilde bilgisayar karþýsýnda oturup çalýþanlarda bel ve boyun
kaslarýnýn zamanla tembelleþtiðini vurgulayan Þahabettinoðlu,
“Bu tip oturma þekilleri fýtýða
yol açýyor. Bu durumun uzun süre devam etmesi omurgada ciddi
rahatsýzlara yol açabiliyor. Masa
baþý iþi olanlarýn gün boyu sabit
bir þekilde oturmamalarý, her yarým saatte bir ayaða kalkarak
ofiste gezmeleri gerekiyor” dedi.
Þahabettinoðlu, bilgisayar
baþýnda çalýþanlarýn ihtiyaç hissettikleri kadarýyla boyun egzersizleri yapmalarý gerektiðini, 30
dakikada bir birkaç dakika yaptýklarý iþe ara vermeleri gerektiðine dikkat çekti.
BÝLGÝSAYAR TUTKUNLARINA FITIK UYARISI
Sürekli ayný pozisyonda
bilgisayara bakarak çalýþanlarýn
boyun egzersizleri yaparak oluþabilecek rahatsýzlýklardan kendilerini koruyabileceðini kaydeden Þahabettinoðlu, þöyle konuþtu:
“Bu sürekli oturmalar, ha-
reketsizlik sonucunda omurga
çevresi kaslarda zayýflamaya ve
sonuçta boyunda düzleþme, boyun ve bel fýtýklarýna zemin hazýrlýyor. Gün içinde hareketsizlikten ve sürekli ayný pozisyonda oturmaktan kaynaklanan aðrýlarýnýz belden bacaða yayýlýyorsa bel fýtýðý, boyundan kola
ve ele yayýlan aðrýnýz mevcutsa
boyun fýtýðý olabileceðiniz ihtimalini beraberinde getiriyor.”
BU ELLER FITIKTAN
KURTARIYOR
Þahabettinoðlu, bu tür rahatsýzlýklarda hemen bir fizik tedavi uzmanýna baþvurulmasýný
tavsiye etti. Manipülasyon tedavisinin hafif vakalarda 2-3, orta
vakalarda 4-6 ve ileri vakalarda
7-9 seans uygulandýðýný anlatan
Þahabettinoðlu, “Bu tedavi hastalýklý bölgeye birtakým bastýrma, germe ve döndürme gibi
manevralarla uygulanýr. Bu tedavi yöntemi masajla ilgili deðildir. Ameliyatýn sadece bel fýtýðýnda ayaklarda ilerleyen kas
gücü kaybý, idrar-büyük abdest
kaçýrma þikayeti olan ya da
ameliyatsýz tedaviyle cevap veremeyen hastalarda, boyun fýtýðýnda ise ellerde kollarda ilerleyen kas gücü kaybý olanlarda
uygulanýr” dedi.
Dünyanýn 3’te birinde verem hastalýðý görülmektedir
Aksaray Halk Saðlýðý Müdürlüðü Verem Eðitim Haftasý ile ilgili açýklama yaptý.
Aksaray Halk Saðlýðý Müdürlüðü her
yýl 05-11 Ocak tarihleri arasýnda kutlanan ve
bu yýl 67’incisi kutlanacak olan Verem Eðitim Haftasý ile ilgili açýklamalarda bulundu.
Yapýlan açýklamada “Tüberküloz (verem) hastalýðý,"Mycobacterium tuberculosis"
basili ile ortaya çýkan bulaþýcý bir hastalýktýr.
Dünya nüfusunun yaklaþýk üçte biri verem
mikrobu ile enfektedir. Vücut direnci düþünce basil çoðalarak hastalanmaya yol açabilir.
Verem enfeksiyonu olan insanlarýn yaklaþýk
yüzde 10'unda yaþamlarýnýn bir döneminde
verem hastalýðý geliþebilir. Tüberküloz hastalýðý halen dünyada önemli bir halk saðlýðý sorunudur” dedi.
Tüberküloz hastalýðýnýn bulaþmasý konusunda da bilgiler veren Aksaray Halk Saðlýðý Müdürlüðü “Mycobacterium tuberculosis basili tarafýndan oluþturulan TB hastalýðý
hava aracýlýðý ile TB hastasýndan saðlam kiþiye bulaþýr. Hasta kiþilerin nefes vermekle,
özellikle de öksürmek, hapþýrmak, konuþmak ile mikroplar çevre havaya saçýlýr. Saðlýklý kiþiler bu mikroplarý nefesleriyle alýrlar.
13
Hasta ile yakýn ve uzun süreli temasý olan kiþilere bulaþma riski fazladýr. Bunlar; aile bireyleri, ayný evi paylaþtýðý arkadaþlarý, iþyeri
arkadaþlarý olabilir. Bulaþma için genellikle
verem hastasý bir kiþi ile belirli süre birlikte
yaþamak gereklidir. Alýnan basiller kiþiyi
hastalandýrmaksýzýn vücutta saklý kalýr ve
vücut direncinin düþtüðü bir anda hastalýk
oluþturur. Hastalýk geliþme riskinin en yüksek olduðu dönem ilk iki yýldýr. yaþam boyu
hastalýk geliþme riski %10'dur. Tedavi baþlandýktan sonra bulaþma hýzla sona erer” diye konuþtu.
Siyasi hayata sadece þahýslarý namýna girmeyi,nurlarýn intiþarý için mümkün ise çalýþmayý, cemaati
alet etmemeyi kendilerine rehber edinmiþlerdir. Devletin imkanlarýnda yararlanmamýþlar, bu anlamda þirket
kurmamýþlar, rüþvet vermemiþler ve
almamýþlar, ihalelere fesat karýþtýrmamýþlardýr.
"Menfaat üzerine dönen siyaset canavardýr" hakikatine harfiyen
uymuþlardýr.
Yanýna gelen bir talebesi Bediüzzaamana:
"Üstadým!hanýmlarýmýzýn altýnlarý ve bazý nur talebelerinin tasarruflarýný bir araya getirsek ve bir þirket kursak, buradan kazandýklarýmýzý
hizmete aktarsak nasýl olur?" sorusuna Bediüzzaman hazretleri:
Raþit Yücel
"Kardeþim hizmet maksadý ile
rasityü[email protected]
böyle bir þirket kurulmasýna ben karþýyým,Risale-i Nur hiçbir þeye alet corumhakimiyet. net
edilemez" cevabýný verir.
Geçmiþte olduðu gibi gelecekte de bu prensipler
nurcular tarafýndan korunmalýdýr.
Buna raðmen bazý menfi þeyler olsa da bu þahsi
kalmýþtýr ve kalacaktýr. Böyle hareket edenler Nurculuðun bu genel temel prensiplerinden ayrýdýr. Bu hayat
halleri kýyamete kadar devam edecektir. Ne kadar azda
olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kýymetlidirler.
Bu umdeler nur talebelerinin temel esaslarýdýr.
Bu temel deðerleri yýkan ve tahrip edenler zaten kendilerini dýþarýya atmýþlardýr. Sosyal hayatýn içinde onlar
asayiþin manevi muhafýzlarýdýrlar. Resmen emniyette
görev yapan nurcular ise iki yönü ile halkýmýza hizmet
etmektedirler. Ülkemizde olduðu gibi dünyanýn dört bir
tarafýnda bulunan nurcular, bulunduklarý ülkede doðru
Ýslamiyeti yaþayan, mümtaz insanlardýr. Bu halka gittikçe geniþlerken ,asli vazifelerini nurcular hiçbir zaman ihmal etmemelidirler.
Tefekkür
Dünyamýz
(Son)
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
DEVA
ÖZEL ELÝTPARK
HASTANESÝ KARÞISI
222 06 07
FUNDA
BAHÇELÝEVLER MH BAHABEYSONU
ÝPEKTAKSÝ ÇAPRAZI METREPOL
KARÞISI 221 55 40
VEFA
GAZÝ CAD. NO:53/B
KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI
224 83 26
KONAK
ÝNÖNÜ CAD. NO:9
( T.E.B. BANK
KARÞISI)
PAZAR
DÝKEN
ABALI
BAHABEY CAD. NO:105
( YEÞÝL FIRIN YANI )
223 00 20
U.KAVAK MH. E.HOCA
CAD.11/B 23 NÝSAN
ÝLKOKULU KAR. 227 00 20
METEOROLOJÝ
3.0041
3.0177
2.2130
2.2230
Gram
ALIÞ
89,260
SATIÞ
89.289
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:23 Sayý: 6797
18 OCAK 2014
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Cebeci'nýn sýla ziyareti
Emre Kut
D
DYP Ankara Büyükþehir Belediyesi Baþkan Adayý hemþehrimiz Bekir Cebeci.
YP Ankara Büyükþehir Belediyesi Baþkan
Adayý hemþehrimiz Bekir Cebeci, sýla
ziyaretinde bulundu. Çorumlu hemþehrilerinin
Ankara'da çok güçlü olduðunu belirten Cebeci,
baþkentte büyük bir Çorumlu nüfusun
yaþadýðýný hatýrlattý.
Ankara da yeni çýðýr açacaklarýný belirten
Cebeci, "Ankara'daki Çorumlu
hemþerilerimizin verecekleri destek sayesinde
Ankara'da belediye baþkaný Çorumlu, yani
bizden biri olmuþ olacak. AK Parti'nin 2011
yýlýndan bu yana yaptýklarýný desteklemiyorum.
Evet 2011 yýlý öncesi bazý güzel þeyler yaptý.
Ama artýk atý þahlandýrmanýn zamaný geldi.
Çorum'un sevdalýsýyýz, delisiyiz." Dedi.
Abdullah Eldemir'in sahibi olduðu Kervansaray Lokantasý dün hizmete açýldý.
Soðuk havada ayak ve yüz bakýmý tavsiyeleri Kervansaray Lokantasý açýldý
K
ýþ aylarýnda ayak ve
dudaklarýn korunmasý için yazýn kullanýlan kremlerden daha
güçlü olan vazelin, katý
vazelin, gliserin ve balmumu içerikli kremlerin
kullanýlmasý öneriliyor.
Ondokuz Mayýs
Üniversitesi (OMÜ) Týp
Fakültesi Dermatoloji
Anabilim Dalý Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Nilgün
Þentürk, kýþ aylarýnda
ayak, dudak ve yüz için
kullanýlabilecek kremlerle ilgili bilgi verdi.
Sýcak yaz aylarýnda
mentollü losyonlarýn
ayaklar için daha iyi olduðuna ancak kýþ aylarýnda kurumayý engelleyecek daha güçlü kremlerin kullanýlmasý gerektiðine dikkati çeken
Þentürk, "Kýþ aylarýnda
ayaklar için vazelin ve
gliserin içeren kremler
daha uygun olur. Topuklarýmýzýn ve ayak tabanlarýnýn daha kalýn ve kaba görünmesine neden
olan ölü dokuyu uzaklaþtýrmak için soyucu et-
kisi olan kremlerden de
faydalanabiliriz. Bu þekilde uygulayacaðýmýz
nemlendiriciler de derine daha kolay ulaþabilir" dedi.
Soðuk ve kuru havalarda dudaklara özen
gösterilmesi gerektiðini
vurgulayan
Þentürk,
þöyle konuþtu:
"Cilt bakýmýnýn bir
parçasý olarak dudaklara
nemlendirici katý vazelin, balmumu gibi kremler uygulanmasý koruyucu bir bariyer oluþturarak dudak çatlamasýný
engeller. Eðer dudaklar
kabuklanýyorsa, dudaklara çok az miktarda katý vazelin uyguladýktan
sonra parmaklara ince
bir kumaþ, mendil ya da
tülbent sarýlarak toz þekerle dairesel hareketlerle dudaða yaydýrýlabilir. Daha sonra yýkanýp
dudak kremi uygulanabilir. Bu çok narin hareketlerle yapýlmalý, tahriþ
edilmemeli, eðer kabuk-
A
Uzmanlar soðuk havaya karþý bazý uyarýlarda bulunuyor.
lar bir seferde gitmezse
bir gün bekleyip ertesi
gün ayný iþlem tekrarlanmalý."
Siyah
dikkat
noktalara
Prof. Dr. Þentürk,
yüz için kullanýlan yaðlý
ürünlerin "siyah nokta"
yapmamasýna dikkat
edilmesi gerektiðini dile
getirerek, þunlarý söyledi:
"Örneðin avakado
yaðý, mineral yaðlar, akþamsefasý yaðý ve badem yaðý 'siyah nokta'
oluþumunu artýrmazken,
shea yaðý yüzdeki gözenekleri týkayýp bu oluþumu artýrabilir. Nemlendirme iþlemini düzenli
olarak her sabah yapmalýyýz, özellikle dýþarý çýkýyorsak daha fazla dikkat etmeliyiz. Gece yatmadan önce yüzünüzü
yýkayarak makyaj ve
ciltte biriken kiri arýndý-
rýp nemlendirici kreminizi sürün. Eðer cildiniz
çok kuruysa tahriþ edici
peeling, maske ve alkol
bazlý toniklerden kaçýnmalýsýnýz, bunlar derinin
üzerindeki ince yað tabakasýný uzaklaþtýrarak
kurumasýný artýrýr. Bunun yerine temizleyici
sütler veya hafif köpük
temizleyiciler, alkolsüz
tonikler veya nemlendirici maskeler daha etkili
olur."(AA)
Kafein hafýzayý güçlendirebilir
N
ature Neuroscience
adlý dergide yayýmlanan araþtýrmanýn sonucuna
göre kafein hafýzayý güçlendirebilir
Nature Neuroscience
adlý dergide yayýmlanan
araþtýrmada 160 kiþinin hafýzasý 24 saat süresince teste tabi tutuldu. Araþtýrma
sonunda kafein tableti
alanlarýn hafýza testinde
çok daha iyi sonuç aldýðý
görüldü. Fakat uzmanlar
kafeinin sinirlilik ve anksiyete gibi olumsuz sonuçlarý konusunda uyarýda bulundu.
John Hopkins Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrmada normalde kafeinli
yiyecek ve içecek almayan
kiþiler deneye tabi tutuldu.
Tükürük örnekleri alýnan
deneklerin bir dizi resme
bakmasý istendi. Beþ dakika sonra katýlýmcýlarýn bir
kýsmýna 200 miligram kafein tableti verilirken, bir
kýsmýna da hiçbir þey içermeyen plasebo tabletler
verildi. Bir, üç ve 24 saat
sonra tekrar tükürük örnekleri alýndý.
Nature Neuroscience adlý dergide yayýmlanan
araþtýrmanýn sonucuna göre kafein hafýzayý güçlendirebilir
Ertesi gün iki grubun
da önceki günkü resimleri
hatýrlama yetenekleri incelendi. Farký tespit etme24
saat genel anlamda çok
uzun bir süre olmasa da,
hafýza açýsýndan uzun sayýlýyor. Unutmalarýn çoðu
bir þey öðrenildikten sonraki birkaç saat içerisinde
gerçekleþiyor. Deneklere
gösterilen resimlerin bir
kýsmý orijinal resimlerden
oluþurken bir kýsmý da kasýtlý olarak yeni konan ya
da biraz deðiþtirilen resimlerden oluþuyordu. Kafein
tableti alan gruptaki insanlarýn resimlerdeki farklýlýðý
daha kolay tespit ettiði görüldü.
Araþtýrmayý yürüten
Prof Michael Yassa, "Ýnce
farklarý olan bu resimleri
deðil de standart hatýrlama
hafýzasýný kullanmýþ olsaydýk kafeinin etkisini görmeyecektik. Fakat bu malzemeler kullanýldýðýnda
beynin daha zor ayýrdedici
iþlemler yapmasý gerekiyor. Buna model ayrýmý diyoruz ve deneyimizde bu
özgül iþlemin kafein sayesinde güçlendiðini görüyoruz." dedi.
'Aþýrýya
kaçmadan'Daha önce de kafeinin
uzun dönemli hafýza üzerindeki etkileri incelenmiþ
ancak pek bir etkisi görülememiþti. Fakat bu araþtýrmada deneklere resimleri
inceleyip ezberlemeye çalýþtýktan sonra kafein verildi. Araþtýrmayý yapan ekip
þimdi de kafeinin beyindeki etkisini görmek için "hafýza merkezi" olarak bilinen hipokampüs'te neler
olduðunu inceleyecek.
Prof Yassa bu bulgulardan kafein içeren yiyecek ve içeceklere yönelme
sonucunun çýkarýlmamasý
gerektiðini, fazla miktarda
kafeinin olumsuz etkide
bulunacaðýný söyledi. Yassa, "Herþey aþýrýya kaçmadan yapýlmalý. Araþtýrmamýz 200 mg kahvenin düzenli olarak kafein almayan kiþiler üzerinde olumlu etkisi olduðunu gösterdi.
Düzenli hakve içenlerde
bu miktar deðiþebilir." dedi. Oxford Üniversitesi'nden Dr Anders Sandberg ise kafeinin çalýþýrken
dikkat toplama konusunda
yararý olabileceðini, hafýzayý güçlendirmenin en iyi
yolunun ise uykudan geçtiðini, bu nedenle yatmaya
yakýn kafein almamak gerektiðini ifade etti.(Yaygýn
basýn)
Anadolu’nun 134 deðeri korumada
W
WF, Türkiye'de nesli tükenen 134 canlý
için harekete geçti Orman Bakanlýðý iþbirliðindeki projeyi Doða Koleji finanse ediyor
Uluslararasý örgütler küresel ölçekte nesli tükenme tehlikesi altýnda olan canlý türlerinin korunmasý için geniþ çaplý bir çalýþma baþlattý. Çalýþmanýn Türkiye ayaðýný sahiplenen
WWF (Dünya Doðal Hayatý Koruma Vakfý),
çevre bilincinden yoksun sürdürülen kýrsal
hayatýn, 40 yýlda pek çok doðal yaþam alanýný
geri dönülemez biçimde tahrip ettiðini belirledi.
Birçok endemik bitki türü ve hayvanýn
doðal ortamýnda yaþadýðý Anadolu topraklarý
karýþ karýþ araþtýrýlarak küresel ölçekte yok olma tehlikesi olan 134 canlý türü tespit edildi.
Bunlarýn korunmasý amacýyla baþlatýlan "Türkiye'nin caný" isimli proje, TURMEPA, TEMA ve Orman Bakanlýðý'nca da destekleniyor.
Doða Koleji Kurumsal Ýletiþim Direktörü Esra Çabukcan, öðrencilerin de çalýþmalarda yer
aldýklarýný vurguladý.
Çalýþma kapsamýnda doða projelerine
hibe veriliyor. Ýlk dönemde baþvuran 55 proje
arasýndan seçilen 6 çalýþma sayesinde Hatay
dað ceylaný, Samandað kaplumbaðalarý, mýsýr
meyve yarasalarý, Küre þapkalý mantarý, Antalya orkideleri ve yer yediuyuru türlerinin
tespiti, gen taramalarý ve üreme istasyonlarý
konusunda önemli yol kat edildi. Ayrýca Doða
Koleji, Adana'nýn Akyatan Yaban Hayatý Geliþtirme Sahasý'nda bulunan 38 saz kedisini
korumaya aldý. Bu türün dünyadaki en zengin
olduðu bölge olan Akyatan'da yapýlan çalýþmalarla bir yýlda sayý 71'e çýkarýldý.
44 bitki mercek altýnda
Proje kapsamýnda Antalya'daki 44 bitki
türü var. Esra Çabukcan, nesli tehlike altýnda
olan bu türlerin baþýnda Kemer orkidesi ve
Kaputaþ andýzotu geldiðini belirterek önemli
adýmlar attýklarýný vurguladý. Her iki türün de
yayýldýðý alanlar koruma altýna alýndý. Örnekleri A.Ü. Botanik Bahçesi'ne, tohumlarý da
Türkiye Tohum Gen Bankasý'na aktarýldý.(Yaygýn basýn)
bdullah
Eldemir'i
n sahibi
olduðu
Kervansaray
Lokantasý dün
hizmete
açýldý.
Küçük
Sanayi Sitesi
14. Cadde
No: 16'da
düzenlenen
açýlýþa MHP
Belediye
Baþkan Adayý
Ercan
Daþdan,
Kanal 19
Sahibi
Satýlmýþ
Býçakçý,
sanayi esnafý
ve çok sayýda
davetli katýldý.
Yapýlan
duanýn
ardýndan
açýlýþ
kurdelesi
kesildi. Açýlýþ
programý
yapýlan
ikramýn
ardýndan sona
erdi.
Açýlýþa MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan da katýldý.
Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesi kesildi.
Diyanet'ten camilerde merkezi vaaza son
D
iyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn "Yüz Yüze Vaaz" projesikapsamýnda tek merkezden
yapýlan, diðer camilerde
ise hoparlörlerden yayýmlanan vaaz uygulamasý sona erecek. 40 bine yakýn camide uygulama hayatageçerken, önümüzdeki yýllarda bunun
yurt genelineyayýlmasý
planlanýyor.
Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr.
Hasan Kamil Yýlmaz,
proje kapsamýndaki çalýþmalarýndevam ettiðini
bildirdi.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca önceki senelerde farklýuygulamalarýn hayata geçirildiðini
hatýrlatan Yýlmaz, "Bu
dönemlerde imamlarýmýzýn cami kürsülerinde,
hutbede ne söylediklerini kontrol edememek gibi kaygýlarla, bir takým
sosyal ve idari baskýlarla
'hutbeyi merkezden vereceðiz' denilmiþ. Vaazlar için de 'her þehrinmerkezinde bir camide
vaaz edilecek, oradan
yapýlan vaaz camilerde
verilecek' denilmiþ" diye
konuþtu.
Söz konusu uygulamayla birçok cami
imamýnýn vaaz vermeyi
býraktýðýný, okuduklarý
hutbelerinmerkezden
gönderildiðini ve sadece
namaz kýldýrdýðýný ifade
eden Yýlmaz, þunlarý
söyledi:
"Böylece tehlikesiz, problemsiz bir ortam
doðacak þeklinde tedbir
alýnmýþ. Bu muhtemelen
siyasi sebeplerle yapýlan
bir uygulama olmuþ.
Çok ters ve yanlýþ tezahürleri de oldu bunun.
Din
görevlilerimizin
kendi
geliþimlerinin
önünde bir engel olarak
karþýmýza çýktý. Ýmam
hatiplerimiz kendi kürsüsünde vaaz edemedikten, bununla ilgili bir hazýrlýk yapamadýktansonra körelmeye baþlýyor.
Kitap karýþtýrmak, yeni
mesajlar hazýrlamak derdi olmayýnca bu durum
körelmeye neden oluyor.
Diyanet Ýþleri Baþkanýmýz Prof. Dr. Mehmet
Görmez'in göreve baþlamasýnýn ardýndan iþaretleri üzerine yeni bir proje baþlattýk. Yurt genelinde 80 bine yakýn imam
hatip, 90 bine yakýn camimiz var. Bu camilerdeki imamlarýmýz kürsülerde vaaz edemeyecekse bu bizim için büyük
bir kayýptýr diye düþündük. 'Biz görevlilerimize
güveniyoruz' anlayýþýndan hareket ederek bu
projeyi hayata geçirdik."
"Hem öz güvenleri
arttý, hem de aidiyet duygularý pekiþti"
Projeyle her imamýn görevli olduðu camide vaaz vermesini hedeflediklerini dile getiren Yýlmaz, bunun için
gerekli eðitimlere baþladýklarýný hatýrlattý. 38 bine yakýn imam hatibe
eðitimverildiðini belirten
Yýlmaz, "Bütün imamlarýmýzýn böyle bir eðitimden geçmesini amaçlýyoruz. Bunun sonucunda
eðitim alan imamlarýmýzýn büyük çoðunluðu görevli olduklarý camilerde
kendi vaazlarýný hazýrlamaya baþladý" diye konuþtu.
Projenin cemaatle
din görevlileri arasýnda
namazdan önce veya
sonra diyalog kurulmasýnýda saðladýðýný belirten
Yýlmaz, "Bu sadece bilgi
aktarýmý deðil, ayný zamanda duygu, sevgiaktarýmýdýr. Daha önce
imamlarýmýz adeta birer
namaz kýldýrma memuru
gibi görülüyor, öyle anlaþýlýyordu. Ýmamlarýmýz
da bundan rahatsýzdý.
Þimdi artýk namaz vakitlerinden önce veya sonra
cemaatle yaptýklarý sohbetlerle, okuduklarý dualarla daha fazla paylaþýma girmeye baþladýlar.
Böylece imamlarýmýzýn
hem öz güvenleri arttý
hem de aidiyet duygularý
pekiþti. Bunun artmasý
toplumsal barýþa daha da
katký saðlayacak" dedi.
"Projemizin önümüzdeki yýllarda bütün
camilerimizde hayata
geçmesini umuyoruz"
ifadelerini kullanan Yýlmaz, eðitimlerin sürdüðünü söyledi. Ýmamlara
proje kapsamýnda ilk
olarak vaazýn nasýl hazýrlanacaðýna yönelik eðitim verildiðini belirten
Yýlmaz, diksiyon veiletiþim derslerinin de eðitimlerin arasýnda yer aldýðýný kaydetti.
Kaynak: AA
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Bu Türk topraklar uzun yýllardan , tarih önceleri, Türklerin
döneminde, hâkim olunan bir Türk bölgesidir, günümüzde birçok
yönden önemli olmakla, Irak üzerinde emperyalist devletler tarafýndan, türlü senaryolar oynanýlmaktadýr.
Irak devleti Ortadoðu dünyasýndan, coðrafyasý yönünden,
jeopolitik açýdan karmaþýk bölge sayýlmaktadýr ve petrolün bulunmasýndan, önem kazanmasýna raðmen, dünyanýn en istikrarsýz,
karýþýk ülkelerinden biri sayýlarak, burada en acý çekenler, baský
görenler Türkler olmuþtur.
Irak'ýn dünya petrol rezervlerinin, çok önemli bir bölümüne,
sahip olmasý Irak üzerinde, emperyalist devletlerinin, umutlarýn
gerçekleþmesi öne sürülmüþtür.
Günümüzde Irak Petrolundan %17 pay alan Kuzey Irak yönetimi, kendi yerinde çýkmakta olan Petrolu pazarlamaktadýr, ve sýnýr
kapýdýndan yarlanarak, büyük yatýrýmlara imza atmaktadýr ve
geliþmektedir.
Irak Türkleri ise yok olmakla her bir ilerleme, geliþme,
yatýrýmdan uzak kalarak yalnýz düþerek, gözden düþerek þehitler
vermekle varlýðýný kayýp etmektedir.
Uzun yýllardan ayakta duran Irak Türkleri milli varlýklarýný
koruya bilmek desteðe, yardýma ihtiyacý vardýr, sahipsiz kalmamalýdýr, çünkü Irak Türkleri buna raðmenTürkiye'yi kutsalcasýna
severek ona baðlý kalarak anavatan onlarý unutmuþ hâlde olmamalýdýr, yanlarýnda bir an önce olmalýdýr.
Irak Türkleri kýyýcý Saddam döneminde onlarý yok etmekte
her türlü metotlarla acýmasýz ve insan dýþý politikayla onlarý silmeye
ortadan kaldýrma soykýrým, katliamlar uygulanmýþtýr.
Diktatör Saddam iktidara geldiði andan Türklere karþý akýl
ermeyen baský saldýrý, soykýrýmý uygulamalarýyla, onlara yaþam
hakký vermeden, kendi yurtlarýndan, topraklarýndan uzaklaþtýrmakla, çok sayýda Türkleri haksýz yere, idama mahkûm etmekle, binlerce Türkleri hapishaneye atarak, sürgün uzaklaþtýrmak sistemi,
mülk edinme, iþ kurmalarý ve kendi dilleriyle, konuþmayý bile
yasaklamýþtýr.
Ve zorlukla, Türkler nüfus kayýtlarýnda, kendilerini, dillerini
Arapça olduðunu uygulayarak, çok Türkler zorla baskýyla, Arap
yazdýrmýþtýr.
Saddam yanýnda, Talabani, Barzani da, tam olarak, uygun
Saddam'ýn bir kopyasý sayýlmakla, bu iki diktatör, Saddamcý
ellerinde, iktidar olsaydýlar, Saddam rejiminin Irak Türklerine, daha
fazlasýný onlar yapacaklardýr.
Barzani, Talabani, Saddam'ýn güçleri ile desteði ile hüküm
sürdükleri, Irak'ýn kuzeyinde, Türklere göz açtýrmadan, 31 Aðustos
1996 yýlýnda birçok sayýda, Türk liderlerimiz, sivil milletimizi birlikte, tutuklayarak, Saddam rejimine teslim ederek idam etmiþlerdir.
Barzani, Talabani Türklerin, kutsal saydýklarý, Kerkük, Erbil
Türk þehrini ele geçirerek, uzun yýllardan, hayal ettikleri, kukla, bir
devletin baþkenti olmasýný dile getirmekle, tehditlerde bulunmakla,
çok sayýda Irak Türklerinin kanlarýný akýtmýþlardýr.
Önceden 14 Temmuz 1959 yýlýndan, Kürtler Mesut
Barzani'nin, babasý Molla Mustafa Barzani ve Celal Talabani ile
Kerkük Türk þehrine, yapmýþ olduklarý kanlý katliamla, soykýrým
olayýnda, yüzlerce kimsesiz, suçsuz, günahsiz Irak Türklerinin, acýmasýz þehit ederek öldürmüþlerdir.
28 Mart 1991 Kerkük Altunköprü katliamý, tüyleri ürperten,
usumuzdan hiç çýkmayan bu acý olay, katliamýn anýlarý bilinçlerimizden, andaçlarýmýzda canlý, canlýsýna çýkmadan günümüzle yaþamaktadýr.
ALTUNKÖPRÜ Saddam dikta rejimi tarafýndan Katliamýnda
200 üstünde 15 Ramazan kutsal a ayýnda kurþuna dizilerek þehit
etmiþlerdir.
Vahþet ve barbarlýk, insanlýk tarihinde kara bir leke olarak,
Irak Türkleri’nin geçmiþiyle, geleceði ve Türkiye 2
kalacaktýr. bu facia hiçbir zaman, Irak Türkleri tarafýndan,
lerini, almaya kalkmaktadýrlar.
unutulmayacaktýr.
Kürtler güvenli bölgede toplanmakla, baþarýlý
Kürtler bugüne kadar, Irak Türklerine karþý, hiçbir
geliþmelere, temel atarak Türkmenlerse ikiye
zaman iyi temiz niyet beslemedikleri bellidir.
ayrýlmýþlardýr,
Kürtler Körfez savaþý sýrasýnda, Kerkük þehrini ele
Bir bölümü kuzeyde, Barzani ve Talabani'nin
geçirmekle, birkaç gün içerisinde, Türklerle ilgili tapu,
baskýsý altýnda, yýllar boyu yaþamakla, Türkmen çoðunarþivleri, belgeleri yok ederek, Kerkük nüfus ve tapu
luðunun yaþamýþ olduðu güneyinde, dönük Saddam rejimahkeme binalarýný daireleri ile çok sayýda Türkçe yapýtminin yönetmiþ olduðu bölgede de Merkezi Hükümet
larý, yaðma edip yandýrarak yakmýþlardýr, mezar taþlarýný
olan Maliki yönetmiþ oldu bölgelerde yaþamaktadýrlar .
kýrarak, yýkmýþlardýr tahrip etmiþlerdir.
Saddam Rejiminin ABD Saldýrý, gücüyle
Barzani denetiminde olan Peþmergeleri, Türkmen
devirmekle, bölgenin birçok bölümü Kürtlerin tarafýnþehri Erbil'de Türkmenlerin kuruluþlarýna baskýn yaparak,
dan yönetilmektedir, Amerika baþkaný George Bush
görevli gençleri, liderleri tutuklayarak, Saddam'a karþýlýkyapmýþ olduðu kongre konuþmasýnda, Saddam'ý devirmlý teslim etmekle onlarýn idamlarýna neden olmuþtur.
Sadun KÖPRÜLÜ eye yönelik, planý 2003 tarihinde uygulamýþtýr.
Ayrýca Türk okullarýnda, Türkçe eðitimini engellemGünümüzde Saddam sonrasý, Saddam'ý devirmekeye, okullarý kapatmaya, bastýrmýþ olduðu forumda Erbil Türk
le, Barzani ve Talabani yönetimleri ile iþ birliði anlaþmasýnda,
þehrine Türklerinin olmadýðýný, Türk mezarlarýný kaldýrmakla,
bulunmakla, onlara her türlü siyasý, Ekonomi ve baþka alanlarda,
yýkarak Erbil Türklüðünü yok etmekle uðraþmýþlardýr.
yardýmda bulunmaktadýr ve her türlü destek vermektedir.
31 Aðustos 1996 tarihinde Saddam, Barzani birliðinde, Irak
Her bir yönüyle, çeþitli senaryolarla, gündemde yer almakgüçleri Erbil Türk þehrine girerek, yüzlerce Türkleri, Saddam'a testadýr.
lim ederek, Irak yönetimi tarafýndan kurþuna dizilmiþlerdir.
Amerika yönetimi, Arap baharýyla son günlerde, Türkiye ve
Ve Irak'ýn her bir yerinde, Türk kuruþlarýnýn, Kürtlerin
Arap dünyasý ile, iþ birliði arayýþlarýna geçerek, tepkilerini göstersaldýrýsýna, baskýsýna uðramýþtýr ve günümüzde de evleri, kuruþlarý,
mekle, ertelemiþ olduðu Kürt devletini kurmak için, bu günümüzde,
evleri her türlü yaðmalanmaktadýr.
yerli planlarýný gerçekleþtirmek için, çalýþmalarý görünmektedir.
Bu baskýlarýn, saldýrýlarýn sonucu çok sayýda Ýrbil, Türklerini,
Kuzey Irak'ta, bugün oluþturulan, Kürt kukla devleti, bayraðý,
Akýncýlarýmýzý þehit etmiþlerdir. ve birçoðunu da yaralamýþlardýr.
ordusu, ekonomisi kendi baþýnadýr, Amerika Kürt faktörünü kullanarak, bölgeyi dehada fazla, büyük istikrarsýzlýða sürdürmektedir.
Irak Türkleri, eski rejim dönek Saddam yönetimi tarafýndan,
iþkence, çile baskýya maruz kalmalarýyla Ve Türkiye, Türkçülük
Irak Türklerini kurtarmak için Türkiye harekete geçirmeden,
uðrunda, Türkler canlarýný, kanlarýný seve, seve vererek,
Türkler sevgilerini, duygularýný hiçbir zaman Türklüklerini unutAnavatanlarý Türkiye'den, umduklarý sýcak ilgi sevgi bulmaya canmadan, kayp etmeden yok olacaklar, Türkler bu uðurda yüzlerce
larýný, kanlarýný vermeye hazýr olarak tüm göçleriyle çalýþmýþlardýr,
insanlarý þehit olarak, hapishanelere atýlmýþlaradýr.
ama ne yazýk Türkiye bizleri unutarak, býrakarak, Kürtlerinin kuraRahmetli Mustafa Kemal birkaç sene daha yaþasaydý,
caðý bir büyük hayal peþinde olarak, Kürtleri korumaktadýrlar,
Ýnancýmýz bu ki Musul, Kerkük geri alýnacaktýr, bölgede bir Türk
onlara önem vererek devlet kurmaktadýrlar, dehada varlý olmalara
devleti, kurulurdu, yoksa Türkiye'ye baðlanýrdý ama ne yazýk olazengin olmalarýna ticaret, sýnýr kapýsýný açmaktadýrlar, yatýrým yapmadý bir iki fýrsat gelmesine raðmen gerçek olamadý,
maktadýrlar.
Irak Türklerin Musul, Kerkük'ün kurtuluþu Türkiye'nin dýþ
Artýk Türkiye bunu iyi düþünmeli onlar hiçbir hayýr gelemez
politikasý bu Anadolu'nun doðal uzantýsýný Türkiye'ye katmak,
ve hayal kýrýklýðýna uðrayacaktýr.
dahasý devletin maddi manevi savunmasýný oralara kadar tutmak
Irak Türkleri, davaya kendilerini adayarak, birçok milli meseolacaktý.
lesini, uluslar arasý platformlara taþýnmasý, çok önemlidir, haklý olan
Sonradan ortaya çýkan dünya þartlarý veya ülkeyi yönetenlerin
bu davasýný, dünyanýn kamu oyununa yansýtmak, seslerin duydurbu gerçeði unutmasý gerçeði deðiþtirmeyecektir, ama yine bu kimmak gerekmektedir, bununla yabancý ülkelerle, özellikle
sesiz millet kardeþlerine kavuþacaktýr.
BM Ýnsan Haklarý, Avrupa devletleri, Ýslam Devletleri yanýnYoðun bir nüfuslu olan Irak Türkleri, tüm Irak hükümetleri
da Türk devletleri Irak Türklerinin, davasýný savunmalý ve
tarafýndan, baský ve asimilasyon politikalarýna uðramýþlardýr,
kamuoyuna ulaþtýrmalý, organizasyon ederek, çok güçlü olmalýdýr.
bugünde bu politika, dehada fazla Kürtler eliyle, zorlu göçler
Ortadoðu gibi ülkelerde ve Avrupa tüm devletlerde, Irak
Kerkük ve tüm Türkmeneli bölgelerine, nüfus yoðunluklar, akýnlar
Türklerinin ilerlemesi, dünyaca tanýtmasý, geliþmelerde dünya
artmaktadýr.
kamuoyu ile birlikte ülkemizde Türkler gündemde yer almakla, en
Irak Türkleri, bu acýlara raðmen Türkiye'den baþka, hiçbir
üst sýralarda yer almalarý gerekmektedir.
ülkeden yardým görmek istememektedir, Türkler kendi ýrklarý, kendi
Eskiden aðýrlýðýný koran Ýngiltere bu günde, ABD Devletinin
milletleridir.
çýkarlarýna, paralel görünerek, Türkmeneli bölgemizde hâkimiyetiHer türlü baský, iþken, çile acýlara raðmen Iraklý Türklerde,
ni sürdürmekle, her duruma göre, senaryolar Amerika tarafýndan,
büyük güce sahip olarak, hiçbir düþmanlardan, korkmadan milli
kendi çýkarýna göre deðiþebilecek, Kürt unsurlarý bir araç olarak kulmücadele davalarýný canlarýyla, kanlarýyla sürdürmekle,
lanmaktadýr.
Türkiye'den meddi, manavý olarak, her bir yardým, destek istemekKürtler eskiden beri, günümüze kadar, her bir güçlü, devletler
tedirler.
tarafýndan, yanýlarak, aldanarak kullanmaktadýrlar.
Ve Irak'ýn toprak bütünlüðünü politiksi, Ýnsan haklarýna,
Bu günde Saddam rejimi düþtükten sonra, Amerika ve öteki
saygýlý olarak,
devletler Kürtleri kendi çýkarýna, yararlarýna kullanmaktadýr.
Bunun yanýnda, tüm etnik topluluklarýn, mezheplerin temsil
Kuzey batýdan baþlayan, güney doðuya uzanan, Barzani ve
etmesi için, bir merkezi hükümeti milli anayasal, siyasel, haklarýný
Talabani'nin kontrolü altýnda olan, bölge hýzlý olarak, Kerkük'e
savunmak için ön görünmektedirler.
yoðun bir þekilde, Kürtleri akýn ettirilmiþtir, bugün dünyanýn her bir
Irak Türkleri, ana haklarýný güvence altýna almaya çalýþarak,
yerinden, Kürtler Ýsrail'in yardýmý ile, Türkmenelinden toprak yerayrýca
15
Türkiye'nin garantörlüðünü saðlamak elde etmek için, milli
mücadeleyi kanlarýyla baþlatmalýdýrlar.
Habur kapýsý yerel yönetici denilen Talabani ve Barzani güçlerine milyarlarca lira gelir getirmekte, yetmiyor,bu kapýlar yerel
unsurlar adýyla PKK'nýn da hem gelir kapýsý,hem Irak'a girip çýkanlara tek duracak olan varsa Türkler olacaktýr.
Günümüzde PKK Kürtler Türkiye'den deðiþik sebeplerle girip
çýkanlarý baský ve tehdit kaynaðý olmaktadýr.
Bu durumu bilmeyen kimse yoktur, Artýk son güvenlik
Türkiye için tek Irak Türklerinden gelecektir onlarý Türkiye'ni savunacaklar, eðer TELAFER Türk bölgesinden bir sýnýr kapýsý açýlýrsa
tam olarak gündem deðiþecektir, Artýk Türkiye Telafer'e baþka bir
kapý açmasý çok önemli ve gerekmektedir
Ayrýca Habur kâbusunun bir bölüm geliri, Türkmenlere verilmeli çünkü Irak Türklerine o bölgelerde yaþamaktadýrlar.
Bu planlar Türkiye tarafýndan gerçekleþmiþ olursa Þimdi Irak
Türkleri, bu gün baþka özel bir durumlarda olacaktýr.
Günümüzde kuzeyden gelen sýðýnmacýyla, terör düþmanlarda,
Türkiye sýnýrýndan ana topraklarýna girmekte sakýncalarý olacaklar
engellenecekler, her türlü eylemlerde yapmayacaktýr,
Ýyice konuya bakarsa Sýnýra sýzan teröristler güçlenmektedirler, milletimize karþý, kurþun vurarak, çok sayýda þehitler vermekteyiz bir önlem almalýyýz.
Artýk kendimize güvenmek, milli haklarýmýzý koruya bilmek
için, çalýþmalýyýz.
Bugünkü kuzey Irak'ta Barzani aþiretiyle, bir kabine ortaya
atarak, bir parlamento kurmuþtur, üyelerinin tümü seçimle deðil,
Barzani tarafýndan atanmýþtýr.
Önce Saddam rejiminin yapmýþ olduðu gibi, Barzani'nin
dönemine karþý, hiçbir kimse aday olamaz, ve seçimlere karþý hiç
kimse hayýr diyemez, artýk ne zaman Kürt halký Barzani'nin baský,
zulmünden kurtaracaklardýr.
1946 yýlýnda Irak ordusunun, onu etkilemiþ hala getirmekle,
Mustafa Barzani kurtuluþ davasýný, Ýran'a ve Sovyet Rusya'ya sýðýnmýþtýr.
Mustafa Barzani'nin oðlu, Mesut Barzani þimdilerde, kuzey
Irak'ta Kürt devletinin temelini atmaktadýr.
Ve dikta bir rejimi sürdürmekle, Türkmen milletine karþý,
Saddam rejiminden sonra, soykýrýmýn baþ aktörüdür, bunun yanýnda, Celal Talabani'nin 1959 Kerkük katliamýnýn Cellâdý, iþkence ile
öldüren Nuri Talabani da, önde gelen baþlardandýr.
Þimdide Irak Türkleri, Kerkük hakkýnda kampanya yürütmektedir, ayrýca Türkiye'ye ve Türk liderlerine dil uzatmaktadýr.
Bunlarýn düþmanlýðý Kerkük'ün zengin petrolünden dolayý,
Barzani ve Talabani Kürtler, Türkmenlere kötü niyet kin beslediklerini göstermektedirler.
Kürt gruplar, Ýngiltere'ye Rusya'ya, Ýran'a bugünde ABD ve
Ýsrail'e boyun eðerek, meyletmekle, yanaþmaktadýrlar, Buna raðmen, Kürtler Irak Türklerine düþmanlýklarýna karþý, Türkiye
Cumhuriyeti, onlara Habur kapýsýný açarak, yýlda 1 Milyar dolar
gümrük, gelirini kazandýrmak üzeredir, ayrýca günümüzde yatýrýmdan, ticaretten binlerce dolarlar elde etmektedirler.
Ner türlü baskýlarla günümüzde Irak Türklerini göçe zorlanarak kendi ana, baba topraklarýndan
Uzaklaþtýrmaktadýrlar, tek varlýðýmýz, tek gücümüz, ana yurdumuz Türkiye olarak bir an önce bu acýmýza , kimsesizliðimize,
yalnýzlýðýmýza Sehip çýkmalý Irak Türkleri korumalýdýr ve yanlarýnda olmalýdýr, Çünkü Türkiyesiz Irak Türkleri olamaz yaþayamaz.
(Son)
Bu haber kolesterolü olanlar için
doktor Travis Lane Stork, kolestroÜnlü
lü düþüren 6 önemli besini açýkladý.
Kansýzlýðýn herhangi bir hastalýðýn habercisi olabileceði belirtildi.
Kansýzlýk hastalýk
habercisi olabilir
O
ndokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ)
Týp Fakültesi Hematoloji Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Düzgün
Özatlý, kansýzlýðýn herhangi bir hastalýðýn habercisi
olabileceðini
söyledi.
Ýç Hastalýklarý ve
Hematoloji
Uzmaný
Prof. Dr. Düzgün Özatlý,
hemoglobinin kanda bulunmasý gereken miktarýn altýnda olmasý sonucu oluþan kansýzlýk (anemi) konusunda önemli
bilgiler verdi.
Vücutta bulunan
tüm organlarýn beslenmesi, geliþimi ve büyümesinde kanýn çok
önemli bir rol üstlendiðini hatýrlatan Özatlý,
“Kan, saçýmýzýn telinden
ayaðýmýzdaki týrnaða
kadar vücutta bulunan
tüm organlarýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. Kansýzlýk her yaþta görülebiliyor. Yeni doðan bir çocukta da görülebiliyor,
80 yaþýnda, 90 yaþýndaki
bir insanda da görülebiliyor. Görülen yaþa ve
cinsiyete göre çok deðiþik nedenler kansýzlýða
yol açabilir. Örnek vermek gerekirse, çocukluk
yaþýnda daha çok vücudun aþýrý bir þekilde demire ve vitaminlere ihtiyacý olduðu için bayanlarda ise daha çok adet
kanamalarýna baðlý ola-
T.C. ÇORUM 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
Sayý: 2013/872 Esas
Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih: 19/12/2013,
Sayý: 2013/872 Esas, Karar No: 2013/288 sayýlý kararý ile;
Ankara Beypazarý Ýncepelit Köyü Cilt 37, Hane l, BSN
164'de nüfusa kayýtlý, Mehmet ve Nur kýzý 08/11/1983
Trabzon doðumlu, 23771504560 T.C. Kimlik numaralý,
Davacý Merve MERAL ÜNLÜSOY'un MERAL
ÜNLÜSOY olan soy isminin kýzlýk soy ismi çýkarýlarak
ÜNLÜSOY olarak TASHÝHÝNE, bu sekli ile nüfusta tesciline karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 15/01/2014
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr (Basýn: 46) www.bik.gov.tr
rak kansýzlýk þikayetiyle
karþýlaþabiliriz. Burada
özellikle vurgulamam
gereken nokta, kansýzlýk
altta yatan herhangi bir
hastalýðýn habercisi de
olabilir. Kansýzlýðýn nedenlerine baktýðýmýz zaman en sýk görülen nedenlerin dýþýnda kronik
bir enfeksiyondan tutun
da kansere kadar çok çeþitli hastalýklarla karþýlaþabiliyoruz” dedi.
Kansýzlýk tespit
edildiði zaman doðru
adrese gidilmesi gerektiðini hatýrlatan Prof. Dr.
Düzgün Özatlý, “Kesinlikle kansýzlýkla ilgili
yalan yanlýþ birçok haber yapýlýyor ve çeþitli
þekillerde tedavi edilmeye çalýþýlýyor. Buradaki asýl önemli olan
hematoloji uzmanýna
gitmektir ama hematoloji uzmanýn olmadýðý
yerlerde çocuk ise bir
pediatriste, eriþkin ise
dahiliye uzmanýna baþvurmasý gerekiyor. Hematoloji uzmanýnýn olduðu yerde hematoloji
uzmanýna baþvurmasý
çok önemlidir” diye konuþtu.(ÝHA)
Siyah çay, yulaf, somon balýðý, ceviz,
bitter çikolata ve avokadonun kolesterolün
düþürülmesi konusunda oldukça etkili olduðunu dile getiren Doktor Stork besinlerin faydalarýný sýraladý.
Siyah çayýn kan yaðýnda azalma saðladýðýný belirten doktor Stork, “ABD Tarým
Bakanlýðý'nýn çalýþmalarý sonucunda 3 hafta boyunca çay içilmesi durumunda kandaki yaðda azalma görüldüðü açýklandý” dedi.
Çayýn ardýndan gelen yulafýn da kötü
kolesterol düþmaný olduðunu kaydeden
Stork, “Yapýlan araþtýrmalara göre düzenli
olarak birkaç hafta boyunca yulaf yediðiniz takdirde kötü kolesterolünüzü yüzde 5
oranýnda düþürebilirsiniz. Yulaf ayrýca kötü
kolesterol emilimini düþüren beta glukan
içerir” dedi.
Kolesterolün düþmaný olan ve kalp
dostu olan bir baþka yiyeceðin ise somon
Ünlü doktor Travis Lane Stork, kolestrolü düþüren 6 önemli besini açýkladý.
balýðý olduðunu belirten doktor, “Somonlar
bol olarak omega 3 yaðý barýndýrdýðý için
kalp saðlýðý için faydalýdýr.Omega 3 yað
asitleri arterlerde iltihap ve plak oluþmasýný azaltabilir” þeklinde konuþtu.
Cevizin de diðer birçok kabuklu kuruyemiþe göre daha faydalý olduðunu dile
getiren doktor Stork, “Ceviz, diðer kabuklu kuruyemiþlere oranla kolesterol savaþýnda hemen hemen daha çok omega 3 barýndýrýr” dedi. Kolesterol düþmaný bir diðer
yiyeceðin bitter çikolata olduðunu kaydeden doktor, “Bitter çikolatadaki kakao içerisinde antioksidanlar doymamýþ yað içerir.
Bu da kolesterolün düzelmesine yardýmcý
olur” dedi.
Son olarak avokadodan bahseden
doktor Stork, “Avokadolar iyi kolesterolünüzü yükselten yaðlara sahiptir. Bu yiyecek içerisinde ayrýca vücudun kolestrol
miktarýnýn emerek azalmasýný saðlayan beta sitesteroller içerir” dedi.(ÝHA)
100 bin bilgisayara casus yazýlýmý
N
ew York Times gazetesinin NSA belgeleri ve
uzmanlara dayandýrdýðý haberine göre, ABD dýþýndaki ülkelerde gerçekleþtirilen uygulamada genellikle aðlar yoluyla eriþilen bilgisayarlara casus
yazýlým yerleþtiriliyor.
NSA'in bazý bilgisayarlara ise internete hiç
baðlanmasa bile casus yazýlýmý bir þekilde yükleyerek internet eriþimi olmayan bilgisayarlarýn içinde
bulunan verilere de ulaþabildiði ve bunlarý deðiþtirebildiði kaydediliyor.
NSA'in 2008'den beri uyguladýðý ve radyo frekanslarýnýn kullanýldýðý bu teknolojide, aðlar yoluyla ya da USB kartlarý ile gizlice programýn yerleþtirildiði bilgisayara internete baðlý olmasa bile kilometrelerce uzaktan radyo frekanslarý ile ulaþým saðlanabiliyor.
Bazý durumlarda çanta büyüklüðündeki bir aygýtýn belli bir mesafeden verici olarak görev yaptýðý
ve saniyeden daha az bir sürede radyo dalgalarýyla
hedef bilgisayara veri yükleme, alma ya da deðiþtirme iþlemi yapabildiði belirtiliyor.
Bu yazýlýmýn ajanlar tarafýndan gizlice bilgisayara yüklenebildiði gibi özellikle dizüstü bilgisayarlarýn üretimi ya da kargo ile gönderilmesi sýrasýnda
da bilgisayarlara yerleþtirilebildiði belirtildi.
Haberde, ABD'nin bu teknoloji ile bilgi topladýðý en önemli hedefleri arasýnda siber saldýrýlar dolayýsýyla sürekli þikayet ettiði Çin ordusu, Rus ordusu, Meksika polisi ve uyuþturucu kartelleri, AB'nin
ekonomik kurumlarý, Suudi Arabistan, Hindistan ve
Pakistan gibi ülkeler yer alýyor.
Dünya genelinde 100 bin bilgisayara yerleþtirildiði belirtilen casus yazýlýmýn, ABD içinde herhangi bir bilgisayara yerleþtirildiðine iliþkin ise henüz bir bulguya rastlanmadýðý kaydedildi.
Haberde, sadece bilgisayarlarýn deðil, akýllý telefonlar gibi cihazlarýn da Çin'de bile üretilmiþ olsa
NSA tarafýndan bu casus yazýlýmýn hedefine konulabileceði ifade edildi.
Baþkan Barack Obama'nýn cuma günü,
ABD'nin uzun süredir dünya gündemini meþgul
eden küresel casusluk faaliyetlerinin merkezinde yer
alan NSA'in uygulamalarýnda yapýlacak deðiþikliklere iliþkin açýklama yapmasý bekleniyor.(AA)
T.C.
SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI
Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü
KONU : Menkul Mal Satýþ Ýlaný
6183 sayýlý A.A.T.U.H. Kanuna istinaden Kurumumuza olan borçlardan hacizli olan aþaðýda cins, miktar ve muhammen deðeri yazýlý menkul mal satýþa çýkarýlmýþtýr.
Birinci açýk arttýrmasý 05.02.2014 günü saat 10:15 da Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðünde 5.kat satýþ salonunu
ÇORUM adresinde yapýlacak ve muhammen bedelinin % 75'i artý (+) masraflarý geçmesi þartý ile en çok artýrana satýlacak, istekli bulunmadýðý takdirde 12.02.2014 günü ayný yer ve saatte ikinci arttýrma yapýlarak ve bu kez hacizli menkul
mal muhammen bedelin %50 artý (+)masraflarý geçmesi þartýyla en çok artýrana satýlacaktýr.
a) Satýþa iþtirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5 sý oranýnda teminat alýnacaktýr.
b) Satýþ giderleri, masraflar, tellaliye resmi, KDV ve Damga Vergisi, alýcýya aittir.
c) Satýþa iþtirak edecekler; yanlarýnda resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katýlýmýn tüzel kiþilik adýna
olmasý halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
d) Satýþa çýkartýlan menkul mallarý Ankara yolu 2 Km de Dalyanlar yediemin deposu ÇORUM adresinde görülebilir.
Ayrýntýlý bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, satýþ þartnamesinin
icra dosyasýndan görülebileceði, masraflarýn ödenmesi þartý ile þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderileceði ilan
olunur.
SIRA
1
TÜRÜ
DAEWOO
ÖZELLÝKLERÝ
1998 MODEL NUBÝRA
MÝKTARI
1
Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr
BÝRÝM DEÐERÝ TOPLAM DEÐERÝ
10.000,00
(Basýn: 50) www.bik.gov.tr
10.000,00
16 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Asker adaylarýna duyuru
Þ
Enise Aðbal
ye.gov.tr adresinden öðrenebilecekler.
ubat 2014 er celbi 1. grupta sevke tabi yükümlülerin 3-6 Þubat
2014; 2. grupta sevke tabi olanlarýn 19 - 21 Mart 2014 tarihleri arasýnda sevklerinin yapýlacaðý açýklandý.
Þubat 2014 er celp döneminde; 1994 doðumlu ve bunlarla iþleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayýtlý olduðu askerlik þubesinin genel celp dönemi þubat 2014 olanlar, celp dönemi Þubat 2014
olmadýðý halde, Þubat 2014 celp döneminde silah altýna alýnmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar ve yasal nedenlerle
askere sevkleri tehir edilenlerden, Þubat 2014 celp döneminde sevke
tabi olanlarýn sevkleri yapýlacak.
Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri eðitim merkezlerini 15
Ocak 2014 tarihinden itibaren e-devlet kapýsý üzerinden www.turki-
Þubat 2014 er celp döneminde sevke tabi yükümlülerin isim listeleri, 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren askerlik þubelerinde ilan edilecek.
Yükümlüler sevk iþlemlerini yaptýrmak için; nüfus cüzdanlarý ile
birlikte bu tarihten itibaren askerlik þubelerine baþvurarak sevk evrakýný alabilecek.
Þubat 2014 er celbi 1. grupta sevke tabi olanlardan 6 Þubat 2014
dahil, 2. grupta sevke tabi olanlardan 21 Mart 2014 dahil tarihlerine
kadar askerlik þubelerine müracaat ederek, sevk iþlemlerini yaptýrmayanlar ile sevk evrakýný aldýklarý halde kendilerine tanýnýn yasal yol
süresi sonuna kadar birliklerine katýlmayanlar, 1111 sayýlý askerlik kanununun 89. maddesi gereðince bakaya iþlemine tabi tutulacak.
Hýçkýrýk ciddi
hastalýklarýn
habercisi
P
ek çoðumuz gün için
de aniden hýçkýrmaya baþlayabiliriz.
Bazen nefesimizi
tutar bazen de su içerek
bu istemsiz durumdan
kurtulmaya çalýþýrýz.
Ancak sebepsiz sanýlan
ve uzun sürebilen hýçkýrýklar beyin ve kalp gibi
hayati organlardaki bir
hastalýðýn habercisi olabilir. Memorial Ataþehir
Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Prof. Dr. Birsel Kavaklý, hýçkýrýk
hakkýnda bilgi verdi.
Çok hýzlý yemek
yemek, aþýrý alkol ve sigara kullanmak hýçkýrýða neden olabilir
Hýçkýrýk, göðüs
boþluðu ile karýn boþluðunu birbirinden ayýran
ve diyafram adý verilen
kasýn istem dýþý kasýlmasýný takiben ses tellerinin bulunduðu gýrtlak
bölgesinin aniden kapanmasýyla oluþur ve bu
sýrada bir `hýk` sesi duyulur. Dakikada 10-30
kez tekrarlayabilen bu
kasýlmalar diyaframdan
baþka kaburgalar arasýndaki kaslarda da saptanabilir.
Hýçkýrýk çoðu zaman kýsa süreli ve zararsýzdýr ve saðlýklý kiþilerde geçici bir rahatsýzlýk
olarak ortaya çýkabilir.
Küçük bebeklerde ve
çok hýzlý yemek yiyen,
bu sýrada hava yutan kiþilerde görülen hýçkýrýk
buna iyi bir örnektir.
Aþýrý gülme, gýdýklanma, fazla sigara ve alkol
kullanýlmasý, histeri, ha-
Pek çoðumuz gün için de aniden hýçkýrmaya baþlayabiliriz.
va yutulmasý gibi orgasistemini ilgilendiren
radaki lenf bezlerinin tünik bir hastalýða baðlý
hastalýklarýn bir bulgusu
berküloz, kanser veya
olmayan durumlarda da
olabilir. Reflü hastalabaþka nedenlerle büyügeçici hýçkýrýk ortaya çýrýnda hýçkýrýk da olabimeleri, frenik sinirin
kabilir. Sinir sistemi ve
lir. Sadece hýçkýrýk þikatravmasý, aþýrý kalp bümide rahatsýzlýklarý ihtiyetiyle doktora baþvuyümesi, kalp krizi ve yemalini göz ardý etmeyin
ran hastalar da olmaktamek borusu týkanýklarý
dýr. Bu kiþiler uzun süre
bu hastalýklarýn baþlýcaHýçkýrýk
bazen
hýçkýrýk nöbetine tutulur
larýdýr. Zatürre ve akcigünlerce-haftalarca keve
baþka
reflü
hastalýðý
ðer zarlarý arasýnda sývý
silmeyip, hastayý ciddi
belirtisi de göstermez.
toplanmasý da hýçkýrýða
þekilde rahatsýz edebilir
Bu hastalarýn reflüsü teneden olabilir. Diyafraðve önemli bir hastalýðýn
davi edildiði zaman hýçma kasýnýn fýtýklarý, kabelirtisi de olabilir.
kýrýk da geçer. Herkesi
raciðer tümör ve apseleUzun süreli hýçkýrýklar
zaman zaman hýçkýrýk
ri, mide kanseri, dalak
hastanýn yemek yemesitutabilir ama reflüsü
enfarktüsü, baðýrsak týni, uykusunu, konuþmaolan
hastalarda
daha
sýk
kanýklýðý, akut pankresýný etkiler. Cerrahi girive uzun süreli görülür.
atit gibi hastalýklarda
þim sýrasýnda ve sonraTabii ki her hýçkýrýk tuhýçkýrýk saptanabilir. Aysýnda ortaya çýkan hýçkýtan kiþinin reflüsü vardýr
rýca, üst batýn operasrýklar da çeþitli rahatsýzdenemez.
yonlarý sonrasýnda da
lýklara yol açar. Hýçkýrýðýn merkez sinir sistemi
Hýçkýrýk kalbinizi hýçkýrýk ortaya çýkabilir.
hastalýklarýndan mide
de iþaret ediyor olabilir
Hýçkýrýðý geçirmek
hastalýklarýna kadar çok
için pratik öneriler
Bunun
yanýnda
farklý nedenleri olabilir
hýçkýrýðýn farklý nedenSoluk elden geldiReflü ve hýçkýrýk leri de bulunmaktadýr. ðince tutularak, diyafiliþkisine dikkat!
Her iki akciðer arasýnda
ram yanýltýlýr ve yeniden
kalan ve içinde kalbin
normal soluklanma ritHýçkýrýk; menenjit,
de bulunduðu “medimine dönmesi saðlanýr.
beyin içi kanama, beyin
yasten”
ismi
verilen
böltümörleri ve beyindeki
Buzlu su, limon sugenin hastalýklarýnda
yaþlýlýkla ilgili deðiþikyu veya sirke içmekle,
hýçkýrýk geliþebilir. Bulikler gibi merkezi sinir
gýrtlaktaki glottis spaz-
mý çözülebilir.
Buruna bir tutam
enfiye veya karabiber
çekildiðinde oluþan hapþýrýk ardýndan gelen þok
soluklanma, diyafram
kaslarýný etkileyerek yeniden normal soluklanma ritmine dönülmesini
saðlar.
2-3 adet kesme þeker veya 1 kahve kaþýðý
tuz yemek de olumlu sonuç verebilir.
Aç karnýna birkaç
karanfil çiðnemek, özellikle yaþlýlarda iyi sonuç
verir.
Yemek yerken acele edilmemeli ve konuþulmamalýdýr. Genelde
yavaþ konuþmaya özen
gösterilmelidir.
Meþrubatlar kesinlikle þiþeden içilmemelidir.
Aç karnýna sigara
kullanýlmamalýdýr.
Aþýrý gülmekten
kaçýnýlmalýdýr.
Uzmana baþvurmanýz gerekebilir
Bu yöntemlerle giderilemeyen hýçkýrýk
için sakinleþtiriciler, kas
gevþeticiler gibi çeþitli
ilaçlar etkili olabilir. Boyundaki karotis damarýna hekim tarafýndan masaj yapýlmasý da denebilir. Geçmediði takdirde
hekime baþvurulmalýdýr.
Durdurulamayan hýçkýrýk için son çare frenik
sinirin bir anestezik ilaçla veya cerrahi olarak
blokajýdýr.(Ajanslar)
Ücretsiz seyahat ve indirim imkâný
T
orba Yasa'dan ücretsiz seyahat ve indirim çýktý. Ücretsiz seyahat hakký olanlarýn yakýnlarý da bu imkandan
yararlanacak. 65 yaþ üstündekilere ise þehirlerarasý ulaþým yarý fiyatýna. Ayrýca dul ve yetimlere faizsiz konut kredisi...
Torba Yasa Tasarýsý ile ücretsiz seyahat
hakký geniþletilirken,
65 yaþ ve üstündekilere
þehirlerarasý seyahatlerde yüzde 50 indirim imkaný getiriliyor. Bazý
kanunlarda deðiþiklik
öngören Torba Tasarý
TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonunda kabul
edildi. Tasarýya göre gazi, vazife malulü sayýlarak aylýk baðlananlarýn
kendileri, eþleri, evli olmayan 25 yaþýný doldurmamýþ olan çocuklarý, anne ve babalarý,
demiryollarý ve denizyollarýnýn þehiriçi ve þehirlerarasý hatlarý ile belediyelerin þehiriçi toplu taþýma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacak. Ayný þekilde
Sosyal Sigortalar ve
Genel Saðlýk Sigortasý
kapsamýnda çalýþmaya
baþlamalarý sebebiyle
aylýklarý kesilenlerin
kendileri ile eþleri, evli
olmayan ve 25 yaþýný
doldurmamýþ çocuklarý,
anne ve babalarý, harp
veya vazife malulü sayýlacak þekilde hayatýný
kaybedenlerin yakýnlarý
da bu imkandan faydalanacak. Ayrýca bazý
harp ve vazife malulleri
ile aylýklarý kesilenlerin
su ve elektrik ücretlerinde indirim uygulanmasý öngörülüyor.Torba
Yasa kapsamýnda yaþlýlara da þehirlerarasý ulaþýmda indirimli seyahat
imkaný getiriliyor. 65
yaþ ve üzeri kiþiler, demiryollarý ve denizyollarýnýn þehiriçi hatlarý
ile þehiriçi toplu taþýma
hizmetlerinden ücretsiz
olarak, demiryollarý ve
denizyollarýnýn þehirlerarasý hatlarýndan ise
yüzde 50 indirimli olarak yararlanacak.
Tasarýyla engelli
istihdamý da teþvik ediliyor. Ýþ gücü piyasasýna
kazandýrýlmasý güç olan
zihinsel ve ruhsal engelli çalýþanlar için yapýlan ücret ödemeleri-
Torba Yasa'dan ücretsiz seyahat ve indirim çýktý.
kemeye baþvurabilegeliþtirme ve yenilik fanin yýllýk brüt tutarýnýn
cek.
aliyetleri ile yazýlým fayüzde yüzü oranýnda iþ
aliyetleri neticesinde
yeri indirimi yapýlacak.
- Tasarý ile yurt dýortaya çýkan buluþlarýn;
Ýndirim her bir engelli
þýndan getirilen telefonkiralanmasý, pazarlançalýþan için 5 yýl süreylarýn gerçeðe aykýrý þemasý, devri veya satýþý
le uygulanacak.
kilde kayýt altýna alýnKanun tasarýsý ne- neticesinde elde edilen masý yasaklanýyor.
kazançlarýn, yüzde 50'si
GSM aboneliklerinin
ler getiriyor?
kurumlar vergisinden
kiþinin bilgisi dýþýnda
Dul ve yetimlere
müstesna olacak.
yapýlamayacak.
faizsiz konut kredisi,
- Ýnternette özel
- Kanunun yürürbuluþa teþvik
hayatýn gizliliðinin ihlalüðe girdiði tarihten ön- Harp ve vazife
line iliþkin baþvurularce
Vakýflar
tarafýndan,
malulleri ile vazife mada, TÝB Baþkaný yayýna
Hazine'ye ait taþýnmazlullüðü aylýðý alan dul
eriþimi resen engelleme
larýn
üzerindeki
her türve yetimler de faizsiz
kararý alabilecek. Ýnterlü bina, yapý ve tesisler
konut kredisi hakkýnnette kiþilik haklarýnýn
Hazine'ye intikal ededan yararlanacak.
ihlal edildiði iddia eden
cek.(Türkiye Gazetesi)
-Türkiye'de gerkiþi, direkt olarak mahçekleþtirilen araþtýrma,
Doðal afetlerle ilgili seminerler hýzýyla sürüyor.
Sakarya öðrencilerine
yangýn semineri
Enise Aðbal
D
oðal afetlerle ilgili seminerlerini
sürdüren Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil
Savunma Uzmaný
Mahir Odabaþý, Sakarya Ýlkokulu 3. ve
4. sýnýf öðrencilerine,
yangýn ve depremle
ilgili uygulamalý eðitim semineri verdi.
Geçtiðimiz günlerde Çorum’da 4 kiþilik ailenin sobadan
çýkan yangýn nedeniyle hayatýný kaybetmesi sonucu yangýn
facialarýnýn üzerinde
duran Odabaþý, sobalarýn verebileceði zararlarý hayatýn içinden
örneklerle ve uygulamalý olarak öðrencilere anlattý.
Özellikle çocuklarýn yalnýz býrakýlmasýnýn verebileceði
tehlikeler konusunda
uyarýlarda bulunan
Odabaþý, camlarýn ve
kapýlarýn demir olmasýnýn yangýn açýsýndan çok önemli olduðu ifade ederek, ailelerin bu konuda uyarýlmasýný istedi.
Ayrýca asansör
güvenliði konusunda
da çocuklarý uyaran
Odabaþý, asansördeki
aynalarýn süslenmek
için deðil, kabinin
geldiðini görmek için
olduðu vurguladý.
Anasýnýfý öðrencilerine uygulamalý
deprem eðitimi
Odabaþý’nýn Sakarya Ýlkokulu anasýnýfý öðrencilerine verdiði uygulamalý deprem eðitimi, öðretmenler ve okul müdürü tarafýndan da izlendi.
Okul müdürü,
Çorum’da yaþanan
yangýn olayýnýn arefesinde verilen eðitim
için teþekkür ederek,
herkesin almasý gereken dersler olduðunu
söyledi.
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, seminer verdi.
Sakarya Ýlkokulu 3. ve 4. sýnýf öðrencilerine yönelik seminer gerçekleþtirildi.
yangýn ve depremle ilgili uygulamalý eðitim yapýldý.
Öðrenciler acil durumlarda haberleþmeyi öðrendi.
Okul müdürü, Çorum’da yaþanan yangýn olayýnýn arefesinde verilen eðitim
için teþekkür ederek, herkesin almasý gereken dersler olduðunu söyledi.
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
17
Bebeðinize 1 yaþýna
kadar bal yedirmeyin
A
cýbadem Kayseri
Hastanesi Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý
Uzmaný Dr. Mustafa
Göðebakan, 0-12 aylýk
bebeklere bal verilmemesini istedi.
0-1 yaþ arasý dönemde bebeklerin beslenmesinin nasýl olmasý gerektiði ile ilgili
açýklama yapan Dr.
Mustafa Göðebakan:
þunlarý söyledi: "Ýlk 6
ayýnda bebeðinizi sadece anne sütü ile besleyiniz. Bebek, ihtiyacý olan suyu anne sütü
ile alýr. Yaygýn olan
bazý yanlýþ inanýþ ve
bilgiler yüzünden bebeðe doðar doðmaz
þekerli su içirilir. Bu,
bebeðin açlýk duygusunu yok edip emmesini engeller. Özellikle
0-12 aylýk bebeklere bal verilmemesi istendi.
doðumdan hemen sonra salgýlanan ilk sütün
bebeðe verilmesi çok
önemlidir. Doðumdan
sonra 30 dakika içerisinde bebeðinizi emzirmeye baþlayýnýz. Ýlk
4- 6 hafta boyunca
günde 8-12 kez emzirmelisiniz. Bebek aðla-
dýkça ve istedikçe emzirilmelidir. Beslenme
süresi bebekten bebeðe farklýlýk gösterebilir, ancak emzirme döneminin baþlarýnda bebeðinizi her istediðinde ve istediði süre kadar emzirmeye çalýþýnýz."
Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Uzmaný
Dr. Mustafa Göðebakan, bebeklere ek besin verirken nelere
dikkat edilmesi gerektiðini ise þöyle sýraladý:
'Balýn içinde özel bakteri sporu olma olasýlý-
ðý nedeniyle, ilk 12 ay
bebeðinize bal verilmesi tercih edilmez.
Alerji yaptýðýna inandýðýnýz bir gýda varsa
(döküntü, ishal gibi
belirtiler oluyorsa) bir
müddet yedirmeyip
sonra tekrar gözlemleyerek deneyiniz 6- 7
ay arasýnda yumuþak
ezme kývamýnda ve sývý besinleri yedirin. 78 ay arasýnda pütürlü
ve püre kývamýnda besinleri verin. 8- 12 ay
arasýnda püre kývamýnda çatalla ezilmiþ
besinleri rahatlýkla yedirebilirsiniz. 12'nci
aydan itibaren kolay
çiðnenebilen tüm yiyecekleri verebilirsiniz. 12'nci aydan önce
inek sütü verilmemelidir."(Yaygýn basýn)
Kýzamýktan korunmanýn yollarý
U
zmanlar uyarýyor:
Kýzamýk olan bir
hasta, odayý terk etse bile, virüs havada asýlý kalýyor ve odaya girenlere
kýzamýk bulaþabiliyor...
Prof. Dr. Yonca
Nuhoðlu, aþý olmayanlarýn veya doðal yollarla
kýzamýk hastalýðýna baðýþýklýk geliþtirmemiþ
kiþilerin kýzamýklý bir
hasta ile temas ettiklerinde %90 hastalanma
riski taþýdýðýna dikkat
çekiyor.
Çocukluk çaðýnýn
en tehlikeli bulaþýcý hastalýðý olan kýzamýk, ülkemizde 2002 yýlýndan
beri yürütülen yaygýn
aþýlama programlarý ile
nadiren görülen bir hastalýk haline gelmiþti. Bugün ise hasta sayýsýnýn
çoðalmasýyla
tekrar
gündemimize oturan bir
hastalýk oldu.
Çok bulaþýcý olan
bu hastalýktan korunmanýn tek yolunun aþýlanmak olduðunu bildiren
Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý ve Çocuk Alerjisi
Uzmaný Prof. Dr. Yonca
Nuhoðlu, hastalýk dönemini çok aðýr geçiren bir
yaþýndan küçük çocuklarýn, saðlýk ocaklarýna
baþvurup hemen aþý
yaptýrmalarý gerektiðini
söylüyor. Bu dönem aþý
yaptýran bir yaþýndan
küçük çocuklarýn ise 1215 ay ve 4-6 yaþ arasý
tekrar aþý yaptýrmalarý
gerektiðini belirtiyor.
Kýzamýk aþýsýnýn 2. dozunu yaptýrmamýþ altý
yaþýndan küçük olan çocuklarýn normal aþý zamanýný beklemeden en
yakýn saðlýk ocaðýna
baþvurarak aþýlanmasýnýn önemine deðiniyor
ve iki kýzamýk aþýsý uygulamasý arasýnda da en
az 4 hafta süre olmasý
gerektiðini belirtiyor.
Kýzamýklý hasta ile
ayný evi paylaþanlar
Prof. Dr. Nuhoðlu,
"Kýzamýklý hasta ile ayný evi paylaþan çocuk ya
da yetiþkinlerin, önce-
Kýzamýk olan bir hasta, odayý terk etse bile,
virüs havada asýlý kalýyor ve odaya girenlere kýzamýk bulaþabiliyor...
likli olarak temastan
Ayrýca hastalarýn, sýnýf
ve hastanýn bakýmýný
sonraki 72 saat içinde
ve iþ arkadaþlarýnýn hasüstlenen kiþinin de süaþý yaptýrmalarýnýn hastalýða karþý önlem alarekli maske takmasý getalýktan korunmanýn bibilmeleri için, iþ ya da
rektiðini belirtiyor. Hasrinci yolu olduðunu beokul idaresine kýzamýk
talýk sürecinde beslenlirtiyor.
olduklarýný acilen bildirmenin de çok önemli olmeleri gerekiyor.
duðunun altýný çizen
Nuhoðlu, KýzamýkNuhoðlu, hastalarýn halý hasta ile ayný evi payKýzamýklý
olan
vuç, portakal, yumurta
laþan çocuklarýn ve yehastanýn ayrý bir odada
gibi A vitamininden
tiþkinlerin kýzamýk virübakýlmasý gerektiðini
zengin gýdalarla beslensünün kuluçka dönemi
vurgulayan Prof. Dr.
mesi gerektiðine deðiolan 10-12 gün süresinYonca Nuhoðlu, odanýn
nerek beslenme ile de
ce kýzamýk olmadýklarý
güneþ almasý ve havakýzamýða baðlý risklerin
kanýtlanana kadar okula
landýrýlmasý gerektiðine
azaldýðýný söylüyor.
veya iþe gönderilmemedeðinerek, odaya giriþ
si gerektiðini belirtiyor.
çýkýþlarýn kýsýtlanmasý
Menopoz döneminde neden süt?
M
enopoz bir kadýnýn
hayatýndaki
en
önemli dönemeçlerden
biridir.
Adetlerin kesilmesi ve doðurganlýðýn bitmesi olarak tanýmlanýr.
Ortalama 40 yaþlarýnda,
kadýnlarda yumurtalýklar, beyinden gelen uyarýlara daha az cevap vermeye baþlarlar. Bu noktaya varmaya yaklaþmýþ
dönemlere menopoza
geçiþ dönemi adý verilir.
Menopoz dönemi, ergenlikle baþlayan üreme
yýllarýnýn bittiði dönemdir.
Bu dönemdeki kadýnlarda adetler arasýndaki zaman uzamaya
baþlar, kanama miktarý
azalýr, gece terlemeleri
ve sýcak basmalar baþlar. Adetten kesilmede
iþte bu dönemde ortaya
çýkar. Menopoza girme
Menopoz bir kadýnýn hayatýndaki en önemli dönemeçlerden birisi.
yaþý, ortalama 51 yaþ ciMenopozda ke- ürünleri yeterli tüketilvarýdýr.
miklerden kalsiyum çe- melidir. Süt ve süt ürünkilmesi artýyor!
leri baþlýca kalsiyum ve
Yüz yýlýmýz baþlafosfordan zengindir.
Menopozda ise kerýnda 50 yaþý dahi bulmiklerden kalsiyum çemayan ortalama kadýn
Yörsan Gýda Müömrünün, günümüzde
kilmesi artar, bu nedenle
hendislerinden Nilüfer
75 yaþ civarýnda olmasý
süt tüketimi çok önemliHakarayan, menopoz
menopoz sonrasý geçedir. Fakat saðlýklý bir isdöneminde östrojen dücek olan dönemin önekelet sistemi için çocukzeyinde azalma meydamini arttýrmaktadýr.
luk çaðýndan itibaren süt
na gelmesine baðlý ola-
Küçükler ve yýldýzlarda
sonuçlar belli oldu
G
Enise Aðbal
ençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðünce
organize edilen
Küçükler ve Yýldýzlar
Ýl Birinciliði
turnuvalarý 10-11-12
Ocak 2014
tarihlerinde Tevfik
Kýþ Spor Salonunda
yapýldý. 2014 Çorum
Okul Sporlarý
Küçükler ve Yýldýzlar
kategorisi Kýz ve
Erkek Satranç Ýl
Birinciliði sonuçlandý.
Yarýþmalarda
Küçükler
kategorisinde 5 kýz 28
erkek, Yýldýzlar
kategorisinde 8 kýz 32
erkek sporcu yarýþtý.
Ýlk dört dereceye
giren sporculara
Gençlik ve Spor
Müdürlüðünce
madalya ve baþarý
belgesi; tüm
sporculara katýlým
belgesi verildi.
Satranç Ýl
Temsilcisi Hüseyin
Karakuþ, yarýþmalar
sonucunda birinci
olan kýz ve erkek
sporcu öðrencilerin
ileri bir tarih ve yerde
duyurulacak olan
2014 Türkiye Okul
Sporlar Þampiyonasý
yarýþmalarýnda
Çorum’u temsil
edeceklerini
belirterek, sporculara
baþarýlar diledi.
Müsabakalar 10-11-12 Ocak 2014 tarihlerinde Tevfik Kýþ Spor Salonunda yapýldý.
Satranç Ýl Temsilcisi Hüseyin Karakuþ, dereceye giren sporcularý tebrik etti.
Yarýþmalar
sonucunda dereceye
giren sporcular;
Küçük Kýzlar
Kategorisi:
1. Merve
Saçýkara, 2. Ceyda
Duman, 3. Leyla
Yýldýz, 4. Sýla Ateþ.
Küçük Erkekler
Kategorisi:
Öðrenciler kýyasýya yarýþtý.
1. Utku Hazýmlý,
2. Talha Tahtacý, 3.
Celal Yiðit Özdoðan,
4. Kadir Kolaðasý.
Yýldýz Kýzlar
Kategorisi
1. Ebrunur Çatal,
2. Fadime Eliaçýk, 3.
Gizem Yýlmaz, 4.
Þeymanur Kireç.
Yýldýzlar Erkek
Kategorisi:
1. Ýbrahim Can
Çýnar, 2. Ali Uzuner,
3. Hüseyin Kutay
Eroðlu, 4. Oðuz
Toðrul.
Annesini
dövdü
Alacak-verecek
kavgasý
Çepni Mahallesi Çelik 6. Sokak’ta alacak-verecek meselesi
yüzünden kavga çýktý.
A.Y., ile aralarýnda alacak-verecek meselesi bulunan R.S. ve
F.S. tartýþtý. Taraflar birbirlerine hakaret ve tehditlerde bulundu.
Kavgada dayak yiyen A.Y. diðer iki kiþiden þikâyetçi oldu.
rak kemik kaybý da artmaktadýr. Menopoz döneminde idrarla kalsiyum atýmýnda artýþ olmasý ve dýþarýdan yeterli
kalsiyum alýnmamasý
halinde, kemiklerdeki
kalsiyumun vücut tarafýndan
kullanýlmaya
baþlandýðýný, bunun kemik kaybýna neden olduðunu kaydederek,
menopoz döneminde bu
riski azaltmanýn en kolay yolunun düzenli az
yaðlý süt tüketimi olabileceðini bildirdi.
Yörsan Gýda Mühendislerinden Nilüfer
Hakarayan, kadýnlarda
kalsiyum ihtiyacýnýn arttýðý ve vücudun kilo almaya en meyilli olduðu
menopoz döneminde,
gerekli tüm mineral ihtiyacýnýn az yaðlý süt ile
giderilebileceðini söylüyor.(Yaygýn basýn)
Turnuva Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce organize edildi.
ti.
Kale Mahallesi Çiðdem Sokak’ta tartýþan anne ile oðlu kavga et-
Anne S.G. ile oðlu G.G.(20) ailevi nedenlerden dolayý tartýþtý.
Kavga sýrasýnda G.G. annesini dövdü. Kadýn oðlundan þikâyetçi oldu.
2014 Çorum Okul Sporlarý Küçükler ve Yýldýzlar kategorisi Kýz ve Erkek Satranç Ýl Birinciliði sonuçlandý.
18 CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorum derbisinde ikinci raunt bugün
B
ölgesel Amatör Lig
6. grupta ikinci yarý
bugün baþlýyor. Grupta
mücadele eden iki temsilcimiz Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor bugün
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu
Stadý’nda Çorum derbisinde karþý karþýya gelecekler.
Bugün
saat
13.30’da
baþlayacak
maçta ligde kalmak için
mücadele eden iki temsilcimizin maçýnda kazanan
takým avantaj yakalayacak. Ekonomik olarak sýkýntýlý günler geçiren iki
takým Çorumspor ve Ýskilip Belediyespor ligin ilk
BAL 6. grupta ikinci yarýnýn ilk maçýnda Çorum’un iki temsilcisi Çorumspor ile Ýskilip
Belediyespor bugün saat 13.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda karþý karþýya gelecek.
Ligin ilk yarýsýný 9 puanla 12. sýrada bitiren Çorumspor ile ikinci yarýya 6 puanla baþlayacak
olan Ýskilip Belediyespor baraj maýçý oynamak için Çorum derbisine kazanmak için çýkacaklar.
yarýsýnda
oynadýklarý
13’er maçta Çorumspor
iki deplasmandan galibiyetle dönerken Ýskilip
Belediyespor ise tek galibiyetini sezonun ilk maçýnda sahasýnda Çorumspor’u yenerek aldý.
Statüye göre sezon
sonunda puan sýralamasýnda bir üstte olan takýmýn baraj maçý oynayacaðý Çorumspor ile Ýski-
lip Belediyespor arasýndaki bugünki maç bu açýdan büyük önem taþýyor.
Ýlk yarýyý 9 puanla 12. sýrada tamamlayan Çorumspor ikinci yarý öncesinde büyük deðiþim yaþadý. Teknik Direktör Sunay Güneþ’in Merzifonspor’a gitmesi üzerine
ikinci yarý için Hasan
Atalay’la anlaþan kýrmýzý
siyahlý takým kadrosun-
dan ayrýlan isimlerin yerine beþ yeni isimle ikinci yarýya baþlayacak.
Ýskilip Belediyespor’da teknik heyet deðiþikliði olmasada futbolcu
anlamýnda beþ yeni isimle anlaþtý. Ýlk yarý kadrosundan beþ futbolcu ile
yollarýný ayýran Ýskilip
Belediyespor ikinci yarý
için beþ futbolcuyla anlaþtý ve bugünki maçta
rakibi önünde galip gelerek ligde kalma umutlarýný artýrmak amacýnda. Ligin ilk yarýsýnda bir galibiyet ve üç beraberlikle 6
puan toplayan Ýskilip
temsilcisi bugünki maçý
kazanarak rakibiyle puanlarýný eþitlemek amacýnda.
Karþýlaþmaya Çorumspor taraftarý ile birlikte Ýskilip’den gelecek
taraftarlarýnda ilgi göstermesi bekleniyor. Çorum
BAL derbisinde mücadelenin dostça geçmesi ve
hakedenin kazanmasý
tüm spor camiasýnýn ortak dileði.
Ýskilip Belediyespor bugün Çorumspor önünde ligde kalma umutlarýný artýrmak için kazanmak zorunda
TOHM Gençler Grekoremen
kampýna Çorum’dan iki güreþçi
Hakem Samsun’dan
Ç
Çorumspor ikinci yarý için yenilenen kadrosu ile bugün Ýskilip Belediyespor önünde galibiyet arayacak
orumspor ile Ýskilip
Belediyespor arasýnda bugün oynanacak
derbi maçýný Samsun
bölgesi hakemlerinden
Cihad Sezer yönetecek.
MHK’den yapýlan
açýklamaya göre Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda saat 13.30’da
baþlayacak maçta Sizer’in yardýmcýlýklarýný
Samsun’dan
Sezgin
Þahbaz ve Ekrem Seymenoðlu yapacak. Maçýn dördüncü hakemi
ise Rutkay Aksu. Maçýn
1
Cihad Sizer
gözlemcisi de M. Kürþat Demirel.
1. Küme’de asýl heyecan baþlýyor
Altý takýmýn mücadele edeceði final grubunda ilk maçlar yarýn merkez ve Osmancýk Ýlçe sahasýnda oynanacak. 1 nolu
sahada Ulukavakspor ile Eti Lisesi Gençlikspor, Osmancýk sahasýnda ise Osmancýkspor - Çimentospor ve Osmancýk
Belediyespor - Alaca Belediyespor maçlarý oynanacak. Üç takýmýn mücadele edeceði play-out’ta ise yarýn 1 nolu sahada
Hitit Gençlikspor ile Ýskilipspor puan mücadelesi verecekler.
1.
Amatör Küme Büyükler Liginde asýl
heyecan yarýn baþlýyor.
Grup maçlarý sonunda
ilk altý takýmýn mücadele
edeceði final grubu ve
son iki sýrayý alan takýmlarýn mücadele edeceði
play-out maçlarý yarýn
start alýyor.
Ýki grupta oynanan
maçlar sonunda ilk üç sý-
rayý alan altý takýmýn mücadele edeceði final grubunda ilk karþýlaþmalar
yarýn oynanacak. Gruplarda mücadele eden takýmlar arasýndaki güç
dengesinin çok farklý olmasý nedeniyle alýnan
farklý skorlarýn ardýndan
þampiyon takýmý belirleyecek final grubu mücadelesinde ilk düdük ya-
rýnçalacak.
1 nolu sentetik çim
sahada oynanacak ilk
maçta saat 11.00’de Ulukavakspor ile Eti Lisesi
Gençlikspor karþýlaþacak. Grup maçlarý sonunda kadrosuna Tosya Belediyespor’dan ayrýlan
beþ tecrübeli ismi katan
ve þampiyonluðun güçlü
adayý olarak gösterilen
Ulukavakspor final grubuna galibiyetle baþlamak ve moral bulmak
amacýnda. Eti Lisesi
Gençlikspor ise ayný
kadro ile hem U 19 liginde hemde büyükler kategorisinde mücadele ediyor. Oynadýðý futbol ile
beðeni toplayan Eti Lisesi güçlü rakibi önünde
puan alma mücadelesi
verecek.
Ayný saatte Osmancýk ilçe sahasýnda oynanacak maçta ise Osmancýkspor ile Çimentospor
takýmlarý karþýlaþacak. B
grubu maçlarýný lider
olarak tamamlayan Çimentospor, A grubunda
son haftalarda üçüncü sýraya yükselen Osmancýkspor final grubuna iyi
baþlamak ve sahasýndaki
maçý kazanmak amacýnda.
Osmancýk ilçe sahasýnda saat 13.00’de
baþlayacak ikinci maçta
ise A grubundaki çýkýþý
ile dikkat çeken ve lider
olarak final grubuna yükselen Alaca Belediyespor, Osmancýk Belediyespor’un konuðu olacak. Ev sahibi takým kötü
baþladýðý ilk yarýnýn ardýndan ikinci yarýdaki çýkýþý ile grup maçlarýný
üçüncü olarak tamamladý
ve final grubunda mücadele etme hakký kazandý.
1. Amatör Küme’den düþecek ikinci
takýmýn belirleneceði
play-out maçlarýda yarýn
baþlýyor.
Sungurluspor’un ligden çekilmesiyle düþen ilk takým ol-
Atatürk Kupasý Masa
Tenisi turnuvasý baþlýyor
Eti Lisesi final grubu ilk maçýnda yarýn þampiyonluk adayý Ulukavakspor ile karþýlaþacak
A
tatürk Kupasý Masa Tenisi turnuvasý iki haftalýk ertelemenin ardýndan bugün baþlýyor. Bugün saat
10.00’da Atatürk Spor Salonu’nda baþlayacak olan turnuvada ilk gün küçükler, yýldýzlar pazar günü ise gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde müsabakalar
yapýlacak. Ýki gün sürecek müsabakalar sonunda dereceye girenlere madalyalarý verilecek.
Sessiz Dil Voleybol
turnuvasý bugün
aðlýk Ýl Müdürlüðü’nün OKO projesi kapsamýnda
düzenlediði Sessiz Dil Projesi kapsamýnda yapýlaS
cak olan voleybol turnuvasý bugün yapýlacak.
Alaca Belediyespor yarýn Osmancýk’ta Osmancýk Belediyespor önünde puan arayacak
Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yüce’nin verdiði bilgiye göre, bugün saat 11.00’de Hitit Üniversitesi BESYO Spor Salonu’nda oynanacak ilk maçla baþlayacak
turnuvada ikinci maç ise saat 13.00’de oynanacak. Dört
takýmýn yapacaðý maçlar sonunda kazanan iki takým saat 15.00’de turnuvanýn þampiyonluðu için mücadele
edecekler. Turnuvayý izlemek üzere tüm Çorumlularý
salona davet eden Yüce, þampiyon takýmý ödü verileceðini söyledi.
18-20 Yaþ
Güreþ il
birinciliði
baþlýyor
masýnýn ardýndan üç takým play-out mücadelesi
verecek. Üç takýmýn çift
devreli lig statüsünde
mücadele edeceði playout liginin ilk haftasýndaki maçta A grubunda mücadele eden Hitit Gençlikspor ile B grubundan
Ýskilipspor takýmlarý karþýlaþacak. Maç saat
13.00’de 1 nolu sentetik
çim sahada oynanacak.
8-20 Yaþ Gençler
Güreþ Ýl birinciliði
bugün baþlýyor.
Güreþ Ýl Temsilciliði faaliyet programýna göre 18-20 Yaþ
Gençler Serbest Güreþ
Ýl birinciliði bugün saat
10.00’da Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi Spor Salonu’nda
yapýlacak. Bugün yapýlacak serbest stil müsabakalarýnýn ardýndan
yarýnda ayný salonda
grekoromen stil müsabakalarý yapýlacak.
Ýki günde yapýlacak müsabakalar sonunda dereceye girenlere madalyalarý verilecek. Birinci olan güreþçiler gruplarda Çorum’u temsil edecek
G
ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan tüm branþlarda
2016 hedefli Türkiye Olimpiyat Hazýrlýk Merkezleri (TOHM) projesi kapsamýna Bursa’da baþlayacak
olan gençler grekoromen güreþ kampýna Çorum’dan iki
güreþçi çaðrýldý.
Güreþ Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre
19 Ocak pazar günü Bursa Kýrcý Otel’de baþlayacak
olan kampa Çorum Belediyespor’dan 60 Kg’da Murat
Çevik ile Sungurlu’dan 50 Kg’da Yasin Canpolat davet
edildi.
Murat Çevik
Yasin Canpolat
Amatör Lig hakemleri açýklandý
Ç
orum 1. Amatör Küme Final Grubu’nda ilk hafta maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesi bugün oynanacak 1. Küme U 19
Ligi ve yarýn oynanacak 1. Küme Büyükler play-off ve play-aot maçýný yönetecek hakemleri açýkladý. Buna göre
haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle:
1. KÜME U 19 LÝGÝ: HE Kültürspor - Çorumspor: Ahmet Ecevit, Ömür
Soytemiz, Furkan Alagöz. Gençlerbir-
liði - Çimentospor: Mehmet Ali Cýrýl,
Mehmet Tuðluk, Abdullah Akkoyun. Ýl
Özel Ýdarespor- Çorum Belediyespor:
Mahmut Selçok, Barýþ Karakuþ, Arslan
Iðnak.
1. KÜME PLAY-OFF: Ulukavakspor - Eti Lisesi Gençlik: Gökhan
Yumlu, Yunus Dursun, Fatih Derviþoðlu. Osmancýkspor - Çimentospor: Emrah Okan, Yalçýn Kara, Baran Avcý. Osmancýk Belediyespor - Alaca Belediyespor: Celal Bayraklý, Yalçýn Kara,
Baran Avcý.
Orhangazi’de son transfer
Yozgat’tan Volkan Zemen
Y
arýn Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak
olan Orhangazispor, dün
tesislerinde taktik antrenman yaptý. Direktör Cafer
Aydýn, özellikle takým savunma oyuncularýnýn dikkatini çekti.
Bu arada Orhangazispor genç takýmýnda forma giyen Serhat Orhangazispor ile profesyonel imza
attý. Serhat ligin ikinci yarýsýnda Orhangazispor A
takýmý kadrosunda yer alacak. Serhat stoper ve ön libero olarak görev yapýyor.
Yönetim Kurulu'nun
dün görüþme yaparak ilçeye davet ettiði Volkan Zemen ile anlaþma saðlandý.
Orhangazispor, Volkan’ýn
Yimpaþ Yozgatspor’dan lisansýnýn gelmesini bekliyor. Volkan’ýn lisansýnýn
yetiþmesi halindeyarýn Çorum Belediyespor ile deplasmanda oynanacak olan
maçýn kadrosuna dahil edilebileceði bidirildi.
Orhangazi’nin yeni transferi Volkan Zemen
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Sigortacýlýk hizmeti alým
iþi.
Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
23 OCAK
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum ili merkez ilçe,
346 ada no, 44 parsel no,
Terlemez Ýþ Merkezi’nde
7 baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
52.000,00
7 ÞUBAT
Kamu Hastane Birliði
Genel Sekr. ve baðlý
saðlýk tesis. hizmet aracý
TOPLANTIYA ÇAÐRI
Merkez Mimar Sinan Camii Yaptýrma ve
Yaþatma Derneðinin yýllýk olaðan genel kurul toplantýsý 2 Þubat 2014 Pazar günü saat 13.00’de Mimar
Sinan Camii Dernek Odasýnda yapýlacaktýr. Çoðunluk
saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr.
GÜNDEM:
Yönetim Kurulu
1- Açýlýþ ve yoklama
Çorum il merkez ilçe
2- Divan teþekkülü
Ýkipýnar Mahallesi,
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup
Köyiçi mevkii, 125 ada, 3
ibrasý
parsel nolu avlulu ev ve
4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup
ahýr niteliðindeki
ibrasý
taþýnmazýn satýþý iþi.
5- Tahmini bütçenin görüþülmesi
Muhammen bedel:
9.047,92
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi
Yer: Çorum Adliyesi
7- Dilek ve temenniler
Müzayede Salonu
8- Kapanýþ
(Ç.HAK:240)
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
55 BY 876 plakalý, 2001
model Opel marka,
Vectra 2.0 NB tipli,
metalik mavi renkte
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
15.000
Yer: Ýskilip Yolu,
Özkiremit yaný, Kültür
Yedieminli Otoparký
Çorum
Saat: 10.00-10.05
***
YÝTÝK
Çorum Emniyet
Müdürlüðünden almýþ
olduðum B sýnýfý sürücü
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
Musa KALAY
Metin oðlu 1986 Çorum
Doðumlu
(Ç.HAK:241)
28 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum il, Mecitözü ilçe,
Sökelek mevkii,
Hisarkavak köyünde
muhtelif yer ve fiyatlarda
2 arazinin satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
6 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mah. Kaçak
mevkii, 603 ada, 14 parsel
arsa vasfýnda taþýnmazýn
PAPSÝ PÝZZA
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
doðalgaz projesi çizimi yapabilecek
ve yetki belgesi olan Makina
Mühendisi aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
DERHAL TAPU VERÝLÝR.
0 532 615 78 46-0 535 594 28 15
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli bay Müdür Yardýmcýsý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
Kale Mahallesi Hamit
Duran Caddesi No: 6
adresinde bulunan 3 katlý
binanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000.00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum merkez Çomar
Mahallesi Çomar
mevkiinde bulunan tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
555.520.00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.10
930 m2 tam tel örgü ve sürekli su.
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
4 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
10 NÝSAN
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
SATILIK
PARSELLER
(Ç.HAK:2070)
Çorum il, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesinde
3231 ada, 5 parselde
714,43 m2 yüzölçümlü
arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
285.772,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr
çevre yoluna 6 km. mesafede
Sarmaþa mevkiinde
Çorum manzaralý
(Ç.HAK:237)
19 DA 515 plakalý, 2008
model, Volkswagen
marka, Passat 1.4 TSÝ
tipli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
37.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
06 DC 4073 plakalý, 2000
model, HAT marka,
Marea 1.6 16 V tipli,
Sedan cinsinde, mavi
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
10.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
20 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çiðdem
Tepe
Bahçeleri
FUARIUM AVM
Adres: Bahçelievler Mah. Bahabey Cad.
No: 53
Mür. Tel: 0 530 644 27 98-221 06 80
Kiralýk Araç Aranýyor
SATILIK
MÜLK
Gülabibey Mah. Velipaþa
1. Sokakta aylýk kira geliri 2000 TL
olan mülk sahibinden satýlýktýr.
0 505 500 08 27
ELEMAN
ARANIYOR
En az 2011 model dizel yakýtlý motor hacmi
1200-1600 cc arasý 90 beygirden düþük
olmayan 4 hava yastýklý, ABS’li, klimalý
tamamý orjinal, ön sis farlý, çift sürgülü kapý
ayrýca araç uzunluðu 3900 mm araç geniþliði
1750 mm yüksekliði 1800 mm beyaz kiralýk
araç aranýyor.
Mür. Tel: 0 536 454 42 28
(Ç.HAK:236)
Çorum Ýl Saðlýk
Müdürlüðü
28 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
6 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
19 FK 926 plakalý Ford
marka, 1996 model, LYC
uzun þasi tipli, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
13.000
Yer: Ýskilip Belediye
Otoparký
Saat: 14.00-14.10
***
Çorum ile merkez ilçe,
Ýlice Mahallesi, Yukarý
Ýlice mevkii, 95 ada, 8
parsel nolu meyveli bað
niteliðinde 4.286,00 m2
yüzölçümlü taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
236.952,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
Satýlýk Dükkan
Küçük Sanayi Sitesi Oto
Tamircileri bölümünde 11.
caddedeki içerisi yapýlý yan yana
tam iki adet dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel:
Elektrik ve kaynaktan anlayan
elemanlar alýnacaktýr.
Menekþe Asansör
Mür. Tel: 213 23 44
0 537 273 34 35
(Ç.HAK:214)
2014 yýlý 51 kalem
Anestezi bakým týbbi sarf
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum il merkez ilçe
Gülabibey Mahallesi,
Cengiz Topel Caddesi No
109’da bulunan 2 katlý
evin satýþý.
Yer: Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
20 ÞUBAT
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
ELEMAN ARANIYOR KÝRALIK BÜROLAR
0 532 498 76 48
Corel Draw - Auto Cad paket
programlarýna hakim CNC
Operatörlüðüne yetiþtirilmek
üzere askerliðini yapmýþ
eleman aranýyor.
Segam Ýþ Merkezinde 75 m2 ve
130 m2 bürolar kiralýktýr.
(Ç.HAK:203)
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe, 496
ada no, 4 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkiinde
üzerindeki bina yýkýlýmýþ
boþ arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum merkez Çoraklýk
Mahallesi’nde bulunan
arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
45.328.75
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Tel: 0 532 642 24 41
ELEMANLAR ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde çalýþmak üzere;
Ön muhasebe elemaný
Ýþ Makinesi sektöründe deneyimli ustalar;
Tamirci Ustasý ve Kalfalarý;
Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr.
Dolgun ücret + ssk + servis
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
UMUT ÝÞ MAKÝNELERÝ
HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ
EYYÜP PEHLÝVAN
Küçük Sanayi Sit. 3. Cad. Cami Karþýsý
0 531 778 68 84 - 0 364 234 88 55
(Ç.HAK:3506)
19 TD 536 plakalý, 2009
model, Ford marka
Transit, buz beyazý renkli
kamyonetin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Kameriye alýmý iþi.
Yer: Belediye Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
5 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
17 ÞUBAT
Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
SATILIK HAYVAN
GÜBRESÝ
Dünya Bankasý tarafýndan kurulmuþ olan
tesislerimizde arýtýlmýþ olan 70 Ton hayvan
gübresi açýk artýrma usulü satýlacaktýr.
Ýlanen Duyurulur.
ÝHALE TARÝHÝ : 24 OCAK 2014
SAAT
: 13,30
ÝRTÝBAT
: SS Eskice Köyü Tarýmsal
Kalkýnma Kooperatifi Baþkanlýðý /ÇORUM
TEL
: 0 532 552 68 44
Mür. Tel: 0 532 770 55 49
0 533 493 85 69
Sahibinden
Satýlýk Ýþyeri
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz (Taç Perde’nin) yeri
sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
Tezgahtar ve
Garson Aranýyor
(Ç.HAK:242)
22 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
38 D 7396 plakalý, 2011
model, Ford marka,
CCK1 tipli, beyaz renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
65.000
Yer: Can Yediemin Fen
Lisesi Car No: 33 Çorum
Saat: 14.30-14.40
***
Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli
1 adet silo beþiker
makinasý
Muhammen bedel:
15.000
2. Taþýnýr: Markasý ve
modeli belli olmayan 1
adet sarý renkli 1000*80
vals makinasý
Muhammen bedel:
12.000
3. Taþýnýr: 10 adet 80’lik
çamur taþýma bandý
Muhammen bedel:
10.000
Yer: Ankara Yolu 12. km
Çorum
Saat: 14.00-14.10
***
Çorum ili, Uðurludað
ilçesi, Yüzgeç Mahallesi,
Baþkýþla mevkii, 237 ada,
8 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
152.096,03
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.20
***
(Ç.HAK:228)
Çevik Kuvvet Þube
Müdürlüðü personeli ve
Çevik Kuvvet ile birlikte
göreve katýlacak
personele (kahvaltý, sýcak
yemek kumanya) iaþe
alýmý hizmet alýmý iþi.
Yer: Çepni Mahallesi
Ýnönü Caddesi No 28
Çorum
Saat: 10.30
***
2014 yýlý 76 kalem
(özellikli) ameliyathane
týbbi sarf malzemesi alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
4 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnýr: Altan Makina
09 YG 652 plakalý 2012
model Ford marka JA8
Fiesta 1.25i tipli beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:136)
Çorum Ýl Emniyet
Müdürlüðü
24 OCAK
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
11 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.054.50
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:221)
Çorum merkez
Yavruturna Mah.
Mecitözü Þosesi
mevkiinde, cilt 12, sayfa
no 1171, 875 ada 37
parsel üzerinde 974,00
m2 yüzölçümlü iki
dükkan ve 32 daireli
kargir apartman
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Sigorta hizmeti alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 14.00
***
ve diyaliz hasta taþýma
araç. kiralama hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3220)
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 ES 363 plakalý, 2004
model Volvo marka
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Çepni Mahallesi,
Ýskilip 5. Sokak Kaynar
Yedieminli Otoparký
Çorum
Saat: 10.20-10.25
***
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
(Ç.HAK:3532)
Çimento alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 14.00
***
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:217)
20 OCAK
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
19
Þehir Pastanesinde çalýþtýrýlmak
üzere deneyimli 23-30 yaþ arasý
tezgahtar ve garson alýnacaktýr.
Mür.: Þehir Pastanesi
Ýbrahim Ethem Manavgat’ta
Ý
CUMARTESÝ 18 OCAK 2014
Ýbrahim Ethem Sevinç
brahim Ethem Sevinç ikinci yarý için
Manavgat Evrensekispor ile anlaþtý.
Geçtiðimiz sezon kýrmýzý siyahlý takým
formasýný giyen Ýbrahim Ethem Sevinç
bu sezon baþýnda Ünyespor’a transfer
olmuþtu. Yeþil beyazlý kulüpte yaþanan
ekonomik sorunlar nedeniyle devre arasýnda ayrýlan Ýbrahim Ethem Çorum Be-
lediyespor’un grubunda mücadele eden
Manavgat Evrensekispor ile anlaþtý. Evrensekispor ligin ikinci yarýsý için Ali
Kafadar ve Mübin ile yollarýný ayýrýrken,
Ümraniyespor’dan forvet oyuncusu Alihan Ünal ve Tarsus Ýdman Yurdu'nun eski oyuncusu sol bek Ali Temur’u kadrosuna dahil etti.
17 finalden ilki...
Çorum Belediyespor ikinci yarýnýn ilk maçýnda yarýn saat 13.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda
Orhangazispor’ ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmda sakatlýðý devam eden Buðra dýþýnda eksik
futbolcu bulunmuyor. Ligin ilk maçýnda deplasmanda rakibine 2-1 yenilen Çorum Belediyespor bu
maçý kazanarak hem rövanþý almak hemde galibiyetle baþlamak amacýnda.
Ç
orum Belediyespor
sezonun ikinci yarýsýnýn ilk maçýnda yarýn
saat 13.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Sta-
dý’nda Orhangazispor
ile karþýlaþacak. Ligin
ilk yarýsýný 30 panla
ikinci sýrada tamamlayan Çorum Belediyes-
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Çaðrýcan
Osman Nedim Ýmam Yakup
Ender O. Yalçýn M. Akif Murathan
Murat
Emir
3. Lig 2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Yarýn
Çorum Beledi-Orhangazi :Volkan Yanç (Ýzmir)
Batman Petrol-Sancaktepe Bel. : Ali Köse (Adýyaman)
Sandýklý - Erzurum BÞehir: Mert Güzenge (Ýstanbul),
Aksaray - Düzyurtspor: Niyazi Ýzgören (Þanlý Urfa).
Balçova Bel-Hacettepe: Osman Kaya (Tekirdað).
Bursa Nilüfer-Çýksalýn: Ali Adýgüzel (Mersin).
Maltepe- Manavga Bel: Mehmet Kaftancý (Gaziantep)
Ünye-Darýca Gençler: Mustafa Burak Er (Malatya)
Elazýð Bel-Sakarya: Eser Birinci (Ankara).
por sezonu iyi baþlayan
ancak son haftalarda düþüþe geçen ve 24 puanla
sekizinci sýrada devre
arasýna giren Orhangazispor arasýndaki maç
iki takým açýsýndan da
büyük önem taþýyor.
Ligin ikinci yarý
hazýrlýklarýný iki etap
halinde önce Çorum’da
ardýndan da Antalya’da
on günlük kampla sürdüren Çorum Belediyespor bu dönemde
yaptýðý hazýrlýk maçlarýndaki performansý ile
büyük beðeni topladý.
Kýrmýzý Siyahlý takým
hazýrlýk maçlarýnda oynadýðý beþ maçtan iki
galibiyet iki beraberlik
ve birde maðlubiyet aldý. Ýkinci yarý için kadrosuna Gökhan ve Murat ile takviye eden kýrmýzý siyahlýlar þampi-
yonluk hedefine ulaþmak için evindeki maçlarý kazanmak zorunda.
Konuk Orhangazispor ise sezonun ilk
maçýnda sahasýnda oynadýðý maçta Çorum
Belediyespor’u yendikten sonra yakaladýðý çýkýþla ilk haftalarý üst sýralarda geçti. Ýlk yarýnýn
son haftalarýnda düþüþe
geçen Orhangazispor
devre arasýnda takýmdan
ayrýlan isimler nedeniyle oldukça sýkýntýlar yaþadý.
Ýkinci yarý kadrosunu oluþturmak için
Çorumlu teknik adam
Cafer Aydýn tarafýndan
yapýlan seçmelerle eksik mevkilere takviye
yapan
Orhangazispor’da Çorum Gençlerbirliði’nden yetiþen Burak Seres’de forma giyi-
yor.
Çorum Belediyespor evinde oynayacaðý
maçta Orhangazispor
önünde hem ilk yarýnýn
rövanþýný almak hemde
þampiyonluk yolunda
ikinci yarýya moralli
baþlamak amacýnda.
Saat 13.30’da Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda baþlayacak maçý
Ýzmir bölgesi hakemleri
yönetecek. Maçý Volkan
Yanç yönetecek, yardýmcýlýklarýný ise Belgin
Kurmu ve F. Buðra
Bayguþ yapacak. Maçýn
dördüncü hakemi Bülent Kökten. Gözlemci
olarakta Yavuz Þahin
görev yapacak.
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað devre arasýna
çok iyi hazýrlandýklarý fiziksel ve taktiksel olarak lige hazýr
olduklarýný belirterek ‘Ýkinci yarýda hatalarýn telefisi yok ve
sezona galibiyetle baþlamak istiyoruz. Bunun içinde tüm
Çorumlularý maça bekliyoruz’ dedi.
orum Belediyespor
Teknik Direktörü Sedat Özbað kamp döneminde oynadýklarý maçlarýn adý üstünde hazýrlýk
olduðunu yarýn oynayacaklarý Orhangazispor
maçýnýn ise lig maçý olduðunu belirterek ‘Telafisi olmayan ikinci yarýya
galibiyetle baþlamak istiyoruz’ dedi.
Özbað ilk yarýyý
ikinci sýrada bitirdiklerini
hedeflerinin büyük olduðunu bu hedefe ulaþmak
içinde özellikle iç sahada
puan kaybý yaþamamalarý
gerektiðini
belirterek
‘Gerçekten devre arasýnda çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdik.
Gerek Çorum’da
yaptýðýmýz ilk etap gerekse Antalya kampýnda
yaptýðýmýz çalýþmalarla
fiziksel ve taktiksel olarak çok iyi bir noktaya
geldik. Hazýrlýk maçlarýndaki performansýmýzdan memnunum. Ancak
asýl önemli olan bu performansý lige yansýtmamaz.
Ýlk yarýda kaybedilen puanlarýn telafisini
yapmak mümkün ancak
artýk telafisi olmayan
maçlar oynayacaðýz bunun içinde hata yapma-
mamýz gerekiyor. Evimizde oynayacaðýmýz
Orhangazispor maçýný
kazanarak ikinci yarýya
galibiyetle
baþlamak
amacýndayýz.
Eksiklerimizi gidermek adýna yaptýðýmýz
takviyeler ile çok daha iyi
duruma geldik. Tabiki
evimizde oynayacaðýmýz
bu maçta en büyük isteði-
miz Çorumlularýn vereceði destek. Þampiyonluk
sevincini sezon sonunda
hep beraber yaþamak için
iç saha maçlarýnda taraftarýmýzýn desteði büyük
önem taþýyor. Ýnanyorumki taraftarlarýmýz bu
maçta takýmlarýna sahip
çýkacaklar ve maç sonunda da üç puan sevincini
onlarla birlikte yaþayacaðýz’ dedi.
Ulukavakspor Baþkaný Fatih Özcan
Ç
orum Belediyespor yarýn oynayacaðý Orhangazispor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Sedat Özbað yönetimindeki çalýþmaþa sakat Buðra ile hasta Ender dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar.
Taktik aðýrlýklý çalýþmada Özbað, Orhangazispor
maçýnýn taktiðini çalýþtýrýrken bu maçta forma vereceði futbolcularý belirlemeye çalýþtýðý gözlendi.
Antrenmanýn ardýndan tüm kadro lojmanda
kampa girdi. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün Ulukavak
sahasýnda yapacaðý ter idmaný ile Orhangazispor maçýnýn hazrlýklarýný tamamlayacak. Özbað, maç kadrosunu bugün açýklayacak.
ðýmýzý belirtiyoruz. Haberlerde iddia edildiði gibi Çorum Belediyesporlu futbolcularýn askerlikle ilgili bizlere ilettikleri herhangi bir sorunu yok.
Futbolcularýmýz bizlere, Açýköðretim Fakültesi'nde okuduklarýný, AÖF'te okuduklarý için askerlikle
ilgili herhangi bir sorunlarýnýn olmadýðýný ilettiler. Futbolcularýmýzla ilgili çýkarýlan haberlerin ne maksatla çýkarýldýðýný Çorum kamuoyu çok iyi bilmektedir.
Takýmýmýz gerek ilk yarýda yaptýðý maçlarla gerekse de devre arasý Antalya'da yaptýðý hazýrlýk maçlarý ile
bizleri umutlandýrmaktadýr. Çorum Belediyespor olarak
özellikle sahamýzda oynadýðýmýz maçlardaki görüntüler
bizleri son derece mutlu etmektedir. Önceden 40-50 taraftarýn önünde maç yapan takýmýmýz, artýk binlerce seyircimizin coþkulu tezahüratlarý eþliðinde oynamaktadýr.
Çorum Belediyespor, sadece biz yöneticilerin ya
da Belediye çalýþanlarýnýn deðildir. Tüm Çorumlu hemþehrilerimizin ve ülkemizin 81 vilayetinde nüfus cüzdanýnda "Çorum" yazan herkesindir, Çorumlu herkesi ilgilendirir, ilgilendirmelidir. Bu yüzden, kitle iletiþim araçlarýnda Çorum Belediyespor'un baþarýsýný gölgeleyecek,
kolej takýmý havasýndaki birlik ve beraberliðini bozacak
þekilde yazýlan art niyetli haber ve köþe yazýlarý hemþehrilerimiz adýna bizleri üzmüþtür.
Protokol tribününde Valimiz, Belediye Baþkanýmýz, Garnizon Komutanýmýz ve þehrimizin diðer ileri
gelenleri bizimle ayný heyecaný paylaþýyorlar. Uzun yýllar sonra yakaladýðýmýz birlikteliðimizin bozulmasýna
asla müsaade etmeyeceðiz. Her kesimden hemþehrimizin desteklerini bekliyoruz. Hemþehrilerimizin Belediyesporumuzun baþarýlarýyla sadece Çorum Belediyespor'un deðil, Çorum sporunun da lig atlayacaðýný unutmamalarýný hatýrlatýyoruz’ denildi.
Çorum Belediyespor’dan ayrýlan Kadir Telli önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de
mücadele etmek isteyen Ulukavakspor ile anlaþtý. Siyah beyazlý takým Tosya Belediyespor’dan
aldýðý beþ futbolcunun ardýndan bu transferlerle kadrosunu güçlendirdi.
U
‘BAL’a çýkacaðýz’
1.
Ç
orum Belediyespor Yönetimi, kadrolarýndaki hiç
bir futbolcunun askerlik sorunu olmadýðýný bu sporcularýn Açýk Öðretim Fakültesi’nde öðrenci olduklarýný
açýkladý. Yönetim açýklamasýnda bu konuda çýkan haber
ve köþe yazýlarýnýn maksatlý olduðunu belirterek, bunun
Çorum’a yarar deðil zarar vereceðini söyledi.
Belediyespor Yönetimi’nin yaptýðý yazýlý açýklamada þu görüþlere yer verildi, ‘Ýlimize yakýþmayan 3.lig
yerine Çorumlu hemþehrilerimizin hasretini çektiði daha üst ligler hedefine doðru ve kararlý bir þekilde yürüyen Çorum Belediyespor, bazý kiþi ya da kiþiler tarafýndan yýpratýlmak istenmektedir. Çorum Belediyespor'da
oynayan futbolcularý asker kaçaðý gibi gösteren, Emniyet ve Askerlik Þubesi'ni ilgilendiren bu konuda kulübümüzün futbolcularýný adeta yetkililere ihbar eder nitelikteki haberlerin yapýlmasýnýn maksadýný anlayamadý-
Kadir de Ulukavakspor’da
Final Grubu maçlarý öncesinde kadrosuna altý tecrübeli isimle
güçlendiren Ulukavkaspor Baþkaný Fatih Özcan iddialý konuþtu,
Amatör Küme Final Grubunda
mücadele edecek Ulukavakspor
Baþkaný Fatih Özcan bu yýl Bölgesel
Amatör Lig’e çýkacaklarýný söyledi.
Zorlu maçlar öncesinde kadrosuna
önce Tosya Belediyespor’dan aynýlan
Çorumlu beþ futbolcu ile güçlendiren
son olarakta Çorum Belediyespor’dan ayrýlan Kadir’i katan Ulukavakspor Baþkaný Fatih Özcan bu
isimlerle transferi tamamladýklarýný
söyledi.
Sezona üç aþamalý hedef koyarak baþladýklarýný belirten Fatih Özcan öncelikli olarak grupta ilk üç içinde yer alarak final grubuna yükselmek olduðunu ve bunu baþardýklarýný
söyledi. Þimdi önlerinde daha zorlu
Çorum Belediyespor Yönetimi kulüplerindeki hiç bir futbolcunun askerlik sorunu olmadýðýný
belirterek bu konuda çýkan haber ve yorumlarýn maksatlý yapýldýðýný açýkladý. Yönetim yazýlý
açýklamasýnda Çorum’u üst liglere taþýma hedefiyle mücadele eden Belediyespor’a nüfus
cüzdanýnda Çorum yazan herkesin sahip çýkmasý gerektiði belirtildi.
Tüm takým kampta
‘Galibiyetle baþlamak istiyoruz’
Ç
‘Hiç bir futbolcumuzun
askerlik sorunu yoktur’
final grubu maçlarý olduðunu belirten
Özcan ‘Þimdi ikinci hedefimiz olan
Çorum þampiyonluðuna ulaþmak.
Bunun içinde önümüzde zorlu altý
maç var. Bunlardan istediðimiz sonuçlarý alarak ayrýlýp þampiyonluk
kupasýnýn sahibi olmak istiyoruz.
Bu hedefede ulaþtýðýmýz takdirde ise en büyük hedefimiz olan önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör
Lig’de mücadele etmek. Bunun içinde baraj maçýnda rakibimiz olacak takýmý yenerek bu hedefe ulaþmak istiyoruz. Bunu baþaracak güçte bir kadro kurduðumuza inanýyoruz ve bizler
üzerimize düþeni yaptýk artýk sýra futbolcularýmýzda’ dedi.
lukavakspor transfere doymuyor. 1.
Amatör Küme Final
Grubu’nda þampiyon
olarak önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör
Lig’de ilimizi temsil etmek isteyen siyah beyazlý takým son olarakta Çorum Belediyespor’dan
ayrýlan Kadir Telli ile anlaþtý.
Uzun yýllar Çorum
amatör kulüplerinde forma giyen bu sezon baþýnda Çimentospor’dan
Çorum Belediyespor’a
transfer olan ve profesyonel imza atan Kadir
Telli ilk yarýda forma
þansý bulamadýðý için
ikinci yarýda oynayabileceði bir takýma gitmek
istedi ve Belediyespor
yönetimide ona izin vermiþti.
Final Grubu maçlarý öncesinde ilk yarýda
Tosya Belediyespor’da
forma giye beþ tecrübeli
isim Bülent Keskin,
Hakverdi Konca, Þaban
Aksoy, Mahir Koçak ve
Fevzi Ertatlý’yý kadrosuna katan Ulukavakspor
Kadir Telli ilede anlaþtý.
Ýskilip Belediyes-
por ve baþka kulüplerinde gündemindeki Kadir
Telli dün Ulukavakspor
ile sözleþme imzaladý ve
lisans iþlemlerine baþlandý.
Dün Kadir’in imza
töreninde konuþan Yö-
netim Kurulu üyesi Bahattin Çelik, bu transferin gerçekleþmesinde
gösterdiði kolaylýktan
dolayý Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki
Gül’e teþekkür etti.
Ulukavakspor’un Çorum Belediyespor’dan transferi Kadir imzayý atarken görülüyor
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
17 665 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content